*smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes"

Transcriptie

1 Gedragscode en bedrijfsprincipes *smith&nephew

2 SMITH & NEPHEW GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSPRINCIPES Inhoud Bericht van onze Chief Executive Introductie 1. Code voor bedrijfsprincipes 2. Contact met Deskundigen in de Gezondheidzorg A. Oneigenlijke betalingen 1. Algemene verboden 2. Geschenken 3. Privé-vluchten 4. In dienst nemen van familieleden of vrienden B. Ethisch contact met DGZ s en overheidsfunctionarissen 1. Overzicht 2. Beoordeling van behoeften 3. Commissieregelingen 4. Ontmoetingen en amusement 5. Bedrijfsgesponsorde product training en onderwijs 6. Maaltijden 7. Conferenties 8. Onderwijsbestanddelen 9. Betalingen en registraties 10. Beurzen en donaties met betrekking tot DGZ s 11. Verkoop- en marketingprogramma s 12. Product evaluatie en monsters 13. Gebruik van promotiemateriaal 14. Advies over claims en vergoedingen 15. Gedrag in een operatiekamer of klinische omgeving 16. Vertegenwoordigers van derden 3. Werknemers van bedrijf A. Gedrag op de werkplek B. Belangenvermenging C. Schenkingen aan politieke partijen en contact met overheidsambtenaren D. Vertrouwelijke en persoonlijke informatie, privacy en beveiliging E. Computers en wereldwijde informatiesystemen F. Boeken, bescheiden, documentbeheer G. Contractbeheer 4. Ondernemingszaken / marktplaats A. Antitrust en concurrentie B. Externe communicatie C. Effectenrecht en handel met voorkennis 5. Regel- en wetgeving en kwaliteit A. Gezondheid, veiligheid en milieu B. Regel- en wetgeving C. Openbaarmaking van wetenschappelijke onderzoeksresultaten D. Internationale controle op handel 6. Melding van wangedrag Bijlage A. Definities Bijlage B. Referentielijst van wereldwijde operationele procedures

3 BOODSCHAP VAN ONZE CHIEF EXECUTIVE Wij ontwikkelen al meer dan 150 jaar geavanceerde medische apparatuur voor deskundigen in de gezondheidszorg en hun patiënten over de gehele wereld. Ons pionierswerk helpt patiënten om hun leven sneller te hervatten. Wij streven naar een cultuur van prestatie, innovatie en vertrouwen. Wij zijn van oordeel dat integriteit de basis dient te zijn van onze bedrijfspraktijken. Ons bedrijf heeft een sterke reputatie wat betreft integriteit en ethisch gedrag en onze naam en producten worden over de gehele wereld vertrouwd. Omdat ons succes zo nauw samenhangt met onze reputatie is het aan ons allen om deze te behouden. De verantwoordelijkheid om te verzekeren dat onze klanten en concurrenten ons blijven vertrouwen ligt bij ons allen, iedere dag. Handelen met integriteit is meer dan de wet naleven. Zij die met ons handelen mogen ook verwachten dat wij acceptabele ethische maatstaven naleven. Wij dienen ons ten alle tijden ethisch te gedragen, zelfs in situaties waar de wet onduidelijk of nog in ontwikkeling is. U dient deze gedragscode en gerelateerde procedures te volgen. Niets zelfs niet het niet behalen van doelen, competitievermogen of directe bevelen van uw meerdere mag ooit onze toewijding aan integriteit aantasten. Wij rekenen allen op elkaar om deze maatstaven te waarborgen en om onze reputatie van integriteit te behouden. Ik dank u voor uw bijdrage in deze gezamenlijke inspanning. Hoogachtend, Dave Illingworth Deze gedragscode vormt de basis van onze fundamentele wettelijke en ethische principes en is van toepassing op zowel onze medewerkers als degenen die namens ons optreden. Het verschaft u de informatie die u nodig heeft om uw dagelijkse werkzaamheden uit te voeren op de vereiste manier. Gedragscode en bedrijfsprincipes

4 INTRODUCTIE Wij helpen mensen om hun leven te hervatten door nieuwe apparatuur van hoge kwaliteit te ontwikkelen die het menselijk lichaam herstellen en genezen. Wij doen dit door onze bedrijfsprincipes prestatie, innovatie en vertrouwen te volgen in onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn toegewijd aan onze principes van integriteit, oprechtheid en bekwaamheid. Onze gezondheidszorgprogramma s respecteren de dokterpatiënt relatie volledig. Wij hebben een cultuur van openheid, verantwoordelijkheid en naleving voor al onze bedrijfsactiviteiten. Wij zullen nimmer proberen om medische deskundigen en instituten te beïnvloeden om onze producten te gebruiken door gebruik te maken van illegale methodes om hen aan te sporen om dit te doen. Ons management is vastbesloten om te verzekeren dat wij de beste zijn in onze categorie wat betreft naleving in alle markten waarin wij zaken doen. Deze code is overal waar wij zaken doen van toepassing. Om uw extra begeleiding te geven voor deze code zijn er meer gedetailleerde procedures beschikbaar. Al onze medewerkers dienen de relevante wetten, deze code en alle andere relevante procedures te begrijpen en te volgen. Alle vertegenwoordigers van derden die direct of indirect namens ons zaken doen dienen ook de relevante wetten, deze code en alle andere relevante procedures te begrijpen en te volgen. In sommige regio s kunnen plaatselijke wetten, regulaties of handelsvereisten strengeer zijn dan het beleid dat in deze code wordt uiteengezet. Voor alle gevallen geldt dat wij verwachten dat u de plaatselijke wetten, regulaties of handelsvereisten volgt, zoals beschreven in de procedures. Deze code vervangt niet uw verantwoordelijkheid om juiste inschattingen te maken en uw gezond verstand te gebruiken. Deze code beschrijft ook niet alle wetten en het volledige bedrijfsbeleid die van toepassing zijn, noch de volledige details van individuele wetten. Straffen voor wangedrag kunnen streng zijn, inclusief financiële straffen en strafrechtelijke veroordeling, en kunnen ertoe leiden dat onze producten niet meer in aanmerking komen voor terugbetaling door de overheid of voor andere programma s. Onder vele van deze wetten kan iedereen die betrokken is in illegale activiteiten verantwoordelijk worden gehouden. Dit betekent dat u, onze klanten en derden, en het bedrijf zelf, wettelijk aansprakelijk kunnen worden gehouden. Wij kunnen ook disciplinaire maatregelen tegen u nemen, inclusief het beëindigen van uw contract. Deze gedragscode maakt deel uit van onze toewijding om ons saneringsprogramma wereldwijd te verbeteren. Ieder bedrijfsonderdeel heeft een plaatselijke nalevingfunctionaris aangewezen voor iedere regio en heeft een structuur opgezet om deze programma-activiteiten te ontwikkelen en te controleren. Meer gedetailleerde informatie kunt u vinden op website Indien u nog vragen heeft kunt u op ieder moment contact opnemen met de personen die op de website worden vermeld. Gedragscode en bedrijfsprincipes 01

5 1. GEDRAGSCODE EN ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES PRESTATIE / INNOVATIE / VERTROUWEN INTRODUCTIE Smith & Nephew helpt personen bij het opnieuw opbouwen van hun leven door de ontwikkeling en levering van innovatieve, hoogwaardige medische hulpmiddelen die het menselijk lichaam herstellen en genezen. Wij bereiken dit doel door de integratie van onze bedrijfswaarden - Prestatie, Innovatie en Vertrouwen - in alle aspecten van ons dagelijks zakelijk leven. Prestatie Prestatie betekent openstaan voor klantbehoeften. Wij stellen en realiseren duidelijke doelen en normen. Wij leveren kwaliteit en waarde. Wij streven naar continue verbetering. Hierdoor hebben onze klanten, collega s en aandeelhouders vertrouwen in onze producten en in ons. Innovatie Wij zijn energiek, creatief en enthousiast en streven constant naar verbetering. Wij zijn toekomstgericht, voldoen aan klantbehoeften, overwinnen obstakels en ontwikkelen kansen. Wij leren van onze successen en mislukkingen. Wij ondersteunen en moedigen nieuwe ideeën aan. Vertrouwen Vertrouwen moet worden verdiend. Wij winnen vertrouwen door persoonlijke en nauwe relaties op te bouwen met onze klanten, collega s en gemeenschappen. Door naar de behoeften van mensen te luisteren, en deze behoeften te begrijpen en te respecteren. Door open en eerlijk te zijn en onze beloften na te komen. Wij geloven in integriteit en een ethische, eerlijke benadering van zakelijke activiteiten. BEDRIJFSPRINCIPES Wij respecteren de rechten van alle belanghebbenden en streven naar het opbouwen van open, eerlijke en constructieve relaties. Wij houden rekening met ethische, sociale, ecologische, juridische en financiële overwegingen in onze planning en bedrijfsbeslissingen. Medewerkers Wij streven naar het scheppen van een open, uitdagende, productieve en participerende omgeving gebaseerd op constructieve relaties. Wij onderhouden een goede communicatie met onze medewerkers door regelmatige en tijdige bedrijfsinformatie en overleg. Wij stellen duidelijke doelen en prestatienormen alsook de training, informatie en deskundigheid die vereist zijn om taken naar behoren te vervullen. Wij geven eerlijke waardering en hanteren een prestatiegerelateerde beloningsregeling. Wij streven naar samenwerking met onze medewerkers om individuele talenten, vaardigheden en bekwaamheden te ontplooien. Wij moedigen leer- en ontwikkelingstrajecten aan om volledig te kunnen bijdragen tot het zoeken naar constante verbetering. De werving, het behoud en de promotie van medewerkers zijn gebaseerd op de kwalificaties en vakkundigheden die vereist zijn voor de uit te voeren taken. Wij tolereren geen enkele discriminatie en bieden gelijke aanstellings- en promotiekansen gebaseerd op verdienste. Wij streven naar het opbouwen van diversiteit in een werkomgeving waar wederzijds vertrouwen en respect heersen en waar iedereen zich verantwoordelijk voelt voor de prestatie en reputatie van ons bedrijf. Wij streven naar het scheppen van gezonde en veilige werkomstandigheden voor alle medewerkers. Wij bereiken dit doel door ervoor te zorgen dat gezondheid, veiligheid en de werkomgeving als een integraal deel van onze zakelijke activiteiten worden beheerd en wij erkennen dat de inzet van onze werknemers een belangrijk onderdeel van dat proces vormt. 02 Gedragscode en bedrijfsprincipes

6 Wij maken geen gebruik van enige vorm van dwangarbeid of kinderarbeid. Wij ondersteunen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties. Dit betekent dat wij de rechten van de mens, de waardigheid en de privacy van het individu en het recht van medewerkers op vrijheid van vereniging, vrijheid van meningsuiting en het recht om te worden gehoord respecteren. Klanten Wij streven naar het ontwikkelen en leveren van innovatieve, kostenefficiënte oplossingen die concrete voordelen bieden aan professionele zorgverleners en hun patiënten door verbeterde behandelingen, gemak en snelheid van productgebruik en verminderde gezondheidszorgkosten. Om dat engagement gestand te doen, zullen wij opleidings- en trainingsprogramma s die voldoen aan de wettelijke vereisten blijven bieden aan professionele zorgverleners en een aanzienlijke investering in onderzoek en ontwikkeling handhaven. Onze producten zijn ontworpen met het oog op veiligheid en betrouwbaarheid voor het beoogde gebruik en voldoen aan of overtreffen alle wettelijke en reglementaire vereisten met inbegrip van de vereisten betreffende verpakking, etikettering en gebruiksaanwijzingen. Wij trachten te anticiperen op toekomstige normen en vereisten teneinde de gezondheid en veiligheid van klanten en patiënten te verhogen. Aandeelhouders Wij voeren onze activiteiten uit overeenkomstig algemeen aanvaarde principes en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en in het bijzonder de beursregels van de effectenbeurzen in Londen en New York. Wij streven naar aanhoudende, winstgevende groei en een superieur rendement voor onze aandeelhouders. Wij verschaffen tijdige, regelmatige, betrouwbare en duidelijke informatie over onze activiteiten, structuur, financiële situatie en prestatie. Bedrijfsrelaties Wij streven naar het tot stand brengen van wederzijds bevorderlijke relaties met alle zakelijke belanghebbenden. Wij werken uitsluitend samen met belanghebbenden die onze zakelijke principes en gezondheids-, veiligheids-, sociale en milieunormen naleven. Maatschappij en gemeenschap Wij werken samen met de nationale en lokale overheidsinstanties en andere organisaties om te voldoen aan onze wettelijke en burgerlijke verplichtingen, wij beperken onze impact op het milieu en dragen bij aan de ontwikkeling van wetgeving en reglementering die betrekking hebben op onze zakelijke belangen. Wij streven ernaar om een goede maatschappelijke burger te zijn door een actief lid te zijn van onze lokale gemeenschappen en door het ondersteunen en aanmoedigen van medewerkers die zich bezig houden met buurtwerk. Duurzame ontwikkeling Wij streven naar het aanbrengen van continue verbeteringen in het beheer van onze impact op sociaal, economisch en milieugebied en het ontwikkelen van duurzame zakelijke activiteiten. Wij zetten ons in voor de bescherming van het milieu door het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen waar mogelijk en ontwikkelen fabricageprocessen en producten die de nadelige effecten op het milieu tot een minimum beperken. Concurrentie Wij streven ernaar onze activiteiten uit te voeren overeenkomstig het principe van een gezonde en eerlijke concurrentie en in overeenstemming met alle toepasselijke anti-trust- en mededingingswetten en reglementering. Overeenkomsten of stilzwijgende afspraken met concurrenten om prijzen vast te stellen of de verkoop te beperken zijn verboden. Wij zullen de producten van een concurrent niet oneerlijk afbreken en eventuele vergelijkingen van onze producten en die van onze concurrenten zullen nauwkeurig zijn en op feiten berusten. Gedragscode en bedrijfsprincipes 03

7 Bedrijfsintegriteit Wij streven naar eerlijkheid en billijkheid in alle aspecten van onze zakelijke activiteiten en verwachten hetzelfde van onze zakelijke relaties. Wij verstrekken of ontvangen geen ongepaste financiële motivatieprikkels, hetzij direct of indirect, met het oog op het realiseren van bedrijfswinst of financieel voordeel. De onderneming verstrekt geen donaties aan politieke partijen. Onze administratieve boekingsbescheiden en ondersteunende documenten zijn ontwikkeld om de ware aard van onze onderliggende transacties te beschrijven en te weerspiegelen en voldoen aan de toepasselijke boekhoudkundige normen. Geheimhouding en privacy Medewerkers mogen geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf bekend maken aan personen die geen toestemming hebben ontvangen om te beschikken over de informatie of de informatie gebruiken voor persoonlijk voordeel. Medewerkers mogen geen vertrouwelijke eigendomsinformatie van derden ontvangen zonder een door het bedrijf goedgekeurde geheimhoudingsovereenkomst aan te gaan. Alle medewerkers dienen de wetgeving, reglementering en omschreven gedragscodes inzake persoonsgegevens en privacy te respecteren en na te leven. Belangenvermenging Alle medewerkers dienen bedrijfsbeslissingen te nemen die in het beste belang van het bedrijf zijn. Alle medewerkers dienen persoonlijke activiteiten en financieel belang of transacties te vermijden die in tegenstrijd kunnen zijn met hun verantwoordelijkheden jegens het bedrijf of het bedrijf van een legitieme bron van inkomsten kunnen beroven. Alle medewerkers dienen het uitvoeren van activiteiten, die als nadelig voor het bedrijf worden beschouwd, te vermijden en hun posities of toegang tot vertrouwelijke bedrijfsinformatie niet voor persoonlijk voordeel te misbruiken. BESTUUR EN NALEVING Onafhankelijke niet-uitvoerende bestuurders vormen de meerderheid van bestuurders van de Raad van Bestuur en de Ethische- en Nalevingscommissie van de Raad van Bestuur van Smith & Nephew. De uitvoerende bestuurders zijn verantwoordelijk voor het uitdragen en naleven van de gedragscode en bedrijfsprincipes door alle medewerkers. De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan het senior management van ons bedrijf. Zij zijn verantwoordelijk voor de invoering van deze principes, indien nodig door middel van een meer uitvoerige begeleiding afgestemd op specifieke bedrijfs- of lokale behoeften en vereisten. De naleving van deze principes en de verantwoordelijkheid voor het vertrouwd zijn hiermee berust bij alle medewerkers. Medewerkers, die waar nodig advies dienen in te winnen, dienen tevens vertrouwd te zijn met de wetgeving en reglementering die betrekking hebben op hun zakelijke activiteiten en alle wetgeving en reglementering na te leven die van toepassing is op de activiteiten van het bedrijf, waar deze ook uitgevoerd mogen worden. Het niet naleven van de wetgeving en reglementering kan disciplinaire actie, met inbegrip van de beëindiging van het dienstverband van de medewerker tot gevolg hebben. Alle medewerkers en personen die onderworpen zijn aan de gedragscode en bedrijfsprincipes zijn verplicht om alle potentiële overtredingen van de gedragscode en de bedrijfsprincipes, overtredingen van wetten, beleidslijnen en procedures of vereisten voorgeschreven door het bedrijf van tijd tot tijd te melden aan een lokale nalevingsfunctionaris of via andere erkende meldingsprocedures. De nalevingsfunctionaris kan, afhankelijk van de aard van de overtreding, de overtreding melden aan de Ethische en Nalevingscommissie van de Raad van Bestuur. Het bedrijf kan disciplinaire actie ondernemen tegen alle medewerkers of personen die onderworpen zijn aan de gedragscode en bedrijfsprincipes en die op de hoogte zijn van een overtreding maar in gebreke blijven om deze te melden. De meldplicht is onderworpen aan de naleving van de lokale wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 04 Gedragscode en bedrijfsprincipes

8 De meldingen van medewerkers worden strikt vertrouwelijk behandeld en het bedrijf zal alle mogelijke stappen ondernemen om de anonimiteit van de medewerker te garanderen. Medewerkers die te goeder trouw bepaalde kwesties melden, ondervinden geen represailles van het bedrijf. De naleving van de gedragscode en de bedrijfsprincipes, gedetailleerde gedragscodes en andere vereisten die door het bedrijf zijn voorgeschreven, zijn van tijd tot tijd onderhevig aan een herziening door de Ethische en Nalevingscommissie van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur van Smith & Nephew zal medewerkers geen zakelijk verlies voortvloeiende uit de naleving van deze principes en andere verplichte beleidsregels en instructies verwijten. 2. CONTACT MET DESKUNDIGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG U dient, indien nodig door advies op te vragen, de wetten en regulaties die van toepassing zijn op ieder contact dat u heeft met deskundigen in de gezondheidszorg en overheidsfunctionarissen te kennen en na te leven. Als een fabrikant van medische apparatuur volgen wij de codes die door AdvaMed en Eucomed zijn gepubliceerd, alsmede soortgelijke branchecodes in andere markten. De principes van deze branchecodes zijn er op gericht om medische beslissingen te beschermen tegen oneigenlijke beïnvloeding. Branchecodes vormen de basis voor een minimale maatstaf die door de branche wordt geaccepteerd. Zoals hierboven reeds vermeld, kunnen plaatselijke wetten, regulaties en handelsvereisten in sommige regio s strenger zijn. Voor alle gevallen geldt dat ieder contact met DGZ s dient te voldoen aan de wet, regulaties en branchecode van het betreffende land (hetgeen het land kan zijn waar de DGZ gevestigd is of een praktijkvergunning heeft). Ledere variatie op deze gedragscode of de geassocieerde wereldwijde standaard operationele procedures dienen te worden goedgekeurd door de plaatselijke nalevingfunctionarissen (of hun gelijken) en de WBO-verantwoordelijke na consultatie met onze juridische afdeling en, indien nodig, de hoofden van andere afdelingen (zoals financiële, medische and marketing afdelingen). U dient schriftelijk bewijs te hebben van deze goedkeuring en alle variaties moeten verenigbaar zijn met deze code en met de vereisten van plaatselijke wetten en branchecodes. Voor internationale evenementen (met betrekking tot een DGZ die in een ander land werkzaam is) gelden de volgende regels. A. ONEIGENLIJKE BETALINGEN 1. Algemene verboden U mag geen oneigenlijke betalingen aanbieden of doen (zowel direct als indirect, contant of in natura) aan deskundigen in de gezondheidszorg, overheidsfunctionarissen of ieder ander persoon. U mag ook anderen niet aanmoedigen om oneigenlijke betalingen te doen, of dit toe te laten. U mag geen oneigenlijke betalingen verzoeken of ontvangen (zowel direct als indirect, contant of in natura) aan deskundigen in de gezondheidszorg, overheidsfunctionarissen of ieder ander persoon, of anderen aanmoedigen om dit te doen. Gedragscode en bedrijfsprincipes 05

9 Verscheidene landen hebben wetten die oneigenlijke betalingen aan overheidsfunctionarissen verbieden, zoals bijvoorbeeld het verdrag van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Verenigde Staten Buitenlandse Corrupte Praktijken Akte. Deze restricties zijn tevens van toepassing als deze vormen van oneigenlijke betalingen door sommigen worden beschouwd als acceptabele handelspraktijken in een bepaald land of in een bepaalde cultuur. Wij hebben besloten dat u zich dient te houden aan dit deel van de code in alle markten waarin wij werken zelfs als deze maatstaven strenger zijn dan die in de bewuste markt voor anderen gelden, en ook wanneer dit betekent dat bepaalde zakelijke mogelijkheden worden gemist. De restricties gelden voor alle vormen van oneigenlijke betalingen, zowel voor directe betalingen als voor betalingen via andere personen die namens u handelen. U dient vooral voorzichtig te handelen met vertegenwoordigers van derden. U verbreekt deze code indien u een betaling maakt aan een vertegenwoordiger van derden waarvan u weet dat deze een oneigenlijke betaling zal maken met betrekking tot onze aangelegenheden, of indien u deze u hiervan verdenkt. 2. Geschenken U mag geen geschenken aanbieden aan deskundigen in de gezondheidszorg of overheidsfunctionarissen tenzij het geschenk voldoet aan de uitzonderingsclausule in de procedures. Indien geschenken volgens de procedures zijn toegestaan, wordt de reële marktwaarde bepaald op basis van de winkelwaarde, en niet op basis van de onkosten die zijn gemaakt om het artikel aan te schaffen. Zie GSOP 005 Geschenken aan deskundigen in de gezondheidszorg en overheidsfunctionarissen 3. Privé-vluchten U mag geen vluchten aanbieden aan deskundigen in de gezondheidszorg of overheidsfunctionarissen aan boord van privé-vliegtuigen of privé-charters tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de plaatselijke nalevingfunctionaris en WBO president. 4. In dienst nemen van familieleden of vrienden U mag geen directe familieleden (hieronder gedefinieerd) van deskundigen in de gezondheidszorg of overheidsfunctionarissen in dienst nemen als werknemer, vertegenwoordiger van derden, of aannemer om deskundigen in de gezondheidszorg of overheidsfunctionarissen aan te moedigen om onze producten of diensten te kopen. Voordat u iemand in dienst neemt als werknemer, als een vertegenwoordiger van derden, of als aannemer dient u toestemming te verkrijgen van de plaatselijke nalevingfunctionaris of WBO president. Dit betekent dat u hen alle relevante informatie dient te verstrekken met betrekking tot de kwalificaties en de achtergrond van de kandidaat, alsmede de voorgestelde positie. U mag niet toestaan dat personen van wie wij weten dat zij direct verwant zijn aan een deskundige in de gezondheidszorg of een overheidsfunctionaris optreden als de vertegenwoordiger of accountmanager voor die deskundige in de gezondheidszorg of overheidsfunctionaris tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de plaatselijke nalevingfunctionaris of WBO president. Behalve voor geautoriseerde transacties in verband met uw zaken, mag u geen commerciële betrekkingen hebben met DGZ s, of instituut, of organisatie die in handen is of wordt gecontroleerd door een DGZ of a directe verwante van een DGZ, tenzij u hiervoor schriftelijke toestemming heeft van de plaatselijke nalevingfunctionaris of WBO president. Wij kunnen alleen toestemming verlenen in gevallen waar bescherming wordt geboden tegen mogelijke belangenverstrengeling. Directe verwantschap betekent iedereen die in het huis woont van een deskundige in de gezondheidszorg, of de echtgenoot, echtgenote, kind, broer, zus, ouder, stiefouder, stiefbroer, stiefzus, schoonvader of -moeder, zwager, schoonzus, grootouder, kleinkind, en de echtgenoot of echtgenote van een grootouder of kleinkind van een DGZ. 06 Gedragscode en bedrijfsprincipes

10 B. ETHISCH CONTACT MET DGZ S EN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN 1. Overzicht De restricties op oneigenlijke betalingen zijn niet van toepassing op legitieme betalingen aan deskundigen in de gezondheidszorg om oprechte zakelijke redenen. In sommige omstandigheden kan het toegestaan zijn om zaken te doen met een deskundige in de gezondheidszorg, zoals voor de volgende regelingen: consultatie studietoelagen professionele vergaderingen en voordrachten onderwijs klinische studies en publicaties betalingen voor expositie-stal licentie-overeenkomst onderzoek, beurzen en donaties; en andere vormen van betalingen aan medische educatieve organisaties, medische verenigingen en opleidingsinstellingen. U mag echter geen regeling aangaan tenzij u zich aan deze code en gerelateerde procedures houdt. Het is nimmer toegestaan om financiële overeenkomsten aan te gaan met deskundigen in de gezondheidszorg om hen te belonen voor het kopen of gebruiken van een product (zie het onderdeel over oneigenlijke betalingen hierboven). 2. Beoordeling van behoeften Ieder WBO gaat alleen regelingen aan in overeenstemming met een goedgekeurd plan en budget, dat wij een beoordeling van behoeften zullen noemen. Het WBO Nalevingcommittee zal de beoordeling van behoeften minimaal één maal per jaar herzien. Ieder WBO zal alle nodige inspanningen doen om te verzekeren dat de vertegenwoordigers van derden alleen regelingen aangaan die in overeenstemming zijn met deze code en met de beoordeling van behoeften van de WBO. Het WBO Nalevingcommittee zal substantiële aanpassingen aan de beoordeling van behoeften niet goedkeuren tenzij het verzoek aanwijsbaar oprecht is en een commercieel redelijke zakenbehoefte dient dat op het moment van goedkeuring van de beoordeling van behoeften niet was voorzien. Een commissie van managers zal de deskundigen in de gezondheidszorg uitkiezen om consultatiediensten te verlenen in overeenstemming met de relevante procedures. De beslissing zal niet worden beïnvloed door verkoopoverwegingen. Betalingen in verband met regelingen mogen niet hoger zijn dan het goedgekeurde budget. Betalingen voor consultatiediensten mogen niet meer kosten dan de reële marktwaarde van de consultatiediensten, gebruik makend van informatie over compensatie van een onafhankelijke organisatie (indien mogelijk). De WBO Nalevingfunctionaris en Groep Ethische en Nalevingfunctionarissen dienen minimaal één keer in de twee jaar de methode om de reële marktwaarde vast te stellen te testen en goed te keuren voor ieder WBO of geografische regio binnen ieder WBO. Zie GSOP 006 Beoordeling van Behoeften Zie GSOP 007 Regelingen en Regelingen Database 3. Commissieregelingen U mag alleen een commissieregeling met een deskundige in de gezondheidszorg aangaan voor een product of dienst indien wij verwachten dat de deskundige in de gezondheidszorg een substantiële bijdrage zal leveren, of heeft geleverd, aan het ontwikkelen van het product of de dienst. Ieder WBO dient een proces op te zetten om te verzekeren dat alle substantiële bijdragen aan intellectueel eigendom, door de deskundige in de gezondheidszorg of door een groep waarin de deskundige in de gezondheidszorg actief betrokken is, worden geregistreerd. Zie GSOP 006 Beoordeling van Behoeften Zie GSOP 007 Regelingen en Regelingen Database 4. Ontmoetingen en amusement Alle ontmoetingen tussen u en deskundigen in de gezondheidszorg met betrekking tot bedrijfszaken dienen professioneel te zijn en de juiste doelstellingen te hebben. U mag verkoop, promotionele of andere zakenontmoetingen hebben met deskundigen in de gezondheidszorg om, bijvoorbeeld, producteigenschappen, verkoopvoorwaarden of contracten te bespreken. Gedragscode en bedrijfsprincipes 07

11 Alle kosten in verband met deze ontmoetingen dienen te zijn geautoriseerd en worden betaald in overeenstemming met relevante wetten en branchecodes. Wij betalen niet de onkosten voor de echtgenoot of echtgenote van de deskundige in de gezondheidszorg, of voor andere personen die niet betrokken zijn in de aangelegenheid. U dient in geen enkel geval een deskundige in de gezondheidszorg te belonen voor het kopen of gebruiken van een product. Het is toegestaan om redelijke reis- en accommodatiekosten te betalen tijdens de ontmoeting (bijvoorbeeld om faciliteiten of zware apparatuur te bezichtigen), tenzij de relevante wet, branchecode of procedure dit verbieden. Om er zeker van te zijn dat u zich op de belangrijke zaken concentreert, mag u geen enkel amusement of ontspannende evenementen of activiteiten aanbieden, zoals golf, skiën, jagen of vakanties, aan deskundigen in de gezondheidszorg. Zie GSOP 008 Onkosten voor zakenvergaderingen met deskundigen in de gezondheidszorg en Bedrijfsgesponserde Product Training en Onderwijs. 5. Bedrijfsgesponserde product training en onderwijs U mag bedrijfsgesponserde product training en onderwijs aanbieden aan deskundigen in de gezondheidszorg om hen te helpen onze producten veilig en effectief te gebruiken. Deze evenementen dienen plaats te vinden in een klinische en educatieve omgeving, zoals conferentiecentra, hotels, of onze kantoren. De locatie en beschrijving van het evenement mogen niet suggereren dat amusement of ontspannende activiteiten het voornaamste doel zijn van de ontmoeting. Indien de deskundigen in de gezondheidszorg moeten reizen om de evenementen bij te wonen kunnen wij redelijke reis- en accommodatievergoedingen betalen in overeenstemming met de relevante wetten en branchecodes. U mag geen maaltijden, drankjes, reizen of andere onkosten betalen aan gasten van de deskundigen in de gezondheidszorg, of voor ieder ander persoon, die geen duidelijk professioneel belang hebben in de informatie die tijdens de ontmoeting wordt gedeeld. Zie GSOP 008 Onkosten voor zakenvergaderingen met deskundigen in de gezondheidszorg en Bedrijfsgesponserde Product Training en Onderwijs 6. Maaltijden U mag uit beleefdheid een maaltijd aanbieden terwijl u zaken doet, zo lang u aan de volgende restricties en procedures voldoet en u zich aan de wetten en branchecodes die van toepassing zijn houdt. Maaltijden dienen bescheiden en zeldzaam te zijn en mogen geen deel uitmaken van amusement of een ontspannnend evenement, en dienen plaats te vinden in een omgeving die geschikt is voor een zakengesprek. U mag alleen een maaltijd aanbieden aan specialisten in de gezondheidszorg die de ontmoeting daadwerkelijk bijwonen. U mag geen maaltijden aanbieden aan het gehele personeel van een kantoor indien niet iedereen de ontmoeting bijwoont, of aan een echtgenoot, echtgenote of andere gast. U mag ook geen maaltijden aanbieden als u zelf niet aanwezig bent bij de maaltijd. Zie GSOP 008 Onkosten voor zakenvergaderingen met deskundigen in de gezondheidszorg en Bedrijfsgesponserde Product Training en Onderwijs Wij kunnen alle deskundigen in de gezondheidszorg bescheiden maaltijden aanbieden en conferenties houden in verband met deze evenementen. Deze maaltijden dienen bescheiden te zijn in waarde (en tijd), binnen de educatieve of trainingsdoelen te vallen en in overeenstemming met de wetten en branchecodes die van toepassing te zijn. 08 Gedragscode en bedrijfsprincipes

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes

Herzien mei 2010. *smith&nephew. Gedragscode en bedrijfsprincipes Herzien mei 2010 *smith&nephew Gedragscode en bedrijfsprincipes Gedragscode en bedrijfsprincipes 1 GEDRAGSCODE EN BEDRIJFSPRINCIPES VAN SMITH & NEPHEW mei 2010 Inhoud I. BEDRIJFSPRINCIPES........................

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE THE WARRANTY GROUP, INC. ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Goedgekeurd door de Raad van Bestuur: 16 januari 2007 Eerste herziening door middel van goedkeuring door de Raad van Bestuur: 18 oktober 2011 Tweede herziening

Nadere informatie

Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE. 06-100GL v. 2.0

Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE. 06-100GL v. 2.0 Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE 06-100GL v. 2.0 Brief van uw CEO Beste collega's, Juli 2015 In onze bedrijfstak spelen vele complexe factoren een rol. Om omstandigheden die ethische vragen

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken

Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken CSL Limited Juli 2013 Inhoud > < vorige pagina Inhoud volgende pagina > Onze code voor verantwoorde bedrijfspraktijken Klantgerichtheid. Innovatie. Integriteit.

Nadere informatie

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Inhoud De Fujitsu Way... 3 De Fujitsu Way en de Global Business Standards... 3 Internationaal perspectief... 4 Naleving binnen Fujitsu... 5 Waarom

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton

GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton GEDRAGSCODE Beleid en Verplichtingen voor het Werken bij Hilton INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 Beleidsverklaring...1 Verplichtingen krachtens

Nadere informatie

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid

Een bericht van Richard Tobin We dragen allen verantwoordelijkheid GEDRAGSCODE A Onze belangrijkste taak is te streven naar deugdzaamheid in ons handelen. Onze innerlijke balans en zelfs ons bestaan hangen ervan af. Alleen deugdzaam handelen kan het leven mooi en waardig

Nadere informatie

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken

Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken The Way Onze Gedragslijn van Verantwoordelijke Zaken Onze gedragscode voor verantwoord ondernemen Boodschap van de Chief Executive De meest constante

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Integriteit voorop: de Gedragscode. voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven. Gids van Air Products voor ethisch zakendoen

Integriteit voorop: de Gedragscode. voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven. Gids van Air Products voor ethisch zakendoen Integriteit voorop: de Gedragscode voor medewerkers van Air Products en bijbehorende bedrijven Gids van Air Products voor ethisch zakendoen Inhoudsopgave Brief van onze CEO 3 Overzicht 4 Integriteit: We

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

GOED VOOR DE MENS GOED VOOR HET MILIEU VERPLICHT TOT EERLIJKHEID INTEGRITEIT BILLIJKHEID. Afbeeldingsgebied. Bedrijfsnormen

GOED VOOR DE MENS GOED VOOR HET MILIEU VERPLICHT TOT EERLIJKHEID INTEGRITEIT BILLIJKHEID. Afbeeldingsgebied. Bedrijfsnormen GOED VOOR DE MENS GOED VOOR HET MILIEU VERPLICHT TOT EERLIJKHEID INTEGRITEIT BILLIJKHEID Afbeeldingsgebied Bedrijfsnormen ROBERT F. FRIEL, VOORZITTER EN CEO INLEIDING PerkinElmer houdt zich bij het zakendoen

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

TERUMO BCT GEDRAGSCODE. Unlocking the Potential of Blood

TERUMO BCT GEDRAGSCODE. Unlocking the Potential of Blood TERUMO BCT GEDRAGSCODE Unlocking the Potential of Blood INHOUDSOPGAVE MISSIE, VISIE, WAARDEN 6 PRINCIPES VAN ETHISCH GEDRAG 8 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ELKAAR 12 VERANTWOORDELIJKHEDEN TEGENOVER ONS

Nadere informatie

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct)

Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Wereldwijde gedragscode (Code of Conduct) Presteren met een doel voor ogen Wereldwijde gedragscode 3 Brief van onze voorzitter en CEO 4 PepsiCo Waarden (Values) Het doel achter onze prestatie 5 Op een

Nadere informatie

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering

Nadere informatie

GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING

GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING NEDERIGHEID VASTBERADENHEID INTEGRITEIT GIDS VOOR ETHISCHE BEDRIJFS VOERING HUMOR EDITIE 2015 MOED Het Juiste Gedrag, Elke Dag! INHOUD 01 Boodschap van de Voorzitter en Chief Executive Officer 03 Ons Engagement

Nadere informatie

Woord van onze voorzitter

Woord van onze voorzitter GEDRAGSCODE Woord van onze voorzitter Team Allegis Group, Sinds ons bedrijf werd opgericht in 1983, is Allegis Group Companies een organisatie van mensen die allen gedreven zijn om succesvol te zijn en

Nadere informatie

Een bericht van de CEO

Een bericht van de CEO Gedragscode Een bericht van de CEO Team Avnet, Als leider op het gebied van internationale technology distribution heeft Avnet door zijn internationale activiteiten een reputatie opgebouwd door het leveren

Nadere informatie

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode

De waarde van integriteit. Zakelijke Ethiekcode De waarde van integriteit Zakelijke Ethiekcode 01 Bericht van de Algemeen Directeur... 02 Bericht van de Algemeen Directeur... 04 Loyaliteit aan onze waarden... 06 Werken met onze Code... 10 Onze verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

Marquard & Bahls. Gedragscode

Marquard & Bahls. Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Marquard & Bahls Gedragscode Inhoud Bericht van de Raad van Bestuur... 3 Strategische aanpak... 4 Visie & Missie... 4 Prioriteiten... 4 Waarden... 5 Filosofie... 5 Zaken &

Nadere informatie

Code voor zakelijk gedrag en ethiek

Code voor zakelijk gedrag en ethiek Code voor zakelijk gedrag en ethiek Alle teamleden Bericht van de CEO Namens ons allemaal bij Black Box ben ik er zeer verheugd over dat u deel uitmaakt van ons team. Doordat we al sinds 1976 uitstekende

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie