Jaarverslag en -rekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag en -rekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg GA Stadskanaal Postbus AD Stadskanaal Telefoon Fax Internet

2 2

3 JAARVERSLAG en -REKENING 2013 Inhoud Hoofdstuk 1 Bericht van het Dagelijks Bestuur Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 Algemeen 2.2 Sociaal beleid 2.3 Marketing- en productiebeleid en innovatie 2.4 Financieel beleid Hoofdstuk 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Onderhoud kapitaalgoederen 3.3 Financiering 3.4 Verbonden partijen 3.5 Bedrijfsvoering Hoofdstuk 4 Jaarrekening 4.1 Balans per 31 december Overzicht van baten en lasten 4.3 Kasstroomoverzicht 4.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4.5 Toelichting op de balans 4.6 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 4.7 Toelichting op het kasstroomoverzicht 4.8 Overige gegevens 4.9 Vaste activa 4.10 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 4.11 Sisa-verantwoordingsbijlage 3

4 4

5 Hoofdstuk 1 Bericht van het Dagelijks Bestuur In het begin van het verslagjaar leek het erop op dat de Participatiewet samen met de invoering van een Quotumregeling per 1 januari 2014 zou worden ingevoerd, maar met het sluiten van het Sociaal Akkoord op 11 april 2013 werd duidelijk dat de invoering opschoof naar 1 januari Daarnaast maakte de Quotumregeling in principe plaats voor een baangarantie voor mensen met een beperking, die moet oplopen tot banen in Bovendien werd aan de infrastructuur het fenomeen Regionale Werkbedrijven toegevoegd, die een rol moeten gaan spelen in de organisatie van detacheren en begeleiden van werknemers met een beperking naar reguliere bedrijven. De wijze waarop en mate waarin, moet nog uitgewerkt worden door de Werkkamer. Tevens werd duidelijk dat het instrument van loondispensatie werd vervangen door de inzet van loonkostensubsidie. De Stuurgroep Oost-Groningen kon slechts constateren dat er enige tijdswinst werd geboekt, maar dat de trein verder hetzelfde spoor volgde en dat de noodzaak om de uitzonderlijke positie van Oost-Groningen voor het voetlicht te brengen en nadrukkelijk aandacht te vragen voor de vrijwel onoplosbare gevolgen van inhoudelijke veranderingen en drastische kortingen op de Rijkssubsidie, slechts toenam. Alle bestuurlijke en ambtelijke energie werd daar in het verslagjaar dan ook op gericht... en niet zonder succes. Bij de behandeling van de Participatiewet in februari in de Tweede Kamer was de regionale problematiek een hoofdthema en werd kamerbreed een motie ondersteund, die hierop inzoomt en kwam de staatssecretaris met harde toezeggingen om binnen het nieuwe Verdeelmodel rekening te gaan houden met zowel de lokale arbeidsmarktsituatie als de opbouw en omvang van het werknemersbestand. In april zal hierover meer duidelijk worden, terwijl de financiële balans later valt op te maken. Eén ding is nu echter zeker: de Participatiewet gaat door en er komen grote inhoudelijke veranderingen met ingrijpende financiële gevolgen aan. Het zal van alle betrokkenen nog veel vragen om daar een gezamenlijke en goede weg in te vinden. Tegelijkertijd zal in de komende periode ook de voorbereiding op de gemeentelijke herindeling zijn stempel gaan drukken. Ondanks alle aankomende veranderingen en de nog steeds zwakke economische ontwikkeling is het boekjaar 2013 relatief goed afgesloten. De gewijzigde begroting kende een verwacht tekort van ,- en het jaar werd afgesloten met een verlies van ,-. Dit is aanzienlijk ( ,-) beter dan voorzien en op hoofdlijnen als volgt te verklaren: - de netto-opbrengsten zijn slechts ,- lager dan geraamd - de bedrijfslasten zijn ,- lager dan voorzien - het negatieve subsidieresultaat (de bron van zorg) is ,- lager dan geraamd. Hierdoor loopt de opgebouwde reserve ook minder snel terug en is het restant van ,- voldoende om ook het verwachte tekort over 2014 te dekken. Wel is de conclusie onvermijdelijk dat de bodem nu, na vier jaar, echt in zicht is.. Het is nu duidelijk dat met de definitieve invoering van de Participatiewet in 2015 een onomkeerbaar proces wordt ingegaan, dat nog het uiterste zal vergen van bestuurders, directie en medewerkers. Jan-Willem van de Kolk Voorzitter, aftredend 5

6 6

7 Hoofdstuk 2 Programmaverantwoording 2.1 ALGEMEEN Het uiteindelijk resultaat over 2013 is, ondanks het economisch tij, substantieel beter dan verwacht en een meevaller voor de resterende reserve. Het tekort komt uit op ,- en is daarmee ,- lager dan in de gewijzigde begroting aangenomen. Helaas nog steeds een tekort, maar gezien de structurele subsidiekorting in 2011 van ruim 2,5 miljoen, zeker acceptabel te noemen. Het tekort is de resultante van een positief bedrijfsresultaat van bijna 3,2 miljoen en het negatieve subsidieresultaat (waar hem dus de schoen wringt) van ruim 4,6 miljoen. Belangrijkste oorzaken voor de meevallende uitkomst wordt gevormd door de veel lagere bedrijfslasten ( ,-) enerzijds en het minder slechte subsidieresultaat ( ,-) anderzijds. Helaas geldt dat het negatieve subsidieresultaat niet te beïnvloeden is en vanaf 2015 alleen maar zal verslechteren door de voorliggende kortingen van 500,- per s.e. voor de komende 6 jaar. Het is bittere noodzaak dat het aanstaande verdeelmodel hierbij voor onze regio dempend zal werken. Aangezien de programmarekening, zoals gebruikelijk, is voorzien van een uitvoerige toelichting, zal hier slechts in hoofdlijnen op worden ingegaan. Ondanks de nog steeds sukkelende economie en de aanwezige bezuinigingsdruk, zijn de totale opbrengsten vrijwel op het geraamde niveau uitgekomen, maar wel ruim 3 ton lager dan in het voorgaande jaar; hetgeen, naast de twee hiervoor genoemde factoren, ook zijn oorzaak vond in het feit dat er 23 fte s minder werkzaam waren dan in het voorgaande jaar. De opbrengsten van Industrie staan al een aantal jaren onder druk en bleven opnieuw onder de begroting ( ,-); het is met name de omzet van de beter opbrengende werksoorten metaal en hout, die behoorlijk achter blijft. Dit verlies kan, gezien de relatief lage uur-opbrengsten, niet voldoende gecompenseerd worden door verpakkingswerk, waar een aantal perspectiefrijke klanten zijn binnengehaald en de stevige groei van de postbezorging. De Groenbedrijven eindigden weliswaar licht boven de begroting, maar boerden ten opzichte van het voorgaande jaar toch weer iets achteruit. Als gevolg van de krimpende markt zijn de opbrengsten uit Groen de afgelopen 5 jaar een kleine ,- gedaald en dragen zo in flinke mate bij aan het uiteindelijke verlies. Bij de Divisie Trajecten valt vooral op zeker tegen de achtergrond van de komende Participatiewet en het daarin voorliggende beleid, dat de opbrengsten van detacheringen ,- lager zijn dan in 2012 en fors achter zijn gebleven bij de opgestelde begroting. Het blijkt steeds moeilijker te worden om detacheringsplekken in ons gebied te vinden c.q. te behouden, terwijl het beleid er juist op gericht is om medewerkers naar buiten te plaatsen. Positief is de omzetontwikkeling bij Kringloop en Milieu, terwijl bovendien een forse uitbreiding werd gerealiseerd van de winkel in Stadskanaal. Zoals al gememoreerd heeft een goede kostenbeheersing, in samenhang met een steeds kritischer bedrijfsvoering, er toe geleid dat de bedrijfslasten opnieuw substantieel zijn gedaald ( ,-) en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar komt er ook een keer een einde aan. 7

8 2.2 SOCIAAL BELEID PERSONEELSBELEID De gemeenten voeren de regie over het lokale arbeidsmarktbeleid, waaronder de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Voor Wedeka Bedrijven betekent dit in de praktijk dat er onder andere aandacht besteed wordt aan de plaatsingen en de wachtlijst. Wedeka Bedrijven is voortdurend in gesprek met gemeenten om invulling te geven aan het lokale en regionale arbeidsmarktbeleid. Het streven is dat zoveel mogelijk mensen zodanig actief blijven dat de afstand tot de arbeidsmarkt kleiner wordt of gelijk blijft. Dit komt tot uiting in de activiteiten in de Trainings- en Diagnose Centra (TDC), in diverse trajecten en projecten zoals Activering Wachtlijst en het project via Wedeka B.V. Daarnaast zijn er ook regelmatig contacten met het UWV, hetgeen ook tot diverse trajecten heeft geleid. In 2013 is de samenwerking met de gemeenten verder geïntensiveerd. Zo is het aantal medewerkers van de gemeenten die zijn gehuisvest binnen onze organisatie in Veendam en Stadskanaal verder uitgebreid. Het TDC concept heeft in 2013 verder vorm gekregen en is in 2013, mede dankzij financiële steun van het provinciaal bestuur, op Oost-Groninger schaal doorontwikkeld. Zo is er nu ook een start gemaakt met een TDC in Vlagtwedde en wordt er gesproken over een mogelijke TDC in Ter Apel. In 2013 werd de Participatiewet voorbereid. De verwachting is dat de politieke besluitvorming rond komt in het voorjaar van De gevolgen van de geplande Participatiewet zullen omvangrijk zijn voor de gemeenten en Wedeka Bedrijven. Dit heeft ertoe geleid dat er wordt gewerkt aan een Sociaal Statuut voor de Wsw en een Sociaal Statuut voor het ambtelijk personeel. In 2013 daalde de totale wachtlijst van 390 naar 326 personen. De gemiddelde wachtduur steeg in alle gemeenten, met als uitschieter de gemeente Vlagtwedde met een wachtduur van 55,5 maand. De oorzaak ligt in het feit dat er ook in 2013 in Vlagtwedde als gevolg van het dalende volume niemand geplaatst kon worden vanaf de wachtlijst. Er is veel aandacht voor scholing en ontwikkeling. Binnen Wedeka zijn afspraken gemaakt over het ontwikkeltraject dat nieuwe medewerkers doorlopen. Veel medewerkers volgen het AKA 1 -traject, waarin er door Wedeka Bedrijven nauw wordt samengewerkt met het Noorderpoort. Het biedt veel medewerkers de mogelijkheid om een diploma te behalen en zich verder te ontwikkelen. Het totale ziekteverzuim in 2013 was 15,8%. Dit betekent een lichte stijging van 0,3% ten opzichte van 2012 (15,5%). Het voorkomen en beheersen van het ziekteverzuim blijft een belangrijk punt van zorg voor de organisatie. Er wordt voortdurend aandacht besteed aan de preventie van ziekteverzuim en het verbeteren van het ziekteverzuimbeleid. Er is in 2013 veel aandacht besteed aan het omgaan met agressie en de normen en waarden binnen Wedeka Bedrijven. Leidinggevenden hebben een training Omgaan met agressie gevolgd. De interventieteams zijn ingericht en er is een Gedragcode opgesteld. 1 AKA Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent, een MBO-1 opleiding 8

9 2.2.2 (HER)INDICATIE EN WACHTLIJST Algemeen De indicatiestelling voor de Wsw wordt sinds 1 januari 2005 uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Het UWV Werkbedrijf beslist over: het wel of niet behoren tot de doelgroep van de Wsw; de arbeidshandicapcategorie (matig of ernstig); de geldigheidsduur van de indicatie. Daarnaast adviseert het UWV Werkbedrijf in de indicatiestelling over de eventuele aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het verrichten van arbeid en of betrokkene in aanmerking komt voor Begeleid Werken. Indien Begeleid Werken vanwege de aard en de ernst van de handicap niet reëel is, ziet het UWV Werkbedrijf af van een positief advies Begeleid Werken. Met ingang van 1 januari 2008 is de geldigheidsduur van de (her)indicatie gewijzigd. Het UWV Werkbedrijf kan een minimale geldigheidsduur van 1 jaar en een maximale geldigheidsduur van 50 jaar toekennen. In de praktijk worden de meeste termijnen tussen 5 en 10 jaar vastgesteld. Wachtlijst Vanaf 1 januari 2008 worden personen die niet beschikbaar zijn voor een Wswdienstverband geplaatst op de passieve wachtlijst; plaatsingen in een Wsw-dienstverband zijn alleen mogelijk vanaf de actieve wachtlijst. De taakstelling over twee jaar wordt berekend aan de hand van het aantal geïndiceerden per gemeente exclusief de personen op de passieve wachtlijst. De totale wachtlijst telde ultimo personen en is ten opzichte van het voorgaande jaar aanzienlijk gedaald. Een daling van 64 personen oftewel 16%. Daarentegen is de passieve wachtlijst gestegen van 101 naar 122 personen. Totaal 2012 Waarvan passief Totaal 2013 Waarvan passief Borger-Odoorn Menterwolde Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Totaal

10 Het aantal personen op de wachtlijst, ingedeeld naar wachttijd, ziet er per als volgt uit: Borger- Menterwolde Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Totaal Odoorn Wachtduur korter dan 1 jaar tot 2 jaar tot 3 jaar tot 5 jaar Langer dan 5 jaar Totaal De gemiddelde wachtduur in maanden van de personen die eind 2013 op de wachtlijst staan bedraagt per gemeente: Borger-Odoorn 24,9 25,6 Menterwolde 25,4 24,9 Stadskanaal 25,7 27,3 Veendam 26,3 32,0 Vlagtwedde 43,3 55,5 Door de geringe plaatsingsmogelijkheden in 2013 in de meeste deelnemende gemeenten, is de gemiddelde wachtduur toegenomen. Bij de gemeente Vlagtwedde is sprake van de hoogste stijging van de gemiddelde wachtduur PERSONEELSBEZETTING Plaatsingsbeleid De gemeenten hebben door middel van het opstellen van wachtlijstverordeningen de mogelijkheid gekregen doelgroepenprioriteit toe te passen. De gemeenten Menterwolde, Veendam en Vlagtwedde hebben een wachtlijstverordening vastgesteld. Deze gemeenten hebben besloten om bij plaatsingen voorrang te geven aan geïndiceerden met een indicatie Begeleid Werken, indien er een BW-werkplek beschikbaar is. Indien er geen wachtlijstverordening is opgesteld wordt er geplaatst volgens het FIFO systeem (First In - First Out). In- en uitstroom De gemiddelde personeelsbezetting in 2013 was 1.794,7 s.e. s. Met ingang van 1 januari 2008 wordt er geen subsidie ontvangen voor personen die geen loon ontvangen indien er bijvoorbeeld sprake is van ziekte langer dan 2 jaar. Voor 2013 levert dit een correctie op van 9,6 s.e. s waardoor de gecorrigeerde gemiddelde realisatie uitkomt op 1.785,1 s.e. s. De budgettoewijzing ten behoeve van Wedeka Bedrijven was 1.785,7 s.e. s. Er zijn in 2013 in totaal 121 personen aangenomen, terwijl er daarnaast 163 personen uit dienst zijn gegaan. 10

11 De in- en uitstroom van personen met een Wsw-dienstverband / BW-contract in 2013 Saldo In Stroom Uit stroom VOP/ pens. WIA Vrije bedrijf Overige redenen Aantal personen Totaal Gecorr. gemidd. realisatie Budget toewijzing Wedeka fte s s.e. s s.e.'s Borger-Odoorn ,9 172,1 172,6 Menterwolde ,8 137,4 137,4 Stadskanaal ,9 690,3 691,4 Veendam ,1 424,3 424,6 Vlagtwedde ,5 287,7 286,4 Buitengemeenten ,7 73,3 73,3 Totaal , , ,7 Onder overige redenen vallen o.a. overlijden, ontslag en beëindiging tijdelijk dienstverband. De budgettoewijzing Wedeka betreft het door het Rijk aan de gemeenten toegewezen budget na aftrek van het budget dat aan andere werkvoorzieningschappen moet worden doorbetaald. De instroom van 121 personen bestaat voor 27 personen uit verhuizingen. Omvang en samenstelling van het personeelsbestand Personeelsbezetting Wsw-personeel per en Mannen Vrouwen Totaal Stand (69,8%) 602 (30,2%) Stand (69,7%) 591 (30,3%) Personeelsbezetting Wsw-personeel per deelnemende gemeente per Personen Fte s S.e. s Borger-Odoorn ,9 172,5 Menterwolde ,8 134,9 Stadskanaal ,9 700,4 Veendam ,1 413,1 Vlagtwedde ,5 288,6 Buitengemeenten 74 69,7 71,7 Totaal incl. slapers , ,2 Slapers - 9,3-9,6 Netto excl. slapers 1.715, ,6 Slapers zijn medewerkers die na twee jaar ziekte geen loon meer ontvangen, maar nog wel meetellen in de personeelsstanden. 11

12 Personeelsbezetting ambtelijk personeel per en Aantal personen Fte s Aantal personen Fte s Wedeka 96 91, ,2 Wedeka B.V. 8 7,1 7 6,3 Wedeka- Baanderij 10 8,4 9 7,9 Subtotaal , ,4 Gedetacheerd - 9-5, ,7 Subtotaal , ,7 Wachtgelder 1 0,7 1 0,7 Totaal , ,4 De bezetting van de ambtelijke formatieplaatsen per is ten opzichte van gedaald met 5 personen resp. 4,8 fte s. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van de ambtelijke bezetting met 2 personen, 1 persoon minder in Wedeka B.V. en 1 persoon minder bij Baanderij alsmede 1 persoon minder door een detachering. Er zijn nu 10 personen gedetacheerd. Dienstverbanden Wsw-personeel Het aantal personen met een Wsw-dienstverband is gedaald met 42 personen per het einde van het jaar (in en 2013 waren personen in dienst). Het aantal fte s is met 27,4 afgenomen (1.752,3 fte s per ten opzichte van 1.724,9 fte s per ). Wsw-personeelsleden naar salarisschaal per (exclusief Begeleid Werken) Loonschaal In personen In personen In personen Min. loon A B B C C D D E F G H I Totaal

13 Leeftijdsopbouw Wsw-personeel per Leeftijd 2012 aantal 2012 in % 2013 aantal 2013 in % < ,0 % 0 0,0 % ,6 % 159 8,2 % ,2 % ,1 % ,8 % ,0 % ,6 % ,5 % ,8 % ,2 % Totaal PERSONEELSONTWIKKELING Divisie Trajecten In 2013 zijn binnen en vanuit de Divisie Trajecten de volgende activiteiten verricht: Detacheringen Het aantal detacheringen in 2013 is ten opzichte van 2012 gestabiliseerd, zelfs licht gestegen (215 t.o.v. 210 fte). Op zich een prima prestatie tijdens crisistijd, al hebben we de ambitieuze begroting voor 2013 niet kunnen realiseren. De toegevoegde waarde per gedetacheerde medewerker is licht gedaald vanwege een hoger ziekteverzuim, prijsverlagingen die we incidenteel hebben moet doorvoeren en opzeggingen. Dit heeft een paar redenen: Belangrijkste reden van opzeggingen is dat bezuinigingen waar de betrokken bedrijven of instanties mee geconfronteerd werden als eerste afgewenteld worden op de zogenaamde externen : detacheringen worden eerst opgezegd om kosten te besparen, voordat er op eigen personeel bezuinigd wordt. Een ander belangrijk fenomeen is dat door de hoge werkloosheid en het actieve beleid dat gemeenten en het UWV voeren om hun Wwb-ers en Wajongers bij reguliere werkgevers onder te brengen er een concurrerend effect ontstaat: gemeenten en UWV kunnen hun werkzoekenden tegen aanzienlijk lagere kosten bij een werkgever plaatsen dan we vanuit de Wsw gewend waren. Prijzen kwamen dus onder druk en Wsw-detacheringen die jarenlang naar tevredenheid waren ingevuld werden opgezegd en vervangen door werkzoekenden met geen of een veel lager tarief. Mede in het licht van de TDC Oost-Groningen ontwikkeling vindt hierover in 2014 nadere afstemming plaats. Opgemerkt moet worden dat er vanuit de diverse vestigingen van Wedeka nog steeds ongeveer 40 Wsw-medewerkers extra gedetacheerd worden. Vanwege praktische overwegingen (bijvoorbeeld detacheren vanuit het groenbedrijf naar opdrachtgevers van het groenbedrijf) vindt de plaatsing en begeleiding vanuit de vestigingen plaats. Daarnaast blijft het zo dat er regelmatig een verzoek wordt gedaan bij de vestigingen, zowel Industrie als Groen, om tijdelijk extra personeel te plaatsen bij onze opdrachtgevers als gevolg van extra aanbod van werk, met name in de verpakking- en kartonnage-industrie. Afdelingen binnen de Industrie of Groen functioneren op die manier als een soort reservepool waaruit Wsw-medewerkers tijdelijk succesvol extern gedetacheerd kunnen worden. 13

14 In tegenstelling tot de individuele detacheringen zijn de inkomsten uit de schoonmaak licht gestegen: op scholen is sprake van meerjarencontracten en in Veendam wordt het cultureel centrum Van Beresteijn sinds 2013 door Wedeka schoongemaakt. Individuele detachering liep terug, maar tijdelijke detacheringen en het extern werken in (met name schoonmaak) projecten namen (licht) toe. TDC Oost-Groningen Mede met ondersteuning van de Provincie Groningen is in geheel Oost-Groningen vanaf 2013 gewerkt aan het realiseren van een meer uniforme TDC-methodiek. In TDC s in Stadskanaal, Westerwolde, Veendam, Oldambt en Menterwolde werken gemeenten, Wswbedrijven (Wedeka en Synergon) en het Noorderpoort intensief samen. Een binnen het gebied unieke samenwerking die ervoor moet zorgen dat eind 2014 de kwaliteiten van werkzoekenden fysiek en digitaal zichtbaar zijn, dat er 500 werkervaringsbanen in het reguliere bedrijfsleven gevuld zijn en dat er minimaal 450 werkzoekenden geschoold zijn op MBO-1 niveau of hoger. Binnen Oost-Groningen zijn een coördinator methodiek en een senior accountmanager aangesteld, die tot taak hebben samen met de teams en leidinggevenden van de TDC s de afgesproken resultaten te halen. De werkzoekenden starten in de TDC s met het maken van een persoonlijk portfolio, worden getoetst, volgen trainingen en werken op afdelingen bij Wedeka of bij werkgevers die werkervaringsplekken aanbieden. Dit alles met het doel om snelle uitstroom naar regulier werk te realiseren. De begeleiding is in handen van klantmanagers van de gemeenten. Zij worden daarbij ondersteund door docenten van de ROC s, werkleiders, arbeidstrainers en consulenten arbeidsintegratie van Wedeka. Accountmanagers van de gemeenten zoeken naar vacatures en plaatsingsmogelijkheden bij werkgevers in de regio. Samen met de gegevens van de portfolio s en beoordeling van de klantmanagers proberen zij de juiste match te maken tussen de werkgever en de toekomstige werknemer. Het TDC-programma duurt gemiddeld drie maanden. Tijdens of na afronding van het programma stroomt men uit naar betaald werk, dagopleidingen, werkervaringsplekken of wordt men teruggemeld naar de gemeente als blijkt dat een toekomst, gericht op werk niet mogelijk is. Heeft men voldoende capaciteiten om aan het werk te gaan, maar nog geen werkplek bij een werkgever, dan wordt men geplaatst in de infrastructuur van Wedeka Bedrijven. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met persoonlijke- en plaatsingsmogelijkheden. Met het Noorderpoort en Terra Next zijn voor de TDC s en Wedeka diverse BBL-opleidingen ingezet op niveau 1, 2 en 3. Het afgelopen jaar hebben binnen Wedeka ongeveer 110 mensen deelgenomen aan de basisopleiding AKA (Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent) op niveau 1. In Veendam is voor de groen AKA niveau 1 ook een gecombineerde groep gestart van Wsw-medewerkers uit Stadskanaal en 8 WWB-deelnemers uit Veendam. Hieruit ontstond een goede wisselwerking ten aanzien van wederzijdse ondersteuning. Wsw-medewerkers sterk in de praktijk en WWB ondersteunend in de theorie leervakken. Docenten zijn samen met praktijkopleiders van Wedeka verantwoordelijk voor de goede resultaten van bovenstaande opleidingen. TDC Stadskanaal Er zijn 728 klanten geplaatst. Hiervan zijn 363 klanten (50%) uitgestroomd naar betaald werk, een dagopleiding, trajecten gericht op inburgering, loondispensatie of 14

15 ondernemerschap, gestopt (geen uitkering) of teruggemeld naar de gemeente omdat werken nu nog geen optie is. Eind december 2013 waren 365 klanten actief in het TDC-traject. In 2014 worden alle klantmanagers en accountmanagers van de gemeente Stadskanaal gehuisvest in het TDC Stadskanaal. TDC Westerwolde In 2013 zijn we intensief gaan samenwerken met de Kwekerij in Vlagtwedde. Het TDC Vlagtwedde biedt diverse mogelijkheden voor mensen die graag buiten willen werken in de groen, klussendienst en logistiek. Werkleiders van Wedeka zijn actief als begeleider in dit TDC. In 2014 starten we voor uitkeringsgerechtigden van de gemeente Vlagtwedde een TDC in Ter Apel, industrievestiging aan de Nomdenweg. TDC Veendam In 2013 zijn er 410 nieuwe aanmeldingen geweest voor de voorlichting, waarvan er uiteindelijk 10 personen niet zijn verschenen. Daarnaast zijn er 87 personen niet gestart. Hiervan hebben 45 personen afgezien van een uitkering. De totale bezetting van het TDC in 2013 was 610 personen. Hiervan zijn er 232 klanten (45%) uitgestroomd vanuit het TDC naar o.a. betaald werk, werkervaringsplaatsen, een dagopleiding, vrijwilligerswerk, verhuizing etc. Eind december waren er 281 personen actief in het TDC, werkzaam binnen de infrastructuur van Wedeka Bedrijven of werkzaam in een extern project project Het vanaf 2007 lopende project van de gemeenten Veendam, Stadskanaal, Vlagtwedde en Borger-Odoon, waarin mensen met een WWB-uitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd een arbeidscontract binnen Wedeka B.V. hebben en daarin een maatschappelijke vorm van arbeid verrichten, kent per nog 19 personen. Onderverdeeld: Borger-Odoorn 8 Stadskanaal 4 Veendam 0 Vlagtwedde 7 De gemeente Pekela participeert hierin via het contract met Wedeka Bedrijven. De uitvoering wordt gedaan door de personeels-bv van Synergon. Trajecten Sociale Activering en Jobcoaching, UWV In 2013 heeft Wedeka Trajecten een erkenning gekregen van het UWV vanuit de Beoordelingsrichtlijn Kwaliteiseisen UWV. Hiervoor werd een audit afgenomen door het Keurmerkinstituut. Daarnaast werd Wedeka Trajecten in 2013 door het UWV formeel erkend als jobcoach organisatie. In 2013 werden de volgende klanten bediend: LWO (onbetaald traject) 78 Sociale Activering Wajong 54 Sociale Activering Ziektewet 2 Sluitende aanpak Wajong 4 Jobcoaching 3 15

16 De Doorstart De Doorstart is een samenwerkingsproject van het Noorderpoort en Wedeka Bedrijven. Vroegtijdige schoolverlaters uit het voortgezet onderwijs worden bij De Doorstart opgevangen, getraind, geschoold en zo mogelijk weer teruggeplaatst in het regulier onderwijs. In 2013 is De Doorstart gehuisvest bij Wedeka Bedrijven en worden diverse werkplekken ingezet als stageplek voor de leerlingen. Persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) Alle Wsw-werknemers van Wedeka Bedrijven gaan bij hun indiensttreding een ontwikkeltraject in. Hierbij wordt men zoveel mogelijk aangemeld voor een passende opleiding. Men wordt zo spoedig mogelijk na de indiensttreding voorzien van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan, waarin de ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd worden. De doorstroom en ontwikkeling van de werknemers wordt op deze manier gestimuleerd. Het POP is gekoppeld aan het functioneringsgesprek. We onderscheiden werk- en ontwikkelingspop s. Het werkpop is geïntegreerd in het functioneringsgespreksformulier. Komt het tot een ontwikkelingspop dan wordt er een aanvullend formulier ingevuld waarbij er dieper wordt ingegaan op de ontwikkeling van de medewerker. Begeleid Werken (BW) Voor de gemeenten Borger-Odoorn, Menterwolde, Stadskanaal en Veendam heeft Wedeka Bedrijven de uitvoering van Begeleid Werken zelf ter hand genomen. Er zijn extra inspanningen geleverd door een andere aanpak en het (gedeeltelijk) inzetten van een personeelsconsulent voor Begeleid Werken. Direct contact, korte lijnen en een praktische aanpak hebben geleid tot een stijging van 8 BW plaatsen (57%). Deze aanpak zal worden voortgezet in Binnen Begeleid Werken is er in de gemeente Borger-Odoorn 1 Begeleid Werken-baan gerealiseerd, in de gemeente Menterwolde zijn 3 nieuwe Begeleid Werken-banen gerealiseerd, in de gemeente Stadskanaal zijn er 3 nieuwe Begeleid Werken-banen gerealiseerd terwijl er 3 Begeleid Werken-banen zijn beëindigd, in de gemeente Veendam zijn er 5 Begeleid Werken-banen gerealiseerd. Eind 2013 hebben 22 mensen een Begeleid Werken-contract. Deze Begeleid Werken-contracten zijn als volgt verdeeld: Borger-Odoorn Menterwolde Stadskanaal Veendam Buitengemeenten Opleiding & vorming Het opleidingsbeleid in 2013 werd onder andere gekenmerkt door verscherpte (veiligheids) eisen als gevolg van gewijzigde Europese en nationale wet- en regelgeving. Zo wordt met ingang van 1 januari 2015 het trekkerrijbewijs verplicht gesteld en voor alle beroepschauffeurs code 95 ingevoerd. In totaal gaat het bij Wedeka om 40 medewerkers die verplicht zijn (na)scholing te volgen. Eind 2012 zijn wij in samenwerking met Lentis gestart met de training Agressiepreventie & Hantering. In 2013 hebben wij deze training verder binnen organisatie uitgerold. Eind 2013 hebben ruim 140 medewerkers de training gevolgd. De voorgenomen bezuinigingen/wijzigingen van de rijksoverheid en gemeenten (afschaffing vermindering afdracht loonbelasting (WVA) en het anders inzetten van WEB-gelden door gemeenten) hebben er toe geleid dat Wedeka in 2013 de eerste stappen heeft moeten

17 zetten tot aanpassing van de AKA-opleidingen en de Basis Educatie (BE). Het volgen van Basiseducatie onder werktijd komt met ingang van het nieuwe schooljaar te vervallen. Basiseducatie kan alleen gevolgd worden in eigen tijd. Sinds 2006 zijn wij in samenwerking met het ROC-Noorderpoort gestart met de uitvoering van een landelijk erkende AKA-beroepsopleiding niveau 1. Vanaf 1 januari 2014 zullen de Wsw AKA-deelnemers deel uit gaan maken van het scholingsproject Zuid-Oost Groningen. De startkwalificatie blijft onveranderd. De deelnemers vallen onder de nieuwe subsidieregeling praktijkleren van de rijksoverheid. Het blijft nog een vraagteken wat de financiële consequenties zijn van deze nieuwe subsidieregeling. Bij de WVA was het duidelijk welke gelden wegens scholing terug kwamen van de loonbelasting. Bij Praktijkleren is dit afwachten, omdat er een jaarlijkse aanvraag moet worden ingediend. Om de vereiste kwaliteit en vakbekwaamheid op peil te houden in de groensector is in samenwerking met het scholingsproject Zuid-Oost Groningen en Terranext eind 2013 de B.B.L. AKA-groen niveau 1 opleiding van start gegaan. Deze opleiding vindt plaats in het TDC-Vlagtwedde (vroeger kwekerij De Barlage). Op dit moment zijn 14 personen in opleiding. Een bijzonder project in 2013 was de cursus Veilig landbouw verkeer, hoe doe je dat?. In totaal namen 23 personen uit de groensector deel aan deze cursus. Om te blijven voldoen aan de wettelijke - en veiligheidseisen is een aantal opleidingen verzorgd. Hierbij kan worden gedacht aan bedrijfshulpverlening, licentie gewasbescherming, NEN 3140, basisveiligheid voor VCA, HACCP, veilig werken met heftruck, werken met de motorkettingzaag, ADR (vervoer gevaarlijke stoffen) en EHBO. In 2013 hebben in totaal 683 medewerkers een opleiding gevolgd, het gaat hierbij om 595 personen met een Wsw-dienstverband en 88 met een ambtelijk dienstverband. Afdelingsoverleg Het afdelingsoverleg vindt (minimaal) twee keer per jaar plaats. De standaardagenda wordt in februari (informatie over juli tot en met december van het voorafgaande jaar) en in augustus (informatie over januari tot en met juni) verspreid. Er is een standaardagenda om de leidinggevenden zo goed mogelijk te ondersteunen bij het voeren van het afdelingsoverleg. Op deze agenda staan actuele cijfers en onderwerpen. De leidinggevende kan ervoor kiezen om zelf een agenda op te stellen, de standaardagenda te gebruiken of punten toe te voegen aan de standaardagenda. Onderwerpen die onder andere aan de orde kwamen tijdens het afdelingsoverleg waren : o Ziekteverzuim o Personeelsbezetting o De Participatiewet o Tekenbeet o Spreekuren bedrijfsartsen o Werktijdenregeling o Veilig werken bij de weg o Protocol agressie en geweld o Spreekuur MEE o Begeleid werken o Gedragscode o Middelen van reiskosten o Vervaltermijn wettelijk verlof Wsw 17

18 o Informatie op Mijn Wedeka o Verlofopbouw en opname bij ziekte Functioneringsgesprekken Medewerkers tot en met schaal C2 krijgen eens per vijf jaar een functioneringsgesprek, alle overige medewerkers krijgen eens per twee jaar een functioneringsgesprek. De gesprekken worden verspreid over het jaar uitgezet, vanuit de personeelsadministratie wordt bewaakt of de gespreksformulieren terugkomen. Er wordt tevens een koppeling gelegd met het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Bij een ontwikkelpop worden er aparte afspraken gemaakt met de personeelsconsulent over het te volgen traject. Communicatie In 2013 zijn er nieuwe media ingeschakeld om het personeel te informeren. De website van Wedeka Bedrijven beschikt nu ook over een speciale omgeving voor de medewerkers van Wedeka. Men kan inloggen op Mijn Wedeka. In deze omgeving staan vier rubrieken waar medewerkers informatie kunnen vinden: Interne vacatures Nieuws Procedures en informatie Ondernemingsraad Daarnaast is in 2013 gestart met beeldschermen in de kantines. Op deze beeldschermen draait een presentatie, die gevuld is met diverse informatieve onderwerpen. Functiebeschrijving en waardering In het jaar 2013 zijn er nog enige functies gewaardeerd. Aangezien het functiebouwwerk gereed is valt er niet veel meer te beschrijven en te waarderen. De functiewaarderingscommissie werkt nu ook voor Synergon VEILIGHEID, GEZONDHEID, WELZIJN EN MILIEU Verzuimpreventie en verzuimbegeleiding In 2013 is het totale ziekteverzuim met 0,3% gestegen van 15,5% naar 15,8%. Na een stijging van het verzuim in het begin werd het jaar afgesloten met een daling aan het eind van ,0% 16,5% 16,0% 15,5% 15,0% 14,5% 14,0% 13,5% 13,0% 12,5% 16,8% 16,1% 15,8% 15,4% 15,5% 15,8% 15,3% 14,2% Ziekteverzuim De oorzaak van de stijging van het verzuim is vaak moeilijk te duiden aangezien er sprake is van diverse factoren, die het verzuim beïnvloeden. Mogelijke oorzaken zijn de onzekerheid binnen de sociale werkvoorziening en het gegeven dat veel tijdelijke contracten niet meer zijn omgezet naar een vast contract. Dit brengt bij medewerkers veel onrust met zich mee. 18

19 Het ziekteverzuim blijft een belangrijk aandachtspunt. Wedeka Bedrijven bepaalt zoveel mogelijk zelf de regie met betrekking tot de verzuimbegeleiding. De directe verantwoordelijkheid ligt bij de leidinggevende. Deze leidinggevende gaat ook mee naar het spreekuur van de verzuimmanager, op deze manier kan veel onduidelijkheid worden voorkomen en kunnen veel zaken direct worden kortgesloten. Er is veel aandacht voor communicatie rondom ziekteverzuim. Op beleidsniveau functioneert de Arbostuurgroep. Vanuit de Ondernemingsraad wordt de signalerende rol ingevuld door de Strategische Raad van de OR. Op operationeel niveau kent Wedeka het sociaal medisch team en het ziekenoverleg. Binnen Wedeka Bedrijven zijn er diverse deskundigen werkzaam die zich bezighouden met het ziekteverzuim en de arbeidsomstandigheden. De verzuimmanager fungeert als schakel tussen de arbodienst en de organisatie. Hij houdt spreekuren op de diverse vestigingen. De specialist Poortwachter/WIA/WAO bewaakt de voortgang van de langdurig zieken. Andere deskundigen zijn de veiligheidskundige, de arbeidskundige, de bedrijfsmaatschappelijk werkster en de personeelsconsulent. Voor begeleiding vanuit de arbodienst wordt gebruik gemaakt van twee bedrijfsartsen van de arbodienst. Zij houden spreekuur op de vestigingen van Wedeka Bedrijven in Veendam, Stadskanaal en Ter Apel. In 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden van bedrijfsartsen. De arbodienst Arbo Vitale is onderdeel van Zorg van de Zaak Netwerk. In 2013 liep het raamcontract met de arbodienst af. Inmiddels is er een nieuw contract afgesloten via de landelijke tender van Cedris. Wedeka Bedrijven blijft de komende 4 jaar gebruik maken van de diensten van Zorg van de Zaak. Eind 2012 is gestart met het onderbrengen van de voortgang van ziekteverzuim in Compas. Ook wordt de secretariaatsfunctie voor de bedrijfsartsen en de verzuimmanager centraal binnen Wedeka ingevuld. In 2013 is gebleken dat dit veel voordelen heeft. Er kan nu veel sneller op het verzuim worden gereageerd door de bedrijfsartsen. Bovendien is de overgang naar Compas vlekkeloos verlopen. Bedrijfsmaatschappelijk werk Het bedrijfsmaatschappelijk werk heeft een eerstelijnsfunctie, dit houdt in dat het rechtstreeks toegankelijk is voor de medewerkers van Wedeka Bedrijven. Het bedrijfsmaatschappelijk werk is met name gericht op individuele hulpverlening. Tevens levert het bedrijfsmaatschappelijk werk een belangrijke bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van het ziekteverzuim. Er zijn veel contacten met diverse hulpverleningsinstanties. Vaak is er sprake van gecombineerde problematiek. De vragen die binnenkomen bij bedrijfsmaatschappelijk werk zijn vaak gericht op financiële problematiek, privé-problemen en/of problemen in de werksfeer. Bedrijfsmaatschappelijk werk heeft ook een belangrijke taak in het de weg wijzen en doorverwijzen van mensen naar instanties en voorzieningen en het verduidelijken van regelgeving. Loonbeslagen In 2013 was er sprake van 336 loonbeslagen verdeeld over 164 medewerkers. In 2012 waren het 234 loonbeslagen. Het betreft zowel loonbeslagen voor Wedeka Bedrijven als enkele voor Wedeka B.V. Het aantal loonbeslagen is mede onder invloed van de algehele economische crisis fors gestegen. 19

20 Aantal loonbeslagen Aantal personeelsleden met loonbeslagen Totaal aantal personeelsleden (per ultimo) (incl. Wedeka B.V.) (80 bv) 197 (39 bv) (incl. Wedeka B.V.) (14 bv) 151 ( 9 bv) (incl. Wedeka B.V.) ( 5 bv) 146 ( 4 bv) (incl. Wedeka B.V.) ( 3 bv) 164 ( 1 bv) (incl. Wedeka B.V.) Percentage loonbeslagen ten opzichte van het personeelsbestand 20,0% 15,0% 10,0% 15,3% 14,9% 15,4% 19,1% 19,2% 13,5% 11,5% 16,8% Loonbeslagen 5,0% 0,0% Het aantal loonbeslagen in verhouding tot het personeelsbestand is in 2013 gestegen ten opzichte van Het komt dagelijks voor dat medewerkers om hulp vragen in verband met financiële problemen. Bij financiële problemen is het uitgangspunt dat medewerkers zoveel mogelijk worden doorverwezen naar externe instanties. Uit preventieve overwegingen wordt door Wedeka Bedrijven al gedurende vele jaren de mogelijkheid geboden aan het personeel om bepaalde kosten op het salaris te laten inhouden, zoals bijvoorbeeld huur en energie. Aangezien de financiële problemen de laatste tijd steeds omvangrijker zijn geworden en financiële hulpverlening specifieke deskundigheid vereist is ervoor gekozen om geen nieuwe vrijwillige inhoudingen op het salaris meer te laten plaatsvinden en medewerkers door te verwijzen naar externe instanties. Iedereen heeft de vrije keuze om te bepalen of en waar financiële hulp en ondersteuning wordt gezocht. Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E). In 2013 zijn de RI&E s opgesteld voor Industrie Electronicaweg, de Kringloop Veendam, Trajecten Veendam en Groen & Infra Veendam. Door de nieuwe digitale methodiek kunnen de RI&E s sneller worden opgesteld, is het gemakkelijk om ze bij te stellen en zijn ze gemakkelijker te raadplegen. De RI&E s zijn getoetst door een externe instantie. Daarnaast heeft er in 2013 periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) plaatsgevonden bij Industrie Ter Apel. Projecten Projecten die in het jaar 2013 zijn verricht: - de EHBO'ers zijn bijgeschoold; - er is algemene informatie verspreid over tekenbeten en de ziekte van lyme via het 20

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2013 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2014 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2012 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2015 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

Jaarverslag en -rekening

Jaarverslag en -rekening Jaarverslag en -rekening 2015 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Van school naar werk. Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk Van school naar werk Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk 1 Achtergronden Rolwijziging van UWV naar gemeente VSO/PrO van oudsher leverancier Wajongers Wie zijn deze VSO/PrO/Entree leerlingen?

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 2017/23670 Managementsamenvatting Het jaar 2016 stond voor BaanStede in het teken van discussie over en voorbereiding van de opheffing van de huidige gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma

Aan de gemeenteraad. Registratienummer: GF Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18. Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20057 Datum: 8 mei 2012 Agendapunt: 18 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening 2011 en begroting

Nadere informatie

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis

BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis BEGROTING 2014-2017 bij ongewijzigd beleid Werkvoorzieningschap De Sluis Opgesteld door het Dagelijks Bestuur te Woerden d.d. 3 juli 2013 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2013 Carrosserieweg

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR

Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR Betreft Vergaderdatum Definitief bijgestelde begroting 2015 van Vixia BV en GR 28-mei-2015 Gemeenteblad 2015 / Agendapunt Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: 1. Kennisnemen van de definitief

Nadere informatie

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015

Ingekomen stukken. Vergadering : 22 januari 2015 Ingekomen stukken Vergadering : 22 januari 2015 Agendapunt : 6 (C7) Status : Besluitvormend (procedureel) Programma : (8) Wurk & Bystân Portefeuillehouder : D.A. Fokkema / H. Rijpstra Behandelend ambt.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20024 Datum collegebesluit: 16 april 2013 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka.

Raadsvergadering : 15 december 2014. Voorstelnr. : R 7071. : omzetten tijdelijke contracten in vaste contracten bij medewerkers van Wedeka. Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Gemeenteraad Heerenveen uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 14.3004216 2 12 juni 2014 Onderwerp: Geachte raad, Graag willen wij u onze zienswijze geven op de financiële rapportages die wij van

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Jaarstukken. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg GA Stadskanaal. Postbus AD Stadskanaal

Jaarstukken. Wedeka Bedrijven. Electronicaweg GA Stadskanaal. Postbus AD Stadskanaal Jaarstukken 2016 Wedeka Bedrijven Electronicaweg 29 9503 GA Stadskanaal Postbus 194 9500 AD Stadskanaal Telefoon 0599-692000 Fax 0599-696241 E-mail info@wedeka.nl Internet www.wedeka.nl 2 JAARSTUKKEN 2016

Nadere informatie

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12

Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20043 Datum collegebesluit: 19 mei 2014 Agendapunt: 12 Portefeuillehouder: Mevrouw C. van der Laan Behandelend ambtenaar: De heer C. Tiemersma Onderwerp: Jaarrekening

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland

Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland Arbeidsmarkt Groningen Een van de 35 van Nederland https://www.youtube.com/watch?v=k1cwrsjoquq Werk in Zicht is een samenwerkingsverband tussen 27 gemeenten (23 Groninger en 4 Drentse gemeenten), UWV en

Nadere informatie

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk

Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk Zoals al gememoreerd heeft met name de goede kostenbeheersing, in samenhang met tijdig ingrijpen, een grote bijdrage geleverd aan het wezenlijk lagere verlies. Uiteraard wordt dit beleid doorgezet, maar

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Het jaar 2015 was voor BaanStede een bewogen jaar. Gaandeweg het jaar werd duidelijk dat voor het transitieplan voor BaanStede onvoldoende draagvlak aanwezig was, waarna bestuurlijk

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Menterwolde 19 april 2016 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Voortgang Hoe gaan we verder? Vragen ambitie versus

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B N Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer

o UJ . provincie ^}(^ groningen 1 O DEC Aan Provinciale Staten Datum Briefnummer Zaaknummer Behandeld door Telefoonnummer . provincie ^}(^ groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II algemeen faxnr.: wv/w.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Raads inforrnatiebrief

Raads inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 07. R22 6 I. OOI Inboeknummer o7bstor88s Dossiernummer 737.404 n septembe> zoo7 Raads inforrnatiebrief Betreft inzicht in wachtlijstproblematiek sw-plaatsingen. 1 Inleiding

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015

Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. 3 februari 2015 Informatie over stand van zaken vorming Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant 3 februari 2015 Inhoud presentatie Aanleiding Participatiewet Sociaal Akkoord en Regionale Werkbedrijven Uitgangspunten RWB

Nadere informatie

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015

Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad. Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Aan de gemeenten in de GR Breed Griffier ter attentie van gemeenteraad Datum: 31 maart 2014 Onderwerp: gewijzigde begroting 2015 Geachte gemeenteraadsleden, In december 2014 hebben wij u geïnformeerd over

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol

Aan de Raad. 1. Aanleiding Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol Aan de Raad No. : 8/3 Muntendam : 13 april 2017 Onderwerp : Vaststellen gewijzigde re-integratie verordening i.v.m. beschut werken ---------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 981 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Ontwerpbegroting Vixia 2014

Ontwerpbegroting Vixia 2014 Ontwerpbegroting Vixia 2014 Gemeentebladnummer: 2013/30 2013/6568 Vergaderdatum: 27 juni 2013 Agendapunt: Portefeuillehouder Dhr. P. Hovens Steller M. Meurkens Aan de Raad Voorstel: 1. Kennisnemen van

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf

Checklist voor de OR. bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf Checklist voor de OR bij de bespreking van het arbeidsontwikkelbeleid van het SW-bedrijf 4 Inleiding Het individueel ontwikkelingsplan (IOP) is een belangrijk middel waarmee in de SW-sector invulling wordt

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf

Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Van sociale werkvoorziening naar werkbemiddelingsbedrijf Visie POC Noord Nederland Visie op de participatiewet en gevolgen sociaal akkoord van de gezamenlijke ondernemingsraden van de SW- bedrijven van

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/11979 Datum : 3 juni 2013 Programma : Economie, Werk en Inkomen Blad : 1 van 6 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt

Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF Agendapunt Portefeuillehouder van der Laan Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller Cor Tiemersma Registratie GF15.20034 Agendapunt Onderwerp Jaarrekening 2014, begrotingswijziging 2015-1 en Begroting 2016 GR

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen

: invoering Participatiewet in Oost-Groningen Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur DIT RAADSVOORSTEL

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw

onderwerp: Beleidsregels terugkeergarantie bij beëindiging begeleid werken in het kader van de Wsw 1 OOTïto emeente nr(s) geregistreerde stuk(ken): 103005 blad: 1/5 datum nota: 8 december 2015 programma: 7. Arbeidsparticipatie en inkomensvoorziening werkdoel: 1090 - Ontwikkelingen op het gebied van

Nadere informatie

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen

Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen MEMO Datum : 16 mei 2011 Aan : Gemeenteraad Van : college B&W Onderwerp : Financiele verkenning bestuursakkoord met betrekking tot de Wet Werken Naar Vermogen In de raadsvergadering van 28 april 2011 is

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Registratienr.: BP Transitiearrangement tussen Gemeente en WSD Onderwerp Transitiearrangement 2015-2016 tussen Gemeente en WSD Samenvatting In haar brief van 18 december 2013 vraagt WSD aan de deelnemende gemeenten van de GR om een arrangement te treffen voor 2015

Nadere informatie

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap

Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap Scenario s voor SW bedrijven Effecten voor de medezeggenschap door Isaäk Mol, projectleider SBCM. isaakmol@caop.nl 1 januari 2013 is de streefdatum voor het ingaan van de Wet Werken naar Vermogen (WWNV),

Nadere informatie

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S

TRANSITIE Wwn w v n / hers r t s ruct c ure r rin i g S W S TRANSITIE Wwnv / herstructurering SW Hoofdlijnen WWNV (I) 1. Eén regeling voor personen met arbeidsvermogen 2. Verantwoordelijkheid gemeenten 3. Wajong: volledig én duurzaam jonggehandicapt 4. Wsw: aangewezen

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

JEWE ENTE COEVORDEN 10 JUL 2012. Aan. j Class.nr. Kenmerk JAM/GP. Hierbij doe ik u het Jaarverslag van de EMCO-groep over het jaar 2011 toekomen,

JEWE ENTE COEVORDEN 10 JUL 2012. Aan. j Class.nr. Kenmerk JAM/GP. Hierbij doe ik u het Jaarverslag van de EMCO-groep over het jaar 2011 toekomen, EMCO-GROEP D O O R W E R K N A A R W E R K JEWE ENTE COEVORDEN Abel Tasmanstraat 7 Postbus 2040 I ma Aan 10 JUL 2012 7801 CA Emmen Tel. (0591)636600 Fax (0591)630663 www.emco-groep.nl j Class.nr. Aan het

Nadere informatie

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser

De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf. uw kenmerk bijlage behandeld door M.J. Visser Raadhuisplein 1 7811 AP Emmen t. 140591 f. 0591 685599 Postbus 30001 7800 RA Emmen e. gemeente@emmen.nl i. gemeente.emmen.nl ~ 1)1::+..1).. Gemeente ~'1" ~ Emmen -t- De raad van de gemeente Emmen Ontwikkeling,

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie?

Memo woensdag 15 februari aanstaande Wat is de relatie tussen het beëindigen van de tijdelijke contracten bij WML en de aanstaande fusie? Met deze memo informeren wij u aan de hand van veel gestelde vragen en daarbij horende antwoorden over de stand van zaken van het fusietraject tussen de ISD en WML en geven we u informatie ondermeer over

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32

Registratienummer: GF Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF08.20060 Datum: 17 juni 2008 Agendapunt: 32 Portefeuillehouder: de heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: de heer A.R. v.d. Schoot / mevrouw M. van Dun Telefoonnummer:

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na?

Afspraakbanen. Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Afspraakbanen Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Hoe komen we onze Afspraak(banen) na? Werkgevers, vakbonden en de overheid hebben in het Sociaal Akkoord afgesproken dat er 125.000 afspraakbanen komen.

Nadere informatie

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn

EMCOBGROEP. College van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn EMCOBGROEP DOOR NAAR W f R K W E R K 1 5. 5 4 6 2 INK d.d. 2/3/215 Abel Tasmanstraat 7 Postbus 24 781 CA Emmen Tel. (591)6366 Fax (591)63663 www.emco-groep.nl College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B

Subsidieresultaat A V. NTW (netto toegevoegde waarde) B Financiën Paragraaf a is een analyse van het resultaat, in paragraaf b wordt de ontwikkeling van de subsidieratio behandeld, in paragraaf c staat een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per SE en in

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL

BrancheMonitor 2012. Samenvatting. Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor 2012 Samenvatting Oktober 2012 OVAL BrancheMonitor 2012, onderzoek door Panteia/EIM in opdracht van OVAL BrancheMonitor De BrancheMonitor 2012 geeft inzicht in de activiteiten van dienstverleners

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2016 ev

Meerjarenbegroting 2016 ev Meerjarenbegroting 2016 ev Inhoudsopgave Inleiding begroting 2016 3 Uitgangspunten 5 Paragraaf: 6 - Weerstandsvermogen - Onderhoud kapitaalgoederen - Verbonden partijen - Risicoparagraaf Exploitatieoverzicht

Nadere informatie

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk.

Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Felua groep heeft als missie mensen met een afstand tot werk te begeleiden naar zo regulier mogelijk werk. Om bij onze doelgroepmedewerkers de focus op uitstroom te krijgen, is het van belang dat we vanuit

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie