Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari Concept Ter Informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bedrijfsplan FUMO. Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012. Concept Ter Informatie"

Transcriptie

1 NB: de cijfers in dit plan zijn gebaseerd op gegevens die zijn ontvangen tot 26 januari u. Aanpassingen aan de gegevens die later zijn binnengekomen, kunnen de resultaten in dit plan beïnvloeden. Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing 27 januari 2012 Concept Ter Informatie

2 Bedrijfsplan FUMO Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing Kernteam Bedrijfsplan FUMO Fryslân, 27 januari /LDB/RGO

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Doel bedrijfsplan FUMO Achtergrond Totstandkoming bedrijfsplan Leeswijzer 4 2 Typering van de FUMO Takenpakket Kwaliteit Prijs-kwaliteitverhouding Backoffice organisatie Eén organisatie Eén vestigingslocatie Toekomstige ontwikkelingen 7 3 Taken en benodigde formatie Inleiding Taken die worden ondergebracht in de FUMO Benodigde formatie FUMO Inrichtingen die worden ondergebracht in de FUMO Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten Benodigde formatie primair proces Benodigde formatie overhead Totaal benodigde formatie FUMO 13 4 Besturing Samenwerkingsmodel: Openbaar Lichaam Bevoegdhedenstructuur Stemverdeling en besluitvorming Eigenaarschap Opdrachtgeverschap/opdrachtnemerschap Gelijkwaardige relatie Sturen op outcome, afrekenen op output Samenwerking beleid en uitvoering Samenwerking met (keten)partners Wetterskip Fryslân Openbaar Ministerie Fries Handhavingsoverleg Rijkstaken Klachtendienst Brandweer Brancheorganisaties bedrijfsleven 20

4 4.6.8 Overige samenwerking 20 5 Organisatie Inleiding Organisatiestructuur PIOFACH Procesbeschrijving op hoofdlijnen Frontoffice en backoffice Kwaliteit van de organisatie Planning en control Werklocaties Huisvesting Benodigd bruto vloeroppervlak B-locatie Huur pand met 5-jaarscontract Persoonlijke standaarduitrusting Werkplekken 32 6 Personeel Sociaal Beleidskader (VNG & IPO) Sociaal Plan Fryslân Medezeggenschap 37 7 ICT Inleiding Blauwdruk van de FUMO en gezamenlijke informatievoorziening Onderdeel A: (VTH)Proces applicatie FUMO Onderdeel B: Informatie-uitwisseling FUMO en bevoegde gezagen en Ketenpartners Onderdeel C: Aanpassingen Lokale informatievoorziening van bevoegde gezagen Onderdeel D: ICT-ondersteuning secundaire processen FUMO Vervolgstappen Planning en risico s Kosten 45 8 Financiën Structurele kosten FUMO Implementatiekosten Huidige structurele kosten deelnemers Financieel resultaat Ontwikkeling structurele kosten in de tijd Achterblijvende kosten Vergelijking huidige kosten met toekomstige kosten 54 9 Contouren implementatieplan 56

5

6 1 Inleiding 1.1 Doel bedrijfsplan FUMO Voor u ligt het bedrijfsplan van de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (hierna: FUMO). Hiermee wordt invulling gegeven aan de betreffende deelfase uit het Plan van Aanpak voor de realisatie van een Friese RUD 1, waarvoor de provincie de regie voert. De FUMO is een uitvoeringsorganisatie waarin de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan samenwerken. Het is de bedoeling dat deze uitvoeringsdienst op 1 januari 2013 operationeel is. Deze FUMO is één van de ongeveer 30 Regionale Uitvoerings Diensten (RUD) die in heel Nederland worden voorbereid en een landsdekkend systeem gaan vormen. De FUMO gaat een groot aantal vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht. De deelnemers in de FUMO voeren deze taken nu zelf uit. In een aantal gevallen is (een deel van de) uitvoering nu nog belegd bij de Milieuadviesdienst (MAD) 2, het Servicebureau Friese Wouden (SFW) 3 en/of andere, externe organisaties. Op termijn zal de FUMO ook enkele taken van het Rijk gaan uitvoeren, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid niet eerder dan in 2014 zijn beslag krijgen. De oprichting van de FUMO betekent dat er een ingrijpend transitieproces staat aan te komen. Het voorliggende bedrijfsplan geeft een beschrijving van verschillende aspecten van de FUMO. Het gaat hierbij om organisatorische aspecten (taken, structuur, personeel, ICT), juridische aspecten (besturing en gemeenschappelijke regeling) en financiële aspecten. Het doel van dit plan is om inzicht te geven in de nieuw op te richten organisatie en in de organisatorische, personele, bestuurlijke en financiële consequenties van de samenwerking in de FUMO. Dit inzicht dient de bestuurders van de deelnemende overheden in staat te stellen een besluit te kunnen nemen over hun deelname in de FUMO en over de oprichting van deze nieuwe samenwerkingsorganisatie Plan van aanpak Friese samenwerking vergunningverlening en toezicht in uitvoeringsdienst(en); d.d. 11 september 2009; Regiegroep provincie Fryslân. De Milieuadviesdienst te Leeuwarden is een samenwerkingsverband van 15 Friese gemeenten dat (semi)overheden adviseert en motiveert om gezamenlijk de kwaliteit van de leefomgeving te behouden en te verbeteren. Het Servicebureau Friese Wouden is een samenwerkingsverband van 7 gemeenten in het Zuidoosten van Fryslân. De taken van het Servicebureau liggen voornamelijk op het terrein van geluid en zonebeheer, coördinatie van regionale milieuprojecten en volkshuisvesting. 1

7 Het bedrijfsplan is opgesteld met de gegevens en de kennis van najaar Het is zaak nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de RUD-vorming in Nederland goed te volgen en het bedrijfsplan daar zo nodig op aan te passen. Uiteraard moet daarbij rekening worden gehouden met de bestuurlijke besluitvorming. De bestuurlijke besluitvorming door opdrachtgevers over de deelname in de FUMO staat gepland voor de maanden januari tot en met maart Na accordering van het plan zal in de maanden april tot en met juni 2012 een nadere uitwerking van het bedrijfsplan plaatsvinden ter voorbereiding op de implementatie. De feitelijke implementatie gaat daarna vanaf juli 2012 lopen, waarna in november en december 2012 de feitelijke overgang naar de nieuwe organisatie plaats vindt. Deze is dan op 1 januari 2013 operationeel. 1.2 Achtergrond De totstandkoming van de FUMO moet worden gezien in het licht van het streven naar verbetering van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna afgekort met VTH). Onder verbetering van de kwaliteit moet ook vermindering van de kwetsbaarheid van de dienstverlening worden verstaan. Een belangrijke aanleiding voor de vorming van de RUD s is het onderzoek dat in 2008 is uitgevoerd naar de kwaliteit van het handhavingstelsel door de onderzoekscommissie Herziening Handhavingstelsel VROM regelgeving (de commissie Mans). In dit onderzoek werd onder meer aanbevolen een landsdekkend systeem van regionale uitvoeringsdiensten (toen nog omgevingsdiensten genoemd) te realiseren. In het verlengde daarvan hebben het Rijk, de VNG en het IPO afspraken gemaakt over de taken van die RUD s en over de wijze waarop die structuur tot stand zou moeten worden gebracht. In bijlage 1 zijn de belangrijkste ontwikkelingen en mijlpalen op dit gebied genoemd. Overigens werden er in de provincie Fryslân, al voordat de commissie Mans met haar rapport kwam, gesprekken gevoerd tussen bevoegde gezagen over mogelijke samenwerking ter verbetering van de kwaliteit op basis van trends in het domein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De ontwikkelingen in de provincie Fryslân, over de vorming van de FUMO, hebben na een verkenning van mogelijke varianten tot een intentieverklaring geleid, die in juni 2011 door de bestuurders van 24 Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân is ondertekend. Drie gemeenten (Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland) hebben bij die gelegenheid aangegeven de verklaring (nog) niet te kunnen ondertekenen. Om een zo volledig beeld te verkrijgen van de invulling en omvang van de FUMO, is de inbreng van de drie gemeenten voor het basistakenpakket wel meegenomen in het bedrijfsplan. 2

8 In de intentieverklaring is het volgende vastgesteld: 1. De FUMO zal per 1 januari 2013 operationeel moeten zijn, waarvoor een grote inspanning zal moeten worden geleverd. 2. De bereidheid om die inspanning te leveren is aanwezig. 3. Er zal in Fryslân sprake zijn van één robuuste FUMO die congruent is met de veiligheidsregio. 4. Er is geen onduidelijkheid over de afspraken betreffende het door partijen onder te brengen basistakenpakket uit de package deal bij de te vormen FUMO. 5. Een aantal partijen heeft reeds besloten om meer taken dan hierboven omschreven bij de FUMO onder te brengen. 6. Het staat andere partijen vrij om dat ook te doen. 7. Het is niet realistisch om bestaande samenwerkingsverbanden in dit veld naast de FUMO te laten voortbestaan. 8. Het is noodzakelijk om nog dit jaar (2011) overeenstemming te bereiken over de juridische en organisatorische vorm van de FUMO. 9. Er is verschil van mening over de verplichting om deel te nemen in de gemeenschappelijke regeling in relatie tot het door de FUMO uit te voeren takenpakket. 10. Het is noodzakelijk om nog dit jaar inzicht te hebben in de kosten, baten en financiële risico s. 11. Het zal eerst op basis van voldoende inzichten realistisch zijn om voorstellen voor wat betreft deelname in de gemeenschappelijke regeling aan de raden / staten te doen. 12. Zij zullen onder deze condities de FUMO tijdig realiseren, tenzij toestemming wordt onthouden. Deze intentieverklaring vormt de basis voor dit bedrijfsplan. De in dit bedrijfsplan geschetste organisatie is een startpunt, hoewel het soms wordt ervaren als een eindpunt van een proces van onderhandelen, eerst tussen Rijk en provincie en later tussen alle deelnemende partijen binnen de provinciegrenzen. Het is het begin van de realisatie van ambitie en groei naar meer professionaliteit en kwaliteit. Deze groei zal sneller verlopen naarmate de FUMO in staat is het vertrouwen van haar deelnemers vast te houden en haar afnemers kwalitatief en doelmatig succesvol te blijven bedienen. 1.3 Totstandkoming bedrijfsplan Dit bedrijfsplan is tot stand gekomen in de periode van oktober 2011 tot januari 2012 door het Kernteam bedrijfsplan, samen met de procesmanager en penvoerder (zie bijlage 2 voor de deelnemerslijst). Er is gewerkt in een timebox, waarin de penvoerder naar aanleiding van input en feedback van de kernteamleden het bedrijfsplan steeds weer naar een hoger niveau tilde. Zwaarwegende onderwerpen zijn besproken met de Werkgroep Directeuren/Ambtelijke procesgroep, Bestuurlijke procesgroep en Regie. 3

9 Om de timebox optimaal te laten functioneren is een kernteam samengesteld dat ter zake deskundig is, dat als zodanig wordt erkend én waarvan hun mening ook buiten de eigen organisatie op prijs wordt gesteld en gezag heeft. In de laatste stap heeft de procesmanager samen met de penvoerder het laatste concept bedrijfsplan opgesteld dat ter integrale bespreking is aangeboden aan de Ambtelijke en Bestuurlijke Procesgroep. De procesmanager heeft het concept inclusief commentaar verwerkt tot een definitief concept bedrijfsplan. Dit definitieve concept is ter bespreking aangeboden aan de Regisseur en Bestuurlijke Procesgroep. Dit bedrijfsplan is gebaseerd op de beschikbare gegevens van de deelnemende organisaties. De kwaliteit van de gegevens is daarmee net zo goed als de kwaliteit van de gegevens van de deelnemers. Voor de gegevensverzameling heeft een langdurig uitvraagproces plaatsgevonden, waarbij gegevens regelmatig zijn teruggekoppeld, ook op hoog ambtelijk niveau. Het zou kunnen zijn dat naderhand blijkt dat er wijzigingen hebben plaatsgevonden of dat er onjuiste aannames zitten in cijfers die een organisatie heeft aangeleverd. De gevolgen van onjuiste en/of gewijzigde gegevens kunnen niet worden neergelegd bij de FUMO, maar liggen in de risicosfeer van de deelnemers. 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 is een beknopte beschrijving van de FUMO opgenomen, waarna hoofdstuk 3 ingaat op de taken en formatie van de nieuwe organisatie. De besturingsuitgangspunten worden omschreven in hoofdstuk 4, terwijl in hoofdstuk 5 de uitgangspunten van de organisatie zelf aan bod komen. Hoofdstuk 6 beschrijft de hoofdlijnen van de personele transitie. Onderwerp van hoofdstuk 7 is de ICT die de FUMO nodig heeft om haar taken uit te voeren. In hoofdstuk 8 volgen de financiële consequenties van de oprichting van de FUMO. Afgesloten wordt met hoofdstuk 9 dat ingaat op de contouren van de implementatie. Het bedrijfsplan bevat 11 bijlagen. 4

10 2 Typering van de FUMO De uitvoeringsorganisatie FUMO wordt gevormd door het overhevelen van de uitvoering van een aantal VTH-taken en daarvoor benodigde financiële middelen. De bundeling van taken en middelen stelt de nieuwe organisatie in staat het takenpakket op een kwalitatief goede manier uit te voeren, waarbij continuïteit van de dienstverlening wordt gegarandeerd. Ook kan de nieuwe organisatie zorgen voor een betere prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening. De missie 4 van de FUMO luidt: De FUMO voert op kwalitatief hoog niveau taken uit met betrekking tot het verlenen van vergunningen, het houden van toezicht en het handhaven op het gebied van het omgevingsrecht. De FUMO werkt daarbij nauw samen met al haar partners in de VTH-keten. De FUMO is een uitvoeringsorganisatie, die in opdracht van de bevoegde gezagen VTH-taken op het gebied van het omgevingsrecht uitvoert. De Friese gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân zijn eigenaar én opdrachtgever van de FUMO. Wat voor een soort organisatie moet de FUMO zijn? Hieronder is deze vraag beantwoord aan de hand van een aantal uitgangspunten. Gezamenlijk karakteriseren zij de FUMO. 2.1 Takenpakket De FUMO voert vergunningverlenings-, toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van met name het omgevingsrecht: - gemeenten brengen het basistakenpakket in zoals is overeengekomen in de package deal (zie bijlage 3). Een aantal gemeenten zal meer omgevingsrechtelijke taken door de FUMO laten uitvoeren. Het dienstverleningsconcept van de FUMO maakt deze variabele dienstverlening aan gemeenten mogelijk. - de provincie Fryslân brengt naast het basistakenpakket ook andere taken in, zoals de uitvoering van een aantal groene wetten, het Vuurwerkbesluit, de Wet Luchtvaart, de Ontgrondingenwet, het toezicht op de Waterwet, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de vergunningverlening Wet bodembescherming én de Provinciale Milieu Verordening. 4 Met de missie wordt aangegeven wat het hoogst bereikbare doel van de FUMO is. De missie omschrijft als het ware het bestaansrecht van de FUMO en vormt een kader voor de werkzaamheden van de FUMO en de manier waarop deze worden uitgevoerd. 5

11 - het Wetterskip Fryslân brengt, vanuit haar zorg voor de goede werking van de rioolwaterzuiveringen en de kwaliteit van het oppervlaktewater, de adviestaak met betrekking tot vergunningverlening indirecte lozingen en de hierbij behorende toezichttaken onder bij de FUMO. Deelnemers kunnen overigens besluiten ook andere VTH-gerelateerde taken bij de FUMO onder te brengen. Hiervoor kunnen afwegingen rondom de kwaliteit van de uitvoering van achterblijvende taken in relatie tot de kosten de aanleiding vormen (bijvoorbeeld in het kader van de toepassing van de kwaliteitscriteria op de achterblijvende taken). Zij zullen dan de hieraan gerelateerde benodigde middelen beschikbaar stellen aan de FUMO. 2.2 Kwaliteit De FUMO voert haar takenpakket professioneel, effectief en efficiënt uit en zal binnen een vooraf vast te stellen termijn voldoen aan de kwaliteitseisen die aan regionale uitvoeringsdiensten worden gesteld. Dit laatste betreft zowel de criteria voor kritieke massa (deskundigheden), proces en inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten. Voor de FUMO is de aanwezigheid van voldoende juiste deskundigheden een voorwaarde om de genoemde doelstellingen te kunnen realiseren. Bij de bemensing van de FUMO zal hiermee rekening worden gehouden. Daar waar onverhoopt lacunes zijn, zullen deze door opleidingen of samenwerkingsafspraken met andere RUD s worden weggewerkt. Voorbeelden zijn BRZOinrichtingen en luchtvaartwet. Bij de inrichting van de organisatie zullen de proceseisen en de eisen met betrekking tot de inhoudelijke kwaliteit en prioriteiten worden vertaald in een beleidscyclus en een kwaliteitssysteem, waarin processen, procedures en werkafspraken zijn vormgegeven. Voor zover productienormen bestaan, worden die hierin meegenomen. De nadere uitwerking van de inrichting van de FUMO-organisatie vindt plaats in de implementatiefase nadat het bedrijfsplan is vastgesteld. Zodra de beleidscyclus, het dienstverleningsconcept en kwaliteitssysteem zijn ingericht, kan het opdrachtnemerschap richting de bevoegde gezagen worden ingevuld. Doordat dan ook sprake is van een robuuste organisatie die een breed takenpakket uitvoert, is de FUMO een aantrekkelijke werkgever voor haar medewerkers met ruime mogelijkheden om zich binnen het werkveld te ontplooien. 2.3 Prijs-kwaliteitverhouding Door de bundeling van taken en middelen kan de FUMO efficiëntievoordelen behalen ten opzichte van de huidige situatie. Sommige van deze voordelen 6

12 zullen al op korte termijn kunnen worden geboekt: bijvoorbeeld bij de inhuur van specialismen of de reductie van overhead. Om de efficiëntere inzet van medewerkers binnen het primaire proces te realiseren is een langere termijn nodig. De FUMO zal bij de start hiertoe een belangrijke aanzet geven, echter het rendement zal pas in de jaren na de opbouwfase in 2013 worden behaald. De prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening zal gemiddeld genomen ten opzichte van de huidige situatie over de gehele provincie Fryslân verbeteren. 2.4 Backoffice organisatie De FUMO is een backoffice organisatie. De bevoegde gezagen blijven het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven; zij vormen de frontoffice. Medewerkers van de FUMO kunnen rechtstreekse contacten met burgers en bedrijven hebben, zoals vooroverleg in het kader van een vergunningaanvraag. Medewerkers van de FUMO zullen daarin hun rol als deskundigen (blijven) vervullen. Bevoegde gezagen hebben de mogelijkheid om de frontoffice functie bij de FUMO onder te brengen. De provincie Fryslân heeft hiertoe inmiddels besloten. 2.5 Eén organisatie De FUMO is één organisatie onder leiding van één directeur. De directeur krijgt mandaat van de bevoegde gezagen om binnen zijn organisatie bepaalde taken uit te voeren en zal worden gemandateerd om binnen nog vast te stellen kaders uitvoeringsafspraken te maken met externe partners in de keten van toezicht en handhaving, in het bijzonder het OM en de politie. 2.6 Eén vestigingslocatie De FUMO wordt gevestigd op één locatie. Er zal volop gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden van het gedachtegoed van het Nieuwe Werken, waarin tijd- en plaatsonafhankelijk werken belangrijke aspecten zijn. Hierin worden op de centrale locatie, de (vaste) uitvalsbasis, flexplekken ingericht voor medewerkers waarvoor strikt genomen structurele nabijheid bij de burgers, bedrijven of het lokale bestuur niet nodig is. Op die manier worden kennisuitwisseling en -opbouw maximaal gefaciliteerd en wordt een efficiënte bedrijfsvoering bevorderd. Medewerkers kunnen gebruik maken van aanwezige flexplekken bij de bevoegde gezagen, waarvoor geen kosten in rekening worden gebracht bij de FUMO. 2.7 Toekomstige ontwikkelingen Voor de toekomstige ontwikkelingen rond de FUMO zijn wetgeving en kabinetsbeleid en economische ontwikkelingen van belang. 7

13 De wetgeving en het kabinetsbeleid kennen naast externe effecten, die worden gekenmerkt door de roep om minder bestuurlijke drukte, ook interne aspecten te weten: kwaliteit en stelselaanpassingen. Minder bestuurlijke drukte kan worden geëffectueerd door minder vergunningplicht (verruiming van vergunningvrij bouwen) en meer algemene regels (de activiteiten AMvB). Via deze lijn zullen minder uren aan vergunningverlening worden besteed. Voor een deel verschuiven die uren richting toezicht. Aan de andere kant maakt het toezicht op veel uniforme regelgeving het toezicht eenvoudiger, in de zin van meer uniform toezicht. De intentie van de wetgever is gericht op minder last voor burgers en bedrijven. Het stellen van eisen aan opleiding, werkervaring en continuïteit leidt tot hogere kwaliteit van dienstverlening. Kwaliteitscriteria krijgen, te beginnen bij de RUD s en naar verwachting uit te breiden naar de gemeentes en provincies voor de overige (achterblijvende) taken, een verplichtend karakter. Soms leiden calamiteiten tot een stelselaanpassing of versnelling daarvan. De brand bij Chemie Pack is de meest recente calamiteit, die een roep uit de Kamer veroorzaakt om vergunningverlening te splitsen van toezicht/handhaving van BRZO inrichtingen en daarnaast een verdere verplichte opschaling van het toezicht op deze bedrijven. Een andere stelselaanpassing komt voort uit de wens van politie en OM zich vooral te richten op zwaardere milieucriminaliteit. Eenvoudigere delicten worden hierbij met een bekeuringensysteem lik op stuk worden afgedaan: de zogenaamde Bestuurlijke Straf Beschikking (BSB). De lijn daarachter is snel en effectief optreden tegen standaard overtredingen. De tijd nodig om aan te schrijven (besluiten nemen) is eerstdaags voorbij. De huidige economische ontwikkelingen brengen enerzijds een afname van vergunningaanvragen teweeg. Anderzijds stimuleren afnemende rendementen bedrijven om de grenzen van het toelaatbare op te zoeken. Het toezicht zal daarop moeten anticiperen. Een ander aspect is de landelijke bezuinigingsgolf, die bezinning op de mogelijkheid om kosten te reduceren meer dan noodzakelijk maakt. Deze ontwikkelingen wijzen allen in de richting van meer samenwerken en professionaliseren. De FUMO zal zich in de toekomst moeten blijven bewijzen als leverancier van een kwalitatief hoogwaardig product. Als de FUMO zich manifesteert als effectief en efficiënte opdrachtnemer, zullen deelnemers genegen zijn meer taken af te nemen en zal het werkvolume toenemen. Een voorbeeld hiervan zijn de BRIKS-taken (bouw-, reclame-, inrit-, kap- en sloopactiviteiten) die gemeenten en MAD nu voor de provincie uitvoeren. Deze taken zijn vooralsnog meegenomen in het bedrijfsplan, de provincie beraadt zich nog over hetgeen zij met die taken wil. Door een toename in omvang zal de FUMO nog meer gebruik kunnen maken van schaaleffecten en haar doelen daarmee nog sneller bereiken. 8

14 3 Taken en benodigde formatie 3.1 Inleiding Dit hoofdstuk benoemt de taken die de gemeenten, de provincie Fryslân en het Wetterskip Fryslân in de toekomst beleggen bij de FUMO. Vervolgens wordt de formatie bepaald die nodig is om deze taken uit te voeren. Deze formatie wordt deels bepaald aan de hand van het aantal en type inrichting per deelnemer en de omvang van de ingebrachte taken. De genoemde cijfers over formatie en kosten zijn inclusief de opgaven van gemeenten Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. 3.2 Taken die worden ondergebracht in de FUMO Het grootste deel van de taken, dat wordt ondergebracht in de FUMO, betreft het eerder genoemde basistakenpakket. Deelnemers kunnen daarnaast meer taken bij de FUMO onderbrengen en een aantal deelnemers zal dat doen. In dit bedrijfsplan wordt de term basistakenpakket+ gebruikt voor het totaal van: - de basistaken die de gemeenten en de provincie Fryslân bij de FUMO zullen onderbrengen, - de plustaken: overige taken die deze organisaties vrijwillig bij de FUMO zullen onderbrengen. Dit betreft onder meer geluidsadvisering, geluidsmetingen, vergunningverlening bodem, ontgrondingen, toezicht groene wetten en de vrijwillige taken van het Wetterskip Fryslân. Voor zover er buiten het basistakenpakket+ nog taken op het gebied van het omgevingsrecht worden uitgevoerd door de Milieuadviesdienst (MAD) en het Servicebureau de Friese Wouden (SFW) worden deze (specialistische) taken ook ondergebracht bij de FUMO. Dit geldt ook voor taken die aan de MAD en SFW worden uitbesteed (bijvoorbeeld Externe Veiligheid door de MAD). De uitvoering van het basistakenpakket+ concretiseert zich in een palet van producten en diensten dat de FUMO aan zijn deelnemers aanbiedt: de producten- en dienstencatalogus. In bijlage 4 van dit bedrijfsplan is een aanzet tot deze catalogus opgenomen. Voor zover bekend wordt er gewerkt aan een landelijke catalogus. Uit het oogpunt van benchmarking en automatisering is het gewenst één landelijke lijst te hanteren. Voor zover mogelijk, wordt tijdens de implementatie van de FUMO hierbij aangesloten. De deelnemers nemen de producten en diensten af tegen een vastgestelde vergoeding voor het product of dienst. Voor de inrichtingen uit het basistakenpakket wordt een vergoeding per inrichting vastgesteld, op basis van normuren en het uurtarief van de FUMO. De overige producten en diensten nemen de 9

15 deelnemers af tegen een vastgestelde vergoeding op basis van tijdsbesteding en het uurtarief. Voor het afnemen van de producten en diensten zal de FUMO per deelnemer een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. Om de FUMO in staat te stellen zich goed op de uitvoering van deze taken in te richten, zal eenmalig bij oprichting een nader te bepalen minimale dienstverleningsperiode in acht worden genomen. 3.3 Benodigde formatie FUMO Om de benodigde formatie voor de FUMO vast te stellen is onderscheid gemaakt tussen de formatie voor het primaire proces en de formatie voor overheadfuncties (inclusief de ondersteunende PIOFACH en leidinggevende functies). De formatie overheadfuncties wordt vanuit de formatie voor het primaire proces becijferd. Samen vormen zij de totale formatie. De formatie voor het primaire proces is dus leidend. De benodigde formatie voor het primaire proces laat zich vaststellen aan de hand van de basistaken en de plustaken. De basistaken bestaan uit taken die inrichtinggerelateerd zijn en taken die niet-inrichtinggerelateerd zijn. Voor het inrichtinggerelateerde deel van het basistakenpakket is gebruik gemaakt van een objectieve maatstaf, die uitgaat van aantal en type inrichtingen. Voor het niet-inrichtinggebonden deel van het basistakenpakket en het plustakenpakket is gebruik gemaakt van de opgaven door de deelnemers. Verder vindt bij de oprichting van de FUMO de overdracht van de milieuhandhavingbevoegdheid plaats van provincie naar gemeenten voor de zogenaamde vvgb-bedrijven. Hierdoor vindt op het moment van oprichting een wijziging plaats in het aantal inrichtingen per deelnemer: bij de provincie wordt het aantal milieu-inrichtingen lager, bij de gemeenten neemt het aantal milieuinrichtingen toe. In het totaal betreft het 193 bedrijven. In deze paragraaf komen, gelet op bovenstaande, de volgende onderwerpen aan de orde: - Inrichtingen die worden ondergebracht bij de FUMO - Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten - Benodigde formatie primair proces - Benodigde formatie overhead - Totaal benodigde formatie FUMO Inrichtingen die worden ondergebracht in de FUMO In de provincie Fryslân draait het bij de uitvoering van het basistakenpakket om in totaal inrichtingen. Dit aantal is inclusief de inrichtingen die onder de bevoegdheid van de OWO-gemeenten vallen. Deze zijn als volgt verdeeld: 10

16 Aantal Inrichtingen in te brengen in FUMO Totaal Behorende tot het basispakket B. Meldingsplichtig in basispakket C. Op onderdelen vergunningsplichtig Waarvan 2e tranche 2e fase 323 Waarvan 3e tranche 2e fase 109 Waarvan samenvoeging in agrarische activiteiten 191 Overige D. Volledig vergunningplichtig (o.a. BRZO en IPPC bedrijven) 188 Totaal Tabel 3.1. Bij FUMO onder te brengen inrichtingen/basistakenpakket Voor een overzicht van het aantal inrichtingen per gemeente wordt verwezen naar bijlage Consequenties overdracht van provincie naar gemeenten Bij de inwerkingtreding van de Wabo per 1 oktober 2010 zijn gemeenten bevoegd gezag geworden voor een groot deel van de provinciale milieuinrichtingen. Voor de periode die ligt tussen de inwerkingtreding van de Wabo en het functioneren van een landelijk netwerk aan RUD s is met betrekking tot deze bevoegdheid een overgangsregeling getroffen. Deze regeling houdt in dat provincies gedurende deze periode een deelbevoegdheid hebben: wanneer sprake is van een voormalige provinciale milieutoestemming, moeten provincies een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afgeven. Daarbij behouden de provincies ook de handhavingbevoegdheid voor de milieutoestemming waarvoor de vvgb is afgegeven. Landelijk is bestuurlijk afgesproken dat tot aan de vorming van de RUD s het milieutoezicht- en handhaving voor deze vvgbbedrijven bij de provincie blijft. Na de oprichting van de RUD ligt de formele bevoegdheid volledig bij de gemeenten. Deze overdracht betekent een aantal zaken: - er vindt een formele overdracht plaats van een groot aantal inrichtingen van de provincie Fryslân aan gemeenten - deze gemeenten zijn vanaf de oprichting van de FUMO (1 januari 2013) verantwoordelijk voor de uitvoering de milieutaken bij de inrichtingen - vanaf dat moment zullen gemeenten de kosten dragen voor deze inrichtingen. Zij zullen hiervoor via het gemeentefonds worden gecompenseerd - voor de exploitatiebegroting van de FUMO betekent dit dat ten opzichte van de inventarisatie in 2011 de financiële inbreng van de provincie Fryslân zal worden verlaagd en met een even groot deel de inbreng van de gemeenten zal worden verhoogd. Bij het opstellen van de formatieberekeningen is uitgegaan van de situatie per 1 januari 2013, dus van de situatie van ná de overdracht. 11

17 3.3.3 Benodigde formatie primair proces De benodigde formatie voor de uitvoering van de primaire taken is berekend op basis van: - basistaken (inrichtinggebonden) - basistaken (niet-inrichtinggebonden) - de plustaken Basistaken (inrichtinggebonden) De werklast die is gemoeid met de uitvoering van de inrichtinggebonden basistaken wordt bepaald door het aantal en het type inrichting. Om die werklast te bepalen is uitgegaan van het aantal inrichtingen en type in Fryslân én normen met betrekking tot de werklast voor deze inrichtingen (bezoekfrequentie en tijdsbesteding). Het aantal inrichtingen is per bevoegd gezag en per type inrichting weergegeven in bijlage 5. De gehanteerde normen met betrekking tot de werklast voor de Friese situatie zijn eveneens in bijlage 5 weergegeven. Deze normen zijn afgeleid van de landelijke normen van Sira/Berenschot (Maatlat) die als basis voor de gewenste situatie in Nederland zijn genomen. Regionale omstandigheden kunnen reden zijn om deze normen bij te stellen. Deze bijgestelde normen, de zogeheten Fryske norm zijn door Friese experts opgesteld en in het Kernteam bedrijfsplan bekrachtigd. Zij vormen het objectieve uitgangspunt voor de bepaling van de benodigde formatie voor de uitvoering van de inrichtinggebonden basistaken. Gebaseerd op het toepassen van de Fryske normen op de typen en aantallen inrichtingen, zoals die door de deelnemers zijn opgegeven, bedraagt het totaal aantal met deze basistaken gemoeide werklast 77,6 fte. Basistaken (niet-inrichtinggebonden) De niet-inrichtinggebonden basistaken betreffen onder meer bodemtoezicht, ketentoezicht en externe veiligheid. Deze taken zitten grotendeels bij de provincie en zijn geraamd op grond van de opgave van de provincie Fryslân. Gebaseerd op de raming van de provincie Fryslân bedraagt het aantal met deze basistaken gemoeide werklast 5,3 fte. Plustaken De werklast voor werkzaamheden die onder de plustaken vallen zijn becijferd op basis van de opgave van de deelnemers. In bijlage 5 is in tabel 5.5 per deelnemer weergegeven, hoeveel plustaken deze wenst in te brengen bij de FUMO. Gebaseerd op de raming van alle deelnemers bedraagt het totaal aantal met deze plustaken gemoeide werklast 41,1 fte. Dit is inclusief de aanvullende 12

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden

Modellenstudie FUMO. Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie. De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Modellenstudie FUMO Doorrekenen modelvarianten met de best passende productieapplicatie Uitgebracht aan: Regiegroep FUMO provincie Fryslân De heren F. Mink en R.E.L. van den Bosch Leeuwarden Versie: Definitief

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bedrijfsplan Colofon Datum 15 februari 2013 Auteur Bouwteam Versie 2.1 Status Concept Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1 Inleiding... 5 1.1 Achtergrond en aanleiding...

Nadere informatie

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg

Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Naar een succesvolle en professionele RUD Zuid-Limburg Bedrijfsplan samenwerking 18 gemeenten en de provincie Limburg in een Regionale Uitvoeringsdienst RUD Zuid-Limburg 25 september 2012 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Regionale Uitvoeringsdienst Noord- Holland Noord Bijlagen Bedrijfsplan Colofon Datum 13 maart 2013 Auteur Secretarissenteam Versie 3.1 Status Definitief concept Inhoudsopgave 1 Aanleiding en proces RUD-vorming...

Nadere informatie

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015

Ontwerp. PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 RUD UTRECHT Ontwerp PROGRAMMABEGROTING 2 E halfjaar 2014 en 2015 4 april 2014 Status: voor zienswijze deelnemers 1 Voorwoord 1 Algemeen 1.1 Inleiding 1.2 Startsituatie 1.3 De RUD Utrecht in de toekomst

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo

Kwaliteitscriteria 2.1. Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo Kwaliteitscriteria 2.1 Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving krachtens de Wabo 7 september 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Deel A: Algemeen... 5 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5

Nadere informatie

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht

Handhavingbeleidsplan. provincie Groningen. afdeling Milieutoezicht Handhavingbeleidsplan 2012 2013 provincie Groningen Gedeputeerde Staten, april 2012 afdeling Milieutoezicht 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding en ontwikkelingen 8 1. Toezicht en handhaving provincie

Nadere informatie

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden

BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN. aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden BESTUURSPLAN SERVICE CENTRUM DRECHTSTEDEN Drechtsteden, 15 december 2006 Door de Netwerkdirectie Drechtsteden+ aangeboden aan de colleges en besturen in de regio Drechtsteden INHOUD Blz. SAMENVATTING...

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV 2010. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 2 9 NOV 2010. Dat. ontv.: Routing Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel. nl Provinciale Staten van Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Inrichtingsplan. Parkstad IT

Inrichtingsplan. Parkstad IT Inrichtingsplan Parkstad IT Berend Brouwer Francis Willemsen-Handels 01-10-2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 2 De opdracht... 6 De aanleiding en achtergrond; het waarom een gemeenschappelijke

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 17 maart 2015

Jaarstukken 2014 17 maart 2015 Jaarstukken 2014 17 maart 2015 RUD Utrecht Samenstelling van het bestuur De RUD Utrecht (Regionale Uitvoeringsdienst) is een zelfstandig vormgegeven samenwerkingsverband van en voor elf gemeenten en de

Nadere informatie

Nota Op afstand verbonden

Nota Op afstand verbonden A gemeente Eindhoven Nota Actualisering deelnemingenbeleid VB - Veiligheid en Bestuur, BJA - Bestuurlijk en Juridisch Advies december 2013 Inboeknummer:14BST00018 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven VB

Nadere informatie

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT

DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DE BESTUURLIJKE EN FINANCIËLE ASPECTEN VAN HET VORMEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJKE SOCIALE DIENST VOOR DE GEMEENTEN DORDRECHT, PAPENDRECHT, ZWIJNDRECHT DEELRAPPORT 1: BESTUURSPLAN Utrecht, 25 augustus 2005

Nadere informatie

Aanbiedingsformulier voor AB

Aanbiedingsformulier voor AB Aanbiedingsformulier voor AB Bijlage bij agendapunt 6 Datum 25 juni 2012 Onderwerp Vaststelling vergunningenplan Verseon: 2012005916 Vertrouwelijk nee Doel van agendering Besluitvormend Toelichting door

Nadere informatie

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe

2013-578. Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe 2013-578 Gemeenschappelijke regeling RUD Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Bestuur en Financiën op 19 juni 2013 - provinciale staten op 26 juni 2013 - fatale beslisdatum: 26 juni 2013

Nadere informatie

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief

Advies. ICT-Samenwerkingsverband. Noord en Midden Limburg. Juni 2012. Definitief Advies ICT-Samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg Juni 2012 1 Voorwoord Voor u ligt een advies met betrekking tot het oprichten van het ICT-samenwerkingsverband Noord en Midden Limburg voor in eerste

Nadere informatie

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen

Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Vergunningenplan voor gemeentelijke inrichtingen Versie: concept Datum: november 2013 Samenvatting Voor u ligt het Vergunningenplan van de Omgevingsdienst Midden-Holland. De Omgevingsdienst Midden-Holland

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012

Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 Agendapunt: 6a Jaarstukken 2011 Versie DB 20 juni 2012 T:\SAMENWERKING\STAF\DIENST\FINANCIEN\JAARREKENING\2011\Jaarstukken 2011 Vastgesteld DB 20 juni 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2011 Inleiding 3 I

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie