Leeswijzer DNO LV WOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leeswijzer DNO LV WOZ"

Transcriptie

1 Leeswijzer DNO LV WOZ Datum Juni 2013 Status definitief Op 3 juni 2013 is de LV WOZ in productie gegaan. De producten en diensten die in de structurele situatie geleverd worden vanuit de LV WOZ en het dienstniveau dat hierbij hoort staan beschreven in de DNO. Voor een aantal producten en diensten uit de DNO, zoals genoemd in hoofdstuk 7 van de DNO, is gekozen om deze nog niet te leveren: - Webservice massale bevraging (najaarsrelease 2013 LV WOZ) - Abonnementenservice (wacht op aansluiting Digilevering) - Afhandelen terugmelding (wacht op aansluiting Digimelding) Voor de overige producten/diensten wordt er wel gehandeld naar de DNO maar kan het beschreven dienstniveau in het eerste productiejaar nog niet in alle gevallen gegarandeerd worden. De komende periode wordt ervaring opgedaan met betrekking tot de producten en diensten van de LV WOZ. Deze ervaring is nodig om het in de DNO beschreven dienstniveau te kunnen toetsen op praktische haalbaarheid (o.a. performance). Op dit moment beschrijft de DNO dus het gewenste en niet het gegarandeerde dienstniveau. Na de najaarsrelease wordt opnieuw bekeken welke producten en diensten geleverd kunnen worden en welke dienstniveaus hierbij gegarandeerd kunnen worden.

2 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ Versie 1.1 Datum 20 juni 2013 Status definitief

3

4 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Colofon Versie 1.1 Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijziging 0.1 Gov 8 maart 2012 Anja Initiële versie hfts 1 t/m 4 Smorenburg 0.2 Gov 13 maart 2012 Anja Smorenburg Aanpassingen nav review Kadaster en bespreking stakeholders 0.2 DNO 20 februari 2012 Janette Storm Initiële versie hfts 5 en DNO 24 februari 2012 Janette Storm Opmerkingen van bespreking Anja, Adrie, Wim J verwerkt in hfst 5 en DNO 2 maart 2012 Janette Storm Hfst 5 en DNO 5 maart 2012 Wim Jonker Opmerkingen verwerkt hfts 5 en DNO 14 maart 2012 Janette Storm/Wim Opmerkingen Ruud Kathmann hfst 5 en 6 verwerkt Jonker 0.6 INT 16 maart 2012 Anja Smorenburg Geïntegreerde versie van alle hoofdstukken + verwerking reviewcommentaar 0.7INT 20 maart 2012 Anja Smorenburg Verwerking commentaar governancehoofdstukken nav bespreking 20 maart met Kadaster en Waarderingskamer 0.8INT 21 maart 2012 Wim Jonker Integratie en verwerking commentaar maart 2012 Wim Jonker Commentaar Ruud Kathmann verwerkt maart 2012 Wim Jonker Na bespreking projectgroep Kadaster maart 2012 Wim Jonker Na bespreking project board Kadaster maart 2012 Anja Smorenburg Na afstemming opmerkingen project board Kadaster 0.98 Oktober 2012 Janette Storm Nadere uitwerking van afspraken Hoofdstuk 1-5 en november 2012 Anja Smorenburg Verwerking opmerkingen uit de Klankbordgroep LVWOZ d.d en review door Kadaster en Waarderingskamer januari 2013 Anja Smorenburg Versie 0.99 is in de vergadering van de WK van vastgesteld, waarna de versie is omgezet in 1.0 Pagina 3 van 60

5 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V januari 2013 Janette Storm Voorbereiding bespreking 29 januari maart 2013 Janette Storm Herziening mn hoofdstuk 6 en 7 zoals besproken op 29 januari juni 2013 Ruud Kathmann Versie met tekstuele correctie te publiceren na vergadering Waarderingskamer van 20 juni Pagina 4 van 60

6 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Inhoud Versiehistorie... 3 Inhoud... 5 Inleiding Doel en scope Doelstelling Doelgroepen LV WOZ Partijen, rollen en taken Besturing en Overleg Uitgangspunten besturing LV WOZ Overleg Kadaster en Waarderingskamer Overleg met gebruikers Overleg met softwareleveranciers Andere vormen van overleg Escalaties Beheeraspecten Technisch Beheer Applicatiebeheer Functioneel beheer Releasebeleid en -planning Planning en verantwoording Jaarlijkse cyclus Financiële verantwoordelijkheid Verantwoording/rapportages Aansluiten bronhouders en afnemers Operationele processen Inleiding Algemene Serviceniveaus LV WOZ Storingsherstel Functionele en technische ondersteuning Data integriteit, informatiebeveiliging en risicomanagement Contactgegevens Beschrijvingen Producten en diensten Webservice massale bevraging (voor het afnemen van grote bestanden) Webservice individuele bevraging Webapplicatie individuele bevraging Abonnementenservice Digilevering Stuf-WOZ bestand tijdens overgangsfase Verwerken berichten (gebeurtenissen) bronhouders Conformiteit verlenen aan leveranciers van bronhouders Aansluittoets voor bronhouders Releases uitvoeren Afhandelen meldingen en vragen Afhandelen terugmelding...44 Pagina 5 van 60

7 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V Registreren en aansluiten bronhouders Registreren en aansluiten afnemers Technisch ondersteunen gebruikers Bronhouders leveranciers management Functionaliteiten en wijzigingen beheren Adviseren m.b.t. gebruikte voorzieningen en open standaarden Contractbeheer en Service Level Management Technisch rapporteren Externe Test Omgeving Overige rapporten Ondertekening Bijlage A. Begrippenlijst Bijlage B. Stroomdiagram wijzigingsverzoeken Bijlage C. Afstemming activiteiten Waarderingskamer en Kadaster...59 Pagina 6 van 60

8 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Inleiding Het kabinet heeft een aantal basisregistraties aangewezen die vitale overheidsgegevens bevatten. Het betreft de gegevens die intensief worden gebruikt in meerdere beleids-, uitvoerings- en handhavingsketens door een groot aantal organisaties. De gegevens in deze registraties moeten kwalitatief beter en toegankelijker worden. De basisregistraties zijn in een samenhangend stelsel samengebracht. Het ministerie van Financiën is binnen dit stelsel verantwoordelijk voor de Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) en daarmee voor de totstandkoming van de Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) De LV WOZ is een systeem, waarin een kopie van de WOZ-gegevens van de bronhouders, de gemeenten, op een centrale plek worden opgeslagen. Hiermee worden de WOZ-gegevens ontsloten aan geautoriseerde afnemers. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de opname van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit daarvan. De LV WOZ is gerealiseerd door GouwIT. Het technisch beheer en de exploitatie van de LV WOZ ligt bij het Kadaster. In dit document worden de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens de Exploitatie en Beheerfase van de Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ) beschreven en wordt waar relevant ingegaan op de ketenprocessen, die zich vooral tussen partijen afspelen. Processen die voornamelijk of geheel bij één partij worden uitgevoerd en onder verantwoordelijkheid van die partij vallen, worden hier verder niet beschreven. Er wordt in dat geval verwezen naar reeds bestaande of specifiek te maken documentatie. De conceptversie van de DNO is als groeidocument op 8 mei 2012 goedgekeurd door de Waarderingskamer. De versie van maart 2012 is opgesteld voorafgaand aan de bouw van de LV WOZ en voorafgaand aan vastlegging van de meerjarenafspraken tussen Ministerie van Financiën, Kadaster, VNG, Unie van Waterschappen en Belastingdienst over exploitatie en beheer van de LV WOZ. Definitieve vaststelling van deze DNO en ondertekening heeft plaatsgevonden begin Het eerste jaar na inbeheername van de LV WOZ zal uitwijzen of het gewenste dienstverleningsniveau bereikt wordt of dat afspraken bijgesteld moeten worden. De DNO kan (jaarlijks) gewijzigd worden. Vaststelling van wijzigingen geschiedt door de Waarderingskamer. Deze wijzigingen zullen na goedkeuring door de Waarderingskamer in zijn vergadering en ondertekening door het Ministerie van Financiën aan de definitieve DNO worden gehecht. Formele ondertekening vindt plaats door het Ministerie van Financiën en het Kadaster. Pagina 7 van 60

9 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V Doel en scope 1.1 Doelstelling Deze Dienstniveauovereenkomst WOZ (DNO) beschrijft de Governance van de LV WOZ tijdens de Exploitatie en Beheerfase en geeft in hoofdlijnen zicht op de functionaliteit en bijbehorende dienstverlening die de LV WOZ biedt zodra de LV WOZ in beheer genomen is. Het document is kaderstellend voor de beheerorganisatie en voor de gebruikersorganisaties die gebruik willen maken van de LV WOZ. De DNO beschrijft de situatie in de beheersituatie vanaf januari Als de LV WOZ drie jaar in productie is, vervalt het onderhoudscontract met de bouwer van de LV WOZ. Er zullen dan nieuwe afspraken gemaakt moeten worden voor het applicatiebeheer van de door de bouwer ontwikkelde delen. Het Kadaster legt eind van het tweede beheerjaar (2014) een voorstel ter goedkeuring voor aan de Waarderingskamer over de invulling van het applicatiebeheer vanaf januari Het doel van de onderhavige Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ is vooral het afstemmen van de verwachtingen en het maken van concrete afspraken tussen opdrachtgever (Ministerie van Financiën), gebruikersorganisaties, de beheerorganisatie (het Kadaster) en de Waarderingskamer. De DNO stelt de betrokken partijen in staat ieder hun eigen processen in te richten en biedt duidelijkheid wie welke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om gemeenschappelijke processen. Daarnaast heeft de DNO tot doel om, met name bronhouders en afnemers (en hun toeleveranciers), meer duidelijkheid te geven over wat zij wel en niet van de beheerder van de LV WOZ kunnen verwachten. In de hoofdstukken 1 tot en met 5 van het document wordt ingegaan op de governance en in de hoofdstukken 6 en 7 wordt ingegaan op: Functionaliteit Dienstverlening Kwaliteitseisen Gebruiksvoorwaarden De organisatie en uitvoering van het beheer, die instemming c.q. goedkeuring van de Waarderingskamer, het Ministerie van Financiën en het Kadaster behoeven, worden in dit document beschreven. De interne Kadaster uitvoering wordt in detail uitgewerkt in de daarvoor bedoelde handboeken van het Kadaster. Ook de uitwerking van hoe bronhouders en afnemers in technische zin kunnen aansluiten op de LV WOZ en gebruik kunnen maken van de diensten wordt separaat beschreven. Operationele afspraken tussen Waarderingskamer en Kadaster en tussen Kadaster en GouwIT worden separaat vastgelegd in DAPs (Dossier Afspraken en Procedures). Onderstaand schema geeft aan welke afspraken gemaakt worden tussen partijen. Pagina 8 van 60

10 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 MvF Onderhouds contract Waarderingskamer DNO Gouw-IT DAP DAP Kadaster De DNO levert een overzicht van het service niveau van de diensten en producten die vanuit de LV WOZ worden geleverd aan met name bronhouders, Belastingdienst, waterschappen, CBS, andere overheden en private partijen die zijn geautoriseerd voor gebruik van WOZ-gegevens. Gerelateerde documenten Beheerdocument Naam in DNO Dienstniveau overeenkomst LVWOZ Dossier afspraken Procedures Waarderingskamer- Kadaster Dossier afspraken Procedures Kadaster- Gouw-IT Onderhoudsovereenkomst Gouw-IT Versie Vindplaats Datum Verantwoordelijke voor beheer DNO LVWOZ Is dit document Kadaster en Ministerie van Financiën DAP WK- Kadaster DAP Kadaster- Gouw-IT januari Beheer site Waarderingskamer 1.1 Beheer site Waarderingskamer 15 januari januari 2013 Waarderingskamer en Kadaster Kadaster en GouwIT Ministerie van Financiën en GouwIT Pagina 9 van 60

11 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V Doelgroepen LV WOZ De doelgroep van deze DNO bestaat uit het Ministerie van Financiën, de Waarderingskamer, het Kadaster (als beheerder van de LV WOZ), GouwIT (voor onderhoud van de door hem gebouwde delen van de LV WOZ voor de eerste drie jaren na in beheer name van de LV WOZ), de bronhouders (gemeenten) en afnemers die betrokken zijn bij de uitvoering van de WOZ en overige partijen binnen het stelsel van basisregistraties, zoals KING, als hoeder van de kwaliteit en binnengemeentelijke processen en Logius als beheerder van de digivoorzieningen en - standaarden. In de volgende paragraaf staan de rollen en taken van deze partijen nader uitgewerkt. 1.3 Partijen, rollen en taken Bij het besturen, inrichten en gebruiken van de WOZ zijn de volgende partijen van belang: De Minister van Financiën en het departement. De Waarderingskamer. Het Kadaster. Bronhouders (gemeenten). Afnemers (Primaire, Secundaire en Tertiaire afnemers). GouwIT (Applicatiebeheerder van de LV WOZ). Softwareleveranciers (van WOZ-applicaties). Logius (als beheerder van de gebruikte digivoorzieningen en mijnoverheid.nl). KING (als beheerder van de StUF testvoorziening) Daarnaast zijn de volgende partijen betrokken bij de LV WOZ: De betrokkenen bij het Stelsel van Basisregistraties. Softwareleveranciers (in het bijzonder de leveranciers van WOZ-applicaties voor gemeenten en afnemers; het Kadaster heeft ook eigen leveranciers, die geheel onder verantwoordelijkheid van het Kadaster vallen). Hierna worden plaats, rol en taken van partijen nader toegelicht, in overeenstemming met de Wet WOZ. Minister van Financiën en het departement De Minister van Financiën is eigenaar van de LV WOZ vanuit haar verantwoordelijkheid voor de Basisregistratie WOZ (registratiehouder). De verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling binnen het Stelsel en ten aanzien van de Wet WOZ is reeds bij wet belegd bij het Ministerie van Financiën. Vanwege deze verantwoordelijkheid speelt het Ministerie van Financiën ook een belangrijke rol bij een eventuele escalatie van een probleem omtrent de werking, beheer en financiering van de LV WOZ. Het Ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de implementatiestrategie van de LVWOZ. De Waarderingskamer De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met wettelijke taken ten aanzien van: Pagina 10 van 60

12 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V het toezicht houden op kwaliteit van de waardebepaling en de waardevaststelling van onroerende zaken, op de uitvoering van de Basisregistratie woz en op de overige in de Wet WOZ geregelde onderwerpen (te denken valt aan het verstrekken van waardegegevens aan belanghebbenden en derden); - gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die verband houden met de inhoud en de toepassing van hetgeen bij of krachtens de Wet WOZ is bepaald; - geschilbeslechting tussen afnemers en gemeenten; - het instellen van Commissies: oa Commissie gegevensuitwisseling. In de Waarderingskamer zijn alle relevante organisaties reeds betrokken en daarmee is zij een adequaat platform om over de functionaliteit van de LV WOZ te spreken en beslissen. Dit voorkomt dat voor besluitvorming omtrent de LV WOZ nieuwe overleg- en beslisorganen in het leven moeten worden geroepen. Dat geldt ook voor de wijzigingen die voortvloeien uit aanpassingen van de regelgeving en/of wensen vanuit de bronhouders en/of afnemers. In het kader van functioneel beheer ligt de voorbereiding en besluitvorming over wijzigingen van de inhoud en functionaliteit van de LV WOZ (zoals het vaststellen van een nieuwe versie van de Catalogus Basisregistratie WOZ en Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers) en de budgetverantwoordelijkheid met betrekking tot de kosten voor exploitatie en beheer bij de Waarderingskamer als orgaan waar de bronhouders en betalende afnemers samenwerken. De Waarderingskamer is verantwoordelijk voor het aansluitproces, waaronder de aansluitplanning van en communicatie met de gemeenten. De Waarderingskamer verzorgt het secretariaat en voorzitterschap van de Klankbordgroep berichtenverkeer WOZ van de Waarderingskamer en van het Softwareoverleg (overleg convenantpartijen Sectormodel WOZ). In dit overleg vindt de (technische) afstemming plaats met (dienstverleners van) bronhouders (gemeenten) en afnemers (Belastingdienst, waterschappen en CBS). De Waarderingskamer signaleert vanuit haar verantwoordelijkheid voor de LV WOZ eventuele knelpunten in de keten. De Waarderingskamer draagt zorg voor het inbrengen van de aandachtspunten op dit terrein bij de verantwoordelijke organen rondom het stelsel van basisregistraties De Waarderingskamer verzorgt tweede lijns ondersteuning bij vragen met betrekking tot de LV WOZ. De werkwijze van de Waarderingskamer en de (diverse) commissies is vastgelegd in het Bestuursreglement. Dit Bestuursreglement is te raadplegen via Het Kadaster De uitvoerende exploitatie- en beheertaak van de LV WOZ is ondergebracht bij het Kadaster. Het Kadaster wordt in de Wet WOZ aangewezen als de Dienst die het beheer voert over de Landelijke Voorziening WOZ. Voor de werking van de LV WOZ is het Kadaster de intermediair tussen leverancier, bronhouders en afnemers. Indien het Kadaster delen van ontwikkeling of beheer uitbesteedt bij leveranciers (van het Kadaster), heeft dit geen gevolgen voor de organisatieoverstijgende processen en de dienstverlening van het Kadaster voor bronhouders en afnemers. Het Kadaster adviseert als beheerder van de LV WOZ de Waarderingskamer op het terrein van technische werking en functionaliteit van de LV WOZ en verschaft de Pagina 11 van 60

13 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Waarderingskamer informatie met betrekking tot de planning en verantwoordingscyclus omtrent exploitatie en beheer van de LV WOZ zoals beschreven in deze DNO. De belangrijkste reden voor het beleggen van het beheer binnen het overheidsdomein is de aard van de informatie en de samenhang van de LV WOZ met het stelsel van basisregistraties dat ook de komende jaren nog sterk in ontwikkeling zal zijn. Het Kadaster wordt formeel verantwoordelijk voor de uitvoering van een wettelijke taak. Het Kadaster signaleert vanuit haar verantwoordelijkheid voor de LV WOZ eventuele knelpunten in de keten. Het Kadaster draagt zorg voor het inbrengen van de aandachtspunten op dit terrein bij de verantwoordelijke organen rondom het stelsel van basisregistraties. Het Kadaster is verantwoordelijk voor de feitelijke aansluiting van gemeenten en afnemers op de LV WOZ. Bronhouders Het college van burgemeester en wethouders van een gemeente is formeel bronhouder van de WOZ-gegevens en krachtens de Wet WOZ verplicht WOZ gegevens te registreren en aan de LV WOZ aan te bieden. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de opname van de gegevens in de LV WOZ en voor de kwaliteit daarvan. Deze gegevens worden primair in de gemeentelijke WOZ-applicatie bijgehouden en beheerd. De gegevens (waaronder authentieke gegevens) worden in de LV WOZ overgenomen. Een gemeente is ook afnemer van WOZ-gegevens. Daarbij kan sprake zijn van binnengemeentelijke afname, waarbij organisatieonderdelen van de gemeente afnemer zijn van de lokale WOZ of van afname via de LV WOZ. De bronhouders zijn vertegenwoordigd in de Waarderingskamer via vier leden die zijn benoemd op voordracht van de VNG. Afnemers De gebruikers zijn nader te verdelen in drie hoofddoelgroepen, te weten primaire, secundaire en tertiaire afnemers. In het dienstverleningsniveau en gebruiksvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen deze hoofddoelgroepen. Hiervoor wordt verder verwezen naar betreffende product en dienstbeschrijvingen. Primaire afnemers De Belastingdienst, de waterschappen en de gemeenten, al dan niet gegroepeerd in samenwerkingsverbanden, hebben de WOZ-waarde nodig voor het heffen van belasting. Gezien de bepalingen in de respectievelijke belastingwetten hebben deze afnemers enkele aanvullende gegevens nodig naast de gegevens die onderdeel uitmaken van de Basisregistratie WOZ. Ditzelfde geldt voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die de WOZ-waarde nodig heeft om voor elke gemeente de belastingcapaciteit te bepalen. Afnemers kunnen gegevens alleen betrekken via de LV WOZ of eventueel binnen een gemeente of samenwerkingsverband via binnengemeentelijke afname. In de "Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers voor belastingheffing op basis van de WOZ-waarde (versie april 2012)" of korter "Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers" zijn de gegevens gedefinieerd zoals die door de LV WOZ verstrekt worden. Pagina 12 van 60

14 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Secundaire afnemers Secundaire afnemers zijn organisaties die vanuit een maatschappelijke taak WOZgegevens nodig hebben en staan opgenomen in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken. De belangrijkste afnemers zijn vertegenwoordigd in de Commissie Klankbord van de Waarderingskamer. Deze groep afnemers gebruiken de WOZ-gegevens alleen bij de uitoefening van een op grond van een wettelijk voorschrift verleende bevoegdheid tot gebruik van het gegeven als beschreven in art 37h en art 40a van wet WOZ. In de "Catalogus Basisregistratie WOZ" (versie 1.6, 1 april 2012) zijn de gegevens gedefinieerd zoals die door de LV WOZ maximaal verstrekt worden aan deze secundaire afnemers. Welke gegevens een afnemer daadwerkelijk mag krijgen hangt af van de verleende bevoegdheid. Deze bevoegdheid is vastgelegd in het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken. Het gaat in deze groep om overige afnemers (zoals notarissen, banken en verzekeraars). Tertiaire afnemers De tertiaire afnemers zijn indirecte afnemers van de LV WOZ. Te denken valt aan burgers die WOZ gegevens afnemen in het kader van inzage in de eigen persoonlijke gegevens. Afname van de LV WOZ geschiedt via mijnoverheid.nl. Bouwer van de LV WOZ (GouwIT), applicatiebeheerder van de door hen gebouwde delen van de LV WOZ GouwIT is de applicatie beheerder voor de eerste drie jaren na realisatie, samenhangend met de gunning voor de realisatie van de LV WOZ. De contractuele verplichtingen ten aanzien van dit applicatiebeheer in de Exploitatie en Beheerfase staan in een separaat onderhoudscontract beschreven tussen Ministerie van Financiën en GouwIT dat bij de gunning is ondertekend. De definitieve versie, inclusief de bijlage Communicatieprotocol wordt voorafgaande aan de beheerfase definitief gemaakt en regelt tevens de verantwoordingslijnen tussen GouwIT en het Kadaster. Leveranciers (van WOZ-applicaties) Gemeenten en waterschappen maken voor de ontwikkeling en het beheer van voorzieningen, faciliteiten en applicatie voor beheer en gebruik van WOZ-gegevens gebruik van softwareleveranciers. In formele zin werken deze leveranciers in opdracht van een specifieke gemeente, waterschap of samenwerkingsverband. Maar zij leveren vaak producten en diensten aan verschillende organisaties, zodat ook een direct contact met deze leveranciers van belang is voor de werking van de LV WOZ. Deze leveranciers worden daarom via het Softwareoverleg (overleg convenantpartijen Sectormodel WOZ) (zie paragraaf 2.4) betrokken bij de ontwikkeling en het beheer van de LV WOZ. Logius Logius is de certificaatverlener ten behoeve van Digikoppeling en beheerder van alle stelselvoorzieningen, zoals Digilevering en Digimelding en mijnoverheid.nl. KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) KING is de beheerder van de StUF standaard die de basis vormt van het berichtenverkeer met de LV WOZ door zowel bronhouders (gemeenten) als afnemers. Aanpassingen aan de Pagina 13 van 60

15 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 specificaties van dit berichtenverkeer geschieden in samenspraak tussen Waarderingskamer en KING, conform het beheermodel voor de StUF standaard. KING biedt ook een testvoorziening met betrekking tot deze StUF standaard. De bronhouders, afnemers en hun leveranciers kunnen zelf deze testvoorziening benutten om ook het berichtenverkeer met de LV WOZ te testen. De LV WOZ maakt ook gebruik van deze testvoorziening voor het bieden van de dienst "Conformiteitstoets". Afspraken over het gebruik van deze voorziening, communicatie en vragen hierover worden gemaakt met KING door de Waarderingskamer. Relatie met het Stelsel van Basisregistraties De LV WOZ maakt onderdeel uit van het Stelsel van Basisregistraties en neemt vanuit die positie deel aan de verschillende overlegorganen door het Ministerie van Financiën voor wat betreft de aansluiting op Digilevering of via de Waarderingskamer en Kadaster. Zij heeft de ambitie vanuit deze rol een impuls te geven aan het Stelsel. Pagina 14 van 60

16 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V Besturing en Overleg 2.1 Uitgangspunten besturing LV WOZ Voor de besturing van de LV WOZ in de beheerfase zijn de volgende uitgangspunten van toepassing. 1. Het beleggen als wettelijke taak van de verantwoordelijkheid bij het Kadaster voor Exploitatie en Beheer van de LV WOZ betekent dat in de Wet WOZ het Kadaster wordt aangewezen als beheerder van de LV WOZ en een grondslag wordt opgenomen om de uitvoering daarvan te regelen. 2. In de Wet WOZ zijn reeds de taken en bevoegdheden geregeld voor de bronhouders, afnemers en de Waarderingskamer als toezichthouder. 3. De aannames uit de Business Case voor de LV WOZ gelden als vertrekpunt voor de afspraken tussen partijen in deze DNO. Zo gaat de Business Case uit van een lean en mean beheerorganisatie voor de LV WOZ dat zich ondermeer uit door het beleggen van de uitvoerende beheertaken bij het Kadaster en het beleggen van vragen op beleidsinhoudelijk gebied en kwaliteit bij de Waarderingskamer. 4. In deze DNO zijn financiële afspraken gemaakt tussen het Ministerie van Financiën en het Kadaster voor het uitvoeren van exploitatie en beheer. Deze afspraken gelden als de basis voor de telkens jaarlijks op te stellen begroting door het Kadaster ten behoeve van vaststelling ervan door de Waarderingskamer. 5. Het aansluiten van gemeenten kan ingepland worden nadat de conformiteitstoets van de gemeentelijke applicatie succesvol is doorlopen. Er volgt dan een aansluittoets per gemeente, waaronder het koppelen van certificaten. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) aanpassen van hun gemeentelijke systemen en het implementeren van digikoppeling. Uitgangspunt bij de implementatie is dat KING vanuit het inup programma en Logius voor wat betreft digikoppeling de gewenste binnengemeentelijke ondersteuning zal bieden aan gemeenten. Afstemming hierover vindt plaats vanuit de Waarderingskamer met KING voorafgaand aan de implementatieperiode. Omdat het aansluittraject plaatsvindt gedurende de eerste twee jaren van de Exploitatie en Beheerfase worden als uitvloeisel hiervan de afspraken over het aansluittraject in deze DNO verder beschreven (zie hoofdstuk 5). 6. Er wordt door het Ministerie van Financiën gestuurd op stroomlijning van de besturing en inrichtingsvormen voor de LV WOZ met die voor het Kadaster (als ZBO met een breder takenpakket), het Stelsel van Basisregistraties, andere individuele (Basis)- registraties en de Wkpb en het omgevingsloket, voor zover de ontwikkeling op de verschillende gebieden vergelijkbaar en voldoende ver gevorderd is. 7. Het Ministerie van Financiën functioneert, voor het beheer van de LV WOZ als opdrachtgever naar het Kadaster en de Waarderingskamer. Voor de feitelijke besturing Pagina 15 van 60

17 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 van de aspecten rond de LV WOZ opereert ze voornamelijk op afstand en gaat er van uit dat partijen via de Waarderingskamer een evenwichtige vorm van zelfregulering realiseren met de gelijkwaardigheid van partijen als uitgangspunt (met inachtneming van ieders wettelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden). 8. De Minister van Financiën blijft formeel verantwoordelijk voor de taken die zijn belegd bij het Kadaster en de Waarderingskamer. Het ministerie van Financiën heeft (als adviserend lid) zitting in de Waarderingskamer, mede vanuit haar rol als eigenaar van de LV WOZ. Zij maakt onderdeel uit van de besluitvorming met alle partijen in de Waarderingskamer en toetst daarbij op: de financiële randvoorwaarden voor de ontwikkeling en het gebruik van de LV WOZ. de noodzaak tot optreden bij escalaties (vanuit Waarderingskamer). 9. In de techniek van de LV WOZ is er rekening mee gehouden dat gedurende de looptijd van de DNO de WOZ-waarde (van woningen) openbaar kan worden. Op welke manier dat gerealiseerd en gefinancierd moet worden is nog onduidelijk. In deze DNO wordt hier daarom nog niet op vooruitgelopen en is de uitwerking buiten scope geplaatst. 10. Het Kadaster levert zijn bijdrage aan een beheersbare plannings- en controlcyclus waarbij zowel planning, begroting als verantwoording formeel worden vastgesteld, na toetsing door Waarderingskamer, door de partijen die de kosten van exploitatie en beheer dragen (gemeenten, waterschappen en Belastingdienst) in de vergadering van de Waarderingskamer. 2.2 Overleg Kadaster en Waarderingskamer De taken die het Kadaster en de Waarderingskamer hebben op het terrein van het (functioneel) beheer van de LV WOZ vergen een duidelijke afstemming. Deze afstemming tussen beide organisaties heeft enerzijds betrekking op de taakafbakening met betrekking tot planning en control (waarbij in de vergadering van de Waarderingskamer belangrijke besluiten worden genomen) en anderzijds de afstemming van inhoudelijke veranderwensen en het releasebeleid. Naast het formele overleg, gekoppeld aan de formele besluitvorming in de vergaderingen van de Waarderingskamer zal er sprake zijn van tenminste maandelijkse ambtelijke afstemming tussen beide organisaties. 2.3 Overleg met gebruikers In de Waarderingskamer zijn gemeenten, waterschappen en Belastingdienst vertegenwoordigd. In dit orgaan, dat circa vier maal per jaar vergadert, worden besluiten genomen over de inhoud van de LV WOZ (vaststellen Catalogus Basisregistratie WOZ en Catalogus WOZ-gegevens voor afnemers) en over de planning en verantwoordingscyclus van de LV WOZ. De financiële middelen die benodigd zijn voor een goede exploitatie en beheer van de LV WOZ worden immers ook door de genoemde drie partijen gedragen. Pagina 16 van 60

18 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 De Klankbordgroep berichtenverkeer WOZ van de Waarderingskamer, waarin naast genoemde partijen ook bijvoorbeeld de leveranciers van software zijn vertegenwoordigd, is het besluitvormend orgaan ten aanzien van de koppelvlakken voor de LV WOZ. Deze taak sluit aan op het met diverse partijen gesloten Convenant Sectormodel WOZ en op het Beheermodel van de StUF standaard. Naar verwachting is in een stabiele beheerfase van de LV WOZ een vergaderfrequentie van de Klankbordgroep van vier maal per jaar voldoende. Dit spoort met de systematiek om twee keer per jaar een nieuwe release uit te brengen. Naar behoefte kan incidenteel een extra overleg worden ingelast, indien aard en prioriteit van een onderwerp dat wenselijk maken. 2.4 Overleg met softwareleveranciers Softwareleveranciers van gemeentelijke WOZ-applicaties werken in opdracht van bronhouders (gemeenten), waarbij er geen formele relatie bestaat tussen het Kadaster, als beheerder van de LV WOZ, de Waarderingskamer en die leveranciers. Er is reeds een bestaand overleg door de Waarderingskamer ingericht genaamd Softwareoverleg (overleg convenantpartijen Sectormodel WOZ). Daarin wordt tussen de Waarderingskamer, het Kadaster en de leveranciers van gemeentelijke WOZ-applicaties informatie uitgewisseld omtrent de ontwikkeling van de WOZ en de WOZ-applicaties, mede in het licht van het release management. Ook (toekomstige) leveranciers van afnemers-applicaties en andere betrokkenen hebben het Convenant ondertekend en nemen deel aan dit Softwareoverleg of kunnen daar bij aansluiten. Het Softwareoverleg is gericht op het informeren van en adviseren door leveranciers. Besluitvorming vindt altijd plaats in de Waarderingskamer (inhoud en planning) of in de Klankbordgroep Berichtenverkeer WOZ (koppelvlak). Onderwerpen voor het Softwareoverleg De volgende zaken kunnen onderwerp zijn van overleg tussen de Waarderingskamer en (potentiële) leveranciers van WOZ-applicaties voor bronhouders of afnemers: Ontwikkelingen van de WOZ en het Stelsel van Basisregistraties. Het voorbereiden en uitbrengen van nieuwe releases voor de LV WOZ (release management en release kalender). Het interpreteren van eisen en specificaties van de WOZ (Catalogus WOZ, Handboeken, etc.). Standaarden en specificaties voor communicatie met de LV WOZ. Andere onderwerpen. Samenstelling van het Softwareoverleg Tot het Softwareoverleg zijn in principe alle (potentiële) leveranciers van WOZ-applicaties voor bronhouders of afnemers toegelaten. Partijen die deelnemen aan het overleg hebben het Convenant Sectormodel WOZ ondertekend. Vergaderfrequentie Softwareoverleg De vergaderfrequentie wordt in belangrijke mate bepaald door de release kalender en vindt minimaal 2x per jaar plaats. Pagina 17 van 60

19 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 Daarnaast kan er behoefte bestaan aan een (bijvoorbeeld jaarlijkse) Softwareleveranciersdag, waarbij belanghebbenden en belangstellenden voor de WOZ (Waarderingskamer, Kadaster, bronhouders, afnemers, leveranciers van bronhouders- en/of afnemersapplicaties) elkaar kunnen ontmoeten. De hoofdlijnen van de werkwijze van het Softwareoverleg zijn vastgelegd in het Convenant Sectormodel WOZ. 2.5 Andere vormen van overleg Naast de genoemde overlegvormen zijn er contacten en vormen van overleg die vooral betekenis hebben voor de strategische of tactische sturing (denk bijvoorbeeld aan innovatie), maar waaruit ook initiatieven kunnen voortvloeien die van belang zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van de WOZ en voor het functioneren van de WOZ in Stelselverband. In die zin zijn de volgende overlegvormen te noemen: Verschillende overlegvormen voor het Stelsel van Basisregistraties, zoals die nu bekend zijn: Stelseloverleg; Bilateraal overleg met Stelselpartijen; ICTU; Logius; etc. Overleg tussen Waarderingskamer en KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten), in het bijzonder over de StUF-standaard voor berichtenverkeer en gebruik van de generieke StUF-testvoorziening. De LV WOZ maakt onderdeel uit van het stelsel van de basisregistraties, waarbij waar mogelijk gebruik wordt gemaakt van de beschikbare generieke voorzieningen. Dat betekent dat technische afstemming plaatsvindt tussen het Kadaster en Logius en functionele afstemming tussen Waarderingskamer en Logius. 2.6 Escalaties Vanwege haar verantwoordelijkheid binnen het Stelsel en voor de wet WOZ speelt het Ministerie van Financiën een belangrijke rol bij een eventuele escalatie van een probleem omtrent de werking, beheer en financiering van de LV WOZ. Deze escalatie kan ook betrekking hebben op problemen bij de onderlinge samenwerking tussen Kadaster, GouwIT en/of Waarderingskamer met betrekking tot de activiteiten benoemd in deze Dienstniveauovereenkomst. Het Ministerie heeft immers met elk van deze partijen een duidelijke "opdrachtgeversrelatie". In geval van een geschil kan een partij aan de andere partij schriftelijk te kennen geven dat er sprake is van een geschil, waarbij zij summier aangeeft wat naar haar oordeel het onderwerp van geschil is. Ten behoeve van geschilbeslechting worden nadere afspraken gemaakt in de DAP tussen het Kadaster en de Waarderingskamer. Wanneer het geschil niet beslecht kan worden en escalatie onvermijdelijk is, dan kunnen alle betrokken partijen het probleem escaleren naar het Ministerie van Financiën. Verantwoordelijke voor de Wet WOZ en dus de LV WOZ is de Staatssecretaris van Financiën. Indien daarvoor aanleiding bestaat voeren de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties overleg met de bestuurders van de betrokken partijen bij de Wet WOZ, namelijk de VNG, de Unie van waterschappen, de rijksbelastingdienst en de Waarderingskamer. Een dergelijk Bestuurlijk Overleg Wet WOZ vindt circa één keer per jaar plaats, afhankelijk van het feit of er voldoende bespreekpunten zijn. Indien een probleem ten aanzien van de LV WOZ escaleert naar het Ministerie van Financiën, kan dat probleem geagendeerd worden voor een Bestuurlijk Overleg, door zowel het Kadaster als de Waarderingskamer. Indien in het Bestuurlijk Overleg het onderwerp van geschil aan de orde Pagina 18 van 60

20 Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ V 1.1 komt, wordt dat onderwerp behandeld zonder de Waarderingskamer. Een besluit van het Bestuurlijk Overleg ten aanzien van het geschilpunt is bindend en partijen zijn gehouden uitvoering te geven aan dat besluit. Pagina 19 van 60

Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ

Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ Dienstniveau overeenkomst beheerfase LV WOZ Versie 2.0 Datum 21 september 2016 Status definitief Colofon Versie 2.0 Versiehistorie Versie Datum Auteur Wijziging 1.0 7 januari 2013 Anja Smorenburg Versie

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 557 Besluit van 6 november 2012 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Landelijke Voorziening WOZ

Landelijke Voorziening WOZ Landelijke Voorziening WOZ Bart Geerdink KING Ruud Kathmann Waarderingskamer 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV WOZ Onderwerpen Wat wil u weten? 25/26 maart 2014 VNG Belastingconferentie: LV

Nadere informatie

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein.

ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. ADDENDUM: betreffende het ontwikkelen, aansluiten, integreren en gebruiken van standaarden voor decentralisaties in het sociaal domein. tussen KING en Leveranciers van gemeentelijke softwareproducten Inhoud

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer

WAARDERINGSKAMER LV WOZ en andere ontwikkelingen. Caspar Remmers Waarderingskamer LV WOZ en andere ontwikkelingen Caspar Remmers Waarderingskamer 1 Vier ontwikkelingen WAARDERINGSKAMER? 2 Hoe werkt de WOZ? WAARDERINGSKAMER Beschikking/ taxatieverslag BAG Kadaster Bezwaren WOZ Terugmelding

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie.

ADDENDUM. Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV. Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. Ministerie van Veiligheid en Justitie. ADDENDUM Transitie Jeugd: Aansluiting en gebruik CORV Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Ministerie van Veiligheid en Justitie & Leveranciers Versie: 1.0 Datum: 25 april 2014 Plaats: Den Haag

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 3 Voorbereiden Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding U heeft een vastgesteld plan van aanpak, u weet welke voorbereidende werkzaamheden

Nadere informatie

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers

Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Logius & Gebruikersverenigingen / Samenwerkingsverbanden & Leveranciers ADDENDUM: betreffende het implementeren en gebruiken van de standaard Zaak en Document services incl. MijnOverheid / Lopende Zaken. (Addendum op de SAMENWERKINGSOVEREENKOMST KWALITEITSINSTITUUT NEDERLANDSE

Nadere informatie

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling

Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Hulpmiddelen bij implementatie van Digikoppeling Versie 1.0 Datum 23/05/2014 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.2460 JG 2 23 november 2015

ons kenmerk bijlage(n) datum 15.2460 JG 2 23 november 2015 Aan de Staatssecretaris van Financiën de heer ir. E.D. Wiebes MBA Postbus 20201 2500 EE 'S-GRAVENHAGE ons kenmerk bijlage(n) datum 15.2460 JG 2 23 november 2015 betreft: Advies planning vulling LV WOZ

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ)

Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) Impactanalyse Landelijke Voorziening Waarde Onroerende Zaken (LV WOZ) [Geef tekst op] Inhoud 1 Inleiding... 2 1.1 Aanleiding en doelstelling... 2 1.2 Doel en kaders impactindicatie... 2 1.3 Aanpak impactanalyse...

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Voorbeeld SLA

Voorbeeld SLA <applicatie> Naam Best Practice Voorbeeld SLA IDnr 067_BP_N Datum aangepast 01/01/2011 Omschrijving van de inhoud Een voorbeelddocument van (SLA) Soort document Voorbeeld ASL Processen Servicelevel management

Nadere informatie

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ

Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Notitie Aan De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Cc Staatssecretaris van Financiën Van Geert Jansen Datum augustus 2016 Aansluiten op de Landelijke Voorziening WOZ Op 9 december 2015

Nadere informatie

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ

ons kenmerk bijlage(n) datum EM/RK 1 15 november 2011 De Waarderingskamer bevordert het vertrouwen in een adequate uitvoering van de Wet WOZ Aan de Staatssecretaris van Financiën mr. drs. F.H.H. Weekers Postbus 20201 2500 EE s-gravenhage ons kenmerk bijlage(n) datum 11.2667 EM/RK 1 15 november 2011 betreft: Advies verruiming openbaarheid WOZ-waarden

Nadere informatie

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: "Stichting IKC+

5. Stichting IKC+, een statutair te Almere gevestigde stichting, met adres Randstad 20-31, 1314 BC Almere, hierna te noemen: Stichting IKC+ CONVENANT ALMEERSE SCHOLEN GROEP-GEMEENTE ALMERE PARTIJEN, 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Almere, in het bijzonder handelende voor de gemeenteraad vanwege de aan de gemeenteraad bij de

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100

Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Oplegnotitie (GBA-verordening 2012) Gemeenteblad 2011 nr.100 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan waarbinnen het college het beleid

Nadere informatie

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057

BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Informatiebeveiliging uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201300696 Lbr. 13/057 bijlage(n) datum 6 juni 2013 Samenvatting

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23581 27 december 2011 Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen

Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening. Startnotitie. Versie: 19 juni 2006. Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Professionalisering van de vastgoedinformatievoorziening Startnotitie Versie: 19 juni 2006 Albert van Tuil Reinout Schaatsbergen Inleiding Zoals in een memo van 7 maart 2006 aan het MT van de gemeente

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem

Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem Intentieverklaring Het Betrouwbare Afrekensysteem 1. Preambule Leveranciers en Producenten van Afrekensystemen (hierna: Marktpartijen, zie ook bijlage 1 voor definities) en de Belastingdienst, (hierna

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Hoofdstap 1 Oriëntatie Publicatiedatum: oktober 2014 Inleiding De oriëntatie is erop gericht om informatie te verzamelen over de Basisregistratie

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO

PROGRAMMA VAN EISEN PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO PROGRAMMA VAN EISEN LAS/LVS (V)SO > HANDREIKING UITVRAAG INKOOP LAS/LVS (V)SO (bijlage 1) INVULFORMULIER

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER

REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER REGLEMENT FINANCIEEL BELEID EN BEHEER Status: definitief Vastgesteld door het Bestuur d.d.: 30 augustus 2016 Goedgekeurd door de RvT d.d.: 26 september 2016 Goedgekeurd door de Autoriteit woningcorporaties

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017

Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Marktscan Generieke inrichting Digikoppeling adapter d.d. 18 april 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Marktscan... 4 2.1 Procedure... 4 2.2 Informatieronde... 4 2.3 Inleverdatum... 4 2.4 Planning...

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA S GRAVENHAGE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk Uw kenmerk Datum 7 november 2016

Nadere informatie

Inleiding en uitgangspunten

Inleiding en uitgangspunten Inleiding en uitgangspunten Deze DVO (Dienstverleningsovereenkomst) moet zorgen voor een goede afstemming tussen de betrokken partijen over het niveau van de dienstverlening en de hierbij te leveren prestaties.

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds

Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds <Leverancier> Bewerkersovereenkomst GBA tussen enerzijds de gemeente Simpelveld en anderzijds Plaats : Organisatie : Datum : Status : Definitief Versie : 1.0 1 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer: AVGWVS09 Onderwerp uitvoering Wet BAG Collegevoorstel Inleiding Om de kwaliteit van de dienstverlening en de efficiëntie binnen de overheid te bevorderen is op 1 juli 2009 de Wet basisregistraties

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd:

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet waardering onroerende zaken en enige andere wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen en een basisregistratie waarde

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen

Voorstel Governancestructuur op hoofdlijnen Inleiding Dit document beschrijft het voorstel voor een nieuwe governancestructuur voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) op hoofdlijnen (de richting). De nieuwe governancestructuur beoogt een

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Rotterdamse TerugMeld Faciliteit Presentatie NOIV congres, 24 maart 2011 Jaap Dekker CIO-office Rotterdamse TerugMeld Faciliteit 2 Agenda Waarom dit verhaal? Digimelding (voorheen TerugMeld Faciliteit). Rotterdamse TerugMeld Faciliteit

Nadere informatie

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument

Financieringsverstrekkersportaal. Aansluitdocument Financieringsverstrekkersportaal Aansluitdocument Colofon Documentnaam: Fink financieringsverstrekkersportaal aansluitdocument Versie: 0.3 Datum: 17 september 2015 Versiebeheer Releasedatum Wijziging Versie

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Voorwaarden StUF Testplatform

Voorwaarden StUF Testplatform Voorwaarden StUF Testplatform Datum 14 juli 2014 Versie 1.2.1 (definitief) 1 Versiebeheer Versie- Datum Auteur Status Reden en aard wijziging 1.0 25-11-2011 (KING) In gebruik 1.1 13-06-2013 Robert Melskens

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek

Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek Samenwerkingsovereenkomst uitvoering regionaal contract- en leveranciersmanagement voor het Sociaal Domein Jeugd en Wmo, gemeenten regio Achterhoek De ondergetekenden: a. Gemeente Aalten, rechtsgeldig

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie Ontvangen brief van de Waarderingskamer. openbaar

M E M O R A A D. ter kennisname/ter informatie Ontvangen brief van de Waarderingskamer. openbaar M E M O R A A D Aan: de leden van de raad Van: college van Heusden Datum: 13 januari 2012 Onderwerp: Collegebesluit Doel: Aanleiding: Aard informatie: ter kennisname/ter informatie Ontvangen brief van

Nadere informatie

Facilitair accountmanager

Facilitair accountmanager Facilitair accountmanager Doel Inventariseren en analyseren van de wensen en ervaringen van klanten van de dienst ten aanzien van de dienstverlening en het uitzetten van daaruit voorvloeiende activiteiten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED

Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de Belastingdienst en SRA. Belastingdienst DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA DV 362 1Z*2ED Convenant over kwaliteit van fiscale aangiften van SRA-kantoren tussen de en SRA ----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven

Samenhang in brongegevens. Cees Kerkhoven Samenhang in brongegevens Cees Kerkhoven Barkhuis Advies 31 maart 2016 Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang Gegevensmagazijn Van GBA naar BRP Tips Agenda Stelsel van Basisregistraties Samenhang

Nadere informatie

Besturing van het stelsel van basisregistraties

Besturing van het stelsel van basisregistraties Besturing van het stelsel van basisregistraties Regie op samenhang en gebruik Versie 1.1 mei 2010 0. Inleiding... 3 1. Rollen binnen het stelsel... 4 1.1 Registratiehouders... 4 1.2 Bronhouders... 4 1.3

Nadere informatie

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV

DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting CORV DB01 Samenwerkingsafspraak aansluiting Versie 0.12 CONCEPT mijlpaal 2 9 april 2015 1 Wijzigingsbeheer versie datum door omschrijving 0.1 19nov14 R. van Rootselaar 1 e CONCEPT 1 e mijlpaal beheer per 1

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op DigiD

Handleiding voor aansluiten op DigiD Handleiding voor aansluiten op DigiD Versie 4.2.2 Januari 2015 Colofon Projectnaam Contactpersoon Organisatie DigiD Servicecentrum Logius Logius Postbus 96810 2509 JE Den Haag servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW

CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW CCvD Datastandaarden Een gezamenlijk initiatief van SIKB en IHW versie 2013.12.04 (definitief) 1. Inleiding De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en het InformatieHuis Water

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2

Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555. Businessplan: Basismobiliteit Fase 2 Regio Rivierenland Team Onderzoek & Ontwikkeling J.S. de Jongplein 2 4001 WG Tiel Telefoon 0344-638555 INHOUD 1. Basismobiliteit: wat is de huidige situatie?... 2 2. Waarom nu actie?... 2 3. De oplossing...

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie