Beleidsplan Sociale Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2012-2013 Sociale Zaken"

Transcriptie

1 Beleidsplan Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf tot Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Vastgesteld door Onderwerp gemeente Vlagtwedde Beleidsplan Sociale Zaken Beleidsplan Sociale Zaken college van burgemeester en wethouders maatschappelijke zorg en welzijn Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen. Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd Onbekend. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Betreft Datum ondertekening Bron bekendmaking Kenmerk voorstel intrekking Ter Apeler Courant Ter Apeler Courant Ter Apeler Courant, 14 april 2010 ZA /DB Z /D Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 1 / 63

2 Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 2 / 63

3 Beleidsplan Sociale Zaken Geconsolideerde versie, geldig vanaf tot INLEIDING Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (Wwb), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz), de Wet inburgering (Wi), de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Het kabinet heeft de Wet werken naar vermogen (Wwnv) ter besluitvorming naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de val van het kabinet is het op dit moment nog niet zeker of de Tweede Kamer de wet gaat behandelen of dat de wet controversieel wordt verklaard. Als dat laatste van toepassing is dan zal niet eerder dan na de verkiezingen van 12 september de wet in de Tweede Kamer behandeld worden. In dat geval is het zeer onwaarschijnlijk dat de wet per in werking zal treden. Indien de Wwnv op enig moment wordt aangenomen en van kracht wordt dan moet de Wwb in dit beleidsplan gelezen worden als de Wwnv. Al deze wetten en regelingen zullen in dit beleidsplan verder als de wet worden aangehaald. De wet biedt aan de gemeente Vlagtwedde de ruimte om eigen beleid te vormen. De gemeenteraad heeft in verschillende verordeningen de kaders vastgelegd. Het college van burgemeester en wethouders heeft de mogelijkheid nadere beleidsregels vast te stellen voor een adequate uitvoering van de wet en de verordeningen. De beleidsregels zijn opgenomen in het voorliggende Beleidsplan Sociale Zaken Bij de totstandkoming van dit beleidsplan is rekening gehouden met de voorschriften zoals die voortvloeien vanuit de wet. Dit beleidsplan treedt in werking per 1 juli 2012 en vervangt het Beleidsplan Sociale Zaken Het Beleidsplan Sociale Zaken is geldig totdat er een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld en vormt een leidraad voor alle medewerkers van de afdeling Samenleving. Daarnaast is dit beleidsplan een voorlichtingsdocument voor een ieder die in het beleid van de gemeente geïnteresseerd is. Visie en doelstellingen Het beleid van de gemeente is gericht op: a. De bevordering van een doelmatige en rechtmatige uitvoering van de wet, waaronder de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van bijstand, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van de wet. b. Het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners van de gemeente met als doel de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid te bevorderen. c. De bevordering van de zelfstandige bestaansvoorziening door middel van inschakeling van arbeid in dienstbetrekking. d. Het bemiddelen naar maatschappelijk actieve deelname van inwoners van de gemeente die in eerste instantie niet naar (reguliere) arbeid kunnen worden toe geleid. De gemeente onderschrijft de stelling dat arbeid een basis is voor zelfontplooiing, zelfstandigheid, ontwikkeling van vaardigheden, contacten en van sociale betrokkenheid. De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van de burger met als doel het bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. De gemeente stelt zich dan ook ten doel om bij de uitvoering van de wet iedere inwoner van de gemeente Vlagtwedde, die niet op eigen kracht een reguliere betaalde baan kan vinden en/of behouden, daarbij te ondersteunen. Concreet is de doelstelling om ondanks de economische crisis het aantal bijstandsgerechtigden van 141 (stand ) terug te brengen naar 130 ultimo Uitgangspunt hierbij is: iedereen aan het werk, regulier betaald werk of als dat nog niet mogelijk is sociaal werk (vrijwilligerswerk) tenzij bepaalde beperkingen zich daar gedeeltelijk of volledig tegen verzetten. Mensen die niet in staat zijn om arbeid te verrichten, kunnen op een andere manier meedoen. Nadruk ligt bij deze groep burgers op het bevorderen van maatschappelijk actieve deelname. Dit is tevens een van de aandachtsvelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dat opzicht zijn de Wwb en Wmo sterk met elkaar verbonden. Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 3 / 63

4 De gemeente stelt zich ten doel om maatschappelijke uitval van burgers te voorkomen, armoede te bestrijden door middel van participatiebevordering, schuldhulpverlening en ondersteuning van burgers die rond het minimum leven. De gemeente focust zich daarbij primair op de door de Wwb aan haar toegewezen doelgroepen maar stelt haar expertise ter beschikking aan iedere inwoner die ondersteuning nodig heeft. Daarnaast presenteert de gemeente zich in de markt als een professionele dienstverlener aan het bedrijfsleven in het algemeen en het MKB in het bijzonder, waarbij de toegevoegde waarde kan worden gevonden in het bieden van werving en selectie van goede arbeidskrachten, een gratis korte kennismakingsperiode, advisering op het gebied van HRM, geen bureaucratie, ondersteuning en scholing van werknemers en toegang tot (Europese) subsidiemogelijkheden. De gemeente heeft daarbij voor zichzelf de volgende principes (normen en waarden) geformuleerd: Klantvriendelijkheid Iedere klant, daaronder verstaan: inwoners en werkgevers die een beroep doen op de diensten van de gemeente, alsook interne klanten, zullen door medewerkers van de gemeente steeds naar beste kunnen worden geholpen. Maatwerk, persoonlijk contact, accuraatheid, snelheid van handelen, het principe afspraak is afspraak en pro-activiteit zullen hierbij een basishouding van de medewerkers zijn. Transparantie De gemeente maakt haar ambities, processen en resultaten meetbaar, kenbaar en openbaar. Professionaliteit De gemeente hecht aan een professionele, betrokken en flexibele opstelling van alle medewerkers en stelt hoge eisen aan het niveau van dienstverlening aan de klant. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij de klant kennen, weten wat er bij de klant leeft, wat diens wensen en (on)mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden staan centraal in de manier waarop zij hun functie vervullen. Maatwerk De gemeente biedt aan iedere klant de methode aan. Daar waar nodig wordt het aanbod op maat gemaakt om de klant te ondersteunen de hoogst haalbare trede op de participatieladder te bereiken. Resultaatgerichtheid De gemeente stelt kwantitatief meetbare doelen en maakt deze waar. Voor de jaren 2012 en 2013 zijn de navolgende meetbare doelstellingen geformuleerd; 1) Het terugbrengen van het aantal uitkeringen van 141 naar 130 uitkeringen ultimo 2013; 2) Het realiseren van de taakstelling Wsw; 3) Het realiseren van de taakstelling huisvesting van statushouders. HOOFDSTUK 1 BELEID ALGEMEEN Inleiding Het streven is om de wet zo rechtmatig en doelmatig mogelijk uit te voeren. 1.1 Organisatie Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 4 / 63

5 De afdeling Samenleving is opgedeeld in een aantal functies en werkzaamheden die we onderbrengen in een aantal taakvelden. Dit beleidsplan spitst zich toe op het taakveld Sociale Zaken. Bij het taakveld Sociale Zaken vindt er door verschillende (wets) wijzigingen een continue proces van beleidsontwikkeling en veranderingen plaats. Onderstaande beschrijvingen van functies en taken zijn dan ook indicatief. Het taakveld Sociale Zaken bestaat uit verschillende disciplines zoals Inkomen en Zorg, Werk, Inburgering, Huisvesting Statushouders, Volwassen Educatie, Beleid en Administratie. De twee Adviseurs Inkomen en Zorg (adviseur IZ) houden zich primair bezig met het beoordelen van de rechtmatigheid van de uitkering en het geven van voorlichting c.q. advies over de voorzieningen in het kader van het minimabeleid. Daarnaast is handhaving een belangrijke taak die bestaat uit het verstrekken van goede en transparante informatie over de rechten en plichten van de uitkering aan de klant, fraudepreventie, fraudebestrijding en het uitvoeren van een streng doch rechtvaardig sanctiebeleid. Daarnaast voert de adviseur IZ een sterke poortwachterfunctie uit, waardoor de instroom wordt beperkt. Werk bestaat uit twee werkcoaches die tevens accountmanagers zijn. Beide medewerkers van het taakveld Werk worden ingehuurd middels payrolling en uit het Participatiebudget (Werkdeel Wwb) gefinancierd. Daartoe voeren de medewerkers geen wettelijke taken uit. De wettelijke taken met betrekking tot re-integratie worden uitgevoerd door Beleid. De werkcoaches hebben als primaire taak klanten te begeleiden naar werk inclusief voorafgaande diagnose, verwijzing, inzet van instrumenten, geven van trainingen, presentatie van kandidaten e.d.) en hen te matchen met concrete vacatures (inclusief nazorg aan kandidaten). De werkcoaches/ accountmanagers zijn verantwoordelijk voor de acquisitie van vacatures en stageplaatsen, netwerkbeheer en het maken van afspraken met werkgevers alsook de matching van kandidaten met vacatures. Ook voor de werkcoach is handhaving een belangrijk aspect van de functievervulling, vooral door het uitvoeren van een streng doch rechtvaardig sanctiebeleid. Daartoe geeft de werkcoach signalen door aan taakveld Beleid die de inhoudelijke beoordeling doen en de beschikking opmaken. In samenspel met de Adviseur Inkomen en Zorg heeft de werkcoach, ook wat fraudepreventie / fraudebestrijding aangaat, een signalerende functie. Beleid bestaat uit één senior beleidsmedewerker en twee medewerkers beleidsondersteuning. De twee medewerkers beleidsondersteuning houden zich naast Sociale Zaken ook bezig met de Wmo. De senior beleidsmedewerker zorgt voor de ontwikkeling van het beleid. De beleidsondersteuners geven ondersteuning in de uitvoering en ontwikkeling van het vastgestelde beleid. Ze bewaken de kwaliteit en coachen de collega s om de kwaliteit zo hoog mogelijk te krijgen c.q. houden. Daarnaast verzorgen zij de bezwaar- en beroepszaken van Sociale Zaken als ook de Wmo. Inburgering en Huisvesting Statushouders is sinds uitbesteedt aan stichting Rzijn. Educatie voor volwassenen is voor 2012 uitbesteed aan het ROC Noorderpoort. Voor 2013 zal gekeken worden welke partij het meest geschikt is om de educatie voor volwassenen uit te voeren. Administratie bestaat in de basis uit vier medewerkers, één fulltime medewerker beleidsondersteuning administratie, twee medewerkers die verantwoordelijk zijn voor betaling van uitkeringen en uitbetalingen Wmo, één medewerker voor debiteurenbeheer. De werkzaamheden met betrekking tot terugvordering en verhaal zijn als proef uitbesteedt aan de gemeente Stadskanaal. 1.2 Ontwikkelingen In deze paragraaf zal kort aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen die relevant zijn voor het gemeentelijke beleid in het kader van de wet voor de komende jaren. Wet werken naar vermogen Het kabinet heeft de nieuwe wet werken naar vermogen (Wwnv) ter besluitvorming naar de Tweede Kamer gezonden. Door de val van het kabinet is het op dit moment nog niet zeker of de Tweede Kamer de wet gaat behandelen of dat de wet controversieel wordt verklaard. Als dat laatste van toepassing is dan zal niet eerder dan na de verkiezingen van 12 september 2012 de wet in de Tweede Kamer behandeld worden. In dat geval is Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 5 / 63

6 het zeer onwaarschijnlijk dat de wet per in werking zal treden. Indien de Wwnv op enig moment wordt aangenomen en van kracht wordt dan moet de Wwb in dit beleidsplan gelezen worden als de Wwnv. De Wwnv komt namelijk in plaats van de Wwb. Verder worden de toelatingseisen van de Wsw en de Wajong aangescherpt, waardoor de toestroom zich zal verplaatsen naar de Wwnv. Alleen mensen die zijn aangewezen op beschut werken komen nog in aanmerking van instroom in de Wsw. De Wajong biedt alleen nog toegang voor die mensen die geen tot nauwelijks arbeidsproductiviteit hebben. Tegelijk wil het kabinet flink bezuinigen op het re-integratiebudget en Wsw. In het Kunduz akkoord hebben vijf politieke partijen samen afspraken gemaakt voor de begroting Daarbij wordt de Wsw gespaard en is de bezuiniging voor 2013 van de baan. Het re-integratiebudget blijft vooralsnog op de hoogte van 2012 gehandhaafd. Wet werk en bijstand Deze wet vormt de basis voor de re-integratietaak van Vlagtwedde en de budgetten die zij daarvoor van het Rijk ontvangt. De budgetten zijn door het Rijk de laatste jaren sterk verlaagd. Het Inkomensdeel is het budget ter dekking van de uitkeringskosten. Het Werkdeel als onderdeel van het Participatiebudget is het budget ter dekking van de re-integratiekosten. Onderstaande tabel geeft het verloop weer. Omschrijving Bedrag Omschrijving Bedrag Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Inkomensdeel Werkdeel Wet participatiebudget Vanaf is de Wet participatiebudget in werking getreden. Deze wet regelt een bundeling van drie budgetten, het Werkdeel Wwb, de middelen op grond van de Wet Inburgering en de middelen voor volwasseneducatie. De vorming van het participatiebudget biedt de gemeente meer mogelijkheden om burgers te laten participeren. Door de economische situatie en wijzigingen in wet- en regelgeving is de toegezegde ontschotting van de drie verschillende geldstromen uitgesteld tot Wet investeren in jongeren (Wij) De Wij is op in werking getreden en is per ingetrokken. Vanaf die datum kunnen jongeren in de leeftijd tot 27 jaar een beroep doen op de Wwb. De jongere die zich meldt voor een uitkering wordt direct middels de methode ondersteund om terug naar school te gaan, betaald werk te zoeken of een combinatie. Economie Het CBS verwacht dat de economie in 2012 verder krimpt met 0,75%. De vooruitzichten voor 2013 zijn onzeker. Onderzoek wijst uit dat de krimp van het aantal banen in de regio Oost-Groningen groter is dan in andere delen van het land. Door vergrijzing zal op termijn krapte op de arbeidsmarkt ontstaan. Daarbij is de verwachting dat dit vooral in de zorg en technische beroepen zal zijn. Ondanks de vergrijzing blijven de arbeidskansen voor laagopgeleiden, ouderen en langdurig werklozen ongunstig, vanwege het achterwege blijven van laaggeschoolde arbeid. Hier ligt een uitdaging voor Vlagtwedde voor de komende jaren namelijk: zoveel mogelijk scholing stimuleren, bovendien vraag en aanbod goed op elkaar afstemmen. De afdelingen Samenleving en Ruimte (Economische Zaken) werken nauw samen met ondernemers om vacatures binnen het bedrijfsleven of de non-profit sector in de regio te vervullen en nieuwe bedrijven naar Vlagtwedde te halen. Vlagtwedde bemiddelt actief tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Tevens zal er worden ingespeeld op Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 6 / 63

7 de vervangingsvraag van werkgevers, waardoor kandidaten tijdig geschoold kunnen worden om toekomstige vrije vacatures te vervullen. Huisvesting statushouders Vlagtwedde heeft in 2011 veel energie gestoken in het realiseren van de taakstelling. Dankzij deze inspanningen is een voorsprong op de taakstelling ontstaan van 2. In 2012 en 2013 wordt het beleid voortgezet om de volledige taakstelling te behalen. Daarmee heeft Vlagtwedde in de afgelopen jaren in totaal zo n 200 statushouders van een huis voorzien. Hoe het er nu naar uitziet wordt de Wet Inburgering per aangepast, waardoor de gemeente afgezien van maatschappelijke begeleiding, verder geen rol meer heeft in de inburgering. De gemeente Vlagtwedde laat de huisvesting statushouders en de maatschappelijke begeleiding door stichting Rzijn uitvoeren. Wet sociale werkvoorziening Door de modernisering heeft er sinds 2008 een herverdeling plaats gevonden van het aantal WSW dienstverbanden over alle gemeenten van Nederland. Voor Vlagtwedde heeft de herverdeling negatieve gevolgen, waardoor het aantal toegekende WSW dienstverbanden steeds verder daalt. Onderstaande tabel laat de herverdeling zien die per 2008 tot uitdrukking komt en in 2012 verder wordt voortgezet. Jaar Aantal SE s Bedrag , , , , , Voor 2012 krijgt de gemeente Vlagtwedde nog maar 316,26 SE s (standaard eenheden: dienstverbanden van 36 uur per week) toegekend ten opzichte van 328,43 SE s in Dit zal betekenen dat van 8 full-time dienstverbanden afscheid zal moeten worden genomen door natuurlijk verloop. Het niet verlengen van tijdelijke dienstverbanden is niet meer van toepassing, doordat de gemeenteraad in 2011 er voor heeft gekozen alle tijdelijke contracten om te zetten naar contracten voor onbepaalde tijd. De wachtlijst (70 personen op ) is redelijk stabiel sinds 2010 toen er ook 70 mensen op de wachtlijst stonden. Er is een kans dat in 2012 of 2013 door natuurlijk verloop WSW dienstbetrekkingen beschikbaar komen voor mensen met een WSW indicatie die op de wachtlijst staan. Door het college is een voorstel naar de raad gestuurd om een wachtlijstverordening Wsw vast te stellen. Dankzij de wachtlijstverordening Wsw kunnen vacatures die ontstaan in het kader van begeleid werken bij werkgevers ingevuld worden door de meest geschikte kandidaat. Daarmee is er hoop om de wachtlijst te laten dalen. Het kabinet is voornemens om de Wsw af te gaan bouwen van landelijk SE naar SE. De daling van 70% zal de komende jaren ook Vlagtwedde treffen. Om een dergelijke afbouw mogelijk te maken heeft het Rijk een herstructureringsfaciliteit in het leven geroepen van 400 miljoen euro landelijk. Voor Vlagtwedde gaat het om euro voor de periode 2012 tot en met Samen met de andere gemeenten die bij werkvoorzieningschap Wedeka is aangesloten, is een aanvraag ingediend voor de herstructureringsfaciliteit. Door de val van het kabinet is het op dit moment onzeker of de herstructureringsfaciliteit wordt doorgezet of niet. Mocht de herstructureringsfaciliteit wel worden voortgezet dan zal Wedeka met deze middelen de komende jaren omgebouwd worden naar een breed werkleerbedrijf voor het re-integreren van de doelgroepen van de wet en beschut werken van de Wsw. Er zal meer nadruk komen te liggen op Begeleid Werken (BW). Bij BW gaan mensen met een WSW indicatie in het reguliere bedrijfsleven aan de slag. Zij hebben een dienstverband bij desbetreffend bedrijf, waarvoor dat bedrijf een loonkostensubsidie krijgt van de gemeente. Doordat bedrijven zelf een deel van de kosten betalen kan de WSW enigszins betaalbaar gemaakt worden. Vlagtwedde voert de WSW-BW in eigen beheer uit. Voor acquisitie en jobcoaching wordt een specialist van Wedeka ingehuurd. Dit levert een extra voordeel op doordat het netwerk van contacten met werkgevers van Wedeka ook ingezet kan worden voor uitplaatsing. Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 7 / 63

8 Visie en Strategie Vlagtwedde 2020 De raad van de gemeente Vlagtwedde heeft een visie op de gemeente tot en met het jaar 2020 vastgesteld. Het toekomstbeeld Vlagtwedde 2020 moet gestalte krijgen door de uitvoering van strategische projecten, waarbij voor zover relevant ingezet wordt op economische kansen voor de zorg; een agrocluster met intensieve veehouderij en; toerisme. Deze drie onderdelen vormen het integrale gemeentelijke beleidskader, hetgeen inhoudt dat beleidsontwikkeling op de diverse afdelingen hierop zal moeten worden afgestemd. Voor de afdeling Samenleving betekent dit in ieder geval dat haar activiteiten binnen deze sectoren Vlagtwedde beschikt al over een relevant netwerk zullen worden uitgebreid. HOOFDSTUK 2 RE-INTEGRATIE De activiteiten die in dit hoofdstuk staan beschreven, worden mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Voor de periode mei 2012 tot november 2013 heeft de gemeente Vlagtwedde een ESF subsidie aangevraagd om de doelgroepen: Niet uitkeringsgerechtigden (NUO s), arbeidsbelemmerden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en uitkeringsgerechtigden van 55 jaar of ouder te re-integreren. Op grond van de wet heeft de gemeente de verantwoordelijkheid om werkzoekende burgers te ondersteunen bij het (her)vinden van betaald werk. Op grond van de wet heeft de gemeenteraad de kaders vastgelegd in verschillende verordeningen. In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen op grond van de Re-integratieverordening gemeente Vlagtwedde, verder te noemen de re-integratieverordening. De gemeente Vlagtwedde voert de re-integratie zelfstandig uit. De gemeente koopt sinds 2004 geen re-integratietrajecten in bij re-integratiebedrijven, maar werft zelf professionals, stuurt deze aan en koopt instrumenten in die de professionals nodig hebben voor effectieve re-integratie. De gemeente is daarmee zelf verantwoordelijk voor resultaten. De gemeente Vlagtwedde is een vooruitstrevende gemeente als het om re-integratie gaat. De gemeente Vlagtwedde heeft zijn eigen methode ontwikkeld: de methode. Kern van deze methode is een directe inschakeling in arbeid van kandidaten, een directe oplossing van alle relevante belemmeringen, maximale inzet op uitstroom naar regulier werk, een werkweek van 40-uur, trajectbegeleiding vanuit het werkgeversperspectief en maatschappelijke participatie. Daarnaast onderscheidt de gemeente Vlagtwedde zich in haar zakelijke werkgeversbenadering. De gemeente beschikt over twee werkcoaches/accountmanagers die in samenwerking met bedrijvencontactfunctionaris van de afdeling economische zaken zorgdragen voor de acquisitie van stageplaatsen en vacatures, netwerkontwikkeling en relatiebeheer. De gemeente ontwikkelt zich daarmee van een dienstverlener aan kandidaten eveneens tot een dienstverlener aan werkgevers. Doelgroepen (artikel 2 re-integratieverordening) De wet bepaalt dat de gemeente verantwoordelijk is voor re-integratie van een zestal doelgroepen: 1. Inwoners aan wie de gemeente krachtens de Wwb, Ioaw of Ioaz een uitkering tot levensonderhoud verstrekt: uitkeringsgerechtigden; 2. Inwoners die, zonder recht op een uitkering van de gemeente of de Uitvoeringsinstelling Werknemers Verzekeringen (Uwv), bij het UWV werkbedrijf zijn ingeschreven als niet werkende werkzoekende: NUO s; 3. Inwoners die onder het participatiebudget vallen; 4. Inwoners die van de Sociale Verzekeringsbank een uitkering tot levensonderhoud ontvangen op grond van de Algemene nabestaandenwet: Anw-ers; 5. Inwoners met een dienstverband dat gesubsidieerd wordt op basis van het Wwb Werkdeel (voorheen de Wiw of het Besluit ID-banen); Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 8 / 63

9 6. Inwoners met een Uwv uitkering waarvan het Uwv heeft aangegeven dat de gemeente een rol kan c.q. mag vervullen in het kader van re-integratie. In het kader van het ESF project gaat het hierbij in ieder geval om de doelgroepen: arbeidsbelemmerden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en uitkeringsgerechtigden van 55 jaar of ouder. De termen kandidaat, klant, cliënt en werkzoekende hebben dezelfde betekenis. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Hieruit komt een zevende doelgroep naar voren: 7. Inwoners die wegens een lichamelijke, psychische en/of verstandelijke beperking niet tot reguliere arbeid in staat zijn en aan wie derhalve een beschutte werkplek moet worden geboden: Wsw-ers. 2.1 Uitwerking artikel 3 van de re-integratieverordening Aan het re-integratiebeleid liggen een aantal uitgangspunten ten grondslag. Onderstaand worden deze uitgangspunten kort genoemd en nader geconcretiseerd. Daarnaast worden waar nodig per doelgroep aanvullende uitgangspunten geformuleerd Prioriteiten Er worden alleen dan voorzieningen aangeboden indien het beschikbare budget dit toelaat. Alle werkzoekenden in de gemeente Vlagtwedde kunnen een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning naar (betaald) werk. De eerste prioriteit (inzet van menskracht en financiële middelen) ligt weliswaar bij de groep uitkeringsgerechtigden. Er zal echter (in overleg met de ketenpartners) gekeken worden naar optimalisering van de dienstverlening aan overige inwoners van de gemeente Vlagtwedde. Doel van de trajectbegeleiding voor deze bredere doelgroep is om de instroom in de bijstand te voorkomen en gekwalificeerd aanbod te hebben voor werkgevers Snelheid en intensiviteit Eén van de belangrijkste uitgangspunten is snelheid, oftewel beperking van onnodig tijdverlies door bureaucratie. Dit uitgangspunt komt onder meer tot uiting in de snelle intake en start van het traject en de snelle inzet van diagnose-instrumenten. Met andere woorden: kandidaten worden binnen afzienbare tijd (enkele werkdagen) naar werk of activering bemiddeld. Iedere klant heeft tijdens de trajectbegeleiding periodiek een persoonlijk gesprek met de werkcoach in samenwerking met de Adviseur Inkomen en Zorg. Uitgangspunten hiervan zijn Ken je klant en heb hem/haar volledig in beeld Iedereen doet mee Een minstens zo belangrijk uitgangspunt als snelheid is het opdoen en/of behouden van werkritme en ervaring gedurende het re-integratietraject. Iedereen die een uitkering ontvangt zal zich maximaal moeten inspannen om te re-integreren c.q. zijn/haar perspectief op werk te verbeteren. Werken is daarbij noodzakelijk, of het nou plaatsvindt in het kader van een stage, het opdoen van werkervaring, het voorkomen van lacunes in een cv of sociale activering. Werken tijdens de uitkeringsperiode vergroot de inpasbaarheid in het arbeidsproces en voorkomt sociaal isolement. Tevens is het een onderdeel van de diagnose. Om die reden dient een werkzoekende zich 40 uur per week in te zetten voor het re-integratietraject. Met andere worden: iedereen aan het werk, tenzij bepaalde beperkingen zich daar gedeeltelijk of volledig tegen verzetten. In dat geval zal bij de inzet van het werk rekening worden gehouden met de mogelijkheden c.q. beperkingen en zal het aantal uren per week waarschijnlijk minder zijn dan 40 uur per week. Dit zal op een zo objectief mogelijke manier worden gemotiveerd door bijvoorbeeld een advies van de arbo-arts of een Sociaal Medisch Advies van het Uwv. Mensen die niet in staat zijn om arbeid te verrichten, kunnen op een andere manier meedoen. Nadruk ligt bij deze groep burgers op het bevorderen van maatschappelijk actieve deelname en het voorkomen van sociale uitsluiting. Een intensief traject biedt ook de mogelijkheid om zo de klant echt te leren kennen Eigen initiatief De rol van de gemeente is die van ondersteuner. Het vinden en behouden van een reguliere baan is primair de Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 9 / 63

10 verantwoordelijkheid van de werkzoekende. Afhankelijkheid van de behoeften van de individuele klant kan de ondersteuning door de gemeente minder vergaand zijn (ondersteuning bij sollicitaties) of juist uiterst vergaand zijn (bemiddeling, het vinden van een baan) Werk boven inkomen De klant zal maximaal worden geprikkeld om uit te stromen naar regulier werk. Deze prikkels zijn onder meer: a. een streng sanctiebeleid: iedere weigering c.q. wanprestatie van de klant zal na waarschuwing door de werkcoach, worden bestraft met een verlaging (afstemming) die kan oplopen tot 100% van de bijstand. De duur en hoogte van deze afstemming wordt bepaald aan de hand van de afstemmingverordening van de gemeente. Daarnaast zal worden onderzocht of en in hoeverre, indien een re-integratietraject door het handelen of nalaten van de klant wordt stopgezet, de door de gemeente tot dan toe verschuldigde trajectkosten volledig van de klant kunnen worden teruggevorderd. b. een strikte toepassing van het begrip algemeen geaccepteerde arbeid. Dit betekent dat een klant alle arbeid moet aanvaarden, behalve arbeid die in strijd is met de wet of de goede zeden. De klant zal zich tevreden moeten stellen met alle arbeid die voorhanden is c.q. binnen de termijn van het re-integratietraject zal worden gevraagd Grenzen van investeringen artikel 3 lid 2 re-integratieverordening De re-integratieactiviteiten gericht op bemiddeling naar een reguliere baan zullen te allen tijde ten doel hebben de klant in een zo kort mogelijke tijd en met zo min mogelijk kosten blijvend toe te laten treden tot de reguliere arbeidsmarkt op een minimaal voor de klant bereikbaar niveau. Uitgangspunt hierbij is dat de re-integratie zich voornamelijk richt op de kortste weg naar werk en/of maatschappelijke participatie en sociale zelfredzaamheid. Kansen voor duurzame uitstroom worden zoveel mogelijk benut en bevorderd middels scholing, stages en opleidingscoaches in te zetten. De werkzoekende kan geen eisen stellen aan de investering die de gemeente doet. Als het participatiebudget besteed is, is de gemeente gerechtigd om alle voorzieningen te staken, zoals reiskostenvergoeding, premies, etc. 2.2 Uitwerking artikel 4 van de re-integratieverordening Alle algemeen geaccepteerde arbeid moet worden aanvaard, zie artikel 4 lid 1 re-integratieverordening. Het college van B&W, bepaalt in eerste instantie de reikwijdte van dit begrip en de toepassing van de criteria in individuele situaties. Bij deze beoordeling kunnen gewetensbezwaren (bijvoorbeeld uit geloofsovertuiging) een rol spelen, maar dan alleen als onderdeel van een complex van afwegingen, waarbij tevens gekeken wordt naar bijkomende omstandigheden, zoals de inspanningen die betrokkene heeft gedaan om werkloosheid te vermijden of een andere baan te vinden. Ook zal over het algemeen bekeken worden hoeveel mogelijkheden iemand heeft om op korte termijn een andere, algemeen geaccepteerde baan te vinden. Met andere woorden, "het werkloosheidsrisico" vormt een belangrijk criterium. Bovendien kan een beroep op gewetensbezwaren alleen, wanneer deze een zodanig conflict met de te verrichten arbeid oplevert, dat die arbeid in het geheel niet meer verricht kan worden. Waar het in de kern om gaat is dat iemand de financiële gevolgen van de eigen keuzes niet mag afwentelen op de maatschappij door afhankelijk te blijven van een uitkering wanneer betaald werk voorhanden is. Artikel 4 lid 2 re-integratieverordening biedt de werkzoekende de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen van de gemeente bij arbeidsinschakeling. Vlagtwedde doet dit door het toepassen van de methode. De methode is sinds 2004 door Vlagtwedde ontwikkeld en houdt het volgende in: Dag 1: Voor de jongere tot 27 jaar geldt de baanzoekplicht van 4 weken zoals beschreven onder punt De werkzoekende van 27 jaar of ouder meldt zich bij het Uwv-werkbedrijf als werkzoekende. De gemeente Vlagtwedde ontvangt via het Uwv de aanmelding en nodigt de werkzoekende schriftelijk uit met het verzoek om alle ontbrekende documenten in te leveren tijdens de werkintake op dag 2. De werkzoekende dient zelf en op eigen kosten te zorgen voor vervoer en kinderopvang voor zowel dag 1 als dag 2. Indien de werkzoekende op dag 2 niet verschijnt wordt de aanvraag per beschikking buiten behandeling gesteld. Als de werkzoekende Beleidsplan Sociale Zaken (versie: ) 10 / 63

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk & Inhoud Inleiding... 5 Voorwoord... 7 1 Doelmatigheid... 9 2 Rechtmatigheid... 15 3 Minimabeleid... 21 4 Beleidsplan 2005-2006... 27 Lijst van afkortingen...

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie

Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie Mogelijkheden voor een actieve rol van de cliënt bij reïntegratie mei 2003 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Sociale Verzekeringen 2 Hoofdstuk 1 Probleemschets: een actieve rol voor

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014

Aan het werk in Purmerend. Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 Aan het werk in Purmerend Beleidsnotitie participatie(budget) 2011-2014 11 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Participatiebeleid: uitdagingen voor nu en voor de toekomst 4 1.1 Fasering beleidsopdrachten

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie