VERZEKERD TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID. WAT BETEKENT DAT VOOR U?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VERZEKERD TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID. WAT BETEKENT DAT VOOR U?"

Transcriptie

1 VERZEKERD TEGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID. WAT BETEKENT DAT VOOR U? Situatie tot 1 augustus 2004 Tot 1 augustus 2004 waren predikanten verplicht verzekerd volgens de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ). Wanneer een predikant langer dan een jaar arbeidsongeschikt was, kon hij in aanmerking komen voor een WAZ-uitkering. Daarnaast voorzag het reglement van de Stichting Emeritaatsvoorziening (SEV) tot juli 2004 bij arbeidsongeschiktheid van ten minste 50% in een aanvullende uitkering van 70% van het gederfde traktement minus de WAZ-uitkering. Afschaffing van de WAZ per 1 augustus 2004 betekent niet dat alle WAZ-uitkeringen ook meteen worden stopgezet. Predikanten die per 1 augustus 2004 al een WAZ-uitkering hadden, houden deze zolang zij arbeidsongeschikt zijn of totdat ze 65 jaar worden. Elke predikant die geen WAZ-uitkering heeft, maar voor 1 augustus 2004 arbeidsongeschikt is geworden, kan nog recht hebben op een WAZ-uitkering. Dat betekent dat de laatste WAZ-uitkeringen uiterlijk ingaan op 1 augustus Collectieve verzekering Nu de WAZ is afgeschaft, volgt uit het reglement dat het gehele financiële risico van arbeidsongeschiktheid van de deelnemende predikanten voor rekening van de SEV komt - dus inclusief het deel dat vroeger door de WAZ werd gedekt. De SEV heeft dit risico herverzekerd bij Fortis/AMEV. Is een predikant langer dan een jaar voor ten minste 25% arbeidsongeschikt, dan volgt er in beginsel een uitkering van Fortis/AMEV aan de SEV. Er is dus het één en nader veranderd. Wát er veranderd is en wat dit voor gevolgen heeft voor predikant en kerkenraad, wordt in deze gids toegelicht. Deze gids bestaat uit de volgende onderdelen: WIE IS WAARVOOR VERZEKERD EN WAT KOST HET? ARBEIDSONGESCHIKT: EN DAN? VOORKOMEN IS BETER.. WAT TE DOEN ALS U HET ERGENS NIET MEE EENS BENT? TOT SLOT ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS Belangrijk Deze gids geeft in grote lijnen de inhoud weer van de tussen de SEV en Fortis/AMEV gesloten overeenkomst. Het is bedoeld als houvast voor predikanten die te maken krijgen met arbeidsongeschiktheid (en hun kerkenraden). Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een recht op uitkering, zijn bepalend de tekst van de polisvoorwaarden van de verzekering tussen de SEV en Fortis/AMEV en het reglement van de SEV.

2 WIE IS WAARVOOR VERZEKERD EN WAT KOST HET? Wat moet worden verstaan onder arbeidsongeschikt Er kan verwarring ontstaan over het antwoord op de vraag wanneer sprake is van arbeidsongeschiktheid en wat de relatie is tussen de begrippen ziek en arbeidsongeschikt. In de polisvoorwaarden van de verzekering is een omschrijving opgenomen van arbeidsongeschiktheid die we u niet willen onthouden. Daarna zullen we uitleggen wat die omschrijving voor u betekent. Arbeidsongeschiktheid wordt aanwezig geacht, indien de verzekerde door rechtstreeks en door uitsluitend medisch vast te stellen gevolgen van ongeval en/of ziekte voor tenminste 25% ongeschikt is tot het verrichten van de werkzaamheden die voor zijn krachten en bekwaamheden zijn berekend en die, gelet op zijn inkomen voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Hierbij wordt geen rekening gehouden met een verminderde kans op het verkrijgen van arbeid. Om te beginnen: hoe ligt de relatie tussen arbeidsongeschikt en ziek? Welnu, u kunt een ziekte onder de leden hebben, zonder dat dat u belemmert uw werk te doen; u bent dan ziek, maar niet arbeidsongeschikt. Wanneer spreken we wél van arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering? Daarvan is sprake als u door ziekte of ongeval geheel of gedeeltelijk 1 niet in staat bent om werkzaamheden te verrichten die passen bij uw krachten en bekwaamheden. Kortom, u bent arbeidsongeschikt in de zin van de verzekering als u door ziekte of ongeval niet in staat bent uw normale, dagelijkse werk te doen en evenmin om andere werkzaamheden te verrichten die passen bij uw opleidingsniveau en uw werkervaring. In die situaties spreken we van arbeidsongeschiktheid. Het maakt dus niet uit of die situatie nu één dag duurt of langer is. Immers, als u met griep onder de wol ligt, bent u niet in staat om welke werkzaamheden dan ook te verrichten en dus wordt u in zo n geval beschouwd als arbeidsongeschikt. Als die (al dan niet gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 52 weken, komt een arbeidsongeschiktheidspensioen in beeld. Daarover verderop meer. Wie is verzekerd? De verzekering is gesloten tussen de SEV (verzekeringnemer) en Fortis/AMEV (verzekeraar). De predikanten zijn de verzekerden. De verzekering is in beginsel van toepassing op alle predikanten in de Nederlands Gereformeerde Kerken die deelnemer zijn bij de SEV. Er is een aantal uitzonderingen: - predikanten die op 1 juli 2004 een volledige WAZ-uitkering hadden, vallen onder de oude arbeidsongeschiktheidsregeling (deze is opgenomen in de overgangsbepaling van het reglement) en zijn niet in de verzekering opgenomen. Wanneer zij op enig moment niet meer (geheel) arbeidsongeschikt zijn, kunnen ze alsnog (deels) verzekerd worden. - predikanten die op 1 juli 2004 een gedeeltelijke WAZ-uitkering hadden, zijn meeverzekerd voor het deel dat zij arbeidsgeschikt zijn. Formeel vallen ze daarmee zowel onder de oude als onder de nieuwe arbeidsongeschiktheidsbepalingen in het reglement. Het bestuur kan besluiten hen onder één van beide regelingen onder te brengen. - predikanten die op 1 juli 2004 arbeidsongeschikt waren maar op dat moment nog geen recht hadden op een WAZ-uitkering vallen onder de overgangsregeling. Voor zover zij zowel onder de oude als onder de nieuwe bepalingen komen te vallen, kan het bestuur besluiten hen onder één van beide regelingen onder te brengen. Premies De SEV betaalt de premie voor de collectieve verzekering aan Fortis/AMEV. Deze premie wordt uiteindelijk verdisconteerd in de bijdrage per ziel die de kerken jaarlijks aan de SEV betalen; er wordt dus geen bijdrage van de predikanten gevraagd. Voor de jaren 2004/2005 kan worden geput uit de spaarpot die de SEV tot nu toe aanhield omdat zij immers (behoudens het WAZ-deel) zelf het arbeidsongeschiktheidsrisico van de predikanten dekte. Nu dit risico voor de toekomst grotendeels is afgedekt door een verzekering, is nog slechts een deel van die spaarpot nodig. Voor de jaren na 2005 moet nog besluitvorming plaatsvinden over het eventueel inzetten van een deel van die spaarpot. 1 U geldt pas als gedeeltelijk arbeidsongeschikt in de zin van de verzekering, als u voor minimaal 25% niet in staat bent om (uw eigen of ander passend) werk te doen. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

3 Rechten en verplichtingen Tegenover het recht op een uitkering staat een aantal voorwaarden en verplichtingen. De eerste voorwaarde is dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid zoals omschreven in de polisvoorwaarden. Die omschrijving en de uitleg ervan haalden we hierboven al aan (zie Wat moet worden verstaan onder arbeidsongeschikt). Verder is er een aantal verplichtingen waaraan de predikant zich bij arbeidsongeschiktheid moet houden. Die verplichtingen zijn beschreven in het reglement van de SEV en het Ziekteverzuimprotocol predikanten SEV, dat geacht wordt deel uit te maken van het reglement. De belangrijkste zijn hieronder beschreven; het gaat bijvoorbeeld om tijdige ziekmelding, niets doen wat het herstel in de weg staat, etc. Het ligt voor de hand dat u zich aan die voorwaarden houdt. Schroom niet om bij vragen contact op te nemen met Fortis/AMEV of de administratie van de SEV. ARBEIDSONGESCHIKT: EN DAN? Tijdige ziekmelding: het hoe en waarom Wanneer een predikant als gevolg van ziekte of ongeval niet in staat is zijn normale werk te doen, dan moet dit nog dezelfde dag worden gemeld aan Fortis/Amev. Meestal kan de predikant dit zelf doen. Als de predikant niet in staat is om zich zelf ziek te melden (hij is bijvoorbeeld met spoed opgenomen in het ziekenhuis) dan kan iemand anders dat doen, bijvoorbeeld de eventuele echtgenote van de predikant of iemand van de kerkenraad. De melding kan plaatsvinden via het internetloket of telefonisch (alle gegevens vindt u op de achterzijde). De predikant dient verder een meldingsformulier in te vullen en naar Fortis/AMEV te sturen. In dit formulier wordt onder andere gevraagd naar de aard en de verwachte duur van het ziekteverzuim. In de toekomst kan via een link op de website van de NGK een meldingsformulier gedownload worden, dat na invulling per naar Fortis/AMEV kan worden gestuurd. Zodra dat zo ver is, hoort u dat van ons. Het is belangrijk dat de predikant altijd een melding doet aan de verzekeraar als er sprake is van verzuim in verband met ziekte. Dus ook wanneer er alleen maar sprake is van een griepje of een andere kwaal die naar verwachting snel weer voorbij is. De praktijk leert namelijk dat langdurige ziekteperioden vaak worden voorafgegaan door kortere, ogenschijnlijk onbeduidende, ziekteperioden. Omdat Fortis/AMEV ook de preventie voor zijn rekening neemt, is het van belang dat Fortis/AMEV op de hoogte is van elk ziektegeval. De medewerkers van Fortis/AMEV die verantwoordelijk zijn voor de preventie en reïntegratie kunnen dan tijdig bepalen wanneer begeleiding gewenst is. Verder geldt dat ziekteperioden die elkaar opvolgen met tussenpozen van minder dan 4 weken, voor het bepalen van de wachttijd 2 gelden als één ziekteperiode. Ook daarom is het van belang dat elke ziekteperiode wordt gemeld bij de verzekeraar. En tenslotte: een eventuele uitkering gaat nooit eerder in dan een jaar na de dag waarop de predikant ziek gemeld is. Ook daarom is het van belang dat een predikant die in verband met ziekte zijn normale werk niet kan doen, dit zo snel mogelijk meldt bij de verzekeraar. Gebeurt dit later, dan gaat een eventuele uitkering immers ook later in. Wat gebeurt er na de ziekmelding? Elke predikant die zich ziek meldt, krijgt allereerst een bevestiging van Fortis/Amev en wordt vervolgens ingedeeld bij een behandelteam. Een behandelteam bestaat uit de volgende personen: - medicus (kan vaststellen of er sprake is van een medisch gebrek en zo ja, welke beperkingen dat met zich meebrengt) - arbeidsdeskundige (kan vaststellen wat de gevolgen zijn van de vastgestelde beperkingen voor het werk van de predikant) - schadebehandelaar (gaat na of de melding onder de verzekering valt en houdt in de gaten dat de polisvoorwaarden worden nageleefd) Het behandelteam neemt contact op met de zieke predikant en inventariseert wat er aan de hand is. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld. 2 De wachttijd is de tijd die verloopt tussen de eerste melding van verzuim en de ingangsdatum van de uitkering. De wachttijd bedraagt 52 weken na de eerste melding. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

4 Als begeleiding nodig wordt geacht, wordt de predikant bezocht door een arbeidsdeskundige om te bespreken wat er het beste gedaan kan worden. In een aantal gevallen zal echter besloten worden dat begeleiding niet mogelijk of niet nodig is. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval als een predikant naar alle waarschijnlijkheid alleen maar een griepje heeft of iets anders dat naar de mens gesproken vanzelf en binnen afzienbare termijn overgaat. Ook kan het zijn dat begeleiding vanuit Fortis/AMEV geen bijdrage kan leveren aan het verminderen of voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Dit is bijvoorbeeld het geval als een predikant getroffen is door een ernstige ziekte die niet behandelbaar is. Mogelijkheden van begeleiding, preventie en reïntegratie Het behandelteam heeft een scala aan mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen (preventie) of te verminderen en om de predikant zonodig te helpen om na een periode van arbeidsongeschiktheid de draad weer op te pakken (reïntegratie). Vaak lopen ze in elkaar over. Voorbeelden van die mogelijkheden zijn: wachtlijstbemiddeling, rugtrainingen, hulpmiddelen regelen, begeleiding op ergonomisch gebied, werkbegeleiding, doorverwijzing naar gespecialiseerde artsen of psychologen, etc. In alle gevallen geldt dat in overleg tussen predikant en het behandelteam bepaald wordt wat in zijn situatie de beste weg is. Het behandelteam van Fortis/AMEV is niet gebonden aan bepaalde leveranciers of dienstverleners in de zorg. De predikant kan ook zelf dienstverleners aanreiken. De kosten van het werk van het behandelteam vallen onder de verzekering. Kosten van eventuele hulpmiddelen of ingeschakelde dienstverleners en specialisten worden waar mogelijk verhaald op de ziektekostenverzekering van de predikant. Voor kosten die niet onder de ziektekostenverzekering vallen geldt dat ze in beginsel door Fortis/AMEV worden vergoed; dit wordt van geval tot geval bekeken. Criterium is o.a. dat de middelen moeten bijdragen aan een vermindering van het risico op langdurige of blijvende arbeidsongeschiktheid. Vergoeding door Fortis/AMEV is in principe alleen mogelijk als er vooraf toestemming is gegeven. Preventie- en reïntegratiemiddelen worden altijd ingezet in overleg tussen de verzekeraar en de predikant. Dat wil zeggen dat een predikant geen begeleiding of voorzieningen krijgt opgelegd die hij niet wil. Indien een predikant zich echter volledig onttrekt aan de mogelijkheden die de verzekeraar biedt en daarmee menselijkerwijs gesproken een eventueel herstel in de weg staat, kan dat wel gevolgen hebben voor de eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hetzelfde geldt als een kerkenraad preventie of reïntegratie dwarsboomt. Herstel ook melden! Wanneer een predikant hersteld is en weer aan het werk gaat, moet hij dit uiteraard ook melden bij Fortis/AMEV. Ook dit kan via het internetloket of telefonisch; Fortis/Amev stuurt vervolgens een bevestiging. Als de arbeidsongeschiktheid langer heeft geduurd en er al persoonlijke contacten met Fortis/AMEV zijn geweest, kan de melding ook rechtstreeks plaatsvinden bij degene met wie de predikant contact heeft gehad. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

5 Einde van de interventie Het behandelteam blijft bemoeienis met de predikant houden totdat er een eindstadium is bereikt. Dit eindstadium kent twee uitersten: - de predikant is blijvend volledig arbeidsongeschikt - de predikant is hersteld en weer aan het werk Tussen deze twee uitersten zijn allerlei variaties denkbaar. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een predikant wel weer hersteld is, maar niet weer aan het werk kan als predikant. In dat geval gaat het behandelteam samen met de predikant op zoek naar alternatieven. Bij dat zoeken naar alternatieven is het criterium dat de arbeid passend moet zijn, dat wil zeggen dat de werkzaamheden moeten passen bij - bijvoorbeeld - het opleidingsniveau en de werkervaring van de predikant en dat de werkzaamheden, gelet op zijn inkomensniveau vóór de arbeidsongeschiktheid, in redelijkheid van hem kunnen worden verlangd. Een beroepstest of omscholing is denkbaar. Uiteraard is één en ander afhankelijk van de persoonlijke situatie van de predikant. Leeftijd zal bijvoorbeeld een grote rol spelen bij de vraag of omscholing zinvol en haalbaar is. Als omscholing om één of andere reden niet zinvol of haalbaar lijkt, zal dat ook niet worden verlangd en worden de werkzaamheden waarvoor de omscholing benodigd zou zijn, niet als passend aangemerkt. Van belang is, dat Fortis/AMEV voor het vaststellen van de mate van arbeidsongeschiktheid geen rekening houdt met de vraag of de predikant de werkzaamheden die voor hem als passend worden aangemerkt, op dat moment ook daadwerkelijk kan vinden. Het bestuur zal van geval tot geval en met inachtneming van de specifieke omstandigheden van de predikant bekijken in hoeverre (en voor hoelang) de SEV daar eventueel wél rekening mee houdt. Als de arbeidsongeschiktheid leidt tot een uitkering, dan wordt deze uitkering (de arbeidsongeschiktheidsrente ) door Fortis/Amev aan de SEV betaald. De SEV betaalt aan de betreffende predikant zelf een arbeidsongeschiktheidspensioen conform de bepalingen van het uitkeringsreglement. Dat alles neemt overigens niet weg dat de kerk, net als voor 1 juli 2004, de zorgplicht behoudt voor (het onderhoud van) de predikant en zijn eventuele gezin. Wijzigingen in de mate van arbeidsongeschiktheid Het kan zijn dat een predikant na de wachttijd van een jaar (ondanks eventuele begeleiding) nog steeds (deels) arbeidsongeschikt is, maar dat de verwachting is dat er verbetering in de situatie zal komen. In dat geval wordt er een (gedeeltelijke) uitkering verstrekt, maar gaat het werk van het behandelteam gewoon door. De hoogte van de uitkering loopt zoveel mogelijk parallel met de mate van arbeidsongeschiktheid van de predikant. VOORKOMEN IS BETER. Het belang van preventie; zelf contact opnemen Vanwege het grote belang van preventie wijden we daar een paar extra woorden aan. Als arbeidsongeschiktheid menselijkerwijs gesproken voorkomen kan worden, dan is dat immers in het belang van alle partijen. Van predikanten is bekend dat zij een hoge werkmoraal hebben en zich eerder te laat dan te vroeg ziek zullen melden. Wanneer een predikant in een situatie verkeert die op termijn tot arbeidsongeschiktheid zou kunnen leiden, dan kan hij het behandelteam vroegtijdig inschakelen. Er is dan dus (nog) geen ziekmelding gedaan. In eerste instantie zal een arbeidsdeskundige nagaan wat er aan de hand is. Vervolgens wordt in overleg vastgesteld wat er gedaan kan worden om het risico op arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Soms gaan arbeidsongeschiktheid en conflictueuze situaties hand in hand. Het voert te ver om daar in het bestek van deze gids uitvoerig op in te gaan. In feite is er immers sprake van een heel andere situatie dan zuivere arbeidsongeschiktheid. Ook in dit geval geldt echter dat voorkomen beter is dan genezen. Een predikant of een kerkenraad (of beide tezamen!) kunnen bijvoorbeeld terecht bij de Vertrouwens- en Adviescommissie. Hoe u die commissie kunt bereiken, staat in het blauwe informatieboekje voor de NGK. Voor u als predikant geldt: voelt u aankomen dat u in een positie verkeert die gemakkelijk kan leiden tot uitval, schroomt u dan niet om het behandelteam van Fortis/AMEV in te schakelen! Zij zijn overigens ook op de hoogte van het bestaan van binnenkerkelijke voorzieningen als de eerder genoemde VAC etc. Ook voor preventief contact kunt u gebruik maken van het Internetloket en de telefoonnummers op de achterzijde. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

6 WAT TE DOEN ALS U HET ERGENS NIET MEE EENS BENT? Niet eens met de door Fortis/AMEV vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid: second opinion De mate van arbeidsongeschiktheid van de predikant wordt na een jaar vastgesteld. De predikant heeft dan al een heel traject doorlopen met het behandelteam. Uiteindelijk wordt de mate van arbeidsongeschiktheid als volgt vastgesteld: - een arts stelt vast welke beperkingen er voortvloeien uit de ziekte of kwaal die de predikant heeft - een arbeidsdeskundige stelt vast welke arbeidsmogelijkheden er, gegeven die beperkingen, nog zijn voor de predikant. In de meeste gevallen zal er tussen predikant en arts/respectievelijk arbeidsdeskundige overeenstemming zijn over de mate van arbeidsongeschiktheid van de predikant. Maar het kan natuurlijk voorkomen dat de predikant het niet eens is met de beslissing inzake de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid. In zo n geval kan hij een zogenoemde second opinion vragen, door een eigen arts in te schakelen met specialiteit op het gebied van de kwaal/ziekte van de predikant (uiteraard niet de behandelend arts). Deze arts stelt vast welke beperkingen er zijns inziens voortvloeien uit de ziekte of kwaal die de predikant heeft. Vervolgens is er een aantal mogelijkheden, die voor de overzichtelijkheid in een schema zijn gezet: Beide artsen stellen zelfde beperkingen vast Arts predikant stelt andere beperkingen vast Predikant schakelt eigen arbeidsdeskundige in Arbeidsdeskundige predikant stelt dezelfde arbeidsmogelijkheden vast Arbeidsdeskundige predikant stelt andere arbeidsmogelijkheden vast Nagegaan wordt wat de verschillen zijn, op basis daarvan nieuwe beslissing (na consultatie arbeidsdeskundige m.b.t. de uit die andere beperkingen voortvloeiende arbeidsmogelijkheden) Beslissing Fortis/AMEV blijft in stand Nagegaan wordt wat de verschillen zijn, op basis daarvan nieuwe beslissing Fortis/AMEV Niet eens met de beslissing van Fortis/Amev ná second opinion: arbitrage Blijft de predikant het niet eens met de vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid, dan biedt Fortis/AMEV de mogelijkheid van arbitrage. Er wordt dan een arbitragecommissie gevormd die een beslissing neemt die voor beide partijen bindend is. De arbitragecommissie bestaat uit de arts op wiens oordeel de beslissing in eerste instantie van Fortis/AMEV is gebaseerd, de arts die door de predikant is ingeschakeld voor een second opinion en een derde, door de beide anderen aangewezen. Niet eens met de beslissing van de SEV over de hoogte van het pensioen: arbitrage Wanneer de predikant of de kerkenraad het niet eens is met een beslissing van de SEV met betrekking tot de hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen dan kan hij/kunnen zij op de in artikel 17 van het reglement beschreven wijze de zaak voorleggen aan een arbitragecommissie. Voorwaarde is wel dat eerst beide hier boven beschreven procedures zijn doorlopen waarin de predikant kan opkomen tegen de door AMEV vastgestelde mate van arbeidsongeschiktheid (second-opinion en arbitrage). Niet tevreden over de behandeling door het behandelteam: de klachtenregeling Indien een predikant niet tevreden is over de behandeling door het behandelteam, dient hij dat in eerste instantie bij het behandelteam zelf aan te kaarten. In overleg is veel mogelijk! Komen de predikant en het behandelteam er niet uit, dan wordt er binnen Fortis/AMEV naar een goede oplossing gezocht. Leidt dat niet tot een bevredigend resultaat, dan kan de predikant eventueel de SEV inschakelen, die kan besluiten een gesprek aan te gaan met de verzekeraar. Uiteindelijk is er de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij Fortis/AMEV. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

7 TOT SLOT Waarom is het belangrijk om de aan de verzekering verbonden verplichtingen na te komen? Uit de verzekering vloeit een aantal verplichtingen voort voor de predikanten. Die verplichtingen zijn opgenomen in het reglement en met name in het aanhangsel Ziekteverzuimprotocol predikanten SEV, dat geacht wordt deel uit te maken van het reglement. Het gaat daarbij om zaken als tijdig melden, meewerken aan onderzoek naar de arbeidsongeschiktheid, en meer algemeen: niets doen dat een eventueel herstel belemmert. Als de predikant weigert die verplichtingen na te komen, gaat de arbeidsongeschiktheidsrente die Fortis/AMEV normaliter na het verlopen van de wachttijd aan de SEV zou betalen, niet in. Daaruit volgt dan dat de predikant jegens de SEV ook geen aanspraak kan maken op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Als de arbeidsongeschiktheidsrente al is ingegaan, kan Fortis/AMEV bij een weigerachtige predikant besluiten om de arbeidsongeschiktheidsrente aan de SEV te verlagen of te beëindigen vanwege het niet nakomen van de verplichtingen. Op het moment dat die beslissing van Fortis/AMEV onherroepelijk wordt, zal het arbeidsongeschiktheidspensioen dat de SEV aan de predikant betaalde, in beginsel ook worden verlaagd of beëindigd. Als Fortis/AMEV een ten onrechte uitgekeerde arbeidsongeschiktheidsrente van de SEV terugvordert, is het bestuur gerechtigd het ten onrechte uitgekeerde arbeidsongeschiktheidspensioen van de predikant terug te vorderen. En tenslotte: het ligt voor de hand dat elk recht op uitkering van een arbeidsongeschiktheidspensioen vervalt, mocht de predikant opzettelijk onjuiste gegevens verstrekken. Vertrouwelijkheid Het behandelteam gaat uiterst vertrouwelijk om met de gegevens van de predikant. Zelfs binnen het behandelteam geldt dit beroepsgeheim. Zo worden medische gegevens alleen aan de arbeidsdeskundige verstrekt voorzover dat van belang is voor het bepalen van de arbeidsmogelijkheden van de predikant. Ook aan de kerkenraad wordt alleen informatie verstrekt wanneer de predikant daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. Als er bijvoorbeeld aanpassingen nodig zijn in het werk of in de werkomgeving, is het uiteraard van belang dat de kerkenraad daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het is daarbij echter lang niet altijd nodig dat de kerkenraad bijvoorbeeld ook geïnformeerd wordt over de medische achtergronden. Ook hier geldt dat van geval tot geval zal moeten worden nagegaan en afgesproken wat de beste weg is. Rol van de kerkenraad Tot slot iets over de rol van de kerkenraad. De kerkenraad is geen partij in de verzekeringsovereenkomst, maar de kerkenraad heeft natuurlijk wel belang bij een gezonde predikant. Verder heeft de kerkenraad er vanuit financieel oogpunt belang bij dat de SEV een arbeidsongeschiktheidspensioen verstrekt als er daadwerkelijk sprake is van arbeidsongeschiktheid. Uitgangspunt is dan ook dat de kerkenraad meewerkt aan het voorkomen van arbeidsongeschiktheid én aan eventuele reïntegratie ingeval van arbeidsongeschiktheid. De kerkenraad kan vertrouwelijke informatie echter alleen krijgen als een predikant daarvoor toestemming geeft. Hier kan dus een spanningsveld liggen. Hoe weet de kerkenraad wat er van hem verlangd wordt? En wat kan een kerkenraad doen als de predikant arbeidsongeschikt is maar niet bereid om de kerkenraad op de hoogte te houden van de stand van zaken? In het algemeen kan gezegd worden dat het van belang is dat de kerkenraad in gesprek blijft met zijn predikant en zo op de hoogte blijft van het verloop van de ziekteperiode. Waar de verhoudingen goed zijn zal dit weinig problemen opleveren. Het is belangrijk dat de kerkenraad zorgt voor goede geestelijke opvang van de predikant, zeker als er sprake is van een ernstige (ziekte)situatie. Wellicht is het verstandig een vertrouwenspersoon in te schakelen, eventueel van buiten de eigen gemeente, die de predikant pastoraal kan bijstaan. SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

8 ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS MELDING ZIEKTE EN HERSTEL Internetloket Telefoonnummers (mevr. M.C. van den Heuvel) (mevr. K.M.J. Toxopeus) (de heer H. Lijzenga) Faxnummer Na een melding van ziekte of herstel ontvangt u een bevestiging van Fortis/AMEV De gegevens in bovenstaand kader kunt u ook gebruiken voor het leggen van contact op een ander vlak dan ziekmelding. Denk bijvoorbeeld aan vragen over preventie etc. POSTADRES FORTIS/AMEV Fortis/ASR U 02.R4.20 t.a.v. de heer P.van Berkel Postbus HB UTRECHT ADRESGEGEVENS STICHTING EMERITAATSVOORZIENING SEV t.a.v. mevr. J. Janssens-Boer Prof. Leonard Fuchslaan HD UTRECHT tel (SEV) b.g.g (privé) -adres: SEV - verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid tekst

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Verzuimprotocol Adopsa Payroll

Verzuimprotocol Adopsa Payroll Verzuimprotocol Adopsa Payroll 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Adopsa Payroll als bij zijn opdrachtgever. Wanneer een medewerker

Nadere informatie

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V.

Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. Verzuimprotocol Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. 1. Ziekmelding De medewerker meldt zich op de eerste dag van ziekte telefonisch vóór 10.00 uur ziek bij zowel Centrum Arbeid en Mobiliteit B.V. (CAM) als

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers

INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN. Informatie voor ondernemers INDIVIDUELE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS- VERZEKERINGEN Informatie voor ondernemers WAT U EERST MOET WETEN Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook risico

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Univé en u wilt een uitkering

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen

Fondsdocumenten SNPF. Uitvoeringsprotocol Arbeidsongeschiktheidspensioen Fondsdocumenten SNPF Arbeidsongeschiktheidspensioen UITVOERINGSPROTOCOL Arbeidsongeschiktheidspensioen SNPF uitgevoerd door De Amersfoortse Op basis van artikel 10 lid 8 van het pensioenreglement 2014:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten

Arbeidsongeschikt. Wat nu? De beoordeling. De deskundigen. De beslissing. De uitkering. Andere betrokkenen. Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt Wat nu? 1 De beoordeling 2 De deskundigen 3 De beslissing 4 De uitkering 5 Andere betrokkenen 6 Wat u verder moet weten Arbeidsongeschikt, wat nu? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat

Nadere informatie

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING "S.E.V." REGLEMENT

STICHTING EMERITAATSVOORZIENING S.E.V. REGLEMENT STICHTING EMERITAATSVOORZIENING "S.E.V." REGLEMENT Artikel 1: Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. AKS : Akkoord van kerkelijk samenleven van de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Nadere informatie

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan?

Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschikt, en dan? Wegwijs bij arbeidsongeschiktheid Arbeidsongeschikt, en dan? 2 Arbeidsongeschikt, en dan? Voor wie is deze folder bedoeld? U heeft een Univé zzp flexibele inkomensverzekering bij ziekte en ongevallen en

Nadere informatie

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen?

Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer. Wat kan Generali voor u betekenen? Voorkomen, verzekeren en werken aan uw terugkeer Wat kan Generali voor u betekenen? I n h o u ds o p g av e Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 2 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? 1 Wat u van ons mag verwachten bij arbeidsongeschiktheid Inleiding U hebt zich onlangs arbeidsongeschikt gemeld. Arbeidsongeschiktheid brengt zorgen met zich mee: in de eerste

Nadere informatie

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol

Luba Payroll / 2014. Verzuimprotocol Luba Payroll / 2014 Verzuimprotocol Inleiding In jouw payrollbevestiging staat aangegeven of je aangemeld wordt bij de arbodienst van jouw opdrachtgever of van Luba Payroll. Word je bij de arbodienst van

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH

REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH REGLEMENT AANVULLEND ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN VAN STICHTING PENSIOENFONDS IMTECH Inhoudsopgave Artikel Titel 1. Algemene bepalingen 1 2. Deelnemers 1 3. Jaarsalaris 2 4. Arbeidsongeschiktheidspensioengrondslag

Nadere informatie

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu?

Klaverblad Verzekeringen. Arbeidsongeschikt, wat nu? Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschikt, wat nu? Deze folder bevat een beperkte weergave van de polisvoorwaarden die horen bij de Basis AOV, de Royaal AOV, de Royaal Plus AOV en de Royaal Opstap AOV.

Nadere informatie

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem

Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Aanvullingsvoorwaarden voor vrijstelling van premiebetaling bij arbeidsongeschiktheid op basis van het 3-klassensysteem Artikel 1679-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Verklaring van begrippen 3 2 Vrijstelling

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Reglement arbeidsongeschiktheid Reglement arbeidsongeschiktheid Artikel 1 Algemene begrippen

Reglement arbeidsongeschiktheid Reglement arbeidsongeschiktheid Artikel 1 Algemene begrippen Reglement arbeidsongeschiktheid De WAP-richtlijn vermeldt het volgende over arbeidsongeschiktheid van predikanten: 8.1 De verbondenheid tussen de predikant en de gemeente eindigt niet: a door arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent

Ziekteverzuimreglement Payroll Talent Ziekteverzuimreglement Payroll Talent 1. Ziek melden U dient zich bij arbeidsongeschiktheid tussen 8.00 en 9.30 uur persoonlijk ziek te melden bij de afdeling Ziekteverzuim van Payroll Talent via telefoonnummer:

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer

Arbeidsongeschikt. En dan? informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt En dan? informatie voor de ondernemer 2 Arbeidsongeschikt, en hoe verder? U bent arbeidsongeschikt geworden. Wat nu? In deze brochure zetten we op een rij wat er gebeurt nadat u een aanvraag

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1

Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 Bijlage Verzekeringsvoorwaarden arbeidsongeschiktheid en pensioen 2014.1 1. Begrippen Arbeidsongeschiktheid In deze voorwaarden is iemand arbeidsongeschikt als deze persoon voor tenminste 35% arbeidsongeschikt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen

Stichting Pensioenfonds HAL. Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen Stichting Pensioenfonds HAL Pensioenreglement WIA -Excedentpensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit reglement de begripsbepalingen

Nadere informatie

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s

Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Meldingsformulier arbeidsongeschiktheid voor ondernemers/dga s Belangrijke informatie Dit formulier is bestemd voor ondernemers/dga s. U dient dit formulier te gebruiken bij een arbeidsongeschiktheidsmelding

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en dan?

Arbeidsongeschikt en dan? Arbeidsongeschikt en dan? Van melding tot uitkering en reïntegratie Een plotseling optredende ziekte, een flink auto ongeval, overspannenheid: ook arbeidsongeschiktheid zit in een klein hoekje. Gelukkig

Nadere informatie

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en)

Verzuim management. Re-integratieondersteuning en vergoedingen. Samen met u werken aan re-integratie. Verzuimmanagement en uw verzekering(en) Verzuim management Re-integratieondersteuning en vergoedingen Verzuimmanagement van Nationale-Nederlanden is gericht op het snel en duurzaam aan het werk helpen van uw zieke werknemer. Hiervoor bieden

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Windesheim

Vragen en antwoorden Windesheim Vragen en antwoorden Windesheim Heb je privé al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Je beslist zelf of je wilt overstappen of niet. Kies je voor deelname aan de collectieve regeling? Vul dan de deelnameverklaring

Nadere informatie

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave

Voorwaarden WIA Bodem werkgever. Inhoudsopgave Voorwaarden WIA Bodem werkgever In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA bodem. In de algemene voorwaarden van uw Moduleverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En nu? Klantbrochure U heeft zich arbeidsongeschikt gemeld bij uw verzekeraar. In deze folder leest u wat u nu kunt verwachten. U leest onder andere hoe uw verzekeraar uw arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%)

Polisvoorwaarden WIA Bodem (AO minder dan 35%) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9406 - WIA Bodem (AO minder dan 35%) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WIA Bodem In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WIA Bodem. In de algemene

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht)

2 De grondslag van uw module Arbeidsongeschiktheid Inloop 2.1 De informatie die we van u krijgen bij de start van de module (mededelingsplicht) Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid Inloop In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen

Nadere informatie

verzuimreglement juli 2014

verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement juli 2014 verzuimreglement randstad health@work U bent uitzendkracht van (een van de onderdelen van) Randstad en u bent ziek waardoor u niet kunt werken. Het kan ook zijn dat u een arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis

Polisvoorwaarden WGA GAT Basis Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9400 - WGA GAT Basis Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld?

Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Ziekte en arbeidsongeschiktheid: wat is er voor jou geregeld? Toekomstplannen. Een andere woning, een verre reis of kinderen die gaan studeren. Je hebt uitdagend werk, een inkomen en ambities. Je moet

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier Arbeidsongeschiktheidsverzekering Op Maat Schadeaangifteformulier 1. Tussenpersoongegevens Tussenpersoonnummer Naam kantoor Polisnummer(s) Uw referentie (door tussenpersoon in te vullen) Schadenummer (door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds HAL

Stichting Pensioenfonds HAL Stichting Pensioenfonds HAL excedent-arbeidsongeschikt- Pensioenreglement heidspensioen 1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Voor zover daarvan hierna in dit reglement niet wordt afgeweken, gelden in dit

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2006.5040 (157.06) ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht

Nadere informatie

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken:

De Commissie beslist met inachtneming van haar Reglement en op basis van de volgende stukken: Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 102 d.d. 2 november 2009 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en drs. A.I.M. Kool) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Voor wie is deze folder bedoeld? Krijg ik altijd een medische beoordeling? Deze folder is van belang als u een aanvraag tot uitkering en/of een aanvraag tot premievrijstelling

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t :

GEMEENTE HOOGEVEEN. Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) b e s l u i t : GEMEENTE HOOGEVEEN Wijziging Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) Het college van de gemeente Hoogeveen, gezien de circulaire van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden d.d. 17

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager)

Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Reglement Ziektewetuitkering (t.b.v. uitkeringsaanvrager) Dit reglement is bestemd voor alle ex-medewerkers, wie een ziektewetuitkering bij Tzorg hebben aangevraagd. In dit reglement staan de regels en

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie

Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Arbeidsongeschiktheid van 15 tot 35% in de Metalektro Verzekerd tegen inkomensverlies met WIA-Bodemverzekering Ruime dekking, eerlijke premie Premies en voorwaarden 2012 WIA Exclusief voor de Metalektro

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Personeelsdiensten B.V. is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim, gedurende de looptijd van uw contract en waar nodig

Nadere informatie

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen

Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid Werknemers/Zelfstandigen Informatie over schadeprocedure arbeidsongeschiktheid U heeft bij ons een aanvraag tot uitkering ingediend op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat noemen wij een schadeaangifte of claim. Uw schadeaangifte

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A

Voorwaarden. WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A Voorwaarden WIA AO minder dan 35%-werkgever Inkomensverzekeringen FGD-A 2017-1 Inhoudsopgave Algemene voorwaarden 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 De grondslag van uw verzekering WIA AO minder

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING

BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING BIJZONDERE VOORWAARDEN Model 1600 EIGENRISICODRAGEN ZIEKTEWET VERZEKERING In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module Eigenrisicodragen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Bij de Conventionele Verzekering Wat geldt voor deze voorwaarden? Dit zijn onze bijzondere voorwaarden bij de Conventionele Verzekering die u met ons afsluit. Deze bijzondere voorwaarden

Nadere informatie

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant)

9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com 9402 Polisvoorwaarden 2017 WGA gat Uitgebreid (Garant) Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens: Hoofdstuk 14 Activeringsregeling (per 1 juli 2015) en pensioen A Activeringsregeling Artikel 1 Werkingssfeer 1. Op de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die wordt ontslagen wegens:

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Beste leden van de Koninklijke Metaalunie, Als ondernemer houdt u er natuurlijk

Nadere informatie

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager.

In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. Voorwaarden Re-integratiemanager In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten u kunt ontlenen aan de uitbreidingsmodule Re-integratiemanager. In de algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid

1. Ziekmelding. 2. Bereikbaarheid 1. Ziekmelding De eerste dag dat u ziek bent, moet u zich telefonisch ziekmelden bij uw direct leidinggevende op uw feitelijke werkplek én bij Stiptwerk. Op werkdagen zijn wij bereikbaar van 08.30 uur

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder Deze brochure is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie

De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Toelichting De collectieve WGA Hiaat verzekeringen voor werknemers in de Metaal- en Elektrotechnische industrie Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid Inkomensoplossingen bij arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN

MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN MODULE ZIEKTEWET EIGENRISICODRAGEN Voorwaarden die van toepassing zijn bij het afsluiten van het Ziektewetrisico bij Mandaat Assuradeuren, begeleiding door De Verzuimeconoom. Deze module is een aanvulling

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt En dan? Inhoud 1 Arbeidsongeschikt, en dan? 2 U vraagt een uitkering aan 3 Onze deskundigen 4 U krijgt een uitkering 5 Wij helpen u graag weer aan het werk 6 Hoe gaan wij om met uw medische

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) Aanvullende voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-02/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT

ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT ZIEKTEVERZUIMREGLEMENT Arsenaal Payroll Services BV óf Arsenaal Personeelsdiensten BV (verder te noemen: Arsenaal) is uw juridisch werkgever. Dat betekent, dat wij u ook begeleiden tijdens het ziekteverzuim,

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u heeft bij de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen

Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali. Beter voorkomen dan genezen Preventie, arbeidsongeschiktheid en re-integratie volgens Generali Beter voorkomen dan genezen Inhoudsopgave Arbeidsgeschikt of arbeidsongeschikt? 3 Hoe voorkomt u arbeidsongeschiktheid? 4 U raakt toch

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2)

Aanvullende voorwaarden arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOz/2) 64.1864-01/15 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Strekking van de verzekering Artikel 3 Arbeidsongeschiktheid in de zin van de verzekering Artikel 4 Uitkeringen krachtens Eerstejaarsrisico

Nadere informatie

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling

Polisvoorwaarden WIA Vaste Aanvulling Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Polisvoorwaarden 2017 9405 - WIA Vaste Aanvulling Inhoudsopgave pag. 1 Begrippen

Nadere informatie

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels:

Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: Model ziekteverzuimreglement Als je wegens ziekte niet kunt werken, houd je dan aan de volgende regels: 1. Op tijd ziekmelden Meld je voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven

Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven Wijziging ziekengeldreglement b.v. Hotel-, Restaurant-, Café-, Pension- en aanverwante bedrijven SVR - Ziektewet 21 december 1994/nr. 946310 De Sociale Verzekeringsraad, Gelezen een verzoek van de aanverwante

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008)

DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008) DE BELANGRIJKSTE VERBETERPUNTEN (juli 2008) TAF introduceert de verbeterde TAF Maandlastbeschermer en het verbeterde TAF Zelfstandigenplan. Om u een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven van alle wijzigingen

Nadere informatie

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid.

De volgende partijen zijn betrokken bij de uitvoering van het ziekteverzuimbeleid. Verzuimprotocol Inleiding De Arbowet verplicht de werkgever tot het voeren van een ziekteverzuimbeleid. Dit protocol maakt deel uit van het verzuimbeleid. Het verzuimprotocol is bestemd voor alle werkgevers

Nadere informatie

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TAF B.V., gevestigd te Eindhoven, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-344 d.d. 26 november 2013 (mr. R.J. Verschoof, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. B.F. Keulen, leden en mr. M. van Pelt, secretaris)

Nadere informatie

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet

Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Ik heb een zieke werknemer. Wat nu? Informatie voor werkgevers over reïntegratie en Ziektewet Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de

Nadere informatie

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop

Regels bij verzuim Tenzij anders afgesproken met de schoolleiding, neemt u de eerste 8 weken wekelijks contact op om te informeren over het verloop Verzuimprotocol Verzuim voorkomen Voorkomen is beter dan genezen. Het is inmiddels bekend dat onderwijzend personeel over het algemeen een grote psychische werkdruk ervaart in het werk. Ook de andere medewerkers

Nadere informatie

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld:

De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Afkondiging wijzigingen kerkordelijke regelingen De generale synode heeft in de vergadering van 9 november 2012 de volgende wijzigingen van de kerkordelijke regelingen vastgesteld: Nr. 14/2012 Wijzigingen

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie