Raads informatiebrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3I23.OOI Inboeknummer o9bstoozss Dossiernummer 92I Inel 2009 Raads informatiebrief Betreft onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Inleiding De Rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid enbeheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een Verbeterplan Subsidies opgesteld en er is aan de verbeteracties in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de Rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze afspraak vormt de aanleiding voor dit onderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan ,ÃćâĆňâĂİ. Peildatum voor de rapportage en de conclusies is december Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van het onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering- De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven"; 2 de conclusies uit het rapport te onderschrijven en onderstaande aanbevelingen uit het rapport over te nemen en de directieraad op te dragen hieraan invulling te geven. Hoewel het beleid gemeentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gemeentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is inmiddels grotendeels op orde. De toepassing van het instrumentarium door de lijnorganisatie is voor verbetering vatbaar. De volgende aanbevelingen zijn geformuleerd. 2.1 Wijs een integraal verantwoordelijke instantie aan voor kaderstelling, knelpuntsignalering en het toezicht op de te verstrekken subsidies. VP verwijst naar de relatie met het oorspronkelijke verbeterpunt uit het Rekenkamerrapport.

2 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nieuwe organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies een integraal verantwoordelijke ("subsidiekenniscentrum") aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de directieraad. Een dergelijk organisatieonderdeel ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. 2.2A Beschrijf het evaluatieproces voor zowel de Subsidieverordening als de verleende subsidies. Voer het proces vervolgens ook uit. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 2.2B Pas de Subsidieverordening aan conform de aanbeveling van de Rekenkamer. 2.3 Leg afwijkingen van het sanctiebeleid expliciet vast en laat deze vooraf goedkeuren door ons college. 2.4 Pas de Subsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening: "tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord Is. 2.5 Breng meer consistentie in de lijn programmabegroting ÃćâĆňâĂİ productenramingãćâćňâăi subsidievaststelling. Neem bijvoorbeeld in de productenraming voor grote gesubsidieerde instellingen (> ,ÃćâĆňâĂİ per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programma begroting. 2.6 Geef meer inhoud aan het monitoringsproces. Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. SAGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 2.7 Onderzoek de mogelijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handelen. Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrekken in de vorm van een waarderingssubsidie.

3 ,ÃćâĆňâĂİ. Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Argumenten 1 en 2 voor eenjuiste opvolging van de verbeterpunten naar aanleiding van het Rekenkameronderzoeki s opvolging van bovengenoemde aanbevelingen noodzakelijk. Het subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invulling gegeven aan het door de Rekenkamer bedoelde expertisecentrum. Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Het evaluatieproces is, zowel voor de Subsidieverordening zelf als voor de subsidies, nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten aan dat ze het sanctiebeleid niet of in beperkte mate toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door uw raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontva ngers. In de Subsidieverordening is conform de aanbeveling van de Rekenkamer een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidieren instelling. In de praktijk blijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een "inspanningsverplichting" op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Het systeem van monitoring in de zin van een strikter vera ntwoordingstraject, is door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteem AGEM dwingt min of meer af het gehele proces te doorlopen De dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < E ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E ,ÃćâĆňâĂİ. De personele kosten door de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling verstrekt in 2008 bedragen ,ÃćâĆňâĂİ aan subsidies < ,ÃćâĆňâĂİ. De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E Uit het onderzoek is gebleken dat bij de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling met name voor de subsidies < E 1.000,ÃćâĆňâĂİ geldt dat de totale personele kosten (E ,ÃćâĆňâĂİ ) bijna tweemaal zo hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie (E ,-). Uitgaande van het interne tarief dienstverlening 2008 a C 73,ÃćâĆňâĂİ per uur.

4 Raadsnummer 09.RQI2Q.OOI Ter inzage gelegde stukken Onderzoeksrapport "De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven". Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris EE

5 gemeente Eindhoven De lange weg naar verbetering. De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concern<ontrol/Cluster Internal Control 15 maart 2009 Bvo/%

6 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de Hndhoven. Concerncontroi/Cluster Intemal Control DeAnltief Colofon Uitgave Gemeente Undhoven Cluster Internal Control Datum 15 maart 200g gemeente Hndhoven

7 De lange veeg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven, Conoerncontrol/Cluster lntemal Control Inhoudsopgave Inhoudsopgave, Conclusies en aanbevelingen. Conclusies 4 Aanbevelingen 6 Inleiding. Doelstelling onderzoek Aanpak en uitvoering Leeswijzer Omvang subsidies Bevindingen. 13 A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleld en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen? 13 3,A.1 Verbeteracties Rechtmatigheid(01 t/rn 09) 14 3.A.2 Verbeteracties doelmatigheid (1 0 t/m 14) 16 3.A,3 Verbeteracties doeltreffendheid (15 t/m 22) 17 B. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsldiestromen (( f )? 18 Bijlage I Resultaten per verbeterpunt. Verbeteracties rechtrnatigheid21 Verbeteracties doelmatigheid 39 Verbeteracties doeltreffendheid 47 kosten Bijlage II Bijlage 7b programmabegrotlng Niet verrekende gebouwgebonden Bijlage Ill Begrotingssubsidies < , 6 I Bijlage IV Cijfers subsidies c overige diensten Bijlage V Normenkader onderzoek op basis van verbeterplan Subsidies...,..., 65 Bijlage Vi Processchema kleine en grote subsidies 67 Bijlage Vil Afkortingen.. 71 Bijlage Vlll Geintervtewde personen..72 gemeente Eindhoven

8 15 maart 2009 Da lange wag naar verbetering ÃćâĆňâĂİ Da status van hat subsidiabehaar door da gemeente sndhevan. CancarncentratKiustar Intamal Control Conclusies en aanbevelingen De rekenkamer heeft in 2004 onderzoek gedaan naar het subsidlebeieid en ÃćâĆňâĂİ beheer van de gemeente Eindhoven. Op basis van de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek is in september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan het merendeel van de verbeteracties is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolging van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Oeze afspraak vormt de aanleiding voor dit evaluatieonderzoek. Aan het onderzoek is vervolgens de vraag toegevoegd hoe doelmatig de inzet van middelen is ten aanzien van subsidies kleiner dan E Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 21 3a onderzoek. De peildaturn voor de rapportage en conclusies is december 2M8. Conclusies f. Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geieid tot de gewenste veranderingen? ln het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar ongeveer 90% van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een flink aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de geineente. Ook nu,4jaar later, zien we nog steeds grote verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de verschibende diensten. Hoewel het beleid gerneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is een gerneentebrede toepassing ervan nog steeds geen gemeengoed. Om bovenstaande vraag goed te kunnen beantwoorden maken we onderscheid in het instrumentarium voor de uitvoering van het subsldiebeheer en het subsidiebeheer zelf. Het instrumentarium voor een goed en ordelijk subsidiebeheer is grotendeels op orde. De aanbevegngen voor de aanpassing en uitbreiding van dit instrurnentariurn zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. Als we kijken naar de toepassing van het instrurnentariurn door de lijnorganisatie dan zijn er, met name buiten DMO, nog verbeteringen rnogegtjk. De belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de gefnterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gerneentebreed toe te passen niet worden nageleefd en worden afgedwongen. Andere oorzaken die door betrokkenen worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregebngen bij de overige diensten en het niet gerneentebreed gebruiken van het subsidiesysteem IQAAU. (in de organisatie vaak nog bij de oude naam SAGEM genoemd). Het Subsidieoverleg in zijn huidige vorm heeft nauwelijks mogelijkheden om gebruik van het ontwikkelde instrumentarium af te dwingen. Hiermee wordt beperkt invuihng gegeven aan het in het rekenkameronderzoek bedoelde expertisecentrum. gemeente Eindhoven

9 De lange weg naar verbetedng - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerncontrol/Clvster Internal Control OeAnitief Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie niet zelf haar verantwoordelijkheid neemt bij het verbeteren van het subsidieproces. Daarnaast zijn de volgende zaken opgevallen: De verplichting tot evaluatie voor de Subsidieverordening en voor de subsidies zelf is opgenomen in de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 (hierna te noeinen Subsidieverordenlng). Het evaluatieproces is nog niet beschreven. Het sanctiebeleid is gemeentebreed in een beleidsregel vastgelegd. Desondanks geven diensten buiten DMO aan dat ze het sanctiebeleid niet toepasbaar achten voor hun subsidieregelingen. DMQ past het sanctiebeleid in afgezwakte vorm toe, Ten aanzien van de door de rekenkamer aanbevolen functiescheiding geldt dat dit, met instemming van de accountant, is geregeld door een uitspraak van het Controllersoverleg. Er is zeker sprake van een toegenomen bewustwording op het gebied van koppeling van door de raad vastgesteld beleid met de activiteiten van subsidieontvangers. De huidige activiteitenbeschrijvingen binnen DMO zijn duidelijk SMARTer ingestoken en van een hoger niveau dan een aantal jaren geleden. Toch moet worden geconcludeerd dat nog onvoldoende sprake is van een transparante koppeling tussen activiteiten van subsidieontvangers en vastgesteld beleid van de raad met prestatie-indicatoren. in de Subsitleverordening is conform de aanbeveling van de ekenkame een passage opgenomen over de noodzaak van een sluitende begroting bij de te subsidiãńren insteliing. In de praktijk bfijkt hier in sommige gevallen van afgeweken te worden. Er wordt dan een inspanningsverplichting op de begroting opgenomen ter grootte van het tekort. Pit hoelt overigensãćâćňâăi financieel technisch gezien - geen probleem te zijn als de instelling beschikt over voldoende weerstandsvermogen. Het systeem van monitoring in de zfn van een strikter verantwoordingstraject, is door DMO opgezet en beschreven. Het gebruik van het subsidiesysteern SAGEM dwingt ruin of meer af het gehele proces te doorlopen. SAGEM wordt met name bij DMO gebruikt en niet bij de andere diensten. Ook wordt vaak alleen een instrurnentele beoordeling uitgevoerd. Voor een goede inhoudelijke monitoring is meer nodig dan alleen het systematisch gebruik van SAGE M. De bevinding van de accountant bij de interimcontroie 2008 dat overwegingen die ten grondslag liggen aan subsidievaststellingen op toereikende wijze moeten worden gedocumenteerd in de subsidiedassiers sluit hierbij aan. Zie aaw beslvit dd 13 Janvan 2009, dossiernvrnmer gemeente Eindhoven

10 l smart 2009 De lange weg neer verbetertng- De status van het subsldtebeheer door de gemeente Eindhoven, ConcemcontroircirrSter Intemal Contrei 2. Hoe doelmatig is de inzet van middelen (m.n. personele inzet) van de gemeente Eindhoven voor de kleine subsidfestramen (< )7 DMO verstrekt in aan subsidies ( De totale personele kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen E De personele kosten om een subsidie < te verstrekken zijn gemiddeld K 754. Uit het onderzoek is gebleken dat bij DMO met name voor de subsidies < E geldt dat de totale personele kosten (E ) bijna twee maal za hoog zijn dan het totaalbedrag aan verstrekte subsidie ( ). Het gemiddelde bedrag van de subsidies kleiner dan < E1.000 euro is E 400 en de gemiddelde kosten Aanbevelingen Hieronder worden voor alle verbeterpunten uit het rekenkamerondezoek die nog niet zijn afgehandeld aanbevelingen gegeven. Met uitzondering van verbeterpunt 186 inzake de integriteitstoets. Het College heeft besloten om de wet BIBOB voorlopig alleen toe te passen op de horeca. 1, Wijs ddn integraal verantwoorde(j ike instantie aan voor kadersteiiing, kneipuntsignaiering en het toezicht op de te verstrekken subsidies Per 1 januari 2009 is de organisatie gemeentebreed anders gestructureerd. De nie e organisatieopzet is bij uitstek het moment om voor het toezicht op het verstrekken van subsidies keen integraal verantwoordelijke ( subsidiekenniscentrum ) aan te wijzen. Dit subsidiekenniscentrum moet ook de bevoegdheid krijgen om toepassing van het subsidie-instrumentarium af te dwingen. Het centrum rapporteert aan de Directieraad. Afhankelijk van de manier waarop het bedoelde subs)diekenniscentrum vorrngegeven wordt, komt een dergelijk organisatieonderdeel (bijvoorbeeld als onderdeel van de sector JZ of Control) ook tegemoet aan een aantal nog bestaande hiaten in het subsidiebeheer. Overwogen kan bijvoorbeeld worden aan dit subsidiekenniscentrum ÃćâĆňâĂİ naast de taken die nu zijn toebedeeld aan het Subsidieoverleg - onderstaande taken toe te bedelen: Ondersteunende functie voor knelpunten bij begrotingssubsidies zoals opgenomen in bijlage 7A van de programmabegroting; Toezien op de naleving van de Subsidieverardening en beleid, waaronder het sanctiebeleid (VP 5) Cobrdineren van opleidingen op subsidiegebied (VP 13) Toezien op inzet juridische control (VP 7) Opstellen van handreikingen, richtlijnen omtrent te hanteren software (i.c. SAGEM) en formats (VP 1,4,8,10,14 en18) Uitgaande van het interne tarief dienstverlening zogit a E 73 per uer gememte Eindhoven

11 De lange sveg naar verbetering - De status van het sultsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Conoerncontrol/Goster Intemai Control DeAnhief >. Beschrjif het evaiuatieproces voor zowel de 5ubsidieverordening ais de verleende subsidies. Voer her proces vervolgens ook uit, Rapporteer hierover aan Directieroad en indien nodig het College. Neem dit bijvoorbeeld op in de af te sluiten managementcontracten. 28. Pas de 5ubsidieverordening aan conform de aanbeveling van de rekenkamer Neem in de Subsidieverordening op dat de evaluatie halverwege de collegeperiode plaats dient te vinden. 3. Leg afwijkingen van het sanctiebeieid expliciet vast err laat deze vooraf goedkeuren door het Coiiege. Als sprake is van een incidentele afwijking kan dit door een individueel dossier voor te leggen aan het college. Bilj vaker voorkomende gevallen zou een beleidsregel daarin moeten voorzien. Een dergelijke beleldsregel voorziet in een Juridische basis. 4. Pas de 5ubsidieverordening aan voor het onderdeel sluitende begroting. Voeg de volgende passage toe aan de Subsidieverordening : tenzij het weerstandsvermogen van de instelling toereikend is om de inspanningsverplichting op de begroting af te dekken en het college akkoord is. 5. Breng meer consistentie in de Iijn programmabegroting - productenramingsubsidievaststeiiing Neem bijvoorbeeld in de productenrarning voor grote gesubsidieerde instellingen (> per instelling) afzonderlijke prestatie-indicatoren op die aansluiten bij de doelstellingen in de programmabegroting. 6. Geef meer inhoud aan het monitoringsproces Zorg er voor dat de daadwerkelijke knelpunten ook echt met elkaar (gemeente en subsidieontvangende instelling) worden besproken, leg dat vast en neem zo nodig gezamenlijk of ieder afzonderlijk aanvullende maatregelen. 5AGEM is hiervoor een geschikt hulpmiddel. 7. Onderzoek de mogeiijkheid om zeer kleine subsidies doelmatiger af te handeien, Gedacht kan worden aan het verminderen van de controlewerkzaamheden van subsidies < E Bijvoorbeeld door deze subsidies alleen nog steekproefsgewijs te controleren of ze te verstrakken in de vorm van een waarderingssubsidie. gemeente Eindhoven

12 1 s maart 2009 De lange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De atatot van het subsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoerntontrol/Oester Internal Control Derinit1el x inleiding De rekenkamer heeft ln 2004 onderzoek gedaan naar het subsidiebeleid en- beheer van de gemeente Eindhoven. Daarbij zijn onder meer alle geldstrornen die als subsidie aangemerkt kunnen worden nader bezien, Op basis van de condusies en aanbevelingen van dit onderzoek is ln september 2005 een verbeterplan Subsidies opgesteld. Aan de verbetedngen is in 2006, 2007 en 2008 gewerkt. Toentertijd is afgesproken dat de opvolg/ng van de aanbevelingen van de rekenkamer zou worden beoordeeld. Deze Âńfspraak vormt de aanleiding voor dit eva luati con derzoek. Het onderzoek heeft de vorm van een artikel 213a onderzoek. Daelstelling onderzoek De vraagstellingen van het onderzoek iuiden als volgt Deze vraagstelling is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen: 1. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tot welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komt deze verbetering overeen met hetgeen tevoren is beoogd? 4. Zo nee, welke maatregelen zijn of worden genomen om alsnog tot het beoogde resultaat te komen? Meer specifiek gaat het om een systeemtoets: zijn de voorgestelde aanbevelingen (correct) ingevoerd. Er vindt dus voor onderdeel A geen onderzoek plaats naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het subsidiebeleid en -beheer op zich. Hndhoven

13 De iange weg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de te Eindhoven COncerneontrOIKiuster Internai COntral Deanitlef Deze vraagsteging is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen. 1. Wat is de omvang van de subsidieverlening < < ? 2. Hoeveel fte wordt hiervoor ingezet? 3. Is dit, gelet op vraag 1 en 2, een doelmatige inzet van middelen? Aanpak en uitvoering Het onderzoek is uitgevoerd door dossierstudie en interviews. Het narrnenkader voor dit onderzoek wordt gevormd door de aanbevelingen uit het onderzoek van de rekenkamer. Deze aanbevelingen zijn vertaald naar verbeterpunten in het verbeterplan Subsidies. Het normenkader is apgenarnen in bijlage IV. Anders dan het rekenkarneronderzaek zijn in dit evaluatieanderzoek geen specifieke subsidiestramen onderzocht. Dit onderzoek heeft zich gericht op het averkoepelende subsidieproces. Het onderzaek is uitgevoerd in de periode juni tot en met december De peildatum voor de rapportage en conclusies is december De gebruikte cijfers in tabel 1 en 2 hebben betrekking op de situatie november 2008 en zijn dan oak indicatief. Opdrachtgever van het onderzoek is het Callege van 8 en W. Aanspreekpunt voor het onderzoekstearn is wethouder drs, H.M. Don. Het onderzoek is onder verantwoordelijkheid van de concerncontrolier A.M.M.M. Verbakel, uitgevoerd door mr. C, Gebuis (Middelen/JZ), mr. AJ. Pasterna (Middelen/JZ), drs. LL.H. Roos (CS/CC) en drs. AA J.M. Voarbraak RE (CS/CC). Lees1zrijzer Het rapport begint met de condusies en de aanbevelingen. Hoofdstuk 1 bevat de inleiding waar de doelstelling van het onderzoek, de aanpak en de werkwijze zijn beschreven. In hoofdstuk 2, de contextanalyse, wardt de context rondom de subsidies beschreven. Hoofdstuk 3 bevat de bevindingen bij de vraagstellingen. Bijlage I geeft een uitgebreide toelichting bij de status van ieder afzonderlijk verbeterpunt. Bijlage II t/m VII geven een nadere detaillering van de gebruikte infarrnatie. Als gevolg van de reorganisatie per 1 januari 2009 van de gemeente Eindhoven bestaan bepaalde afdelingen inrniddeis niet meer of zijn van naam gewijzigd. Waar mogelijk is hiermee rekemng gehouden in dit document. Op een aantal plaatsten wordt omwille van de duidelijkheid en herkenbaarheid nog uitgegaan van de oude benamingen. gemeente Eindhoven

14 15 maart 2009 De lange weg naar verbetering-de status van het subsidiebeheer door de gemeente Eindhoven. Concerncontroi/Cluster Internal Control a. Contextanalyse Naar aanleiding van het rekenkameronderzoek subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer heeft een arnbtegjke werkgroep in opdracht van het College het verbeterplan Subsidies opgesteld. De hoofdaanbevelingen uit het rekenkameronderzoek waren. 1. Formuleer heldere beleidskaders voor de verschillende beleidsvelden, in de zin van zoveel mogelijk meetbare beleidsdoelen (SMART), als vertrekpunt voor het maken van prestatieafspraken (subsidievoorwaarden) met de subsidieaanvragers (middels vastlegging in beschikkingen). Hierbij dient ook gekeken te worden naar de (aanvullende) betekenis van de Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF) en wijze van toepassing. De raad dient hier zijn verantwoordelijkheid te nemen bij het vaststellen van beleid en het vaststellen van de programrnabegroting; 2. Draag zorg voor een uniformering/standaardisatie binnen de gemeente van het juridisch en financieel/administratief systeem ter beheersing van het subsidieproces. Neem de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling <DMO) zoveel mogelijk als referentie, vooral als het gaat om de beschikbaarheid van de vereiste expertise en het realiseren van een goede dossiervorrning en archivering; 3. Draag zorg voor gerneentebrede strikte toetsing en naleving van de geldende aanvraag- en verantwoordingsverplichtingen (zoals betere financiflle toetsing van aanvragen), evenals voor een betere tussentijdse rnonltoring. implementeer een effectieve toepassing van de hierbij aanwezige sanctiernogelijkheden. In het verbeterplan zijn deze drie hoofdaanbevelingen uitgewerkt in een lijst van 22 verbeterpunten. 6tsn van de verbeterpunten was het instellen van een Subsidieoverleg als vervolg op de ambtelijke werkgroep die het verbeterplan heeft opgesteld. 0tsn van de hoofdtaken van het Subsidieoverleg is het borgen dat acties uit het verbeterplan tot uitvoering komen. Voorzitter van het Subsidieoverleg is DNIO. Verder nemen aan het overleg vertegenwoordigers van DWZl, DSOB en Middelen/JZ en CS deel. Het Subsidieoverleg rapporteert jaarlijks aan het College over de stand van zaken van de 22 verbeterpunten. Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2008 De Subsidieverordening bestaat uit een aantal hoofdstukken. Hoofdstuk 1 bevat algemene subsidiebepalingen die van toepassing zijn op alle verstrekte subsidies, Hierin staan de bepalingen ten aanzien van de verlening en vaststelling van de beschikkingen. Hoofdstuk 2 tot en met 4 betreft afzonderlijke regelingen voor DSOB, DWZl, CS en DITO: Hoofdstuk 2: Ruimte (Ruimtelijke ordening) Hoofdstuk 3. Sociaal (Cultuur, Sport, Welzijn, Onderwijs en internationale cobrdinatie) Hoofdstuk 4: Economie (Versterking economische structuur, Werkgelegenheid en arbeidsmarkt) 10 gemeente Eindhoven

15 De lange vreg naar verbetering ÃćâĆňâĂİ De status van het subsidlebeheer door de gemeente 8 ndhoven. ConternCOntroi/Cluster lnternal Cuntoel OeAnitief Deze regelingen bevatten onder meer het toetsingskader en het subsidieplafand. Het vaststellen van een subsidieplafond is van belang, Zonder subsldieplafond is er sprake van een apenwinderegeling. Ook al is het beschikbare budget op, subsidies kunnen dan niet worden geweigerd. Is echter een plafond vastgesteld en bereikt, dan levert dit een weigeringsgrond voor subsidieaanvragen op. Vanuit JZ worden jaarlijks de subsidieplafands verzameld en ter vaststelling aan het College voorgelegd. Basis hiervoor is de vastgestelde begroting. Hoofdstuk 5 van de Subsidieverordening bevat algemene slotbepalingen. Hierin is ook een hardheidsclausule opgenamen voor die gevallen waar de verordening niet in voorziet en waarin het Callege de bevoegdheid wordt gegeven op deze gevallen te beslissen. SubsidiÃńring kan ap de volgende manieren plaatsvinden. Er zijn 3 soorten subsidies die allemaal ander hoofdstuk 1 van de Subsidieverordening vallen: paragraafsubsidies, begrotingssubsidies en incidentele subsidies. Per subsidie valgt hieronder een korte toelichting: Paragraafsubsidie SubsidiÃńring vindt plaats op grond van een regeling (paragraaf in de Subsidieverordeningl. De paragraaf biedt de wettelijke grondslag voor de subsidie. Bij paragraafsubsidies kunnen meerdere instellingen en/of personen subsidie aanvragen, Begrotingssubsidie De wet laat toe dat, als uitzandering, oak subsidies zander een regeling kunnen worden verstrekt. Je spreekt dan van een buitenwetteiljke subsidie. De raad vermeldt dan in de begroting de subsidieontvanger en het subsldiebedrag. JZ verzamelt jaarlijks de lijst met begrotingssubsidies. De Concernstaf neemt deze lijst op a)s bijlage bij de begroting. Incidentele subsidie De wet laat toe dat in inddentele gevailen zonder een regeling subsidie kan worden verstrekt. Het gaat om gevalien waarin zowel het aantal subsidieantvangers als het tijdvak van subsidiliring beperkt is. Indien dit niet het geval (meer) is, is voor verdere subsidiãńring eigenlijk een regeling nodig of vermelding op de begroting ais begrotingssubsidie. 11

16 15 maart 2009 De range weg naar verbetering - De status van het svbsidiebeheer door de gemeente eindhoven. Conoerncontrol/Cluster lnternal Control Oefinitlef Omvang subsidies Het merendeel van de subsidies wordt aangevraagd bij en verstrekt door DMO. Een veel kleiner deel ligt bij DWZI, D568 en CS. Het strbsi dielandschop van de gemeente Eindhoven kenmerkt zich als voigtr Rekenkameronderzoek ROOS { miljoen 8> 18, ,4 59,7 Segrotlngssubsidies 2QO < E Oe begrotingssusbsidies < f in de Programmabegroting 2009 gijn opgenomen in bijlage ill. Veiligheid is niet opgenomen in primaire begroting gemeente Bndhoven

17 De lange weg naar verbetering - De status van het subsidiebehees door de genteente Hndhoven. concerncontrol/cluster Internet control Bevinding eo Dit hoofdstuk is verdeeld in een tweetal paragrafen. De eerste paragraaf heeft betrekking op de eerste anderzoeksvraag, De tweede paragraaf heeft betrekking op de tweede onderzoeksvraag. A Hebben de voorgestelde verbeteringen op het gebied van het subsidiebeleid en ÃćâĆňâĂİ beheer geleid tot de gewenste veranderingen Om de vraag te beantwoorden af de voorgestelde verbeteringen hebben geleid tot de gewenste veranderingen lnoeten vier deelvragen worden beantwoord: I. Zijn de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk ingevoerd? 2. Tat welke veranderingen hebben de ingevoerde verbetermaatregelen geleid? 3. Zijn de veranderingen een verbetering en komen deze overeen met hetgeen van te voren is beoogd! 4. Zo nee welke maatregelen zijn of worden genomen am alsnog tat het beoogde resultaat te komen? Voordat we bovenstaande vragen beantwoorden willen we eerst wat overkoepelende bevindingen weergeven. In het rekenkamerrapport werd geconcludeerd dat de situatie bij DMO (waar bijna 9096 van de subsidies wordt verstrekt) weliswaar voor verbetering vatbaar is maar op een ff in aantal punten ook als voorbeeld kan dienen voor de overige diensten van de gemeente. Ook nu, 4 jaar later, zien we nog steeds grate verschillen in de aanpak van het subsidieproces tussen de versâńhillende diensten. Koewel het beleid gelneentebreed geldt en verplicht is gesteld, is de gemeentebrede toepassing ervan geen gemeengoed, Belangrijkste reden die hiervoor wordt genoemd door de ge?nterviewden, is het feit dat de afspraken om het subsidiebeleid gemeentebreed toe te passen niet worden afgedwongen. Andere oorzaken die worden genoemd zijn de afwijkende vorm van de subsidieregelingen bij de andere diensten en het niet gemeentebreed gebruiken van het "subsidiesysteem" SAGEM. De verbeteracties zijn in het rekenkamerrapport verdeeld in 3 hoofdgroepen: verbeteracties gericht op de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid. ln deze rapportage sluiten wij aan bij deze indeling. In dit hoofdstuk worden de verbeteracties niet allenlaal individueel besproken maar de meest relevante/opmerkelijke er uit gelicht. Een totaaloverzicht van de status van de verbeteracties is opgenomen in bijlage I, gemeente Sndhoven

18 1S maart 2009 De lange weg naar verbetering- De status van hetsubsidiebeheer door degemeente Eindhoven. Con trol/cluster internal Control Deiinitief SWx Verbeteracties RechtmatigheM (ot t/m og) Voor de verbeteractles ten aanzien van de rechtmatigheid geldt in zijn algemeenheid dat de gerneentebrede formats zijn ontwikkeld en dat de aanbevolen aanpassingen van de Subsidieverordening (zoals bijvoorbeeld de vorming van een egalisatiereserve) zijn gerealiseerd. De toepassing van de forrnats en de wijzigingen in de Subsidieverordening is echter nog niet vanzelfsprekend. De gemeentebrede formats voor subsidiebeschikkingen en de daarmee samenhangende correspondentie zijn ontwikkeld, opgenomen in het subsidlesysteem SAGEM en, voor de diensten die SAGEM niet gebruiken, gepubliceerd op het gemeentelijk intranet (PINO). In de praktijk worden deze formats voornainelijk binnen DMO gebruikt en niet bij de overige organisatieonderdelen. Opvaliend is dat organlsatieonderdelen die veeh/uldig met DMO te maken hebben of er zelfs onderdeel van zijn gaan uitmaken, zoals stadsdeelgericht werken, in toenemende mate overgaan op de 5AGEM systematiek. SAGEM wordt ook gebruikt voor de dossiervorming van de subsidies, Gelnterviewden vragen zich af in hoeverre het afschaffen van de dienstenstructuur van invloed is op het subsidieproces en -beheer in het algemeen en standaardisering, uniformering en gerneentebreed gebruik van SAGEMinhetbijzonder. ln de Subsidieverordening is nu opgenomen dat zowel de Subsidieverordening zelf als ook de subsidies moeten worden geãńvalueerd en dat een egalisatiereserve moet worden gevormd, Uit het onderzoek is gebleken dat hoewel de Subsidieverordening op deze punten is aangepast de dagelijkse praktijk nog afwijkt, Dit geldt met name voor de verplichting tot evalueren. Op 20 december 2005 heeft de raad ingestemd met het opnemen van een evaluatiebepaling in de Subsidieverardening. Deze bepaling voorziet in een evaluatie en actualisatie van de Subsidieverordening, maar niet halverwege de collegeperiode zoals aanbevolen door de rekenkamer. 6edoelde evaluatie heeft tot nu toe nog niet plaatsgevonden. Vanuit het 5ubsidieoverleg is in het voorjaar van 2008 begonnen met het opstellen van een overzicht met gegevens" van alle subsidieparagrafen. De in de verbeteractie genoemde beschrijving van het evaluatieproces zelf is niet gerealiseerd. Hetzelfde geldt voor de inmiddels in artikel 28 van de Subsidieverordening opgenomen bepaffng dat subsidies op grond van een wettelijk voorschrift 4%n maal in de vier jaar moeten worden geevaiueercl Het systeem van monitoring, in de zin van een strikter verantwoordingstraject, is door DMO opgezet en beschreven in het Handboek rnonitoring gesubsidieerde instellingen". Via het Subsidleoverleg en PINO is dit verspreid over de diensten. Het handboek dateert uit Juni 2005 en wordt momenteel geactualiseerd. Het gebruik van SAGEM dwingt min of meer af het gehele proces te doorlopen. De indruk bestaat bij getnterviewden dat door middel van SAGEM een met name instrumentele beoordeling plaatsvindt. Voor een goede monitoring van subsidies is e Inwerkingtreding, wijsigingen, geldigheidsduur, verantwoordelijke/aarupreekpuntl 14 gemeente EIndhoven

19 De lange weg naar verbetering - De status van het subsidiebeheer door de gemeente Bndhoven. Conoernoontrol/Cluster lnternal Control echter meer nodig dan alleen het systematisch gebruik van 5A6EM. Het voor- en najaarsoverleg moet niet alleen als een formeel gespreksmoment tussen gemeente en subsidiiint worden gehanteerd, Veel belangrijker is dat de daadwerkelijke inhoudelijke knelpunten met elkaar worden besproken en dat (wederzijds) noodzakelijke aanvullende maatregelen worden genomen en zichtbaar worden vastgelegd in het dossier. Op 23 juni 2008 is door het College de Beleidsregel sancties in het kader van subsidies" vastgesteld. Doel van deze beleidsregel is een tijdige en complete aanvraag van subsidies. Ook worden de vaststelling en monitorlng van de subsidies geregeld. Deze beleidswijziging is al vanaf 2007 aangekondigd en ook in de rappelbrieven voor subsidieaanvragen voor 2009 wordt het sanctiebeield vermeld. intern is het sanctiebeleid aan alle directeuren bekend geinaakt. Het komt nu op de toepassing ervan aan. Vit het onderzoek blijkt dat ook voor het sanctiebeleid geldt dat met name DMO gemotiveerd is dit beleid toe te passen en dat de overige diensten het sanctiebeleid niet toepasbaar vinden voor hun subsidieregelingen. Binnen DIVIO vindt toezicht op de naleving van het sanctlebeleid plaats door Planning & Control. Voor de overige diensten is dit niet geregeld. 6ezien de recente vaststelling van de beleidsregei was het ten tijde van het onderzoek nog niet mogelijk te kijken wat de effecten ervan zijn. Het uitvoeren van het merendeel van de verbeterpunten vergt besluitvorming door het College (zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het sanctiebeleid). Bestuurlijk draagvlak voor de uitvoering daarvan is daarmee aanwezig. Directeuren en betrokken medewerkers worden persoonlijk op de hoogte gesteld van uitgevoerde verbeteracties. Ook wordt informatie op PINO geplaatst. Ten aanzien van de vereiste functiescheiding geldt dat dit is geregeld door een uitspraak van het Controilersoverleg. De accountant heeft hiermee ingestemd. Aan het verbeterpunt over de noodzaak tot inventarisatie van juridisch advies en juridische contra! is tot op heden nog geen uitvoering gegeven. De juridische control rol zat voorheen bij de controllers van de diensten die het ittitiatlef konden nemen om JZ om advies te vragen. Deze juridische control rol vormt eveneens een aandachtspunt ln de nieuwe organlsatiestructuur per I januari 2009, Ook het verhelderen van subsidiãńring van activiteiten in relatie tot inkoop van diensten is nog niet afgerond. Er zijn is al een themadag geweest. Maar een handreiking ontbreekt nog. Het systeem van de wijksubsidies is inmiddels aangepast: er is nu hhn regeling en ook is er h4n co5rdinator voor alle wijken. gemeente Eindhoven

20 t 5 maart 2009 De lange weg naar varbotaring - Da status van hat suhskilabehaar door de gemeente Hndhovan, 16 gemeente Elndhouan Concarncontrol/Clustar lntamsl Control B.A.z Verbeteracties doelmatigheid (ro t/m aq Ook voor het merendeel van de verbeteracties op het gebied van doelmatigheid geldt dat met name de intplementatie binnen DMQ ln gang is gezet. Binnen de overige diensten is dit nog maar zeer beperkt het geval. Door het Subsidieoverleg is richting directeuren van diensten gecommuniceerd dat er strakker moet worden toegezien op het verkorten van doorlooptijden en het vasthouden van tertnijnen. Binnen DMO werd hier tot nu toe op toegezien door Planning 8 Control. Ook itet instellen van het Subsidieoverleg is het resultaat van een verbeteractie. Zoals beschreven in hoofdstuk 2 heeft het Subsidieoverleg als hoofdtaken het codrdineren van de uitvoering van het verbeterplan, het bewaken van de voortgang en het fungeren ais expertisecentrurn voor subsidies binnen de gemeente. Het Subsidieoverieg rapporteert over de voortgang aan het College en aan de concerndirectie. In het Subsidieoverleg zijn alle diensten vertegenwoordigd onder voorzitterschap van DMO. ln 2006 is vanuit het Subsidieoverleg geconstateerd dat het niet altijd even gernakkegjk was om binnen de verschillende diensten dingen gereaiiseerd te krijgen. Er is een brief verstuurd richting concerndirectie om hiervoor aandacht te vragen. Hierna is, volgens de leden van het Subsidieoverleg, de situatie nauwelijks verbeterd. Het Subsidieoverleg ziet het overigens niet ais haar taak en vindt ook dat zij geen bevoegdheid heeft gekregen om te toetsen of de voorgestelde verbeteringen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd door de diensten. Overigens vragen wij ons af of deze taakinterpretatie juist is gezien de taakbeschrijving in het verbeterplan. Hiermee wordt derhalve beperkt invulling gegeven aan het door het rekenkameronderzoek bedoelde expertisecentrum. Keerzijde van de medaille is dat de (lijn)organisatie blijkbaar ook niet in staat is zelf invulling te geven aan de noodzakelijke verbetering van het subsidieproces. Veel getnterviewden geven aan dat het, met het oog op de nieuwe organisatie, goed zou zijn ais er Rn organisatieonderdeel voor subsidie zou komen. Vooral de aansluiting van organisatieonderdelen ÃćâĆňâĂİ belast met subsidieverstrekking- die tot 1 januari 2009 waren ondergebracht bij DSOB, DND en CS bij Hn organisatieonderdeel wordt van belang geacht. Een andere optie die wordt genoemd is 4& sturende instantiejopdrachtge ver. Bovenstaande zou de uniformiteit, het toetsen en evalueren van het subsidiebeheer ten goede komen. Inmiddels is. op initiatief van het Subsidieoverleg, aandacht voor de opleiding van betrokken medewerkers op het gebied van subsidies. Feit is dat de opleidingen veelal een ad hoc karakter hebben en niet structureel zijn ingebed. Deelname is ook niet verplicht voor medewerkers maar vrijblijvend.

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R2026. OOI Inboeknummer oybstoozoy Dossiernummer po7.4or ra maart zooz Raads informatiebrief Betreft Rapportage verbeterplan subsidies. 1 Inleiding In november 2003 heeft

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid

Rekenkamercommissie. Onderzoeksplan subsidiebeleid Rekenkamercommissie Onderzoeksplan subsidiebeleid gemeente Best Oktober 2015 Rekenkamercommissie gemeente Best Drs. J. J.M. van den Heuvel, Voorzitter Drs. M.A. Koster RA, Lid J.M. van Berlo (secretaris)

Nadere informatie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie

Onderzoeksplan Subsidiebeleid. Rekenkamercommissie Rekenkamercommissie Onderzoeksplan Subsidiebeleid gemeente Oss Oss, 23 februari 2005 1 1. Inleiding De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Oss ingesteld op 1 september 2004. Inmiddels heeft

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard

Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Rapportage RCHW Subsidie met beleid (Korendijk) Rekenkamercommissie Hoeksche Waard Februari, 2013 Inhoudsopgave 1. Subsidie met beleid... 3 1.1. Inleiding... 3 1.2. Doelen vertaald naar subsidiedoelen...

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011.

Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland van 26 september 2011, tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011. Provinciale Staten van Noord-Holland; overwegende dat het

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

onderzoeksopzet effecten van subsidies

onderzoeksopzet effecten van subsidies onderzoeksopzet effecten van subsidies september 2010 1 inleiding Het toekennen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk middel om zijn doelen te realiseren. Dit kunnen doelen zijn op het terrein

Nadere informatie

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES

RIS 291662 ONDERZOEKSOPZET OPVOLGINGSONDERZOEK SUBSIDIES RIS 291662 Februari 2016 INHOUDSOPGAVE 1 Achtergrond en vraagstelling 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Wet- en regelgeving, beleid en organisatie 4 1.3 Relevantie 7 1.4 Toegevoegde waarde van dit onderzoek 7 1.5

Nadere informatie

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik

Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik Notitie doorwerkingstraject subsidiebeleid Bunnik September 2011 1. Inleiding In 2009 heeft de rekenkamercommissie Bunnik een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het subsidiebeleid. In juli

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1271780 Datum: Portefeuillehouder: 15 maart 2016 R. Helm Afdeling / Team: Werk&Welzijn / WMO Behandeld door: H.F. Schoep

Nadere informatie

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM

HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM HANDREIKING HARMONISATIE SUBSIDIEBELEID GEMEENTE EDAM-VOLENDAM Zoals bekend dient in de kader van de fusie het beleid bij de gemeenten, waaronder subsidiebeleid, te worden geharmoniseerd, dit op grond

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Sociale wijkzorgteams Den Haag

Sociale wijkzorgteams Den Haag Sociale wijkzorgteams Den Haag Onderzoek naar voorwaarden voor doeltreffend en doelmatig functioneren De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de sociale wijkzorgteams in Den Haag. Daarbij is gekeken

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00009 Beslisdatum B&W 14 januari 2014 Dossiernummer 14.03.252 Raadsvoorstel Wijziging Algemene Subsidieverordening Eindhoven- social return Inleiding Iedereen moet

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

III. de formulieren behorende bij de subsidiebeschikking vast te stellen.

III. de formulieren behorende bij de subsidiebeschikking vast te stellen. Agendapunt : 04. Voorstelnummer : 01-001 Raadsvergadering : 30 januari 2014 Naam opsteller : Linda de Groot Informatie op te vragen bij : Linda (de) Groot Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp, Cees Roem

Nadere informatie

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR datum vergadering 17 juni 2010 auteur Daniëlle Vollering telefoon 033-43 46 133 e-mail dvollering@wve.nl afdeling Staf behandelend bestuurder drs. J.M.P. Moons onderwerp agendapunt Uitkomst en benutting

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: Algemene toelichting Begrippen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014

TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 TOETSINGSKADER BUDGETOVEREENKOMSTEN GEMEENTE DOETINCHEM JUNI 2014 Inleiding Jaarlijks wordt er aan diverse instanties subsidie verstrekt voor haar activiteiten. De activiteiten bewegen zich van buurtfeestjes

Nadere informatie

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten

= Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Voorstel invulling aanbevelingen rapport Sturing grote projecten Raadsvoorstel = Datum raadsvergadering: 15 december 2010 Agenda nr.: (in te vullen door griffie) Portefeuillehouder: Onderwerp: S. Adriaansen/J.A. Peeters Registratiecode: (in te vullen door griffie) Voorstel

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231

Raadsstuk. Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 Raadsstuk Onderwerp: 213a verordening Reg.nummer: 2012/469231 1. Inleiding De Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur van de gemeente Haarlem (reg.nr.:

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

In november 2012 is de gemeente Oostzaan gestart met het opnieuw vormgeven de van het subsidieproces. Doel van het nieuwe subsidieproces is tweeledig:

In november 2012 is de gemeente Oostzaan gestart met het opnieuw vormgeven de van het subsidieproces. Doel van het nieuwe subsidieproces is tweeledig: M E M O Aan : Gemeenteraad Oostzaan Van : Beleid en regie / M. ten Brink Datum : augustus 2013 Onderwerp : Wijzigingen subsidieproces Oostzaan Geachte raadsleden, In november 2012 is de gemeente Oostzaan

Nadere informatie

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015

Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoek Invoering nieuwe WMO per 2015 Onderzoeksopzet van de Rekenkamercommissie voor Vlagtwedde en Bellingwedde Inleiding De gezamenlijke Rekenkamercommissie (RKC) van de gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3. Doetinchem, 20 september 2006, nr. 177. Aldus besloten 28 september 2006. Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Aan de raad AGENDAPUNT NR. 3 Aldus besloten 28 september 2006 Derde uitwerking nieuw subsidiebeleid Ingaande 1 januari 2007 moet er (effectief) een nieuw subsidiebeleid gelden voor de gemeente Doetinchem.

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel advies Cultuur Eindhoven: de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00457 Beslisdatum B&W 4 maart 2014 Dossiernummer 14.10.451 Raadsvoorstel advies "Cultuur Eindhoven": de uitwerking van de opdracht uitwerkingsagenda Cultuur Totaal

Nadere informatie

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017

Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Toelichting op de Algemene Subsidieverordening Gemeente Heerde 2017 Begripsomschrijvingen In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: - algemene groepsvrijstellingsverordening:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 212560 Datum voorstel: 13 mei 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer P. Lucassen Afdeling: BV Finance & Control Agendapunt 2 Onderwerp/Titel: Verslag interne controle

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Raads Inforrnatiebrief

Raads Inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 543. OOI Inboeknummer o8bstoo4r8 Dossiernummer 8rz.4or zz april zoo8 Raads Inforrnatiebrief Betreft Onderzoeksrapportage collegeonderzoek (zxza van de Gemeentewet)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

Grip op subsidies Borging van doeltreffendheid en doelmatigheid

Grip op subsidies Borging van doeltreffendheid en doelmatigheid Grip op subsidies Borging van doeltreffendheid en doelmatigheid Rekenkamerbrief 2014-10 25 juni 2014 Geachte leden van de gemeenteraad, Met deze brief wil ik u informeren over de eerste uitkomsten van

Nadere informatie

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd.

B&W Vergadering. Toelichting Bijbehorende beschikkingen worden opgesteld en nog als bijlagen toegevoegd. 2.2.10 Vaststellen subsidie promotionele activiteiten 1 Dossier 2138 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 2138 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 5 september 2017 Agendapunt 2.2.10 Omschrijving Vaststellen

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; De raad van de gemeente Schiermonnikoog; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2014; B E S L U I T: vast te stellen de: Subsidieverordening Verduurzaming particuliere

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T

R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T R A A D S V O O R S T E L E N O N T W E R P B E S L U I T Registratienummer raad 1108973 Datum: Behandeld door: 3 December 2013 griffie Afdeling/Team: Griffie / Onderwerp: digitalisering raad Samenvatting:

Nadere informatie

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v.

Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. AB Jeugdhulp Rijnmond 23 april 2015 bijlage 1 bij agp 11 Kadernota accountantscontrole jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 2015 e.v. 1 1. Inleiding ln het Besluit Accountantscontrole

Nadere informatie

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016

Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging Algemene subsidieverordening update zomer 2016 Leeswijzer modelbepalingen - [datum] of [naam gemeente] = door gemeente in te vullen, zie bijvoorbeeld artikel II. - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 9, derde de lid, onder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm.

gemeente Eindhoven Door deze wetswijziging is het nodig om in de ASV WOPT-norm te wijzigen in WNT-norm of een andere norm. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel1e Wijziging Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven - topinkomens Inleiding Vanuit een doelmatige en maatschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert

Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert Onderzoeksaanpak Grondbeleid en grondprijsbeleid Gemeente Weert september 2013 Rekenkamer Weert 1. Achtergrond en aanleiding Het grondbeleid van de gemeente Weert heeft tot doel bijdrage te leveren, met

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Aan de leden van de Raadscommissie Mens & Samenleving Behandeld door Manuela Lageweg Doorkiesnummer 030 2862709

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 11 december 2006 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Kaderverordening Subsidieverstrekking Welzijn Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 9 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 221013/201 afdeling: Welzijn Onderwerp: Stichting ECl

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de Algemene Subsidieverordening Hilversum 2011 en Titel 4.2, Titel 4.4 en paragraaf van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hilversum Nr. 95659 7 juni 2017 Subsidieregeling gemeente Hilversum 2017 Burgemeester en wethouders van Hilversum; Gelet op de Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport "Lage Zwaluwe West"

OPINIERONDE 7 maart 2013. Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek Kafi en Rekenkamerrapport Lage Zwaluwe West Aan de Raad Made, 29 januari 2013 OPINIERONDE 7 maart 2013 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 21 maart 2013 Registratienummer: 13int00406 Casenr: 13.00148 Onderwerp: Aanbevelingen n.a.v. Raadsonderzoek

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.2y8.oor rnboeknummer osjorzs64 Classificatienummer oy Dossiernummer s4y.sop r9 november 202 Raads informatiebrief Betreft aanbesteding accountantswerkzaamheden 1 Inleiding

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer

Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer InboeknummerÃćâĆňâĂİ gemeente Eindhoven Rekenkamercommis sic Raadsnummer oq.. Rro g8. oor Beslisdatum B&W Dossiernummer- Raadsvoorstel Rekenkameronderzoek subsidiebeleid en -beheer 1 inleiding Op verzoek

Nadere informatie

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten:

raadsvoorstel voorstel B&W stelt de raad voor het volgende te besluiten: raadsvoorstel zaak/onderwerp Z-14-01515 / portefeuillehouder M.A. den Boer afdeling Bedrijfsondersteuning opgesteld door M. Gobati datum/voorstel nr 30 september 2014 / * datum raad 30 oktober 2014 voorstel

Nadere informatie

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES

ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES EFFECTMETING ONDERZOEK GRIP OP FINANCIËLE RELATIES REKENKAMERCOMMISSIE BUSSUM Postbus 85203 3508 AE Utrecht [t] 030 233 44 29 [f] 030 262 34 38 [i] www.necker.nl Onderzoeker De heer R.C. (Reinier) Dijkstra

Nadere informatie

voorstel aan de gemeenteraad

voorstel aan de gemeenteraad voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente sector - afdeling cs steller Esther Schilt onderwerp Normenkader rechtmatigheidscontrole telefoon 8537 voorstelnummer 132 8 november 2005 iz-nummer

Nadere informatie

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer:

VMLJ Sweelssen. Telefoonnummer: Raadsvergadering 01-12-2015 Volgnummer 113-2015 Onderwerp Wijziging beleidsnota Reserves, voorzieningen, weerstandsvermogen en risicomanagement Programmanummer - Registratienummer Collegevergadering 29-09-2015

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR

SUBSIDIEBELEID KUNST EN CULTUUR Gelet op artikel 5 lid 2 van de algemene subsidieverordening stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel het volgende beleid vast voor de subsidiebegrotingspost kunst en cultuur.

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017

Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Verordening rekenkamer Giessenlanden 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders; b. commissie: commissie voor de rekenkamer

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Onderzoekscommissie Steenwijkerland

Onderzoekscommissie Steenwijkerland Onderzoekscommissie Steenwijkerland Adviesrapportage onderzoek verbouwing De Meenthe (2) 1 oktober 2012 Colofon Een onderzoek door de raad is een op waarheidsvinding gericht onderzoek naar een specifiek

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies Purmerend

Controleprotocol subsidies Purmerend Controleprotocol subsidies Purmerend B&W d.d. 10-2-2015 Pagina 1 van 5 Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Purmerend op grond van de

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie