Algemene Voorwaarden TTG Netherlands

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden TTG Netherlands"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden TTG Netherlands Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanvang en duur Wijziging Diensten Voorziening van informatie en vertrouwelijkheid Betaling Toegang en vergunningen Bemiddeling Beheer Domeinnaam en Internet-Protocoladres Opschorting van de dienstverlening Ontbinding en opzegging Gevolgen van ontbinding Wederverkoop Eigendom, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en softwarelicentie Aansprakelijkheid en uitsluitingen Overdracht Overmacht Geschillenbeslechting Geldend recht... 8 Commerciële vertrouwelijkheid Dit document bevat Vertrouwelijke informatie en wordt uitgereikt zodat u de informatie over de producten en diensten van TTG naar behoren kunt evalueren. Dit document (of gedeelten hieruit) mag niet aan derden buiten uw organisatie worden doorgegeven of overhandigd, zonder schriftelijke toestemming vooraf van TTG, en mag in geen enkele vorm of op geen enkele wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd, behalve voor intern gebruik binnen uw organisatie teneinde evaluatie van de hierin beschreven informatie mogelijk te maken. Alle rechten voorbehouden. TTG Netherlands mei 2003, versie 2.1

2 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met TTG gesloten Overeenkomsten betreffende verlening van Diensten en levering van Apparatuur alsmede op daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes en orderbevestigingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 1.2 Alle berichtgevingen zullen schriftelijk worden gedaan en gericht ter attentie van de in de Overeenkomst genoemde accountmanager. 1.3 Het nalaten van TTG om enig recht uit te oefenen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als verwerking van recht en kan daarnaast niet worden aangewend om het uitoefenen of het afdwingen ervan op een later tijdstip te beletten. 1.4 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de aangegeven betekenis: TTG: Ventelo Nederland B.V. handelend onder de naam TTG Netherlands, hierna te noemen: TTG; Cliënt: De wederpartij bij alle met TTG gesloten Overeenkomsten, betreffende verlening van diensten alsmede op daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes en orderbevestigingen; Diensten: De Diensten waarnaar verwezen wordt in de productomschrijvingen en brochures van TTG; Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling waarbij Cliënt en TTG over en weer een verbintenis aangaan. Van de Overeenkomst maken voor zover van toepassing de volgende documenten deel uit: (i) klantenorderformulier of Customer Order Form ( KOF of "COF"); (ii) serviceniveau-overeenkomst of Service Level Agreement ("SLA"), (iii) de omschrijving van de Diensten samen met enige tarievenlijst en/of specifieke prijsopgave welke aan Cliënt openbaar worden gemaakt; en (iv) deze voorwaarden; Toegangscode: Code die door TTG aan Cliënt is verstrekt waardoor voor Cliënt de door TTG geleverde Diensten toegankelijk worden; Apparatuur: Alle apparatuur en hardware die door TTG geleverd is als onderdeel van de Diensten en/of zijn gebruikt teneinde de Diensten beschikbaar te stellen aan Cliënt; Apparatuur van Cliënt: Alle apparatuur of hardware die geen eigendom is van TTG; Leverdatum: De datum die vastgesteld is door TTG en schriftelijk of per gecommuniceerd is aan Cliënt tijdens het opleveringsproces en waarop de dienst voor het eerst aan Cliënt wordt geleverd; Domeinnaam: Elke netwerkcodenaam die is aangevraagd door Cliënt en door TTG is toegewezen aan Cliënt voor de voorziening van de Diensten; DNS: Domeinnaamservice, de voorziening van het toekennen van een door een natuurlijk persoon leesbare Domeinnaam en het corresponderende numerieke IP-adres; Gebruiker: Ieder die gebruik maakt van of toegang heeft tot enige dienst van TTG, die in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt wordt geleverd; Inhoud: Informatie die beschikbaar is gemaakt, of wordt getoond of overgebracht in verband met een dienst (inclusief, zonder beperking, informatie welke beschikbaar is gemaakt door middel van een HTML hot link, berichten van derden of soortgelijke middelen), inclusief alle handelsmerken, servicemerken en Domeinnamen hierin opgenomen, zowel als de Inhoud van enig prikbord of chat-forum, en alle updates, upgrades, wijzigingen and andere versies van voornoemde zaken; IP-adres: Internet-Protocoladres, een adres van 32 bits dat wordt toegewezen aan een host door middel van het TCP/IP-protocol ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ); Internet: Het wereldwijde datanetwerk bestaande uit onderling verbonden netwerken die gebruik maken van TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ); Software: Alle programmatuur en programma s en daarmee geassocieerde documentatie die door TTG aan Cliënt zal worden geleverd; Vertrouwelijke informatie: alle informatie, van welke aard dan ook, geleverd door de ene partij aan de andere in verband met de Overeenkomst met uitzondering van informatie welke de informatieverschaffende partij uitdrukkelijk heeft geïdentificeerd als zijnde niet vertrouwelijk. 1.5 TTG aanvaardt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt niet, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Vertrouwelijk 2

3 1.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TTG en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Zonder voornoemd overleg komt aan de nietige c.q. vernietigde bepaling wat betreft inhoud, doel en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. 1.7 TTG heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam en daarvan mededeling is gedaan aan Cliënt. 2. Aanvang en duur 2.1 Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan. 2.2 De Overeenkomst wordt voor twaalf kalendermaanden aangegaan, gerekend vanaf het moment dat Cliënt toegang krijgt tot de Diensten en zal stilzwijgend worden voortgezet voor een periode van telkens twaalf maanden, tenzij en totdat de Overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven wordt beëindigd door een der partijen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 3. Wijziging Diensten 3.1 TTG heeft het recht de Diensten aan te passen of te vervangen, zonder dat dit zal resulteren in materiële verslechtering daarvan, nadat Cliënt minimaal 30 dagen voorafgaand aan de wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. 4. Voorziening van informatie en vertrouwelijkheid 4.1 Cliënt zal TTG voorzien van alle informatie die TTG redelijkerwijs nodig heeft voor het leveren van de Diensten en zal TTG per omgaande op de hoogte brengen van enige wijziging in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie. 4.2 Partijen zullen Vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk behandelen en de Vertrouwelijke informatie dusdanig bewaren en behandelen dat openbaarmaking zonder toestemming van de andere partij wordt voorkomen. 4.3 Voor het factureren, het beheren van (data)verkeer, het reageren op vragen van Cliënten, het voorkomen en opsporen van fraude en het verkopen van de eigen telecommunicatiediensten van TTG, mag TTG de Vertrouwelijke informatie verwerken en opslaan in een intern, geautomatiseerd bestand. 4.4 Indien de Diensten worden gebruikt om een website te onderhouden, dient Cliënt ervoor te zorgen dat naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon van Cliënt in duidelijke en leesbare vorm in die website zijn opgenomen. TTG behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een vraag of klacht naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon van Cliënt te onthullen indien deze gegevens niet op de website van Cliënt te lokaliseren zijn. 5. Betaling 5.1 TTG brengt iedere maand de kosten van de in de voorafgaande kalendermaand verleende Diensten aan Cliënt in rekening door middel van toezending van een factuur. Cliënt dient die factuur binnen 10 dagen na de opmaakdatum zonder verrekening te voldoen door middel van automatische incasso op een door TTG aangewezen bank- of girorekening. Vertrouwelijk 3

4 5.2 Eventuele klachten met betrekking tot de facturen dienen binnen de betalingstermijn per aangetekende brief aan TTG kenbaar te worden gemaakt. Indien deze termijn onbenut is verstreken, wordt Cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 5.3 TTG hanteert een minimum factuurbedrag van 100 per maand voor telefonieverkeer over haar netwerk. 5.4 TTG is gerechtigd de overeengekomen tarieven te wijzigen. Cliënt zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de voorgenomen wijziging daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 5.5 Bij opzegging van de Overeenkomst door Cliënt voordat de Diensten operationeel zijn of voor afloop van de contractduur, komen voor rekening van Cliënt de eenmalige kosten voor aansluiting van Cliënt op het netwerk van TTG, het totaal van maandbedragen inclusief minimum factuurbedragen voor de resterende contractduur, de kosten voor Apparatuur en programmatuur, en de kosten voor Apparatuur en programmatuur ingekocht bij derden. 5.6 Bij beëindiging van een TTG Voice CPS Overeenkomst door de Cliënt wordt door TTG voor deactivering van de aansluiting een bedrag van 100 in rekening gebracht; 5.7 Indien Cliënt niet binnen de in lid 1 vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft TTG, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door Cliënt van: - Vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend, over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening; - Buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de door Cliënt verschuldigde hoofdsom. - Daarnaast heeft TTG in geval van niet tijdige betaling de bevoegdheid eventueel verleende kortingen in te trekken, zodat het ongekorte bedrag verschuldigd wordt. 5.8 Door TTG opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen. 5.9 Alle vereisten/specificaties met betrekking tot de bedrijfsruimte van Cliënt en de daarin te installeren Apparatuur, inclusief de verbinding/aansluiting, bijbehorende onderdelen en hulpstukken, Software, telefoniediensten, installatieservice en- managementservice zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Tenzij dit is overeengekomen is TTG niet verantwoordelijk voor voorziening, installatie, management, onderhoud of functionaliteit hiervan. Elke aanvullende dienst die Cliënt wenst, dient te worden aangevraagd en zal, na acceptatie, door TTG in rekening worden gebracht volgens de toepasselijke tarievenlijst. 6. Toegang en vergunningen 6.1 Alle door TTG in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde Apparatuur blijft, onverminderd het bepaalde in artikel 5.5, eigendom van TTG en zal door Cliënt uitsluitend ten eigen nutte worden gebruikt voor het verkrijgen van de Diensten van TTG. 6.2 Cliënt is aansprakelijk voor schade ten gevolge van bijvoorbeeld verlies of beschadiging van de door TTG ter beschikking gestelde Apparatuur indien deze schade is veroorzaakt door anderen dan TTG of in opdracht van TTG handelende derden. 6.3 Cliënt verbindt zich om TTG, haar werknemers of door haar aan te wijzen derden toegang te verschaffen tot de Apparatuur c.q. tot de Diensten via het netwerk van Cliënt om TTG in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen. 6.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt verplicht TTG de mogelijkheid te geven de door TTG ter beschikking gestelde Apparatuur onmiddellijk te verwijderen. 6.5 Voorafgaand aan de installatie van de Apparatuur op de locatie dient Cliënt ervoor te zorgen dat alle benodigde toestemmingen, vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen, en dat al het voorbereidende werk op de locatie is uitgevoerd in overeenstemming met de door TTG geleverde instructies. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van Cliënt. Vertrouwelijk 4

5 7. Bemiddeling 7.1 TTG is namens Cliënt gemachtigd te bemiddelen omtrent bestelling van alle services, faciliteiten en veranderingen in de systemen die nodig zijn om het mogelijk maken Cliënt toegang te geven en te laten behouden tot de Diensten van TTG. Wijzigingen in deze systemen zullen in overleg met Cliënt plaatsvinden. 7.2 Bij beëindiging van de relatie tussen TTG en Cliënt zal TTG gemachtigd zijn conform de Overeenkomst te bemiddelen omtrent de annulering van alle services, faciliteiten en veranderingen in het systeem die het voor TTG mogelijk maken het systeem van Cliënt in originele staat op te leveren. 8. Beheer 8.1 Cliënt zal de Apparatuur en de Apparatuur van Cliënt, ongeacht waar deze bevindt niet vervangen, aanpassen of hieraan verbindingen maken, en geen Apparatuur hiervan los koppelen anders dan in overeenstemming met door TTG te bepalen voorwaarden en nadat TTG daaraan schriftelijk haar toestemming heeft verleend. 8.2 Cliënt verzekert de Apparatuur en de Apparatuur van Cliënt bij een goed bekend staande verzekeraar tegen verlies, diefstal, schade of vernielingen in de ruimste zin des woords. 8.3 Na onderbreking van de voorziening van Diensten, of ontbinding van de Overeenkomst door TTG als gevolg van het feit dat Cliënt zijn verplichtingen niet is nagekomen, is Cliënt gehouden heraansluitingskosten te voldoen aan TTG. 9. Domeinnaam en Internet-Protocoladres 9.1 Cliënt garandeert, dat - alle informatie die handelt over zijn Domeinnaam(aanvraag) juist is; - geen van de Domeinnamen door Cliënt inbreuk maakt of zal maken op rechten van derden; - Cliënt een legitiem zakelijk oogmerk heeft voor de registratie van elke Domeinnaam. 9.2 TTG behoudt zich het recht voor om Cliënt te verzoeken een vervangende Domeinnaam te selecteren. TTG kan de dienstverlening onderbreken indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat de huidige keuze van een Domeinnaam een inbreuk is, of waarschijnlijk zal zijn, op rechten van derden. 9.3 De registratie van de Domeinnaam en het gebruik ervan door Cliënt is afhankelijk van de voorwaarden voor gebruik van het Domeinnamenregister. Cliënt verplicht zich om deze voorwaarden na te komen. Cliënt ziet af van claims tegen TTG naar aanleiding van een beslissing van een Domeinnamenregister om de registratie van een Domeinnaam te weigeren. Cliënt aanvaardt dat administratieve of andere kosten die door Cliënt worden betaald in verband met de registratie van de Domeinnaam niet restitueerbaar zijn. 9.4 Enig IP-adres dat door TTG wordt toegewezen aan Cliënt blijft eigendom van TTG. Cliënt zal een nietoverdraagbare vergunning worden verleend voor gebruik van het adres voor de duur van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst of de dienst is beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging is, dan zal de vergunning van Cliënt om het IP-adres te gebruiken automatisch worden beëindigd tegen het moment dat ook de Overeenkomst eindigt. 10. Opschorting van de dienstverlening 10.1 TTG heeft het recht om de dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, Cliënt toegang tot de dienst te ontzeggen, of (de inhoud van) de dienst te verwijderen, mits vooraf daarvan schriftelijk bericht is gedaan, wanneer (i)ttg of een van haar leveranciers onderhoud moet plegen in verband met de dienst; (ii) TTG of een van haar leveranciers wordt opgedragen dit te doen door een overheidsinstelling of andere bevoegde instantie; of (iii) Cliënt TTG ervan weerhoudt om de verplichtingen welke TTG onder de Overeenkomst heeft uit te voeren; of (iv) TTG bericht ontvangt van derden, of zelf bemerkt, dat het gebruik of de inhoud van Cliënt of de gebruikers in strijd kan zijn met enig recht, eigendom of voorschrift; of (v) Cliënt een verplichting jegens TTG niet nakomt en deze Vertrouwelijk 5

6 niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. Het wel of niet handelen van TTG onder artikel 10.1 houdt geen beoordeling of goedkeuring van TTG in over het gebruik van de dienst Opschorting van voorziening van de dienst sluit het recht dat TTG heeft om de Overeenkomst te ontbinden niet uit. 11. Ontbinding en opzegging 11.1 TTG is te allen tijde gerechtigd, alvorens nakoming van de Overeenkomst aan te vangen of tot levering over te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid (bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht, afgifte van borgtocht, etc,) voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Cliënt te verlangen. Weigering van Cliënt om de verlangde zekerheid te (doen) stellen geeft TTG het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van TTG tot vergoeding van onkosten en winstderving TTG kan ervoor kiezen om de hosting van, of de voorziening voor, enige DNS-dienst terzake van de Domeinnamen van Cliënt op te schorten of te beëindigen na schriftelijk bericht in het geval dat (i) een aanvraag is afgewezen; (ii) de Domeinnaamregistratie is ingetrokken of opgeschort of is toegewezen aan derden; (iii) TTG klachten ontvangt of kennis neemt van, claims, geschillen of gerechtelijke bevelen betreffende een Domeinnaam TTG heeft het recht de Overeenkomst zonder dat zij tot vergoeding van eventuele schade is gehouden, te ontbinden indien Cliënt toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen Beide partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden na schriftelijk bericht aan de andere partij in het geval de andere partij in staat van faillissement verkeert c.q. surséance van betaling aanvraagt c.q. de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is verklaard of de bedrijfsvoering heeft gestaakt. 12. Gevolgen van ontbinding 12.1 Bij ontbinding van de Overeenkomst of beëindiging van enige dienst zal Cliënt (i) TTG toegang verlenen om Apparatuur of onderdelen die eigendom zijn van TTG te verwijderen. Indien Cliënt geen medewerking verleent, zal Cliënt gehouden zijn de toepasselijke servicekosten (en mogelijk verschuldigde BTW) te voldoen tot het moment dat TTG in staat is gesteld om het werk uit te voeren (onder voorbehoud van het recht van TTG op volledige compensatie); (ii) alle vorderingen in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten voldoen; (iii) onmiddellijk het gebruik van de Diensten staken; (iv) alle IP-adressen die door TTG zijn geleverd, retourneren Bij ontbinding van de Overeenkomst is Cliënt gerechtigd voorzieningen te treffen om (i) zijn bij TTG geplaatste Apparatuur te verwijderen op een met TTG af te spreken tijdstip, mits TTG pandrecht heeft op de Apparatuur teneinde hetgeen aan TTG verschuldigd is zeker te stellen. TTG kan er ook voor kiezen eerst toestemming voor verwijdering van de Apparatuur te geven, nadat hetgeen verschuldigd is aan TTG is voldaan; (ii) de ruimte te doen opleveren aan TTG in dezelfde toestand als waarin de ruimte aan Cliënt ter beschikking is gesteld. Verwijdering van de Apparatuur geschiedt in alle gevallen op kosten van de Cliënt. 13. Wederverkoop 13.1 Cliënt mag de Diensten doorverkopen mits (i) daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van TTG; (ii) Cliënt de naam van TTG of enig handelsmerk van TTG niet gebruikt zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming; en (iii) Cliënt een schriftelijke Overeenkomst aangaat met zijn klanten waarin deze Algemene Voorwaarden van TTG van toepassing worden verklaard. Vertrouwelijk 6

7 14. Eigendom, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en softwarelicentie 14.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op Diensten, Apparatuur, Software en enig materiaal dat geleverd is door en eigendom is van TTG, haar vertegenwoordigers of agenten, zal eigendom blijven van TTG of van haar licentiegevers, onverminderd het bepaalde in artikel Alle Apparatuur blijft eigendom van TTG, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is rente en (buiten)gerechtelijke kosten daarin begrepen volledig aan TTG zijn voldaan Cliënt zal TTG schadeloos stellen en schadeloos gesteld houden voor kosten voortvloeiend uit (vermeende) aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met enige claim terzake van gebruik, uitvoering, of eigendom van de Apparatuur, de website of programmatuur van Cliënt, die inbreuk maakt op enig recht van derden Als onderdeel van de dienstverlening kan TTG Cliënt voorzien van Software voor gebruik met de Diensten. Indien TTG dergelijke Software levert, aanvaardt Cliënt door het gebruik ervan dat (i) TTG of haar licentiegever alle rechten behoudt op dergelijke Software; (ii) TTG aan Cliënt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleent om dergelijke Software te gebruiken met als enig doel van de dienstverlening gebruik te kunnen maken. Cliënt zal de Software niet reproduceren. Cliënt heeft het recht één reservekopie te maken, die bij beëindiging van de Diensten aan TTG ter beschikking dient te worden gesteld. Cliënt zal de Software niet veranderen, vertalen, analyseren, decompileren of ontleden of enig daarop gebaseerd afgeleid werk creëren of de Software samenvoegen met, of opnemen in enige andere software. Cliënt zal voldoen aan aanvullende licentievoorwaarden zoals TTG die bij levering kan bepalen. Een inbreuk door Cliënt op dit artikel wordt beschouwd als een inbreuk op de Overeenkomst. 15. Aansprakelijkheid en uitsluitingen 15.1 TTG is niet aansprakelijk voor het gebruik van een Domeinnaam door Cliënt. TTG behoudt zich het recht voor om, bij het ontdekken van een geschil aangaande een Domeinnaam zonder opgave van redenen, de met de Domeinnaam verbonden dienst te annuleren TTG verleent Cliënt het recht om derden toegang te geven tot de dienst en deze te gebruiken. Cliënt is aansprakelijk voor deze toegang en dit gebruik. Cliënt zal TTG schadeloosstellen en vrijwaren van alle schade (waaronder begrepen, schade voortvloeiend uit: aansprakelijkheid, verlies, boetes, rentes, uitgaven en BTW ), al dan niet voortkomend uit claims van derden voortvloeiende uit niet-inachtneming door Cliënt of derden van de Overeenkomst, wet, regel of richtlijn of handelen of nalaten Cliënt TTG is niet aansprakelijk voor verlies van, nadeel of schade aan de Apparatuur van Cliënt welke is toe te schrijven aan een handeling of nalatigheid van Cliënt, zijn werknemers of agenten. Cliënt zal TTG onmiddellijk op de hoogte brengen van enig verlies, nadeel of schade aan dergelijke Apparatuur zodra zij daarvan kennis neemt TTG aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding enkel voorzover dat uit dit artikel blijkt De totale aansprakelijkheid van TTG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het totaalbedrag (exclusief BTW) dat door TTG voor de periode van een jaar in rekening is gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO (vierhonderdvijftig duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten die Cliënt moet maken om de prestatie van TTG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, mits TTG in verzuim is. Deze kosten zullen door Cliënt worden aangetoond. Deze schade wordt niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden; (ii) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat TTG op een Leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (iii) kosten, in redelijkheid gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; (vi) kosten, in redelijkheid gemaakt ter Vertrouwelijk 7

8 voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden De totale aansprakelijkheid van TTG voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan EURO ,00 (een miljoen honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van TTG voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, beschadiging of vernietiging van gegevens van Cliënt en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TTG. 16. Overdracht 16.1 Cliënt zal (enig deel van) de Overeenkomst of zijn hieruit voortvloeiende rechten of plichten niet overdragen, afstaan of er op andere wijze mee handelen. Het staat TTG vrij om een of alle rechten en plichten onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, toe te wijzen of op andere wijze te delegeren, mits TTG Cliënt hiervan schriftelijk bericht. 17. Overmacht 17.1 TTG is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht. 18. Geschillenbeslechting 18.1 Wanneer enig geschil ontstaat zullen partijen onmiddellijk te goeder trouw in overleg treden teneinde een dergelijk geschil in der minne te op te lossen. 19. Geldend recht 19.1 Op de Overeenkomst tussen TTG en Cliënt is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen partijen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij TTG als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woonof vestigingsplaats van Cliënt. Vertrouwelijk 8

Algemene Voorwaarden Time27. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Time27. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Time27 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2. Aanvang en duur... 3. Verplichtingen Opdrachtgever.... 4. Verplichtingen Opdrachtnemer... 5. Wijziging van diensten... 6. Voorziening van informatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Poppe Persoonlijk, versie 1.2, augustus 2012 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Algemene (verkoop)voorwaarden Interact Consultancy BVBA 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, mondeling dan wel schriftelijk, van of

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vandewall Planologisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden Vandewall Planologisch Advies B.V. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden Vandewall Planologisch Advies B.V. Algemene Voorwaarden Vandewall Planologisch Advies B.V. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Vandewall Planologisch Advies B.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2. Aanvang en duur... 3. Verplichtingen Opdrachtgever.... 4. Verplichtingen Opdrachtnemer... 5. Laatste versie... 6.

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Guncorp Studio. Datum laatste versie: 3 februari 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Werving & Selectie www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging

Algemene Voorwaarden. 1. Definities en begrippen. 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 3. Overeenkomst, duur en opzegging Algemene Voorwaarden 1. Definities en begrippen In deze algemene voorwaarden van AO-online wordt verstaan onder: 1. Diensten: alle door AO-online aan Afnemer op enige wijze ter beschikking te stellen en/of

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij RaaT-Communicatie goederen en of diensten van welke aard ook aan cliënt

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies

Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies Algemene Voorwaarden Personeelsadvies Re-integratie, outplacement, advies www.abvakwerk.nl < 1 > 1. Toepasselijkheid 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s

Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Algemene Leveringsvoorwaarden @Brenny s Laatst gewijzigd op 30-01-2008 1. Overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij opdrachtgever een opdracht aan @Brenny

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a) InsightYou: InsightYou B.V., statutair gevestigd te Rotterdam; b) Materialen: het door InsightYou aan Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F.

Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. Algemene Voorwaarden Entropt V.O.F. 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Entropt en Opdrachtgever waarop Entropt deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: ARCHER MEDIA B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie