dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent"

Transcriptie

1 dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2008 Pagina Algemene Beschouwingen 6 Verklaring van de Raad van Commissarissen 7 Verklaring van de directeur/bestuurder 8 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9 I Verantwoording belanghouders 10 - Huurders 10 - Belanghoudersraad 10 - Overige belanghouders 11 II Werkorganisatie 17 - Algemeen 17 - Personeel en organisatie 18 - Personeelsbeleidsplan en regelingen 21 - Functioneringsgesprekken en beoordelingssysteem 22 - Ziekteverzuim 22 III Verantwoording Raad van Commissarissen 23 - Personalia Raad van Commissarissen 23 - Benoemingsprocedure 24 - Aantal leden Raad van Commissarissen 24 - Werkwijze en inhoudelijk toezicht door Raad van Commissarissen 25 - Informatiebronnen Raad van Commissarissen 28 - Kerncommissies 28 - Aanwezigheid derden in vergaderingen 28 - Andere activiteiten Raad van Commissarissen 28 - Governance 29 - Beoordeling extern accountant 29 - Beoordeling directeur/bestuurder 29 - Verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning 29 - Verantwoording van het beleid rondom honorering raad van 30 commissarissen - Beheersinstrumentarium 31 - Integriteit 31 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG I Kengetallen over de afgelopen 3 jaar 34 II Het verhuren van woningen 35 - Het verhuren van woningen aan de primaire doelgroep 35 - Woningaanpassingen gehandicapten 35 - Mutaties 36 - Oninbaar 37 - Huurbeleid en -verhoging Huurprijsniveau 37 - Huurtoeslag 38 - Verkoopbeleid 39 - Woonfraudebeleid 39 - Huurachterstanden 39 - Ontruimingen 40 2

3 III De kwaliteit van het woningbezit 41 - Onderhoud 41 - Strategisch voorraadbeheer 47 - Overzicht projecten gemeente Hulst 48 - Overzicht projecten gemeente Sluis 49 - Overzicht projecten gemeente Terneuzen 52 - Interne projecten 57 IV Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid 59 - Stichting Huurdersbelangen 59 - Advies bij nieuwbouwprojecten 59 - Regionale Klachtenadviescommissie 59 - Huurcommissie 59 - Bewonersblad 59 - Klanttevredenheid 60 - WoonQuest 61 V Wonen en Zorg 62 VI Het waarborgen van de financiële continuïteit 64 - Algemeen 64 - Verbindingen 67 VII Leefbaarheid 69 VIII Rapport van bevindingen volkshuisvestingsverslag 73 ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 77 JAARREKENING I Balans 81 II Winst- en verliesrekening 83 III Kasstroomoverzicht IV Toelichting op de balans 85 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling 85 V Toelichting op de winst- en verliesrekening over het boekjaar

4 JAARVERSLAG 2008 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus AG Terneuzen Publieksbalie Axel Markt 1 Axel Publieksbalie Oostburg Raadhuisplein 1 Oostburg adres Internet adres Telefoonnummer Faxnummer Datum van oorspronkelijke oprichting 25 oktober 1947 Koninklijk Besluit waarbij de 9 april 1948, nr. 58 instelling is toegelaten Inschrijving Kamer van Koophandel Handelsregister nr Aangesloten bij Aedes Bedrijfstakcode Woningcorporaties NRV-nr.: 659 4

5 5

6 ALGEMENE BESCHOUWINGEN Maatschappelijk vermogen 2008 was ook voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een turbulent jaar. De discussie over het vermogen van corporaties blijft zeer actueel. Los van de vraag hoe groot dat vermogen nu feitelijk is en welke invloed de overheid kan en mag uitoefenen op de besteding van de corporatiegelden, is het een feit dat het geld van de corporaties voor maatschappelijke doelen dient te worden ingezet. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen doet dat ook. Zelfs op een zodanige wijze dat het vermogen in het afgelopen jaar fors is afgenomen. Duidelijk mag zijn dat het vermogen niet onuitputtelijk is. Er zijn voor de komende jaren grote investeringen gepland. Het is ook voor ons nu een kwestie van keuzes maken. Dat doen we in nauw overleg met onze huurders en de Zeeuws-Vlaamse samenleving. De belangrijkste opgave van 2008 en voor de komende jaren is het antwoord op de vraag hoe blijft Zeeuws- Vlaanderen vitaal en leefbaar, ondanks de demografische krimp. Minder en beter In 2008 zijn er verschillende projecten waar we trots op zijn gerealiseerd. U leest daarover elders in ons jaarverslag. Een bijzondere vermelding verdient het plan dat wij De Renaissance van Sas van Gent noemen. Sas is wellicht het duidelijkste voorbeeld van de krimp. In 10 jaar is het aantal inwoners teruggelopen met circa 12%. De terugloop leidt op een aantal plaatsen tot leegstand, verpaupering en andere sociale problemen. Zaken die zich voordoen in de 40 Vogelaarwijken die vooral in de grote steden elders in het land zijn gelegen, doen zich procentueel op dezelfde schaal voor in Sas van Gent. In nauwe samenwerking met de gemeente Terneuzen is een ambitieus plan van aanpak gemaakt dat inmiddels in uitvoering is. Minder en beter is het thema. Dat geldt voor het aantal woningen dat er uiteindelijk in Sas van Gent zal overblijven. Dat geldt ook voor ons totale bezit dat verspreid is over 40 kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Ons strategisch voorraadbeleid gaat er vanuit dat we over 10 jaar circa 10% minder woningen hebben, maar die woningen zijn wel beter van kwaliteit en vooral ook geschikt voor alle doelgroepen. Het omvangrijke programma is in uitvoering. Voorbeelden waar renovaties inmiddels gereed zijn, vinden we onder andere in Aardenburg, Axel en Oostburg. Totaal zijn in 2008 circa 300 woningen ingrijpend verbeterd. Organisatie Zonder goede en gemotiveerde werknemers kunnen wij de ambities niet waarmaken. Wij hebben die mensen in dienst. De organisatie moet zodanig zijn ingericht dat de werknemers optimaal kunnen presteren. Mede door de uitkomsten van de visitatie waarvan het rapport begin 2007 is gepresenteerd, hebben aanpassingen plaatsgevonden. De nadruk is gelegd op een uitvoeringsgerichte organisatie. Het MT is daarom kleiner geworden. Van de aanvankelijk 5 afdelingen, zijn 3 sectoren en een stafafdeling overgebleven. 6

7 VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In dit jaarverslag is de jaarrekening van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opgenomen zoals deze door de directie is opgemaakt. De jaarrekening 2008 is door PriceWaterHouseCoopers Accountants N.V. onderzocht en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De Raad van Commissarissen geeft haar goedkeuring aan deze jaarrekening. Deze goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer. Aldus getekend door de Raad van Commissarissen van Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen te Terneuzen op 10 juni 2009 F.G.M. van Dongen, voorzitter Mr. J. Seijdlitz, vice-voorzitter A.A.J. Huijsmans, commissaris C.L.M.M. van Waterschoot, commissaris F.C. Hamelink, commissaris 7

8 VERKLARING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER Het verslag, zoals dat aan u is voorgelegd, geeft een getrouw beeld van zowel het functioneren als van de financiële positie van onze stichting. De directeur/bestuurder verklaart dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting in de regio Zeeuws-Vlaanderen, conform het Besluit Beheer Sociale Huursector. Terneuzen, 2 juni 2009 C.M. Reinhoudt Directeur/bestuurder 8

9 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9

10 I VERANTWOORDING BELANGHOUDERS Huurders Zie onderdeel bewoners betrekken bij beleid op pagina 58. Belanghoudersraad De statuten bepalen dat er een Belanghoudersraad is. Hieronder wordt verstaan: de vergadering van belanghouders die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de directie en Raad van Commissarissen en aan wie in de statuten bevoegdheden zijn toegekend. De voorzitter van de Belanghoudersraad is mevrouw S. de Mol-Marcusse. De heer J. Kruidhof is vicevoorzitter. De heer B. Pauwels heeft eind van het verslagjaar zijn lidmaatschap beëindigd in verband met privéomstandigheden. De andere leden zijn mevrouw F. Hopman- Penne en de heren T. de Buck, F. Deij, R. Asselman en J. Dieleman. Er is een aantal vacatures. Volgens de statuten is het maximale ledenaantal vastgesteld op 15. De Belanghoudersraad kwam in het verslagjaar drie keer bijeen. Daarnaast speelt de Belanghoudersraad een belangrijke rol bij de toekenning van bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Dit fonds, dat bijdragen toekent aan initiatieven van groeperingen of individuele bewoners binnen het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid, is in nauw overleg met de Belanghoudersraad tot stand gekomen. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de reguliere bijeenkomsten zijn: - demografische krimp en de gevolgen daarvan voor het beleid van onze corporatie; - het ondernemingsplan ; - het jaarplan en begroting 2009; - de lijst van (toekomstige) projecten gezien vanuit het maatschappelijk perspectief; - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen in de vorm van deelname door de corporatie aan het project Voor de jaarlijkse excursie van de Belanghoudersraad is een bezoek gebracht aan het eiland Tholen, ondermeer het werkgebied van de collega corporatie Castria Wonen. Naast de rondleiding door het prachtige woon-zorgcomplex in St. Maartensdijk en de uitleg door de heer J. Kloet (directeur/bestuurder) over de wijze waarop door Castria handen en voeten wordt gegeven aan klantenbinding- en leefbaarheidsbeleid, is een rondrit over het (voormalige) eiland gemaakt. In het jaarplan 2008 is opgenomen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor alle belanghouders van de corporatie worden uitgenodigd. Een werkgroep uit de Belanghoudersraad heeft met de directeur/bestuurder die bijeenkomst voorbereid. Gekozen is voor het onderwerp mobiliteit. Daarbij is de afweging geweest dat het woningbezit van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verspreid ligt over 40 kernen en buurtschappen. Vele daarvan kunnen als kleine kern worden bestempeld. In die dorpen zijn veelal geen of weinig voorzieningen. De mogelijkheid om bij de voorzieningen te komen, zijn voor mensen die geen eigen auto hebben in verband met het ontoereikende openbaar vervoer beperkt. De voorbereiding van de themabijeenkomst is ondersteund door Moveo Adviesbureau. Omdat het onderwerp meer voorbereiding vergde dan aanvankelijk gedacht, heeft de bijeenkomst niet binnen het verslagjaar plaatsgevonden. Als datum is uiteindelijk 3 maart 2009 gekozen. Vanuit de corporatie vindt administratieve ondersteuning plaats. De leden van de Belanghoudersraad ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding van 250,00 (inclusief reiskosten). De vergoeding van de voorzitter en de vice-voorzitter bedraagt respectievelijk 1.000,00 en 750,00 per jaar (inclusief reiskosten). De vergoeding wordt 10

11 jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage als de salarissen conform de CAO Woondiensten. De leden van de Belanghoudersraad zijn op basis van de volgende profielschets geselecteerd: De Belanghoudersraad is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De Belanghoudersraad spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de plaatselijke samenleving. Vereisten: - aantoonbare maatschappelijke kennis en/of ervaring in Zeeuws-Vlaanderen; - aantoonbare betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op de volgende gebieden: zorg, cultuur, jeugd, lokaal bestuur, veiligheid, openbaar vervoer, ondernemersorganisaties, maatschappelijk werk, welzijn, kleine kernen, kerk, plattelandsontwikkeling, onderwijs, senioren en sport; - om belangenverstrengeling te voorkomen verdient het de voorkeur dat personen niet beroepshalve actief (meer) zijn in één van de genoemde sectoren. Ook een huidig bestuurslidmaatschap wordt daartoe gerekend. Mensen die naast genoemde betrokkenheid ook huurder zijn van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen genieten bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur. (Ondernemingsplan ) Resultaat jaarlijkse evaluatie Belanghoudersraad Het resultaat van de jaarlijkse evaluatie met de Belanghoudersraad is gehouden tijdens het vierde kwartaal 2008 en geeft een algemeen positief beeld. Overige belanghouders Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, is het van groot belang om intensief samen te werken met partners/belanghouders waar wij gemeenschappelijke belangen mee hebben. Deze groep, die invloed uitoefent op het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, bestaat uit: de gemeenten, de zorgsector, de welzijnssector, de sector van onderwijs en kinderopvang, de bewoners, de Zeeuws- Vlaamse ondernemers, politie/justitie en tot slot onze collega-woningcorporaties. (Ondernemingsplan ) Evaluatie relatie met maatschappelijke organisaties. Jaarlijks wordt de relatie met de diverse organisaties waarmee wij contact hebben geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is naar tevredenheid. De opmerkingen, aanbevelingen en wensen worden serieus genomen. Welzijn Stads- en dorpsraden Woongoed Zeeuws-Vlaanderen werkt in 40 kernen. Het overgrote deel van deze stadjes en dorpen heeft een eigen stads- of dorpsraad. Met de meeste van deze raden heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen contact. Dit varieert van het intensief meedenken over ontwikkelingen in de desbetreffende plaats tot het verwezenlijken van de door de inwoners bedachte plannen. Het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is om in te spelen op initiatieven van de kernen. In 2008 zijn er diverse contacten geweest met stads- en dorpsraden. Dorpsavonden Ook is in een aantal gevallen (o.a. Breskens en Zuiddorpe) tijdens de bijeenkomsten waarvoor alle dorpsbewoners worden uitgenodigd, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gevraagd iets te vertellen over projecten die in dat dorp spelen. 11

12 (Project)initiatieven Voorts zijn er regelmatig gesprekken met initiatiefnemers van projecten over participatie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn IJzendijke (multifunctioneel centrum/zwembad) en St. Jansteen (brede school). Stichting Vitaal Sas van Gent Voor de gemeentelijke herindeling bestond er in de voormalige gemeente het project Vitaal Sas van Gent. Een samenwerking van gemeente, bedrijfsleven, bewoners en woningcorporatie. Dit project is in de vorm van een stichting voortgezet na de totstandkoming van de gemeente Terneuzen waarvan Sas van Gent een onderdeel is. In het stichtingsbestuur heeft de directeur/bestuurder zitting. De inbreng van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was vooral gericht op het project de Renaissance van Sas van Gent. De tafels van Sas In het kader van het project de Renaissance van Sas van Gent is voor het overleg met de bevolking gekozen voor een andere dan de gebruikelijke opzet. Er zijn sleutelfiguren uit de gemeenschap van Sas van Gent benaderd. Met acht van hen zijn we aan tafel gegaan om onze plannen en de ideeën van de bevolking te spiegelen. Vervolgens heeft elk van de sleutelfiguren een tafel gevormd vanuit zijn of haar netwerk. In elk van die gesprekken was een vertegenwoordiger van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aanwezig om plannen en ideeën te wisselen. Op deze manier is de betrokkenheid van de bevolking bij het project toegenomen. Ook is gebleken dat deze wijze van inspraak effectiever is dan de gebruikelijke informatiebijeenkomst met een zaal vol mensen en een spreker die uitlegt wat er besloten is. Stadstafel Axel Vooruit In 2007 is dit initiatief gestart door de gemeente. Het doel is vergelijkbaar met de hiervoor genoemde stichting voor Sas van Gent. De directeur/bestuurder is vertegenwoordiger van de corporatie. In een aantal vergaderingen is hij vervangen door de sectormanager Woondiensten. Aan de orde zijn geweest de plannen voor het gerealiseerde complex ten behoeve van de Stichting Wonen en Psychiatrie aan de Bylokestraat, de negen (koop)appartementen aan de Buitenweg en de ontwikkeling van het plan Buitenweg (herstructurering voormalig bedrijfsterrein). Buurtbeheer was eveneens een thema waar diverse malen over gesproken is. Stichting Welzijn Hulst Deze stichting is een samenvoeging van het welzijnswerk in de gemeente Hulst. Voorheen was onze corporatie vertegenwoordigd in de Stichting Welzijn voor Ouderen. De nieuwe stichting kent een vertegenwoordiger vanuit de corporaties. Afgesproken is dat collega J. Valckx, directeur/bestuurder van Woonstichting Hulst, ons vertegenwoordigt in het bestuur. Stichting Welzijn Sluis Er zijn contacten met deze stichting. Met de (inmiddels voormalig) directeur, de heer J. Stanneveld, is uitvoerig overleg geweest over de inzet van vrijwilligers in een openbaar vervoersnetwerk. Vertegenwoordigers van de stichting zijn ook mee geweest met de excursie naar Tryn Walden in Friesland. Woon Advies Commissie Er is een hechte samenwerking met de Woon Advies Commissie. Nieuwbouwplannen worden voorgelegd voor advies. Het WAC onderzoekt ook de tevredenheid van bewoners in complexen die recent zijn gebouwd. Zo zijn rapporten uitgebracht over het complex KWL in Oostburg en Lovendieke in Hoek. De rapporten zijn door ons officieel in ontvangst genomen in bijeenkomsten waar ook bewoners van de complexen waren uitgenodigd. In beide gevallen waren de rapporten overwegend positief. De aanbevelingen in de rapporten zijn intern doorgesproken en waar nodig is actie ondernomen. Het is plezierig dat de tevredenheidcijfers die de bewoners aan hun woning en woonomgeving geven, goed zijn. In Lovendieke is dat cijfer 7,5 en in KWL een 8. 12

13 De WAC is voorts gevraagd naar de tevredenheid over de samenwerking bij de totstandkoming van de woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische ziekte aan de Bijlokestraat in Axel. De samenwerking in dit project is plezierig verlopen. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Er is een goed contact met maatschappelijk werk in onze streek. Vluchtelingenwerk Midden Zeeuws-Vlaanderen De directeur/bestuurder is op persoonlijke titel lid van de stuurgroep. Met VMW zijn regelmatig contacten over de huisvesting van statushouders. Ouderenbonden Senioren zijn een belangrijke doelgroep voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ondermeer via regelmatige contacten met de verschillende ouderenbonden, wordt ruimte geboden om invloed uit te oefenen op het beleid van de corporatie. Het kantoor van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) met regelmaat gebruikt voor vergaderingen van zowel het gewestelijk als het provinciaal bestuur. Leger des Heils Er is een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over opvang van cliënten. Lage Flancken Er is overleg met de Lage Flancken (vrouwenopvang). Momenteel wordt gezocht naar een locatie waar de opvang kan worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Een mogelijkheid kan zijn een aangekocht pand in Sas van Gent. Stichting Speelkwartier De stichting heeft zijn werkgebied in de gemeente Sluis. Opzet is om de schoolpleinen ook na schooltijd een functie te laten vervullen als speelterrein voor kinderen. Door een gebrek aan middelen is de stichting op dit moment niet actief. Formeel heeft Woongoed Zeeuws- Vlaanderen zitting in het bestuur. Stuurgroep Uwnieuwetoekomst.nl Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in de persoon van de directeur/bestuurder lid van deze stuurgroep. Het doel is promotie van Zeeuws-Vlaanderen vooral als vestigingsplaats. Overheid Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen Met alle drie de gemeenten vindt veelvuldig overleg plaats. Er is periodiek bestuurlijk overleg. In de gemeente Sluis wordt dat overleg circa 8 keer per jaar gevoerd. In de gemeenten Terneuzen en Hulst vindt het overleg 4 keer per jaar plaats. In Hulst is het overleg samen met Woonstichting Hulst. In Terneuzen is een deel tezamen met Stichting Clavis en een ander deel alleen met de gemeente. In 2007 zijn met de drie afzonderlijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Conform genoemde afspraken wordt gewerkt. Wel is in Hulst en Sluis afgesproken dat de prestatieafspraken geëvalueerd worden. Dit vindt plaats in Bijzonder eervol was de uitnodiging van de gemeente Sluis/Provincie Zeeland om tijdens het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aanwezig te zijn bij het gesprek dat Hare Majesteit voerde met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 13

14 Overleg is er ook met het samenwerkingsverband BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Gemeenten en corporaties uit de streek overleggen in dit verband enkele malen per jaar. Belangrijk onderwerp dat in het verslagjaar speelde is de eventuele overname van woonwagenstandplaatsen. Hierover is (nog) geen overeenstemming bereikt. Resultaat jaarlijkse evaluatie gemeenten Het jaarlijkse onderzoek naar de relatie met de gemeente Hulst is door de gemeente beoordeeld met het cijfer 7,5. Sluis waardeert de relatie met Woongoed Zeeuws-vlaanderen met het cijfer 8,0. De gemeente Terneuzen beoordeelt de samenwerking positief. Men heeft dit niet uitgedrukt in een cijfer. Provincie Er zijn diverse contacten met de provincie. Het betrof in 2008 veelal contacten in Aedesverband. Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2) voorheen Leader+ De directeur/bestuurder is lid van de zogenaamde plaatselijke groep. Deze groep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties, adviseert over toekennen van bijdragen die aangevraagd zijn in het kader van dit Europees subsidieprogramma. Zorg Ouderenzorg Er zijn diverse ouderenzorg aanbieders actief in het werkgebied. In nauw overleg zijn woonzorgprojecten in ontwikkeling met Curamus, ZorgSaam, Woonzorg West Zeeuws- Vlaanderen, SOKA en SVRZ. In het afgelopen jaar is het project Woonzorgcentrum De Molenhof in Zaamslag opgeleverd. De projecten in St. Jansteen, Oostburg en Westdorpe starten naar verwachting in Het plan voor vernieuwbouw van St. Antonius is vijf jaar uitgesteld. Zie verder bij hoofdstuk projecten. Hospice Terneuzen Er is overleg geweest met deze organisatie over de mogelijkheid dat Woongoed Zeeuws- Vlaanderen het hospice in eigendom zou nemen en doorverhuren aan de organisatie. In overleg met Clavis is afgesproken dat onze collega-organisatie dit voor zijn rekening neemt. Psychiatrie Wonen en Psychiatrie Ten behoeve van cliënten van de Stichting Wonen en Psychiatrie/Zeeuwse Gronden zijn 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd en feestelijk in gebruik genomen in Axel. In Sas van Gent is een zelfde complex in voorbereiding. Emergis/AZZ Incidenteel zijn er contacten met Emergis en AZZ. Het betreft veelal incidenteel overleg over cliënten. Daarnaast is er structureel contact over de complexen in Axel en Oostburg waarin woonvormen voor mensen met een zorgvraag die ligt op het terrein van Emergis en/of AZZ, zijn gerealiseerd. 14

15 Mensen met een verstandelijke beperking Okkernoot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt ten behoeve van cliënten van de Okkernoot een project voor de bouw van appartementen in Schoondijke. Als dat van de grond komt, zal het hoofdgebouw van de Okkernoot grondig worden verbouwd (gebouw is eigendom van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen). Tragel Er zijn veelvuldig contacten met Stichting Tragel. Bijzonder is de voltooiing van het project omgekeerde integratie, waarin Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een grote rol heeft gespeeld door de bouw van diverse woningen op het Sterreterrein in Clinge. Voor het bezoek van Hare Majesteit de Koningin in verband met de oplevering van dit project, is ook Woongoed Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd. Arduin Aan Stichting Arduin worden woningen verhuurd ten behoeve van dezelfde doelgroep in Axel. Bedrijfsleven BZW Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is lid van de Brabant Zeeuwse Werkgevers (BZW). De periodieke bijeenkomsten worden bijgewoond. Naast het behartigen van de belangen van de werkgevers in de streek, zet de BZW zich in voor het versterken van de economie in de regio. Vakorganisaties Met de vakorganisaties vindt minimaal één keer per jaar overleg plaats. In 2008 is vooral gesproken over de afloop van het sociaal statuut dat in het kader van de fusie is opgesteld. De aanpassing van de organisatie, die begin 2008 is doorgevoerd, is in overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraad onder de werking van het sociaal statuut gebracht. Steekproef tevredenheid leveranciers over samenwerking met Woongoed Zeeuws- Vlaanderen. Tijdens het vierde kwartaal 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van het installatiebedrijf en de architect bij het project Molenhof in Zaamslag. Betrokken partijen zijn goed te spreken over de contacten met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Corporatiebranche Zeeuws-Vlaamse corporaties Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vormen samen het Platform Zeeuws-Vlaamse Woningcorporaties. Elk kwartaal vindt overleg plaats over zaken die de corporaties in Zeeuws-Vlaanderen aangaan. Voorbeelden van gesprekspunten zijn: - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen. De corporaties dragen gezamenlijk bij aan de campagne; - krimp van de bevolking en de wijze waarop de sociale huisvesters daar op inspelen met hun plannen; - afstemming huurbeleid; - overname woonwagencentra; - ontwikkelingen in de branche en binnen Aedes. 15

16 Kiesplatform Zeeland De Zeeuwse corporaties vormen samen een platform die een kandidaat naar voren schuift voor de verkiezingen van de ledenraad van Aedes. Het platform bestaat uit de directies van de Zeeuwse corporaties. Het komt vijf keer per jaar bijeen. Het dient als klankbord voor de vertegenwoordiger in de ledenraad. Bovenal worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen besproken. Door de wijziging in de structuur van Aedes verandert de naam van dit gremium. De ledenraad van Aedes is na de aanpassingen in de organisatie die in het voorjaar van 2009 worden doorgevoerd, opgeheven. Aedes Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is overtuigd lid van de brancheorganisatie Aedes. Wij zien de organisatie als belangenbehartiger en woordvoerder namens de sector. Bijeenkomsten van Aedes worden bezocht. Wij willen door middel van participatie in de activiteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de branche. Tegelijkertijd maken we gebruik van Aedes als kennisinstituut door vakkringen te bezoeken en de publicaties binnen de organisatie te verspreiden. We maken dankbaar gebruik van de adviezen die via de accountmanager tot ons komen. De directeur/bestuurder is lid van het Directeurencontact. Verschillende andere functionarissen nemen deel aan de desbetreffende netwerkbijeenkomsten. Visitatie Wij zien periodieke visitatie als een belangrijk middel om verantwoording af te leggen ondermeer naar onze belanghouders. In ons ondernemingsplan is het uitgangspunt vastgelegd dat één keer per vier jaar visitatie zal plaatsvinden. Dit betekent dat in 2010 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opnieuw zal worden gevisiteerd. 16

17 II WERKORGANISATIE Doelstelling Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een maatschappelijk ondernemer in Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen koerst op het realiseren van het maximaal maatschappelijk rendement in deze regio. Om dit doel te realiseren wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. De organisatie is transparant en zodanig ingericht dat de inbreng van deze partners soepel leidt tot dat beleid dat de voorwaarden schept voor een optimaal woonklimaat. Resultaatgericht werken Hieronder verstaat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dat iedereen binnen de organisatie gericht is op het behalen van gestelde doelen. Concreet betekent dit dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn medewerkers faciliteert om gestelde doelen te behalen. De juiste persoon op de juiste plaats resulteert automatisch in een prettig werkklimaat. Medewerkers moeten zich kunnen ontplooien. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kiest voor een vorm van prestatiebeloning teneinde de resultaatgerichtheid van de organisatie te bevorderen. De Balanced scorecard is de barometer van het resultaat. Cultuur Een goede bedrijfscultuur is onontbeerlijk. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een goede werkgever en verwacht van haar personeel dat zij integer is en klant- en resultaatgericht werkt met een grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Naar onze doelgroepen en belanghouders intern en extern streeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een optimale transparantie en communicatie na. Collegialiteit en teamgevoel moeten resulteren in een wijgevoel. Het gevolg hiervan is een collectief succes, trots op het bedrijf. Om efficiënt en effectief te werken, is delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheid een must. Dit alles leidt tot een optimaal klantgericht handelen. Aedescode Met het lidmaatschap van Aedes heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich gecommitteerd aan de Aedescode en daarmee aan de GovernanceCode die daarvan integraal onderdeel uitmaakt. (Ondernemingsplan ) Algemeen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft naast de CAO Woondiensten haar beleid omtrent personeelbeleid geformuleerd in haar Personeelsbeleid en regelingen. In het personeelsbeleid is opgenomen dat een sociaal jaarverslag wordt samengesteld om het personeelsbeleid te evalueren en om een nieuw personeelsbeleid te ontwikkelen. Het sociaal jaarverslag is separaat van dit jaarverslag opgesteld. Het sociaal jaarverslag voldoet aan de wettelijke verantwoordingsplicht van de werkgever aan ondernemingsraad over het gevoerde beleid. 17

18 Personeel en organisatie Organisatieschema Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Raad van Commissarissen Belanghoudersraad Directie/Bestuur Directiesecretariaat - communicatie Beleidsondersteuning Sector Woondiensten Sector Financieel Economische Zaken Sector Vastgoed De organisatie is geëvalueerd. Op grond hiervan is een aantal wijzingen doorgevoerd. De activiteiten zijn ondergebracht in drie sectoren en een stafafdeling. Het managementteam is daardoor kleiner geworden. Organisatieplan Het organisatieplan van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kent 71,00 full-time eenheden (fte). In werkelijkheid zijn er 73,88 fte ingevuld. De verdeling van het aantal fte is als volgt: Directie/Directiesecretariaat/communicatie/Beleidsondersteuning Deze groep omvat volgens het formatieplan 10,10 fte. De werkelijke invulling is 9,9 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast aan de werkelijke situatie. Financieel Economische Zaken De sector Financieel Economische Zaken heeft volgens het formatieplan 15,60 fte. De werkelijkheid is 14,69 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast. Sector Vastgoed De sector Vastgoed heeft volgens het formatieplan 32,70 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 33,59 fte. De functie coördinator/projectontwikkelaar van 1 fte wordt ingevuld op basis van detachering voor 2,50 dagdeel per week. De functie opzichter planmatig onderhoud/svb is uitgebreid in 2008 met 2 fte s. Er is één vacature ingevuld per 1 mei 2008 en één per 1 oktober De functie managementsecretaresse is 0,2 fte hoger dan het organisatieplan, de functie secretaresse svb is 0,2 fte lager ingevuld. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 33,90 fte. Woondiensten De sector Woondiensten heeft volgens het formatieplan 12,60 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 13,70 fte. Het verschil van 1,10 fte heeft 3 oorzaken. Allereerst is er 1 woonconsulent die 60% werkt in plaats van de voorziene 50%. Tevens is 0,50 fte meer ingevuld bij de 18

19 mutatieopzichters en 0,50 fte meer ingevuld bij de medewerkers wijkbeheer. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 13,60 Adviseurs Er zijn in het formatieplan twee adviseurs voorzien. De sectormanager Vastgoed en de directeur/bestuurder worden beiden in hun werkzaamheden ondersteund door een adviseur. In de loop van 2009 maken beide adviseurs gebruik van de vroegpensioenregeling. Samenstelling personeelsformatie per 31 december 2008 Afdeling Formatieplan Totaal Man Vrouw Directie, 10,10 9, Directiesecretariaat/communicatie /Beleidsondersteuning Financieel Economische Zaken 15,60 14, Vastgoed 32,70 33, Woondiensten 12,60 13, ,00 71, Adviseurs 2,00 2, Totaal 73,00 73, Directie Financieel Economische Zaken Woondiensten Totaal Beleidsondersteuning Vastgoed Adviseurs 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Formatieplan Totaal Man Vrouw Per 31 december 2008 zijn 82 medewerkers in dienst. Deze 82 medewerkers bezetten omgerekend op full-time basis 73,88 fte (inclusief adviseurs). Van de 82 medewerkers vervullen er 22 een parttime functie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers per 31 december 2008 is 46,51 jaar (in ,43 jaar). De gemiddelde leeftijd van de mannelijke medewerkers is 48,47 jaar en van de vrouwelijke medewerkers 43,29 jaar. De gemiddelde tijd dat de medewerkers in dienst zijn, bedraagt 14,18 jaar (in ,85 jaar). De mannelijke medewerkers zijn gemiddeld 16 jaar in dienst en de vrouwelijke medewerkers gemiddeld 11,19 jaar. 19

20 Indeling salarisschalen: In de salarisschalen zijn de directeur/bestuurder en zijn adviseur niet opgenomen. De adviseur van de sector Vastgoed is wel opgenomen in de salarisschalen. Onderstaande grafiek geeft de indeling weer waarin de medewerkers zijn ingeschaald volgens hun functieprofiel. Indeling Startniveau Eindniveau Man Vrouw salarisschaal D E F G H I L N Totaal Personeelskosten Personeelskosten over de afgelopen twee jaar: Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten salarissen sociale lasten pensioenlasten overige personeelskosten

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag 2009 JAARVERSLAG 2009 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus 269 4530 AG Terneuzen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

Jaarverslag. dgdfdfdfdfdfdfdf

Jaarverslag. dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag 2011 dgdfdfdfdfdfdfdf 1 JAARVERSLAG 2011 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus 269 4530 AG

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Lelystad, april 2015. TEAMPROFIEL voor de functies voorzitter en leden Raad van Commissarissen Woonstichting Centrada

Lelystad, april 2015. TEAMPROFIEL voor de functies voorzitter en leden Raad van Commissarissen Woonstichting Centrada Lelystad, april 2015 TEAMPROFIEL voor de functies voorzitter en leden Raad van Commissarissen Woonstichting Centrada ALGEMEEN Woonstichting Centrada (Centrada) is een door het Rijk toegelaten instelling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. Organisatie van het samenwerkingsverband De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 11 oktober 2013 en heeft haar statutaire zetel in de gemeente Terneuzen.

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen

FUNCTIEPROFIEL. Manager Financiën. bij. Standvast Wonen FUNCTIEPROFIEL Manager Financiën bij Standvast Wonen PublicSpirit Mevrouw drs. J. Goudsmit Directeur September 2015 Organisatie en context Standvast Wonen is een actieve woningcorporatie met bijna 9.000

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0117 Stichting Portaal t.a.v. het bestuur Postbus 375 3900 AJ VEENENDAAL Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6

toezicht en toetsing - Raad van Commissarissen Stadgenoot; pagina 1 van 6 TOEZICHT EN TOETSING 2014 Raad van Commissarissen Stadgenoot Het toezichtskader Het toezichtskader beschrijft op hoofdlijnen het speelveld en de taken van de corporatie en omvat het geheel van spelregels

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen

Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Profielschets ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen Algemeen kwaliteitsprofiel Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is, dat de Raad uit generalisten bestaat die

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Reglement voor de Raad van Commissarissen van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L1911 Stichting WonenBreburg t.a.v. het bestuur Postbus 409 5000 AK TILBURG Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân

Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Vacatures Raad van Toezicht CVO Noord-Fryslân Inleiding CVO Noord-Fryslân is een Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het noorden van Friesland. De Vereniging bestaat uit drie scholen: Christelijk

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD Pré Wonen hecht veel waarde aan het toepassen van de Governance code Woningcorporaties. De verantwoordelijkheden en taken van zowel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB

FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB FUNCTIEPROFIEL LID RAAD VAN COMMISSARISSEN OP VOORDRACHT HVOB April 2015 DE ORGANISATIE Centrada is een door het rijk 'toegelaten instelling' op grond van de Woningwet met als statutair werkgebied de gemeente

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek

UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek UKB Samenwerkingsverband van de Nederlandse Universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek Reglement vastgesteld in de vergadering van het Samenwerkingsverband UKB op 26 oktober 1988 en herzien

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

MEMO HERZIENING WONINGWET

MEMO HERZIENING WONINGWET MEMO HERZIENING WONINGWET Nieuwe corporatiebestel van kracht op 1 juli 2015 Op 17 maart 2015 heeft de Eerste Kamer unaniem ingestemd met de gewijzigde Woningwet 1 die tot doel heeft het functioneren van

Nadere informatie

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur,

Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009. Geacht bestuur, L0944 Casade Woonstichting t.a.v. het bestuur Postbus 5 5140 AA WAALWIJK Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Datum 27 november 2009 Betreft Oordeelsbrief 2009 Geacht bestuur, Ieder

Nadere informatie

6 september Zomerbloeii.

6 september Zomerbloeii. 6 september Zomerbloeii. Themabijeenkomst: Maatschappelijk Rendement Raeflex Catharijnesingel 56, 3511 GE Utrecht Postbus 8068, 3503 Utrecht (030) 230 31 50 www.raeflex.nl Visitaties van Raeflex Gestart

Nadere informatie

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten

de algemene leden vergadering van de vereniging het bestuur van de vereniging, als bedoeld in artikel 7 van de statuten Benoemingsprocedure bestuursleden voor het bestuur van de Vereniging scholen der EBG te Zeist 1. Begripsbepalingen In dit document wordt verstaan onder: ALV bestuur bestuurder bestuursreglement directeur

Nadere informatie

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne

REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne REMUNERATIERAPPORT over het verslagjaar 2014 Woningbouwvereniging Bergopwaarts te Deurne Opgesteld door de Remuneratiecommissie van Bergopwaarts en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 31 maart

Nadere informatie

Samenvatting herziene Woningwet

Samenvatting herziene Woningwet Samenvatting herziene Woningwet 1. Algemeen De Tweede Kamer stemde op 5 juli unaniem in met de herziening van de Woningwet. In het najaar van 2012 wordt het wetsvoorstel door de Eerste Kamer besproken.

Nadere informatie

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren.

In onderstaande figuur staan de scores die GenO haalt op de verschillende ratio s (dit zijn perspectieven) die we voor deze visitatie hanteren. Samenvatting In deze samenvatting geven wij in een notendop de uitkomsten van de maatschappelijke visitatie van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken (verder afgekort tot GenO). 1. Beoordeling

Nadere informatie

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen

Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Datum Onderwerp 7 december 2012 Profiel Raad van Toezicht Memo Samenstelling Raad van Toezicht Biblionet Groningen Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van: 1. Profiel Raad van

Nadere informatie

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009

Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 Reglement voor Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 HW/ir/1747 TOELICHTING Stichting Versa Welzijn kent op basis

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2011 Corporatie in Perspectief L0151 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële

Nadere informatie

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn.

FidesWonen BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN. Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. BELEID DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING & OPLEIDINGEN FidesWonen Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. Confucius Versie 1.0 Middelharnis, 25 maart 2015 Inleiding

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT

REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT REGLEMENT COMMISSIE VAN TOEZICHT Datum : 19 juni 2012 Status : vastgesteld Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. verenigingen: i. Vereniging een School met de Bijbel (Kamperzeedijk);

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland.

De stichting heeft als werkgebied alle gemeenten in Nederland. Statuten habion Artikel 1 Naam De stichting is genaamd: stichting Habion. Artikel 2 Zetel De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Artikel 3 Doel De stichting heeft als doel uitsluitend werkzaam

Nadere informatie

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL

KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL KWALITEIT: HOOG IN HET VAANDEL 1 Inleiding INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Kwaliteit 3 KWH- huurlabel 3 Enquête 4 Visitatie 4 Aedes-code 5 Overige kwaliteitssystemen 5 Onderhoud 5 Keuzemogelijkheden 6 Bewonersparticipatie

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL

HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL HUURDERS BELANGEN ORGANISATIE DE PEEL BELEIDSPLAN 2010 In dit beleidsplan geven wij aan waar het bestuur van de Stichting Huurders Belangen Organisatie

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen

Reglement Auditcommissie. Kennemer Wonen Reglement Auditcommissie Kennemer Wonen Alkmaar, juni 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding en definities... 3 2. Samenstelling en plaats in de organisatie... 4 3. Vergaderingen... 5 4. Verantwoordelijkheid...

Nadere informatie

Wij zijn Brabantse Waard

Wij zijn Brabantse Waard Wij zijn Brabantse Waard Gastvrij wonen Inhoudsopgave 3 Wie is Brabantse Waard 4 Een organisatie met een transparante structuur 5 Onze missie en visie 5 Doelstellingen waarin de gast centraal staat 6 Onze

Nadere informatie

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst

Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt. Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst Opfrissen van de Zeeuws- Vlaamse woningmarkt Wooncongres 25 april 2013 Marco van Dorst Inten%everklaring UPGRADE 24 januari 2013 ondertekende groot aantal publieke en private pardjen intendeverklaring

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen met een volkshuisvestelijk profiel op voordracht van de huurdersorganisaties bij PublicSpirit drs. Marylin Demers senior consulant april 2015 Organisatie & context

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008

Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 Profielschets raad van commissarissen Vastgesteld door de raad van commissarissen op 8 juli 2008 De raad van commissarissen De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde (adviestaak),

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 1 2012 JAARVERSLAG 2012 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Analyse CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Amstelveen CFV 2009 Corporatie in Perspectief L1548 Inhoud 1 Algemeen 1.1 Algemene gegevens corporatie 4 1.2 Vraag- / aanbodverhoudingen 4 1.3 Situering

Nadere informatie

Utrechtse Voorwaarden

Utrechtse Voorwaarden Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Utrechtse Voorwaarden voor goed bestuur 2013 Inleiding De gemeente Utrecht hecht belang aan een goed bestuur van organisaties die subsidie ontvangen van de

Nadere informatie

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen

Vastgesteld op 1 februari 2012. Reglement Raad van Commissarissen Vastgesteld op 1 februari 2012 Reglement Raad van Commissarissen Area Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is, het bestuur gehoord hebbende, vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV

NMC 1170.001. Het bedrijf. 1. Korte beschrijving Dar NV NMC 1170.001 Het bedrijf 1. Korte beschrijving Dar NV Dar is een naamloze vennootschap met een directie en een onafhankelijke Raad van Commissarissen. Dar is opgericht in 2000 als verzelfstandigd bedrijf

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen

Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen Reglement Geschillencommissie Pagina 1 van 8 Reglement Geschillencommissie Woningbedrijf Velsen De Huurdersraad en de Geschillencommissie zijn vooraf

Nadere informatie

Compliance- verklaring

Compliance- verklaring Compliance- verklaring 23 januari 2013 1 van 6 Inleiding Spaarnelanden en de Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Spaarnelanden wenst haar governance in lijn te brengen met de laatste inzichten op

Nadere informatie