Raads informatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3I23.OOI Inboeknummer o9bstoozss Dossiernummer 92I Inel 2009 Raads informatiebrief Betreft onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Inleiding De Rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid enbeheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een Verbeterplan Subsidies opgesteld en er is aan de verbeteracties in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze afspraak vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan ,ÃćâĆňâĂİ. Peildatum voor de rapportage en de conclusies is december Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van het onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering- De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven"; 2 de conclusies uit het rapport te onderschrijven en onderstaande aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de directieraad op te dragen hieraan invulling te geven. Hoewel het beleid gemeentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gemeentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is inmiddels grotendeels op orde. De toepassing van het instrumentarium door de lijnorganisatie is voor verbetering vatbaar. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd. 2.1 Wijs een integraal verantwoordelijke instantie aan voor kaderstelling, knelpuntsignalering en het toezicht op de te verstrekken subsidies. VP verwijst naar de relatie met het oorspronkelijke verbeterpunt uit het Rekenkamerrapport.

2 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nieuwe organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies een integraal verantwoordelijke ("subsidiekenniscentrum") aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de directieraad. Een dergelijk organisatieonderdeel ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. 2.2A Beschrijf het evaluatieproces voor zowel de Subsidieverordening als de verleende subsidies. Voer het proces vervolgens ook uit. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 2.2B Pas de Subsidieverordening aan conform de aanbeveling van de Rekenkamer. 2.3 Leg afwijkingen van het sanctiebeleid expliciet vast en laat deze vooraf goedkeuren door ons college. 2.4 Pas de Subsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening: "tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord Is. 2.5 Breng meer consistentie in de lijn programmabegroting ÃćâĆňâĂİ productenramingãćâćňâăi subsidievaststelling. Neem bijvoorbeeld in de productenraming voor grote gesubsidieerde instellingen (> ,ÃćâĆňâĂİ per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programma begroting. 2.6 Geef meer inhoud aan het monitoringsproces. Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. SAGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 2.7 Onderzoek de mogelijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handelen. Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrekken in de vorm van een waarderingssubsidie.

3 ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Argumenten 1 en 2 voor eenjuiste opvolging van de verbeterpunten naar aanleiding van het Rekenkameronderzoeki s opvolging van bovengenoemde aanbevelingen noodzakelijk. Het subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invulling gegeven aan het door de Rekenkamer bedoelde expertisecentrum. Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Het evaluatieproces is, zowel voor de Subsidieverordening zelf als voor de subsidies, nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten aan dat ze het sanctiebeleid niet of in beperkte mate toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door uw raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontva ngers. In de Subsidieverordening is conform de aanbeveling van de Rekenkamer een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidieren instelling. In de praktijk blijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een "inspanningsverplichting" op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Het systeem van monitoring in de zin van een strikter vera ntwoordingstraject, is door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteem AGEM dwingt min of meer af het gehele proces te doorlopen De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < E ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E ,ÃćâĆňâĂİ. De personele kosten door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in 2008 bedragen ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E Uit het onderzoek is gebleken dat bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met name voor de subsidies < E 1.000,ÃćâĆňâĂİ geldt dat de totale personele kosten (E ,ÃćâĆňâĂİ ) bijna tweemaal zo hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie (E ,-). Uitgaande van het interne tarief dienstverlening 2008 a C 73,ÃćâĆňâĂİ per uur.

4 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Ter inzage gelegde stukken Onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris EE

5 gemeente Eindhoven De lange weg naar verbetering. De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concern<ontrol/Cluster Internal Control 15 maart 2009 Bvo/%

6 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de Hndhoven. Concerncontroi/Cluster Intemal Control DeAnltief Colofon Uitgave Gemeente Undhoven Cluster Internal Control Datum 15 maart 200g gemeente Hndhoven

7 De lange veeg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven, Conoerncontrol/Cluster lntemal Control Inhoudsopgave Inhoudsopgave, Conclusies en aanbevelingen. Conclusies 4 Aanbevelingen 6 Inleiding. Doelstelling onderzoek Aanpak en uitvoering Leeswijzer Omvang subsidies Bevindingen. 13 A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleld en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen? 13 3,A.1 Verbeteracties Rechtmatigheid(01 t/rn 09) 14 3.A.2 Verbeteracties doelmatigheid (1 0 t/m 14) 16 3.A,3 Verbeteracties doeltreffendheid (15 t/m 22) 17 B. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsldiestromen (( f )? 18 Bijlage I Resultaten per verbeterpunt. Verbeteracties rechtrnatigheid21 Verbeteracties doelmatigheid 39 Verbeteracties doeltreffendheid 47 kosten Bijlage II Bijlage 7b programmabegrotlng Niet verrekende gebouwgebonden Bijlage Ill Begrotingssubsidies < , 6 I Bijlage IV Cijfers subsidies c overige diensten Bijlage V Normenkader onderzoek op basis van verbeterplan Subsidies...,..., 65 Bijlage Vi Processchema kleine en grote subsidies 67 Bijlage Vil Afkortingen.. 71 Bijlage Vlll Geintervtewde personen..72 gemeente Eindhoven

8 15 maart 2009 Da lange wag naar verbetering ÃćâĆňâĂİ Da status van hat subsidiabehaar door da gemeente sndhevan. CancarncentratKiustar Intamal Control Conclusies en aanbevelingen De rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidlebeieid en ÃćâĆňâĂİ beheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan het merendeel van de verbeteracties is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Oeze afspraak vormt de aanleiding voor dit evaluatieonderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan E Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 21 3a onderzoek. De peildaturn voor de rapportage en conclusies is december 2M8. Conclusies f. Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geieid tot de gewenste veranderingen? ln het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar ongeveer 90% van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een flink aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de geineente. Ook nu,4jaar later, zien we nog steeds grote verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de verschibende diensten. Hoewel het beleid gerneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gerneentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Om bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden maken we onderscheid in het instrumentarium voor de uitvoering van het subsldiebeheer en het subsidiebeheer zelf. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is grotendeels op orde. De aanbevegngen voor de aanpassing en uitbreiding van dit instrurnentariurn zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. Als we kijken naar de toepassing van het instrurnentariurn door de lijnorganisatie dan zijn er, met name buiten DMO, nog verbeteringen rnogegtjk. De belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de gefnterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gerneentebreed toe te passen niet worden nageleefd en worden afgedwongen. Andere oorzaken die door betrokkenen worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregebngen bij de overige diensten en het niet gerneentebreed gebruiken van het subsidiesysteem IQAAU. (in de organisatie vaak nog bij de oude naam SAGEM genoemd). Het Subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het ontwikkelde instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invuihng gegeven aan het in het rekenkameronderzoek bedoelde expertisecentrum. gemeente Eindhoven

9 De lange weg naar verbetedng - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerncontrol/Clvster Internal Control OeAnitief Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Daarnaast zijn de volgende zaken opgevallen: De verplichting tot evaluatie voor de Subsidieverordening en voor de subsidies zelf is opgenomen in de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 (hierna te noeinen Subsidieverordenlng). Het evaluatieproces is nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten buiten DMO aan dat ze het sanctiebeleid niet toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. DMQ past het sanctiebeleid in afgezwakte vorm toe, Ten aanzien van de door de rekenkamer aanbevolen functiescheiding geldt dat dit, met instemming van de accountant, is geregeld door een uitspraak van het Controllersoverleg. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door de raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontvangers. De huidige activiteitenbeschrijvingen binnen DMO zijn duidelijk SMARTer ingestoken en van een hoger niveau dan een aantal jaren geleden. Toch moet worden geconcludeerd dat nog onvoldoende sprake is van een transparante koppeling tussen activiteiten van subsidieontvangers en vastgesteld beleid van de raad met prestatie-indicatoren. in de Subsitleverordening is conform de aanbeveling van de ekenkame een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidiãńren insteliing. In de praktijk bfijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een inspanningsverplichting op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Pit hoelt overigensãćâćňâăi financieel technisch gezien - geen probleem te zijn als de instelling beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Het systeem van monitoring in de zfn van een strikter verantwoordingstraject, is door DMO opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteern SAGEM dwingt ruin of meer af het gehele proces te doorlopen. SAGEM wordt met name bij DMO gebruikt en niet bij de andere diensten. Ook wordt vaak alleen een instrurnentele beoordeling uitgevoerd. Voor een goede inhoudelijke monitoring is meer nodig dan alleen het systematisch gebruik van SAGE M. De bevinding van de accountant bij de interimcontroie 2008 dat overwegingen die ten grondslag liggen aan subsidievaststellingen op toereikende wijze moeten worden gedocumenteerd in de subsidiedassiers sluit hierbij aan. Zie aaw beslvit dd 13 Janvan 2009, dossiernvrnmer gemeente Eindhoven

10 l smart 2009 De lange weg neer verbetertng- De status van het subsldtebeheer door de gemeente Eindhoven, ConcemcontroircirrSter Intemal Contrei 2. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsidfestramen (< )7 DMO verstrekt in aan subsidies ( De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E De personele kosten om een subsidie < te verstrekken zijn gemiddeld K 754. Uit het onderzoek is gebleken dat bij DMO met name voor de subsidies < E geldt dat de totale personele kosten (E ) bijna twee maal za hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie ( ). Het gemiddelde bedrag van de subsidies kleiner dan < E1.000 euro is E 400 en de gemiddelde kosten Aanbevelingen Hieronder worden voor alle verbeterpunten uit het rekenkamerondezoek die nog niet zijn afgehandeld aanbevelingen gegeven. Met uitzondering van verbeterpunt 186 inzake de integriteitstoets. Het College heeft besloten om de wet BIBOB voorlopig alleen toe te passen op de horeca. 1, Wijs ddn integraal verantwoorde(j ike instantie aan voor kadersteiiing, kneipuntsignaiering en het toezicht op de te verstrekken subsidies Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nie e organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies keen integraal verantwoordelijke ( subsidiekenniscentrum ) aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de Directieraad. Afhankelijk van de manier waarop het bedoelde subs)diekenniscentrum vorrngegeven wordt, komt een dergelijk organisatieonderdeel (bijvoorbeeld als onderdeel van de sector JZ of Control) ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. Overwogen kan bijvoorbeeld worden aan dit subsidiekenniscentrum ÃćâĆňâĂİ naast de taken die nu zijn toebedeeld aan het Subsidieoverleg - onderstaande taken toe te bedelen: Ondersteunende functie voor knelpunten bij begrotingssubsidies zoals opgenomen in bijlage 7A van de programmabegroting; Toezien op de naleving van de Subsidieverardening en beleid, waaronder het sanctiebeleid (VP 5) Cobrdineren van opleidingen op subsidiegebied (VP 13) Toezien op inzet juridische control (VP 7) Opstellen van handreikingen, richtlijnen omtrent te hanteren software (i.c. SAGEM) en formats (VP 1,4,8,10,14 en18) Uitgaande van het interne tarief dienstverlening zogit a E 73 per uer gememte Eindhoven

11 De lange sveg naar verbetering - De status van het sultsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Conoerncontrol/Goster Intemai Control DeAnhief >. Beschrjif het evaiuatieproces voor zowel de 5ubsidieverordening ais de verleende subsidies. Voer her proces vervolgens ook uit, Rapporteer hierover aan Directieroad en indien nodig het College. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 28. Pas de 5ubsidieverordening aan conform de aanbeveling van de rekenkamer Neem in de Subsidieverordening op dat de evaluatie halverwege de collegeperiode plaats dient te vinden. 3. Leg afwijkingen van het sanctiebeieid expliciet vast err laat deze vooraf goedkeuren door het Coiiege. Als sprake is van een incidentele afwijking kan dit door een individueel dossier voor te leggen aan het college. Bilj vaker voorkomende gevallen zou een beleidsregel daarin moeten voorzien. Een dergelijke beleldsregel voorziet in een Juridische basis. 4. Pas de 5ubsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening : tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord is. 5. Breng meer consistentie in de Iijn programmabegroting - productenramingsubsidievaststeiiing Neem bijvoorbeeld in de productenrarning voor grote gesubsidieerde instellingen (> per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programmabegroting. 6. Geef meer inhoud aan het monitoringsproces Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. 5AGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 7. Onderzoek de mogeiijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handeien, Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < E Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrakken in de vorm van een waarderingssubsidie. gemeente Eindhoven

12 1 s maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De atatot van het subsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerntontrol/Oester Internal Control Derinit1el x inleiding De rekenkamer heeft ln 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid en- beheer van de gemeente Eindhoven. Daarbij zijn onder meer alle geldstrornen die als subsidie aangemerkt kunnen worden nader bezien, Op basis van de condusies en aanbevelingen van dit onderzoek is ln september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan de verbetedngen is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolg/ng van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze Âńfspraak vormt de aanleiding voor dit eva luati con derzoek. Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 213a onderzoek. Daelstelling onderzoek De vraagstellingen van het onderzoek iuiden als volgt Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 1. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tot welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komt deze verbetering overeen met hetgeen tevoren is beoogd? 4. Zo nee, welke maatregelen zijn of worden genomen om alsnog tot het beoogde resultaat te komen? Meer specifiek gaat het om een systeemtoets: zijn de voorgestelde aanbevelingen (correct) ingevoerd. Er vindt dus voor onderdeel A geen onderzoek plaats naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid en -beheer op zich. Hndhoven

13 De iange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de te Eindhoven COncerneontrOIKiuster Internai COntral Deanitlef Deze vraagsteging is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen. 1. Wat is de omvang van de subsidieverlening < < ? 2. Hoeveel fte wordt hiervoor ingezet? 3. Is dit, gelet op vraag 1 en 2, een doelmatige inzet van middelen? Aanpak en uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd door dossierstudie en interviews. Het narrnenkader voor dit onderzoek wordt gevormd door de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamer. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar verbeterpunten in het verbeterplan Subsidies. Het normenkader is apgenarnen in bijlage IV. Anders dan het rekenkarneronderzaek zijn in dit evaluatieanderzoek geen specifieke subsidiestramen onderzocht. Dit onderzoek heeft zich gericht op het averkoepelende subsidieproces. Het onderzaek is uitgevoerd in de periode juni tot en met december De peildatum voor de rapportage en conclusies is december De gebruikte cijfers in tabel 1 en 2 hebben betrekking op de situatie november 2008 en zijn dan oak indicatief. Opdrachtgever van het onderzoek is het Callege van 8 en W. Aanspreekpunt voor het onderzoekstearn is wethouder drs, H.M. Don. Het onderzoek is onder verantwoordelijkheid van de concerncontrolier A.M.M.M. Verbakel, uitgevoerd door mr. C, Gebuis (Middelen/JZ), mr. AJ. Pasterna (Middelen/JZ), drs. LL.H. Roos (CS/CC) en drs. AA J.M. Voarbraak RE (CS/CC). Lees1zrijzer Het rapport begint met de condusies en de aanbevelingen. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding waar de doelstelling van het onderzoek, de aanpak en de werkwijze zijn beschreven. In hoofdstuk 2, de contextanalyse, wardt de context rondom de subsidies beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de bevindingen bij de vraagstellingen. Bijlage I geeft een uitgebreide toelichting bij de status van ieder afzonderlijk verbeterpunt. Bijlage II t/m VII geven een nadere detaillering van de gebruikte infarrnatie. Als gevolg van de reorganisatie per 1 januari 2009 van de gemeente Eindhoven bestaan bepaalde afdelingen inrniddeis niet meer of zijn van naam gewijzigd. Waar mogelijk is hiermee rekemng gehouden in dit document. Op een aantal plaatsten wordt omwille van de duidelijkheid en herkenbaarheid nog uitgegaan van de oude benamingen. gemeente Eindhoven

14 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering-de status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concerncontroi/Cluster Internal Control a. Contextanalyse Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer heeft een arnbtegjke werkgroep in opdracht van het College het verbeterplan Subsidies opgesteld. De hoofdaanbevelingen uit het rekenkameronderzoek waren. 1. Formuleer heldere beleidskaders voor de verschillende beleidsvelden, in de zin van zoveel mogelijk meetbare beleidsdoelen (SMART), als vertrekpunt voor het maken van prestatieafspraken (subsidievoorwaarden) met de subsidieaanvragers (middels vastlegging in beschikkingen). Hierbij dient ook gekeken te worden naar de (aanvullende) betekenis van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) en wijze van toepassing. De raad dient hier zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen van beleid en het vaststellen van de programrnabegroting; 2. Draag zorg voor een uniformering/standaardisatie binnen de gemeente van het juridisch en financieel/administratief systeem ter beheersing van het subsidieproces. Neem de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling <DMO) zoveel mogelijk als referentie, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van de vereiste expertise en het realiseren van een goede dossiervorrning en archivering; 3. Draag zorg voor gerneentebrede strikte toetsing en naleving van de geldende aanvraag- en verantwoordingsverplichtingen (zoals betere financiflle toetsing van aanvragen), evenals voor een betere tussentijdse rnonltoring. implementeer een effectieve toepassing van de hierbij aanwezige sanctiernogelijkheden. In het verbeterplan zijn deze drie hoofdaanbevelingen uitgewerkt in een lijst van 22 verbeterpunten. 6tsn van de verbeterpunten was het instellen van een Subsidieoverleg als vervolg op de ambtelijke werkgroep die het verbeterplan heeft opgesteld. 0tsn van de hoofdtaken van het Subsidieoverleg is het borgen dat acties uit het verbeterplan tot uitvoering komen. Voorzitter van het Subsidieoverleg is DNIO. Verder nemen aan het overleg vertegenwoordigers van DWZl, DSOB en Middelen/JZ en CS deel. Het Subsidieoverleg rapporteert jaarlijks aan het College over de stand van zaken van de 22 verbeterpunten. Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 De Subsidieverordening bestaat uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene subsidiebepalingen die van toepassing zijn op alle verstrekte subsidies, Hierin staan de bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van de beschikkingen. Hoofdstuk 2 tot en met 4 betreft afzonderlijke regelingen voor DSOB, DWZl, CS en DITO: Hoofdstuk 2: Ruimte (Ruimtelijke ordening) Hoofdstuk 3. Sociaal (Cultuur, Sport, Welzijn, Onderwijs en internationale cobrdinatie) Hoofdstuk 4: Economie (Versterking economische structuur, Werkgelegenheid en arbeidsmarkt) 10 gemeente Eindhoven

15 De lange vreg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de gemeente 8 ndhoven. ConternCOntroi/Cluster lnternal Cuntoel OeAnitief Deze regelingen bevatten onder meer het toetsingskader en het subsidieplafand. Het vaststellen van een subsidieplafond is van belang, Zonder subsldieplafond is er sprake van een apenwinderegeling. Ook al is het beschikbare budget op, subsidies kunnen dan niet worden geweigerd. Is echter een plafond vastgesteld en bereikt, dan levert dit een weigeringsgrond voor subsidieaanvragen op. Vanuit JZ worden jaarlijks de subsidieplafands verzameld en ter vaststelling aan het College voorgelegd. Basis hiervoor is de vastgestelde begroting. Hoofdstuk 5 van de Subsidieverordening bevat algemene slotbepalingen. Hierin is ook een hardheidsclausule opgenamen voor die gevallen waar de verordening niet in voorziet en waarin het Callege de bevoegdheid wordt gegeven op deze gevallen te beslissen. SubsidiÃńring kan ap de volgende manieren plaatsvinden. Er zijn 3 soorten subsidies die allemaal ander hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening vallen: paragraafsubsidies, begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Per subsidie valgt hieronder een korte toelichting: Paragraafsubsidie SubsidiÃńring vindt plaats op grond van een regeling (paragraaf in de Subsidieverordeningl. De paragraaf biedt de wettelijke grondslag voor de subsidie. Bij paragraafsubsidies kunnen meerdere instellingen en/of personen subsidie aanvragen, Begrotingssubsidie De wet laat toe dat, als uitzandering, oak subsidies zander een regeling kunnen worden verstrekt. Je spreekt dan van een buitenwetteiljke subsidie. De raad vermeldt dan in de begroting de subsidieontvanger en het subsldiebedrag. JZ verzamelt jaarlijks de lijst met begrotingssubsidies. De Concernstaf neemt deze lijst op a)s bijlage bij de begroting. Incidentele subsidie De wet laat toe dat in inddentele gevailen zonder een regeling subsidie kan worden verstrekt. Het gaat om gevalien waarin zowel het aantal subsidieantvangers als het tijdvak van subsidiliring beperkt is. Indien dit niet het geval (meer) is, is voor verdere subsidiãńring eigenlijk een regeling nodig of vermelding op de begroting ais begrotingssubsidie. 11

16 15 maart 2009 De range weg naar verbetering - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente eindhoven. Conoerncontrol/Cluster lnternal Control Oefinitlef Omvang subsidies Het merendeel van de subsidies wordt aangevraagd bij en verstrekt door DMO. Een veel kleiner deel ligt bij DWZI, D568 en CS. Het strbsi dielandschop van de gemeente Eindhoven kenmerkt zich als voigtr Rekenkameronderzoek ROOS { miljoen 8> 18, ,4 59,7 Segrotlngssubsidies 2QO < E Oe begrotingssusbsidies < f in de Programmabegroting 2009 gijn opgenomen in bijlage ill. Veiligheid is niet opgenomen in primaire begroting gemeente Bndhoven

17 De lange weg naar verbetering - De status van het subsidiebehees door de genteente Hndhoven. concerncontrol/cluster Internet control Bevinding eo Dit hoofdstuk is verdeeld in een tweetal paragrafen. De eerste paragraaf heeft betrekking op de eerste anderzoeksvraag, De tweede paragraaf heeft betrekking op de tweede onderzoeksvraag. A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen Om de vraag te beantwoorden af de voorgestelde verbeteringen hebben geleid tot de gewenste veranderingen lnoeten vier deelvragen worden beantwoord: I. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tat welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komen deze overeen met hetgeen van te voren is beoogd! 4. Zo nee welke maatregelen zijn of worden genomen am alsnog tat het beoogde resultaat te komen? Voordat we bovenstaande vragen beantwoorden willen we eerst wat overkoepelende bevindingen weergeven. In het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar bijna 9096 van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een ff in aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de gemeente. Ook nu, 4 jaar later, zien we nog steeds grate verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de versâńhillende diensten. Koewel het beleid gelneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is de gemeentebrede toepassing ervan geen gemeengoed, Belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de ge?nterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gemeentebreed toe te passen niet worden afgedwongen. Andere oorzaken die worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregelingen bij de andere diensten en het niet gemeentebreed gebruiken van het "subsidiesysteem" SAGEM. De verbeteracties zijn in het rekenkamerrapport verdeeld in 3 hoofdgroepen: verbeteracties gericht op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid. ln deze rapportage sluiten wij aan bij deze indeling. In dit hoofdstuk worden de verbeteracties niet allenlaal individueel besproken maar de meest relevante/opmerkelijke er uit gelicht. Een totaaloverzicht van de status van de verbeteracties is opgenomen in bijlage I, gemeente Sndhoven

18 1S maart 2009 De lange weg naar verbetering- De status van hetsubsidiebeheer door degemeente Eindhoven. Con trol/cluster internal Control Deiinitief SWx Verbeteracties RechtmatigheM (ot t/m og) Voor de verbeteractles ten aanzien van de rechtmatigheid geldt in zijn algemeenheid dat de gerneentebrede formats zijn ontwikkeld en dat de aanbevolen aanpassingen van de Subsidieverordening (zoals bijvoorbeeld de vorming van een egalisatiereserve) zijn gerealiseerd. De toepassing van de forrnats en de wijzigingen in de Subsidieverordening is echter nog niet vanzelfsprekend. De gemeentebrede formats voor subsidiebeschikkingen en de daarmee samenhangende correspondentie zijn ontwikkeld, opgenomen in het subsidlesysteem SAGEM en, voor de diensten die SAGEM niet gebruiken, gepubliceerd op het gemeentelijk intranet (PINO). In de praktijk worden deze formats voornainelijk binnen DMO gebruikt en niet bij de overige organisatieonderdelen. Opvaliend is dat organlsatieonderdelen die veeh/uldig met DMO te maken hebben of er zelfs onderdeel van zijn gaan uitmaken, zoals stadsdeelgericht werken, in toenemende mate overgaan op de 5AGEM systematiek. SAGEM wordt ook gebruikt voor de dossiervorming van de subsidies, Gelnterviewden vragen zich af in hoeverre het afschaffen van de dienstenstructuur van invloed is op het subsidieproces en -beheer in het algemeen en standaardisering, uniformering en gerneentebreed gebruik van SAGEMinhetbijzonder. ln de Subsidieverordening is nu opgenomen dat zowel de Subsidieverordening zelf als ook de subsidies moeten worden geãńvalueerd en dat een egalisatiereserve moet worden gevormd, Uit het onderzoek is gebleken dat hoewel de Subsidieverordening op deze punten is aangepast de dagelijkse praktijk nog afwijkt, Dit geldt met name voor de verplichting tot evalueren. Op 20 december 2005 heeft de raad ingestemd met het opnemen van een evaluatiebepaling in de Subsidieverardening. Deze bepaling voorziet in een evaluatie en actualisatie van de Subsidieverordening, maar niet halverwege de collegeperiode zoals aanbevolen door de rekenkamer. 6edoelde evaluatie heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Vanuit het 5ubsidieoverleg is in het voorjaar van 2008 begonnen met het opstellen van een overzicht met gegevens" van alle subsidieparagrafen. De in de verbeteractie genoemde beschrijving van het evaluatieproces zelf is niet gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de inmiddels in artikel 28 van de Subsidieverordening opgenomen bepaffng dat subsidies op grond van een wettelijk voorschrift 4%n maal in de vier jaar moeten worden geevaiueercl Het systeem van monitoring, in de zin van een strikter verantwoordingstraject, is door DMO opgezet en beschreven in het Handboek rnonitoring gesubsidieerde instellingen". Via het Subsidleoverleg en PINO is dit verspreid over de diensten. Het handboek dateert uit Juni 2005 en wordt momenteel geactualiseerd. Het gebruik van SAGEM dwingt min of meer af het gehele proces te doorlopen. De indruk bestaat bij getnterviewden dat door middel van SAGEM een met name instrumentele beoordeling plaatsvindt. Voor een goede monitoring van subsidies is e Inwerkingtreding, wijsigingen, geldigheidsduur, verantwoordelijke/aarupreekpuntl 14 gemeente EIndhoven

19 De lange weg naar verbetering - De status van het subsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoernoontrol/Cluster lnternal Control echter meer nodig dan alleen het systematisch gebruik van 5A6EM. Het voor- en najaarsoverleg moet niet alleen als een formeel gespreksmoment tussen gemeente en subsidiiint worden gehanteerd, Veel belangrijker is dat de daadwerkelijke inhoudelijke knelpunten met elkaar worden besproken en dat (wederzijds) noodzakelijke aanvullende maatregelen worden genomen en zichtbaar worden vastgelegd in het dossier. Op 23 juni 2008 is door het College de Beleidsregel sancties in het kader van subsidies" vastgesteld. Doel van deze beleidsregel is een tijdige en complete aanvraag van subsidies. Ook worden de vaststelling en monitorlng van de subsidies geregeld. Deze beleidswijziging is al vanaf 2007 aangekondigd en ook in de rappelbrieven voor subsidieaanvragen voor 2009 wordt het sanctiebeield vermeld. intern is het sanctiebeleid aan alle directeuren bekend geinaakt. Het komt nu op de toepassing ervan aan. Vit het onderzoek blijkt dat ook voor het sanctiebeleid geldt dat met name DMO gemotiveerd is dit beleid toe te passen en dat de overige diensten het sanctiebeleid niet toepasbaar vinden voor hun subsidieregelingen. Binnen DIVIO vindt toezicht op de naleving van het sanctlebeleid plaats door Planning & Control. Voor de overige diensten is dit niet geregeld. 6ezien de recente vaststelling van de beleidsregei was het ten tijde van het onderzoek nog niet mogelijk te kijken wat de effecten ervan zijn. Het uitvoeren van het merendeel van de verbeterpunten vergt besluitvorming door het College (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het sanctiebeleid). Bestuurlijk draagvlak voor de uitvoering daarvan is daarmee aanwezig. Directeuren en betrokken medewerkers worden persoonlijk op de hoogte gesteld van uitgevoerde verbeteracties. Ook wordt informatie op PINO geplaatst. Ten aanzien van de vereiste functiescheiding geldt dat dit is geregeld door een uitspraak van het Controilersoverleg. De accountant heeft hiermee ingestemd. Aan het verbeterpunt over de noodzaak tot inventarisatie van juridisch advies en juridische contra! is tot op heden nog geen uitvoering gegeven. De juridische control rol zat voorheen bij de controllers van de diensten die het ittitiatlef konden nemen om JZ om advies te vragen. Deze juridische control rol vormt eveneens een aandachtspunt ln de nieuwe organlsatiestructuur per I januari 2009, Ook het verhelderen van subsidiãńring van activiteiten in relatie tot inkoop van diensten is nog niet afgerond. Er zijn is al een themadag geweest. Maar een handreiking ontbreekt nog. Het systeem van de wijksubsidies is inmiddels aangepast: er is nu hhn regeling en ook is er h4n co5rdinator voor alle wijken. gemeente Eindhoven

20 t 5 maart 2009 De lange weg naar varbotaring - Da status van hat suhskilabehaar door de gemeente Hndhovan, 16 gemeente Elndhouan Concarncontrol/Clustar lntamsl Control B.A.z Verbeteracties doelmatigheid (ro t/m aq Ook voor het merendeel van de verbeteracties op het gebied van doelmatigheid geldt dat met name de intplementatie binnen DMQ ln gang is gezet. Binnen de overige diensten is dit nog maar zeer beperkt het geval. Door het Subsidieoverleg is richting directeuren van diensten gecommuniceerd dat er strakker moet worden toegezien op het verkorten van doorlooptijden en het vasthouden van tertnijnen. Binnen DMO werd hier tot nu toe op toegezien door Planning 8 Control. Ook itet instellen van het Subsidieoverleg is het resultaat van een verbeteractie. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft het Subsidieoverleg als hoofdtaken het codrdineren van de uitvoering van het verbeterplan, het bewaken van de voortgang en het fungeren ais expertisecentrurn voor subsidies binnen de gemeente. Het Subsidieoverieg rapporteert over de voortgang aan het College en aan de concerndirectie. In het Subsidieoverleg zijn alle diensten vertegenwoordigd onder voorzitterschap van DMO. ln 2006 is vanuit het Subsidieoverleg geconstateerd dat het niet altijd even gernakkegjk was om binnen de verschillende diensten dingen gereaiiseerd te krijgen. Er is een brief verstuurd richting concerndirectie om hiervoor aandacht te vragen. Hierna is, volgens de leden van het Subsidieoverleg, de situatie nauwelijks verbeterd. Het Subsidieoverleg ziet het overigens niet ais haar taak en vindt ook dat zij geen bevoegdheid heeft gekregen om te toetsen of de voorgestelde verbeteringen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de diensten. Overigens vragen wij ons af of deze taakinterpretatie juist is gezien de taakbeschrijving in het verbeterplan. Hiermee wordt derhalve beperkt invulling gegeven aan het door het rekenkameronderzoek bedoelde expertisecentrum. Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie blijkbaar ook niet in staat is zelf invulling te geven aan de noodzakelijke verbetering van het subsidieproces. Veel getnterviewden geven aan dat het, met het oog op de nieuwe organisatie, goed zou zijn ais er Rn organisatieonderdeel voor subsidie zou komen. Vooral de aansluiting van organisatieonderdelen ÃćâĆňâĂİ belast met subsidieverstrekking- die tot 1 januari 2009 waren ondergebracht bij DSOB, DND en CS bij Hn organisatieonderdeel wordt van belang geacht. Een andere optie die wordt genoemd is 4& sturende instantiejopdrachtge ver. Bovenstaande zou de uniformiteit, het toetsen en evalueren van het subsidiebeheer ten goede komen. Inmiddels is. op initiatief van het Subsidieoverleg, aandacht voor de opleiding van betrokken medewerkers op het gebied van subsidies. Feit is dat de opleidingen veelal een ad hoc karakter hebben en niet structureel zijn ingebed. Deelname is ook niet verplicht voor medewerkers maar vrijblijvend.

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Raads Inforrnatiebrief

Raads Inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 543. OOI Inboeknummer o8bstoo4r8 Dossiernummer 8rz.4or zz april zoo8 Raads Inforrnatiebrief Betreft Onderzoeksrapportage collegeonderzoek (zxza van de Gemeentewet)

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES EFFECTMETING ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C. (Reinier) Dijkstra

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM

PS2010BEM13-1 - Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM PS2010BEM13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 september 2010 Nummer PS : PS2010BEM13 Afdeling : PMF Commissie : BEM Registratienummer : 2010int263533 Portefeuillehouder : Haak-

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 93, 95, 123 en 125 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; 1 VERORDENING van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 7 oktober 2009, houdende regels terzake van het verstrekken van subsidies (Subsidieverordening Bedrijfschap Horeca en Catering) No. Ho 06/2009

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 14 februari 2012 Agendanummer : 10 Portefeuillehouder : -- Afdeling : Rekenkamer Castricum/Langedijk Opsteller : Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Rapport

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp :

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 21-4-2009 Openbaar Onderwerp : Portefeuillehouder(s) : P. H. Roos, Afdelingshoofd/hoofd BMO: R. Schaatsbergen Paraaf : Paraaf: Afdeling : Samenleving

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Subsidie Kinderfonds 2015

Subsidie Kinderfonds 2015 Openbaar Onderwerp Subsidie Kinderfonds 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Stichting Leergeld en Stichting Jeugdsportfonds hebben in 2014 een subsidieaanvraag

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding

Aan de Rekenkamercommissie. Geachte Commissie, Inleiding Aan de Rekenkamercommissie Uw brief Ons kenmerk Behandeld door J. Gorseling Doorkiesnummer 0591-535427 Bijlage 1 Datum 10 januari 2006 Onderwerp Reactie op onderzoek van de rekenkamercommissie m.b.t. gemeentelijk

Nadere informatie

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009

Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010. Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 4 Sliedrecht, 26 augustus 2010 Onderwerp: Eerste wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2009 Voorgesteld

Nadere informatie

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN

Stadsdeel Zuidoost. illllllll. li', ü. Gemeente Amsterdam. COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost li', ü COMMISSIE: MO DATUM : 3 oktober 2013 AGENDAPUNT NR.: TKN ONDERWERP: Voortgangsrapportage (2e) Plan van aanpak Subsidies DOEL VAN DE BEHANDELING: Informeren

Nadere informatie

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015

Gemeente Zoeterwoude. Wetstechnische informatie. Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Gemeente Zoeterwoude Wetstechnische informatie Overheidsorganisatie Gemeente Zoeterwoude Officiële naam regeling Subsidieverordening Duurzame Agrarische Bedrijven Zoeterwoude 2013-2015 Vastgesteld door

Nadere informatie

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013

Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle. Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Quick scan subsidiebeleid gemeente Zwolle Rekenkamercommissie Zwolle, 18 november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doel- en vraagstelling 5 1.3 Onderzoeksafbakening 5 1.4

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland. Januari 2012

Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland. Januari 2012 Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland Januari 2012 Subsidiebeleid Onderzoek Rekenkamercommissie Dinkelland Inhoud Pagina Voorwoord 1 1. Aanleiding en Opdracht 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Vraagstelling

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre

Beleidsregels subsidie Maatschappelijke Participatie (meedoenbijdrage) gemeente Waalre De raad van de gemeente Waalre; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; d.d. 22 oktober 2013, gelet op artikel 8 en artikel 35 lid 5, van de Wet werk en bijstand (WWB);en de Algemene Subsidie

Nadere informatie

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark

Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 De Gemeenteraad Verzenddatum: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Zaaknummer: 1395048 Agendanummer: Datum raadsvergadering: 11-05-2015 Aan: De Gemeenteraad Verzenddatum: Betreft: Voorbereidingskrediet Jeugdspeelpark Inleiding In het kader van het coalitieprogramma van

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties.

Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Waarderingssubsidies aan vrijwilligersorganisaties. Een van de kenmerken van een waarderingssubsidie is dat er sprake is van een vereenvoudigde procedure. Dat betekent dat gelijktijdig met de verlening

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Combinatiefuncties, Brede School en Cultuur Te besluiten om 1. De aanloopkosten à 15.000 als projectsubsidie in 2012 aan stichting SYnerKri te verlenen en, met toepassing van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling

Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling Voorstel aan de raad Nummer: B11-20215 Portefeuille: Programma: Programmaonderdeel: Financiën, ruimtelijke Ordening & Gemeentelijke Organisatie 2.6 Voor de Lelystedeling 2.6.3 Financiën Steller: R. van

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5322 Inboeknummer Dossiernummer RaadsvoorstelVaststellen Verordening raadscommissie herbenoeming burgemeester Inleiding Op 7 april 2008 is de heer Van Gijzel benoemd als

Nadere informatie

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur

gemeente Eindhoven - Wet Goed onderwijs goed onderwijsbestuur gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5010 12BST01076 Beslisdatum B&W 18 september 2012 Dossiernummer 12.38.551 RaadsvoorstelPartiële statutenwijziging Stichting algemeen toegankelijk onderwijs

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief Nr. :

Raadsinformatiebrief Nr. : Raadsinformatiebrief Nr. : Onderwerp: Risicomanagement Reg.nr. : 12.0693 B&W verg. : 19 juni 2012 : 1) Status In het licht van de actieve informatieplicht informeren wij U over de stand van zaken met betrekking

Nadere informatie

onderzoek financiële administratie PBR

onderzoek financiële administratie PBR onderzoek financiële administratie PBR januari 2015 definitief 1 aanleiding In 2014 heeft de Rekenkamer Rotterdam een onderzoek uitgevoerd naar integriteitrisico s in het subsidieproces. Met dit onderzoek

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Ons beeld van de stand van zaken

Ons beeld van de stand van zaken Ons beeld van de stand van zaken Maart 2005 heeft de rekenkamer een onderzoek naar de begroting 2005 gepubliceerd. De aanbevelingen uit dit onderzoek (zie pagina 12) zijn in deze brief in cursief overgenomen

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 -

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 02-12-2014 - zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel bericht_id zaak_zaaknummer Ruimte en Economie Regnr 14 / 10147 B&W dd 02-12-2014 Openbaar Programma Ja, namelijk uitgesteld (één week) Stad van actieve mensen DT

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013

Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Aan de gemeenteraad Vergadering: 7 oktober 2013 Nummer: 9A Tubbergen, 27 september 2013 Onderwerp: Vaststellen van het beleidskader voor de toepassing van de Kwaliteitsimpuls groene omgeving KGO. Samenvatting

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur vastgoed gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer ZO. R35 9 5. OOI Inboeknummer ogbstoabzr Beslisdatum B&W a februari 2OIO Dossiernummer oos.ssr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de beheersystematiek cultuur

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhoven Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhoven Raadsnummer ZO. R3747. OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B&W rs juni 2OIO Dossiernummer oa4.6sr Raadsvoorstel tot het verstrekken van een lening aan de Bibliotheek Eindhoven ten

Nadere informatie

Follow up onderzoek naar minimabeleid

Follow up onderzoek naar minimabeleid Follow up onderzoek naar minimabeleid 1. Inleiding Op 20 mei 2009 is het rapport Onderzoek Minimabeleid Rekenkamercommissie Waterland verschenen. Dit rapport is in de raad van 27 oktober 2009 voor kennisgeving

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarverslag 2010 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen

Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Sliedrecht, 21 mei 2013 Zaaknummer: 1011614 Onderwerp: Zienswijzen op de begrotingen voor 2014 van de Gemeenschappelijke Regelingen Beslispunten Wij

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 februari 2012, nr. 9A; Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 16 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 5 maart 2012, nr. 9B, tot vaststelling

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening bestuursrechtelijke geldschulden Van: Het college van B&W van 6 november 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING BESTAANDE BOUW PARTICULIEREN 2009 SUBSIDIEVERSTREKKING Artikel 1, Doel Gedeputeerde staten kunnen, met inachtneming van deze regeling, een incidentele prestatiesubsidie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 200 VIII Jaarverslag en slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014

Subsidieverordening Energiebesparing gemeente Hoogeveen 2014 De raad van de gemeente Hoogeveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en gelet op artikel 147 van de Gemeentewet BESLUIT: de navolgende verordening:

Nadere informatie