NSO ACTIVITEITENOVERZICHT 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NSO ACTIVITEITENOVERZICHT 2014"

Transcriptie

1 NSO ACTIVITEITENOVERZICHT TABAK 1.1 Leeftijdsgrens van 16 naar 18 Het verbeteren van de handhaving leeftijdgrens tabaksverkoop was een speerpunt gedurende geheel Per 1 januari ging de wettelijke leeftijdsgrens tabaksverkoop omhoog van 16 naar 18 jaar. Daarbij kwam dat de brancheorganisaties van alle verkoopkanalen (tabak-/ gemak, supermarkten, automaten en petrol) besloten tot 25 jaar om een ID te vragen. Rond 2 januari ontvingen alle tabaks- en gemakswinkels een NIX18 informatiepakket, met allerlei materialen voor in de winkel. Half januari ging de nieuwe e-learningmodule soms moet je nee verkopen live. Eind 2014 is deze bijna 2000 keer gevolgd! Ook half januari vond een bijeenkomst plaats van NSO en FSIT. Met ruim 50 betrokkenen (vertegenwoordigers van commerciële organisaties, groothandel en fabrikanten) werd gesproken over hoe gezamenlijk de handhaving van de leeftijdsgrens verbeterd kon worden. Per 1 januari trad ook het zogenoemde 3-strikes-out-systeem in werking. Dat betekent dat bij een derde constatering van overtreding leeftijdsgrens een week ontzegging van tabaksverkoop wordt opgelegd. Begin mei legde de NVWA een eerste tabaksverkoopverbod op o.b.v. deze regeling. In april werden in een pilot drie ID-lezers getest. Van ieder apparaat werden tien exemplaren getest in totaal dertig winkels. De ID-Reader kwam daarbij als beste uit de bus. Een handig apparaatje voor op de toonbank als hulpmiddel bij de handhaving leeftijdsgrens. In een collectieve actie van de NSO en deelnemende Commerciële Organisaties (CO s) en met financiële steun van FSIT, Staatsloterij en Lotto werden 1100 ID-Readers aangeschaft en in de branche verspreid. Begin juni werd een 2 e NIX18-campagne pakket afgeleverd bij alle NSO leden. Bestaande uit onder meer: oranje deurstickers, een wobbler, een kassamat en schapstroken. Distributie vond plaats via Foox en Lekkerland. Ook werden gedurende 2014 meerdere filmpjes gemaakt en toegestuurd naar de hoofdkantoren van de CO s voor plaatsing in de narrow casting systemen. De NIX18-stand en het promotieteam waren goed zichtbaar aanwezig op het TabakPlus 2014 Evenement. Gedurende 2014 zijn alle NSO-leden bezocht door een 18- of 19-jarige mystery shopper. Daaruit bleek dat de handhaving van de leeftijdsgrens beter wordt nageleefd dan in 2013 maar nog niet op het gewenste niveau van meer dan 90 % zit. In december heeft de NSO een brief gestuurd naar Staatssecretaris van Rijn en aan de Tweede Kamer. Daarin wordt een overzicht gegeven van de (bovenstaande) inspanningen die de ondernemers in de tabaksdetailhandel gedurende 2014 gedaan hebben, ter verbetering van de handhaving leeftijdsgrens. Ook vraagt de NSO aandacht voor een aantal nog op te lossen knelpunten: * Neem controle tot 25 jaar mee in de landelijke NIX18 campagne. * Verbreedt de NIX18 campagne tot tabak, alcohol èn kansspelen. * Stel ook de jeugdige strafbaar die tabak probeert te kopen. * Pak illegale verkooppraktijken aan. Een aantal Kamerleden heeft eind december al op deze brief gereageerd. De NSO heeft hen uitgenodigd een werkbezoek te brengen aan een tabaks-/gemakswinkel. 1

2 1.2 Geen accijnsverhoging tabak per 1 januari 2014 Ondanks dat in het regeerakkoord wel een verhoging van de tabaksaccijns was voorzien op 1 januari 2014, werd deze door het Kabinet uitgesteld tot 1 januari Het Ministerie van Financiën gaf daarmee gehoord aan de lobby van onder meer de NSO. Het Ministerie erkende dat: meer mensen hun tabakswaren in het buitenland kopen. Door de accijnsverhoging nu uit te stellen, kan de verkoop van tabak in Nederland weer wat herstellen. Eind januari vond een overleg plaats op het Ministerie van Financiën over tabaksaccijns. De NSO gaf daarin aan dat de drastische volumedaling in tabak grotendeels is toe te schrijven aan accijnsverschillen met de buurlanden. Zolang deze blijven bestaan is het noodzakelijk dat de accijnzen niet omhoog gaan. Gedurende heel 2014 was de Accijnsmonitor actief. Regelmatig werden persberichten verstuurd met informatie over achterblijvende accijnsinkomsten. Ook de betrokken Kamerleden zijn door ons uitvoerig geïnformeerd. Desondanks heeft de Tweede Kamer geen actie ondernomen om de tabaksaccijns per 1 januari 2015 niet te verhogen. 1.3 Nieuwe Europese Tabaksproducten Richtlijn vastgesteld In februari heeft de Europese Commissie de nieuwe Tabaksproducten richtlijn (TPD, Tobacco Product Directive) vastgesteld. Deze nieuwe wetgeving bevat strengere voorschriften voor de productie en presentatie van tabaksproducten in de EU. Enkele bepalingen uit de nieuwe richtlijn: * Het bovenste deel van sigaretten- en shagpakjes moet voor 65 % bedekt zijn met gezondheidswaarschuwingen (afbeelding en tekst). * Het in de handel brengen van sigaretten en shag met een kenmerkend aroma (anders dan tabak) wordt verboden. * E-sigaretten worden onder deze richtlijn geplaatst. De verkoop wordt daarmee niet beperkt, maar voor e-sigaretten gaan dezelfde reclamebeperkingen gelden als voor traditionele tabaksproducten. In mei heeft het Europees Parlement de nieuwe tabaksproductenrichtlijn vastgesteld. Nationale regeringen hebben vervolgens maximaal twee jaar de tijd om de richtlijn te vertalen in nationale wet- en regelgeving. Uiterlijk per mei 2016 zullen de bepalingen uit de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn van kracht zijn in Nederland. 1.4 NSO bepleit regelgeving verkoop e-sigaretten In april pleitte de NSO voor snelle duidelijkheid over de regelgeving bij de verkoop van e- sigaretten. In een brief aan Staatssecretaris Van Rijn (VWS) werd een aantal suggesties gedaan voor nadere regelgeving, gebaseerd op de kort daarvoor gewijzigde Europese Tabaksproductrichtlijn en aansluitend bij de praktische marktsituatie. In mei publiceerde het Ministerie van VWS een concept Tijdelijk Warenwetbesluit elektronische sigaret. Dit warenwetbesluit geeft regels over de productie en verkoop van elektronische sigaretten en is inderdaad gebaseerd op de nieuwe Europese Tabaksproducten richtlijn. In juni vond overleg plaats over dit concept. Via VNO-NCW gaf de NSO input voor dit overleg. Het definitieve tijdelijk warenwetbesluit elektronische sigaret werd uiteindelijk pas 24 november gepubliceerd en treedt per 1 februari 2015 in werking. De NSO heeft hierover een Leeswijzer opgesteld en aan haar leden ter beschikking gesteld. Op initiatief van de NSO heeft MKB-Nederland over dit tijdelijk warenwetbesluit een brief gestuurd naar Staatssecretaris van Rijn. Daarin wordt een latere invoeringstermijn bepleit, namelijk pas per 1 mei Overleg met Douane/Belastingdienst Eind oktober vond een overleg plaats met de Douane/Belastingdienst. Vanuit het gezamenlijk belang illegale tabaksverkoop zoveel mogelijk te signaleren en tegen te gaan. 2

3 De ervaringen van tabakswinkeliers zijn voor de Douane erg belangrijk. Daarom was de Douane/Belastingdienst ook met een eigen stand aanwezig op het TabakPlus 2014 Evenement. Geconstateerd is dat er minder schroom is bij ondernemers om illegale praktijken te melden bij de Douane. Afgesproken werd onder meer dat de NSO meer aandacht besteden aan de App Meldpunt Accijnsfraude waarmee gemakkelijk een geconstateerde overtreding van de Accijnswetgeving kan worden gemeld. 2. KANSSPELEN 2.1 Concept nieuwe Wet op Kansspelen en Kansspelen op Afstand voorzien van advies Raad van State In juni is het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de Kansspelen openbaar gemaakt. Het wetsvoorstel is voorzien van het advies van de Raad van State. Wat direct al opvalt is het feit dat de regering in het voorstel de ongelijke behandeling in het tarief voor de kansspelbelasting van 20 % voor de nieuwe online spelen ten opzichte van de reguliere spelen 29% in stand houdt. Tegen deze ongelijkheid hebben wij al enkele malen geageerd. Ook de Raad van State is in haar advies over deze ongelijke behandeling zeer kritisch. In oktober heeft de NSO haar visie op het wetsvoorstel Kansspelen op Afstand en de wijzigingen in de Wet op de kansspelbelasting bij de Tweede Kamer ingediend. Kernpunten zijn: a. Level playing field: een gelijk percentage kansspelbelasting op zowel online (internet) als offline (fysieke winkel) kansspelverkopen. b. Kansspelverkoop via internet alleen als de leeftijdsgrens reëel gehandhaafd kan worden met wellicht ook functie voor de fysieke retail in de controle van de leeftijd. c. Verbreding NIX18 campagne (alcohol en tabak) naar kansspelverkopen. Nu voor al die producten de grens op 18 jaar staat is het verstandig om vanuit de doelgroep jeugd een eenduidige bewustwordingscampagne te voeren en de handhaving te stroomlijnen. De behandeling van de nieuwe wet zal pas in 2015 aanvangen. 2.2 Staatsloterij en Lotto in gesprek over mogelijke fusie In januari werd bekend dat de Nederlandse Staatsloterij en De Lotto in gesprek zijn over een vergaande samenwerking. Een fusie zou leiden tot de grootste kansspelaanbieder in Nederland, met een omzet van ruim 1,2 miljard euro. In de media werd gemeld dat de twee bedrijven al enige tijd gesprekken worden gevoerd en dat binnenkort duidelijk zal zijn in welke hoedanigheid de samenwerking precies vorm gaat krijgen "Met het oog op de nieuwe Wet op de Kansspelen en het openstellen van de Nederlandse kansspelmarkt voor buitenlandse online kansspelaanbieders in 2015 oriënteert De Staatsloterij zich op haar toekomst. Wij willen meedingen naar nieuwe vergunningen en online kansspelen gaan aanbieden, aldus een reactie van De Staatsloterij. Vanuit de Lotto wordt daar aan toegevoegd: "We werken al veel samen met De Staatsloterij, denk aan de terminals in de winkels. De veranderende marktomstandigheden vormen voor ons aanleiding om te kijken of we elkaar niet kunnen versterken door verdergaande samenwerking. Bijvoorbeeld door gezamenlijke investeringen in digitale kansspel platforms. Die versterking zou uiteindelijk kunnen leiden tot volledige samenvoeging van beide ondernemingen. Gedurende het gehele jaar hebben er besprekingen plaatsgevonden. Naar het zich laat aanzien krijgt de uiteindelijke samenwerking in 2015 haar definitieve vorm. 3

4 2.3 Trekkingen van de Staatsloterij In september was er in de media berichtgeving over vermeende malversaties bij de Staatsloterij. De Staatsloterij gaf in een verklaring aan dat deze berichtgeving ten onrechte doet vermoeden dat er onwenselijke praktijken plaatsvinden rondom de trekkingen van de Staatsloterij. Van manipulatie van de trekkingssystemen is, volgens de Staatsloterij, geen sprake. De Staatsloterij werkt mee aan een onderzoek door de Kansspelautoriteit De Staatsloterij heeft een Q&A opgesteld die past bij de actuele status. Deze informatie is door de Staatsloterij verstuurd naar alle verkooppunten. In november heeft de Staatsloterij laten weten dat ze in overleg is met de Kansspelautoriteit (KSA) over de uitkomsten van het door hen ingestelde onderzoek. Dat onderzoek gaat over de (trekkings)processen van de Staatsloterij. Aan dit onderzoek heeft de Staatsloterij volledige medewerking verleend. Het kansspelbedrijf heeft daarnaast een erkend extern onderzoeksbureau een diepgaand onderzoek laten doen naar beweringen in de media over mogelijkheden tot fraude en malversaties en heeft daarnaast onderzoek laten uitvoeren of haar (trekkings)processen aan alle standaards voldoet. Uit de onderzoeken komen geen aanwijzingen voor fraude of malversaties of pogingen daartoe. De Nederlandse Staatsloterij is desondanks in gesprek met de KSA om haar zorgplicht en haar controles nog verder uit te breiden. Deze aanbevelingen raken op geen enkel punt aan de betrouwbaarheid van de trekkingen en de processen daarvan jaar Lotto in 2014 Zondag 1 september 1974 vond de eerste Lotto-trekking plaats. 'Alle ballen verzamelen' werd al vrij snel een begrip in de Nederlandse samenleving. Bij de eerste trekkingen van de loterij konden deelnemers naast geldprijzen ook een auto, een huis en echt goud winnen. Gedurende de maand september, veertig jaar na dato, werd daar uitgebreid bij stil gestaan. 2.5 De Staatsloterij stelt weer trekkingslijsten ter beschikking Naar aanleiding van ondernemersvragen in de Ledenraad heeft de NSO contact opgenomen met de Staatsloterij over de trekkingslijsten. Verschillende ondernemers gaven aan deze te missen als service naar de klanten. Desgevraagd gaf De Staatsloterij aan dit geluid meer gehoord te hebben. Half mei hebben alle retailers een bericht van de Staatsloterij ontvangen m.b.t. tot de herintroductie van de trekkingslijst. 4

5 3. ARBEIDSZAKEN Onder arbeidszaken wordt achtereenvolgens Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsrecht, Sociale Zekerheid en Personeelsbeleid behandeld. 3.1 Arbeidsvoorwaarden De CAO voor de tabaksdetailhandel is met goedkeuring van de NSO Ledenraad per 1 november 2014 definitief beëindigd. Het volgen van de CAO voor vaste werknemers waarbij in het arbeidscontract wordt verwezen naar de CAO is een verplichting voor de werkgever zo lang er geen nieuwe afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt. De NSO heeft in 2014 een Richtlijn Arbeidsvoorwaarden opgesteld. Een advies voor de leden met personeel hoe om te gaan met arbeidsvoorwaarden na 1 november Voortaan geeft de NSO in december van ieder jaar een advies voor een percentage loonsverhoging, voor het eerst in december In december 2014 is aan de leden het advies gegeven om 1,25% loonsverhoging te geven per 1 februari De werkgever is niet verplicht dit advies op te volgen. Voorlichtingsavonden in november 2014 Arbeidsvoorwaarden en arbeidsrecht is voor alle ondernemers belangrijke, maar ook moeilijke materie. De CAO is beëindigd en per 2015 gaat de Wet Werk & Zekerheid in werking en wordt definitief de Werkkostenregeling ingevoerd. Daar dit geen dagelijkse kost is voor ondernemers, heeft de NSO in november vijf voorlichtingsavonden georganiseerd waarin deze drie onderwerpen werden behandeld. Interessante avonden, welke drukbezocht zijn door ondernemers met personeel in dienst. Zij wilden weten wat er nu precies verandert en welke stappen zij moeten zetten om ervoor te zorgen dat zij alles goed hebben geregeld voor henzelf, maar ook voor hun personeel. Er is toegelicht wat er verandert in de arbeidsvoorwaarden nu er geen CAO meer is. Daarna zijn de Wet Werk & Zekerheid en de Werkkostenregeling toegelicht en ook daar is weer aangegeven welke financiële consequenties deze hebben voor ondernemers, waar rekening mee gehouden moet worden en waar op te letten. Arbeidsovereenkomst en reglementen De model arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en voor onbepaalde tijd zijn meerdere keren onder de aandacht gebracht bij de leden. Ook in de column Arbeidsvragen Vraag en Antwoord in het vakblad Tabak2day is een aantal keer aandacht geschonken aan dit onderwerp. Bij de arbeidsovereenkomst horen drie bijlagen, een winkelreglement, een ziekteverzuimreglement en een reglement preventie interne criminaliteit. Deze model arbeidsovereenkomsten en bijlagen zijn geactualiseerd. Dit zodat werknemers die aangenomen worden per of na 1 november 2014 geen verwijzing meer hebben in de arbeidsovereenkomst naar de CAO. De modellen staan op het besloten deel van de NSO site. Pensioenfonds Detailhandel per 2015 nieuwe uitvoerder Werkgevers in de detailhandel zijn wettelijk verplicht om iedere medewerker van 20 tot 67 jaar aan te melden bij het Pensioenfonds Detailhandel en hier premie voor af te dragen. Werknemers betalen zelf een deel van de premie, dit wordt ingehouden op hun salaris. Tot 2015 wordt de uitvoering nog door Syntrus Achmea gedaan. Per 1 januari 2015 komt er een nieuwe uitvoerder, namelijk TKP in Groningen. De website van het pensioenfonds blijft ongewijzigd, namelijk Via Deze Week en het vakblad Tabak2day is de achterban hiervan op de hoogte gebracht. 5

6 Sociaal Fonds Het Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel (SBD) financiert en subsidieert activiteiten die gericht zijn op het beter functioneren van medewerkers en bedrijven in de tabaksdetailhandel. De activiteiten die in 2014 via het fonds gefinancierd zijn: voorlichting over de arbeidsvoorwaarden / CAO; opleiding van werkgevers en werknemers en verbetering van de arbeidsomstandigheden van langdurige arbeidsongeschikte werknemers door middel van een onderzoek door een arbeidsdeskundige. De werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds voor 2014 was 0,2% van de totale loonsom. Ondanks dat de NSO geen CAO op arbeidsvoorwaardelijk gebied heeft afgesloten, loopt het Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel nog door tot en met 31 december Arbeidsrecht Vanaf medio 2014 heeft de NSO haar leden voorlichting gegeven over de komst van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) welke per 2015 in werking gaat. Vanaf 1 januari 2015 heeft deze wet grote gevolgen voor het aannemen van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een nul urenovereenkomst. Wijzigingen betreffen proeftijd, aanzegtermijn, concurrentiebeding en scholingsplicht. Per 1 juli 2015 komt hier ook nog eens wijzigingen in het ontslagrecht bij zoals gewijzigde ketenregeling (aantal opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten) en de transitievergoeding voor iedere werknemer die onvrijwillig uit dienst gaat en 24 maanden of langer bij de werkgever in dienst is geweest. 3.3 Sociale zekerheid In 2014 zijn er geen relevante wetswijzigingen geweest met betrekking tot de sociale zekerheid. Arbo Ook in 2014 is er weer veel informatie gegeven aan de leden over het belang van arbozaken en het afsluiten van een ziekteverzuimverzekering voor de loondoorbetaling tijdens ziekte. Over diverse andere arbo aangelegenheden zoals de aansluiting bij een arbodienst, de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en de Bedrijfshulpverlening (BHV) is informatie verstrekt aan de achterban. De NSO heeft de werkgevers in 2014 gewezen op het belang van professionele begeleiding bij ziekteverzuim. De kwaliteit van de begeleiding van de ondernemer en zieke werknemer(s) dient gewaarborgd te zijn. Aansluiting bij Remedium, het gecertificeerde ziekteverzuimloket van de branche, of een andere arbodienst is een must voor een ondernemer in de detailhandel. De uitvoering van de diensten van Remedium is uitbesteed aan de gecertificeerde arbodienst VerzuimVitaal in Woerden. Remedium maakt voor de administratie gebruik van het online verzuimprogramma VerzuimSignaal. De NSO heeft in 2014 een aantal keer overleg gehad met VerzuimVitaal over de gang van zaken. 3.4 Personeelsbeleid De NSO heeft in 2014 haar leden geïnformeerd over allerlei zaken die met arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid te maken hebben. Op de website staat onder tab personeel alle informatie die een werkgever met personeel nodig heeft. Ook is er iedere maand in Vraag & Antwoord in het vakblad Tabak2day aandacht gewijd aan een onderwerp wat te maken heeft met personeel. Deze informatie staat ook op de website bij personeelsbeleid. Op het bureau zijn in 2014 individuele adviezen verstrekt op vragen over arbeidszaken. De meeste adviezen gingen over het functioneren van de werknemer. 6

7 Indien er veel vragen over een bepaald onderwerp binnenkomen, maakt de NSO daar een informatief artikel over voor Deze Week of het vakblad. De onderwerpen zoals de beëindiging van de CAO en de verworven rechten van de vaste medewerkers, het aannemen, begeleiden en ontslaan van een medewerker, de wet arbeid en zorg, zieke medewerker, alles over vakantie, werken met jongeren, inplannen tijdens de feestdagen, interne criminaliteit, het voeren van gesprekken met vaste medewerkers over nieuwe arbeidsvoorwaarden en schriftelijk vastleggen zijn voorbeelden van in 2014 behandelde onderwerpen. Door de leden wordt met grote regelmaat een conceptbrief aan medewerkers per voorgelegd aan het Bureau. Het Bureau neemt de brieven door en geeft tips ter aanpassing. 4. MKB-ONDERWERPEN Onder de noemer MKB-onderwerpen besteedt de NSO aandacht aan diverse andere onderwerpen die van belang zijn voor de bedrijfsvoering van de ondernemer met een tabaks-en gemakswinkel. 4.1 Overige Productgroepen Post, pakket- en gelddiensten Op 1 januari ging de vernieuwde VVP van start: de onafhankelijke belangenorganisatie voor retailers met post-, pakket- en/of gelddiensten in het assortiment. De NSO werkt samen met de VVP, maar blijft ook zelf de ontwikkelingen op dit terrein volgen. In de loop van 2014 werd bekend dat PostNL het aantal postkantoren per eind 2017 wil terugbrengen van nu circa 2600 naar Daarnaast zoekt PostNL nieuwe retail locaties om uiteindelijk (ook eind 2017) tot een totaal van circa pakketpunten te komen (naast de dan circa 1000 postkantoren). Ook concurrenten van PostNL, zoals DHL, DPD, GLS en UPS/Kiala, zijn op zoek naar retail locaties om post- en pakketpunten in te richten. Tijdschriften In april maakte Aldipress bekend haar logistiek centrum in Duiven te sluiten en haar logistieke- en transport activiteiten onder te brengen bij Media Logistics (onderdeel van Audax/Betapress). Dit betekent voor Aldipress een belangrijke efficiency verbetering en kostenreductie. De NSO pleitte al langer voor een logistieke samenwerking tussen beide tijdschriftendistributeurs en stond positief tegenover deze stap van Aldipress. Het is winst als het aantal stops per winkel/per week beperkt wordt. De NSO bepleit daarbij wel dat de besparingen die hiermee bereikt worden, evenredig ook aan de retailers ten goede zullen komen. Dat is vooralsnog niet gebeurd. Beide distributeurs handhaven vooralsnog een vervoersbijdrage. In juni werd de NSO door Aldipress geïnformeerd dat de distributeur haar levering systematiek van jaarkalenders aanpast. Dit n.a.v. opmerkingen in 2013 van de NSO en marktpartijen. Per saldo betekende de aanpassingen een lagere factuurwaarde dus minder kapitaalbeslag voor de retailer. OV-Chipkaart Ook gedurende 2014 heeft de Task Force OV Chipkaart gefunctioneerd. Hierin werken commerciële organisaties uit de branche samen, ondersteund door de NSO, m.b.t. de distributie van de OV-Chipkaart. Gedurende 2014 is onder meer contact onderhouden met GVB, Connexxion en CCV. 7

8 4.2 Overige MKB-onderwerpen Shopping2020 Voorjaar 2014 heeft de NSO zich aangesloten bij het programma Shopping2020. Dat is een onderzoeksprogramma met als doel het ontwikkelen van een toekomstvisie op de (online) verkoop van producten en diensten. De centrale vraagstelling luid: Hoe shopt de consument (online) in 2020 en welke acties moeten worden ondernomen op nationaal, branche- en bedrijfsniveau opdat ondernemend Nederland succesvol hier op in kan spelen? Tijdens de NSO- Relatiedag in juni en tijdens TabakPlus 2014 in oktober werd een presentatie gegeven over dit programma. Winkelveiligheid Fraudewaarschuwingsregister FAD Eind 2014 zijn ruim 200 NSO-leden aangesloten bij het Fraudewaarschuwingsregister FAD. Alle NSO-leden kunnen gratis deelnemen aan het Waarschuwingsregister Fraude Aanpak Detailhandel (FAD). Zij gebruiken het register om kwaadwillende medewerkers buiten de deur te houden. Slachtofferhulp Detailhandel Vanaf 1 januari 2014 werken Detailhandel Nederland en Slachtofferhulp Nederland samen om slachtofferhulp voor winkeliers te organiseren. Deze nieuwe regeling voor slachtofferhulp staat open voor alle MKB-winkeliers. Ook de NSO maakt van deze regeling gebruik voor ondernemers in de tabaksdetailhandel. Via de Stuurgroep Winkelcriminaliteit van Detailhandel Nederland volgt de NSO hoe Slachtofferhulp Nederland invulling geeft aan de slachtofferhulp voor de MKBondernemers. Week van de Winkelveiligheid Week 41 (6 t/m 12 oktober jl.) stond in het teken van de jaarlijkse Week van de Veiligheid. Om ondernemers en medewerkers bewust te maken van het belang van het nemen van preventieve maatregelen. Het thema van dit jaar was 'Minder cash, wel zo veilig'. De bekende Gooise tv-persoonlijkheid Martin Morero was dit jaar ambassadeur van de Week van de Veiligheid. Ook de NSO heeft dit onder de aandacht van haar leden gebracht. NSO Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit Vanaf 1 januari 2014 wordt dit NSO Meldpunt ingevuld door 4iTrust Integrity Services, een in bedrijfsveiligheid gespecialiseerd adviesbureau. NSO-leden kunnen hier terecht voor meldingen en advies. Acquisitiefraude Gedurende het gehele jaar heeft de NSO meldingen van haar leden ontvangen betreffende acquisitiefraude: het sturen van een spooknota of het onder valse voorwendselen aansmeren van een duur advertentiecontract. Net zo intensief gaf de NSO voorlichting over dit onderwerp. In de wekelijkse nieuwsbrief Deze Week werd regelmatig gewaarschuwd voor nieuwe vormen van fraude. In maart werd een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer om acquisitiefraude te bestraffen met een celstraf van maximaal twee jaar. De NSO reageerde daar positief op. Ook in onze branche zijn ondernemers gedupeerd door deze misleidende praktijken. Betalingsverkeer De NSO volgt de ontwikkelingen op het gebied van betalingsverkeer op de voet. 8

9 Voor de ondernemers in onze branche is een toegankelijkheid, betrouwbaar en kostenefficiënt betalingsverkeer van groot belang. In januari werd bekend dat ondernemers een halfjaar langer de tijd kregen om over te stappen op het Europese betalingssysteem SEPA. Formeel gezien bleef de deadline op 1 februari staan, maar er kwam een extra overgangsperiode van 6 maanden waarin toch nog betalingen konden worden gedaan die nog niet aan de nieuwe standaard voldoen. Na tussenkomst van toezichthouder ACM kondigde creditcardmaatschappij Master Card in februari aan de tarieven voor winkeliers stapsgewijs te verlagen. Detailhandel Nederland pleitte al jaren voor verlaging van de tarieven. Door de tariefverlaging bij Master Card vallen de kosten voor winkeliers en consumenten een stuk lager uit. De Rabobank maakte begin april bekend dat het mogelijk is voor ondernemers die bankieren bij de Rabobank het aankoopbedrag retour te pinnen aan de consument. Helaas biedt dit voor onze branche geen soelaas. Retourpinnen is alleen mogelijk bij het omruilen van een product. Dus niet bij bijvoorbeeld het uitbetalen van een kansspelprijs. Alle NSO-leden hebben begin mei de Betaalwijzer ontvangen. Hiermee werden zij onder meer geïnformeerd over de campagne Pinnen, ja graag, retourpinnen en de landelijke uitrol contactloos betalen. In september werd een nieuw convenant tussen banken en toonbankinstellingen getekend. Retail, horeca en banken willen ervoor zorgen dat er over vier jaar meer betalingen plaatsvinden met pin dan met contant geld. In het convenant zijn ook afspraken gemaakt over het laag houden van de kosten voor betalingsverkeer en het voorkomen van pinstoringen. NSO-directeur Janwillem Burgering is als fondsmanager verbonden aan de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen, die met de uitvoering van deze afspraken belast is. Omzetmonitor Gemakswinkels Eind 2014 waren bijna 1000 gemakswinkels aangesloten op de Omzetmonitor Gemakswinkels. Via de hoofdkantoren van: Cigo, Primera, Readshop, Tabac & Gifts, Tabaktief en Tabaronde (Vivant). Ieder kwartaal leveren zij de omzetcijfers aan. De omzetcijfers op brancheniveau geven een reëel beeld van de ontwikkelingen in onze branche. De exploitatiekosten van de Omzetmonitor werd in 2014 gezamenlijk gedragen door de NSO en de deelnemende CO s. 5. NSO DIENSTEN 5.1 Adviesdiensten Op een aantal terreinen verstrekt de NSO individueel advies aan haar leden. Voor juridisch en bedrijfseconomisch advies dienen leden een eigen bijdrage te betalen. In 2014 werd advies gegeven op de volgende onderwerpen: Administratie Op het gebied van administratie is de NSO-brancheadviseur werkzaam voor ongeveer 70 NSO leden. De NSO verwijst haar leden naar Administratie- en Adviesburo Noord Brabant B.V. (ANB). De leden maken zelf afspraken over de dienstverlening met ANB. ANB heeft eind 2014 een tool aangeboden om de kosten met betrekking tot de Werkkostenregeling in kaart te brengen. Deze tool is vanaf januari 2015 te downloaden via de NSO site. 9

10 Arbeidszaken In 2014 ontving het bureau van de NSO ongeveer 700 telefonische en/of verzoeken om advies betreffende arbeidsvoorwaarden, sociale zekerheid en personeelsbeleid. Bedrijfseconomisch advies De NSO verwijst naar één van de volgende adviseurs: Rinova Bedrijfsadvies, de heer Rick van der Vlugt of Solo Advies, de heer John Bastiaansen In 2014 hebben acht leden van hun diensten gebruik gemaakt. Het betrof hier een oriëntatiegesprek of verdergaande advisering. In 2014 is er geen gebruik gemaakt van het startersproject. Juridisch advies De NSO verwijst voor juridisch advies naar één van onderstaande adviseurs: Meeles Bedrijfsjuridisch Advies of Foodconsult Bedrijfsadvies. In 2014 werd 39 keer een beroep gedaan op een juridisch adviseur. Re-integratie werknemer In 2014 heeft de NSO aan drie ondernemers een vergoeding gegeven voor een arbeidsdeskundige onderzoek (naar passend werk voor een na een ziekteperiode terugkerende) werknemer. Deze vergoeding werd betaald uit de subsidiegelden van het Sociaal Fonds Samenwerkende Branches Detailhandel (SBD). Remedium Remedium is het ziekteverzuimloket van de tabaksdetailhandel. Via Remedium worden veel zaken geregeld die zorgen voor een goede en efficiënte ziekteverzuimbegeleiding en zorgverlening, ook preventief. In 2014 waren er in totaal 636 werknemers uit onze branche aangesloten bij Remedium. Verzekeringen Op het gebied van verzekeringen adviseert de NSO WÜTHRICH verzekeringen in Utrecht. In 2014 heeft WÜTHRICH voor 356 NSO-leden één of meerdere zakelijke verzekeringen afgesloten. Slachtofferhulp De NSO heeft in 2014 slachtofferhulp aangeboden via Slachtofferhulp Nederland. Meld- en Adviespunt Interne Criminaliteit Voor het NSO-Meldpunt Interne Criminaliteit werkt de NSO samen met 4iTrust Integrity Service. De NSO leden kunnen met het meldpunt bellen voor het melden en het krijgen van advies met betrekking tot interne criminaliteit. In 2014 hebben acht ondernemers telefonisch hulp gehad van het Meldpunt Interne Criminaliteit. Met deze ondernemers zijn in alle gevallen meerdere telefonische contacten geweest over de aanpak van de casus en het aangifte doen bij de politie. 5.2 Opleidingen Op het NSO Cursusplein, onderdeel van de NSO-website, zijn alle trainingen en cursussen die voor ondernemers en werknemers in de tabaksdetailhandel van belang zijn geclusterd. Diverse workshops die door de NSO zelf georganiseerd worden, maar ook trainingen van derden. In 2014 is de workshop Meer verkopen aan dezelfde klant een keer georganiseerd. Via het NSO Cursusplein worden ook diverse e-learnings aangeboden. Twee van deze e-learnings zijn van de NSO zelf: 10

11 1. Soms Moet Je Nee Verkopen, een e-learning hoe om te gaan met de leeftijdsgrens bij tabaksverkoop (NIX18) 2. Tabaksproducten, een e-learning waarin u meer leert over de verschillende tabaksproducten waarmee u uw klanten (nog) beter kunt adviseren. In 2014 hebben in totaal cursisten de e-learning Soms Moet Je Nee Verkopen gevolgd. De e-learning tabaksproducten is door 29 cursisten gevolgd in De overige e-learnings zijn niet van de NSO zelf, er wordt gelinkt naar andere sites, waarmee er niet geregistreerd kan worden hoeveel en wie deze e-learnings hebben gevolgd. NSO Vitaliteitsscan In het kader van één van de NSO-speerpunten het empoweren van de ondernemers is in 2014 de NSO Vitaliteitsscan opgezet om ondernemers meer inzicht te geven in hun ondernemerschap. In circa 10 minuten beantwoord de ondernemer (online) vragen op 7 gebieden over zijn huidige situatie en wat hij/zij graag zou willen, waar hij over een jaar wil staan. Na afloop ontvangt de ondernemer een overzicht van zijn antwoorden en bij sommige een verbetersuggestie hoe bepaalde zaken opgepakt kunnen worden of wat de ondernemer zelf kan doen om zichzelf en zijn winkel te versterken. De scan is hiermee een hulpmiddel om de ondernemer zelf en zijn winkel verder te ontwikkelen. In 2014 hebben 34 ondernemers de NSO vitaliteitsscan ingevuld. De ingevulde scans worden verwerkt in een (anonieme) totaalrapportage waarmee de NSO inzicht krijgt in waar haar leden staan en waar ze naar toe willen. Met deze informatie wordt in 2015 gekeken of het opleidingsaanbod op het NSO Cursusplein wordt uitgebreid. De NSO Vitaliteitsscan is op TabakPlus gelanceerd op de NSO-stand. 6. PROMOTIE EN COMMUNICATIE De NSO gebruikt verschillende communicatiemiddelen om haar leden te informeren. Onderstaand per middel een korte omschrijving: Deze Week Via de wekelijke nieuwsbrief Deze Week informeert de NSO haar leden over actuele zaken die spelen in de branche of in de detailhandel in het algemeen. Deze Week is het hele jaar wekelijks op de vrijdagmiddag (met uitzondering van de vakanties) per verstuurd. Extra nieuwsbrieven Naast de reguliere nieuwsbrief Deze Week, zijn er in 2014 drie extra digitale nieuwsbrieven verstuurd om aandacht te vragen voor: de dag van nationale rouw in verband met de ramp met de MH17, 10 vragen over de toekomst in aanloop naar de NSO-ondernemersavonden en een uitnodiging voor de voorlichtingsbijeenkomsten in november met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden met betrekking tot het beëindigen van de CAO. Postmailingen Naast de digitale weg, wordt sommige informatie ook nog per post naar de leden opgestuurd. In 2014 zijn er drie post mailingen verstuurd. Zo is er begin januari een voorzittersbrief verstuurd met informatie over de nieuwe leeftijdsgrens (NIX18) bij tabaksverkoop met daarbij een infoblad en stickers. De leden zijn ook per post uitgenodigd voor de NSO-ledenavonden in september en de Richtlijn Arbeidsvoorwaarden is ook per post verstuurd. NSO-website is dè website van de NSO. Behalve actueel nieuws vindt de ondernemer op deze website up-to-date informatie die relevant is voor leden en 11

12 niet-leden. Zo staat alle informatie over NIX18 geclusterd en staat er veel informatie met betrekking tot arbeidszaken/personeel online. Alle NSO-leden hebben een login en ook dit jaar is er weer veelvuldig gekeken op de site. Veel bezochte pagina s zijn de nieuwsberichten, vraag & aanbod, NSO lidmaatschap en personeel. Tabak2day Tabak2day is hèt vakblad voor de branche en verschijnt 10 keer per jaar. Daarnaast in iedere uitgave een NSO-katern met informatie over actuele zaken die spelen en interessant zijn voor ondernemers in de tabaks- en gemaksdetailhandel. NSO beleidsmedewerkster arbeidszaken, Sylvia van Kempen, had ook in 2014 in iedere uitgave een pagina Vraag en Antwoord over arbeidszaken en MKB-onderwerpen. In juli is de Tabak2day Marktgids verschenen, hierin marktcijfers, prijslijsten en adresgegevens van de vele productgroepen die worden verkocht in de branche. Naar aanleiding van het TabakPlus Evenement op 12 en 13 oktober in de Van Nellefabriek te Rotterdam is 3 oktober de TabakPlus gids verschenen. Hierin alle informatie over hét branche evenement. In het verlengde van het vakblad is er de website Op deze website dagelijks nieuwsberichten met betrekking tot de (tabaks)detailhandel. Deze website is alleen toegankelijk met een wachtwoord in verband met tabaksreclame. De uitvoering en het vullen van deze website ligt volledig bij Vakmedianet (de uitgever). NSO presenteert tijdens ondernemersavonden Commerciële Organisaties De NSO heeft in maart op diverse ledenavonden van verschillende commerciële organisaties een presentatie gegeven over de leeftijdshandhaving bij de verkoop van tabak. Hierbij wordt de nadruk gelegd op 2014, het jaar van de waarheid. Dit jaar moet de tabaksdetailhandel aan tonen dat zij goed omgaat met de leeftijdsgrens om invoering van vervelende maatregelen (displayban, witte pakjes of geen reclame uitingen/vergoedingen meer) te voorkomen. Daarnaast worden de middelen die de NSO ondernemers ter beschikking stelt, toegelicht: Toolkit NIX18, Filmpje Zo werkt het!, e- learning Soms Moet Je Nee Verkopen, meldpunt NIX18 en de pilot met de ID-lezers. NSO Relatiedag in Rotterdam De jaarlijkse NSO relatiedag vond dinsdag 3 juni plaats in Rotterdam. Met onder meer een ontvangst in het nieuwe Centraal Station en een presentatie over Shopping Daarnaast is een viertal bijzondere (retail)locaties bezocht in het centrum van Rotterdam. NSO Ondernemersavonden In september zijn er 5 grootschalige Ondernemersavonden met het thema Ondernemen schrijf je met een O georganiseerd. Tijdens deze avonden ging de NSO in gesprek met haar leden over de toekomst van hun winkel, de branche en de NSO naar aanleiding van de eerder genoemde 10 vragen. Ook zijn verschillende O s besproken zoals Onduidelijkheid, Onwetendheid, Ongerustheid en Ondernemen. Lastige tijden met onzekerheid en ongerustheid, maar ook met oplossingen en uiteindelijk meer Ondernemerschap! Als gastspreker was Theo Bleeker, directeur RINBV aanwezig die inging op de kansen en mogelijkheden voor ondernemers in onze branche. Deze 5 avonden zijn bezocht door ruim 200 ondernemers. TabakPlus 2014 Zondag 12 en maandag 13 oktober vond de 4 e editie van het TabakPlus Evenement plaats. De beurs trok over beide dagen bijna 1800 bezoekers! Zij bezochten de meer dan 60 stands, zaten in de Tv-studio op de tribune bij de Show Quiz en genoten op het Cateringplein. In de Tv-studio werd vijf keer de Show Quiz Als de rook om je hoofd is verdwenen gespeeld. 12

13 Midden op de beursvloer, naast de units van de deelnemende winkelformules was het NSO-plein. Ook hier was het beide dagen gezellig druk. Veel belangstelling was er ook voor de NIX18 stand waar NSO-leden een ID-Reader konden kopen met flinke korting. Op staat een fotogalerij met verschillende sfeerfoto s en in de oktoberuitgave van het vakblad Tabak2day stond ook een uitgebreid verslag in woord en beeld. Aanwezigheid NSO op TabakPlus Dit jaar had de NSO een grote stand met vijf zogenaamde meetingpoints waar de bezoekers terecht konden met vragen: 1. Van CAO naar Richtlijnen Arbeidsvoorwaarden 2. Tabak vandaag! En morgen? 3. Test uw ondernemerschap! 4. ANB Bedrijfsadministratie 5. WUTHRICH Verzekeringen 13

NSO Gids 2015. www.tabaksdetailhandel.nl

NSO Gids 2015. www.tabaksdetailhandel.nl NSO Gids 2015 www.tabaksdetailhandel.nl Wat doet de NSO? De NSO is de brancheorganisatie voor de tabaksdetailhandel. Bijna 80% van de ondernemers uit de tabaksdetailhandel is bij de NSO aangesloten. De

Nadere informatie

TabakPlus 2012. TabakPlus 2012. Preview. Woensdag 25 april 2012

TabakPlus 2012. TabakPlus 2012. Preview. Woensdag 25 april 2012 TabakPlus 2012 Preview TabakPlus 2012 Woensdag 25 april 2012 25 april 2012 TabakPlus 1 Programma Preview 25 april Janwillem Burgering: Welkom & introductie Sandra van Maurik: Innovatie & communicatie Gert

Nadere informatie

In Vuur en Vlam. voor Tabak & Gemak! redenen om ervoor te kiezen. Ticketing Wenskaarten. Zoetwaren Tijdschriften. www.invuurenvlam.

In Vuur en Vlam. voor Tabak & Gemak! redenen om ervoor te kiezen. Ticketing Wenskaarten. Zoetwaren Tijdschriften. www.invuurenvlam. In Vuur en Vlam voor Tabak & Gemak! 21 kiezen Ticketing Wenskaarten Kansspelen Tabak Zoetwaren Tijdschriften www.invuurenvlam.nu 1 Groeicijfers voor de tabaks-/gemakswinkels De tabaksdetailhandel ontwikkelt

Nadere informatie

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015

MEMO WIJZIGINGEN ARBEIDSRECHT 2015 Van : mr. Inka de Jong Datum : 12 december 2014 Betreft : Wijzigingen in het arbeidsrecht met ingang van 1 januari 2015 Geachte relatie, Met ingang van 1 januari 2015 vinden er gefaseerd belangrijke wijzigingen

Nadere informatie

U wilt vrijheid en flexibiliteit?

U wilt vrijheid en flexibiliteit? U wilt vrijheid en flexibiliteit? Uw medewerkers op onze loonlijst! Uitbesteden biedt rust wat is payrolling? Voordelen Medewerkers zonder ZORGEN Payrolling is een van de snelst groeiende diensten van

Nadere informatie

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s);

De dienstverlening van Remedium omvat onder andere: één vast aanspreekpunt, de VerzuimCoach, voor de ondernemer en zieke werknemer(s); Arbozorg en Remedium Als ondernemer bent u bekend met het belang van een gezond en plezierig werkklimaat. Dat houdt immers het verzuim laag en zorgt ervoor dat uw mensen elke dag enthousiast en gemotiveerd

Nadere informatie

Wetsvoorstel werk en zekerheid

Wetsvoorstel werk en zekerheid Wetsvoorstel werk en zekerheid De belangrijkste gevolgen op een rij Geachte relatie, Vrijdag 29 november jl. is het wetsvoorstel met betrekking tot de Wet werk en zekerheid ingediend. De voorstellen van

Nadere informatie

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl

Prinses Margriet Plantsoen 93 2595 BR Den Haag t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl t +31 (0)70 3153444 f +31 (0)70 3153449 e info@tnlt.nl i www.tnlt.nl Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Methode en procedure... 4 Opbouw eerste wave... 5 Resultaten eerste wave... 5 Totaal... 5 Tabak- & Gemakzaken...

Nadere informatie

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen

HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen HET NIEUWE ARBEIDS- EN ONTSLAGRECHT De 7 belangrijkste wijzigingen Introductie Met de komst van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vinden per 1 januari en 1 juli 2015 ingrijpende veranderingen in het arbeids-

Nadere informatie

Kijk eens in deze brochure of er wat voor je bij is! Kijk ook voor de laatste updates op www.tabaksdetailhandel.nl/cursusplein.

Kijk eens in deze brochure of er wat voor je bij is! Kijk ook voor de laatste updates op www.tabaksdetailhandel.nl/cursusplein. Voor ondernemers en medewerkers in de tabaksen gemaksdetailhandel. Trainingen die je helpen bij het ondernemerschap en bij het werken in de winkel. Altijd leerzaam en vaak leuk om te doen. Kijk eens in

Nadere informatie

Uitkomsten 3- en 4-sterren hoteloverleg enquête

Uitkomsten 3- en 4-sterren hoteloverleg enquête Agenda 1. Opening 2. Michelle Hoogenstein Bookin.com aan het woord 3. Ingekomen stukken / mededelingen 4. Verslag 19 september 2014 5. WOZ waarde hotels 6. Resulaten enquete 3-, 4-sterren hoteloverleg

Nadere informatie

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI

Beter Af Verzuim Risico Verzekering. Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI Beter Af Verzuim Risico Verzekering Een verzuimverzekering op maat via Stichting VACI 2 SamenWerken aan Gezond Ondernemen Voor u als werkgever in de sector cultuur is het van groot belang uw organisatie

Nadere informatie

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017

ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 SMEETS ADVOCATUUR & HRMINDED ACTUEEL HR & JURIDISCH NIEUWS Voor werkgevers die meer willen weten, oktober 2017 Regeerakkoord Rutte III Wat heeft dit regeerakkoord voor u als werkgever in petto? THEMA:

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek

4. SAMENVATTING. 4.1 Opzet onderzoek 4. SAMENVATTING Op 7 mei 2002 is in het Staatsblad 2002 nummer 201 de gewijzigde Tabakswet gepubliceerd. Naar aanleiding hiervan wil de Keuringsdienst van Waren goed inzicht in de naleving van het onderdeel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2014

Nieuwsbrief Juli 2014 Wet Werk en Zekerheid (WWZ) brengt veranderingen Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) van kracht. De wet brengt grote veranderingen voor werkgevers en hun tijdelijke personeelsleden. Zoals

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen per 1 januari 2015 De plannen om het arbeidsrecht te hervormen gaan nu concrete vormen aannemen. De Eerste en Tweede Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel Wet Werk

Nadere informatie

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Dit protocol geldt voor een periode tot en met 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst. Verzuimprotocol Werkgever en werknemer zijn volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) samen verantwoordelijk voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte.

Nadere informatie

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche

Samen naar succes. Samen werken aan een succesvolle branche Samen naar succes Samen werken aan een succesvolle branche Samen sterk samen voordeel De Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven is de brancheorganisatie en werkgeversvereniging met meer dan

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Avondje Legal. 3 Advocaten

Avondje Legal. 3 Advocaten Avondje Legal 3 Advocaten Wat gaan we doen? Werkkostenregeling en de wijziging van arbeidsvoorwaarden Wet werk en zekerheid Wijziging arbeidsvoorwaarden Werkostenregeling: Iedereen kosten arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Nr 3, juni 2012 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 3, juni 2012 Inhoud Voorwoord Inkoop 2013 5 jaar Festival Forensische Zorg Algemeen Overleg TBS Bijeenkomst Ifzo voor Forensische Zorgaanbieders Herschikking

Nadere informatie

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid

Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Whitepaper: wijzigingen rondom Wet werk en zekerheid Inleiding Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws op social media, in de krant of op televisie over de Wet werk en zekerheid (Wwz) en de gevolgen van

Nadere informatie

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen

Ziektewetplan. Een zorg uit handen genomen Ziektewetplan Een zorg uit handen genomen 18 3 Ziekteverzuim is een financieel risico Voor u als werkgever is het van groot belang uw onderneming en uw medewerkers gezond te houden. Dit doet u onder andere

Nadere informatie

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim

WerkAttent. Voor een heldere aanpak van verzuim WerkAttent Voor een heldere aanpak van verzuim Wat is het? 1 Wij zijn Interpolis Wij denken met u mee. Over uw toekomst, uw pensioen, uw gezondheid. Over uw woning, uw bedrijf, uw medewerkers. Over brand,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Leidschendam, 23 mei 2013 NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Mede dankzij de intensieve lobby van de NSO en TZN (groothandel tabakswaren) geldt per 1 juli a.s. een normale BTW-verrekening op tabaksproducten.

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Ziekteverzuimreglement Inhoud

Ziekteverzuimreglement Inhoud Ziekteverzuimreglement Inhoud 1. Tijdig ziekmelden... 2 2. Verstrekken van informatie... 2 3. Controle... 3 4. Begeleiding door de werkgever... 3 5. Controle en begeleiding door de arbodienst... 3 6. Vakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 1, november Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 1, november 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie

Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie Inleiding Programma Aanmelden Route Praktijkworkshop over de gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor uw organisatie Een nieuwe wet voor het arbeidsrecht is op komst: de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).

Nadere informatie

Fiscaal vriendelijk belonen 2014

Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Fiscaal vriendelijk belonen 2014 Slimme tips en adviezen WEKA Uitgeverij B.V., 2014 Inhoud Voorwoord 1 Inleiding 1.1 Inkomensmanagement 1.2 Belastingplannen 2010/2011/2012/2013

Nadere informatie

MKB-ondernemer geeft grenzen aan

MKB-ondernemer geeft grenzen aan M0040 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Reactie van MKB-ondernemers op wetswijzigingen in sociale zekerheid Florieke Westhof Peter Brouwer Zoetermeer, 0 april 004 MKB-ondernemer geeft grenzen aan Ondernemers

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014

HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 HR in de Zorg Nieuw Ontslagrecht & Vergoeding 2 december 2014 Hanze advocaat specialist in arbeidsrecht Vestigingen in Zwolle, Deventer en Groningen Alle arbeidsrechtelijke zaken mbt: Adviseren, begeleiden

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van

Grip op Verzuim voor werkgevers. Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Daar wordt uw bedrijf beter van Grip op Verzuim voor werkgevers Met Grip op Verzuim verzekert u de risico s van verzuim Wanneer uw werknemers ziek worden, heeft u een aantal

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-132 d.d. 6 mei 2013 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter en mr. S.N.W. Karreman, secretaris) Samenvatting Rechtsbijstandverzekering. In een geval

Nadere informatie

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS

Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Winst door goed werkgeverschap! RONALD VELDMAN BELEIDSADVISEUR WOS Werkgevers in de Sport Gericht op landelijke, provinciale en regionale sportorganisaties (zoals sportbonden, NOC*NSF, sportservicebureaus)

Nadere informatie

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden pagina 1 van 5 Published on Werk & Veiligheid - Kennisplatform over preventie, RI&E en sociale veiligheid (http://www.werkenveiligheid.nl) Home > De Arbowet wijzigt: maak gebruik van de nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid

Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Onze ref: 28-mar-2-wpa Wijzigingen arbeidsrecht: de nieuwe Wet Werk & Zekerheid Welke veranderingen vinden plaats? In juli 2014 is de nieuwe Wet Werk en zekerheid aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 worden

Nadere informatie

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever.

N.V. Univé Schade. Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening. Versie 2, december Informatie voor de werkgever. N.V. Univé Schade Handleiding Verzuimverzekering met arbodienstverlening Versie 2, december 2017 Informatie voor de werkgever Belangrijk U heeft een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten.

Nadere informatie

Procesbeschrijving Ziekteverzuim

Procesbeschrijving Ziekteverzuim Procesbeschrijving Ziekteverzuim Algemene gegevens Belangrijke kaders Wet Verbetering Poortwachter Wet bescherming persoonsgegevens Archiefwet Wet op de Ondernemingsraden Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Beschikking Staatsloterij

Beschikking Staatsloterij Beschikking Staatsloterij (Geconsolideerde versie 22-08-2017) De Staatssecretaris van Financiën, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Justitie, Gelet op artikel 9 en artikel 10 van de Wet op

Nadere informatie

10 Voortgang oprichting

10 Voortgang oprichting AGENDA LANDELIJKE RAAD 13 december 2008 10 Voortgang oprichting groepsverenigingen Ter informatie Afronding project Inleiding Het project groepsverenigingen loopt inmiddels 2 jaar. Met dit stuk informeren

Nadere informatie

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners

Dit is MKB-Nederland. Aanbod lokaal partners Dit is MKB-Nederland Aanbod lokaal partners Samen haar lokaal partners werkt MKB- Nederland aan krachtige en effectieve lobby op lokaal niveau. Dit document legt uit wat het lokaal partnerschap precies

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Informatie voor Medewerkers

Informatie voor Medewerkers Informatie voor Medewerkers Wanneer u deze informatie ontvangt, gaat u een contract sluiten met P-services en werken voor één van onze opdrachtgevers. Zodra u de formulieren die u heeft ingevuld en getekend

Nadere informatie

Verzuimverzekering Stop Loss

Verzuimverzekering Stop Loss Verzuimverzekering Stop Loss Overzicht wijzigingen Aanvullende Voorwaarden Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013

Handleiding BTW heffing op tabak. De oude en nieuwe BTW-heffing. Veenendaal, 17 juni 2013 Veenendaal, 17 juni 2013 Handleiding BTW-heffing op tabak Per 1 juli 2013 vindt een wijziging plaats in de BTW-heffing op tabak. Deze maatregel betekent dat u BTW op tabak voortaan kunt meenemen in uw

Nadere informatie

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014

LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 LEDENBERICHT 7 APRIL 2014 Den Haag, 7 april 2014 Geachte leden, De afgelopen week stond in het teken van de uitwerking van de acties die tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 maart jl. werden

Nadere informatie

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland

Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Klokkenluidersregeling Woonpartners Midden-Holland Waddinxveen, 15 december 2014 Doc.nr.: 1412025 / # Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een klokkenluidersregeling... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl

Werken in de horeca. 12 meest gestelde vragen door werknemers. L1NDA BV www.l1nda.nl Werken in de horeca 12 meest gestelde vragen door werknemers INTRODUCTIE Een (bij)baan in de horeca. Sinds april 2014 is er geen horeca CAO, maar wat betekent dat voor jou als werknemer? Je wilt natuurlijk

Nadere informatie

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010

MKB bedrijven en. Een markt apart? 5 oktober 2010 MKB bedrijven en preventie criminaliteit Een markt apart? 5 oktober 2010 Even voorstellen Els Prins, secretaris gemeenschappelijk beleidsbureau Auteursrecht Betalingsverkeer Criminaliteit VNO-NCW & MKB-Nederland

Nadere informatie

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman

Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Ronald Veldman Wet werk en zekerheid (WWZ) Waar gaan we het over hebben? Belangrijkste wijzigingen Actuele ontwikkelingen Wat betekent dit voor uw vereniging? Doel van de WWZ

Nadere informatie

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL

LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL LOONVISIE: GEEN ZORGEN MEER OVER UW PERSONEEL Bent u werkgever of adviseur, dan hebben wij een passende oplossing voor u. Wij zijn al ruim 18 jaar specialist op het gebied van salarisverwerking en employee

Nadere informatie

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE)

ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) ZiekteLadderTotaal- Polis (ZLTP) ZiekteLadderTotaal- PolisExtra (ZLTPE) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf

Nadere informatie

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD)

ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) ZiekteScherm- en ZiekteDakPolis (ZSZD) Overzicht belangrijkste wijzigingen Informatie voor de werkgever Wij zijn Geert Bouwmeester was pas 22 toen hij in 1924 voor zichzelf begon. Een overloop werd ingericht

Nadere informatie

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013

TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS. Datum: 9 oktober 2013 TOELICHTING VOOR MEDEWERKERS Datum: 9 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 1.1 Payrolling... 3 1.2 Online- People... 3 2. Rechten en plichten... 4 2.1 Opbouw van je rechten... 4 2.2 Vakantieregeling...

Nadere informatie

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS

RSW Special wet werk en zekerheid 2014. Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS Special wet werk en zekerheid INFORMATIE VOOR WERKGEVERS 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 WIJZIGINGEN PER 1 JULI 2014... 3 Wijzigingen flexibele arbeid... 3 1. Proeftijd... 3 2. Aanzegtermijn... 3 3. Concurrentiebeding...

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Wist u dat er in 1989 voor het eerst werd gepind?

Wist u dat er in 1989 voor het eerst werd gepind? SHOWQUIZ tekst en fotografie MARTIJN LOUWS Wist u dat er in 1989 voor het eerst werd gepind? Serieuze presentaties en spectaculaire spelshows; de TV-studio op het TabakPlusevenement was de plek waar exposant

Nadere informatie

Arbeidsrecht en varia

Arbeidsrecht en varia #10 Arbeidsrecht en varia In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte bent. In deze tiende special wordt het

Nadere informatie

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013

Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsmonitor Resultaten januari t/m december 2013 Accijnsverhoging op tabak: resultaat accijnsmonitor 2013 Op 1 januari 2013 is de accijns op een pakje sigaretten met 35 cent en op een pakje shag met

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 Rapport Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank Utrecht, kantoor PGB (SVB) ten aanzien van een persoonsgebonden budget, waarbij verzoeker

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Goedemorgen. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: TZN woensdag 2december2015 9:57

Goedemorgen. Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: TZN woensdag 2december2015 9:57 Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: TZN [info@tzn-nederland.ni] woensdag 2december2015 9:57 van aanpak verbetering naleving leeftijdsgrens bij tabaksverkopen via automaten 2015-12-01 -aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE

DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK. Grip op reclame. Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Telemarketing PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl

W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl W E T WE RK E N Z E KE RH E ID A LLE WIJ Z IG IN G E N O P E E N RIJ! april 2015 SUSA B.V. www.susa.nl Als gevolg van de Wet werk en zekerheid is er veel gewijzigd in het arbeidsrecht. Deze wet is op 10

Nadere informatie

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011.

Samenwerken voor een rendabele keten. Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd. HISWA Vereniging Hilversum, 17 februari 2011. Samenwerken voor een rendabele keten Verhoudingen importeurs en dealers drastisch gewijzigd Even voorstellen Curriculum Vitae strategie en structuur PricewaterhouseCoopers PWC Consulting IBM Business Consulting

Nadere informatie

Contant geld: gedrag en beleving van retailers

Contant geld: gedrag en beleving van retailers Contant geld: gedrag en beleving van retailers Uitkomsten DNB onderzoek, in samenwerking met Panteia, naar het gedrag en de beleving van retailers ten aanzien van contant geld Retailers zijn een belangrijke

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing

Datum 24 januari 2013 Onderwerp Antwoorden vragen van de leden Mei Li Vos en Hilkens over multi level marketing 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2018 2500 EH DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Service Level Agreement. Van

Service Level Agreement. Van Service Level Agreement Van Voor. Paraaf Pagina 1 van 8 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2 Modulaire opbouw dienstverlening 3 3. Module communicatie 3 4. Module beheer 4 5. Voorwaarden voor opdrachtgever 5

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer

Omtrend. Inhoud. Infobulletin Personeelsbeheer Omtrend Infobulletin Personeelsbeheer 1 Loonvisie Magazine Nr.1 / jaargang 2 / 2014 Inhoud Invoering SEPA uitgesteld tot 1 augustus 2014 Invoering SEPA uitgesteld tot 1 augustus 2014 30%-regeling salarisnormen

Nadere informatie

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven

Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Welkom op de Please MKB sessie over flexibel werkgeven Please Payroll Postbus 11, 5700 AA Helmond T 0800 235 75 32 (gratis) T 0492 388 888 E info@please.nl www.please.nl Agenda Wat is payroll? Wie is Please

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid

LLabResource. Wet Werk en Zekerheid LLabResource Wet Werk en Zekerheid In 2015 verandert er veel op het gebied van regelgeving van arbeid. Zo is de afgelopen jaren hard gewerkt aan Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en in 2015 worden veel van deze

Nadere informatie

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017

Handleiding voor de werkgever. Handleiding. Verzuimverzekering. September 2017 Verzuimverzekering Handleiding voor de werkgever Handleiding Verzuimverzekering September 2017 Verzuimverzekering Handleiding U heeft de Verzuimverzekering afgesloten in het pakket CompleetVerzekerd Mijn

Nadere informatie

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT

REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT REGELING INDIVIDUEEL KLACHTENRECHT VOOR MEDEWERKERS CAVENT Goedgekeurd door het MT op : 25 januari 2012 Instemming verleend door de OR op : 15 februari 2012 Ingangsdatum van deze regeling : 1 mei 2012

Nadere informatie

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief

De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief WHITEPAPER De Wet Werk en Zekerheid Alle maatregelen overzichtelijk onder elkaar Payrolling als flexibel alternatief Het arbeidsrecht gaat vanaf 1 januari 2015 volledig op de schop. Vanaf die datum wordt

Nadere informatie

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg

Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 1 Derek Sivers: How to start a movement https://www.youtube.com/watch?v=v74axcqotvg 2-3-2015 2 4 wijzigingen die van belang zijn: 1. Modernisering Ziektewet januari 2014 2. Participatiewet januari

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO

GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO GEDRAGSCODE VERKOOPPUNTEN VAN KANSSPELEN VAN DE LOTTO Om te zorgen voor een veilig en verantwoord spelaanbod in het winkelkanaal heeft de Lotto de Gedragscode verkooppunten van kansspelen van De Lotto

Nadere informatie

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM?

Informatie over de Autoriteit Financiële Markten. Een kennismaking. Wat doet de AFM? Informatie over de Autoriteit Financiële Markten Een kennismaking Wat doet de AFM? Wie is de AFM? AFM is de afkorting voor Autoriteit Financiële Markten. De AFM is de gedragstoezichthouder op de financiële

Nadere informatie

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016

HR ontwikkelingen 2015-2016. Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 HR ontwikkelingen 2015-2016 Veranderingen in beeld Bijgewerkt met informatie zoals bekend op 1 januari 2016 Inhoud Wijzigingen 2016 Werkloosheidswet Wet Flexibel Werken Wet doorwerken na AOW-gerechtigde

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie