Opleiding GIMLO De Nationale Geo-informatie Infrastructuur (NGII) in de keten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleiding GIMLO De Nationale Geo-informatie Infrastructuur (NGII) in de keten"

Transcriptie

1 Opleiding GIMLO De Nationale Geo-informatie Infrastructuur (NGII) in de keten Chris Stiggelbout Plaats in de opleiding

2 Hoofdonderwerpen vandaag Open NGII Inhoudelijke achtergronden GII Werken in de keten (procesmanagement) Onderwerpen 1. Open Open Source Open Standaarden Open Data 2. Opbouw NGII Basisregistraties Landelijke voorzieningen (PDOK, Geo-registers) Standaarden Relatie met de gemeentelijke architectuur (F/B/B-office) Het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisregistraties (RSGB) 5 Onderwerpen (vervolg) 3. Inhoudelijke achtergronden GII Geo-services (OGC) Publish-find-bind Relatie met W3C/berichten 4. Ketenprocessen Spelers Wat zijn ketenprocessen Waar treffen we deze aan Hoe beheers je de afhankelijkheden in deze processen Het belang van koppelvlakken 6

3 1. Open Source Standaarden Data Terminologie Open Source Free software Public Domain Freeware /Shareware Open Standaarden Open Data Open hardware Crowdsourcing Open.. 8 Voorbeeld: Sqlite Anyone is free to copy, modify, publish, use, compile, sell, or distribute the original SQLite code, either in source code form or as a compiled binary, for any purpose, commercial or non-commercial, and by any means. All of the deliverable code in SQLite has been dedicated to the public domain by the authors (public domain is afzienvan alle copyrights. Niet van toepassing in de EU) 9

4 Voorbeeld: NOiV (ICTU) De broncode van de software is vrij beschikbaar; In het licentiemodel is het intellectueel eigendom en het (her)gebruik van de software en bijbehorende broncode dusdanig geregeld dat de licentienemer de broncode mag inzien, gebruiken, verbeteren, aanvullen en distribueren. Voldoet aan definitie Open Source Definition OSI 10 Open Source Initiative (OSI) Opgericht 1998 Opstellen Open Source Definition Certificeren van licenties als Open Source Voorlichting Belangenbehartiging non-proprietary software 11 OSI: Open Source Definition 1. Free Redistribution 2. Source Code The program must include source code, and must allow distribution in source code as well as compiled form. 3. Derived Works The license must allow modifications and derived works.. 4. Integrity of The Author's Source Code 5. No Discrimination Against Persons or Groups 6. No Discrimination Against Fields of Endeavor < > For example, it may not restrict the program from being used in a business, or from being used for genetic research. 7. Distribution of License 8. License Must Not Be Specific to a Product 9. License Must Not Restrict Other Software 10. License Must Be Technology-Neutral 12

5 Free Software Foundation Historisch belangrijk (Gnu-project) The Free Software Definition, 4 freedoms: Freedom 0: The freedom to run the program for any purpose Freedom 1: The freedom to study how the program works, and change it to make it do what you wish Freedom 2: The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor Freedom 3: The freedom to improve the program, and release your improvements (and modified versions in general) to the public, so that the whole community benefits "Open source is a development methodology; free software is a social movement." 13 Licenties Vele soorten Veilig: goedgekeurd door OSI (maar er zijn er veeeeeeeel meer) Onderverdeling: Copy-left licence Afgeleide distributies vallen onder dezelfde licentie GNU-licenties permissive free software licence Distributies combineren met andere licenties Nadere restricties mogelijk MIT en BSD 14 Discussie Open Source Juridisch gedefinieerd Nieuw gebruik van copyright mechanisme Niet benoemd: Economische aspecten ( gratis ); Organisatie ( Community ); Release management; Beheer; Kwaliteit; Stabiliteit; Concurrentie 15

6 Open Source Software in de geo-ict 16 Componenten Geo Informatie Infrastructuur OPSLAAN van geo-informatie ZOEKEN van geo-informatie DELEN van geo-informatie GEBRUIKEN van geo-informatie 17 Voorbeeld: WebGIS architectuur Geo-Informatie-Infrastructuur (GII) Ontsluiting van geo-informatie via het internet onafhankelijk van het gebruikte apparaat of software Alleen realiseerbaar als: Er gebruik wordt gemaakt van Open Standaarden OGC standaarden Applicaties OGC compliant zijn 18

7

8 Open Standaarden De standaard is goedgekeurd en wordt gehandhaafd door een not-for-profitorganisatie, en de continue ontwikkeling gebeurt op basis van een open besluitvormingsprocedure die toegankelijk is voor alle belanghebbende partijen; De standaard is gepubliceerd en over het specificatiedocument van de standaard kan vrijelijk worden beschikt of het is te verkrijgen tegen een nominale bijdrage. Het moet voor een ieder mogelijk zijn om het te kopiëren, beschikbaar te stellen en te gebruiken om niet of tegen een nominale prijs; Het intellectuele eigendom met betrekking tot mogelijk aanwezige patenten -van (delen van) de standaard is onherroepelijk ter beschikking gesteld op een royalty-free basis; Er zijn geen beperkingen over het hergebruik van de standaard. 22 Open Standaarden in Nederland Forum en College van Standaarden Comply of explain Invoering INSPIRE (Europa) 23 Open standaarden in de geo-ict Open Source Geospatial Foundation OSGeo was created to support the collaborative development of open source geospatial software, and promote its widespread use ca 30 projecten op het gebied van: Web Mapping Desktop Applicaties Geo-Libraries Metadata 24

9 Open Geospatial Consortium (OGC) Not-for for-profit, international standards development consortium 365+ leden (industrie, overheden en onderwijsinstellingen) Missie: To advance the development and market adoption of open standards for geospatial interoperability. 25 OGC Standaarden WMS: Web Mapping Services WFS: Web Feature Services SLD/SE: Styled Layer Descriptor/ Symbology Encoding WCS: Web Coverage Services WMC: Web Map Context WPS: Web Processing Service CSW: Catalog Services for the Web SFS: Simple Features Specification (Spatial Databases).. 26 Situatie in Nederland Principe voor standaarden: aanbevolen ('gangbare') verplichte ('pas toe of leg uit') Wat betekent dit voor Open Source? Plan Heemskerk (2007): Open Source oplossingen onder pas toe of leg uit 27

10 Open Data De data is openbaar Er berust geen auteursrecht of andere rechtenvan derden op De data zijn bekostigd uit publieke middelen, beschikbaar gesteld voor de uitvoering van die taak; De data voldoen bij voorkeur aan open standaarden (geen barrières voor het gebruik door ICT-gebruikers of door ICT-aanbieders) Open Data is bij voorkeur computer-leesbaar, zodat zoekmachines informatie in documenten kunnen vinden 28 Open Data https://data.overheid.nl/ Bevorderen gebruik burger en bedrijf 29 Publieke Dienstverlening op de Kaart: PDOK 30

11 31 PDOK: de motor Bron: RWS, PDOK: beschikbare services (juni 2012) Bron: 33

12 Links Open Source Open Source en Geo Open Source Inside van B3partners - Open Standaarden https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/ https://lijsten.forumstandaardisatie.nl/lijsten/standaarden -in-wet-en-regelgeving Open Source in Nederland https://joinup.ec.europa.eu/ 34 Links Branche en belangen organisaties Metadata Open data https://data.overheid.nl/ Opbouw NGII

13 Belangrijke eigenschappen van een GII zijn: enkele opslag bij de bron en meervoudig gebruik; scheiding applicaties, services en data; uitwisseling via open standaarden (ISO/OGC/W3C). 37 a. Basisregistraties 38 Wat zijn Basisregistraties? Eenafgebakendeset gegevensdie binnende overheid gemeenschappelijk worden gebruikt. Voorelk gegevenis 1 bron/ beheerderen zijner verschillende afnemers 39

14 Bronhouders in het stelsel Bron: VNG, Waarombasisregistraties? Een krachtige overheid, die de samenleving centraal stelt én slagvaardig is: 1. dienstverlening verbeteren 2. bureaucratie verminderen 3. beter organiseren 4. Samenwerking tussen overheden en 5. Luisteren naar burgers 41 Wat vinden burgers belangrijk? Dienstverlening Effectief beleid Efficiënte bedrijfsvoering (bezuiniging) Voorbeelden? 42

15 Het Stelsel is een katalysator: Gegevens komen digitaal beschikbaar voor internetdienst (e-formulieren, voor invullen, persoonlijke websites) -> dienstverlening Effect van beleid kan worden gemeten en in samenhang worden gevisualiseerd -> beleidseffectiviteit Gegevens worden eenmalig vastgelegd en meervoudig gebruikt -> efficiënt werken 43 Kenmerken van basisregistraties: Inhoud en bereik van de registratie zijn helder Verplicht gebruik binnen de overheid(eenmalige inwinning en meervoudig gebruik); Kwaliteitswaarborging, door brondocumentenen verplichte terugmelding van fouten Duidelijkheid over aansprakelijkheid; Bijwetgeregeld Exploitatie tegen redelijke kosten 44 Kenmerken van basisregistraties: Afnemerszijnbetrokkenbijde besluitvormingover strategisch beheer Afdelings- of procesoverstijgend karakter In samenhang tot elkaar(stelsel) 45

16 Overzicht basisregistraties Er zijn 13 basisregistraties: 1. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) met gegevens over alle ingezetenen Het Handelsregister (NHR)van de Kamer van Koophandel met alle bedrijven en instellingen. 2. De Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG). 5. De Basisregistraties Kadaster (BRK) met alle percelen, de kadastrale kaart waarop perceelsgrenzen staan en topografische kaarten. 6. De Basisregistratie (kleinschalige) Topografie (BRT), TOP10NL 7. De Basisregistratie Voertuigen (Kentekenregister RDW, BRV) 8. De Basisregistratie Inkomen (BRI). 9. De Basisregistratie Lonen, Arbeidsverhoudingen en Uitkeringsverhoudingen (BLAU). 10. De Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ). 11. Grootschalige Basiskaart Nederland (BGT vooralsnog GBKN) 12. Basisregistratie Ondergrond Nederland (BRO voorheen DINO) 13. De Registratie van Niet-Ingezetenen(RNI). Samen met de GBA gaat de Registratie van Niet-Ingezetenende Basisregistratie Personen (BRP) vormen. => 12 basisregistraties 46 Geometrie in het stelsel 47 Basisregistraties met een geo-component Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Percelen (BRP) Basisregistratie Grootschalige Topografie(BGT) Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Basisregistratie WOZ Andere registraties met een geocomponent: WKPB, WION, WABO en WRO 48

17 Groeiend stelsel van basisregistraties Aandachtspunten voor het implementeren van het stelsel van basisregistraties binnen gemeenten zijn: DIV als onderdeel van het stelsel a.g.v. de eis van brondocumenten; Rechtstreeks afnemen aan de bron (via unieke identificaties); Meer coördinatie en afstemming van stelselaspecten Meer aandacht voor het gebruik van koppelingen; De relatie tussen administratieve en geometrische gegevens; Relaties tussen gemeentelijke basisregistraties en de AO(inbedding en borging in werkprocessen) (VNG, 2009) ZAAKGERICHT WERKEN Vraag: Komen hiervan duidelijk aanwijsbare elementen terug in de eigen organisatie? 49 Standaarden 50 Logius 51

18 B asismodel Geo-informatie Uitwisseling IM KIC H Generiek (algemeen geldend) Sector specifiek Organisatie specifiek Framework voor Standaarden INSPIRE Geonovum e.a. IMRO IM WA TOP10NL Metadata Informatiemodellen Network services Relatie met de (gemeentelijke) architectuur Bron: Geonovum 54

19 Functionele architectuur egemeente Versie 2.0 FrontOffice MidOffice BackOffice Klant Contact Centrum Burgerzaken burger Overheids Gemeente portaal portaal Loket Zakenmagazijn Middelen bedrijf Authenticatie Personalisatie Betaling Formulieren Routering Relatie Management Zaak afhandeling Workflow management Document management Output management Management informatie Onderwijs Belasting & Kadaster Vergunningen & Handhaven Werk & Inkomen & Zorg Synchronisatie Adressen & Gebouwen Digitale Kaart Vraaggeleiding bg ts geo Gegevensmagazijn Overig Landelijke basisregistraties Personen Adressen instellingen Kennis management Orkestratie BPM Gebouwen Kadaster WOZ Topografie Bedrijven... Bron: Getronics 55 Voorbeeld van een generieke applicatie-architectuur Landelijke voorziening basisregistraties RO-Online GBKN + LKI LKI AKR Beperkingen Beperkingen Adressen GebouwenAdressen Gebouwen Bestemmingsplannen Tekeningen/ plannen Kadaster Topografie WKPB WKPB BAG BAG DURP DURP Beheerplannen Beheerinformatie Beheer Groen Geografisch basissysteem CAD-functies OOV Aanvalsplannen, aanrijroutes Geoviewer Internetviewer Google Maps Bron: GEON Het Referentiemodel Stelsel Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) 57

20 Drie niveau van basisgegevens de bij wet vastgestelde set basisgegevens waarvan ook gemeentelijke organisatie-onderdelen verplicht gebruik moeten maken. 2. basisgegevens uit andere basisregistraties, waarvan gemeentelijke organisatieonderdelen verplicht gebruik moeten maken 3. niet-authentieke gegevens waarvan de opname in de basisregistratie noch het gebruik bij wet is voorgeschreven Het RSGB is hierbij voor gemeenten leidend. 58 Referentiemodel Stelsel van gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) RSGB 59 Referentiemodel Stelsel van gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) Ontwikkeld door EGEM in 2007; Ter ondersteuning van gemeenten bij de invoering van het landelijk stelsel van basisregistraties; Dit model ondersteunt gemeenten en ketenpartners bij het stroomlijnen van hun gegevenshuishouding en de daarop gerichte processen voor beheer en gebruik binnen de gemeentelijke werkprocessen; Het model voorziet ook in standaarden voor gegevensuitwisseling (STUF), zodat gemeenten een samenhangende informatievoorziening kunnen opzetten; Huidige versie: 2.2uit 2011in beheer bij King. 60

21 Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens (RSGB) Bron: King, versie 2.01, RSGB Voor het RSGB is uitgegaan van de basisregistraties: BAG, Personen (GBA en RNI), Bedrijven (NHR), Kadaster (BRK), BRWOZ en van de Grootschalige topografie (GBK)die in het informatiemodel Geografie (IMGeo) is gedefinieerd. Enkele gegevens uit het GFO BasisGegevens 1998 (VNG). Alle koppelingenal in het RSGB geïntegreerd(ook waar landelijk nog onduidelijkheid bestond) Geometrie in GML-formaat Dankzij vertaling in STUF-BGkan ook geometrie uitgewisseld worden in StUF Geonovumen King zorgen voorafstemmingrsgb, StUF, NEN3610 en IM-modellen. Het RSGBverschaft de eisen die aan leveranciers gesteld kunnen worden in combinatie met StUF-BG Oefening Groep: Bedenk wat de meerwaarde kan zijn van het stelsel? Wanneer is er voor gebruikers meerwaarde? Bedenk toepassingen voor een gebruikersproces waarin die meerwaarde tot uitdrukking komt? Twee of drie groepjes: Kies 1 van de voorbeelden uit de lijst en bedenk een manier om samen met de gebruiker tot een aanpak te komen. Hoe krijgen we het van de grond? (Denk niet in activiteiten, maar meer in vormen: pilot, businesscase, communicatieplan etc.) 63

22 Het speelveld Inhoudelijke achtergronden GII Geo-informatie Infrastructuur (1) Systeem waarmee Geo-informatie wordt ontsloten: Voor een ieder die er belang bij heeft; In een formaat dat de gebruiker wenst (meerdere kanalen); Waarbij gebruik wordt gemaakt van internet technologie; 66

23 Voordelen Geodata van meerdere bronnen combineren in. Desktop GIS CAD WebGIS CMS / DMS PDA s etc. 67 Geo-informatie infrastructuur Belangrijkste componenten 1. Metadata applicaties (zoeken) 2. Geoservices (ontsluiten) 3. Gebruikersinterfaces (toepassen) 68 eenvoudige gebruiker CATALOG SERVICES (METADATA) lekkere geo-data mjammie geo-data postcodes bodemsoorten heerlijke geo-data landgebruik 69

24 Geoservices (OGC) Geoservices: Open standaarden voor ontsluiten en combineren van geo-informatie van verschillende organisaties Kaarten (WMS, WFS) Kaartbeelden (SLD) Sensorweb (SWE) Zoeken naar lokatie Metadata opslag en uitwisseling Etc etc 70 Geoportaal Metadata catalogus Vrager Aanbieder 71 Geoportaal Metadata catalogus Publiceren (metadata) Vrager Aanbieder Aanbieder - Ontsluit Geo-informatie middels services. - Voert Metadata in m.b.t. data en services 72

25 Geoportaal Metadata catalogus Vinden Publiceren (metadata) Vrager Vrager - Zoekt in metadata - Na vinden => Binden!! Aanbieder 73 Geoportaal Metadata catalogus Vinden Publiceren (metadata) Vrager Binden Aanbieder 74

26 Rijk etc Harvesten Geoportaal Metadata catalogus Harvesten Provincie etc Vinden Publiceren (metadata) Vrager Binden Aanbieder Architectuur principes GDI Eenmalige opslag, meervoudig gebruik Open standaarden tenzij.. Beperking leveranciersafhankelijkheid Diversiteit beperken Etc etc 78

27 Technische standaarden scheiding tussen de geo en de administratieve wereld OGC -> GEO: INSPIRE Web Services voor ruimtelijke interoperabiliteit OGC standaarden voor Geoservices (WMS etc) OGC standaarden voor Catalogi (CSW-2) OGC standaarden voor Geodatabases (SFS) W3C/OASIS -> Administratief(en GEO): NORA Webservices(SOAP/WSDL/UDDI) Orchestratie (BPEL) INSPIRE/NUP slaatde brugtussenogc en W3C Technische standaarden OGC: Open Geospatial Consortium interoperability : systemen van verschillende leveranciers moeten volgens open specificaties met elkaar kunnen samenwerken. Consortium van bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten, stelt de OpenGIS specificaties op, op basis van consensus. Google is ook lid (KML) OGC standaarden OGC standaarden voor Geoservices (WMS etc) OGC standaarden voor Catalogi (CSW-2) OGC standaarden voor Geodatabases (SFS)

28 OGC Standaarden WMS: Web Mapping Services WFS: Web Feature Services SLD/SE: Styled Layer Descriptor/ Symbology Encoding WCS: Web Coverage Services WMC: Web Map Context WPS: Web Processing Service CSW: Catalog Services for the Web SFS: Simple Features Specification (Spatial Databases) Voorbeeld WMS in Google Earth

29 OGC standaarden Problemen Schoonheidsfoutjes / Complexiteit Degree of freedom (nederlandse profielen) Onenigheid tussen specs (Metadata) Voldoen niet allemaal aan W3C standaarden (SOAP/WDSL) Ketenprocessen

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

Open GIS: kans of bedreiging?

Open GIS: kans of bedreiging? Open GIS: kans of bedreiging? Gereedschap om tot een zorgvuldige afweging te komen Marc Vloemans Partner Age of Peers TMC Nederland Forum 2011 Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond Achtergrond

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Oracle en Open

Nadere informatie

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens?

Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? INTEGRATIE PLATFORM Ligt uw uitdaging in het aansluiten op de voorzieningen en de distributie van basisgegevens? Met het Neuron Integratie Platform kunt u uw informatievoorziening op betrouwbare en efficiënte

Nadere informatie

Basisregistraties en privaat hergebruik

Basisregistraties en privaat hergebruik Basisregistraties en privaat hergebruik Voer voor e-business? Mw. Prof. Dr. J. de Jong, Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft 15-4-2011 Delft University of Technology Challenge the future Financieel Dagblad

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie.

Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Draagvlak, essentieel voor een succesvolle implementatie. Agenda Medemblik in cijfers Medemblik heeft antwoord Uitdagingen Organisatorische verandering Documentstromen Implementatie van DMS Procesinrichting

Nadere informatie

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan?

19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR. 17 november 2010. Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA. Wat heb ik er aan? 19 e gebruikersdag dg DIALOG BOR 17 november 2010 Ron Bloksma Dzenita Murguzovic NORA & GEMMA Wat heb ik er aan? 1 NORA Gemma architectuur RSGB Waar gaat dat allemaal over? Doel: Duidelijkheid creëren

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

Denkend aan architectuur

Denkend aan architectuur Denkend aan architectuur Het ontstaan van de Geotect Verbinden Leren Bijdragen Samenwerken Enkele begrippen vooraf Geo-informatie Architectuur (van de digitale wereld): Principes Standaarden Bouwstenen

Nadere informatie

Ruimte voor verbeelding

Ruimte voor verbeelding Ruimte voor verbeelding Semantiek van de Basisregistraties door Marijke Abrahamse m.m.v. Jolanda van der Linden en Daniel Wunderink Semantiek??? = Betekenisleer gaat over betekenis van woorden of zinnen

Nadere informatie

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence)

Maximale inwonerstevredenheid. Overheid 360º. Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Maximale inwonerstevredenheid Overheid 360º Daniël Prins (VeloA) Maarten van der Hoek (Exxellence) Digitale overheid 2017 Het kabinet wil in 2017 burgers en bedrijven volledig digitaal toegang geven tot

Nadere informatie

Geo samenhang in de basisregistraties

Geo samenhang in de basisregistraties Geo samenhang in de basisregistraties Dag van de geo-standaarden Geonovum, 19 mei 2010 Dirk Moree Yvette Ellenkamp Aanleiding Basisregistraties BRK (kadaster) BRT (kleinschalige topografie) BAG (adressen

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond

Basisregistratie Ondergrond Basisregistratie Ondergrond De rol van GEO-ICT bedrijven Stephan Gruijters Geologische Dienst van Nederland - TNO 1 Stelsel van Basisregistraties uitkering (BLAU) Inkomen (BRI) Persoon (RNI) Persoon (GBA)

Nadere informatie

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen!

Conclusie Architectuur Elektronische Overheid. 2007 Niet kantelen,maar koppelen! Conclusie Architectuur Elektronische Overheid 2007 Niet kantelen,maar koppelen! ? Roep naar meer Informatie!! JJH Front-office `c Transactieplatform MID-office Backoffice applicaties Klant Contact Centrum

Nadere informatie

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok

Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Marco Kok Wat betekent het Gegevenshuis in de praktijk? Rudolf van Summeren Adviseur informatisering Marco Kok Adviseur Geotax Bas Eenhoorn Digicommissaris: De overheid moet aansluiten op de ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager

Kadaster. Bijeenkomst VIAG 28 augustus 2015. Henk Polet Key accountmanager Kadaster Henk Polet Key accountmanager Wie, wat en hoe Organisatie Taken Kadaster Uitvoering Continuering Rechtzekerheid Gids Platform 2 Organisatie 3 Taken Wettelijke taken het bijhouden van de openbare

Nadere informatie

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten

Informatiebeleid & ICT Financiën en control Facilitaire zaken. Financiële administratie. backoffice applicatie (buiten Klantcontacten Voorinvullen (sectorspecifiek) svoering Serviceregister en - intranet Aanvragen van een dienst of product, dan wel het indienen van een verzoek of een bezwaar GEMMA e-formulieren specificatie 1.3 Zaaktypen

Nadere informatie

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel

Geo-Informatie. AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Geo-Informatie AGGN 7 Juni 2012 GIS Internet en Mobiel Sjaak Dieleman WUR, GIS Opleiding Nieuwland Geo-Informatie Detachering waterschap Ministerie van Buitenlandse Zaken (Azië) FAO - Wereld Voedsel Organisatie

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente

Inhoud. De onstuitbare opmars van GIS. Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente De onstuitbare opmars van GIS, Leuven - 14-09-2007 De onstuitbare opmars van GIS Perspectieven voor optimale integratie van GIS in de gemeente An Heirman, an@gim.be Inhoud Algemene evolutie van GIS Open

Nadere informatie

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle

en in praktijk Intergraph Shuttle Geo in Business Intelligence Shuttle Bijpraatsessies geostandaarden Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Geo-standaarden in bedrijf en in praktijk Bijpraatsessies geo-standaarden in de e- overheid 10:00-10:20 NEN 3610 Arena Oracle en

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

Vrienden van het Stelsel

Vrienden van het Stelsel Vrienden van het Stelsel Servicegericht werken in de gemeente Breda Thijs de Lange (gemeente Breda) Jascha Gregorowitsch (Enable-U) Agenda Waar komen we vandaan? Waar zijn we mee bezig? Waar gaan we naar

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie

GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie GEMMA Applicatielandschap GEMMA Applicatielandschap Kijk op www.gemmasoftwarecatalogus.nl voor meer informatie en een digitale versie Gemeente svoering (sectorspecifiek) intranet Serviceregister Poster

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken

ERP. Best Of Breed. Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier 100% integratie ingebakken De kracht van samenwerking binnen een open architectuur 2/4/2010 Bouwtekening, Bestek + Standaard = samenwerking Bedrijfssoftware systeemsoorten ERP Compromis functionaliteit Gesloten architectuur leverancier

Nadere informatie

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise

Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Viewer MapGuide Open Source/Enterprise Versie 2.0, december 2012 GISkit BV Introductie Van Mapguide 6.5 MapGuide Open Source Ondanks het succes van MapGuide 6.5 had architectuur van dit product zijn beperkingen.

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Beleid en standaarden

Beleid en standaarden Beleid en standaarden Grondstof voor Nationale en Europese Geo-Infrastructuren Noud Hooyman 17-11-2004 Inhoud Wat is een Nationale Geo Infrastructuur Waar doen we het voor Stroomlijning Basisgegevens:

Nadere informatie

Op weg met de basisregistratie voertuigen

Op weg met de basisregistratie voertuigen Op weg met de basisregistratie voertuigen 2 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 4 2 Het stelsel van basisregistraties 5 3 De RDW en voertuigregistratie 6 4 Aanpassingen aan de kentekenregistratie 7 5 Consequenties

Nadere informatie

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT

..over. Geoportalen. en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen. Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT ..over Geoportalen en: Interoperabiliteit, Open Standaarden en WebService Architecturen Presentatie GIN 17 november 2004 Theo Thewessen Geodan IT Locatie als integrator binnen Geoportalen Location Interoperabiliteit:

Nadere informatie

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink

Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding. Marcel de Rink Click to edit Master subtitle style NOIV Congres 2011 GIS Open In Verbinding Marcel de Rink Open? Of Gesloten? Agenda Waarom is Esri Open? Waarin is Esri Open? Open Open Open Open Standaarden Source Data

Nadere informatie

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten

De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten De impact van de basisregistraties op de informatievoorziening van gemeenten Op weg naar de Gemeentelijke Service Bus Danny Greefhorst Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei ontwikkelingen die van

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015

Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster. Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Webinar 3 september 2015 Levering vanuit de Basisregistratie Kadaster Welkom Henk Polet Agenda Webinar 14:00 uur Aanvang webinar Opening en stand van zaken

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella

20 14-35 1. Nieuwegein. Datum 2 oktober 2014 Portefeuillehouder J.A.N. Gadella 20 14-35 1 Aan De raad van de gemeente Nieuwegein Onderwerp Beantwoording brief ex art. 42 RvO van de fractie VSP dd 23-09-2014 inzake aanleveren bodemgegevens BRO per 1 jan. 2016 (zie 2014-301) Afdeling

Nadere informatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie

Concept COLLEGE NOTITIE Agendapunt: 05 Lijst open standaarden Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE Concept COLLEGE NOTITIE FS28-10-05H Agendapunt: 05 Lijst

Nadere informatie

Geografische Informatie, killer-app voor SOA

Geografische Informatie, killer-app voor SOA Inleiding Misschien lag het aan de pragmatische houding van de geodetische ingenieurs en GISspecialisten. Misschien was het kleine wereldje. Hoe het ook zij, de OpenGIS Web Map Server Interface Implementation

Nadere informatie

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering

Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Efficiënter inwinnen, beheren en informeren door BRK levering Verandering in uw gemeentelijke organisatie Mickel Langeveld Adviseur Tactisch Informatie Management We zijn operationeel en zijn in december

Nadere informatie

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld

Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Geo-informatie buiten zetten voor de bouwwereld Hein Corstens 10 november 2010 Inhoud Initiatiefnemers BIM BIM en omgevingsinformatie Knelpunten Oplossingen Kennisplatform BIM-Omgeving Stellingen Initiatiefnemers

Nadere informatie

52 10 16 N,5 21 39 O.

52 10 16 N,5 21 39 O. Programma showroom Neuron BGT Introductie Vicrea en Neuron Presentatie Neuron BGT Pauze Demonstratie Neuron BGT Vragen en nadere technische uitleg Maak elke elke locatie een bron van informatie. Essentie

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1

Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1 Regiobijeenkomst Amersfoort 3 februari 2011 1 Programma Project Geoportaal Het traject van Geoportaal naar Geovoorziening Aanpak Overwegingen Oplossing Project GEO-Portaal Wat vooraf ging 2007: UvWs vraagt

Nadere informatie

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving

Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan. De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Een Geo-Dynamisch Omgevingsplan De BGT, Een onmisbare informatieregisseur In een dynamische omgeving Participatie Domein Ruimtelijk beleid en visie Domein WABO Domein Geo Domein bestuur UITFASEREN VISIE

Nadere informatie

Route naar de E-gemeente

Route naar de E-gemeente Route naar de E-gemeente Gemeenteraad Gemeente Wormerland Ko Mies 15 januari 2008 Agenda Achtergrond Stappen gezet Realisatieplan Vervolg Besluit Achtergrond: Bestuurlijke Verklaring op 18 april 2006:

Nadere informatie

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase

Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Realisatie Programma e-dienstverlening 2e fase Inleiding In de periode 2008-2009 is een Realisatieplan Dienstverlening ontwikkeld om de informatievoorziening van de gemeente Oegstgeest te verbeteren en

Nadere informatie

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster

Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Personen in basisregistraties en landelijke voorzieningen bij het Kadaster Janette Storm Product- en Dienstmanager RvIG Klantendag 27 september 2016 Kadaster activiteiten Registratie van eigendomstransacties

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie!

Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo-informatie is dood Leve geo-informatie! Geo aspecten van NORA Ron Bloksma, namens Geonovum ron.bloksma@grontmij.nl NORA Wie kent NORA 2.0? Nederlandse Overheid Referentie Architectuur eoverheid & 1Overheid

Nadere informatie

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren?

Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Een andere aanpak: Informatiekundige ontwikkelingen komende jaren? Theo Peters, KING. 11 april 2017 Waar zijn wij van. GEMMA architectuur Gegevens en berichten standaarden Leveranciersmanagement Architectuur

Nadere informatie

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK

Voortgang en planning. Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Voortgang en planning Leo van der Sluijs Productmanager PDOK Klantendag PDOK, INSPIRE, BGT 20 november 2013 Agenda PDOK Highlights tweede helft 2013 Klantsignalen BRK en PDOK Planning 2014 Hoofddoelstelling

Nadere informatie

Platenset proces- en informatiearchitectuur

Platenset proces- en informatiearchitectuur GEMMA Platenset proces- en informatiearchitectuur Onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur EGEM i-teams April 2009 Pagina 1 Toelichting op dit document EGEM i-teams heeft afgelopen periode in

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Wat is een Versneller?

Wat is een Versneller? I-versneller Geo-informatie Ernst Koperdraat projectleider 1 Wat is een Versneller? Intensivering van de ondersteuning aan gemeenten waarmee een significante stijging van het aantal aansluitingen op NUP-bouwstenen

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Ronde Tafel

Kernregistratie Openbare Ruimte Ronde Tafel Arthur made the Round Table, so reputed of the Britons. This Round Table was ordained of Arthur that when his fair fellowship sat to [eat] meat their chairs should be high alike, their service equal, and

Nadere informatie

Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014

Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014 Presentatie jaarcongres ECP Software-ontwikkeling en recht André Kamps & Jan-Willem Oordt De IT-Jurist bv 20 november 2014 De IT-jurist bv - Verzelfstandig van Software Borg juridisch - Software Borg Stichting

Nadere informatie

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013

Hoe spreek je het uit? Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 6/11/2013 Heb je wel eens gehoord van PDOK? Nico Claij 6 juni 2013 Hoe spreek je het uit? Péé Déé Ooo Kaa PuhDOK Péé DOK Publieke Dienstverlening Op de Kaart 1 Programma 1. Inleiding 2. Het merk PDOK 3. Beleidskader

Nadere informatie

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit

Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit BASISREGISTRATIES Actuele ontwikkelingen in IT en IT-audit Auteurs: Ender Atalay en David Campbell Samenvatting Sinds 2003 werken de rijksoverheid en gemeenten aan het ontwikkelen van basisregistraties

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas

Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Gegevensmanagement in Horst aan de Maas Eens GEGEVEN blijft een GEGEVEN Themamiddag invoering BAG 29 november 2007 Horst aan de Maas Aanleiding In 2001: herindeling nét achter de rug Heel veel beweging

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

COLLEGE STANDAARDISATIE Concept Agendapunt: 03. Open standaarden (bijlage A) Bijlagen: College Standaardisatie

COLLEGE STANDAARDISATIE Concept Agendapunt: 03. Open standaarden (bijlage A) Bijlagen: College Standaardisatie Forum Standaardisatie Wilhelmina v Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Postbus 84011 2508 AA Den Haag www.forumstandaardisatie.nl FORUM STANDAARDISATIE FS27-08-03A COLLEGE STANDAARDISATIE CS##-##-## Concept

Nadere informatie

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten

Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Mr. M.H.Paapst Open voorkeur in een aanbesteding Deel III: Modelteksten Onderstaande wensen, eisen en teksten hebben tot doel de leveranciersonafhankelijkheid, flexibiliteit en interoperabiliteit te bevorderen

Nadere informatie

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl

afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl afkijken nadoen EGEMwijs Roadmap StUF SOA Op weg naar een service-georiënteerde architectuur henri.korver@egem.nl What kind of StUF? Acroniem: Standaard Uitwisseling Formaat voor (gemeentelijke) applicaties.

Nadere informatie

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014

HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT. AGIV-trefdag ICC Gent, 27 november 2014 HELP IK GIS! WWW.GEOPUNT.BE INSTRUMENTEN OP MAAT GEO VOOR IEDEREEN INSTRUMENTEN OP MAAT OVERBRUGGEN DE KLOOF MET DE GEBRUIKER Geopunt-kaart Geopunt plug-in Er werd een Quantum GIS plugin ontwikkeld zodat

Nadere informatie

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand

Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Realisatieplan 'Andere Overheid' - de tussenstand Inleiding In september 2009 heeft de raad het zgn. Realisatieplan met bijbehorende Uitvoeringsagenda vastgesteld, voor de invoering van een digitale overheid.

Nadere informatie

GeoKey en Catalog Services

GeoKey en Catalog Services GeoKey en Catalog Services de sleutel tot geo-informatie Studiedag NCG 18 mei 2004 ronald.bottelier@geodan.nl Programma > Begrippen > Actualiteiten in meta-informatie > Visie op doorontwikkeling > GeoKey

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014

Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2. April 2014 Basisregistratie Grootschalige Topografie: Visualisatie 1.2 April 2014 Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl

Nadere informatie

Productspecificatie DKK in PDOK

Productspecificatie DKK in PDOK Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Digitale kadastrale kaart in PDOK Auteur(s) Kadaster Datum Geo- en Vastgoedinformatie en Advies Materiebeleid PPB Inhoudsopgave 1 van 5 1 Inleiding...

Nadere informatie

Geo-services standaarden

Geo-services standaarden Oracle Spatial bijeenkomst Beyond Spatial Boundaries Thijs Brentjens - Geonovum Datum Vrijdag Deze Waarom standaardisatie? Standaardisatie organisaties INSPIRE architectuur OGC geo-services Geonovum en

Nadere informatie

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster

Op weg naar INSPIRE. Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Op weg naar INSPIRE Ontwikkeling tbv INSPIRE binnen Het Kadaster Just van den Broecke Haico van der Vegt Ebrahim Hemmatnia Ko van Raamsdonk Kjest Kleiker Geonovum 3 maart 2011 Onderwerpen Wat is er gedaan?

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk

Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland. Jeroen Brakel Flip van der Valk Gebruikersmiddag GBKN Regio Utrecht en Zuid Holland Jeroen Brakel Flip van der Valk 9 juni 2011 Visie, creativiteit, vakmanschap, degelijkheid en betrouwbaarheid zijn leidende waarden we zijn actief sinds

Nadere informatie

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013

Stelselcatalogus 2.0. Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing. 11 februari 2013 Stelselcatalogus 2.0 Casusbijeenkomst IER/Verhuurderheffing 11 februari 2013 Agenda Inleiding Theorie Demo & discussie Vervolg Inleiding IST-situatie 1. Vanuit politiek/beleid, bijvoorbeeld belastingplan

Nadere informatie

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0

Nederlands WMS - SLD Profiel. Versie 1.0 Nederlands WMS - SLD Profiel Versie 1.0 Ravi: een profiel Ravi, netwerk voor geo-informatie Stichting Ravi is een netwerkorganisatie in het publieke domein en richt zich op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML

Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens_UML Deel I: Beschrijving onderdeel van de GEMeentelijke Model Architectuur (GEMMA) versie 2.1 (in ontwikkeling) 14 Februari 2011 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

De toegangspoort naar de e-overheid

De toegangspoort naar de e-overheid De toegangspoort naar de e-overheid Gemeente Amersfoort en elektronische dienstverlening 25 mei 2009 Marieke van Donge en Joost Klein Velderman Programma voor vanavond Aanleiding programma e-overheid Bestuurlijke

Nadere informatie

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen

GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei Michel Grothe & Paul van Asperen GeoMetaMatica NCG GIM 18 mei 2004 Michel Grothe & Paul van Asperen Agenda Missie en organisatie Rijkswaterstaat Waarom meta-informatie? Meta-informatie infrastructuur Meta-informatiebeleid RWS Standaarden

Nadere informatie

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder

Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA. Jan Willem van Boven relatiebeheerder Agentschap BPR: Relatiebeheer GBA Jan Willem van Boven relatiebeheerder 2012 Agenda Over Agentschap BPR GBA als Basisregistratie Relatiebeheer GBA 2 Agentschap BPR Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers

Handleiding PDOK gebruik ten behoeve van Afnemers ten behoeve van Afnemers Dit document is bedoeld voor online gebruik. Datum: 10 december 2012 Versie: 1.1 Status: definitief Versiehistorie Versie Datum Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1.0

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Mythes en waarheden over open source licenties voor software. Marianne Korpershoek. PIANOo-lunch 15 februari 2011

Mythes en waarheden over open source licenties voor software. Marianne Korpershoek. PIANOo-lunch 15 februari 2011 Mythes en waarheden over open source licenties voor software Marianne Korpershoek PIANOo-lunch 15 februari 2011 Mythes 1. Er is geen eigenaar van open source software 2. Open sourcesoftware kan niet onderhouden

Nadere informatie

Informatieplatform Vertex

Informatieplatform Vertex Informatieplatform Vertex Versie 2, 25-01-2012. Informatiedocument Vertex Jeroen Prins & Rogier Noordam Vertex 'Vertex' is een flexibel informatieplatform waarmee interne- en externe gegevensbronnen kunnen

Nadere informatie

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten

Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Basisregistratie Kadaster Aansluiten op BRK levering Processen en inrichtingsvarianten Jan Campschroer Arnoud Quanjer Arjan Kloosterboer Ellen Debats 20-11-2014 Inhoud 1. Impact BRK-levering op gemeentelijke

Nadere informatie

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/

Hans van Eekelen, Geonovum Marcel Reuvers, Geonovum. E-mail helpdesk: imgeo@geonovum.nl Informatie: http://www.geonovum.nl/dossiers/bgtimgeo/ Colofon BGT-programma (opdrachtgever) Auteurs Contactpersonen Beheer Ministerie van Infrastructuur en Milieu E-mail: postbus.bgt@minienm.nl Linda van den Brink Edward Mac Gillavry, Webmapper Marcel Reuvers

Nadere informatie

BGT in de keten van inwinning en beheer

BGT in de keten van inwinning en beheer BGT in de keten van inwinning en beheer Bart van der Lely bart.vanderlely@grontmij.nl 1 Grontmij Intranet Internet GeoWeb Ruimtelijke Ordening Beheer Openbare Ruimte Belastingen Raadpleeg Milieuvergunningen

Nadere informatie

Geo-Informatie zet Stein op de kaart

Geo-Informatie zet Stein op de kaart GEO-BELEIDSPLAN Gemeente Stein augustus 2011 Stein In Perspectief Geo-Informatie zet Stein op de kaart Versiedatum : 15 augustus 2011 Versie : 04 Auteur : H. Dahlmans, Telengy Management en Advies Opdrachtgever

Nadere informatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie

Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Samengaan van Geo-informatie en Service Oriëntatie Waterbodem Applicatie (WAB*info) 10 juli 2008 Gaston Lamaitre Data-ICT-Dienst, Delft Inhoud Wat doet Rijkswaterstaat? Doel van WAB*info De randvoorwaarden

Nadere informatie

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Telefoonnummer. 6 maart 2015 Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Agendapunt MEMO Aan Kopieaan De raad Besluit:: Ingekomen stukken en mededelingen B&W-vergadering d.d.1 0 H~ARl 2015 Vnnr kpnnirqpvinq aangenomen en dit memo ter kennisname aanbieden aan de raad. tjic Van

Nadere informatie

Voorbeelden van Geoinformatie. gemeentelijke overheid. Kadastrale kaart. Grootschalige Basiskaart Rioolbeheergegevens. Groenbeheergegevens

Voorbeelden van Geoinformatie. gemeentelijke overheid. Kadastrale kaart. Grootschalige Basiskaart Rioolbeheergegevens. Groenbeheergegevens Agenda Wat is Geo-informatie? Even voorstellen: Geonovum Wat houdt het geo-werkveld bezig? NORA dossier Geo-informatie / Geo in Gemma Geo-standaarden Laan van de leefomgeving Voorbeelden van Geoinformatie

Nadere informatie

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV

Van goed plan tot infrastructuur. Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Van goed plan tot infrastructuur Paul Hanraets Programmamanager GEO OOV Belang Geo-info voor de OOV Essentieel voor de plaatsbepaling van het incident en omvang van het effectgebied Basis voor communicatie

Nadere informatie

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING

Informatievoorziening Standaarden en knooppunt. Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING Gegevensuitwisseling (visd Realisatieprogramma) Informatievoorziening Standaarden en knooppunt Utrecht / Regiegroep StUF/RSGB/RGBZ 2 april 2014 Peter Klaver / KING VISD - Implementatie-aanpakaanpak Poortwachter

Nadere informatie