DM SMS/IVR DIENSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN"

Transcriptie

1 VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 6 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 7 I.7.1 Context... 7 I.7.2 Indienen van offerte... 7 I.7.3 Benaming en nummering van bestanden... 8 I.7.4 Uiterste datum voor het indienen van de offertes... 8 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 8 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 8 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 8 I.11 TOELICHTINGSMOMENT I.12 PRIJSHERZIENINGEN I.13 VARIANTEN I.14 KEUZE VAN OFFERTE I.15 WIJZIGINGSBERICHTEN II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 BORGTOCHT II.3 LOOPTIJD II.4 MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 WAARBORGTERMIJN II.7 ONDERAANNEMERS II.8 OPLEVERING II.9 VERZEKERINGEN II.10 RICHTLIJNEN M.B.T. VEILIGHEID II.11 VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE II.12 RECHTEN II.13 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN III.1.1 Beschrijving van de opdracht III.1.2 Online platform III.1.3 SMS, IVR of aanverwante kanalen III.2 TECHNISCHE VOORWAARDEN III.2.1 Diensten via SMS of aanverwante kanalen III.2.2 Diensten via IVR of aanverwante kanalen III.3 OPERATIONELE VOORWAARDEN III.3.1 Algemeen III.3.2 Redundantie Blz. 2

3 III.3.3 Verwerkingscapaciteit III.3.4 Geplande onderbrekingen III.3.5 Technische permanentie III.3.6 Eerstelijnshulp operatoren III.4 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN OPVOLGING III.4.1 Contactpersoon III.4.2 Rapportering/facturatie III.4.3 Fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen. 25 III.5 RELATIES MET DE TELECOMOPERATOREN III.5.1 Algemeen III.5.2 Gunstiger voorwaarden III.6 EXCLUSIVITEIT EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE NUMMERS III.6.1 Exclusiviteit van de nummers III.6.2 Overdraagbaarheid van de nummers III.7 FINANCIËLE VOORWAARDEN III.7.1 Verdeling van de retributie SMS en IVR III.7.2 Meerpartijen projecten III.8 VERWACHTINGEN AANGAANDE DE OFFERTE III.8.1 Onderdelen van de offerte III.8.2 Onderdelen van de presentatie (toelichtingsmoment) IV. BIJLAGEN IV.1 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER IV.2 BIJLAGE B : VERKLARING OP EER IV.3 BIJLAGE C: BANKVERKLARING IV.4 BIJLAGE D : INVENTARIS IV.4.1 Prijslijst IV.4.2 Bijkomende dienstverlening Blz. 3

4 Ontwerper Naam: Aankoopdienst Media Adres: A. Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Tinka Claeys Telefoon: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 19 van het koninklijk besluit van 14 januari Blz. 4

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: DM SMS/IVR diensten. Toelichting: VRT is op zoek naar een partner voor het aanbieden en toegankelijk maken via de netwerken van de telecomoperatoren van: Diensten via SMS en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd Diensten via interactive voice respons (IVR) en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd. De partner dient hiertoe de vereiste infrastructuur uit te baten en de nodige overeenkomsten met de telecomoperatoren af te sluiten. Daarnaast dient de partner alle fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen op zich te nemen. Plaats van dienstverlening: Bij de dienstverlener I.2 Identiteit van de opdrachtgever VRT Auguste Reyerslaan Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. Blz. 5

6 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. De prijzen moeten alle elementen omvatten die de kosten bepalen (incl. heffingen, taksen, winstmarges, commissies, verplaatsingen, maaltijden, ) exclusief btw. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage B). Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf controleren of: - de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 (bijlage C). Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Bewijs van overeenkomsten met de lokale operatoren om gebruik te kunnen maken van het fysieke netwerk van de Belgische telecomoperatoren, dit om de nodige continuïteit voor een structurele dienstverlening over hun netwerken te kunnen garanderen. Technische capaciteit van de inschrijver en de ervaring met het realiseren én het beheren van gelijkaardige opdrachten door middel van een beschrijving van het bedrijf/team incl. de informatica uitrusting en de geboden waarborgen voor een kwalitatieve uitvoering van de opdracht. Beschrijving van minstens 3 gelijkaardige realisaties bij voorkeur in de mediasector van de afgelopen 2 jaar ( ) met telkens vermelding van naam en adres van de opdrachtgever, bedrag van de opdracht en uitvoeringsjaar en voor elke realisatie telkens een positieve klantenreferentie (mail/brief/contactpersoon). I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het Blz. 6

7 bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.7 Indienen van de offerte BELANGRIJK: De offertes kunnen enkel elektronisch ingediend worden via e-tendering. (https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do) I.7.1 Context Sinds 1 januari 2012 is E-Tendering verplicht. Met e-tendering participeren ondernemingen op een beveiligde manier aan een overheidsopdracht (offerte indiening of kandidaatstelling). De inschrijver maakt zo zijn offerte of kandidaatstelling elektronisch over aan de aanbestedende overheid. Deze laatste organiseert een elektronische openingszitting. Tijdens deze openingszitting worden de documenten elektronisch ontvangen (softcopy). Documenten in hardcopy worden niet meer toegelaten. De manier van werken realiseert een efficiëntieverhoging voor de aanbestedende overheid en een administratieve lastenvermindering voor de inschrijver. De overheid organiseert opleidingssessies voor e-tendering. Hiervoor is meer informatie ter beschikking (http://www.publicprocurement.be). I.7.2 Indienen van offerte De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF of in een Microsoft office toepassing (Word, Excel, Powerpoint). De offertes moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden artikel 52 van het Blz. 7

8 KB van 15 juli Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- Procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De aanbestedende overheid geeft aan de inschrijvers de toestemming om een veiligheidskopie in te dienen. Deze veiligheidskopie vermeldt duidelijk "veiligheidskopie DM SMS/IVR DIENSTEN en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend via of op USB bezorgd aan de aanbestedende overheid. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op offertes toepasselijke regels van het KB van 15 juli I.7.3 Benaming en nummering van bestanden Benoem uw elektronische documenten op volgende manier: NAAM FIRMA (of afkorting)_ 1 (2/3/4 )_DM 1314 _NAAM DOCUMENT I.7.4 Uiterste datum voor het indienen van de offertes De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 27 maart 2014 om uur. Gelieve in uw offerte duidelijk een contactpersoon op te geven. Tot één week voor bovenstaande deadline kunnen bijkomende vragen om inlichtingen gesteld worden bij de aankoopdienst. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Omroepcentrum, kamer 11L10 Datum: 27 maart 2014 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke volgens deze afweging de voordeligste is. 1. Tarieven: 40 punten De beoordeling zal gebeuren aan de hand van een simulatie, gemaakt van de totale kostprijs per maand. Hiervoor worden de eenheidsprijzen, toegepast op de vermoedelijke Blz. 8

9 hoeveelheden. De laagste totaalprijs voor een regelmatige offerte krijgt het maximum van de punten. De overige scores zullen verhoudingsgewijs tot de laagste totaalprijs berekend worden (als de tweede prijs 20% hoger ligt, zal de score 80% van de maximale score bedragen). 2. Online platform: 40 punten - Mate van conformiteit met technische specificaties van online platform en inschatting van benodigde realisatie- en implementatietijd (20 punten) - Beschrijving van extra functionaliteiten en reeds bestaande of toekomstige innovaties rond interactiviteit en viewer response die van toepassing kunnen zijn binnen een omgeving als VRT (20 punten) 3. Beschrijving van dienstverlening: 10 punten - Hoe wordt de continuïteit van de dienstverlening: 24/7 gegarandeerd (2 punten) - Hoe gaat men te werk bij dringende interventies (plan van aanpak, interventietijd)? (2 punten) - Hoe wordt Ad hoc ondersteuning tijdens live programma s of evenementen gegarandeerd? (2 punten) - Hoe verloopt de communicatie tussen de dienstverlener en VRT (SPOC)(2 punten) - Beschrijving van plan van aanpak voor fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op kansspelen en weddenschappen (2 punten) 4. Toelichtingsmoment: 10 punten De inschrijvers worden uitgenodigd om hun offerte mondeling toe te lichten (zie I.10). Tijdens dit toelichtingsmoment zal rekening worden gehouden met toegankelijkheid platform, gebruiksvriendelijkheid en aansluiting bij VRT. De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningscriteria mogelijk te maken. Voor criterium 2, 3 en 4 wordt volgende schaal gehanteerd: Onvoldoende Zwak Goed Zeer goed Uitstekend punten punten 0,4 0,8 1,2 1,6 2 punten VRT treedt slechts in contact met de inschrijvers indien zij de inhoud van hun offerte moeten preciseren of aanvullen. Wanneer verscheidene offertes die het voordeligst worden geacht, met inachtneming van alle factoren, als gelijkwaardig worden beschouwd, kan VRT in naleving van Artikel 101 van het KB van 15 juli 2011 eventueel verbeterde offertes opvragen voor de hoogste gerangschikte offertes. Offertes worden gelijkwaardig beschouwd indien het verschil in de totaalscore op 100 na het gunningsproces volledig te zijn doorlopen niet meer bedraagt dan de helft van het verschil in score tussen 2 opeenvolgende stappen in de ordinale schaal, vb. Score in overeenstemming met Goed dan wel Zeer Goed. Blz. 9

10 I.11 Toelichtingsmoment De inschrijvers worden uitgenodigd om hun offerte mondeling toe te lichten (gunningscriterium 4). Dit toelichtingsmoment zal onder voorbehoud plaatsvinden in de week van 1 april De inschrijver licht toe hoe hij dit project zal aanpakken met aandacht voor bovenstaande gunningscriteria en onderstaande technische beschrijving van de opdracht. We verwachten dat de presentatie zal gegeven worden door/in aanwezigheid van 1 of meerdere teamleden die het project ook effectief zullen uitvoeren (SPOC, account, ). We voorzien telkens 60 min voor een presentatiemoment en 30 min voor vragen en antwoorden. Gelieve reeds deze datum vrij te houden in uw agenda. De jury is voorlopig samengesteld als volgt: Marijke Celis, PMO/Zakelijke leiding Digitaal Productiecentrum Kevin Goossens, Projectleider Digitaal Productiecentrum Sven Lardon, Mediamanagement Radio Annemie Gulickx, MNM programmamaker Tinka Claeys, Hoofdaankoper Media I.12 Prijsherzieningen Prijzen kunnen voor de eerste periode van 2 jaar niet worden herzien. Dit verbod staat uiteraard de verrekening van eventueel afwijkende hoeveelheden niet in de weg. Indien de overeenkomst verlengd wordt, kunnen de opgegeven bedragen aangepast worden op basis van de loonindex (Basis = maand voor opening inschrijvingen) op basis van de onderstaande formule. De aanvraag tot herziening moet ten laatste 1 maand voor het aflopen van contractjaar aangetekend aangevraagd worden aan VRT. S 1 P 1 P0 0,2 0, 8 S0 P 1 geldend tarief na prijsherziening P 0 contractueel tarief vermeld in offerte S 1 Agoria loonindex nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, van kracht in maand die herziening voorafgaat (enkel voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. S 0 Agoria loonindex nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, van kracht in maand die de opening van de offertes voorafgaat (enkel voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. De schommelingen van de parameters S S 1 0 moeten worden gestaafd middels officiële stukken die afkomstig zijn van de bevoegde paritaire commissies. Blz. 10

11 I.13 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.14 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. I.15 Wijzigingsberichten De berichten en wijzingen, bekendgemaakt via Omzendbrief of op het platform e- Notification/Bulletin Der Aanbestedingen en Europees Publicatieblad of via andere elektronische weg en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Blz. 11

12 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Marijke Celis Adres: Digitaal Productiecentrum, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door: Naam: mevrouw Tinka Claeys Adres: Aankoopdienst Media, A. Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Telefoon: II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 12

13 II.3 Looptijd Termijn in maanden: 48 maanden De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 2 jaar, en is maximaal met nog 2 jaar verlengbaar. Indien VRT de betrokken raamovereenkomst na de eerste 2 jaar niet meer wil verlengen, zal hij de leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte brengen ten laatste één maand voor het vervallen van de raamovereenkomst. II.4 Maatregelen van ambtswege Het niet beantwoorden van de diensten aan de overeengekomen voorwaarden en bepalingen van de opdracht wordt beschouwd als een contractuele tekortkoming welke een maatregel van ambtswege verantwoordt in overeenstemming met art. 44 juncto art. 47 van het KB van 14 januari 2013 (inbegrepen iedere toekomstige wijziging ter vervanging van het voormelde KB). II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. Alle facturen worden opgestuurd naar: VRT t.a.v. Leveranciersboekhouding Kamer 11L25 Auguste Reyerslaan Brussel Op de facturen dient duidelijk het nummer van de bestelbon (45XXXXXX) vermeld te worden. De facturen moeten duidelijk de prestaties en/of leveringen vermelden waarvoor een betaling gevraagd wordt. Opmerking: niet correct opgestuurde/bezorgde facturen kunnen tot laattijdige betaling leiden. Blz. 13

14 II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Onderaannemers De inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk de identiteit van de onderaannemer en het gedeelte op van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. De inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. II.8 Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.9 Verzekeringen 1. Iedere (zowel hoofd- als onder)aannemer die in het kader van deze aannemingsopdracht voor VRT prestaties (werken/leveringen/diensten, welke ook de aard of omvang daarvan moge zijn) levert, is verplicht vanaf de aanvang tot aan het beëindigen hiervan de hierna omschreven verzekeringen te hebben onderschreven : a) Inzake werkongevallen : Een verzekeringspolis die alle leden van het door hem tewerkgesteld personeel dekt tegen werkongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk, overeenkomstig de wetgeving in deze. b) Inzake burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) : Een verzekeringspolis welke zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan derden of aan hun goederen, voortspruitend uit elk feit of verzuim betreffende de uitvoering van zijn prestaties. De verzekering moet worden aangegaan voor de volledige werkperiode met inbegrip van eventuele perioden van vertraging. De waarborg van deze verzekering mag niet lager zijn dan euro - lichamelijke en stoffelijke schade gemengd. Indien de zaakschade euro overschrijdt, verbinden alle partijen zich tot een wederzijdse afstand van verhaal die verplicht wordt opgenomen in hun resp. verzekeringspolissen brand en aanverwanten. 2. Verzekeringsattesten en betaling der premies Iedere (zowel hoofd- als onder-) aannemer bezorgt, vooraleer hij zijn prestaties aanvat, aan VRT een verzekeringsattest (verzekeringsattesten) - dat staaft (die staven) dat hij aan de in de punt 1. a) en b) vermelde verzekeringswaarborgen c.q. aan de in punt 1. b) vermelde "wederzijdse afstand van Blz. 14

15 verhaal"-regeling van dit artikel voldoet. De verzekeringspolissen, welke werden onderschreven in uitvoering van bovenstaande bepalingen, behelzen voor de verzekeraars de verplichting VRT te waarschuwen ingeval de verzekeringspremies niet regelmatig zouden worden voldaan. Deze kennisgeving moet aan de leidend ambtenaar van VRT worden gegeven bij aangetekend schrijven. II.10 Richtlijnen m.b.t. veiligheid A. Reglementen De leverancier moet voor elke prestatie de werknemers die tewerkgesteld worden in het omroepcentrum op de hoogte brengen van de bepalingen van dit hoofdstuk en van alle bijkomende veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit het overleg en de samenwerking tussen leverancier en VRT op het gebied van veiligheid en gezondheid. (art 7 en 8 van de wet van 4 augustus 96 over het welzijn van de werknemers). De leverancier zal erover waken dat ze worden toegepast. VRT, in het bijzonder de leidend ambtenaar, zijn aangestelde en de dienst PBW kunnen elk ogenblik hierop controle uitoefenen. De werknemers moeten zich gedragen naar het VRT-reglement omroepbeveiliging (te raadplegen bij de leidend ambtenaar of zijn aangestelde), de voorschriften van ARAB, Codex en AREI. B.Toegang tot de gebouwen De werknemers moeten zich onderwerpen aan de van kracht zijnde controlemaatregelen en de instructies volgen van de dienst Security. Voor werken langer dan één week moet de firma toegangsbadges aanvragen bij de dienst Security, via de leidend ambtenaar of zijn aangestelde. Blz. 15

16 C. Ongeval Bij een ongeval moeten de werknemers van de leverancier zich: - Voor het Omroepcentrum onmiddellijk wenden tot de dienst Security(kamer 0N15) via het noodnummer 3100 en de instructies van die dienst volgen. Het EHBO-lokaal bevindt zich in 0N8. Noodnummer Bewaking: 3000/3100 Brandweer: 0100 (bij een buitennummer eerst een 0 vormen) Politie: 0101 (bij een buitennummer eerst een 0 vormen) Verpleegster (OC): (02) Preventieadviseur: (02) Controlekamer Gebouwen: (02) Voor de regionale omroepen dienen de derden zich te wenden tot het onthaal van de regionale omroep: Antwerpen: 9110 Hasselt: 9622 Gent: 7210 Kortrijk: 7310 Leuven: 4123 D. Brand Bij brand moet onmiddellijk de dienst Security verwittigd worden, voor het Omroepcentrum (OC) hetzij via het noodnummer 3100, hetzij via de speciale waarschuwingsknoppen in de gangen. De noodnummers in de Radio 2 centra staan hierboven vermeld. De bluswerken kunnen aangevangen worden, naar gelang het soort brand, met de waterhaspel, een poederblustoestel, schuimblusser of een CO2-toestel (elektrische installaties: enkel met CO2). Bij brand in het gebouw, bommeldingen en ontruimingsoefeningen wordt in het OC alarm gegeven via luidsprekers. De richtlijnen moeten worden opgevolgd. De werknemers moeten het gebouw onmiddellijk verlaten via de dichtstbijgelegen uitgang of nooduitgang, zonder gebruik te maken van liften, en verzamelen aan de dichtstbijzijnde evacuatieplaats. Op het omroepcentrum zijn twee officiele verzamelplaatsen: een eerste onder VRT toren, gelegen dichtbij VRT-ingang en een tweede aan de parking 0S, achteraan de site. In andere gebouwen worden de plaatselijke instructies nageleefd. II.11 Vertrouwelijkheidsclausule De inschrijver verbindt zich tot strikte geheimhouding van de informatie, die hem door VRT wordt toevertrouwd, of waarvan hij kennis zou krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering van de voorliggende opdracht, alsook van de staten en bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking Blz. 16

17 van die informatie. Geen van deze gegevens of inlichtingen zal worden meegedeeld aan een derde partij zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de door VRT aangewezen leidend ambtenaar. In dit verband leeft de inschrijver alle richtlijnen van VRT na om de vertrouwelijkheid van de informatie te verzekeren. De inschrijver zal de informatie, afkomstig van VRT, slechts doorgeven aan de personeelsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende opdracht. Hij verbindt zich ertoe de informatie nooit anders aan te wenden dan voor de uitvoering van de voorliggende overeenkomst. De inschrijver verbindt zich ertoe de opdracht niet te vermelden in zijn publiciteit, noch de opdracht te vermelden als referentie, zonder voorafgaande toestemming van de door VRT aangewezen leidend ambtenaar. De inschrijver verbindt zich ertoe een ondertekende overeenkomst i.v.m. de confidentialiteit bij de inschrijving te voegen. Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsclausule zal beschouwd worden als een zware fout die, onverminderd het recht voor VRT om bijkomende schadevergoeding te eisen, zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting van de opdracht tot gevolg zal hebben. II.12 Rechten 1. De integrale betaling van de factuur door VRT gaat gepaard met de exclusieve overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten en andere exploitatierechten op de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties in uitvoering van de bestelde opdracht aan VRT en dit zonder enige beperking in tijd en ruimte en wat het aantal aanwendingen betreft. 2. Voor zover de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties ook auteursrechtelijk beschermd zijn, draagt de leverancier tevens alle exploitatierechten exclusief over aan VRT en dit in hun meest actuele en toekomstige omvang, met inbegrip van alle nu bestaande en toekomstige exploitatiewijzen, wereldwijd en voor de volledige duur van de beschermingsperiode. VRT kan de overgedragen exploitatierechten zelf aanwenden, overdragen en in licentie geven aan een derde. 3. De leverancier verbindt zich er toe alle schikkingen te treffen om VRT te vrijwaren tegen elk verhaal van derden in verband met het gebruik van de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties die hij aan VRT heeft geleverd. De leverancier garandeert dat de eventuele auteursrechtelijke werken die hij levert in uitvoering van de opdracht oorspronkelijk zijn. De leverancier verbindt zich er tevens toe alle eventuele rechten zonder bijkomende vergoeding voor VRT te klaren (auteursrechten bijv. van ontwerpers, scenaristen, regisseurs en fotografen, naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, portretrechten, enz. - deze opsomming is niet-exhaustief) en om VRT te vrijwaren in dit verband. De leverancier neemt er evenwel kennis van dat VRT een overeenkomst heeft lopen met de beheersvennootschappen van auteurs SABAM, SACD/SCAM en SOFAM voor de uitzending van het repertoire van die vennootschappen. 4. Wanneer er bij de bestelde opdracht muziek dient te worden gecreëerd voor VRT, verbindt de leverancier zich ertoe de compositieopdracht aan de muziekauteurs slechts toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat de muziekuitgaverechten op dit muziekwerk worden geregeld in een publishing overeenkomst met VRT-Publishing, die voor VRT dergelijke rechten beheert. VRT zal minimaal 50% verwerven van het deel van de muziekuitgaverechten dat toekomt aan de muziekauteurs. Blz. 17

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP COÖRDINATIE VAN DE EVOLUTIE VAN DE GIDS DUURZAME GEBOUWEN -2015F0508 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Brussels Instituut

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV

BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Gemeentebestuur Knokke-Heist A. Verweeplein 1, 8300 Knokke-Heist BIJZONDER BESTEK OPEN OFFERTEAANVRAAG AANSTELLEN COMMUNICATIEBUREAU MBT REKRUTERINGSADVERTENTIES 2013/435/CON/JV Blz. 1 Inhoudsopgave I.

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie