Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar VI Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1998 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave algemeen deel I Algemeen 2 II Sectoraal beleid en wetgevingsprogramma 14 III Samenvatting begrotingscijfers en financieel beheer 32 IV Feiten en cijfers 44 ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 70 BIJLAGEN 7U1060 ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 1997 Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 1

2 I. ALGEMEEN Inleiding Door het huidige kabinet zijn stapsgewijs extra middelen vrijgemaakt voor uitbreiding en versterking van verschillende justitiële diensten en de rechterlijke macht. De in de jaren tachtig gegroeide wanverhoudingen tussen taken en middelen van bijvoorbeeld Openbaar Ministerie en gevangeniswezen zijn hierdoor grotendeels weggenomen. Er zijn tevens ingrijpende reorganisaties doorgevoerd, zoals van het Openbaar Ministerie, de reclassering en de jeugdbescherming. Toerusting en modernisering van de rechtelijke organisatie staan inmiddels hoog op de agenda. Het stappenplan voor de vreemdelingenketen heeft belangrijke positieve effecten gehad. Door een projectmatige aanpak is de achterstand in de behandeling van asielaanvragen grotendeels ingehaald. Op veel terreinen is de doelmatigheid merkbaar vergroot, zoals blijkt uit de verrichtingen van onderdelen van de rechterlijke macht en van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Belangrijke inhoudelijke beleidswijzigingen zijn aangebracht met betrekking tot de toelating van vreemdelingen en de gefinancierde rechtsbijstand. Er zijn striktere regels ingevoerd voor de toepassing van bijzondere opsporingsmethoden. De aanpak van de georganiseerde criminaliteit is verbeterd door centrale prioriteitstelling en betere aansturing van de kernteams. Voor de toepassing van strafrechtelijke sancties zijn nieuwe beleidslijnen uitgezet. Het sinds het midden van de jaren tachtig ingezette, brede veiligheidsbeleid is door het kabinet in nieuwe banen geleid. Binnen het kader van het Grotestedenbeleid is een impuls gegeven aan de aanpak van overlast gevende criminelen en aan de preventie van jeugddelinquentie (het programma Jeugd en Veiligheid). Met het bedrijfsleven is intensief samengewerkt binnen het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ter bestrijding van roofovervallen en voertuigdiefstallen en ter verbetering van de beroepsmoraal. Er zijn nieuwe lijnen uitgezet voor een evenwichtig en effectief drugbeleid. Het gevoerde beleid heeft inmiddels tot concrete resultaten geleid. In hoofdstuk IV worden kerncijfers gepresenteerd die een overzicht bieden van de belangrijkste verrichtingen van de verschillende sectoren en de rechterlijke macht. Enkele frappante ontwikkelingen verdienen hier reeds afzonderlijke vermelding. Het aantal heenzendingen van preventief gehechten is gedaald van ruim in 94 tot minder dan 2000 in 96. In overeenstemming met de in de beleidsnota In Juiste Verhouding uit 96 genoemde doelstelling is het aantal door meerderjarigen gestarte taakstraffen sterk gestegen, namelijk van ruim in 94 tot bijna in 96. Ook het aantal HALT-afdoeningen waarover met de gemeenten nieuwe afspraken zijn gemaakt, is sterk toegenomen, namelijk met ruim dertig procent tot ruim in 96. Deze verheugende trends lijken zich door te zetten in 97. Vermeldenswaard is tevens dat de incasso van geldstraffen sterk is verbeterd en dat het aantal ontvluchtingen per cellen verder is gedaald. Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van het bepaalde in artikel 25a, derde lid, onder b, van de Wet op de Raad van State. Tegelijkertijd vertoont het werkaanbod op enkele belangrijke justitiële beleidsvelden een stabiliserende tendens. Het aantal civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken dat door de rechtbanken wordt behandeld, is de laatste twee jaar stabiel (zie hoofdstuk IV, fig. 19a). Het aantal nieuwe asielzoekers vertoont een enigszins grillig verloop maar is toch aanzienlijk geringer dan enkele jaren geleden. De veelvoorkomende criminaliteit is sinds twee jaar onmiskenbaar aan het dalen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 2

3 In onderstaande figuur wordt de ontwikkeling getoond van de aantallen bij de politie bekend geworden misdrijven. De verwachting is gerechtvaardigd, dat het aantal opgemaakte processen-verbaal in de komende jaren nog verder zal dalen. Rekening houdend met een reële zekerheidsmarge, kan de prognose gegeven worden dat in de komende drie jaren het aantal opgemaakte processen-verbaal steeds tussen de 1,1 en de 1,25 miljoen zal liggen. Ontwikkeling van door de politie opgemaakte processen-verbaal terzake van misdrijven sinds Bron: CBS '80 '81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 Uit slachtofferenquêtes onder de bevolking zoals de grootschalige Politiemonitor blijkt dat de daling niet berust op een registratie-effect: het aantal misdrijven waarmee de bevolking wordt geconfronteerd, is met een half miljoen gedaald 1. De daling van de criminaliteit betreft niet alleen de veelvoorkomende, kleine criminaliteit, maar in het bijzonder ook woninginbraken, roofovervallen op geldinstellingen en bedrijven en autodiefstallen. Bij de daling spelen demografische en daarmee samenhangende culturele factoren ongetwijfeld een rol. Het zal echter geen toeval zijn dat drie delictvormen waartegen specifieke maatregelen zijn getroffen van zowel preventieve als repressieve aard namelijk woninginbraken, roofovervallen op geldinstellingen en autodiefstallen zeer duidelijke dalingen laten zien 2. Het samen met gemeenten en bedrijfsleven gevoerde beleid lijkt derhalve vruchten af te werpen. 1 CBS, Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid, Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid, 10e jrg., nr. 1, 97, pp CBS ( 97) Kwartaalbericht Rechtsbescherming en Veiligheid. Politiemonitor Bevolking 97: Landelijke Rapportage ( 97), Den Haag/Hilversum. Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing ( 97), Jaarverslag Projecteam Overvalcriminaliteit, Amsterdam (V. Jammers). Door de genoemde positieve ontwikkelingen is er thans voor het eerst sinds vele jaren uitzicht op een zeker evenwicht tussen werklast en middelen. Dit is bemoedigend maar overigens geen reden voor genoegzaamheid. Er resteren nog belangrijke knelpunten. Het is onzeker of, en op welk niveau, een stabilisering van het aantal asielaanvragen zal optreden. De doorstroom binnen de vreemdelingenketen, in het bijzonder in de opvang van verblijfsgerechtigde asielzoekers, is een belangrijk aandachtspunt. Ook de bevordering van de terugkeer van vreemdelingen die niet tot Nederland worden toegelaten, speelt hierbij een belangrijke rol. Het terugkeerbeleid bestaat uit twee sporen: vrijwillige terugkeer verdient de Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 3

4 voorkeur, maar gedwongen terugkeer is het noodzakelijke complement. In de notitie terugkeerbeleid, die de Staatssecretaris van Justitie op 3 juni 97 aan de Tweede Kamer heeft gezonden (TK 96 97, , nr. 1) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende aspecten van het terugkeervraagstuk. De totale immigratie blijft hoog, mede door gezinshereniging en -vorming. Mede door een verschuiving naar zwaardere en meer bewerkelijke zaken blijft de capaciteit van de rechterlijke macht onder druk staan. Daardoor dreigen achterstanden te ontstaan, vooral bij rechtbanken en gerechtshoven. Het ophelderingspercentage van bij de politie bekend geworden delicten is over de gehele linie veel te laag (zie hoofdstuk IV, figuur 17c). De generaal-preventieve werking van het strafrecht kan daardoor onvoldoende worden benut. Uit publieksenquêtes blijkt dat de Nederlandse burger ontevreden is over de aanpak van de criminaliteit in de eigen buurt door de politie (zie hoofdstuk IV, figuur 17d). Dit is een pijnlijk signaal dat ook Justitie als gezagsdrager zich dient aan te trekken, onder meer door dat signaal te betrekken bij formuleringen van nieuw te ontwikkelen beleid. In de aan te pakken criminaliteitsproblematiek doen zich eveneens minder gunstige ontwikkelingen voor. De toename van het gebruik van geweld, vooral onder jongeren, baart mij grote zorgen. Dit geldt ook de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen allochtonen in de criminaliteit. Ruim de helft van de populatie van justitiële jeugdinrichtingen is van allochtone herkomst (zie hoofdstuk IV, figuur 8b). Vooral het grote aandeel van de Marokkaanse jongeren valt op. Anderzijds wordt de allochtone bevolking eveneens in onevenredige mate slachtoffer van criminaliteit 1. Het relatief grote aandeel van allochtonen onder zowel de daders als slachtoffers van criminaliteit hangt samen met hun oververtegenwoordiging in de achterstandswijken van de grote steden, hun lage niveau van opleiding en arbeidsparticipatie en met integratie- en acculturatieproblemen. Het ontstaan van achterstandswijken waarin zich een cumulatie van deze problemen voordoet verdiept de problematiek en is een extra bron van sociale spanningen. Hoewel de criminaliteit in het algemeen daalt, blijft de werklast wegens de toegenomen ernst van bepaalde vormen van criminaliteit hoog. Er blijft druk staan op de capaciteit van de politie, het Openbaar Ministerie, de zittende magistratuur, penitentiaire inrichtingen, TBS-instellingen, justitiële jeugdinrichtingen en de reclassering. Een verdere daling van de heenzendingen kan hoewel die uitgangspunt vormt voor het bestaande beleid om dezelfde reden nog niet worden verzekerd. Om op de bestaande en de komende uitdagingen adequaat te kunnen reageren is een verdere versterking van capaciteiten en verbetering van werkwijzen geboden. Inmiddels voltrekken zich in de samenleving ingrijpende veranderingen die Justitie voor nieuwe opdrachten plaatsen. Het is zaak hierop tijdig te anticiperen. Pluriformiteit, sociale cohesie en recht 1 Loef, Kees ( 93), Allochtonen als slachtoffer van onveiligheid. In: Integrale veiligheidsrapportage: Achtergrondstudies. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken, DGOOV, pp Door goede wetgeving, rechtsbijstand en rechtspleging kan worden voorkomen dat er nodeloos conflicten ontstaan en kunnen eenmaal gerezen conflicten tot een oplossing worden gebracht. Het recht reikt de voor alle partijen meest gerede oplossing aan, helpt de overheid om desnoods met gepaste toepassing van dwang en sancties het algemeen belang te dienen maar respecteert steeds de onvervreemdbare rechten van het individu. Daarnaast zijn belangrijke, actuele opdrachten van het recht: Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 4

5 de garandering van een aanvaardbaar niveau van veiligheid en het herstel van vertrouwen van slachtoffers; de afwijzing van discriminatie van minderheden en de integratie van minderheden als volwaardige burgers; de reïntegratie van ex-gedetineerden en andere personen die hun straf hebben ondergaan; de bescherming en begeleiding van kinderen in bedreigende situaties. De toenemende economische, sociale en culturele pluriformiteit in de samenleving maakt een toereikende uitvoering van bovengenoemde taken belangrijker, maar ook zwaarder. Mede vanwege de internationale concurrentieverhoudingen, is de overheid selectiever geworden met interventies in economische en sociale processen. Er wordt meer ruimte gelaten aan de eigen verantwoordelijkheden van de burger, dat wil zeggen aan private initiatieven en marktmechanismen. Er vinden verschuivingen plaats van collectieve naar private verzekeringen (o.a. de Ziektewet), het volkshuisvestingsbeleid is in toenemende mate op afstand van de overheid gezet door de verzelfstandigde positie van woningbouwcorporaties en arbeid vindt plaats op een meer flexibele of zelfstandige basis. Kenmerkend voor de huidige situatie is dat individuele burgers in de samenleving hun eigen weg moeten vinden. Zij kunnen voor de oplossing van conflicten tevens in mindere mate dan vroeger terugvallen op de steun en bescherming van belangenbehartigende organisaties. Tegelijkertijd is ook de culturele pluriformiteit toegenomen. Ouderen en jongeren hebben hun eigen vaak sterk uiteenlopende levenswijzen. Via de massamedia ondergaat de Nederlandse jeugd de invloed van trends in de internationale jeugdculturen. Een markant voorbeeld van de internationalisering zijn de trends in het gebruik van drugs. Andere normen en waarden worden tevens geïntroduceerd door immigranten. Relevant voor Nederland zijn thans, naast de culturen uit voormalige koloniën en uit Turkije en Marokko, ook die van landen van herkomst van asielzoekers, zoals Somalië en Bosnië. Er bestaat thans meer nog dan vroeger behoefte aan de bindende functies van het recht. Het recht moet burgers helpen met elkaar samen te leven in weerwil van hun sterk uiteenlopende economische posities, levensstijlen en levensbeschouwelijke oriëntaties. De jurist moet optreden als bemiddelaar en waar nodig als beslisser. Het recht dient tevens voor het nodige tegenwicht te zorgen, door de zwakkeren te beschermen tegen de ongewenste effecten van toegenomen flexibilisering en dynamisering van de samenleving. De grotere nadruk op eigen verantwoordelijkheid brengt het risico met zich dat delen van de bevolking achterblijven en dat daartegen te weinig wordt ondernomen. Het recht is een belangrijk middel om een voldoende niveau van tolerantie en solidariteit te behouden. Rechtsbescherming, juridische advisering en bemiddeling De pluriformiteit en veranderlijkheid van economische, sociale en culturele systemen maakt het voor de wetgever soms moeilijk om algemeen geldende, inhoudelijke normen vast te stellen. Ter vergroting van de ruimte voor private oplossingen en marktwerking is op veel gebieden overgegaan tot decriminalisering en/of deregulering. Deze beweging impliceert niet dat het recht terugtreedt. Op gebieden waar dit nodig is ter bescherming van kwetsbare belangen blijft het recht dominant aanwezig. Op deze garantiefunctie kom ik hieronder nog terug. Op andere gebieden kiest de wetgever voor normering door middel van Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 5

6 open begrippen zoals «redelijkheid en billijkheid» of «het belang van het kind». In veel gevallen legt de wetgever verfijnde, procedurele regels vast waaraan partijen zich moeten houden. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met betrekking tot abortus, euthanasie en medische experimenten. In het sociale recht wordt meer overgelaten aan door de partijen zelf te maken afspraken. De wetgever heeft echter wel het procedurele kader voor deze afspraken vastgelegd. Dit geldt voor de Ziektewet maar ook voor bijvoorbeeld de Arbeidsomstandighedenwet. Werknemers die menen dat hun rechten zijn geschonden, wordt de mogelijkheid geboden van een appèl op de rechter. Ook in het familierecht ligt tegenwoordig veel nadruk op procedurele regels. Op deze wijze wordt beoogd te verzekeren dat alle in het geding zijnde belangen nauwkeurig worden meegewogen zonder dat een algemeen geldende, inhoudelijke norm wordt opgelegd die door sommige partijen als onrechtvaardig of knellend zou kunnen worden ervaren. Het meer kaderstellende karakter van de regelgeving stelt extra hoge eisen aan de rechter en de juridische dienstverlening. De rechtspositie van de zwakkere partijen in het economische verkeer moet meer dan vroeger per geval worden vastgesteld en zo nodig bevochten. Hiervoor is rechtsbijstand vaak onontbeerlijk. De consument eist bovendien ook op juridisch gebied maatwerk dat aansluit bij zijn persoonlijke omstandigheden. De door de wetgever gecreëerde onderhandelingsruimten binnen juridische regelingen dienen in voorkomende gevallen aangepast aan de zich voordoende, individuele problematiek te worden ingevuld. De markt voor juridische dienstverlening is in beweging. De concurrentie neemt toe door de verruimde toetredingsmogelijkheden tot de advocatuur en door de opkomst van nieuwe aanbieders. Ook notarissen en juristen in dienstverband doen in toenemende mate een aanbod op de markt voor juridische dienstverlening. Juist in een rechtsstaat die ruimte wil laten voor persoonlijke omstandigheden moet voor alle burgers steeds de mogelijkheid van een beroep op professionele rechtsbijstand beschikbaar blijven. Juist zo n samenleving mag geen nieuwe leemten in de rechtshulp laten ontstaan. In de begroting is ruimte gecreëerd voor het op gerichte wijze repareren van de uitval van de vraag naar rechtsbijstand. Op sommige terreinen biedt ook semi-formele conflictbeslechting goede mogelijkheden. Dit geldt in het bijzonder voor situaties waarbij niet alleen belangen botsen maar ook de achterliggende normen en waarden. Dit kan zich voordoen zowel bij internationale conflicten (arbitrage) als bij burenruzies in een multiculturele woonbuurt. Ik wil vormen van alternatieve geschillenbeslechting, waaronder mediation, stimuleren om de toegankelijkheid van het recht, naast de weg naar de gewone rechter, te waarborgen. De lopende proefprojecten hiermee worden voortgezet. Het bevorderen van minnelijke geschillenbeslechting zal ook in het personenen familierecht extra impulsen krijgen. Ik zie het als mijn taak om semi-formele conflictbeslechting te bevorderen en de kwaliteit ervan te helpen bewaken. In het beleid met betrekking tot de gefinancierde rechtshulp zal in het bijzonder de mogelijkheid worden uitgebreid voor de gesubsidieerde aanbieding van juridische adviezen en bemiddeling. Grotestedenbeleid Het recht heeft in het bijzonder een belangrijke functie ter voorkoming van een tweedeling in de samenleving tussen winnaars en verliezers. De noodzaak om de toegang tot het recht open te houden en tevens het algehele niveau van rechtshandhaving te waarborgen, doet zich in het bijzonder voelen in wijken waar sociale en economische problemen zich concentreren. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 6

7 In het kader van het Grotestedenbeleid wordt de oriëntatie van Justitie op de burger en de lokale samenleving geïntensiveerd. Het doel is de objectieve en subjectieve veiligheid in de steden aantoonbaar te verbeteren. Hiertoe dient de gehele strafrechtsketen te worden versterkt. In 98 wordt het Grotestedenbeleid voortgezet, inclusief de zes toegevoegde steden. In nauwe samenhang met het gemeentelijke veiligheidsbeleid wordt de gerichte aanpak van de specifieke lokale problematiek (delicten, dadergroepen, wijken, slachtoffers) afgestemd in de lokale veiligheidsdriehoek. Hierin worden de prioriteiten ten behoeve van de opsporing en vervolging van veelvoorkomende delicten bepaald. Deze prioriteitstelling wordt thans nader gedifferentieerd op het niveau van stadswijken, met bijzondere aandacht voor de rechtshandhaving in achterstandswijken. De Justitie-aanpak behelst in de eerste plaats een produktieverhoging bij het Openbaar Ministerie en de andere organisaties, welke is gericht op de lokaal aanwezige overlast-categorieën. Hiervoor wordt onder meer de inmiddels verruimde celcapaciteit ingezet. Verder impliceert de Justitieaanpak een kwaliteitsverbetering in het opereren van de lokale Justitieorganisatie door een meer op de lokale behoefte van burger en bestuur gerichte werkwijze. Tenslotte heeft zij een gunstig effect op een modernisering van de Justitie-organisatie in den brede door een versterkt ketenbeheer. Justitie levert zodoende een grotere bijdrage aan de veiligheid in de grote steden dan voorheen, die bovendien zichtbaarder is voor de burger. Het is primair aan de hoofdofficier, als partner in de lokale driehoek, om de andere Justitie-organisaties zoals reclassering en Raad voor de Kinderbescherming bij de integrale aanpak te betrekken, en bijvoorbeeld een optimale benutting van de celcapaciteit te garanderen door middel van zorgvuldig en transparant ketenbeheer. Het Grotestedenbeleid biedt Justitie de kans om, nog meer dan voorheen, in samenwerking met haar partners het adequate samenstel in te zetten van preventieve en repressieve maatregelen. Dit verhoogt de effectiviteit van de rechtshandhaving. Inmiddels lopen negen experimenten ter vernieuwing van de (lokale) Justitie-organisatie. Het betreft vijf projecten «Justitie in de buurt», drie projecten «Accountmanagement» (Justitie één loket) en voorshands één project «Zicht op Justitie». Het Grotestedenbeleid vraagt van de betrokkenen, inclusief Justitie, een principieel interbestuurlijke, intersectorale en interdepartementale opstelling. In zoverre vormt deze benadering een proeftuin voor de toekomstige Justitie-organisatie. Bij de locaties voor de experimenten is principieel gekozen voor steden die participeren aan het Grotestedenbeleid. In de uitvoering wordt nauw samengewerkt met het stadsbestuur en andere lokale partners. Deze externe oriëntatie is uitgangspunt bij het experiment «Justitie in de buurt». Justitie in de buurt Wellicht de grootste opdracht voor Justitie op het organisatorische vlak is het toegankelijk houden, en deels maken, van de rechtspleging voor alle burgers. De ingezette reorganisatie van het Openbaar Ministerie beoogt onder meer een zekere mate van centralisatie voor bepaalde taken zoals loopbaanbeleid en informatievoorziening. In de sfeer van de rechtspleging worden initiatieven genomen, mede in het verlengde van ZM 2000, om de werkwijze van gerechten te moderniseren. De aandacht gaat wat mij betreft daarbij tevens uit naar het aanbieden van geschillenbeslechting dichter bij de burger. De pluriformiteit van de huidige samenleving betekent ook dat rechtshandhaving en geschillenbeslechting meer moeten zijn afgestemd op lokale situaties. Als een voorbode van deze ombuiging zie ik de instelling van enkele wijkbureaus van Justitie in de loop van 97. De eerste projecten met Justitie in de Buurt hebben vooral betrekking op Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 7

8 conflictbeslechting in de schaduw van het strafrecht. Bij kleine delicten wordt bemiddeld tussen dader en slachtoffer. Op overlast door lokale jeugd kan snel en op maat worden gereageerd met groepszittingen en de oplegging van in de wijk uit te voeren taakstraffen. Het is mijn streven dat gerechten hun diensten meer op lokatie gaan aanbieden. In Maastricht bijvoorbeeld wordt een eerste proef genomen met politierechterzittingen in het wijkbureau van Justitie. In civiele zaken zal de kantonrechter als «vrederechter» in de wijk kunnen gaan fungeren. Artikel 45 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie biedt hiervoor de wettelijke grondslag. In dit verband wordt ook bezien of op dit niveau van dienstverlening aan de rechtzoekende het onderscheid tussen straf en civiel voor wat betreft de procedure niet minder absoluut moet worden gemaakt. De eerste ervaringen met Justitie in de Buurt lijken dermate gunstig dat de mogelijkheden voor uitbreiding naar meer lokaties in sociaal-kwetsbare wijken worden bestudeerd. Strafrecht en preventie Het strafrecht dient spaarzaam en doelgericht te worden gebruikt. Het is de taak van het strafrecht heldere normatieve grenzen te trekken ter behartiging van het algemeen belang en essentiële belangen van individuele burgers. In de huidige, pluriforme samenleving wordt over veel normatieve zaken zeer verschillend gedacht. Zoals gezegd doet de wetgever er soms goed aan slechts procedurele regels vast te stellen. Dit betekent echter niet dat vastgestelde strafrechtelijke normen niet strikt gehandhaafd zouden kunnen of moeten worden. Juist in zo n samenleving dient het strafrecht de normen te markeren waaraan iedere burger zich heeft te conformeren. Voorbeelden van dergelijke kernnormen zijn respect voor de integriteit van het menselijk lichaam en voor het bezit van anderen en van de gemeenschap (een schoon milieu) en het verbod op discriminatie. Halfslachtige handhaving kan gemakkelijk tot misverstanden aanleiding geven over de geldigheid van de desbetreffende normen en is dus ongewenst. In het naleven van wettelijke normen vervult de overheid uiteraard een voorbeeldfunctie. Zoals aangegeven in de nota Grenzen aan het Gedogen mag van de overheid worden verwacht dat alleen op goede gronden en bij wijze van uitzondering wordt gedoogd. Van dit gedogen moet expliciet melding worden gemaakt. Bedrijven die zich te weinig gelegen laten liggen aan de milieuwetgeving dienen bijvoorbeeld strafrechtelijk en bestuurlijk tot de orde te worden geroepen. Convenanten met de desbetreffende bedrijven mogen een consequent strafvorderlijk en bestuurlijk beleid niet in de weg staan. Voor zover gedogen onvermijdelijk is dienen de grenzen waarbinnen wordt gedoogd scherp te worden getrokken. Hoewel de ordenende en beschermende rol van het strafrecht onmisbaar is, moet tegelijkertijd worden beseft dat de middelen en mogelijkheden van het strafrecht beperkt zijn. Daarom wordt gezocht naar andere mogelijkheden om de norm te bevestigen dan via strafrechtelijke handhaving. De aangescherpte normen met betrekking tot de verkoop van cannabis worden bijvoorbeeld in de eerste plaats gehandhaafd door middel van bestuursrechtelijke middelen. Een voorbeeld van een administratiefrechtelijke maatregel in de schaduw van het strafrecht is de Wet-Mulder voor eenvoudige verkeersdelicten. Een actueel voorbeeld is de bevordering van de integriteit van organisaties, waarbij de strafrechtelijke sanctie slechts op de achtergrond een rol speelt. Ook ten aanzien van de jeugdhulpverlening ontstaat vraag naar een nadrukkelijker aanbod van hulp en begeleiding aan gezinnen om repressief optreden vanuit de jeugdbescherming te voorkomen. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 8

9 Daarnaast wordt reeds enige tijd een beroep gedaan op andere maatschappelijke actoren om Justitie te ondersteunen. Deze verandering kan getypeerd worden als vermaatschappelijking van het recht. Veel van deze inspanningen kunnen worden samengenomen onder de noemer normbevestiging. Concreet gaat het om de taken criminaliteitspreventie, slachtofferzorg, maatwerk in sancties, detentiefasering, arbeidstoeleiding, begeleiding vanuit de reclassering en uitbouw van de taakstraffen en de ontwikkeling van de jeugdreclassering. In deze verdere vermaatschappelijking van een aantal van de Justitiefuncties zal een beroep gedaan moeten worden op andere overheidsdiensten, particuliere instellingen en het bedrijfsleven. Van andere departementen en maatschappelijke instanties mag worden gevraagd dat zij meer rekening houden met hun normbevestigende verantwoordelijkheid. Voor Justitie betekent dit dat zij zich nadrukkelijker aanbiedt als gesprekspartner bij de vormgeving van verschillende maatschappelijke arrangementen. Door Justitie zal op rijks-, gemeente- en wijkniveau meer aan relatiebeheer worden gedaan. Door het Openbaar Ministerie zijn daartoe in enkele gemeenten proefprojecten opgezet. Justitie kan slechts zuinig zijn in de toepassing van haar juridische instrumentarium onder de conditie dat andere instellingen een bijdrage leveren aan de handhaving van essentiële normen. Geconstateerd moet worden dat in de arrangementen van de huidige verzorgingsstaat selectiemechanismen schuilen die leiden tot het doorschuiven van probleemgevallen naar justitiële instellingen. Indien de repressieve functie van de overheid ultimum remedium wil blijven dan zal daarmee in de vormgeving van deze arrangementen rekening gehouden moeten worden. Hierbij valt te denken aan onderwijs, welzijnswerk, hulpverlening en psychiatrie, arbeidsbureaus en sociale diensten. Het leveren van een bijdrage aan criminaliteitspreventie of integrale veiligheid moet niet worden gezien als «werken voor Justitie» maar als het vergroten van maatschappelijk zeer gewenste neveneffecten van het eigen beleid. Migratie, vreemdelingenbeleid en racismebestrijding Mensen migreren om velerlei redenen; omdat zij in eigen land vrezen voor hun leven of veiligheid, omdat zij zich bij familie willen voegen of omdat zij elders mogelijkheden zien om hun toekomst te verbeteren. Immigratiestromen laten zich moeilijk beheersen. Er is een groot aantal exogene factoren dat niet of slechts indirect, bijvoorbeeld in internationaal verband, kan worden beïnvloed. Het vreemdelingenbeleid is niet alleen afhankelijk van mondiale ontwikkelingen, maar ook van ontwikkelingen op andere beleidsterreinen. Het vreemdelingenbeleid kan dan ook niet geïsoleerd worden bezien. De kracht van het vreemdelingenbeleid ligt in zijn regulerende of sturende werking. Het vreemdelingenbeleid geeft de voorwaarden aan voor toelating en verblijf. Daarbij worden internationale verplichtingen zoals het Vluchtelingenverdrag en het EVRM gerespecteerd. De toelatingsgronden internationale verplichtingen, klemmende redenen van humanitaire aard en het Nederlandse belang zullen vanzelfsprekend in acht genomen worden. Voor het asielbeleid, als onderdeel van het vreemdelingenbeleid, geldt dat Nederland noch Europa de grenzen mag sluiten voor wie hier werkelijk moeten kunnen verblijven en daarom zal bescherming altijd geboden moeten worden aan mensen die dat voor korte of langere tijd nodig hebben. Door de afspraken op grond van het Verdrag van Amsterdam zal in de toekomst in communautair verband worden samengewerkt op het terrein van immigratie en asiel. Statistische informatie geeft slechts ten dele inzicht in de regulerende werking van het vreemdelingenbeleid. Sturing geschiedt ook door de Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 9

10 kwaliteit van beslissingen op de aanvragen van individuele personen. Zorgvuldigheidseisen, ook met betrekking tot de mate van rechtsbescherming, moeten worden versterkt. Daarin past een vorm van hoger beroep. Onderzocht zal worden in hoeverre de huidige vreemdelingenwet en lagere regelgeving mede door de huidige relatie met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog geschikt zijn om als kader voor deze uitgangspunten te dienen. Naar de relatie tussen de AWB en de Vreemdelingenwet zal een onderzoek worden verricht. Verblijfsgerechtigden hebben toegang tot de verzorgingsstaat. De bij de Eerste Kamer aanhangige Koppelingswet reguleert deze toegang. Vreemdelingen die niet voor toelating in aanmerking komen moeten Nederland verlaten. Illegaliteit moet worden bestreden. Het terugkeerbeleid moet duidelijk en effectief zijn, voor het draagvlak in de maatschappij en voor een preventief effect. De vreemdeling draagt een eigen verantwoordelijkheid bij terugkeer. Voor een verantwoord terugkeerbeleid is samenwerking met overheden van landen van herkomst en een invulling van de relatie tussen migratie en ontwikkeling echter onmisbaar. De mogelijkheid van terugkeer zal in een vroegtijdig stadium van de asielprocedure onder de aandacht van asielzoekers worden gebracht. Door het inlopen van de achterstanden door de rechtbanken (in het kader van de uitvoering van het stappenplan asielbeleid) zal het aantal asielzoekers dat zeer lang in de centrale opvang verblijft, verder afnemen. Toelating tot Nederland betekent naast toelating tot het grondgebied ook toelating tot de Nederlandse samenleving. Voor alle verblijfsgerechtigden gelden daarbij rechten en plichten, afhankelijk van de titel van toelating. Hoewel een vreemdeling naarmate zijn verblijfsduur vordert zijn rechtspositie in Nederland versterkt, kunnen inbreuken op de Nederlandse openbare orde reden zijn om het verblijf te beëindigen. Het vreemdelingenbeleid, en in het verlengde daarvan het integratiebeleid, bepaalt mede het karakter van de maatschappij van morgen en dient recht te doen aan het opnamevermogen van een samenleving. Het structurele tekort aan werkplaatsen voor laaggeschoolden in de Westerse landen beperkt de mogelijkheden voor een voorspoedige opname van vreemdelingen met taalachterstanden. De opgave om de structurele werkloosheid onder de reeds aanwezige immigranten terug te dringen, is reeds zwaar. De komst van grote groepen nieuwe immigranten maakt deze opgave nog zwaarder en zou zelfs kunnen leiden tot berusting in het ontstaan van een tweedeling. Tegelijkertijd dient te worden beseft dat xenofobe gevoelens mede ontstaan onder bevolkingsgroepen die met de toegelaten vreemdelingen dingen naar de schaarse banen voor laaggeschoolden en goedkope huisvesting. Voorkomen moet worden dat de sociale cohesie in de samenleving hierdoor wordt aangetast. Voortzetting van het restrictieve reguliere toelatingsbeleid is ook daarom geboden. Met betrekking tot het asielbeleid is sturing uiteraard alleen mogelijk met inachtneming van de internationale verplichtingen en de humaniteit jegens hen die werkelijk bescherming behoeven. De stroomlijning van het procedurele asielrecht in de afgelopen jaren mede in Europees verband is hiervan een voorbeeld. Ook met betrekking tot de opvang van asielzoekers en het terugkeerbeleid zal de Europese context belangrijker worden. De soms opwakkerende vreemdelingenhaat in delen van West-Europa dient met kracht te worden bestreden. Door de afspraken in het Verdrag van Amsterdam kunnen de lidstaten voortaan besluiten nemen om discriminatie op grond van -onder meer- etnische afkomst tegen te gaan. Tweede Kamer, vergaderjaar , hoofdstuk VI, nr. 2 10

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2005 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2007 Nr. 1 VOORSTEL VAN WET 19 september 2006 Wij Beatrix,

Nadere informatie

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN

WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN WERKEN AAN VERTROUWEN, EEN KWESTIE VAN AANPAKKEN STRATEGISCH AKKOORD VOOR KABINET CDA, LPF, VVD 3 JULI 2002 1 HOOFDLIJNEN... 2 VOORWOORD... 3 UITGANGSPUNTEN EN ORIËNTATIES... 4 BELEIDSAGENDA... 7 1.Veiligheid...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE A.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID

BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID BELEIDSDOORLICHTING SLACHTOFFERBELEID Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid, Ministerie van Justitie, Den Haag, maart 2007 2 Inhoudsopgave Pagina Inleiding en samenvatting 4 Vraag 1 6 Wat was het probleem

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht

Beleidsdoorlichting. Toegang tot het recht Beleidsdoorlichting Toegang tot het recht Ministerie van Justitie Directie Rechtsbestel Juni 2008 Inhoudsopgave Algemeen begrippenkader... 1 1. Wat was het probleem dat aanleiding is (geweest) voor beleid?...

Nadere informatie

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid

6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1. Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Omslag_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid 6234_Bw_Slachtofferbeleid 10-04-2007 15:33 Pagina 1 Beleidsdoorlichting Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010

Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Een lijst met alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010 Hieronder alle woorden uit de Troonredes van 1990 tot 2010, gesorteerd in volgorde van frequentie en opkomst. Door Ewoud Sanders. Aantal unieke

Nadere informatie

Recht doen aan slachtoffers

Recht doen aan slachtoffers Recht doen aan slachtoffers Datum 22 februari 2013 Status Definitief DEFINITIEF Recht doen aan slachtoffers 22 februari 2013 Colofon Afzendgegevens Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie

Nadere informatie

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen

Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Samen werken aan veiligheid en vertrouwen Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag Versie 1.1, januari 2013 Op 9 januari 2013 vastgesteld door de burgemeesters en hoofdofficier van justitie in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 10 dec. 07 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Beschermd en weerbaar,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 Nr. 18 VERSLAG HOUDENDE EEN

Nadere informatie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie

Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Rijksbegroting 2015 vi Veiligheid en Justitie Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 31 december 1998 De vaste commissie voor Justitie

Nadere informatie

Advies Arbeidsmigratiebeleid

Advies Arbeidsmigratiebeleid Advies Arbeidsmigratiebeleid Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Staatssecretaris van Justitie Minister van Economische Zaken Staatssecretaris voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 197 Aanpassing van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Wetboek van Strafrecht en de Wet op de economische

Nadere informatie

Zeg me wie je vrienden zijn

Zeg me wie je vrienden zijn Zeg me wie je vrienden zijn Leden Redactieraad Programma Politie en Wetenschap Voorzitter: Leden: prof.dr. P.B. Boorsma Hoogleraar Openbare Financiën Universiteit Twente prof.dr. H. G. van de Bunt Hoogleraar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 25 880 Wetgeving voor de elektronische snelweg Nr. 10 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF

VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF VNG reactie op de Rijksbegroting 2015 BIJZONDERE LEDENBRIEF Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financiën 4 2 Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 8 3 Veiligheid en Justitie 14 4 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief

Vooruitzien. Christelijk-sociaal perspectief Vooruitzien Christelijk-sociaal perspectief Verkiezingsprogramma ChristenUnie - Inhoudsopgave Inhoudsopgave Kiezen voor de samenleving investeren in vertrouwen Een christelijk-sociaal antwoord op de uitdagingen

Nadere informatie

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven

Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Voorzieningen voor slachtoffers van misdrijven Gebruik, bereik en draagvlak C.J. Maas-de Waal Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, april 2006 Het Sociaal

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Rechtsbestel Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709)

Noot. Bijlage 1 (blz. 1709) Bijlage 1 (blz. 1709) BIJVOEGSEL Schriftelijke antwoorden van de minister en de staatssecretaris van Justitie op vragen gesteld in de eerste termijn van de begrotingsbehandeling van Justitie (32 123-VI).

Nadere informatie