dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent"

Transcriptie

1 dgdfdfdfdfdfdfdf Jaarverslag Vredestraat Sas van Gent

2 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2008 Pagina Algemene Beschouwingen 6 Verklaring van de Raad van Commissarissen 7 Verklaring van de directeur/bestuurder 8 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9 I Verantwoording belanghouders 10 - Huurders 10 - Belanghoudersraad 10 - Overige belanghouders 11 II Werkorganisatie 17 - Algemeen 17 - Personeel en organisatie 18 - Personeelsbeleidsplan en regelingen 21 - Functioneringsgesprekken en beoordelingssysteem 22 - Ziekteverzuim 22 III Verantwoording Raad van Commissarissen 23 - Personalia Raad van Commissarissen 23 - Benoemingsprocedure 24 - Aantal leden Raad van Commissarissen 24 - Werkwijze en inhoudelijk toezicht door Raad van Commissarissen 25 - Informatiebronnen Raad van Commissarissen 28 - Kerncommissies 28 - Aanwezigheid derden in vergaderingen 28 - Andere activiteiten Raad van Commissarissen 28 - Governance 29 - Beoordeling extern accountant 29 - Beoordeling directeur/bestuurder 29 - Verantwoording van het beleid rondom de bestuurdersbeloning 29 - Verantwoording van het beleid rondom honorering raad van 30 commissarissen - Beheersinstrumentarium 31 - Integriteit 31 VOLKSHUISVESTINGSVERSLAG I Kengetallen over de afgelopen 3 jaar 34 II Het verhuren van woningen 35 - Het verhuren van woningen aan de primaire doelgroep 35 - Woningaanpassingen gehandicapten 35 - Mutaties 36 - Oninbaar 37 - Huurbeleid en -verhoging Huurprijsniveau 37 - Huurtoeslag 38 - Verkoopbeleid 39 - Woonfraudebeleid 39 - Huurachterstanden 39 - Ontruimingen 40 2

3 III De kwaliteit van het woningbezit 41 - Onderhoud 41 - Strategisch voorraadbeheer 47 - Overzicht projecten gemeente Hulst 48 - Overzicht projecten gemeente Sluis 49 - Overzicht projecten gemeente Terneuzen 52 - Interne projecten 57 IV Het betrekken van bewoners bij beheer en beleid 59 - Stichting Huurdersbelangen 59 - Advies bij nieuwbouwprojecten 59 - Regionale Klachtenadviescommissie 59 - Huurcommissie 59 - Bewonersblad 59 - Klanttevredenheid 60 - WoonQuest 61 V Wonen en Zorg 62 VI Het waarborgen van de financiële continuïteit 64 - Algemeen 64 - Verbindingen 67 VII Leefbaarheid 69 VIII Rapport van bevindingen volkshuisvestingsverslag 73 ACCOUNTANTSVERKLARING BIJ DE JAARREKENING 77 JAARREKENING I Balans 81 II Winst- en verliesrekening 83 III Kasstroomoverzicht IV Toelichting op de balans 85 Waarderingsgrondslagen en grondslagen voor resultaatbepaling 85 V Toelichting op de winst- en verliesrekening over het boekjaar

4 JAARVERSLAG 2008 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen Postbus AG Terneuzen Publieksbalie Axel Markt 1 Axel Publieksbalie Oostburg Raadhuisplein 1 Oostburg adres Internet adres Telefoonnummer Faxnummer Datum van oorspronkelijke oprichting 25 oktober 1947 Koninklijk Besluit waarbij de 9 april 1948, nr. 58 instelling is toegelaten Inschrijving Kamer van Koophandel Handelsregister nr Aangesloten bij Aedes Bedrijfstakcode Woningcorporaties NRV-nr.: 659 4

5 5

6 ALGEMENE BESCHOUWINGEN Maatschappelijk vermogen 2008 was ook voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een turbulent jaar. De discussie over het vermogen van corporaties blijft zeer actueel. Los van de vraag hoe groot dat vermogen nu feitelijk is en welke invloed de overheid kan en mag uitoefenen op de besteding van de corporatiegelden, is het een feit dat het geld van de corporaties voor maatschappelijke doelen dient te worden ingezet. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen doet dat ook. Zelfs op een zodanige wijze dat het vermogen in het afgelopen jaar fors is afgenomen. Duidelijk mag zijn dat het vermogen niet onuitputtelijk is. Er zijn voor de komende jaren grote investeringen gepland. Het is ook voor ons nu een kwestie van keuzes maken. Dat doen we in nauw overleg met onze huurders en de Zeeuws-Vlaamse samenleving. De belangrijkste opgave van 2008 en voor de komende jaren is het antwoord op de vraag hoe blijft Zeeuws- Vlaanderen vitaal en leefbaar, ondanks de demografische krimp. Minder en beter In 2008 zijn er verschillende projecten waar we trots op zijn gerealiseerd. U leest daarover elders in ons jaarverslag. Een bijzondere vermelding verdient het plan dat wij De Renaissance van Sas van Gent noemen. Sas is wellicht het duidelijkste voorbeeld van de krimp. In 10 jaar is het aantal inwoners teruggelopen met circa 12%. De terugloop leidt op een aantal plaatsen tot leegstand, verpaupering en andere sociale problemen. Zaken die zich voordoen in de 40 Vogelaarwijken die vooral in de grote steden elders in het land zijn gelegen, doen zich procentueel op dezelfde schaal voor in Sas van Gent. In nauwe samenwerking met de gemeente Terneuzen is een ambitieus plan van aanpak gemaakt dat inmiddels in uitvoering is. Minder en beter is het thema. Dat geldt voor het aantal woningen dat er uiteindelijk in Sas van Gent zal overblijven. Dat geldt ook voor ons totale bezit dat verspreid is over 40 kernen in Zeeuws-Vlaanderen. Ons strategisch voorraadbeleid gaat er vanuit dat we over 10 jaar circa 10% minder woningen hebben, maar die woningen zijn wel beter van kwaliteit en vooral ook geschikt voor alle doelgroepen. Het omvangrijke programma is in uitvoering. Voorbeelden waar renovaties inmiddels gereed zijn, vinden we onder andere in Aardenburg, Axel en Oostburg. Totaal zijn in 2008 circa 300 woningen ingrijpend verbeterd. Organisatie Zonder goede en gemotiveerde werknemers kunnen wij de ambities niet waarmaken. Wij hebben die mensen in dienst. De organisatie moet zodanig zijn ingericht dat de werknemers optimaal kunnen presteren. Mede door de uitkomsten van de visitatie waarvan het rapport begin 2007 is gepresenteerd, hebben aanpassingen plaatsgevonden. De nadruk is gelegd op een uitvoeringsgerichte organisatie. Het MT is daarom kleiner geworden. Van de aanvankelijk 5 afdelingen, zijn 3 sectoren en een stafafdeling overgebleven. 6

7 VERKLARING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN In dit jaarverslag is de jaarrekening van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opgenomen zoals deze door de directie is opgemaakt. De jaarrekening 2008 is door PriceWaterHouseCoopers Accountants N.V. onderzocht en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien. De Raad van Commissarissen geeft haar goedkeuring aan deze jaarrekening. Deze goedkeuring strekt tot décharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer. Aldus getekend door de Raad van Commissarissen van Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen te Terneuzen op 10 juni 2009 F.G.M. van Dongen, voorzitter Mr. J. Seijdlitz, vice-voorzitter A.A.J. Huijsmans, commissaris C.L.M.M. van Waterschoot, commissaris F.C. Hamelink, commissaris 7

8 VERKLARING VAN DE DIRECTEUR/BESTUURDER Het verslag, zoals dat aan u is voorgelegd, geeft een getrouw beeld van zowel het functioneren als van de financiële positie van onze stichting. De directeur/bestuurder verklaart dat alle uitgaven zijn gedaan in het belang van de volkshuisvesting in de regio Zeeuws-Vlaanderen, conform het Besluit Beheer Sociale Huursector. Terneuzen, 2 juni 2009 C.M. Reinhoudt Directeur/bestuurder 8

9 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 9

10 I VERANTWOORDING BELANGHOUDERS Huurders Zie onderdeel bewoners betrekken bij beleid op pagina 58. Belanghoudersraad De statuten bepalen dat er een Belanghoudersraad is. Hieronder wordt verstaan: de vergadering van belanghouders die gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan de directie en Raad van Commissarissen en aan wie in de statuten bevoegdheden zijn toegekend. De voorzitter van de Belanghoudersraad is mevrouw S. de Mol-Marcusse. De heer J. Kruidhof is vicevoorzitter. De heer B. Pauwels heeft eind van het verslagjaar zijn lidmaatschap beëindigd in verband met privéomstandigheden. De andere leden zijn mevrouw F. Hopman- Penne en de heren T. de Buck, F. Deij, R. Asselman en J. Dieleman. Er is een aantal vacatures. Volgens de statuten is het maximale ledenaantal vastgesteld op 15. De Belanghoudersraad kwam in het verslagjaar drie keer bijeen. Daarnaast speelt de Belanghoudersraad een belangrijke rol bij de toekenning van bijdrage uit het leefbaarheidsfonds. Dit fonds, dat bijdragen toekent aan initiatieven van groeperingen of individuele bewoners binnen het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van het verbeteren van de leefbaarheid, is in nauw overleg met de Belanghoudersraad tot stand gekomen. Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest in de reguliere bijeenkomsten zijn: - demografische krimp en de gevolgen daarvan voor het beleid van onze corporatie; - het ondernemingsplan ; - het jaarplan en begroting 2009; - de lijst van (toekomstige) projecten gezien vanuit het maatschappelijk perspectief; - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen in de vorm van deelname door de corporatie aan het project Voor de jaarlijkse excursie van de Belanghoudersraad is een bezoek gebracht aan het eiland Tholen, ondermeer het werkgebied van de collega corporatie Castria Wonen. Naast de rondleiding door het prachtige woon-zorgcomplex in St. Maartensdijk en de uitleg door de heer J. Kloet (directeur/bestuurder) over de wijze waarop door Castria handen en voeten wordt gegeven aan klantenbinding- en leefbaarheidsbeleid, is een rondrit over het (voormalige) eiland gemaakt. In het jaarplan 2008 is opgenomen dat er een bijeenkomst wordt georganiseerd waarvoor alle belanghouders van de corporatie worden uitgenodigd. Een werkgroep uit de Belanghoudersraad heeft met de directeur/bestuurder die bijeenkomst voorbereid. Gekozen is voor het onderwerp mobiliteit. Daarbij is de afweging geweest dat het woningbezit van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verspreid ligt over 40 kernen en buurtschappen. Vele daarvan kunnen als kleine kern worden bestempeld. In die dorpen zijn veelal geen of weinig voorzieningen. De mogelijkheid om bij de voorzieningen te komen, zijn voor mensen die geen eigen auto hebben in verband met het ontoereikende openbaar vervoer beperkt. De voorbereiding van de themabijeenkomst is ondersteund door Moveo Adviesbureau. Omdat het onderwerp meer voorbereiding vergde dan aanvankelijk gedacht, heeft de bijeenkomst niet binnen het verslagjaar plaatsgevonden. Als datum is uiteindelijk 3 maart 2009 gekozen. Vanuit de corporatie vindt administratieve ondersteuning plaats. De leden van de Belanghoudersraad ontvangen jaarlijks een vaste onkostenvergoeding van 250,00 (inclusief reiskosten). De vergoeding van de voorzitter en de vice-voorzitter bedraagt respectievelijk 1.000,00 en 750,00 per jaar (inclusief reiskosten). De vergoeding wordt 10

11 jaarlijks aangepast met hetzelfde percentage als de salarissen conform de CAO Woondiensten. De leden van de Belanghoudersraad zijn op basis van de volgende profielschets geselecteerd: De Belanghoudersraad is een adviesorgaan van personen uit het maatschappelijk middenveld van Zeeuws-Vlaanderen dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over bouwen, beheren, wonen en leefbaarheid in het werkgebied van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. De Belanghoudersraad spiegelt het maatschappelijk presteren van de woningcorporatie aan de ervaringen en aan de verlangens en behoeften van de plaatselijke samenleving. Vereisten: - aantoonbare maatschappelijke kennis en/of ervaring in Zeeuws-Vlaanderen; - aantoonbare betrokkenheid bij één of meerdere maatschappelijke onderwerpen en/of organisaties op de volgende gebieden: zorg, cultuur, jeugd, lokaal bestuur, veiligheid, openbaar vervoer, ondernemersorganisaties, maatschappelijk werk, welzijn, kleine kernen, kerk, plattelandsontwikkeling, onderwijs, senioren en sport; - om belangenverstrengeling te voorkomen verdient het de voorkeur dat personen niet beroepshalve actief (meer) zijn in één van de genoemde sectoren. Ook een huidig bestuurslidmaatschap wordt daartoe gerekend. Mensen die naast genoemde betrokkenheid ook huurder zijn van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen genieten bij gelijke geschiktheid van kandidaten de voorkeur. (Ondernemingsplan ) Resultaat jaarlijkse evaluatie Belanghoudersraad Het resultaat van de jaarlijkse evaluatie met de Belanghoudersraad is gehouden tijdens het vierde kwartaal 2008 en geeft een algemeen positief beeld. Overige belanghouders Om onze doelstellingen te kunnen realiseren, is het van groot belang om intensief samen te werken met partners/belanghouders waar wij gemeenschappelijke belangen mee hebben. Deze groep, die invloed uitoefent op het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, bestaat uit: de gemeenten, de zorgsector, de welzijnssector, de sector van onderwijs en kinderopvang, de bewoners, de Zeeuws- Vlaamse ondernemers, politie/justitie en tot slot onze collega-woningcorporaties. (Ondernemingsplan ) Evaluatie relatie met maatschappelijke organisaties. Jaarlijks wordt de relatie met de diverse organisaties waarmee wij contact hebben geëvalueerd. Het resultaat van de evaluatie is naar tevredenheid. De opmerkingen, aanbevelingen en wensen worden serieus genomen. Welzijn Stads- en dorpsraden Woongoed Zeeuws-Vlaanderen werkt in 40 kernen. Het overgrote deel van deze stadjes en dorpen heeft een eigen stads- of dorpsraad. Met de meeste van deze raden heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen contact. Dit varieert van het intensief meedenken over ontwikkelingen in de desbetreffende plaats tot het verwezenlijken van de door de inwoners bedachte plannen. Het beleid van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is om in te spelen op initiatieven van de kernen. In 2008 zijn er diverse contacten geweest met stads- en dorpsraden. Dorpsavonden Ook is in een aantal gevallen (o.a. Breskens en Zuiddorpe) tijdens de bijeenkomsten waarvoor alle dorpsbewoners worden uitgenodigd, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen gevraagd iets te vertellen over projecten die in dat dorp spelen. 11

12 (Project)initiatieven Voorts zijn er regelmatig gesprekken met initiatiefnemers van projecten over participatie van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Voorbeelden daarvan zijn IJzendijke (multifunctioneel centrum/zwembad) en St. Jansteen (brede school). Stichting Vitaal Sas van Gent Voor de gemeentelijke herindeling bestond er in de voormalige gemeente het project Vitaal Sas van Gent. Een samenwerking van gemeente, bedrijfsleven, bewoners en woningcorporatie. Dit project is in de vorm van een stichting voortgezet na de totstandkoming van de gemeente Terneuzen waarvan Sas van Gent een onderdeel is. In het stichtingsbestuur heeft de directeur/bestuurder zitting. De inbreng van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen was vooral gericht op het project de Renaissance van Sas van Gent. De tafels van Sas In het kader van het project de Renaissance van Sas van Gent is voor het overleg met de bevolking gekozen voor een andere dan de gebruikelijke opzet. Er zijn sleutelfiguren uit de gemeenschap van Sas van Gent benaderd. Met acht van hen zijn we aan tafel gegaan om onze plannen en de ideeën van de bevolking te spiegelen. Vervolgens heeft elk van de sleutelfiguren een tafel gevormd vanuit zijn of haar netwerk. In elk van die gesprekken was een vertegenwoordiger van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen aanwezig om plannen en ideeën te wisselen. Op deze manier is de betrokkenheid van de bevolking bij het project toegenomen. Ook is gebleken dat deze wijze van inspraak effectiever is dan de gebruikelijke informatiebijeenkomst met een zaal vol mensen en een spreker die uitlegt wat er besloten is. Stadstafel Axel Vooruit In 2007 is dit initiatief gestart door de gemeente. Het doel is vergelijkbaar met de hiervoor genoemde stichting voor Sas van Gent. De directeur/bestuurder is vertegenwoordiger van de corporatie. In een aantal vergaderingen is hij vervangen door de sectormanager Woondiensten. Aan de orde zijn geweest de plannen voor het gerealiseerde complex ten behoeve van de Stichting Wonen en Psychiatrie aan de Bylokestraat, de negen (koop)appartementen aan de Buitenweg en de ontwikkeling van het plan Buitenweg (herstructurering voormalig bedrijfsterrein). Buurtbeheer was eveneens een thema waar diverse malen over gesproken is. Stichting Welzijn Hulst Deze stichting is een samenvoeging van het welzijnswerk in de gemeente Hulst. Voorheen was onze corporatie vertegenwoordigd in de Stichting Welzijn voor Ouderen. De nieuwe stichting kent een vertegenwoordiger vanuit de corporaties. Afgesproken is dat collega J. Valckx, directeur/bestuurder van Woonstichting Hulst, ons vertegenwoordigt in het bestuur. Stichting Welzijn Sluis Er zijn contacten met deze stichting. Met de (inmiddels voormalig) directeur, de heer J. Stanneveld, is uitvoerig overleg geweest over de inzet van vrijwilligers in een openbaar vervoersnetwerk. Vertegenwoordigers van de stichting zijn ook mee geweest met de excursie naar Tryn Walden in Friesland. Woon Advies Commissie Er is een hechte samenwerking met de Woon Advies Commissie. Nieuwbouwplannen worden voorgelegd voor advies. Het WAC onderzoekt ook de tevredenheid van bewoners in complexen die recent zijn gebouwd. Zo zijn rapporten uitgebracht over het complex KWL in Oostburg en Lovendieke in Hoek. De rapporten zijn door ons officieel in ontvangst genomen in bijeenkomsten waar ook bewoners van de complexen waren uitgenodigd. In beide gevallen waren de rapporten overwegend positief. De aanbevelingen in de rapporten zijn intern doorgesproken en waar nodig is actie ondernomen. Het is plezierig dat de tevredenheidcijfers die de bewoners aan hun woning en woonomgeving geven, goed zijn. In Lovendieke is dat cijfer 7,5 en in KWL een 8. 12

13 De WAC is voorts gevraagd naar de tevredenheid over de samenwerking bij de totstandkoming van de woonvoorziening voor mensen met een psychiatrische ziekte aan de Bijlokestraat in Axel. De samenwerking in dit project is plezierig verlopen. Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Er is een goed contact met maatschappelijk werk in onze streek. Vluchtelingenwerk Midden Zeeuws-Vlaanderen De directeur/bestuurder is op persoonlijke titel lid van de stuurgroep. Met VMW zijn regelmatig contacten over de huisvesting van statushouders. Ouderenbonden Senioren zijn een belangrijke doelgroep voor Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Ondermeer via regelmatige contacten met de verschillende ouderenbonden, wordt ruimte geboden om invloed uit te oefenen op het beleid van de corporatie. Het kantoor van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen wordt door de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) met regelmaat gebruikt voor vergaderingen van zowel het gewestelijk als het provinciaal bestuur. Leger des Heils Er is een convenant afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over opvang van cliënten. Lage Flancken Er is overleg met de Lage Flancken (vrouwenopvang). Momenteel wordt gezocht naar een locatie waar de opvang kan worden uitgebreid en geoptimaliseerd. Een mogelijkheid kan zijn een aangekocht pand in Sas van Gent. Stichting Speelkwartier De stichting heeft zijn werkgebied in de gemeente Sluis. Opzet is om de schoolpleinen ook na schooltijd een functie te laten vervullen als speelterrein voor kinderen. Door een gebrek aan middelen is de stichting op dit moment niet actief. Formeel heeft Woongoed Zeeuws- Vlaanderen zitting in het bestuur. Stuurgroep Uwnieuwetoekomst.nl Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is in de persoon van de directeur/bestuurder lid van deze stuurgroep. Het doel is promotie van Zeeuws-Vlaanderen vooral als vestigingsplaats. Overheid Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen Met alle drie de gemeenten vindt veelvuldig overleg plaats. Er is periodiek bestuurlijk overleg. In de gemeente Sluis wordt dat overleg circa 8 keer per jaar gevoerd. In de gemeenten Terneuzen en Hulst vindt het overleg 4 keer per jaar plaats. In Hulst is het overleg samen met Woonstichting Hulst. In Terneuzen is een deel tezamen met Stichting Clavis en een ander deel alleen met de gemeente. In 2007 zijn met de drie afzonderlijk nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Conform genoemde afspraken wordt gewerkt. Wel is in Hulst en Sluis afgesproken dat de prestatieafspraken geëvalueerd worden. Dit vindt plaats in Bijzonder eervol was de uitnodiging van de gemeente Sluis/Provincie Zeeland om tijdens het werkbezoek van Hare Majesteit de Koningin aanwezig te zijn bij het gesprek dat Hare Majesteit voerde met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 13

14 Overleg is er ook met het samenwerkingsverband BWS (Besluit Woninggebonden Subsidies). Gemeenten en corporaties uit de streek overleggen in dit verband enkele malen per jaar. Belangrijk onderwerp dat in het verslagjaar speelde is de eventuele overname van woonwagenstandplaatsen. Hierover is (nog) geen overeenstemming bereikt. Resultaat jaarlijkse evaluatie gemeenten Het jaarlijkse onderzoek naar de relatie met de gemeente Hulst is door de gemeente beoordeeld met het cijfer 7,5. Sluis waardeert de relatie met Woongoed Zeeuws-vlaanderen met het cijfer 8,0. De gemeente Terneuzen beoordeelt de samenwerking positief. Men heeft dit niet uitgedrukt in een cijfer. Provincie Er zijn diverse contacten met de provincie. Het betrof in 2008 veelal contacten in Aedesverband. Plattelands Ontwikkelings Programma (POP 2) voorheen Leader+ De directeur/bestuurder is lid van de zogenaamde plaatselijke groep. Deze groep, bestaande uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties, adviseert over toekennen van bijdragen die aangevraagd zijn in het kader van dit Europees subsidieprogramma. Zorg Ouderenzorg Er zijn diverse ouderenzorg aanbieders actief in het werkgebied. In nauw overleg zijn woonzorgprojecten in ontwikkeling met Curamus, ZorgSaam, Woonzorg West Zeeuws- Vlaanderen, SOKA en SVRZ. In het afgelopen jaar is het project Woonzorgcentrum De Molenhof in Zaamslag opgeleverd. De projecten in St. Jansteen, Oostburg en Westdorpe starten naar verwachting in Het plan voor vernieuwbouw van St. Antonius is vijf jaar uitgesteld. Zie verder bij hoofdstuk projecten. Hospice Terneuzen Er is overleg geweest met deze organisatie over de mogelijkheid dat Woongoed Zeeuws- Vlaanderen het hospice in eigendom zou nemen en doorverhuren aan de organisatie. In overleg met Clavis is afgesproken dat onze collega-organisatie dit voor zijn rekening neemt. Psychiatrie Wonen en Psychiatrie Ten behoeve van cliënten van de Stichting Wonen en Psychiatrie/Zeeuwse Gronden zijn 12 appartementen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd en feestelijk in gebruik genomen in Axel. In Sas van Gent is een zelfde complex in voorbereiding. Emergis/AZZ Incidenteel zijn er contacten met Emergis en AZZ. Het betreft veelal incidenteel overleg over cliënten. Daarnaast is er structureel contact over de complexen in Axel en Oostburg waarin woonvormen voor mensen met een zorgvraag die ligt op het terrein van Emergis en/of AZZ, zijn gerealiseerd. 14

15 Mensen met een verstandelijke beperking Okkernoot Woongoed Zeeuws-Vlaanderen ontwikkelt ten behoeve van cliënten van de Okkernoot een project voor de bouw van appartementen in Schoondijke. Als dat van de grond komt, zal het hoofdgebouw van de Okkernoot grondig worden verbouwd (gebouw is eigendom van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen). Tragel Er zijn veelvuldig contacten met Stichting Tragel. Bijzonder is de voltooiing van het project omgekeerde integratie, waarin Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een grote rol heeft gespeeld door de bouw van diverse woningen op het Sterreterrein in Clinge. Voor het bezoek van Hare Majesteit de Koningin in verband met de oplevering van dit project, is ook Woongoed Zeeuws-Vlaanderen uitgenodigd. Arduin Aan Stichting Arduin worden woningen verhuurd ten behoeve van dezelfde doelgroep in Axel. Bedrijfsleven BZW Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is lid van de Brabant Zeeuwse Werkgevers (BZW). De periodieke bijeenkomsten worden bijgewoond. Naast het behartigen van de belangen van de werkgevers in de streek, zet de BZW zich in voor het versterken van de economie in de regio. Vakorganisaties Met de vakorganisaties vindt minimaal één keer per jaar overleg plaats. In 2008 is vooral gesproken over de afloop van het sociaal statuut dat in het kader van de fusie is opgesteld. De aanpassing van de organisatie, die begin 2008 is doorgevoerd, is in overleg met de vakorganisaties en de ondernemingsraad onder de werking van het sociaal statuut gebracht. Steekproef tevredenheid leveranciers over samenwerking met Woongoed Zeeuws- Vlaanderen. Tijdens het vierde kwartaal 2008 is een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid van het installatiebedrijf en de architect bij het project Molenhof in Zaamslag. Betrokken partijen zijn goed te spreken over de contacten met Woongoed Zeeuws-Vlaanderen. Corporatiebranche Zeeuws-Vlaamse corporaties Clavis, Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen vormen samen het Platform Zeeuws-Vlaamse Woningcorporaties. Elk kwartaal vindt overleg plaats over zaken die de corporaties in Zeeuws-Vlaanderen aangaan. Voorbeelden van gesprekspunten zijn: - de promotie van Zeeuws-Vlaanderen. De corporaties dragen gezamenlijk bij aan de campagne; - krimp van de bevolking en de wijze waarop de sociale huisvesters daar op inspelen met hun plannen; - afstemming huurbeleid; - overname woonwagencentra; - ontwikkelingen in de branche en binnen Aedes. 15

16 Kiesplatform Zeeland De Zeeuwse corporaties vormen samen een platform die een kandidaat naar voren schuift voor de verkiezingen van de ledenraad van Aedes. Het platform bestaat uit de directies van de Zeeuwse corporaties. Het komt vijf keer per jaar bijeen. Het dient als klankbord voor de vertegenwoordiger in de ledenraad. Bovenal worden ervaringen uitgewisseld en nieuwe ontwikkelingen besproken. Door de wijziging in de structuur van Aedes verandert de naam van dit gremium. De ledenraad van Aedes is na de aanpassingen in de organisatie die in het voorjaar van 2009 worden doorgevoerd, opgeheven. Aedes Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is overtuigd lid van de brancheorganisatie Aedes. Wij zien de organisatie als belangenbehartiger en woordvoerder namens de sector. Bijeenkomsten van Aedes worden bezocht. Wij willen door middel van participatie in de activiteiten een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de branche. Tegelijkertijd maken we gebruik van Aedes als kennisinstituut door vakkringen te bezoeken en de publicaties binnen de organisatie te verspreiden. We maken dankbaar gebruik van de adviezen die via de accountmanager tot ons komen. De directeur/bestuurder is lid van het Directeurencontact. Verschillende andere functionarissen nemen deel aan de desbetreffende netwerkbijeenkomsten. Visitatie Wij zien periodieke visitatie als een belangrijk middel om verantwoording af te leggen ondermeer naar onze belanghouders. In ons ondernemingsplan is het uitgangspunt vastgelegd dat één keer per vier jaar visitatie zal plaatsvinden. Dit betekent dat in 2010 Woongoed Zeeuws-Vlaanderen opnieuw zal worden gevisiteerd. 16

17 II WERKORGANISATIE Doelstelling Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een maatschappelijk ondernemer in Zeeuws-Vlaanderen. Dit betekent dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen koerst op het realiseren van het maximaal maatschappelijk rendement in deze regio. Om dit doel te realiseren wordt de samenwerking gezocht met maatschappelijke partners. De organisatie is transparant en zodanig ingericht dat de inbreng van deze partners soepel leidt tot dat beleid dat de voorwaarden schept voor een optimaal woonklimaat. Resultaatgericht werken Hieronder verstaat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen dat iedereen binnen de organisatie gericht is op het behalen van gestelde doelen. Concreet betekent dit dat Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn medewerkers faciliteert om gestelde doelen te behalen. De juiste persoon op de juiste plaats resulteert automatisch in een prettig werkklimaat. Medewerkers moeten zich kunnen ontplooien. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kiest voor een vorm van prestatiebeloning teneinde de resultaatgerichtheid van de organisatie te bevorderen. De Balanced scorecard is de barometer van het resultaat. Cultuur Een goede bedrijfscultuur is onontbeerlijk. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is een goede werkgever en verwacht van haar personeel dat zij integer is en klant- en resultaatgericht werkt met een grote mate van persoonlijke verantwoordelijkheid en flexibiliteit. Naar onze doelgroepen en belanghouders intern en extern streeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen een optimale transparantie en communicatie na. Collegialiteit en teamgevoel moeten resulteren in een wijgevoel. Het gevolg hiervan is een collectief succes, trots op het bedrijf. Om efficiënt en effectief te werken, is delegeren van bevoegdheden en verantwoordelijkheid een must. Dit alles leidt tot een optimaal klantgericht handelen. Aedescode Met het lidmaatschap van Aedes heeft Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zich gecommitteerd aan de Aedescode en daarmee aan de GovernanceCode die daarvan integraal onderdeel uitmaakt. (Ondernemingsplan ) Algemeen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen heeft naast de CAO Woondiensten haar beleid omtrent personeelbeleid geformuleerd in haar Personeelsbeleid en regelingen. In het personeelsbeleid is opgenomen dat een sociaal jaarverslag wordt samengesteld om het personeelsbeleid te evalueren en om een nieuw personeelsbeleid te ontwikkelen. Het sociaal jaarverslag is separaat van dit jaarverslag opgesteld. Het sociaal jaarverslag voldoet aan de wettelijke verantwoordingsplicht van de werkgever aan ondernemingsraad over het gevoerde beleid. 17

18 Personeel en organisatie Organisatieschema Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Raad van Commissarissen Belanghoudersraad Directie/Bestuur Directiesecretariaat - communicatie Beleidsondersteuning Sector Woondiensten Sector Financieel Economische Zaken Sector Vastgoed De organisatie is geëvalueerd. Op grond hiervan is een aantal wijzingen doorgevoerd. De activiteiten zijn ondergebracht in drie sectoren en een stafafdeling. Het managementteam is daardoor kleiner geworden. Organisatieplan Het organisatieplan van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen kent 71,00 full-time eenheden (fte). In werkelijkheid zijn er 73,88 fte ingevuld. De verdeling van het aantal fte is als volgt: Directie/Directiesecretariaat/communicatie/Beleidsondersteuning Deze groep omvat volgens het formatieplan 10,10 fte. De werkelijke invulling is 9,9 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast aan de werkelijke situatie. Financieel Economische Zaken De sector Financieel Economische Zaken heeft volgens het formatieplan 15,60 fte. De werkelijkheid is 14,69 fte. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast. Sector Vastgoed De sector Vastgoed heeft volgens het formatieplan 32,70 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 33,59 fte. De functie coördinator/projectontwikkelaar van 1 fte wordt ingevuld op basis van detachering voor 2,50 dagdeel per week. De functie opzichter planmatig onderhoud/svb is uitgebreid in 2008 met 2 fte s. Er is één vacature ingevuld per 1 mei 2008 en één per 1 oktober De functie managementsecretaresse is 0,2 fte hoger dan het organisatieplan, de functie secretaresse svb is 0,2 fte lager ingevuld. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 33,90 fte. Woondiensten De sector Woondiensten heeft volgens het formatieplan 12,60 fte. De werkelijkheid is hoger, namelijk 13,70 fte. Het verschil van 1,10 fte heeft 3 oorzaken. Allereerst is er 1 woonconsulent die 60% werkt in plaats van de voorziene 50%. Tevens is 0,50 fte meer ingevuld bij de 18

19 mutatieopzichters en 0,50 fte meer ingevuld bij de medewerkers wijkbeheer. De formatiesterkte is in het formatieplan 2009 aangepast naar 13,60 Adviseurs Er zijn in het formatieplan twee adviseurs voorzien. De sectormanager Vastgoed en de directeur/bestuurder worden beiden in hun werkzaamheden ondersteund door een adviseur. In de loop van 2009 maken beide adviseurs gebruik van de vroegpensioenregeling. Samenstelling personeelsformatie per 31 december 2008 Afdeling Formatieplan Totaal Man Vrouw Directie, 10,10 9, Directiesecretariaat/communicatie /Beleidsondersteuning Financieel Economische Zaken 15,60 14, Vastgoed 32,70 33, Woondiensten 12,60 13, ,00 71, Adviseurs 2,00 2, Totaal 73,00 73, Directie Financieel Economische Zaken Woondiensten Totaal Beleidsondersteuning Vastgoed Adviseurs 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 Formatieplan Totaal Man Vrouw Per 31 december 2008 zijn 82 medewerkers in dienst. Deze 82 medewerkers bezetten omgerekend op full-time basis 73,88 fte (inclusief adviseurs). Van de 82 medewerkers vervullen er 22 een parttime functie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers per 31 december 2008 is 46,51 jaar (in ,43 jaar). De gemiddelde leeftijd van de mannelijke medewerkers is 48,47 jaar en van de vrouwelijke medewerkers 43,29 jaar. De gemiddelde tijd dat de medewerkers in dienst zijn, bedraagt 14,18 jaar (in ,85 jaar). De mannelijke medewerkers zijn gemiddeld 16 jaar in dienst en de vrouwelijke medewerkers gemiddeld 11,19 jaar. 19

20 Indeling salarisschalen: In de salarisschalen zijn de directeur/bestuurder en zijn adviseur niet opgenomen. De adviseur van de sector Vastgoed is wel opgenomen in de salarisschalen. Onderstaande grafiek geeft de indeling weer waarin de medewerkers zijn ingeschaald volgens hun functieprofiel. Indeling Startniveau Eindniveau Man Vrouw salarisschaal D E F G H I L N Totaal Personeelskosten Personeelskosten over de afgelopen twee jaar: Salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten salarissen sociale lasten pensioenlasten overige personeelskosten

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen

Jaarverslag. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen Jaarverslag Woongoed Zeeuws-Vlaanderen 2014 JAARVERSLAG 2014 Statutaire naam Gemeente waar de instelling is gevestigd Adres Stichting Woongoed Zeeuws- Vlaanderen Terneuzen Communicatielaan 2 Terneuzen

Nadere informatie

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009

SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Let op! Onze nieuwe naam is GroenWest Waar GroenrandWonen, SWW of Westhoek Wonen staat vermeld, wordt GroenWest bedoeld. www.groenwest.nl SWW Volkshuisvestingsverslag 2009 Woerden, 12 april 2010 2 Algemene

Nadere informatie

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011

Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 Volkshuisvestingsverslag & Jaarrekeningen 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 Inleiding 5 Algemeen 5 Statuten en Reglement 6 Toezichtkader en inzicht op basis van informatievoorziening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex

JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex JAARVERSLAG 2013 Bo-Ex Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 22 april 2014 Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE BLADZIJDE 1. Algemene gegevens 2 2. Voorwoord directie 3 3. Verslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland

Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Jaarverslag 2013 Wonen Noordwest Friesland Inhoud ALGEMENE GEGEVENS... 5 VOORWOORD... 6 VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN... 7 Governance... 8 Inhoud van het toezicht... 9 Verantwoording... 11 Samenstelling

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen

Jaarverslag 2014. samen vieren. duurzaam bouwen en onderhouden. zo deden wij het SAMEN JAAR. grote veranderingen Jaarverslag 2014 samen vieren zo deden wij het SAMEN 100 JAAR duurzaam bouwen en onderhouden grote veranderingen 2 1 Voorwoord... 6 2 Bestuurder brengt verslag uit... 7 2.1 Terugblik op jubileumjaar 2014...

Nadere informatie

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013

Woningstichting Goed Wonen. Verslagjaar 2013 Woningstichting Goed Wonen Verslagjaar 2013 2 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 1 JAARVERSLAG VAN DIRECTIE EN BESTUUR 3 2 VERKLARINGEN 5 2.1. Verklaring van het bestuur 5 2.2. Verklaring van de Raad

Nadere informatie

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER

WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER Jaarverslag 2011 WONINGBOUWVERENIGING OUDEWATER 6 juni 2012 Jaarverslag 2011 Inhoud VOORWOORD DIRECTIE... 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT... 5 INLEIDING... 5 TOEZICHT HOUDEN... 5 RAAD VAN TOEZICHT ALS WERKGEVER

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA

Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2013. de Woonmensen/SJA. De Woonmensen/SJA Jaarverslag 2013 de Woonmensen/SJA 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van woningcorporatie de Woonmensen. Het geeft een beeld van onze activiteiten en prestaties in een tijd waarin de corporatiesector

Nadere informatie

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013

Eigentijds betrokken partner in zicht. Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht Jaarverslag 2013 Eigentijds betrokken partner in zicht 2013, het vierde jaar van ons beleidsplan Mensen wensen wonen. In 2014 loopt het beleidsplan af. We zijn al

Nadere informatie

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013

Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Slimmer (samen) werken Centrada jaarverslag en jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Deel A Jaarverslag 2013 Hoofdstuk 1. Governance

Nadere informatie

Samen vooruit. Jaarverslag 2012

Samen vooruit. Jaarverslag 2012 Samen vooruit Jaarverslag 2012 Samen vooruit Het jaar 2012 was het derde jaar van ons beleidsplan Mensen, wensen, wonen. In dit beleidsplan willen we doorgroeien naar een eigentijds betrokken partner.

Nadere informatie

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk

2010 Foto s in dit verslag >> Colofon Financiële gegevens Eindredactie Fotografie Concept en vormgeving Druk jaarverslag 2010 1 2 3 4 5 Foto s in dit verslag 1 Multifunctioneel gebouw De Keyzer 2 Masira, Nieuw West 6 7 14 9 12 8 10 11 13 17 15 16 18 3 Kinderdagverblijf Darwinhof, Zandvoort 4 Jonge starters op

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Skylge Jaarverslag 2010

Skylge Jaarverslag 2010 Skylge Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 van het bestuur van Woningstichting de Veste 5 Jaarverslag 2010 van de Raad van Commissarissen Woningstichting de Veste 7 Skylge 10 Herstructurering vordert naar

Nadere informatie

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012

Van Alckmaer. Highlights. Jaarverslag 2012 Van Alckmaer Highlights Jaarverslag 2012 Voorwoord 2012 was in veel opzichten een roerig jaar voor de corporatiewereld. De crisis is volop voelbaar, de huizenmarkt is totaal ingestort en het nieuwe kabinet

Nadere informatie

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting

Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Maatschappelijke Visitatie Patrimonium woonstichting Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Rotterdam, 3 maart 2011 Maatschappelijke Visitatie Patrimonium Opdrachtgever: Patrimonium woonstichting Bert

Nadere informatie

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde

Stichting Woningbouw Slochteren. Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Jaarstukken 2014 Stichting Woningbouw Slochteren Kantoor: Hoofdweg 156 9626 AK Schildwolde Telefoon: (0598) 42 15 38 Fax: (0598) 42 15 80 Kantoortijden: maandag t m donderdag van 08.00 16.30 uur vrijdag

Nadere informatie

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65

Inhoud Voorwoord...5. Jaarrekening. Grondslagen van de geconsolideerde jaarrekening 52. Toelichting op de geconsolideerde balans 65 Inhoud Voorwoord...5 Hoofdstuk 1 Veranderde tijden...7 Hoofdstuk 2 Onze mensen maken t verschil...11 Hoofdstuk 3 Onze klanten krijgen kwaliteit...15 Hoofdstuk 4 Wonen voor iedereen...19 Hoofdstuk 5 Prijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen

Inhoudsopgave. Jaarverslag. Jaarrekening. Bijlagen 2 Ymere jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Jaarverslag 1. Voorwoord 5 2. Bericht van de Raad van Bestuur 9 3. Verslag van de Raad van Commissarissen 19 4. Strategie, ontwikkelingen en beleid 35 5. Bezit 43

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie!

JAARVERSLAG 2011. Op de koffie! JAARVERSLAG 2011 Op de koffie! Inhoud 1. Midden in de samenleving 1.1 De huurder centraal 23 24 3.3 Opgeleverde nieuwbouw 3.4 Projecten in uitvoering en ontwikkeling 36 37 5. Leefbaarheid in de kernen

Nadere informatie

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport

Woningbouwvereniging Lopik. Visitatierapport Woningbouwvereniging Lopik Visitatierapport Utrecht, december 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. A.H. Grashof

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave

Jaarverslag 2010. Print het jaarverslag. Naar de inhoudsopgave Welkom bij het jaarverslag 2010 van Waardwonen. Via de interactieve inhoudsopgave kunt u door de inhoud navigeren. Door te klikken op: keert u weer terug naar de inhoudsopgave. U kunt het jaarverslag printen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012

Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Pagina Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Volkshuisvestingsverslag 1.1 Kwaliteit van het woningbezit 4 a het bouwen b. het onderhoud 1.2 De leefbaarheid 8 1.3 Wonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli

Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus. Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli Jaarverslag 2010 Woningstichting Domus Nieuwe uitdagingen een nieuwe opgave. Genieten in de tuin van Roncalli 4 5 Inhoudsopgave Afbeeldingen: PSW Weert (Conrad Abelstraat), Roncalli Roermond (lichaamsoefening-toestellen

Nadere informatie

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia

VERENIGINGSCONGRES. Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit Korte presentatie Rob van den Broeke, namens de Taskforce Vestia VERENIGINGSCONGRES 25 APRIL 2013 PROGRAMMA Dagvoorzitter: Jan Tromp 12.30 13.30 14.00 15.30 16.30 Ontvangst met inlooplunch Stemregistratie Opening door Marc Calon Stand van zaken (politieke) actualiteit

Nadere informatie

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760

ALGEMEEN. Bedrijfstakcode Woningcorporaties : N.R.V. nr. 2760 Jaarstukken 2014 ALGEMEEN Naam toegelaten instelling : Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Gevestigd te : Vlaardingen Adres : Stadhouderslaan 181, 3136 BM Postadres : Postbus 206, 3130 AE Telefoon

Nadere informatie

Woningstichting Urmond

Woningstichting Urmond Woningstichting Urmond Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoud Jaarverslag / 4 Verslag van de raad van commissarissen / 20 Geconsolideerde Jaarrekening WS Urmond / 25 Controleverklaring accountant / 65

Nadere informatie