! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2"

Transcriptie

1 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, ( * " & / " " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) /

2 / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < = : / 9, ) / / $ 6 7, / 8 ( ) 9 # > 8 " / 5 + 0, # ", / - - 2,,. ", 2! "#, / / / / & 2 "), -? : & 2 / "! "# $ %,! ", ( * /, 5, : " 1

3

4 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Begroting 2009 INHOUDSOPGAVE!" # $ % & ( # % ) *+,# $ "-# *. " % / (. %! ( *#+ )! 0 # " 12 %! "" %% 3 ) )

5

6 # $ % & $ ( # ) ) * $ " # + # 4 " 5 # 5 5 " 6 + # 5 # - #5" +" 5 # # # # - # # 5 # # 8# +" $ + 5 *.. 9#6 1-2 # ## " $ : # " # ; # 5 +" : 5 5" 5 55"+ # #6 #5 # < 4 " # # # " #5 $ + # # = - 9 # #6 + " "# - 5 # " + ) # # # $ < " # + " 5 9 " & " > > # # : - # : " - +"6 5 " "" " - & $ 5 " # + " 5 - # ) * ) ) & # - $ # " # 9. +" - # 9.= 9+ -5" -# - -+" # - 5 5# & +" + 4 +" #, #+ # ) +" - # # 5"+ )! ; # # +" # - # & - #+ # : # - # ; # " " # 9.! $

7 7 # $ 16$?2 5 # ) 16(?2 " # # $ # 6 # 6(%? -! $ 5 # -5 9" " 5 #5 56 " # 6)(? " #." - " -! 5 5 # $ #5 " # 16?2 "+ 16%?2 - & - # = "" ) " ) " #+ " ) # " 6? # 1 2 & # 6? -! "" - +" # )? = #? "#6 + # 6)(? " - + +" # # 40 o o o!" # o # o o *+ - " & # # +" " #5 + : # 5 *5= # " 5 - # #-! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ # *# # ## 5 # # # & $ +" # ) * # # - 9.= 5" - " " 6)(?! # # 4 5 A % #" #, = # *+ + " - # # # 8=: ) " $ # # ""# ; -6 " = # # #,, "6, &6, " * B " # "# # = #,* B ;,!96 # 5 # : "

8 = # : # ) # 56 5 ; + # < # #" # # # " = # "-# # " 6)(? 5 " # #"-" #",,6 &*/, &*/ 8, " 5 #5 + " $ # # - 5 = = + # " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # # + # " # #C 6 - #,* #C 6% - # D # # #+ " 6 # " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- " # 6)(? # "# # " & $ 5 - #6 5" 5 * 6 # $ ; # # A : 5 # " # " " # " " # # # 5 " 6)(? * ; "6 5 # A! =#! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) # # A % : 5 # + # 3 ) + # # # # " # " 6)(? # ) + # # # # " # " 6)(? %

9 # *3 ) + # # # # " # " 6)(?! & $ 5" " # / / 0 - * # + G G # # ## F- " - # # 5 # $ A "- # (

10 # +, ( /0 # ) ) H ) 5 # # # -+ " 4 " - # $ # > > " 9.=6 # > > -+ " # # 5 ) ) & $ - + # # # 5 5 ##! # & $ + +" 9 " -- 5" # # # & ) 5 5 " # # " 5 # "! 5 # = - < 5 + # # # # " 5 #6 6 5 # - 9 ". +" # " < +" 5 # & $ #5 " # 5 #+ "& 1 * # - # 5 # # + / # 5 # # 5 #5 " 5 + # " ) # 9+ # 5 # ) # $ " " # - " # Project/activiteit Uitwerking Regionale Economische Visie Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinenstrategie (1+1=3) Detailhandel en horeca (1+1=3) Omschrijving/resultaat In 2008 is de Economische Visie vastgesteld. Het is een kop op het beleid en de strategieën die er al zijn c.q. in ontwikkeling zijn. De uitwerking van de economische visie vindt zijn weerslag in de verschillende onderdelen van het programma economie. De bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de Drechtsteden willen omgaan met bestaande en nieuwe terreinen. In navolging op de activiteiten uit 2008 worden ook in 2009 activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. In 2008 vindt de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel & Horeca plaats. Fase 1 is de evaluatie zelf, fase 2 is de bijstelling van de visie tot strategie voor met doorkijk naar Welke regionale acties fase 2 met zich meebrengt blijkt in 2008.

11 Uitvoeringsprogramma Kantorenstrategie (1+1=3) In 2008 is gestart met het Uitvoeringsprogramma van de Kantorenstrategie. Omdat de ambities ver uitstegen boven de middelen, is gestart met het onderdeel monitoring en database. De overige activiteiten van het Uitvoeringsprogramma kunnen pas opgepakt worden wanneer daarvoor extra financiering is gevonden (de hiervoor geraamde benodigde middelen passen niet binnen de geraamde claim voor 2009). In 2008 wordt bezien of er andersoortige financiering kan worden gevonden (bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van regionale promotie en acquisitie via de ROM-D), of moeten de ambities worden bijgesteld zodat een en ander financieel blijft passen. $ % % & / & ) 5 F + : - + " # # " : + # # 5! + 5I 5 8# -" #! - < H 5 E 1 2 %? - + # # # / ( B7 / ( - 1 = 32 # %? 5 : # # + 5 " & ) # " # # / % B 7 * 1# # 2 # # " "6 + :5 *!# # " #, 5 ) $ # 5 $0 1#2 # 8 # 5-6 ) + $ # " # # # # # " + 5 " # " ## + - < - # # " 5 - # # ## + # # # 15 2 ## # - " # 56 5" " "" 5 # 5 * " 5= #" # # " 5 * # "6 + " # # F5 8#0 5 " 5 " ## + # : # # - # # 5 / ( + &." ) " - # / %=7 5 # #" " J# & $ # # # ## 5 # )

12 :5 *!# 0 & ) # # " - # 5 #5 # + # ) # - # - # # # # ; )? " " ; # A % # + " #?6 ; # A 6% #+ # # :*! 5 - $ - $ 5 # " # # # # 0 * 5 " 5 - # : " 5 + " K ) $ #5 + " 5= 5 : " 5- # " 4 5 K46 # # # # ##,0 & ) 5 # " 5 # # 5 # 5 # 5+ # $ - # )!#0 5 5 # # ## - # # # 5 # " ) B ". 0 ) 5 4 # 5 # $ + # # $ % & F5 +# = J# = :5 *!# = =, =!# =. 1#2 % &! K # 4 H $ % % & *5 # + = # 5 # + = # # # # + 12 #+C - + # 6 " # #+ C - # # #""#+26 # # #+C - ; # ## # 5 =# #C - # 5 F= C - #"- # + C - $

13 : 5 " " # 0 - # # 5C - 5= - # 5 5C - # # C - # # +"0 - J# # " : 9 1#"2C - *5 # #"" # C - / - # = : 5 5" # "?C - # #? C - #"- # + " C - % # + : 9C -? # 5 : 9 $ % & J# # " : 9! 2 3,!3 2 + " # I # # #6 6 #+ 6 5 # 1 E "6 6 : 26 # # 5 - = 56 + # # :" J : # " #6 +- "5 5 : 5 = # *56 # # J# : 5 5 # :# 5 5 # " # 5# : 5 #. 5" # # # : 9 # 5 # = - & 1#2C - :# 8 1/ 2 1 #2C - < 12 1 #2C - : #2

14 *5 # #"" #! 2 3! # + # #"" #,!3 2 ) # #"" # 6 5 # 6 5 #"" 16 6 F % &! K # 4 #"" 4 *, " #5 $ % % & =, 0 )6 5 $6 5,# F + # # + G : 5 + # # + # 5# F 6 # # # 55 # 5# # #5 # - 1"6 #6 2 # 5 5 < +" " F + 5-5# # " # : # ) " $ 5,# # G 6 5# # "# ## +" + # :" "# 5 # # "+ # + # / 5# 4 #6 +" 6 #6-5 # 5 5 : " 55 6 "" 5 - # # # " #5 &!= %= # * # 5 &!= # # 5 = / - 0 +" 5 - # & +" 55- %=." # 8=:6 5 5 # $ 5 + H # +" - # = H - = =H " H # 5# & $ 5 # -- # # 5-1&!F H 2."6 # $ % & = H,5 =,5- %= =,5 = &! %= =,5 = L, "!5

15 =,# =! = E = E 5 H 1M N =, - #+ =,6 5+" + # ( = :+,# =,5- =% = &!= =% % &! 1"" $ % % # " # # # -" # 8 +" " # ## < # # # # 5 +" # # # # ## ; # - # " # ##6 5!5 + #5# # + " + + # " 5 " = "5 * " # # + # + =# " +"! # 5 " : # # # 0-5 # 5 F# -C - : # # # # 5 C - / # # #+ + C - < # + # " + 6 # KE 5 4 +" 5 # # ## : " "+, # # 5 " " 5 # + " #=5 + # 5 " 5 # # " " # 6 + 5=5= 5 # #! +" 4 # # 5#6 5 6 #6 & $= + # # K, 4 # 5 # +" 56

16 # # # " * # "6 5."#6 # 8=: 5 6 #5" # "6 #! # -#5 + # # "= 5 #! 5 5 # 6 0 -! # 5 1 3*6 7 * -"-2C -! # # # "- #C -! # 4 " ## # #" --C -! # 4 " #5 # #" --C - H # # < 5 - " + 5 # : 5 # 5 # + " # " # # # # F # "- + < # + + # 5 # * 5 # = + # = -#5 + # 5 H # "" I # "# 5 # 5 # 6 5 $ % 2 3 & "= 5. - H F5,!3 2 ) 9-5 #" # # 4 : 5 # # 4 * 5 " 5 +" +" + 4 # * # # 4 " + # - # # = " # # # 4 " # # = + # " 5 16 = #6 - # 2 + # 5 5

17 ! 5 5! 2 3 J# &+ F5 # " #,!3 2 ) * # # )= 5 " O6 5 - * 5 #5# * # # #6 + # #6.6 8#."= 6 5 # 4 # # + " " :=&=/ 2 1#2-5" # #2 -! + ($ 1:=&=/ F/ 2 1#2 " < # 12, +! 2 3 J# 5,!3 2 ) & 5 +" - 5 # # & $ + ## ! # -#5! 2 3 # "# # J# 5 (= % J# 5,!3 2 ) &+ 5 # # "# # 6 8=: 8 # -+" = # # # 5 (=% 5 " 5 # & +" I 0 6 # :." - " # # * 5 # # # 5 #0 -!# C - *+ *! # 5C - =5C -,#+ #C - # "-C - 55 #C - :*!=C -. " 5 C --C

18 ! 2 3 &+ ## # #" -- J# %= + 5 # "- J# $= J# # = = -#5F "#,!3 2 ) P 6 -Q : ## # #" -- # ; #2 # ; # # #=4 # # 5 3 # I =# : # # # # # %= : # # &! # %= # &!F!&7 / 3= # + " & # + 5 # + )F$ + "- 5 # :# 5 " # "- 9 F 9 85" 5 # + # " # & $ + # # # # $= : # # 6 + # : 5 # %? -." & # # 7 <=,+ # # = = # # # 5 # # +" " )= 5 $ # L " = -#5 : 5 # # 6 5 & $ #" ) / 5 "# # % &! "" = = -# "#6 # 5 # "" I # 6 5." 5 $ % % & & ) + #5.. # # # " + # # 1/ 2. # 5 # " #5 5 ) 5 # & $ # + ## # # # * $ + # 5 "# # & 5 5" " 6. J=! 5 5" " 5 "# # %

19 $ % & # # " +6 ) # -6 # 5 # # # # #6 5"+ # #! 1"2 + $ # 5 # # # " +. 5 # # # "# # + 5 "# # # 18#6 6."= 2 < + 5 # 5 : 5 # ) * + # - " # # " 5 "# # % & : # # # # # "! 5 ""! 8 ""# # ) J# # 5 +# + # 5"+ 5 # # ## 8#."= + "" # 5! # # # " 5- C + # 5# 5 H # # # " 5 " 5 + # # 5 # 5 + # - "0 $ % % & & - " + & KE " 6 4 # - : " - # 6 + # " # -5 # + " + -6 # # 5 # # * - #+ # 5"6 5+" # # # +" - # # 5 0 " # # # " #5" # -6 #5" & " B +" # # -0! # 5 # "! # # - # #! # -6 # # " # # : # # # # 5 # # +-+ (

20 $ % &! # 5 # " + - " # 5 +"6 + 5 D "+ 5" 5 5 # 5 # 3 # L 9+ * # # " ) - 4 L 5 5 $ # # " 5 # " + # 5 # +" 5 #+! # # - # # # # - # # 5 #6 # 5"# 5 & $ B 5 " K4 4 &-I # 5 + -=5 6 6 "-# "! E & = 5 " < ) 5 #- $ # 5 - " 5 & 5 " 5"6 # - 8# # 6 # # 5" 5 + #6 # #+ 5" - #+ # K "4 +! # -6 # # " # # * # ) + 5 $ # 5 # # # # # 1 2 ##6 + ## - ## #,* * #, 8,+" 5 5 " + #+ 6 5 "# "!+ # + #"5 +" " "6 # F) # 5 " 5 #!- $ 5 " - # # 5 #! + 5-1"#2 # # # :" #+# " 6 # " 5 * # 5 # + " 5 ) $ # " / # # # 5 5! # # # 5 # # +-+ & $ & - 5 #,= #,,6 & < # + 5 " " 6 # 5 & ## # # # # "+ "- # + - #

21 . / #! ( ) # # 8 : #. / # 1./ 2 # + 5 * # - # - - " # 8 # ) "./ = # # * # # # 7 5 "4 #5 K 46 #5 # $ # - + " +" + " # # +" # # # - # # 5 & # 5 # # #, # " # 5 #- 5 # -" % & & 5 $ 5 " # 5 5 & # " 5 # # #! # # Wat zijn de bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Bestuur Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal H 0 #+ # # # # "! "F # +" 5+F & # ) # # # # " # & " # - # # " # # & $ 5" # # )6 5 + " / +" #5 & # #, # A % )

22 - 5! 5" # ; # " 5 5 "" # -! $ 5 # -5 5" " #5 " # 6)(? 5 # *5? &5 " ) 6? A $6 "0 " $ 6)(? A 6( " # $ #0 9 / &5 == &5 " ; / )($ A $ ) A :& / ) A A 85" % A % 9 8 #8 7#6 $

23 #. * 3. * "5 5 5 * : & # # #" +! 5 5 : - ## # 1## # A "2 * " 5 C " - 5 " # 1 <2 5 5" - # # # + # # # 56 # - # -+" 5" #" + -#0 5 # " # 6 #" # " # " ## + 5 #5 ; 5 3 : ) E " # ; # # # # 1!2. &#-! / # # " #! < 0 9 I =, " # - 1-; 2 -, # # + # # 5 " # # 5 / -" # 5 B + # 5! - - G : " ; 5 " " # # 5 0 #6 " + -6 # 6 " # " # +R # - G - " " #- $ 5 # # # # #"R ; * : Programma Manden Maken Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo H! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ #

24 # 0 ; 5 5 * : : # # # + - +" + +- " # 5 5" # # 0 #,,? ", %? # + " 5? # +,,= + " )? # # +" - % # # " 5# + +" (! # # %?! -+ %? 5"+ - # ) *+ 5 + # $ *+ # # #." & $ 5 # ; 5 3 : 5 +" +- #6 #6 #5" 6 # + # - # # -, - 5,, "6, &6, " 6, E # # + " # " # + 5 " +" #, #5 $ + +"6-5 + ==$ - 5 # $ 5 # #,, & $ + # O J,!F3,& 5 5 #, & + 5 5# " + + * - # # 6 + # # $ + # " # : # 5 5"- # J,!F3,& 5 # # 5 & 1,&2," # 5 #

25 , + # 5 #6 " " # "- # + #+ * 5 # +, 5 $ # 5 5" + - * # + 6 5" #,* " +" # # " 6 3,,,* #6 +" " # 8" # # # 5" 5 16 "2 " " *+ 5 + # # " + " - 5 +" ," 5 " 5# +" H 5 5 # " # # " $6 5 6 # 5 < 5 : & " 5" #5 - # Werk + = ; 5 5 * : 5 #,,=? ", %? # + " 5? # +,,= + " ; 5 3 : ; =# #, ) F + + $ # #!5 5 = $ # 5 - # ## # 5"+ # 5 3,& J,!6 5 " $ +" - > >,"-6 " $ # # 9-5 # # 5+ 5# * # + $ " " 5 : # +# " - +"6 - # * 5 + # # < 5 : & " + 5" #

26 ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ? 3 ; 5 5 * : & $ 5 5 # + -- " < $ # - #5"+ 6 # # # # ; 5 3 : 7 + #, #6 5 5 $ " + # # # P +Q F= #, + # # ", # - < 5 : & " + 5" # ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ; 5 5 * : & $ 5 #! " $? ; : # + )? +" ; 5 3 : & $ + & # : 5 ) 5 5 # # # # 5 # #!5 5 & - 6 = " : $ - - # -

27 < 5 : & " + 5" # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Inkomen ; 5 5 * : )? # # +" -! -+ %? 5"+ - # *+ 5 + # ; 5 3 : & $ 5 " < # # "+ " # # # # # 5 : # # # # 1 2 # # # " # # #+ " #5 # 0 #6 #6! # I 5 # : " # - " 5 5 ## # - # #- # # #F# # # & $ "# F -5 & $ 5 5 " = " 5" # # # # + # + # 5"+ # + # # $ # < 5 :, " 5 " 5 & #6 "" #"6 5 # 6 + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal

28 . ; 5 5 * : # # " 5# + +" ; 5 3 :! + # : # # +,, + # 5 # 5#6 + # # 5 5 < 5 :, " 5 " 5 & # 5 # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Zorg ; ; 5 5 * : )? # # 5 " 5 -, # 5 # # + # + " ; 5 3 :, # #, " 1,2 6 " # #+6 " -= #- &5 # + 6 " F- " 6 " # # #+ " - : "# 5 6 ## # : 6 - " : "#, # " #,0 # 5 # #, + 5 " #=& # # -= # # # #+ * #=& #,= #, + # # # 5 +- :# " 5 - #, - +" *+ # # +#"6 #6 56 #6 # %

29 < 5 : & " 5 # # 5 5"" # +,,*, # # #, # + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ) 3 ; 5 5 * :! # # %? 6 " - 5", # 5 # # + # + " ; 5 : # 5 # + - "6 # J #5" "- # 5 #5 # * 5 5 # 6 "# 5 + #6 # # 5 # # # 6 # # * 5 - # " # " #5"+ *+ "- " - # = " 5 + =" < 5 : & " 5 # # 5 5"" # + ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal (

30 !3 " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # #,* #6 6% - # D # # # #+ " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- & # # # A # =-- A # ; # + # K-; 4 + K " #- 5 -* : # # # : 5 # 6 # -; 5 # 6 5 # G 6 " # =- # 5 +" " - :. 5 5" +#+ %? #F&3H 0 < # # # # # # E 3 3 1E 332 +" # - # # # "2 # 5 # # # 5 " - # #6 - # #-6 # " # # - 1 # " /, # " > > 5 # 5! # # +5- ; # # # # +5 : # # +5-6 # # # # # "# : # +# " " " # 5 E - " " # / 5 " 5+ - " # / # -" 1 # - 5"+2 5 " " # & " ) # # 6? # # 5" " - 5

31 " ( 5 # / 5 " " 5 # #2 "- # 5 *+ + # +" " - # + + " + ) bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten Saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Reíntegratie Kinderopvang Inburgering Bijstands verlening Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten )

32 # ) ) %! 0 3 ; 5 5 * : : # 5. 3D # #+ #" # ; 5 3 : :!" # 1! 2 # # # # & ) 5 # :, = 9 # # # 5- # : ( " 5-1 # - :/!*F!,* 2 # + # # : 8 / $ # # + "! 5. 3D - # #" # # : + " # 5 : 5 # + # # #5 # 6 # # -, 5 * * 9+ # ) " " # # 56 ; # # 3 " # &+ # - #+6 5 # 5- / 5 +"6 5# 5 5 # # +" + # 9/ 5" + 5 # # 6 5 # %? # #" # + # " = < 5 : &# # #" # &- # " # #+ ; >! * # 1 ; A ) ) (% (% H " " " 6)(? * ; $ "! =# # A! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) 7 # 5- $

33 # ) ) ) ; 5 5 * : : & 1&2 # # 5 # # # 6 " # #5 : & 6 ; 5 # "+ " ; # 5 # # +" # 6 5" " 6 # "# # " +" 5 # 5 # ## 5"+ # # # & + + # 1T?26 # +# " + 6 # # & + " 9. # : & 5 # + $6 -" # + ) # # 1- # - #2 6 6 : & / / : & + + G # # 5 #" 5 & + + "! = " 5 + & + # 6 + " # - " + < + # O# 5 + # # * # " # : 5 # + # + # " : +" " "? 3 5 *+ #5 & +6 # 5-56 # "6 " * " # + & ",# # + # 5 5 # " 0 # 5 #6 " "2 5 # #6 5 # # 5 ) ) 3 5 : # - + ; # 5 # & #5 * # 5 # & : & + # G # 5 # 5 - ) #" 5 # & 5+0 A % " -6 + &

34 5 5 # # # ; 5 3 : & $ + & + # # #5# * 5 # # + 55#6 5 "#6 "-?.! & 5 " #5 6 # # 6 # #" 6 # =6 + +" # #6 "# # #5! 5 # & =6 5"6 + + # : & # # * # & 5 " 5 5 " 5 " # # # 5 # #5" 3U # 5# # +" : & E " + 5 # # * # # #5"6 #" #5 + # 5 # 5 ", 5 #5 + & " # " 5 ; ; < 5 : : & = 5 #+ 5 " # # # 5 5 # 5 5" 5 " = # = I = " # # 1 <42 +" 5 + # : & 5 - # # 85" " # + " + -# " 5. : & # " # H 5 I # " # 5 * # + " # & A 6 6 ; $ + # # # " ) : " + #5 # # + # # +F # 5" + 5

35 #5 5! 5 # 5- # A % # # 5 # # # $ 5 # 5 # # # # # $ "" # 6%? # 6? - - #5 + " - *6 #5 # 5+ #!"- ; >! * & 1 ; A % )% )) % ) )( % ) )) %

36 #8 0 3 ) ; 5 5 * : : # # # #6-6 = # # " # # # =6 5 # ##! " - # -! $ - # # # # 6 -- ; 5 : : # + $ # " # ) # # # 5 # # # #V V 6 $ 5 + # # # * $ +" I # # # + "- # - = 6 I # + $ # 5 * # = + # : # 5 # : # F - F -I # # # : # # # : -I # " # 5 # # + : # #2 # # 5 +" # " : 5 + # D # # # 5 # # ; # +" # # - # # 5 -! # 5# # #= +" 5 # # - +- # 5 # #6 " # 5 - # " G 6 # : 5 # F6 # # F + + " 1"# # #52 & $ / / &3H = " # +" O# " % " " +" # # # 46 - # + - # # # # : 5 # -#+ &3H 6 # " # " - H # 5 " # "# # # # " - : # +5 # - #

37 < 5 : : # # 5"+ # 5 I # # ""-I 5 5 # #+ 5 #= 5 ; >! * # 1 ; A # # # ) ) $ $ H " # " 6)(? $ )6 + # # : +" #5 5"+ # ) # -# #6 6 5"+ # # # / = # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / 6 6 $ B ; = : & / 6%( 6$ $ %6$ %% 85" $6 (%. 8:8!*4 %6) %%. 8:8 6$% ) 9. )6$ % # # +" # #. 8:8 + #

38 # ; 5 5 * : #- " ) + # #5# # # 6 : & / 6 + +# " # " 5 - #! 5 # 6 55" # --, 5 + 1,*82 ; 5 3 : * 5 # # 0 = 6 " " #,*8=5 # +C = : 5 # #6 " # # # # -- #6-6 6 #6 # # +C = # #+ 5"C = # + 5= -C = - 5 # #C = " -# # # + # 5" #- " # # #,*8= #+ "6, :,.# #+ # # # + < 5 : : 5 $6 - " # 6 #5 # #+ # 5 # " - # #+ 5" +5= - ; * : / + " ) # -6 5 $ # ) # # & # ) $ 5 # # " 5 # - G # 1 ; A # # # ( ( $ $ H " " " 6)(? # # # " #! - 5 # $ # / + + " # # %

39 +"6 # ( 6 + # ) 5!? " 1; A 2 / = = %6 ( : & / $6 6 %% 6 $) 85" (6 ) #! / 5 " # + $ (

40 > * ) ; 5 5 * : : *+ 1*32 #+- K # 4 # # 9. : *3 + " B 5 # B # -6 + # : *3 # # - # # + # - # - *3 = #- 5 # # # *3 5 # # ; : *3 #6 " -; 6 5 +" 5 + : *3 K 4 # + " 5 5 # # "-# # * ; 5 3 : : *3 # # # : - -6 #6 + # "- -- # + F 5 ; # # 5 7 # 9. + # : *3 # # I + < "0 # #+ 5#+ / 5 5 5" + # 5I ) 5 + " O +" 5 # *3 +" 5# 5# + : *3 # # " ; 5 - "," 5 # # - # 5 / " # *3 " 5 5 #, + - # * 5 5 " 5 " - : *3 5 " 5 5 <-- # "-# 5 ""-I : *3 5 - < 5 :, # #5 # # + 5 B # 5I = # "" #+, "-# 5 # - "# 5#

41 ; >! * *+ 1 ; A # # # )( )( H / + *3 " ) -6 5 $ # )6 # # ) " " " 6)(? # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / %6 ( 6 () : & / %6) $6% ( 6 85" 6) ($ 9. )6 (% #6 " # # 9. +" -4 # 9.= # *3 - )

42 # & + % B < 9 & ( + - & $ 3.1 Weerstandsvermogen : 5# 5 - # = - 4 # : 5# 5 4 5# #+ +" # - #+ +" - $ 5 5+ # # # # # 1 ; A 20 Stand per toevoeging onttrekking Stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve BDS BWS SDD exploitatiereserve SDD W W B-inkomen SDD organisatie en innovatie SDD minimabeleid SDD invoering WI SDD WMO HH BLVS Leerplicht IBD exploitatiereserve Manden Maken Totaal & # 5# # " ; # # # #6 5"+ 5 # 5 9.= 5 ; # #6 5 # # ; 8 #+ " & ; #6 9.= / # 9. # # 5 # # # : ; # # A % #, # #." 6 # #." #" +" "" # ; # # 5 # #" " # # # 4 # + #, =# "" # # # 4 # & $ 5 # A %! 5"+ # # # <; # & $ # A # $

43 #,,! #+ # 5,, - # ## ; # # # # A 6% " * # # # + # # 5 " / # 5? # 1+ ; 2 *= ## = ## # # # # # # # 6 # + 5# <; # & : & # 5" - " 5 # 6 + # 5 # ; # # # # "" ; 6 ; A.#!" # + # # " # # #. M # 6 9. # 5 5 # ; : 5 ; # # " # #.# = #!5 # 5 J # # - # &#- / # 5 -" # & # # + # 5 # # - # * 5 # # # + # 5"+ 5, - "" ; 5 # # - ; # * ==$ # # # < - ; # 5 # # # "F # -" # =- #! $ # - # + : # 8=: #. / #6 "" #./ = ) < + # # # " 8=: & " "- " " # A % "6 # O # # # # < + # + # - & - 5 # #56 = # : # - 5 * $ # # - #+ * 6 # #" 6 ; #. & : # & 5 # # "6 + " # + = - +" #+ # & 6

44 + #+! # # # " # # # #3 : 3 # # ) + 6 8=: " # # # # # * $ +" # I # 3 #5" # # # " # / 6 O &3H =- : " # * # # # # + ; 5 :# 3= # # #+. ; " +" 5 9.= 6 " ; # 3. + " 5 5 #!3 9 ". " 6 # = & # ) +" # = 19.= !" # - & - # - - *+ 9. " -= # # # )% -6 ; # A "! "-# K 4 # " K& +"4 # -#+ 6 5 # # 4 5! # "-# - # #! 5 $ # # 56 5"6 # #6 # 5 # 5"+ " # -#+ # % " # ## # 9. "- # # 9. "- " 5 # 9. 1#2 5 # # " # 9. 6 #5" - # - # # " 9. " * " # +" #5 # " # # # # 8 # # # +" : # 3 #6 # " " 56-5 F # 6 5 # 5 # # " " 9.4

45 (. * # #5 - #6 - # # 9.! # 5 # "+ " #! # 5 " # : ) # 3 5. * " 5 # :.= " 5 # 5 - # 5 " # /.*= +#+ 6 -"5 6 # # -; + 6 # 5 # 5 E # 5 # # 9. U * # 9.=# - 3 *6 # = - 9.= 6 6 *. / # 5 # *#6 ) 5 ## & 7 9* 5 # 9. # 9* 5 (. " # S I # < " + & +" # 6 - # 5# #6 # " 5 ) # & +" 4 # 3=I 6 # 5"+ " ) 5 5 " " 6 6 1#= =26 # 6 #" & $ 5 # # 5 9.= 5 # "-# -#+! " # "-# 9.= # 5 5 "-# = D # S # +" # 9.C #5" < # + 9.= "6 * # 5 # 9.= # # ", # # 9. A ) " - # # 9 " # - # # # # #

46 # & - # : - # #, *# 1 2 & I +" # - - # 50 - # - 4C - + # C - # -C - + # / # # # # &, # ; 5# -6 " > > " )6? # #V V! $ # )6? # A ) "6 A 6$ " " # 5 + 8=:2 # # G * # #, + 6 6? # # # "0 # "? # > > " # - # " - # # 9 ". # # G # E H 5 # , # #5 " - & - " # / = # - / = # I 4 + # " " 5 ",-,5! " 9. + # 1 I - + # -- # # # * # G 5 G 6 5" 4 5 / - 5 I " # " # # ! " 5 5 " # +", : - # - 6 # 5 =

47 #, ) * 9. - # # # 5 # # # 6 &6 #3 & 5 # # &3H =#6 # " # : # 3 ; &3H = =: "" = +" #5! ## 5! - 9. # # # # " "!" #

48 # $ - $ B & % & & ( +, 9 $ ( #+ )! 1 ; A 2 Programma Realisatie 2007 Begroting 2008 Raming 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 2010 Saldo 2011 Saldo 2012 Bureau Drechtsteden Manden maken Sociale Dienst Drechtsteden Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Resultaat na bestemming %

49 # & # $ +" # - # #6 8 # #+ # # - 5# W A % #, # <; #!" #! / #, 5 "" # 5 #! $ 5 + # A %6 5 # # 5"+ & # " 5 # & $ +" # 1 ; A & H 1M 2 1=2 M * ; #!" # M *! =# / M / 7 +" # - * * : / 5 H ) 5 5" # # $ 5" " ; A $. ( % / 5 # 0 - * # + G G # # # #F - # # 5 # (

50 # + ) 8 "- " ; # & / : # # &6 A %6 5 6 # + : / # # * ) ) & + " ; 6 + +" # - $,? / $ 6$? 7 F ) 6(? " $ 6? 7 ) X $ 6%? 7 "" ) X = * %? X 7 - & -5" # - # $ 5 # 6 # 5 $ " # " # 6? 1- )2 6%? "" / + 9.= # )? # #? "# +" #5 " 6)(? # )! " # # 9.= 5 # # 6 # - * ) 6 6 ) ) / 5" &5 &5 ", J - " 5 &5 "! &5 " E &5 " 7 < &5 " ", < &5 " 5" J#,<." 0.= "#,*=" #+ J#,*=:!,*= ;,!9,,=5,,=! # &= - ()6? # = -! #

51 #! # / %=" #",,= %! 0 3 ) ) ) / B ) / - " ) ## / / ( X, > * ) / - " ) X - 5 # #8 * * aantal fte Personeelskosten x 1000 Kosten per fte x 1 Bureau Drechtsteden 22, Sociale Dienst Drechtsteden 280, Bureau Leerplicht en Voortijdig 26, Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden 74, Servicecentrum Drechtsteden * 347, Belastingdienst Drechtsteden 55, Onderzoekcentrum Drechtsteden 14, Totaal 822, * exclusief additioneel pakket en pluspakket )

52 5. VASTSTELLING Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 24 april Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden De secretaris, De voorzitter, G.J. Vogelaar R.J.G. Bandell Algemeen Bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 18 juni De secretaris, De voorzitter, $

53 Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) (bedragen x 1) ,!3 9! / % % &! % = J# # 5-- H = - % % & "= 5 1M N 22. " / - H F5 8 # #" = 8 # #" = " -! + * 5 # # 5 " 5-1M N 2 "+ 5 / -,* # 6 )6 $ J# # 5= +#+C *5 5 #+ # # #,*= *= # - 6 $ $.. 9# : 5 # ". #! " # 5 # 5 # ## # E 5 * 6 6 ; % % J# 9 3 1M N 2 3D # 5 :+ # 1M N 2 :+ # # F5 %

54 ,!3 9! = $( 1M N 2 3D 5 5 J# 5 # + J# # + =) <; #! # " + # ; # J# 3D # %= / # # + *+ 5"- J5 # ##= 5"- 7 * # = * + % % % &# : 9 1M N 2 J# # # : :9 1M N 2 J# "=# F :9 J5 :9 J5 # - :9 1M N 2 :9 * + #"" 1M N 2 * :9. " :9 1M N 2 1M N 2 ( % 3D " + # " 5. +! " - *+ 3 " " + H 3D # +5 # = M # # "- 5 # 5 55 * #, 5 # # : - " # - 7 " # +4 #= # J!*= 3 5 C = # #+ %

55 ,!3 9! 8 1M N 2 -,* # # I &,* B. -- #"55 &=-- +! " M N 2 5 & :8= F 5 - # 12 #+ 7 " # K# I 4 : #,*= 1; = 2 5 # 5C " " " # -= *+ --# # = # 9 #+ #! 5 1 ".-; 2 *+ = -- # = + # # 5 # *+ " 5C # " 5 C 5 5 # = ( ( $%( B 2B % %. # * # # "# * # - 55 E / - 1 # 5 2 # : / # : /! +" # +.*= * " B % (% % :" C # 5 C "= / %6 7 6 / ( 1M N 2 &# / % 7 / ( 1M N 2 " ## #" # %

56 ,!3 9! 3 *!, 1M N 2 :*!=.!#!# # # ## * # # *! *+ " " & # - C # - J5 4 -!5 6 = - :*!=F 5 " 5# # O# " H " J = B ((%$ ((%$ H M N 2 H # 55,5- %= 55-."6 #6,5 L 5 " E H 1M N 5 1M N 2,,,5 :" 5# # # 6 # " #5 155 F52 L " # # 5 - # # P 5 "Q " # :" # #" + *,56 5#6 #= 6 5 B %% %% *5 # E & = 1M N 2 < +" " E & = =# 5"6 "-# *5"#5!5 # # # 5"! 5" J # = #C # #. # ( :*= = %

57 ,!3 &3H = - D / &3H = - 5 # 5 "#6 D # #!*! E "# *5" "-# =F5"# # 5 # *5 *34 I # " 5 #" # / # #" #, < 5" / / #" # "?! # # #" #, &C # = H () %%$ %( %

58 Bijlage 2: Bijdragen per gemeenten (bedragen x 1.000) Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Programma Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Totaal %%

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden concept Jaarstukken 2011 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Versie 21 mei 2012 2 Jaarstukken 2011 GR Drechtsteden Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Programma s...8 2.1 Bureau Drechtsteden... 8 2.2

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT

COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT COLLEGEBESLUIT, BESLUIT BURGEMEESTER, RAADSBESLUIT Datum en nummer 15 november 2007, nummer 079/2007 De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2012 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011)

AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Jaarverslag 2010 AANBIEDINGSBRIEF (voorstel 028/2011) Aan de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2010 en de jaarrekening 2010 aan. Het jaarverslag 2010 bestaat uit de programmaverantwoording

Nadere informatie

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6 Najaarsnota 2009 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING FINANCIEEL PERSPECTIEF... 3 2. INLEIDING... 4 3. RECAPITULATIE BEGROTINGSRESULTAAT 2009... 5 4. SPECIFICATIE BIJSTELLING BEGROTING 2009 PER PROGRAMMA... 6

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010

BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 BEGROTING 2011 Algemeen Bestuur van 30 juni 2010 In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag & Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht

Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015. Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Is er nog ruimte voor kaderstelling? Een goede controle begint vóór 1 januari 2015 Decentralisaties in het sociaal domein in Dordrecht Fase 2 van het onderzoek naar de drie Decentralisaties in het sociale

Nadere informatie

Vragen en antwoorden VVD over de begroting

Vragen en antwoorden VVD over de begroting Vragen en antwoorden VVD over de begroting Voorwoord p 10. aan de lastenkant wordt een stelpost van 100.000 structureel in de begroting opgenomen. Deze stelpost fungeert als buffer voor het geval er zich

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21

Jaarverslag Holland Rijnland 2011. 1. Inleiding 9. 2. Rekeningresultaat 14. 3. Bestuur 16. 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 Pagina INHOUDSOPGAVE 3 JAARVERSLAG 2011 7 1. Inleiding 9 2. Rekeningresultaat 14 3. Bestuur 16 4. Programma Ruimtelijke Agenda 18 4.1 Onderdeel Ruimtelijke Agenda Algemeen 21 4.2 Onderdeel Wonen 24 4.3

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2007 April 2008

JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 JAARSTUKKEN 2007 April 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Jaarstukken 2007 1 Jaarstukken 2007 07 1.1 Inleiding 07 1.1.1 Jaarverslag 07 1.1.2 Jaarrekening 09 1.2 Beleidsmatige

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarstukken 2014 en resultaatbestemming 2014. Annex 9e wijziging van de begroting 2015 Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 1460003 Raad 9 juni 2015 Documentkenmerk: 1460007 B. en W. 21 april 2015 Behandeld door: dhr. H.G.R. van Ruth E-mail: Hubert.vanRuth@ommen-hardenberg.nl Onderwerp: Jaarstukken

Nadere informatie

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier

Colofon. Productie: Gemeente Tilburg. Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier 2014 JAARSTUKKEN Colofon Productie: Gemeente Tilburg Dit document is geprint op milieuvriendelijk papier Sociale Stijging 13 Vestigingsklimaat 45 Leefbaarheid 83 Bestuur 109 3.0 Inzicht financiële status

Nadere informatie

Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011

Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011 Gemeentelijke ontwikkelingsvisie b & w d.d. 31 mei 2011 1. Inleiding Wat is de Gemeentelijke ontwikkelingsvisie De wens om te komen tot een Gemeentelijke ontwikkelingsvisie is neergelegd in het Coalitieakkoord

Nadere informatie

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013

.. Vergadering: Algemeen Bestuur. Datum: 8 juli 2014. Agendapunt: 9. K. Tigelaar. Rapporteur. Onderwerp: Jaarrekening 2013 .. Vergadering: Algemeen Bestuur Datum: 8 juli 2014 Agendapunt: 9 Rapporteur K. Tigelaar Onderwerp: Jaarrekening 2013 Voorstel/Besluit: 1. De jaarrekening 2013 vaststellen; 2. Kennisnemen van de controleverklaring

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem

Gemeente Haarlem. Gemeente Haarlem Jaarverslag en Jaarrekening 2012. Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem Eindredactie: Concernstaf, Concerncontrol Opmaak en drukwerk: Media bureau Haarlem Cover foto: bloemencorso Adres: Postbus 511 2003 PB Haarlem Oplage:

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen

: Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Nummer Onderwerp : B-1.05.2008 : Overeenkomst Volkskredietbank voor Noord-Oost Groningen Korte inhoud : De raad voorstellen akkoord te gaan met het inkopen van het basispakket en een aantal producten van

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 -

JAARREKENING 2011. Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam - 1 - JAARREKENING 2011 stadsregio Rotterdam Postbus 21051 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-2672389 fax: 010-2671660 e-mail:info@sr.rotterdam.nl website: www.stadsregio.info Jaarrekening 2011 stadsregio Rotterdam

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223

Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 pagina 1 van 223 Programmabegroting 2012 pagina 2 van 223 Inhoudsopgave Inleiding... 7 Beleid... 15 Programma s... 27 Bestuur en burger... 27 Stadsontwikkeling...

Nadere informatie