Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari Concept Ter Informatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie"

Transcriptie

1 NB: de cijfers in dit plan zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen tot 26 januari u. Aanpassingen aan de gegevens die later zijn binnengekomen, kunnen de resultaten in dit plan beïnvloeden. Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012 Concept Ter Informatie

2 Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Kernteam Bedrijfsplan FUMO Fryslân, 27 januari /LDB/RGO

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel bedrijfsplan FUMO Achtergrond Totstandkoming bedrijfsplan Leeswijzer 4 2 Typering van de FUMO Takenpakket Kwaliteit Prijs-kwaliteitverhouding Backoffice organisatie Eén organisatie Eén vestigingslocatie Toekomstige ontwikkelingen 7 3 Taken en benodigde formatie Inleiding Taken die worden ondergebracht in de FUMO Benodigde formatie FUMO Inrichtingen die worden ondergebracht in de FUMO Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten Benodigde formatie primair proces Benodigde formatie overhead Totaal benodigde formatie FUMO 13 4 Besturing Samenwerkingsmodel: Openbaar Lichaam Bevoegdhedenstructuur Stemverdeling en besluitvorming Eigenaarschap Opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap Gelijkwaardige relatie Sturen op outcome, afrekenen op output Samenwerking beleid en uitvoering Samenwerking met (keten)partners Wetterskip Fryslân Openbaar Ministerie Fries Handhavingsoverleg Rijkstaken Klachtendienst Brandweer Brancheorganisaties bedrijfsleven 20

4 4.6.8 Overige samenwerking 20 5 Organisatie Inleiding Organisatiestructuur PIOFACH Procesbeschrijving op hoofdlijnen Frontoffice en backoffice Kwaliteit van de organisatie Planning en control Werklocaties Huisvesting Benodigd bruto vloeroppervlak B-locatie Huur pand met 5-jaarscontract Persoonlijke standaarduitrusting Werkplekken 32 6 Personeel Sociaal Beleidskader (VNG & IPO) Sociaal Plan Fryslân Medezeggenschap 37 7 ICT Inleiding Blauwdruk van de FUMO en gezamenlijke informatievoorziening Onderdeel A: (VTH)Proces applicatie FUMO Onderdeel B: Informatie-uitwisseling FUMO en bevoegde gezagen en Ketenpartners Onderdeel C: Aanpassingen Lokale informatievoorziening van bevoegde gezagen Onderdeel D: ICT-ondersteuning secundaire processen FUMO Vervolgstappen Planning en risico s Kosten 45 8 Financiën Structurele kosten FUMO Implementatiekosten Huidige structurele kosten deelnemers Financieel resultaat Ontwikkeling structurele kosten in de tijd Achterblijvende kosten Vergelijking huidige kosten met toekomstige kosten 54 9 Contouren implementatieplan 56

5

6 1 Inleiding 1.1 Doel bedrijfsplan FUMO Voor u ligt het bedrijfsplan van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO). Hiermee wordt invulling gegeven aan de betreffende deelfase uit het Plan van Aanpak voor de realisatie van een Friese RUD 1, waarvoor de provincie de regie voert. De FUMO is een uitvoeringsorganisatie waarin de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat deze uitvoeringsdienst op 1 januari 2013 operationeel is. Deze FUMO is één van de ongeveer 30 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) die in heel Nederland worden voorbereid en een landsdekkend systeem gaan vormen. De FUMO gaat een groot aantal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De deelnemers in de FUMO voeren deze taken nu zelf uit. In een aantal gevallen is (een deel van de) uitvoering nu nog belegd bij de Milieuadviesdienst (MAD) 2, het Servicebureau Friese Wouden (SFW) 3 en/of andere, externe organisaties. Op termijn zal de FUMO ook enkele taken van het Rijk gaan uitvoeren, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder dan in 2014 zijn beslag krijgen. De oprichting van de FUMO betekent dat er een ingrijpend transitieproces staat aan te komen. Het voorliggende bedrijfsplan geeft een beschrijving van verschillende aspecten van de FUMO. Het gaat hierbij om organisatorische aspecten (taken, structuur, personeel, ICT), juridische aspecten (besturing en gemeenschappelijke regeling) en financiële aspecten. Het doel van dit plan is om inzicht te geven in de nieuw op te richten organisatie en in de organisatorische, personele, bestuurlijke en financiële consequenties van de samenwerking in de FUMO. Dit inzicht dient de bestuurders van de deelnemende overheden in staat te stellen een besluit te kunnen nemen over hun deelname in de FUMO en over de oprichting van deze nieuwe samenwerkingsorganisatie Plan van aanpak Friese samenwerking vergunningverlening en toezicht in uitvoeringsdienst(en); d.d. 11 september 2009; Regiegroep provincie Fryslân. De Milieuadviesdienst te Leeuwarden is een samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten dat (semi)overheden adviseert en motiveert om gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren. Het Servicebureau Friese Wouden is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in het Zuidoosten van Fryslân. De taken van het Servicebureau liggen voornamelijk op het terrein van geluid en zonebeheer, coördinatie van regionale milieuprojecten en volkshuisvesting. 1

7 Het bedrijfsplan is opgesteld met de gegevens en de kennis van najaar Het is zaak nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de RUD-vorming in Nederland goed te volgen en het bedrijfsplan daar zo nodig op aan te passen. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met de bestuurlijke besluitvorming. De bestuurlijke besluitvorming door opdrachtgevers over de deelname in de FUMO staat gepland voor de maanden januari tot en met maart Na accordering van het plan zal in de maanden april tot en met juni 2012 een nadere uitwerking van het bedrijfsplan plaatsvinden ter voorbereiding op de implementatie. De feitelijke implementatie gaat daarna vanaf juli 2012 lopen, waarna in november en december 2012 de feitelijke overgang naar de nieuwe organisatie plaats vindt. Deze is dan op 1 januari 2013 operationeel. 1.2 Achtergrond De totstandkoming van de FUMO moet worden gezien in het licht van het streven naar verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna afgekort met VTH). Onder verbetering van de kwaliteit moet ook vermindering van de kwetsbaarheid van de dienstverlening worden verstaan. Een belangrijke aanleiding voor de vorming van de RUD s is het onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd naar de kwaliteit van het handhavingstelsel door de onderzoekscommissie Herziening Handhavingstelsel VROM regelgeving (de commissie Mans). In dit onderzoek werd onder meer aanbevolen een landsdekkend systeem van regionale uitvoeringsdiensten (toen nog omgevingsdiensten genoemd) te realiseren. In het verlengde daarvan hebben het Rijk, de VNG en het IPO afspraken gemaakt over de taken van die RUD s en over de wijze waarop die structuur tot stand zou moeten worden gebracht. In bijlage 1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen op dit gebied genoemd. Overigens werden er in de provincie Fryslân, al voordat de commissie Mans met haar rapport kwam, gesprekken gevoerd tussen bevoegde gezagen over mogelijke samenwerking ter verbetering van de kwaliteit op basis van trends in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ontwikkelingen in de provincie Fryslân, over de vorming van de FUMO, hebben na een verkenning van mogelijke varianten tot een intentieverklaring geleid, die in juni 2011 door de bestuurders van 24 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân is ondertekend. Drie gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) hebben bij die gelegenheid aangegeven de verklaring (nog) niet te kunnen ondertekenen. Om een zo volledig beeld te verkrijgen van de invulling en omvang van de FUMO, is de inbreng van de drie gemeenten voor het basistakenpakket wel meegenomen in het bedrijfsplan. 2

8 In de intentieverklaring is het volgende vastgesteld: 1. De FUMO zal per 1 januari 2013 operationeel moeten zijn, waarvoor een grote inspanning zal moeten worden geleverd. 2. De bereidheid om die inspanning te leveren is aanwezig. 3. Er zal in Fryslân sprake zijn van één robuuste FUMO die congruent is met de veiligheidsregio. 4. Er is geen onduidelijkheid over de afspraken betreffende het door partijen onder te brengen basistakenpakket uit de package deal bij de te vormen FUMO. 5. Een aantal partijen heeft reeds besloten om meer taken dan hierboven omschreven bij de FUMO onder te brengen. 6. Het staat andere partijen vrij om dat ook te doen. 7. Het is niet realistisch om bestaande samenwerkingsverbanden in dit veld naast de FUMO te laten voortbestaan. 8. Het is noodzakelijk om nog dit jaar (2011) overeenstemming te bereiken over de juridische en organisatorische vorm van de FUMO. 9. Er is verschil van mening over de verplichting om deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling in relatie tot het door de FUMO uit te voeren takenpakket. 10. Het is noodzakelijk om nog dit jaar inzicht te hebben in de kosten, baten en financiële risico s. 11. Het zal eerst op basis van voldoende inzichten realistisch zijn om voorstellen voor wat betreft deelname in de gemeenschappelijke regeling aan de raden / staten te doen. 12. Zij zullen onder deze condities de FUMO tijdig realiseren, tenzij toestemming wordt onthouden. Deze intentieverklaring vormt de basis voor dit bedrijfsplan. De in dit bedrijfsplan geschetste organisatie is een startpunt, hoewel het soms wordt ervaren als een eindpunt van een proces van onderhandelen, eerst tussen Rijk en provincie en later tussen alle deelnemende partijen binnen de provinciegrenzen. Het is het begin van de realisatie van ambitie en groei naar meer professionaliteit en kwaliteit. Deze groei zal sneller verlopen naarmate de FUMO in staat is het vertrouwen van haar deelnemers vast te houden en haar afnemers kwalitatief en doelmatig succesvol te blijven bedienen. 1.3 Totstandkoming bedrijfsplan Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen in de periode van oktober 2011 tot januari 2012 door het Kernteam bedrijfsplan, samen met de procesmanager en penvoerder (zie bijlage 2 voor de deelnemerslijst). Er is gewerkt in een timebox, waarin de penvoerder naar aanleiding van input en feedback van de kernteamleden het bedrijfsplan steeds weer naar een hoger niveau tilde. Zwaarwegende onderwerpen zijn besproken met de Werkgroep Directeuren/Ambtelijke procesgroep, Bestuurlijke procesgroep en Regie. 3

9 Om de timebox optimaal te laten functioneren is een kernteam samengesteld dat ter zake deskundig is, dat als zodanig wordt erkend én waarvan hun mening ook buiten de eigen organisatie op prijs wordt gesteld en gezag heeft. In de laatste stap heeft de procesmanager samen met de penvoerder het laatste concept bedrijfsplan opgesteld dat ter integrale bespreking is aangeboden aan de Ambtelijke en Bestuurlijke Procesgroep. De procesmanager heeft het concept inclusief commentaar verwerkt tot een definitief concept bedrijfsplan. Dit definitieve concept is ter bespreking aangeboden aan de Regisseur en Bestuurlijke Procesgroep. Dit bedrijfsplan is gebaseerd op de beschikbare gegevens van de deelnemende organisaties. De kwaliteit van de gegevens is daarmee net zo goed als de kwaliteit van de gegevens van de deelnemers. Voor de gegevensverzameling heeft een langdurig uitvraagproces plaatsgevonden, waarbij gegevens regelmatig zijn teruggekoppeld, ook op hoog ambtelijk niveau. Het zou kunnen zijn dat naderhand blijkt dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden of dat er onjuiste aannames zitten in cijfers die een organisatie heeft aangeleverd. De gevolgen van onjuiste en/of gewijzigde gegevens kunnen niet worden neergelegd bij de FUMO, maar liggen in de risicosfeer van de deelnemers. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is een beknopte beschrijving van de FUMO opgenomen, waarna hoofdstuk 3 ingaat op de taken en formatie van de nieuwe organisatie. De besturingsuitgangspunten worden omschreven in hoofdstuk 4, terwijl in hoofdstuk 5 de uitgangspunten van de organisatie zelf aan bod komen. Hoofdstuk 6 beschrijft de hoofdlijnen van de personele transitie. Onderwerp van hoofdstuk 7 is de ICT die de FUMO nodig heeft om haar taken uit te voeren. In hoofdstuk 8 volgen de financiële consequenties van de oprichting van de FUMO. Afgesloten wordt met hoofdstuk 9 dat ingaat op de contouren van de implementatie. Het bedrijfsplan bevat 11 bijlagen. 4

10 2 Typering van de FUMO De uitvoeringsorganisatie FUMO wordt gevormd door het overhevelen van de uitvoering van een aantal VTH-taken en daarvoor benodigde financiële middelen. De bundeling van taken en middelen stelt de nieuwe organisatie in staat het takenpakket op een kwalitatief goede manier uit te voeren, waarbij continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. Ook kan de nieuwe organisatie zorgen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening. De missie 4 van de FUMO luidt: De FUMO voert op kwalitatief hoog niveau taken uit met betrekking tot het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven op het gebied van het omgevingsrecht. De FUMO werkt daarbij nauw samen met al haar partners in de VTH-keten. De FUMO is een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van de bevoegde gezagen VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht uitvoert. De Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn eigenaar én opdrachtgever van de FUMO. Wat voor een soort organisatie moet de FUMO zijn? Hieronder is deze vraag beantwoord aan de hand van een aantal uitgangspunten. Gezamenlijk karakteriseren zij de FUMO. 2.1 Takenpakket De FUMO voert vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van met name het omgevingsrecht: - gemeenten brengen het basistakenpakket in zoals is overeengekomen in de package deal (zie bijlage 3). Een aantal gemeenten zal meer omgevingsrechtelijke taken door de FUMO laten uitvoeren. Het dienstverleningsconcept van de FUMO maakt deze variabele dienstverlening aan gemeenten mogelijk. - de provincie Fryslân brengt naast het basistakenpakket ook andere taken in, zoals de uitvoering van een aantal groene wetten, het Vuurwerkbesluit, de Wet Luchtvaart, de Ontgrondingenwet, het toezicht op de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de vergunningverlening Wet bodembescherming én de Provinciale Milieu Verordening. 4 Met de missie wordt aangegeven wat het hoogst bereikbare doel van de FUMO is. De missie omschrijft als het ware het bestaansrecht van de FUMO en vormt een kader voor de werkzaamheden van de FUMO en de manier waarop deze worden uitgevoerd. 5

11 - het Wetterskip Fryslân brengt, vanuit haar zorg voor de goede werking van de rioolwaterzuiveringen en de kwaliteit van het oppervlaktewater, de adviestaak met betrekking tot vergunningverlening indirecte lozingen en de hierbij behorende toezichttaken onder bij de FUMO. Deelnemers kunnen overigens besluiten ook andere VTH-gerelateerde taken bij de FUMO onder te brengen. Hiervoor kunnen afwegingen rondom de kwaliteit van de uitvoering van achterblijvende taken in relatie tot de kosten de aanleiding vormen (bijvoorbeeld in het kader van de toepassing van de kwaliteitscriteria op de achterblijvende taken). Zij zullen dan de hieraan gerelateerde benodigde middelen beschikbaar stellen aan de FUMO. 2.2 Kwaliteit De FUMO voert haar takenpakket professioneel, effectief en efficiënt uit en zal binnen een vooraf vast te stellen termijn voldoen aan de kwaliteitseisen die aan regionale uitvoeringsdiensten worden gesteld. Dit laatste betreft zowel de criteria voor kritieke massa (deskundigheden), proces en inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Voor de FUMO is de aanwezigheid van voldoende juiste deskundigheden een voorwaarde om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren. Bij de bemensing van de FUMO zal hiermee rekening worden gehouden. Daar waar onverhoopt lacunes zijn, zullen deze door opleidingen of samenwerkingsafspraken met andere RUD s worden weggewerkt. Voorbeelden zijn BRZOinrichtingen en luchtvaartwet. Bij de inrichting van de organisatie zullen de proceseisen en de eisen met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten worden vertaald in een beleidscyclus en een kwaliteitssysteem, waarin processen, procedures en werkafspraken zijn vormgegeven. Voor zover productienormen bestaan, worden die hierin meegenomen. De nadere uitwerking van de inrichting van de FUMO-organisatie vindt plaats in de implementatiefase nadat het bedrijfsplan is vastgesteld. Zodra de beleidscyclus, het dienstverleningsconcept en kwaliteitssysteem zijn ingericht, kan het opdrachtnemerschap richting de bevoegde gezagen worden ingevuld. Doordat dan ook sprake is van een robuuste organisatie die een breed takenpakket uitvoert, is de FUMO een aantrekkelijke werkgever voor haar medewerkers met ruime mogelijkheden om zich binnen het werkveld te ontplooien. 2.3 Prijs-kwaliteitverhouding Door de bundeling van taken en middelen kan de FUMO efficiëntievoordelen behalen ten opzichte van de huidige situatie. Sommige van deze voordelen 6

12 zullen al op korte termijn kunnen worden geboekt: bijvoorbeeld bij de inhuur van specialismen of de reductie van overhead. Om de efficiëntere inzet van medewerkers binnen het primaire proces te realiseren is een langere termijn nodig. De FUMO zal bij de start hiertoe een belangrijke aanzet geven, echter het rendement zal pas in de jaren na de opbouwfase in 2013 worden behaald. De prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening zal gemiddeld genomen ten opzichte van de huidige situatie over de gehele provincie Fryslân verbeteren. 2.4 Backoffice organisatie De FUMO is een backoffice organisatie. De bevoegde gezagen blijven het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven; zij vormen de frontoffice. Medewerkers van de FUMO kunnen rechtstreekse contacten met burgers en bedrijven hebben, zoals vooroverleg in het kader van een vergunningaanvraag. Medewerkers van de FUMO zullen daarin hun rol als deskundigen (blijven) vervullen. Bevoegde gezagen hebben de mogelijkheid om de frontoffice functie bij de FUMO onder te brengen. De provincie Fryslân heeft hiertoe inmiddels besloten. 2.5 Eén organisatie De FUMO is één organisatie onder leiding van één directeur. De directeur krijgt mandaat van de bevoegde gezagen om binnen zijn organisatie bepaalde taken uit te voeren en zal worden gemandateerd om binnen nog vast te stellen kaders uitvoeringsafspraken te maken met externe partners in de keten van toezicht en handhaving, in het bijzonder het OM en de politie. 2.6 Eén vestigingslocatie De FUMO wordt gevestigd op één locatie. Er zal volop gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van het gedachtegoed van het Nieuwe Werken, waarin tijd- en plaatsonafhankelijk werken belangrijke aspecten zijn. Hierin worden op de centrale locatie, de (vaste) uitvalsbasis, flexplekken ingericht voor medewerkers waarvoor strikt genomen structurele nabijheid bij de burgers, bedrijven of het lokale bestuur niet nodig is. Op die manier worden kennisuitwisseling en -opbouw maximaal gefaciliteerd en wordt een efficiënte bedrijfsvoering bevorderd. Medewerkers kunnen gebruik maken van aanwezige flexplekken bij de bevoegde gezagen, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht bij de FUMO. 2.7 Toekomstige ontwikkelingen Voor de toekomstige ontwikkelingen rond de FUMO zijn wetgeving en kabinetsbeleid en economische ontwikkelingen van belang. 7

13 De wetgeving en het kabinetsbeleid kennen naast externe effecten, die worden gekenmerkt door de roep om minder bestuurlijke drukte, ook interne aspecten te weten: kwaliteit en stelselaanpassingen. Minder bestuurlijke drukte kan worden geëffectueerd door minder vergunningplicht (verruiming van vergunningvrij bouwen) en meer algemene regels (de activiteiten AMvB). Via deze lijn zullen minder uren aan vergunningverlening worden besteed. Voor een deel verschuiven die uren richting toezicht. Aan de andere kant maakt het toezicht op veel uniforme regelgeving het toezicht eenvoudiger, in de zin van meer uniform toezicht. De intentie van de wetgever is gericht op minder last voor burgers en bedrijven. Het stellen van eisen aan opleiding, werkervaring en continuïteit leidt tot hogere kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteitscriteria krijgen, te beginnen bij de RUD s en naar verwachting uit te breiden naar de gemeentes en provincies voor de overige (achterblijvende) taken, een verplichtend karakter. Soms leiden calamiteiten tot een stelselaanpassing of versnelling daarvan. De brand bij Chemie Pack is de meest recente calamiteit, die een roep uit de Kamer veroorzaakt om vergunningverlening te splitsen van toezicht/handhaving van BRZO inrichtingen en daarnaast een verdere verplichte opschaling van het toezicht op deze bedrijven. Een andere stelselaanpassing komt voort uit de wens van politie en OM zich vooral te richten op zwaardere milieucriminaliteit. Eenvoudigere delicten worden hierbij met een bekeuringensysteem lik op stuk worden afgedaan: de zogenaamde Bestuurlijke Straf Beschikking (BSB). De lijn daarachter is snel en effectief optreden tegen standaard overtredingen. De tijd nodig om aan te schrijven (besluiten nemen) is eerstdaags voorbij. De huidige economische ontwikkelingen brengen enerzijds een afname van vergunningaanvragen teweeg. Anderzijds stimuleren afnemende rendementen bedrijven om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Het toezicht zal daarop moeten anticiperen. Een ander aspect is de landelijke bezuinigingsgolf, die bezinning op de mogelijkheid om kosten te reduceren meer dan noodzakelijk maakt. Deze ontwikkelingen wijzen allen in de richting van meer samenwerken en professionaliseren. De FUMO zal zich in de toekomst moeten blijven bewijzen als leverancier van een kwalitatief hoogwaardig product. Als de FUMO zich manifesteert als effectief en efficiënte opdrachtnemer, zullen deelnemers genegen zijn meer taken af te nemen en zal het werkvolume toenemen. Een voorbeeld hiervan zijn de BRIKS-taken (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopactiviteiten) die gemeenten en MAD nu voor de provincie uitvoeren. Deze taken zijn vooralsnog meegenomen in het bedrijfsplan, de provincie beraadt zich nog over hetgeen zij met die taken wil. Door een toename in omvang zal de FUMO nog meer gebruik kunnen maken van schaaleffecten en haar doelen daarmee nog sneller bereiken. 8

14 3 Taken en benodigde formatie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk benoemt de taken die de gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân in de toekomst beleggen bij de FUMO. Vervolgens wordt de formatie bepaald die nodig is om deze taken uit te voeren. Deze formatie wordt deels bepaald aan de hand van het aantal en type inrichting per deelnemer en de omvang van de ingebrachte taken. De genoemde cijfers over formatie en kosten zijn inclusief de opgaven van gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. 3.2 Taken die worden ondergebracht in de FUMO Het grootste deel van de taken, dat wordt ondergebracht in de FUMO, betreft het eerder genoemde basistakenpakket. Deelnemers kunnen daarnaast meer taken bij de FUMO onderbrengen en een aantal deelnemers zal dat doen. In dit bedrijfsplan wordt de term basistakenpakket+ gebruikt voor het totaal van: - de basistaken die de gemeenten en de provincie Fryslân bij de FUMO zullen onderbrengen, - de plustaken: overige taken die deze organisaties vrijwillig bij de FUMO zullen onderbrengen. Dit betreft onder meer geluidsadvisering, geluidsmetingen, vergunningverlening bodem, ontgrondingen, toezicht groene wetten en de vrijwillige taken van het Wetterskip Fryslân. Voor zover er buiten het basistakenpakket+ nog taken op het gebied van het omgevingsrecht worden uitgevoerd door de Milieuadviesdienst (MAD) en het Servicebureau de Friese Wouden (SFW) worden deze (specialistische) taken ook ondergebracht bij de FUMO. Dit geldt ook voor taken die aan de MAD en SFW worden uitbesteed (bijvoorbeeld Externe Veiligheid door de MAD). De uitvoering van het basistakenpakket+ concretiseert zich in een palet van producten en diensten dat de FUMO aan zijn deelnemers aanbiedt: de producten- en dienstencatalogus. In bijlage 4 van dit bedrijfsplan is een aanzet tot deze catalogus opgenomen. Voor zover bekend wordt er gewerkt aan een landelijke catalogus. Uit het oogpunt van benchmarking en automatisering is het gewenst één landelijke lijst te hanteren. Voor zover mogelijk, wordt tijdens de implementatie van de FUMO hierbij aangesloten. De deelnemers nemen de producten en diensten af tegen een vastgestelde vergoeding voor het product of dienst. Voor de inrichtingen uit het basistakenpakket wordt een vergoeding per inrichting vastgesteld, op basis van normuren en het uurtarief van de FUMO. De overige producten en diensten nemen de 9

15 deelnemers af tegen een vastgestelde vergoeding op basis van tijdsbesteding en het uurtarief. Voor het afnemen van de producten en diensten zal de FUMO per deelnemer een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Om de FUMO in staat te stellen zich goed op de uitvoering van deze taken in te richten, zal eenmalig bij oprichting een nader te bepalen minimale dienstverleningsperiode in acht worden genomen. 3.3 Benodigde formatie FUMO Om de benodigde formatie voor de FUMO vast te stellen is onderscheid gemaakt tussen de formatie voor het primaire proces en de formatie voor overheadfuncties (inclusief de ondersteunende PIOFACH en leidinggevende functies). De formatie overheadfuncties wordt vanuit de formatie voor het primaire proces becijferd. Samen vormen zij de totale formatie. De formatie voor het primaire proces is dus leidend. De benodigde formatie voor het primaire proces laat zich vaststellen aan de hand van de basistaken en de plustaken. De basistaken bestaan uit taken die inrichtinggerelateerd zijn en taken die niet-inrichtinggerelateerd zijn. Voor het inrichtinggerelateerde deel van het basistakenpakket is gebruik gemaakt van een objectieve maatstaf, die uitgaat van aantal en type inrichtingen. Voor het niet-inrichtinggebonden deel van het basistakenpakket en het plustakenpakket is gebruik gemaakt van de opgaven door de deelnemers. Verder vindt bij de oprichting van de FUMO de overdracht van de milieuhandhavingbevoegdheid plaats van provincie naar gemeenten voor de zogenaamde vvgb-bedrijven. Hierdoor vindt op het moment van oprichting een wijziging plaats in het aantal inrichtingen per deelnemer: bij de provincie wordt het aantal milieu-inrichtingen lager, bij de gemeenten neemt het aantal milieuinrichtingen toe. In het totaal betreft het 193 bedrijven. In deze paragraaf komen, gelet op bovenstaande, de volgende onderwerpen aan de orde: - Inrichtingen die worden ondergebracht bij de FUMO - Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten - Benodigde formatie primair proces - Benodigde formatie overhead - Totaal benodigde formatie FUMO Inrichtingen die worden ondergebracht in de FUMO In de provincie Fryslân draait het bij de uitvoering van het basistakenpakket om in totaal inrichtingen. Dit aantal is inclusief de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de OWO-gemeenten vallen. Deze zijn als volgt verdeeld: 10

16 Aantal Inrichtingen in te brengen in FUMO Totaal Behorende tot het basispakket B. Meldingsplichtig in basispakket C. Op onderdelen vergunningsplichtig Waarvan 2e tranche 2e fase 323 Waarvan 3e tranche 2e fase 109 Waarvan samenvoeging in agrarische activiteiten 191 Overige D. Volledig vergunningplichtig (o.a. BRZO en IPPC bedrijven) 188 Totaal Tabel 3.1. Bij FUMO onder te brengen inrichtingen/basistakenpakket Voor een overzicht van het aantal inrichtingen per gemeente wordt verwezen naar bijlage Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten Bij de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 zijn gemeenten bevoegd gezag geworden voor een groot deel van de provinciale milieuinrichtingen. Voor de periode die ligt tussen de inwerkingtreding van de Wabo en het functioneren van een landelijk netwerk aan RUD s is met betrekking tot deze bevoegdheid een overgangsregeling getroffen. Deze regeling houdt in dat provincies gedurende deze periode een deelbevoegdheid hebben: wanneer sprake is van een voormalige provinciale milieutoestemming, moeten provincies een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Daarbij behouden de provincies ook de handhavingbevoegdheid voor de milieutoestemming waarvoor de vvgb is afgegeven. Landelijk is bestuurlijk afgesproken dat tot aan de vorming van de RUD s het milieutoezicht- en handhaving voor deze vvgbbedrijven bij de provincie blijft. Na de oprichting van de RUD ligt de formele bevoegdheid volledig bij de gemeenten. Deze overdracht betekent een aantal zaken: - er vindt een formele overdracht plaats van een groot aantal inrichtingen van de provincie Fryslân aan gemeenten - deze gemeenten zijn vanaf de oprichting van de FUMO (1 januari 2013) verantwoordelijk voor de uitvoering de milieutaken bij de inrichtingen - vanaf dat moment zullen gemeenten de kosten dragen voor deze inrichtingen. Zij zullen hiervoor via het gemeentefonds worden gecompenseerd - voor de exploitatiebegroting van de FUMO betekent dit dat ten opzichte van de inventarisatie in 2011 de financiële inbreng van de provincie Fryslân zal worden verlaagd en met een even groot deel de inbreng van de gemeenten zal worden verhoogd. Bij het opstellen van de formatieberekeningen is uitgegaan van de situatie per 1 januari 2013, dus van de situatie van ná de overdracht. 11

17 3.3.3 Benodigde formatie primair proces De benodigde formatie voor de uitvoering van de primaire taken is berekend op basis van: - basistaken (inrichtinggebonden) - basistaken (niet-inrichtinggebonden) - de plustaken Basistaken (inrichtinggebonden) De werklast die is gemoeid met de uitvoering van de inrichtinggebonden basistaken wordt bepaald door het aantal en het type inrichting. Om die werklast te bepalen is uitgegaan van het aantal inrichtingen en type in Fryslân én normen met betrekking tot de werklast voor deze inrichtingen (bezoekfrequentie en tijdsbesteding). Het aantal inrichtingen is per bevoegd gezag en per type inrichting weergegeven in bijlage 5. De gehanteerde normen met betrekking tot de werklast voor de Friese situatie zijn eveneens in bijlage 5 weergegeven. Deze normen zijn afgeleid van de landelijke normen van Sira/Berenschot (Maatlat) die als basis voor de gewenste situatie in Nederland zijn genomen. Regionale omstandigheden kunnen reden zijn om deze normen bij te stellen. Deze bijgestelde normen, de zogeheten Fryske norm zijn door Friese experts opgesteld en in het Kernteam bedrijfsplan bekrachtigd. Zij vormen het objectieve uitgangspunt voor de bepaling van de benodigde formatie voor de uitvoering van de inrichtinggebonden basistaken. Gebaseerd op het toepassen van de Fryske normen op de typen en aantallen inrichtingen, zoals die door de deelnemers zijn opgegeven, bedraagt het totaal aantal met deze basistaken gemoeide werklast 77,6 fte. Basistaken (niet-inrichtinggebonden) De niet-inrichtinggebonden basistaken betreffen onder meer bodemtoezicht, ketentoezicht en externe veiligheid. Deze taken zitten grotendeels bij de provincie en zijn geraamd op grond van de opgave van de provincie Fryslân. Gebaseerd op de raming van de provincie Fryslân bedraagt het aantal met deze basistaken gemoeide werklast 5,3 fte. Plustaken De werklast voor werkzaamheden die onder de plustaken vallen zijn becijferd op basis van de opgave van de deelnemers. In bijlage 5 is in tabel 5.5 per deelnemer weergegeven, hoeveel plustaken deze wenst in te brengen bij de FUMO. Gebaseerd op de raming van alle deelnemers bedraagt het totaal aantal met deze plustaken gemoeide werklast 41,1 fte. Dit is inclusief de aanvullende 12

18 opgave van de MAD gemeenten (10,7 fte), welke in deze versie van het bedrijfsplan nog niet aan de individuele MAD gemeenten is toebedeeld. In tabel 3.2 is weergegeven welke formatie nodig wordt geacht voor uitvoering van alle primaire taken, te weten: alle basistaken (de inrichtinggebonden en de niet-inrichtinggebonden basistaken) én de in te brengen plustaken. Benodigde formatie FUMO primair proces in fte Basistaken inrichting gebonden 77,6 Basistaken niet-inrichting gebonden (provinciaal) 5,3 Plustaken 41,1 Totaal (basistaken+) 124,0 Tabel 3.2 Benodigde formatie primair proces FUMO Deze berekening van de primaire formatie van de FUMO, die zo veel als mogelijk is gebaseerd op output, zal naar verwachting ruim draagvlak genieten binnen Fryslân. Gebaseerd op bovenstaande berekening is de benodigde formatie voor het primaire proces in de FUMO (afgerond) 124 fte. Een deel van deze capaciteit zal worden uitgevoerd als flexibele schil omdat in de bovengemelde capaciteit ook capaciteit voor incidentele vragen van deelnemers is opgenomen Benodigde formatie overhead Voor de omvang van de overhead van de FUMO wordt uitgegaan van 24% van de totale omvang van de formatie van de FUMO. Deze omvang is kleiner dan wat gebruikelijk is binnen overheidsorganisaties, maar passend voor een uitvoeringsorganisatie als de FUMO. Dit betekent dat aan de formatie voor het primaire proces 32% moet worden toegevoegd om de totale formatieomvang te berekenen 5. Uitgaande van een omvang voor het primaire takenpakket van 124 fte bedraagt de formatie overhead 39 fte. Net als voor de capaciteit voor het primair proces zal een deel van de capaciteit flexibele schil zijn Totaal benodigde formatie FUMO Gebaseerd op bovenstaande berekening van de benodigde formatie voor het primaire proces en overhead is de totale benodigde formatie voor de FUMO 163 fte. fte 5 De totale formatie inclusief 24% overhead is te berekenen door het formatieaandeel primair proces (76%) te vermenigvuldigen met 1,32 (76 x 1,32 = 100). 13

19 4 Besturing 4.1 Samenwerkingsmodel: Openbaar Lichaam Op basis van de Modellenstudie FUMO 2011 en een verkenning van de juridische mogelijkheden (zie bijlage 6) wordt uitgegaan van een FUMO die in juridische zin vorm krijgt als uitvoeringsorganisatie van een Openbaar Lichaam op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Omdat de FUMO wordt belast met adviserende, voorbereidende en uitvoerende taken én de beleidsinhoudelijke sturing een taak blijft van het bestuur van de respectievelijke deelnemers, treffen het college van gedeputeerde staten, de colleges van burgemeesters en wethouders en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân deze gemeenschappelijke regeling. Voor het treffen van de regeling is goedkeuring nodig van respectievelijk provinciale staten, gemeenteraden en algemeen bestuur Wetterskip Fryslân. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het openbaar lichaam. De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. Ook het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen en bestaat uit de voorzitter en vier andere leden. De gemeenten leveren twee wethouders, de provincie Fryslân twee gedeputeerden en het Wetterskip Fryslân levert een bestuurder. De secretaris van het algemeen bestuur/dagelijks bestuur is tevens directeur van de FUMO. 4.2 Bevoegdhedenstructuur De politieke verantwoordelijkheid voor de adviserende, voorbereidende en uitvoeringstaken blijft volledig bij gedeputeerde staten van de provincie Fryslân, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en het bestuur van het Wetterskip Fryslân. Deze verantwoordelijkheden worden niet aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling overgedragen. Bij mandatering worden taken en bevoegdheden uitgevoerd namens de betreffende deelnemers. Mandatering draagt bij aan de uniformiteit, slagvaardigheid, snelle dienstverlening en aan vermindering van de bureaucratie. Mandatering werkt in de regel kostenverlagend omdat het de verantwoordelijkheden laag in de organisatie legt waar dit kan. Elke deelnemer dient te overwegen in hoeverre aan het bestuur van de FUMO mandaat wordt verleend, waarbij als leidraad geldt dat routinematige aangelegenheden zoveel als mogelijk worden gemandateerd 14

20 De FUMO zal in ieder geval haar dienstverleningsconcept zodanig vormgeven dat zij voor mandatering maatwerk levert. Er zal een aantal mandateringsmogelijkheden zijn. 4.3 Stemverdeling en besluitvorming Voor het bepalen van de stemverdeling en besluitvorming binnen deze nieuwe Gemeenschappelijke Regeling worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - om het dragen van risico s zoveel mogelijk parallel te laten lopen aan zeggenschap en invloed, zal de financiële bijdrage van deelnemers leidend zijn voor de zeggenschap in de Gemeenschappelijke Regeling. Er zal dus sprake van het uitgangspunt dat een groter (financieel) te dragen risico gekoppeld leidt tot meer zeggenschap. Er is objectief vast te stellen aan de hand van de begroting dan wel realisatie wat de financiële bijdrage is van de verschillende deelnemers, evenals de onderlinge verhouding hiervan. Dit geldt zowel bij start van de FUMO als in geval van toekomstige wijzigingen - de stemverhouding moet toekomstige ontwikkelingen kunnen opvangen. De FUMO wordt zodanig ingericht, dat deelnemers in de loop der tijd meer of minder plustaken kunnen onderbrengen. De grondslag voor de bestuurlijke stemverdeling zal deze wijzigingen in onderlinge verhouding binnen de FU- MO kunnen opvangen. Concreet houdt dit in dat de overeenkomst het mogelijk maakt om het aantal stemmen per deelnemende partij na een opstartperiode van drie jaar - jaarlijks te bepalen aan de hand van de financiële bijdragen van de deelnemers en aan dan actuele gemeentelijke herindelingen - alle deelnemers zijn vertegenwoordigd in het algemeen bestuur. Vooruitlopend op de komst van de nieuwe (herindelings)gemeente De Friese Meren is deze gemeente al als één gemeente met de gezamenlijke financiële inzet meegeteld - om een duurzame en evenwichtige besluitvorming te bevorderen, die eveneens recht doet aan de kleinere deelnemers aan de FUMO, worden de volgende uitgangspunten aanvullend gehanteerd:. een deelnemende partij kan niet de meerderheid van de stemmen hebben. geen enkele partij verkrijgt op basis van de financiële bijdrage een vetorecht. de besluitvormingsprocedure wordt niet alleen gebaseerd op het aantal stemmen (gerelateerd aan de financiële bijdrage) maar eveneens verbonden aan een minimaal aantal deelnemers - bij de stemverdeling wordt gebruik gemaakt van de jaarlijkse financiële bijdragen per deelnemer, gebaseerd op de afname van zowel basistaken als plustaken én gebaseerd op de situatie na 1 januari Dit is de situatie ná overdracht bevoegdheid. De stemverdeling vindt plaats aan de hand van lineaire grootteklassen, een stem per Op basis van deze uitgangspunten is ter indicatie in bijlage 6 een stemverdeling opgenomen voor het algemeen bestuur. Deze stemverdeling is bedoeld voor situaties waarin deelnemers worden geconfronteerd met het mitigeren van 15

Definitieve versie, vrijgegeven door de Bestuurlijke Procesgroep FUMO. Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 12 juni 2012

Definitieve versie, vrijgegeven door de Bestuurlijke Procesgroep FUMO. Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 12 juni 2012 Definitieve versie, vrijgegeven door de Bestuurlijke Procesgroep FUMO Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 12 juni 2012 Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO

Verleden, heden en toekomst FUMO. Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Verleden, heden en toekomst FUMO Oorsprong en basis RUD vorming in Nederland Landelijk beeld De RUD in Fryslân FUMO Oorsprong RUD vorming Diverse rampen / incidenten in Nederland, diverse rapporten De

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant NOTA VOOR DE RAAD Datum: 24 augustus 2012 Nummer raadsnota: BI.0120066 Onderwerp: Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Tekst

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

A.S. Wedzinga raad00386

A.S. Wedzinga raad00386 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email A.S. Wedzinga 040-2083573 swe@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00386 Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

Het verhaal van de FUMO

Het verhaal van de FUMO Het verhaal van de FUMO Waarom zijn er omgevingsdiensten? Diverse rampen en incidenten in Nederland Rapport commissie Mans Verbetering uitvoering VTH-taken Snelle uniforme procedures Kostenbesparing Packagedeal

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum:

Raadsvoorstel. Onderwerp. Status. Voorstel. Inleiding. Ag. nr.: Reg. nr.: Datum: Datum: 26-2-13 Onderwerp Oprichting Omgevingsdienst Brabant Noord per 1 april 2013 Status Besluitvormend Voorstel 1. Toestemming te verlenen voor het aangaan van een Gemeenschappelijke regeling ter oprichting

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012

Ontwikkelingen Regionale Uitvoeringsdienst Steenbergen, 13 maart 2012 gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg min ini ons kenmerk zaaknummer uw kenmerk uw brief van afdeling contactpersoon telefoonnr. bijlage(n) UM1202046 Ruimtelijke

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel;

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; Mandaatbesluit Omgevingsdienst Brabant Noord 2014 De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende

Nadere informatie

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012

Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen. Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 Samenwerking Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen Presentatie commissies Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen 29 augustus, 3 september 2012 1 MER-samenwerking Agenda Aanleiding Doelen Uitgangspunten Succesfactoren

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING

INHOUDELIJKE TOELICHTING Agendapunt: 6.2 No. 63/ 16 Dokkum, 11 oktober 2016. ONDERWERP: Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht SAMENVATTING: De nieuwe Wet Vergunningen, Toezicht en Handhaving (Wet VTH) bepaalt dat het bevoegd

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd.

gemeente Eindhoven Sinds de behandeling in het kabinet wordt de term Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) gehanteerd. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 12R5082 12bst01807 Beslisdatum B&W 30 oktober 2012 Dossiernummer 12.44.351 RaadsvoorstelOprichting Regionale Uitvoeringsdienst (RUD): toestemming verlenen tot

Nadere informatie

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden

Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Servicebureau De Friese Wouden Liquidatieplan Servicebureau De Friese Wouden Datum : 30-09-2013 Kenmerk : 13-0192/JH Opbouw liquidatieplan 1. Algemeen 2. Uitgangspunten liquidatie gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht

Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 7 juli 2016 Agendanummer : Datum : 17 mei 2016 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Aan de leden van de raad,

Nadere informatie

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I

Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I Onderwerp: Informatie m.b.t. vorming RUD in de regio Brabant Noordoost. I De leden van de raad van de gemeente Cuijk uw kenmerk: uw brief van: ons kenmerk: I/RB/AvH bijlagen:1 behandeld door: Fons van

Nadere informatie

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle

Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Raadsvoorstel Agendapunt: 11 Onderwerp Voorstel tot vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Goirle Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant.

Raadsinformatiebrief 07-12 inzake vorming RUD Midden- en West-Brabant. CorsaInhoud De leden van de raad van de gemeente Waalwijk ons kenmerk behandeld door Mr. E.J.G. Bliek-Rennenberg doc.nr. VEH/ uw schrijven d.d. e-mail ebliek@waalwijk.nl bijlage(n) uw kenmerk telefoonnummer

Nadere informatie

S. van Dongen 3411

S. van Dongen 3411 steller telefoonnummer email Agendapunt commissie: 3.1 S. van Dongen 3411 Stephan.van.dongen@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 38095/38097 portefeuillehouder H. Tindemans onderwerp

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Verordening Kwaliteit VTH-taken omgevingsrecht 1- Notagegevens Notanummer 2016-002041 Datum 22-11-2016 Programma: 04 Milieu Portefeuillehouder Weth. Rorink

Nadere informatie

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep

19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep 19.30 uur Opening en welkom Hendrik Hoeksema, wethouder gemeente Oss en voorzitter van de bestuurlijke kopgroep Dhr Hoeksema heet alle aanwezigen welkom namens alle gemeenten en namens gedeputeerde Van

Nadere informatie

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017

Berenschot. Evaluatie wet VTH. Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE 1. EVALUATIEPROTOCOL. 22 mei 2017 Berenschot Evaluatie wet VTH Op weg naar een volwassen stelsel BIJLAGE. EVALUATIEPROTOCOL 22 mei 207 Bijlage. Evaluatieprotocol Onderwerp Aspect Streven (indien van Context Aanleiding voor wet VTH Achtergrond

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 67285 De heer drs. C.H. Boland, wethouder Vaststellen Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Gooise Meren

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord

Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord BIJLAGE 1 zaakkenmerk 299496 RUD Limburg-Noord Pagina 1 van 8 Dienstverleningsovereenkomst 2017 ter uitvoering van de basistaken en verzoektaken binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord De gemeenten:

Nadere informatie

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over:

Themaraad VTH taken. Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: Themaraad VTH taken Aanleiding: Themaraad 18 mei 2016 over: bedrijfsmodel kwaliteitscriteria en medewerkersonderzoek verbeterplan procescriteria ICT-voorziening Themaraad VTH taken Vragen vooral over Kwaliteitsverordening

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884364 Documentnummer: 1894/2016/884448 Besluitnummer: 51 6.3 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad

Gemeenteraad Aanbieden via de Griffie aan commissie en raad Onderwerp Besluitvorming GR RUD LN 2018 en inrichting organisatie RUD LN Zaaknummer 339727 Teammanager Hank Velthuis a.i. B & W datum 19 juni 2017 Afdeling/Team Wonen Werken en Leven/Vergunningverlening

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017

Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente 's-gravenhage Nr. 45697 22 maart 2017 Beleidsregel kwaliteitseisen vergunningverlening, toezicht en handhaving Den Haag 2017 Het college van burgemeester

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017

BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 RIS296472 BELEIDSREGEL KWALITEITSEISEN VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, de burgemeester van Den Haag, ieder voor zover

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket.

Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. Inbreng formatie van de DEAL-gemeenten op basis van het basistakenpakket. In deze notitie wordt berekend hoe groot de inbreng (in fte s) in de RUD van de DEAL gemeenten zou moeten zijn op basis van het

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden.

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden. Nr: 2012-03-10 Schipluiden: 23 maart 2012 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden Aan de Raad Wat willen we bereiken? Wij willen toetreden tot de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken

VOLGNUMMER DATUM ORGANISATIEONDERDEEL Sociale zaken DATUM ORGANISATIEONDERDEEL 09-06-2015 Sociale zaken CORRESPONDENTIENUMMER BIJLAGEN STELLER 2015-19918 Div. Zwaga/350 4231 Arend.zwaga@maastricht.nl ONDERWERP RAADSVOORSTEL Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO

Onderwerp Ontwerpbegroting 2018 FUMO Onderwerp Portefeuillehouder Siebenga Datum collegebesluit 14 maart 2017 Opsteller Akke Cloo Registratie GF17.20019 Agendapunt 10 Voorstel 1. De zienswijze over de begroting 2018 van de FUMO zoals verwoord

Nadere informatie

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken

IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Bijlage IPO-visie op de uitvoering van de VROM-taken Versie 17 april 2009 1. Inleiding Het IPO ziet het advies van de Commissie Mans in samenhang met de adviezen van de Commissie Oosting en de invoering

Nadere informatie

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017

Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH. 18 april 2017 Bijeenkomst IJmondcommissie Verordening VTH 18 april 2017 Historie Kwaliteitscriteria zijn niet nieuw Implementatietraject vanaf 2013 Wet VTH onderdeel Omgevingswet Vaststellen verordening met een kwaliteitsniveau

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD. Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013

REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD. Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013 REACTIES EN COMMENTAAR BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING EN BEDRIJFSPLAN RUD Stuurgroep/DB RUD Groningen 26 april 2013 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 2. Reacties en commentaar 6 bladzijde 3 4 1.

Nadere informatie

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014

ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 ORGANISATIEVERORDENING OMGEVINGSDIENST NOORDZEEKANAALGEBIED 2014 Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, gelet op: artikel 37 lid 3 en 38 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel

B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster. Datum 24 mei 2016 Communicatie derden N.v.t. Kopie naar Financieel Dekking, incidenteel B&W-vergadering Agendanummer Openbaar Hoofd Afdeling/ Cluster Verantwoordelijk portefeuillehouder Naam J. de Greef Toezicht en Handhaving A.Callewaert - de Groot M.M. Kuijken F.L.J. van der Meijden Paraaf

Nadere informatie

Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland

Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland Aan: Gemeenteraden en Provinciale Staten van deelnemende overheden Omgevingsdienst IJsselland Onderwerp: Kaderbrief 2018 Wijhe, 6 april 2017 Geachte raden en staten, Hierbij zend ik u de kaderbrief van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR601483_1

CVDR. Nr. CVDR601483_1 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR601483_1 2 februari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning van de Provincie Groningen houdende regels omtrent mandaat Algemeen

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012.

staatssecretaris van Milieu d.d. 28 juni 2012. Toelichting bij Samenwerkingsovereenkomst VTH-taken West-Friesland Inleiding Voor u ligt de samenwerkingsovereenkomst voor de vorming van de samenwerking op het gebied van VTH-taken in de regio West-Friesland.

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/702597 Documentnummer: 1894/2015/702777 Besluitnummer: 50 6.4 Onderwerp: Samenwerking binnen de Regionale Uitvoeringsdienst

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/12-00441 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.C.M. Schuurmans Datum: 1 mei 2012 Afdeling Vergunningen en Belastingen

Nadere informatie

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013

SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSREGIO Uitwerking van criterium 8 uit het Slotdocument VGS-congres 2013 In het Slotdocument van het VGS-congres 2013 Gemeentesecretaris in Veiligheid staat een leidraad voor

Nadere informatie

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen

Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Notitie Verordening Kwaliteit VTH Groningen Inleiding Voor u ligt de notitie Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (hierna: VTH). Deze notitie geeft inzicht in aanleiding en

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Indicatieve begroting Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Status Deze indicatieve begroting is bestemd voor de colleges van de deelnemers aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Het doel is

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017.

Is achteraf meetbaar of de doelstellingen gehaald zijn? Ja, de doelstellingen voor 2017 via het jaardocument 2017. il gemeente BrUnSSlilTI IP Oplegnotitie Regionale Uitvoeringsdienst Zuid Limburg; zienswijze op voorlopig jaardocument 2015 en concept-begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2021. Brief nr.19. Registratiekenmerk

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Begroting 2016 Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Presentatie Alblasserwaard Vijfheerenlanden 15 april 2015 Inhoud Missie en werkgebied Hoofdtaken Bestuurlijke aansturing Sturing en verantwoording Financiële

Nadere informatie

Routingformulier raadsvoorstel

Routingformulier raadsvoorstel GEMEENTE i/ Routingformulier raadsvoorstel Onderwerp BftW-ver gader ing Portefeuillehouder oprichting Omgevingsdienst Regio Nijmegen Henrie Janssen \ ř P.J.M. de Klein 1. Toestemming te verlenen tot het

Nadere informatie

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies

ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu ILT-onderzoek naar opdrachtgeverschap provincies Worden de VTH-taken bij BRZQ- en Rie cat 4 bedrijven in opdracht van de provincie

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Toelichting op inhoudelijke tekstwijzigingen van de ontwerp-gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Algemene opmerking. Bij het aanpassen van de regeling hebben de wijzigingen

Nadere informatie

Besluit Algemeen Bestuur

Besluit Algemeen Bestuur bezoekadres Stationsplein 48b, Beverwijk postadres 325, 1940 AH, Beverwijk T 0251 263 863 F 0251 263 888 E info@milieudienst-ijmond.nl Besluit Algemeen Bestuur Agendapunt: 03 besluitnummer AB 2016-018

Nadere informatie

Doel Het voorstel voor het organisatorische deel van het bedrijfsplan voor de kostenefficiënte RUD Groningen.

Doel Het voorstel voor het organisatorische deel van het bedrijfsplan voor de kostenefficiënte RUD Groningen. PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : TAKEN EN ORGANISATIE Opdrachtgever : Dick Bresser Projectleider : Gea Koeling Organisatie : Vereniging Groninger Gemeenten (VGG) Datum : 20 maart 2012 Versie : 3 Status

Nadere informatie

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING

CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING CONCEPT VERORDENING KWALITEIT MILIEUGERELATEERD(E) VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING De raad van de gemeente Zoetermeer; overwegende dat de Omgevingsdienst Haaglanden zich bij de zorg voor een

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid

Gemeenschappelijke regeling. Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Corsanummer: 2011011790 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid Bloemendaal GtmatnU Spaarnwoud gemeente HEEMSTEDE Gemeente Zandvoort Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011

Nadere informatie

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML

Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Hoofdstructuur fusieorganisatie WML en ISD-ML Concept 2 SG 6 februari 2012 1 1. Inleiding De ISD-ML en de WML zijn voornemens om zowel bestuurlijk als organisatorisch te fuseren. Tot dit voornemen hebben

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging)

Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Raadsvoorstel *Z01288799FA* Aan de raad Documentnummer : INT-14-12497 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Wijzing GR Omgevingsdienst IJmond (5e wijziging) Inleiding De colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1.

Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Beleidsstuk Toepassing Kwaliteitscriteria 2.1. Bouwtaken gemeente Zoetermeer Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: Naam : Mevrouw I.J.Dassen Telefoonnummer:

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit

Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit Hebt u even kwalitijd? Spelen met de regels voor kwaliteit 3 Voorwoord De set kwaliteitscriteria 2.0 is eind 2009 tot stand gekomen. Daarna is een aantal misverstanden ontstaan over de toepassing van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend

BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND. Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend BESTURINGSFILOSOFIE SAMENWERKING BEEMSTER- PURMEREND Besturingsfilosofie samenwerking Beemster-Purmerend 1. VOORAF In deze notitie wordt de hoofdlijn van de besturingsfilosofie van het samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g)

NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) NOTITIE Algemeen Bestuur (agendapunt 4g) aan de leden van het Algemeen Bestuur van Jacco Post opsteller Babette Behrens-Benne telefoon 088 022 50 00 datum 11 maart 2015 kenmerk INT1599.001/ 1026 onderwerp

Nadere informatie

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017.

Raadsvergadering Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 15-12-2016 16-085 Onderwerp Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht Bunnik 2017. Aan de raad, Onderwerp Verordening kwaliteit

Nadere informatie

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618

Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 Collegebesluit Onderwerp: Besluit tot aangaan samenwerking Haarlem en Zandvoort op sociaal domein Reg. Nummer: 2014/241618 1. Inleiding De gemeenten Haarlem en Zandvoort willen een ambtelijke samenwerking

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen

Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen Bijlage Bijlage Bestuursvoorstel Invoering bestuurlijke strafbeschikking voor waterschappen 1. Inleiding Als gevolg van de invoering van nieuwe wetgeving wordt aan de decentrale overheden, waaronder de

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST

TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST TOELICHTING BIJ DE VERORDENING KWALITEIT VERGUNNINGVERLENING, TOEZICHT EN HANDHAVING OMGEVINGSRECHT GEMEENTE BRONCKHORST ALGEMEEN Deze verordening regelt de kwaliteit van de door en in opdracht van het

Nadere informatie

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016

Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 Informatie bijeenkomst raads- en statenleden 14 maart 2016 19.15 Welkom door Maurice Hoogeveen Ontwikkelingen RUD Drenthe door Johan Vogelaar GR; invloed en rol van de raads- en statenleden Omgevingswet

Nadere informatie

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012

Informatie-uitwisseling in de VTH-keten. 20 november 2012 Informatie-uitwisseling in de VTH-keten 20 november 2012 Vraag: Wat betekent de komst van RUD s voor de informatie-uitwisseling in de VTH-keten en welke rol spelen de basisregistraties en het OLO daarin?

Nadere informatie

Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân?

Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân? 4 Factsheets ochtend Vraag 1 Wat willen we met het beleidsveld milieu in Fryslân? a. Level playing field of ieder voor zich? b. Taken gebundeld of verspreid? c. Wat is onze visie op toezicht en handhaving?

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers

Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst Medische Opvang Asielzoekers gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbijlage nummer r32 Inboeknumrner gguoor Sy6 Beslisdatum B&W t juni tggg Dossiernummer gzz.zor Raadsbijlage Voorste1 tot het aangaan van een Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting

Aanbiedingsbrief. Status. O ter kennisneming O ter (oriëntatie) bespreking X ter besluitvorming. Samenvatting Aanbiedingsbrief aan: Algemeen Bestuur RUD Utrecht van: Dagelijks Bestuur steller: Merel Tilstra onderwerp: AP03.5_Verkenning van de taken t.b.v.: AB d.d. 18 mei 2017 bijlage: Kwaliteitseisen aan sloop

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie