Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Expat Pakket Collectief Arbeidsongeschiktheid"

Transcriptie

1 Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die speciaal voor de sverzekering gelden. U ziet op uw polisblad welke verzekeringen u heeft afgesloten. Als er Bijzondere Voorwaarden voor u van toepassing zijn, vindt u deze op uw polisblad. Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht als kantoorruimte en de eerste polissen werden op de fiets rondgebracht. Sindsdien is ons bedrijf enorm gegroeid en is er veel veranderd. Nu heeft De Goudse zo n 700 medewerkers en een omzet van ruim 621 miljoen euro. Maar ondanks deze groei zijn wij nog steeds een onafhankelijk familiebedrijf en werken we nog steeds vanuit ons ondernemershart. Verzekeringen voor ondernemers Wij richten ons vooral op verzekeringen voor ondernemers. Mannen en vrouwen die hard werken aan het succes van hun bedrijf. Die op zoek zijn naar zekerheid en gemak. En naar goede en praktische verzekeringsoplossingen, voor elke fase van hun ondernemerschap. Onafhankelijke adviseurs Onze samenleving wordt steeds ingewikkel der. Particulieren en onder nemers heb ben behoefte aan iemand die hen kent en een advies geeft dat helemaal is afgestemd op hun persoonlijke situatie, wensen en mogelijkheden. Daarom werken wij nauw samen met onafhankelijke adviseurs, die als geen ander in staat zijn om de juiste oplossing samen te stellen (apr2015)a

2 Wat vindt u waar? Artikel 1 Wat houdt de sverzekering in? Wat is verzekerd? Welke uitkeringsvarianten kunt u kiezen? Wat kunt u maximaal verzekeren? Wanneer keren wij niet uit? 3 Artikel 2 Hoe werkt het als de verzekerde arbeidsongeschikt is? Wat moet u en/of een verzekerde doen bij arbeidsongeschiktheid? Wie stelt de arbeidsongeschiktheid vast? Hoe hoog is de uitkering? Hoe berekenen wij de uitkering? Wanneer en aan wie betalen wij de uitkering? Wanneer eindigt de uitkering? Eindigt de uitkering als de sverzekering eindigt? 7 Artikel 3 Welke veranderingen moet u of de verzekerde aan ons doorgeven? Jaarlijkse aanpassing van het jaarinkomen Verandering(en) in het beroep en/of de werkzaamheden Wat moet u of een verzekerde ons nog meer melden? 9 Artikel 4 Wat is nog meer voor u van belang? Wanneer eindigt de dekking voor een verzekerde? Mag u of de verzekerde de rechten overdragen? 10 Begrippenlijst 11 Ziet u in de voorwaarden een woord onderstreept staan? Dan vindt u een toelichting in de begrippenlijst. De eerste keer dat het woord voorkomt in de tekst, hebben wij dit onderstreept.

3 Artikel 1 Wat houdt de sverzekering in? In dit artikel leest u wat er wel en niet is verzekerd. Ook vindt u hier informatie over de uitkeringsvarianten en wat u maximaal kunt verzekeren. 1.1 Wat is verzekerd? Wij keren een periodieke uitkering uit bij arbeidsongeschiktheid van een verzekerde. De periodieke uitkering stijgt nadat die is ingegaan elk jaar met 3%. 1.2 Welke uitkeringsvarianten kunt u kiezen? U heeft de keuze uit twee varianten. Op het polisblad staat welke variant u heeft afgesloten. a. Kortdurende uitkeringsvariant Bij deze variant duurt de uitkering maximaal 2 jaar. De termijn van 2 jaar gaat gelijktijdig met de eigenrisicotermijn in. b. Langdurende uitkeringsvariant Bij deze variant duurt de uitkering maximaal tot de eindleeftijd van de verzekerde. 1.3 Welk bedrag kunt u verzekeren? Het verzekerde bedrag mag niet meer bedragen dan 80% van het jaarinkomen, met een maximum van ,-. Het verzekerde deel van het jaarinkomen staat op het polisblad. De verzekerde bedragen staan op het verzekerdenoverzicht. Het verzekerde bedrag is minimaal , Wanneer keren wij niet uit? Naast de uitsluitingen in de Algemene Voorwaarden keren wij niet uit in de volgende situaties Detentie Wij keren niet uit over de periode dat de verzekerde gedetineerd is Eigenrisicotermijn van 60 dagen Wij keren uit nadat de eigenrisicotermijn van 60 dagen is verstreken. De eigenrisicotermijn wordt bij iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid toegepast. Maar wordt de verzekerde arbeidsongeschikt binnen vier weken nadat de verzekerde was hersteld, dan passen wij de eigenrisicotermijn niet opnieuw toe. pag 3/12

4 Artikel 2 Hoe werkt het als een verzekerde arbeidsongeschikt is? Als een verzekerde arbeidsongeschikt is, wilt u natuurlijk dat alles zo goed mogelijk wordt geregeld. Neem daarom zo snel mogelijk contact met ons op. Wij helpen u verder. In de Algemene Voorwaarden van uw leest u wat er in het algemeen geldt als er schade is. Hieronder leest u wat u of een verzekerde moet doen bij arbeidsongeschiktheid. Ook ziet u wanneer wij uitkeren en hoe wij de hoogte van de uitkering en de mate van arbeidsongeschiktheid bepalen. 2.1 Wat moet u en/of een verzekerde doen bij arbeidsongeschiktheid? a. De verzekerde stelt zich direct onder behandeling van een bevoegd arts. De verzekerde doet alles wat kan om het herstel te bevorderen. En de verzekerde laat alles na wat het herstel vertraagt of onmogelijk maakt. b. U of de verzekerde laat ons zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand, weten dat een verzekerde arbeidsongeschikt is. Daarvoor kunt u het formulier van aangifte gebruiken. c. Als wij daarom vragen, laat de verzekerde zich onderzoeken door een arts. In Nederland of in het buitenland. Wij wijzen de arts, het ziekenhuis of de medische instelling aan en vergoeden de kosten voor het onderzoek. De verzekerde geeft zijn volledige medewerking aan het onderzoek en geeft alle informatie waar de arts of deskundige om vraagt. We kunnen de verzekerde ook vragen mee te werken aan een arbeidsdeskundig onderzoek. d. U en de verzekerde geven ons en de door ons aangewezen deskundigen alle informatie die nodig is. Het gaat om informatie die nodig is om te beoordelen of er recht is op een uitkering en om te berekenen hoe hoog de uitkering moet zijn. De verzekerde geeft anderen toestemming om de gevraagde informatie aan ons te geven. Bijvoorbeeld als we informatie opvragen bij de behandelde arts of specialist. Of als wij informatie nodig hebben van een uitvoeringsinstelling over een aangevraagde uitkering of voorziening. e. Herstelt de verzekerde of hervat hij zijn werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk)? Dan geeft u of de verzekerde dit direct aan ons door. Dat geldt ook als er op dat moment nog geen recht op een uitkering is. f. De verzekerde voert werkzaamheden uit die passen bij het beroep dat op het verzekerdenoverzicht staat. De verzekerde mag alleen een ander beroep uitoefenen als wij daarvoor schriftelijk toestemming hebben verleend. De werkzaamheden die bij het andere beroep horen, mogen de arbeidsongeschiktheid in het verzekerde beroep niet verergeren. De werkzaamheden mogen de mogelijkheden tot herstel of terugkeer in uw eigen bedrijf ook niet belemmeren. g. U en de verzekerde verlenen alle medewerking om zo snel mogelijk terug te keren in het arbeids proces. Zijn er taakverschuivingen of aanpassingen in de werkzaamheden of werkomstandigheden mogelijk waardoor de verzekerde minder arbeidsongeschikt wordt? Dan werken u en de verzekerde daaraan mee. h. U en de verzekerde mogen niets doen dat onze belangen schaadt. pag 4/12

5 i. U en de verzekerde mogen geen feiten en omstandigheden verzwijgen die voor de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid of de hoogte van de uitkering van belang zijn. U en de verzekerde mogen ook geen feiten of omstandigheden onjuist of onvolledig opgeven. Als u en/of een verzekerde bovenstaande verplichtingen niet nakomen, kan het recht op uitkering vervallen, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. 2.2 Vaststelling arbeidsongeschiktheid Wie stelt vast of er sprake is van arbeidsongeschiktheid? Wij stellen vast of er sprake is van arbeidsongeschiktheid en in welke mate. Wij stellen ook vast of er recht op een uitkering is. Dit doen we aan de hand van de (medische) gegevens van de verzekerde, artsen en/of deskundigen. We beoordelen die gegevens volgens Nederlandse maatstaven en begrippen. Zodra wij hebben vastgesteld of de verzekerde arbeidsongeschikt is en in welke mate melden wij dit aan u en de verzekerde. Wij drukken de mate van arbeidsongeschiktheid uit in een percentage. Ook laten wij u weten of er recht is op een uitkering. Bent u, of is de verzekerde, het niet eens met ons dan moet dat binnen 30 dagen worden aangeven. Doet u of de verzekerde dat niet, dan gaan wij ervan uit dat u en de verzekerde het met ons eens zijn De wijze van beoordeling van arbeidsongeschiktheid hangt af van de gekozen uitkeringsvariant Kortdurende Uitkeringsvariant: beroepsarbeidsongeschiktheid Is gekozen voor de Kortdurende Uitkeringsvariant? Dan beoordelen wij de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat we beoordelen of, en zo ja in welke mate, de verzekerde arbeidsongeschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn beroep zoals dat is vermeld op het verzekerdenoverzicht. Langdurende Uitkeringsvariant: beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid Is gekozen voor de Langdurende Uitkeringsvariant? Dan beoordelen wij de eerste 2 jaar van arbeidsongeschiktheid op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat we beoordelen of, en zo ja in welke mate, de verzekerde arbeidsongeschikt is voor het verrichten van de werkzaamheden die horen bij zijn beroep zoals dat is vermeld op het verzekerdenoverzicht. Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid beoordelen wij de mate van arbeidsongeschiktheid op basis van passende arbeid. Dat betekent dat we bij de beoordeling of, en zo ja in welke mate, een verzekerde arbeidsongeschikt is ook naar ander werk kijken, rekening houdend met de: opleiding en werkervaring van de verzekerde; bekwaamheden en krachten van de verzekerde. 2.3 Hoe hoog is de uitkering? De hoogte van de uitkering hangt af van: de mate waarin de verzekerde arbeidsongeschikt is; het verzekerde bedrag; eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden of voorzieningen in verband met arbeidsongeschiktheid; en welke uitkeringsvariant u heeft gekozen, zie artikel voor de Kortdurende Uitkeringsvariant en artikel voor de Langdurende Uitkeringsvariant. pag 5/12

6 2.3.1 De uitkeringstabel bij de Kortdurende Uitkeringsvariant Het uitkeringspercentage hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de verzekerde volledig arbeidsongeschikt dan is de uitkering op jaarbasis gelijk aan het verzekerde bedrag. Is de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan bedraagt de uitkering een gedeelte van het verzekerde bedrag. Hieronder staat welk percentage van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Uitkeringspercentage 80 tot en met 100% 100% 50 tot 80% 50% minder dan 50% geen uitkering De uitkeringstabel bij de Langdurende Uitkeringsvariant Het uitkeringspercentage hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid. Is de verzekerde volledig arbeidsongeschikt dan is de uitkering op jaarbasis gelijk aan het verzekerde bedrag. Is de verzekerde gedeeltelijk arbeidsongeschikt dan bedraagt de uitkering een gedeelte van het verzekerde bedrag. Hieronder staat welk percentage van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Uitkeringspercentage 80 tot en met 100% 100% 65 tot 80% 72,5% 55 tot 65% 60% 45 tot 55% 50% 35 tot 45% 40% minder dan 35% geen uitkering 2.4 Hoe berekenen wij de uitkering? Wij berekenen de uitkering per dag. Wij delen het verzekerde bedrag door 365 dagen. Voor iedere dag dat een verzekerde arbeidsongeschikt is, is er recht op een deel van het verzekerde bedrag. Maar niet gedurende de eigenrisicotermijn. Is er sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid? Dan betalen wij een uitkering volgens het percentage in de onder of opgenomen tabel. De berekening is dan als volgt: (verzekerde bedrag/365 dagen) x uitkeringspercentage Gevolgen van andere inkomsten op de uitkering Als een verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid inkomen ontvangt voor werkzaamheden buiten uw bedrijf, dan wordt dit inkomen in mindering gebracht op de uitkering uit deze verzekering. Op de uitkering worden ook uitkeringen vanuit wettelijke arbeidsongeschiktheidsdekkingen en andere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in mindering gebracht. 2.5 Wanneer en aan wie betalen wij de uitkering? Wij betalen de uitkering per maand en doen dit zo snel mogelijk na afloop van elke maand Aan wie betalen wij de uitkering: Kortdurende Uitkeringsvariant: wij betalen de uitkering aan u. pag 6/12

7 Langdurende Uitkeringsvariant: wij betalen de uitkering aan u of rechtstreeks aan de verzekerde als u daarvoor kiest. Als wij de uitkering rechtstreeks betalen aan de verzekerde, kan het zijn dat wij loonheffingen moeten inhouden. In dat geval houden wij de wettelijk verplichte loonheffingen in en dragen we die af aan de Belastingdienst. 2.6 Wanneer eindigt de uitkering? De uitkering eindigt: op de dag dat de verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is; op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de eindleeftijd wordt bereikt; op de dag dat de verzekerde overlijdt; als u of de verzekerde verplichtingen niet nakomt en wij daardoor in onze belangen zijn geschaad; als gevolg van het niet of te laat betalen van de premie (zie artikel van de Algemene Voorwaarden); bij de Kortdurende Uitkeringsvariant: als de maximale uitkeringsduur van 2 jaar is bereikt. Als een verzekerde niet meer arbeidsongeschikt is, maar binnen 4 weken opnieuw arbeidsongeschikt wordt, dan wordt dit gezien als dezelfde arbeidsongeschiktheidsclaim. 2.7 Eindigt de uitkering als de sverzekering eindigt? Behoud van uitkeringsrechten Als een verzekerde arbeidsongeschikt is op het moment dat de verzekering eindigt, blijven de uitkeringsrechten van kracht, tot het moment waarop de uitkering ook zou eindigen als de verzekering nog wel zou bestaan (zie artikel 2.6). Dit geldt zowel als de verzekering eindigt, als deze voor een verzekerde eindigt of als het gehele pakket is beëindigd. In de volgende gevallen eindigt de uitkering wel. a. Als wij het pakket of een verzekering opzeggen omdat u of een verzekerde de mededelingsplicht niet is nagekomen, zie artikel van de Algemene Voorwaarden Expat Pakket Collectief. b. Als wij het pakket of een verzekering opzeggen omdat u of een verzekerde verplichtingen niet is nagekomen met het doel ons opzettelijk te misleiden, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. c. Als wij het pakket opzeggen omdat u de premie niet of te laat heeft betaald, zie artikel van de Algemene Voorwaarden. d. Als u het pakket of een verzekering opzegt De uitkering kan wel lager worden, maar niet hoger Als een verzekerde met een arbeidsongeschiktheidsuitkering minder arbeidsongeschikt wordt en dit leidt tot een lager arbeidsongeschiktheidspercentage, verlagen wij de uitkering. Als zijn arbeidsongeschiktheid toeneemt, leidt dit niet tot een hoger arbeidsongeschiktheidspercentage en verhogen wij de uitkering niet. De uitkering blijft dan gelijk. pag 7/12

8 Artikel 3 Welke wijzigingen moet u of een verzekerde aan ons doorgeven? In dit artikel leest u welke wijzigingen u of een verzekerde aan ons moet doorgeven. Deze wijzigingen geeft u of een verzekerde altijd aan ons door. Het maakt daarbij niet uit of een verzekerde arbeidsongeschikt is. Geeft u of een verzekerde de veranderingen niet of niet op tijd door? Dan bestaat er misschien geen recht meer op een uitkering. 3.1 Jaarlijkse aanpassing van het jaarinkomen U geeft één keer per jaar voor alle verzekerden het jaarinkomen per 1 januari door. Als wij de gegevens voor 1 februari van u ontvangen dan gelden deze vanaf 1 januari. Ontvangen wij deze gegevens later dan gelden ze vanaf de dag na ontvangst. Wij passen het verzekerde bedrag dan aan. Er gelden 2 voorwaarden: 1. de verzekerde is niet arbeidsongeschikt op het moment van wijziging. En de verzekerde is ook niet arbeidsongeschikt geweest tijdens de 90 dagen voor de wijziging; 2. het verzekerde bedrag wordt niet hoger of lager dan vermeld in artikel 1.4. Als het verzekerd bedrag wijzigt, wijzigt ook de premie. 3.2 Verandering(en) in het beroep en/of werkzaamheden Verandert er iets in het beroep of het werk van een verzekerde? Dan geeft u dat binnen 30 dagen aan ons door. Denk aan veranderingen in het beroep, de werkzaamheden, de werkomgeving, de werkomstandigheden of eventuele andere werkzaamheden naast het verzekerde beroep Wat als het risico door de wijziging minder wordt? Als het risico van arbeidsongeschiktheid duidelijk minder is geworden dan kunnen wij de premie verlagen en/of de voorwaarden aanpassen. In dat geval mag u de verzekering niet opzeggen Wat als het risico door de wijziging groter wordt? Wordt het risico van arbeidsongeschiktheid groter door de verandering? Dan mogen wij de voorwaarden en/of de premie aanpassen. Bent u het niet eens met de aanpassing(en) en wilt u de verzekering voor de verzekerde die het betreft beëindigen? Dan moet u dat aan ons doorgeven binnen één maand nadat wij de wijziging aan u hebben gemeld. De verzekering eindigt voor die verzekerde dan op de datum dat wij de melding van de wijziging hebben ontvangen. Wij mogen de sverzekering ook beëindigen als wij het nieuwe beroep en/ of de werkzaamheden niet willen verzekeren omdat wij de kans op arbeidsongeschiktheid te hoog vinden. Wij beëindigen dan de verzekering voor de verzekerde op de datum dat wij de melding van de wijziging hebben ontvangen Wat als u de veranderingen niet doorgeeft? Heeft u de veranderingen niet doorgegeven en wordt een verzekerde arbeidsongeschikt? Dan beoordelen wij alsnog of er sprake is van een verandering in het risico. Als er geen sprake is van een groter risico heeft dit geen gevolgen voor de uitkering. pag 8/12

9 Als er volgens ons sprake is van een groter risico dat tot andere voorwaarden zou hebben geleid dan doen wij de uitkering: rekening houdend met die aangepaste voorwaarden en/of verlaging van het verzekerde bedrag; naar verhouding tussen de betaalde premie en de hogere premie die bij een tijdige melding in rekening zou zijn gebracht. Wij passen de verzekering aan per de dag voorafgaand aan de dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden. Er is geen recht op uitkering als wij het risico van arbeidsongeschiktheid te hoog vinden en de verzekering niet willen voortzetten. De verzekering voor de verzekerde eindigt dan op de dag voorafgaand aan de dag dat de verzekerde arbeidsongeschikt is geworden Wijzigt het beroep en/of de werkzaamheden tijdens arbeidsongeschiktheid? Gaat de verzekerde tijdens zijn arbeidsongeschiktheid een ander beroep uitoefenen? En accepteren wij het nieuwe beroep? Dan stellen wij vanaf dat moment de mate van arbeidsongeschiktheid vast op basis van de werkzaamheden die bij het nieuwe beroep horen. Wij mogen deze verzekering voor deze verzekerde ook beëindigen als wij het nieuwe beroep en/of de nieuwe werkzaamheden niet accepteren. 3.3 Wat moet u of een verzekerde ons nog meer melden? U of een verzekerde meldt bepaalde gebeurtenissen direct aan ons. Het gaat om deze gebeurtenissen. a. Een verzekerde wordt na het ingaan van deze verzekering verplicht verzekerd ingevolge de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of een andere (verplichte) voorziening die recht geeft op een uitkering in geval van arbeidsongeschiktheid; b. Er is minder of geen verzekerbaar belang. Dat is in ieder geval zo als een verzekerde geen inkomsten meer heeft uit arbeid en dit gebrek aan inkomsten niet te maken heeft met een arbeidsongeschiktheid die wij erkend hebben. Als wij daar om vragen geeft u ons documenten waaruit de verandering blijkt. Wij laten u weten of de premie, de voorwaarden of het verzekerde bedrag veranderen. pag 9/12

10 Artikel 4 Wat is nog meer voor u van belang? In dit artikel leest u wanneer de dekking voor een verzekerde eindigt. Ook leest u over het gebruik van de rechten uit deze verzekering. 4.1 Wanneer eindigt de dekking voor een verzekerde? Naast de in de Algemene Voorwaarden genoemde gevallen eindigt de dekking voor de sverzekering: a. als een verzekerde de eindleeftijd heeft bereikt. De verzekering eindigt dan de 1e dag van de maand volgend op het bereiken van die leeftijd; b. op de datum van overlijden van een verzekerde; c. in de gevallen zoals beschreven in de artikelen 3.2.2, 3.2.3, en Mag u of de verzekerde de rechten overdragen? Nee, de rechten uit deze verzekering, waaronder het recht op uitkering, mogen niet worden overgedragen. Dit betekent dat u of de verzekerde de rechten niet mag belenen, afkopen of vervreemden. Ook mogen ze niet in pand worden gegeven of op een andere manier als voorwerp van zekerheid worden gebruikt. pag 10/12

11 Begrippenlijst In deze verzekering is er sprake van arbeidsongeschiktheid als aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan. er is sprake van een ziekte of ongeval; in relatie tot de ziekte of het ongeval bestaan er stoornissen die door een arts objectief medisch zijn vastgesteld; deze stoornissen beperken de verzekerde in het functioneren; hierdoor is de verzekerde voor ten minste 50% (Kortdurende Uitkeringsvariant) of 35% (Langdurende Uitkeringsvariant) ongeschikt om het beroep en de daar bij horende werkzaamheden uit te voeren. Deskundige(n) Iemand die informatie beoordeelt op basis waarvan wij het recht op uitkering vaststellen. Voorbeelden hiervan zijn: Medisch adviseur De medisch adviseur is een arts die in dienst of in opdracht van ons werkt. De medisch adviseur geeft een deskundig advies over de gezondheid van de verzekerde en de gevolgen daarvan voor zijn werk en werkzaamheden. De deskundigheid van de medisch adviseur blijkt uit de gevolgde opleidingen en ervaring. Arbeidsdeskundige De arbeidsdeskundige is een specialist die in opdracht van ons werkt. De arbeidsdeskundige geeft advies en beoordeelt de mogelijkheden tot werkhervatting. De arbeidsdeskundige geeft advies over de mate van arbeidsongeschiktheid en de financiële gevolgen van de arbeidsongeschiktheid. Detentie Onder detentie wordt verstaan: voorlopige hechtenis, gevangenisstraf en terbeschikkingstelling (tbs), zowel in Nederland als in het buitenland. Eigenrisicotermijn De periode waarin de verzekerde wel arbeidsongeschikt is maar geen uitkering krijgt. De periode gaat in op de dag dat de verzekerde zich onder behandeling heeft gesteld van een arts. De arts moet op deze dag hebben vastgesteld dat de verzekerde niet kan werken. De eigenrisicotermijn staat vermeld op het polisblad. Eindleeftijd De overeengekomen eindleeftijd van de verzekerde. De eindleeftijd staat vermeld op het polisblad. Jaarinkomen Onder het jaarinkomen verstaan wij het volgende: loon dat een werknemer krijgt, omdat hij in dienst is bij de werkgever; structurele toeslagen zoals vakantiegeld en/of een 13e maand; maximaal 50% van winstuitkeringen/bonussen. pag 11/12

12 Andere toeslagen rekenen we niet tot het jaarinkomen. Bijvoorbeeld: onkostenvergoeding; telefoonkostenvergoeding; auto van de zaak; woonvergoeding; reisvergoeding; pensioenpremies. Ongeval Een plotseling en onverwacht geweld dat van buiten op het lichaam van de verzekerde inwerkt. Door dit geweld moet de verzekerde rechtstreeks en in één ogenblik lichamelijk letsel oplopen. Dit letsel moet medisch vast te stellen zijn. Stoornis Afwijkingen in of verlies van functies of anatomische eigenschappen. Bij functies moet dan worden gedacht aan fysiologische en mentale eigenschappen van het menselijk organisme. U/uw Degene die de verzekeringsovereenkomst is aangegaan. U staat op het polisblad als verzekeringnemer. U heeft de verzekering voor andere personen afgesloten. Dit zijn de verzekerden. Verzekerde(n) Iedere persoon die als verzekerde op het verzekerdenoverzicht vermeld staat. Dit zijn uw werknemers. Wij/ons/onze Goudse Schadeverzekeringen N.V., ook afgekort als De Goudse. pag 12/12

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Ondernemers-AOV CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In dit

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Beroepsaansprakelijkheid Advocaten Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer. Ondernemers-AOV. De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Ondernemers-AOV De AOV waarbij u exact weet wat u krijgt Ondernemers-AOV Ondernemen is weloverwogen risico s nemen Als ondernemer houdt u

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid

Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Expat Pakket Individueel Particuliere Aansprakelijkheid Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV

De voorwaarden Generali AOV De voorwaarden Generali AOV Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent,

Nadere informatie

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding

Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever. WIA 0-tot-100 Plan. Handleiding Collectieve WIA-verzekeringen Informatie voor de werkgever WIA 0-tot-100 Plan Handleiding WIA 0-tot-100 Plan Handleiding U heeft voor uw werknemers een of meer collectieve WIA-verzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering

Verzekeringsvoorwaarden Woonlastenverzekering Wat spreken wij met elkaar af? Dat is belangrijk om te weten. Zo weet u precies wat u kunt verwachten. In de algemene voorwaarden leest u regels die gelden voor alle dekkingen. Daarnaast zijn er de specifieke

Nadere informatie

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Absoluut Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden AAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Vaste Lasten AOV Maatschappijbeoordeling Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking voor arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering.

Polisvoorwaarden RED-VC-4 Voorwaarden Verzuimverzekering Conventioneel Uitgebreid. Inhoudsopgave. Clausule 95N WIA-Bodemverzekering. In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de verzuimverzekering conventioneel uitgebreid. In de algemene voorwaarden van uw verzekering

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen

De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen De voorwaarden Generali AOV voor moeilijk verzekerbare zelfstandigen Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali AOV

Nadere informatie

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave

Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar. Inhoudsopgave Voorwaarden Arbeidsongeschiktheidsverzekering 3-12 jaar Basismodule Arbeidsongeschiktheid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden nr. 2200

Algemene Voorwaarden nr. 2200 AEGON Algemene Voorwaarden nr. 2200 Dit zijn de Algemene Voorwaarden van uw verzekering. Samen met de Bijzondere Voorwaarden en uw polisblad vormen zij één geheel. U kunt hierin lezen waar u precies voor

Nadere informatie

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Ongevallen Plus Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden OAOV14 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Inkomen Continu. Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea. ALGEMENE VOORWAARDEN Arbeidsongeschiktheidsverzekering Avéro Achmea Postbus 57212 1040 BC Amsterdam Molenwerf 2-8 1014 AG Amsterdam Nederland www.averoachmea.nl Inkomen Continu Inhoudsopgave Art. 1 Begrippen

Nadere informatie

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING

WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING WOONGARANT HYPOTHEEKBESCHERMING ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN IBP 0910 Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U heeft bij ons een Woongarant Inkomensbeschermingsplan

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Voorwaarden van verzekering nr. AO 12 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Algemene voorwaarden 8. Deze polisvoorwaarden zijn

Nadere informatie

HYPOTHEEK OPVANG POLIS

HYPOTHEEK OPVANG POLIS HYPOTHEEK OPVANG POLIS ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN Overal waar in deze verzekeringsvoorwaarden hij staat, bedoelen we ook zij. U hebt bij ons een Hypotheek Opvang Polis (HOP) afgesloten. Wat spreken

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Expat Pakket Individueel Rechtsbijstand

Expat Pakket Individueel Rechtsbijstand Expat Pakket Individueel Informatie voor de klant Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze Aanvullende

Nadere informatie

U heeft letsel opgelopen, wat nu?

U heeft letsel opgelopen, wat nu? U heeft letsel opgelopen, wat nu? Belangrijk U heeft als gevolg van een ongeval letsel opgelopen. Hierbij was een verzekerde van De Goudse betrokken en daarom ontvangt u van ons dit document. Hierin leest

Nadere informatie

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12

De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 De voorwaarden Generali Opbouw AOV 12 Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV): de Generali Opbouw AOV 12. Hierin leest u waarvoor

Nadere informatie

Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier

Privé Pakket Online Aansprakelijkheid Particulier Aansprakelijkheid Particulier Aanvullende Voorwaarden Versie 2.0 Informatie voor de klant Belangrijk De Aanvullende Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand

CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Rechtsbijstand CompleetVerzekerd Mijn bedrijf Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze

Nadere informatie