VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 019 TUSSEN ENERZIJDS BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. en CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS N.V. VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij BUY WAY PERSONAL FINANCE die de verzekering onderschreven heeft volgens de formaliteiten voorzien in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. - Maatschappelijke zetel : De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR C. Verzekeraar: CARDIF Leven N.V. - Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - Tel. 02/ Fax 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr voor levensverzekeringsverrichtingen - R.P.R K.B. 26/09/ B.S. 20/10/1995 D. Begunstigde: voor de waarborg overlijden : de echtgeno(o)t(e), of bij gebrek de kinderen, of bij gebrek de erfgenamen; voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve volledige invaliditeit : de verzekerde. ARTIKEL 2 : VERZEKERBARE PERSONEN Voor zover het initieel verzekerd kapitaal niet hoger is dan EUR (som van het gebruikslimiet van het geheel van de permanente rekeningen geopend door een verzekerde in het kader van huidige collectieve conventie), dient de kandidaat-verzekerde aan de volgende toetredingsvoorwaarden te voldoen : niet ouder te zijn dan 70 jaar, niet te genieten van vergoedingen van het RIZIV en niet getroffen te zijn door een invaliditeit, in goede gezondheid te zijn, niet om medische redenen met werken gestopt te zijn, en niet onder medische behandeling te staan en geen regelmatige medische behandeling te volgen en in de loop van de voorbije 12 maanden: geen operatie te hebben ondergaan, geen aandoeningen te hebben gehad en wegens medische redenen zijn werk niet langer dan 30 opeenvolgende dagen te hebben onderbroken. ARTIKEL 3 : DEFINITIES VAN DE WAARBORGEN Waarborg overlijden : in geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, vereffent de verzekeraar het saldo van de rekening op datum van het overlijden. Zodra de verzekerde 70 jaar oud is, wordt de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot 1/8 van het saldo van de rekening op datum van het overlijden. Waarborg definitieve volledige invaliditeit : de verzekerde wordt als volledig en definitief invalide beschouwd, indien hij als gevolg van ziekte of ongeval een definitieve vermindering van de lichamelijke gaafheid heeft waarvan de graad hoger of gelijk is aan 67%. Hij zal als volledig en definitief invalide beschouwd worden als hij getroffen wordt door een definitieve volledige economische invaliditeit en daarbij een definitieve vermindering van de lichamelijke gaafheid heeft waarvan de graad hoger of gelijk is aan 25%. Onder definitieve volledige economische invaliditeit verstaat men de onmogelijkheid van de verzekerde om zijn huidig beroep of iedere andere bezoldigde activiteit verder uit te oefenen. In de twee gevallen neemt de verzekeraar het op de dag van het schadegeval contractueel verschuldigd kapitaal ten laste, eventueel verminderd met de vergoedingen die reeds in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden gestort. Zodra de verzekerde 70 jaar oud is, wordt de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot 1/8 van het op de dag van het schadegeval contractueel verschuldigd kapitaal, eventueel verminderd met de vergoedingen die reeds in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden gestort. Waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : de verzekerde wordt volledig arbeidsongeschikt geacht indien hij als gevolg van ziekte of ongeval in de volledige fysische onmogelijkheid verkeert, medisch vastgesteld, om alle werk verder te zetten of te hervatten, op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de werkonderbreking effectief een regelmatige beroepsbezigheid uitoefende. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval en onder voorbehoud dat deze minstens 60 opeenvolgende dagen duurt, neemt de verzekeraar de in voege zijnde minimale maandelijkse terugbetalingen op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheid ten laste, die vervallen tijdens deze volledige arbeidsongeschiktheid, ten beloop van het uitstaand saldo op deze datum. De terugbetalingen waarmee rekening wordt gehouden voor de bepaling van de waarborg zijn enkel deze welke betrekking hebben op het gebruik van de permanente rekening voor de datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid, binnen de limiet van het uitstaand saldo op dezelfde datum. Bij een nieuwe volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval na een werkhervatting van minder dan 12 maanden wordt de franchise van 60 dagen niet toegepast. De tenlasteneming zal dan gebeuren ten belope van het uitstaand saldo op datum van de eerste volledige arbeidsongeschiktheid, verminderd met de reeds verrichte terugbetalingen door de verzekeraar. ARTIKEL 4 : AANVANG EN DUUR VAN DE WAARBORGEN De verzekering vangt aan bij de ondertekening van de aanvraag tot het openen van een rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later is dan de datum van de ondertekening op de opening van de rekening. De verzekerde kan verzaken aan zijn contract, indien hij binnen de dertig dagen na zijn onderschrijving, dit kenbaar maakt per aangetekend schrijven aan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.. De verzekering is jaarlijks opzegbaar door beide partijen door middel van een aangetekend schrijven zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt aan de verzekeraar per aangetekend schrijven, met ingang van de eerstvolgende vervaldag. De verzekering neemt een einde ten aanzien van de verzekerde, in ieder geval : op de datum van afsluiting van zijn rekening; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert; in geval van opeisbaarheid van de rekening door Buy Way Personal Finance; in geval van tenlasteneming wegens overlijden. voor de waarborg overlijden en de waarborg volledige invaliditeit : aan het einde van de maand van de 75ste verjaardag van de verzekerde.

2 voor de waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : vanaf het einde van de maand waarin één van de volgende drie feiten zich voordoen : - vereffening van het rustpensioen of prepensioen in het land waar de verzekerde woont ; - definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit, behalve om medische redenen; - 65ste verjaardag. ARTIKEL 5 : BETALING VAN DE PREMIE De premies worden aan de verzekeraar overgemaakt via het debet van de permanente rekening bij elk maandelijks rekeningoverzicht. De premie bedraagt 0,39% alle taksen inbegrepen, van het uitstaand saldo op datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. Bij verandering van de premievoet, zal dit een premieaanpassing tot gevolg hebben en dit zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. De verzekerde heeft de mogelijkheid te verzaken aan zijn contract zoals voorzien in de wet. In geval van overlijden of volledige arbeidsongeschiktheid, wordt de verklaring bij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. gedaan. De tenlasteneming door de verzekeraar is ondergeschikt aan de mededeling door de verzekerde of zijn rechthebbende van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan de lijst door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. zal worden meegedeeld. Bij overlijden : een overlijdensakte van de verzekerde; een volledig ingevulde overlijdensverklaring (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.); Bij volledige arbeidsongeschiktheid en volledige invaliditeit: een volledig ingevulde verklaring van arbeidsongeschiktheid (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.) met een gedateerd medisch certificaat. De verzekeraar behoudt zich het recht voor over te gaan tot elk onderzoek en de verzekerde te vragen zich te onderwerpen aan elke medische expertise die nuttig wordt geacht om de tenlasteneming van de waarborgen te beoordelen. In geval van weigering kan de verzekerde zijn recht op verzekeringsuitkering verliezen, tenzij hij of de begunstigde bewijst dat de verzekeraar geen schade heeft geleden. De verzekerde laat zijn behandelende geneesheer toe alle inlichtingen waarover zij beschikken omtrent de gezondheidstoestand van de verzekerde mee te delen aan de raadgevende geneesheer van de verzekeraar. Iedere fraude of poging tot fraude van de verzekerde kan sancties, conform de Wet op de Landverzekeringen, met zich meebrengen. ARTIKEL 7 : UITSLUITINGEN 1) Geldig voor alle waarborgen : zelfmoord van de verzekerde in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum van de verzekering; opzettelijke feiten van de verzekerde of zijn rechthebbenden; daden van burgeroorlog of oorlog met het buitenland, deelname aan vechtpartijen of misdaden, misdrijven, daden van terrorisme of sabotage, behalve in geval van wettige zelfverdediging en van bijstand aan een persoon in gevaar; voorbereiding en deelname aan wedstrijden met motorvoertuigen, besturing van vliegende tuigen; atoomontploffingen in het algemeen, evenals straling; 2) Geldig voor de waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : werkonderbreking tijdens het wettelijk zwangerschapsverlof; ziekten die voortkomen uit neuropsychiatrische aandoeningen of een anxiodepressief syndroom die geen objectieve symptomen vertonen welke de diagnose ervan onbetwistbaar maken; nasleep of gevolgen van een ziekte of een ongeval die zich voor de datum van ondertekening van het contract hebben voorgedaan; gebruik van verdovende middelen, dronkenschap (wettelijk voorziene gehalte) of alcoholintoxicatie (acuut of chronisch) behalve indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden; schadegevallen die meer dan 6 maanden nadat ze zich hebben voorgedaan werden aangegeven, indien de oorzaak en de gevolgen van het schadegeval niet meer kunnen beoordeeld worden door de verzekeraar. ARTIKEL 8 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract. Iedere kennisgeving van de ene partij aan de andere gebeurt, aan de verzekerde op zijn laatst gekende adres, aan de verzekeraar en de verzekeringsnemer op hun respectievelijke maatschappelijke zetel. VERZEKERING VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART - AANKOOP A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V., die tot de verzekering is toegetreden volgens de formaliteiten vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR : C. Verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Hélios) Maatschappij naar frans recht Maatschappelijke zetel: avenue Kléber 5 te Paris Succursaal in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel R.P.R Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenr. 978 (K.B. 06/02/1989 B.S. 18/02/1989); D. Begunstigde: de verzekerde ARTIKEL 2 : OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN 1) DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» :

3 In geval van verlies of diefstal van de kaart, vereffent de verzekeraar het bedrag van de aankopen die op frauduleuse wijze werden verricht voor de aangifte van verlies of diefstal bij de verzekeringsnemer, en dit ten belope van de bedragen die volgens de wet op het consumentenkrediet ten laste van de houder van de kaart zijn. De kostprijs van de kaart zal eveneens worden ten laste genomen. 2) DE WAARBORG «AANKOOP» : In geval van diefstal van of schade veroorzaakt door een ongeval aan het goed betaald met de kaart, binnen 90 dagen volgend op de dag van aankoop van het goed, betaalt de verzekeraar de kostprijs van de herstelling of de vervanging van het gestolen of beschadigd goed, voorzover dat de aankoopprijs 75,00 EUR bedraagt. De tussenkomst van de verzekeraar is in ieder geval beperkt tot 1.240,00 EUR per schadegeval. Voor draagbaar foto-, video-, informatica- en telecommunicatiemateriaal is de tussenkomst van de verzekeraar echter beperkt tot 750,00 EUR per schadegeval. ARTIKEL 3 : AANVANGSDATUM EN DUUR VAN DE VERZEKERING De waarborgen vangen aan op de datum van de ondertekening van de aanvraag tot de opening van een permanente rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later dan de datum van de opening van de permanente rekening gebeurt. De verzekerde kan zijn contract opzeggen binnen een periode van een maand na de ondertekening van het contract, indien hij de verzekeringsnemer daarvan in kennis stelt per aangetekend schrijven. De verzekering is door beide partijen jaarlijks opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt per aangetekend schrijven aan de verzekeringsnemer hiervoor gemandateerd door de verzekeraar, met ingang op de eerstvolgende maandelijkse vervaldag. De verzekering eindigt ten aanzien van de verzekerde : op de datum van de afsluiting van zijn permanente rekening ; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert ; in geval van opeisbaarheid van het rekeningsaldo door de verzekeringsnemer ; in geval van overlijden van de verzekerde ; op het einde van de maand volgend op de 75ste verjaardag van de verzekerde. ARTIKEL 4 : BETALING VAN DE PREMIES De verzekeringspremies worden maandelijks vereffend door het debiteren van de permanente rekening van de verzekerde bij elke maandafsluiting. De toepasbare premievoet bedraagt 0.20% alle taksen inbegrepen, van het uitstaand saldo op datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. De taks van 9,25% is inbegrepen in deze premievoet. Iedere huidige of toekomstige taksen of bijdragen die de premie verzwaren zijn ten laste van de verzekerde en worden op hetzelfde moment als de maandpremie betaald. In geval van aanpassing van de premievoet, zal de verzekeraar het nieuw tarief toepassen zoals bepaald in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. De verzekerde zal dan ook de mogelijkheid hebben om te verzaken aan zijn contract volgens de modaliteiten voorzien in de Wet. ARTIKEL 5 : UITSLUITINGEN 1) GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN : wanneer het verlies of diefstal van de kaart of van het goed niet binnen 48 uur na ontdekking werd aangegeven bij de bevoegde autoriteiten en er geen proces-verbaal werd opgesteld, behalve in geval van overmacht ; voor verlies of diefstal van de verzekerde kaart of aankopen onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats ; voor verlies of diefstal van de verzekerde kaart of aankopen achtergelaten in een onbemand en niet-afgesloten voertuig ; voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de volgende gebeurtenissen : oorlog en invasie van een vreemd leger, standrecht, staat van beleg ; opeising onder al zijn vormen, totale of gedeeltelijke bezetting van plaatsen aangeduid door een militaire macht, politie of reguliere of irreguliere strijdkrachten ; natuurgeweld ; radioactiviteit of kernenergie. 2) GELDIG VOOR DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» : voor frauduleus gebruik voortvloeiend uit een opzettelijke fout of medeplichtigheid van de verzekerde, het bij elkaar bewaren en/of niet beveiligd bewaren van de kaart en zijn geheime code ; voor frauduleus gebruik door de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, diens aanverwanten in rechte lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door alle bij de verzekerde inwonende personen ; in geval van onverklaarbaar verlies of mysterieuze verdwijning. 3) GELDIG VOOR DE WAARBORG «AANKOOP» : in geval van normale slijtage of gebreken eigen aan het goed ; in geval van het niet opvolgen van de gebruiks - en/of onderhoudsaanwijzingen aanbevolen door de fabricant of de verdeler van het goed ; in geval van onverklaarbare of mysterieuze verdwijning van het goed ; in geval van schade veroorzaakt aan het goed door huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar of oppasser is op het ogenblik van het schadegeval ; VOOR DIEFSTAL VAN OF SCHADE AAN VOLGENDE MATERIËLE GOEDEREN: contanten, deviezen, reischeques, transportbewijzen of om het even welke verhandelbare artikelen ; goederen die onder de garantie van de fabricant of de verkoper vallen ; dieren of levende planten ; levensmiddelen, protheses ; motorvoertuigen ;

4 In geval van verlies of diefstal van de kaart, diefstal of schade veroorzaakt door een ongeval aan het goed betaald met de kaart, dient de aangifte aan de verzekeringsnemer te worden overgemaakt. De tenlasteneming door de verzekeraar is ondergeschikt aan het overmaken door de verzekerde of zijn rechthebbenden van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan de verzekeringsnemer de lijst zal meedelen op eenvoudige aanvraag. 1) DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» : Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, dient de verzekerde, behalve in geval van overmacht, binnen 48 uur na de vaststelling van de diefstal of het verlies van de kaart, de verzekeringsnemer op de hoogte te brengen. Tevens dient de verzekerde klacht neer te leggen binnen dezelfde termijn bij de lokale of federale politie en onmiddellijk een kopie van het PV en de volledige ingevulde schadeaangifte (afgeleverd op eenvoudige aanvraag door de verzekeringsnemer) aan de verzekeringsnemer te bezorgen. 2) DE WAARBORG «AANKOOP» : In geval van diefstal van het goed, dient de verzekerde klacht neer te leggen bij de lokale of federale politie binnen de 48 uur na de vaststelling van de diefstal en onmiddellijk een kopie van het PV en de volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd op eenvoudige aanvraag door de verzekeringsnemer) aan de verzekeraar te bezorgen. In geval van overmacht dient de aangifte zo snel mogelijk gedaan te worden. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om over te gaan tot elk onderzoek voor de betaling van de vergoeding. Iedere fraude of poging tot fraude vanwege de verzekerde kan sancties conform de Belgische wetgeving als gevolg hebben. ARTIKEL 7 : VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR EN SUBROGATIE De verzekeraar behoudt zich het recht voor al de eventueel ten onrechte betaalde vergoedingen terug te vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd ten belope van het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten opzichte van de aansprakelijke derden. ARTIKEL 8 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract. Iedere kennisgeving van de ene partij aan de andere gebeurt voor de verzekeringsnemer en de verzekeraar op hun zetel in België en aan de verzekerde op zijn laatst gekende adres. VERZEKERING WERKLOOSHEID A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij Buy Way Personal Finance, die tot de verzekering is toegetreden volgens de formaliteiten vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR : C. Verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Hélios) Maatschappij naar frans recht Maatschappelijke zetel: avenue Kléber 5 te Paris Succursaal in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel R.P.R Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenr. 978 (K.B. 06/02/1989 B.S. 18/02/1989); D. Begunstigde: de verzekerde E. Carenstijd - alleen geldig voor de waarborg werkloosheid: De periode tijdens dewelke geen prestaties van de verzekeraar verschuldigd zijn, zelfs indien de verzekerde door omstandigheden tijdens deze periode recht zou hebben op een tussenkomst. Deze carenstijd vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de schriftelijke notificatie van het ontslag aan de verzekerde en eindigt ten vroegste op het einde van de periode gedekt door de ontslagvergoeding of aan het einde van de vooropzeg. In elk geval duurt de carenstijd minimum 3 maanden. F. Stageperiode - alleen geldig voor de waarborg werkloosheid: Er is geen enkele tussenkomst van de verzekeraar voor de schadegevallen die zich voordoen tijdens deze periode. De wachttijd is vastgesteld op een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het contract en is niet van toepassing ingeval van stilzwijgende verlenging van het contract. ARTIKEL 2 : VERZEKERBARE PERSONEN Voor zover het oorspronkelijk verzekerd kapitaal (som van de gebruikslimieten van het geheel van de door verzekerde geopende permanente rekeningen in het kader van deze collectieve overeenkomst), lager is dan EUR , dient de kandidaat-verzekerde aan de volgende toetredingsvoorwaarden te voldoen : ouder te zijn dan 25 jaar, in het bezit te zijn van een voltijds of deeltijds arbeidscontract (in de zin van de Wet van 03/07/1978), van onbepaalde duur en ingeval van ontslag van een werkloosheidsvergoeding te kunnen genieten (conform B.S. van 25/11/91 en K.B. van 26/11/94), dat zijn proefperiode sinds 6 maanden afgelopen is, niet onderhavig te zijn aan een ontslagprocedure. ARTIKEL 3 : OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORG Waarborg werkloosheid: In geval van ontslag van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, en na het verstrijken van de stageperiode neemt de verzekeraar op het einde van de carenstijd de mensualiteiten, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, op iedere maandelijkse afsluitingsdatum voor zover de verzekerde maandelijks een werkloosheidsvergoeding ontvangt, met uitsluiting van de vergoedingen van gewaarborgde lonen vastgesteld voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten. De tussenkomst van de verzekeraar is ondergeschikt aan de 2 onderstaande voorwaarden: 1. de verzekerde moet voldoen aan het geheel van de toelatings- en toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsvergoedingen. 2. de verzekerde dient maandelijks een werkloosheidsuitkering te ontvangen. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 12 maandelijkse prestaties per schadegeval en is beperkt tot het saldo van de permanente rekening, geëvalueerd op basis van de uitgaven verricht tot op de dag van het schadegeval.

5 ARTIKEL 4 : DUUR VAN DE WAARBORGEN De waarborgen vangen aan op de datum van de ondertekening van de aanvraag tot de opening van een permanente rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later dan de datum van de ondertekening van de permanente rekening gebeurt. De verzekerde kan zijn contract opzeggen binnen een periode van een maand na de ondertekening van het contract, indien hij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. daarvan in kennis stelt per aangetekend schrijven. De verzekering is jaarlijks opzegbaar door beide partijen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt per aangetekende schrijven aan de verzekeringsnemer gemandateerd door de verzekeraar, met ingang op de eerstvolgende maandelijkse vervaldag. De verzekering neemt een einde ten aanzien van de verzekerde, in elk geval: op de datum van de afsluiting van zijn permanente rekening; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert; in geval van opeisbaarheid van de lening door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.; in geval van tenlasteneming wegens overlijden. op de datum van de vervroegde of volledige opruststelling van de verzekerde ARTIKEL 5: BETALING VAN DE PREMIES De premies worden maandelijks vereffend door het debet van de permanente rekening van de verzekerde bij elke maandafsluiting. De premievoet bedraagt 0,28 %, taksen inbegrepen, van het uitstaande saldo op de datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. De taks bedraagt momenteel 9,25 % van de premie en is in het tarief inbegrepen. In geval van aanpassing van de premievoet, zal de verzekeraar het nieuw tarief toepassen zoals bepaald in de Wet op de Landverzekeringen. De verzekerde zal dan ook de mogelijkheid hebben te verzaken aan zijn contact zoals bepaald in de Wet. In geval van ontslag, of verlies of diefstal van de kaart moet de aangifte aan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. overgemaakt worden. De tenlastenemning door de verzekeraar is ondergeschikt aan het overmaken door de verzekerde of zijn rechthebbenden van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. de lijst zal mededelen: Voor de waarborg werkloosheid: Bij de aangifte: een volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.); een kopij van het C4 document afgeleverd door de werkgever; een attest opgemaakt door het regionale RVA-kantoor of door het organisme dat de werkloosheidsvergoeding betaalt, bevestigend dat de verzekerde voldoet aan de toelatings- en toekenningsvoorwaarden als volledig werkloze, en met de melding van de eerste dag van vergoeding. Betaling van de vergoedingen: De vergoedingen zij maandelijks betaalbaar na vervallen termijn en na ontvangst van de volgende documenten. een kopie van de afgestempelde stempelkaart of een kopij van het rekeninguittreksel of van de postassignatie met vermelding van het bedrag van de gestorte uitkering en het aantal in aanmerking genomen dagen. Het recht op prestatie is enkel verworven voor volledige maanden van vergoede werkloosheid. Er zal bijgevolg geen prorata toegepast worden voor een periode van minder dan één maand. Het recht op uitkering eindigt zodra de verzekerde een voltijds of deeltijds werk terugvindt zelfs indien in dat geval, de verzekerde nog aanspraak kan maken op een gewaarborgd loon. Voor de waarborg verlies of diefstal van de kaart: Om een tussenkomst te bekomen, dient de verzekerde, behalve in geval van overmacht, binnen de 48 uur na het vaststellen van de diefstal of het verlies van de kaart, BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. op de hoogte te brengen. Tevens dient de verzekerde klacht neer te leggen binnen dezelfde termijn bij de lokale of federale politieen onmiddellijk een kopij van het PV en de volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.) aan de verzekeraar te bezorgen. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om over te gaan tot elk onderzoek voor de betaling van de vergoeding. Iedere fraude of poging tot fraude vanwege de verzekerde kan sancties conform de Wet op de Landverzekeringen als gevolg hebben. ARTIKEL 7 : UITSLUITINGEN wanneer de verzekerde niet voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3; het ontslag nemen van de verzekerde; wanneer het ontslag het gevolg is van een zware fout of gelijkaardig motief van de verzekerde; indien op de dag van het ontslag, de verzekerde geen arbeidscontract heeft van onbepaalde duur, of zijn proefperiode sedert niet meer dan 6 maanden heeft beëindigd; schadegevallen die het gevolg zijn van het beëindigen of stopzetten van om het even welke vorm van een arbeidscontract van een bepaalde duur, bedoeld wordt onder andere stagecontracten, leercontracten, enz.; tijdelijke werkloosheid, bij opschorting van het arbeidscontract ten gevolge van een gebrek aan werk wegens overmacht, sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof; deeltijdse werkloosheid met uitkering van gewaarborgd loon. ARTIKEL 8 : VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR De verzekeraar behoudt zich het recht voor al de eventueel ten onrechte betaalde vergoedingen terug te vorderen van de verzekerde. ARTIKEL 9 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING

INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN - 1 - A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN B. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING INKOMENSVERLIES ALGEMENE VOORWAARDEN A. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: N.V. Nationale Suisse Verzekeringen, erkend per K.B. van 04.07.79 (B.S. 14.07.79) onder het nr. 0124. Tweekerkenstraat 14 1000

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de facultatieve verzekering Rondo van toepassing vanaf 19.12.2015

Algemene Voorwaarden van de facultatieve verzekering Rondo van toepassing vanaf 19.12.2015 Algemene Voorwaarden van de facultatieve verzekering Rondo van toepassing vanaf 19.12.2015 Artikel. 1 Definities Verzekerde: iedere natuurlijke persoon die titularis of cotitularis is van een kredietopening,

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten Van toepassing op 01.06.2014

Algemene voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten Van toepassing op 01.06.2014 Algemene voorwaarden van de Verzekering Vaste Kosten Van toepassing op 01.06.2014 Artikel 1 - Definities Verzekeringsnemer: BNP Paribas Fortis nv, financiële instelling met maatschappelijke zetel te Warandeberg

Nadere informatie

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit.

1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1 Algemene voorwaarden Bike Cover Omnium Artikel 1 Begripsomschrijving 1.1 Verzekeringnemer Onder verzekeringnemer wordt begrepen degene die de overeenkomst met de maatschappij sluit. 1.2 Verzekerde Onder

Nadere informatie

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden

DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden DB Pension Plan/DB Long Term Plan Algemene Voorwaarden INHOUDSTAFEL Pag. Hoofdverzekering Hoofdstuk I Definities 2 Hoofdstuk II Voorwerp van de verzekering 2 Artikel 1 Voorwerp van het contract 2 Artikel

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD

ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD ALGEMENE VOORWAARDEN ONMIDDELLIJKE RENTE OP ÉÉN HOOFD Inhoudstafel Blz. Definities 5 Voorwerp van het contract 7 Artikel 1 : Aanvang van het contract 7 Artikel 2 : Duur van het contract 7 Artikel 3 : Eénmalige

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE

ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE ALGEMENE VOORWAARDEN SERENITY ASSISTANCE Inhoudstafel Blz. I. Definities 4 II. Algemene draagwijdte van het contract 5 Artikel 1 : Hoofdwaarborg 5 Artikel 2 : Premies 5 Artikel 3 : Aanvang van het contract

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Let op, geld lenen kost ook geld. Cetelem Maestro kaart. Gebruikersgids. Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft.

Let op, geld lenen kost ook geld. Cetelem Maestro kaart. Gebruikersgids. Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar Cetelem, Ravensteinstraat

Nadere informatie

In geval van tegenspoed bent u beschermd!

In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! Bescherming van uzelf en uw naasten De Tak 21-schuldsaldoverzekering Credit Security Plan van North Europe Life Belgium biedt

Nadere informatie

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN

Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen. Uitgave B A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID B. INDIVIDUELE ONGEVALLEN Speciale Voorwaarden Verzekering B.A. Sport- of Ontspanningsverenigingen Uitgave B Blz. Inhoudstafel A. BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Wat is het voorwerp van de waarborg? 2 Aan wie wordt hij verleend?

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Cetelem Maestro kaart

Cetelem Maestro kaart Wij staan voor u klaar als u meer informatie nodig heeft. Hoe kunt u ons bereiken? op www.cetelem.be op het nummer 078 15 00 90 per fax op 02 508 48 85 per e-mail aan customer@cetelem.be per post naar

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Objectieve Aansprakelijkheid in geval van Brand of Ontploffing. Specifieke bepalingen TALENSIA Objectieve Aansprakelijkheid Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing.

Nadere informatie

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life

Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Pensioenspaarcontract van het type Universal Life Algemene voorwaarden Securex Leven - VOV - Maatschappelijke zetel: Tervurenlaan 43, 1040 Brussel Erkend bij KB van 5.1.1982 (B.S. 23.1.1982) onder nr.

Nadere informatie

Fortis AG staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis AG staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Informatie in verband met Fortis AG Fortis Bank heeft een rekeningverzekering afgesloten bij Fortis AG nv, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel, RPR 0404.494.849, die handelt als leverancier van die dienst.

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Groepsverzekering. aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico. Algemene voorwaarden

Groepsverzekering. aanvullende verzekering van het invaliditeitsrisico. Algemene voorwaarden Groeps aanvullende van het invaliditeitsrisico Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden groeps aanvullende tegen het invaliditeitsrisico inhoudsopgave definities verduidelijking van sommige gebruikte

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Hypo Protect. Verzekeringsvoorstel. Classic. 2win. Gegevens tussenpersoon : Agentschapsnr : Wijziging contractnummer : Dossiernummer : Code :

Hypo Protect. Verzekeringsvoorstel. Classic. 2win. Gegevens tussenpersoon : Agentschapsnr : Wijziging contractnummer : Dossiernummer : Code : Verzekeringsvoorstel Hypo Protect Gegevens tussenpersoon : Classic Agentschapsnr : Wijziging contractnummer : Dossiernummer : 2win Code : Datum afdruk : Persoonsgegevens 1. Verzekeringsnemer (Classic)

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN

AHV. De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN AHV De aanvullende hospitalisatieverzekering van de VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ VAN ONDERLINGE BIJSTAND VAN BRABANT(VMOBB) ALGEMENE VOORWAARDEN 01/2013 1 1. Definities 1.1. Verzekerde De verzekeringsnemer

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten

3 Kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten POLIS PERSOONLIJKE VERZEKERING ALDS9 1 VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN 1 Omschrijving van de verzekering a Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar: - een vergoeding in

Nadere informatie

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN

FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN FIETSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN De looptijd van de overeenkomst is bepaald in de bijzondere voorwaarden. Deze kan niet meer dan één jaar bedragen. Behalve wanneer een van de partijen zich hiertegen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Bladzijde Inhoudstafel 1. Wat verstaat men onder? 2 2. Wie is verzekerd? 2 3. Wanneer is men verzekerd? 3.1. Formules 2 3.2. Waarborguitbreidingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING EIGEN RISICO AUTOHUUR Artikel 1. Definities: Dit contract verstaat onder: 1.1. De verzekeraar en de schadebeheerder: A.G.A. International S.A. Belgium (hierna genoemd:

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV

OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV Blz. 1 van 5 OFFERTE Aanvullend Pensioen - RIZIV VERZEKERINGNEMER DOKTER JONGE VERZEKERDE DOKTER JONGE Geslacht : mannelijk Geboortedatum : 01/01/1989 Leeftijd : 25 jaar en 6 maand Sociaal Statuut : zelfstandige

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

CETELEM CARD PROTECTION

CETELEM CARD PROTECTION ARTIKEL 1. DEFINITIES VAN DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt: Verzekeraars: CARDIF Assurance Vie N.V.: vennootschap naar Frans recht - Maatschappelijke zetel:

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel

Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel Uittreksel uit de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel De integrale versie van de algemene voorwaarden van de ondernemingen van de Groep Rossel is beschikbaar op volgende website:

Nadere informatie

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013

Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Algemene Voorwaarden 0096-B0913L0000.01-19012013 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Verzekering Arbeidsongeschiktheid (beroepsgebonden) Inhoud Uw polis bestaat uit deze en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Patroon. Specifieke bepalingen TALENSIA Patroon Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. PATROON

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel).

2. VOORWERP EN OMVANG VAN DE WAARBORGEN 2.1 Verplichte verzekering overeenkomstig de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (bezoldigd personeel). - AD1074 1. ALGEMEEN 1.1 Welke waarborgen omvat deze verzekering Huispersoneel? 1.1.1 Het bezoldigd personeel (Artikel 2.1.). De verplichte verzekering Huispersoneel (bezoldigd personeel) waarborgt overeenkomstig

Nadere informatie

Administratieve Voorwaarden

Administratieve Voorwaarden Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Budgetplan Algemene Voorwaarden

Budgetplan Algemene Voorwaarden Budgetplan Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Budgetplan Inhoud I. 3 Mandaat Baloise Insurance Deelnemende polissen Voorwaarden Aanvang Budgetplan Inning Toekenning van reeds betaalde sommen Voorbeeld

Nadere informatie

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten

Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten HR INSURANCE Verzekering Gewaarborgd Inkomen 25u/24 voor zelfstandige journalisten voor leden van VJV Een uitgebreide dekking tegen een aantrekkelijk tarief zodat u zich op financieel vlak geen zorgen

Nadere informatie

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Diefstal Speciale Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Diefstal Speciale Risico s Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens

Nadere informatie

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld

1. Welke algemene voorwaarden zijn van toepassing? 2. Wat is het voorwerp van de verzekering Reizen Gehele Wereld Beste bedevaarder, Voor de deelnemers aan onze bedevaart werd voor twee dagen een polis reizen gehele wereld afgesloten. We hebben schriftelijk bevestiging gekregen dat de polis voor ons traject geldig

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING

ALGEMENE VOORWAARDEN LIABILITY OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING BRAND/ONTPLOFFING Pagina 1 van 15 OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN 3 ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 3 HOOFDSTUK II: DOEL EN OMVANG VAN DE WAARBORG 4 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden

Algemene Voorwaarden. Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden Algemene Voorwaarden Autoverzekering Top Verkeer en Top Inzittenden 0079-2186503N-22082015 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN Algemene voorwaarden HYPO PROTECT CLASSIC - HYPO PROTECT 2WIN ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN In deze algemene verzekeringsvoorwaarden staan alle afspraken tussen

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY

COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY 1 COLLECTIEVE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING PREVOCA REGLEMENT PREVOCA BALIE YYY Referte :.. Datum :.. INLEIDING Deze collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt geregeld door de volgende contractuele

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

AANVULLENDE VERZEKERING RISICO OVERLIJDEN DOOR ONGEVALLEN VERBONDEN MET EEN PENSIOENTOEZEGGING ALGEMENE SCHIKKINGEN

AANVULLENDE VERZEKERING RISICO OVERLIJDEN DOOR ONGEVALLEN VERBONDEN MET EEN PENSIOENTOEZEGGING ALGEMENE SCHIKKINGEN AANVULLENDE VERZEKERING RISICO OVERLIJDEN DOOR ONGEVALLEN VERBONDEN MET EEN PENSIOENTOEZEGGING ALGEMENE SCHIKKINGEN P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250

Nadere informatie

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS

BANQUE DE LUXEMBOURG Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) Polisnummer L2.040.140 ALGEMENE GEGEVENS Aankoopbeveiliging Schade Aangifte Formulier (Pagina 1 op 5) ALGEMENE GEGEVENS Verzekeraar : Schadebeheerder : Kaartuitgever : AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor AIG Europe Limited, Belgisch bijkantoor

Nadere informatie

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008

KeyPension Blue. Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 Delta Lloyd Life NV Fonsnylaan 38 B - 1060 Brussel Telefoon: +32 (0)2 238 87 77 Fax: +32 (0)2 238 89 83 www.deltalloydlife.be Algemene voorwaarden geldig vanaf 15 november 2008 C7122B - SL-9506-N 11/2008

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER

Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Verzekeringsvoorstel autodeelpolis Autopia VERZEKERINGSNEMER Producent: Casier-Decoodt Risk & Insurance Vlootnummer: 13433 Maatschappij: Vivium Identiteit verzekeringsnemer Naam: Voornaam: Geboortedatum:

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto.

Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto. Dit reglement 2008 is niet meer actueel. Het wordt u ter informatie gegeven, meer bepaald met betrekking tot het voordeel gold auto Happy Family 2008, Gratis franchise voor de Autoverzekering, dat geldig

Nadere informatie

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00

Bijstandsverzekering. Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekering Jaarlijks contract, neem bij nood aan bijstand contact op via: +32 2 550 05 00 Bijstandsverzekeringen voor particulieren Versie September 2014 INLEIDING Uw contract omvat twee delen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE HOOFDVERZEKERING Folio 1 VAN DE HOOFDVERZEKERING Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 WIE IS BIJ HET CONTRACT BETROKKEN? De verzekeringnemer is degene die het contract met onze maatschappij aangaat, dus U.

Nadere informatie

Het schadeverwekkend feit

Het schadeverwekkend feit Het schadeverwekkend feit AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN

ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN Algemene voorwaarden HYPO PROTECT CLASSIC - HYPO PROTECT 2WIN ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN HYPO PROTECT CLASSIC HYPO PROTECT 2WIN In deze algemene verzekeringsvoorwaarden staan alle afspraken tussen

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

gezinsplan Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group gezinsplan ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Het Gezinsplan bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden. Wij raden u aan beide aandachtig

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene voorwaarden van de "SALDOVERZEKERING " Van toepassing vanaf 1 januari 2015 Voor de interpretatie van deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De verzekeraar: AG Insurance nv, verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering

Algemene voorwaarden Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering Aanvullende verzekeringen bij de groepsverzekering (geldig vanaf 1 januari 2009) Inhoud 1. Wie wordt bedoeld met? 3 2. Welke waarborgen zijn mogelijk? 3 2.1. Verzekering overlijden door ongeval 3 2.2.

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE42 3101 8020 3454 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 -

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen

SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen SOLIDARITEITSREGLEMENT Vrij Aanvullend Pensioen VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE42 3101 8020 3454 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 -

Nadere informatie

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS

SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS 1 SPECIALE CLAUSULE LESGEVERS N.V. ARENA - JOZEF II-STRAAT 36-38 - 1000 BRUSSEL - TEL. : 02/512.03.04 - FAX : 02/512.70.94 BE 0449.789.592 - C.B.F.A. 10.365 Waarborgen onderschreven voor rekening van de

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Halftijds brugpensioen

Halftijds brugpensioen Halftijds brugpensioen //dossier Eindeloopbaan Inhoud Wat verstaat men onder halftijds brugpensioen?... 01 Onder welke voorwaarden krijgt men toegang tot het halftijds brugpensioen?... 01 Welke procedure

Nadere informatie

VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden

VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden VERZEKERING ACCIDENTELE SCHADE Algemene Voorwaarden Rue des Deux Eglises 20 Tweekerkenstraat Bruxelles 1000 Brussel Tel (02) 526 00 10 Fax (02) 526 00 11 BCE 0427 765 248 FSMA 45471 info@vdhco.be www.vdhco.be

Nadere informatie

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma.

SeniorPlan Brochure. opgericht op 20.12.1944 statuten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 27.12.2011. info@amma.be www.amma. SeniorPlan Brochure AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0

Zo simpel kan sparen zijn. Credo26 Easy Corp. Algemene Voorwaarden. Credo26 Easy Corp versie 1.0 Zo simpel kan sparen zijn Credo26 Easy Corp Algemene Voorwaarden Credo26 Easy Corp versie 1.0 Inhoud Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Juridisch kader 3 Artikel 3 Inwerkingtreding 3 Artikel 4 Opzegging

Nadere informatie

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 3. Artikel 2 Wanneer geldt deze verzekeringsovereenkomst? 3

Overzicht. Pagina. Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? 3. Artikel 2 Wanneer geldt deze verzekeringsovereenkomst? 3 Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie