expertise Jaarplan ISE In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Hoe vitaal is ISE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertise Jaarplan ISE In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Hoe vitaal is ISE?"

Transcriptie

1 expertise Informatiekrant nummer 32, 31 mei 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Jaarplan ISE 2 Automatiseringscommissie 7 april Daniel Crawley: WebSphere is leuk en uitdagend 5 Cap Gemini Ernst & Young behaalt CMM level 2 6 Project Chorus 7 Europort+ 8 Architectuur van de infrastructuur 10 Bij Operations profiteert men van elkaar! 12 Vitaliteit in de praktijk 14 Ondernemingsraad 15 Base en Bac: een maandelijks optredend duo 17 Interbancair Schaaktoernooi 18 Alexanderpolder verlaten 19 Telefoongids 20 Inhuur externe capaciteit 21 Performacetesten met de Fortis Bank Access Key 21 Incidenten, Calamiteiten en ITIL 22 Loket voor Systems Central Mainframe 22 Pinautomaten worden beter beveiligd 23 Afscheid Olof Olofsen, tijdelijk afscheid Hiltje Bolt 23 OLB2-pilot succesvol van start 24 Personalia en benoemingen 24 Colofon Jaarplan ISE Het MT van ISE heeft besloten om een toekomstvisie neer te leggen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het jaarplan, dat onlangs is gepresenteerd tijdens het keyplayersoverleg. In dat plan zijn de acties beschreven die op korte termijn worden uitgezet. Het jaarplan is gebaseerd op de vier doelstellingen van ISE, die begin van dit jaar zijn geformuleerd. Het MT heeft gekeken naar wat er in de afgelopen jaren rond deze doelstellingen is bereikt en naar wat er nog moet gebeuren. Dit laatste is vertaald naar concrete maatregelen, vaak voorzien van concrete targets. Deze maatregelen zijn soms opgenomen in projecten, soms in doelstellingen van mensen, en soms in doelstellingen die het MT zichzelf heeft opgelegd. Het jaarplan is bestemd voor zowel ISE zelf als voor de MT s van de metiers. Het is de bedoeling dat Kees Heijnen en Gertjan van der Leer op korte termijn, met het jaarplan onder de arm, een bezoek brengen aan alle MT s van de verschillende business lines die diensten afnemen van ISE. De doelstellingen van ISE zijn gebaseerd op de volgende vier peilers: Hoe vitaal is ISE? Continuïteit Deze doelstelling staat op nummer één. Naast alle projecten die ISE doet moeten we ervoor zorgen dat de business blijft draaien. Als er onverhoopt storingen zijn, moeten we die zo snel mogelijk oplossen en maatregelen nemen om ze in de toekomst te voorkomen. Kijkend naar de bereikte resultaten, zien we een toenemend aantal changes en een afnemend aantal incidenten. We zitten hiermee dus op een uitstekende weg. In een aantal gevallen is er nog steeds sprake van single points of failure: kennis en kunde die slechts bij een zeer beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Dat kan een probleem opleveren als zo iemand op vakantie is. Dit probleem is de afgelopen tijd verminderd, zowel bij Infra als bij APM. Belangrijke doelstellingen zijn het aanscherpen van problem management en release management. Vooral dat laatste is een actueel onderwerp. Met de komst van KASSA zullen we langzamerhand overgaan naar release management door de hele bank heen. Dit lijkt beperkingen te hebben, maar het geeft ook veel voordelen. Maximale ruimte voor business-projecten Zie pagina 12! Met deze doelstelling geven we aan dat ISE de commerciële units de maximale mogelijkheid wil geven om op kosten te

2 kunnen sturen - dat wil zeggen dat de commerciële units zoveel als mogelijk de ruimte krijgen om IT-projecten uit te voeren om hun bedrijfsvoering en de resultaten te verbeteren. Dit kan alleen door de vaste kosten (nog steeds het leeuwendeel van onze totale kosten) terug te dringen. Kijkend naar de cijfers mogen we constateren dat er, ondanks een afnemend aantal fte s, zowel relatief als absoluut meer tijd aan projecten kan worden besteed. Er is 30% meer tijd beschikbaar voor business-projecten. Ondanks dit mooie cijfer gaat ISE door met saneren: stoppen met dingen dubbel doen, en meer voordelen behalen uit samenwerking met de verzekeraar. Dat laatste niet alleen aan de Infra-kant maar ook bij APM, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling. Communicatie De business heeft de de uiteindelijke beslissingsbeveogdheid over de activiteiten die ISE wel of niet gaat uitvoeren. We kennen daarvoor de Automatiseringscommissie, maar ook project charters die met de MT s worden afgestemd. Diverse maatregelen zijn al genomen om de sturing door de business te verbeteren. Klanttevredenheidsonderzoeken spelen hierbij een rol; we constateren hier een stijgende lijn. Een noodzakelijke subdoelstelling is het verhogen van de voorspelbaarheid van projecten, door middel van projectrapportages en service level reporting. Hier ligt een extra taak op het gebied van communicatie. Ook op dit vlak wil ISE beter gaan presteren. Miscommunicatie leidt tot misvattingen, tot discussies en tot verkeerde beeldvorming. Communicatie is een moeilijk vak. ISE gaat dat beter doen. Kostenbesparingen De vierde doelstelling is en blijft het onder controle houden en reduceren van de kosten. In 2001 bedroegen de ISEkosten 263 miljoen euro, voor 2004 is het budget 209 miljoen euro (gecorrigeerd voor verhuizing van activiteiten tussen de metiers). Het aantal fte s is gedaald en zal in de toekomst nog wat verder dalen. Ook zijn besparingen voorzien als gevolg van verdere samenvoeging van systemen. Onlangs is de locatie Alexanderpolder afgestoten. Dit bespaart ISE 1 miljoen euro en Fortis Bank 2 miljoen euro per jaar. Uniformering van methoden en systeemontwikkeling is een van de andere bijdragen in de verdere reductie van de kosten van ISE. bron: presentaties in het keyplayersoverleg van 8 april 2004 Automatiseringscommissie 7 april 2004 Samenvatting van de notulen van de Automatiseringscommissie (AC). Secretaris van de AC is Martin de Borst. Statusrapportage Accounts & Payments De bottleneck bij de wijziging van de GEA-software wordt veroorzaakt door het ontbreken van definitieve specificaties. Het project wordt op korte termijn ingericht. Retail Banking en Commercial Banking worden betrokken. De haalbaarheidsstudie FIEN nadert de eindfase. Zorgpunt blijft de ISABELinspanning. Besluitvorming volgt in mei/juni. Het MT van ISE vraagt aandacht voor het feit dat het hier een majeur project betreft en wijst op de samenloop met andere grote projecten in hetzelfde PAY-domein, zoals SIPC en KASSA en de risico s die dat met zich brengt. Tevens wordt gewezen op de afspraak die in het Benelux Committee is gemaakt, bij de goedkeuring van CASH, om voorlopig geen nieuwe grote crossborder-projecten op te starten. Om te voorkomen dat bij ieder individueel project een zelfde discussie ontstaat wordt het zinvol geacht om in het Benelux Committee op 17 mei, waar de stand van zaken van CASH wordt gepresenteerd, dit uitgangspunt te laten herbevestigen. FICUS: in het kader van verschillende projecten vindt er een discussie plaats over de extern opgelegde voorschriften (bijv. privacywetgeving) rond de klantgegevens. PAY heeft een onderzoek opgestart om de consequenties in beeld te brengen. In dit kader wordt verwezen naar een tweetal notities vanuit Legal, namelijk in het kader van CREW en in het kader SLBE. Er is al veel uitgezocht in het kader van deze projecten en in overleg met Legal moeten op korte termijn de standpunten en oplossingen kunnen worden vastgesteld. De uitloop van SIPC betekent voor Nederland 6 tot 7 duizend extra mensuur. Retail Banking De consequentie van de technische Sprint-release voor de mogelijkheid van functionele wijzigingen is minder hard dan beschreven. Beperkte uitzonderingen zijn mogelijk. De Stuurgroep Prisma heeft inmiddels besloten voor het project PRISMA en webapplicaties in het algemeen de style guide voor de front-office uit België als uitgangspunt te nemen. Consequenties voor het conversietraject worden nog in beeld gebracht. De ervaringen van het pilot-kantoor voor de klantontdubbeling geven aan dat de complexiteit meevalt en de activiteiten handmatig op de kantoren kunnen plaatsvinden. Mede als gevolg van de problematiek rond Sign-plus is de verdere uitwerking opgeschort; eerst wordt de opmars rond de rekeningstructuren in KASSA-verband afgewacht en de impact daarvan voor Sign-plus. 2 expertise

3 De (onduidelijkheid over de) voortgang bij het WebSphere Infrastructuur-project blijft punt van zorg en heeft tot gevolg dat verschillende businessprojecten vertraging (gaan) ondervinden. Een planning is beschikbaar en wordt besproken in de Klankbordgroep. Bottleneck ligt met name bij de activiteiten die in Brussel moeten worden uitgevoerd. Inmiddels zijn Nederlandse resources in België ingezet voor o.a. de certificaten. (Zie ook het interview met Daniel Crawley op pagina 4- red.) Het beschikbaar stellen van informatie via sms moet gezien worden als een reactie op de markt; verschillende concurrenten doen het ook. Het betreft overigens een betaalde (door de cliënt te initiëren) dienst, waarvan de opbrengsten voor de bank minimaal zijn. Uitgangspunt is dan ook dat er minimale kosten verbonden moeten zijn aan de realisatie. Credits Basel II/Rating tools: er is een oplossing gevonden voor het probleem van het opladen van SE prospects in SMS SSC De implementatie van Europort+ is twee weken uitgesteld. Kwaliteit heeft geprevaleerd boven snelheid. Op grond van de testresultaten zijn nog enkele aanpassingen gedaan die extra testen tot gevolg hebben. (Inmiddels vond de implementatie succesvol plaats-red.) Private Banking De informatie-architectuur van Private is gepresenteerd in de Global Architecture Board. Ook andere metiers hebben presentaties verzorgd. Er zal nader overleg plaatsvinden over een presentatie van de ontwikkelingen rond de Global Architecture Board in de AC. In principe is besloten OLB2, ten behoeve van de Private-cliënten, versneld aan te sluiten op de GA-omgeving. Information Bank De insourcing van de Trade Handling (Ordina) heeft vooralsnog geen IT-consequenties. Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande mogelijkheden. CCA De implementatie van het onderwerp Scanning & Workflow schuift door van 1 juli naar 1 oktober, als gevolg van capaciteitstekort bij ISE België. Fase 1c van IAS blijft de nodige aandacht vragen t.a.v. de beschikbaarheid van resources bij CCA. Gemeld wordt dat DNB start met een onderzoek rond IAS. Budgettool: doelstelling is het nieuwe tool, in eerste instantie met beperkte functionaliteit, geïmplementeerd te hebben voor de start van de budgetronde Uitgangspunt is dat het tool wordt ingezet voor de ondersteuning van de aanlevering van de gegevens door de metiers en de processen binnen CCA zelf. Dit ter vervanging van de huidige spreadsheet-procedures. Het MT van ISE merkt op dat de investering voor het tool niet gebudgetteerd is binnen het ISE-budget. Nader overleg zal plaatsvinden. Onderwerpen Infrastructure Aan de hand van presentaties gaf Gertjan van der Leer een toelichting op de ontwikkelingen rond een viertal onderwerpen: Werkplekken Verwezen wordt naar een aantal projecten binnen Retail Banking, waarin de vervangingsstrategie in feite werd toegepast. Hier zijn goede ervaringen opgedaan en is aangetoond dat de kosten dalen. Het centraliseren van de printers levert tevens een grote besparing op t.a.v. het gebruik van cartridges, in verhouding de grootste kostenpost van een printer. Voordat de scan-functies van de Multi Functional Devices vrijgegeven worden, dient er onderzocht te worden wat de behoefte is. Deze functionaliteit is nu zeer beperkt beschikbaar en implementatie zal de nodige extra kosten met zich meebrengen. Het voorstel rond de doorbelasting van pc s en het beperken van de inzet van werkplekprinters wordt geaccordeerd door de AC Xbow Zowel project als werkplek hebben nu de naam XBow. De aanduiding Scorpius komt daarmee te vervallen. FORMI is inmiddels een zelfstandig project. De noodzaak van de vervanging van de werkplek wordt bevestigd door de problemen bij de uitrol van MPNL-werkstations bij Commercial Banking; verschillende driverproblemen moesten daarbij worden opgelost. Een van de belangrijkste issues is de consolidatie van de applicaties. Met name het testen van de applicaties is een belangrijke kostenpost en heeft grote invloed op de doorlooptijd. De invoering van de unieke UserID en role-based security valt buiten de scope van XBow en vindt plaats in afzonderlijke projecten (FUID en UUAM) Local free seating is definitief voor de hoofdkantoren binnen een land, de mogelijkheden van global free seating zijn in onderzoek. De gewenste consolidatie van applicaties speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit de AC wordt aangegeven dat deze functionaliteit voor een aantal metiers heel belangrijk is. Naar aanleiding van het commentaar zal worden nagegaan of er alternatieven zijn. Afgesproken wordt dat de consolidatieslag zo spoedig mogelijk wordt opgestart. De metiers spelen daarbij een belangrijke rol, zij moeten namelijk de keuzen maken. De genoemde besparing van fte in Nederland is nog gebaseerd op de oude aanpak, impact van de nieuwe aanpak moet nog vastgesteld worden. De doorlooptijd van de vervanging in Nederland wordt getaxeerd op anderhalf jaar. Voor 2004 is bij de metiers niets gebudgetteerd, voor 2005 moet wel rekening gehouden worden met XBow in de ISEbudgetten van de metiers. Alhoewel de applicaties getest worden door ISE moet de business zelf ook rekening houden met de nodige testinspanning. Tevens moeten de metiers rekening houden met conversie/aanpassingstrajecten en testinspanningen voor bijvoorbeeld met Excel en Access zelf ontwikkelde toepassingen. Afgesproken wordt dat, via de Klantteams, nadere informatie over de aanpak, organisatie, consequenties en indicaties van de inspanningen beschikbaar wordt gesteld. XBow gaat een forse aanslag doen op de capaciteit van de metiers. In combinatie met zaken als de nieuwe functiebeschrijvingen en de ARIS-conversie kunnen er capaciteitsproblemen gaan ontstaan en is prioritering wellicht een noodzaak. Lees verder op pagina 11 expertise 3

4 Daniel Crawley over de status van de WebSphere-infrastructuur Daniel Crawley is per 1 april benoemd tot Global Technology Manager (GTM) WebSphere. Zijn opdracht is het versterken van de organisatie rond de WebSphere-infrastructuur. Daarbij bouwt hij voort op het beleid van zijn voorgangers. WebSphere is leuk en uitdagend, zegt Daniel, maar het is complexe materie. Er moet dus nog veel gebeuren. Er wordt gelukkig erg goed samengewerkt, ook internationaal. WebSphere is leuk en uitdagend Daniel Crawley: Met WebSphere gebeurt veel op applicatief gebied enkele voorbeelden zijn Prisma, GeMP, Fair, Oasis, egmk maar achter de schermen gebeurt ook veel op infrastructureel gebied. Er worden veel applicaties in snel tempo gebouwd. Ik wil niet zeggen dat de infrastructuur daarop achterliep, maar de complexiteit daarvan is tot nog toe door iedereen onderschat, ook door de applicatieontwikkelaars. Sinds 1 april ben ik Global Technology Manager WebSphere. Ik ga niets radicaal veranderen, ik volg voor het grootste deel de lijn van mijn voorganger. Alleen zijn we een spade dieper gegaan in de planning. We werden telkens verrast door het volume en door de complexiteit. We proberen die twee in de tang te krijgen. We hebben daarom een heel gedetailleerd plan gemaakt, over de drie landen. De organisatie rondom de WebSphereactiviteiten is ook aangepast. Er is nu een Steering Committee Global Websphere (SCGW). Alle GTM s van de Infra-afdelingen komen minimaal een keer per maand bij elkaar om over Web- Sphere-zaken te praten. Dat is erg belangrijk: WebSphere-applicaties worden het gezicht van de bank naar buiten en naar binnen en er zijn heel veel afhankelijkheden met andere technische domains. In elk land is een Local Technology Manager (LTM) aangesteld die verantwoordelijk is en als aanspreekpunt fungeert voor WebSphere. Vanwege het volume is het niet altijd mogelijk is om te weten wat zich in de andere landen afspeelt. Je moet dus in elk land iemand hebben die dat voor zijn verantwoordelijkheid neemt. Samenwerking met België en Luxemburg De samenwerking met mijn collega s in België en Luxemburg loopt uitstekend. We komen om de twee weken bij elkaar om planningen en andere onderwerpen te bespreken. We hebben een planning gemaakt op basis van twee uitgangspunten: hoe helpen we de meeste WebSphere-projecten en hoe kunnen we de grootste Web- Sphere-projecten helpen. Dat hebben we niet zelf bedacht; we hebben gekeken naar de projectportefeuille en naar de deadlines, en we hebben gesprekken gehad met de verschillende verantwoordelijken van Application Management. Je kunt niet iedereen altijd blij maken, maar we denken dat we op deze manier de meeste projecten kunnen helpen. Daniel Crawley is Global Technology Manager (GTM) WebSphere. Hij werkt samen met de Local Technology Managers (LTM) in België: Jean-Paul Colard en Luxemburg: Jean-Jacques Dubois. Daniel heeft de leiding van de WebSphere Competence Centre in Amsterdam overgedragen aan Edwin van de Klashorst. Andere WebSpheretaken heeft hij overgedragen aan Stanley van Kleef. De leiding voor het WebSphere-team binnen Distributed Services zal bij Hubertie van Kruining blijven. We besteden ook veel aandacht aan de generieke WebSphere-infrastructuur. Het probleem van generieke oplossingen is dat ze groot zijn en dat de doorlooptijd lang kan zijn. Veel projecten hebben een probleem dat snel opgelost moet worden. In het verleden is er veel 4 expertise

5 tijd besteed aan projectspecifieke oplossingen. Wat wij willen is dat er meer tijd wordt besteed aan generieke, structurele oplossingen. Daar heeft iedereen baat bij, ook projecten die om specifieke oplossingen vragen. Steeds meer behoefte aan Web- Sphere-kennis Je merkt dat er in de organisatie steeds meer behoefte komt aan informatie over WebSphere. Zeker binnen Application Management zie je twee hoofdsmaken ontstaan. De ene is Cobol. Dat is verreweg de grootste en dat zal de komende tijd zo blijven. Maar de tweede is Web- Sphere. Er zijn nog andere smaken, maar die komen meer en meer in de exotische hoek terecht. De meeste projecten die niet in Cobol op het mainframe kunnen worden uitgevoerd, die worden in WebSphere uitgevoerd. Of je krijgt een deling: de backend in Cobol en de front-end in Web- Sphere. Dus de combinatie van deze twee is ook erg sterk. Dit legt steeds meer gewicht in de WebSphere-schaal en dat betekent dat het meer gaat leven in de organisatie. We zien ook dat we meer mensen nodig hebben met kennis op dit gebied. Zo gaan we bijvoorbeeld meer architecten omscholen en opleiden voor WebSphere. Een van de zaken die het zo complex maken is de snelheid waarmee dingen veranderen. We zijn nu aan het kijken naar de volgende versie van Web- Sphere. Omdat het zo nieuw is zijn de verschillen vaak groot; de verschillen tussen versie 3 en 4 waren heel groot, en het verschil tussen versie 4 en 5 is ook nog heel groot. Wat het nog complexer maakt is dat een groot deel van de infrastructuur ligt in België. In Nederland en Luxemburg maken we dus gebruik van de Belgische infrastructuur. De komende maanden gaan we kijken hoe we over kunnen gaan naar de volgende versie van WebSphere. Tegelijk willen we de componenten steviger neerzetten en de infrastructuur robuuster maken. Nog een heleboel te doen Zoals ik zei is de internationale samenwerking erg goed. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Web- Sphere Security in België. Daar was men voornamelijk bezig met de security van de generieke infrastructuur en had men onvoldoende capaciteit om te helpen met projecten in Nederland. Op initiatief van WebSphere Security is nu een samenwerkingsvorm gevonden waarin wij mensen naar België sturen om opgeleid te worden in de Belgische systemen. Die mensen kunnen nu dus Nederlandse projecten helpen, maar ze kunnen ook Belgische projecten helpen als men het daar erg druk heeft. Deze manier van samenwerken willen we verder uitbreiden, dus dat er meer uitwisseling van kennis en capaciteit tussen de drie landen plaatsvindt. Het slechten van muren tussen de landen en de WebSphere-afdelingen: daar heeft iedereen baat bij. WebSphere is leuk. Het is nieuw en uitdagend. Het gaat goed maar er is nog een heleboel te doen om WebSphere net zo betrouwbaar en robuust te maken als andere omgevingen. Nico Spilt WebSphere wijst de weg op de digitale snelweg. Cap Gemini Ernst & Young behaalt Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) schaart zich met de Accelerated Delivery Center-werkwijze (ADC) sinds eind maart tussen de 15 bedrijven in Nederland die bij het Software Engineering Institute geregistreerd staan met minimaal CMM level 2. Bij de Compliant Assessment die is uitgevoerd tussen januari en maart 2004 zijn naast de interne werkwijze ook projecten beoordeeld die met de ADC-werkwijze worden uitgevoerd bij drie klanten van CGEY. Zo ook projecten bij Fortis Bank, EnergieNed en Rabo. In het Fortis Bank OASIS-project, uitgevoerd in het WSCC van Rotterdam, werken onze eigen mensen samen met CMM level 2 medewerkers van het ADC aan de ontwikkeling van een WebSphere-applicatie voor de Commodities-afdeling van de Corporatebank. Het werken op dit kwaliteitsniveau en met Rational Unified-process wordt binnen het team als zeer positief ervaren. Op 5 april werden ook wij uitgenodigd voor de officiële overhandiging van het certificeringrapport aan Cap Gemini Ernst & Young. Certificering voor CMM level 3 staat op de rol voor eind Egbert Lavaleije expertise 5

6 Een cross-borderfabriek voor de effectenafhandeling van Fortis Bank Project Chorus Een van de strategische doelstellingen van Fortis Bank is te komen tot een Benelux-bank. Dat wil zeggen een efficiënte bank waar iedere functie slechts eenmaal uitgevoerd wordt, in plaats van drie maal. Functies die zoveel mogelijk gebruik maken van een gemeenschappelijk geautomatiseerd systeem. Er lopen verschillende projecten om dat te bereiken. Een van die projecten is Chorus: dit project richt zich op de effectenafhandeling (securities handling) voor de retailmarkt. We spraken hierover met Wim Hut van het Securities Service Center (SSC), Jan de Reus (ISE) en Johan Berends (Private Banking). Zij zijn vanuit Nederland betrokken bij het Chorusproject. Dat project heeft zowel een business- als een IT-component. Competence centers Wim Hut: Bij Chorus zijn betrokken Securities Handling, Private Banking en ISE. Securities Handling gaat reorganiseren. ISE gaat ons daarbij helpen, want we gaan met z n allen ook naar een gemeenschappelijk informatiesysteem. En Private Banking, die hier in Nederland op de administratie van Information Banking zit, komt straks bij ons in de administratie. Dat is waarom wij met z n drieën optrekken. En dat doen we cross border. Chorus is een van de belangrijkste cross border-projecten. We zijn een Beneluxbank, en die bank wil de activiteiten die in de verschillende landen plaatsvinden gaan bundelen. De effectenafhandeling voor de retailmarkt willen we niet drie keer doen, maar één Johan Berends, Wim Hut, Jan de Reus keer. Het uiteindelijke doel is natuurlijk kostenbesparing. We willen toe naar één fabriek voor de effectenafhandeling. Maar die fabriek staat straks niet in één land: een deel komt in België, een deel in Nederland en een deel in Luxemburg. Dat noemen we competence centers; elk land zal straks enkele competence centers bevatten. Een competence center werkt voor de hele Benelux. Dit maakt het voor Securities Handling tot een ingewikkelde operatie. Voor ons was het het makkelijkst geweest om alles in één land neer te zetten, maar we hebben ook te maken met een sociale factor. De besparing wordt daarom gelijkmatig verdeeld over de drie landen. De competence centers zijn kwalitatief en kwantitatief zo verdeeld dat we denken dat op deze manier te kunnen bereiken. IT-aspecten Jan de Reus: De effectenafhandeling voor de Nederlandse cliënten gaat plaatsvinden op het shared platform, maar de financiële afhandeling blijft lokaal. We krijgen straks afgerekende transacties uit België, die wij moeten boeken in GA of Sprint om nota s naar de klant te sturen. Daar moeten we dus iets voor bouwen. Aan de IT-kant hebben we in Nederland de komende twee jaar zo n 40 manjaar ingepland. Chorus omvat twaalf IT-gerelateerde projecten. Het merendeel daarvan is cross border. Daarnaast zijn er lokale 6 expertise

7 projecten. In Nederland vinden deze plaats onder de noemer OIL: operational integration layer. De nieuwe front end was in eerste instantie ook lokaal, maar dat wordt waarschijnlijk een cross border-project omdat de functionaliteit die we willen realiseren ook in België gebruikt gaat worden. Een afgeleide doelstelling van Chorus is dat we willen proberen een standaard neer te zetten voor het doen van cross border-projecten. Er wordt nagedacht over de documenten die opgeleverd moeten worden, over de testmethodiek die we willen gebruiken. Als dat lukt, willen we deze werkwijze ook voor andere projecten gaan hanteren. Wat dat betreft staan we behoorlijk in de schijnwerpers: lukt het om cross border zo n zwaar project op poten te zetten en kunnen we dat vervolgens ook als standaard neerzetten. Private Banking Johan Berends: Voor Private Banking Nederland is er sprake van een wisseling van providers op het gebied van securities handling. Wij stappen over van de Information Bank naar het nieuwe shared platform in Brussel. De beslissing om over te gaan is op Fortis Bank-niveau genomen in kader van de realisatie van het one-bank concept. Deze realisatie vraagt echter ook veel tijd en aandacht van ons. Deze migratie legt een grote claim op de beschikbare resources. Dat betekent voor de komende jaren dat de focus voor een groot gedeelte op een intern vervangingsproject ligt. Gegeven de genomen beslissing is het voor Private Banking van zeer groot belang dat minimaal het bestaande niveau van de dienstverlening met bijbehorende functionaliteiten gehandhaafd blijft. Wij hebben een aantal specifieke wensen die te maken hebben met de Nederlandse wetgeving: de wet op het girale effectenverkeer, ons bewaarbedrijf dat nu juridisch gezien los staat van Fortis Bank. Dit betekent dat we de komende jaren bezig zijn met een project dat erop gericht is de functionaliteit die momenteel wordt geboden te ontwikkelen op het nieuwe shared platform. Dit lijkt vreemd, maar de rechtvaardiging moet gezocht worden in de strategische keuzes die zijn gemaakt. Gezien het belang van een hoogstaande dienstverlening op het gebied van securities handling, is de succesvolle implementatie voor ons van eminent belang. Grote problemen bij de invoer kunnen we ons niet permiteren. Dit betekent ook voor ons de komende jaren dus alle hens aan dek. Van Cronos naar Chorus Twee jaar geleden heeft McKinsey een onderzoek gedaan naar het samenvoegen van de operationsprocessen van Fortis Bank. Daar zijn verschillende voorstellen uit naar voren gekomen: de zogeheten Cronos-projecten. Een daarvan was Cronos SEC: het samenvoegen van de securities handling-activiteiten. De naam Cronos SEC is inmiddels veranderd in Chorus. In het derde kwartaal van 2003 heeft het Benelux Comité een go gegeven voor Chorus. De planning is dat eind 2005 het nieuwe shared platform operationeel is voor Retail Bank België en Luxemburg. In mei 2006 sluit Retail Nederland hier op aan, en in oktober 2006 zou Private operationeel moeten worden. Het nieuwe shared platform betekent ook dat Online Beleggen (zie vorige Expertise) en Europort (sinds kort Europort+) hier naartoe zullen overgaan. Nico Spilt EuroPort+ Bij Securities Service Center (SSC) is EuroPort+ in gebruik genomen, het nieuwe back-office systeem dat de plaats heeft ingenomen van het vroegere EuroPort. Dit back-office systeem wordt door SSC gebruikt voor de verwerking van effectentransacties en de bijbehorende portefeuilleadministratie. De Beleggingsteams gebruiken dit systeem om de opdrachten van Retailklanten in te voeren. In het geval van EuroPort+ staat de plus niet per definitie voor uitgebreider, wel voor gebruiksvriendelijker. Introductie van EuroPort+ werd onvermijdelijk toen bleek, dat bepaalde verouderde systeemsoftware niet langer door de betreffende leverancier ondersteund zou worden. In een vroeg stadium is begonnen met een intensief testtraject. Er zijn uitgebreide testspecificaties opgesteld, die na de oplevering van de eerste versie van EuroPort+ begin januari, bij het feitelijke testen gebruikt zijn. Projectleider Govert Eggink is erg tevreden over die testfase: Door grote inzet van de medewerkers van SSC en een aantal medewerkers van de Beleggingsteams is het gelukt het systeem in drie maanden volledig te testen. EuroPort+ maakt gebruik van een andere database (Oracle) dan het huidige EuroPort. Dit betekende dat tijdens het implementatieweekend ook een conversie van de gegevens moest worden uitgevoerd. De hiervoor ontwikkelde conversieprogrammatuur is verschillende keren intensief getest. Daaruit bleek dat de conversie aanzienlijk sneller verliep dan verwacht, waardoor uitwijk naar een extra lang weekend niet noodzakelijk was. De succesvolle introductie van EuroPort+ is het resultaat van een nauw samenwerkingsverband tussen de coördinatoren binnen het SSC, ISE Procesbeheer in Woerden, testers vanuit zowel SSC als Retail Bank en Syntel, de leverancier van het nieuwe systeem. bron: ExtraForte, april 2004 expertise 7

8 Henk Houtzager en Kees Prins over de toekomstvisie Architectuur van de infrastructuur Fortis Bank is bezig om een visie te ontwikkelen op de toekomst. Wat is de strategie, waar gaat de bank in zijn totaliteit naartoe? Dit alles in het kader van de one bank-gedachte. In het verlengde hiervan is ISE bezig een visie te ontwikkelen op het gebied van de infrastructuur-architectuur. De wensen van de business kunnen immers alleen verwezenlijkt worden als de infrastructuur op orde is. De visie wordt ontwikkeld voor de periode , maar zal daarna voortdurend worden aangepast. De opdracht hiertoe is gegeven aan ISE Architecture onder leiding van Paul Thysens. We spraken met Henk Houtzager (Application Management Architecture Guidelines & Testmanagement) en Kees Prins (Infrastructure Architecture). Onze opdracht was te onderzoeken wat de visie op het gebied van infrastructuur-architectuur wordt in de periode De eerste stap was het tekenen van een framework met de componenten die we onderkennen binnen Infrastructuur. Welke domeinen onderscheiden we, hoe verhouden die zich onderling. Al deze componenten hebben we gerangschikt, vanaf de interface met de gebruiker, met alle systemen die daaronder liggen, en helemaal aan de onderkant de netwerklaag die daarbij komt kijken. (schema hieronder) tuur worden onderkend. Je hebt een domein central systems, distributed systems, netwerken enzovoort. In dat plaatje zie je dezelfde gele blokjes terugkomen. (schema op pagina hiernaast) Workshop Daarna moest de visie worden vormgegeven: waar staan we nu en waar willen we in 2006 zijn? We hebben daartoe een workshop georganiseerd met alle GTM s en LTM s die verantwoordelijk zijn voor de verschillende domeinen. Dit om hun visie naar boven te krijgen en om tot een gezamenlijke visie te komen. We zijn twee dagen met het onderwerp bezig geweest. Iedereen beelden en bereikten we dat het geen plan per domein werd, maar een gezamenlijk plan. Om die workshop in goede banen te leiden hebben we een procesmodel van de Meta Group gebruikt. Dat is een methode waarmee je de gewenste situatie in beeld kunt brengen. De basis van dat procesmodel is in feite heel simpel: als je wilt weten waar je over een aantal jaren staat, dan moet je ten eerste weten waar je vandaag de dag staat, en ten tweede moet je weten welke zaken hierop invloed hebben. Dat is enerzijds je omgeving: de buitenwereld, wat gebeurt er op IT-gebied en wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de business. Anderzijds zijn dat de interne klanten van Infra, dus de verschillende business lines maar bijvoorbeeld ook Application Management. Voor wat betreft de externe zaken hebben we gebruik gemaakt van onderzoekbureaus. Zo heeft Gartner een verhaal verteld over wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op business- en IT-gebied in de komende jaren. Voor de interne zaken hebben we gebruik gemaakt van de jaarlijkse plannen die gemaakt worden door de business. Daarin zijn behalve alle concrete projecten ook de strategische doelen aangegeven: wat vindt de business van strategisch belang om de komende jaren te bereiken. Vervolgens hebben we datzelfde plaatje nog een keer getekend, maar dan op de manier die overeenkomt met de domeinen zoals die binnen Infrastrucheeft verteld over zijn onderdeel en we hebben samengewerkt in groepjes uit verschillende domeinen. Op die manier nam iedereen kennis van elkaars denk- Gemeenschappelijk beeld Al deze gegevens hebben we doorgenomen en geconsolideerd, om een gemeenschappelijk beeld te krijgen van wat de business wil op IT-gebied. Een van de conclusies is dat heel veel projecten die men gaat doen cross-border gaan spelen: zowel de infrastructuur als het beheer zullen dus cross-border geregeld moeten zijn. Ook komen we zaken tegen als customer intimacy, dat wil 8 expertise

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties

Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties DKTP Informatie Technologie Veembroederhof 1 1019 HD Amsterdam Telefoon 020 427 52 21 Kwaliteitsbewaking en testen in ICT beheerorganisaties Voor de meeste projectgroepen die software ontwikkelen vormt

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer

Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer WHITEPaPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT Business Service Management Eén ERP-oplossing voor al uw beheer IT SERVIcE PRoVIDER auteur: Herman Rensink WHITEPAPER: BUSINESS SERVICE MANAGEMENT 2 Met GENSYS levert

Nadere informatie

Een centrale Operations bridge met Service Level Management

Een centrale Operations bridge met Service Level Management HP Software: Apps meet Ops 2015 Een centrale Operations bridge met Service Level Management Marcel de Wit/ March 31 st, 2015 HP Software: Apps meet Ops 2015 Operations Bridge "A physical location where

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer!

Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid. Stop met procesgericht ICT-beheer! Betere dienstverlening door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer! Agenda 19.00 Welkom 19.05 Terugblik op presentatie Service managersdag 2011 19.30 Gelaagdheid in dienstverlening

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Taakcluster Operationeel support

Taakcluster Operationeel support Ideeën en plannen kunnen nog zo mooi zijn, uiteindelijk, aan het eind van de dag, telt alleen wat werkelijk is gedaan. Hoofdstuk 5 Taakcluster Operationeel support V1.1 / 01 september 2015 Hoofdstuk 5...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Zou het niet iedeaal zijn

Zou het niet iedeaal zijn Zou het niet iedeaal zijn ...als op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker alles klaarstaat?! Er zal geen discussie over bestaan. Het zou ideaal zijn wanneer alle voorzieningen op de eerste werkdag

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam

De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam De weg naar SOA bij de Gemeente Rotterdam Een reisverslag OGH Fusion Middleware SOA dag 19-5-2010 Lonneke Dikmans Oracle Ace Director Inhoud 2 Architectuur Doelstellingen Rotterdam Veilig, betrouwbaar

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Introductie stakeholdermanagement. SYSQA B.V. Almere

Introductie stakeholdermanagement. SYSQA B.V. Almere Introductie stakeholdermanagement SYSQA B.V. Almere Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Hoe herken je stakeholders?... 4 3. Drie kenmerken... 5 3.1 Macht... 5 3.2

Nadere informatie

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen.

Cloudscan We nemen de tijd om uw organisatie goed in kaart te brengen en de Cloud op uw organisatie aan te passen. Veel ondernemers vragen zich af wat de Cloud nu precies is en wat het voor hun onderneming kan betekenen. CAB holland geeft u duidelijkheid. Cloud kan een antwoord zijn op drie IT vraagstukken: 1. U wilt

Nadere informatie

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid

Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud. Koenen en Co en Valid Praktijkcase de ervaringen van Koenen en Co met de transitie naar de cloud Koenen en Co en Valid Koenen en Co is de vooruitstrevende totaaladviseur voor zakelijk Zuid- Nederland. Met vestigingen in Maastricht

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

SVHT-IT. Mission statement

SVHT-IT. Mission statement SVHT-IT Mission statement Wij leveren oplossingen en diensten aan het MKB op het gebied van ICT, waarbij service, flexibiliteit en een persoonlijke relatie met de klant voorop staan SVHT-IT is een onderneming

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI

Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI getronicspinkroccade.nl Goed functioneel beheer noodzaak voor effectievere SPI Machteld Meijer Zeist, 3 oktober 2006 Inhoud Domeinen en modellen Functioneel beheer en BiSL Rol van BiSL in SPI 1 Goed functioneel

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Customer Experience Management

Customer Experience Management Customer Experience Tele Train Grensverleggend klantcontact Tele Train. Grensverleggend klantcontact. Rendementsverbetering door optimale klantinteractie Een greep uit vragen die bij onze klanten leven

Nadere informatie

Congres Architectuur in de Zorg

Congres Architectuur in de Zorg Congres Architectuur in de Zorg Men neme een architect Recept voor een goed zorgsysteem Nieuwegein, 23 juni 2011 Even voorstellen Even voorstellen M&I/Partners, Speerpunten in de zorg EPD-strategie en

Nadere informatie

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates

HET BLOEMMODEL. Peter van Leeuwen Directeur Instellingen ING Mid Corporates HET BLOEMMODEL Peter van Leeuwen Directeur Instellingen Mid Corporates MID CORPORATES Doelgroep Bedrijven met omzet > 5 en < 250 miljoen of > 50 werknemers Instellingen uit gezondheidszorg of Public Sector

Nadere informatie

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies

Vragen en Antwoorden naar aanleiding van Shell Engagement Sessies HSE Q1. Dienen incidentmeldingen straks via het Shell systeem gedaan te worden of via het Johnson Controls systeem? A1. Incidenten dienen zowel aan Shell als binnen Johnson Controls gemeld te worden. Omdat

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur

Dynamic infrastructure. Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur Expertvisie: In vijf stappen naar een dynamische it-infrastructuur We behandelen in dit document de 5 stappen naar een dynamische it-infrastructuur:

Nadere informatie

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services

Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services Factsheet E COMMERCE BEHEER Managed Services E COMMERCE BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar e-business platform. Efficiënt beheer is cruciaal voor de continuïteit

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel

UWV Testservice. Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel UWV Testservice Resultaatgerichte invoering van een adaptief procesmodel Rob Passage Karin Boons UWV Gegevensdiensten Sogeti Software Control Agenda 11e SPIder conferentie, 29 september 2008 De werkende

Nadere informatie

Transavia ISM. Agenda

Transavia ISM. Agenda Transavia ISM Agenda Transavia Uitgangspunten voor ISM ISM Implementatie bij Transavia Ontwikkeling van het proces Procesmatig werken binnen Transavia Wat heeft ISM opgeleverd. Transavia ISM presentatie

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Efficiëntie? Dat is werken

Efficiëntie? Dat is werken Efficiëntie? Dat is werken met actuele informatie. Punt. Isabel Corporate Synchroniser Isabel Corporate Synchroniser Hoe efficiënt werkt u vandaag? Vandaag is het uitwisselen van bestanden tussen Isabel

Nadere informatie

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl

Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Projectmanagement opdrachten geselecteerd door ikdoeprojecten.nl Bijgewerkt tot en met 18 januari 18 1 interim Projectmanager Datawarehouse Vastgoed gezocht! enkele maanden, gemiddeld 3, 4 of 5 dagen per

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

Meer Business mogelijk maken met Identity Management

Meer Business mogelijk maken met Identity Management Meer Business mogelijk maken met Identity Management De weg naar een succesvolle Identity & Access Management (IAM) implementatie David Kalff OGh 14 september 2010 't Oude Tolhuys, Utrecht Agenda Herkent

Nadere informatie

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas

Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE. 24 sept 2015; Jurgen Bomas Sturing op ICT STRATEGISCHE BESLUITVORMING GOVERNANCE INNOVATIE Sturen op ICT en samenhang met business Maes als onderzoek model Vanuit onderzoek in bedrijfsleven: IT beslissing Rol Directie Consequentie

Nadere informatie

EXIN Business Information Management Foundation

EXIN Business Information Management Foundation Voorbeeldexamen EXIN Business Information Management Foundation with reference to BiSL Editie mei 2012 Copyright 2012 EXIN Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt

Nadere informatie

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services

Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services Factsheet CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services CMS & DIGITAL MARKETING BEHEER Managed Services We zorgen voor een gegarandeerd stabiel, snel en schaalbaar digitaal platform. Efficiënt beheer

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!!

Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Titel, samenvatting en biografie Albert Jan Anneveld en Co Meerveld Testomgevingen, nu zeker wel!!! Samenvatting: Het belang van testen hoeven we niet uit te leggen. Onze presentatie behelst een warm pleidooi

Nadere informatie

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode

Zero Based Begroten. De andere kant van de kaasschaafmethode Zero Based Begroten De andere kant van de kaasschaafmethode Je moet de tijd nemen voor Zero Based Begroten, en je moet lef hebben Zero Based begroten legt een duidelijke relatie tussen de doelstellingen,

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Service Level Management DAP Template

Service Level Management DAP Template Service Level Management DAP Template Versie 1.0 27 juli 2011 Definitief Auteur : Bart de Best Akkoord : Bart de Best Datum : 27 mei 2011 Versie : 1.0 Referentie : DAP template Pagina : I Colofon Titel

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB

5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB 5 GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB VIJF GOUDEN TIPS VOOR HELDER ONLINE PROJECTMANAGEMENT IN HET MKB Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Veranderingen in de markt 3 De vijf

Nadere informatie

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht?

Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Naar HKZ; procesgericht of doelgericht? Septa Management Group Scheepsmakershaven 34d 3011 VB Rotterdam Auteur: Johan ter Heegde Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vertrekpunt HKZ: documenten, processen of

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling

Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Service Niveau Overeenkomst Digikoppeling Versie 1.3 Datum 26 mei 2015 Status Definitief Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m) e. servicecentrum@logius.nl

Nadere informatie

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren

Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Whitepaper ERP Succesvol ERP implementeren Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe vergroot je de kans op

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden

Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 Projectmatig werken in de lokale sector Katlijn Perneel, Partner, ParFinis Projectmatig 2 - werken voor lokale overheden 1 Inhoud

Nadere informatie

Ant: B Dit is het doel van het proces.

Ant: B Dit is het doel van het proces. In welk proces vormt het voor aanpassingen in de informatievoorziening beschikbaar gestelde budget een mandaat voor besluitvorming? A: Contractmanagement B: Financieel management C: Transitie D: Wijzigingenbeheer

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

Checklist risicofactoren IT-projecten

Checklist risicofactoren IT-projecten Organisatie SYSQA B.V. Pagina 1 van 5 Checklist risicofactoren IT-projecten In onderstaande checklists zijn de factoren die het slagen van een project beïnvloeden opgenomen. Projectomvang Hoe groot is

Nadere informatie

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1

Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Bijeenkomst PeopleSoft 9.1 Een update Projectteam 11 juli 2013 17-7-2013 Delft University of Technology 1 1 Challenge the future PeopleSoft 9.1 Informatiesessie Doel: Over en weer informatie uitwisselen

Nadere informatie

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur.

Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. ITIL Wat is ITIL? Best practice verzameling voor het managen van alle aspecten van beheer van ICT-infrastructuur. Begrippen Rol Functie Proces Proceseigenaar Procesmanager Product Dienst Problem Problem

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011

THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 THIS is IT! Kadaster en Sourcing Stella Kuin & Robert Schotman 3 februari 2011 Agenda : Kadaster en Sourcing Proces Sourcing strategie Meerjaren Beleidsplan Kadaster Verkaveling HR aspecten Marktconsultatie

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Digikoppeling adapter

Digikoppeling adapter Digikoppeling adapter Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555

Nadere informatie

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing

Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Nieuwe BI-omgeving van ApplicationNet is waardevolle bron van informatie voor facturatie, rapportages, kostenbesparing en marketing Organisatie Werkplek Online is de private cloud oplossing van ApplicationNet

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl

Van 6 weken naar 6 minuten. met. OpenSource. Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Van 6 weken naar 6 minuten met OpenSource Jan-Taeke Schuilenga Infrastructuur Architect Jantaeke.schuilenga@duo.nl Wat is DUO? Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van OCW - Studiefinanciering - Bekostiging

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo

Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Live Communications Server en Office Communicator bij Bugaboo Innovatieve samenwerking bij Bugaboo: betere communicatie en minder e-mail Het designbedrijf Bugaboo bekend van de baanbrekende kinderwagens

Nadere informatie

Inrichten Architecture Governance Equens

Inrichten Architecture Governance Equens Inrichten Architecture Governance Equens Peter Droppert Equens SE Enterprise Architect 2011 Equens SE Peter.Droppert@nl.equens.com +31625199782 V4 20111110 Governance @ Equens 2 Agenda Architecture Governance

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive

Ad Hoc rapportage of constante sturing. Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive 1 Ad Hoc rapportage of constante sturing Presentatie door: Paul Brands Regional Account Executive Agenda 2 Wie zijn wij? Duurzaam ondernemen / Informatie voorziening. Veranderende inzichten. Knelpunten

Nadere informatie

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven

Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Uitkomsten Inzicht Verdienmodel voor Intermediairbedrijven Intermediairs Verwacht u dat uw product- en dienstenportefeuille ingrijpend gaat wijzigen? Verwacht u dat uw klant-markt combinaties ingrijpend

Nadere informatie

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F.

BentVoorbeeld. Proces en informatie onderzoek DECLA. consultancy. Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. BentVoorbeeld Proces en informatie onderzoek DECLA consultancy Versie : 1.0 Datum : 3 juli 2013 Auteur : D.W.F. Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 INTRODUCTIE... 4 3 OPDRACHTOMSCHRIJVING EN SCOPE... 5 4

Nadere informatie

Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor?

Softwaregebruik in het compliance-tijdperk. Compliant softwaregebruik: is de IT-organisatie er wel klaar voor? RESEARCH NOTE Softwaregebruik in het compliance-tijdperk Het onderzoek Onderzoek onder business en IT managers naar software, compliance en licenties Bedrijfsleven en overheid 93 deelnemers Het gebruik

Nadere informatie