dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent"

Transcriptie

1 dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2008 Pagina Algemene Beschouwingen 6 Verklaring van de Raad van Commissarissen 7 Verklaring van de directeur/bestuurder 8 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9 I Verantwoording belanghouders 10 - Huurders 10 - Belanghoudersraad 10 - Overige belanghouders 11 II Werkorganisatie 17 - Algemeen 17 - Personeel en organisatie 18 - Personeelsbeleidsplan en regelingen 21 - Functioneringsgesprekken en beoordelingssysteem 22 - Ziekteverzuim 22 III Verantwoording Raad van Commissarissen 23 - Personalia Raad van Commissarissen 23 - Benoemingsprocedure 24 - Aantal leden Raad van Commissarissen 24 - Werkwijze en inhoudelijk toezicht door Raad van Commissarissen 25 - Informatiebronnen Raad van Commissarissen 28 - Kerncommissies 28 - Aanwezigheid derden in vergaderingen 28 - Andere activiteiten Raad van Commissarissen 28 - Governance 29 - Beoordeling extern accountant 29 - Beoordeling directeur/bestuurder 29 - Verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning 29 - Verantwoording van het beleid rondom honorering raad van 30 commissarissen - Beheersinstrumentarium 31 - Integriteit 31 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG I Kengetallen over de afgelopen 3 jaar 34 II Het verhuren van woningen 35 - Het verhuren van woningen aan de primaire doelgroep 35 - Woningaanpassingen gehandicapten 35 - Mutaties 36 - Oninbaar 37 - Huurbeleid en -verhoging Huurprijsniveau 37 - Huurtoeslag 38 - Verkoopbeleid 39 - Woonfraudebeleid 39 - Huurachterstanden 39 - Ontruimingen 40 2

3 III De kwaliteit van het woningbezit 41 - Onderhoud 41 - Strategisch voorraadbeheer 47 - Overzicht projecten gemeente Hulst 48 - Overzicht projecten gemeente Sluis 49 - Overzicht projecten gemeente Terneuzen 52 - Interne projecten 57 IV Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid 59 - Stichting Huurdersbelangen 59 - Advies bij nieuwbouwprojecten 59 - Regionale Klachtenadviescommissie 59 - Huurcommissie 59 - Bewonersblad 59 - Klanttevredenheid 60 - WoonQuest 61 V Wonen en Zorg 62 VI Het waarborgen van de financiële continuïteit 64 - Algemeen 64 - Verbindingen 67 VII Leefbaarheid 69 VIII Rapport van bevindingen volkshuisvestingsverslag 73 ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 77 JAARREKENING I Balans 81 II Winst- en verliesrekening 83 III Kasstroomoverzicht IV Toelichting op de balans 85 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling 85 V Toelichting op de winst- en verliesrekening over het boekjaar

4 JAARVERSLAG 2008 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus AG Terneuzen Publieksbalie Axel Markt 1 Axel Publieksbalie Oostburg Raadhuisplein 1 Oostburg adres Internet adres Telefoonnummer Faxnummer Datum van oorspronkelijke oprichting 25 oktober 1947 Koninklijk Besluit waarbij de 9 april 1948, nr. 58 instelling is toegelaten Inschrijving Kamer van Koophandel Handelsregister nr Aangesloten bij Aedes Bedrijfstakcode Woningcorporaties NRV-nr.: 659 4

5 5

6 ALGEMENE BESCHOUWINGEN Maatschappelijk vermogen 2008 was ook voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een turbulent jaar. De discussie over het vermogen van corporaties blijft zeer actueel. Los van de vraag hoe groot dat vermogen nu feitelijk is en welke invloed de overheid kan en mag uitoefenen op de besteding van de corporatiegelden, is het een feit dat het geld van de corporaties voor maatschappelijke doelen dient te worden ingezet. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen doet dat ook. Zelfs op een zodanige wijze dat het vermogen in het afgelopen jaar fors is afgenomen. Duidelijk mag zijn dat het vermogen niet onuitputtelijk is. Er zijn voor de komende jaren grote investeringen gepland. Het is ook voor ons nu een kwestie van keuzes maken. Dat doen we in nauw overleg met onze huurders en de Zeeuws-Vlaamse samenleving. De belangrijkste opgave van 2008 en voor de komende jaren is het antwoord op de vraag hoe blijft Zeeuws- Vlaanderen vitaal en leefbaar, ondanks de demografische krimp. Minder en beter In 2008 zijn er verschillende projecten waar we trots op zijn gerealiseerd. U leest daarover elders in ons jaarverslag. Een bijzondere vermelding verdient het plan dat wij De Renaissance van Sas van Gent noemen. Sas is wellicht het duidelijkste voorbeeld van de krimp. In 10 jaar is het aantal inwoners teruggelopen met circa 12%. De terugloop leidt op een aantal plaatsen tot leegstand, verpaupering en andere sociale problemen. Zaken die zich voordoen in de 40 Vogelaarwijken die vooral in de grote steden elders in het land zijn gelegen, doen zich procentueel op dezelfde schaal voor in Sas van Gent. In nauwe samenwerking met de gemeente Terneuzen is een ambitieus plan van aanpak gemaakt dat inmiddels in uitvoering is. Minder en beter is het thema. Dat geldt voor het aantal woningen dat er uiteindelijk in Sas van Gent zal overblijven. Dat geldt ook voor ons totale bezit dat verspreid is over 40 kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Ons strategisch voorraadbeleid gaat er vanuit dat we over 10 jaar circa 10% minder woningen hebben, maar die woningen zijn wel beter van kwaliteit en vooral ook geschikt voor alle doelgroepen. Het omvangrijke programma is in uitvoering. Voorbeelden waar renovaties inmiddels gereed zijn, vinden we onder andere in Aardenburg, Axel en Oostburg. Totaal zijn in 2008 circa 300 woningen ingrijpend verbeterd. Organisatie Zonder goede en gemotiveerde werknemers kunnen wij de ambities niet waarmaken. Wij hebben die mensen in dienst. De organisatie moet zodanig zijn ingericht dat de werknemers optimaal kunnen presteren. Mede door de uitkomsten van de visitatie waarvan het rapport begin 2007 is gepresenteerd, hebben aanpassingen plaatsgevonden. De nadruk is gelegd op een uitvoeringsgerichte organisatie. Het MT is daarom kleiner geworden. Van de aanvankelijk 5 afdelingen, zijn 3 sectoren en een stafafdeling overgebleven. 6

7 VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In dit jaarverslag is de jaarrekening van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opgenomen zoals deze door de directie is opgemaakt. De jaarrekening 2008 is door PriceWaterHouseCoopers Accountants N.V. onderzocht en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De Raad van Commissarissen geeft haar goedkeuring aan deze jaarrekening. Deze goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer. Aldus getekend door de Raad van Commissarissen van Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen te Terneuzen op 10 juni 2009 F.G.M. van Dongen, voorzitter Mr. J. Seijdlitz, vice-voorzitter A.A.J. Huijsmans, commissaris C.L.M.M. van Waterschoot, commissaris F.C. Hamelink, commissaris 7

8 VERKLARING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER Het verslag, zoals dat aan u is voorgelegd, geeft een getrouw beeld van zowel het functioneren als van de financiële positie van onze stichting. De directeur/bestuurder verklaart dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting in de regio Zeeuws-Vlaanderen, conform het Besluit Beheer Sociale Huursector. Terneuzen, 2 juni 2009 C.M. Reinhoudt Directeur/bestuurder 8

9 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9

10 I VERANTWOORDING BELANGHOUDERS Huurders Zie onderdeel bewoners betrekken bij beleid op pagina 58. Belanghoudersraad De statuten bepalen dat er een Belanghoudersraad is. Hieronder wordt verstaan: de vergadering van belanghouders die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de directie en Raad van Commissarissen en aan wie in de statuten bevoegdheden zijn toegekend. De voorzitter van de Belanghoudersraad is mevrouw S. de Mol-Marcusse. De heer J. Kruidhof is vicevoorzitter. De heer B. Pauwels heeft eind van het verslagjaar zijn lidmaatschap beëindigd in verband met privéomstandigheden. De andere leden zijn mevrouw F. Hopman- Penne en de heren T. de Buck, F. Deij, R. Asselman en J. Dieleman. Er is een aantal vacatures. Volgens de statuten is het maximale ledenaantal vastgesteld op 15. De Belanghoudersraad kwam in het verslagjaar drie keer bijeen. Daarnaast speelt de Belanghoudersraad een belangrijke rol bij de toekenning van bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Dit fonds, dat bijdragen toekent aan initiatieven van groeperingen of individuele bewoners binnen het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid, is in nauw overleg met de Belanghoudersraad tot stand gekomen. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de reguliere bijeenkomsten zijn: - demografische krimp en de gevolgen daarvan voor het beleid van onze corporatie; - het ondernemingsplan ; - het jaarplan en begroting 2009; - de lijst van (toekomstige) projecten gezien vanuit het maatschappelijk perspectief; - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen in de vorm van deelname door de corporatie aan het project Voor de jaarlijkse excursie van de Belanghoudersraad is een bezoek gebracht aan het eiland Tholen, ondermeer het werkgebied van de collega corporatie Castria Wonen. Naast de rondleiding door het prachtige woon-zorgcomplex in St. Maartensdijk en de uitleg door de heer J. Kloet (directeur/bestuurder) over de wijze waarop door Castria handen en voeten wordt gegeven aan klantenbinding- en leefbaarheidsbeleid, is een rondrit over het (voormalige) eiland gemaakt. In het jaarplan 2008 is opgenomen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor alle belanghouders van de corporatie worden uitgenodigd. Een werkgroep uit de Belanghoudersraad heeft met de directeur/bestuurder die bijeenkomst voorbereid. Gekozen is voor het onderwerp mobiliteit. Daarbij is de afweging geweest dat het woningbezit van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verspreid ligt over 40 kernen en buurtschappen. Vele daarvan kunnen als kleine kern worden bestempeld. In die dorpen zijn veelal geen of weinig voorzieningen. De mogelijkheid om bij de voorzieningen te komen, zijn voor mensen die geen eigen auto hebben in verband met het ontoereikende openbaar vervoer beperkt. De voorbereiding van de themabijeenkomst is ondersteund door Moveo Adviesbureau. Omdat het onderwerp meer voorbereiding vergde dan aanvankelijk gedacht, heeft de bijeenkomst niet binnen het verslagjaar plaatsgevonden. Als datum is uiteindelijk 3 maart 2009 gekozen. Vanuit de corporatie vindt administratieve ondersteuning plaats. De leden van de Belanghoudersraad ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding van 250,00 (inclusief reiskosten). De vergoeding van de voorzitter en de vice-voorzitter bedraagt respectievelijk 1.000,00 en 750,00 per jaar (inclusief reiskosten). De vergoeding wordt 10

11 jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage als de salarissen conform de CAO Woondiensten. De leden van de Belanghoudersraad zijn op basis van de volgende profielschets geselecteerd: De Belanghoudersraad is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De Belanghoudersraad spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de plaatselijke samenleving. Vereisten: - aantoonbare maatschappelijke kennis en/of ervaring in Zeeuws-Vlaanderen; - aantoonbare betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op de volgende gebieden: zorg, cultuur, jeugd, lokaal bestuur, veiligheid, openbaar vervoer, ondernemersorganisaties, maatschappelijk werk, welzijn, kleine kernen, kerk, plattelandsontwikkeling, onderwijs, senioren en sport; - om belangenverstrengeling te voorkomen verdient het de voorkeur dat personen niet beroepshalve actief (meer) zijn in één van de genoemde sectoren. Ook een huidig bestuurslidmaatschap wordt daartoe gerekend. Mensen die naast genoemde betrokkenheid ook huurder zijn van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen genieten bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur. (Ondernemingsplan ) Resultaat jaarlijkse evaluatie Belanghoudersraad Het resultaat van de jaarlijkse evaluatie met de Belanghoudersraad is gehouden tijdens het vierde kwartaal 2008 en geeft een algemeen positief beeld. Overige belanghouders Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, is het van groot belang om intensief samen te werken met partners/belanghouders waar wij gemeenschappelijke belangen mee hebben. Deze groep, die invloed uitoefent op het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, bestaat uit: de gemeenten, de zorgsector, de welzijnssector, de sector van onderwijs en kinderopvang, de bewoners, de Zeeuws- Vlaamse ondernemers, politie/justitie en tot slot onze collega-woningcorporaties. (Ondernemingsplan ) Evaluatie relatie met maatschappelijke organisaties. Jaarlijks wordt de relatie met de diverse organisaties waarmee wij contact hebben geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is naar tevredenheid. De opmerkingen, aanbevelingen en wensen worden serieus genomen. Welzijn Stads- en dorpsraden Woongoed Zeeuws-Vlaanderen werkt in 40 kernen. Het overgrote deel van deze stadjes en dorpen heeft een eigen stads- of dorpsraad. Met de meeste van deze raden heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen contact. Dit varieert van het intensief meedenken over ontwikkelingen in de desbetreffende plaats tot het verwezenlijken van de door de inwoners bedachte plannen. Het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is om in te spelen op initiatieven van de kernen. In 2008 zijn er diverse contacten geweest met stads- en dorpsraden. Dorpsavonden Ook is in een aantal gevallen (o.a. Breskens en Zuiddorpe) tijdens de bijeenkomsten waarvoor alle dorpsbewoners worden uitgenodigd, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gevraagd iets te vertellen over projecten die in dat dorp spelen. 11

12 (Project)initiatieven Voorts zijn er regelmatig gesprekken met initiatiefnemers van projecten over participatie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn IJzendijke (multifunctioneel centrum/zwembad) en St. Jansteen (brede school). Stichting Vitaal Sas van Gent Voor de gemeentelijke herindeling bestond er in de voormalige gemeente het project Vitaal Sas van Gent. Een samenwerking van gemeente, bedrijfsleven, bewoners en woningcorporatie. Dit project is in de vorm van een stichting voortgezet na de totstandkoming van de gemeente Terneuzen waarvan Sas van Gent een onderdeel is. In het stichtingsbestuur heeft de directeur/bestuurder zitting. De inbreng van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was vooral gericht op het project de Renaissance van Sas van Gent. De tafels van Sas In het kader van het project de Renaissance van Sas van Gent is voor het overleg met de bevolking gekozen voor een andere dan de gebruikelijke opzet. Er zijn sleutelfiguren uit de gemeenschap van Sas van Gent benaderd. Met acht van hen zijn we aan tafel gegaan om onze plannen en de ideeën van de bevolking te spiegelen. Vervolgens heeft elk van de sleutelfiguren een tafel gevormd vanuit zijn of haar netwerk. In elk van die gesprekken was een vertegenwoordiger van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aanwezig om plannen en ideeën te wisselen. Op deze manier is de betrokkenheid van de bevolking bij het project toegenomen. Ook is gebleken dat deze wijze van inspraak effectiever is dan de gebruikelijke informatiebijeenkomst met een zaal vol mensen en een spreker die uitlegt wat er besloten is. Stadstafel Axel Vooruit In 2007 is dit initiatief gestart door de gemeente. Het doel is vergelijkbaar met de hiervoor genoemde stichting voor Sas van Gent. De directeur/bestuurder is vertegenwoordiger van de corporatie. In een aantal vergaderingen is hij vervangen door de sectormanager Woondiensten. Aan de orde zijn geweest de plannen voor het gerealiseerde complex ten behoeve van de Stichting Wonen en Psychiatrie aan de Bylokestraat, de negen (koop)appartementen aan de Buitenweg en de ontwikkeling van het plan Buitenweg (herstructurering voormalig bedrijfsterrein). Buurtbeheer was eveneens een thema waar diverse malen over gesproken is. Stichting Welzijn Hulst Deze stichting is een samenvoeging van het welzijnswerk in de gemeente Hulst. Voorheen was onze corporatie vertegenwoordigd in de Stichting Welzijn voor Ouderen. De nieuwe stichting kent een vertegenwoordiger vanuit de corporaties. Afgesproken is dat collega J. Valckx, directeur/bestuurder van Woonstichting Hulst, ons vertegenwoordigt in het bestuur. Stichting Welzijn Sluis Er zijn contacten met deze stichting. Met de (inmiddels voormalig) directeur, de heer J. Stanneveld, is uitvoerig overleg geweest over de inzet van vrijwilligers in een openbaar vervoersnetwerk. Vertegenwoordigers van de stichting zijn ook mee geweest met de excursie naar Tryn Walden in Friesland. Woon Advies Commissie Er is een hechte samenwerking met de Woon Advies Commissie. Nieuwbouwplannen worden voorgelegd voor advies. Het WAC onderzoekt ook de tevredenheid van bewoners in complexen die recent zijn gebouwd. Zo zijn rapporten uitgebracht over het complex KWL in Oostburg en Lovendieke in Hoek. De rapporten zijn door ons officieel in ontvangst genomen in bijeenkomsten waar ook bewoners van de complexen waren uitgenodigd. In beide gevallen waren de rapporten overwegend positief. De aanbevelingen in de rapporten zijn intern doorgesproken en waar nodig is actie ondernomen. Het is plezierig dat de tevredenheidcijfers die de bewoners aan hun woning en woonomgeving geven, goed zijn. In Lovendieke is dat cijfer 7,5 en in KWL een 8. 12

13 De WAC is voorts gevraagd naar de tevredenheid over de samenwerking bij de totstandkoming van de woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische ziekte aan de Bijlokestraat in Axel. De samenwerking in dit project is plezierig verlopen. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Er is een goed contact met maatschappelijk werk in onze streek. Vluchtelingenwerk Midden Zeeuws-Vlaanderen De directeur/bestuurder is op persoonlijke titel lid van de stuurgroep. Met VMW zijn regelmatig contacten over de huisvesting van statushouders. Ouderenbonden Senioren zijn een belangrijke doelgroep voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ondermeer via regelmatige contacten met de verschillende ouderenbonden, wordt ruimte geboden om invloed uit te oefenen op het beleid van de corporatie. Het kantoor van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) met regelmaat gebruikt voor vergaderingen van zowel het gewestelijk als het provinciaal bestuur. Leger des Heils Er is een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over opvang van cliënten. Lage Flancken Er is overleg met de Lage Flancken (vrouwenopvang). Momenteel wordt gezocht naar een locatie waar de opvang kan worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Een mogelijkheid kan zijn een aangekocht pand in Sas van Gent. Stichting Speelkwartier De stichting heeft zijn werkgebied in de gemeente Sluis. Opzet is om de schoolpleinen ook na schooltijd een functie te laten vervullen als speelterrein voor kinderen. Door een gebrek aan middelen is de stichting op dit moment niet actief. Formeel heeft Woongoed Zeeuws- Vlaanderen zitting in het bestuur. Stuurgroep Uwnieuwetoekomst.nl Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in de persoon van de directeur/bestuurder lid van deze stuurgroep. Het doel is promotie van Zeeuws-Vlaanderen vooral als vestigingsplaats. Overheid Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen Met alle drie de gemeenten vindt veelvuldig overleg plaats. Er is periodiek bestuurlijk overleg. In de gemeente Sluis wordt dat overleg circa 8 keer per jaar gevoerd. In de gemeenten Terneuzen en Hulst vindt het overleg 4 keer per jaar plaats. In Hulst is het overleg samen met Woonstichting Hulst. In Terneuzen is een deel tezamen met Stichting Clavis en een ander deel alleen met de gemeente. In 2007 zijn met de drie afzonderlijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Conform genoemde afspraken wordt gewerkt. Wel is in Hulst en Sluis afgesproken dat de prestatieafspraken geëvalueerd worden. Dit vindt plaats in Bijzonder eervol was de uitnodiging van de gemeente Sluis/Provincie Zeeland om tijdens het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aanwezig te zijn bij het gesprek dat Hare Majesteit voerde met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 13

14 Overleg is er ook met het samenwerkingsverband BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Gemeenten en corporaties uit de streek overleggen in dit verband enkele malen per jaar. Belangrijk onderwerp dat in het verslagjaar speelde is de eventuele overname van woonwagenstandplaatsen. Hierover is (nog) geen overeenstemming bereikt. Resultaat jaarlijkse evaluatie gemeenten Het jaarlijkse onderzoek naar de relatie met de gemeente Hulst is door de gemeente beoordeeld met het cijfer 7,5. Sluis waardeert de relatie met Woongoed Zeeuws-vlaanderen met het cijfer 8,0. De gemeente Terneuzen beoordeelt de samenwerking positief. Men heeft dit niet uitgedrukt in een cijfer. Provincie Er zijn diverse contacten met de provincie. Het betrof in 2008 veelal contacten in Aedesverband. Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2) voorheen Leader+ De directeur/bestuurder is lid van de zogenaamde plaatselijke groep. Deze groep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties, adviseert over toekennen van bijdragen die aangevraagd zijn in het kader van dit Europees subsidieprogramma. Zorg Ouderenzorg Er zijn diverse ouderenzorg aanbieders actief in het werkgebied. In nauw overleg zijn woonzorgprojecten in ontwikkeling met Curamus, ZorgSaam, Woonzorg West Zeeuws- Vlaanderen, SOKA en SVRZ. In het afgelopen jaar is het project Woonzorgcentrum De Molenhof in Zaamslag opgeleverd. De projecten in St. Jansteen, Oostburg en Westdorpe starten naar verwachting in Het plan voor vernieuwbouw van St. Antonius is vijf jaar uitgesteld. Zie verder bij hoofdstuk projecten. Hospice Terneuzen Er is overleg geweest met deze organisatie over de mogelijkheid dat Woongoed Zeeuws- Vlaanderen het hospice in eigendom zou nemen en doorverhuren aan de organisatie. In overleg met Clavis is afgesproken dat onze collega-organisatie dit voor zijn rekening neemt. Psychiatrie Wonen en Psychiatrie Ten behoeve van cliënten van de Stichting Wonen en Psychiatrie/Zeeuwse Gronden zijn 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd en feestelijk in gebruik genomen in Axel. In Sas van Gent is een zelfde complex in voorbereiding. Emergis/AZZ Incidenteel zijn er contacten met Emergis en AZZ. Het betreft veelal incidenteel overleg over cliënten. Daarnaast is er structureel contact over de complexen in Axel en Oostburg waarin woonvormen voor mensen met een zorgvraag die ligt op het terrein van Emergis en/of AZZ, zijn gerealiseerd. 14

15 Mensen met een verstandelijke beperking Okkernoot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt ten behoeve van cliënten van de Okkernoot een project voor de bouw van appartementen in Schoondijke. Als dat van de grond komt, zal het hoofdgebouw van de Okkernoot grondig worden verbouwd (gebouw is eigendom van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen). Tragel Er zijn veelvuldig contacten met Stichting Tragel. Bijzonder is de voltooiing van het project omgekeerde integratie, waarin Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een grote rol heeft gespeeld door de bouw van diverse woningen op het Sterreterrein in Clinge. Voor het bezoek van Hare Majesteit de Koningin in verband met de oplevering van dit project, is ook Woongoed Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd. Arduin Aan Stichting Arduin worden woningen verhuurd ten behoeve van dezelfde doelgroep in Axel. Bedrijfsleven BZW Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is lid van de Brabant Zeeuwse Werkgevers (BZW). De periodieke bijeenkomsten worden bijgewoond. Naast het behartigen van de belangen van de werkgevers in de streek, zet de BZW zich in voor het versterken van de economie in de regio. Vakorganisaties Met de vakorganisaties vindt minimaal één keer per jaar overleg plaats. In 2008 is vooral gesproken over de afloop van het sociaal statuut dat in het kader van de fusie is opgesteld. De aanpassing van de organisatie, die begin 2008 is doorgevoerd, is in overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraad onder de werking van het sociaal statuut gebracht. Steekproef tevredenheid leveranciers over samenwerking met Woongoed Zeeuws- Vlaanderen. Tijdens het vierde kwartaal 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van het installatiebedrijf en de architect bij het project Molenhof in Zaamslag. Betrokken partijen zijn goed te spreken over de contacten met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Corporatiebranche Zeeuws-Vlaamse corporaties Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vormen samen het Platform Zeeuws-Vlaamse Woningcorporaties. Elk kwartaal vindt overleg plaats over zaken die de corporaties in Zeeuws-Vlaanderen aangaan. Voorbeelden van gesprekspunten zijn: - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen. De corporaties dragen gezamenlijk bij aan de campagne; - krimp van de bevolking en de wijze waarop de sociale huisvesters daar op inspelen met hun plannen; - afstemming huurbeleid; - overname woonwagencentra; - ontwikkelingen in de branche en binnen Aedes. 15

16 Kiesplatform Zeeland De Zeeuwse corporaties vormen samen een platform die een kandidaat naar voren schuift voor de verkiezingen van de ledenraad van Aedes. Het platform bestaat uit de directies van de Zeeuwse corporaties. Het komt vijf keer per jaar bijeen. Het dient als klankbord voor de vertegenwoordiger in de ledenraad. Bovenal worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen besproken. Door de wijziging in de structuur van Aedes verandert de naam van dit gremium. De ledenraad van Aedes is na de aanpassingen in de organisatie die in het voorjaar van 2009 worden doorgevoerd, opgeheven. Aedes Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is overtuigd lid van de brancheorganisatie Aedes. Wij zien de organisatie als belangenbehartiger en woordvoerder namens de sector. Bijeenkomsten van Aedes worden bezocht. Wij willen door middel van participatie in de activiteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de branche. Tegelijkertijd maken we gebruik van Aedes als kennisinstituut door vakkringen te bezoeken en de publicaties binnen de organisatie te verspreiden. We maken dankbaar gebruik van de adviezen die via de accountmanager tot ons komen. De directeur/bestuurder is lid van het Directeurencontact. Verschillende andere functionarissen nemen deel aan de desbetreffende netwerkbijeenkomsten. Visitatie Wij zien periodieke visitatie als een belangrijk middel om verantwoording af te leggen ondermeer naar onze belanghouders. In ons ondernemingsplan is het uitgangspunt vastgelegd dat één keer per vier jaar visitatie zal plaatsvinden. Dit betekent dat in 2010 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opnieuw zal worden gevisiteerd. 16

17 II WERKORGANISATIE Doelstelling Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een maatschappelijk ondernemer in Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen koerst op het realiseren van het maximaal maatschappelijk rendement in deze regio. Om dit doel te realiseren wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. De organisatie is transparant en zodanig ingericht dat de inbreng van deze partners soepel leidt tot dat beleid dat de voorwaarden schept voor een optimaal woonklimaat. Resultaatgericht werken Hieronder verstaat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dat iedereen binnen de organisatie gericht is op het behalen van gestelde doelen. Concreet betekent dit dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn medewerkers faciliteert om gestelde doelen te behalen. De juiste persoon op de juiste plaats resulteert automatisch in een prettig werkklimaat. Medewerkers moeten zich kunnen ontplooien. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kiest voor een vorm van prestatiebeloning teneinde de resultaatgerichtheid van de organisatie te bevorderen. De Balanced scorecard is de barometer van het resultaat. Cultuur Een goede bedrijfscultuur is onontbeerlijk. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een goede werkgever en verwacht van haar personeel dat zij integer is en klant- en resultaatgericht werkt met een grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Naar onze doelgroepen en belanghouders intern en extern streeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een optimale transparantie en communicatie na. Collegialiteit en teamgevoel moeten resulteren in een wijgevoel. Het gevolg hiervan is een collectief succes, trots op het bedrijf. Om efficiënt en effectief te werken, is delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheid een must. Dit alles leidt tot een optimaal klantgericht handelen. Aedescode Met het lidmaatschap van Aedes heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich gecommitteerd aan de Aedescode en daarmee aan de GovernanceCode die daarvan integraal onderdeel uitmaakt. (Ondernemingsplan ) Algemeen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft naast de CAO Woondiensten haar beleid omtrent personeelbeleid geformuleerd in haar Personeelsbeleid en regelingen. In het personeelsbeleid is opgenomen dat een sociaal jaarverslag wordt samengesteld om het personeelsbeleid te evalueren en om een nieuw personeelsbeleid te ontwikkelen. Het sociaal jaarverslag is separaat van dit jaarverslag opgesteld. Het sociaal jaarverslag voldoet aan de wettelijke verantwoordingsplicht van de werkgever aan ondernemingsraad over het gevoerde beleid. 17

18 Personeel en organisatie Organisatieschema Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Raad van Commissarissen Belanghoudersraad Directie/Bestuur Directiesecretariaat - communicatie Beleidsondersteuning Sector Woondiensten Sector Financieel Economische Zaken Sector Vastgoed De organisatie is geëvalueerd. Op grond hiervan is een aantal wijzingen doorgevoerd. De activiteiten zijn ondergebracht in drie sectoren en een stafafdeling. Het managementteam is daardoor kleiner geworden. Organisatieplan Het organisatieplan van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kent 71,00 full-time eenheden (fte). In werkelijkheid zijn er 73,88 fte ingevuld. De verdeling van het aantal fte is als volgt: Directie/Directiesecretariaat/communicatie/Beleidsondersteuning Deze groep omvat volgens het formatieplan 10,10 fte. De werkelijke invulling is 9,9 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast aan de werkelijke situatie. Financieel Economische Zaken De sector Financieel Economische Zaken heeft volgens het formatieplan 15,60 fte. De werkelijkheid is 14,69 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast. Sector Vastgoed De sector Vastgoed heeft volgens het formatieplan 32,70 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 33,59 fte. De functie coördinator/projectontwikkelaar van 1 fte wordt ingevuld op basis van detachering voor 2,50 dagdeel per week. De functie opzichter planmatig onderhoud/svb is uitgebreid in 2008 met 2 fte s. Er is één vacature ingevuld per 1 mei 2008 en één per 1 oktober De functie managementsecretaresse is 0,2 fte hoger dan het organisatieplan, de functie secretaresse svb is 0,2 fte lager ingevuld. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 33,90 fte. Woondiensten De sector Woondiensten heeft volgens het formatieplan 12,60 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 13,70 fte. Het verschil van 1,10 fte heeft 3 oorzaken. Allereerst is er 1 woonconsulent die 60% werkt in plaats van de voorziene 50%. Tevens is 0,50 fte meer ingevuld bij de 18

19 mutatieopzichters en 0,50 fte meer ingevuld bij de medewerkers wijkbeheer. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 13,60 Adviseurs Er zijn in het formatieplan twee adviseurs voorzien. De sectormanager Vastgoed en de directeur/bestuurder worden beiden in hun werkzaamheden ondersteund door een adviseur. In de loop van 2009 maken beide adviseurs gebruik van de vroegpensioenregeling. Samenstelling personeelsformatie per 31 december 2008 Afdeling Formatieplan Totaal Man Vrouw Directie, 10,10 9, Directiesecretariaat/communicatie /Beleidsondersteuning Financieel Economische Zaken 15,60 14, Vastgoed 32,70 33, Woondiensten 12,60 13, ,00 71, Adviseurs 2,00 2, Totaal 73,00 73, Directie Financieel Economische Zaken Woondiensten Totaal Beleidsondersteuning Vastgoed Adviseurs 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Formatieplan Totaal Man Vrouw Per 31 december 2008 zijn 82 medewerkers in dienst. Deze 82 medewerkers bezetten omgerekend op full-time basis 73,88 fte (inclusief adviseurs). Van de 82 medewerkers vervullen er 22 een parttime functie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers per 31 december 2008 is 46,51 jaar (in ,43 jaar). De gemiddelde leeftijd van de mannelijke medewerkers is 48,47 jaar en van de vrouwelijke medewerkers 43,29 jaar. De gemiddelde tijd dat de medewerkers in dienst zijn, bedraagt 14,18 jaar (in ,85 jaar). De mannelijke medewerkers zijn gemiddeld 16 jaar in dienst en de vrouwelijke medewerkers gemiddeld 11,19 jaar. 19

20 Indeling salarisschalen: In de salarisschalen zijn de directeur/bestuurder en zijn adviseur niet opgenomen. De adviseur van de sector Vastgoed is wel opgenomen in de salarisschalen. Onderstaande grafiek geeft de indeling weer waarin de medewerkers zijn ingeschaald volgens hun functieprofiel. Indeling Startniveau Eindniveau Man Vrouw salarisschaal D E F G H I L N Totaal Personeelskosten Personeelskosten over de afgelopen twee jaar: Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten salarissen sociale lasten pensioenlasten overige personeelskosten

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag

dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag 2009 JAARVERSLAG 2009 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus 269 4530 AG Terneuzen

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte

Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst presteert evenwichtig en goed over de volle breedte Woonstichting Hulst is werkzaam in de kern Hulst en heeft daar een bezit van ca. 1. verhuureenheden, waarvan ca. 1.33 wooneenheden.

Nadere informatie

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen

BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT. FidesWonen BESTUURS- EN DIRECTIESTATUUT FidesWonen Versie 1.0 Sommelsdijk, 24 april 2012 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit statuut is conform artikel 39 van de statuten vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Werken met commissies

Werken met commissies Werken met commissies Inleiding De Raad van Commissarissen van Maasvallei streeft in het kader van good governance naar transparantie en het zo goed mogelijk invullen van haar rol als toezichthouder op

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting Omnivera 1 Uitgangspunten Het toezicht richt zich vooral op het bewaken van de maatschappelijke doelstellingen van de rechtspersoon. Continuïteit bij

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

Jaarverslag. dgdfdfdfdfdfdfdf

Jaarverslag. dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag 2011 dgdfdfdfdfdfdfdf 1 JAARVERSLAG 2011 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus 269 4530 AG

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag

Profielschets Raad van Commissarissen. woningstichting Het Grootslag Profielschets Raad van Commissarissen woningstichting Het Grootslag 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad

Nadere informatie

Lokaal betrokken, regionaal verbonden

Lokaal betrokken, regionaal verbonden Lokaal betrokken, regionaal verbonden Beweeg de muis over de tekstblokken en klik Voorwoord Lokaal betrokken, regionaal verbonden Dat is de titel van het ondernemingsplan 2014-2018 van. Omdat dat is wat

Nadere informatie

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN

LID RAAD VAN COMMISSARISSEN LID RAAD VAN COMMISSARISSEN profiel Juridisch - Vastgoed April 2017 HCG / TK DE ORGANISATIE Stichting is een woningcorporatie met ruim 9.500 verhuureenheden in Beverwijk, Heemskerk en Wijk aan Zee. richt

Nadere informatie

Directiestatuut. Stichting MeerWonen

Directiestatuut. Stichting MeerWonen Directiestatuut Stichting MeerWonen Dit directiestatuut is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van 7 april 2015 van de gezamenlijke raden van commissarissen van Woningstichting Alkemade en Woningstichting

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree

Finale versie d.d. september Profiel Raad van Commissarissen Rentree Profiel Raad van Commissarissen Rentree Rentree verhuurt circa 3800 woningen en zakelijke ruimtes in Deventer; in de oude binnenstad, in bestaande wijken en in nieuwbouwwijken. Rentree bouwt aan de toekomst

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (RvC) heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003

vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 vrom030224 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 april 2003 Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de vragen d.d. 12 maart jl. gesteld door de commissie voor Volkshuisvesting,

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht

Klacht De klacht heeft betrekking op het niet honoreren van een (bindende) voordracht, uitgebracht in de zaak van Huurdersvereniging Op het Zuiden te Roermond tegen Stichting Wonen Zuid te Roermond. Partijen worden hierna aangeduid als Op het Zuiden en Wonen Zuid. Verloop van de procedure Op het Zuiden

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2010 Corporatie in Perspectief L0278 Zaanstad Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In Corporatie in Perspectief is te zien hoe de volkshuisvestelijke en financiële kengetallen

Nadere informatie

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1

LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014. Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 LEFIER PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN MAART 2014 Profielschets raad van commissarissen Lefier ten behoeve van de werving 1 PROFIEL RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. Kerntaken van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Samenvatting visitatierapport

Samenvatting visitatierapport Samenvatting visitatierapport Visitatie, de voorbereiding Visitatie is, als onderdeel van de Aedescode, voor leden van branchevereniging Aedes verplicht. Naast een verantwoordingsinstrument is visitatie

Nadere informatie

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides

Profielschets. 4 leden Raad van Commissarissen Provides Profielschets 4 leden Raad van Commissarissen Provides ERLY the consulting company Opdrachtgever: Provides Datum: april 2015 De Raad De Raad van Commissarissen (RvC) van Provides heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen.

Klager vraagt zich af wat de status is van de besluiten die door de RvC in die periode zijn genomen. Klacht 2: Ten tijde van de schorsing van de toenmalige directeur van WSN hebben de commissarissen X en Y tijdelijk (van 16 april 2014 tot 21 oktober 2014) het bestuur van WSN waargenomen. Genoemde commissarissen

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING

DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Blad 1/8 DIRECTIEREGLEMENT VAN DE MAAG LEVER DARM STICHTING Artikel 1. Begripsbepaling In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting: Nederlandse, gevestigd te Amersfoort; b. statuten:

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 16 april 2013, s morgens om 11.00 uur in de Hermitage

Nadere informatie

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016

Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 Jaarverslag HuurdersBelangenvereniging Van Alckmaer 2016 1. De vereniging 1.1 Algemeen De HuurdersBelangenvereniging (HBV) Van Alckmaer komt op voor de belangen van de mensen die een huis huren bij de

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen)

FUNCTIEPROFIEL. Lid van de Raad van Commissarissen. Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) FUNCTIEPROFIEL voor Lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstichting Vooruitgang (Teylingen) RvC Woonstichting Vooruitgang 29 september 2015 Organisatie & context Woonstichting Vooruitgang stelt zich

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014

Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Woongoed Middelburg Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 1 Profielschets Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg 2014 Versie 2.1 (aangepast 23 september 2014) De Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel

Directiestatuut. Woonstichting St. Joseph Boxtel Directiestatuut Woonstichting St. Joseph Boxtel september 2010 September 2010 1 Directiestatuut Woonstichting St. Joseph In deze notitie zijn de formele verhoudingen tussen de Raad van Toezicht en Bestuurder

Nadere informatie

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN

Bestuursreglement. Stichting VELISON WONEN Bestuursreglement Stichting VELISON WONEN Status: Definitief Versie: 28 februari 2014 Versie: Aangepast 1 september 2014 Bestuursreglement stichting Velison Wonen, versie 1 september 2014 1 Doel en reikwijdte

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011

Checklist Bbsh volkshuisvestingsverslag 2011 Algemeen Lees eerst het onderdeel 'algemeen' uit de toelichting. (! ) 1. Controle volledigheid Volkshuisvestingsverslag 1.1. 1.1.1. Bevat het volkshuisvestingsverslag een uiteenzetting over c.q. overzicht

Nadere informatie

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen

Visitatie. Omnia Wonen 2012. Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Visitatie Omnia Wonen 2012 Maatschappelijke prestaties op het gebied van: Ambities en doelstellingen Landelijke, regionale en lokale opgaven Belanghebbenden Vermogen en effiency Governance DIT IS EEN UITGAVE

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen.

5. Stichting De Korre Deestraat 3, 4458 AJ s -Heer Arendskerke Administratienr. 41312 Dit betreft het bestuur van o.a. VSO De Wingerd in Terneuzen. Organisatie van het samenwerkingsverband De Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is opgericht op 11 oktober 2013 en heeft haar statutaire zetel in de gemeente Terneuzen.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING)

TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) RvC 23-10-2014; pt. 9 TWEE LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN (PROFIEL FINANCIËN EN PROFIEL REGIONALE BINDING) Vastgesteld d.d. 23-10-2014 DE ORGANISATIE is een ondernemende, maatschappelijk gedreven en ambitieuze

Nadere informatie

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg

Jaarverslag SBO-Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 27 april 2016 Inhoudsopgave pagina 1. Inleiding 2 2. Activiteitenplan 3 2.1 Deskundigheidsbevordering 3 Cursussen Vraagbaakfunctie 2.2 Beleidsontwikkeling en -beïnvloeding

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW)

Profielen Raad van Commissarissen. Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) Profielen Raad van Commissarissen Stichting Christelijke Woningcorporatie (SCW) 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co)

Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Beleid werving en selectie Van Lanschot Groep (RvC, RvB Van Lanschot en Directie Kempen & Co) Versie 28 oktober 2016 Human Resource Management Pagina 1 van 7 Inleiding In dit document is het beleid van

Nadere informatie

Corporatie in Perspectief

Corporatie in Perspectief Samenvatting CFV 2009 Corporatie in Perspectief L2108 Eindhoven Samenvatting Corporatie in Perspectief Ter introductie In toenemende mate is er behoefte om met behulp van kengetallen inzicht te krijgen

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Profielschets Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader van de regelgeving en in het

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per

Inspectie Leefomgeving en Transport Domein Water, Bodem en Bouwen Bouwen en Wonen Postbus BD DEN HAAG. Gewijzigd postadres per Gewijzigd postadres per 1-1-2014 Indienen verzoeken toelating en goedkeuring statutenwijzigingen en fusies woningcorporaties Verzoeken om goedkeuring van woningcorporaties (toegelaten instellingen) inzake

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Commissarissen. Idealis. bij. PublicSpirit. mevrouw drs. J. Goudsmit directeur FUNCTIEPROFIEL Lid Raad van Commissarissen bij Idealis PublicSpirit mevrouw drs. J. Goudsmit directeur april 2014 Organisatie & context Idealis is een woningcorporatie en dé studentenhuisvester voor Wageningen

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Statuten Stichting Brederode Wonen

Statuten Stichting Brederode Wonen Statuten Stichting Brederode Wonen NAAM en VOORGESCHIEDENIS Artikel 1 1. De stichting is genaamd: Stichting Brederode Wonen. 2. De stichting is ontstaan door omzetting van de vereniging Brederode Wonen

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie