Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma IP&A Drechtsteden. Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Programma IP&A Drechtsteden Jaarverslag 2009 Drechtsteden, april

2 Inhoud 1. Inleiding Hoogtepunten en vooruitzichten... 5 Hoogtepunten... 5 Trends Organisatie programma IP&A... 9 Wat IP&A doet... 9 Werkwijze van het programma IP&A... 9 Organisatiestructuur programma IP&A Samenwerking in de regio Afstemming in de regio Deelprogramma s Deelprogramma I: Automatisering en architectuur Deelprogramma II: Regionale informatievoorziening & processen Dienstverleningsprojecten: modern en vraaggericht Basisregistraties: gegevens altijd correct en beschikbaar Nieuwe wet-en regelgeving projecten Projecten bedrijfsvoering: sneller, slimmer & goedkoper Deelprogramma III: Lokale Projecten Deelprogramma IV: Projecten Servicecentrum Financiën Contact

3 1. Inleiding Voor u ligt het jaarverslag IP&A Drechtsteden IP&A staat voor informatievoorziening, processen en automatisering. Die naam geeft al aan dat het niet gaat om hard- en software alleen, maar om daadwerkelijke veranderingen in de bedrijfsprocessen en de inrichting van (moderne) informatiesystemen die daarvoor nodig zijn. Hoewel het programmaplan in juni 2008 door de Drechtraad is vastgesteld, startte het programma feitelijk al medio Dat was het moment waarop de Drechtsteden tot de conclusie kwamen dat de optelsom van alle lopende veranderingen te groot was. Het voormalige programma Drechtsteden Digitaal en het besturingsplan voor de oprichting van onder andere het Servicecentrum Drechtsteden en Gemeentebelastingen Drechtsteden zorgden voor veel veranderingen tegelijkertijd. En daar kwamen uitdagingen voor vernieuwingen binnen de gemeenten nog eens bovenop. Uitdagingen die we nu samenvatten met NUP (Nationaal Uitvoering Programma dienstverlening en e-overheid). De Drechtsteden hebben een totaal andere programmatische aanpak gekozen voor het succesvol uitvoeren van het bestuursplan. Al snel bleek dat de totale ambitie niet geheel op de oprichtingsdatum van het Servicecentrum ( ) gerealiseerd kon zijn. De totale opgave moest worden uitgesmeerd over zo n 3,5 jaar. Dat leidde tot het IP&A plan dat in juni 2008 is vastgesteld. Ieder kwartaal wordt uitgebreid gerapporteerd over de voortgang van dit plan, maar dit is voor het eerst dat er ook een meer populair jaarverslag verschijnt. Na 2,5 jaren praktijk kunnen we vaststellen dat het programmatisch werken zijn vruchten heeft afgeworpen voor de Drechtsteden. De uitvoering van het bestuursplan is veiliggesteld. Stapsgewijs zijn de processen en informatiesystemen van wel 8 á 9 verschillende uitvoeringspraktijken grotendeels gestandaardiseerd binnen het Servicecentrum en Gemeentebelastingen Drechtsteden e.d. Samen vormden deze projecten het programma Projecten SCD (4A). Dit programma is ruim binnen budget is gerealiseerd. Qua technologie was de opgave tweeledig. Met de komst van een regionaal servicecentrum moesten medewerkers op meerdere locaties binnen de Drechtsteden kunnen werken. Medewerkers van het Servicecentrum moesten met hun eigen applicaties en bestanden ook op gemeentehuizen kunnen werken en omgekeerd. Ook deze doelstelling is ruim binnen budget gerealiseerd (programma 4.B). De lange termijn betrof het vernieuwen en standaardiseren van de gehele ICT-Infrastructuur van de Drechtsteden (programma 1). Dit betekende 1 regionaal netwerk en rekencentrum, het vervangen van alle PC s en verplaatsen van alle databestanden en applicaties van de oude computeromgevingen naar het nieuwe regionale rekencentrum. Dit was en is geen gemakkelijke opgave, niet in de laatste plaats door achterstallig onderhoud aan de oude ICT netwerken en ontoereikende beheer. Daar bovenop bleek het aantal werkplekken en het aantal gebruikte applicaties veel hoger te zijn dan vooraf begroot. Gelukkig vallen de materiële kosten mee, zodat de totale kosten op de lange termijn in lijn zijn met het begrote werkplektarief. Ondanks de extra kosten voor het opheffen van achterstallig onderhoud en ontoereikend beheer. We hebben op dit moment meer dan 1000 PC s vervangen en ruim 500 3

4 applicaties verplaatst en we verwachten grotendeels klaar te zijn rond de jaarwisseling 2010/2011. De regionale projecten (Programma 2 wordt bekostigd uit de 6,50 bijdrage per inwoner per jaar) betreffen wet- en regelgeving, basisregistratie zoals de BAG, dienstverlening en bedrijfsvoering. Een breed scala dus, waarbij we samenwerken met veel geledingen in de regio. Op dit gebied is sprake van een behoorlijke dynamiek. Daarom hebben we de behoeften van de gemeenten in kaart gebracht en doen we op verzoek van de gemeenten (op ambtelijk niveau) een verzoek tot bekostiging van een aanvullend IP&A plan voor 2010 t/m Ook voeren we lokale projecten uit op verzoek van de individuele deelnemers. Deze vormen deelprogramma 3. Deze lokale projecten zijn goed verlopen en ook daar blijven we gemiddeld ruim binnen budget. Qua uitvoering lopen met name de informatieprojecten helemaal niet slecht en zijn de technische projecten nu in control. Landelijk gezien zijn de Drechtsteden zeker de snelle volger die de Drechtsteden willen zijn. Toch zijn er een paar zorgen. Het programma is heel breed en raakt heel veel facetten van de bedrijfsvoering. En die hoeveelheid samen met de regionale dimensie van 8 á 9 deelnemers maakt het geheel complex, ondanks een duidelijke structuur, organisatie en rapportagecyclus. De aanpak van de op die complexiteit afgestemde programmaorganisatie sluit nog niet altijd aan op de werkwijzen van gemeenten. Dat uit zich bijvoorbeeld in een gevoel dat een gemeente wel formeel, maar praktisch gezien - onvoldoende als (mede)opdrachtgever kan fungeren. En, hoewel dat gevoel het vertrouwen wel eens op de proef stelde, lijkt dat de laatste tijd aanmerkelijk beter te voelen. Een volgend punt van aandacht is de inhuur van extern personeel. Een aantal interne I&Adeskundigen heeft hun kwaliteit zonder twijfel aangetoond. Ze vervullen cruciale rollen in de uitvoering van het programma en halen hier een grote portie arbeidsvreugde uit. Toch is de afhankelijkheid van extern personeel nog te groot en hebben de Drechtsteden onvoldoende oog voor de kwaliteit. Het Servicecentrum doet dan ook terecht voorstellen om de pool van eigen deskundigen uit te breiden, maar een meer structurele bekostiging van regionale programma is daarvoor nodig. Het programmatisch werken heeft ervoor gezorgd dat de Drechtsteden zich blijven ontwikkelen tot moderne, krachtige dienstverleners. We hopen dat we de ervaringen vanuit dit programma kunnen hergebruiken in het Innovatie Programma Drechtsteden en de brede doorlichtingen en dat uit de verbinding tussen de regionale programma s een krachtige veranderorganisatie groeit, die de Drechtsteden in staat stelt om de toekomstige opgaven met succes te vervullen. Het CIO-office neemt de handschoen op. Math Muijres, CIO Drechtsteden 4

5 2. Hoogtepunten en vooruitzichten We staan in de regio op een breekpunt. We gaan weer een nieuwe periode in. En dan niet alleen een nieuwe raadsperiode, maar ook een nieuwe periode van verdergaande samenwerking en professionalisering. Qua informatisering wordt dit breekpunt duidelijk met de komst van een nieuw vijfjarenplan: het IP&A-plan Samen met alle deelnemers kijken we terug op 3 jaar regionale informatisering en automatisering. En we kijken naar de komende 5 jaar, waarin de gemeente hét loket voor de overheid wordt. Math Muijres Ondanks alle verschillen kiezen we er als regio toch voor om onderwerpen samen op te pakken. De wil is er om over de verschillen heen te stappen. Ton Mol, beleidsadviseur I&A. Hoogtepunten Hans Tanis (wethouder Drechtstedenbestuur met in 2009 IP&A in zijn portefeuille) en Math Muijres (CIO Drechtsteden) blikken terug. Moeilijke start Ieder begin is moeilijk. Dat gold ook voor het programma IP&A. Zeker het creëren van één ICT netwerk voor de hele regio blijkt zwaarder dan voorheen in geschat. Math Muijres (CIO Drechtsteden) legt uit hoe dat kwam. Oude netwerken functioneerden slechter dan we voorheen dachten. Door teveel achterstallig onderhoud moesten we ook aanpassingen doen aan de oude netwerken. Bovendien was er onvoldoende kennis intern aanwezig voor het hele traject. Maar over dit dieptepunt zijn we heen. We hebben een hoop geleerd van de overzetting van Hendrik-Ido-Ambacht, die toch min of meer proefkonijn waren. Zonder de inzet en het vertrouwen van deze gemeente was het niet gelukt. Inmiddels zit de vaart er weer in en gaat de ene na de andere Drechtstedenorganisatie over op het nieuwe, regionale netwerk. 5

6 Als je zorgt dat alles op de werkplek werkt, creëer je ruimte om verder te kijken. Zo simpel is het. Jos Boer, accountmanager SCD Belangrijke bijdrage oprichting servicecentrum Vanuit een hoop IP&A projecten is gewerkt aan het laten Hans functioneren Tanis van het servicecentrum. Denk bijvoorbeeld aan de 500 werkplekken (qua ICT) aan de Noordendijk, het terugbrengen van applicaties voor financiën en facilitair management en het bouwen en de eerste invulling van het virtuele serviceplein. Als je kijkt dat we pas 2 jaar bezig zijn, vind ik dat een presentatie van formaat. Het samenvoegen van 7 culturen, organisaties en alle bijbehorende werkwijzen is een omvangrijke klus, die wij als Drechtsteden wel geklaard hebben, vertelt Hans Tanis. Het servicecentrum is nog niet klaar. We moeten nog verder stabiliseren en verbeteren. Het programma IP&A kan hier een belangrijke rol inspelen. We moeten kijken hoe we nog slimmer en praktischer kunnen werken. Deze stappen horen ook gewoon bij de fase waarin het servicecentrum zich nu bevindt. Schroevendraaier in de hand Math Muijres: Als samenwerkingsorganisatie Drechtsteden zijn we enorm gegroeid. In 2007 stond ik nog letterlijk met een schroevendraaier aan het netwerk te sleutelen om een acute storing op te lossen. Nu is de rol van informatisering en automatisering erkend in de regio. We weten dat we niet zonder kunnen. Hans Tanis (wethouder Drechtstedenbestuur) Trends Wat kunnen we verwachten de komende jaren? We blikken alvast vooruit samen met Hans Tanis (wethouder Drechtstedenbestuur), Math Muijres (CIO Drechtsteden), Ton Mol (beleidsadviseur I&A), Henk Willem Langhorst (contramal gemeente Sliedrecht), Pieter van Loon (contramal gemeente Zwijndrecht) en Jos Boer (accountmanager SCD). Breder kijken dan alleen ICT Volgens Hans Tanis en Math Muijres is het belangrijk om naar de hele keten te kijken. De hele keten draait om samenwerking. ICT is één schakel van de keten en is niet leidend. We mogen de andere schakels, zoals Personeelszaken, Communicatie en 6

7 Verder kijken dan alleen de ICT. ICT is geen doel, maar een middel. Bij veranderingen moet aan alle aspecten (organisatie, cultuur, communicatie én techniek) aandacht besteed worden. Dan is de kans dat de beoogde doelen gehaald worden, bijvoorbeeld betere dienstverlening, groter. Bedrijfsvoering Ton Mol, beleidsadviseur I&A. niet vergeten, aldus Hans Tanis. Math Muijres vult aan: ICT mag geen doel op zich worden. ICT projecten zijn mooi, maar zijn altijd bedoeld ter ondersteuning of verbetering van iets. Daarom kijken we als Drechtsteden steeds breder. De invoering van de Omgevingsvergunning is een goed voorbeeld van ketensamenwerking. De invoering heeft gevolgen voor de ICT, maar ook voor de organisatiestructuur, samenwerkingspartners zoals de Milieudienst Zuid- Holland Zuid (wie gaat deze vergunningen afhandelen?) en voor de communicatie naar de burger. Bezuinigingen In de komende jaren moeten miljarden bezuinigd binnen de gehele Nederlandse overheid. Dat gaan de gemeenten merken. Hoewel er minder geld komt vanuit het rijk, wordt van gemeenten nog steeds verwacht dat ze inspelen op de veranderende maatschappij en nieuwe regels en wetten in voeren. Kortom steeds meer taken en minder geld. Juist daarom moeten we gebruik maken van onze gezamenlijke kracht als Drechtsteden. Samen doen is nog altijd goedkoper dan ieder voor zich, vertelt Math Muijres. Henk Willem Langhorst (Sliedrecht) ziet ook nog een mogelijkheid om binnen het programma te besparen. Omdat we als gemeenten continue moeten blijven veranderen, verwacht ik dat goede projectleiders nodig blijven. Niet alleen de komende 5 jaar. Daarom is het verstandig om te investeren in een groep vaste projectleiders. Nu worden de meeste projectleiders extern ingehuurd. Door deze (deels) te vervangen door interne projectleiders scheelt dat in de kosten en blijft kennis behouden voor de regio. Regiegemeenten Een 3 e trend die in de regio werd genoemd is die van gemeenten als regisseurs. Als gemeenten willen we ons steeds meer richten op onze primaire taken, zoals paspoorten verstrekken, vergunningen verlenen, zorg dragen voor een goede inrichting en onderhoud van de openbare ruimte e.d. De overige taken besteden we het liefst zoveel mogelijk uit, vertelt Henk-Willem Langhorst (Sliedrecht). Drechtsteden als snelle volger Ton Mol (beleidsadviseur I&A) heeft voor het vernieuwde IP&A-plan met vrijwel alle directies en MT s van alle deelnemers gesproken over de ambities van de Drechtsteden. Uit deze gesprekken bleek dat de Drechtsteden zichzelf graag zien als snelle volger. Dat betekent dat we als Drechtsteden niet met alles de 1 e hoeven te zijn. We kiezen bewust om niet als 7

8 koploper de initiële technologische risico s te lopen, maar technologie die zichzelf heeft bewezen wel snel willen overnemen. Steeds meer en verder samenwerken Volgens Pieter van Loon (Zwijndrecht) werken we steeds meer samen in de Drechtsteden. Niet alleen door onze afdelingen samen te voegen in het servicecentrum of door IP&A projecten, maar ook door elkaar op te zoeken. Steeds meer medewerkers vormen met collega s uit andere Drechtstedenorganisaties vakgroepjes om kennis te delen over een specifiek onderwerp. Ook Jos Boer (SCD) ziet dat het samenwerken en afstemmen steeds beter gaat in de regio. De afstemming met verschillende gemeenten is de afgelopen jaren verbeterd. Het bewustzijn dat we elkaar nodig hebben is sterk gegroeid. Ik verwacht dat dit bewustzijn de komende jaren alleen nog maar groter en sterker wordt. Pieter van Loon met Terry van Ditmars (raadsgriffier Zwijndrecht) in de papierloze Raadzaal van Zwijndrecht: bits en bites in de praktijk. 8

9 3. Organisatie programma IP&A De materie van wat het programma precies doet is lastig te omschrijven. Dat merkte ik met name toen we begin van het jaar een informatieavond hielden voor de Drechtraad. Samen met Math Muijres, Ina Sjerps en Rob Beek hebben we het programma en de noodzaak geprobeerd uit te leggen. Hans Tanis, wethouder Drechtstedenbestuur,in 2009 portefeuillehouder organisatieontwikkeling en IP&A Drechtsteden. Wat IP&A doet Het programma IP&A is verantwoordelijk voor goede projectresultaten richting de Drechtstedenorganisaties. Kort door de bocht zorgt IP&A voor de apparatuur en applicaties op de werkplek, die medewerkers in staat stellen inwoners en bedrijven beter van dienst te zijn. Maar IP&A doet dit in de breedste zin van het woord. Uiteenlopende activiteiten die nodig zijn om bijvoorbeeld een nieuwe wet goed te laten functioneren bij 1 of meerdere deelnemers kan binnen een IP&A project vallen. Dit kan uiteenlopen van het opstellen van of adviseren over functieprofielen tot het (her)ontwerpen van processen. Mooi gezegd: we (her)ontwerpen, ontwikkelen en voeren (ICT) oplossingen (producten) in op het gebied van informatievoorziening en automatisering. Maar we houden ons ook bezig met het digitaliseren en tegelijk optimaliseren van werkprocessen. Denk hierbij aan het digitaal afhandelen van parkeervergunning aanvragen of evenementvergunningen. Werkwijze van het programma IP&A Binnen het programma werken we projectmatig. Dit heeft als voordeel dat we als programma onderwerpen gestructureerd regionaal dan wel lokaal oppakken. Bovendien maakt projectmatig werken controle op budget en planning mogelijk. Afstemming beleid en architectuur Voordat projecten van start gaan toetst de afdeling informatiserings-en automatiseringadvies en beleid (IAB) de voorgestelde oplossingen. IAB toetst of de oplossingen passen binnen de afspraken die we regionaal hebben gemaakt op de gebieden informatisering en automatisering (I&A). Deze afspraken zijn door IAB vertaald naar I&A beleid en de architectuur. Een voorbeeld van zo n afspraak is: aan welke voorwaarden moet een nieuwe applicatie voldoen om te kunnen werken binnen ons netwerk?. De afdeling IAB adviseert het 9

10 netwerkberaad en de CIO over de te maken afspraken. Daarnaast werkt IAB de afspraken uit en bewaakt de naleving ervan. Start van een project Een project start altijd met een vraag, probleem of verzoek vanuit een of meerdere deelnemers. Als in overleg met de deelnemers en het servicecentrum wordt besloten dat het betreffende onderwerp bij het programma IP&A thuishoort starten we een vooronderzoek. In het vooronderzoek wordt het vraagstuk verder onderzocht en een businesscase gemaakt. In de businesscase staan de kosten, baten, randvoorwaarden en omvang van het project omschreven. Bij regionale projecten besluiten de gemeentesecretarissen vervolgens op basis van het vooronderzoek en de businesscase of er een project wordt gestart voor het vraagstuk. Tijdens het project Het project wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met de betreffende deelnemer(s) en het servicecentrum. Afstemming gebeurt regelmatig met lokale stuur- en werkgroepen en de IP&A programmamanagers. Daarnaast wordt vanuit het programmabureau de voortgang van de projecten en het programma als geheel bewaakt. Hierbij wordt gelet op kosten, functionaliteit en doorlooptijd. Hierover wordt periodiek gerapporteerd, zowel naar de lokale als regionale opdrachtgevers. Na het project Het project is afgerond als de deelnemer(s) akkoord zijn met de oplossing voor het vraagstuk. Met het tekenen van een officieel opleverdocument is het project afgerond. 10

11 Organisatiestructuur programma IP&A Netwerkberaad: is opdrachtgever van het programma IP&A en bepaalt welke projecten IP&A uitvoert. De CIO Drechtsteden is de schakel tussen het programma en het netwerkberaad. Het netwerkberaad bestaat uit de zes gemeentesecretarissen van de Drechtstedengemeenten en de directeur/secretaris Drechtsteden. De directeur van Zuid-Holland Zuid sluit aan bij bepaalde onderwerpen zoals het programma IP&A. Coördinatieplatform IP&A: bestaat uit de lokale stuurgroepvoorzitters IP&A. Het coördinatieplatform adviseert het Netwerkberaad over de uit te voeren projecten. CIO Drechtsteden: is verantwoordelijk voor de regionale IP&A strategie, beleid, architectuur, de planning en neemt de leiding in dit proces. Het programma IP&A is een uitvoering van het strategische IP&A beleid. Programmabureau: is het stafbureau van de CIO en het programma IP&A. Hier zijn de taken financiën, control, communicatie en het secretariaat belegd. Beleid & architectuur: de afdeling IAB (voluit: informatisering-en automatiseringsbeleid en advies). Deze afdeling ondersteunt direct de CIO met betrekking tot beleid en architectuur en wordt daarom ook wel de CIO office genoemd. Programmamanagers: sturen de projectleiders aan. 11

12 4. Samenwerking in de regio Bij ieder IP&A project spelen drie partijen een cruciale rol; de deelnemers als opdrachtgever(s), de beheerorganisatie (Servicecentrum Drechtsteden) het programma IP&A zelf. Samenwerking is wellicht de grootste succesfactor van ieder project. Verantwoordelijkheden lokale organisaties Ieder project is in meer of mindere mate afhankelijk van één of meer opdrachtgevers. Voor het project is vaak inhoudelijke kennis (informatie) en capaciteit (personeel) nodig uit de organisatie van de opdrachtgever. Hoewel het programma de opdrachtgever hierover adviseert, is de lokale organisatie zelf verantwoordelijk voor het leveren van voldoende capaciteit, inhoud en organisatorische aspecten. De lokale organisaties werken bij de informatisering- en procesprojecten ook op deze manier. Als gemeente zijn we zelf verantwoordelijk voor onze eigen doelstellingen. Ook als IP&A een project voor ons uitvoert blijven we zelf eigenaar. Het programma IP&A is een hulpmiddel, maar als gemeente ben je in control. Pieter van Loon, contramal Zwijndrecht Verantwoordelijkheden beheerorganisatie Na voltooiing van het project neemt het SCD het onderhoud en beheer over. Vanuit het programma wordt geadviseerd over het in beheer nemen van het product, maar de verantwoordelijkheid ligt bij het SCD als beheerorganisatie. Het SCD kan voor haar eigen bedrijfsvoering tevens opdrachtgever zijn en heeft dus een dubbelrol. 12

13 Afstemming in de regio Afstemming binnen de regio vindt op alle niveaus plaats. Op strategisch niveau in het netwerkberaad tot operationeel niveau in projectwerkgroepen. Het aantal overleggroepen is te uitgebreid om hier allemaal te noemen, daarom beperken we ons in dit jaarverslag tot de overleggen op strategisch en tactisch niveau. Soms zijn medewerkers van het programma IP&A als deelnemer uitgenodigd en soms is IP&A zelfs initiatiefnemer. Overleg Coördinatieplatform IP&A De leden van het coördinatieplatform zijn één van de belangrijkste adviesorganen. De leden hebben een adviserende rol naar de gemeentesecretarissen en de directeuren van de Drechtsteden en Zuid-Holland Zuid. Daarnaast zijn ze ook ambassadeurs van het programma. Zij zijn het 1 e aanspreekpunt voor IP&A projectleiders en voor de eigen organisatie. Zij vergaderen maandelijks. Stuurgroep Uniforme Werkplek Omdat in 2009 en 2010 alle PC s bij de Drechtstedenorganisaties worden vervangen is deze regionale stuurgroep in het leven geroepen. Deze stuurgroep is ingesteld om het beheer van de nieuwe PC s zo soepel mogelijk over te dragen van het programma IP&A naar het SCD. Stuurgroep Afstemming IP&A/SCD-Beheer Dit gaat om zaken die uitstijgen boven de Stuurgroep Uniforme Werkplek. Wijzigings Advies Commissie Behandelt aanvragen voor wijzigingen aan de ICT architectuur waar IP&A en SCD het niet unaniem over eens zijn. Stuurgroep Dienstverlening Onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken bij het oprichten van een Klantcontactcentrum (KCC). Deelnemers Math Muijres (voorzitter), Nico Noorland (IP&A & Alblasserdam), Karel van Hengel (Dordrecht), Eric Loe (H-I-Ambacht), Erik Lam (Papendrecht), Henk Willem Langhorst (Sliedrecht), Pieter van Loon (Zwijndrecht) Reimke Hitimana (SDD), Jos Boer (SCD), Jaap Bakker (SCD), Adri van Gool (Regio ZHZ), Ton Mol (Beleidsadviseur CIO Office) Tjip Pasma (Programmasecretaris) Math Muijres (voorzitter) Jaap Bakker (SCD), Paul Wielaard (SCD), John van Eck (architect), Ben Akkerboom (IP&A) en Tjip Pasma (secretaris). Ina Sjerps (voorzitter), Maarten Schurink, (gemeentesecretaris Dordrecht en portefeuillehouder ICT in het Netwerkberaad), Math Muijres (CIO Drechtsteden), Ben Akkerboom (IP&A) John van Eck (ICT architect), Jaap Bakker (SCD), Paul Wielaard (SCD) en Tjip Pasma (secretaris). Ben Akkerboom (voorzitter), John van Eck (architect), Peter van Leeuwen (SCD), Hans Schermer (SCD), Paul Zweers (IP&A), Erik Jan Kas (IP&A) en Tjip Pasma (secretaris). Karel van Hengel (voorzitter), Astrid de Jong (Papendrecht), Jan van der Laan (Alblasserdam), Eric Loe (H-I-Ambacht), Paul Leenders (Zwijndrecht), Laurens Mourik & Aart Siebel (Sliedrecht), Lies Kersten (Dordrecht), Jan Vroom (secretaris), Sander van der Zee (SDD) en Jan Maassen (IP&A). 13

14 Het komt ook voor dat leden van het programma IP&A sporadisch worden uitgenodigd. Voorbeelden van deze overleggen zijn: - het Netwerkberaad, waar Math Muijres als CIO regelmatig wordt uitgenodigd om een toelichting te geven op een vergaderstuk of kwartaalrapportage. Ieder kwartaal ontvangen de leden de kwartaalrapportage van het programma IP&A. - Portefeuillehoudersoverleg Middelen. Ook bij dit overleg schuift Math Muijres geregeld aan. In dit overleg zitten de wethouders van de gemeenten die middelen (zoals personeel, financiën, ict) functies in hun portefeuille hebben. - Regio controllersoverleg. Math Muijres wordt regelmatig uitgenodigd om bijvoorbeeld de rapportages toe te lichten die de financiële controllers ieder kwartaal ontvangen. Nieuwsbrieven en website Ook medewerkers die niet deelnemen aan de hierboven genoemde overleggen worden geinformeerd. Dit doen we structureel via een 2-maandelijkse nieuwsbrief (de IPA Info), de website en via een informatiepagina op het intranet. 14

15 5. Deelprogramma s De onderwerpen binnen het programma IP&A zijn verdeeld in vier deelprogramma s: 1. Het eerste deelprogramma richt zich op een goede ICT infrastructuur: verbetering van de (kantoor)automatisering voor alle Drechtstedenorganisaties gezamenlijk. 2. Het tweede deelprogramma gaat over innovatieve projecten die bijdragen aan een transparante, efficiënte en effectieve in- en externe dienstverlening (ook de wettelijk verplichte projecten zoals de Basisregistraties en het Burgerservicenummer). 3. Het derde deelprogramma omvat allerlei lokale projecten; projecten die op zich niet regionaal zijn, maar wel samenhangen met of gevolgen hebben voor de regionale component (bijvoorbeeld: verhuizing van ICT- ondersteuning in Zwijndrecht). 4. Deelprogramma vier tot slot richt zich specifiek op de vorming van het servicecentrum en de onderliggende procesveranderingen (bijvoorbeeld: digitale post via Mozaiek). Samenhang tussen de deelprogramma s Hoewel de vier deelprogramma s hun eigen doelstelling hebben is er een sterke onderlinge afhankelijkheid. Zo kunnen regionale informatiesystemen niet werken als de datacommunicatie (uitwisseling van gegevens) niet eerst via Drechtnet is geregeld. Meer in het algemeen is een goede technische basis het fundament voor goed werkende informatiesystemen. Een aantal oplossingen voor het SCD (deelprogramma 4), zoals het Virtueel Serviceplein en Mozaiek Post, zijn afhankelijk van de ontwikkelingen van Mozaiek zelf binnen deelprogramma II. En de digitale dienstverlening en in de nabije toekomst organisatieontwikkelingen zoals het Klant Contact Centrum kunnen niet worden opgelost zonder het invoeren van Mozaiek Post bij het SCD in deelprogramma IV. De programmatische aanpak brengt de noodzakelijke samenhang. 15

16 5.1 Deelprogramma I: Automatisering en architectuur In Zwijndrecht werken we eigenlijk al sinds 2008 met het flexplek concept op ons lokale netwerk. Overal kunnen inloggen en werken op thin clients. Toen was het een ingrijpende verandering, maar achteraf valt het eigenlijk wel mee. Het is gek hoe snel dingen wennen. Pieter van Loon, contramal Zwijndrecht. In 2010 beschikken alle Drechtstedenorganisaties gezamenlijk over één regionaal netwerk. Deze regionale ICT infrastructuur verbindt letterlijk alle organisaties met elkaar. Hierdoor is het voor iedere medewerker met een standaard werkplek technisch mogelijk om op iedere locatie (ook thuis) in te loggen en te werken met eigen bestanden en programma s. Waar nodig blijven specifieke werkplekken voor specifieke taken beschikbaar. Wat gaat er gebeuren? Op weg naar een regionale ICT- infrastructuur worden in de periode onderstaande zaken geregeld: - inrichten van een Regionaal Rekencentrum, een plaats waar alle apparatuur staat die nodig is om een regionaal netwerk te laten draaien (servers, telefooncentrale, maar ook bijvoorbeeld koelsystemen, elektriciteitsvoorzieningen, harde schijven etc.) in feite is dit de ruggengraat van de regionale infrastructuur; - vervangen van het merendeel van de computers door PC s die werken vanaf centrale servers die in het Regionale Rekencentrum staan. - Vervangen van de telefooncentrales, toestellen en telefoonnummers. - Verbinden van alle Drechtsteden locaties aan het glasvezelnetwerk Drechtnet. - Verplaatsen van bestanden (data) en applicaties van de oude, lokale rekencentra naar het nieuwe, regionale rekencentrum. - Vervangen van de multifunctionals 1 bij de Drechtstedenorganisaties. Waarom is dit programma nuttig? Voor de individuele medewerker: - overal en altijd inloggen en werken; op iedere locatie in de Drechtsteden en vanuit huis toegang tot je eigen programma s, bestanden en mail; - bestanden gaan niet meer verloren, omdat ze centraal worden opgeslagen in het regionale Rekencentrum, waar doorlopend een back-up wordt gemaakt; - computers en systemen zijn sneller en stabieler, omdat gewerkt wordt via het glasvezelnetwerk (Drechtnet). Voor de organisatie: - Schaalvoordeel, door zoveel mogelijk gezamenlijk in te kopen besparen we aanzienlijk. Meestal door middel van een Europese Aanbesteding. Denk aan: computers, vaste telefoontoestellen, aanschaf en licenties voor applicaties. 1 Multifunctionals zijn apparaten die kunnen printen, faxen, scannen en kopiëren. 16

17 - Efficiënter in onderhoud en beheer, door applicaties, telefooncentrales en ICT netwerken te centraliseren kunnen we ze regionaal gebruiken in plaats van lokaal. Daardoor besparen we op onderhoud en beheer. Voor burgers en bedrijven: - betere beveiliging en privacybescherming, betere mogelijkheden voor dienstverlening buiten kantoortijden etc. Terugblik 2009 programmamanager Ben Akkerboom In 2009 is het Drechtnet (het glasvezelnetwerk dat alle deelnemers verbindt) klaar gemaakt voor gebruik door alle Drechtstedenorganisaties. Tevens zijn alle voorbereidingen getroffen voor het nieuwe, regionale rekencentrum om de gebruikers er naartoe te kunnen verhuizen. Eén van de voor de gebruikers meest zichtbare projecten het vervangen van de PC s op de werkplekken is gestart in het tweede kwartaal van In H-I-Ambacht is een proefverhuizing uitgevoerd en is de nieuwe infrastructuur getest. Daarna is de daadwerkelijke digitale verhuizing gestart bij de kleinere gemeenten, met H-I-Ambacht als 1 e in juni Alblasserdam is als 2 e gemeente overgezet in november Eind 2009 waren de voorbereidingen voor Papendrecht, Dordrecht en de GGD in een vergevorderd stadium. Oorspronkelijk is in 2007 ingeschat dat de totale verhuispopulatie ca 3300 werkplekken, 4000 gebruikeraccounts en 800 applicaties zou omvatten. Gaandeweg de werkplekverhuizing bleek, dat deze aantallen aan de lage kant waren. Momenteel houden we rekening met 4400 werkplekken, 5000 gebruikersaccounts en 1600 applicaties. Samenhangend met de werkplekverhuizing moet ook de data (bestanden) verhuisd worden van de oude computeromgeving naar de nieuwe omgeving. Dit is een technisch ingewikkeld en arbeidintensief proces, maar onttrekt zich aan het blikveld van de gebruikers. De voorbereiding voor H-I-Ambacht zijn eind 2009 opgestart. Nadat dit is afgerond, kunnen de oude, lokale computeromgevingen worden opgeruimd. Ook met de nieuwe digitale telefonie is in 2009 een begin gemaakt. Na afronding van de Europese aanbesteding en de selectie van een leverancier is bij het SCD een nieuwe telefooncentrale gebouwd. Vervolgens is het SCD als eerste onderdeel aangesloten op deze centrale. In januari 2010 is in het oude rekencentrum van Dordrecht een tweede telefoniecentrale opgebouwd. Deze dient als back-up voor de centrale bij het SCD. Naast dit alles is in 2009 ook gestart met een Europese aanbesteding multifunctionals (apparaten die kunnen kopiëren, printen, faxen en scannen). Het doel is om een leverancier te selecteren die voor de gehele Drechtsteden de (doorgaans sterk verouderde) multifunctionals gaat vervangen. Vooruitblik 2010 In 2010 is 90% van alle werkplekken en circa 70% van alle data verhuisd naar de nieuwe omgeving. Het restant wordt afgerond in het eerste kwartaal Vrijwel alle gebruikers worden volgens planning aangesloten op de nieuwe telefooninfrastructuur. Organisaties kunnen alleen later aangesloten worden bij afwijkende telefoniecontracten of als er specifieke telefooncentrales in gebruik zijn. Alle multifunctionals, waarvan het contract is afgelopen, worden vervangen door nieuwe. 17

18 5.2 Deelprogramma II: Regionale informatievoorziening & processen In 2010 behoren de Drechtsteden nog altijd tot de voorlopers in Nederland op het terrein van digitale dienstverlening. Grootschalige nieuwe (wettelijk verplichte) opgaven die te maken hebben met betere dienstverlening aan burgers en bedrijven zijn op regionaal niveau opgepakt. Veel veranderingen hebben geleid tot intensievere samenwerking en leiden tot structurele besparingen. Waar gaat het om? Onder de verzamelnaam regionale informatievoorziening worden in totaal zo n 30 (sub)projecten uitgevoerd. Waar het bij deelprogramma I plat gezegd gaat om kabels en beeldschermen, gaat het in dit deelprogramma II om de uitwisseling en het gebruik van gegevens en veranderingen in processen onder andere door nieuwe wetgeving. Deze projecten hebben direct effect op de werkzaamheden van een werknemer. Waarom is dit programma nuttig? Voor de individuele medewerker: maakt werkvoorraad en afhandeling van aanvragen en bezwaren overzichtelijker: van begin tot eind is helder wie welk dossier in behandeling heeft en wat de stand van zaken is. Voor de organisatie: transparante, uniforme en gestructureerde gegevensuitwisseling tussen overheden en binnen een overheidsinstantie een bijdrage aan goede managementinformatie, waarmee achterstanden tijdig opgespoord kunnen worden (keteninformatisering). Voor burgers en bedrijven: door het consequent vastleggen van gegevens in Basisregistraties hoeft een burger niet steeds zijn gegevens door te geven wanneer hij in contact treedt met een overheid informatie die bij de ene overheid bekend is, moet een andere overheid gebruiken; hoge kwaliteit van dienstverlening: steeds meer mogelijkheden om vragen, problemen etc. bij de gemeente neer te leggen op het moment en de manier die de inwoner of bedrijf zelf het meest prettig vindt van klantcontact aan een balie tot volledig digitale afhandeling van een dienst. Wanneer is dit programma afgerond? De planning van de projecten verschilt sterk. Met Mozaiek wordt al enkele jaren gewerkt, maar verschillende onderdelen worden nog doorontwikkeld. Continu worden werkprocessen aan Mozaiek Zaken toegevoegd en worden nieuwe digitale diensten beschikbaar voor burgers en bedrijven. De invoering van de Basisregistraties is een jarenlang traject, waarbij ook veel afstemming met de landelijke overheid nodig is qua inhoud, middelen of schaarse menskracht. Clusters binnen dit deelprogramma De projecten binnen dit deelprogramma zijn onder te verdelen in vier clusters: dienstverlening, basisregistraties, bedrijfsvoering en nieuwe wet-en regelgeving. 18

19 5.2.1 Dienstverleningsprojecten: modern en vraaggericht Zoveel mogelijk interne en externe producten en diensten digitaliseren met behulp van het midoffice systeem Mozaiek. Inwoners, bedrijven en collega s 24/7 informeren over de afhandeling van hun aanvraag of bezwaar. Via elk kanaal (telefoon, balie, post of digitaal) krijg je correcte en actuele informatie. Geheel volgens het dienstverleningsconcept Antwoord, zodat de 6 Drechtsteden gemeenten zijn voorbereid op hun rol in 2015 als loket voor de hele overheid. Om die transparantie te kunnen bieden aan inwoners en bedrijven digitaliseren we zoveel mogelijk producten en diensten en de bijbehorende werkprocessen. Het digitaal afhandelen van producten en diensten heet zaakgericht werken. Waarbij het werkproces wordt aangeduid als zaaktype en een individuele aanvraag of bezwaar als zaak. Terugblik programmamanager Jan Maassen In 2009 is hard gewerkt aan de dienstverleningsagenda. Hierbij stonden een aantal projecten centraal. Tot 2009 werkte vooral de gemeente Dordrecht met zaken (=gedigitaliseerde werkprocessen). In 2009 lag de nadruk juist op het invoeren van zaakgericht werken bij de andere Drechtstedengemeenten. In het begin van 2009 ging dit moeizaam. Dit is een logische ontwikkeling. Zaakgericht werken betekent immers een geheel nieuwe en transparante manier van werken. Daarnaast is het noodzakelijk dat het digitaliseren van zaaktypen gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten. Wij kunnen wel een feestje organiseren, maar het is uiteindelijk de gemeente die het (samen met de burger) moet vieren. Langzamerhand kwamen we met de gemeenten in een positieve cadans. Dit leverende vooral in het laatste deel van 2009 mooie resultaten op voor en door alle betrokken partijen. Gezamenlijk is het besef gegroeid van de noodzaak om te blijven werken aan het centraal stellen van inwoners en bedrijven om deze optimaal te bedienen. Dit optimaal bedienen heeft ook betrekking op het optimaal informeren, daarvoor is landelijk het concept Antwoord bedacht. In 2009 hebben we samen met de gemeente Dordrecht dit concept nadere invulling gegeven door het volledige productenaanbod om te vormen tot vraaggerichte informatie in plaats van aanbodgericht. Hiermee is een solide basis gelegd om dit in 2010 voor alle andere Drechtstedengemeenten toe te passen. In de loop van 2010 gaat 19

20 iedere 2 maanden 1 gemeente over. Op 1 oktober 2010 hebben alle gemeenten de productinformatie conform Antwoord op hun website. Er ligt een uitdaging voor de Stuurgroep Dienstverlening om in het beheer hiervan, op een slimme manier gebruik te maken van de kracht van de Drechtsteden. Immers een goede informatievoorziening aan inwoners en bedrijven vergt continue intensieve aandacht. In het kader van de Europese Unie is in 2009 succesvol de Europese Dienstenrichtlijn bij alle Drechtstedengemeenten ingevoerd. De richtlijn is opgesteld om belemmeringen zoals regelgeving, administratieve lasten en hoge kosten voor Europese ondernemers weg te nemen of te verminderen. Goed om hierbij te vermelden is dat de Drechtsteden door het Ministerie van Economische Zaken als voorbeeld dienden. Tegelijkertijd is de informatievoorziening aan bedrijven verbeterd. Door de invoering van de samenwerkende catalogi is de lokale informatie ook vanuit landelijke loketten beschikbaar. Dit betekent dat ondernemers, onafhankelijk van de overheidswebsite waarop ze hun zoektocht naar informatie starten, door de koppeling van catalogi altijd de gewenste producten en diensten vinden. Vooruitblik 2010 Voor 2010 is het de bedoeling om in nauwe samenwerking met de Stuurgroep Dienstverlening 3 vernieuwingen op te nemen bij het digitaliseren van werkprocessen: 1. Het clusteren van producten in productpakketten. Een productpakket kan in één keer opgepakt worden, waarbij één gemeente het voortouw neemt. Vervolgens kan dit productpakket bij alle Drechtstedengemeente (met kleine aanpassingen) worden ingevoerd. Een voorbeeld van zo n productpakket zijn meldingen openbare ruimte. In Dordrecht zijn deze producten gedigitaliseerd en deze worden nu met kleine wijzigingen ingevoerd bij de andere gemeenten. 2. Nog meer streven naar zoveel mogelijk hergebruik van digitale werkprocessen, waarbij het uitgangspunt geldt: hergebruik of leg uit. Tot en met 2009 werden werkprocessen per afdeling gedigitaliseerd. Kon het digitale werkproces vervolgens hergebruikt worden in de regio, dan was dat mooi meegenomen. Vanaf 2010 wordt het hergebruiken van zaaktypen een stuk minder vrijblijvend. 3. Verbeteren van de werkprocessen. Om dit te bereiken moeten werkprocessen die worden herontworpen voldoen aan de vereisten vanuit de regionale visie op de dienstverlening: kwaliteit, efficiency en lokale eigenheid. De stuurgroep Dienstverlening gaat hiermee een stap verder dan in de jaren ervoor. Waar lokale afdelingen eerst zelf mochten bepalen op welke manier zij hun werkproces wilden digitaliseren neemt vanaf 2010 de stuurgroep hierin een sturende en verantwoordelijke rol. Op regionaal niveau wordt gekeken hoe de werkprocessen het beste kunnen worden ingericht. Dankzij de aandacht voor de lokale eigenheid blijft de gemeente voor inwoners en bedrijven het aanspreekpunt. 20

ELO-BMW rapportage 2009

ELO-BMW rapportage 2009 ELO-BMW rapportage 2009 Verslag ELO-BMW, NUP aanpassingen Opgesteld door: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: e-adviseur: Documentnaam: Datum: Versie: Johan Niemeijer (EGEM i-teams) Gemeenten Bedum, De Marne,

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld

Geef burgers en bedrijven waar voor hun geld pagina 1 i-nupdate 04 Eén digitale overheid: betere service, meer gemak is het motto van de overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid: i-nup. Via deze krant delen we inspirerende

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre

Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Onderzoek effectiviteit van het ICT-beleid van de gemeente Waalre Uitgevoerd door van Tongeren en Trimp in opdracht van de Rekenkamer Waalre juni 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanpak van het

Nadere informatie

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT

WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT WEERT HEEFT ANTWOORD DIENSTVERLENING IN DE GEMEENTE WEERT Weert heeft Antwoord Dienstverlening in de gemeente Weert 2011-2014 Gemeente Weert, 14 juni 2011. portefeuillehouder dienstverlening: burgemeester

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

Realisatieplan Route naar E-Wormerland

Realisatieplan Route naar E-Wormerland Realisatieplan Route naar E-Wormerland Gemeente Wormerland Programmaorganisatie INHOUDSOPGAVE 0. SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 8 2. UITGANGSPUNTEN ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING... 12 3. PRAKTISCHE

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan 2014-2016

Informatiebeleidsplan 2014-2016 Informatiebeleidsplan 2014-2016 Datum 18-09-2013 Auteur Bram Verrips Versie 1.2 Versiebeheer Versie Datum Aanleiding 0.1 2-8-2012 Eerste concept 0.2 23-8-2012 Aanvullingen Dirk Jan Wassenaar 0.3 6-9-2012

Nadere informatie

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord

Op naar Antwoord. fase. Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4. Antwoord Op naar Antwoord Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking4 fase Antwoord Op naar Antwoord fase 4 Betere dienstverlening door sturen, procesinnovatie en samenwerking Opdrachtgever

Nadere informatie

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016

SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 SLIMMER VERBINDEN Informatie Beleidsplan 2013-2016 Vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 11 maart 2013 Maart 2013 versie 0.13 Samenvatting Het informatiebeleid 2013-2016 De

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden

Rekenkamercommissie Coevorden. Meer raad voor ICT. Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden Meer raad voor ICT Onderzoek naar de sturings- en controlemogelijkheden van de gemeenteraad op ICT-kosten in Coevorden Rekenkamercommissie Coevorden - G.A. Zoons - drs. A.J.M.

Nadere informatie

EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal

EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal EGEM-i-plan / I&A-plan 2012-2015 West Maas en Waal Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding...

Nadere informatie

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009

visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 visie publieke dienstverlening 2014 naar de Groningse maat gemeente Groningen, oktober 2009 Inhoud 1 Inleiding en samenvatting 3 1.1 Plaatsbepaling 3 1.2 Herijking oude visie 4 1.3 De mening van de burgers

Nadere informatie

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c

Digitaal Evenwicht. Balans tussen functionaliteit en kosten. Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c Digitaal Evenwicht Balans tussen functionaliteit en kosten Auteur: Gert-Jan Ossevoort Datum: 10 januari 2013 Versie: 1.1c DSPDF_492B_31313132353936323931.DOC 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Managementsamenvatting...

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010

Voortgangsrapportage. e-overheid. Voorjaar 2010 Voortgangsrapportage e-overheid Voorjaar 2010 Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Voorbeeldprojecten NUP 4 Hoofdstuk 3 Realisatie van de basisvoorzieningen 8 3.1 Elektronische toegang tot de overheid

Nadere informatie

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland

I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland I&A plan 2014 2017 Gemeente Koggenland December 2013 D e f i n i t i e f *D13.002978* D13.002978 Inhoudsopgave 1 I n l e i d i n g 3 2 V e r a n t w o o r d i n g 2 0 1 3 4 2.1 Toelichting 2013 4 2.2 Financieel

Nadere informatie

ICT beleids- en uitvoeringsplan

ICT beleids- en uitvoeringsplan ICT beleids- en uitvoeringsplan Informatievoorziening en Automatisering 2012-2015 ICT beleid 1.4 [22-08-2012 - definitief] gemeente Boxtel Documentbeheer Afdeling Concern en Dienstverlening / Team Organisatie

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin?

I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? MOOI VAN BUITEN! En de informatie erin? EENVOUDIG informatie verkrijgen = MINDER moeite= GOEDKOPER in bedrijfsvoering = MEER voor de klant! I-VISIE BELEIDSKADERS 2005 2009 Informatie eenvoudig, snel en

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 1 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal

digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal digitaal veenendaal rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente veenendaal oktober 2011 Digitaal Veenendaal Rekenkameronderzoek naar de digitale dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag

1digitale overheid: betere service, méér gemak. fficiënt vraag centraal Snel en er eén overheid Geen overbodige. ant en aanspreekbaar Efficiënt Vraag 1digitale overheid: betere service, méér gemak Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen rbodige vragen Transparant en aanspreekbaar ciënt Vraag centraal Snel en zeker Eén overheid Geen overbodige

Nadere informatie