Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling"

Transcriptie

1 Verzekering Financiële Bescherming bij Lening op afbetaling Voorwaarden van de dekking Artikel 1: Begripsomschrijvingen Verzekering: Overeenkomst gesloten tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer ten behoeve van de verzekerden die aansluiten bij deze overeenkomst, waardoor bij een schadegeval een rechtstreekse verhouding ontstaat tussen de verzekeraar en de verzekerde. In deze overeenkomst worden de rechten en plichten van partijen, met inbegrip van de verzekerden, bepaald. Verzekeraar: KBC Verzekeringen NV, met maatschappelijke zetel in België, Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, RPR Leuven, FSMA A. Verzekeringnemer: KBC Bank NV, met maatschappelijke zetel in België, Havenlaan 2, 1080 Brussel, BTW BE RPR Brussel, FSMA A. Verzekerde: Elke natuurlijke persoon die een verzekerd krediet heeft aangegaan bij de verzekeringnemer, die beantwoordt aan de aansluitingsvoorwaarden en die tot deze verzekering is toegetreden en die de meest recente aansluitingsbijdrage aan de verzekeringnemer heeft betaald. Verzekerd krediet: De lening op afbetaling door de verzekerde bij de verzekeringnemer afgesloten in zoverre het krediet beantwoordt aan volgende kenmerken: - de terugbetalingen worden maandelijks verricht; - het geleend kapitaal bedraagt maximaal EUR; - de looptijd van het krediet bedraagt maximaal 10 jaar; - aangegaan door één verzekerde of meerdere verzekerden. Per verzekerd krediet kunnen maximaal 3 verzekerden aansluiten bij de verzekering. De lening op afbetaling met als aflossingsplan 'maandelijkse gelijkblijvende terugbetalingen met restbedrag' is geen verzekerd krediet. Begunstigde: - voor de waarborg Overlijden: de verzekeringnemer - voor de waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid: de verzekerde Schadegeval: Het overlijden van de verzekerde of het volledig arbeidsongeschikt zijn van de verzekerde. Verzekerd kapitaal bij overlijden: De volledige uitstaande schuld van het verzekerde krediet op datum van het overlijden van de verzekerde, inclusief de debetrente die verlopen is sinds de laatste renteafrekening tot op de datum van zijn overlijden. Verzekerd bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid: De maandelijkse terugbetalingen volgens de aflossingstabel van het verzekerde krediet zoals dat bestaat op de aanvangsdatum van de volledige arbeidsongeschiktheid, verhoogd met de debetrente van het krediet en de aansluitingsbijdrage. Volledige Arbeidsongeschiktheid: De bij medische beslissing vastgestelde onmogelijkheid tot uitoefening of hervatting van de beroepsactiviteit. Zij bestaat voor zover de verzekerde door deze onmogelijkheid ook daadwerkelijk wordt genoodzaakt elke regelmatige beroepswerkzaamheid stop te zetten. Een onderneming van de KBC-groep P. 1

2 Voorafbestaande toestand: Een ziekte of lichaamsgebrek dat zich reeds gemanifesteerd heeft vóór de aansluitingsdatum van de verzekerde, alsook een ongeval dat is gebeurd voor die datum. Artikel 2: Aansluitingsvoorwaarden In het kader van deze overeenkomst kunnen uitsluitend natuurlijke personen verzekerd worden die beantwoorden aan de volgende aansluitingsvoorwaarden: - de verzekerde moet een verzekerd krediet hebben afgesloten; - minstens 18 jaar zijn en maximaal 60 jaar zijn op de begindatum van het aanbod met betrekking tot het verzekerde krediet; - een regelmatige beroepsactiviteit uitoefenen, in goede gezondheid zijn en niet getroffen zijn door een invaliditeit op datum van aansluiting; - geen regelmatige medische behandeling volgen; - in de loop van de 5 jaren voor aansluiting geen operatie hebben ondergaan (tenzij het gaat om het wegnemen van amandelen, neuspoliepen, blinde darm, ingrepen ten gevolge van botbreuken, tandheelkundige ingrepen of een bevalling); - in de loop van de 5 jaren voor aansluiting geen medische of psychische aandoening hebben gehad en wegens medische redenen het werk niet langer dan voor een totaal van 30 dagen te hebben onderbroken. De verzekerde verklaart te beantwoorden aan de hiervoor opgesomde voorwaarden. Artikel 3: Waarderingselementen van het risico - onbetwistbaarheid De waarborg komt tot stand op basis van de inlichtingen verstrekt door de verzekerde. De verzekerde staat in voor de nauwkeurigheid van de inlichtingen die hij aan de verzekeraar verstrekt. Bij onnauwkeurigheid in verband met de geboortedatum van de verzekerde past de verzekeraar deze datum aan in zijn bestanden. Wanneer blijkt dat de verzekerde door de correctie van de geboortedatum, niet beantwoordt aan de aansluitingsvoorwaarden, wordt hij hierover door de verzekeraar in kennis gesteld per aangetekend schrijven. Wanneer de verzekerde opzettelijk gegevens verzwijgt of opzettelijk onjuist meedeelt, kan de verzekeraar de aansluiting beëindigen en de stortingen behouden die zijn verricht tot op het ogenblik dat de verzekeraar kennis heeft gekregen van het opzettelijk verzwijgen of onjuist meedelen van gegevens. Zodra de dekking van de waarborg aanvangt is die voor de waarborg overlijden onbetwistbaar, behalve in geval van opzettelijke verzwijging. Artikel 4: Begin van de waarborg De waarborg begint op de datum van totstandkoming van de verzekerde kredietovereenkomst. Artikel 5: Omschrijving van de waarborgen De waarborg Overlijden Ingeval van overlijden van de verzekerde betaalt de verzekeraar het verzekerd kapitaal bij overlijden. Een onderneming van de KBC-groep P. 2

3 De waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid Wanneer de verzekerde gedurende een periode van minstens 90 opeenvolgende dagen volledig arbeidsongeschikt is, betaalt de verzekeraar het verzekerde bedrag bij volledige arbeidsongeschiktheid. De tussenkomst van de verzekeraar is verschuldigd na het verstrijken van de eigen risicotermijn van 90 dagen en loopt zolang de verzekerde volledig arbeidsongeschikt is. Als meerdere verzekerden op hetzelfde ogenblik arbeidsongeschikt zijn, betaalt de verzekeraar slechts éénmaal het verzekerde bedrag. Voor de toepassing van deze waarborg is vereist dat de 90 opeenvolgende dagen volledig tijdens de duurtijd van de verzekering vallen. Wanneer een nieuwe arbeidsongeschiktheid zich voordoet binnen de drie maanden na het einde van een verzekerde ongeschiktheid, wordt de minimumtermijn van 90 dagen niet opnieuw toegepast, op voorwaarde dat de nieuwe arbeidsongeschiktheid te wijten is aan dezelfde ziekte of hetzelfde ongeval. Artikel 6: Recht op uitbetaling Voor de waarborg Overlijden Het verzekerd kapitaal wordt door de verzekeraar uitbetaald na ontvangst van een uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde, waarin de geboortedatum vermeld is. Op vraag van de verzekeraar dient een medisch attest afgeleverd te worden met vermelding van de overlijdensoorzaak. De verzekerde verzoekt zijn arts om dergelijke verklaring te geven aan de adviserende arts van de verzekeraar. Het verzekerd bedrag bij overlijden wordt uitbetaald aan de verzekeringnemer voor de aanzuivering van de uitstaande schuld van het verzekerde krediet. Voor de waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid Elke arbeidsongeschiktheid die voor vergoeding in aanmerking kan komen, moet binnen 4 maanden aan de verzekeringnemer worden aangegeven via het daartoe voorziene formulier. Deze aangiftetermijn gaat in op de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid. De verzekerde bezorgt de documenten waaruit de aard, de oorzaak, de begindatum en de vermoedelijke duur van de arbeidsongeschiktheid blijkt aan de adviserende arts van de verzekeraar. Als de verzekeraar dit noodzakelijk acht om het risico te beoordelen, kan hij bijkomende informatie vragen of kan hij de verzekerde vragen zich te onderwerpen aan een medisch onderzoek. Het bestaan en de duur van de arbeidsongeschiktheid worden vastgesteld door de adviserende arts van de verzekeraar op basis van de door de verzekerde verstrekte gegevens. Het verzekerde bedrag wordt uitbetaald op de rekening van het verzekerde krediet. Algemeen De uit te keren bedragen worden verminderd met alles wat de verzekerde aan de verzekeraar verschuldigd is op basis van deze verzekering. Artikel 7: Uitsluitingen Deze verzekering biedt geen dekking voor schadegevallen die voortvloeien uit: Een onderneming van de KBC-groep P. 3

4 Voor de waarborgen Overlijden en Volledige Arbeidsongeschiktheid: - Opzettelijke daden of roekeloos gedrag van de verzekerde of elke belanghebbende bij de uitkering, tenzij het gaat om een verantwoorde poging tot het redden van personen (of goederen) die in gevaar verkeren; - Een oorlogsgebeurtenis, oproer, onlusten, collectieve gewelddaden van politieke, ideologische of sociale aard, al dan niet vergezeld van opstand tegen de overheid of tegen welke gevestigde macht ook, voor zover de verzekerde er vrijwillig en actief heeft aan deelgenomen; - Kernreacties, radioactiviteit en ioniserende stralen, met uitzondering van bestralingen die ingevolge een ziekte of een ongeval noodzakelijk zijn; - Het gebruik maken van luchtvaartuigen, tenzij als piloot of passagier aan boord van een vliegtuig dat wettelijk bestemd is voor personenvervoer, van een militair transportvliegtuig of van een motor- of zweefvliegtuig voor toerisme. De piloot moet wel een door zijn vliegvergunning toegelaten vlucht uitvoeren en het toestel moet voorzien zijn van een luchtwaardigheidsbewijs; - Een ongeval aan boord van een prototype, ultralicht motorvliegtuig of deltavlieger, alsmede aan boord van een luchtvaartoestel dat gebruikt wordt ter gelegenheid van competities, tentoonstellingen, snelheidsproeven, raids, proefvluchten, records of recordpogingen en tijdens trainingen met het oog op deelname aan één van die activiteiten; - Valschermspringen, behalve ingeval van overmacht; - Aardbevingen en vulkanische uitbarstingen; - Een misdaad of wanbedrijf door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien. Specifiek voor de waarborg Overlijden - Het overlijden van de verzekerde binnen het jaar na zijn toetreding ten gevolge van een ernstige aandoening waarvoor de verzekerde in behandeling was bij zijn toetreding. Als ernstige aandoeningen worden aanzien: kanker, leukemie, ziekte van Hodgkin, nieraandoeningen die een dialysebehandeling vergen, aandoeningen waarvoor de verzekerde een orgaantransplantatie ondergaan heeft of waarvoor de verzekerde op de wachtlijst voor de orgaantransplantatie staat, hartaandoeningen waarvoor een operatie noodzakelijk was, aids; - Het overlijden door zelfmoord gedurende het eerste jaar dat volgt op de datum dat het verzekerde krediet een aanvang heeft genomen. Specifiek voor de waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid - Druggebruik, toxicomanie, dronkenschap, alcoholintoxicatie en drankzucht, behalve als de verzekerde bewijst dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen deze omstandigheden en de arbeidsongeschiktheid; - Subjectieve of psychische stoornissen zonder objectieve symptomen; - De voorbereiding op of de deelneming aan behendigheids- of snelheidswedstrijden met dieren of voertuigen en aan enige andere sportactiviteit die anders dan als loutere ontspanning beoefend wordt; - De gevolgen of verwikkelingen van een voorafbestaande toestand voor zover de diagnose wordt gesteld voor de aansluitingsdatum of binnen de twee jaar na de aansluitingsdatum van de verzekerde. Met gevolgen en verwikkelingen bedoelt de verzekeraar ook een acute opstoot van een chronische, besmettelijke of inflammatoire ziekte; - De arbeidsongeschiktheid die samenvalt met de periode van moederschapsrust; - Een zelfmoordpoging. Artikel 8: Einde van de waarborgen Ten aanzien van de individuele verzekerde neemt de waarborg van rechtswege een einde: Een onderneming van de KBC-groep P. 4

5 Voor alle waarborgen - Bij beëindiging of opeisbaarstelling van het verzekerde krediet; - Bij foutieve opgave van de leeftijd wanneer de verzekerde daardoor niet beantwoordt aan de aansluitingsvoorwaarden; - Bij het overlijden van de verzekerde; - Op de datum waarop de opzegging van het contract tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar uitwerking heeft. De opzegging heeft geen invloed op lopende schadegevallen. Voor de waarborg Volledige Arbeidsongeschiktheid - Op de eerste dag van de maand volgend op de 65ste verjaardag van de verzekerde; - De eerste dag van de maand volgend op de ingangsdatum van zijn wettelijk rustpensioen; - De eerste dag van de maand volgend op de definitieve stopzetting van de beroepsactiviteit van de verzekerde om andere dan medische redenen. Wanneer meerdere verzekerden zijn aangesloten bij de verzekering, heeft de beëindiging van de dekking ten aanzien van een individuele verzekerde niet de beëindiging van de dekking ten aanzien van de andere verzekerden tot gevolg. Bovendien heeft ook de uitkering van het verzekerde bedrag bij het overlijden van één verzekerde niet de beëindiging van de dekking ten opzichte van de andere verzekerden tot gevolg. Artikel 9: Voorschot Binnen deze verzekering kan er geen voorschot opgenomen worden. Artikel 10: Aansluitingsbijdrage De aansluitingsbijdrage is verschuldigd door de verzekerde en bedraagt per verzekerde per maand 3,20% van het maandelijks terug te betalen bedrag van het verzekerde krediet en is verschuldigd aan de verzekeringnemer. In deze aansluitingsbijdrage zijn de taksen en kosten inbegrepen. De aansluitingsbijdrage is maandelijks betaalbaar en wordt geïnd door de verzekeringnemer. Artikel 11: Informatie aan de verzekerde Dit document is een uittreksel van het verzekeringscontract. Ingeval van wijziging van de algemene voorwaarden zal de verzekeringnemer de verzekerden daarvan in kennis stellen. Wanneer de verzekerde de verzekering niet opzegt binnen een termijn van één maand na de kennisgeving wordt hij geacht de nieuwe algemene voorwaarden te aanvaarden. Artikel 12: Fiscale bepalingen Fiscale lasten Alle belastingen of taksen die, zowel nu als in de toekomst, van toepassing zijn op dit contract en op alle sommen die om één of andere reden verschuldigd zijn omwille van dit contract, zijn ten laste van de verzekerde of zijn erfgenamen. Toepasselijk fiscaal stelsel De eventueel op de storting verschuldigde fiscale en/of sociale lasten worden bepaald door de wetgeving van de woonstaat van de verzekerde. Een onderneming van de KBC-groep P. 5

6 De fiscale wetgeving van de woonstaat bepaalt de eventuele toekenning van fiscale voordelen aan de premies. In bepaalde gevallen kan de wetgeving van het land waar belastbare inkomsten worden verkregen, worden toegepast. De op de inkomsten toepasselijke belastingen, alsook eventuele andere lasten worden vastgelegd door de wet van de woonstaat van de begunstigde en/of door de wet van het land waar de belastbare inkomsten worden verkregen. Wat de successierechten betreft, is de fiscale wetgeving van de woonstaat van de overledene en/of de wet van de woonstaat van de begunstigde van toepassing. Artikel 13: Klachten Voor vragen met betrekking tot dit contract kan de verzekerde zich richten tot de verzekeraar. Voor eventuele klachten kan de verzekerde zich richten tot: de Ombudsdienst van de verzekeraar, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven Tel: Fax: Website: > contacteer KBC > suggestie of klacht de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel Tel: Fax: De verzekerde behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden. Artikel 14: Territoriale uitgestrektheid De verzekering geldt over de gehele wereld. Artikel 15: Toepasselijk recht en rechtsbevoegdheid Op dit contract is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met dit contract behoren tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Artikel 16: Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer De verzekeraar vindt de bescherming van de privacy erg belangrijk en streeft ernaar persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Uitgebreide informatie is terug te vinden in de privacyverklaring van de verzekeraar. De bedoeling van deze verklaring is de betrokkene(n) te informeren over de manier waarop de verzekeraar persoonsgegevens verwerkt over de (kandidaat- )verzekeringnemer, verzekerde of begunstigde. Om deze privacyverklaring actueel te kunnen houden, is geopteerd om deze aan te bieden via de website van de verzekeraar (www.kbc.be/privacy). Een papieren versie is ook beschikbaar bij de tussenpersoon. De verzekeraar raadt de betrokkene aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen, omdat ze betrekking heeft op zijn rechten en wettelijke verplichtingen. De cliëntenrelatie met de verzekeraar heeft als gevolg dat vermoed wordt dat de betrokkene-verzekeringnemer de toestemming gaf, voor zoveel als nodig, voor alle verwerkingen in deze privacyverklaring, inclusief verwerkingen met het oog op direct marketing (benadering op maat). Een onderneming van de KBC-groep P. 6

7 Als de betrokkene het niet eens is met de manier waarop de verzekeraar zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, dan raden we deze aan om de nodige stappen te ondernemen, bijvoorbeeld door dat te laten weten via de voorziene kanalen. Een onderneming van de KBC-groep P. 7

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten

Reglement van het solidariteitsstelsel VAPZ toegevoegd aan de sociale pensioenovereenkomsten 1. Begripsomschrijvingen Aangeslotenen: De verzekeringnemers van een sociale pensioenovereenkomst afgesloten bij de verzekeraar. Verzekeraar: KBC Verzekeringen, NV met maatschappelijke zetel in België,

Nadere informatie

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg

Doel van de verzekering. Begripsomschrijvingen. 1 Verzekerden. 2 Waarborg Doel van de verzekering Bij hospitalisatie wegens ziekte, ongeval, bevalling of zwangerschapscomplicatie voorziet deze verzekering, onder de hierna bepaalde voorwaarden, in een vergoeding in de medische

Nadere informatie

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN)

verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) verzekering arbeidsongeschiktheid (BEROEPSGEBONDEN) ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE CONVENTIE NR. 002 TUSSEN ENERZIJDS FIMASER N.V. EN ANDERZIJDS CARDIF LEVEN N.V. ARTIKEL 1 : DEFINITIES VERZEKERING OVERLIJDEN / ARBEIDSONGESCHIKTHEID A. Verzekerde: Iedere ontlener

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

gewaarborgd inkomen omzetverzekering

gewaarborgd inkomen omzetverzekering gewaarborgd inkomen omzetverzekering ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden waarin u informatie

Nadere informatie

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden

Collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid. Algemene voorwaarden VIVIUM N.V. Maatschappelijke Zetel Koningsstraat 153-1210 Brussel IBAN BE34 3200 0027 3690 - BIC BBRUBEBB Lid van de P&V Groep TEL. +32 (0)2 406 35 11 - FAX +32 (0)2 406 35 66 BTW BE 0404.500.094 - RPR

Nadere informatie

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs.

Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. Verzekering tegen lichamelijke ongevallen architecten raadgevend ingenieurs. ALGEMENE VOORWAARDEN V erzeke ringson de r ne m in g to e gelate n o m de t ak «O n ge v a ll en» ( t ak 1) t e beo e fe ne

Nadere informatie

ster select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group

ster select Meer dan verzekerd ALGEMENE VOORWAARDEN Baloise Group ster select ALGEMENE VOORWAARDEN Meer dan verzekerd Baloise Group INHOUD 1 INLEIDING P. 3 13 DEKKING TERRORISME P. 7 2 WAARBORGEN P. 3 2.1 Opbouw reserve Tak 21-polisgedeelte 2.2 Opbouw inventariswaarde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland

Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland Algemene Voorwaarden Overlijdensrisicoverzekering N.V. Argenta-Life Nederland INHOUDSOPGAVE 1. DEFINITIES... 3 2. ALGEMENE WERKING VAN DE OVEREENKOMST... 3 2.1 INWERKINGTREDING EN PREMIEBETALING... 3 2.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2010 L

Algemene Voorwaarden 2010 L Algemene Voorwaarden 2010 L Verzekering AG Care Hospitalisatie 0079-2207909N-17122011 @ AG Insurance nv - RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

DELA Uitvaartverzekering

DELA Uitvaartverzekering algemene voorwaarden DELA Uitvaartverzekering DELA VERZEKERINGEN N.V. De Keyserlei 5 bus 14, 2018 Antwerpen - RPR 0436.922.642 Antwerpen - 03 231 56 63 - www.dela.be Onderneming toegelaten om onder codenummer

Nadere informatie

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's

POLIS VLAAMSE SPORTFEDERATIES algemene voorwaarden v27-02-09. 4 Nadere omschrijving van sommige risico's VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID NIET-LEDEN Begrippen In deze verzekering wordt verstaan onder: U: De niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten ingericht door de verzekerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers

Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Algemene Voorwaarden Autoverzekering Weggebruikers Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met

Nadere informatie

Algemene en productvoorwaarden

Algemene en productvoorwaarden Algemene en productvoorwaarden Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - RIZIV 0079-2312135N-26112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A

VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A VERZEKERINGSOVEREENKOMST ING INCOME P ALGEMENE VOORWAARDEN 2015 A Art. 1 Wat verstaat men onder...? Verzekeringnemer: ING België nv, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel, België. Verzekerde: De natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN

ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN ALGEMENE VOORWAARDEN GEWAARBORGD INKOMEN Inhoudstafel Blz. Definities 5 Artikel 1 : Doel van de verzekering 6 Artikel 2 : Waarborgen 6 Artikel 3 : Wachttijd 6 Artikel 4 : Wijziging van de invaliditeitsgraad

Nadere informatie

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen

VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN. 1 Omschrijving. 2 Vrij te kiezen verzekeringswaarborgen. Begrippen POLIS EVENEMENTEN BLZ. 1 VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID EVENEMENTEN Deze verzekering is bestemd voor evenementen met een tijdelijk karakter waarvan de organisatie niet tot de bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden

Sport- en ontspanningsvereniging. Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering. Algemene voorwaarden Sport- en ontspanningsvereniging Lichamelijke ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering Overzicht Dekkingen Hoofdstuk 1 - Verzekerde personen en derden 1. Verzekerde personen...3 2. Derden...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO ALGEMENE VOORWAARDEN AUTO B.A.Motorrijtuigen Autobestuurder Referte: BAM.015 201311 BAM.015-V3 OPTIMCO NV - Boomsesteenweg 75-2610 Wilrijk (Antwerpen) Tel 03.297.51.20 - Fax 03.295.96.33 - info@optimco.be

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN REISONGEVALLENVERZEKERING VOOR DE HOUDERS VAN EEN DOOR BCC CORPORATE UITGEGEVEN VISA- OF MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN Polis onderschreven door BCC Corporate NV, Vorstlaan 11, 1170 Brussel, bij

Nadere informatie

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden

VERZEKERING CARES. Algemene voorwaarden VERZEKERING CARES Algemene voorwaarden TITEL I : AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGMOTORVOERTUIG... 5 HOOFDSTUK 1: Begripsbepalingen... 5 HOOFDSTUK 2: Voorwerp en omvang van de verzekering... 6 Artikel 1...

Nadere informatie

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2

AXA Belgium. ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid. Overzicht blz Definities 2 ALGEMENE VOORWAARDEN Verzekering van de Burgerrechtelijke Beroepsaansprakelijkheid Overzicht blz Definities 2 Hoofdstuk 1 Doel en omvang van de dekking Afdeling 1 Verzekerden 3 Afdeling 2 Rechtsgronden

Nadere informatie

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3

TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. Begripsomschrijvingen... 3 OVERZICHT TITEL I: MODELCONTRACT VOOR DE VERPLICHTE BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk I Voorwerp en omvang van de verzekering... 5 Hoofdstuk II Beschrijving en wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA

Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA Algemene voorwaarden KD-AOV08 BV25 Verzekering van arbeidsongeschiktheidspensioen via Stichting Kettlitz & Deenik SRA ALGEMENE VOORWAARDEN KD-AOV08 BV25 Inhoud Artikel Artikel 1 Definities 4 Artikel 2

Nadere informatie