Trajectbegeleiding

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Trajectbegeleiding"

Transcriptie

1 Trajectbegeleiding ZuidWest December 2013

2 Trajectbegeleiding Visie: Een goed Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) programma zorgt ervoor dat leerlingen hun talenten en ambities beter ontwikkelen. Dit maakt de kans op succes van een leerling in het vervolgonderwijs groter (VO-raad, 2009). Spil in de begeleiding hiervan is de mentor, met steun van de trajectbegeleider. De visie van het Hooghuis ZuidWest op Loopbaanbegeleiding is als volgt beschreven: De loopbaanoriëntatie komt in een uitgebreid programma, zowel in de onderbouw als in de bovenbouw aan bod. De leerlingen leren reflecteren op eigen interesses en eigen mogelijkheden en kunnen vanuit die gegevens een keuze maken die bij hen past. Wij begeleiden hen in dat proces en gaan er regelmatig over in gesprek met de leerling zelf en de ouder/verzorger. Ontwikkelingen in Nederland In Nederland is er steeds meer aandacht voor de ontwikkeling van beleid ten aanzien van LOB. Het vereenvoudigen van de keuze voor pakket, loopbaan of studie was van het kabinet Rutte I een belangrijk speerpunt. Goede loopbaanoriëntatie en begeleiding helpen jongeren om een helder beeld te krijgen van een opleiding of beroep en van hun eigen mogelijkheden en wensen. Daarbij is LOB ook belangrijk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. LOB hoort dan ook volgens het huidige kabinet nadrukkelijk thuis in het programma van het voortgezet onderwijs. Om de beleidsambities te realiseren wordt er gestuurd op drie onderwerpen, namelijk: het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen; investering in de studiebegeleiding ; aandacht voorsamenwerking tussen school en partners (zoals bedrijfsleven, ouders etc.). Trajectbegeleiding ZuidWest 1

3 Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is bedoeld voor het ontwikkelen van de arbeidsidentiteit van een leerling. We spreken van Loopbaanoriëntatie om uitdrukking te geven aan de intentie om aan te sluiten op de belevingswereld van de leerling, zijn loopbaanervaringen centraal te stellen en te zorgen voor werkvormen die voor een krachtige leeromgeving zorgen waarin hij zowel cognitief, gevoelsmatig als wilsmatig wordt aangesproken. Met het ontwikkelen van een arbeidsidentiteit wordt bedoeld: Wat betekent arbeid voor en in mijn leven? en: Wat wil ik via mijn arbeid betekenen voor anderen? Willen leerlingen een goede keuze kunnen maken, dan moeten ze voldoen aan een aantal loopbaancompetenties, levensechte ervaring opdoen. Ook zijn loopbaandialoog en vraagsturing belangrijk. Hiermee wordt letterlijk bedoeld: De vrager stuurt. Kanttekening hierbij is dat de leerling niet in staat is om dit zelf te doen. Hij heeft daarbij hulp nodig. Het ontwikkelen van deze loopbaancompetenties zal gedurende een levensloopbaan doorgaan. Om deze reden is het dan ook moeilijk realiseerbaar binnen een schoolloopbaan. Trajectbegeleiding ZuidWest 2

4 Vijf loopbaancompetenties: Leerling loopbaancompetenties Onderwijs Kenmerken loopbaanleren Capaciteitenreflectie: Wat kan ik? (ontdekken van kwaliteiten en talenten) Motievenreflectie: Wat wil ik en waarom wil ik dat? Werkexploratie; Waar vind ik werk dat bij mij past? Loopbaansturing: Hoe bereik ik dat? (plannen en beïnvloeden van je eigen loopbaan proces) Netwerken: Wie kan mij helpen? (contacten aangaan die je kunnen helpen) Reflectie Dialoog Praktijkgericht Vraagsturing: Wat wil je hieruit halen? Hoe kunnen we jou daar bij zo goed mogelijk helpen? Figuur 1 overzicht loopbaanleren op individueel en schoolniveau (Kuijpers, M en Meijers, F, p214) Uit het onderzoek van tet LAKS (maart 2013) m.b.t. LOB komen de volgende aanbevelingen naar voren: I. Geef scholieren meer LOB rechten en plichten. Meer rechten door ze de mogelijkheid te bieden om binnen schooltijd ervaringen op te doen en die te bespreken. Ook op school. Meer plichten door LOB te verankeren in het leerproces. II. Zorg voor een integrale aanpak van LOB, zowel binnen als buiten de school. Binnen de school gaat het om expliciete rollen voor decaan, mentor en vakdocent. Elk met een bijdrage aan specifieke loopbaancompetenties. Door de vakdocenten te betrekken gebeurt dit niet alleen meer op afgebakende momenten. Buiten de school gaat het om de mogelijkheden die ouders worden geboden om een bijdrage te leveren aan het LOB proces van hun kind. III. Zet oude en nieuwe middelen in om te voldoen aan een breed LOB aanbod. Trajectbegeleiding ZuidWest 3

5 Oude middelen zoals de veelgebruikte en hoog gewaardeerde folders moeten worden behouden. Nieuwe middelen zoals social media zijn nog onbekender en weinig gebruikt voor LOB en moeten worden ontwikkeld. Scholieren eisen meer tijd en begeleiding voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Het gaat om hun toekomst. Hun stem is dan ook van groot belang. Het gaat hier om een grote verandering. Daarom moeten we niet alleen de stem van scholieren horen, maar moeten alle betrokken partijen samen oplopen om deze verandering te realiseren. De samenwerking met verschillende actoren ( docent, ouders, leerling, stage bedrijf en vervolgopleidingen). Verschillende actoren bepalen de loopbaanbegeleiding op onze school. Deze actoren bestaan uit docenten, ouders en leerlingen. Zij hebben invloed op het keuzeproces van een leerling. Ouders Familie is het belangrijkst in de keuze voor studie, zeker ouders/verzorgers. Zij dragen ook veel bij aan de ontwikkeling van loopbaancompetenties, specifiek motievenreflectie. De instrumenten (folders en websites) en ervaringen (open dagen en ervaringen buiten school) die scholieren vaak zinvol vinden worden juist met ouders besproken. Ouders fungeren als referentiekader voor het interpreteren van de realiteit. De mening van ouders telt zwaarder dan de mening van mentoren als het gaat over het talent. Docent/mentor De mentor is de eerste lijn voor de loopbaanoriëntatie en begeleiding van de jongeren in zijn /haar klas. De taken zijn onder andere: voorbereiden, begeleiden en evalueren van een (externe) LOB-activiteit van de leerling; Trajectbegeleiding ZuidWest 4

6 Individueel, leerling tot reflectie brengen en tot het formuleren van loopbaandoelen en bijbehorende acties met behulp van een loopbaan portfolio. Het voordeel hiervan is dat er een vertrouwensband is opgebouwd, hierdoor wordt de leerling uitgedaagd zijn talenten te ontwikkelen; Klassikaal en individueel ouders/verzorgers voorlichten over de mogelijkheden in na school i.o.v. trajectbegeleider. De bovenbouw praktijkdocent De rol van de vakdocent is het inrichten van een krachtige leeromgeving in afstemming met externe partijen (bedrijven, ROC en andere opleidingen) met een systematische reflectie op loopbaanaspecten van de leerling. De aandacht zal uit gaan naar de betekenis van de werk en opleiding ervaring van de leerling en formeert de mentor hierover. Kanttekening daarbij is dat hiervoor wel faciliteiten moeten worden aangeboden en de docenten zich moeten professionaliseren met betrekking tot LOB. De organisatie moet voldoen aan een leeromgeving die praktijkgericht en vraag gestuurd is en waarbij aandacht is voor de dialoog. Hierdoor kunnen de docenten/mentoren en ouders beter reflecteren op LOB, TAT en stage. Maar ook door het beheersen van goede reflecterende gesprekstechnieken zou hier meer uit gehaald kunnen worden. Stage bedrijven Het is belangrijk dat er een duidelijk aanspreekpunt is vanuit de school naar bedrijven. Dit is het stage bureau. Omgekeerd geldt dit ook van bedrijven naar school. Bij plaatsing van een leerling moet gekeken worden naar de mogelijkheden en ambities van de leerling. In deze tijd is het belangrijk dat het arbeidsperspectief wordt meegenomen. Een goede manier om dat te ontdekken is kennis te nemen van de regionale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Trajectbegeleiding ZuidWest 5

7 Vervolgopleidingen Om de leerling vertrouwd te maken met de mogelijke vervolgopleiding is het raadzaam om goede contacten te onderhouden met het vervolgonderwijs. Te denken valt aan uitwisseling van informatie en bezoeken van docenten, maar ook van leerlingen. De leerling kijkt op verschillende manieren in de keuken van het vervolgonderwijs; bezoeken van opendagen, meeloopdagen en evt. individuele trajecten op het ROC. Op deze manier ontwikkelt de leerling een beeld van zijn vervolgopleiding. Het digitale portfolio moet hem hierin ondersteuning bieden en meegenomen worden na afronding van het VMBO traject. Aanbevelingen: TAT en LOB onderbrengen in één stroom dit schept meer duidelijkheid. Doorlopende leerlijn van leerjaar 1 naar 4 (mogelijk ook naar het ROC); Ondersteuning door ICT; Portfolio-ontwikkeling. Communicatie ouders: Inzichtelijk maken voor ouders wat de samenhang is tussen TAT, LOB en stage. Maak ouders deelgenoot van LOB door dit te bespreken tijdens ouderavonden; Open Avond aparte aandacht trajectbegeleiding / LOB / TAT Loopbaancompetenties van leerlingen: Voeren van loopbaangesprekken m.b.t. LOB,(TAT en stage) Leerlingen verwerken alles m.b.t. LOB ( TAT, LOB en stage) in een portfolio (ELO). Hiervoor zullen richtlijnen ontwikkelend moeten worden m.b.t. beoordeling van reflectie verslagen. Trajectbegeleiding ZuidWest 6

8 Docenten / Mentoren: Docenten bijscholen in gespreksvoering en technieken (format reflectie gesprekken); Docenten informeren over vervolgopleidingen en verschillende beroepenvelden, deze mogelijkheden zijn er binnen o.a. ROC de Leijgraaf/KW1C/Helicon; Docenten informeren m.b.t. de verschillende beroepsafdelingen binnen eigen school; Docenten zijn aanwezig bij onderwijsinformatiemarkt en afdelingsvoorlichtingsavond leerjaar 2, dit laatste is verplicht m.i.v ; Docenten kunnen ten behoeve van hun eigen professionalisering deelnemen aan een docent stage in het bedrijfsleven. Opbrengsten hiervan zijn dat werkrelatie met het beroepenveld versterkt, input van actualisatie van het onderwijs, onderwijsopdrachten met een hoge echtheid en ontwikkeling van eigen docentcompetenties; Docenten zijn op de hoogte waar men de informatie vandaan kan halen omtrent opendagen, stage, opleidingen en werk (via ELO vaksite LOB); LOB als verplicht onderdeel van het vakkenpakket van de bovenbouw; Docenten faciliteren d.m.v. extra (les)uren en scholing (mentoruur). Teamleider: Teamleiders zien toe dat professionalisering van docenten m.b.t. LOB is een vast gespreksonderwerk in voortgang en functioneringsgesprekken. Trajectbegeleiding ZuidWest 7

9 Doorlopende leerlijn Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Wie ben ik? LOB lessen (tat-lob) LOB lessen (tat-lob) afdelingsbezoeken Stage lintstage blokstage Stage lintstage blokstage Wat wil ik LOB lessen (tat-lob) LOB lessen (tat-lob) Brede oriëntatie ROC de (brede oriëntatie op het MBO) worden? TAT TAT afdelingsbezoeken Leijgraaf Digitale interessetest Digitale interessetest Onderwijsinformatiemarkt Bezoek opendagen BBL/BOL middag Inloopspreekuur ROC/ Inloopspreekuur/ kennis maken met ROC docenten kennis maken met ROC docenten Diverse afdelingsspecifieke voorlichtingen Diverse afdelingsspecifieke voorlichtingen Digitale interessetest Bezoek opendagen Wat heb ik LOB lessen LOB lessen Praktijklessen Praktijklessen hiervoor Mentorlessen Mentorlessen Ervaringen Ervaringen nodig? Ervaringen Ervaringen Reflectie gesprekken (stage) Reflectie gesprekken (stage) Reflectiegesprekken Afdelingsvoorlichtingsavond Ouders/mentor/leerling Ouders/mentor/leerling Ouders/mentor/leerling Reflectie gesprekken Portfolio Portfolio Portfolio Ouders/mentor/leerling Portfolio Externe contacten Arbeidsmarkt perspectief Excursies Stage Voorlichtingen / gasten Kans op werk Onderwijs arbeid gerelateerd Intake gesprek ROC Warme overdracht ROC Kans op werk Onderwijs arbeid gerelateerd Trajectbegeleiding ZuidWest 8

10 Perspectief mentor leerjaar 1 Leerjaar 1 Taken docent professionalisering Wie ben ik? LOB lessen (tat-lob) Rol: eerste in lijn voor de loopbaan oriëntatie en begeleiding van de leerling uit zijn/haar klas. Wat wil ik worden? LOB lessen (tat-lob) TAT Wat heb ik hiervoor nodig? LOB lessen TAT Mentorlessen Ervaringen Reflectiegesprekken ouders/mentor/leerling Portfolio Voorbereiden, begeleiden en evalueren van (externe) LOBactiviteiten van de leerling (individueel of klassikaal) Op de hoogte zijn van informatie voorziening m.b.t. vervolgopleidingen/werk/stage Deze zijn te vinden op de ELO LOB ZuidWest De leerling tot reflectie brengen en tot het formuleren van loopbaandoelen en bijbehorende acties. 3 maandelijks. M.b.v. loopbaanportfolio. Ouders/verzorgers ondersteunen hoe zij van betekenis kunnen zijn in de loopbaanafwegingen van hun kind. Deelnemen aan (afdelings)voorlichtingen welke georganiseerd worden door de trajectbegeleiders. Bijwonen van opendagen ROC s en AOC s Docenten beroepenstage (stage bureau) Draagvlak creëren bij LOB lessen Leerbron reflecteren Docentenvoorlichting bijwonen bij ROC/AOC s Trajectbegeleider Externe contacten Excursies Doel: gezamenlijk de loopbaanontwikkeling van de leerling bevorderen Arbeidsmarkt perspectief ELO: LOB ZuidWest Trajectbegeleiding ZuidWest 9

11 Perspectief mentor leerjaar 2 Wie ben ik? Wat wil ik worden? LOB lessen (tat-lob) TAT afdelingsbezoeken Week van de Techniek Digitale interessetest Wat heb ik hiervoor nodig? Externe contacten Arbeidsmarkt perspectief Leerjaar 2 Taken docent Professionalisering docenten LOB lessen (tat-lob) Rol: eerste in lijn voor de loopbaan TAT afdelingsbezoeken oriëntatie en begeleiding van de leerling uit zijn/haar klas. LOB lessen TAT Mentorlessen Ervaringen Afdelingsvoorlichtingsavond Reflectie gesprekken Ouders/mentor/leerling Portfolio Week van de techniek Voorbereiden, begeleiden en evalueren van (externe) LOBactiviteiten van de leerling (individueel of klassikaal) Op de hoogte zijn van informatie voorziening m.b.t. vervolgopleidingen/werk/stage Deze zijn te vinden op de ELO LOB Zuid/West De leerling tot reflectie brengen en tot het formuleren van loopbaandoelen en bijbehorende acties. 3 maandelijks. M.b.v. loopbaanportfolio. Ouders/verzorgers ondersteunen hoe zij van betekenis kunnen zijn in de loopbaanafwegingen van hun kind. ELO: LOB ZuidWest Deelnemen aan (afdelings) voorlichtingen welke georganiseerd worden door de trajectbegeleiders. Bijwonen van opendagen ROC s en AOC s Docenten beroepenstage (stage bureau) Draagvlak creëren bij LOB lessen Leerbron reflecteren Docentenvoorlichting bijwonen bij ROC/AOC s Trajectbegeleider Trajectbegeleiding ZuidWest 10

12 Perspectief mentor leerjaar 3 Leerjaar Taken docent/praktijkdocent Professionalisering docenten Wie ben ik? Stage lintstage blokstage Rol: eerste in lijn voor de loopbaan oriëntatie en begeleiding van de leerling uit zijn/haar klas. Wat wil ik worden? Brede oriëntatie ROC de Leijgraaf Voorbereiden, begeleiden en evalueren van (externe) LOBactiviteiten Deelnemen aan diverse voorlichtingen welke Onderwijsinformatiemarkt (kader leerlingen) van de leerling (individueel of klassikaal) georganiseerd worden door de trajectbegeleiders. BBL/BOL middag Op de hoogte zijn van informatie Bijwonen van opendagen ROC s Inloopspreekuur/ kennis maken voorziening m.b.t. en AOC s met ROC docenten vervolgopleidingen/werk/stage Docentenvoorlichting bijwonen bij Diverse afdelingsspecifieke Deze zijn te vinden op de ROC/AOC s voorlichtingen ELO Docenten beroepenstage (stage Digitale interessetest LOB ZuidWest bureau) Bezoek opendagen Gebruik van elektronisch portfolio Portfolio ook voor hun persoonlijk ontwikkelingsplanontwikkeling Wat heb ik hiervoor nodig? Praktijklessen Ervaringen Reflectie gesprekken (stage) ouders/mentor/leerling Trajectbegeleiding ZuidWest 11 Praktijklessen aansluiten bij de veranderende werkomgeving De leerling tot reflectie brengen en tot het formuleren van loopbaandoelen en bijbehorende acties. 3 maandelijks. M.b.v. Leerbron reflecteren

13 Externe contacten Stage Voorlichtingen/gasten loopbaanportfolio. Praktijkdocent: reflecteren op vakgebonden ervaringen van de leerling. Praktijkdocent: inzichtelijk maken beroep en opleiding. Ouders/verzorgers ondersteunen hoe zij van betekenis kunnen zijn in de loopbaanafwegingen van hun kind. Structurele samenwerkingsrelaties met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Doel: gezamenlijk de loopbaanontwikkeling van de leerling bevorderen Samenwerking vervolgopleidingen Leerbron reflecteren Contacten werkveld en opleidingen Trajectbegeleider Contacten werkveld en opleidingen Arbeidsmarkt perspectief Kans op werk Onderwijs arbeid gerelateerd ELO: LOB ZuidWest Trajectbegeleiding ZuidWest 12

14 Perspectief mentor leerjaar 4 Wie ben ik? Leerjaar 4 Taken docent/praktijkdocent Professionalisering docenten Stage Rol: eerste in lijn voor de loopbaan lintstage oriëntatie en begeleiding van de blokstage leerling uit zijn/haar klas. Wat wil ik worden? (brede oriëntatie op het MBO) Digitale interessetest Bezoek opendagen Inloopspreekuur ROC/ kennis maken met ROC docenten Diverse afdelingsspecifieke voorlichtingen Portfolio Voorbereiden, begeleiden en evalueren van (externe) LOBactiviteiten van de leerling (individueel of klassikaal) Op de hoogte zijn van informatie voorziening m.b.t. vervolgopleidingen/werk/stage Deze zijn te vinden op de ELO LOB Zuid/West Wat heb ik hiervoor Praktijklessen De leerling tot reflectie brengen en nodig? Ervaringen tot het formuleren van Reflectie gesprekken (stage) loopbaandoelen en bijbehorende ouders/mentor/leerling acties. 3 maandelijks Externe contacten Intake gesprek ROC Structurele samenwerkingsrelaties met bedrijven, instellingen en vervolgonderwijs. Doel: gezamenlijk de loopbaanontwikkeling van de Trajectbegeleiding ZuidWest 13 Deelnemen aan diverse voorlichtingen welke georganiseerd worden door de trajectbegeleiders. Bijwonen van opendagen ROC s en AOC s Docentenvoorlichting bijwonen bij ROC/AOC s Docenten beroepenstage (stage bureau) Gebruik van elektronisch portfolio ook voor hun persoonlijk ontwikkelingsplanontwikkeling Contacten werkveld en opleidingen

15 Arbeidsmarkt perspectief Kans op werk Onderwijs arbeid gerelateerd leerling bevorderen Samenwerking vervolgopleidingen Warme overdracht ROC ELO: LOB ZuidWest Trajectbegeleiding ZuidWest 14

16 Rol van trajectbegeleider Taken trajectbegeleiding Taken Professionalisering Leiding geven aan LOB activiteiten in de school; Modules LOB, veranderkunde Structuren uitwerken van de LOB-visie, doelen en beleid in een LOB- jaarplanning, en LOB-werkplan met daarin een loopbaanleerlijn en bijbehorende activiteiten. Onderhouden van contacten met vervolgopleidingen, bedrijfsleven en instellingen. Onderhouden van contacten binnen de decanenkring. Stick together Afdelingsvoorlichtingsavond leerjaar 2 Brede oriëntatie ROC de Leijgraaf Samenstellen van een Decalender Onderwijsinformatiemarkt BBL/BOL middag Hooghuis ZuidWest Inloopspreekuur/ kennis maken met ROC docenten Diverse afdelingsspecifieke voorlichtingen Digitale interessetest Informatie docenten via teamvergadering ELO: LOB ZuidWest: informatie voorziening Onderhouden van de LOB informatie binnen m.b.t. vervolgopleidingen/werk/stage school Opendagen schoolactiviteiten rondom LOB. Trajectbegeleiding ZuidWest 15

17 Instrueren, consulteren en coachen van mentoren en docenten bij de uitvoering van de LOB taak. Open dagen en promotiemateriaal van de diverse vervolgopleidingen verspreiden of aanplakken. Kans op werk Onderwijs arbeid gerelateerd ELO: LOB ZuidWest Schoolleiding Professionalisering in personeelsbeleid Beleid Continue individuele loopbaan-en competentieontwikkeling in team en in lijn met de schoolorganisatie. Voortgangsgesprekken Professionalisering m.b.t. LOB is een vast gespreksonderwerk in voortgang en functioneringsgesprekken. Financiën Financiële middelen voor professionalisering is een vast onderdeel van het budget. Trajectbegeleiding ZuidWest 16

18 DECALENDER TAT en LOB leerjaar 1 Nadruk ligt op Wie ben ik? Gedurende het eerste en tweede jaar volgt de leerling twee uur per week lessen in een Talentklas. Deze TAT lessen bestaan uit 4 periodes van 9 weken (periode 1 t/m 4). Tijdens deze lessen ervaart de leerling op praktische wijze de mogelijkheden van een beroepssector. Iedere talentklas sluit aan op een vervolgopleiding in de bovenbouw van het vmbo. Tijdens de LOB en mentorlessen lessen worden de TAT lessen geëvalueerd. De reflectie hierop dient als informatiebron voor het gesprek tussen ouders, leerling en mentor. Leerling portfolio: Reflectie TAT Reflectie LOB lessen Incidenteel LC- Data Interessetest Gespreksverslagen TAT leerjaar 2 Nadruk ligt op Wat wil ik worden? Gedurende periode 5 en 6 lopen de leerlingen TAT op een gekozen afdeling in de bovenbouw. Deze TAT lessen zijn gericht op de oriëntatie op de afdeling. Periode 7 is gericht op de voorlopige afdelingskeuze. Periode 8 is gericht op de definitieve afdelingskeuze. LC- Data is voor dit schooljaar nog vraag gestuurd. Schooljaar is deze test opgenomen in het jaarprogramma. Leerling portfolio: Reflectie TAT LC-Data Interessetest Gespreksverslagen Trajectbegeleiding ZuidWest 17

19 Trajectbegeleiding ZuidWest 18

20 Leerjaar 3 De meeste LOB activiteiten zijn gericht op leerlingen van leerjaar 3. De activiteiten die georganiseerd worden door de trajectbegeleiders zijn verspreid over het hele schooljaar. Hierdoor hebben de leerlingen en docenten de mogelijkheid om te reflecteren (samen met de leerling). De leerlingen kunnen aan de hand van de ervaringen de keuzes bij stellen. Het is om deze reden niet wenselijk om alle activiteiten te clusteren binnen een beperkte periode. Leerlingen uit leerjaar 4 die nog twijfelen over de vervolgopleiding kunnen ook deelnemen aan deze activiteiten. Brede oriëntatie ROC de Leijgraaf Doel oriëntatie ROC de Leijgraaf: Oriëntatie op het vervolgonderwijs m.n. ROC. Wij bieden dit als service zodat leerlingen binnen een veilige omgeving kennis kunnen maken met een ROC. Ook is het goed te weten dat niet alle leerlingen kunnen kijken binnen de door hen gewenste opleiding, maar ze kunnen hierdoor een bredere kijk krijgen op de toekomstmogelijkheden. Aanbevelingen: LOB les programma (voorbereiding en evaluatie) Verwerking in portfolio Onderwijsinformatiemarkt niveau 3-4 kadergerichte leerweg Oriëntatie op het vervolgonderwijs m.n. ROC. Wij bieden dit als service zodat leerlingen binnen een veilige omgeving kennis kunnen maken met een verschillende opleidingen. Dit alles op vrijwillige basis. BBL/BOL middag basis en kader Oriëntatie op het vervolgonderwijs m.n. ROC. Wij bieden dit als service zodat leerlingen binnen een veilige omgeving kennis kunnen maken met een verschillende opleidingen. Trajectbegeleiding ZuidWest 19

21 Aanbevelingen: Zo breed mogelijk opzetten qua opleidingen LOB les programma (voorbereiding en evaluatie) Verwerking in portfolio Informatie omtrent de open dagen. Leerling portfolio: Verwerking oriëntatie ROC de Leijgraaf Verwerking onderwijsinformatiemarkt (ROC de Leijgraaf) Verwerking BBL/BOL middag Bezoek minimaal 1 open dag Incidenteel interessetest Gespreksverslagen Beoordeling stage Om al deze taken te kunnen uitvoeren verdient moet de mentor gefaciliteerd wordt met een mentoruur en tijd in het taakbeleid. Leerjaar 4: Informatie omtrent de open dagen Leerlingen worden via Stick Together gevolgd voor wat betreft hun aanmelding. Leerlingen uit leerjaar 4 die nog twijfelen over de vervolgopleiding kunnen ook deelnemen aan activiteiten die aangeboden worden aan leerlingen van het derde leerjaar. LC- Data is voor dit schooljaar nog vraag gestuurd. Schooljaar is deze test opgenomen in het jaarprogramma (leerlingen maken de test voor de herfstvakantie). Onderwijsinformatiemarkt 3-4 leerjaar 3-4 kadergerichte leerweg; Trajectbegeleiding ZuidWest 20

22 Oriëntatie ROC de Leijgraaf; BBL/BOL middag; Interessetest. Gezien de arbeidsmarkt zijn BBL opleidingen een gevaarlijke keuze omdat er te weinig banen zijn. Leerling portfolio: Verwerking oriëntatie ROC de Leijgraaf (leerjaar 3) Verwerking onderwijsinformatiemarkt (ROC de Leijgraaf) Verwerking BBL/BOL middag (leerjaar 3) Bezoek minimaal 1 open dag Incidenteel interessetest Gespreksverslagen Beoordeling stage Om al deze taken te kunnen uitvoeren verdient moet de mentor gefaciliteerd wordt met een mentoruur en tijd in het taakbeleid. Trajectbegeleiding ZuidWest 21

23 Trajectbegeleiding ZuidWest 22

24 Trajectbegeleiding ZuidWest 23

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Scholieren hebben behoefte aan LOB Uit het onderzoek blijkt dat scholieren behoefte hebben aan meer LOB. Dat begint in leerjaar één. In de laatste

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

LOB scan voor MBO werkversie 1

LOB scan voor MBO werkversie 1 Uitleg bij invullen LOB-scan; Stap 1: de LOB -scan is verdeeld in 12 componenten (donker grijze balken). Onder ieder component zijn een aantal elementen (witte vlakken) geformuleerd. Per element geeft

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo De actoren in een doorlopende leerlijn LOB LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo gaat onder andere over het

Nadere informatie

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal

SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS. Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal SAMEN LOOPBAANLEREN VERANKEREN OP SCHOOL WORKSHOP VOOR DECANEN SAMEN MET SCHOOLLEIDERS Inge Kirsten De loopbaan van de leerling centraal NEE HEB JE.. https://www.youtube.com/watch?v=iqdmgz-rsie IN GESPREK

Nadere informatie

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013.

Programma sessie. Vraag. theorie naar. praktijk. Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes in uw loopbaan? VMBO Congres 31 januari 2013. Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding op het VMBO Ahmed Mahamed Jan Lauwrens Haisma Programma sessie van theorie naar praktijk en in gesprek daarover Vraag Van wie heeft u geleerd na te denken over de keuzes

Nadere informatie

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat.

LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. LOB op het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat. Ik weet al wat ik word mezelf! Ouders zien vaak iets bijzonders in hun kinderen. Ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt. Waar staat LOB voor in

Nadere informatie

Beleidsplan LOB 2011-2012

Beleidsplan LOB 2011-2012 Beleidsplan LOB 2011-2012 LOB 2011 2012: het jaar van de 5 W s De noodzaak van invoering van LOB Zelf sturing geven aan je eigen (leer)loopbaan: daarover gaat LOB (loopbaanoriëntatie en begeleiding. Het

Nadere informatie

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo

LOB in de vernieuwing vmbo & mbo LOB in de vernieuwing vmbo & mbo Spirit4you Versterkt loopbanen Even kennismaken? Naam / organisatie / functie? Wat betekent LOB in het vernieuwde vmbo/ mbo voor jou? Waar ben je trots op? 30 november

Nadere informatie

LOB in de beroepsgerichte leerwegen van. sc Delfland

LOB in de beroepsgerichte leerwegen van. sc Delfland LOB in de beroepsgerichte leerwegen van sc Delfland Een integrale aanpak van LOB in de school verbetert de keuze en oriëntatie op de (studie)loopbaan van elke leerling. Periode 2018-2022 Inhoudsopgave

Nadere informatie

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep

LOB en Vernieuwing VMBO. Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep LOB en Vernieuwing VMBO Landelijke dag Zorg en Welzijn Edith Vissers, KPC Groep Wat gaan we doen? Reflecteren op de bedoeling: loopbaanleren waarom? Inzoomen op de eisen die de vernieuwing stelt Inzoomen

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 2 10 oktober 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel van LOB in klas 2 De leerweg en doorstroom naar Mbo Het beroepsgerichte programma D & P Wat kunt

Nadere informatie

Online leergang LOB Stimulans voor LOB-ontwikkeling. Annerieke Koetsier Janny van Meenen Minette van den Bemd

Online leergang LOB Stimulans voor LOB-ontwikkeling. Annerieke Koetsier Janny van Meenen Minette van den Bemd Online leergang LOB Stimulans voor LOB-ontwikkeling Annerieke Koetsier Janny van Meenen Minette van den Bemd Project stimulering LOB LOB-scan LOB-box Scholing versterking decanaat En nog veel meer www.lob-vo.nl

Nadere informatie

Pijlers van LOB p een inhoudelijke toelichting

Pijlers van LOB p een inhoudelijke toelichting Pijlers van LOB p een inhoudelijke toelichting Inhoudsopgave Inleiding R 2 Pijler 1: Visie en beleid R 4 Pijler 2: Oriëntatie en begeleiding R 7 Pijler 3: Organisatie R 10 Pijler 4: Samenwerking R 12

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Visie en beleidsplan

Loopbaanoriëntatie en begeleiding. Visie en beleidsplan Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie en beleidsplan 2018-2022 Inhoud: 1. Visie 2. Beleidsplan LOB 3. Curriculum 1. Visie van het Ignatiusgymnasium op Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) Kwaliteit

Nadere informatie

L O O P B A A N D O S S I E R LOOPBAANONTWIKKELING

L O O P B A A N D O S S I E R LOOPBAANONTWIKKELING LOOPBAANONTWIKKELING IS VOOR LEERLINGEN ESSENTIEEL OM DE EIGEN LOOPBAAN TE STUREN, EEN BEWUSTE (VERVOLG)STUDIEKEUZE TE KUNNEN MAKEN EN OP DIE MANIER IN DE TOEKOMST BETER MEE TE BEWEGEN MET DE VERANDERENDE

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat

LOB in klas 3. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg het decanaat 1 LOB klas 3 BL ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 1516 Aan de ouders/verzorgers van

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders

Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Scholingsaanbod voor loopbaanbegeleiders Koning Willem 1 College Professionalisering op het gebied van loopbaanbegeleiding Maart 2014 1 Inleiding/Voorwoord Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) is een

Nadere informatie

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo

WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB. Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo 27-05-2014 WERKBOEK VERNIEUWING VMBO & LOB Bijeenkomst Stichting Platforms vmbo INHOUD 1. Presentatie samen verantwoordelijk voor LOB een kwestie van krachten bundelen 3 2. Opdrachten vernieuwing vmbo

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Checklist voor de opzet van een ontwikkelings- en begeleidingslijn De grote vraag is hoe het vmbo en mbo het beste

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS

Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS Loopbaanoriëntatie en begeleiding in de Theoretische Leerweg. DANIËL KERS & WENDY KERS INHOUD Aanleiding van het onderzoek. Onderzoeksvragen. De deelnemers. Kritieke succesfactoren volgens de literatuur.

Nadere informatie

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding

Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding Visie op Loopbaanoriëntatie en begeleiding regio s-hertogenbosch en omgeving LOB is een verzameling van activiteiten binnen een loopbaangerichte leeromgeving om jongeren actief te laten werken aan hun

Nadere informatie

Startmeting Monitor LOB in het vo. en mbo. Managementsamenvatting Startmeting. Monitor en mbo LOB in het vo

Startmeting Monitor LOB in het vo. en mbo. Managementsamenvatting Startmeting. Monitor en mbo LOB in het vo Managementsamenvatting in het vo Monitor en mbo LOB in het vo en mbo 1 Managementsamenvatting : Stand van zaken Loopbaan Oriëntatie- en Begeleiding in het vo en mbo Uitgevoerd in opdracht van het Expertisepunt

Nadere informatie

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen

Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Vernieuwende elementen Het Bouwens: ouders zijn makkelijk te betrekken bij loopbaanbegeleiding van hun kind Op de vmbo-afdeling van het Bouwens van der Boijecollege in de gemeente Peel en Maas zijn ouders actief betrokken bij

Nadere informatie

LOB Monitor (MBO) 1 Achtergrond. V1. In welke sector volg je een opleiding?

LOB Monitor (MBO) 1 Achtergrond. V1. In welke sector volg je een opleiding? LOB Monitor (MBO) 1 Achtergrond V1. In welke sector volg je een opleiding? V1_01 Handel V1_02 ICT en Creatieve Industrie V1_03 Mobiliteit, Transport, Logistiek en Maritiem V1_04 Specialistische Vakmanschap

Nadere informatie

V5. Hoe ben je aan informatie gekomen over beroepen? [meer antwoorden mogelijk]

V5. Hoe ben je aan informatie gekomen over beroepen? [meer antwoorden mogelijk] LOB Monitor VO 1 Achtergrond V1. Welke opleiding volg je? [Meer antwoorden mogelijk] V1_01 Basisberoepsgerichte leerweg V1_02 Kaderberoepsgerichte leerweg V1_03 Gemengde leerweg/theoretische leerweg V1_04

Nadere informatie

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder

Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Je maakt t op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 16/17 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Leerwerktraject Horeca, Bakkerij en Recreatie

Leerwerktraject Horeca, Bakkerij en Recreatie Schooljaar 2017-2019 Leerwerktraject Horeca, Bakkerij en Recreatie Voortgezet Onderwijs Veghel Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Beide verwerkingsopdrachten moeten voldoende zijn. N.b. Wijzigingen

Nadere informatie

Welkom op Vincent van Gogh

Welkom op Vincent van Gogh Welkom op Vincent van Gogh Het keuzeproces in VMBO 2 9 oktober 2017 I. Barmentloo de Boer Programma Doel van LOB in klas 2 De leerweg en doorstroom naar Mbo Het beroepsgerichte programma D & P Tijdpad

Nadere informatie

PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Schooljaar: leerweg: TL/GL/KB/BB vak: LOB Leerjaar 3 Per. ED Examen onder delen Inhoud Examenond

PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Schooljaar: leerweg: TL/GL/KB/BB vak: LOB Leerjaar 3 Per. ED Examen onder delen Inhoud Examenond PTA (Programma voor Toetsing en Afsluiting) Schooljaar: 2018-2020 leerweg: TL/GL/KB/BB vak: LOB Leerjaar 3 Per. ED Examen onder delen Inhoud Examenonderdelen 1,2,3 01 C1,C2 Loopbaanreflectie gesprek 1

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016

Welkom. Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Welkom Ouderavond leerjaar 3 26 september 2016 Programma Opening (teamleider) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding (decaan) Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat

LOB in klas. Klas 3GT. Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding. Gemengde / Theoretische - Leerweg. het decanaat LOB in klas 3 Informatie over Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding Klas 3GT Gemengde / Theoretische - Leerweg het decanaat 1 lob klas 3GT ORS Lek en Linge vestiging Lingeborgh 2015 2016 Aan de ouders en

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

MAVO-3 15 januari 2019

MAVO-3 15 januari 2019 Voorlichting MAVO-3 15 januari 2019 Doorstroming binnen VMBO Het diploma omvat tenminste: 6 AVO-vakken evt. 7 De MAVO geeft alle doorstroomrechten! HAVO MBO Sectoren/Profielen Er zijn 4 sectoren/profielen:

Nadere informatie

Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College

Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College Informa(eavond 5 havo Carolus Clusius College Programma: Inleiding: dhr. Moleman, teamleider 4 & 5 havo Keuze vervolgopleiding: Nadere toelichting LOB Informatie DUO 7 december 2017 Verloop schooljaar

Nadere informatie

Vakkenpakket- en sectorkeuze

Vakkenpakket- en sectorkeuze Vakkenpakket- en sectorkeuze 3 MAVO 2015-2016 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 4 november 2015 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school

Nadere informatie

Van Loopbaanidee naar Loopbaan-ID.

Van Loopbaanidee naar Loopbaan-ID. Van Loopbaanidee naar Loopbaan-ID Recht op een goede LOB Belang Leerling Belang Ouders???? Belang School Belang Maatschappij /bedrijven Levenslang leren Arbeidsmarkt Mbo/Ho Vo Bo ervaringen Loopbaanbegeleiding

Nadere informatie

September Een eerste inventarisatie van de positie van loopbaanoriëntatie op het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

September Een eerste inventarisatie van de positie van loopbaanoriëntatie op het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Een eerste inventarisatie van de positie van loopbaanoriëntatie op het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. September 2017 Inleiding Voor u ligt de notitie Een eerste inventarisatie van

Nadere informatie

Loopbaanleerlijn Groeidocument

Loopbaanleerlijn Groeidocument Onderstaande is de visie op een doorlopende leerlijn op vmbo, ontwikkeld door meerdere scholen in het Oosten van Nederland, verenigd in samenwerkingsverband Profijt. Dit document is nadrukkelijk ter inspiratie

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

SCHOLEN SCHOLIEREN BEDRIJVEN

SCHOLEN SCHOLIEREN BEDRIJVEN SCHOLIEREN BEDRIJVEN Programma... Champs on Stage LOB en belang van stages Het oriëntatieproces Processtappen LOB LOBBOX In het kort... Ontstaan Initiatief van AmCham, McKinsey & Company en Randstad. Gestart

Nadere informatie

2 jarig Verzorgende IG BOL

2 jarig Verzorgende IG BOL 2 jarig Verzorgende IG BOL Loopbaanoriëntatie Begeleiding (LOB) Leerjaar 1 Fase A Docentenhandleiding LOB Fase A leerjaar 1 Ontwikkelaar: Rianne Schuur Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Beginsituatie...

Nadere informatie

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren

Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker. Over leerloopbanen en loopbaanleren Frans Meijers, Marinka Kuijpers & Jantiene Bakker Over leerloopbanen en loopbaanleren Aandacht voor loopbaanontwikkeling Perkamentus in Harry Potter: It s not the talent you have, but the choises you make,

Nadere informatie

Van de onderbouw naar de bovenbouw

Van de onderbouw naar de bovenbouw Van de onderbouw naar de bovenbouw 2019-2020 Wanneer ga je over in klas 1 en 2? Welke keuzes moet je maken in klas 2? Hoe gaat dat dan allemaal? Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, september 2019

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld

LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld LOB in het beroepsonderwijs drs. Metje Jantje Groeneveld Wat gaan we doen? Inventarisatie vragen / verwachtingen Presentatie Vragen / discussie Wat kan ik er mee? Afronding 24-3-2015 2 Vragen? Met welke

Nadere informatie

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016

VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL. Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO. 6 december 2016 VALUASCOLLEGE, MÉÉR.. DAN EEN SCHOOL Welkom! Ouderavond Profielkeuze 2VMBO 6 december 2016 Wie is wie Teamleider VMBO 1-2 Brigitte Doornhein Teamleider VMBO 3-4 BK Andrea Vroemen Decaan VMBO Afdelingen:

Nadere informatie

LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen.

LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen. LOB en techniek. Geef jongeren praktijkervaringen die ertoe doen. 5 tips voor een praktijkgericht programma White paper Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) leert jongeren keuzes te maken die passen

Nadere informatie

Integraal plan van aanpak voor LOB op het Da Vinci College. P. Kuijpers

Integraal plan van aanpak voor LOB op het Da Vinci College. P. Kuijpers Integraal plan van aanpak voor LOB op het Da Vinci College. P. Kuijpers Integraal plan van aanpak LOB voor DVC. WAAROM? 1. Inleiding De aanleiding om een volledig LOB-plan te gaan schrijven is, dat er

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

LOB als voorbereiding op Participatie. Bernadette Bartelings Loopbaan coördinator VSO detaalbrug Vitus Zuid

LOB als voorbereiding op Participatie. Bernadette Bartelings Loopbaan coördinator VSO detaalbrug Vitus Zuid LOB als voorbereiding op Participatie Bernadette Bartelings Loopbaan coördinator VSO detaalbrug Vitus Zuid Als we denken aan Participatie. Dan denken we waaraan o.a. gewerkt dient te worden. Optimaliseren

Nadere informatie

Welkom op Salland Ouderavond Klas 1 over loopbaanoriëntatie

Welkom op Salland Ouderavond Klas 1 over loopbaanoriëntatie Welkom op Salland Ouderavond Klas 1 over loopbaanoriëntatie Inez Barmentloo-de Boer, decaan 19 maart 2019 Wat is LOB Loopbaan Orientatie en Begeleiding alles wat je helpt om je voor te bereiden op keuzes

Nadere informatie

Actieplan Schooljaar 2014-2015

Actieplan Schooljaar 2014-2015 Talententijd, een uniek concept Actieplan Schooljaar 2014-2015 Mei 2014 BRF/LTS Pagina 1 Inhoudsopgave Visie pag. 3 Inhoud lessen pag. 4 LOB pag. 6 Sectoren ZuidWest en Stadion pag. 7 Planning en organisatie

Nadere informatie

LOB. Loopbaan Orientatie Begeleiding

LOB. Loopbaan Orientatie Begeleiding LOB Loopbaan Orientatie Begeleiding Filmpje LOB Waarom LOB? Leerlingen vinden het moeilijk om, zo jong, al een vervolgopleiding te kiezen. Er zijn (te) veel opleidingen waaruit ze kunnen kiezen. (ROC v.

Nadere informatie

Toekomstgericht opleiden. Prof. dr. M. Kuijpers

Toekomstgericht opleiden. Prof. dr. M. Kuijpers Toekomstgericht opleiden Prof. dr. M. Kuijpers Waarom toekomstgericht onderwijs? Wat is de taak van het onderwijs? Wat is de rol van LOB? Wat is de ambitie voor onderwijs voor de toekomst? Waarom? De maatschappij

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo De inrichting van een doorlopende ontwikkelings- en begeleidingslijn LOB VMBO-MBO Werknemers doen er goed aan

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; lok. Mvz - mevr. Noordergraaf Havo en

Nadere informatie

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16

Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Je maakt het op het Vakcollege Noordoostpolder Schooljaar 15/16 Onderwijs voor jongeren met gouden handen die aan een gouden toekomst willen werken. Dat is het Vakcollege Noordoostpolder. Leerlingen die

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Vragenlijst Printversie Verantwoording 2017 Vernieuwenderwijs, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande

Nadere informatie

Dalton Skills. 2 e leerjaar. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. 2 e leerjaar. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills 2 e leerjaar Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College in Dalton Skills. Dit geldt

Nadere informatie

Kennismiddag 22 juni 2017

Kennismiddag 22 juni 2017 Kennismiddag 22 juni 2017 Programma Champs on Stage LOB en belang van stages Het orientatieproces Het stageproces Champs on Stage Ambitie Brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven om schooluitval en

Nadere informatie

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice

LOB-stages. in de tweede fase. - op zoek naar best. practice LOB-stages in de tweede fase - op zoek naar best practice Overzicht presentatie Vragen van de GSR Proces Literatuuronderzoek Interviews scholen Best practice: : aanbevelingen en valkuilen Vragen Vraagstelling

Nadere informatie

Mbo avond Minkema. Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces

Mbo avond Minkema. Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces Mbo avond Minkema Uitleg over het mbo en het studiekeuzeproces MBO-avond Minkema Voorstellen Doel en inhoud presentatie (verschillen vmbo-mbo, aanbieders, opleidingen, studiekeuzeproces, aanmelden etc.)

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2017

Informatieavond klas 4. September 2017 Informatieavond klas 4 September 2017 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie van de mentor 2 Teamleiders vmbo Thom Raats GT-A Sancla Hartong GT-B Annelies Andriën B/K-A

Nadere informatie

PAKKETKEUZE EN LOOPBAAN ORIËNTATIE

PAKKETKEUZE EN LOOPBAAN ORIËNTATIE PAKKETKEUZE EN LOOPBAAN ORIËNTATIE LOB/PAKKETKEUZE OP HET BERNARD NIEUWENTIJT COLLEGE de loopbaan begeleiding is de verantwoordelijkheid van de decaan, mentoren en vakdocenten. de decaan coördineert de

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie & - begeleiding Werkplan VWO

Loopbaanoriëntatie & - begeleiding Werkplan VWO Loopbaanoriëntatie & - begeleiding Werkplan VWO Mei 2014 Jacqueline de Reiger Decaan VWO WAAROM? 1. Inleiding De aanleiding tot het schrijven van een plan van aanpak voor LOB op onze school was een bericht

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2015

Informatieavond klas 4. September 2015 Informatieavond klas 4 September 2015 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats GT-team

Nadere informatie

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016

Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 Voorlichtingsavond LOB 27 september 2016 LoopbaanOriëntatie en Begeleiding, mentor & werkweek Klas 3 VMBO Theoretische Leerweg 3T1-3T2-3T3-3T4-3T5 Opzet avond: 19.30-20.00 uur : uitleg loopbaankeuzes en

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door mevr. Koster MBO nog niet genoeg / wat

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus 2015

Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus 2015 Welkom Ouderavond BBL3 31 augustus 2015 Programma Opening door de teamleider - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Keuzebegeleiding door de decaan Met mentoren naar een lokaal voor kennismaking Rondleiding

Nadere informatie

doe er wat mee! Ik zie een ster

doe er wat mee! Ik zie een ster lob lob doe er wat mee! Ik zie een ster Algemene info LOB Waarom is LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) in het vmbo een kernopgave voor docenten, ouders en leerlingen? De situatie Veel leerlingen,

Nadere informatie

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo

Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Stimuleringsproject LOB in het mbo Versterking van LOB in de doorlopende leerlijn vmbo-mbo Draaiboeken voor drie activiteiten op het snijvlak vmbo-mbo Nieuwsgierig hoe u samenwerking tussen vmbo en mbo

Nadere informatie

decaan Annette Brons

decaan Annette Brons Van harte welkom!! decaan Annette Brons LOB(loopbaanoriëntatie en begeleiding) LOB is een geïntegreerd en continue proces waarin de leerling wordt voorbereid op een toekomstige vervolgopleiding, arbeidsmarkt,

Nadere informatie

1. Inleiding. Mw. J Krol Decaan CSG Liudger Waskemeer. LOB-beleidsplan 2014-2016 2

1. Inleiding. Mw. J Krol Decaan CSG Liudger Waskemeer. LOB-beleidsplan 2014-2016 2 CSG Liudger Waskemeer LOB-beleidsplan 2014-2016 December 2014 1. Inleiding Tot en met het cursusjaar 2013-2014 kende CSG Liudger, locatie Waskemeer, een lange periode van traditioneel vormgegeven decanaat.

Nadere informatie

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken!

Maak nu de opdrachten in deze lesbrief en kom erachter of jij je keuze al kunt maken! Beste leerling, Kiezen is best lastig, zeker als het om een vervolgopleiding gaat. Om je hierbij te helpen is er LOB, Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Iedere vo-school geeft hier op zijn eigen manier

Nadere informatie

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2

Driestar Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Driestar Lekkerkerk Loopbaanoriëntatie en begeleiding VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren

Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie en begeleiding voor decanen en mentoren Loopbaanoriëntatie staat in het voortgezet onderwijs volop in de belangstelling. De VO raad ziet loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) als

Nadere informatie

LOB, wat moet ik ermee als ouder?

LOB, wat moet ik ermee als ouder? LOB, wat moet ik ermee als ouder? U heeft als ouder/ verzorger veel invloed op de loopbaankeuzes van uw zoon of dochter. Omdat u uw kinderen goed kent, weet waar ze goed in zijn en waar ze blij van worden.

Nadere informatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie

Profiel Product Verantwoording. LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding. Management & Organisatie Opdracht: Profiel Product Verantwoording LOB (Loopbaan oriëntatie en begeleiding) Leraren Opleiding Management & Organisatie Naam auteur(s) Vakgebied Bart Deelen M&O Student nr 10761799 Titel Onderwerp

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: LOB programma waar zijn we? keuzekaart met oa: Gemengde Leerweg; mevr. Noordergraaf Nieuw vak: Kunst2

Nadere informatie

Vakkenpakket- en sectorkeuze

Vakkenpakket- en sectorkeuze Vakkenpakket- en sectorkeuze 3 MAVO 2016-2017 Daniël Kers, decaan Veluws College Twello 2 november 2016 Decaan De decaan in Twello: Dhr. Kers - Arc.kers@veluwscollege.nl - op woensdag aanwezig op school

Nadere informatie

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013

Docentenhandleiding. LOB in het VMBO 2012/2013 Docentenhandleiding LOB in het VMBO 2012/2013 Loopbaanleren in het VMBO Inleiding Elke leerling heeft het recht te ontdekken en te ervaren welke beroepskeuze het best aansluit bij zijn of haar interesses

Nadere informatie

UITWERKING STUDIEDAG. 21 juni 2017 Team Time Out

UITWERKING STUDIEDAG. 21 juni 2017 Team Time Out UITWERKING STUDIEDAG 21 juni 2017 Team Time Out INHOUDSOPGAVE Observatie 2 Rebound 3 Opvang 5 Schakel 7 Symbiose 8 Thuiszitters 9 Nazorg 10 1 OBSERVATIE Is een arrangement met onderdelen van extra ondersteuning

Nadere informatie

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion

Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Voor talentvol, ondernemend en toekomstgericht onderwijs! Stadion Welkom op de informatieavond! Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, Locatiedirecteur W e l k o m Programma voor deze avond De avond is in

Nadere informatie

HET VMBO VAN DE TOEKOMST OPBRENGST LEERKRING 17/19

HET VMBO VAN DE TOEKOMST OPBRENGST LEERKRING 17/19 HET VMBO VAN DE TOEKOMST OPBRENGST LEERKRING 17/19 OPBRENGST CANDEA COLLEGE Leerjaar 1 Voor leerjaar 1 gaan vanaf schooljaar 2019-2020 de driehoeks-gesprekken georganiseerd worden. Dit is in handen van

Nadere informatie

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg September 2015 Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg Informatie over: - Loopbaan Orientatie klas 3 + 4 Keuzes op school en vervolgopleiding - Het examenprogramma klas 3 + Overgangsnormen

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015

Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Ouderavond 4 e leerjaar 1 september 2015 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Mw. van der Heijden- van der Sluis Kennismaking met mentoren Het examen naar

Nadere informatie

Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie en -begeleiding Jitske Brinkman Jitske Brinkman is senior-adviseur bij BMC Advies/Diephuis en Van Kasteren Onderwijsadviseurs. E-mail: jitskebrinkman@bmc.nl Een proces van integrale schoolontwikkeling Loopbaanoriëntatie

Nadere informatie

Van de onderbouw naar de bovenbouw

Van de onderbouw naar de bovenbouw Van de onderbouw naar de bovenbouw 2018-2019 Wanneer ga je over in klas 1 en 2? Welke keuzes moet je maken in klas 2? Hoe gaat dat dan allemaal? Scholengemeenschap Panta Rhei Amstelveen, september 2018

Nadere informatie

Vragen in omgeving naar beroepen/functies van mensen (spinnenwebopdracht) 1 e Les over keuzes maken- Circle Time

Vragen in omgeving naar beroepen/functies van mensen (spinnenwebopdracht) 1 e Les over keuzes maken- Circle Time Bijlage 6: Programma LOB tijdens mentorlessen 2011-2012 Leerjaar 1 Inhoud Uitleg: wat is LOB en wat maakt het belangrijk? Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Inzet hierbij: Kinder Kwaliteitenspel Voorbereiding

Nadere informatie

Christelijk College Zeist

Christelijk College Zeist Christelijk College Zeist 2017 VMBO Basis/Kader: +/- 370 leerlingen Profielen: Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn Stages in de bovenbouw Profielprojecten in leerjaar 3 Keuzevakken in leerjaar

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 201/2017 Basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject Leerjaar 4 De Keurkamp Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 rekenen intersectoraal technologie en commercie

Nadere informatie

Welkom op Salland. Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan. 26 februari 2019

Welkom op Salland. Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan. 26 februari 2019 Welkom op Salland Ouderavond BK 3 over keuzeproces in klas 3 Inez Barmentloo-de Boer, decaan 26 februari 2019 Programma Nieuwe wetgeving LOB Doel keuzeproces klas 3 Onderwijssysteem in Nederland Vakkenpakket

Nadere informatie

Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3. Welkom

Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3. Welkom Keuzebegeleiding informatie avond leerjaar 3 Welkom 29 oktober 2013 Doelstelling avond Informatie over keuzebegeleiding op ADR leerjaar 1/2: leerjaar 3: leerjaar 4: wat hebben we vorig jaar gedaan wat

Nadere informatie

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing

Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Leren kiezen: Van ervaring naar zelfsturing Peter den Boer Lector keuzeprocessen ROC West Brabant Onderzoeksbureau Onderzoekend Leren Opzet verhaal Probleem en hoe komt dat? Welke oplossingen en wat weten

Nadere informatie

Christelijk College Zeist

Christelijk College Zeist Christelijk College Zeist 2018 VMBO Basis/Kader: +/- 330 leerlingen Profielen: Diensverlening & Producten en Zorg & Welzijn Stages in de bovenbouw Profielprojecten in leerjaar 3 Keuzevakken in leerjaar

Nadere informatie