Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat

2

3 INHOUD Woord vooraf ISD Midden-Langstraat en haar omgeving Het bestuur De organisatie Adviesorganen Informatisering en automatisering Onze klanten De arbeidsmarkt Verslag over Werk Financiën W-deel Inkomen Financiën I-deel Aanvullende inkomensondersteuning Dienstverlening van en ten behoeve van derden Het financiële jaar Vermogenspositie Meerjarig perspectief exploitatie Financiële rechtmatigheid Verklarende woordenlijst / afkortingen

4 Woord vooraf De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat heeft zijn tweede levensjaar achter de rug. Illustrerend voor alles wat in de kinderschoenen staat, is dat de groei naar volwassenheid gepaard gaat met vallen en opstaan. Dit beeld kan zijn ontstaan door de negatieve berichtgeving in de media. Toch doet dit te veel afbreuk aan de inzet van bestuur en alle medewerkers om ook in 2005 de ISD verder te laten uitgroeien tot een organisatie met visie, die nadenkt over de koers en zich richt op een klantgerichte dienstverlening. Resultaatgericht werken en ketensamenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Medewerkers en ketenpartners zetten zich in om hiermee verder 'aan het werk' te gaan. Dit verslag laat op een transparante wijze zien wat het afgelopen jaar heeft gebracht. We kunnen lezen dat de Wet werk en bijstand verder in de bedrijfsvoering verankerd is. Alle uitkeringen zijn binnen de voorgeschreven termijnen WWB-proof gemaakt. Hierbij hebben we onze klanten beter, zij het nog niet optimaal, leren kennen. Een nieuw uitkerings- en registratiesysteem is in 2005 geïmplementeerd. Hiermee is een digitaal dossier verder binnen handbereik gekomen. In combinatie met een toenemende belangstelling voor werkprocessen, kennis en kwaliteit onderkennen we voldoende mogelijkheden voor een gezond, stabieler en resultaatgerichter derde levensjaar. In tegenstelling tot wat u gewend bent en mogelijk ook verwacht, hebben we in dit verslag niet veel cijfers op detailniveau verwerkt. Het gaat immers om de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Verdere cijfermatige onderbouwing hebben we daarom opgenomen in het document 'in vogelvlucht', een samenvatting van jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting en beleidsplan Om ook in financieel opzicht de effecten van het gevoerde beleid op hoofdlijnen te kunnen zien, is in hoofdstuk 3 een korte toelichting op het financiële resultaat opgenomen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening. Waalwijk, maart

5 1 ISD Midden-Langstraat en haar omgeving 1.1 Het bestuur De ISD Midden-Langstraat is een openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling. Als missie geldt dat de dienst werkzaam is op het terrein van Werk & Inkomen, voor het verkrijgen van een zelfstandige bestaansvoorziening van zijn klanten zorgt en klanten activeert tot een maatschappelijke participatie. Daarnaast zorgt de dienst voor een rechtmatige, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn omschreven in de verordening gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat. In 2005 is deze verordening geactualiseerd. Hierdoor werd een beter onderscheid in taken en bevoegdheden van gemeenten en de ISD verkregen. Daarnaast werd de samenstelling van het bestuur aangepast en werd de inlichtingen- en verantwoordingsprocedure verduidelijkt. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de verordening bleken de gemeenten nog een uitbreiding van het dagelijks bestuur met externe deskundigen voor te staan. Een voorstel hierover wordt in 2006 aan de raden voorgelegd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk als één entiteit aangemerkt te worden. Hierdoor kan een gezamenlijk budget ten behoeve van de 3 gemeenten worden verkregen in plaats van 3 afzonderlijke budgetten. Vooralsnog is dit laatste financieel aantrekkelijker. Daar staan wel 3 afzonderlijke administraties en verantwoordingsprocedures tegenover, wat afbreuk doet aan de beoogde administratieve lastenverlichting. Op dit moment bestaat er op landelijk niveau aandacht voor het feit dat de realisatie van schaalvergroting kan leiden tot een financiële benadeling. We verwachten in 2006 hierover meer duidelijkheid. Het dagelijks bestuur van de ISD wordt gevormd door de portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat naast de leden van het dagelijks bestuur uit 3 raadsleden. De directeur van de ISD fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur. De samenstelling van het dagelijks bestuur veranderde dit jaar niet. De heer J.M.B. van Bers zag zich ultimo december 2005 om persoonlijke reden genoodzaakt zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur te beëindigen. 1.2 De organisatie De ISD heeft een bewogen jaar achter de rug. Verschillen in opvattingen leidden in 2005 tot het vertrek van het management en tot het beëindigen van de activiteiten van de ondernemingsraad. Werd de zomer van 2005 geaccentueerd door een conflictsituatie, de herfst kreeg het kenmerk van rustiger vaarwater. Eind 2005 kon geconcludeerd worden dat de WWB-conversie tijdig afgerond was en dat er sprake was van een acceptabele werkvoorraad. Externe contacten zijn weer ter hand genomen. Dit geldt ook voor de opstart van een aantal majeure projecten, zoals het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept met de ketenpartners en een gedegen aanpak van de re-integratie van onze klanten. Het weer op tempo en kwaliteit brengen van deze activiteiten neemt tijd in beslag. Zeker waar nieuwe contracten moeten worden voorbereid en worden afgesloten. Maar ontegenzeggelijk wordt 2006 een jaar van verdieping. De organisatievorm van de ISD Midden-Langstraat was bij de start van de ISD gebaseerd op het zogenaamde afdelingsmodel. Dit model biedt naar de mening van bestuur en management voldoende waarborgen voor een goed werkende organisatie. Het personeel onderschrijft deze visie. De organisatieverandering die aanvankelijk werd voorgestaan gaat daarom niet door. Wel zijn binnen de 4

6 formatie wat kleine veranderingen en verschuivingen doorgevoerd ter versterking of ondersteuning van enkele functies. Dit werd mede bevorderd door het vertrek van een 5-tal personen die gebruik konden maken van de FPU. Communicatie De ISD beschikt over een aantal interne en externe communicatiemiddelen, zoals de website, de intranetsite, het klanteninformatiebulletin ISD Actueel, het personeelsinformatiebulletin InSiDe. Klanten worden verder geïnformeerd via de klanteninformatiemap en via folders. Ook is gebruik gemaakt van media in de vorm van krant of lokale omroep. De ISD beschikt over een communicatieplan en wordt bij haar activiteiten ondersteund door een (part-time) communicatiemedewerker. 1.3 Adviesorganen Klantenraad De klantenraad i.o. is in april 2004 van start gegaan en bestaat uit klanten en uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties Stichting Maas en Leije, het FNV en de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte. De taak van de raad ligt in het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van beleid. De raad kwam in keer bij elkaar. Met name was er veel belangstelling voor dienstverleningsaspecten en de rol van de klantmanager in dat verband. Ter ondersteuning van haar taak hebben de leden in 2005 een specifieke training gevolgd. De raad is aangesloten bij de landelijke cliëntenraad en wordt hierdoor ondersteund in het volgen van actuele ontwikkelingen. De raad wordt bij haar werkzaamheden verder ambtelijk ondersteund door de ISD. Ondernemingsraad Zoals al aangegeven is, zag de ondernemingsraad zich in 2005 genoodzaakt haar werkzaamheden te beëindigen. Wij betreuren dit, omdat deze overlegstructuur binnen een organisatie als de ISD niet gemist kan worden. Nieuwe initiatieven om op korte termijn te komen tot een nieuwe ondernemingsraad hebben inmiddels tot resultaat gehad dat in januari 2006 een nieuwe ondernemingsraad van start is gegaan. Reko Samenwerking overeenkomstig de Wet Suwi met de ketenpartners UWV en CWI krijgt voor een belangrijk deel vorm binnen het Reko. WML is eveneens een belangrijke samenwerkingspartner en is 5

7 daarom ook deelnemer aan dit overleg. In 2005 heeft het Reko met name stil gestaan bij de huidige samenwerking en de toekomstige ontwikkelingen die op de dienst afkomen. Vanuit het adagium dat de klant, zowel werkgever als werknemer, centraal staat, is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk dienstverleningsconcept. De huidige samenwerkingsafspraken met het CWI zijn vastgelegd in een sno die geldig is tot 1 januari Gelet op het nieuwe dienstverleningsconcept is afgesproken de sno te verlengen tot 1 juli De resultaten van het dienstverleningsconcept zullen verwerkt worden in een nieuwe sno. 1.4 Informatisering en automatisering De gemeente Heusden levert de faciliteiten op het terrein van automatisering. De werking van het platform in 2005 voldeed naar behoren. De overstap per 1 januari 2005 naar GWS4all, een eigentijdse software-applicatie op het terrein van SoZaWe, is zonder enige overlast voor onze klanten verlopen. Bij de conversie was in eerste instantie de focus gericht op een correct functionerende uitkeringsadministratie. In de loop van het jaar 2005 is het systeem uitgebreid met relevante gegevens op het terrein van re-integratie. Vanaf 2006 is daarmee de gewenste interne registratie bereikt. De beoogde koppeling van een kennis- en rapportagesysteem aan GWS4all bleek in 2005 niet haalbaar te zijn en is nu voorzien voor de 1 ste helft van Samenwerken binnen de SUWI-keten betekent dat ook binnen de keten privacygevoelige gegevens over klanten worden uitgewisseld. Naast de genoemde instanties zijn daar ook het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI) en de stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB) bij betrokken. Uitwisseling van gegevens vindt plaats via Suwinet-Inkijk, die informatie levert over arbeidsmarkttoeleiding, dienstverbanden, uitkeringsverhoudingen en gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Deze gegevens zijn nodig om het recht op een uitkering vast te kunnen stellen en de juiste dienstverlening te kunnen leveren. Gelet op het vertrouwelijke karakter van deze gegevensuitwisseling is in 2005 een beveiligingsplan Suwinet-Inkijk t.b.v. de dienst vastgesteld. Verder is in 2005 geformaliseerd dat de dienst rechtstreeks gebruik kan maken van relevante gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. 1.5 Onze klanten In het beleidsplan 2005 zijn we er van uitgegaan dat het aantal klanten op 31 december 2005 zou uitkomen op Uiteindelijk bleef de teller staan op 1339 personen, een beperkte daling ten opzichte van Afgezet tegen de verwachting van een oplopend bestand en afgezet tegen de stijging van het aantal niet werkende werkzoekenden in deze regio stemt dit tot tevredenheid. Bijna de helft van het bestand bestaat uit personen in de leeftijd van 45 en 65 jaar. De leeftijdsopbouw is vergeleken met 2004 niet noemenswaardig veranderd. Het aandeel jongeren is wel met 0,6% toegenomen. In 2005 zijn alle uitkeringen geconverteerd naar de actuele regelgeving. Rechten en plichten zijn opnieuw beoordeeld. Daarbij is tevens een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot het volgende overzicht. Eventuele partners zijn eveneens in dit overzicht meegeteld. 6

8 Bestandsanalyse 2005 op basis van de klantprofielen - bemiddelbaar re-integratie en activering maatschappelijke participatie, zorg en rust 755 In beginsel geldt voor iedereen, met uitzondering van de 65-+ers, een arbeidsverplichting. Individuele omstandigheden kunnen echter aanleiding geven voor een in beginsel tijdelijke gehele of gedeeltelijke ontheffing. In 2005 is vooral ingezet op de categorie bemiddelbaar. Meer hierover kunt u vinden in het tweede hoofdstuk. 1.6 De arbeidsmarkt De landelijke arbeidsmarkt is in de loop van 2005 na een aanvankelijke verslechtering licht verbeterd. De werkloze beroepsbevolking daalde tussen november 2004 en november 2005 van naar personen. Ofwel van 6,3 naar 6,2 procent van de werkloze beroepsbevolking 1. Vrouwen profiteren beduidend minder van de aantrekkende economie. Het aantal vrouwen zonder baan bleef nagenoeg gelijk op De afname van de werkloosheid was het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Van november 2004 tot november 2005 daalde deze van 13,6 naar 12 procent van de jeugdige beroepsbevolking 2. In de CWI-regio Waalwijk nam het aantal geregistreerde niet werkende werkzoekenden echter toe van naar personen. In verhouding tot de beroepsbevolking is er een stijging met 0,5% tot 7,6%. Het landelijke percentage bedraagt 9% en in de regio 's-hertogenbosch en Tilburg respectievelijk 9 en 7,2%. Het aantal openstaande vacatures stijgt fors. Eind september 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 174 duizend vacatures open. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2003 toen er sprake was van een dieptepunt met 92 duizend vacatures. Vanaf het derde kwartaal van 2005 neemt het aantal vacatures in alle sectoren van de economie toe, maar vooral in de commerciële dienstverlening. Deze sector telde eind september 105 duizend vacatures, 25 duizend meer dan een kwartaal eerder. De groei deed zich verder vooral voor bij de handel en de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures in de CWI-regio Waalwijk steeg in 2005 met De stijging deed zich vooral voor in de sectoren IT, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en onderwijs. Detailhandel, horeca en financiële dienstverlening kenden echter een dalende vraag. Het aantal langer dan 3 maanden openstaande vacatures is erg beperkt. 1 Werkloze beroepsbevolking: alle mensen van jaar zonder werk, actief werkzoekend naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week of daarvoor beschikbaar zijn. 2 Bron: CBS PB d.d

9 2 Verslag over 2005 Het beleidsplan 2005 is opgesteld 3 maanden nadat de ISD Midden-Langstraat van start ging. Het gebrek aan ervaringsgegevens binnen de ISD en onduidelijkheid over de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt maakten het moeilijk meetbare resultaten te definiëren. Vrij algemene doelstellingen zijn daarom gedefinieerd. In de volgende paragrafen wordt hierop terug gekomen, afgezet tegen de ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. In de laatste paragraaf komt de dienstverlening ten behoeve van derden aan bod. 2.1 Werk Met de invoering van de Wet werk en bijstand heeft de ISD veel beleidsvrijheid gekregen op het terrein van re-integratie. Voor de bekostiging van deze activiteiten stelt het rijk een budget beschikbaar, het zogenaamde W-deel. Onder re-integratie verstaan we: 'Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) klanten naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep op een uitkering zo laag mogelijk blijft. Met degenen die langere tijd of blijvend op een uitkering zijn aangewezen, wordt gestreefd maatschappelijke participatie te behouden of te bevorderen.' De re-integratieactiviteiten kunnen in eigen beheer of in samenwerking met uitvoeringsorganisaties of re-integratiebedrijven worden verricht. In 2005 liepen er nog contracten met 3 re-integratiebedrijven. Nieuwe overeenkomsten zijn gesloten met WML over de afwikkeling van de voormalige WIW- en IDbanen en over de uitvoering van het instrument loonkostensubsidie. Aan het einde van het jaar waren er 871 personen met een arbeidsverplichting. In totaal namen 461 deel aan een traject. In dit kader zijn de dienstbetrekkingen in het kader van de voormalige Wiw en ID niet meegeteld. REALISATIE BELEIDSPLAN 2005 In het beleidsplan 2005 hebben wij de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Uitstroom naar werk voor 90 personen Het aantal werkaanvaardingen is ten opzichte van 2004 gestegen van 73 naar 145 personen. In verhouding tot het aantal beëindigingen steeg het aandeel werkaanvaardingen van 21 naar 27%. De doelstelling van een uitstroom naar werk voor 90 personen is dus ruimschoots behaald. Dit wijst er op dat er voor onze klanten een beter perspectief op werk is ontstaan. Enerzijds schrijven we dit toe aan een stijging van het aantal vacatures. Anderzijds is dit het gevolg van een intensievere dienstverlening aan de groep bemiddelbaren (zie 2). Het is belangrijk dat deze dienstverlening aan de kop van het proces plaats vindt. In de eerste maanden van de uitkeringssituatie zijn de kansen op uitstroom namelijk het grootst. Ook Snel op Weg moet gezien worden als een onderdeel van deze dienstverlening. Samenwerking met re-integratiebedrijven via aanbesteding Met 3 re-integratiebureaus zijn in 2004 na een aanbestedingsprocedure 2-jarige contracten afgesloten, die vooral gericht waren op de inkoop van all-in trajecten. Omdat het resultaat achterbleef bij de verwachtingen zijn deze vanaf begin 2005 nog maar beperkt ingezet. Waar inkoop nodig werd geoordeeld, ging de voorkeur uit naar de inkoop van losse modulen. Op basis van deze veranderde inzichten werd ook besloten meer re-integratieactiviteiten in eigen beheer te gaan doen (pilot verbeterde uitstroom). Intensievere trajectbegeleiding werd gekoppeld aan het werven van vacatures via een accountmanager. Eind 2005 is besloten de formatie uit te breiden met een accountmanager. 8

10 Invoering van work-first voor nieuwe klanten. Work-first onder de productnaam 'Snel op Weg' is als een pilot gestart. Vanaf november 2005 werd het een reguliere re-integratieinstrument. In 2005 kwamen 219 fase 2 en 3-personen voor deelname in aanmerking. Van deze groep hebben 68 personen de uitkeringsaanvraag niet doorgezet. Van de instroom van 143 personen vonden 13 personen binnen 6 weken weer regulier werk. De aansluiting tussen Snel op Weg en de inzet van eventuele overige re-integratieinstrumenten zal in 2006 verder worden verbeterd. De kosten van Snel op Weg bedroegen in ,07. Invoering van een loonwaardemodel bij nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid Loonkostensubsidie, waarbij de werknemer al direct in dienst treedt van de werkgever, is als nieuw instrument in keer ingezet. Hierbij vindt een forfaitaire benadering plaats. Op voorhand is al rekening gehouden met een forfaitaire loonwaarde. Bij een detacheringconstructie treedt de werknemer niet direct in dienst van de werkgever, maar wordt er een uitvoeringsorganisatie ingeschakeld die de werknemer detacheert en zelf het werkgeversrisico draagt. Bij dit systeem gaat de voorkeur er naar uit de hoogte van de loonkostensubsidie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het arbeidsdéfait, het gemis aan competenties bij aanvang van de werkzaamheden. Een geschikt systeem met een verantwoorde afstemming tussen het werkgeversrisico en de loonwaardesystematiek was in 2005 nog niet voorhanden. Reductie omvang en uitgaven oude gesubsidieerde arbeid In het beleidsplan 2005 hebben we aangegeven dat wij: Het aantal WIW- en ID-banen met 10% willen beperken. Via een overgangsregeling de financiering van de gesubsidieerde arbeid afbouwen met 10%. Het budget gesubsidieerde arbeid verlagen met 10%. Deze maatregelen zijn nodig, omdat de financieringsstructuur van het W-deel de komende jaren verandert. Dit leidt tot een lager W-deel, terwijl een te groot deel van het W-deel opgaat aan de voormalige WIW- en ID banen. Het aantal WIW- en ID-banen is teruggelopen van 189 naar 148. Bijna alle voormalige ID-ers zijn in 2005 beoordeeld op uitstroomperspectief naar ongesubsidieerd werk. Is de conclusie dat er geen perspectief is op regulier werk dan wordt de subsidiëring in aangepaste vorm voor die persoon structureel voortgezet. In het andere geval wordt ingezet op een ongesubsidieerd dienstverband, hetzij bij de werkgever, hetzij elders. Voor 10 personen heeft dit geleid tot de start van een reintegratietraject, terwijl 3 personen geheel of gedeeltelijk aan de slag konden. In 2006 wordt een aanmerkelijke hogere uitstroom verwacht. In nagenoeg alle gevallen is de werkgelegenheid behouden met aangepaste subsidiëring. Met Tilburg en 's-hertogenbosch zijn verder afspraken gemaakt over de uitruil van buitensteedse IDers per 1 januari De subsidiëring wordt hierdoor gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer en niet de vestigingsplaats van de werkgever. In veel gevallen zijn hierdoor ontslagen als gevolg van beëindiging van de subsidie per 1 januari 2006 voorkomen, vooral voor hen die nauwelijks kansen op de reguliere arbeidsmarkt hebben. De omvang van het bestand gesubsidieerde arbeid stijgt hierdoor per januari Gezien de verwachte uitstroom in 2006 zal dit niet leiden tot kostenstijging. Om werkgevers in de gelegenheid te stellen hun budgetten af te stemmen op de nieuwe financiering is een overgangsperiode van 3 jaar gehanteerd, die op 1 januari 2005 van start ging. Deze regeling wordt op dezelfde manier toegepast ten aanzien van de buitensteedse ID-ers. Het aantal WIW-ers is in 2005 behoorlijk afgenomen. Vooral als gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten. Verlenging hiervan vindt niet plaats omdat op basis van de huidige opvattingen gesubsidieerde arbeid slechts tijdelijk ingezet wordt voor personen met een afstand tot de 9

11 arbeidsmarkt, maar van wie wel verwacht wordt dat binnen 1 à 2 jaar een reguliere baan haalbaar is. Zes personen stroomden uit naar regulier werk. Er namen 37 WIW-ers deel aan een uitstroomgericht traject. Met de uitvoering van beide regelingen was respectievelijk ,44 en ,83, totaal ,16 gemoeid. Dit is 63% van het W-deel. In 2004 bedroeg dit aandeel nog 85%. Overige ontwikkelingen In het kader van sociale activering is samengewerkt met WML. Het doel van sociale activering is het doorbreken van of het voorkomen van sociaal isolement en het ontplooien van maatschappelijke zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap zijn op weg naar werk. In 2005 namen 98 personen deel aan sociale activering. In verband met de afloop van het contract met WML zijn geen nieuwe deelnemers onder de sociale activering gebracht. Ook de Wmo is van invloed op activering. Dit vraagt om verdere afstemming, voordat aanbesteding kan plaatsvinden. Uitstroomactiviteiten in de vorm van eigen bedrijf of beroep In heel 2005 zijn met 100 (potentiële) ondernemers gesprekken gevoerd tijdens bedrijfsbezoeken, in de spreekkamer of telefonisch, in het kader van starters- of bedrijfsbegeleiding en financiële hulp. Dit heeft geleid tot financiële ondersteuning bij de opbouw van een levensvatbaar bedrijf voor vijf startend en dertien gevestigd ondernemers. Vier personen met een WWB-uitkering hebben begeleiding gekregen bij het opstellen van een ondernemingsplan. 2.2 Financiën W-deel Uitgangspunt is om het werkdeel WWB geheel in te zetten voor re-integratie. In 2005 namen 461 personen deel aan een traject. Lopende het jaar bleek het budget 2005 toereikend te zijn voor de verplichtingen in het kader van de gesubsidieerde arbeid en de re-integratieactiviteiten. Er is een overschot. Op basis van het budget 2005 bedroegen de uitgaven 76%. Met name de gunstige ontwikkelingen op het budget gesubsidieerde arbeid speelden hierbij een rol. Aan het eind van het jaar bleef een bedrag over van Dit overschot wordt overgeheveld naar Terugstorting naar het rijk wordt hiermee voorkomen. UITGAVEN Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk W-DEEL Budget saldo Uitgaven Percentage 3 76% 97% 73% 91% 67% 115% 79% 97% 2.3 Inkomen Kern van de WWB is dat gemeenten financieel en inhoudelijk volledig verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering en de terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. Voor de betaling van de bijstandsuitgaven stelt het Ministerie van SZW een budget ter beschikking, het zogenaamde I-deel. 3 Betreft percentage van het W-budget over het verantwoordingsjaar

12 Met dit budget moeten de uitkeringslasten worden voldaan. Voor eventuele tekorten kan, behoudens in bijzondere gevallen, geen beroep worden gedaan op het Rijk. Eventuele overschotten mogen behouden worden. Reservering van deze gelden of het aanleggen van een egalisatiefonds is mogelijk. Deze gelden kunnen echter ook ingezet worden voor re-integratiedoeleinden. De WWB-systematiek geldt niet voor de IOAW-, IOAZ- en BBZ-uitkeringen. Het Rijk draagt 75% en de gemeenten 25% van deze lasten. Dit is conform de 'oude' verrekensystematiek. De essentie van de uit te voeren wetten is in de loop van het jaar niet gewijzigd. Eerdere voornemens van de rijksoverheid tot aanpassing van IOAW, IOAZ en BBZ hebben geen vorm gekregen. Ultimo 2005 veranderde de wetgever nog wel de Toeslagenwet. De maximering van de toeslag is vervallen, waardoor een uitkeringsgerechtigde met een WW-, WAO-, WIA- of ZW-uitkering eerder een inkomen op het sociale minimum gaan ontvangen. Aanvulling via de IOAW, IOAZ of WWB zal minder vaak nodig zijn. Omdat dit ook voor het zittende bestand geldt, zal vanaf 2006 met name het IOAW-bestand verder afnemen. In 2005 is veel aandacht uitgegaan naar de herbeoordeling van alle uitkeringen, de zogenaamde conversie. Het doel van deze conversie was de lopende uitkeringen en de subsidieverlening op basis van de voormalige WIW- en ID vóór 1 januari 2006 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de WWB en aanverwante regelgeving. Deze werkzaamheden zijn tijdig gerealiseerd. De klanten Het uitkeringsbestand heeft zich in 2005 positief ontwikkeld. In de begroting werd nog rekening gehouden met 1415 klanten. De teller bleef staan op De klantenaantallen daalden in Heusden en in Waalwijk. Deze daling is ontstaan door een afname van het IOAW-bestand. Het aantal WWBuitkeringen in Heusden en Loon op Zand nam echter toe. Waalwijk daarentegen kende een afname. Het IOAW-bestand zal in 2006 verder afnemen als gevolg van de hiervoor aangegeven veranderde Toeslagenwet. Aantal Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk uitkeringen % % % % WWB , , ,7 IOAW , , ,5 IOAZ , Bbz TOTAAL , , ,5 De besluiten Het aantal beslissingen dat nodig was om onze klanten te kunnen bedienen bedroeg in De afwikkeling van de aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud ging in 2005 aanmerkelijk sneller. Bedroeg deze in 2004 nog 39 werkdagen. In 2005 werd de gemiddelde aanvraag in 30 kalenderdagen afgewerkt. In 5,8% van de gevallen kon de belanghebbende zich niet met een beslissing verenigen en leidde dit tot een bezwaarschrift. Uiteindelijk werd 0,9% van de beslissingen aangepast. Het aantal bezwaarschriften nam in 2005 ten opzichte van het voorgaande jaar met 16% wel toe tot 230. Het aantal afgewerkte bezwaarschriften steeg met 78 tot 236. De stijging van het aantal bezwaarschriften heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de werkvoorraad. Het grotere aantal beslissingen in bezwaar leidde logischerwijs wel tot een toename van het aantal beroepszaken. De stijging van het aantal bezwaar- en beroepschriften is beïnvloed door de negatieve persberichten over de ISD Midden- Langstraat. 11

13 Het dagelijks bestuur wordt in het kader van de afdoening van bezwaar- en beroepschriften geadviseerd door de adviescommissie bezwaar en beroep. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie bleven onveranderd. Voor zover een klant zich niet kan vinden in de manier waarop de dienstverlening wordt betoond, kan hij gebruik maken van een klachtenprocedure. Dit gebeurde 8 keer. Geen enkele klacht was gegrond. Op het einde van het jaar was nog één klacht in behandeling. Vanaf januari 2006 is ook een externe klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Nationale Ombudsman. De bestaande verordening is in 2005 met deze externe klachtenprocedure aangepast. Het aantal aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud nam toe tot 543. Vooral vanuit Heusden werden meer aanvragen ontvangen. In 71% van de gevallen werd een uitkering toegekend, in 9% volgde een afwijzing. Soms doet een klant binnen een jaar een herhaalde aanvraag. Bijvoorbeeld in geval van tijdelijke werkaanvaarding. We spreken dan van een zogenaamde draaideurklant. In 4% van het aantal toekenningen was hiervan sprake. Van de nieuwe instroom stroomde 27% binnen een jaar weer uit. De uitvoering van de BBZ is in 2005 aangepast. Omdat het moeilijk is om voldoende expertise te verkrijgen en te behouden voor deze specifieke werkzaamheden, zijn met de gemeente Tilburg samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitvoering van de BBZ en de IOAZ. Deze wordt door Tilburg verzorgd met uitzondering van de besluitvorming, die in eigen beheer is gehouden. Deze regionalisatie sluit ook aan bij de rijksopvattingen tot schaalvergroting op dit terrein. Indien noodzakelijk bestaat de dienstverlening ook uit schuldsaneringstrajecten voor ondernemers en startersbegeleiding voor toekomstig zelfstandigen (bij BKW Startersadvies te Tilburg). Om de kennis over IOAZ en BBZ mede als uitstroominstrument - dichter bij de ISD te brengen, is gekozen met ingang van januari 2006 één dag per week een medewerker van Tilburg vanuit Waalwijk te laten werken. Verdere kwaliteitsaspecten o.a. over gestandaardiseerde werkprocessen hebben de nodige aandacht gekregen. Het aantal Bbz-uitkeringsaanvragen bedroeg 20. Een uitkering voor levensonderhoud werd in 7 gevallen toegekend en in 5 gevallen werd de bedrijfsvoering ondersteund met bedrijfskapitaal. Dit laatste is ook van invloed op het stijgende debiteurensaldo. AANTAL Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk TOEKENNINGEN WWB IOAW IOAZ BBZ Totaal Handhaving Bij de uitvoering van de opgedragen regelgeving is het van belang dat de uitkeringen terecht komen bij degenen die er echt op aangewezen zijn. Naast het principe van werk boven uitkering is daarom 12

14 hoogwaardige handhaving een belangrijk aspect in de bedrijfsvoering. In dit kader spelen voor de ISD 4 visie-elementen een rol, te weten: vroegtijdig informeren controleren op maat optimaliseren van de dienstverlening en daadwerkelijk en effectief sanctioneren Onze klant heeft via tijdige en volledige informatieverstrekking recht op duidelijkheid over rechten en plichten. Dit kan onjuist gebruik van de regelgeving voorkomen. Controles blijven echter nodig. In belangrijke mate wordt de inzet hiervan al voor een belangrijk deel afgestemd op bepaalde gebeurtenissen. In 2005 hebben we nog wel gewerkt met maandelijkse rechtmatigheidsonderzoeksformulieren. Nadere studie vindt plaats of voor bepaalde categorieën volstaan kan worden met eventuele mutatieformulieren. In het uitvoeringsproces worden de volgende middelen benut om oneigenlijk gebruik en misbruik van de uitkering te voorkomen dan wel in een zo n vroeg mogelijk stadium op te sporen. Inlichtingenbureau Via dit bureau worden maandelijks bestanden van het UWV, belastingdienst en Informatiebeheergroep op samenloop vergeleken met die van de ISD. Suwinet-Inkijk Met deze applicatie kan de ISD eveneens andere bestanden raadplegen. Dit komt vooral aan de orde bij aanvragen, heronderzoeken en beëindigingonderzoeken. Sociale recherche Tot 1 juli werd samengewerkt met de sociale recherche s-hertogenbosch en Tilburg. Per juli 2005 liep het contract Heusden - s-hertogenbosch af. Gekozen is vervolgens voor centralisatie van de S.R.- activiteiten door aansluiting bij de gemeente Tilburg. In 2005 werden 64 recherche- en 31 preventieonderzoeken ingesteld. In 50 gevallen leidde dit tot beëindiging van de uitkering, afwijzing of intrekking van de aanvraag. Het teruggevorderd bedrag bedraagt Gebleken is dat de inzet van een preventiemedewerker in veel gevallen leidt tot beëindiging of het voorkomen van een uitkeringssituatie. De inzet van een fraudepreventiemedewerker binnen de formatie van de ISD betekent een versterking van de poortwachterfunctie aan de kop van het proces. Bij het Ministerie van SZW is daarom een beroep gedaan op de subsidieregeling Tijdelijke Stimuleringsregeling intensivering opsporing en controle. Voor 2005 was helaas het subsidieplafond al bereikt. Een toezegging voor subsidiëring van 2 personen in 2006 is wel ontvangen. De poortwachterfunctie is ook verstevigd door de inzet van het instrument Snel op Weg, het work-firstproject van de ISD, CWI en WML. Nogal wat potentiële klanten zien af van hun aanvraag op het moment dat medewerking aan dit project wordt verlangd. Het sanctiebeleid is vastgelegd in de afstemmings- en handhavingsverordening. In 2006 vindt evaluatie en mogelijke aanpassing van de verordening plaats. Het aantal maatregelen steeg in 2005 licht. 13

15 2.4 Financiën I-deel WWB In 2004 kenden Loon op Zand en Waalwijk een overschot op het I-deel, terwijl Heusden een tekort had. In 2005 blijken de 3 gemeenten in verhouding tot het budget vergelijkbare uitgaven te hebben gehad. Elke gemeente heeft een beperkt overschot. Het overschot van zal worden toegevoegd aan de reserve I-deel ter egalisatie van mogelijke toekomstige tekorten. UITGAVEN WWB Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk Budget Uitgaven min ontvangsten Percentage 95% 98% 96% 104% 93% 89% 96% 97% IOAW, IOAZ en BBZ Voor deze uitkeringen geldt dat de uitkeringslasten voor 75% worden gedeclareerd bij het Rijk. Daarnaast stelt het Rijk een vast budget beschikbaar. Het IOAW-bestand ontwikkelde zich gunstig en liep terug van 96 naar 77 uitkeringsgerechtigden. Op de IOAW en de IOAZ werd een overschot gerealiseerd van Overschotten zijn geoormerkt en moeten binnen het verlengde van de regeling worden aangewend. Dit is dus een andere systematiek dan bij het I-budget WWB, waarbij overschotten vrij besteedbaar zijn. De BBZ kende een tekort van Het debiteurenbestand De uitgangspunten van het terugvorderingsbeleid zijn onveranderd gebleven. De bevoegdheden op dit terrein zijn omschreven in de beleidsnotitie 'terugvordering, verhaal en incasso'. Het jaar 2004 werd nog voor een groot gedeelte gekenmerkt door het uniformeren van werkwijzen, registraties en het beheersen van werkimpulsen mede door de aanwezigheid van achterstanden. Daardoor kon in 2004 de taakstelling aan WWB-ontvangsten van niet geheel worden gehaald (93%). Voor 2005 is uitgegaan van een taakstelling van , die met gehaald werd. Het vorderingensaldo nam per saldo echter ook met 8% toe tot De stijging is het gevolg van verstrekt bedrijfskapitaal BBZ en meer terugvorderingen WWB. 2.5 Aanvullende inkomensondersteuning De WWB kent twee regelingen die het mogelijk maken een aanvulling te geven op het reguliere inkomen. Namelijk de bijzondere bijstand en de langdurigheidstoeslag. De afwikkeling van deze aanvragen vindt plaats bij de ISD. De lokale zorgloketten fungeren als een belangrijke intermediair. Naast het verstrekken van informatie en advies worden aanvraagformulieren via deze loketten beschikbaar gesteld. 14

16 Bijzondere bijstand In het beleidsplan 2005 is aangegeven dat we de invoering van een collectieve aanvullende verzekering overwogen. Daadwerkelijke invoering vond per 1 juli 2005 met de start van 949 uitkeringsgerechtigden. Deze groep wordt in 2006 uitgebreid met de overige minima tot 112% van de bijstandsnorm. Eind 2005 werd duidelijk dat de wetgever de mogelijkheid van een collectieve verzekering ook vanaf 2006 blijft bieden. Door de komst van de Zorgverzekeringswet is besloten de collectiviteit uit te breiden met de basisverzekering. Onderhandelingen met de zorgverzekeraars hierover waren rond de jaarwisseling nog gaande. Inzet daarbij is een collectiviteitskorting voor de doelgroep. Door de collectieve aanvullende verzekering vindt er een verschuiving plaats van kostenvergoeding via de bijzondere bijstand naar rechtstreekse vergoeding van met name bril- en tandartskosten door de zorgverzekeraar. Door de gefaseerde invoering van de collectieve aanvullende verzekering en de start halverwege het jaar is het effect over 2005 nog niet goed meetbaar. Op voorhand is aangenomen dat de regeling niet tot meerkosten leidt. De bijzondere bijstand is in de pers en in het klanteninformatiebulletin ISD Actueel regelmatig toegelicht. Dit leidde tot een toename van het aantal aanvragen. Na een kleine terugloop van de kosten bijzondere bijstand in 2004 zijn de kosten in 2005 toegenomen. De stijging bedraagt 6% en komt met name voor rekening van de gemeenten Loon op Zand en Heusden. De uitgaven in Waalwijk namen af, ondanks een stijging van het aantal aanvragen, dat leidde tot toekenning van bijzondere bijstand. Na een kleine terugloop van de kosten bijzondere bijstand in 2004 zijn de kosten in 2005 toegenomen. De stijging bedraagt 6% en komt met name voor rekening van de gemeenten Loon op Zand en Heusden. De uitgaven in Waalwijk namen af, ondanks een stijging van het aantal aanvragen. 24 Bijzondere Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk bijstand Uitgaven Aanvragen Langdurigheidstoeslag Gemeenten kunnen bijstandsgerechtigden tussen de 23 en 65 jaar een langdurigheidstoeslag van enkele honderden euro's per jaar geven. Het gaat daarbij om mensen die langer dan vijf jaar leven van een uitkering op bijstandsniveau en geen kans hebben op een baan. Als deze mensen betaald werk doen, lijken zij weer kans te hebben op een baan. Formeel verliezen zij dan het recht op de toeslag. Dat kan ontmoedigend zijn voor bijstandsgerechtigden die proberen weer aan het werk te komen. De Ministerraad heeft eind 2005 ingestemd met een voorstel dat ruimte biedt om de toeslag te blijven betalen aan bijstandsgerechtigden die een zeer korte periode werken. Wij wachten met belangstelling de aanpassing van de wet af en zullen het ISD-beleid daarop direct afstemmen. De In 2004 was er sprake van een onderbenutting van de langdurigheidstoeslag. De toeslag is daarom extra onder de aandacht gebracht van de doelgroep, waarmee het bereik van deze toeslag in 2005 meer dan verdubbelde. De uitgaven bedroegen , terwijl voor begroot was. 15

17 2.6 Dienstverlening van en ten behoeve van derden Bij de totstandkoming van de ISD zijn afspraken gemaakt om een aantal taken op dienstverleningsbasis af te nemen dan wel te gaan verzorgen voor de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Dienstverlening door gemeenten Automatisering Voor onze bedrijfsvoering maken we gebruik van het automatiseringsplatform van de gemeente Heusden. Ook in 2005 heeft dit platform laten zien voldoende bedrijfszeker te zijn. Per 1 januari 2005 zijn de applicaties GWS4all en FIS4all in gebruik genomen. Problemen hierbij hebben zich niet voorgedaan. Overige dienstverlening De dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Waalwijk is in 2005 voortgezet. Deze overeenkomst heeft betrekking op o.a. de volgende onderwerpen: huur kantoorruimte, service- en huisvestingsdiensten facilitaire dienstverlening (repro, kantoorbenodigdheden, postbezorging, koeriersdiensten, telecom services klachtenbehandeling dienstverlening Personeel en Organisatie De medewerker die belast was met P & O maakte gebruik van de FPU. Structurele vervanging heeft de aandacht. Dienstverlening voor gemeenten De ISD verzorgt voor de 3 gemeenten administratieve taken ten behoeve van de uitvoering van de Wvg, het Minimabeleid en de Vangnetregeling. Tot deze administratieve taken behoren o.a. uitbetaling van de door de gemeenten vastgestelde uitkeringsrechten, het voeren van een administratie, het verstrekken van managementrapportages, uitvoeren van interne controle, adviseren en afhandeling van bezwaar- en beroepschriften, het verzorgen van applicatiebeheer. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een concept uitvoeringsovereenkomst. Vanaf 1 januari 2005 is de dienstverlening uitgebreid met de behandeling van aanvragen in het kader van de Wet kinderopvang. De dienstverlening is gebaseerd op een overeenkomst en omvat het behandelen, beoordelen en betalen van verzoeken om subsidie en het voeren van administratie. Wet kinderopvang Via deze wet kunnen uitkeringsgerechtigden, inburgeraars, niet-uitkeringsgerechtigden zonder werkgever, studenten en tienermoeders in aanmerking komen voor subsidiëring van de kosten van erkende kinderopvang. Voorwaarde is dat een traject of opleiding gevolgd wordt, waardoor kinderopvang nodig is. De subsidie wordt verstrekt als aanvulling op de kindertoeslag die via de belastingdienst wordt verstrekt. Het gebruik van de kinderopvang is bij aanvang te optimistisch ingeschat. Uitgegaan was van 113 subsidieverstrekkingen. Het aantal aanvragen bedroeg 29 met een subsidiebedrag van 6.714, terwijl uitgegaan was van De onderbenutting is enerzijds een landelijk gegeven. De doelgroep werd daarnaast beperkt, omdat in 2005 nog gebruik gemaakt kon worden van kinderopvang, die anders dan via de Wet kinderopvang gefinancierd werd. In het beleidsplan 2006 is opgenomen dat de 16

18 doelgroep alleenstaande ouders intensiever voor re-integratie wordt benaderd. Verwacht wordt dat dit leidt tot een toename van de uitgaven voor kinderopvang. Wet inburgering nieuwkomers De Wet inburgering nieuwkomers en daarmee ook de doelgroep is in 2005 niet veranderd. De regering streeft een nieuwe regeling na die 1 januari 2007 ingaat. De taak van de ISD bestaat uit het verzorgen van de trajectbegeleiding bij inburgering. Het aantal meldingen en gestarte trajecten vanuit Heusden en Loon op Zand nam toe. Dit als het gevolg van het halen van de taakstelling die elke gemeente kent in het kader van de huisvesting van statushouders. In Waalwijk was er sprake van een afname. In totaal nam het aantal gestarte trajecten toe van 54 tot 81. De boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers behoefde in 2005 niet toegepast te worden. 17

19 3 Het financiële jaar 2005 De financiële huishouding van de ISD Midden-Langstraat is op orde. Voor de cijfermatige onderbouwing wordt verwezen naar de jaarrekening en het document 'In vogelvlucht: het financiële jaar 2005 begroting 2007'. 3.1 Vermogenspositie De vermogenspositie is goed, mede als gevolg van een gunstige ontwikkeling van het klantenbestand. Doordat het klantenbestand, in termen van uitstroom versus instroom zich gunstig ontwikkelt, wordt een positief resultaat behaald op het inkomensdeel. Dit overschot is vrij besteedbaar en mag volgens de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording toegevoegd worden aan de reserves. Dit resulteert in een verhouding eigen vermogen versus vreemd vermogen die zonder meer goed genoemd kan worden. 3.2 Meerjarig perspectief exploitatie Het jaar 2005 is mede gebruikt om kritisch te kijken naar de apparaatskosten. Daar waar efficiency kon worden bereikt in termen van inzet van personeel en middelen zijn acties ondernomen om kostenbesparingen door te voeren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening. Onder andere is kritisch gekeken naar de verhouding inhuur versus vast personeel en inzet van personeel gerelateerd aan de workload. Deze actie heeft structureel geleid tot een meerjarenbesparing van ruim In het boekjaar was het noodzakelijk om een aantal incidentele kosten te maken om onder andere de financiële huishouding op de middellange termijn gezond te houden. Te denken valt aan kosten voor FPU-regelingen en kosten van interim management. Ter dekking van deze extra kosten heeft, met instemming van het dagelijks en algemeen bestuur een onttrekking van de reserves plaats gevonden. Details over de aard van de incidentele baten en lasten alsmede de wijze van de dekking zijn terug te vinden in de jaarrekening. 3.3 Financiële rechtmatigheid Alle gemeenten zijn in 2005 geconfronteerd met verscherpte Interne Controle-maatregelen betreffende financiële rechtmatigheid. Gemeenten krijgen van Binnenlandse Zaken tot 2007 de tijd om een goedkeurende accountantsverklaring voor rechtmatigheid te verkrijgen. In november 2005 heeft de ISD Midden-Langstraat een projectgroep Rechtmatigheid opgezet met als doel: - Een verklaring van oordeelsonthouding in 2006 over het boekjaar 2005 waarbij een normenkader financiële rechtmatigheid aanwezig is. - Een goedkeurende verklaring van de accountant betreffende financiële rechtmatigheid in 2007 over het boekjaar (Het merendeel van de gemeenten in Nederland heeft een gelijke aanpak). Het normenkader is inmiddels vastgesteld door het algemeen bestuur op 30 januari Mede op basis hiervan heeft de accountant verklaard dat de jaarrekening 2005 een getrouw beeld weergeeft van zowel de baten en lasten en van de activa en passiva. 18

20 4 Verklarende woordenlijst / afkortingen AB Akw Anw Aow Awb AWBZ Bbz 2004 College CWI DB IC I-deel ID IOAW IOAZ ISD Koa MOSA NUGGER RAU REA REKO RIB RWI SNO Algemeen bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit één college- en één raadslid uit elke ISD-gemeente. Na goedkeuring van de gewijzigde verordening wordt uit elke gemeente een raadslid extra toegevoegd. Algemene kinderbijslagwet. Algemene nabestaandenwet. Algemene ouderdomswet. Algemene wet bestuursrecht. Algemene wet bijzondere ziektekosten. Bijstandsbesluit zelfstandigen. Inkomens- en kredietvoorziening voor zelfstandigen. Het college van burgemeester en wethouders. Centrum voor Werk en Inkomen. Evenals de ISD Midden-Langstraat gehuisvest in het BVG De Schoenhoorn te Waalwijk. Dagelijks bestuur ISD Midden-Langstraat, geformeerd uit een collegelid uit iedere ISD-gemeente. Interne controle. Het deel dat beschikbaar is voor de bekostiging van WWB-uitkeringen. Het budget wordt beschikbaar gesteld door het rijk. Overschotten kunnen worden behouden. In- en doorstroomregeling. Deze regeling voor gesubsidieerde arbeid is per 1 januari 2004 opgegaan in de Wet werk en bijstand. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers die geen recht meer hebben op een WWuitkering. Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. Een voorziening op minimumniveau voor oudere of gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze gewezen zelfstandigen. Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat. Openbaar lichaam belast met de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van werk en inkomen. Kinderopvang regeling alleenstaande ouders en buitenschoolse opvang. Vervallen met de invoering van de Wet kinderopvang. Monitor scholing en activering. Niet-uitkeringsgerechtigde, die voor ondersteuning bij re-integratie een beroep kan doen op ondersteuning bij re-integratie ten laste van het W-deel. Regeling administratieve uitvoeringsvoorschriften. Re-integratie arbeidsongeschikten. Biedt voorzieningen ter bevordering van de re-integratie van arbeidsgehandicapten. Regionaal Ketenoverleg. Aan dit overleg nemen naast de ISD het CWI, het UWV en het WML deel. In dit overleg wordt o.a. gewerkt aan de uitgangspunten van de Wet SUWI. (Privaatrechtelijk) re-integratiebedrijf. Raad voor werk en inkomen. Adviesorgaan. Samenwerkingsniveauovereenkomst. Afspraken rondom de samenwerking tussen de ISD en het CWI. 19

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag

Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Agendanr. : Doc.nr : B2003 14372 Afdeling: : Sociale Zaken en Werkgelegenheid B&W-VOORSTEL Onderwerp : Langdurigheidstoeslag 2003 Financiële regeling voor langdurige minima: langdurigheidstoeslag Algemeen:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Managementrapportage team sociale zaken 2013

Managementrapportage team sociale zaken 2013 Managementrapportage team sociale zaken 2013 Hierbij de management rapportage 2013 van het team sociale zaken. Sociale zaken betreft werk, inkomen en zorg, waaronder de schuldhulpverlening. In deze rapportage

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06

Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 07 Nulmeting 60%-doelstelling Uitstroom naar ar werk (voorlopige cijfers)06 Maaike Hersevoort, Daniëlle ter Haar en Luuk Schreven Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08010) Den Haag/Heerlen Verklaring

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d.

Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ gemeente Lemsterland. De raad van de gemeente Lemsterland; gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2010; gelet op de artikelen 7, 8,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Managementrapportage 2014-03. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Managementrapportage 2014-03 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Pagina 2 van 19 INHOUDSOPGAVE 1.1 Voorwoord...4 2.1 Realisatie doelstellingen...5

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel

TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel TOELICHTING VERORDENINGEN WERK EN INKOMEN GEMEENTE HATTEM Bijlage bij raadsvoorstel OVERZICHT VERORDENINGEN Huidig Toeslagenverordening WWB 2010; 1. Toeslagenverordening WWB 2012; Maatregelenverordening

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN

VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN VERORDENING HANDHAVING WWB, Bbz, IOAW, IOAZ GEMEENTE BUREN De raad van de gemeente Buren, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2012, gelet op artikel 8a van de

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

Inhoud. Afkortingen 13

Inhoud. Afkortingen 13 Inhoud Afkortingen 13 1 Inleiding in de sociale zekerheid 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Driedeling 28 1.2.1 Werknemersverzekeringen 29 1.2.2 Volksverzekeringen 29 1.2.3 Sociale voorzieningen 30 2 Kinderen 33

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw

Collegevoorstel. Uitvoeringsovereenkomst Verordening PGB Wsw Collegevoorstel Inleiding: Op 24 juni jl. heeft de gemeenteraad de Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Heusden vastgesteld. In de Verordening

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen

Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag 2013 Werk en inkomen Beleidsverslag Werk en inkomen 2013 1/11 Inhoud Beleidsverslag 2013...1 Werk en inkomen...1 Inhoud...2 1 Inleiding...2 2.1 Ontwikkeling van de omvang van het uitkeringsbestand...3

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.;

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; De raad van de gemeente.; Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek van.; Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling van de Intergemeentelijke Sociale

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2013 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2013 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 juni 2014 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2013. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum,

Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, Beleidsregel vergoeding eigen bijdrage kosten kinderopvang Hilversum 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum, gelet op de artikelen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb),

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B.

Raadsvergadering 15 december 2014. Nr.: 8. AAN de gemeenteraad. Onderwerp: Invoering Participatiewet. Portefeuillehouder: Wethouder B. Raadsvergadering 15 december 2014 Nr.: 8 AAN de gemeenteraad Onderwerp: Invoering Participatiewet Portefeuillehouder: Wethouder B. Schollema Ter inzage liggende stukken: 1. Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150

GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 GEMEENTEBLAD 2004 nr. 150 De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 augustus 2004, bijlagennummer I ; gelet op artikel 149, eerste lid van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Toelichting. Algemeen

Toelichting. Algemeen Toelichting Algemeen Op 1 januari 2013 zijn de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in werking getreden. Hierdoor wijzigt o.a. de

Nadere informatie

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015

Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Voorstel Cluster : Samenleving Nummer : 8 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 14 december 2015 Onderwerp : Vangnetregeling Participatiewet 2015 Inleiding Voor het verstrekken van

Nadere informatie

Vogelvlucht 2009 ISD Midden-Langstraat. Het jaarverslag over 2008 Het financiële jaar 2008 Het beleidsplan over 2010 De begroting over 2010

Vogelvlucht 2009 ISD Midden-Langstraat. Het jaarverslag over 2008 Het financiële jaar 2008 Het beleidsplan over 2010 De begroting over 2010 Vogelvlucht 2009 ISD Midden-Langstraat Het jaarverslag over 2008 Het financiële jaar 2008 Het beleidsplan over 2010 De begroting over 2010 Pagina 1 van 36 Pagina 2 van 36 Inhoud 1. Het jaarverslag over

Nadere informatie

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004

P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 gemeente Haarlemmermeer P Onderwerp Verslag over de uitvoering (VODU) WWB, IOAWIZ, Bbz 2004 Portefeuillehouder H. Tuning Steiler IWarcel van der Vaart Collegevergadering 19 Juli 2005 Raadsvergadering 22

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van:

Een loonkostensubsidie kan worden ingezet ten behoeve van de re-integratie van: Richtlijn Loonkostensubsidie Gemeente Doetinchem Inleiding Het bieden van ondersteuning bij arbeidsinschakeling is voor bepaalde doelgroepen als taak voor het college vastgelegd in de Wet Werk en Bijstand.

Nadere informatie

Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14

Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14 Raadsvergadering : 12 december 2011 Agendanr. 14 Voorstelnr. : R 6870 Onderwerp : wijziging sociale zekerheidsverordeningen Stadskanaal, 25 november 2011 Beslispunten 1. De wijzigingen van de "Reïntegratieverordening

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Concept-raadsbesluit, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake verordeningen Wet Werk en Bijstand (Gem. blad Afd. A, no. ); gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen

Nadere informatie

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk

Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk Gewijzigde Verordening klantenraad gemeente Waalwijk De gemeenteraad van de gemeente Waalwijk; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z160047580 Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen.

Bijlagen: 1. Verordening. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening Langdurigheidstoeslag Wet werk en bijstand Gemeente Oosterhout 2009 vast te stellen. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 23 januari 2009 Nummer raadsnota: Onderwerp: Verordening langdurigheidstoeslag Portefeuillehouder: Bode Bijlagen: 1. Verordening Ter inzage: 1. Voorstel: 1. Besluiten de Verordening

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde,

Besluit V038. De raad van de gemeente Zeewolde, Nummer V038 De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 maart 2010; gelet op artikel 47 van de Wet werk en bijstand (Wwb), artikel 42 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA B 1 07/122 sççêöéëíéäç=äéëäìáí= Het beleidsplan Werk en Inkomen vast te stellen. o~~çëîççêëíéä= jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2007 RA07.0012 B 1 07/122 låçéêïéêéw= Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Publiek Algemene

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp

Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Dienstverleningsovereenkomst Werk en Inkomen gemeente Leiden en gemeente Leiderdorp Ondergetekenden: De gemeente LEIDERDORP, opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen.

Tot 2004 was het wettelijk verplicht het te voeren beleid vast te leggen in een beleidsplan. Met de invoering van de WWB is deze plicht vervallen. Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 30 mei 2011 Agenda nr: 7 Onderwerp: Beleidsverslag 2010 WWB, IOAW, IOAZ en Bbz. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, de raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2011, gelet op artikel 8, eerste lid, onder a van de Wet werk en bijstand, gezien het advies van

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van...; HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN: Besluit van tot wijziging van het Besluit SUWI houdende regels omtrent de individuele reïntegratieovereenkomst Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 9 februari 2004,

Nadere informatie

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid:

De basis voor de verordening is neergelegd in artikel 8, eerste lid onder a en tweede lid en artikel 10 eerste en tweede lid: Toelichting algemeen Inleiding Op grond van de WWB hebben B en W de opdracht gekregen voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden, nuggers en Anw-ers. De WWB draagt aan de gemeenteraad op om een verordening

Nadere informatie

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. );

Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); 2012, no. < no. > De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake Gewijzigde WWB-verordeningen na aanscherping WWB (Gem. blad Afd. A 2012, no. ); Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie

Wajongers aan het werk met loondispensatie Wajongers aan het werk met loondispensatie UWV, Directie Strategie, Beleid en Kenniscentrum Dit memo gaat in op de inzet van loondispensatie bij Wajongers en op werkbehoud en loonontwikkeling. De belangrijkste

Nadere informatie

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012.

vast te stellen de Re-integratieverordening gemeente Doetinchem 2012. RE-INTEGRATIEVERORDENING GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; gelet

Nadere informatie

Rapportage 1 e kwartaal 2017

Rapportage 1 e kwartaal 2017 Rapportage 1 e kwartaal Uitvoeringsorganisatie Laborijn Terborgseweg 106 7005 BC DOETINCHEM Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Programma Inkomen... 4 1.1 Ontwikkeling cliëntenbestand BUIG... 4 1.2 Financiële

Nadere informatie

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk,

Re-integratieverordening gemeente Harderwijk De raad van de gemeente Harderwijk, Re-integratieverordening gemeente Harderwijk 2009 De raad van de gemeente Harderwijk, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2009, nr. gelet op de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004

Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Fraudeverordening gemeente Lelystad 2004 Citeertitel

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

Vogelvlucht 2008 ISD Midden-Langstraat. Het jaarverslag over 2007 Het financiële jaar 2007 Het beleidsplan over 2009 De begroting over 2009

Vogelvlucht 2008 ISD Midden-Langstraat. Het jaarverslag over 2007 Het financiële jaar 2007 Het beleidsplan over 2009 De begroting over 2009 Vogelvlucht 2008 ISD Midden-Langstraat Het jaarverslag over 2007 Het financiële jaar 2007 Het beleidsplan over 2009 De begroting over 2009 Pagina 1 van 29 Pagina 2 van 29 Inhoud 1. Het jaarverslag over

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ;

In te stemmen met het gevoerde inkomens- werk- en zorgbeleid over het jaar 2012 en het Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ 2012 vast te stellen ; Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 1 juli 2013 Agenda nr: Onderwerp: Beleidsverslag WWB, IOAW, IOAZ, 2012. Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad is zowel financieel

Nadere informatie

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE

BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE BELEIDSREGEL GEMEENTELIJKE TEGEMOETKOMING (KOA-kopje) IN DE KOSTEN KINDEROPVANG 2013 GEMEENTE MENTERWOLDE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeente Heusden

Verordening klantenraad gemeente Heusden Verordening klantenraad gemeente Heusden Artikel 1 Begripsomschrijving het DB het dagelijks bestuur van de ISD het AB het algemeen bestuur van de ISD het college het college van de gemeente Heusden raad

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer 4r Inboeknummer oa Tooooga Beslisdatum BikW ss februari 2002 Dossiernummer sog.6o4 Raadsbijlage Voorstel inzake de Agenda voor de toekomst

Nadere informatie

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ

Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Appingedam. Nr. 0 1 januari 1900 Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en KINDEROPVANG

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en KINDEROPVANG Afdeling Samenleving Richtlijn 3.7 en 3.7.1 KINDEROPVANG Algemeen Sedert 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt de kwaliteit en financiering van kinderopvang. Uitgangspunt

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden.

Op 1 januari 2015 is het nieuwe verdeelmodel voor de gebundelde uitkering (BUIG-middelen) in werking getreden. Raadsvoorstel Agenda nr. 5 Onderwerp: Instemmen met het Plan van Aanpak verlagen uitgaven BUIG middelen Soort: Kaderstellend Opsteller: M.J.A. Lammers Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/021738

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie