! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! "# $ % & $ &! ' ( ) & * + ', # ", - - ',. ", / ', 0 1 ' + ( * ' ' " ' &. 2"

Transcriptie

1 # # ;! "# $ % & $ &! ( ) & * +, # ", - -,. ", /, ( * " & / " " /, 8 9 / " / / +, # ", /, + " : / ) /

2 / /, ),, " / 0,,/ 6 7 6, / ", # ) "$. %, 6 "! "# $ % /, 7,! "# $ % < = : / 9, ) / / $ 6 7, / 8 ( ) 9 # > 8 " / 5 + 0, # ", / - - 2,,. ", 2! "#, / / / / & 2 "), -? : & 2 / "! "# $ %,! ", ( * /, 5, : " 1

3

4 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Begroting 2009 INHOUDSOPGAVE!" # $ % & ( # % ) *+,# $ "-# *. " % / (. %! ( *#+ )! 0 # " 12 %! "" %% 3 ) )

5

6 # $ % & $ ( # ) ) * $ " # + # 4 " 5 # 5 5 " 6 + # 5 # - #5" +" 5 # # # # - # # 5 # # 8# +" $ + 5 *.. 9#6 1-2 # ## " $ : # " # ; # 5 +" : 5 5" 5 55"+ # #6 #5 # < 4 " # # # " #5 $ + # # = - 9 # #6 + " "# - 5 # " + ) # # # $ < " # + " 5 9 " & " > > # # : - # : " - +"6 5 " "" " - & $ 5 " # + " 5 - # ) * ) ) & # - $ # " # 9. +" - # 9.= 9+ -5" -# - -+" # - 5 5# & +" + 4 +" #, #+ # ) +" - # # 5"+ )! ; # # +" # - # & - #+ # : # - # ; # " " # 9.! $

7 7 # $ 16$?2 5 # ) 16(?2 " # # $ # 6 # 6(%? -! $ 5 # -5 9" " 5 #5 56 " # 6)(? " #." - " -! 5 5 # $ #5 " # 16?2 "+ 16%?2 - & - # = "" ) " ) " #+ " ) # " 6? # 1 2 & # 6? -! "" - +" # )? = #? "#6 + # 6)(? " - + +" # # 40 o o o!" # o # o o *+ - " & # # +" " #5 + : # 5 *5= # " 5 - # #-! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ # *# # ## 5 # # # & $ +" # ) * # # - 9.= 5" - " " 6)(?! # # 4 5 A % #" #, = # *+ + " - # # # 8=: ) " $ # # ""# ; -6 " = # # #,, "6, &6, " * B " # "# # = #,* B ;,!96 # 5 # : "

8 = # : # ) # 56 5 ; + # < # #" # # # " = # "-# # " 6)(? 5 " # #"-" #",,6 &*/, &*/ 8, " 5 #5 + " $ # # - 5 = = + # " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # # + # " # #C 6 - #,* #C 6% - # D # # #+ " 6 # " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- " # 6)(? # "# # " & $ 5 - #6 5" 5 * 6 # $ ; # # A : 5 # " # " " # " " # # # 5 " 6)(? * ; "6 5 # A! =#! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) # # A % : 5 # + # 3 ) + # # # # " # " 6)(? # ) + # # # # " # " 6)(? %

9 # *3 ) + # # # # " # " 6)(?! & $ 5" " # / / 0 - * # + G G # # ## F- " - # # 5 # $ A "- # (

10 # +, ( /0 # ) ) H ) 5 # # # -+ " 4 " - # $ # > > " 9.=6 # > > -+ " # # 5 ) ) & $ - + # # # 5 5 ##! # & $ + +" 9 " -- 5" # # # & ) 5 5 " # # " 5 # "! 5 # = - < 5 + # # # # " 5 #6 6 5 # - 9 ". +" # " < +" 5 # & $ #5 " # 5 #+ "& 1 * # - # 5 # # + / # 5 # # 5 #5 " 5 + # " ) # 9+ # 5 # ) # $ " " # - " # Project/activiteit Uitwerking Regionale Economische Visie Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinenstrategie (1+1=3) Detailhandel en horeca (1+1=3) Omschrijving/resultaat In 2008 is de Economische Visie vastgesteld. Het is een kop op het beleid en de strategieën die er al zijn c.q. in ontwikkeling zijn. De uitwerking van de economische visie vindt zijn weerslag in de verschillende onderdelen van het programma economie. De bedrijventerreinenstrategie geeft aan hoe de Drechtsteden willen omgaan met bestaande en nieuwe terreinen. In navolging op de activiteiten uit 2008 worden ook in 2009 activiteiten uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. In 2008 vindt de actualisatie van de Structuurvisie Detailhandel & Horeca plaats. Fase 1 is de evaluatie zelf, fase 2 is de bijstelling van de visie tot strategie voor met doorkijk naar Welke regionale acties fase 2 met zich meebrengt blijkt in 2008.

11 Uitvoeringsprogramma Kantorenstrategie (1+1=3) In 2008 is gestart met het Uitvoeringsprogramma van de Kantorenstrategie. Omdat de ambities ver uitstegen boven de middelen, is gestart met het onderdeel monitoring en database. De overige activiteiten van het Uitvoeringsprogramma kunnen pas opgepakt worden wanneer daarvoor extra financiering is gevonden (de hiervoor geraamde benodigde middelen passen niet binnen de geraamde claim voor 2009). In 2008 wordt bezien of er andersoortige financiering kan worden gevonden (bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van regionale promotie en acquisitie via de ROM-D), of moeten de ambities worden bijgesteld zodat een en ander financieel blijft passen. $ % % & / & ) 5 F + : - + " # # " : + # # 5! + 5I 5 8# -" #! - < H 5 E 1 2 %? - + # # # / ( B7 / ( - 1 = 32 # %? 5 : # # + 5 " & ) # " # # / % B 7 * 1# # 2 # # " "6 + :5 *!# # " #, 5 ) $ # 5 $0 1#2 # 8 # 5-6 ) + $ # " # # # # # " + 5 " # " ## + - < - # # " 5 - # # ## + # # # 15 2 ## # - " # 56 5" " "" 5 # 5 * " 5= #" # # " 5 * # "6 + " # # F5 8#0 5 " 5 " ## + # : # # - # # 5 / ( + &." ) " - # / %=7 5 # #" " J# & $ # # # ## 5 # )

12 :5 *!# 0 & ) # # " - # 5 #5 # + # ) # - # - # # # # ; )? " " ; # A % # + " #?6 ; # A 6% #+ # # :*! 5 - $ - $ 5 # " # # # # 0 * 5 " 5 - # : " 5 + " K ) $ #5 + " 5= 5 : " 5- # " 4 5 K46 # # # # ##,0 & ) 5 # " 5 # # 5 # 5 # 5+ # $ - # )!#0 5 5 # # ## - # # # 5 # " ) B ". 0 ) 5 4 # 5 # $ + # # $ % & F5 +# = J# = :5 *!# = =, =!# =. 1#2 % &! K # 4 H $ % % & *5 # + = # 5 # + = # # # # + 12 #+C - + # 6 " # #+ C - # # #""#+26 # # #+C - ; # ## # 5 =# #C - # 5 F= C - #"- # + C - $

13 : 5 " " # 0 - # # 5C - 5= - # 5 5C - # # C - # # +"0 - J# # " : 9 1#"2C - *5 # #"" # C - / - # = : 5 5" # "?C - # #? C - #"- # + " C - % # + : 9C -? # 5 : 9 $ % & J# # " : 9! 2 3,!3 2 + " # I # # #6 6 #+ 6 5 # 1 E "6 6 : 26 # # 5 - = 56 + # # :" J : # " #6 +- "5 5 : 5 = # *56 # # J# : 5 5 # :# 5 5 # " # 5# : 5 #. 5" # # # : 9 # 5 # = - & 1#2C - :# 8 1/ 2 1 #2C - < 12 1 #2C - : #2

14 *5 # #"" #! 2 3! # + # #"" #,!3 2 ) # #"" # 6 5 # 6 5 #"" 16 6 F % &! K # 4 #"" 4 *, " #5 $ % % & =, 0 )6 5 $6 5,# F + # # + G : 5 + # # + # 5# F 6 # # # 55 # 5# # #5 # - 1"6 #6 2 # 5 5 < +" " F + 5-5# # " # : # ) " $ 5,# # G 6 5# # "# ## +" + # :" "# 5 # # "+ # + # / 5# 4 #6 +" 6 #6-5 # 5 5 : " 55 6 "" 5 - # # # " #5 &!= %= # * # 5 &!= # # 5 = / - 0 +" 5 - # & +" 55- %=." # 8=:6 5 5 # $ 5 + H # +" - # = H - = =H " H # 5# & $ 5 # -- # # 5-1&!F H 2."6 # $ % & = H,5 =,5- %= =,5 = &! %= =,5 = L, "!5

15 =,# =! = E = E 5 H 1M N =, - #+ =,6 5+" + # ( = :+,# =,5- =% = &!= =% % &! 1"" $ % % # " # # # -" # 8 +" " # ## < # # # # 5 +" # # # # ## ; # - # " # ##6 5!5 + #5# # + " + + # " 5 " = "5 * " # # + # + =# " +"! # 5 " : # # # 0-5 # 5 F# -C - : # # # # 5 C - / # # #+ + C - < # + # " + 6 # KE 5 4 +" 5 # # ## : " "+, # # 5 " " 5 # + " #=5 + # 5 " 5 # # " " # 6 + 5=5= 5 # #! +" 4 # # 5#6 5 6 #6 & $= + # # K, 4 # 5 # +" 56

16 # # # " * # "6 5."#6 # 8=: 5 6 #5" # "6 #! # -#5 + # # "= 5 #! 5 5 # 6 0 -! # 5 1 3*6 7 * -"-2C -! # # # "- #C -! # 4 " ## # #" --C -! # 4 " #5 # #" --C - H # # < 5 - " + 5 # : 5 # 5 # + " # " # # # # F # "- + < # + + # 5 # * 5 # = + # = -#5 + # 5 H # "" I # "# 5 # 5 # 6 5 $ % 2 3 & "= 5. - H F5,!3 2 ) 9-5 #" # # 4 : 5 # # 4 * 5 " 5 +" +" + 4 # * # # 4 " + # - # # = " # # # 4 " # # = + # " 5 16 = #6 - # 2 + # 5 5

17 ! 5 5! 2 3 J# &+ F5 # " #,!3 2 ) * # # )= 5 " O6 5 - * 5 #5# * # # #6 + # #6.6 8#."= 6 5 # 4 # # + " " :=&=/ 2 1#2-5" # #2 -! + ($ 1:=&=/ F/ 2 1#2 " < # 12, +! 2 3 J# 5,!3 2 ) & 5 +" - 5 # # & $ + ## ! # -#5! 2 3 # "# # J# 5 (= % J# 5,!3 2 ) &+ 5 # # "# # 6 8=: 8 # -+" = # # # 5 (=% 5 " 5 # & +" I 0 6 # :." - " # # * 5 # # # 5 #0 -!# C - *+ *! # 5C - =5C -,#+ #C - # "-C - 55 #C - :*!=C -. " 5 C --C

18 ! 2 3 &+ ## # #" -- J# %= + 5 # "- J# $= J# # = = -#5F "#,!3 2 ) P 6 -Q : ## # #" -- # ; #2 # ; # # #=4 # # 5 3 # I =# : # # # # # %= : # # &! # %= # &!F!&7 / 3= # + " & # + 5 # + )F$ + "- 5 # :# 5 " # "- 9 F 9 85" 5 # + # " # & $ + # # # # $= : # # 6 + # : 5 # %? -." & # # 7 <=,+ # # = = # # # 5 # # +" " )= 5 $ # L " = -#5 : 5 # # 6 5 & $ #" ) / 5 "# # % &! "" = = -# "#6 # 5 # "" I # 6 5." 5 $ % % & & ) + #5.. # # # " + # # 1/ 2. # 5 # " #5 5 ) 5 # & $ # + ## # # # * $ + # 5 "# # & 5 5" " 6. J=! 5 5" " 5 "# # %

19 $ % & # # " +6 ) # -6 # 5 # # # # #6 5"+ # #! 1"2 + $ # 5 # # # " +. 5 # # # "# # + 5 "# # # 18#6 6."= 2 < + 5 # 5 : 5 # ) * + # - " # # " 5 "# # % & : # # # # # "! 5 ""! 8 ""# # ) J# # 5 +# + # 5"+ 5 # # ## 8#."= + "" # 5! # # # " 5- C + # 5# 5 H # # # " 5 " 5 + # # 5 # 5 + # - "0 $ % % & & - " + & KE " 6 4 # - : " - # 6 + # " # -5 # + " + -6 # # 5 # # * - #+ # 5"6 5+" # # # +" - # # 5 0 " # # # " #5" # -6 #5" & " B +" # # -0! # 5 # "! # # - # #! # -6 # # " # # : # # # # 5 # # +-+ (

20 $ % &! # 5 # " + - " # 5 +"6 + 5 D "+ 5" 5 5 # 5 # 3 # L 9+ * # # " ) - 4 L 5 5 $ # # " 5 # " + # 5 # +" 5 #+! # # - # # # # - # # 5 #6 # 5"# 5 & $ B 5 " K4 4 &-I # 5 + -=5 6 6 "-# "! E & = 5 " < ) 5 #- $ # 5 - " 5 & 5 " 5"6 # - 8# # 6 # # 5" 5 + #6 # #+ 5" - #+ # K "4 +! # -6 # # " # # * # ) + 5 $ # 5 # # # # # 1 2 ##6 + ## - ## #,* * #, 8,+" 5 5 " + #+ 6 5 "# "!+ # + #"5 +" " "6 # F) # 5 " 5 #!- $ 5 " - # # 5 #! + 5-1"#2 # # # :" #+# " 6 # " 5 * # 5 # + " 5 ) $ # " / # # # 5 5! # # # 5 # # +-+ & $ & - 5 #,= #,,6 & < # + 5 " " 6 # 5 & ## # # # # "+ "- # + - #

21 . / #! ( ) # # 8 : #. / # 1./ 2 # + 5 * # - # - - " # 8 # ) "./ = # # * # # # 7 5 "4 #5 K 46 #5 # $ # - + " +" + " # # +" # # # - # # 5 & # 5 # # #, # " # 5 #- 5 # -" % & & 5 $ 5 " # 5 5 & # " 5 # # #! # # Wat zijn de bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Bestuur Economie, bereikbaarheid en toerisme Fysiek Sociaal H 0 #+ # # # # "! "F # +" 5+F & # ) # # # # " # & " # - # # " # # & $ 5" # # )6 5 + " / +" #5 & # #, # A % )

22 - 5! 5" # ; # " 5 5 "" # -! $ 5 # -5 5" " #5 " # 6)(? 5 # *5? &5 " ) 6? A $6 "0 " $ 6)(? A 6( " # $ #0 9 / &5 == &5 " ; / )($ A $ ) A :& / ) A A 85" % A % 9 8 #8 7#6 $

23 #. * 3. * "5 5 5 * : & # # #" +! 5 5 : - ## # 1## # A "2 * " 5 C " - 5 " # 1 <2 5 5" - # # # + # # # 56 # - # -+" 5" #" + -#0 5 # " # 6 #" # " # " ## + 5 #5 ; 5 3 : ) E " # ; # # # # 1!2. &#-! / # # " #! < 0 9 I =, " # - 1-; 2 -, # # + # # 5 " # # 5 / -" # 5 B + # 5! - - G : " ; 5 " " # # 5 0 #6 " + -6 # 6 " # " # +R # - G - " " #- $ 5 # # # # #"R ; * : Programma Manden Maken Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo H! # ) - & $ +" # & " ) # 5"+ # $ #

24 # 0 ; 5 5 * : : # # # + - +" + +- " # 5 5" # # 0 #,,? ", %? # + " 5? # +,,= + " )? # # +" - % # # " 5# + +" (! # # %?! -+ %? 5"+ - # ) *+ 5 + # $ *+ # # #." & $ 5 # ; 5 3 : 5 +" +- #6 #6 #5" 6 # + # - # # -, - 5,, "6, &6, " 6, E # # + " # " # + 5 " +" #, #5 $ + +"6-5 + ==$ - 5 # $ 5 # #,, & $ + # O J,!F3,& 5 5 #, & + 5 5# " + + * - # # 6 + # # $ + # " # : # 5 5"- # J,!F3,& 5 # # 5 & 1,&2," # 5 #

25 , + # 5 #6 " " # "- # + #+ * 5 # +, 5 $ # 5 5" + - * # + 6 5" #,* " +" # # " 6 3,,,* #6 +" " # 8" # # # 5" 5 16 "2 " " *+ 5 + # # " + " - 5 +" ," 5 " 5# +" H 5 5 # " # # " $6 5 6 # 5 < 5 : & " 5" #5 - # Werk + = ; 5 5 * : 5 #,,=? ", %? # + " 5? # +,,= + " ; 5 3 : ; =# #, ) F + + $ # #!5 5 = $ # 5 - # ## # 5"+ # 5 3,& J,!6 5 " $ +" - > >,"-6 " $ # # 9-5 # # 5+ 5# * # + $ " " 5 : # +# " - +"6 - # * 5 + # # < 5 : & " + 5" #

26 ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ? 3 ; 5 5 * : & $ 5 5 # + -- " < $ # - #5"+ 6 # # # # ; 5 3 : 7 + #, #6 5 5 $ " + # # # P +Q F= #, + # # ", # - < 5 : & " + 5" # ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ; 5 5 * : & $ 5 #! " $? ; : # + )? +" ; 5 3 : & $ + & # : 5 ) 5 5 # # # # 5 # #!5 5 & - 6 = " : $ - - # -

27 < 5 : & " + 5" # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Inkomen ; 5 5 * : )? # # +" -! -+ %? 5"+ - # *+ 5 + # ; 5 3 : & $ 5 " < # # "+ " # # # # # 5 : # # # # 1 2 # # # " # # #+ " #5 # 0 #6 #6! # I 5 # : " # - " 5 5 ## # - # #- # # #F# # # & $ "# F -5 & $ 5 5 " = " 5" # # # # + # + # 5"+ # + # # $ # < 5 :, " 5 " 5 & #6 "" #"6 5 # 6 + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal

28 . ; 5 5 * : # # " 5# + +" ; 5 3 :! + # : # # +,, + # 5 # 5#6 + # # 5 5 < 5 :, " 5 " 5 & # 5 # ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal Zorg ; ; 5 5 * : )? # # 5 " 5 -, # 5 # # + # + " ; 5 3 :, # #, " 1,2 6 " # #+6 " -= #- &5 # + 6 " F- " 6 " # # #+ " - : "# 5 6 ## # : 6 - " : "#, # " #,0 # 5 # #, + 5 " #=& # # -= # # # #+ * #=& #,= #, + # # # 5 +- :# " 5 - #, - +" *+ # # +#"6 #6 56 #6 # %

29 < 5 : & " 5 # # 5 5"" # +,,*, # # #, # + ; >! * bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal ) ) 3 ; 5 5 * :! # # %? 6 " - 5", # 5 # # + # + " ; 5 : # 5 # + - "6 # J #5" "- # 5 #5 # * 5 5 # 6 "# 5 + #6 # # 5 # # # 6 # # * 5 - # " # " #5"+ *+ "- " - # = " 5 + =" < 5 : & " 5 # # 5 5"" # + ; >! * # bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Programmakosten Apparaatskosten Totaal (

30 !3 " # - # )6 - + # # # # #,,= # # ) - # #,* #6 6% - # D # # # #+ " - 5 # -- E 56 # - 5 # + - # # #,,= &, -- & # # # A # =-- A # ; # + # K-; 4 + K " #- 5 -* : # # # : 5 # 6 # -; 5 # 6 5 # G 6 " # =- # 5 +" " - :. 5 5" +#+ %? #F&3H 0 < # # # # # # E 3 3 1E 332 +" # - # # # "2 # 5 # # # 5 " - # #6 - # #-6 # " # # - 1 # " /, # " > > 5 # 5! # # +5- ; # # # # +5 : # # +5-6 # # # # # "# : # +# " " " # 5 E - " " # / 5 " 5+ - " # / # -" 1 # - 5"+2 5 " " # & " ) # # 6? # # 5" " - 5

31 " ( 5 # / 5 " " 5 # #2 "- # 5 *+ + # +" " - # + + " + ) bedragen Realisatie 2007 Begroting 2008 Begroting 2009 x lasten baten Saldo lasten baten saldo lasten baten saldo Totaal Uitsplitsing programma Reíntegratie Kinderopvang Inburgering Bijstands verlening Minimabeleid WMO Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten )

32 # ) ) %! 0 3 ; 5 5 * : : # 5. 3D # #+ #" # ; 5 3 : :!" # 1! 2 # # # # & ) 5 # :, = 9 # # # 5- # : ( " 5-1 # - :/!*F!,* 2 # + # # : 8 / $ # # + "! 5. 3D - # #" # # : + " # 5 : 5 # + # # #5 # 6 # # -, 5 * * 9+ # ) " " # # 56 ; # # 3 " # &+ # - #+6 5 # 5- / 5 +"6 5# 5 5 # # +" + # 9/ 5" + 5 # # 6 5 # %? # #" # + # " = < 5 : &# # #" # &- # " # #+ ; >! * # 1 ; A ) ) (% (% H " " " 6)(? * ; $ "! =# # A! - # # # 5 # :, / 5F!"-6 + # # # # ) 7 # 5- $

33 # ) ) ) ; 5 5 * : : & 1&2 # # 5 # # # 6 " # #5 : & 6 ; 5 # "+ " ; # 5 # # +" # 6 5" " 6 # "# # " +" 5 # 5 # ## 5"+ # # # & + + # 1T?26 # +# " + 6 # # & + " 9. # : & 5 # + $6 -" # + ) # # 1- # - #2 6 6 : & / / : & + + G # # 5 #" 5 & + + "! = " 5 + & + # 6 + " # - " + < + # O# 5 + # # * # " # : 5 # + # + # " : +" " "? 3 5 *+ #5 & +6 # 5-56 # "6 " * " # + & ",# # + # 5 5 # " 0 # 5 #6 " "2 5 # #6 5 # # 5 ) ) 3 5 : # - + ; # 5 # & #5 * # 5 # & : & + # G # 5 # 5 - ) #" 5 # & 5+0 A % " -6 + &

34 5 5 # # # ; 5 3 : & $ + & + # # #5# * 5 # # + 55#6 5 "#6 "-?.! & 5 " #5 6 # # 6 # #" 6 # =6 + +" # #6 "# # #5! 5 # & =6 5"6 + + # : & # # * # & 5 " 5 5 " 5 " # # # 5 # #5" 3U # 5# # +" : & E " + 5 # # * # # #5"6 #" #5 + # 5 # 5 ", 5 #5 + & " # " 5 ; ; < 5 : : & = 5 #+ 5 " # # # 5 5 # 5 5" 5 " = # = I = " # # 1 <42 +" 5 + # : & 5 - # # 85" " # + " + -# " 5. : & # " # H 5 I # " # 5 * # + " # & A 6 6 ; $ + # # # " ) : " + #5 # # + # # +F # 5" + 5

35 #5 5! 5 # 5- # A % # # 5 # # # $ 5 # 5 # # # # # $ "" # 6%? # 6? - - #5 + " - *6 #5 # 5+ #!"- ; >! * & 1 ; A % )% )) % ) )( % ) )) %

36 #8 0 3 ) ; 5 5 * : : # # # #6-6 = # # " # # # =6 5 # ##! " - # -! $ - # # # # 6 -- ; 5 : : # + $ # " # ) # # # 5 # # # #V V 6 $ 5 + # # # * $ +" I # # # + "- # - = 6 I # + $ # 5 * # = + # : # 5 # : # F - F -I # # # : # # # : -I # " # 5 # # + : # #2 # # 5 +" # " : 5 + # D # # # 5 # # ; # +" # # - # # 5 -! # 5# # #= +" 5 # # - +- # 5 # #6 " # 5 - # " G 6 # : 5 # F6 # # F + + " 1"# # #52 & $ / / &3H = " # +" O# " % " " +" # # # 46 - # + - # # # # : 5 # -#+ &3H 6 # " # " - H # 5 " # "# # # # " - : # +5 # - #

37 < 5 : : # # 5"+ # 5 I # # ""-I 5 5 # #+ 5 #= 5 ; >! * # 1 ; A # # # ) ) $ $ H " # " 6)(? $ )6 + # # : +" #5 5"+ # ) # -# #6 6 5"+ # # # / = # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / 6 6 $ B ; = : & / 6%( 6$ $ %6$ %% 85" $6 (%. 8:8!*4 %6) %%. 8:8 6$% ) 9. )6$ % # # +" # #. 8:8 + #

38 # ; 5 5 * : #- " ) + # #5# # # 6 : & / 6 + +# " # " 5 - #! 5 # 6 55" # --, 5 + 1,*82 ; 5 3 : * 5 # # 0 = 6 " " #,*8=5 # +C = : 5 # #6 " # # # # -- #6-6 6 #6 # # +C = # #+ 5"C = # + 5= -C = - 5 # #C = " -# # # + # 5" #- " # # #,*8= #+ "6, :,.# #+ # # # + < 5 : : 5 $6 - " # 6 #5 # #+ # 5 # " - # #+ 5" +5= - ; * : / + " ) # -6 5 $ # ) # # & # ) $ 5 # # " 5 # - G # 1 ; A # # # ( ( $ $ H " " " 6)(? # # # " #! - 5 # $ # / + + " # # %

39 +"6 # ( 6 + # ) 5!? " 1; A 2 / = = %6 ( : & / $6 6 %% 6 $) 85" (6 ) #! / 5 " # + $ (

40 > * ) ; 5 5 * : : *+ 1*32 #+- K # 4 # # 9. : *3 + " B 5 # B # -6 + # : *3 # # - # # + # - # - *3 = #- 5 # # # *3 5 # # ; : *3 #6 " -; 6 5 +" 5 + : *3 K 4 # + " 5 5 # # "-# # * ; 5 3 : : *3 # # # : - -6 #6 + # "- -- # + F 5 ; # # 5 7 # 9. + # : *3 # # I + < "0 # #+ 5#+ / 5 5 5" + # 5I ) 5 + " O +" 5 # *3 +" 5# 5# + : *3 # # " ; 5 - "," 5 # # - # 5 / " # *3 " 5 5 #, + - # * 5 5 " 5 " - : *3 5 " 5 5 <-- # "-# 5 ""-I : *3 5 - < 5 :, # #5 # # + 5 B # 5I = # "" #+, "-# 5 # - "# 5#

41 ; >! * *+ 1 ; A # # # )( )( H / + *3 " ) -6 5 $ # )6 # # ) " " " 6)(? # # # " # # - - ==) +" " # + # -4 " # 5 # +" 3!? " 1; A 2 / %6 ( 6 () : & / %6) $6% ( 6 85" 6) ($ 9. )6 (% #6 " # # 9. +" -4 # 9.= # *3 - )

42 # & + % B < 9 & ( + - & $ 3.1 Weerstandsvermogen : 5# 5 - # = - 4 # : 5# 5 4 5# #+ +" # - #+ +" - $ 5 5+ # # # # # 1 ; A 20 Stand per toevoeging onttrekking Stand per Algemene reserve Bestemmingsreserve BDS BWS SDD exploitatiereserve SDD W W B-inkomen SDD organisatie en innovatie SDD minimabeleid SDD invoering WI SDD WMO HH BLVS Leerplicht IBD exploitatiereserve Manden Maken Totaal & # 5# # " ; # # # #6 5"+ 5 # 5 9.= 5 ; # #6 5 # # ; 8 #+ " & ; #6 9.= / # 9. # # 5 # # # : ; # # A % #, # #." 6 # #." #" +" "" # ; # # 5 # #" " # # # 4 # + #, =# "" # # # 4 # & $ 5 # A %! 5"+ # # # <; # & $ # A # $

43 #,,! #+ # 5,, - # ## ; # # # # A 6% " * # # # + # # 5 " / # 5? # 1+ ; 2 *= ## = ## # # # # # # # 6 # + 5# <; # & : & # 5" - " 5 # 6 + # 5 # ; # # # # "" ; 6 ; A.#!" # + # # " # # #. M # 6 9. # 5 5 # ; : 5 ; # # " # #.# = #!5 # 5 J # # - # &#- / # 5 -" # & # # + # 5 # # - # * 5 # # # + # 5"+ 5, - "" ; 5 # # - ; # * ==$ # # # < - ; # 5 # # # "F # -" # =- #! $ # - # + : # 8=: #. / #6 "" #./ = ) < + # # # " 8=: & " "- " " # A % "6 # O # # # # < + # + # - & - 5 # #56 = # : # - 5 * $ # # - #+ * 6 # #" 6 ; #. & : # & 5 # # "6 + " # + = - +" #+ # & 6

44 + #+! # # # " # # # #3 : 3 # # ) + 6 8=: " # # # # # * $ +" # I # 3 #5" # # # " # / 6 O &3H =- : " # * # # # # + ; 5 :# 3= # # #+. ; " +" 5 9.= 6 " ; # 3. + " 5 5 #!3 9 ". " 6 # = & # ) +" # = 19.= !" # - & - # - - *+ 9. " -= # # # )% -6 ; # A "! "-# K 4 # " K& +"4 # -#+ 6 5 # # 4 5! # "-# - # #! 5 $ # # 56 5"6 # #6 # 5 # 5"+ " # -#+ # % " # ## # 9. "- # # 9. "- " 5 # 9. 1#2 5 # # " # 9. 6 #5" - # - # # " 9. " * " # +" #5 # " # # # # 8 # # # +" : # 3 #6 # " " 56-5 F # 6 5 # 5 # # " " 9.4

45 (. * # #5 - #6 - # # 9.! # 5 # "+ " #! # 5 " # : ) # 3 5. * " 5 # :.= " 5 # 5 - # 5 " # /.*= +#+ 6 -"5 6 # # -; + 6 # 5 # 5 E # 5 # # 9. U * # 9.=# - 3 *6 # = - 9.= 6 6 *. / # 5 # *#6 ) 5 ## & 7 9* 5 # 9. # 9* 5 (. " # S I # < " + & +" # 6 - # 5# #6 # " 5 ) # & +" 4 # 3=I 6 # 5"+ " ) 5 5 " " 6 6 1#= =26 # 6 #" & $ 5 # # 5 9.= 5 # "-# -#+! " # "-# 9.= # 5 5 "-# = D # S # +" # 9.C #5" < # + 9.= "6 * # 5 # 9.= # # ", # # 9. A ) " - # # 9 " # - # # # # #

46 # & - # : - # #, *# 1 2 & I +" # - - # 50 - # - 4C - + # C - # -C - + # / # # # # &, # ; 5# -6 " > > " )6? # #V V! $ # )6? # A ) "6 A 6$ " " # 5 + 8=:2 # # G * # #, + 6 6? # # # "0 # "? # > > " # - # " - # # 9 ". # # G # E H 5 # , # #5 " - & - " # / = # - / = # I 4 + # " " 5 ",-,5! " 9. + # 1 I - + # -- # # # * # G 5 G 6 5" 4 5 / - 5 I " # " # # ! " 5 5 " # +", : - # - 6 # 5 =

47 #, ) * 9. - # # # 5 # # # 6 &6 #3 & 5 # # &3H =#6 # " # : # 3 ; &3H = =: "" = +" #5! ## 5! - 9. # # # # " "!" #

48 # $ - $ B & % & & ( +, 9 $ ( #+ )! 1 ; A 2 Programma Realisatie 2007 Begroting 2008 Raming 2009 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Saldo 2010 Saldo 2011 Saldo 2012 Bureau Drechtsteden Manden maken Sociale Dienst Drechtsteden Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Algemene dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming Resultaatbestemming Resultaat na bestemming %

49 # & # $ +" # - # #6 8 # #+ # # - 5# W A % #, # <; #!" #! / #, 5 "" # 5 #! $ 5 + # A %6 5 # # 5"+ & # " 5 # & $ +" # 1 ; A & H 1M 2 1=2 M * ; #!" # M *! =# / M / 7 +" # - * * : / 5 H ) 5 5" # # $ 5" " ; A $. ( % / 5 # 0 - * # + G G # # # #F - # # 5 # (

50 # + ) 8 "- " ; # & / : # # &6 A %6 5 6 # + : / # # * ) ) & + " ; 6 + +" # - $,? / $ 6$? 7 F ) 6(? " $ 6? 7 ) X $ 6%? 7 "" ) X = * %? X 7 - & -5" # - # $ 5 # 6 # 5 $ " # " # 6? 1- )2 6%? "" / + 9.= # )? # #? "# +" #5 " 6)(? # )! " # # 9.= 5 # # 6 # - * ) 6 6 ) ) / 5" &5 &5 ", J - " 5 &5 "! &5 " E &5 " 7 < &5 " ", < &5 " 5" J#,<." 0.= "#,*=" #+ J#,*=:!,*= ;,!9,,=5,,=! # &= - ()6? # = -! #

51 #! # / %=" #",,= %! 0 3 ) ) ) / B ) / - " ) ## / / ( X, > * ) / - " ) X - 5 # #8 * * aantal fte Personeelskosten x 1000 Kosten per fte x 1 Bureau Drechtsteden 22, Sociale Dienst Drechtsteden 280, Bureau Leerplicht en Voortijdig 26, Schoolverlaten Ingenieursbureau Drechtsteden 74, Servicecentrum Drechtsteden * 347, Belastingdienst Drechtsteden 55, Onderzoekcentrum Drechtsteden 14, Totaal 822, * exclusief additioneel pakket en pluspakket )

52 5. VASTSTELLING Als ontwerpbegroting vastgesteld en aangeboden aan het algemeen bestuur op 24 april Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden De secretaris, De voorzitter, G.J. Vogelaar R.J.G. Bandell Algemeen Bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden op 18 juni De secretaris, De voorzitter, $

53 Bijlage 1: Financiële vertaling meerjarenprogramma (doelenboom) (bedragen x 1) ,!3 9! / % % &! % = J# # 5-- H = - % % & "= 5 1M N 22. " / - H F5 8 # #" = 8 # #" = " -! + * 5 # # 5 " 5-1M N 2 "+ 5 / -,* # 6 )6 $ J# # 5= +#+C *5 5 #+ # # #,*= *= # - 6 $ $.. 9# : 5 # ". #! " # 5 # 5 # ## # E 5 * 6 6 ; % % J# 9 3 1M N 2 3D # 5 :+ # 1M N 2 :+ # # F5 %

54 ,!3 9! = $( 1M N 2 3D 5 5 J# 5 # + J# # + =) <; #! # " + # ; # J# 3D # %= / # # + *+ 5"- J5 # ##= 5"- 7 * # = * + % % % &# : 9 1M N 2 J# # # : :9 1M N 2 J# "=# F :9 J5 :9 J5 # - :9 1M N 2 :9 * + #"" 1M N 2 * :9. " :9 1M N 2 1M N 2 ( % 3D " + # " 5. +! " - *+ 3 " " + H 3D # +5 # = M # # "- 5 # 5 55 * #, 5 # # : - " # - 7 " # +4 #= # J!*= 3 5 C = # #+ %

55 ,!3 9! 8 1M N 2 -,* # # I &,* B. -- #"55 &=-- +! " M N 2 5 & :8= F 5 - # 12 #+ 7 " # K# I 4 : #,*= 1; = 2 5 # 5C " " " # -= *+ --# # = # 9 #+ #! 5 1 ".-; 2 *+ = -- # = + # # 5 # *+ " 5C # " 5 C 5 5 # = ( ( $%( B 2B % %. # * # # "# * # - 55 E / - 1 # 5 2 # : / # : /! +" # +.*= * " B % (% % :" C # 5 C "= / %6 7 6 / ( 1M N 2 &# / % 7 / ( 1M N 2 " ## #" # %

56 ,!3 9! 3 *!, 1M N 2 :*!=.!#!# # # ## * # # *! *+ " " & # - C # - J5 4 -!5 6 = - :*!=F 5 " 5# # O# " H " J = B ((%$ ((%$ H M N 2 H # 55,5- %= 55-."6 #6,5 L 5 " E H 1M N 5 1M N 2,,,5 :" 5# # # 6 # " #5 155 F52 L " # # 5 - # # P 5 "Q " # :" # #" + *,56 5#6 #= 6 5 B %% %% *5 # E & = 1M N 2 < +" " E & = =# 5"6 "-# *5"#5!5 # # # 5"! 5" J # = #C # #. # ( :*= = %

57 ,!3 &3H = - D / &3H = - 5 # 5 "#6 D # #!*! E "# *5" "-# =F5"# # 5 # *5 *34 I # " 5 #" # / # #" #, < 5" / / #" # "?! # # #" #, &C # = H () %%$ %( %

58 Bijlage 2: Bijdragen per gemeenten (bedragen x 1.000) Alblasserdam Dordrecht H.I. Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal Programma Bureau Drechtsteden Algemene inwonerbijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid Waterbus Voorrangscommissie Klachtencommissie Bijdrage wonen Natuur en Milieu Educatie Wet Educatie en Beroepsonderwijs Sociale Dienst Drechtsteden Reintegratie Kinderopvang Inburgering Bijstandsverlening Minimabeleid WMO-HV WMO-ex WVG Schuldbemiddeling en Budgetadvies Apparaatskosten Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Servicecentrum Drechtsteden Onderzoekcentrum Drechtsteden Belastingdienst Drechtsteden Totaal %%

!"#"$ % ) % & ( %& (!"!" #$!"%

!#$ % ) % & ( %& (!! #$!% "#"$ % && ""'( & ""' ) % & ( %& ( " " #$"% & ' () * "#$% $& * # %& % + *, -++.& /+ +++ 1 +', - * 0. '(&)" $*+ ) ',&#) $-./ / + 1 & ++ #2""' ( +++ & 3& ( % ( & # &""'&. * $ ' &% "**0" #-( & * % %& & 4&

Nadere informatie

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden

Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Control binnen het samenwerkingsverband Drechtsteden Verbindend in samenwerking Jacko van der Windt Voormalig controller Papendrecht Hoofd bedrijfsvoering/ controller Bergeijk 26 maart 2013 Netwerkstad

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden

Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Intergemeentelijke samenwerking: de businesscase Drechtsteden Verbindend in samenwerking Rob Beek Gemeentesecretaris en algemeen directeur Papendrecht/ lid ONS-D/ coördinerend secretaris veiligheid Zuid-Holland

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 bijlage 12 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 18 juni 2008 Onderwerp Rapportage besteding diverse kredieten Bijlagen Rapportage besteding kredieten agendapunt 11 datum 19 mei 2008 steller J. van Dijk

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN FEITEN EN CIJFERS Beter, sneller en goedkoper voor de inwoners is het motto van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. Deze factsheet schetst in tekst en

Nadere informatie

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden De Drechtraad, ingevolge artikel 34, eerste lid, Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; vast te stellen de navolgende: Besluit Verordening financiële bijdragen deelnemers Openbaar lichaam Drechtsteden

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2008

PROGRAMMABEGROTING 2008 OU/f Drechtsteden CONCEPT PROGRAMMABEGROTING 28 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden versie 14 mei 27 Programmabegroting 28 Concept 14 mei 27 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 1.1 Meerjarenprogramma 2 1.2

Nadere informatie

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Concept-Jaarrekening 2006. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Concept-Jaarrekening 2006 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE blz 1. Inleiding 4 2. Balans 5 3. Staat van Baten en Lasten 6 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 7 5 Toelichting

Nadere informatie

P/7? Drechtsteden. Aan: Colleges van Burgemeester e"n Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten. Geacht college,

P/7? Drechtsteden. Aan: Colleges van Burgemeester en Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten. Geacht college, P/7? Drechtsteden Postbus 619 33 AP Dordrecht Aan: Colleges van Burgemeester e"n Wethoi,iders van~3e Drechtstedengemeenten oekadres ioordendijk 25 311 RR Dordrecht ING 28.51.27.853 "telefoon (78) 639 85

Nadere informatie

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2015. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1...5 1.2 Toelichting op de begroting 2015...6 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1...9 2.2 Toelichting op de

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

!""!#$ %! " #$% %! & ' ( " ())! * " +,!(- &. % )! * ( - )! / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- / +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+!

!!#$ %!  #$% %! & ' (  ())! *  +,!(- &. % )! * ( - )! / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- / +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+! !""!#$ %! " #$% %! & ' ( " ())! * " +,!(- &. % )! * ( - )! / / 0%)!! )! 1!!! &'()&!!!* + 2!- &! 3- /!!+! 4! +!!, -% (-% & 0!-! %+ * 5+!% / 6!%%!+ 4% " - ''.)!)$/,! %0 %!$)$) 1 23!4-! " 23!4(.(17-! " 8+!!&

Nadere informatie

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013

VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Bijlage 5 VOORSTEL DRECHTRAAD 2 JULI 2013 Portefeuillehouder Datum R.T.A. Korteland 12-04-2013 Steller E-mail Telefoonnummer A. Tolsma a.tolsma@drechtsteden.nl 078-7702521 Onderwerp Concept Jaarstukken

Nadere informatie

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden

1 e bestuursrapportage 2013. GR Drechtsteden 1 e bestuursrapportage 2013 GR Drechtsteden Versie 5.1 13 juni 2013 2 1. Inleiding, samenvatting en besluiten 1.1 Inleiding... 4 1.2 Samenvatting.4 1.3 Recapitulatie programmabegroting en gevraagde begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03

'1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 '1010 ZDB 2 2 DEC 2G03 Hendrik-Ido-Ambacht Drechtraad en Drechtstedenbestuur p/a Bureau Drechtsteden Postbus 619 3300 AP DORDRECHT uw brief van uwkenmerk SBC/aooS/gsS onskenmerk 65111 datum \ O/V*2-/ '^CrCiCS

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016

Programmabegroting 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016 PROGRAMMABEGROTING 2016 1 Inleiding. De zes gemeenten in de Alblasserwaard Vijfheerenlanden zijn naar aanleiding van het rapport Schutte intern en met elkaar het gesprek aangegaan over de bestuurlijke

Nadere informatie

Servicecentrum Drechtsteden

Servicecentrum Drechtsteden Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio Werkbezoek Sliedrecht Jan Hijzelendoorn, 20 juni 202 Deze presentatie: - Start en cijfers - Resultaten - Doorontwikkelen - Stand

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d P r o v i n c i e F l e v o l a n d S t a t e n v o o r s t e l Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Herziening begroting technische bijstand Statenvergadering 7 september 2000 Agendapunt 6 1. Wij stellen

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte 7 december 2010 Locatie: Stadhuis Dordrecht (Stadhuisplein 1) Themabijeenkomsten 16.30-17.00 uur 17.00-17.15 uur 17.15-17.45 uur N.V. Stadsherstel Drechtsteden

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 bijlage 2 agendapunt 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 3 oktober 2007 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 27 juni 2007. Gevraagde

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 bijlage 11 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Begroting GR Drechtsteden 2011 Bijlagen - Begroting 2011 - Advies van de commissie WZI agendapunt 7 datum 28 mei 2010 steller J.

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010

Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 bijlage 4 Vergadernotitie voor de Drechtraad op 16 juni 2010 Onderwerp Jaarrekening GR Drechtsteden 2009 Bijlagen - Jaarrekening 2009 - Managementletter interim-controle - Rapport van bevindingen accountantscontrole

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht

Welkom. Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden. Papendrecht Welkom Wmo beleidsplan 2015 2018 Drechtsteden Papendrecht Bevorderen van sociale samenhang, mantelzorg, vrijwilligerswerk en veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede het van voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden

Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. januari - augustus 2010. De Buitenlanden AB 02-12-2010 bijlage bij agendapunt 6 Najaarsrapportage Najaarsrapportage Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer januari - augustus 2010 De Buitenlanden Oktober 2010 Recreatie Noord-Holland NV INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007 bijlage 1 agendapunt 3 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 21 maart 2007 Onderwerp Concept-verslag van de Drechtraad van 6 december 2006 Bijlagen Concept-verslag van de Drechtraad van 6 december 2006.

Nadere informatie

Begroting 2014. GR Drechtsteden

Begroting 2014. GR Drechtsteden Begroting 2014 GR Drechtsteden Versie dd 17 april 2013 Begroting 2014 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 1.2 Financiële uitkomsten 7 2 Programma's 2.1

Nadere informatie

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

4 ~ 4, Drechtsteden. GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht 4 ~ 4, Drechtsteden Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan het College van B & W van de Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papend recht GPD 21.05.2013 0449 Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht

Nadere informatie

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011

❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie. ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 ❿ de nieuwe werkwijze ❿ en bezuinigingen ❿ gevolgen voor organisatie en formatie ❿ Afdelingshoofden SDD 14 juni 2011 Innovatie en reorganisatie van werk en inkomen 1 innovatie van de sociale dienst 2009:

Nadere informatie

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 -

Begroting Holland Rijnland 2014 HOOFDSTUK 6-85 - HOOFDSTUK 6-85 - - 86 - Begroting Holland Rijnland 2014 Overzicht bijdrage gemeenten per regionale taak en plustaak 2014 Inwonertal per 1 januari 2013 (info CBS) prognose 12 maart 2013 Leidse Regio 217.236

Nadere informatie

Eerste Concernrapportage 2014 2

Eerste Concernrapportage 2014 2 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2014 Eerste Concernrapportage 2014 2 Aanbiedingsbrief Met deze aanbiedingsbrief bieden wij de Eerste Concernrapportage 2014 aan. In de Eerste Concernrapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Handelen in de geest van wens en wet

Handelen in de geest van wens en wet 13 OKTOBER 2013 Handelen in de geest van wens en wet Stand van zaken en ontwikkelingen rond de gemeenschappelijke regeling en dualisme Mogelijkheden voor de GR Drechtsteden om de griffier door het AB te

Nadere informatie

(pagina 3) (pagina 6)

(pagina 3) (pagina 6) JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s.

Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop van de algemene beschouwingen in de vergadering van de Drechtraad op 3 juli a.s. Memo Aan Van De (plv.) leden van de Drechtraad De coördinerend griffier Onderwerp Verloop algemene beschouwingen Drechtraad 3 juli 2012 Datum 13 juni 2012 Via deze memo wordt u geïnformeerd over het verloop

Nadere informatie

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen

WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun WERKGROEPEN met Klankbordgroepen Aangepaste versie Januari 2009 tbv website WERKWIJZE, SAMENSTELLING EN TAKEN VAN DE LEDEN en hun EN met Klankbordgroepen Op dit moment wordt er aan deze werkwijze, samenstelling, etc... gewerkt, zodat

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006

Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006 bijlage 2 Vergadernotitie voor de Drechtraad van 6 december 2006 agendapunt 5 datum 30 oktober 2006 steller S.M. van der Stel Onderwerp Programmabegroting 2007 Bijlagen Aanbiedingsbrief Programmabegroting

Nadere informatie

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden

Concept. Actualisering begroting 2013. GR Drechtsteden Concept Actualisering begroting 2013 GR Drechtsteden Versie d.d. 13 november 2012 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 2 Programma's 2.1 Bureau Drechtsteden 7 2.2 Bestuur en staf 10 2.3 Sociale Dienst Drechtsteden

Nadere informatie

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur

arbeidsmarkt Uw partner op de Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur Margriet Broere accountadviseur Marianne Vogelenzang accountadviseur Erwin Boer accountadviseur e.boer@drechtsteden.nl 06 13 23 57 84 Spuiboulevard 298 3311 GR Dordrecht 078 770 87 70 info@baanbrekenddrechtsteden.nl www.baanbrekenddrechtsteden.nl

Nadere informatie

Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE

Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE Concept - Jaarrekening 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Programma s... 5 2.1 Bureau Drechtsteden... 5 2.2 Manden Maken... 18 2.3 Sociale dienst Drechtsteden... 19 2.4 Bureau Leerplicht en Voortijdig

Nadere informatie

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer

Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Aanmeldformulier preventief budgetbeheer Algemene informatie (door u zelf, eventueel met uw begeleider, in te vullen): 1 Achternaam 2 Tussenvoegsel 3 Voorletters 4 Adres 5 Postcode en Woonplaats 6 BSN

Nadere informatie

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII. 15.25140 ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus 51 469 AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII

Nadere informatie

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Voorzieningen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning Samenvatting Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning en Besluit maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden Waarover

Nadere informatie

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur,

Aan het bestuur van de GR Drechtsteden. Datum: 8 november 2010. Geacht bestuur, Aan het bestuur van de GR Drechtsteden Datum: 8 november 2010 Geacht bestuur, Hierbij vragen wij u, ten aanzien van de financiële ontwikkelingen in de Drechtsteden in 2010, of u onze visie deelt en of

Nadere informatie

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1

Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Stichting Light for the World Nederland Postbus 672 3900 AR VEENENDAAL VERKORTE JAARREKENING 2014 16-04-2015-1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa

Nadere informatie

Drechtraad. Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen. Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009

Drechtraad. Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen. Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009 Drechtraad Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009 Onderwerp Voortgang regeling extra middelen schuldhulpverlening. bijlage 1 Agendapunt

Nadere informatie

Drechtraad. Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen. Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009

Drechtraad. Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen. Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009 Drechtraad Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen Vergadernotitie ten behoeve van de vergadering van 18 november 2009 - versie vastgesteld in BC 5 oktober 2009 - Bijlage N.v.t. Agendapunt 6 Datum 4 november

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel,

Voorstel: Wij stellen uw raad voor bijgaande Nota Reserves en Voorzieningen 2013 vast te stellen. Burgemeester en wethouders van Ferwerderadiel, AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel. Sector : II Nr. : 06/52.13 Onderwerp : Vaststelling Nota Reserves en Voorzieningen 2013. Ferwert, 9 september 2013. Inleiding: Normaliter wordt de Nota Reserves

Nadere informatie

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009

Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen van 18 februari 2009 datum 3 februari 2009 Steller I. van Montfoort Telefoonnummer 6396791 Email ie.van.montfoort@drechtsteden.nl portefeuillehouder BC J. Lavooi Vergadernotitie voor de Adviescommissie Werk, Zorg en Inkomen

Nadere informatie

Concept. Geactualiseerde begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Geactualiseerde begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Geactualiseerde begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 11 november 2014 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur 8 2.2 Sociale

Nadere informatie

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden

Concept. Begroting 2015. GR Drechtsteden Concept Begroting 2015 GR Drechtsteden Versie dd 15 april 2014 Begroting 2015 GR Drechtsteden 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 5 1.1 Budgettaire kaders en uitgangspunten 5 2 Programma's 8 2.1 Beleid en Bestuur

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Projectplan Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden Auteur J.P. Groffen-Hopmans Intern Bedrijf Gemeente Papendrecht Onderwerp Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen in de Drechtsteden

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015

FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 FINANCIEEL VERSLAG 2014 19 maart 2015 Stichting Eigenwijks Jan Tooropstraat 6 1062 BM Amsterdam 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (x 1) (na resultaatbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Jaarrekening, verkort

Jaarrekening, verkort Het Bestuur van Stichting Welzijn Senioren Lansingerland Smitshoek 18a 2661 CK Bergschenhoek Jaarrekening, verkort 31-12-2012 Opgesteld dd. 15 april 2013 1.1 DOELSTELLING EN AARD VAN DE ACTIVITEITEN De

Nadere informatie

V O O R J A A R S N O T A

V O O R J A A R S N O T A V O O R J A A R S N O T A 2 0 1 2 Krimpen aan den IJssel april 2012 I N H O U D S O P G A V E Bladzijde Raadsvoorstel voorjaarsnota 2012... 5 Voorjaarsnota 2012...11 HOOFDSTUK 1 Inleiding...13 HOOFDSTUK

Nadere informatie

10 doorgaan in de Re-integratieladder 120 Entreeprogramma + ondersteuning re-integratie 10 Duurzame arbeidsrelatie

10 doorgaan in de Re-integratieladder 120 Entreeprogramma + ondersteuning re-integratie 10 Duurzame arbeidsrelatie BEGROTING 2011 IN EEN OOGOPSLAG De Hoeksche Waard beoogt het bevorderen van de maatschappelijke en economische zelfstandigheid van de inwoners binnen de Hoeksche Waard, gekoppeld aan een zo hoog mogelijk

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

SAMEN WERKEN AAN EEN KRACHTIGE REGIO

SAMEN WERKEN AAN EEN KRACHTIGE REGIO SAMEN WERKEN AAN EEN KRACHTIGE REGIO Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden - 1 - De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Alblasserdam

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014

Bijlage 2. Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht. Eerste Begrotingswijziging 2014 Bijlage 2 Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht Eerste swijziging Toelichting Deze eerste begrotingswijziging betreft de verantwoording van: 1. de extra personele lasten; 2. de structurele

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Sturen met de buren: Samen werken werkt!

Sturen met de buren: Samen werken werkt! Sturen met de buren: Samen werken werkt! Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de rekenkamer Dordrecht

Nadere informatie

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan.

Hierbij bieden wij u de 7e wijziging op de provinciale programmabegroting voor 2007 ter vaststelling aan. Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht 103 Haarlem, 27 november Onderwerp: 7 e op de provinciale programmabegroting voor Bijlagen: - ontwerpbesluit - toelichting op de 7 e programmabegroting

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting

Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Klanttevredenheidsonderzoek Sociale Dienst Drechtsteden - herhalingsmeting Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. S.A.W. van der Meijden A. van der Linden december 2008 Colofon Opdrachtgever Sociale Dienst

Nadere informatie

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 26 juni 2013. Voorzitter, J.H.M.

Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 26 juni 2013. Voorzitter, J.H.M. Aldus vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Recreatieschap Spaarnwoude in de openbare vergadering van 26 juni 2013. Voorzitter, J.H.M. Bond -53 - BIJLAGEN JAARREKENING 2012-54 - Bijlage I: STAAT

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007

Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 21 maart 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel voor een wijziging

Nadere informatie

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering

Vaststelling van de Verordening Wet Inburgering gemeente Hoorn Samenvoegen van Winvoorziening en voorziening oudkomers tot een reserve inburgering Raadsvoorstel gemeente Hoorn Raadsvoorstel nr.: Portefeuillehouder: Wethouder de heer J.A. de Boer Raad d.d.: Budgethouder: W. Krijgsman Corsa registratienr. : 08.19818 Budgethouder: D. Gelinck Onderwerp

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA

BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA BEGROTINGSWIJZIGING PARK VAN LUNA 2013 Velsen-Zuid, 29-3-2013 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMABEGROTING 1.1 Programmabegroting 2013 3 2. BEGROTING PER DEELPROGRAMMA 2.1 Gebiedsbeheer 5 2.2 Toezicht 7 2.3

Nadere informatie

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden

Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Onderzoek naar de regionalisering van de Drechtsteden Colofon Dit onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de Rekenkamercommissies Alblasserdam, Hendrik Ido Ambacht en Sliedrecht en de

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2004

Financieel Jaarverslag 2004 Financieel Jaarverslag 2004 Verantwoording van directie en bestuur Volgens de richtlijnen van het Ministerie van OC&W met betrekking tot de financiële verslaglegging in de cultuurnotaperiode 2001-2004,

Nadere informatie

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22

GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van 24 mei 2005. nummer 22 GEMEENTE ALBLASSERDAM NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 mei 2005 nummer 22 A.D. van den Bergh, Burgemeester J. de Gruijter, wethouder P.A. Zevenbergen, J.M. Dekker, H.H.

Nadere informatie

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011.

Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 tot 1 april 2011. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 september 2008 / 164/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 10 september 2008 Onderwerp Extra uitgaven Hulp bij het huishouden op grond van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Onderwijsmonitor 2011

Onderwijsmonitor 2011 Onderwijsmonitor 211 Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft behoefte aan informatie voor het voeren van hun onderwijsbeleid. Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) voorziet via deze factsheet in die behoefte.

Nadere informatie

Agenda. De voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok. Nr. Onderwerp. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda en mededelingen

Agenda. De voorzitter van de Drechtraad, drs. A.A.M. Brok. Nr. Onderwerp. 1. Opening. 2. Vaststelling agenda en mededelingen De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 2 november 2010 in Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam gehouden wordt van 21.30

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Personeelsmonitor Uitgangssituatie Drechtstedennetwerk begin 2014

Personeelsmonitor Uitgangssituatie Drechtstedennetwerk begin 2014 Personeelsmonitor Uitgangssituatie Drechtstedennetwerk begin 2014 Alle medewerkers op de juiste plek. Met dat idee rolden de zes gemeenten in de Drechtsteden en drie gemeenschappelijke regelingen eind

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2016-2020

PERSPECTIEFNOTA 2016-2020 EERSTE CONCERNRAPPORTAGE 2015 PERSPECTIEFNOTA 2016-2020 Perspectiefnota 2016-2020 versie tbv vergadering 9 juni 2015 2 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijk perspectief... 5 2. Financiële samenvatting... 7 3. Specificatie

Nadere informatie

TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II)

TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II) TUSSENRAPPORTAGE/BEGROTINGSBIJSTELLING GEMEENTEPURMEREND(II) PERIODE JANUARI - JUNI 2015 I n h o u d s o p g a v e LEESWIJZER 4 1 SAMENVATTING 5 2 RAPPORTAGE PER PROGRAMMA 6 Programma 1 Publieksdiensten

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven de richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. Adviescommissie 5 november 2013 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 14 november 2013 Algemeen bestuur 12 december 2013 Bijlagen 2 UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2014-2015 De Uitgangpunten Programma 2014-2015 geven

Nadere informatie

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND

TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND TWISKE-WATERLAND BEGROTINGSWIJZIGING ONDERDEEL WATERLAND 2015 Velsen-Zuid, 16-4-2015 Inhoudsopgave Blz. 1. PROGRAMMAPLAN 1.1 Achtergrond 3 1.2 Meerjarenperspectief 3 1.3 Programma accenten 2014 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen.

UITGANGSPUNTEN PROGRAMMA 2015-2016 De uitgangspunten geven richting aan de op te stellen conceptbegrotingen. VOORSTEL Adviescommissie 27 oktober 2014 agendapunt 7 Dagelijks bestuur 13 november 2014 Algemeen bestuur 18 december 2014 Voorbereid door Anita Bakker en Jasper Beekhoven, medewerkers programmamanagement

Nadere informatie

Monitoring geeft Route 27 duidelijkheid over resultaten en aandachtspunten

Monitoring geeft Route 27 duidelijkheid over resultaten en aandachtspunten OCD.doc september 2011 IN DEZE UITGAVE: Monitoring geeft Route 27 duidelijkheid over resultaten en aandachtspunten Internet zet druk op de bibliotheek Ondernemingsklimaat Drechtsteden krijgt ruime voldoende

Nadere informatie

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur

Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten. - de leden van het Drechtstedenbestuur Postbus 619 3300 AP Dordrecht. Aan : -de Colleges van B&W van de Drechtstedengemeenten - de leden van het Drechtstedenbestuur Bezoekadres Noordendijk 250 3311 RR Dordrecht BNG 28.51.27.748 Telefoon (078)

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven...

1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6. 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6. 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 2 E Bestuursrapportage 2014 1. INLEIDING... 3 2. SAMENVATTING... 4 3. PROGRAMMA S... 6 3.1 STUREN OP RUIMTELIJKE SAMENHANG... 6 3.1.1 Bovenregionale samenwerking... 6 3.1.2 Gebiedsgerichte opgaven... 7

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân

Begrutting 2013. Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Omslag_nw_fondsnazorgstortpl.qxp:421x297 1-9-212 16:59 Pagina 1 Begrutting 213 Fûns Neisoarch Stoarten Fryslân Doel van dit document: Deze begroting bevat het beleid en de baten en lasten voor 213 van

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Jaarstukken 2014 definitief. 2 juli 2015

Jaarstukken 2014. Jaarstukken 2014 definitief. 2 juli 2015 Jaarstukken 2014 Jaarstukken 2014 definitief 2 juli 2015 Gemeenschappelijk regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid Jaarstukken 2014 1van 72 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 2 Bestuurlijke

Nadere informatie