Effect resultaat Jaarverslag 2003

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effect resultaat Jaarverslag 2003"

Transcriptie

1 Effect resultaat Jaarverslag 2003

2

3 Effect resultaat Jaarverslag 2003

4 Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de positie van bedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland. In de loop van 2004 fuseert Senter met Novem. Samen gaan ze verder onder de naam SenterNovem. Het jaarverslag kunt u ook interactief raadplegen via de website van Senter: Hier kunt u ook het verslag in zijn geheel downloaden.

5 Inhoudsopgave Woord vooraf van de directeur 4 1 Senterzaken in Case Bronkhorst High-Tech 16 2 Organisatie. doelstellingen en realisatie 18 Case Robopaper 30 3 Wat bereiken we met het beleidsgeld? 32 Case Japan Insite 40 Case Sopheon NV 50 Case Pepscan Systems 56 4 Uitvoeren: een vak apart 58 Interview met Chris Buijink 61 5 Jaarrekening Balans (vóór resultaatbestemming) Staat van baten en lasten Kasstroomoverzicht Middelen in beheer voor opdrachtgevers Toelichting bij de jaarrekening Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Grondslagen voor het opstellen van het kasstroomoverzicht Grondslagen voor het opstellen van het overzicht middelen in beheer voor opdrachtgevers Toelichting op de balans Toelichting op de staat van baten en lasten Toelichting op het kasstroomoverzicht Toelichting op de middelen in beheer voor opdrachtgevers 81 Overige gegevens 87 Accountantsverklaring 87 Voorstel tot resultaatbestemming 88 Gebeurtenissen na balansdatum 88 Kengetallen 89 Lijst van gebruikte afkortingen 92 Colofon 94

6 Woord vooraf van de directeur Resultaat en effect. Deze twee woorden geven kernachtig weer waar het bij Senter om draait. Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Voor ondernemingen en kennisinstellingen vormen onze activiteiten een opstapje naar meer economische groei door technologische innovatie, duurzame ontwikkeling, internationale samenwerking en export. Dat effect willen we bereiken door een resultaatgerichte bedrijfsvoering in termen van doelmatigheid, effectiviteit, financieel resultaat en betrouwbaarheid. Het beeld van dat opstapje loopt als een leidraad door de vormgeving van dit jaarverslag. In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over de in 2003 bereikte resultaten en effecten. In hoofdstuk 1, Senterzaken in 2003, staan we stil bij de meest in het oog springende ontwikkelingen van het afgelopen jaar en geven we een vooruitblik naar de toekomst. Hoofdstuk 2, Organisatie, doelstellingen en realisatie, bevat een verantwoording. Wat zijn onze doelstellingen en wat is er in 2003 van terechtgekomen? In hoofdstuk 3, Wat bereiken we met het beleidsgeld?, is plaats ingeruimd voor een uitvoerige beschouwing over waar de door Senter verstrekte beleidsgelden zijn terechtgekomen en de bijdrage die daarmee is geleverd aan de beleidsdoelstellingen. In de loop van 2004 fuseren we met Novem en gaan we samen verder onder de naam SenterNovem. Een deel van onze internationale activiteiten wordt dan overgedragen aan de Economische Voorlichtingsdienst (EVD). De fusie en taakoverdracht moeten leiden tot meer transparantie en een efficiëntere uitvoering. 4 Senter Jaarverslag 2003

7 Dit laatste jaarverslag van Senter is een goede gelegenheid om in hoofdstuk 4, Uitvoeren: een vak apart, de enorme ontwikkeling die we gedurende de 11 jaar van ons bestaan hebben doorgemaakt in historisch perspectief te plaatsen en van daaruit de lijnen door te trekken naar de toekomst. Zoals gebruikelijk sluit dit jaarverslag af met een uitgebreid financieel verslag (hoofdstuk 5) met de jaarrekening, kengetallen en de toelichting daarop. Senter heeft in veel opzichten een goed jaar achter de rug. De feiten en cijfers uit dit jaarverslag getuigen daarvan. Dat zijn de vruchten van de inzet van onze medewerkers, die zich, ondanks de onvermijdelijke onzekerheid die de komende veranderingen met zich meebrengen, met onverminderde energie van hun taken hebben gekweten. Daarvoor ben ik hen zeer erkentelijk. De lopende zaken, maar vooral toch ook de voorbereiding van de fusie met Novem en de overdracht van taken aan de EVD, hebben gezorgd voor een intensief overleg met de ondernemingsraad. Dankzij het begrip voor de wederzijdse posities, een open dialoog en een constructieve opstelling heeft het overleg met de ondernemingsraad steeds een positieve bijdrage geleverd aan de betrokkenheid van ons personeel bij de gang van zaken. Senter heeft tal van contacten met zijn opdrachtgevers, met zijn eigenaar (de plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economische Zaken) en de daaronder vallende stafdirecties en met ondernemers. We onderhouden ook veel relaties met intermediairs en met collega-instellingen. De goede zakelijke en persoonlijke verbondenheid met onze stakeholders ervaren wij als zeer waardevol. Een speciaal woord van dank is op zijn plaats aan drs. Chr. P. Buijink, die jarenlang met veel toewijding en betrokkenheid de rol van eigenaar heeft vervuld. Half november 2003 heeft ir. P.A. Vermeij, de nieuwe plaatsvervangend Secretaris- Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, het stokje van Chris Buijink overgenomen. Ir. W.J. Zwalve Waarnemend Algemeen directeur Den Haag/Zwolle, 15 maart 2004 Senter Jaarverslag

8 1 Senterzaken in 2003 Omzet en resultaat in 2003 Senter had in 2003 te maken met een gemengd bedrijfseconomisch beeld. De omzet steeg met slechts 0,4 procent tot EUR 51,3 miljoen. Ondanks een stabilisatie van de omzet kon het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening meer dan worden verdubbeld tot bijna EUR 4,8 miljoen, tegenover ruim EUR 2,1 miljoen in Vanwege een aanzienlijke bijzondere dotatie aan de voorzieningen fusiekosten (EUR 3,8 miljoen) in verband met de fusie met Novem is het nettoresultaat teruggelopen van ruim EUR 2,1 miljoen in 2002 tot ruim EUR 1 miljoen in Door aan dit VIP-project deel te nemen kunnen we veel beter anticiperen op de komende marktontwikkelingen... het project heeft ons enorm geholpen door de samenwerkingsvorm IBM Nederland Stabilisatie van de omzet Ten opzichte van 2002, toen een omzetstijging werd behaald van 12,4 procent, is de omzetgroei met 0,4 procent in 2003 duidelijk afgezwakt. Dit heeft ons niet verrast in verband met de bezuinigingen op de beleidsbudgetten en het gure economische klimaat. De in 2003 behaalde omzet van EUR 51,3 miljoen valt eigenlijk nog mee in vergelijking met de gebudgetteerde omzet van EUR 50,7 miljoen. Op de thuismarkt Economische Zaken (EZ) bleef de omzet in 2003 nagenoeg gelijk aan die van De verdeling van de omzet over de diverse Directoraten- Generaal liet ook geen opvallende verschuivingen zien. Het Directoraat-Generaal voor Innovatie van EZ is nog altijd veruit de grootste opdrachtgever met een aandeel van 42,7 procent in de totale omzet en een aandeel van 54,9 procent in de bij EZ gerealiseerde omzet. De omzet bij opdrachtgevers buiten EZ vertoonde in 2003 een toename van 1,5 procent. Het effect van de stabilisatie van de omzet bij EZ en de lichte groei buiten EZ, is dat het niet-ez-aandeel in de omzet met een fractie steeg van 22,0 procent in 2002 tot 22,3 procent in Resultaatverbetering door efficiënte bedrijfsvoering In 2003 bedroeg de gemiddelde tariefstijging 3,6 procent ten opzichte van Bij een met 0,4 procent gestegen omzet is de voor deze prijsstijging gecorrigeerde omvang van de activiteiten in 2003 teruggelopen met 3,2 procent. Het personeelsbestand is hierop aangepast en daalde van gemiddeld 697 fte s in 2002 tot 672 fte s in 2003, een daling van 3,6 procent. Deze krimp van het personeelsbestand kon gemakkelijk en snel worden opgevangen door het aantal inhuurmedewerkers terug te brengen. Het feit dat de personeelsomvang relatief sneller is afgenomen dan de omvang van de activiteiten betekent een verbetering van de efficiency van de personeelsinzet en is één van de gunstige factoren voor de positieve ontwikkeling van het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening. Een tweede factor is de beheerste ontwikkeling van de personeelskosten. Een derde factor is de per saldo beheerste ontwikkeling van de materiële kosten. Tegenover kostenstijgingen ten gevolge van de nieuwe huisvesting in Den Haag (hogere kosten van huur en hogere afschrijvingskosten door de nieuwe inventaris) staat een gunstige ontwikkeling van 6 Senter Jaarverslag 2003

9 de kantoorkosten, de reis- en verblijfkosten, de automatiseringskosten en de communicatiekosten. Omdat het Haagse herhuisvestingproject is voltooid en de achterstanden bij de automatisering zijn ingelopen, bestaat niet langer de noodzaak hiervoor voorzieningen te treffen. Per saldo was in 2003 sprake van een kleine vrijval van voorzieningen, terwijl in 2002 nog voorzieningen werden getroffen voor een bedrag van bijna EUR 2,2 miljoen. Als laatste factor voor de gunstige ontwikkeling van het resultaat kan worden genoemd de financiële bijdrage van EZ voor de ontwikkeling van elektronische dienstverlening van EUR 1,2 miljoen. Elektronische dienstverlening is niet alleen een speerpunt van Senter maar ook in hoge mate van EZ. De bijdrage van EZ stelt ons in staat het programma van elektronische dienstverlening sneller uit te rollen. Waar ging het beleidsgeld naar toe en wat is het effect ervan? Senter heeft namens de verschillende opdrachtgevers in 2003 een kleine EUR 1,2 miljard aan beleidsgeld toegekend aan tal van bedrijven en kennisinstellingen. Een groot deel van dit geld (bijna 56 procent) betreft de fiscale stimulering van speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) en van investeringen in bedrijfsmiddelen met een gunstig effect op de duurzame ontwikkeling (EIA). Ruim 44 procent van het toegekende beleidsgeld liep via subsidieregelingen en -programma s. Ten opzichte van 2002, toen er een kleine EUR 1,3 miljard aan beleidsgeld werd toegekend, is er sprake van een daling. Deze is het gevolg van de bezuinigingen van de rijksoverheid op de budgetten voor regelingen en programma s op onze werkvelden. Zo werden onder meer de TOP en EINP beëindigd en was er sprake van lagere budgetten bij WBSO, TIPP, TS en BSE. Het positieve effect van nieuwe regelingen op de omvang van de beleidsbudgetten, zoals die voor de scheepsbouw (TROS), weegt niet op tegen het negatieve effect van de bezuinigingen. Hoofdstuk 3, Wat bereiken we met het beleidsgeld?, belicht vanuit diverse invalshoeken het resultaat en het effect van de inzet van het beleidsgeld. Nieuwe taken in 2003 Kenmerkend voor onze opdrachtenportefeuille is het lang-cyclische karakter ervan. De meeste regelingen en programma s hebben een meerjarig karakter. De mutaties in het opdrachtenbestand van jaar tot jaar zijn dan ook niet zo omvangrijk, maar toch gaat er elk jaar wel iets af en komen er elk jaar weer nieuwe opdrachten bij. MEP Nieuw in 2003 was de regeling Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie (MEP). Deze regeling in opdracht van het Directoraat Generaal voor Marktwerking en Energie van EZ richt zich op duurzame opwekking van elektriciteit via waterkracht, windkracht, biomassa of warmtekracht. TenneT is de hoofduitvoerder van deze regeling. Senter ondersteunt TenneT met technische adviezen en verzorgt de uitvoering van de ontheffingsbepaling voor oudere warmtekrachtinstallaties die vóór 1 januari 1996 in gebruik zijn genomen. TROS Per 1 september 2003 ging de Tijdelijke Regeling Ordersteun Scheepsnieuwbouw (TROS) van start. Deze regeling, die Senter uitvoert in opdracht van het Directoraat Generaal Ondernemingsklimaat van EZ, is in het leven geroepen om oneerlijke buitenlandse concurrentie in de scheepsbouw vanuit Zuid-Korea tegen te gaan. De belangstelling voor deze regeling bleek groot en het budget van EUR 60 miljoen werd in 2003 volledig uitgeput. Technostarters In 2003 zijn bij EZ voorbereidingen getroffen het nogal verbrokkelde technostartersbeleid te transformeren naar één programma met een samenhangend geheel van actielijnen. Er komt één programmabureau dat de verschillende acties coördineert en dat deels ook zelf als uitvoerder optreedt. Senter is hierbij nauw betrokken. In 2004 zal de vernieuwing van het technostartersbeleid verder vorm krijgen, maar daarop vooruitlopend is Senter benaderd voor het interim management van het programmabureau. Wij hebben deze taak per 1 januari 2004 met enkele enthousiaste medewerkers op ons genomen. Senter Jaarverslag

10 Cross Per 15 december 2003 is het bureau Cross van het Ministerie van OCenW overgegaan naar Senter. Dit bureau, met circa vijf fte s, houdt zich bezig met onderwijskundige samenwerking tussen Nederlandse en buitenlandse onderwijsinstellingen. Er is veel synergie met de taken die Senter uitvoert in het kader van Pre-accessie voor de nieuwe toetreders tot de EU. Er ligt ook een duidelijke link met onze taken op het terrein van Educatieve Technologie. Dat zijn ook de redenen voor deze taakoverdracht aan ons. In de financiering is de hulp van Senter heel belangrijk geweest: ze zorgt voor essentiële steun in de rug. ASML Het is technologisch risicovol ontwikkelingswerk. Als we het niet met overheidshulp zouden doen, deden we het waarschijnlijk helemaal niet. En een bedrijf als Lionix zou helemaal geen kans krijgen. Bronkhorst High-Tech Onderzoek en advies aan opdrachtgevers Mede als gevolg van de operatie Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording (VBTB), willen beleidsmakers steeds meer informatie ontvangen over de bestemming van het beleidsgeld en het effect ervan. Het adagium meten is weten is hierop bij uitstek van toepassing en daarom investeren we veel in het opbouwen van gegevensbestanden. Alle in de loop der jaren financieel ondersteunde projecten (eind 2003 bijna projecten) worden opgeslagen in een datawarehouse ten behoeve van analyses naar bijvoorbeeld branche, regio, grootteklasse van de bedrijven en technologiegebied. Door op trefwoord te zoeken kan snel gevonden worden welke bedrijven en instellingen actief zijn in bijvoorbeeld een bepaald technologiegebied in een bepaalde regio. Onderzoek Senter beschikt over een team Beleidsinteractie dat beleidsmakers ondersteunt door met name specifieke onderzoeken. Het Directoraat Generaal voor Innovatie (DG-I) van EZ is hierbij de belangrijkste opdrachtgever. Beleidsinteractie inventariseerde en analyseerde in 2003 technologiegebieden zoals ICT, genomics, katalyse en microsysteemtechnologie. De innovatiebestedingen van bedrijven en kennisinstellingen zijn per regio zichtbaar gemaakt (hot spots). Ter verkenning van innovatiepatronen werkt Senter in opdracht van DG-I samen met het Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) in het project Dynamo. Dit kan een bijdrage leveren aan de technologieverkenningen van EZ en de invulling van het programmatische technologiebeleid. Voor het innovatiebeleid rond life sciences zette Beleidsinteractie een monitor op van de op dit vlak actieve bedrijven en instellingen. Beleidsadvisering Opdrachtgevers doen vaak een beroep op Senter voor adviezen over het opzetten en uitwerken van beleid. Door van meet af aan rekening te houden met uitvoeringsaspecten neemt de effectiviteit van het beleid toe en neemt het aantal conflicten met belanghebbenden tijdens de uitvoering af. Een aantal voorbeelden uit onze praktijk in Het op samenwerking (tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en de kennisinfrastructuur) gerichte projectmatige technologiebeleid is door EZ in een nieuw jasje gestoken. Daarbij is gebruikgemaakt van de kennis en ervaring van Senter als uitvoeringsinstantie op dit terrein. Een en ander heeft geresulteerd in de regeling Innovatiesubsidie Samenwerkingsprojecten, die begin 2004 van start is gegaan en waarvan de uitvoering in onze handen is. EZ heeft ook gebruikgemaakt van onze adviezen bij het opzetten van de nieuwe MEP-regeling. Verder zijn we in 2003 op uitnodiging van EZ in adviserende zin betrokken bij het opzetten van een nieuw beleid voor Technostarters, voor Kennisoverdracht en voor Energie Onderzoek Strategie (EOS). Senter is door EZ gevraagd mee te werken aan technology matchmaking tussen buitenlandse en Nederlandse bedrijven en instellingen.voorts zijn juridische adviezen verstrekt aan de provincie Gelderland bij het opzetten van een stimuleringsregeling voor regionale bevordering van technologie volgens een opzet waarmee we veel ervaring hebben. 8 Senter Jaarverslag 2003

11 Elektronische dienstverlening Onder meer via het Actieprogramma Andere Overheid bevordert de overheid de inzet van elektronische dienstverlening ten behoeve van een betere service aan burgers en bedrijven. Dit maakt een snellere en meer open communicatie mogelijk, zorgt voor een grotere toegankelijkheid en transparantie, en biedt faciliteiten ter beperking van de administratieve lasten. Elektronische dienstverlening draagt ook in belangrijke mate bij aan een efficiëntere bedrijfsvoering door verbetering en optimalisering van interne processen. Senter onderkent deze aantrekkelijke aspecten ten volle en wil binnen de overheid een voorbeeld zijn van een excellent overheidsloket met moderne elektronische communicatiemiddelen en bedrijfsprocessen. De fusie met Novem vergroot de financiële slagkracht en het draagvlak om deze ambitie te realiseren. SenterNovem zal de komende jaren dan ook veel in de verdere uitbouw van elektronische dienstverlening investeren. Elektronisch aanvragen In 2003 is het bij veertien regelingen en programma s mogelijk geworden langs elektronische weg subsidieaanvragen in te dienen bij Senter. Meer dan 150 aanvragers hebben in 2003 die mogelijkheid benut. Dit is een voorzichtig begin, maar van maand tot maand is er een duidelijk stijgende tendens. Het aantal regelingen waarbij elektronisch indienen van een aanvraag mogelijk is, zal in 2004 nog sterk toenemen. Met het oog daarop is in 2003 een grote inspanning geleverd om ook de fiscale regelingen, zoals de WBSO en de Energie-investeringsaftrek (EIA), over te brengen van het huidige aparte en verouderde systeem naar het centrale Basis Administratie Systeem (BAS). Hierdoor wordt het in 2004 mogelijk ook voor deze regelingen, waarvan jaarlijks tienduizenden bedrijven gebruikmaken, elektronisch aanvragen in te dienen. Senter.nl De website van Senter (www.senter.nl) is ons elektronische uithangbord en trekt steeds meer bezoekers. In 2003 ging het om gemiddeld 1339 bezoekers per dag tegenover gemiddeld 1047 bezoekers in 2002 en 723 in In 2003 heeft de site in een onderzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de categorie diensten van ministeries de eerste plaats behaald van de 152 websites die in het onderzoek waren betrokken. Onze website eindigde als derde van alle 1200 beoordeelde websites van de centrale en lagere overheden. De website waarmee ondernemers elektronisch subsidieaanvragen kunnen indienen, is één van de tien genomineerden voor de Europese Guide award for online excellence in Grant Support. De prijs wordt toegekend door het E-contentprogramma van de Europese Commissie. Later in 2004 wordt bekendgemaakt wie van de tien genomineerden de uiteindelijke winnaar is. Interne elektronische dienstverlening Ook voor onze medewerkers speelt elektronische dienstverlening een steeds grotere rol. Een belangrijke verbetering in 2003 was de vervanging van het oude systeem van elektronisch tijdschrijven door een nieuw systeem dat gebruikmaakt van de HRM-module van SAP. Door dit te combineren met elektronische verlofaanvragen met behulp van SAP (in plaats van het bestaande systeem met verlofkaarten) slaan we twee vliegen in een klap. Dankzij deze systeemintegratie is het aantal administratieve handelingen voor de medewerkers verminderd en is het beheer van de verlofadministratie aanzienlijk vereenvoudigd. In 2003 werden ook voorbereidingen getroffen voor elektronische ondersteuning van de inkoopprocedure (van het inkoopformulier tot en met de factuurafhandeling). De eerste fase is begin 2004 gestart. Hierdoor ontstaat een sterke verbetering van de beheersbaarheid van het systeem van factuurafhandeling, wordt het logistieke proces van de facturenstromen door de organisatie veel eenvoudiger en verloopt de betaling van de facturen sneller. Later in 2004 komt het hele programma van het elektronische inkoopproces beschikbaar. In 2003 is veel energie gestoken in het implementeren van een systeem voor het digitaal beschikbaar stellen van beschrijvingen van de administratieve organisatie (AO). Hierdoor wordt de AO beter toegankelijk en heeft iedereen altijd de meest recente versies hiervan ter beschikking. Dit bevordert zowel het systematische gebruik van de AO als het onderhoud ervan. Sinds maart 2004 is het systeem operationeel. In 2003 is een pilot met telewerken van start gegaan. Hierbij gebruiken we het systeem dat EZ toepast. Naast gebruikersaspecten staat de beveiliging daarbij centraal, omdat onze medewerkers veel gebruikmaken van vertrouwelijke gegevens van bedrijven. Op basis van de uitkomsten van de pilot en een aantal bedrijfsmatige overwegingen krijgt het beleid voor telewerken in 2004 verder gestalte. Senter Jaarverslag

12 Zulk onderzoek heeft een hoog risico en er is lange adem nodig. Daarom is de steun van Senter erg belangrijk geweest. Voordeel is ook de samenwerking met andere partners. Daardoor ontstaat een breder draagvlak. Royal Cosun Voorlichting en begeleiding van ondernemingen en kennisinstellingen Senter heeft een belangrijke taak bij het uitdragen van het uit te voeren beleid en bij het adviseren van de doelgroepen zodat zij optimaal kunnen inspelen op de mogelijkheden die de overheid biedt. Dat doen we langs verschillende wegen. Evenementen We organiseren tal van evenementen om ondernemingen en kennisinstellingen voor te lichten of kennis met elkaar te laten maken. Het doel is de bevordering van onderlinge technologische samenwerking of kennisoverdracht. In 2003 ging het daarbij onder meer om het seminar Archeo Techno-logisch (in het kader van het programma Technologie en Samenleving ), dat meer dan 100 bezoekers trok, om het symposium De Marktwaarde van nanotechnologie, dat 50 deelnemers telde, en het in samenwerking met NWO georganiseerde ICT kenniscongres, dat 1100 deelnemers trok. Verder kunnen worden genoemd de meer dan 50 deelnemers tellende workshop Scholingsimpuls, de IOP themadag, die in 2003 in het teken stond van de niet-technische aspecten van innovatie, een succesvol brokerage event in het kader van concurreren met ICT-competenties en het seminar Uitgaand toerisme in ontwikkelingslanden, dat plaatsvond in het kader van het PSOM. Bedrijvendag Op 15 juni vond de jaarlijkse bedrijvendag plaats. Deze trok ruim 700 bezoekers en kende een vernieuwde opzet. Naast de traditionele informatiemarkt was plaats ingeruimd voor workshops op verschillende gebieden gericht op ondernemers en kennisinstellingen die financiële ondersteuning zoeken voor een bepaald project. Uit de evaluatie bleek dat de nieuwe opzet goed is aangeslagen bij de bezoekers. EG-Liaison Voor het tot Senter behorende bureau EG-Liaison was 2003 het jaar dat het Zesde EU Kaderprogramma (KP6) voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling van start ging. Vergeleken met zijn voorgangers wordt KP6 gekenmerkt door de grootschaligheid van de projecten die het tot stand wil brengen. De Integrated Projects zijn eigenlijk programma s op zich en de Networks of Excellence bundelen de krachten van honderden onderzoekers. Ze moeten een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de door de EU beoogde European Research Area. EGL heeft als taak de Nederlandse participatie in KP6 te bevorderen. Inspelend op de nieuwe aspecten van KP6 heeft EGL haar dienstverlening uitgebreid en biedt de Nederlandse indieners intensieve begeleidingstrajecten. Daarnaast bleven de traditionele EGL-instrumenten (informatie, advies, workshops, partner search) bestaan. In welke mate was Nederland, en daarmee EGL, succesvol in het eerste jaar van KP6? De door EGL in december 2003, bij gelegenheid van het 20-jarig bestaan, gepresenteerde analyse geeft aan dat het Nederlandse aandeel in ,6 procent was, een vol procentpunt boven de just retour van de financiële bijdrage van Nederland aan de EU. Onderdelen in KP6 waarin het Nederlandse aandeel bijzonder hoog was, zijn voeding, energie, milieu en burgers & bestuur. Ondanks deze goede resultaten zijn er echter ook zorgpunten, die overigens niet alleen voor Nederland gelden. Zo blijft de deelname vanuit het bedrijfsleven achter en wordt ook de 15-procentdoelstelling voor het aandeel MKB niet gehaald. Bij nog al wat oproepen (calls) blijkt de slaagkans zo laag te zijn (minder dan 20 procent) dat hiervan een ontmoedigende werking uitgaat, temeer omdat als gevolg van de grote omvang van de projecten vaak tientallen deelnemers en de lange looptijd van de nieuwe projectvormen de voorbereiding van projectvoorstellen een majeure operatie is geworden. In 2004 zal EGL de ingeslagen koers voortzetten. Ze hoopt dan ook verder te profiteren van de voordelen van het samengaan met het Innovation Relay Centre Nederland. 10 Senter Jaarverslag 2003

13 Algemene informatie & advies (AIA) AIA functioneert als het frontoffice van Senter. Ondernemers die voor een project gebruik willen maken van overheidsinstrumenten (subsidies, fiscale regelingen, stimuleringsprogramma s e.d.) kunnen een persoonlijk advies van de adviseurs van AIA krijgen. AIA functioneert ook als telefonische of elektronische helpdesk. Op deze wijze vervult AIA een nuttige rol bij het meer transparant maken van het stimuleringsbeleid voor ondernemingen en kennisinstellingen. Door samenwerking met andere instellingen is AIA in staat over de grenzen van Senter heen te kijken en adviezen op maat te verschaffen over alle voor de aanvragers relevante overheidsinstrumenten. Deze brede oriëntatie krijgt in 2004 nog meer reliëf bij het invaren van AIA in het gemeenschappelijke frontoffice van de EVD, Senter, Novem en het Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE). Samenwerking Senter werkt al jarenlang samen met diverse instellingen voor het uitwisselen van kennis of informatie, bij voorlichtingsactiviteiten en bij het uitvoeren van regelingen. Uitgangspunten daarbij zijn altijd het zoeken van synergie en het optimaliseren van de efficiency van de uitvoering. In 2003 is het beleid op het punt van samenwerken voortgezet, met een aantal nieuwe accenten. Novem en EVD Vooruitlopend op de fusie met Novem en de taakoverdracht aan de EVD is de al bestaande samenwerking met deze twee agentschappen geïntensiveerd. Senter en Novem hebben in 2003 samen een aantal veelbelovende acquisitietrajecten in gang gezet voor opdrachten die in 2004 en later onder de vlag van SenterNovem uitgevoerd zullen worden. De vier bestaande samenwerkingsverbanden met Novem zullen bij de fusie uiteraard in de reguliere structuur worden ingevaren en het specifieke karakter van samenwerkingsproject verliezen. In het kader van een op te richten gemeenschappelijke frontoffice, waarvoor de voorbereidingen in 2003 zijn gestart, krijgt de samenwerking met de EVD een sterke impuls. Ook het BIE zal hierbij aanhaken. Senter draagt in 2004 een aantal taken over aan de EVD, maar er is afgesproken dat wij de EVD bij de uitvoering van die taken met een aantal specifieke vormen van dienstverlening zullen ondersteunen. NWO Met NWO werkt Senter onder andere samen in het kader van het Nationaal Regie-orgaan Genomics en het al eerder genoemde project Dynamo. Senter en NWO zoeken naar mogelijkheden om de samenwerking in het kader van de vernieuwing van het programmatische technologiebeleid te intensiveren. De samenwerking kan ook een bijdrage leveren aan het opheffen van de kennisparadox : er dient niet alleen excellent onderzoek plaats te vinden, maar het moet ook uitmonden in nieuwe producten en processen. Syntens Met Syntens werken we vooral samen bij het geven van voorlichting aan het MKB en bij de uitvoering van regelingen op het terrein van kennisoverdracht. Samen met MKB Nederland gaan Syntens en Senter regionale voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen. EZ wil in 2004 het beleid bij technologische kennisoverdracht opnieuw inrichten. Senter en Syntens bezien in hoeverre de bestaande samenwerking nieuwe accenten moet krijgen om optimaal in te spelen op de wensen van EZ. Belastingdienst Bij de uitvoering van fiscale regelingen zoals de WBSO en de Energie-investeringsaftrek (EIA) werkt Senter samen met de Belastingdienst. De samenwerking heeft vooral betrekking op gegevensuitwisseling. In 2002 was op dit punt tussen Senter en de Belastingdienst al een protocol met betrekking tot de WBSO tot stand gekomen; in 2003 is dat ook gebeurd voor de EIA. Door een betere afstemming van de werkprocessen leiden de afspraken tot een kortere doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen bij de EIA. Senter Jaarverslag

14 Taftie Taftie is een internationaal samenwerkingsverband van binnen de EU opererende instellingen als Senter. Doel van deze samenwerking is benchmarking om zodoende van elkaar te leren, maar ook het uitoefenen van invloed op nationaal en EU niveau. Hierbij gaat het om de versterking van de positie van het internationaal technologiebeleid en de rol die de Taftieleden daarin spelen. In 2003 is veel aandacht uitgegaan naar het European Research Area netwerk (ERA-netwerk), dat zich richt op de aanpak van research van grensoverschrijdende regio s. Andere aandachtspunten zijn de uitbreiding van de EU met tien nieuwe lidstaten en het aandragen van oplossingen voor bepaalde, voor de positie van het MKB schadelijke, onevenwichtigheden in KP6. In 2004 is Senter voorzitter van Taftie. Overige samenwerkingsovereenkomsten Senter werkt al jarenlang vruchtbaar samen met een aantal intermediaire organisaties die ten behoeve van onze doelgroepen actief zijn. Het gaat hierbij om FME, Metaalunie en MKB Nederland. De samenwerking met deze organisaties spitst zich toe op gezamenlijke voorlichting aan de leden over de programma s en regelingen die voor hen interessant zijn. Daarnaast is er geregeld overleg met de betrokken partijen over relevante ontwikkelingen en evaluatie van activiteiten. De steun van Senter is voor ons heel belangrijk geweest. Als we de ontwikkeling van de nieuwe basistechnologie niet op deze wijze hadden kunnen financieren waren we in ieder geval veel kleiner geweest dan nu. IPCOS Technology Klanttevredenheid In 2002 is al besloten over te gaan tot een systeem van frequente meting van de klanttevredenheid, waarbij elke regeling minimaal één keer per jaar aan de beurt komt. Hierdoor beschikken we voortdurend over actuele informatie en trends. Dat is effectiever dan een grote imago-enquête eens in de drie jaar, zoals tot nu toe gebeurde. In 2003 heeft een pilot plaatsgevonden bij de regelingen TS en PSO. Op basis hiervan is besloten deze aanpak voor alle doorlopende regelingen en programma s uit te rollen. Inclusief de pilot is in 2003 bij negen regelingen en programma s een klanttevredenheidsonderzoek gehouden. In de klanttevredenheidmetingen wordt een groot aantal aspecten onderzocht. De serviceverlening van Senter moet zo goed zijn dat op alle aspecten minimaal een voldoende wordt gescoord en dat het gemiddelde cijfer uitkomt op minimaal 7,5. Om dit doel te bereiken stellen de opdrachtleiders van de programma s en regelingen die zijn onderzocht een actielijst met verbeterpunten op. Kennis en kunde Het succes van een organisatie als Senter wordt in hoge mate bepaald door de kennis van de medewerkers en de kundigheid waarmee die kennis wordt geëxploiteerd. Het is cruciaal op de juiste plaats en de juiste tijd over de juiste kennis te beschikken. Niet alleen kennisontwikkeling, kennisdeling en de toegankelijkheid van kennis zijn hierbij belangrijke factoren, ook een gezond kennisklimaat vormt een noodzakelijke voorwaarde. In 2003 zijn de volgende initiatieven ondernomen om de positie van Senter als kennisintensieve instelling te schragen. Kennismanagement Begin 2003 is een fulltime kennismanager aangesteld die optreedt als aanjager en coördinator van alle activiteiten op het gebied van kennismanagement. Hij heeft een aanvalsplan opgesteld voor een minder verbrokkelde aanpak van de kennisontwikkeling dan tot nu toe en voor meer toespitsing op de prioriteiten waar het de komende jaren op ons werkterrein om draait. Het kennismanagement moet minder vrijblijvend worden. Belangrijk is daarom de kennisontwikkeling meer vraaggericht te maken door de opdrachtgevers hiervoor, ook financieel, te interesseren. In dit kader zijn de vakgroepen in de loop van 2003 vervangen door een meer flexibel systeem van kennisinitiatieven op de onderscheiden prioriteiten en is een systeem van kennismonitoring in ontwikkeling. 12 Senter Jaarverslag 2003

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen

4. AGENTSCHAPPEN. 2. Strategie en doelstellingen op hoofdlijnen 4. AGENTSCHAPPEN SENTER 1. Missie Senter is een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) dat overheidsbeleid uitvoert op het terrein van technologie, energie, milieu, export en internationale

Nadere informatie

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences

Life Sciences Monitor. Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Stand van zaken EZ-Actieplan Life Sciences Ministerie van Economische Zaken, december 2005 Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem

es sen Essent Holding J AAR Arnhem Businesspark VERSLA Utrechtseweg 310 Gebouw B01 6812 AR Arnhem Postbus 268 2001 6800 AG Arnhem JAARVERSLAG 2 0 0 1 In Duitsland gebruiken we de naam Essent niet. Toch voelen we ons wel degelijk verwant, want ook in Nederland kiest men voor dezelfde core-business als hier in Bremen. Aan het gebruik

Nadere informatie

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011

Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Sociale Verzekeringsbank Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 Meerjarenbeleidsplan Meerjarenkostenraming Jaarplan 2007 Begroting 2007 Amstelveen, september 2006 De Meerjarenplanning 2007 t/m 2011 is op 27 september

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Voorwoord. Max van den Berg, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland Samenwerkingsverband Noord-Nederland Jaarverslag 2009 Voorwoord Medio 2009 werd ik voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de vier grote

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST

P ERSPECTIEF VOOR DE TOEKOMST OOM N.V. J AARVERSLAG 2002 Hoofdvestiging Satellietvestiging Zwolle Satellietvestiging Deventer bezoekadres: bezoekadres: bezoekadres: Ondernemingshuis Twente Ondernemingshuis Zwolle IJsseldelta Hengelosestraat

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld?

Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? Hoe kan het invoeringsproces van P-Direkt, het shared service center HRM voor de sector Rijk worden beoordeeld? R.M. van Kempen (269108) Scriptiebegeleider: prof. dr. A.J. (Bram) Steijn Erasmus Universiteit

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

BKWI Jaarverslag 2012

BKWI Jaarverslag 2012 BKWI Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 BKWI 3 1.1 Kerntaken BKWI 3 1.2 Werkwijze 3 2 Activiteiten 4 2.1 Suwinet 4 2.2 Ketenadvies & Ondersteuning 6 2.3 Webontwikkeling 7 2.4 Prestatienormen

Nadere informatie

RDW jaarverslag 2013 1

RDW jaarverslag 2013 1 1 2 INHOUDSOPGAVE 1. Over RDW 5 1.1 Profiel 5 1.2 Kerncijfers 7 1.3 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 1.4 De omgeving van de RDW 10 2. Directieverslag 11 2.1 Bericht van de directie 11 2.2 Financiële resultaten

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf!

Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Jaarverslag 2012 Het duurzaam inzetbaar houden van mensen werkt. Daar zit onze toegevoegde waarde: voor de medewerker, voor de klant én voor ons zelf! Meurs & Molijn Jaarverslag 2012 Voorwoord Het was

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

Achmea in vogelvlucht

Achmea in vogelvlucht Jaarverslag 2014 Introductie Achmea in vogelvlucht Aantal klanten per merk 3.575.342 3.575.197 1.460.430 1.224.912 853.204 745.034 724.228 689.199 566.655 276.500 135.100 101.000 94.691 50.415 333 Verdeling

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services.

Met de ondernemingen Axima, Elyo, ENDEL, INEO, Tractebel Engineering en Fabricom GTI maakt GTI deel uit van SUEZ Energy Services. 04 GTI jaarverslag Profiel GTI is een vooraanstaande technisch dienstverlener. Met innovatieve concepten en integrale oplossingen zet GTI de toon voor het succes van klanten in de industrie, utiliteit

Nadere informatie