expertise Jaarplan ISE In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Hoe vitaal is ISE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "expertise Jaarplan ISE In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Hoe vitaal is ISE?"

Transcriptie

1 expertise Informatiekrant nummer 32, 31 mei 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Jaarplan ISE 2 Automatiseringscommissie 7 april Daniel Crawley: WebSphere is leuk en uitdagend 5 Cap Gemini Ernst & Young behaalt CMM level 2 6 Project Chorus 7 Europort+ 8 Architectuur van de infrastructuur 10 Bij Operations profiteert men van elkaar! 12 Vitaliteit in de praktijk 14 Ondernemingsraad 15 Base en Bac: een maandelijks optredend duo 17 Interbancair Schaaktoernooi 18 Alexanderpolder verlaten 19 Telefoongids 20 Inhuur externe capaciteit 21 Performacetesten met de Fortis Bank Access Key 21 Incidenten, Calamiteiten en ITIL 22 Loket voor Systems Central Mainframe 22 Pinautomaten worden beter beveiligd 23 Afscheid Olof Olofsen, tijdelijk afscheid Hiltje Bolt 23 OLB2-pilot succesvol van start 24 Personalia en benoemingen 24 Colofon Jaarplan ISE Het MT van ISE heeft besloten om een toekomstvisie neer te leggen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het jaarplan, dat onlangs is gepresenteerd tijdens het keyplayersoverleg. In dat plan zijn de acties beschreven die op korte termijn worden uitgezet. Het jaarplan is gebaseerd op de vier doelstellingen van ISE, die begin van dit jaar zijn geformuleerd. Het MT heeft gekeken naar wat er in de afgelopen jaren rond deze doelstellingen is bereikt en naar wat er nog moet gebeuren. Dit laatste is vertaald naar concrete maatregelen, vaak voorzien van concrete targets. Deze maatregelen zijn soms opgenomen in projecten, soms in doelstellingen van mensen, en soms in doelstellingen die het MT zichzelf heeft opgelegd. Het jaarplan is bestemd voor zowel ISE zelf als voor de MT s van de metiers. Het is de bedoeling dat Kees Heijnen en Gertjan van der Leer op korte termijn, met het jaarplan onder de arm, een bezoek brengen aan alle MT s van de verschillende business lines die diensten afnemen van ISE. De doelstellingen van ISE zijn gebaseerd op de volgende vier peilers: Hoe vitaal is ISE? Continuïteit Deze doelstelling staat op nummer één. Naast alle projecten die ISE doet moeten we ervoor zorgen dat de business blijft draaien. Als er onverhoopt storingen zijn, moeten we die zo snel mogelijk oplossen en maatregelen nemen om ze in de toekomst te voorkomen. Kijkend naar de bereikte resultaten, zien we een toenemend aantal changes en een afnemend aantal incidenten. We zitten hiermee dus op een uitstekende weg. In een aantal gevallen is er nog steeds sprake van single points of failure: kennis en kunde die slechts bij een zeer beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Dat kan een probleem opleveren als zo iemand op vakantie is. Dit probleem is de afgelopen tijd verminderd, zowel bij Infra als bij APM. Belangrijke doelstellingen zijn het aanscherpen van problem management en release management. Vooral dat laatste is een actueel onderwerp. Met de komst van KASSA zullen we langzamerhand overgaan naar release management door de hele bank heen. Dit lijkt beperkingen te hebben, maar het geeft ook veel voordelen. Maximale ruimte voor business-projecten Zie pagina 12! Met deze doelstelling geven we aan dat ISE de commerciële units de maximale mogelijkheid wil geven om op kosten te

2 kunnen sturen - dat wil zeggen dat de commerciële units zoveel als mogelijk de ruimte krijgen om IT-projecten uit te voeren om hun bedrijfsvoering en de resultaten te verbeteren. Dit kan alleen door de vaste kosten (nog steeds het leeuwendeel van onze totale kosten) terug te dringen. Kijkend naar de cijfers mogen we constateren dat er, ondanks een afnemend aantal fte s, zowel relatief als absoluut meer tijd aan projecten kan worden besteed. Er is 30% meer tijd beschikbaar voor business-projecten. Ondanks dit mooie cijfer gaat ISE door met saneren: stoppen met dingen dubbel doen, en meer voordelen behalen uit samenwerking met de verzekeraar. Dat laatste niet alleen aan de Infra-kant maar ook bij APM, bijvoorbeeld door kennisuitwisseling. Communicatie De business heeft de de uiteindelijke beslissingsbeveogdheid over de activiteiten die ISE wel of niet gaat uitvoeren. We kennen daarvoor de Automatiseringscommissie, maar ook project charters die met de MT s worden afgestemd. Diverse maatregelen zijn al genomen om de sturing door de business te verbeteren. Klanttevredenheidsonderzoeken spelen hierbij een rol; we constateren hier een stijgende lijn. Een noodzakelijke subdoelstelling is het verhogen van de voorspelbaarheid van projecten, door middel van projectrapportages en service level reporting. Hier ligt een extra taak op het gebied van communicatie. Ook op dit vlak wil ISE beter gaan presteren. Miscommunicatie leidt tot misvattingen, tot discussies en tot verkeerde beeldvorming. Communicatie is een moeilijk vak. ISE gaat dat beter doen. Kostenbesparingen De vierde doelstelling is en blijft het onder controle houden en reduceren van de kosten. In 2001 bedroegen de ISEkosten 263 miljoen euro, voor 2004 is het budget 209 miljoen euro (gecorrigeerd voor verhuizing van activiteiten tussen de metiers). Het aantal fte s is gedaald en zal in de toekomst nog wat verder dalen. Ook zijn besparingen voorzien als gevolg van verdere samenvoeging van systemen. Onlangs is de locatie Alexanderpolder afgestoten. Dit bespaart ISE 1 miljoen euro en Fortis Bank 2 miljoen euro per jaar. Uniformering van methoden en systeemontwikkeling is een van de andere bijdragen in de verdere reductie van de kosten van ISE. bron: presentaties in het keyplayersoverleg van 8 april 2004 Automatiseringscommissie 7 april 2004 Samenvatting van de notulen van de Automatiseringscommissie (AC). Secretaris van de AC is Martin de Borst. Statusrapportage Accounts & Payments De bottleneck bij de wijziging van de GEA-software wordt veroorzaakt door het ontbreken van definitieve specificaties. Het project wordt op korte termijn ingericht. Retail Banking en Commercial Banking worden betrokken. De haalbaarheidsstudie FIEN nadert de eindfase. Zorgpunt blijft de ISABELinspanning. Besluitvorming volgt in mei/juni. Het MT van ISE vraagt aandacht voor het feit dat het hier een majeur project betreft en wijst op de samenloop met andere grote projecten in hetzelfde PAY-domein, zoals SIPC en KASSA en de risico s die dat met zich brengt. Tevens wordt gewezen op de afspraak die in het Benelux Committee is gemaakt, bij de goedkeuring van CASH, om voorlopig geen nieuwe grote crossborder-projecten op te starten. Om te voorkomen dat bij ieder individueel project een zelfde discussie ontstaat wordt het zinvol geacht om in het Benelux Committee op 17 mei, waar de stand van zaken van CASH wordt gepresenteerd, dit uitgangspunt te laten herbevestigen. FICUS: in het kader van verschillende projecten vindt er een discussie plaats over de extern opgelegde voorschriften (bijv. privacywetgeving) rond de klantgegevens. PAY heeft een onderzoek opgestart om de consequenties in beeld te brengen. In dit kader wordt verwezen naar een tweetal notities vanuit Legal, namelijk in het kader van CREW en in het kader SLBE. Er is al veel uitgezocht in het kader van deze projecten en in overleg met Legal moeten op korte termijn de standpunten en oplossingen kunnen worden vastgesteld. De uitloop van SIPC betekent voor Nederland 6 tot 7 duizend extra mensuur. Retail Banking De consequentie van de technische Sprint-release voor de mogelijkheid van functionele wijzigingen is minder hard dan beschreven. Beperkte uitzonderingen zijn mogelijk. De Stuurgroep Prisma heeft inmiddels besloten voor het project PRISMA en webapplicaties in het algemeen de style guide voor de front-office uit België als uitgangspunt te nemen. Consequenties voor het conversietraject worden nog in beeld gebracht. De ervaringen van het pilot-kantoor voor de klantontdubbeling geven aan dat de complexiteit meevalt en de activiteiten handmatig op de kantoren kunnen plaatsvinden. Mede als gevolg van de problematiek rond Sign-plus is de verdere uitwerking opgeschort; eerst wordt de opmars rond de rekeningstructuren in KASSA-verband afgewacht en de impact daarvan voor Sign-plus. 2 expertise

3 De (onduidelijkheid over de) voortgang bij het WebSphere Infrastructuur-project blijft punt van zorg en heeft tot gevolg dat verschillende businessprojecten vertraging (gaan) ondervinden. Een planning is beschikbaar en wordt besproken in de Klankbordgroep. Bottleneck ligt met name bij de activiteiten die in Brussel moeten worden uitgevoerd. Inmiddels zijn Nederlandse resources in België ingezet voor o.a. de certificaten. (Zie ook het interview met Daniel Crawley op pagina 4- red.) Het beschikbaar stellen van informatie via sms moet gezien worden als een reactie op de markt; verschillende concurrenten doen het ook. Het betreft overigens een betaalde (door de cliënt te initiëren) dienst, waarvan de opbrengsten voor de bank minimaal zijn. Uitgangspunt is dan ook dat er minimale kosten verbonden moeten zijn aan de realisatie. Credits Basel II/Rating tools: er is een oplossing gevonden voor het probleem van het opladen van SE prospects in SMS SSC De implementatie van Europort+ is twee weken uitgesteld. Kwaliteit heeft geprevaleerd boven snelheid. Op grond van de testresultaten zijn nog enkele aanpassingen gedaan die extra testen tot gevolg hebben. (Inmiddels vond de implementatie succesvol plaats-red.) Private Banking De informatie-architectuur van Private is gepresenteerd in de Global Architecture Board. Ook andere metiers hebben presentaties verzorgd. Er zal nader overleg plaatsvinden over een presentatie van de ontwikkelingen rond de Global Architecture Board in de AC. In principe is besloten OLB2, ten behoeve van de Private-cliënten, versneld aan te sluiten op de GA-omgeving. Information Bank De insourcing van de Trade Handling (Ordina) heeft vooralsnog geen IT-consequenties. Er wordt gebruikt gemaakt van de bestaande mogelijkheden. CCA De implementatie van het onderwerp Scanning & Workflow schuift door van 1 juli naar 1 oktober, als gevolg van capaciteitstekort bij ISE België. Fase 1c van IAS blijft de nodige aandacht vragen t.a.v. de beschikbaarheid van resources bij CCA. Gemeld wordt dat DNB start met een onderzoek rond IAS. Budgettool: doelstelling is het nieuwe tool, in eerste instantie met beperkte functionaliteit, geïmplementeerd te hebben voor de start van de budgetronde Uitgangspunt is dat het tool wordt ingezet voor de ondersteuning van de aanlevering van de gegevens door de metiers en de processen binnen CCA zelf. Dit ter vervanging van de huidige spreadsheet-procedures. Het MT van ISE merkt op dat de investering voor het tool niet gebudgetteerd is binnen het ISE-budget. Nader overleg zal plaatsvinden. Onderwerpen Infrastructure Aan de hand van presentaties gaf Gertjan van der Leer een toelichting op de ontwikkelingen rond een viertal onderwerpen: Werkplekken Verwezen wordt naar een aantal projecten binnen Retail Banking, waarin de vervangingsstrategie in feite werd toegepast. Hier zijn goede ervaringen opgedaan en is aangetoond dat de kosten dalen. Het centraliseren van de printers levert tevens een grote besparing op t.a.v. het gebruik van cartridges, in verhouding de grootste kostenpost van een printer. Voordat de scan-functies van de Multi Functional Devices vrijgegeven worden, dient er onderzocht te worden wat de behoefte is. Deze functionaliteit is nu zeer beperkt beschikbaar en implementatie zal de nodige extra kosten met zich meebrengen. Het voorstel rond de doorbelasting van pc s en het beperken van de inzet van werkplekprinters wordt geaccordeerd door de AC Xbow Zowel project als werkplek hebben nu de naam XBow. De aanduiding Scorpius komt daarmee te vervallen. FORMI is inmiddels een zelfstandig project. De noodzaak van de vervanging van de werkplek wordt bevestigd door de problemen bij de uitrol van MPNL-werkstations bij Commercial Banking; verschillende driverproblemen moesten daarbij worden opgelost. Een van de belangrijkste issues is de consolidatie van de applicaties. Met name het testen van de applicaties is een belangrijke kostenpost en heeft grote invloed op de doorlooptijd. De invoering van de unieke UserID en role-based security valt buiten de scope van XBow en vindt plaats in afzonderlijke projecten (FUID en UUAM) Local free seating is definitief voor de hoofdkantoren binnen een land, de mogelijkheden van global free seating zijn in onderzoek. De gewenste consolidatie van applicaties speelt daarbij een belangrijke rol. Vanuit de AC wordt aangegeven dat deze functionaliteit voor een aantal metiers heel belangrijk is. Naar aanleiding van het commentaar zal worden nagegaan of er alternatieven zijn. Afgesproken wordt dat de consolidatieslag zo spoedig mogelijk wordt opgestart. De metiers spelen daarbij een belangrijke rol, zij moeten namelijk de keuzen maken. De genoemde besparing van fte in Nederland is nog gebaseerd op de oude aanpak, impact van de nieuwe aanpak moet nog vastgesteld worden. De doorlooptijd van de vervanging in Nederland wordt getaxeerd op anderhalf jaar. Voor 2004 is bij de metiers niets gebudgetteerd, voor 2005 moet wel rekening gehouden worden met XBow in de ISEbudgetten van de metiers. Alhoewel de applicaties getest worden door ISE moet de business zelf ook rekening houden met de nodige testinspanning. Tevens moeten de metiers rekening houden met conversie/aanpassingstrajecten en testinspanningen voor bijvoorbeeld met Excel en Access zelf ontwikkelde toepassingen. Afgesproken wordt dat, via de Klantteams, nadere informatie over de aanpak, organisatie, consequenties en indicaties van de inspanningen beschikbaar wordt gesteld. XBow gaat een forse aanslag doen op de capaciteit van de metiers. In combinatie met zaken als de nieuwe functiebeschrijvingen en de ARIS-conversie kunnen er capaciteitsproblemen gaan ontstaan en is prioritering wellicht een noodzaak. Lees verder op pagina 11 expertise 3

4 Daniel Crawley over de status van de WebSphere-infrastructuur Daniel Crawley is per 1 april benoemd tot Global Technology Manager (GTM) WebSphere. Zijn opdracht is het versterken van de organisatie rond de WebSphere-infrastructuur. Daarbij bouwt hij voort op het beleid van zijn voorgangers. WebSphere is leuk en uitdagend, zegt Daniel, maar het is complexe materie. Er moet dus nog veel gebeuren. Er wordt gelukkig erg goed samengewerkt, ook internationaal. WebSphere is leuk en uitdagend Daniel Crawley: Met WebSphere gebeurt veel op applicatief gebied enkele voorbeelden zijn Prisma, GeMP, Fair, Oasis, egmk maar achter de schermen gebeurt ook veel op infrastructureel gebied. Er worden veel applicaties in snel tempo gebouwd. Ik wil niet zeggen dat de infrastructuur daarop achterliep, maar de complexiteit daarvan is tot nog toe door iedereen onderschat, ook door de applicatieontwikkelaars. Sinds 1 april ben ik Global Technology Manager WebSphere. Ik ga niets radicaal veranderen, ik volg voor het grootste deel de lijn van mijn voorganger. Alleen zijn we een spade dieper gegaan in de planning. We werden telkens verrast door het volume en door de complexiteit. We proberen die twee in de tang te krijgen. We hebben daarom een heel gedetailleerd plan gemaakt, over de drie landen. De organisatie rondom de WebSphereactiviteiten is ook aangepast. Er is nu een Steering Committee Global Websphere (SCGW). Alle GTM s van de Infra-afdelingen komen minimaal een keer per maand bij elkaar om over Web- Sphere-zaken te praten. Dat is erg belangrijk: WebSphere-applicaties worden het gezicht van de bank naar buiten en naar binnen en er zijn heel veel afhankelijkheden met andere technische domains. In elk land is een Local Technology Manager (LTM) aangesteld die verantwoordelijk is en als aanspreekpunt fungeert voor WebSphere. Vanwege het volume is het niet altijd mogelijk is om te weten wat zich in de andere landen afspeelt. Je moet dus in elk land iemand hebben die dat voor zijn verantwoordelijkheid neemt. Samenwerking met België en Luxemburg De samenwerking met mijn collega s in België en Luxemburg loopt uitstekend. We komen om de twee weken bij elkaar om planningen en andere onderwerpen te bespreken. We hebben een planning gemaakt op basis van twee uitgangspunten: hoe helpen we de meeste WebSphere-projecten en hoe kunnen we de grootste Web- Sphere-projecten helpen. Dat hebben we niet zelf bedacht; we hebben gekeken naar de projectportefeuille en naar de deadlines, en we hebben gesprekken gehad met de verschillende verantwoordelijken van Application Management. Je kunt niet iedereen altijd blij maken, maar we denken dat we op deze manier de meeste projecten kunnen helpen. Daniel Crawley is Global Technology Manager (GTM) WebSphere. Hij werkt samen met de Local Technology Managers (LTM) in België: Jean-Paul Colard en Luxemburg: Jean-Jacques Dubois. Daniel heeft de leiding van de WebSphere Competence Centre in Amsterdam overgedragen aan Edwin van de Klashorst. Andere WebSpheretaken heeft hij overgedragen aan Stanley van Kleef. De leiding voor het WebSphere-team binnen Distributed Services zal bij Hubertie van Kruining blijven. We besteden ook veel aandacht aan de generieke WebSphere-infrastructuur. Het probleem van generieke oplossingen is dat ze groot zijn en dat de doorlooptijd lang kan zijn. Veel projecten hebben een probleem dat snel opgelost moet worden. In het verleden is er veel 4 expertise

5 tijd besteed aan projectspecifieke oplossingen. Wat wij willen is dat er meer tijd wordt besteed aan generieke, structurele oplossingen. Daar heeft iedereen baat bij, ook projecten die om specifieke oplossingen vragen. Steeds meer behoefte aan Web- Sphere-kennis Je merkt dat er in de organisatie steeds meer behoefte komt aan informatie over WebSphere. Zeker binnen Application Management zie je twee hoofdsmaken ontstaan. De ene is Cobol. Dat is verreweg de grootste en dat zal de komende tijd zo blijven. Maar de tweede is Web- Sphere. Er zijn nog andere smaken, maar die komen meer en meer in de exotische hoek terecht. De meeste projecten die niet in Cobol op het mainframe kunnen worden uitgevoerd, die worden in WebSphere uitgevoerd. Of je krijgt een deling: de backend in Cobol en de front-end in Web- Sphere. Dus de combinatie van deze twee is ook erg sterk. Dit legt steeds meer gewicht in de WebSphere-schaal en dat betekent dat het meer gaat leven in de organisatie. We zien ook dat we meer mensen nodig hebben met kennis op dit gebied. Zo gaan we bijvoorbeeld meer architecten omscholen en opleiden voor WebSphere. Een van de zaken die het zo complex maken is de snelheid waarmee dingen veranderen. We zijn nu aan het kijken naar de volgende versie van Web- Sphere. Omdat het zo nieuw is zijn de verschillen vaak groot; de verschillen tussen versie 3 en 4 waren heel groot, en het verschil tussen versie 4 en 5 is ook nog heel groot. Wat het nog complexer maakt is dat een groot deel van de infrastructuur ligt in België. In Nederland en Luxemburg maken we dus gebruik van de Belgische infrastructuur. De komende maanden gaan we kijken hoe we over kunnen gaan naar de volgende versie van WebSphere. Tegelijk willen we de componenten steviger neerzetten en de infrastructuur robuuster maken. Nog een heleboel te doen Zoals ik zei is de internationale samenwerking erg goed. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking met Web- Sphere Security in België. Daar was men voornamelijk bezig met de security van de generieke infrastructuur en had men onvoldoende capaciteit om te helpen met projecten in Nederland. Op initiatief van WebSphere Security is nu een samenwerkingsvorm gevonden waarin wij mensen naar België sturen om opgeleid te worden in de Belgische systemen. Die mensen kunnen nu dus Nederlandse projecten helpen, maar ze kunnen ook Belgische projecten helpen als men het daar erg druk heeft. Deze manier van samenwerken willen we verder uitbreiden, dus dat er meer uitwisseling van kennis en capaciteit tussen de drie landen plaatsvindt. Het slechten van muren tussen de landen en de WebSphere-afdelingen: daar heeft iedereen baat bij. WebSphere is leuk. Het is nieuw en uitdagend. Het gaat goed maar er is nog een heleboel te doen om WebSphere net zo betrouwbaar en robuust te maken als andere omgevingen. Nico Spilt WebSphere wijst de weg op de digitale snelweg. Cap Gemini Ernst & Young behaalt Cap Gemini Ernst & Young (CGEY) schaart zich met de Accelerated Delivery Center-werkwijze (ADC) sinds eind maart tussen de 15 bedrijven in Nederland die bij het Software Engineering Institute geregistreerd staan met minimaal CMM level 2. Bij de Compliant Assessment die is uitgevoerd tussen januari en maart 2004 zijn naast de interne werkwijze ook projecten beoordeeld die met de ADC-werkwijze worden uitgevoerd bij drie klanten van CGEY. Zo ook projecten bij Fortis Bank, EnergieNed en Rabo. In het Fortis Bank OASIS-project, uitgevoerd in het WSCC van Rotterdam, werken onze eigen mensen samen met CMM level 2 medewerkers van het ADC aan de ontwikkeling van een WebSphere-applicatie voor de Commodities-afdeling van de Corporatebank. Het werken op dit kwaliteitsniveau en met Rational Unified-process wordt binnen het team als zeer positief ervaren. Op 5 april werden ook wij uitgenodigd voor de officiële overhandiging van het certificeringrapport aan Cap Gemini Ernst & Young. Certificering voor CMM level 3 staat op de rol voor eind Egbert Lavaleije expertise 5

6 Een cross-borderfabriek voor de effectenafhandeling van Fortis Bank Project Chorus Een van de strategische doelstellingen van Fortis Bank is te komen tot een Benelux-bank. Dat wil zeggen een efficiënte bank waar iedere functie slechts eenmaal uitgevoerd wordt, in plaats van drie maal. Functies die zoveel mogelijk gebruik maken van een gemeenschappelijk geautomatiseerd systeem. Er lopen verschillende projecten om dat te bereiken. Een van die projecten is Chorus: dit project richt zich op de effectenafhandeling (securities handling) voor de retailmarkt. We spraken hierover met Wim Hut van het Securities Service Center (SSC), Jan de Reus (ISE) en Johan Berends (Private Banking). Zij zijn vanuit Nederland betrokken bij het Chorusproject. Dat project heeft zowel een business- als een IT-component. Competence centers Wim Hut: Bij Chorus zijn betrokken Securities Handling, Private Banking en ISE. Securities Handling gaat reorganiseren. ISE gaat ons daarbij helpen, want we gaan met z n allen ook naar een gemeenschappelijk informatiesysteem. En Private Banking, die hier in Nederland op de administratie van Information Banking zit, komt straks bij ons in de administratie. Dat is waarom wij met z n drieën optrekken. En dat doen we cross border. Chorus is een van de belangrijkste cross border-projecten. We zijn een Beneluxbank, en die bank wil de activiteiten die in de verschillende landen plaatsvinden gaan bundelen. De effectenafhandeling voor de retailmarkt willen we niet drie keer doen, maar één Johan Berends, Wim Hut, Jan de Reus keer. Het uiteindelijke doel is natuurlijk kostenbesparing. We willen toe naar één fabriek voor de effectenafhandeling. Maar die fabriek staat straks niet in één land: een deel komt in België, een deel in Nederland en een deel in Luxemburg. Dat noemen we competence centers; elk land zal straks enkele competence centers bevatten. Een competence center werkt voor de hele Benelux. Dit maakt het voor Securities Handling tot een ingewikkelde operatie. Voor ons was het het makkelijkst geweest om alles in één land neer te zetten, maar we hebben ook te maken met een sociale factor. De besparing wordt daarom gelijkmatig verdeeld over de drie landen. De competence centers zijn kwalitatief en kwantitatief zo verdeeld dat we denken dat op deze manier te kunnen bereiken. IT-aspecten Jan de Reus: De effectenafhandeling voor de Nederlandse cliënten gaat plaatsvinden op het shared platform, maar de financiële afhandeling blijft lokaal. We krijgen straks afgerekende transacties uit België, die wij moeten boeken in GA of Sprint om nota s naar de klant te sturen. Daar moeten we dus iets voor bouwen. Aan de IT-kant hebben we in Nederland de komende twee jaar zo n 40 manjaar ingepland. Chorus omvat twaalf IT-gerelateerde projecten. Het merendeel daarvan is cross border. Daarnaast zijn er lokale 6 expertise

7 projecten. In Nederland vinden deze plaats onder de noemer OIL: operational integration layer. De nieuwe front end was in eerste instantie ook lokaal, maar dat wordt waarschijnlijk een cross border-project omdat de functionaliteit die we willen realiseren ook in België gebruikt gaat worden. Een afgeleide doelstelling van Chorus is dat we willen proberen een standaard neer te zetten voor het doen van cross border-projecten. Er wordt nagedacht over de documenten die opgeleverd moeten worden, over de testmethodiek die we willen gebruiken. Als dat lukt, willen we deze werkwijze ook voor andere projecten gaan hanteren. Wat dat betreft staan we behoorlijk in de schijnwerpers: lukt het om cross border zo n zwaar project op poten te zetten en kunnen we dat vervolgens ook als standaard neerzetten. Private Banking Johan Berends: Voor Private Banking Nederland is er sprake van een wisseling van providers op het gebied van securities handling. Wij stappen over van de Information Bank naar het nieuwe shared platform in Brussel. De beslissing om over te gaan is op Fortis Bank-niveau genomen in kader van de realisatie van het one-bank concept. Deze realisatie vraagt echter ook veel tijd en aandacht van ons. Deze migratie legt een grote claim op de beschikbare resources. Dat betekent voor de komende jaren dat de focus voor een groot gedeelte op een intern vervangingsproject ligt. Gegeven de genomen beslissing is het voor Private Banking van zeer groot belang dat minimaal het bestaande niveau van de dienstverlening met bijbehorende functionaliteiten gehandhaafd blijft. Wij hebben een aantal specifieke wensen die te maken hebben met de Nederlandse wetgeving: de wet op het girale effectenverkeer, ons bewaarbedrijf dat nu juridisch gezien los staat van Fortis Bank. Dit betekent dat we de komende jaren bezig zijn met een project dat erop gericht is de functionaliteit die momenteel wordt geboden te ontwikkelen op het nieuwe shared platform. Dit lijkt vreemd, maar de rechtvaardiging moet gezocht worden in de strategische keuzes die zijn gemaakt. Gezien het belang van een hoogstaande dienstverlening op het gebied van securities handling, is de succesvolle implementatie voor ons van eminent belang. Grote problemen bij de invoer kunnen we ons niet permiteren. Dit betekent ook voor ons de komende jaren dus alle hens aan dek. Van Cronos naar Chorus Twee jaar geleden heeft McKinsey een onderzoek gedaan naar het samenvoegen van de operationsprocessen van Fortis Bank. Daar zijn verschillende voorstellen uit naar voren gekomen: de zogeheten Cronos-projecten. Een daarvan was Cronos SEC: het samenvoegen van de securities handling-activiteiten. De naam Cronos SEC is inmiddels veranderd in Chorus. In het derde kwartaal van 2003 heeft het Benelux Comité een go gegeven voor Chorus. De planning is dat eind 2005 het nieuwe shared platform operationeel is voor Retail Bank België en Luxemburg. In mei 2006 sluit Retail Nederland hier op aan, en in oktober 2006 zou Private operationeel moeten worden. Het nieuwe shared platform betekent ook dat Online Beleggen (zie vorige Expertise) en Europort (sinds kort Europort+) hier naartoe zullen overgaan. Nico Spilt EuroPort+ Bij Securities Service Center (SSC) is EuroPort+ in gebruik genomen, het nieuwe back-office systeem dat de plaats heeft ingenomen van het vroegere EuroPort. Dit back-office systeem wordt door SSC gebruikt voor de verwerking van effectentransacties en de bijbehorende portefeuilleadministratie. De Beleggingsteams gebruiken dit systeem om de opdrachten van Retailklanten in te voeren. In het geval van EuroPort+ staat de plus niet per definitie voor uitgebreider, wel voor gebruiksvriendelijker. Introductie van EuroPort+ werd onvermijdelijk toen bleek, dat bepaalde verouderde systeemsoftware niet langer door de betreffende leverancier ondersteund zou worden. In een vroeg stadium is begonnen met een intensief testtraject. Er zijn uitgebreide testspecificaties opgesteld, die na de oplevering van de eerste versie van EuroPort+ begin januari, bij het feitelijke testen gebruikt zijn. Projectleider Govert Eggink is erg tevreden over die testfase: Door grote inzet van de medewerkers van SSC en een aantal medewerkers van de Beleggingsteams is het gelukt het systeem in drie maanden volledig te testen. EuroPort+ maakt gebruik van een andere database (Oracle) dan het huidige EuroPort. Dit betekende dat tijdens het implementatieweekend ook een conversie van de gegevens moest worden uitgevoerd. De hiervoor ontwikkelde conversieprogrammatuur is verschillende keren intensief getest. Daaruit bleek dat de conversie aanzienlijk sneller verliep dan verwacht, waardoor uitwijk naar een extra lang weekend niet noodzakelijk was. De succesvolle introductie van EuroPort+ is het resultaat van een nauw samenwerkingsverband tussen de coördinatoren binnen het SSC, ISE Procesbeheer in Woerden, testers vanuit zowel SSC als Retail Bank en Syntel, de leverancier van het nieuwe systeem. bron: ExtraForte, april 2004 expertise 7

8 Henk Houtzager en Kees Prins over de toekomstvisie Architectuur van de infrastructuur Fortis Bank is bezig om een visie te ontwikkelen op de toekomst. Wat is de strategie, waar gaat de bank in zijn totaliteit naartoe? Dit alles in het kader van de one bank-gedachte. In het verlengde hiervan is ISE bezig een visie te ontwikkelen op het gebied van de infrastructuur-architectuur. De wensen van de business kunnen immers alleen verwezenlijkt worden als de infrastructuur op orde is. De visie wordt ontwikkeld voor de periode , maar zal daarna voortdurend worden aangepast. De opdracht hiertoe is gegeven aan ISE Architecture onder leiding van Paul Thysens. We spraken met Henk Houtzager (Application Management Architecture Guidelines & Testmanagement) en Kees Prins (Infrastructure Architecture). Onze opdracht was te onderzoeken wat de visie op het gebied van infrastructuur-architectuur wordt in de periode De eerste stap was het tekenen van een framework met de componenten die we onderkennen binnen Infrastructuur. Welke domeinen onderscheiden we, hoe verhouden die zich onderling. Al deze componenten hebben we gerangschikt, vanaf de interface met de gebruiker, met alle systemen die daaronder liggen, en helemaal aan de onderkant de netwerklaag die daarbij komt kijken. (schema hieronder) tuur worden onderkend. Je hebt een domein central systems, distributed systems, netwerken enzovoort. In dat plaatje zie je dezelfde gele blokjes terugkomen. (schema op pagina hiernaast) Workshop Daarna moest de visie worden vormgegeven: waar staan we nu en waar willen we in 2006 zijn? We hebben daartoe een workshop georganiseerd met alle GTM s en LTM s die verantwoordelijk zijn voor de verschillende domeinen. Dit om hun visie naar boven te krijgen en om tot een gezamenlijke visie te komen. We zijn twee dagen met het onderwerp bezig geweest. Iedereen beelden en bereikten we dat het geen plan per domein werd, maar een gezamenlijk plan. Om die workshop in goede banen te leiden hebben we een procesmodel van de Meta Group gebruikt. Dat is een methode waarmee je de gewenste situatie in beeld kunt brengen. De basis van dat procesmodel is in feite heel simpel: als je wilt weten waar je over een aantal jaren staat, dan moet je ten eerste weten waar je vandaag de dag staat, en ten tweede moet je weten welke zaken hierop invloed hebben. Dat is enerzijds je omgeving: de buitenwereld, wat gebeurt er op IT-gebied en wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de business. Anderzijds zijn dat de interne klanten van Infra, dus de verschillende business lines maar bijvoorbeeld ook Application Management. Voor wat betreft de externe zaken hebben we gebruik gemaakt van onderzoekbureaus. Zo heeft Gartner een verhaal verteld over wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn op business- en IT-gebied in de komende jaren. Voor de interne zaken hebben we gebruik gemaakt van de jaarlijkse plannen die gemaakt worden door de business. Daarin zijn behalve alle concrete projecten ook de strategische doelen aangegeven: wat vindt de business van strategisch belang om de komende jaren te bereiken. Vervolgens hebben we datzelfde plaatje nog een keer getekend, maar dan op de manier die overeenkomt met de domeinen zoals die binnen Infrastrucheeft verteld over zijn onderdeel en we hebben samengewerkt in groepjes uit verschillende domeinen. Op die manier nam iedereen kennis van elkaars denk- Gemeenschappelijk beeld Al deze gegevens hebben we doorgenomen en geconsolideerd, om een gemeenschappelijk beeld te krijgen van wat de business wil op IT-gebied. Een van de conclusies is dat heel veel projecten die men gaat doen cross-border gaan spelen: zowel de infrastructuur als het beheer zullen dus cross-border geregeld moeten zijn. Ook komen we zaken tegen als customer intimacy, dat wil 8 expertise

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie

Op weg naar een sterke en efficiënte Benelux-organisatie expertise Informatiekrant nummer 31, 15 maart 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Voorwoord Jan van Rutte 2 Doelstellingen Information Services 2004 2 Ondernemingsraad 3

Nadere informatie

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en

Khalid: Ik heb de afgelopen jaren gewerkt in de financiële dienstverlening, de laatste vier jaar bij AXA Nederland als lid van de directie en expertise Informatiekrant nummer 36, 17 december 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Khalid Darweesh 3 Project Rhodium 4 Automatiseringscommissie 6 ISO voor ISE? 7 Change

Nadere informatie

Beste collega s, elkaar gaan uitnutten.

Beste collega s, elkaar gaan uitnutten. expert Informatiekrant voor de medewerkers van I n f o r m a t i o n S e r v i c e s nummer 40, 12 december 2005 In dit nummer: 1 Voorwoord Khalid Darweesh 2 De toekomstige organisatie van IST 3 De transformatie

Nadere informatie

ZIPIX: zseries iseries pseries infrastructure exchange

ZIPIX: zseries iseries pseries infrastructure exchange expertise Informatiekrant nummer 35, 11 november 2004 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Fortis ASR en Fortis Bank werken samen op uitwijkgebied 3 Automatiseringscommissie 4

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology

Expertise. Huisvesting Fortis IT. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 44, maart 2007 In dit nummer: Huisvesting Fortis IT 1 Huisvesting Fortis IT 4 Jan van Rutte: in diversiteit zit

Nadere informatie

expertise Procesgericht werken beheer naar Van In dit nummer: Verhuizing tandem Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

expertise Procesgericht werken beheer naar Van In dit nummer: Verhuizing tandem Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services expertise Informatiekrant nummer 38, 14 april 2005 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Procesgericht werken. Van reactief naar proactief beheer. 4 Onderzoek IT-infrastructuur

Nadere informatie

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

expertise Dagafschriften ASR Bank naar Woerden In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services expertise Informatiekrant nummer 30, 18 december 2003 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Dagafschriften ASR Bank naar Woerden 2 Postprocessing: met kleine dingen veel geld besparen

Nadere informatie

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer:

Expertise. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 53, oktober 2009 In dit nummer: 1. Corné Mulders: Fortis Bank Nederland en ABN AMRO hebben elkaar nodig 3. Information

Nadere informatie

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee

Gesprek met Gertjan van der Leer. kansen met zich mee Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 51, maart 2009 In dit nummer: 1. Veranderingen brengen ook nieuwe kansen met zich mee 3. Samen bouwen 4. Mainframe

Nadere informatie

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer:

Expertise. Op bezoek bij Von Essen Bank. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 49, juni 2008 Klik op titel om direct naar de pagina te gaan In dit nummer: 1. Op bezoek bij Von Essen Bank 7.

Nadere informatie

Deelprojecten Na een uitgebreid vooronderzoek zijn in februari 2001 acht deelprojecten gedefinieerd.

Deelprojecten Na een uitgebreid vooronderzoek zijn in februari 2001 acht deelprojecten gedefinieerd. xpertise nummer 22, 28 mei 2002 In dit nummer: 1 Migratie MEC in eindfase 3 Sneller surfen met nieuwe servers 4 Expertise Teams: schaarse kennis gebundeld 6 Procesbeheer: stabiele ICT-processen 8 Procesbeheer

Nadere informatie

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001

xpertise In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 13, 13 juli 2001 xpertise nummer 13, 13 juli 2001 In dit nummer: 1 Kickoff klantteams 3 Een vliegende start 4 MT-aangelegenheden 4 Automatiseringscommissie 6 juni 2001 6 Van flappentap tot financieel adviseur 7 PII naar

Nadere informatie

nummer 55, april 2010 Gertjan van der Leer Expertise heeft verschillende verschijningsvormen

nummer 55, april 2010 Gertjan van der Leer Expertise heeft verschillende verschijningsvormen Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 55, april 2010 In dit nummer: 1. Omzien met trots, vooruitkijken met vertrouwen 2. Flexibel werken in Woerden 3.

Nadere informatie

xpertise Eén desktop voor Fortis Bank (2) Over de uitfasering van TOT Office Van de redactie In dit nummer: Colofon

xpertise Eén desktop voor Fortis Bank (2) Over de uitfasering van TOT Office Van de redactie In dit nummer: Colofon xpert nummer 6, 5 december 2000 In dit nummer: 1 Eén desktop voor Fortis Bank (2) 1 Van de redactie 3 Prestatieplanning en beoordeling 3 Handboek (95) 4 Integrale projectrapportage, maar nu echt... 5 Nieuws

Nadere informatie

Een gesprek met servicemanagers Fred van Wijk en Joël Blaauw

Een gesprek met servicemanagers Fred van Wijk en Joël Blaauw xpert nummer 5, 16 november 2000 In dit nummer: 1 De bloedsomloop van de bank 1 Van de redactie 3 Sta ik goed in de gids? 3 Uitstel overgang Artemis naar IP 4 Wat is groupware? 6 Information Services en

Nadere informatie

De fusie kan niet lukken zonder IST

De fusie kan niet lukken zonder IST Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 48, maart 2008 De fusie kan niet lukken zonder IST In dit nummer: 1. Kennismaking met Jacques Godet 4. Jan van

Nadere informatie

Expertise. De toekomst is makkelijker te veranderen dan het verleden. In dit nummer: Gertjan van der Leer

Expertise. De toekomst is makkelijker te veranderen dan het verleden. In dit nummer: Gertjan van der Leer Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 54, december 2009 In dit nummer: 1. Gertjan van der Leer: de toekomst is makkelijker te veranderen dan het verleden.

Nadere informatie

Nieuwjaarsboodschap Jan van Rutte

Nieuwjaarsboodschap Jan van Rutte expertise Informatiekrant nummer 37, 16 februari 2005 voor de medewerkers van Information Services In dit nummer: 1 Nieuwjaarsboodschap Jan van Rutte 2 Operationeel plan 2005 3 Automatiseringscommissie

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

xpertise promotiemoeten doen OSzou meer aan In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 17, 28 november 2001

xpertise promotiemoeten doen OSzou meer aan In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services nummer 17, 28 november 2001 xpertise nummer 17, 28 november 2001 In dit nummer: 1 OS zou meer aan promotie moeten doen 2 OS Projecten 3 Klantteams in de lead gaat daadwerkelijk betekenis krijgen 3 Stagiairs gezocht? 4 Snel en gericht

Nadere informatie

xpertise De onzichtbare gezichten van Fortis Bank In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services

xpertise De onzichtbare gezichten van Fortis Bank In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services xpertise nummer 14, 8 augustus 2001 In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services 1 De onzichtbare gezichten van Fortis Bank 3 Klimaatonderzoek Tjasker 4 Klantteams op training

Nadere informatie

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase

nummer 50, december 2008 Een nieuwe fase Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 50, december 2008 In dit nummer: 1. Een nieuwe fase 2. Als je gaat trouwen dan denk je niet aan scheiden 3. Marcel

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Het 100-dagenproject. Ik ben positief verrast over de hoeveelheid,

Het 100-dagenproject. Ik ben positief verrast over de hoeveelheid, xpert nummer 1, 31 augustus 2000 In dit nummer: 1 Het 100-dagenproject 2 Van de redactie 3 Een strategische partner voor onze klant Informatiekrant voor de medewerkers van Information Services Het 100-dagenproject

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9

2.3 Specifieke context verzorgingsgebied Noordoost Nederland 9 DEFINITIEF Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland Eindrapport project 1859 versie 0.9a datum Inhoudsopgave Samenvatting en aanbevelingen 1 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3

Nadere informatie

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden

Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden {Uw bedrijf} Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht C. Buddingh', Een mooie tijd om later te worden Uw bedrijf maakt de beste producten in haar markt. De diensten daar omheen zorgen

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie