VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 019 TUSSEN ENERZIJDS BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. en CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS N.V. VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID / VOLLEDIGE INVALIDITEIT A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij BUY WAY PERSONAL FINANCE die de verzekering onderschreven heeft volgens de formaliteiten voorzien in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. - Maatschappelijke zetel : De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR C. Verzekeraar: CARDIF Leven N.V. - Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel - Tel. 02/ Fax 02/ Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenr voor levensverzekeringsverrichtingen - R.P.R K.B. 26/09/ B.S. 20/10/1995 D. Begunstigde: voor de waarborg overlijden : de echtgeno(o)t(e), of bij gebrek de kinderen, of bij gebrek de erfgenamen; voor de waarborgen arbeidsongeschiktheid en definitieve volledige invaliditeit : de verzekerde. ARTIKEL 2 : VERZEKERBARE PERSONEN Voor zover het initieel verzekerd kapitaal niet hoger is dan EUR (som van het gebruikslimiet van het geheel van de permanente rekeningen geopend door een verzekerde in het kader van huidige collectieve conventie), dient de kandidaat-verzekerde aan de volgende toetredingsvoorwaarden te voldoen : niet ouder te zijn dan 70 jaar, niet te genieten van vergoedingen van het RIZIV en niet getroffen te zijn door een invaliditeit, in goede gezondheid te zijn, niet om medische redenen met werken gestopt te zijn, en niet onder medische behandeling te staan en geen regelmatige medische behandeling te volgen en in de loop van de voorbije 12 maanden: geen operatie te hebben ondergaan, geen aandoeningen te hebben gehad en wegens medische redenen zijn werk niet langer dan 30 opeenvolgende dagen te hebben onderbroken. ARTIKEL 3 : DEFINITIES VAN DE WAARBORGEN Waarborg overlijden : in geval van overlijden van de verzekerde door ziekte of ongeval, vereffent de verzekeraar het saldo van de rekening op datum van het overlijden. Zodra de verzekerde 70 jaar oud is, wordt de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot 1/8 van het saldo van de rekening op datum van het overlijden. Waarborg definitieve volledige invaliditeit : de verzekerde wordt als volledig en definitief invalide beschouwd, indien hij als gevolg van ziekte of ongeval een definitieve vermindering van de lichamelijke gaafheid heeft waarvan de graad hoger of gelijk is aan 67%. Hij zal als volledig en definitief invalide beschouwd worden als hij getroffen wordt door een definitieve volledige economische invaliditeit en daarbij een definitieve vermindering van de lichamelijke gaafheid heeft waarvan de graad hoger of gelijk is aan 25%. Onder definitieve volledige economische invaliditeit verstaat men de onmogelijkheid van de verzekerde om zijn huidig beroep of iedere andere bezoldigde activiteit verder uit te oefenen. In de twee gevallen neemt de verzekeraar het op de dag van het schadegeval contractueel verschuldigd kapitaal ten laste, eventueel verminderd met de vergoedingen die reeds in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden gestort. Zodra de verzekerde 70 jaar oud is, wordt de tussenkomst van de verzekeraar beperkt tot 1/8 van het op de dag van het schadegeval contractueel verschuldigd kapitaal, eventueel verminderd met de vergoedingen die reeds in het kader van de tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid werden gestort. Waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : de verzekerde wordt volledig arbeidsongeschikt geacht indien hij als gevolg van ziekte of ongeval in de volledige fysische onmogelijkheid verkeert, medisch vastgesteld, om alle werk verder te zetten of te hervatten, op voorwaarde dat hij op het ogenblik van de werkonderbreking effectief een regelmatige beroepsbezigheid uitoefende. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval en onder voorbehoud dat deze minstens 60 opeenvolgende dagen duurt, neemt de verzekeraar de in voege zijnde minimale maandelijkse terugbetalingen op het ogenblik van de arbeidsongeschiktheid ten laste, die vervallen tijdens deze volledige arbeidsongeschiktheid, ten beloop van het uitstaand saldo op deze datum. De terugbetalingen waarmee rekening wordt gehouden voor de bepaling van de waarborg zijn enkel deze welke betrekking hebben op het gebruik van de permanente rekening voor de datum van het begin van de arbeidsongeschiktheid, binnen de limiet van het uitstaand saldo op dezelfde datum. Bij een nieuwe volledige arbeidsongeschiktheid ten gevolge van dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval na een werkhervatting van minder dan 12 maanden wordt de franchise van 60 dagen niet toegepast. De tenlasteneming zal dan gebeuren ten belope van het uitstaand saldo op datum van de eerste volledige arbeidsongeschiktheid, verminderd met de reeds verrichte terugbetalingen door de verzekeraar. ARTIKEL 4 : AANVANG EN DUUR VAN DE WAARBORGEN De verzekering vangt aan bij de ondertekening van de aanvraag tot het openen van een rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later is dan de datum van de ondertekening op de opening van de rekening. De verzekerde kan verzaken aan zijn contract, indien hij binnen de dertig dagen na zijn onderschrijving, dit kenbaar maakt per aangetekend schrijven aan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.. De verzekering is jaarlijks opzegbaar door beide partijen door middel van een aangetekend schrijven zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt aan de verzekeraar per aangetekend schrijven, met ingang van de eerstvolgende vervaldag. De verzekering neemt een einde ten aanzien van de verzekerde, in ieder geval : op de datum van afsluiting van zijn rekening; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert; in geval van opeisbaarheid van de rekening door Buy Way Personal Finance; in geval van tenlasteneming wegens overlijden. voor de waarborg overlijden en de waarborg volledige invaliditeit : aan het einde van de maand van de 75ste verjaardag van de verzekerde.

2 voor de waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : vanaf het einde van de maand waarin één van de volgende drie feiten zich voordoen : - vereffening van het rustpensioen of prepensioen in het land waar de verzekerde woont ; - definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit, behalve om medische redenen; - 65ste verjaardag. ARTIKEL 5 : BETALING VAN DE PREMIE De premies worden aan de verzekeraar overgemaakt via het debet van de permanente rekening bij elk maandelijks rekeningoverzicht. De premie bedraagt 0,39% alle taksen inbegrepen, van het uitstaand saldo op datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. Bij verandering van de premievoet, zal dit een premieaanpassing tot gevolg hebben en dit zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. De verzekerde heeft de mogelijkheid te verzaken aan zijn contract zoals voorzien in de wet. In geval van overlijden of volledige arbeidsongeschiktheid, wordt de verklaring bij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. gedaan. De tenlasteneming door de verzekeraar is ondergeschikt aan de mededeling door de verzekerde of zijn rechthebbende van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan de lijst door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. zal worden meegedeeld. Bij overlijden : een overlijdensakte van de verzekerde; een volledig ingevulde overlijdensverklaring (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.); Bij volledige arbeidsongeschiktheid en volledige invaliditeit: een volledig ingevulde verklaring van arbeidsongeschiktheid (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.) met een gedateerd medisch certificaat. De verzekeraar behoudt zich het recht voor over te gaan tot elk onderzoek en de verzekerde te vragen zich te onderwerpen aan elke medische expertise die nuttig wordt geacht om de tenlasteneming van de waarborgen te beoordelen. In geval van weigering kan de verzekerde zijn recht op verzekeringsuitkering verliezen, tenzij hij of de begunstigde bewijst dat de verzekeraar geen schade heeft geleden. De verzekerde laat zijn behandelende geneesheer toe alle inlichtingen waarover zij beschikken omtrent de gezondheidstoestand van de verzekerde mee te delen aan de raadgevende geneesheer van de verzekeraar. Iedere fraude of poging tot fraude van de verzekerde kan sancties, conform de Wet op de Landverzekeringen, met zich meebrengen. ARTIKEL 7 : UITSLUITINGEN 1) Geldig voor alle waarborgen : zelfmoord van de verzekerde in de loop van het jaar volgend op de aanvangsdatum van de verzekering; opzettelijke feiten van de verzekerde of zijn rechthebbenden; daden van burgeroorlog of oorlog met het buitenland, deelname aan vechtpartijen of misdaden, misdrijven, daden van terrorisme of sabotage, behalve in geval van wettige zelfverdediging en van bijstand aan een persoon in gevaar; voorbereiding en deelname aan wedstrijden met motorvoertuigen, besturing van vliegende tuigen; atoomontploffingen in het algemeen, evenals straling; 2) Geldig voor de waarborg volledige arbeidsongeschiktheid : werkonderbreking tijdens het wettelijk zwangerschapsverlof; ziekten die voortkomen uit neuropsychiatrische aandoeningen of een anxiodepressief syndroom die geen objectieve symptomen vertonen welke de diagnose ervan onbetwistbaar maken; nasleep of gevolgen van een ziekte of een ongeval die zich voor de datum van ondertekening van het contract hebben voorgedaan; gebruik van verdovende middelen, dronkenschap (wettelijk voorziene gehalte) of alcoholintoxicatie (acuut of chronisch) behalve indien de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen het schadegeval en deze omstandigheden; schadegevallen die meer dan 6 maanden nadat ze zich hebben voorgedaan werden aangegeven, indien de oorzaak en de gevolgen van het schadegeval niet meer kunnen beoordeeld worden door de verzekeraar. ARTIKEL 8 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract. Iedere kennisgeving van de ene partij aan de andere gebeurt, aan de verzekerde op zijn laatst gekende adres, aan de verzekeraar en de verzekeringsnemer op hun respectievelijke maatschappelijke zetel. VERZEKERING VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART - AANKOOP A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V., die tot de verzekering is toegetreden volgens de formaliteiten vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR : C. Verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Hélios) Maatschappij naar frans recht Maatschappelijke zetel: avenue Kléber 5 te Paris Succursaal in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel R.P.R Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenr. 978 (K.B. 06/02/1989 B.S. 18/02/1989); D. Begunstigde: de verzekerde ARTIKEL 2 : OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORGEN 1) DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» :

3 In geval van verlies of diefstal van de kaart, vereffent de verzekeraar het bedrag van de aankopen die op frauduleuse wijze werden verricht voor de aangifte van verlies of diefstal bij de verzekeringsnemer, en dit ten belope van de bedragen die volgens de wet op het consumentenkrediet ten laste van de houder van de kaart zijn. De kostprijs van de kaart zal eveneens worden ten laste genomen. 2) DE WAARBORG «AANKOOP» : In geval van diefstal van of schade veroorzaakt door een ongeval aan het goed betaald met de kaart, binnen 90 dagen volgend op de dag van aankoop van het goed, betaalt de verzekeraar de kostprijs van de herstelling of de vervanging van het gestolen of beschadigd goed, voorzover dat de aankoopprijs 75,00 EUR bedraagt. De tussenkomst van de verzekeraar is in ieder geval beperkt tot 1.240,00 EUR per schadegeval. Voor draagbaar foto-, video-, informatica- en telecommunicatiemateriaal is de tussenkomst van de verzekeraar echter beperkt tot 750,00 EUR per schadegeval. ARTIKEL 3 : AANVANGSDATUM EN DUUR VAN DE VERZEKERING De waarborgen vangen aan op de datum van de ondertekening van de aanvraag tot de opening van een permanente rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later dan de datum van de opening van de permanente rekening gebeurt. De verzekerde kan zijn contract opzeggen binnen een periode van een maand na de ondertekening van het contract, indien hij de verzekeringsnemer daarvan in kennis stelt per aangetekend schrijven. De verzekering is door beide partijen jaarlijks opzegbaar door middel van een aangetekend schrijven zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt per aangetekend schrijven aan de verzekeringsnemer hiervoor gemandateerd door de verzekeraar, met ingang op de eerstvolgende maandelijkse vervaldag. De verzekering eindigt ten aanzien van de verzekerde : op de datum van de afsluiting van zijn permanente rekening ; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert ; in geval van opeisbaarheid van het rekeningsaldo door de verzekeringsnemer ; in geval van overlijden van de verzekerde ; op het einde van de maand volgend op de 75ste verjaardag van de verzekerde. ARTIKEL 4 : BETALING VAN DE PREMIES De verzekeringspremies worden maandelijks vereffend door het debiteren van de permanente rekening van de verzekerde bij elke maandafsluiting. De toepasbare premievoet bedraagt 0.20% alle taksen inbegrepen, van het uitstaand saldo op datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. De taks van 9,25% is inbegrepen in deze premievoet. Iedere huidige of toekomstige taksen of bijdragen die de premie verzwaren zijn ten laste van de verzekerde en worden op hetzelfde moment als de maandpremie betaald. In geval van aanpassing van de premievoet, zal de verzekeraar het nieuw tarief toepassen zoals bepaald in de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. De verzekerde zal dan ook de mogelijkheid hebben om te verzaken aan zijn contract volgens de modaliteiten voorzien in de Wet. ARTIKEL 5 : UITSLUITINGEN 1) GELDIG VOOR ALLE WAARBORGEN : wanneer het verlies of diefstal van de kaart of van het goed niet binnen 48 uur na ontdekking werd aangegeven bij de bevoegde autoriteiten en er geen proces-verbaal werd opgesteld, behalve in geval van overmacht ; voor verlies of diefstal van de verzekerde kaart of aankopen onbewaakt achtergelaten in een publieke plaats ; voor verlies of diefstal van de verzekerde kaart of aankopen achtergelaten in een onbemand en niet-afgesloten voertuig ; voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de volgende gebeurtenissen : oorlog en invasie van een vreemd leger, standrecht, staat van beleg ; opeising onder al zijn vormen, totale of gedeeltelijke bezetting van plaatsen aangeduid door een militaire macht, politie of reguliere of irreguliere strijdkrachten ; natuurgeweld ; radioactiviteit of kernenergie. 2) GELDIG VOOR DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» : voor frauduleus gebruik voortvloeiend uit een opzettelijke fout of medeplichtigheid van de verzekerde, het bij elkaar bewaren en/of niet beveiligd bewaren van de kaart en zijn geheime code ; voor frauduleus gebruik door de echtgeno(o)t(e) van de verzekerde, diens aanverwanten in rechte lijn of bloedverwanten in de zijlijn of door alle bij de verzekerde inwonende personen ; in geval van onverklaarbaar verlies of mysterieuze verdwijning. 3) GELDIG VOOR DE WAARBORG «AANKOOP» : in geval van normale slijtage of gebreken eigen aan het goed ; in geval van het niet opvolgen van de gebruiks - en/of onderhoudsaanwijzingen aanbevolen door de fabricant of de verdeler van het goed ; in geval van onverklaarbare of mysterieuze verdwijning van het goed ; in geval van schade veroorzaakt aan het goed door huisdieren waarvan de verzekerde eigenaar of oppasser is op het ogenblik van het schadegeval ; VOOR DIEFSTAL VAN OF SCHADE AAN VOLGENDE MATERIËLE GOEDEREN: contanten, deviezen, reischeques, transportbewijzen of om het even welke verhandelbare artikelen ; goederen die onder de garantie van de fabricant of de verkoper vallen ; dieren of levende planten ; levensmiddelen, protheses ; motorvoertuigen ;

4 In geval van verlies of diefstal van de kaart, diefstal of schade veroorzaakt door een ongeval aan het goed betaald met de kaart, dient de aangifte aan de verzekeringsnemer te worden overgemaakt. De tenlasteneming door de verzekeraar is ondergeschikt aan het overmaken door de verzekerde of zijn rechthebbenden van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan de verzekeringsnemer de lijst zal meedelen op eenvoudige aanvraag. 1) DE WAARBORG «VERLIES OF DIEFSTAL VAN DE KAART» : Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst, dient de verzekerde, behalve in geval van overmacht, binnen 48 uur na de vaststelling van de diefstal of het verlies van de kaart, de verzekeringsnemer op de hoogte te brengen. Tevens dient de verzekerde klacht neer te leggen binnen dezelfde termijn bij de lokale of federale politie en onmiddellijk een kopie van het PV en de volledige ingevulde schadeaangifte (afgeleverd op eenvoudige aanvraag door de verzekeringsnemer) aan de verzekeringsnemer te bezorgen. 2) DE WAARBORG «AANKOOP» : In geval van diefstal van het goed, dient de verzekerde klacht neer te leggen bij de lokale of federale politie binnen de 48 uur na de vaststelling van de diefstal en onmiddellijk een kopie van het PV en de volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd op eenvoudige aanvraag door de verzekeringsnemer) aan de verzekeraar te bezorgen. In geval van overmacht dient de aangifte zo snel mogelijk gedaan te worden. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om over te gaan tot elk onderzoek voor de betaling van de vergoeding. Iedere fraude of poging tot fraude vanwege de verzekerde kan sancties conform de Belgische wetgeving als gevolg hebben. ARTIKEL 7 : VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR EN SUBROGATIE De verzekeraar behoudt zich het recht voor al de eventueel ten onrechte betaalde vergoedingen terug te vorderen van de verzekerde en is gesubrogeerd ten belope van het bedrag van de uitbetaalde vergoeding in alle rechten van de verzekerde ten opzichte van de aansprakelijke derden. ARTIKEL 8 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract. Iedere kennisgeving van de ene partij aan de andere gebeurt voor de verzekeringsnemer en de verzekeraar op hun zetel in België en aan de verzekerde op zijn laatst gekende adres. VERZEKERING WERKLOOSHEID A. Verzekerde: Iedere verbruiker/houder van een permanente rekening geopend bij Buy Way Personal Finance, die tot de verzekering is toegetreden volgens de formaliteiten vermeld in artikel 2 van de algemene voorwaarden. B. Verzekeringsnemer: BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. De Brouckèreplein 2 te 1000 Brussel RPR : C. Verzekeraar: CARDIF Assurances Risques Divers N.V. (Hélios) Maatschappij naar frans recht Maatschappelijke zetel: avenue Kléber 5 te Paris Succursaal in België: Bergensesteenweg 1424 te 1070 Brussel R.P.R Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenr. 978 (K.B. 06/02/1989 B.S. 18/02/1989); D. Begunstigde: de verzekerde E. Carenstijd - alleen geldig voor de waarborg werkloosheid: De periode tijdens dewelke geen prestaties van de verzekeraar verschuldigd zijn, zelfs indien de verzekerde door omstandigheden tijdens deze periode recht zou hebben op een tussenkomst. Deze carenstijd vangt aan op de eerste dag van de maand die volgt op de schriftelijke notificatie van het ontslag aan de verzekerde en eindigt ten vroegste op het einde van de periode gedekt door de ontslagvergoeding of aan het einde van de vooropzeg. In elk geval duurt de carenstijd minimum 3 maanden. F. Stageperiode - alleen geldig voor de waarborg werkloosheid: Er is geen enkele tussenkomst van de verzekeraar voor de schadegevallen die zich voordoen tijdens deze periode. De wachttijd is vastgesteld op een periode van 6 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum van het contract en is niet van toepassing ingeval van stilzwijgende verlenging van het contract. ARTIKEL 2 : VERZEKERBARE PERSONEN Voor zover het oorspronkelijk verzekerd kapitaal (som van de gebruikslimieten van het geheel van de door verzekerde geopende permanente rekeningen in het kader van deze collectieve overeenkomst), lager is dan EUR , dient de kandidaat-verzekerde aan de volgende toetredingsvoorwaarden te voldoen : ouder te zijn dan 25 jaar, in het bezit te zijn van een voltijds of deeltijds arbeidscontract (in de zin van de Wet van 03/07/1978), van onbepaalde duur en ingeval van ontslag van een werkloosheidsvergoeding te kunnen genieten (conform B.S. van 25/11/91 en K.B. van 26/11/94), dat zijn proefperiode sinds 6 maanden afgelopen is, niet onderhavig te zijn aan een ontslagprocedure. ARTIKEL 3 : OMSCHRIJVING VAN DE WAARBORG Waarborg werkloosheid: In geval van ontslag van de verzekerde om redenen buiten zijn wil om, en na het verstrijken van de stageperiode neemt de verzekeraar op het einde van de carenstijd de mensualiteiten, in voege op de vooravond van het schadegeval, ten laste, op iedere maandelijkse afsluitingsdatum voor zover de verzekerde maandelijks een werkloosheidsvergoeding ontvangt, met uitsluiting van de vergoedingen van gewaarborgde lonen vastgesteld voor deeltijdse werknemers met behoud van rechten. De tussenkomst van de verzekeraar is ondergeschikt aan de 2 onderstaande voorwaarden: 1. de verzekerde moet voldoen aan het geheel van de toelatings- en toekenningsvoorwaarden van de werkloosheidsvergoedingen. 2. de verzekerde dient maandelijks een werkloosheidsuitkering te ontvangen. De tussenkomst van de verzekeraar is beperkt tot 12 maandelijkse prestaties per schadegeval en is beperkt tot het saldo van de permanente rekening, geëvalueerd op basis van de uitgaven verricht tot op de dag van het schadegeval.

5 ARTIKEL 4 : DUUR VAN DE WAARBORGEN De waarborgen vangen aan op de datum van de ondertekening van de aanvraag tot de opening van een permanente rekening of bij de ondertekening van de aansluiting tot de verzekering indien deze later dan de datum van de ondertekening van de permanente rekening gebeurt. De verzekerde kan zijn contract opzeggen binnen een periode van een maand na de ondertekening van het contract, indien hij BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. daarvan in kennis stelt per aangetekend schrijven. De verzekering is jaarlijks opzegbaar door beide partijen door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs zoals voorzien in de Wet op de Landverzekeringen. In elk geval heeft de verzekerde de mogelijkheid aan zijn contract te verzaken indien hij dit kenbaar maakt per aangetekende schrijven aan de verzekeringsnemer gemandateerd door de verzekeraar, met ingang op de eerstvolgende maandelijkse vervaldag. De verzekering neemt een einde ten aanzien van de verzekerde, in elk geval: op de datum van de afsluiting van zijn permanente rekening; bij niet-betaling van de verzekeringspremie 15 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven dat hieraan herinnert; in geval van opeisbaarheid van de lening door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.; in geval van tenlasteneming wegens overlijden. op de datum van de vervroegde of volledige opruststelling van de verzekerde ARTIKEL 5: BETALING VAN DE PREMIES De premies worden maandelijks vereffend door het debet van de permanente rekening van de verzekerde bij elke maandafsluiting. De premievoet bedraagt 0,28 %, taksen inbegrepen, van het uitstaande saldo op de datum van de maandelijkse rekeningafsluiting. De taks bedraagt momenteel 9,25 % van de premie en is in het tarief inbegrepen. In geval van aanpassing van de premievoet, zal de verzekeraar het nieuw tarief toepassen zoals bepaald in de Wet op de Landverzekeringen. De verzekerde zal dan ook de mogelijkheid hebben te verzaken aan zijn contact zoals bepaald in de Wet. In geval van ontslag, of verlies of diefstal van de kaart moet de aangifte aan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. overgemaakt worden. De tenlastenemning door de verzekeraar is ondergeschikt aan het overmaken door de verzekerde of zijn rechthebbenden van de nodige bewijsstukken gevraagd door de verzekeraar en waarvan BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. de lijst zal mededelen: Voor de waarborg werkloosheid: Bij de aangifte: een volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.); een kopij van het C4 document afgeleverd door de werkgever; een attest opgemaakt door het regionale RVA-kantoor of door het organisme dat de werkloosheidsvergoeding betaalt, bevestigend dat de verzekerde voldoet aan de toelatings- en toekenningsvoorwaarden als volledig werkloze, en met de melding van de eerste dag van vergoeding. Betaling van de vergoedingen: De vergoedingen zij maandelijks betaalbaar na vervallen termijn en na ontvangst van de volgende documenten. een kopie van de afgestempelde stempelkaart of een kopij van het rekeninguittreksel of van de postassignatie met vermelding van het bedrag van de gestorte uitkering en het aantal in aanmerking genomen dagen. Het recht op prestatie is enkel verworven voor volledige maanden van vergoede werkloosheid. Er zal bijgevolg geen prorata toegepast worden voor een periode van minder dan één maand. Het recht op uitkering eindigt zodra de verzekerde een voltijds of deeltijds werk terugvindt zelfs indien in dat geval, de verzekerde nog aanspraak kan maken op een gewaarborgd loon. Voor de waarborg verlies of diefstal van de kaart: Om een tussenkomst te bekomen, dient de verzekerde, behalve in geval van overmacht, binnen de 48 uur na het vaststellen van de diefstal of het verlies van de kaart, BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V. op de hoogte te brengen. Tevens dient de verzekerde klacht neer te leggen binnen dezelfde termijn bij de lokale of federale politieen onmiddellijk een kopij van het PV en de volledig ingevulde schadeaangifte (afgeleverd door BUY WAY PERSONAL FINANCE N.V.) aan de verzekeraar te bezorgen. De verzekeraar behoudt zich het recht voor om over te gaan tot elk onderzoek voor de betaling van de vergoeding. Iedere fraude of poging tot fraude vanwege de verzekerde kan sancties conform de Wet op de Landverzekeringen als gevolg hebben. ARTIKEL 7 : UITSLUITINGEN wanneer de verzekerde niet voldoet aan de uitkeringsvoorwaarden zoals voorzien in artikel 3; het ontslag nemen van de verzekerde; wanneer het ontslag het gevolg is van een zware fout of gelijkaardig motief van de verzekerde; indien op de dag van het ontslag, de verzekerde geen arbeidscontract heeft van onbepaalde duur, of zijn proefperiode sedert niet meer dan 6 maanden heeft beëindigd; schadegevallen die het gevolg zijn van het beëindigen of stopzetten van om het even welke vorm van een arbeidscontract van een bepaalde duur, bedoeld wordt onder andere stagecontracten, leercontracten, enz.; tijdelijke werkloosheid, bij opschorting van het arbeidscontract ten gevolge van een gebrek aan werk wegens overmacht, sluiting van de onderneming wegens jaarlijks verlof; deeltijdse werkloosheid met uitkering van gewaarborgd loon. ARTIKEL 8 : VERHAAL VAN DE VERZEKERAAR De verzekeraar behoudt zich het recht voor al de eventueel ten onrechte betaalde vergoedingen terug te vorderen van de verzekerde. ARTIKEL 9 : KENNISGEVING EN RECHTSPRAAK Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd in het beslechten van geschillen voortvloeiend uit de toepassing van huidig contract.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «O n ge v a ll en» ( t ak 1) t e beo e fe ne

Nadere informatie

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering

Domaroute. Algemene Voorwaarden. België. Autoverzekering Domaroute Algemene Voorwaarden Autoverzekering België Inhoudsopgave Begripsomschrijvingen 3 Hoofdstuk 1 Voorwerp van verzekering........................... 5 Artikel 1.1 Gedekte gebeurtenissen 5 Artikel

Nadere informatie

gewaarborgd inkomen omzetverzekering

gewaarborgd inkomen omzetverzekering gewaarborgd inkomen omzetverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden waarin u informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN

INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN - 1 - II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING I. ALGEMENE VOORWAARDEN INZITTENDEN AUTO ALGEMENE 99 VOORWAARDEN I. ALGEMENE VOORWAARDEN II. VOORWERP EN OMVANG VAN DE VERZEKERING BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Maatschappij: De verzekeringsonderneming waarmee het contract afgesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3

I Definities 3 Begripsbepalingen art. 1 3 Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN)

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE34 3200 0027 3690 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66 BTW BE 0404.500.094 - RPR

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS VAN VZW S Inhoudstafel Blz. Definities gemeen aan het geheel van de waarborgen 5 Artikel 1 : Doel en omvang van de verzekering

Nadere informatie

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is.

Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Europ Assistance (Belgium) N.V. erkend onder CDV nummer 47696 als verzekeringsmakelaar en waarvan de sociale zetel in België gevestigd is. Algemene voorwaarden bedrijvenpolis Verzekeraars ARTAS N.V., Torhoutsesteenweg

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 1/36 1/36 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01122011 Verzekeringstussenpersoon: Datos nv, Boomsesteenweg 958, 2610 Wilrijk, geregistreerd in de Kruispuntbank (425.303.824) en bij de FSMA (64088A) voor de takken

Nadere informatie

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111

VIVIUM Auto. Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011. VIVIUM N.V., Verzekeringsonderneming toegelaten door de CBFA 8.130N/P-0111 VIVIUM Auto Algemene voorwaarden - VIV 490/01-2011 Onderneming toegelaten onder codenummer 0051 voor de tak Motorrijtuig (K.B. van 04/07/1979 - B.S. van 14/07/1979) en de tak Hulpverlening (K.B. van 12/08/2000

Nadere informatie

B.A. Beroep Algemene voorwaarden

B.A. Beroep Algemene voorwaarden B.A. Beroep Algemene voorwaarden AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97

POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. VOORWERP POLIS CASCO VRACHTVERVOER 97 ART 1. De maatschappij verbindt er zich toe, op basis van de algemene en de bijzondere voorwaarden, de verzekerde te vergoeden voor de schade veroorzaakt aan

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

A R E N A Sports Group Travel Program

A R E N A Sports Group Travel Program 1 A R E N A Sports Group Travel Program ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Omschrijving 1.1. INLEIDENDE BEGRIPPEN De onderhavige voorwaarden maken het voorwerp uit van Master Policy nr. 2.009.718 ARENA SPORTS GROUP

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verzekering Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis:

Algemene Voorwaarden. Verzekering Verkeer. Verkeerssituatie: Ongeval: verkeerssituatie. Auto: Inzittende: Gezinspolis: BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN In deze polis verstaat men onder: Wij: DVV verzekeringen, DIB n.v. - verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0037, K.B. 4 en 13 juli 1979 (B.S. 14 juli 1979), K.B. 24

Nadere informatie

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. Verzekerde: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines

Algemene voorwaarden. Engineering - Verzekering Top Machines Algemene voorwaarden Engineering - Verzekering Top Machines 0079-2044903N-25032013 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Tel. +32(0)2 664

Nadere informatie

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8

ARTIKEL 01. 5 ARTIKEL 02. 6 ARTIKEL 03. 6 ARTIKEL 04. 6 ARTIKEL 05. 8 ARTIKEL 06. 8 ARTIKEL 07. 8 ARTIKEL 08. 8 MOTORRIJTUIGEN ALGEMENE POLISVOORWAARDEN INHOUDSOPGAVE MODELOVEREENKOMST VOOR DE VERPLICHTE AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING INZAKE MOTORRIJTUIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 HOOFDSTUK 1 VOORWERP EN OMVANG VAN

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014

NoGo. Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering. Travel. www.europ-assistance.be. geldig vanaf 01.07.2014 Travel www.europ-assistance.be NoGo Algemene voorwaarden van de annulatieverzekering geldig vanaf 01.07.2014 De duur van de overeenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden en kan niet langer

Nadere informatie