Raads informatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3I23.OOI Inboeknummer o9bstoozss Dossiernummer 92I Inel 2009 Raads informatiebrief Betreft onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Inleiding De Rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid enbeheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een Verbeterplan Subsidies opgesteld en er is aan de verbeteracties in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze afspraak vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan ,ÃćâĆňâĂİ. Peildatum voor de rapportage en de conclusies is december Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van het onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering- De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven"; 2 de conclusies uit het rapport te onderschrijven en onderstaande aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de directieraad op te dragen hieraan invulling te geven. Hoewel het beleid gemeentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gemeentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is inmiddels grotendeels op orde. De toepassing van het instrumentarium door de lijnorganisatie is voor verbetering vatbaar. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd. 2.1 Wijs een integraal verantwoordelijke instantie aan voor kaderstelling, knelpuntsignalering en het toezicht op de te verstrekken subsidies. VP verwijst naar de relatie met het oorspronkelijke verbeterpunt uit het Rekenkamerrapport.

2 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nieuwe organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies een integraal verantwoordelijke ("subsidiekenniscentrum") aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de directieraad. Een dergelijk organisatieonderdeel ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. 2.2A Beschrijf het evaluatieproces voor zowel de Subsidieverordening als de verleende subsidies. Voer het proces vervolgens ook uit. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 2.2B Pas de Subsidieverordening aan conform de aanbeveling van de Rekenkamer. 2.3 Leg afwijkingen van het sanctiebeleid expliciet vast en laat deze vooraf goedkeuren door ons college. 2.4 Pas de Subsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening: "tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord Is. 2.5 Breng meer consistentie in de lijn programmabegroting ÃćâĆňâĂİ productenramingãćâćňâăi subsidievaststelling. Neem bijvoorbeeld in de productenraming voor grote gesubsidieerde instellingen (> ,ÃćâĆňâĂİ per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programma begroting. 2.6 Geef meer inhoud aan het monitoringsproces. Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. SAGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 2.7 Onderzoek de mogelijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handelen. Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrekken in de vorm van een waarderingssubsidie.

3 ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Argumenten 1 en 2 voor eenjuiste opvolging van de verbeterpunten naar aanleiding van het Rekenkameronderzoeki s opvolging van bovengenoemde aanbevelingen noodzakelijk. Het subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invulling gegeven aan het door de Rekenkamer bedoelde expertisecentrum. Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Het evaluatieproces is, zowel voor de Subsidieverordening zelf als voor de subsidies, nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten aan dat ze het sanctiebeleid niet of in beperkte mate toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door uw raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontva ngers. In de Subsidieverordening is conform de aanbeveling van de Rekenkamer een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidieren instelling. In de praktijk blijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een "inspanningsverplichting" op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Het systeem van monitoring in de zin van een strikter vera ntwoordingstraject, is door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteem AGEM dwingt min of meer af het gehele proces te doorlopen De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < E ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E ,ÃćâĆňâĂİ. De personele kosten door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in 2008 bedragen ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E Uit het onderzoek is gebleken dat bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met name voor de subsidies < E 1.000,ÃćâĆňâĂİ geldt dat de totale personele kosten (E ,ÃćâĆňâĂİ ) bijna tweemaal zo hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie (E ,-). Uitgaande van het interne tarief dienstverlening 2008 a C 73,ÃćâĆňâĂİ per uur.

4 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Ter inzage gelegde stukken Onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris EE

5 gemeente Eindhoven De lange weg naar verbetering. De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concern<ontrol/Cluster Internal Control 15 maart 2009 Bvo/%

6 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de Hndhoven. Concerncontroi/Cluster Intemal Control DeAnltief Colofon Uitgave Gemeente Undhoven Cluster Internal Control Datum 15 maart 200g gemeente Hndhoven

7 De lange veeg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven, Conoerncontrol/Cluster lntemal Control Inhoudsopgave Inhoudsopgave, Conclusies en aanbevelingen. Conclusies 4 Aanbevelingen 6 Inleiding. Doelstelling onderzoek Aanpak en uitvoering Leeswijzer Omvang subsidies Bevindingen. 13 A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleld en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen? 13 3,A.1 Verbeteracties Rechtmatigheid(01 t/rn 09) 14 3.A.2 Verbeteracties doelmatigheid (1 0 t/m 14) 16 3.A,3 Verbeteracties doeltreffendheid (15 t/m 22) 17 B. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsldiestromen (( f )? 18 Bijlage I Resultaten per verbeterpunt. Verbeteracties rechtrnatigheid21 Verbeteracties doelmatigheid 39 Verbeteracties doeltreffendheid 47 kosten Bijlage II Bijlage 7b programmabegrotlng Niet verrekende gebouwgebonden Bijlage Ill Begrotingssubsidies < , 6 I Bijlage IV Cijfers subsidies c overige diensten Bijlage V Normenkader onderzoek op basis van verbeterplan Subsidies...,..., 65 Bijlage Vi Processchema kleine en grote subsidies 67 Bijlage Vil Afkortingen.. 71 Bijlage Vlll Geintervtewde personen..72 gemeente Eindhoven

8 15 maart 2009 Da lange wag naar verbetering ÃćâĆňâĂİ Da status van hat subsidiabehaar door da gemeente sndhevan. CancarncentratKiustar Intamal Control Conclusies en aanbevelingen De rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidlebeieid en ÃćâĆňâĂİ beheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan het merendeel van de verbeteracties is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Oeze afspraak vormt de aanleiding voor dit evaluatieonderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan E Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 21 3a onderzoek. De peildaturn voor de rapportage en conclusies is december 2M8. Conclusies f. Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geieid tot de gewenste veranderingen? ln het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar ongeveer 90% van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een flink aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de geineente. Ook nu,4jaar later, zien we nog steeds grote verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de verschibende diensten. Hoewel het beleid gerneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gerneentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Om bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden maken we onderscheid in het instrumentarium voor de uitvoering van het subsldiebeheer en het subsidiebeheer zelf. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is grotendeels op orde. De aanbevegngen voor de aanpassing en uitbreiding van dit instrurnentariurn zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. Als we kijken naar de toepassing van het instrurnentariurn door de lijnorganisatie dan zijn er, met name buiten DMO, nog verbeteringen rnogegtjk. De belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de gefnterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gerneentebreed toe te passen niet worden nageleefd en worden afgedwongen. Andere oorzaken die door betrokkenen worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregebngen bij de overige diensten en het niet gerneentebreed gebruiken van het subsidiesysteem IQAAU. (in de organisatie vaak nog bij de oude naam SAGEM genoemd). Het Subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het ontwikkelde instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invuihng gegeven aan het in het rekenkameronderzoek bedoelde expertisecentrum. gemeente Eindhoven

9 De lange weg naar verbetedng - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerncontrol/Clvster Internal Control OeAnitief Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Daarnaast zijn de volgende zaken opgevallen: De verplichting tot evaluatie voor de Subsidieverordening en voor de subsidies zelf is opgenomen in de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 (hierna te noeinen Subsidieverordenlng). Het evaluatieproces is nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten buiten DMO aan dat ze het sanctiebeleid niet toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. DMQ past het sanctiebeleid in afgezwakte vorm toe, Ten aanzien van de door de rekenkamer aanbevolen functiescheiding geldt dat dit, met instemming van de accountant, is geregeld door een uitspraak van het Controllersoverleg. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door de raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontvangers. De huidige activiteitenbeschrijvingen binnen DMO zijn duidelijk SMARTer ingestoken en van een hoger niveau dan een aantal jaren geleden. Toch moet worden geconcludeerd dat nog onvoldoende sprake is van een transparante koppeling tussen activiteiten van subsidieontvangers en vastgesteld beleid van de raad met prestatie-indicatoren. in de Subsitleverordening is conform de aanbeveling van de ekenkame een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidiãńren insteliing. In de praktijk bfijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een inspanningsverplichting op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Pit hoelt overigensãćâćňâăi financieel technisch gezien - geen probleem te zijn als de instelling beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Het systeem van monitoring in de zfn van een strikter verantwoordingstraject, is door DMO opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteern SAGEM dwingt ruin of meer af het gehele proces te doorlopen. SAGEM wordt met name bij DMO gebruikt en niet bij de andere diensten. Ook wordt vaak alleen een instrurnentele beoordeling uitgevoerd. Voor een goede inhoudelijke monitoring is meer nodig dan alleen het systematisch gebruik van SAGE M. De bevinding van de accountant bij de interimcontroie 2008 dat overwegingen die ten grondslag liggen aan subsidievaststellingen op toereikende wijze moeten worden gedocumenteerd in de subsidiedassiers sluit hierbij aan. Zie aaw beslvit dd 13 Janvan 2009, dossiernvrnmer gemeente Eindhoven

10 l smart 2009 De lange weg neer verbetertng- De status van het subsldtebeheer door de gemeente Eindhoven, ConcemcontroircirrSter Intemal Contrei 2. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsidfestramen (< )7 DMO verstrekt in aan subsidies ( De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E De personele kosten om een subsidie < te verstrekken zijn gemiddeld K 754. Uit het onderzoek is gebleken dat bij DMO met name voor de subsidies < E geldt dat de totale personele kosten (E ) bijna twee maal za hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie ( ). Het gemiddelde bedrag van de subsidies kleiner dan < E1.000 euro is E 400 en de gemiddelde kosten Aanbevelingen Hieronder worden voor alle verbeterpunten uit het rekenkamerondezoek die nog niet zijn afgehandeld aanbevelingen gegeven. Met uitzondering van verbeterpunt 186 inzake de integriteitstoets. Het College heeft besloten om de wet BIBOB voorlopig alleen toe te passen op de horeca. 1, Wijs ddn integraal verantwoorde(j ike instantie aan voor kadersteiiing, kneipuntsignaiering en het toezicht op de te verstrekken subsidies Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nie e organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies keen integraal verantwoordelijke ( subsidiekenniscentrum ) aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de Directieraad. Afhankelijk van de manier waarop het bedoelde subs)diekenniscentrum vorrngegeven wordt, komt een dergelijk organisatieonderdeel (bijvoorbeeld als onderdeel van de sector JZ of Control) ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. Overwogen kan bijvoorbeeld worden aan dit subsidiekenniscentrum ÃćâĆňâĂİ naast de taken die nu zijn toebedeeld aan het Subsidieoverleg - onderstaande taken toe te bedelen: Ondersteunende functie voor knelpunten bij begrotingssubsidies zoals opgenomen in bijlage 7A van de programmabegroting; Toezien op de naleving van de Subsidieverardening en beleid, waaronder het sanctiebeleid (VP 5) Cobrdineren van opleidingen op subsidiegebied (VP 13) Toezien op inzet juridische control (VP 7) Opstellen van handreikingen, richtlijnen omtrent te hanteren software (i.c. SAGEM) en formats (VP 1,4,8,10,14 en18) Uitgaande van het interne tarief dienstverlening zogit a E 73 per uer gememte Eindhoven

11 De lange sveg naar verbetering - De status van het sultsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Conoerncontrol/Goster Intemai Control DeAnhief >. Beschrjif het evaiuatieproces voor zowel de 5ubsidieverordening ais de verleende subsidies. Voer her proces vervolgens ook uit, Rapporteer hierover aan Directieroad en indien nodig het College. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 28. Pas de 5ubsidieverordening aan conform de aanbeveling van de rekenkamer Neem in de Subsidieverordening op dat de evaluatie halverwege de collegeperiode plaats dient te vinden. 3. Leg afwijkingen van het sanctiebeieid expliciet vast err laat deze vooraf goedkeuren door het Coiiege. Als sprake is van een incidentele afwijking kan dit door een individueel dossier voor te leggen aan het college. Bilj vaker voorkomende gevallen zou een beleidsregel daarin moeten voorzien. Een dergelijke beleldsregel voorziet in een Juridische basis. 4. Pas de 5ubsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening : tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord is. 5. Breng meer consistentie in de Iijn programmabegroting - productenramingsubsidievaststeiiing Neem bijvoorbeeld in de productenrarning voor grote gesubsidieerde instellingen (> per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programmabegroting. 6. Geef meer inhoud aan het monitoringsproces Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. 5AGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 7. Onderzoek de mogeiijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handeien, Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < E Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrakken in de vorm van een waarderingssubsidie. gemeente Eindhoven

12 1 s maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De atatot van het subsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerntontrol/Oester Internal Control Derinit1el x inleiding De rekenkamer heeft ln 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid en- beheer van de gemeente Eindhoven. Daarbij zijn onder meer alle geldstrornen die als subsidie aangemerkt kunnen worden nader bezien, Op basis van de condusies en aanbevelingen van dit onderzoek is ln september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan de verbetedngen is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolg/ng van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze Âńfspraak vormt de aanleiding voor dit eva luati con derzoek. Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 213a onderzoek. Daelstelling onderzoek De vraagstellingen van het onderzoek iuiden als volgt Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 1. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tot welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komt deze verbetering overeen met hetgeen tevoren is beoogd? 4. Zo nee, welke maatregelen zijn of worden genomen om alsnog tot het beoogde resultaat te komen? Meer specifiek gaat het om een systeemtoets: zijn de voorgestelde aanbevelingen (correct) ingevoerd. Er vindt dus voor onderdeel A geen onderzoek plaats naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid en -beheer op zich. Hndhoven

13 De iange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de te Eindhoven COncerneontrOIKiuster Internai COntral Deanitlef Deze vraagsteging is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen. 1. Wat is de omvang van de subsidieverlening < < ? 2. Hoeveel fte wordt hiervoor ingezet? 3. Is dit, gelet op vraag 1 en 2, een doelmatige inzet van middelen? Aanpak en uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd door dossierstudie en interviews. Het narrnenkader voor dit onderzoek wordt gevormd door de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamer. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar verbeterpunten in het verbeterplan Subsidies. Het normenkader is apgenarnen in bijlage IV. Anders dan het rekenkarneronderzaek zijn in dit evaluatieanderzoek geen specifieke subsidiestramen onderzocht. Dit onderzoek heeft zich gericht op het averkoepelende subsidieproces. Het onderzaek is uitgevoerd in de periode juni tot en met december De peildatum voor de rapportage en conclusies is december De gebruikte cijfers in tabel 1 en 2 hebben betrekking op de situatie november 2008 en zijn dan oak indicatief. Opdrachtgever van het onderzoek is het Callege van 8 en W. Aanspreekpunt voor het onderzoekstearn is wethouder drs, H.M. Don. Het onderzoek is onder verantwoordelijkheid van de concerncontrolier A.M.M.M. Verbakel, uitgevoerd door mr. C, Gebuis (Middelen/JZ), mr. AJ. Pasterna (Middelen/JZ), drs. LL.H. Roos (CS/CC) en drs. AA J.M. Voarbraak RE (CS/CC). Lees1zrijzer Het rapport begint met de condusies en de aanbevelingen. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding waar de doelstelling van het onderzoek, de aanpak en de werkwijze zijn beschreven. In hoofdstuk 2, de contextanalyse, wardt de context rondom de subsidies beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de bevindingen bij de vraagstellingen. Bijlage I geeft een uitgebreide toelichting bij de status van ieder afzonderlijk verbeterpunt. Bijlage II t/m VII geven een nadere detaillering van de gebruikte infarrnatie. Als gevolg van de reorganisatie per 1 januari 2009 van de gemeente Eindhoven bestaan bepaalde afdelingen inrniddeis niet meer of zijn van naam gewijzigd. Waar mogelijk is hiermee rekemng gehouden in dit document. Op een aantal plaatsten wordt omwille van de duidelijkheid en herkenbaarheid nog uitgegaan van de oude benamingen. gemeente Eindhoven

14 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering-de status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concerncontroi/Cluster Internal Control a. Contextanalyse Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer heeft een arnbtegjke werkgroep in opdracht van het College het verbeterplan Subsidies opgesteld. De hoofdaanbevelingen uit het rekenkameronderzoek waren. 1. Formuleer heldere beleidskaders voor de verschillende beleidsvelden, in de zin van zoveel mogelijk meetbare beleidsdoelen (SMART), als vertrekpunt voor het maken van prestatieafspraken (subsidievoorwaarden) met de subsidieaanvragers (middels vastlegging in beschikkingen). Hierbij dient ook gekeken te worden naar de (aanvullende) betekenis van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) en wijze van toepassing. De raad dient hier zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen van beleid en het vaststellen van de programrnabegroting; 2. Draag zorg voor een uniformering/standaardisatie binnen de gemeente van het juridisch en financieel/administratief systeem ter beheersing van het subsidieproces. Neem de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling <DMO) zoveel mogelijk als referentie, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van de vereiste expertise en het realiseren van een goede dossiervorrning en archivering; 3. Draag zorg voor gerneentebrede strikte toetsing en naleving van de geldende aanvraag- en verantwoordingsverplichtingen (zoals betere financiflle toetsing van aanvragen), evenals voor een betere tussentijdse rnonltoring. implementeer een effectieve toepassing van de hierbij aanwezige sanctiernogelijkheden. In het verbeterplan zijn deze drie hoofdaanbevelingen uitgewerkt in een lijst van 22 verbeterpunten. 6tsn van de verbeterpunten was het instellen van een Subsidieoverleg als vervolg op de ambtelijke werkgroep die het verbeterplan heeft opgesteld. 0tsn van de hoofdtaken van het Subsidieoverleg is het borgen dat acties uit het verbeterplan tot uitvoering komen. Voorzitter van het Subsidieoverleg is DNIO. Verder nemen aan het overleg vertegenwoordigers van DWZl, DSOB en Middelen/JZ en CS deel. Het Subsidieoverleg rapporteert jaarlijks aan het College over de stand van zaken van de 22 verbeterpunten. Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 De Subsidieverordening bestaat uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene subsidiebepalingen die van toepassing zijn op alle verstrekte subsidies, Hierin staan de bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van de beschikkingen. Hoofdstuk 2 tot en met 4 betreft afzonderlijke regelingen voor DSOB, DWZl, CS en DITO: Hoofdstuk 2: Ruimte (Ruimtelijke ordening) Hoofdstuk 3. Sociaal (Cultuur, Sport, Welzijn, Onderwijs en internationale cobrdinatie) Hoofdstuk 4: Economie (Versterking economische structuur, Werkgelegenheid en arbeidsmarkt) 10 gemeente Eindhoven

15 De lange vreg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de gemeente 8 ndhoven. ConternCOntroi/Cluster lnternal Cuntoel OeAnitief Deze regelingen bevatten onder meer het toetsingskader en het subsidieplafand. Het vaststellen van een subsidieplafond is van belang, Zonder subsldieplafond is er sprake van een apenwinderegeling. Ook al is het beschikbare budget op, subsidies kunnen dan niet worden geweigerd. Is echter een plafond vastgesteld en bereikt, dan levert dit een weigeringsgrond voor subsidieaanvragen op. Vanuit JZ worden jaarlijks de subsidieplafands verzameld en ter vaststelling aan het College voorgelegd. Basis hiervoor is de vastgestelde begroting. Hoofdstuk 5 van de Subsidieverordening bevat algemene slotbepalingen. Hierin is ook een hardheidsclausule opgenamen voor die gevallen waar de verordening niet in voorziet en waarin het Callege de bevoegdheid wordt gegeven op deze gevallen te beslissen. SubsidiÃńring kan ap de volgende manieren plaatsvinden. Er zijn 3 soorten subsidies die allemaal ander hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening vallen: paragraafsubsidies, begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Per subsidie valgt hieronder een korte toelichting: Paragraafsubsidie SubsidiÃńring vindt plaats op grond van een regeling (paragraaf in de Subsidieverordeningl. De paragraaf biedt de wettelijke grondslag voor de subsidie. Bij paragraafsubsidies kunnen meerdere instellingen en/of personen subsidie aanvragen, Begrotingssubsidie De wet laat toe dat, als uitzandering, oak subsidies zander een regeling kunnen worden verstrekt. Je spreekt dan van een buitenwetteiljke subsidie. De raad vermeldt dan in de begroting de subsidieontvanger en het subsldiebedrag. JZ verzamelt jaarlijks de lijst met begrotingssubsidies. De Concernstaf neemt deze lijst op a)s bijlage bij de begroting. Incidentele subsidie De wet laat toe dat in inddentele gevailen zonder een regeling subsidie kan worden verstrekt. Het gaat om gevalien waarin zowel het aantal subsidieantvangers als het tijdvak van subsidiliring beperkt is. Indien dit niet het geval (meer) is, is voor verdere subsidiãńring eigenlijk een regeling nodig of vermelding op de begroting ais begrotingssubsidie. 11

16 15 maart 2009 De range weg naar verbetering - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente eindhoven. Conoerncontrol/Cluster lnternal Control Oefinitlef Omvang subsidies Het merendeel van de subsidies wordt aangevraagd bij en verstrekt door DMO. Een veel kleiner deel ligt bij DWZI, D568 en CS. Het strbsi dielandschop van de gemeente Eindhoven kenmerkt zich als voigtr Rekenkameronderzoek ROOS { miljoen 8> 18, ,4 59,7 Segrotlngssubsidies 2QO < E Oe begrotingssusbsidies < f in de Programmabegroting 2009 gijn opgenomen in bijlage ill. Veiligheid is niet opgenomen in primaire begroting gemeente Bndhoven

17 De lange weg naar verbetering - De status van het subsidiebehees door de genteente Hndhoven. concerncontrol/cluster Internet control Bevinding eo Dit hoofdstuk is verdeeld in een tweetal paragrafen. De eerste paragraaf heeft betrekking op de eerste anderzoeksvraag, De tweede paragraaf heeft betrekking op de tweede onderzoeksvraag. A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen Om de vraag te beantwoorden af de voorgestelde verbeteringen hebben geleid tot de gewenste veranderingen lnoeten vier deelvragen worden beantwoord: I. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tat welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komen deze overeen met hetgeen van te voren is beoogd! 4. Zo nee welke maatregelen zijn of worden genomen am alsnog tat het beoogde resultaat te komen? Voordat we bovenstaande vragen beantwoorden willen we eerst wat overkoepelende bevindingen weergeven. In het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar bijna 9096 van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een ff in aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de gemeente. Ook nu, 4 jaar later, zien we nog steeds grate verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de versâńhillende diensten. Koewel het beleid gelneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is de gemeentebrede toepassing ervan geen gemeengoed, Belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de ge?nterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gemeentebreed toe te passen niet worden afgedwongen. Andere oorzaken die worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregelingen bij de andere diensten en het niet gemeentebreed gebruiken van het "subsidiesysteem" SAGEM. De verbeteracties zijn in het rekenkamerrapport verdeeld in 3 hoofdgroepen: verbeteracties gericht op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid. ln deze rapportage sluiten wij aan bij deze indeling. In dit hoofdstuk worden de verbeteracties niet allenlaal individueel besproken maar de meest relevante/opmerkelijke er uit gelicht. Een totaaloverzicht van de status van de verbeteracties is opgenomen in bijlage I, gemeente Sndhoven

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010

Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT. juni 2010 Vervolgonderzoek Inkoop en contractbeheer van ICT juni 2010 2 Voorwoord Het belang van ICT binnen de gemeente Amsterdam neemt steeds verder toe. De met ICT gemoeide uitgaven zijn dan ook hoog. Volgens

Nadere informatie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie

een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Meer voor Minder een onderzoek naar de bedrijfsvoering bij de gemeente Utrecht Voorwoord Deel 1 Conclusies, oordelen en aanbevelingen van de Deel 2 Samenvatting van de reactie van het College van B & W

Nadere informatie

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus.

Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Onderzoeksrapport naar de werking van de systematiek van budgetsubsidiëring, met de bibliotheek als casus. Raad laat kansen liggen om kaders te stellen. Rekenkamercommissie Hoorn Februari 2006 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven

Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur in de gemeente Eindhoven Rekenkamercommissie gemeente Eindhoven september 2010 Grip op het apparaat De kosten van personeel, inhuur en bestuur

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand

Rekenkamercommissie Loon op Zand. Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rekenkamercommissie Loon op Zand Onderzoek naar de inhuur van externen in de gemeente Loon op Zand Rapport / Inhuur externen Inhoudsopgave Bestuurlijke Nota 1 1 Onderzoeksverantwoording 2 1.1 / Aanleiding

Nadere informatie

baat het niet dan kost het wel

baat het niet dan kost het wel baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer Rotterdam baat het niet dan kost het wel onderzoek naar kosten en baten van grote ICT-projecten Rekenkamer

Nadere informatie

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel

Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Onderzoek collegeprogramma Gemeente Son en Breugel Rekenkamercommissie de Groene Rand Maart 2010 Voorwoord Voor u ligt het rapport naar aanleiding van het onderzoek dat de Rekenkamercommissie uitvoerde

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011

Rekenen met risico s. Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal. Maart 2011 Rekenen met risico s Rekenkameronderzoek naar het risicomanagement in de gemeente Veenendaal Maart 2011 Colofon De rekenkamercommissie van de gemeente Veenendaal voert onderzoeken uit naar de doelmatigheid,

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht Dit advies

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer

Jaarstukken 2012. Randstedelijke Rekenkamer Jaarstukken 2012 Randstedelijke Rekenkamer Voorwoord Het jaar 2012 stond voor de Randstedelijke Rekenkamer in het teken van efficiency, vernieuwing en transparantie. Voor de begrotingsjaren 2011, 2012

Nadere informatie

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden

Boardletter 2009. Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Boardletter 2009 Rapportage aan de raad van de gemeente Coevorden Ernst & Young Accountants LLP Leonard Springerlaan 17 9727 KB Groningen Postbus 997 9700 AZ Groningen Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid

GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid GROOT WORDEN IN NOORDOOSTPOLDER! Een evaluatie van het jeugdbeleid Rapport van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder, oktober 2008 Groot worden in Noordoostpolder Evaluatie van het jeugdbeleid Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul

Minder regels, minder kosten? Rekenkamercommissie Beek Eijsden Gulpen-Wittem Meerssen Nuth Valkenburg aan de Geul Minder regels, minder kosten? Deregulering en administratieve lastenverlichting in de gemeente Beek 9 april 2010 Minder regels, minder kosten? - Deregulering en administratieve lastenverlichting in de

Nadere informatie

Projectmatig werken in Gemeente Bergen

Projectmatig werken in Gemeente Bergen Projectmatig werken in Gemeente Bergen Rekenkamercommissie Bergen A. A. J. Meester Drs. Ing. G.J. Braas R.M.C. Strijker Maart 2012 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 1.1 Centrale vraag en deelvragen

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie