Jaarverslag en -rekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en -rekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg GA Stadskanaal Postbus AD Stadskanaal Telefoon Fax Internet

2 2

3 JAARVERSLAG en -REKENING 2013 Inhoud Hoofdstuk 1 Bericht van het Dagelijks Bestuur Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 Algemeen 2.2 Sociaal beleid 2.3 Marketing- en productiebeleid en innovatie 2.4 Financieel beleid Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Verbonden partijen 3.5 Bedrijfsvoering Hoofdstuk 4 Jaarrekening 4.1 Balans per 31 december Overzicht van baten en lasten 4.3 Kasstroomoverzicht 4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.5 Toelichting op de balans 4.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 4.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht 4.8 Overige gegevens 4.9 Vaste activa 4.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 4.11 Sisa-verantwoordingsbijlage 3

4 4

5 Hoofdstuk 1 Bericht van het Dagelijks Bestuur In het begin van het verslagjaar leek het erop op dat de Participatiewet samen met de invoering van een Quotumregeling per 1 januari 2014 zou worden ingevoerd, maar met het sluiten van het Sociaal Akkoord op 11 april 2013 werd duidelijk dat de invoering opschoof naar 1 januari Daarnaast maakte de Quotumregeling in principe plaats voor een baangarantie voor mensen met een beperking, die moet oplopen tot banen in Bovendien werd aan de infrastructuur het fenomeen Regionale Werkbedrijven toegevoegd, die een rol moeten gaan spelen in de organisatie van detacheren en begeleiden van werknemers met een beperking naar reguliere bedrijven. De wijze waarop en mate waarin, moet nog uitgewerkt worden door de Werkkamer. Tevens werd duidelijk dat het instrument van loondispensatie werd vervangen door de inzet van loonkostensubsidie. De Stuurgroep Oost-Groningen kon slechts constateren dat er enige tijdswinst werd geboekt, maar dat de trein verder hetzelfde spoor volgde en dat de noodzaak om de uitzonderlijke positie van Oost-Groningen voor het voetlicht te brengen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de vrijwel onoplosbare gevolgen van inhoudelijke veranderingen en drastische kortingen op de Rijkssubsidie, slechts toenam. Alle bestuurlijke en ambtelijke energie werd daar in het verslagjaar dan ook op gericht... en niet zonder succes. Bij de behandeling van de Participatiewet in februari in de Tweede Kamer was de regionale problematiek een hoofdthema en werd kamerbreed een motie ondersteund, die hierop inzoomt en kwam de staatssecretaris met harde toezeggingen om binnen het nieuwe Verdeelmodel rekening te gaan houden met zowel de lokale arbeidsmarktsituatie als de opbouw en omvang van het werknemersbestand. In april zal hierover meer duidelijk worden, terwijl de financiële balans later valt op te maken. Eén ding is nu echter zeker: de Participatiewet gaat door en er komen grote inhoudelijke veranderingen met ingrijpende financiële gevolgen aan. Het zal van alle betrokkenen nog veel vragen om daar een gezamenlijke en goede weg in te vinden. Tegelijkertijd zal in de komende periode ook de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling zijn stempel gaan drukken. Ondanks alle aankomende veranderingen en de nog steeds zwakke economische ontwikkeling is het boekjaar 2013 relatief goed afgesloten. De gewijzigde begroting kende een verwacht tekort van ,- en het jaar werd afgesloten met een verlies van ,-. Dit is aanzienlijk ( ,-) beter dan voorzien en op hoofdlijnen als volgt te verklaren: - de netto-opbrengsten zijn slechts ,- lager dan geraamd - de bedrijfslasten zijn ,- lager dan voorzien - het negatieve subsidieresultaat (de bron van zorg) is ,- lager dan geraamd. Hierdoor loopt de opgebouwde reserve ook minder snel terug en is het restant van ,- voldoende om ook het verwachte tekort over 2014 te dekken. Wel is de conclusie onvermijdelijk dat de bodem nu, na vier jaar, echt in zicht is.. Het is nu duidelijk dat met de definitieve invoering van de Participatiewet in 2015 een onomkeerbaar proces wordt ingegaan, dat nog het uiterste zal vergen van bestuurders, directie en medewerkers. Jan-Willem van de Kolk Voorzitter, aftredend 5

6 6

7 Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 ALGEMEEN Het uiteindelijk resultaat over 2013 is, ondanks het economisch tij, substantieel beter dan verwacht en een meevaller voor de resterende reserve. Het tekort komt uit op ,- en is daarmee ,- lager dan in de gewijzigde begroting aangenomen. Helaas nog steeds een tekort, maar gezien de structurele subsidiekorting in 2011 van ruim 2,5 miljoen, zeker acceptabel te noemen. Het tekort is de resultante van een positief bedrijfsresultaat van bijna 3,2 miljoen en het negatieve subsidieresultaat (waar hem dus de schoen wringt) van ruim 4,6 miljoen. Belangrijkste oorzaken voor de meevallende uitkomst wordt gevormd door de veel lagere bedrijfslasten ( ,-) enerzijds en het minder slechte subsidieresultaat ( ,-) anderzijds. Helaas geldt dat het negatieve subsidieresultaat niet te beïnvloeden is en vanaf 2015 alleen maar zal verslechteren door de voorliggende kortingen van 500,- per s.e. voor de komende 6 jaar. Het is bittere noodzaak dat het aanstaande verdeelmodel hierbij voor onze regio dempend zal werken. Aangezien de programmarekening, zoals gebruikelijk, is voorzien van een uitvoerige toelichting, zal hier slechts in hoofdlijnen op worden ingegaan. Ondanks de nog steeds sukkelende economie en de aanwezige bezuinigingsdruk, zijn de totale opbrengsten vrijwel op het geraamde niveau uitgekomen, maar wel ruim 3 ton lager dan in het voorgaande jaar; hetgeen, naast de twee hiervoor genoemde factoren, ook zijn oorzaak vond in het feit dat er 23 fte s minder werkzaam waren dan in het voorgaande jaar. De opbrengsten van Industrie staan al een aantal jaren onder druk en bleven opnieuw onder de begroting ( ,-); het is met name de omzet van de beter opbrengende werksoorten metaal en hout, die behoorlijk achter blijft. Dit verlies kan, gezien de relatief lage uur-opbrengsten, niet voldoende gecompenseerd worden door verpakkingswerk, waar een aantal perspectiefrijke klanten zijn binnengehaald en de stevige groei van de postbezorging. De Groenbedrijven eindigden weliswaar licht boven de begroting, maar boerden ten opzichte van het voorgaande jaar toch weer iets achteruit. Als gevolg van de krimpende markt zijn de opbrengsten uit Groen de afgelopen 5 jaar een kleine ,- gedaald en dragen zo in flinke mate bij aan het uiteindelijke verlies. Bij de Divisie Trajecten valt vooral op zeker tegen de achtergrond van de komende Participatiewet en het daarin voorliggende beleid, dat de opbrengsten van detacheringen ,- lager zijn dan in 2012 en fors achter zijn gebleven bij de opgestelde begroting. Het blijkt steeds moeilijker te worden om detacheringsplekken in ons gebied te vinden c.q. te behouden, terwijl het beleid er juist op gericht is om medewerkers naar buiten te plaatsen. Positief is de omzetontwikkeling bij Kringloop en Milieu, terwijl bovendien een forse uitbreiding werd gerealiseerd van de winkel in Stadskanaal. Zoals al gememoreerd heeft een goede kostenbeheersing, in samenhang met een steeds kritischer bedrijfsvoering, er toe geleid dat de bedrijfslasten opnieuw substantieel zijn gedaald ( ,-) en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar komt er ook een keer een einde aan. 7

8 2.2 SOCIAAL BELEID PERSONEELSBELEID De gemeenten voeren de regie over het lokale arbeidsmarktbeleid, waaronder de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Voor Wedeka Bedrijven betekent dit in de praktijk dat er onder andere aandacht besteed wordt aan de plaatsingen en de wachtlijst. Wedeka Bedrijven is voortdurend in gesprek met gemeenten om invulling te geven aan het lokale en regionale arbeidsmarktbeleid. Het streven is dat zoveel mogelijk mensen zodanig actief blijven dat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt of gelijk blijft. Dit komt tot uiting in de activiteiten in de Trainings- en Diagnose Centra (TDC), in diverse trajecten en projecten zoals Activering Wachtlijst en het project via Wedeka B.V. Daarnaast zijn er ook regelmatig contacten met het UWV, hetgeen ook tot diverse trajecten heeft geleid. In 2013 is de samenwerking met de gemeenten verder geïntensiveerd. Zo is het aantal medewerkers van de gemeenten die zijn gehuisvest binnen onze organisatie in Veendam en Stadskanaal verder uitgebreid. Het TDC concept heeft in 2013 verder vorm gekregen en is in 2013, mede dankzij financiële steun van het provinciaal bestuur, op Oost-Groninger schaal doorontwikkeld. Zo is er nu ook een start gemaakt met een TDC in Vlagtwedde en wordt er gesproken over een mogelijke TDC in Ter Apel. In 2013 werd de Participatiewet voorbereid. De verwachting is dat de politieke besluitvorming rond komt in het voorjaar van De gevolgen van de geplande Participatiewet zullen omvangrijk zijn voor de gemeenten en Wedeka Bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat er wordt gewerkt aan een Sociaal Statuut voor de Wsw en een Sociaal Statuut voor het ambtelijk personeel. In 2013 daalde de totale wachtlijst van 390 naar 326 personen. De gemiddelde wachtduur steeg in alle gemeenten, met als uitschieter de gemeente Vlagtwedde met een wachtduur van 55,5 maand. De oorzaak ligt in het feit dat er ook in 2013 in Vlagtwedde als gevolg van het dalende volume niemand geplaatst kon worden vanaf de wachtlijst. Er is veel aandacht voor scholing en ontwikkeling. Binnen Wedeka zijn afspraken gemaakt over het ontwikkeltraject dat nieuwe medewerkers doorlopen. Veel medewerkers volgen het AKA 1 -traject, waarin er door Wedeka Bedrijven nauw wordt samengewerkt met het Noorderpoort. Het biedt veel medewerkers de mogelijkheid om een diploma te behalen en zich verder te ontwikkelen. Het totale ziekteverzuim in 2013 was 15,8%. Dit betekent een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van 2012 (15,5%). Het voorkomen en beheersen van het ziekteverzuim blijft een belangrijk punt van zorg voor de organisatie. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de preventie van ziekteverzuim en het verbeteren van het ziekteverzuimbeleid. Er is in 2013 veel aandacht besteed aan het omgaan met agressie en de normen en waarden binnen Wedeka Bedrijven. Leidinggevenden hebben een training Omgaan met agressie gevolgd. De interventieteams zijn ingericht en er is een Gedragcode opgesteld. 1 AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent, een MBO-1 opleiding 8

9 2.2.2 (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST Algemeen De indicatiestelling voor de Wsw wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf beslist over: het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw; de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig); de geldigheidsduur van de indicatie. Daarnaast adviseert het UWV Werkbedrijf in de indicatiestelling over de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van arbeid en of betrokkene in aanmerking komt voor Begeleid Werken. Indien Begeleid Werken vanwege de aard en de ernst van de handicap niet reëel is, ziet het UWV Werkbedrijf af van een positief advies Begeleid Werken. Met ingang van 1 januari 2008 is de geldigheidsduur van de (her)indicatie gewijzigd. Het UWV Werkbedrijf kan een minimale geldigheidsduur van 1 jaar en een maximale geldigheidsduur van 50 jaar toekennen. In de praktijk worden de meeste termijnen tussen 5 en 10 jaar vastgesteld. Wachtlijst Vanaf 1 januari 2008 worden personen die niet beschikbaar zijn voor een Wswdienstverband geplaatst op de passieve wachtlijst; plaatsingen in een Wsw-dienstverband zijn alleen mogelijk vanaf de actieve wachtlijst. De taakstelling over twee jaar wordt berekend aan de hand van het aantal geïndiceerden per gemeente exclusief de personen op de passieve wachtlijst. De totale wachtlijst telde ultimo personen en is ten opzichte van het voorgaande jaar aanzienlijk gedaald. Een daling van 64 personen oftewel 16%. Daarentegen is de passieve wachtlijst gestegen van 101 naar 122 personen. Totaal 2012 Waarvan passief Totaal 2013 Waarvan passief Borger-Odoorn Menterwolde Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Totaal

10 Het aantal personen op de wachtlijst, ingedeeld naar wachttijd, ziet er per als volgt uit: Borger- Menterwolde Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Totaal Odoorn Wachtduur korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar Langer dan 5 jaar Totaal De gemiddelde wachtduur in maanden van de personen die eind 2013 op de wachtlijst staan bedraagt per gemeente: Borger-Odoorn 24,9 25,6 Menterwolde 25,4 24,9 Stadskanaal 25,7 27,3 Veendam 26,3 32,0 Vlagtwedde 43,3 55,5 Door de geringe plaatsingsmogelijkheden in 2013 in de meeste deelnemende gemeenten, is de gemiddelde wachtduur toegenomen. Bij de gemeente Vlagtwedde is sprake van de hoogste stijging van de gemiddelde wachtduur PERSONEELSBEZETTING Plaatsingsbeleid De gemeenten hebben door middel van het opstellen van wachtlijstverordeningen de mogelijkheid gekregen doelgroepenprioriteit toe te passen. De gemeenten Menterwolde, Veendam en Vlagtwedde hebben een wachtlijstverordening vastgesteld. Deze gemeenten hebben besloten om bij plaatsingen voorrang te geven aan geïndiceerden met een indicatie Begeleid Werken, indien er een BW-werkplek beschikbaar is. Indien er geen wachtlijstverordening is opgesteld wordt er geplaatst volgens het FIFO systeem (First In - First Out). In- en uitstroom De gemiddelde personeelsbezetting in 2013 was 1.794,7 s.e. s. Met ingang van 1 januari 2008 wordt er geen subsidie ontvangen voor personen die geen loon ontvangen indien er bijvoorbeeld sprake is van ziekte langer dan 2 jaar. Voor 2013 levert dit een correctie op van 9,6 s.e. s waardoor de gecorrigeerde gemiddelde realisatie uitkomt op 1.785,1 s.e. s. De budgettoewijzing ten behoeve van Wedeka Bedrijven was 1.785,7 s.e. s. Er zijn in 2013 in totaal 121 personen aangenomen, terwijl er daarnaast 163 personen uit dienst zijn gegaan. 10

11 De in- en uitstroom van personen met een Wsw-dienstverband / BW-contract in 2013 Saldo In Stroom Uit stroom VOP/ pens. WIA Vrije bedrijf Overige redenen Aantal personen Totaal Gecorr. gemidd. realisatie Budget toewijzing Wedeka fte s s.e. s s.e.'s Borger-Odoorn ,9 172,1 172,6 Menterwolde ,8 137,4 137,4 Stadskanaal ,9 690,3 691,4 Veendam ,1 424,3 424,6 Vlagtwedde ,5 287,7 286,4 Buitengemeenten ,7 73,3 73,3 Totaal , , ,7 Onder overige redenen vallen o.a. overlijden, ontslag en beëindiging tijdelijk dienstverband. De budgettoewijzing Wedeka betreft het door het Rijk aan de gemeenten toegewezen budget na aftrek van het budget dat aan andere werkvoorzieningschappen moet worden doorbetaald. De instroom van 121 personen bestaat voor 27 personen uit verhuizingen. Omvang en samenstelling van het personeelsbestand Personeelsbezetting Wsw-personeel per en Mannen Vrouwen Totaal Stand (69,8%) 602 (30,2%) Stand (69,7%) 591 (30,3%) Personeelsbezetting Wsw-personeel per deelnemende gemeente per Personen Fte s S.e. s Borger-Odoorn ,9 172,5 Menterwolde ,8 134,9 Stadskanaal ,9 700,4 Veendam ,1 413,1 Vlagtwedde ,5 288,6 Buitengemeenten 74 69,7 71,7 Totaal incl. slapers , ,2 Slapers - 9,3-9,6 Netto excl. slapers 1.715, ,6 Slapers zijn medewerkers die na twee jaar ziekte geen loon meer ontvangen, maar nog wel meetellen in de personeelsstanden. 11

12 Personeelsbezetting ambtelijk personeel per en Aantal personen Fte s Aantal personen Fte s Wedeka 96 91, ,2 Wedeka B.V. 8 7,1 7 6,3 Wedeka- Baanderij 10 8,4 9 7,9 Subtotaal , ,4 Gedetacheerd - 9-5, ,7 Subtotaal , ,7 Wachtgelder 1 0,7 1 0,7 Totaal , ,4 De bezetting van de ambtelijke formatieplaatsen per is ten opzichte van gedaald met 5 personen resp. 4,8 fte s. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de ambtelijke bezetting met 2 personen, 1 persoon minder in Wedeka B.V. en 1 persoon minder bij Baanderij alsmede 1 persoon minder door een detachering. Er zijn nu 10 personen gedetacheerd. Dienstverbanden Wsw-personeel Het aantal personen met een Wsw-dienstverband is gedaald met 42 personen per het einde van het jaar (in en 2013 waren personen in dienst). Het aantal fte s is met 27,4 afgenomen (1.752,3 fte s per ten opzichte van 1.724,9 fte s per ). Wsw-personeelsleden naar salarisschaal per (exclusief Begeleid Werken) Loonschaal In personen In personen In personen Min. loon A B B C C D D E F G H I Totaal

13 Leeftijdsopbouw Wsw-personeel per Leeftijd 2012 aantal 2012 in % 2013 aantal 2013 in % < ,0 % 0 0,0 % ,6 % 159 8,2 % ,2 % ,1 % ,8 % ,0 % ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % Totaal PERSONEELSONTWIKKELING Divisie Trajecten In 2013 zijn binnen en vanuit de Divisie Trajecten de volgende activiteiten verricht: Detacheringen Het aantal detacheringen in 2013 is ten opzichte van 2012 gestabiliseerd, zelfs licht gestegen (215 t.o.v. 210 fte). Op zich een prima prestatie tijdens crisistijd, al hebben we de ambitieuze begroting voor 2013 niet kunnen realiseren. De toegevoegde waarde per gedetacheerde medewerker is licht gedaald vanwege een hoger ziekteverzuim, prijsverlagingen die we incidenteel hebben moet doorvoeren en opzeggingen. Dit heeft een paar redenen: Belangrijkste reden van opzeggingen is dat bezuinigingen waar de betrokken bedrijven of instanties mee geconfronteerd werden als eerste afgewenteld worden op de zogenaamde externen : detacheringen worden eerst opgezegd om kosten te besparen, voordat er op eigen personeel bezuinigd wordt. Een ander belangrijk fenomeen is dat door de hoge werkloosheid en het actieve beleid dat gemeenten en het UWV voeren om hun Wwb-ers en Wajongers bij reguliere werkgevers onder te brengen er een concurrerend effect ontstaat: gemeenten en UWV kunnen hun werkzoekenden tegen aanzienlijk lagere kosten bij een werkgever plaatsen dan we vanuit de Wsw gewend waren. Prijzen kwamen dus onder druk en Wsw-detacheringen die jarenlang naar tevredenheid waren ingevuld werden opgezegd en vervangen door werkzoekenden met geen of een veel lager tarief. Mede in het licht van de TDC Oost-Groningen ontwikkeling vindt hierover in 2014 nadere afstemming plaats. Opgemerkt moet worden dat er vanuit de diverse vestigingen van Wedeka nog steeds ongeveer 40 Wsw-medewerkers extra gedetacheerd worden. Vanwege praktische overwegingen (bijvoorbeeld detacheren vanuit het groenbedrijf naar opdrachtgevers van het groenbedrijf) vindt de plaatsing en begeleiding vanuit de vestigingen plaats. Daarnaast blijft het zo dat er regelmatig een verzoek wordt gedaan bij de vestigingen, zowel Industrie als Groen, om tijdelijk extra personeel te plaatsen bij onze opdrachtgevers als gevolg van extra aanbod van werk, met name in de verpakking- en kartonnage-industrie. Afdelingen binnen de Industrie of Groen functioneren op die manier als een soort reservepool waaruit Wsw-medewerkers tijdelijk succesvol extern gedetacheerd kunnen worden. 13

14 In tegenstelling tot de individuele detacheringen zijn de inkomsten uit de schoonmaak licht gestegen: op scholen is sprake van meerjarencontracten en in Veendam wordt het cultureel centrum Van Beresteijn sinds 2013 door Wedeka schoongemaakt. Individuele detachering liep terug, maar tijdelijke detacheringen en het extern werken in (met name schoonmaak) projecten namen (licht) toe. TDC Oost-Groningen Mede met ondersteuning van de Provincie Groningen is in geheel Oost-Groningen vanaf 2013 gewerkt aan het realiseren van een meer uniforme TDC-methodiek. In TDC s in Stadskanaal, Westerwolde, Veendam, Oldambt en Menterwolde werken gemeenten, Wswbedrijven (Wedeka en Synergon) en het Noorderpoort intensief samen. Een binnen het gebied unieke samenwerking die ervoor moet zorgen dat eind 2014 de kwaliteiten van werkzoekenden fysiek en digitaal zichtbaar zijn, dat er 500 werkervaringsbanen in het reguliere bedrijfsleven gevuld zijn en dat er minimaal 450 werkzoekenden geschoold zijn op MBO-1 niveau of hoger. Binnen Oost-Groningen zijn een coördinator methodiek en een senior accountmanager aangesteld, die tot taak hebben samen met de teams en leidinggevenden van de TDC s de afgesproken resultaten te halen. De werkzoekenden starten in de TDC s met het maken van een persoonlijk portfolio, worden getoetst, volgen trainingen en werken op afdelingen bij Wedeka of bij werkgevers die werkervaringsplekken aanbieden. Dit alles met het doel om snelle uitstroom naar regulier werk te realiseren. De begeleiding is in handen van klantmanagers van de gemeenten. Zij worden daarbij ondersteund door docenten van de ROC s, werkleiders, arbeidstrainers en consulenten arbeidsintegratie van Wedeka. Accountmanagers van de gemeenten zoeken naar vacatures en plaatsingsmogelijkheden bij werkgevers in de regio. Samen met de gegevens van de portfolio s en beoordeling van de klantmanagers proberen zij de juiste match te maken tussen de werkgever en de toekomstige werknemer. Het TDC-programma duurt gemiddeld drie maanden. Tijdens of na afronding van het programma stroomt men uit naar betaald werk, dagopleidingen, werkervaringsplekken of wordt men teruggemeld naar de gemeente als blijkt dat een toekomst, gericht op werk niet mogelijk is. Heeft men voldoende capaciteiten om aan het werk te gaan, maar nog geen werkplek bij een werkgever, dan wordt men geplaatst in de infrastructuur van Wedeka Bedrijven. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met persoonlijke- en plaatsingsmogelijkheden. Met het Noorderpoort en Terra Next zijn voor de TDC s en Wedeka diverse BBL-opleidingen ingezet op niveau 1, 2 en 3. Het afgelopen jaar hebben binnen Wedeka ongeveer 110 mensen deelgenomen aan de basisopleiding AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent) op niveau 1. In Veendam is voor de groen AKA niveau 1 ook een gecombineerde groep gestart van Wsw-medewerkers uit Stadskanaal en 8 WWB-deelnemers uit Veendam. Hieruit ontstond een goede wisselwerking ten aanzien van wederzijdse ondersteuning. Wsw-medewerkers sterk in de praktijk en WWB ondersteunend in de theorie leervakken. Docenten zijn samen met praktijkopleiders van Wedeka verantwoordelijk voor de goede resultaten van bovenstaande opleidingen. TDC Stadskanaal Er zijn 728 klanten geplaatst. Hiervan zijn 363 klanten (50%) uitgestroomd naar betaald werk, een dagopleiding, trajecten gericht op inburgering, loondispensatie of 14

15 ondernemerschap, gestopt (geen uitkering) of teruggemeld naar de gemeente omdat werken nu nog geen optie is. Eind december 2013 waren 365 klanten actief in het TDC-traject. In 2014 worden alle klantmanagers en accountmanagers van de gemeente Stadskanaal gehuisvest in het TDC Stadskanaal. TDC Westerwolde In 2013 zijn we intensief gaan samenwerken met de Kwekerij in Vlagtwedde. Het TDC Vlagtwedde biedt diverse mogelijkheden voor mensen die graag buiten willen werken in de groen, klussendienst en logistiek. Werkleiders van Wedeka zijn actief als begeleider in dit TDC. In 2014 starten we voor uitkeringsgerechtigden van de gemeente Vlagtwedde een TDC in Ter Apel, industrievestiging aan de Nomdenweg. TDC Veendam In 2013 zijn er 410 nieuwe aanmeldingen geweest voor de voorlichting, waarvan er uiteindelijk 10 personen niet zijn verschenen. Daarnaast zijn er 87 personen niet gestart. Hiervan hebben 45 personen afgezien van een uitkering. De totale bezetting van het TDC in 2013 was 610 personen. Hiervan zijn er 232 klanten (45%) uitgestroomd vanuit het TDC naar o.a. betaald werk, werkervaringsplaatsen, een dagopleiding, vrijwilligerswerk, verhuizing etc. Eind december waren er 281 personen actief in het TDC, werkzaam binnen de infrastructuur van Wedeka Bedrijven of werkzaam in een extern project project Het vanaf 2007 lopende project van de gemeenten Veendam, Stadskanaal, Vlagtwedde en Borger-Odoon, waarin mensen met een WWB-uitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd een arbeidscontract binnen Wedeka B.V. hebben en daarin een maatschappelijke vorm van arbeid verrichten, kent per nog 19 personen. Onderverdeeld: Borger-Odoorn 8 Stadskanaal 4 Veendam 0 Vlagtwedde 7 De gemeente Pekela participeert hierin via het contract met Wedeka Bedrijven. De uitvoering wordt gedaan door de personeels-bv van Synergon. Trajecten Sociale Activering en Jobcoaching, UWV In 2013 heeft Wedeka Trajecten een erkenning gekregen van het UWV vanuit de Beoordelingsrichtlijn Kwaliteiseisen UWV. Hiervoor werd een audit afgenomen door het Keurmerkinstituut. Daarnaast werd Wedeka Trajecten in 2013 door het UWV formeel erkend als jobcoach organisatie. In 2013 werden de volgende klanten bediend: LWO (onbetaald traject) 78 Sociale Activering Wajong 54 Sociale Activering Ziektewet 2 Sluitende aanpak Wajong 4 Jobcoaching 3 15

16 De Doorstart De Doorstart is een samenwerkingsproject van het Noorderpoort en Wedeka Bedrijven. Vroegtijdige schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs worden bij De Doorstart opgevangen, getraind, geschoold en zo mogelijk weer teruggeplaatst in het regulier onderwijs. In 2013 is De Doorstart gehuisvest bij Wedeka Bedrijven en worden diverse werkplekken ingezet als stageplek voor de leerlingen. Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) Alle Wsw-werknemers van Wedeka Bedrijven gaan bij hun indiensttreding een ontwikkeltraject in. Hierbij wordt men zoveel mogelijk aangemeld voor een passende opleiding. Men wordt zo spoedig mogelijk na de indiensttreding voorzien van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin de ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd worden. De doorstroom en ontwikkeling van de werknemers wordt op deze manier gestimuleerd. Het POP is gekoppeld aan het functioneringsgesprek. We onderscheiden werk- en ontwikkelingspop s. Het werkpop is geïntegreerd in het functioneringsgespreksformulier. Komt het tot een ontwikkelingspop dan wordt er een aanvullend formulier ingevuld waarbij er dieper wordt ingegaan op de ontwikkeling van de medewerker. Begeleid Werken (BW) Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Menterwolde, Stadskanaal en Veendam heeft Wedeka Bedrijven de uitvoering van Begeleid Werken zelf ter hand genomen. Er zijn extra inspanningen geleverd door een andere aanpak en het (gedeeltelijk) inzetten van een personeelsconsulent voor Begeleid Werken. Direct contact, korte lijnen en een praktische aanpak hebben geleid tot een stijging van 8 BW plaatsen (57%). Deze aanpak zal worden voortgezet in Binnen Begeleid Werken is er in de gemeente Borger-Odoorn 1 Begeleid Werken-baan gerealiseerd, in de gemeente Menterwolde zijn 3 nieuwe Begeleid Werken-banen gerealiseerd, in de gemeente Stadskanaal zijn er 3 nieuwe Begeleid Werken-banen gerealiseerd terwijl er 3 Begeleid Werken-banen zijn beëindigd, in de gemeente Veendam zijn er 5 Begeleid Werken-banen gerealiseerd. Eind 2013 hebben 22 mensen een Begeleid Werken-contract. Deze Begeleid Werken-contracten zijn als volgt verdeeld: Borger-Odoorn Menterwolde Stadskanaal Veendam Buitengemeenten Opleiding & vorming Het opleidingsbeleid in 2013 werd onder andere gekenmerkt door verscherpte (veiligheids) eisen als gevolg van gewijzigde Europese en nationale wet- en regelgeving. Zo wordt met ingang van 1 januari 2015 het trekkerrijbewijs verplicht gesteld en voor alle beroepschauffeurs code 95 ingevoerd. In totaal gaat het bij Wedeka om 40 medewerkers die verplicht zijn (na)scholing te volgen. Eind 2012 zijn wij in samenwerking met Lentis gestart met de training Agressiepreventie & Hantering. In 2013 hebben wij deze training verder binnen organisatie uitgerold. Eind 2013 hebben ruim 140 medewerkers de training gevolgd. De voorgenomen bezuinigingen/wijzigingen van de rijksoverheid en gemeenten (afschaffing vermindering afdracht loonbelasting (WVA) en het anders inzetten van WEB-gelden door gemeenten) hebben er toe geleid dat Wedeka in 2013 de eerste stappen heeft moeten

17 zetten tot aanpassing van de AKA-opleidingen en de Basis Educatie (BE). Het volgen van Basiseducatie onder werktijd komt met ingang van het nieuwe schooljaar te vervallen. Basiseducatie kan alleen gevolgd worden in eigen tijd. Sinds 2006 zijn wij in samenwerking met het ROC-Noorderpoort gestart met de uitvoering van een landelijk erkende AKA-beroepsopleiding niveau 1. Vanaf 1 januari 2014 zullen de Wsw AKA-deelnemers deel uit gaan maken van het scholingsproject Zuid-Oost Groningen. De startkwalificatie blijft onveranderd. De deelnemers vallen onder de nieuwe subsidieregeling praktijkleren van de rijksoverheid. Het blijft nog een vraagteken wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe subsidieregeling. Bij de WVA was het duidelijk welke gelden wegens scholing terug kwamen van de loonbelasting. Bij Praktijkleren is dit afwachten, omdat er een jaarlijkse aanvraag moet worden ingediend. Om de vereiste kwaliteit en vakbekwaamheid op peil te houden in de groensector is in samenwerking met het scholingsproject Zuid-Oost Groningen en Terranext eind 2013 de B.B.L. AKA-groen niveau 1 opleiding van start gegaan. Deze opleiding vindt plaats in het TDC-Vlagtwedde (vroeger kwekerij De Barlage). Op dit moment zijn 14 personen in opleiding. Een bijzonder project in 2013 was de cursus Veilig landbouw verkeer, hoe doe je dat?. In totaal namen 23 personen uit de groensector deel aan deze cursus. Om te blijven voldoen aan de wettelijke - en veiligheidseisen is een aantal opleidingen verzorgd. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijfshulpverlening, licentie gewasbescherming, NEN 3140, basisveiligheid voor VCA, HACCP, veilig werken met heftruck, werken met de motorkettingzaag, ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) en EHBO. In 2013 hebben in totaal 683 medewerkers een opleiding gevolgd, het gaat hierbij om 595 personen met een Wsw-dienstverband en 88 met een ambtelijk dienstverband. Afdelingsoverleg Het afdelingsoverleg vindt (minimaal) twee keer per jaar plaats. De standaardagenda wordt in februari (informatie over juli tot en met december van het voorafgaande jaar) en in augustus (informatie over januari tot en met juni) verspreid. Er is een standaardagenda om de leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voeren van het afdelingsoverleg. Op deze agenda staan actuele cijfers en onderwerpen. De leidinggevende kan ervoor kiezen om zelf een agenda op te stellen, de standaardagenda te gebruiken of punten toe te voegen aan de standaardagenda. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen tijdens het afdelingsoverleg waren : o Ziekteverzuim o Personeelsbezetting o De Participatiewet o Tekenbeet o Spreekuren bedrijfsartsen o Werktijdenregeling o Veilig werken bij de weg o Protocol agressie en geweld o Spreekuur MEE o Begeleid werken o Gedragscode o Middelen van reiskosten o Vervaltermijn wettelijk verlof Wsw 17

18 o Informatie op Mijn Wedeka o Verlofopbouw en opname bij ziekte Functioneringsgesprekken Medewerkers tot en met schaal C2 krijgen eens per vijf jaar een functioneringsgesprek, alle overige medewerkers krijgen eens per twee jaar een functioneringsgesprek. De gesprekken worden verspreid over het jaar uitgezet, vanuit de personeelsadministratie wordt bewaakt of de gespreksformulieren terugkomen. Er wordt tevens een koppeling gelegd met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Bij een ontwikkelpop worden er aparte afspraken gemaakt met de personeelsconsulent over het te volgen traject. Communicatie In 2013 zijn er nieuwe media ingeschakeld om het personeel te informeren. De website van Wedeka Bedrijven beschikt nu ook over een speciale omgeving voor de medewerkers van Wedeka. Men kan inloggen op Mijn Wedeka. In deze omgeving staan vier rubrieken waar medewerkers informatie kunnen vinden: Interne vacatures Nieuws Procedures en informatie Ondernemingsraad Daarnaast is in 2013 gestart met beeldschermen in de kantines. Op deze beeldschermen draait een presentatie, die gevuld is met diverse informatieve onderwerpen. Functiebeschrijving en waardering In het jaar 2013 zijn er nog enige functies gewaardeerd. Aangezien het functiebouwwerk gereed is valt er niet veel meer te beschrijven en te waarderen. De functiewaarderingscommissie werkt nu ook voor Synergon VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding In 2013 is het totale ziekteverzuim met 0,3% gestegen van 15,5% naar 15,8%. Na een stijging van het verzuim in het begin werd het jaar afgesloten met een daling aan het eind van ,0% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 16,8% 16,1% 15,8% 15,4% 15,5% 15,8% 15,3% 14,2% Ziekteverzuim De oorzaak van de stijging van het verzuim is vaak moeilijk te duiden aangezien er sprake is van diverse factoren, die het verzuim beïnvloeden. Mogelijke oorzaken zijn de onzekerheid binnen de sociale werkvoorziening en het gegeven dat veel tijdelijke contracten niet meer zijn omgezet naar een vast contract. Dit brengt bij medewerkers veel onrust met zich mee. 18

19 Het ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Wedeka Bedrijven bepaalt zoveel mogelijk zelf de regie met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De directe verantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende. Deze leidinggevende gaat ook mee naar het spreekuur van de verzuimmanager, op deze manier kan veel onduidelijkheid worden voorkomen en kunnen veel zaken direct worden kortgesloten. Er is veel aandacht voor communicatie rondom ziekteverzuim. Op beleidsniveau functioneert de Arbostuurgroep. Vanuit de Ondernemingsraad wordt de signalerende rol ingevuld door de Strategische Raad van de OR. Op operationeel niveau kent Wedeka het sociaal medisch team en het ziekenoverleg. Binnen Wedeka Bedrijven zijn er diverse deskundigen werkzaam die zich bezighouden met het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden. De verzuimmanager fungeert als schakel tussen de arbodienst en de organisatie. Hij houdt spreekuren op de diverse vestigingen. De specialist Poortwachter/WIA/WAO bewaakt de voortgang van de langdurig zieken. Andere deskundigen zijn de veiligheidskundige, de arbeidskundige, de bedrijfsmaatschappelijk werkster en de personeelsconsulent. Voor begeleiding vanuit de arbodienst wordt gebruik gemaakt van twee bedrijfsartsen van de arbodienst. Zij houden spreekuur op de vestigingen van Wedeka Bedrijven in Veendam, Stadskanaal en Ter Apel. In 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden van bedrijfsartsen. De arbodienst Arbo Vitale is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. In 2013 liep het raamcontract met de arbodienst af. Inmiddels is er een nieuw contract afgesloten via de landelijke tender van Cedris. Wedeka Bedrijven blijft de komende 4 jaar gebruik maken van de diensten van Zorg van de Zaak. Eind 2012 is gestart met het onderbrengen van de voortgang van ziekteverzuim in Compas. Ook wordt de secretariaatsfunctie voor de bedrijfsartsen en de verzuimmanager centraal binnen Wedeka ingevuld. In 2013 is gebleken dat dit veel voordelen heeft. Er kan nu veel sneller op het verzuim worden gereageerd door de bedrijfsartsen. Bovendien is de overgang naar Compas vlekkeloos verlopen. Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een eerstelijnsfunctie, dit houdt in dat het rechtstreeks toegankelijk is voor de medewerkers van Wedeka Bedrijven. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is met name gericht op individuele hulpverlening. Tevens levert het bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim. Er zijn veel contacten met diverse hulpverleningsinstanties. Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek. De vragen die binnenkomen bij bedrijfsmaatschappelijk werk zijn vaak gericht op financiële problematiek, privé-problemen en/of problemen in de werksfeer. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft ook een belangrijke taak in het de weg wijzen en doorverwijzen van mensen naar instanties en voorzieningen en het verduidelijken van regelgeving. Loonbeslagen In 2013 was er sprake van 336 loonbeslagen verdeeld over 164 medewerkers. In 2012 waren het 234 loonbeslagen. Het betreft zowel loonbeslagen voor Wedeka Bedrijven als enkele voor Wedeka B.V. Het aantal loonbeslagen is mede onder invloed van de algehele economische crisis fors gestegen. 19

20 Aantal loonbeslagen Aantal personeelsleden met loonbeslagen Totaal aantal personeelsleden (per ultimo) (incl. Wedeka B.V.) (80 bv) 197 (39 bv) (incl. Wedeka B.V.) (14 bv) 151 ( 9 bv) (incl. Wedeka B.V.) ( 5 bv) 146 ( 4 bv) (incl. Wedeka B.V.) ( 3 bv) 164 ( 1 bv) (incl. Wedeka B.V.) Percentage loonbeslagen ten opzichte van het personeelsbestand 20,0% 15,0% 10,0% 15,3% 14,9% 15,4% 19,1% 19,2% 13,5% 11,5% 16,8% Loonbeslagen 5,0% 0,0% Het aantal loonbeslagen in verhouding tot het personeelsbestand is in 2013 gestegen ten opzichte van Het komt dagelijks voor dat medewerkers om hulp vragen in verband met financiële problemen. Bij financiële problemen is het uitgangspunt dat medewerkers zoveel mogelijk worden doorverwezen naar externe instanties. Uit preventieve overwegingen wordt door Wedeka Bedrijven al gedurende vele jaren de mogelijkheid geboden aan het personeel om bepaalde kosten op het salaris te laten inhouden, zoals bijvoorbeeld huur en energie. Aangezien de financiële problemen de laatste tijd steeds omvangrijker zijn geworden en financiële hulpverlening specifieke deskundigheid vereist is ervoor gekozen om geen nieuwe vrijwillige inhoudingen op het salaris meer te laten plaatsvinden en medewerkers door te verwijzen naar externe instanties. Iedereen heeft de vrije keuze om te bepalen of en waar financiële hulp en ondersteuning wordt gezocht. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In 2013 zijn de RI&E s opgesteld voor Industrie Electronicaweg, de Kringloop Veendam, Trajecten Veendam en Groen & Infra Veendam. Door de nieuwe digitale methodiek kunnen de RI&E s sneller worden opgesteld, is het gemakkelijk om ze bij te stellen en zijn ze gemakkelijker te raadplegen. De RI&E s zijn getoetst door een externe instantie. Daarnaast heeft er in 2013 periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) plaatsgevonden bij Industrie Ter Apel. Projecten Projecten die in het jaar 2013 zijn verricht: - de EHBO'ers zijn bijgeschoold; - er is algemene informatie verspreid over tekenbeten en de ziekte van lyme via het 20

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663

Jaarverslag 2013. EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN. Postbus 2040 7801 CA Emmen. Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Jaarverslag 2013 EMCO-groep Abel Tasmanstraat 7 7821 AN EMMEN Postbus 2040 7801 CA Emmen Telefoon 0591 636600 Fax 0591 630663 Email Internet algemeen@emco-groep.nl www.emco-groep.nl 1 INHOUDSOPGAVE Pagina

Nadere informatie

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM

BaanStede 2 5 APR ZOU. Gemeente WaíerU tŭ INGEKOMEN. Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM Gemeente WaíerU tŭ CS BaanStede Postbus 404 2 5 APR ZOU 1440 AK Purmerend INGEKOMEN Aan Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Postbus 1000 1140 BA MONNICKENDAM T (0299)469 369 F (0299)469169

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen

JAARVERSLAG 2013. verantwoordelijkheid. We tonen lef. We doen het slim. We werken samen. We geven en nemen JAARVERSLAG 2013 We tonen lef We doen het slim We werken samen We geven en nemen verantwoordelijkheid XXXXX INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG* VOORWOORD 5 MISSIE EN BELEID 6 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2013 INLEIDING

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22

Inhoud VOORWOORD 3 4. ONDERNEMINGSRAAD 18 5. SAMENVATTING JAARREKENING 22 Jaarverslag 2012 Inhoud VOORWOORD 3 1. INLEIDING 4 1.1 LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN 4 1.2 SAMENWERKING IN DE REGIO 4 1.3 INSTROOM 4 1.4 BRANCHECODE 5 1.5 EXPLOITATIERESULTAAT 5 2. PERSONEEL EN TRAJECTBEHEER

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V.

JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. JAARVERSLAG 2008 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WAVA &!GO B.V. INHOUDSOPGAVE PAGINA 1 INLEIDING 3 1.1 EEN NIEUWE KOERS VOORTGEZET 3 1.2 BEDRIJFSVOERING 3 2 WAT WILDEN WE BEREIKEN 5 2.1 AFWIKKELEN VERLEDEN

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20

Inhoud. Voorwoord 3. 4. Ondernemingsraad 18. 5. Samenvatting van de jaarrekening 2014 20 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. 2014 in vogelvlucht 4 1.1 Voorbereiding op de participatiewet 4 1.2 De resultaten van Avelingen Groep kort samengevat 4 1.3 Lokale aanhechting 5

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven...

Inhoud... 1. 1 Voorwoord... 4. 2 Directieverslag... 5. 2.1 Missie en Visie... 5. 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5. 2.3 Bedrijven... Inhoud Inhoud... 1 1 Voorwoord... 4 2 Directieverslag... 5 2.1 Missie en Visie... 5 2.2 Opdracht van de aangesloten gemeenten... 5 2.3 Bedrijven... 5 2.4 Organogram... 6 2.5 Aandachtspunten... 6 2.6 Communicatie/informatie...

Nadere informatie

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken

BEDRIJVEN BREDA JAAR. stukken BEDRIJVEN BREDA JAAR stukken W N Z N O 2010 INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Organigram BSW Bedrijven Missie, visie en kernwaarden BSW Bedrijven JAARREKENING Balans per 31 december Programma rekening Directieverslag

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14

3. Programmaverantwoording 3.1. Algemeen 10 3.2. Sociaal beleid 12 3.3. Integriteit 14 Jaarverslag 2007 Wedeo Postbus 236 7000 AE Doetinchem Terborgseweg 106 7005 BC Doetinchem Telefoon: 0314-372500 Fax: 0314-360181 E-mail: wedeo@wedeo.nl Internet: www.wedeo.nl 1 2 Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. Inzet van Middelen. Risico's. Voorgenomen besluit Zaaknummer: OWZDB09 Onderwerp jaarstukken Werkbedrijf Midden-Langstraat Collegevoorstel Inleiding Het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) heeft in juli

Nadere informatie

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016

Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Begroting 2013 en meerjarenbegroting 2014 t/m 2016 Oktober 2012 Concern Zevenheuvelenweg 14 Postbus 5033 5004 EA Tilburg Telefoon 0134641911 Fax 0134641422 Contactpersoon C. Sauer Telefoon 013 46 41 590

Nadere informatie

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014

Werken Werkt Jaar- verslag UW 2014 Werken Werkt Jaarverslag UW 2014 Inhoud 3 Voorwoord Colofon Uitgave: UW, Utrecht 2015 Fotografie: Norbert Waalboer Fotografie Vormgeving: Patrick van Bronkhorst, Jus Ontwerp Druk: &producties Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening

Jaarverslagen 2009. g Sociaal. g Bedrijfsvoering. g Jaar- en programmarekening Jaarverslagen 2009 g Sociaal g Bedrijfsvoering g Jaar- en programmarekening Lijstje afkortingen ASP = Alescon Sales & Participations BHV = BedrijfsHulpVerlening BV = Besloten Vennootschap BW = Begeleid

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging

BEDRIJFSPLAN 2009. Begroting 2009 en 1e wijziging BEDRIJFSPLAN 2009 Begroting 2009 en 1e wijziging Oosterhout 14 november 2008 INHOUDSOPGAVE 1. VERDER BOUWEN OP EEN NIEUW FUNDAMENT...3 2. WAT WILLEN WE BEREIKEN IN 2009?... 5 2.1 Mensontwikkeling verder

Nadere informatie

Sociale werkvoorziening in Zaanstad

Sociale werkvoorziening in Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Rekenkamer Zaanstad Sociale werkvoorziening in Zaanstad september 2006 Rekenkamer Zaanstad Voorwoord Werken in een reguliere baan

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal

WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal W VS GROEP WVS-groep Postbus 1 1 30 4700 BC Roosendaal Telefoon 0165-596 500 Fax 0165-561 263 E-mail info@wvsgroep.nl De Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten in ui min mi ii 1206576 Gem. STEENBERGEN

Nadere informatie

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt!

Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! Jaarverslag 2011 Wij zorgen dat het gesmeerd loopt! 5 Larcom Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave 1. Raad van Commissarissen Stichting Larcom 2 2. Jaarverslag van de directie 5 2.1. ArbeidsToeleiding en Coaching

Nadere informatie