DM SMS/IVR DIENSTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DM 1314 - SMS/IVR DIENSTEN"

Transcriptie

1 VRT Bestek DM 1314 Vlaamse Radio- en Televisieomroep NV van publiek recht Aankoopdienst Media DM SMS/IVR DIENSTEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum definitief ontwerp: 13 februari 2014 Blz. 1

2 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 5 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 5 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 5 I.4 PRIJSVASTSTELLING... 6 I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 6 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 6 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 7 I.7.1 Context... 7 I.7.2 Indienen van offerte... 7 I.7.3 Benaming en nummering van bestanden... 8 I.7.4 Uiterste datum voor het indienen van de offertes... 8 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 8 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 8 I.10 GUNNINGSCRITERIA... 8 I.11 TOELICHTINGSMOMENT I.12 PRIJSHERZIENINGEN I.13 VARIANTEN I.14 KEUZE VAN OFFERTE I.15 WIJZIGINGSBERICHTEN II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDEND AMBTENAAR II.2 BORGTOCHT II.3 LOOPTIJD II.4 MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE II.5 BETALINGSTERMIJN II.6 WAARBORGTERMIJN II.7 ONDERAANNEMERS II.8 OPLEVERING II.9 VERZEKERINGEN II.10 RICHTLIJNEN M.B.T. VEILIGHEID II.11 VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE II.12 RECHTEN II.13 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 ALGEMEEN III.1.1 Beschrijving van de opdracht III.1.2 Online platform III.1.3 SMS, IVR of aanverwante kanalen III.2 TECHNISCHE VOORWAARDEN III.2.1 Diensten via SMS of aanverwante kanalen III.2.2 Diensten via IVR of aanverwante kanalen III.3 OPERATIONELE VOORWAARDEN III.3.1 Algemeen III.3.2 Redundantie Blz. 2

3 III.3.3 Verwerkingscapaciteit III.3.4 Geplande onderbrekingen III.3.5 Technische permanentie III.3.6 Eerstelijnshulp operatoren III.4 ADMINISTRATIEVE ORGANISATIE EN OPVOLGING III.4.1 Contactpersoon III.4.2 Rapportering/facturatie III.4.3 Fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen. 25 III.5 RELATIES MET DE TELECOMOPERATOREN III.5.1 Algemeen III.5.2 Gunstiger voorwaarden III.6 EXCLUSIVITEIT EN OVERDRAAGBAARHEID VAN DE NUMMERS III.6.1 Exclusiviteit van de nummers III.6.2 Overdraagbaarheid van de nummers III.7 FINANCIËLE VOORWAARDEN III.7.1 Verdeling van de retributie SMS en IVR III.7.2 Meerpartijen projecten III.8 VERWACHTINGEN AANGAANDE DE OFFERTE III.8.1 Onderdelen van de offerte III.8.2 Onderdelen van de presentatie (toelichtingsmoment) IV. BIJLAGEN IV.1 BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER IV.2 BIJLAGE B : VERKLARING OP EER IV.3 BIJLAGE C: BANKVERKLARING IV.4 BIJLAGE D : INVENTARIS IV.4.1 Prijslijst IV.4.2 Bijkomende dienstverlening Blz. 3

4 Ontwerper Naam: Aankoopdienst Media Adres: A. Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Contactpersoon: Mevrouw Tinka Claeys Telefoon: Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. Artikel 19 van het koninklijk besluit van 14 januari Blz. 4

5 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze diensten: DM SMS/IVR diensten. Toelichting: VRT is op zoek naar een partner voor het aanbieden en toegankelijk maken via de netwerken van de telecomoperatoren van: Diensten via SMS en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd Diensten via interactive voice respons (IVR) en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd. De partner dient hiertoe de vereiste infrastructuur uit te baten en de nodige overeenkomsten met de telecomoperatoren af te sluiten. Daarnaast dient de partner alle fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op spelen en weddenschappen op zich te nemen. Plaats van dienstverlening: Bij de dienstverlener I.2 Identiteit van de opdrachtgever VRT Auguste Reyerslaan Brussel I.3 Wijze van gunnen De opdracht wordt gegund bij wijze van open offerteaanvraag. Blz. 5

6 I.4 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. De prijzen moeten alle elementen omvatten die de kosten bepalen (incl. heffingen, taksen, winstmarges, commissies, verplaatsingen, maaltijden, ) exclusief btw. I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) Door een expliciete verklaring op eer verklaart de kandidaat zich niet in een uitsluitingsgrond te bevinden zoals bepaald in artikel 61 van het KB van 15 juli 2011 (zie bijlage B). Voor Belgische kandidaten zal de aanbestedende overheid zelf controleren of: - de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake betaling aan de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen (BTW) conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 (bijlage C). Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Bewijs van overeenkomsten met de lokale operatoren om gebruik te kunnen maken van het fysieke netwerk van de Belgische telecomoperatoren, dit om de nodige continuïteit voor een structurele dienstverlening over hun netwerken te kunnen garanderen. Technische capaciteit van de inschrijver en de ervaring met het realiseren én het beheren van gelijkaardige opdrachten door middel van een beschrijving van het bedrijf/team incl. de informatica uitrusting en de geboden waarborgen voor een kwalitatieve uitvoering van de opdracht. Beschrijving van minstens 3 gelijkaardige realisaties bij voorkeur in de mediasector van de afgelopen 2 jaar ( ) met telkens vermelding van naam en adres van de opdrachtgever, bedrag van de opdracht en uitvoeringsjaar en voor elke realisatie telkens een positieve klantenreferentie (mail/brief/contactpersoon). I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het Blz. 6

7 bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De prijs van de offerte moet opgegeven worden in euro. Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk vermeld. I.7 Indienen van de offerte BELANGRIJK: De offertes kunnen enkel elektronisch ingediend worden via e-tendering. (https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do) I.7.1 Context Sinds 1 januari 2012 is E-Tendering verplicht. Met e-tendering participeren ondernemingen op een beveiligde manier aan een overheidsopdracht (offerte indiening of kandidaatstelling). De inschrijver maakt zo zijn offerte of kandidaatstelling elektronisch over aan de aanbestedende overheid. Deze laatste organiseert een elektronische openingszitting. Tijdens deze openingszitting worden de documenten elektronisch ontvangen (softcopy). Documenten in hardcopy worden niet meer toegelaten. De manier van werken realiseert een efficiëntieverhoging voor de aanbestedende overheid en een administratieve lastenvermindering voor de inschrijver. De overheid organiseert opleidingssessies voor e-tendering. Hiervoor is meer informatie ter beschikking (http://www.publicprocurement.be). I.7.2 Indienen van offerte De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB van 15 juli 2011 worden opgesteld. De offertes moeten worden opgemaakt in PDF of in een Microsoft office toepassing (Word, Excel, Powerpoint). De offertes moeten worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden artikel 52 van het Blz. 7

8 KB van 15 juli Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- Procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De aanbestedende overheid geeft aan de inschrijvers de toestemming om een veiligheidskopie in te dienen. Deze veiligheidskopie vermeldt duidelijk "veiligheidskopie DM SMS/IVR DIENSTEN en wordt binnen de opgelegde ontvangsttermijn ingediend via of op USB bezorgd aan de aanbestedende overheid. Deze kopie mag enkel worden geopend ingeval van een tekortkoming bij de ontvangst of de opening van de met elektronische middelen overgelegde offerte. Ze vervangt in dat geval definitief het met elektronische middelen overgelegd stuk. De veiligheidskopie is voor het overige onderworpen aan de op offertes toepasselijke regels van het KB van 15 juli I.7.3 Benaming en nummering van bestanden Benoem uw elektronische documenten op volgende manier: NAAM FIRMA (of afkorting)_ 1 (2/3/4 )_DM 1314 _NAAM DOCUMENT I.7.4 Uiterste datum voor het indienen van de offertes De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op 27 maart 2014 om uur. Gelieve in uw offerte duidelijk een contactpersoon op te geven. Tot één week voor bovenstaande deadline kunnen bijkomende vragen om inlichtingen gesteld worden bij de aankoopdienst. I.8 Opening van de offertes De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. Plaats: Omroepcentrum, kamer 11L10 Datum: 27 maart 2014 om uur I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Gunningscriteria Volgende criteria zijn van toepassing bij gunning van de opdracht. Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de offerte welke volgens deze afweging de voordeligste is. 1. Tarieven: 40 punten De beoordeling zal gebeuren aan de hand van een simulatie, gemaakt van de totale kostprijs per maand. Hiervoor worden de eenheidsprijzen, toegepast op de vermoedelijke Blz. 8

9 hoeveelheden. De laagste totaalprijs voor een regelmatige offerte krijgt het maximum van de punten. De overige scores zullen verhoudingsgewijs tot de laagste totaalprijs berekend worden (als de tweede prijs 20% hoger ligt, zal de score 80% van de maximale score bedragen). 2. Online platform: 40 punten - Mate van conformiteit met technische specificaties van online platform en inschatting van benodigde realisatie- en implementatietijd (20 punten) - Beschrijving van extra functionaliteiten en reeds bestaande of toekomstige innovaties rond interactiviteit en viewer response die van toepassing kunnen zijn binnen een omgeving als VRT (20 punten) 3. Beschrijving van dienstverlening: 10 punten - Hoe wordt de continuïteit van de dienstverlening: 24/7 gegarandeerd (2 punten) - Hoe gaat men te werk bij dringende interventies (plan van aanpak, interventietijd)? (2 punten) - Hoe wordt Ad hoc ondersteuning tijdens live programma s of evenementen gegarandeerd? (2 punten) - Hoe verloopt de communicatie tussen de dienstverlener en VRT (SPOC)(2 punten) - Beschrijving van plan van aanpak voor fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting op kansspelen en weddenschappen (2 punten) 4. Toelichtingsmoment: 10 punten De inschrijvers worden uitgenodigd om hun offerte mondeling toe te lichten (zie I.10). Tijdens dit toelichtingsmoment zal rekening worden gehouden met toegankelijkheid platform, gebruiksvriendelijkheid en aansluiting bij VRT. De inschrijver dient bij zijn offerte de nodige documenten te voegen teneinde een evaluatie van de gunningscriteria mogelijk te maken. Voor criterium 2, 3 en 4 wordt volgende schaal gehanteerd: Onvoldoende Zwak Goed Zeer goed Uitstekend punten punten 0,4 0,8 1,2 1,6 2 punten VRT treedt slechts in contact met de inschrijvers indien zij de inhoud van hun offerte moeten preciseren of aanvullen. Wanneer verscheidene offertes die het voordeligst worden geacht, met inachtneming van alle factoren, als gelijkwaardig worden beschouwd, kan VRT in naleving van Artikel 101 van het KB van 15 juli 2011 eventueel verbeterde offertes opvragen voor de hoogste gerangschikte offertes. Offertes worden gelijkwaardig beschouwd indien het verschil in de totaalscore op 100 na het gunningsproces volledig te zijn doorlopen niet meer bedraagt dan de helft van het verschil in score tussen 2 opeenvolgende stappen in de ordinale schaal, vb. Score in overeenstemming met Goed dan wel Zeer Goed. Blz. 9

10 I.11 Toelichtingsmoment De inschrijvers worden uitgenodigd om hun offerte mondeling toe te lichten (gunningscriterium 4). Dit toelichtingsmoment zal onder voorbehoud plaatsvinden in de week van 1 april De inschrijver licht toe hoe hij dit project zal aanpakken met aandacht voor bovenstaande gunningscriteria en onderstaande technische beschrijving van de opdracht. We verwachten dat de presentatie zal gegeven worden door/in aanwezigheid van 1 of meerdere teamleden die het project ook effectief zullen uitvoeren (SPOC, account, ). We voorzien telkens 60 min voor een presentatiemoment en 30 min voor vragen en antwoorden. Gelieve reeds deze datum vrij te houden in uw agenda. De jury is voorlopig samengesteld als volgt: Marijke Celis, PMO/Zakelijke leiding Digitaal Productiecentrum Kevin Goossens, Projectleider Digitaal Productiecentrum Sven Lardon, Mediamanagement Radio Annemie Gulickx, MNM programmamaker Tinka Claeys, Hoofdaankoper Media I.12 Prijsherzieningen Prijzen kunnen voor de eerste periode van 2 jaar niet worden herzien. Dit verbod staat uiteraard de verrekening van eventueel afwijkende hoeveelheden niet in de weg. Indien de overeenkomst verlengd wordt, kunnen de opgegeven bedragen aangepast worden op basis van de loonindex (Basis = maand voor opening inschrijvingen) op basis van de onderstaande formule. De aanvraag tot herziening moet ten laatste 1 maand voor het aflopen van contractjaar aangetekend aangevraagd worden aan VRT. S 1 P 1 P0 0,2 0, 8 S0 P 1 geldend tarief na prijsherziening P 0 contractueel tarief vermeld in offerte S 1 Agoria loonindex nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, van kracht in maand die herziening voorafgaat (enkel voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. S 0 Agoria loonindex nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, contracten vanaf 11/07/1981, van kracht in maand die de opening van de offertes voorafgaat (enkel voor Belgische ondernemingen). Buitenlandse ondernemingen moeten een analoge index voorstellen. De schommelingen van de parameters S S 1 0 moeten worden gestaafd middels officiële stukken die afkomstig zijn van de bevoegde paritaire commissies. Blz. 10

11 I.13 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. I.14 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver voorbehoudsloos akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om hetzij de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen hetzij verduidelijking te vragen aan de inschrijver. I.15 Wijzigingsberichten De berichten en wijzingen, bekendgemaakt via Omzendbrief of op het platform e- Notification/Bulletin Der Aanbestedingen en Europees Publicatieblad of via andere elektronische weg en die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel uit van de contractuele bepalingen. De inschrijver is derhalve geacht hiervan kennis te hebben genomen en ermee rekening te hebben gehouden bij het opmaken van zijn offerte. Blz. 11

12 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leidend ambtenaar De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: mevrouw Marijke Celis Adres: Digitaal Productiecentrum, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Het toezicht op de uitvoering van de diensten zal gebeuren door: Naam: mevrouw Tinka Claeys Adres: Aankoopdienst Media, A. Reyerslaan 52 te 1043 Brussel Telefoon: II.2 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de oplevering. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 12

13 II.3 Looptijd Termijn in maanden: 48 maanden De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 2 jaar, en is maximaal met nog 2 jaar verlengbaar. Indien VRT de betrokken raamovereenkomst na de eerste 2 jaar niet meer wil verlengen, zal hij de leverancier daarvan schriftelijk op de hoogte brengen ten laatste één maand voor het vervallen van de raamovereenkomst. II.4 Maatregelen van ambtswege Het niet beantwoorden van de diensten aan de overeengekomen voorwaarden en bepalingen van de opdracht wordt beschouwd als een contractuele tekortkoming welke een maatregel van ambtswege verantwoordt in overeenstemming met art. 44 juncto art. 47 van het KB van 14 januari 2013 (inbegrepen iedere toekomstige wijziging ter vervanging van het voormelde KB). II.5 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de voorlopige oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn. Alle facturen worden opgestuurd naar: VRT t.a.v. Leveranciersboekhouding Kamer 11L25 Auguste Reyerslaan Brussel Op de facturen dient duidelijk het nummer van de bestelbon (45XXXXXX) vermeld te worden. De facturen moeten duidelijk de prestaties en/of leveringen vermelden waarvoor een betaling gevraagd wordt. Opmerking: niet correct opgestuurde/bezorgde facturen kunnen tot laattijdige betaling leiden. Blz. 13

14 II.6 Waarborgtermijn Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. II.7 Onderaannemers De inschrijver geeft in zijn offerte duidelijk de identiteit van de onderaannemer en het gedeelte op van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven. De inschrijver blijft echter aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden verbonden. II.8 Oplevering Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de leidend ambtenaar bij een aangetekende brief hiervan in kennis te stellen en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. II.9 Verzekeringen 1. Iedere (zowel hoofd- als onder)aannemer die in het kader van deze aannemingsopdracht voor VRT prestaties (werken/leveringen/diensten, welke ook de aard of omvang daarvan moge zijn) levert, is verplicht vanaf de aanvang tot aan het beëindigen hiervan de hierna omschreven verzekeringen te hebben onderschreven : a) Inzake werkongevallen : Een verzekeringspolis die alle leden van het door hem tewerkgesteld personeel dekt tegen werkongevallen en ongevallen op de weg van en naar het werk, overeenkomstig de wetgeving in deze. b) Inzake burgerlijke aansprakelijkheid (B.A.) : Een verzekeringspolis welke zijn burgerlijke aansprakelijkheid dekt in geval van schade aan derden of aan hun goederen, voortspruitend uit elk feit of verzuim betreffende de uitvoering van zijn prestaties. De verzekering moet worden aangegaan voor de volledige werkperiode met inbegrip van eventuele perioden van vertraging. De waarborg van deze verzekering mag niet lager zijn dan euro - lichamelijke en stoffelijke schade gemengd. Indien de zaakschade euro overschrijdt, verbinden alle partijen zich tot een wederzijdse afstand van verhaal die verplicht wordt opgenomen in hun resp. verzekeringspolissen brand en aanverwanten. 2. Verzekeringsattesten en betaling der premies Iedere (zowel hoofd- als onder-) aannemer bezorgt, vooraleer hij zijn prestaties aanvat, aan VRT een verzekeringsattest (verzekeringsattesten) - dat staaft (die staven) dat hij aan de in de punt 1. a) en b) vermelde verzekeringswaarborgen c.q. aan de in punt 1. b) vermelde "wederzijdse afstand van Blz. 14

15 verhaal"-regeling van dit artikel voldoet. De verzekeringspolissen, welke werden onderschreven in uitvoering van bovenstaande bepalingen, behelzen voor de verzekeraars de verplichting VRT te waarschuwen ingeval de verzekeringspremies niet regelmatig zouden worden voldaan. Deze kennisgeving moet aan de leidend ambtenaar van VRT worden gegeven bij aangetekend schrijven. II.10 Richtlijnen m.b.t. veiligheid A. Reglementen De leverancier moet voor elke prestatie de werknemers die tewerkgesteld worden in het omroepcentrum op de hoogte brengen van de bepalingen van dit hoofdstuk en van alle bijkomende veiligheidsmaatregelen die voortvloeien uit het overleg en de samenwerking tussen leverancier en VRT op het gebied van veiligheid en gezondheid. (art 7 en 8 van de wet van 4 augustus 96 over het welzijn van de werknemers). De leverancier zal erover waken dat ze worden toegepast. VRT, in het bijzonder de leidend ambtenaar, zijn aangestelde en de dienst PBW kunnen elk ogenblik hierop controle uitoefenen. De werknemers moeten zich gedragen naar het VRT-reglement omroepbeveiliging (te raadplegen bij de leidend ambtenaar of zijn aangestelde), de voorschriften van ARAB, Codex en AREI. B.Toegang tot de gebouwen De werknemers moeten zich onderwerpen aan de van kracht zijnde controlemaatregelen en de instructies volgen van de dienst Security. Voor werken langer dan één week moet de firma toegangsbadges aanvragen bij de dienst Security, via de leidend ambtenaar of zijn aangestelde. Blz. 15

16 C. Ongeval Bij een ongeval moeten de werknemers van de leverancier zich: - Voor het Omroepcentrum onmiddellijk wenden tot de dienst Security(kamer 0N15) via het noodnummer 3100 en de instructies van die dienst volgen. Het EHBO-lokaal bevindt zich in 0N8. Noodnummer Bewaking: 3000/3100 Brandweer: 0100 (bij een buitennummer eerst een 0 vormen) Politie: 0101 (bij een buitennummer eerst een 0 vormen) Verpleegster (OC): (02) Preventieadviseur: (02) Controlekamer Gebouwen: (02) Voor de regionale omroepen dienen de derden zich te wenden tot het onthaal van de regionale omroep: Antwerpen: 9110 Hasselt: 9622 Gent: 7210 Kortrijk: 7310 Leuven: 4123 D. Brand Bij brand moet onmiddellijk de dienst Security verwittigd worden, voor het Omroepcentrum (OC) hetzij via het noodnummer 3100, hetzij via de speciale waarschuwingsknoppen in de gangen. De noodnummers in de Radio 2 centra staan hierboven vermeld. De bluswerken kunnen aangevangen worden, naar gelang het soort brand, met de waterhaspel, een poederblustoestel, schuimblusser of een CO2-toestel (elektrische installaties: enkel met CO2). Bij brand in het gebouw, bommeldingen en ontruimingsoefeningen wordt in het OC alarm gegeven via luidsprekers. De richtlijnen moeten worden opgevolgd. De werknemers moeten het gebouw onmiddellijk verlaten via de dichtstbijgelegen uitgang of nooduitgang, zonder gebruik te maken van liften, en verzamelen aan de dichtstbijzijnde evacuatieplaats. Op het omroepcentrum zijn twee officiele verzamelplaatsen: een eerste onder VRT toren, gelegen dichtbij VRT-ingang en een tweede aan de parking 0S, achteraan de site. In andere gebouwen worden de plaatselijke instructies nageleefd. II.11 Vertrouwelijkheidsclausule De inschrijver verbindt zich tot strikte geheimhouding van de informatie, die hem door VRT wordt toevertrouwd, of waarvan hij kennis zou krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering van de voorliggende opdracht, alsook van de staten en bescheiden die het resultaat zijn van de verwerking Blz. 16

17 van die informatie. Geen van deze gegevens of inlichtingen zal worden meegedeeld aan een derde partij zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de door VRT aangewezen leidend ambtenaar. In dit verband leeft de inschrijver alle richtlijnen van VRT na om de vertrouwelijkheid van de informatie te verzekeren. De inschrijver zal de informatie, afkomstig van VRT, slechts doorgeven aan de personeelsleden die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de betreffende opdracht. Hij verbindt zich ertoe de informatie nooit anders aan te wenden dan voor de uitvoering van de voorliggende overeenkomst. De inschrijver verbindt zich ertoe de opdracht niet te vermelden in zijn publiciteit, noch de opdracht te vermelden als referentie, zonder voorafgaande toestemming van de door VRT aangewezen leidend ambtenaar. De inschrijver verbindt zich ertoe een ondertekende overeenkomst i.v.m. de confidentialiteit bij de inschrijving te voegen. Elke inbreuk op deze vertrouwelijkheidsclausule zal beschouwd worden als een zware fout die, onverminderd het recht voor VRT om bijkomende schadevergoeding te eisen, zonder voorafgaande ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting van de opdracht tot gevolg zal hebben. II.12 Rechten 1. De integrale betaling van de factuur door VRT gaat gepaard met de exclusieve overdracht van alle intellectuele eigendomsrechten en andere exploitatierechten op de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties in uitvoering van de bestelde opdracht aan VRT en dit zonder enige beperking in tijd en ruimte en wat het aantal aanwendingen betreft. 2. Voor zover de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties ook auteursrechtelijk beschermd zijn, draagt de leverancier tevens alle exploitatierechten exclusief over aan VRT en dit in hun meest actuele en toekomstige omvang, met inbegrip van alle nu bestaande en toekomstige exploitatiewijzen, wereldwijd en voor de volledige duur van de beschermingsperiode. VRT kan de overgedragen exploitatierechten zelf aanwenden, overdragen en in licentie geven aan een derde. 3. De leverancier verbindt zich er toe alle schikkingen te treffen om VRT te vrijwaren tegen elk verhaal van derden in verband met het gebruik van de concepten, producties en andere bijdragen en prestaties die hij aan VRT heeft geleverd. De leverancier garandeert dat de eventuele auteursrechtelijke werken die hij levert in uitvoering van de opdracht oorspronkelijk zijn. De leverancier verbindt zich er tevens toe alle eventuele rechten zonder bijkomende vergoeding voor VRT te klaren (auteursrechten bijv. van ontwerpers, scenaristen, regisseurs en fotografen, naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, portretrechten, enz. - deze opsomming is niet-exhaustief) en om VRT te vrijwaren in dit verband. De leverancier neemt er evenwel kennis van dat VRT een overeenkomst heeft lopen met de beheersvennootschappen van auteurs SABAM, SACD/SCAM en SOFAM voor de uitzending van het repertoire van die vennootschappen. 4. Wanneer er bij de bestelde opdracht muziek dient te worden gecreëerd voor VRT, verbindt de leverancier zich ertoe de compositieopdracht aan de muziekauteurs slechts toe te kennen onder de opschortende voorwaarde dat de muziekuitgaverechten op dit muziekwerk worden geregeld in een publishing overeenkomst met VRT-Publishing, die voor VRT dergelijke rechten beheert. VRT zal minimaal 50% verwerven van het deel van de muziekuitgaverechten dat toekomt aan de muziekauteurs. Blz. 17

18 II.13 Maatschappelijk verantwoord ondernemen De Medecontractant verbindt zich ertoe om bij de uitvoering van deze overeenkomst de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen in acht te nemen en de geldende sociale regelgeving (met inbegrip maar niet beperkt tot de cao s en enig instrument van autoregulering in de audiovisuele sector, ) te allen tijde na te leven. De Medecontract verbindt er zich bovendien toe om de contractuele voorwaarden met enige derde (rechtstreeks handelend of middels een vennootschap, als zelfstandige of in ondergeschikt verband) op wie de Medecontractant een beroep doet in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, schriftelijk vast te stellen. De schriftelijke overeenkomst dient minimaal duidelijk de financiële afspraken en de te presteren duur op te nemen. De Medecontract verbindt er zich tenslotte uitdrukkelijk toe om aan haar medewerkers en onderaannemers schriftelijk te melden dat zij voor klachten met betrekking tot de werkomstandigheden in uitvoering van hun contract bij de Medecontractant voor het VRT project terecht kunnen bij een klachtenmeldpunt bij VRT, waar de klachten op een vertrouwelijke wijze zullen worden behandeld. In geval van klachten lastens de Medecontractant, zal zij op het eerste verzoek van VRT een bewijs van de schriftelijke overeenkomsten voorleggen. Blz. 18

19 III. Technische bepalingen III.1 Algemeen III.1.1 Beschrijving van de opdracht VRT is op zoek naar een partner voor het aanbieden en toegankelijk maken via de netwerken van de telecomoperatoren van: Diensten via SMS en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd Diensten via interactive voice respons (IVR) en aanverwante kanalen, voor activiteiten die door VRT worden georganiseerd. De partner dient hiertoe de vereiste infrastructuur uit te baten en de nodige overeenkomsten met de telecomoperatoren af te sluiten. Daarnaast dient de partner alle fiscale formaliteiten en betalingen m.b.t. de belasting spelen en weddenschappen op zich te nemen. III.1.2 Online platform De diensten moeten via een online platform vanop de meest frequent voorkomende internetbrowsers toegankelijk zijn en beheerd worden. Gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid voor VRT medewerkers is hierbij van essentieel belang. Het platform biedt de mogelijkheid om: Op de verkorte nummers of toegangsnamen voor VRT de nodige keywords toe te voegen of acties op te zetten. Deze kunnen door VRT per nummer opgezet worden, per tijdvak ingesteld worden (jaar, maand, dag, week, uur, minuut) of als recurrente acties opgezet worden. Concreet voorbeeld: Het radioprogramma Hautekiet wordt op weekdagen uitgezonden tussen 9u en 10u s ochtends. Alle berichten die tussen die uren toekomen op het verkorte nummer, moeten tijdens dat uur in de juiste mailbox belanden en toegankelijk zijn voor de medewerkers van Hautekiet als ze inloggen op het platform. Zij mogen niet geconfronteerd worden met andere berichten op hetzelfde nummer maar een ander tijdstip dit zorgt immers voor verwarring. Een handig platform biedt bovendien de mogelijkheid om deze recurrente actie één maal in te stellen en niet dagelijks opnieuw. De berichten online te raadplegen, evenals het doorsturen per actie naar één of meerdere specifieke adressen. Toegang te verlenen tot het platform of een gedeelte van het platform aan meerdere verschillende gebruikers. Het aanmaken van gebruikers moet intern door de beheerder binnen VRT kunnen gebeuren. (bij voorkeur) ook te raadplegen vanop mobiele of semi-mobiele apparaten met online toegang. De dienstverlener voorziet bij aanvang van de overeenkomst de nodige trainingen en opleidingen bij VRT voor gebruik en onderhoud van het platform. Blz. 19

20 III.1.3 SMS, IVR of aanverwante kanalen Verlening van diensten via SMS, IVR of aanverwante kanalen omvat meer bepaald : - Het leveren van een universele interface voor het verzenden en ontvangen van SMS en IVRberichten of berichten uit aanverwante kanalen (online based messaging) naar en van de telecomoperatoren of servers van de online based messaging dienst met VRT. - Ontwikkelen, 'hosten' van de nodige software en leveren van de nodige capaciteit op de applicatieservers van de dienstverlener om de bestaande en nieuwe applicaties tijdelijk of permanent te kunnen exploiteren. - Leveren van de nodige capaciteit op het distributieplatform van de dienstverlener om de berichtenstroom voor alle applicaties in beide richtingen te kunnen verwerken. De gemiddelde load voor SMS en IVR is relatief laag. Piekloads kunnen erg hoog worden. Zo zullen er voornamelijk piekloads zijn tijdens de stemrondes van populaire tv programma s (bv. Eurosong voorrondes, stemmen voor de Mia s, ) Typisch komen hier tienduizenden berichten binnen op enkele minuten. Daarnaast zijn voor andere diensten en acties van de VRT (bv. Radio) ook de consistentie en uptime relevant, aangezien er op ieder moment van de dag interactie is met de luisteraar via sms. - Maken van de nodige afspraken met de telecomoperatoren en/of online based messaging diensten om VRT toe te laten de gewenste diensten te exploiteren. III.2 Technische voorwaarden III.2.1 Diensten via SMS of aanverwante kanalen Tussen VRT en de dienstverlener wordt een interface opgezet voor inkomende en uitgaande berichten. Deze interface is een full duplex communicatiekanaal waarop VRT te verzenden SMSberichten of online based messages doorgeeft aan de dienstverlener en de dienstverlener de voor VRT ontvangen berichten aan VRT doorgeeft. Aan deze interface worden volgende vereisten gesteld : a) Op het vlak van fysische connectie De verbinding tussen VRT en de dienstverlener loopt over een daarvoor specifiek toegekend en beveiligd communicatiekanaal of een VPN die wordt beheerd door een derde partij. Partijen komen de modaliteiten hieromtrent nader overeen. b) Op het vlak van communicatieprotocol Over de VPN wordt http als communicatieprotocol gebruikt. Boodschappen worden gepost naar de respectievelijke bestemmeling. c) Op het vlak van het berichtformaat Het formaat van de berichten die over de verbinding worden gestuurd is SOAP-conform. Het bericht moet minstens de volgende velden bevatten: Bij inkomende berichten: <Van - MSISDN> d.i. de facto het gsm nummer van de gebruiker of de unique identifier van de gebruiker in geval van andere interactieve toepassingen Blz. 20

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP DE VERTALING VAN NEDERLANDSTALIGE, FRANSTALIGE EN ENGELSTALIGE TEKSTEN - 2014A0535 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied

ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS. Artikel 1: Toepassingsgebied ALGEMENE VOORWAARDEN VADECAS & PARTNERS Artikel 1: Toepassingsgebied a. Behoudens het uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de partijen om ervan af te wijken, zijn de algemene voorwaarden van Vadecas

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN

Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN Architectuurwedstrijd inrichting kantoren voor de Vlaamse Raad te Tour & Taxis VEEL GESTELDE VRAGEN 1. Zijn er plannen en foto s beschikbaar? 2. Kan er in deze fase van de wedstrijd een plaatsbezoek gepland

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:703-2013:text:nl:html B-Brussel: Software en informatiesystemen 2013/S 001-000703 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand

Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Gedragscode voor verkoop buiten de onderneming en verkoop op afstand Deze Gedragscode vormt een aanvulling op de reglementaire bepalingen inzake verkoop op afstand en verkoop buiten de onderneming van

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES:

STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: B.I.V. - stageovereenkomst 2012 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 PRAKTISCHE INSTRUCTIES: 1. Vul drie exemplaren van de

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel]

NADERE OVEREENKOMST met kenmerk. inzake [perceel] 1 Instructie: - Teksten/bepalingen waar voor staat, zijn optioneel. - Bij teksten waar OF tussen de bepalingen in staat, dient een keuze tussen de verschillende opties gemaakt te worden. De

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

STAGEOVEREENKOMST 1 2

STAGEOVEREENKOMST 1 2 B.I.V. - stageovereenkomst - 2010 - Pagina 1/6 Luxemburgstraat 16 B 1000 BRUSSEL Tel. : 02/505.38.50 Fax : 02/503.42.23 www.biv.be STAGEOVEREENKOMST 1 2 1 WAARSCHUWING Door dit model te gebruiken erkennen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB

Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Gebruikslicentie voor de applicatie WINBOOKS ON WEB Tussen : De N.V. WINBOOKS met zetel gevestigd Fond Jean Pâques, 6C te 1348 Ottignies Louvain-la- Neuve, ingeschreven bij de KBO onder het nummer 0455.575.742

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie