Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2005 ISD Midden-Langstraat

2

3 INHOUD Woord vooraf ISD Midden-Langstraat en haar omgeving Het bestuur De organisatie Adviesorganen Informatisering en automatisering Onze klanten De arbeidsmarkt Verslag over Werk Financiën W-deel Inkomen Financiën I-deel Aanvullende inkomensondersteuning Dienstverlening van en ten behoeve van derden Het financiële jaar Vermogenspositie Meerjarig perspectief exploitatie Financiële rechtmatigheid Verklarende woordenlijst / afkortingen

4 Woord vooraf De Intergemeentelijke Sociale Dienst Midden-Langstraat heeft zijn tweede levensjaar achter de rug. Illustrerend voor alles wat in de kinderschoenen staat, is dat de groei naar volwassenheid gepaard gaat met vallen en opstaan. Dit beeld kan zijn ontstaan door de negatieve berichtgeving in de media. Toch doet dit te veel afbreuk aan de inzet van bestuur en alle medewerkers om ook in 2005 de ISD verder te laten uitgroeien tot een organisatie met visie, die nadenkt over de koers en zich richt op een klantgerichte dienstverlening. Resultaatgericht werken en ketensamenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Medewerkers en ketenpartners zetten zich in om hiermee verder 'aan het werk' te gaan. Dit verslag laat op een transparante wijze zien wat het afgelopen jaar heeft gebracht. We kunnen lezen dat de Wet werk en bijstand verder in de bedrijfsvoering verankerd is. Alle uitkeringen zijn binnen de voorgeschreven termijnen WWB-proof gemaakt. Hierbij hebben we onze klanten beter, zij het nog niet optimaal, leren kennen. Een nieuw uitkerings- en registratiesysteem is in 2005 geïmplementeerd. Hiermee is een digitaal dossier verder binnen handbereik gekomen. In combinatie met een toenemende belangstelling voor werkprocessen, kennis en kwaliteit onderkennen we voldoende mogelijkheden voor een gezond, stabieler en resultaatgerichter derde levensjaar. In tegenstelling tot wat u gewend bent en mogelijk ook verwacht, hebben we in dit verslag niet veel cijfers op detailniveau verwerkt. Het gaat immers om de hoofdlijnen van het gevoerde beleid. Verdere cijfermatige onderbouwing hebben we daarom opgenomen in het document 'in vogelvlucht', een samenvatting van jaarverslag en jaarrekening 2005 en begroting en beleidsplan Om ook in financieel opzicht de effecten van het gevoerde beleid op hoofdlijnen te kunnen zien, is in hoofdstuk 3 een korte toelichting op het financiële resultaat opgenomen. Voor verdere informatie verwijzen wij u graag naar de jaarrekening. Waalwijk, maart

5 1 ISD Midden-Langstraat en haar omgeving 1.1 Het bestuur De ISD Midden-Langstraat is een openbaar lichaam gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling. Als missie geldt dat de dienst werkzaam is op het terrein van Werk & Inkomen, voor het verkrijgen van een zelfstandige bestaansvoorziening van zijn klanten zorgt en klanten activeert tot een maatschappelijke participatie. Daarnaast zorgt de dienst voor een rechtmatige, klantgerichte en efficiënte uitvoering van de Wet werk en bijstand en aanverwante wetten en regelingen. De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn omschreven in de verordening gemeenschappelijke regeling ISD Midden-Langstraat. In 2005 is deze verordening geactualiseerd. Hierdoor werd een beter onderscheid in taken en bevoegdheden van gemeenten en de ISD verkregen. Daarnaast werd de samenstelling van het bestuur aangepast en werd de inlichtingen- en verantwoordingsprocedure verduidelijkt. Tijdens de bestuurlijke behandeling van de verordening bleken de gemeenten nog een uitbreiding van het dagelijks bestuur met externe deskundigen voor te staan. Een voorstel hierover wordt in 2006 aan de raden voorgelegd. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling maakt het mogelijk als één entiteit aangemerkt te worden. Hierdoor kan een gezamenlijk budget ten behoeve van de 3 gemeenten worden verkregen in plaats van 3 afzonderlijke budgetten. Vooralsnog is dit laatste financieel aantrekkelijker. Daar staan wel 3 afzonderlijke administraties en verantwoordingsprocedures tegenover, wat afbreuk doet aan de beoogde administratieve lastenverlichting. Op dit moment bestaat er op landelijk niveau aandacht voor het feit dat de realisatie van schaalvergroting kan leiden tot een financiële benadeling. We verwachten in 2006 hierover meer duidelijkheid. Het dagelijks bestuur van de ISD wordt gevormd door de portefeuillehouders van de aangesloten gemeenten. Het algemeen bestuur bestaat naast de leden van het dagelijks bestuur uit 3 raadsleden. De directeur van de ISD fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur. De samenstelling van het dagelijks bestuur veranderde dit jaar niet. De heer J.M.B. van Bers zag zich ultimo december 2005 om persoonlijke reden genoodzaakt zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur te beëindigen. 1.2 De organisatie De ISD heeft een bewogen jaar achter de rug. Verschillen in opvattingen leidden in 2005 tot het vertrek van het management en tot het beëindigen van de activiteiten van de ondernemingsraad. Werd de zomer van 2005 geaccentueerd door een conflictsituatie, de herfst kreeg het kenmerk van rustiger vaarwater. Eind 2005 kon geconcludeerd worden dat de WWB-conversie tijdig afgerond was en dat er sprake was van een acceptabele werkvoorraad. Externe contacten zijn weer ter hand genomen. Dit geldt ook voor de opstart van een aantal majeure projecten, zoals het ontwikkelen van een dienstverleningsconcept met de ketenpartners en een gedegen aanpak van de re-integratie van onze klanten. Het weer op tempo en kwaliteit brengen van deze activiteiten neemt tijd in beslag. Zeker waar nieuwe contracten moeten worden voorbereid en worden afgesloten. Maar ontegenzeggelijk wordt 2006 een jaar van verdieping. De organisatievorm van de ISD Midden-Langstraat was bij de start van de ISD gebaseerd op het zogenaamde afdelingsmodel. Dit model biedt naar de mening van bestuur en management voldoende waarborgen voor een goed werkende organisatie. Het personeel onderschrijft deze visie. De organisatieverandering die aanvankelijk werd voorgestaan gaat daarom niet door. Wel zijn binnen de 4

6 formatie wat kleine veranderingen en verschuivingen doorgevoerd ter versterking of ondersteuning van enkele functies. Dit werd mede bevorderd door het vertrek van een 5-tal personen die gebruik konden maken van de FPU. Communicatie De ISD beschikt over een aantal interne en externe communicatiemiddelen, zoals de website, de intranetsite, het klanteninformatiebulletin ISD Actueel, het personeelsinformatiebulletin InSiDe. Klanten worden verder geïnformeerd via de klanteninformatiemap en via folders. Ook is gebruik gemaakt van media in de vorm van krant of lokale omroep. De ISD beschikt over een communicatieplan en wordt bij haar activiteiten ondersteund door een (part-time) communicatiemedewerker. 1.3 Adviesorganen Klantenraad De klantenraad i.o. is in april 2004 van start gegaan en bestaat uit klanten en uit vertegenwoordigers van de maatschappelijke organisaties Stichting Maas en Leije, het FNV en de Vincentiusvereniging St. Jan Geboorte. De taak van de raad ligt in het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur bij de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van beleid. De raad kwam in keer bij elkaar. Met name was er veel belangstelling voor dienstverleningsaspecten en de rol van de klantmanager in dat verband. Ter ondersteuning van haar taak hebben de leden in 2005 een specifieke training gevolgd. De raad is aangesloten bij de landelijke cliëntenraad en wordt hierdoor ondersteund in het volgen van actuele ontwikkelingen. De raad wordt bij haar werkzaamheden verder ambtelijk ondersteund door de ISD. Ondernemingsraad Zoals al aangegeven is, zag de ondernemingsraad zich in 2005 genoodzaakt haar werkzaamheden te beëindigen. Wij betreuren dit, omdat deze overlegstructuur binnen een organisatie als de ISD niet gemist kan worden. Nieuwe initiatieven om op korte termijn te komen tot een nieuwe ondernemingsraad hebben inmiddels tot resultaat gehad dat in januari 2006 een nieuwe ondernemingsraad van start is gegaan. Reko Samenwerking overeenkomstig de Wet Suwi met de ketenpartners UWV en CWI krijgt voor een belangrijk deel vorm binnen het Reko. WML is eveneens een belangrijke samenwerkingspartner en is 5

7 daarom ook deelnemer aan dit overleg. In 2005 heeft het Reko met name stil gestaan bij de huidige samenwerking en de toekomstige ontwikkelingen die op de dienst afkomen. Vanuit het adagium dat de klant, zowel werkgever als werknemer, centraal staat, is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een gezamenlijk dienstverleningsconcept. De huidige samenwerkingsafspraken met het CWI zijn vastgelegd in een sno die geldig is tot 1 januari Gelet op het nieuwe dienstverleningsconcept is afgesproken de sno te verlengen tot 1 juli De resultaten van het dienstverleningsconcept zullen verwerkt worden in een nieuwe sno. 1.4 Informatisering en automatisering De gemeente Heusden levert de faciliteiten op het terrein van automatisering. De werking van het platform in 2005 voldeed naar behoren. De overstap per 1 januari 2005 naar GWS4all, een eigentijdse software-applicatie op het terrein van SoZaWe, is zonder enige overlast voor onze klanten verlopen. Bij de conversie was in eerste instantie de focus gericht op een correct functionerende uitkeringsadministratie. In de loop van het jaar 2005 is het systeem uitgebreid met relevante gegevens op het terrein van re-integratie. Vanaf 2006 is daarmee de gewenste interne registratie bereikt. De beoogde koppeling van een kennis- en rapportagesysteem aan GWS4all bleek in 2005 niet haalbaar te zijn en is nu voorzien voor de 1 ste helft van Samenwerken binnen de SUWI-keten betekent dat ook binnen de keten privacygevoelige gegevens over klanten worden uitgewisseld. Naast de genoemde instanties zijn daar ook het Bureau Keteninformatisering werk en inkomen (BKWI) en de stichting Inlichtingenbureau Gemeenten (IB) bij betrokken. Uitwisseling van gegevens vindt plaats via Suwinet-Inkijk, die informatie levert over arbeidsmarkttoeleiding, dienstverbanden, uitkeringsverhoudingen en gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Deze gegevens zijn nodig om het recht op een uitkering vast te kunnen stellen en de juiste dienstverlening te kunnen leveren. Gelet op het vertrouwelijke karakter van deze gegevensuitwisseling is in 2005 een beveiligingsplan Suwinet-Inkijk t.b.v. de dienst vastgesteld. Verder is in 2005 geformaliseerd dat de dienst rechtstreeks gebruik kan maken van relevante gegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie. 1.5 Onze klanten In het beleidsplan 2005 zijn we er van uitgegaan dat het aantal klanten op 31 december 2005 zou uitkomen op Uiteindelijk bleef de teller staan op 1339 personen, een beperkte daling ten opzichte van Afgezet tegen de verwachting van een oplopend bestand en afgezet tegen de stijging van het aantal niet werkende werkzoekenden in deze regio stemt dit tot tevredenheid. Bijna de helft van het bestand bestaat uit personen in de leeftijd van 45 en 65 jaar. De leeftijdsopbouw is vergeleken met 2004 niet noemenswaardig veranderd. Het aandeel jongeren is wel met 0,6% toegenomen. In 2005 zijn alle uitkeringen geconverteerd naar de actuele regelgeving. Rechten en plichten zijn opnieuw beoordeeld. Daarbij is tevens een inschatting gemaakt van de afstand tot de arbeidsmarkt. Dit leidt tot het volgende overzicht. Eventuele partners zijn eveneens in dit overzicht meegeteld. 6

8 Bestandsanalyse 2005 op basis van de klantprofielen - bemiddelbaar re-integratie en activering maatschappelijke participatie, zorg en rust 755 In beginsel geldt voor iedereen, met uitzondering van de 65-+ers, een arbeidsverplichting. Individuele omstandigheden kunnen echter aanleiding geven voor een in beginsel tijdelijke gehele of gedeeltelijke ontheffing. In 2005 is vooral ingezet op de categorie bemiddelbaar. Meer hierover kunt u vinden in het tweede hoofdstuk. 1.6 De arbeidsmarkt De landelijke arbeidsmarkt is in de loop van 2005 na een aanvankelijke verslechtering licht verbeterd. De werkloze beroepsbevolking daalde tussen november 2004 en november 2005 van naar personen. Ofwel van 6,3 naar 6,2 procent van de werkloze beroepsbevolking 1. Vrouwen profiteren beduidend minder van de aantrekkende economie. Het aantal vrouwen zonder baan bleef nagenoeg gelijk op De afname van de werkloosheid was het grootst onder jongeren tot 25 jaar. Van november 2004 tot november 2005 daalde deze van 13,6 naar 12 procent van de jeugdige beroepsbevolking 2. In de CWI-regio Waalwijk nam het aantal geregistreerde niet werkende werkzoekenden echter toe van naar personen. In verhouding tot de beroepsbevolking is er een stijging met 0,5% tot 7,6%. Het landelijke percentage bedraagt 9% en in de regio 's-hertogenbosch en Tilburg respectievelijk 9 en 7,2%. Het aantal openstaande vacatures stijgt fors. Eind september 2005 stonden er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 174 duizend vacatures open. Bijna een verdubbeling ten opzichte van het derde kwartaal van 2003 toen er sprake was van een dieptepunt met 92 duizend vacatures. Vanaf het derde kwartaal van 2005 neemt het aantal vacatures in alle sectoren van de economie toe, maar vooral in de commerciële dienstverlening. Deze sector telde eind september 105 duizend vacatures, 25 duizend meer dan een kwartaal eerder. De groei deed zich verder vooral voor bij de handel en de zakelijke dienstverlening. Het aantal vacatures in de CWI-regio Waalwijk steeg in 2005 met De stijging deed zich vooral voor in de sectoren IT, zakelijke dienstverlening, gezondheidszorg, industrie en onderwijs. Detailhandel, horeca en financiële dienstverlening kenden echter een dalende vraag. Het aantal langer dan 3 maanden openstaande vacatures is erg beperkt. 1 Werkloze beroepsbevolking: alle mensen van jaar zonder werk, actief werkzoekend naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week of daarvoor beschikbaar zijn. 2 Bron: CBS PB d.d

9 2 Verslag over 2005 Het beleidsplan 2005 is opgesteld 3 maanden nadat de ISD Midden-Langstraat van start ging. Het gebrek aan ervaringsgegevens binnen de ISD en onduidelijkheid over de ontwikkelingen in de sociale zekerheid en op de arbeidsmarkt maakten het moeilijk meetbare resultaten te definiëren. Vrij algemene doelstellingen zijn daarom gedefinieerd. In de volgende paragrafen wordt hierop terug gekomen, afgezet tegen de ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen. In de laatste paragraaf komt de dienstverlening ten behoeve van derden aan bod. 2.1 Werk Met de invoering van de Wet werk en bijstand heeft de ISD veel beleidsvrijheid gekregen op het terrein van re-integratie. Voor de bekostiging van deze activiteiten stelt het rijk een budget beschikbaar, het zogenaamde W-deel. Onder re-integratie verstaan we: 'Het zoveel mogelijk (terug)leiden van (potentiële) klanten naar de arbeidsmarkt, zodat het beroep op een uitkering zo laag mogelijk blijft. Met degenen die langere tijd of blijvend op een uitkering zijn aangewezen, wordt gestreefd maatschappelijke participatie te behouden of te bevorderen.' De re-integratieactiviteiten kunnen in eigen beheer of in samenwerking met uitvoeringsorganisaties of re-integratiebedrijven worden verricht. In 2005 liepen er nog contracten met 3 re-integratiebedrijven. Nieuwe overeenkomsten zijn gesloten met WML over de afwikkeling van de voormalige WIW- en IDbanen en over de uitvoering van het instrument loonkostensubsidie. Aan het einde van het jaar waren er 871 personen met een arbeidsverplichting. In totaal namen 461 deel aan een traject. In dit kader zijn de dienstbetrekkingen in het kader van de voormalige Wiw en ID niet meegeteld. REALISATIE BELEIDSPLAN 2005 In het beleidsplan 2005 hebben wij de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Uitstroom naar werk voor 90 personen Het aantal werkaanvaardingen is ten opzichte van 2004 gestegen van 73 naar 145 personen. In verhouding tot het aantal beëindigingen steeg het aandeel werkaanvaardingen van 21 naar 27%. De doelstelling van een uitstroom naar werk voor 90 personen is dus ruimschoots behaald. Dit wijst er op dat er voor onze klanten een beter perspectief op werk is ontstaan. Enerzijds schrijven we dit toe aan een stijging van het aantal vacatures. Anderzijds is dit het gevolg van een intensievere dienstverlening aan de groep bemiddelbaren (zie 2). Het is belangrijk dat deze dienstverlening aan de kop van het proces plaats vindt. In de eerste maanden van de uitkeringssituatie zijn de kansen op uitstroom namelijk het grootst. Ook Snel op Weg moet gezien worden als een onderdeel van deze dienstverlening. Samenwerking met re-integratiebedrijven via aanbesteding Met 3 re-integratiebureaus zijn in 2004 na een aanbestedingsprocedure 2-jarige contracten afgesloten, die vooral gericht waren op de inkoop van all-in trajecten. Omdat het resultaat achterbleef bij de verwachtingen zijn deze vanaf begin 2005 nog maar beperkt ingezet. Waar inkoop nodig werd geoordeeld, ging de voorkeur uit naar de inkoop van losse modulen. Op basis van deze veranderde inzichten werd ook besloten meer re-integratieactiviteiten in eigen beheer te gaan doen (pilot verbeterde uitstroom). Intensievere trajectbegeleiding werd gekoppeld aan het werven van vacatures via een accountmanager. Eind 2005 is besloten de formatie uit te breiden met een accountmanager. 8

10 Invoering van work-first voor nieuwe klanten. Work-first onder de productnaam 'Snel op Weg' is als een pilot gestart. Vanaf november 2005 werd het een reguliere re-integratieinstrument. In 2005 kwamen 219 fase 2 en 3-personen voor deelname in aanmerking. Van deze groep hebben 68 personen de uitkeringsaanvraag niet doorgezet. Van de instroom van 143 personen vonden 13 personen binnen 6 weken weer regulier werk. De aansluiting tussen Snel op Weg en de inzet van eventuele overige re-integratieinstrumenten zal in 2006 verder worden verbeterd. De kosten van Snel op Weg bedroegen in ,07. Invoering van een loonwaardemodel bij nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid Loonkostensubsidie, waarbij de werknemer al direct in dienst treedt van de werkgever, is als nieuw instrument in keer ingezet. Hierbij vindt een forfaitaire benadering plaats. Op voorhand is al rekening gehouden met een forfaitaire loonwaarde. Bij een detacheringconstructie treedt de werknemer niet direct in dienst van de werkgever, maar wordt er een uitvoeringsorganisatie ingeschakeld die de werknemer detacheert en zelf het werkgeversrisico draagt. Bij dit systeem gaat de voorkeur er naar uit de hoogte van de loonkostensubsidie zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het arbeidsdéfait, het gemis aan competenties bij aanvang van de werkzaamheden. Een geschikt systeem met een verantwoorde afstemming tussen het werkgeversrisico en de loonwaardesystematiek was in 2005 nog niet voorhanden. Reductie omvang en uitgaven oude gesubsidieerde arbeid In het beleidsplan 2005 hebben we aangegeven dat wij: Het aantal WIW- en ID-banen met 10% willen beperken. Via een overgangsregeling de financiering van de gesubsidieerde arbeid afbouwen met 10%. Het budget gesubsidieerde arbeid verlagen met 10%. Deze maatregelen zijn nodig, omdat de financieringsstructuur van het W-deel de komende jaren verandert. Dit leidt tot een lager W-deel, terwijl een te groot deel van het W-deel opgaat aan de voormalige WIW- en ID banen. Het aantal WIW- en ID-banen is teruggelopen van 189 naar 148. Bijna alle voormalige ID-ers zijn in 2005 beoordeeld op uitstroomperspectief naar ongesubsidieerd werk. Is de conclusie dat er geen perspectief is op regulier werk dan wordt de subsidiëring in aangepaste vorm voor die persoon structureel voortgezet. In het andere geval wordt ingezet op een ongesubsidieerd dienstverband, hetzij bij de werkgever, hetzij elders. Voor 10 personen heeft dit geleid tot de start van een reintegratietraject, terwijl 3 personen geheel of gedeeltelijk aan de slag konden. In 2006 wordt een aanmerkelijke hogere uitstroom verwacht. In nagenoeg alle gevallen is de werkgelegenheid behouden met aangepaste subsidiëring. Met Tilburg en 's-hertogenbosch zijn verder afspraken gemaakt over de uitruil van buitensteedse IDers per 1 januari De subsidiëring wordt hierdoor gekoppeld aan de woonplaats van de werknemer en niet de vestigingsplaats van de werkgever. In veel gevallen zijn hierdoor ontslagen als gevolg van beëindiging van de subsidie per 1 januari 2006 voorkomen, vooral voor hen die nauwelijks kansen op de reguliere arbeidsmarkt hebben. De omvang van het bestand gesubsidieerde arbeid stijgt hierdoor per januari Gezien de verwachte uitstroom in 2006 zal dit niet leiden tot kostenstijging. Om werkgevers in de gelegenheid te stellen hun budgetten af te stemmen op de nieuwe financiering is een overgangsperiode van 3 jaar gehanteerd, die op 1 januari 2005 van start ging. Deze regeling wordt op dezelfde manier toegepast ten aanzien van de buitensteedse ID-ers. Het aantal WIW-ers is in 2005 behoorlijk afgenomen. Vooral als gevolg van het aflopen van tijdelijke contracten. Verlenging hiervan vindt niet plaats omdat op basis van de huidige opvattingen gesubsidieerde arbeid slechts tijdelijk ingezet wordt voor personen met een afstand tot de 9

11 arbeidsmarkt, maar van wie wel verwacht wordt dat binnen 1 à 2 jaar een reguliere baan haalbaar is. Zes personen stroomden uit naar regulier werk. Er namen 37 WIW-ers deel aan een uitstroomgericht traject. Met de uitvoering van beide regelingen was respectievelijk ,44 en ,83, totaal ,16 gemoeid. Dit is 63% van het W-deel. In 2004 bedroeg dit aandeel nog 85%. Overige ontwikkelingen In het kader van sociale activering is samengewerkt met WML. Het doel van sociale activering is het doorbreken van of het voorkomen van sociaal isolement en het ontplooien van maatschappelijke zinvolle activiteiten die eventueel een eerste stap zijn op weg naar werk. In 2005 namen 98 personen deel aan sociale activering. In verband met de afloop van het contract met WML zijn geen nieuwe deelnemers onder de sociale activering gebracht. Ook de Wmo is van invloed op activering. Dit vraagt om verdere afstemming, voordat aanbesteding kan plaatsvinden. Uitstroomactiviteiten in de vorm van eigen bedrijf of beroep In heel 2005 zijn met 100 (potentiële) ondernemers gesprekken gevoerd tijdens bedrijfsbezoeken, in de spreekkamer of telefonisch, in het kader van starters- of bedrijfsbegeleiding en financiële hulp. Dit heeft geleid tot financiële ondersteuning bij de opbouw van een levensvatbaar bedrijf voor vijf startend en dertien gevestigd ondernemers. Vier personen met een WWB-uitkering hebben begeleiding gekregen bij het opstellen van een ondernemingsplan. 2.2 Financiën W-deel Uitgangspunt is om het werkdeel WWB geheel in te zetten voor re-integratie. In 2005 namen 461 personen deel aan een traject. Lopende het jaar bleek het budget 2005 toereikend te zijn voor de verplichtingen in het kader van de gesubsidieerde arbeid en de re-integratieactiviteiten. Er is een overschot. Op basis van het budget 2005 bedroegen de uitgaven 76%. Met name de gunstige ontwikkelingen op het budget gesubsidieerde arbeid speelden hierbij een rol. Aan het eind van het jaar bleef een bedrag over van Dit overschot wordt overgeheveld naar Terugstorting naar het rijk wordt hiermee voorkomen. UITGAVEN Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk W-DEEL Budget saldo Uitgaven Percentage 3 76% 97% 73% 91% 67% 115% 79% 97% 2.3 Inkomen Kern van de WWB is dat gemeenten financieel en inhoudelijk volledig verantwoordelijk zijn voor de bijstandsuitkering en de terugkeer van werklozen in het arbeidsproces. Voor de betaling van de bijstandsuitgaven stelt het Ministerie van SZW een budget ter beschikking, het zogenaamde I-deel. 3 Betreft percentage van het W-budget over het verantwoordingsjaar

12 Met dit budget moeten de uitkeringslasten worden voldaan. Voor eventuele tekorten kan, behoudens in bijzondere gevallen, geen beroep worden gedaan op het Rijk. Eventuele overschotten mogen behouden worden. Reservering van deze gelden of het aanleggen van een egalisatiefonds is mogelijk. Deze gelden kunnen echter ook ingezet worden voor re-integratiedoeleinden. De WWB-systematiek geldt niet voor de IOAW-, IOAZ- en BBZ-uitkeringen. Het Rijk draagt 75% en de gemeenten 25% van deze lasten. Dit is conform de 'oude' verrekensystematiek. De essentie van de uit te voeren wetten is in de loop van het jaar niet gewijzigd. Eerdere voornemens van de rijksoverheid tot aanpassing van IOAW, IOAZ en BBZ hebben geen vorm gekregen. Ultimo 2005 veranderde de wetgever nog wel de Toeslagenwet. De maximering van de toeslag is vervallen, waardoor een uitkeringsgerechtigde met een WW-, WAO-, WIA- of ZW-uitkering eerder een inkomen op het sociale minimum gaan ontvangen. Aanvulling via de IOAW, IOAZ of WWB zal minder vaak nodig zijn. Omdat dit ook voor het zittende bestand geldt, zal vanaf 2006 met name het IOAW-bestand verder afnemen. In 2005 is veel aandacht uitgegaan naar de herbeoordeling van alle uitkeringen, de zogenaamde conversie. Het doel van deze conversie was de lopende uitkeringen en de subsidieverlening op basis van de voormalige WIW- en ID vóór 1 januari 2006 in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de WWB en aanverwante regelgeving. Deze werkzaamheden zijn tijdig gerealiseerd. De klanten Het uitkeringsbestand heeft zich in 2005 positief ontwikkeld. In de begroting werd nog rekening gehouden met 1415 klanten. De teller bleef staan op De klantenaantallen daalden in Heusden en in Waalwijk. Deze daling is ontstaan door een afname van het IOAW-bestand. Het aantal WWBuitkeringen in Heusden en Loon op Zand nam echter toe. Waalwijk daarentegen kende een afname. Het IOAW-bestand zal in 2006 verder afnemen als gevolg van de hiervoor aangegeven veranderde Toeslagenwet. Aantal Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk uitkeringen % % % % WWB , , ,7 IOAW , , ,5 IOAZ , Bbz TOTAAL , , ,5 De besluiten Het aantal beslissingen dat nodig was om onze klanten te kunnen bedienen bedroeg in De afwikkeling van de aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud ging in 2005 aanmerkelijk sneller. Bedroeg deze in 2004 nog 39 werkdagen. In 2005 werd de gemiddelde aanvraag in 30 kalenderdagen afgewerkt. In 5,8% van de gevallen kon de belanghebbende zich niet met een beslissing verenigen en leidde dit tot een bezwaarschrift. Uiteindelijk werd 0,9% van de beslissingen aangepast. Het aantal bezwaarschriften nam in 2005 ten opzichte van het voorgaande jaar met 16% wel toe tot 230. Het aantal afgewerkte bezwaarschriften steeg met 78 tot 236. De stijging van het aantal bezwaarschriften heeft geen negatieve gevolgen gehad voor de werkvoorraad. Het grotere aantal beslissingen in bezwaar leidde logischerwijs wel tot een toename van het aantal beroepszaken. De stijging van het aantal bezwaar- en beroepschriften is beïnvloed door de negatieve persberichten over de ISD Midden- Langstraat. 11

13 Het dagelijks bestuur wordt in het kader van de afdoening van bezwaar- en beroepschriften geadviseerd door de adviescommissie bezwaar en beroep. Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie bleven onveranderd. Voor zover een klant zich niet kan vinden in de manier waarop de dienstverlening wordt betoond, kan hij gebruik maken van een klachtenprocedure. Dit gebeurde 8 keer. Geen enkele klacht was gegrond. Op het einde van het jaar was nog één klacht in behandeling. Vanaf januari 2006 is ook een externe klachtenprocedure van toepassing. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Nationale Ombudsman. De bestaande verordening is in 2005 met deze externe klachtenprocedure aangepast. Het aantal aanvragen voor een periodieke uitkering voor levensonderhoud nam toe tot 543. Vooral vanuit Heusden werden meer aanvragen ontvangen. In 71% van de gevallen werd een uitkering toegekend, in 9% volgde een afwijzing. Soms doet een klant binnen een jaar een herhaalde aanvraag. Bijvoorbeeld in geval van tijdelijke werkaanvaarding. We spreken dan van een zogenaamde draaideurklant. In 4% van het aantal toekenningen was hiervan sprake. Van de nieuwe instroom stroomde 27% binnen een jaar weer uit. De uitvoering van de BBZ is in 2005 aangepast. Omdat het moeilijk is om voldoende expertise te verkrijgen en te behouden voor deze specifieke werkzaamheden, zijn met de gemeente Tilburg samenwerkingsafspraken gemaakt over de uitvoering van de BBZ en de IOAZ. Deze wordt door Tilburg verzorgd met uitzondering van de besluitvorming, die in eigen beheer is gehouden. Deze regionalisatie sluit ook aan bij de rijksopvattingen tot schaalvergroting op dit terrein. Indien noodzakelijk bestaat de dienstverlening ook uit schuldsaneringstrajecten voor ondernemers en startersbegeleiding voor toekomstig zelfstandigen (bij BKW Startersadvies te Tilburg). Om de kennis over IOAZ en BBZ mede als uitstroominstrument - dichter bij de ISD te brengen, is gekozen met ingang van januari 2006 één dag per week een medewerker van Tilburg vanuit Waalwijk te laten werken. Verdere kwaliteitsaspecten o.a. over gestandaardiseerde werkprocessen hebben de nodige aandacht gekregen. Het aantal Bbz-uitkeringsaanvragen bedroeg 20. Een uitkering voor levensonderhoud werd in 7 gevallen toegekend en in 5 gevallen werd de bedrijfsvoering ondersteund met bedrijfskapitaal. Dit laatste is ook van invloed op het stijgende debiteurensaldo. AANTAL Totaal Heusden Loon op Zand Waalwijk TOEKENNINGEN WWB IOAW IOAZ BBZ Totaal Handhaving Bij de uitvoering van de opgedragen regelgeving is het van belang dat de uitkeringen terecht komen bij degenen die er echt op aangewezen zijn. Naast het principe van werk boven uitkering is daarom 12

Werken is het doel, participeren is de norm!

Werken is het doel, participeren is de norm! Werken is het doel, participeren is de norm! Jaarplan 2014-2015 CONCEPTVERSIE 1.3 INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Hoe is Baanbrekers gepositioneerd?... 5 3. Voor wie werkt Baanbrekers?... 7 4. De ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum

Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk De Marne & Winsum Beleidsjaarverslag 2005 Sociale Zaken en Werk & Inhoud Inleiding... 5 Voorwoord... 7 1 Doelmatigheid... 9 2 Rechtmatigheid... 15 3 Minimabeleid... 21 4 Beleidsplan 2005-2006... 27 Lijst van afkortingen...

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

UWV 1 e halfjaar 2006

UWV 1 e halfjaar 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, augustus 2006 UWV 1 e halfjaar 2006 Pagina 2 Inhoud INLEIDING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 7 NIEUWE WETGEVING... 9 WIA...9

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting re-integratie

Beleidsdoorlichting re-integratie Beleidsdoorlichting re-integratie 0. Samenvatting... 3 1. Inleiding... 9 1.1 Aanleiding... 9 1.2 Opdracht... 9 1.3 Reikwijdte van de doorlichting naar inhoud en periode... 9 1.4 Doelstelling en indicatoren

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

UWV drie kwartalenverslag 2007

UWV drie kwartalenverslag 2007 UWV drie kwartalenverslag 2007 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, november 2007 We zijn gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer

WWB en reïntegratie. Gemeente. Sappemeer Onderzoek WWB en reïntegratie Gemeente Hoogezand - Sappemeer DE OMMELANDER REKENKAMERCOMMISSIE DE OMMELANDER REKENKAMER De Ommelander rekenkamer is een personele unie ten behoeve van de drie rekenkamercommissies

Nadere informatie

Evaluatie aanbevelingen rapportage arbeidstoeleiding Zwolle

Evaluatie aanbevelingen rapportage arbeidstoeleiding Zwolle Evaluatie aanbevelingen rapportage arbeidstoeleiding Zwolle Zwolle, december 2005 Rekenkamercommissie gemeente Zwolle Leden van de Rekenkamercommissie Zwolle : John van Boven (voorzitter) Jolanda van Dijk-Andriesen

Nadere informatie

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS...

1. Bedrijfsvoering...2. 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 1. Bedrijfsvoering...2 2. Minimabeleid...4 2.1 AANTAL AANVRAGEN BIJZONDERE BIJSTAND... 4 2.2 AANTAL AANVRAGEN DECLARATIEFONDS... 5 3. Stand van zaken inzake inkoop trajecten...6 3.1 FINANCIËLE VERANTWOORDING...

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

Zoetermeer, 13 april 2010

Zoetermeer, 13 april 2010 Zoetermeer, 13 april 2010 Jaarstukken 2009 Feiten & cijfers OVER ZOETERMEER per 01-01-2010 per 01-01-2009 Inwoners Aantal inwoners 121.528 120.882 Aantal woningen 52.648 52.287 Gemiddeld aantal personen

Nadere informatie

UWV 1 e kwartaal 2006

UWV 1 e kwartaal 2006 UWV 1 e kwartaal 2006 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, mei 2006 Inhoud INLEIDING... 3 SAMENVATTING... 4 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 6 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 9 WERK BOVEN UITKERING...9

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

UWV achtmaandenverslag 2008

UWV achtmaandenverslag 2008 UWV achtmaandenverslag 2008 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, oktober 2008 UWV is gecertificeerd volgens de norm ISO 9001: 2000. Inhoud 1. VOORWOORD... 3 2. KLANT... 4 2.1 Algemeen...4

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

UWV 2 e kwartaal 2005

UWV 2 e kwartaal 2005 UWV 2 e kwartaal 2005 Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen Amsterdam, 16 augustus 2005 Inhoud INLEIDING... 2 SAMENVATTING... 3 VOLUMEONTWIKKELINGEN... 5 BELEIDSDOELSTELLINGEN... 7 WERK BOVEN UITKERING...7

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 880 Jaarverslagen over het jaar 2002 Nr. 32 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID (XV) Aangeboden 21 mei 2003

Nadere informatie