Algemene Voorwaarden TTG Netherlands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene Voorwaarden TTG Netherlands"

Transcriptie

1 Algemene Voorwaarden TTG Netherlands Inhoudsopgave 1. Algemeen Aanvang en duur Wijziging Diensten Voorziening van informatie en vertrouwelijkheid Betaling Toegang en vergunningen Bemiddeling Beheer Domeinnaam en Internet-Protocoladres Opschorting van de dienstverlening Ontbinding en opzegging Gevolgen van ontbinding Wederverkoop Eigendom, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en softwarelicentie Aansprakelijkheid en uitsluitingen Overdracht Overmacht Geschillenbeslechting Geldend recht... 8 Commerciële vertrouwelijkheid Dit document bevat Vertrouwelijke informatie en wordt uitgereikt zodat u de informatie over de producten en diensten van TTG naar behoren kunt evalueren. Dit document (of gedeelten hieruit) mag niet aan derden buiten uw organisatie worden doorgegeven of overhandigd, zonder schriftelijke toestemming vooraf van TTG, en mag in geen enkele vorm of op geen enkele wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd, behalve voor intern gebruik binnen uw organisatie teneinde evaluatie van de hierin beschreven informatie mogelijk te maken. Alle rechten voorbehouden. TTG Netherlands mei 2003, versie 2.1

2 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met TTG gesloten Overeenkomsten betreffende verlening van Diensten en levering van Apparatuur alsmede op daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes en orderbevestigingen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. 1.2 Alle berichtgevingen zullen schriftelijk worden gedaan en gericht ter attentie van de in de Overeenkomst genoemde accountmanager. 1.3 Het nalaten van TTG om enig recht uit te oefenen of af te dwingen, wordt niet beschouwd als verwerking van recht en kan daarnaast niet worden aangewend om het uitoefenen of het afdwingen ervan op een later tijdstip te beletten. 1.4 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de aangegeven betekenis: TTG: Ventelo Nederland B.V. handelend onder de naam TTG Netherlands, hierna te noemen: TTG; Cliënt: De wederpartij bij alle met TTG gesloten Overeenkomsten, betreffende verlening van diensten alsmede op daarmee verband houdende onderhandelingen, offertes en orderbevestigingen; Diensten: De Diensten waarnaar verwezen wordt in de productomschrijvingen en brochures van TTG; Overeenkomst: Een meerzijdige rechtshandeling waarbij Cliënt en TTG over en weer een verbintenis aangaan. Van de Overeenkomst maken voor zover van toepassing de volgende documenten deel uit: (i) klantenorderformulier of Customer Order Form ( KOF of "COF"); (ii) serviceniveau-overeenkomst of Service Level Agreement ("SLA"), (iii) de omschrijving van de Diensten samen met enige tarievenlijst en/of specifieke prijsopgave welke aan Cliënt openbaar worden gemaakt; en (iv) deze voorwaarden; Toegangscode: Code die door TTG aan Cliënt is verstrekt waardoor voor Cliënt de door TTG geleverde Diensten toegankelijk worden; Apparatuur: Alle apparatuur en hardware die door TTG geleverd is als onderdeel van de Diensten en/of zijn gebruikt teneinde de Diensten beschikbaar te stellen aan Cliënt; Apparatuur van Cliënt: Alle apparatuur of hardware die geen eigendom is van TTG; Leverdatum: De datum die vastgesteld is door TTG en schriftelijk of per gecommuniceerd is aan Cliënt tijdens het opleveringsproces en waarop de dienst voor het eerst aan Cliënt wordt geleverd; Domeinnaam: Elke netwerkcodenaam die is aangevraagd door Cliënt en door TTG is toegewezen aan Cliënt voor de voorziening van de Diensten; DNS: Domeinnaamservice, de voorziening van het toekennen van een door een natuurlijk persoon leesbare Domeinnaam en het corresponderende numerieke IP-adres; Gebruiker: Ieder die gebruik maakt van of toegang heeft tot enige dienst van TTG, die in het kader van de Overeenkomst aan Cliënt wordt geleverd; Inhoud: Informatie die beschikbaar is gemaakt, of wordt getoond of overgebracht in verband met een dienst (inclusief, zonder beperking, informatie welke beschikbaar is gemaakt door middel van een HTML hot link, berichten van derden of soortgelijke middelen), inclusief alle handelsmerken, servicemerken en Domeinnamen hierin opgenomen, zowel als de Inhoud van enig prikbord of chat-forum, en alle updates, upgrades, wijzigingen and andere versies van voornoemde zaken; IP-adres: Internet-Protocoladres, een adres van 32 bits dat wordt toegewezen aan een host door middel van het TCP/IP-protocol ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ); Internet: Het wereldwijde datanetwerk bestaande uit onderling verbonden netwerken die gebruik maken van TCP/IP ( Transmission Control Protocol/Internet Protocol ); Software: Alle programmatuur en programma s en daarmee geassocieerde documentatie die door TTG aan Cliënt zal worden geleverd; Vertrouwelijke informatie: alle informatie, van welke aard dan ook, geleverd door de ene partij aan de andere in verband met de Overeenkomst met uitzondering van informatie welke de informatieverschaffende partij uitdrukkelijk heeft geïdentificeerd als zijnde niet vertrouwelijk. 1.5 TTG aanvaardt de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt niet, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Vertrouwelijk 2

3 1.6 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen TTG en Cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht wordt genomen. Zonder voornoemd overleg komt aan de nietige c.q. vernietigde bepaling wat betreft inhoud, doel en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. 1.7 TTG heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht tussen partijen hebben nadat de gewijzigde algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Amsterdam en daarvan mededeling is gedaan aan Cliënt. 2. Aanvang en duur 2.1 Een Overeenkomst komt tot stand door ondertekening daarvan. 2.2 De Overeenkomst wordt voor twaalf kalendermaanden aangegaan, gerekend vanaf het moment dat Cliënt toegang krijgt tot de Diensten en zal stilzwijgend worden voortgezet voor een periode van telkens twaalf maanden, tenzij en totdat de Overeenkomst schriftelijk per aangetekend schrijven wordt beëindigd door een der partijen tegen het einde van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. 3. Wijziging Diensten 3.1 TTG heeft het recht de Diensten aan te passen of te vervangen, zonder dat dit zal resulteren in materiële verslechtering daarvan, nadat Cliënt minimaal 30 dagen voorafgaand aan de wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. 4. Voorziening van informatie en vertrouwelijkheid 4.1 Cliënt zal TTG voorzien van alle informatie die TTG redelijkerwijs nodig heeft voor het leveren van de Diensten en zal TTG per omgaande op de hoogte brengen van enige wijziging in het kader van de Overeenkomst verkregen informatie. 4.2 Partijen zullen Vertrouwelijke informatie van de andere partij vertrouwelijk behandelen en de Vertrouwelijke informatie dusdanig bewaren en behandelen dat openbaarmaking zonder toestemming van de andere partij wordt voorkomen. 4.3 Voor het factureren, het beheren van (data)verkeer, het reageren op vragen van Cliënten, het voorkomen en opsporen van fraude en het verkopen van de eigen telecommunicatiediensten van TTG, mag TTG de Vertrouwelijke informatie verwerken en opslaan in een intern, geautomatiseerd bestand. 4.4 Indien de Diensten worden gebruikt om een website te onderhouden, dient Cliënt ervoor te zorgen dat naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon van Cliënt in duidelijke en leesbare vorm in die website zijn opgenomen. TTG behoudt zich het recht voor om naar aanleiding van een vraag of klacht naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon van Cliënt te onthullen indien deze gegevens niet op de website van Cliënt te lokaliseren zijn. 5. Betaling 5.1 TTG brengt iedere maand de kosten van de in de voorafgaande kalendermaand verleende Diensten aan Cliënt in rekening door middel van toezending van een factuur. Cliënt dient die factuur binnen 10 dagen na de opmaakdatum zonder verrekening te voldoen door middel van automatische incasso op een door TTG aangewezen bank- of girorekening. Vertrouwelijk 3

4 5.2 Eventuele klachten met betrekking tot de facturen dienen binnen de betalingstermijn per aangetekende brief aan TTG kenbaar te worden gemaakt. Indien deze termijn onbenut is verstreken, wordt Cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 5.3 TTG hanteert een minimum factuurbedrag van 100 per maand voor telefonieverkeer over haar netwerk. 5.4 TTG is gerechtigd de overeengekomen tarieven te wijzigen. Cliënt zal minimaal 30 dagen voorafgaand aan de voorgenomen wijziging daarvan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 5.5 Bij opzegging van de Overeenkomst door Cliënt voordat de Diensten operationeel zijn of voor afloop van de contractduur, komen voor rekening van Cliënt de eenmalige kosten voor aansluiting van Cliënt op het netwerk van TTG, het totaal van maandbedragen inclusief minimum factuurbedragen voor de resterende contractduur, de kosten voor Apparatuur en programmatuur, en de kosten voor Apparatuur en programmatuur ingekocht bij derden. 5.6 Bij beëindiging van een TTG Voice CPS Overeenkomst door de Cliënt wordt door TTG voor deactivering van de aansluiting een bedrag van 100 in rekening gebracht; 5.7 Indien Cliënt niet binnen de in lid 1 vermelde termijn aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, dan heeft TTG, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en onverminderd haar verdere rechten, recht op betaling door Cliënt van: - Vertragingsrente, gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3%, een gedeelte van de maand voor een volle maand gerekend, over het nog openstaande bedrag vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening; - Buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van de door Cliënt verschuldigde hoofdsom. - Daarnaast heeft TTG in geval van niet tijdige betaling de bevoegdheid eventueel verleende kortingen in te trekken, zodat het ongekorte bedrag verschuldigd wordt. 5.8 Door TTG opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen. 5.9 Alle vereisten/specificaties met betrekking tot de bedrijfsruimte van Cliënt en de daarin te installeren Apparatuur, inclusief de verbinding/aansluiting, bijbehorende onderdelen en hulpstukken, Software, telefoniediensten, installatieservice en- managementservice zijn gespecificeerd in de Overeenkomst. Tenzij dit is overeengekomen is TTG niet verantwoordelijk voor voorziening, installatie, management, onderhoud of functionaliteit hiervan. Elke aanvullende dienst die Cliënt wenst, dient te worden aangevraagd en zal, na acceptatie, door TTG in rekening worden gebracht volgens de toepasselijke tarievenlijst. 6. Toegang en vergunningen 6.1 Alle door TTG in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking gestelde Apparatuur blijft, onverminderd het bepaalde in artikel 5.5, eigendom van TTG en zal door Cliënt uitsluitend ten eigen nutte worden gebruikt voor het verkrijgen van de Diensten van TTG. 6.2 Cliënt is aansprakelijk voor schade ten gevolge van bijvoorbeeld verlies of beschadiging van de door TTG ter beschikking gestelde Apparatuur indien deze schade is veroorzaakt door anderen dan TTG of in opdracht van TTG handelende derden. 6.3 Cliënt verbindt zich om TTG, haar werknemers of door haar aan te wijzen derden toegang te verschaffen tot de Apparatuur c.q. tot de Diensten via het netwerk van Cliënt om TTG in staat te stellen haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst na te komen. 6.4 In geval van beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt verplicht TTG de mogelijkheid te geven de door TTG ter beschikking gestelde Apparatuur onmiddellijk te verwijderen. 6.5 Voorafgaand aan de installatie van de Apparatuur op de locatie dient Cliënt ervoor te zorgen dat alle benodigde toestemmingen, vergunningen en goedkeuringen zijn verkregen, en dat al het voorbereidende werk op de locatie is uitgevoerd in overeenstemming met de door TTG geleverde instructies. De hiermee gemoeide kosten komen voor rekening van Cliënt. Vertrouwelijk 4

5 7. Bemiddeling 7.1 TTG is namens Cliënt gemachtigd te bemiddelen omtrent bestelling van alle services, faciliteiten en veranderingen in de systemen die nodig zijn om het mogelijk maken Cliënt toegang te geven en te laten behouden tot de Diensten van TTG. Wijzigingen in deze systemen zullen in overleg met Cliënt plaatsvinden. 7.2 Bij beëindiging van de relatie tussen TTG en Cliënt zal TTG gemachtigd zijn conform de Overeenkomst te bemiddelen omtrent de annulering van alle services, faciliteiten en veranderingen in het systeem die het voor TTG mogelijk maken het systeem van Cliënt in originele staat op te leveren. 8. Beheer 8.1 Cliënt zal de Apparatuur en de Apparatuur van Cliënt, ongeacht waar deze bevindt niet vervangen, aanpassen of hieraan verbindingen maken, en geen Apparatuur hiervan los koppelen anders dan in overeenstemming met door TTG te bepalen voorwaarden en nadat TTG daaraan schriftelijk haar toestemming heeft verleend. 8.2 Cliënt verzekert de Apparatuur en de Apparatuur van Cliënt bij een goed bekend staande verzekeraar tegen verlies, diefstal, schade of vernielingen in de ruimste zin des woords. 8.3 Na onderbreking van de voorziening van Diensten, of ontbinding van de Overeenkomst door TTG als gevolg van het feit dat Cliënt zijn verplichtingen niet is nagekomen, is Cliënt gehouden heraansluitingskosten te voldoen aan TTG. 9. Domeinnaam en Internet-Protocoladres 9.1 Cliënt garandeert, dat - alle informatie die handelt over zijn Domeinnaam(aanvraag) juist is; - geen van de Domeinnamen door Cliënt inbreuk maakt of zal maken op rechten van derden; - Cliënt een legitiem zakelijk oogmerk heeft voor de registratie van elke Domeinnaam. 9.2 TTG behoudt zich het recht voor om Cliënt te verzoeken een vervangende Domeinnaam te selecteren. TTG kan de dienstverlening onderbreken indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat de huidige keuze van een Domeinnaam een inbreuk is, of waarschijnlijk zal zijn, op rechten van derden. 9.3 De registratie van de Domeinnaam en het gebruik ervan door Cliënt is afhankelijk van de voorwaarden voor gebruik van het Domeinnamenregister. Cliënt verplicht zich om deze voorwaarden na te komen. Cliënt ziet af van claims tegen TTG naar aanleiding van een beslissing van een Domeinnamenregister om de registratie van een Domeinnaam te weigeren. Cliënt aanvaardt dat administratieve of andere kosten die door Cliënt worden betaald in verband met de registratie van de Domeinnaam niet restitueerbaar zijn. 9.4 Enig IP-adres dat door TTG wordt toegewezen aan Cliënt blijft eigendom van TTG. Cliënt zal een nietoverdraagbare vergunning worden verleend voor gebruik van het adres voor de duur van de Overeenkomst. Indien de Overeenkomst of de dienst is beëindigd, ongeacht de reden van beëindiging is, dan zal de vergunning van Cliënt om het IP-adres te gebruiken automatisch worden beëindigd tegen het moment dat ook de Overeenkomst eindigt. 10. Opschorting van de dienstverlening 10.1 TTG heeft het recht om de dienst geheel of gedeeltelijk op te schorten, Cliënt toegang tot de dienst te ontzeggen, of (de inhoud van) de dienst te verwijderen, mits vooraf daarvan schriftelijk bericht is gedaan, wanneer (i)ttg of een van haar leveranciers onderhoud moet plegen in verband met de dienst; (ii) TTG of een van haar leveranciers wordt opgedragen dit te doen door een overheidsinstelling of andere bevoegde instantie; of (iii) Cliënt TTG ervan weerhoudt om de verplichtingen welke TTG onder de Overeenkomst heeft uit te voeren; of (iv) TTG bericht ontvangt van derden, of zelf bemerkt, dat het gebruik of de inhoud van Cliënt of de gebruikers in strijd kan zijn met enig recht, eigendom of voorschrift; of (v) Cliënt een verplichting jegens TTG niet nakomt en deze Vertrouwelijk 5

6 niet-nakoming opschorting rechtvaardigt. Het wel of niet handelen van TTG onder artikel 10.1 houdt geen beoordeling of goedkeuring van TTG in over het gebruik van de dienst Opschorting van voorziening van de dienst sluit het recht dat TTG heeft om de Overeenkomst te ontbinden niet uit. 11. Ontbinding en opzegging 11.1 TTG is te allen tijde gerechtigd, alvorens nakoming van de Overeenkomst aan te vangen of tot levering over te gaan, een naar haar oordeel voldoende zekerheid (bijvoorbeeld door het vestigen van een pandrecht, afgifte van borgtocht, etc,) voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van Cliënt te verlangen. Weigering van Cliënt om de verlangde zekerheid te (doen) stellen geeft TTG het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van TTG tot vergoeding van onkosten en winstderving TTG kan ervoor kiezen om de hosting van, of de voorziening voor, enige DNS-dienst terzake van de Domeinnamen van Cliënt op te schorten of te beëindigen na schriftelijk bericht in het geval dat (i) een aanvraag is afgewezen; (ii) de Domeinnaamregistratie is ingetrokken of opgeschort of is toegewezen aan derden; (iii) TTG klachten ontvangt of kennis neemt van, claims, geschillen of gerechtelijke bevelen betreffende een Domeinnaam TTG heeft het recht de Overeenkomst zonder dat zij tot vergoeding van eventuele schade is gehouden, te ontbinden indien Cliënt toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen Beide partijen kunnen de Overeenkomst ontbinden na schriftelijk bericht aan de andere partij in het geval de andere partij in staat van faillissement verkeert c.q. surséance van betaling aanvraagt c.q. de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) van toepassing is verklaard of de bedrijfsvoering heeft gestaakt. 12. Gevolgen van ontbinding 12.1 Bij ontbinding van de Overeenkomst of beëindiging van enige dienst zal Cliënt (i) TTG toegang verlenen om Apparatuur of onderdelen die eigendom zijn van TTG te verwijderen. Indien Cliënt geen medewerking verleent, zal Cliënt gehouden zijn de toepasselijke servicekosten (en mogelijk verschuldigde BTW) te voldoen tot het moment dat TTG in staat is gesteld om het werk uit te voeren (onder voorbehoud van het recht van TTG op volledige compensatie); (ii) alle vorderingen in verband met de Overeenkomst en/of de Diensten voldoen; (iii) onmiddellijk het gebruik van de Diensten staken; (iv) alle IP-adressen die door TTG zijn geleverd, retourneren Bij ontbinding van de Overeenkomst is Cliënt gerechtigd voorzieningen te treffen om (i) zijn bij TTG geplaatste Apparatuur te verwijderen op een met TTG af te spreken tijdstip, mits TTG pandrecht heeft op de Apparatuur teneinde hetgeen aan TTG verschuldigd is zeker te stellen. TTG kan er ook voor kiezen eerst toestemming voor verwijdering van de Apparatuur te geven, nadat hetgeen verschuldigd is aan TTG is voldaan; (ii) de ruimte te doen opleveren aan TTG in dezelfde toestand als waarin de ruimte aan Cliënt ter beschikking is gesteld. Verwijdering van de Apparatuur geschiedt in alle gevallen op kosten van de Cliënt. 13. Wederverkoop 13.1 Cliënt mag de Diensten doorverkopen mits (i) daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming is verkregen van TTG; (ii) Cliënt de naam van TTG of enig handelsmerk van TTG niet gebruikt zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming; en (iii) Cliënt een schriftelijke Overeenkomst aangaat met zijn klanten waarin deze Algemene Voorwaarden van TTG van toepassing worden verklaard. Vertrouwelijk 6

7 14. Eigendom, eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendomsrechten en softwarelicentie 14.1 Alle (intellectuele) eigendomsrechten op Diensten, Apparatuur, Software en enig materiaal dat geleverd is door en eigendom is van TTG, haar vertegenwoordigers of agenten, zal eigendom blijven van TTG of van haar licentiegevers, onverminderd het bepaalde in artikel Alle Apparatuur blijft eigendom van TTG, totdat alle bedragen die Cliënt verschuldigd is rente en (buiten)gerechtelijke kosten daarin begrepen volledig aan TTG zijn voldaan Cliënt zal TTG schadeloos stellen en schadeloos gesteld houden voor kosten voortvloeiend uit (vermeende) aansprakelijkheid van welke aard dan ook in verband met enige claim terzake van gebruik, uitvoering, of eigendom van de Apparatuur, de website of programmatuur van Cliënt, die inbreuk maakt op enig recht van derden Als onderdeel van de dienstverlening kan TTG Cliënt voorzien van Software voor gebruik met de Diensten. Indien TTG dergelijke Software levert, aanvaardt Cliënt door het gebruik ervan dat (i) TTG of haar licentiegever alle rechten behoudt op dergelijke Software; (ii) TTG aan Cliënt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie verleent om dergelijke Software te gebruiken met als enig doel van de dienstverlening gebruik te kunnen maken. Cliënt zal de Software niet reproduceren. Cliënt heeft het recht één reservekopie te maken, die bij beëindiging van de Diensten aan TTG ter beschikking dient te worden gesteld. Cliënt zal de Software niet veranderen, vertalen, analyseren, decompileren of ontleden of enig daarop gebaseerd afgeleid werk creëren of de Software samenvoegen met, of opnemen in enige andere software. Cliënt zal voldoen aan aanvullende licentievoorwaarden zoals TTG die bij levering kan bepalen. Een inbreuk door Cliënt op dit artikel wordt beschouwd als een inbreuk op de Overeenkomst. 15. Aansprakelijkheid en uitsluitingen 15.1 TTG is niet aansprakelijk voor het gebruik van een Domeinnaam door Cliënt. TTG behoudt zich het recht voor om, bij het ontdekken van een geschil aangaande een Domeinnaam zonder opgave van redenen, de met de Domeinnaam verbonden dienst te annuleren TTG verleent Cliënt het recht om derden toegang te geven tot de dienst en deze te gebruiken. Cliënt is aansprakelijk voor deze toegang en dit gebruik. Cliënt zal TTG schadeloosstellen en vrijwaren van alle schade (waaronder begrepen, schade voortvloeiend uit: aansprakelijkheid, verlies, boetes, rentes, uitgaven en BTW ), al dan niet voortkomend uit claims van derden voortvloeiende uit niet-inachtneming door Cliënt of derden van de Overeenkomst, wet, regel of richtlijn of handelen of nalaten Cliënt TTG is niet aansprakelijk voor verlies van, nadeel of schade aan de Apparatuur van Cliënt welke is toe te schrijven aan een handeling of nalatigheid van Cliënt, zijn werknemers of agenten. Cliënt zal TTG onmiddellijk op de hoogte brengen van enig verlies, nadeel of schade aan dergelijke Apparatuur zodra zij daarvan kennis neemt TTG aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding enkel voorzover dat uit dit artikel blijkt De totale aansprakelijkheid van TTG wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de aansprakelijkheid gemaximeerd tot het totaalbedrag (exclusief BTW) dat door TTG voor de periode van een jaar in rekening is gebracht. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EURO (vierhonderdvijftig duizend Euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de redelijke kosten die Cliënt moet maken om de prestatie van TTG aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, mits TTG in verzuim is. Deze kosten zullen door Cliënt worden aangetoond. Deze schade wordt niet vergoed indien Cliënt de Overeenkomst heeft ontbonden; (ii) de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat TTG op een Leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; (iii) kosten, in redelijkheid gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; (vi) kosten, in redelijkheid gemaakt ter Vertrouwelijk 7

8 voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden De totale aansprakelijkheid van TTG voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan EURO ,00 (een miljoen honderdduizend Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Aansprakelijkheid van TTG voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, beschadiging of vernietiging van gegevens van Cliënt en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten. De in dit artikel genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van TTG. 16. Overdracht 16.1 Cliënt zal (enig deel van) de Overeenkomst of zijn hieruit voortvloeiende rechten of plichten niet overdragen, afstaan of er op andere wijze mee handelen. Het staat TTG vrij om een of alle rechten en plichten onder de Overeenkomst aan een derde over te dragen, toe te wijzen of op andere wijze te delegeren, mits TTG Cliënt hiervan schriftelijk bericht. 17. Overmacht 17.1 TTG is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van haar verplichtingen indien dit het gevolg is van overmacht. 18. Geschillenbeslechting 18.1 Wanneer enig geschil ontstaat zullen partijen onmiddellijk te goeder trouw in overleg treden teneinde een dergelijk geschil in der minne te op te lossen. 19. Geldend recht 19.1 Op de Overeenkomst tussen TTG en Cliënt is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen tussen partijen die uit de Overeenkomst voortvloeien, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij TTG als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woonof vestigingsplaats van Cliënt. Vertrouwelijk 8

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden. Algemene bepalingen. Definities. 1. Toepasselijkheid. 2. Totstandkoming overeenkomst Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Versie 1.1 april 2011 Up!Yours Gevestigd en kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 7, 6811 AA Arnhem, ingeschreven in het handelsregister Centraal Gelderland

Nadere informatie

4. Betaling. 5. Levering

4. Betaling. 5. Levering Firstwebsite.nl Gevestigd aan Floris Heermalestraat 7, 3514VV Utrecht Dossiernummer KvK 30247242, hierna te noemen Leverancier ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt

elke overeenkomst tussen Leverancier en de Cliënt met betrekking tot dienst(en) die Leverancier levert aan de Cliënt ALGEMENE VOORWAARDEN versie: 6 november 2012 DEFINITIES Algemene Voorwaarden deze Algemene Voorwaarden Oscin de eenmanszaak handelend onder de naam Oscin", gevestigd te Oosterhout. In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002

ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE VOORWAARDEN - LEGALSENSE 2013.002 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities Legalsense B.V., statutair gevestigd te Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58081186. Klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van GM Internet services

Algemene Voorwaarden van GM Internet services Algemene Voorwaarden van GM Internet services Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw overeenkomst met GM Internet services en andere namen waaronder GM Internet services

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f.

Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene voorwaarden van Mellcom ict v.o.f. Algemene Bepalingen 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere onderhandeling, offerte en overeenkomst tussen Mellcom ict v.o.f. (hierna: Mellcom

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219

Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Voorwaarden Figlo B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219 Algemene Bepalingen 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HAVL KANTOOR EN ICT BV DEEL A: DEEL B: DEEL C: DEEL D: DEEL E: ALGEMEEN DEEL; VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN; VOORWAARDEN HUUR ALL-IN KANTOORAPPARATUUR; VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN

Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN Abecon Leveringsvoorwaarden Van toepassing op Abecon Informatiesystemen B.V. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze Abecon Leveringsvoorwaarden ( Leveringsvoorwaarden ) zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik

Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik Compad Voorwaarden voor uw licentie en gebruik 1 Inhoud 1. Voorwoord 2. Standaard licentie-overeenkomst 3. Standaard onderhoudsovereenkomst 4. Standaard service-overeenkomst 5. Algemene Voorwaarden Voorwoord

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding Visiting address Coöperatiehof 16a, 1073 JR Amsterdam, The Netherlands Postal address Postbus 51050, 1007 EB Amsterdam, The Netherlands Phone +31(0)20 305 97 50 Fax +31(0)20 305 97 51 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl

Algemene voorwaarden. 4orange, 2014. Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl Algemene voorwaarden 4orange, 2014 Hogehilweg 24 1101 CD Amsterdam Zuidoost www.4orange.nl ALGEMENE VOORWAARDEN 4ORANGE B.V. I II III IV INHOUDSOPGAVE DEFINITIES Artikel 1 Definities ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003

Algemene voorwaarden van FENIT. Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 Algemene voorwaarden van FENIT Gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003 FENIT 2003 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1

Nadere informatie

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014

Solutions4Hosting. Algemene voorwaarden. Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Solutions4Hosting Algemene voorwaarden Laatst gewijzigd: 11-03-2014 Artikel 1 Definities 1.1 Onder Aanmeldingsformulier wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van MacHelp

Algemene voorwaarden van MacHelp Algemene voorwaarden van MacHelp ALGEMENE BEPALINGEN 1. Aanbiedingen overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij MacHelp

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nummer 40413857 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Interword B.V., statutair gevestigd te Leusden, gevestigd en kantoorhoudende te (3831 RT) Leusden, aan Voorpost nr. 21.

Algemene Voorwaarden. Interword B.V., statutair gevestigd te Leusden, gevestigd en kantoorhoudende te (3831 RT) Leusden, aan Voorpost nr. 21. Algemene Voorwaarden Interword B.V., statutair gevestigd te Leusden, gevestigd en kantoorhoudende te (3831 RT) Leusden, aan Voorpost nr. 21. Artikel 1, definities 1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie