Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN"

Transcriptie

1 Plan van aanpak implementatie Wabo GEMEENTE DRIMMELEN

2

3 Plan van aanpak implementatie Wabo Gemeente Drimmelen In opdracht van Opgesteld door Auteur Gemeente Drimmelen Kendra van der Spek SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus AK Eindhoven Danny van de Waardenburg en Nicole Homeijer Projectnummer Datum Status '08 Definitief '08 - projectnummer Pagina 1 van 26

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel en inhoud Wabo Doel Inhoud Reikwijdte Digitalisering 5 3. Huidige situatie Resultaat interviews Klantgerichtheid/communicatie Organisatorische samenwerking Beleid Proces Huidige vergunningen Juridische werkzaamheden 7 4. Toekomstige situatie Toekomstige omgevingsvergunningen Juridische werkzaamheden Verschil huidige en toekomstige situatie Omgevingsvergunning Dienstverlening ICT Aanbevelingen Hoge prioriteit Omgevingsvergunning Dienstverlening Digitalisering en ICT Middelhoge prioriteit Lage prioriteit Planning Financiële consequenties Voorbereiding Uitvoering 21 Bijlagen 1. Samenvatting vergunningverlening 2. Samenvatting juridische werkzaamheden ten aanzien van vergunningverlening en handhaving 3. Vergunningenmanagement '08 - projectnummer Pagina 2 van 26

5 1. Inleiding Om de hoeveelheid regelgeving op het gebied van vergunningverlening te verminderen en de coördinatie van activiteiten te vergroten heeft de rijksoverheid de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht opgesteld (Wabo). Kern van de Wabo is dat de aanvrager één aanvraag indient bij één loket, dat één procedure gaat lopen en dat één vergunning wordt verleend. Ook de handhaving komt zoveel mogelijk in één hand te liggen. In opdracht van de gemeente Drimmelen is in november 2007 gestart met een onderzoek naar de consequenties van de Wabo voor de gemeente Drimmelen. Middels de Wabo-scan is de huidige manier van werken van de gemeente Drimmelen in beeld gebracht en is gekeken naar het ambitieniveau. Vervolgens is op grond van alle eisen die gesteld worden aan de omgevingsvergunning, gekeken naar de noodzakelijke aanpassingen en veranderingen voor de gemeente Drimmelen. De Wabo-scan bestaat uit interviews en een raadsinformatiebijeenkomst waarbij de mening van de gemeenteraad is gepeild over doelmatigheid, doeltreffendheid en dienstverlening. In dit document staan in hoofdstuk 2 het doel en de inhoud van de omgevingsvergunning in hoofdstuk 3 staan kort samengevat het resultaat van de interviews en het ambitieniveau van de gemeente Drimmelen. In hoofdstuk 4 staan vervolgens de noodzakelijke acties die de gemeente Drimmelen moet nemen om op 1 januari 2009 klaar te zijn om de aanvragen voor de omgevingsvergunning in behandeling te kunnen nemen en verlenen. 2. Doel en inhoud Wabo 2.1. Doel De rijksoverheid wil minder en effectievere regels. Het ministerie van VROM werkt aan de vereenvoudiging van de regelgeving op het gebied van wonen, ruimte en milieu. De invoering van de omgevingsvergunning is één van de projecten. Middels de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt hier uitvoering aan gegeven. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu, die moet leiden tot: - minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers; - betere dienstverlening door de overheid aan bedrijven en burgers; - kortere procedures; - geen tegenstrijdige voorschriften. Burgers en bedrijven hoeven straks nog maar één vergunning aan te vragen, de omgevingsvergunning, terwijl nu nog verschillende vergunningen nodig zijn als zij een huis of fabriek willen bouwen of verbouwen, Alle huidige vergunningen hebben hun eigen criteria, procedures, loketten, afhandelingstermijnen, leges en toezichthouders. Daarnaast zijn daarbij vaak verschillende overheidsinstanties betrokken. Omdat de vergunningaanvragen hun eigen procedures doorlopen kan dit leiden tot tegenstrijdige voorschriften in de vergunningen. Dit is voor burgers en bedrijven onbegrijpelijk, onoverzichtelijk en tijdrovend '08 - projectnummer Pagina 3 van 26

6 Door invoering van de omgevingsvergunning hoeft een aanvrager straks nog maar één type vergunning aan te vragen, bij één loket. Er is ook maar één bevoegd gezag. Na het doorlopen van één procedure volgt één besluit, waarop zonodig en zo mogelijk één rechtsbeschermingprocedure volgt Inhoud Voor de invoering van de omgevingsvergunning is een nieuwe wet nodig en worden bestaande wetten aangepast. De Wabo bundelt diverse vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en meldingen (in nieuwe wet is hiervoor de verzamelnaam toestemmingen ) die nodig zijn voor het realiseren van een fysiek object, zodat één besluit overblijft. Het bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning berust bij het hoogste betrokken bestuursorgaan. In de meeste gevallen zal dit het college van burgemeester en wethouders zijn. In enkele gevallen is dit het college van gedeputeerde staten of één van de Ministeries. De toetsingskaders waaraan de vergunningaanvraag wordt getoetst, blijven (voorlopig) nog in de bijzondere wetten staan (Woningwet, Bouwbesluit, Wet milieubeheer, Wet op de Ruimtelijke Ordening, enzovoort). In het wetsvoorstel wordt bij toestemmingen onderscheid gemaakt tussen degenen die volledig worden geïntegreerd in de omgevingsvergunning en welke (moeten) worden aangehaakt aan de omgevingsvergunning Reikwijdte De volgende wetten vallen straks onder de reikwijdte van de Wabo: Woningwet - ontheffing bouwbesluit - bouwvergunning Wet op de Ruimtelijke Ordening - aanlegvergunning - sloopvergunning - binnenplanse ontheffing (huidige vrijstelling artikel 15) - projectbesluit (huidige vrijstelling art. 19, lid 1) - tijdelijke ontheffing (huidige vrijstelling art. 17) - vrijstelling AMvB (huidige vrijstelling art. 19, lid 3 en 2) Wet milieubeheer - milieuvergunning - meldingsplicht Monumentenwet monumentenvergunning - sloopvergunning Wet verontreiniging oppervlaktewateren - vergunning van indirecte lozing (nu nog geen bevoegdheid) Provinciale verordeningen - nog nader in te vullen Bouwverordening - ontheffing van voorschrift (integraal in bouwvergunning) - gebruiksvergunning - sloopvergunning Gemeentelijke verordeningen (APV) - Inrit-/uitritvergunning - kapvergunning '08 - projectnummer Pagina 4 van 26

7 - sloopvergunning (niet opgenomen in APV) - vergunning voor het hebben van een alarminstallatie (niet in APV) - aanlegvergunning (aanleggen en veranderen van een weg) - reclamevergunning Digitalisering Een aanvrager moet de aanvraag digitaal kunnen indienen indien hij/zij dit wenst. De Wabo stelt ook regels over de wijze waarop de aanvraag geschiedt. Ook middels digitalisering wordt getracht een aanzienlijke reductie van administratieve lasten voor burgers en bedrijven én van bestuurlijke lasten van de betrokken overheden te realiseren. Het streven is om op langere termijn het gehele proces van omgevingsvergunningverlening digitaal te laten plaats vinden. VROM maakt hierbij gebruik van de rijksbrede ontwikkelingen van voorzieningen die mogelijk moeten maken dat op grotere schaal het verkeer tussen burger en overheid elektronisch plaats vindt. Zo wordt gewerkt aan landelijke voorzieningen waarmee niet alleen de aanvraag/ontvangst maar de gehele omgevingsvergunningverlening digitaal ondersteund wordt. Ook van de bevoegde gezagen worden inspanningen verlangd. Het gaat dan bijvoorbeeld om al dan niet op termijn ervoor te kiezen om aansluiting op de voorziening waarmee tekeningen behorende bij een aanvraag ontvangen en bekeken kunnen worden, het geven van statusinformatie aan aanvragers en het publiceren van vergunningaanvragen en beschikkingen op het internet voor andere belanghebbenden. 3. Huidige situatie Aan de hand van interviews, vragenlijsten en een raadsinformatiebijeenkomst is de huidige situatie met betrekking tot vergunningverlening en ambitieniveau bij de gemeente Drimmelen in kaart gebracht. Zie hiervoor het Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning, d.d. 19 maart 2008, het verslag van de Raadsbijeenkomst gehouden op 21 februari Resultaat interviews Hieronder staan samengevat de conclusies over de huidige manier van werken met betrekking tot vergunningverlening Klantgerichtheid/communicatie Over klantgerichtheid wordt, met nuanceverschillen, redelijk hetzelfde gedacht. Hieronder wordt verstaan Meedenken, adviseren tot op zekere hoogte, inlevingsvermogen, op een correcte manier mensen tegemoet treden, oplossingsgerichte houding aannemen, uitleg aan burgers moet begrijpelijk en goed zijn. Op dit moment is er echter geen duidelijke afbakening over wat wordt verstaan onder klantgericht werken afgezet tegen doelmatigheid (hoeveel keer, overleg met de aanvrager, tot hoever meedenken en meewerken en dit moet met de klant worden gecommuniceerd). Aan het ambitieniveau van medewerker, bestuur en raad ten aanzien van klantgerichtheid kan met de huidige middelen niet worden voldaan. Het uitgebreide aanvraagformulier voor de evenementenvergunning wordt voor kleinschalige evenementen als niet klantvriendelijk ervaren. De evenementenvergunning valt niet onder de Wabo, maar in verband met de gevolgen van het uitgebreide formulier voor klantvriendelijkheid hebben we deze hier toch opgenomen. Communicatie over de regelgeving/vergunningenproces is voor de burger belangrijker dan de regelgeving/het proces zelf '08 - projectnummer Pagina 5 van 26

8 De gemeente Drimmelen heeft een imagoprobleem, zij werkt al redelijk klantgericht (bijv. één loket), voor zover mogelijk met de huidige middelen, maar dit wordt door de burger niet zo ervaren, door mis- of te weinig communicatie. Aanvragers worden niet gebeld om ze te informeren over de stand van zaken binnen de procedure Organisatorische samenwerking De grens tussen de front- en de backoffice is redelijk duidelijk, maar er zijn geen formele afspraken over. De communicatie met de burger, door de frontoffice is al uitgebreid, maar kan wellicht nog beter. De communicatie tussen de front- en backoffice is niet gestructureerd Beleid Niet alle beleidstukken zijn actueel. De sneltoetscriteria voor welstand voldoen niet. De vrijstellingsmogelijkheden voor bijvoorbeeld de oppervlaktes aan bijgebouwen zijn niet praktisch Proces Er zijn capaciteitsproblemen bij Bouwen, RO en Openbare ruimte. Dit heeft consequenties voor de levertijden. Registratie van vergunningen en termijnen vindt niet op een eenduidige manier plaats en er zijn nauwelijks werkprocesafspraken. Er zijn voldoende standaarden en brieven aanwezig. Deze brieven zijn soms niet duidelijk en/of klantvriendelijk. Er is geen periodiek werkoverleg en veel eigen verantwoordelijkheid en (te) veel ruimte. De werkwijze mbt kapvergunningen en in-en uitritvergunningen zullen als gevolg van de Wabo wijzigen Huidige vergunningen Jaarlijks worden door Burgemeester en Wethouders enkele honderden zelfstandige toestemmingen verleend die zullen vallen onder de reikwijdte van de omgevingsvergunning. Het betreft de toestemmingen in tabel 1 en figuur 1, die integraal zijn opgenomen in de omgevingsvergunning (zie ook rapportage vergunningenmanagement, d.d. 19 maart 2008). Tabel 1. Aantal toestemmingen verleend in de gemeente Drimmelen in 2006 Wet en toestemmingen Aantal toestemmingen Woningwet Reguliere bouwvergunning 135 Lichte bouwvergunning 160 Bouwvergunning 1 e fase/2 e fase 4/2 Wet op de ruimtelijke ordening Binnenplanse ontheffing (huidige vrijstelling artikel 15) 40 Tijdelijke ontheffing (huidige vrijstelling artikel 17) 2 Projectbesluit (huidige vrijstelling artikel 19, lid 1) 10 Vrijstelling bij AMvB (huidige vrijstelling artikel 19, lid 3 en 2) 40 Aanlegvergunning (aanleggen en veranderen van een weg) 1 Wet milieubeheer Milieuvergunning 12 Meldingsplicht veranderingen inrichting of werking ervan (8.19, 2 e lid) 59 Monumentenwet 1988 Monumentenvergunning 70 Bouwverordening Gebruiksvergunning '08 - projectnummer Pagina 6 van 26

9 Sloopvergunning 51 Gemeentelijke verordeningen (APV) Inrit-/uitritvergunning Kapvergunning Vergunning voor het hebben van een alarminstallatie Reclamevergunning Subtotaal 758 Evenementenvergunning (niet in omgevingsvergunning)* 329 Totaal * Omdat klantgerichtheid een belangrijk aandachtspunt is en om een goed overzicht te krijgen van alle van belang zijnde vergunningen is hier ook de evenementenvergunning opgenomen. Gezien het grote aantal betreft dit veel contactmomenten met de burger. Figuur 1. Aantal vergunningen/toestemmingen Aantal vergunningen/toestemmingen Kap; 110 Reclame; 25 Bouw (reg.); 135 Sloop; 51 Gebruik; 10 Monumenten; 70 Melding 8.19; 59 Milieu; 12 Vrijst. AMvB (19.3 en 2); 40 In-/uitrit; 18 Binnenplanse onth. (art. 15); 40 Projectbesluit (19.1); 10 Bouw (licht); 160 De gemeente Drimmelen heeft 5 provinciale inrichtingen. Een schatting van het aantal procedures per jaar is moeilijk te geven. Er kan een aantal jaar geen nieuwe vergunning nodig zijn. Maar ook kan in één jaar bijvoorbeeld voor de vijf inrichtingen een bouwvergunning, sloop-, inrit en milieuvergunning nodig zijn. Vergunningverlening met betrekking tot indirecte lozingen worden geïntegreerd in de milieuvergunning. In de gemeente Drimmelen zijn 5 industriële Wvo inrichtingen en enkele agrarische inrichtingen Juridische werkzaamheden Uit een inventarisatie van de juridische werkzaamheden is gebleken dat op jaarbasis 580 uur wordt besteed aan de afhandeling van bezwaar- en beroepschriften ten aanzien van de vergunningverlening. Aan de juridische werkzaamheden met betrekking tot handhaving wordt gemiddeld per jaar 776 uur besteed. In de bijlage is een samenvatting van de huidige aantallen en uren juridische werkzaamheden met betrekking tot vergunningverlening opgenomen '08 - projectnummer Pagina 7 van 26

10 4. Toekomstige situatie 4.1. Toekomstige omgevingsvergunningen In een aantal gevallen betreft de activiteit verschillende onderdelen, bijvoorbeeld het bouwen van een woning en gelijktijdig het aanleggen van een inrit of het plaatsen van een bedrijfshal en gelijktijdig het oprichten van de inrichting in dat bedrijf en het kappen van bomen ter hoogte van het bouwvlak. Om een indruk te krijgen van het aantal gecombineerde toestemmingen, is per huidige toestemming onderzocht hoe vaak die in combinatie met een andere toestemming voorkomen. In tabel 2 en figuur 2 zijn de, op basis van de vergunningen van 2006, bepaalde aantallen van de op jaarbasis voorkomende combinaties van toestemmingen opgenomen, zoals die vanaf 1 januari 2009 onder de omgevingsvergunning zouden vallen. Tabel 2. Aantal enkelvoudige vergunningen en voorkomende combinaties van toestemmingen onder de Wabo Omgevingsvergunning Aantal Percentage Eenvoudig Reguliere bouwvergunning 22 Lichte bouwvergunning 68 Bouwvergunning 1e fase/2e fase 2/0 Sloopvergunning 31 Inrit-/uitritvergunning 18* Kapvergunning 102 Reclamevergunning 25 Subtotaal enkelvoudig eenvoudig % Complex Binnenplanse ontheffing (huidige vrijstelling artikel 15) 4 Tijdelijke ontheffing (huidige vrijstelling artikel 17) 0 Projectbesluit (huidige vrijstelling artikel 19, lid 1) 8 Vrijstelling bij AMvB (huidige vrijstelling artikel 19, lid 3 en 2) 4 Milieuvergunning 7 Meldingsplicht veranderingen inrichting of werking ervan (8.19, 2e lid) 28 Subtotaal enkelvoudig complex 51 9% Subtotaal enkelvoudig % Eenvoudig Reguliere bouw- en kapvergunning 3 Reguliere bouwvergunning en melding Reguliere bouw- en sloopvergunning 11 Lichte bouw- en kapvergunning 2 Lichte bouw- en sloopvergunning 2 Bouwvergunning 1 e of 2 e fase en sloopvergunning 2 Lichte of reguliere bouw- en monumentenvergunning 70 Lichte of reguliere bouw- en gebruiksvergunning 10 Subtotaal meervoudig eenvoudig % Complex Reguliere bouw- en milieuvergunning 5 Reguliere bouw-, sloop- en milieuvergunning 1 Reguliere bouw-, sloop- en kapvergunning 1 Reguliere bouw- en sloopvergunning en melding Bouwvergunning 1 e of 2 e fase en melding Lichte of reguliere bouwvergunning en binnenplanse ontheffing (huidig art. 15) 36 Lichte of reguliere bouwvergunning en projectbesluit (huidig art. 19.1) 2 Lichte of reguliere bouwvergunning en tijdelijke ontheffing (huidig art. 17) 9 Lichte of reguliere bouwvergunning en vrijst. bij AMvB (huidig art en 3) 36 Subtotaal meervoudig complex 94 17% Subtotaal meervoudig % Totaal omgevingsvergunning enkelvoudig en meervoudig (eenvoudig en complex) % Enkelvoudig Meervoudig '08 - projectnummer Pagina 8 van 26

11 Uit bovenstaande tabel blijkt met de inwerkingtreding van de Wabo een afname van circa 200 vergunningen per jaar. De oorzaak hiervan is de samenloop van diverse toestemmingen wat resulteert in meervoudige vergunningen. Van de 538 aanvragen dient 73% (393 stuks) binnen 8 weken te worden afgehandeld. 27% van de aanvragen (145 stuks) dient binnen 26 weken te worden afgehandeld. Figuur 2. Aantal enkelvoudige en meervoudige omgevingsvergunningen Aantal enkel- en meervoudige omgevingsvergunningen Bouw+vrijst. AMvB (19.2 en 3), 36 Bouw+tijd. onth. (art. 17), 9 Bouw+projectbesl. (19.1), 2 Bouw+binnenpl. onth. (art. 15), 36 Bouw+sloop+8.41, 4 Bouw+sloop+milieu of kap, 2 Bouw+milieu, 5 Bouw+gebruik, 10 Bouw (reg.), 22 Bouw (licht), 68 Bouw f. 1/2, 2 Inrit-/uitrit, 18 Binnenpl. onth. (art. 15), 4 Projectbesl. (19.1), 8 Vrijst. AMvB (19.3 en 2), 4 Milieu, 7 Bouw+monument, 70 Bouw f. 1/2+sloop, 2 L. bouw+kap of sloop, 4 Bouw+sloop, 11 Bouw+8.41, 25 Bouw+kap, 3 Reclame, 25 Kap, 102 Melding 8.19, 28 Sloop, 31 Opgemerkt moet worden dat de samenloop met de vergunningen uit de WRO niet konden worden nagegaan. Op grond van ervaringen kan gesteld worden dat de meeste vrijstellingen samenloop hebben met de reguliere of lichte bouwvergunning. We gaan hierbij uit van maximaal 90% omgevingsvergunningen waarin deze combinatie bestaat. Het totaal komt dan uit op ca. 140 stuks. Dit betekent dat met de invoering van de omgevingsvergunning er straks in ongeveer 40% (219 van de 538) van de gevallen sprake is van een omgevingsvergunning die betrekking heeft op meer dan één toestemmingsstelsel. Hierbij is geen rekening gehouden met de evenementenvergunning. Het percentage meervoudig complexe vergunningen is ongeveer 17% van het totale aantal, dat onder '08 - projectnummer Pagina 9 van 26

12 de omgevingsvergunning valt. In bijna alle meervoudig complexe gevallen zal het gaan om een bouwvergunning met een vrijstelling of een bouwvergunning met een milieuvergunning/melding. In de huidige praktijk worden de bouwvergunning en vrijstelling ook al gelijktijdig verleend en bestaat er voor de milieuvergunning een aanhoudingsverplichting, zodat ook daar al procesmatige afstemming plaats vindt. Alleen de combinatie met een meldingsplicht is nieuw, maar omdat deze veel minder ingewikkeld is dan een milieuvergunning, zal dit in de praktijk ook tot een snellere afstemming kunnen leiden met de betrokken bouwvergunningaanvraag. Naast bovengenoemde samengestelde vergunningen bestaande uit twee componenten, komen vaak ook omgevingsvergunningen voor met nog een 3e of 4e toestemmingsstelsel (b.v. naast bouwvergunning en milieuvergunning, ook nog een gebruiksvergunning en een inritvergunning). Dit is geen groot aantal. Tot slot kunnen aan de diverse bovengenoemde geïntegreerde vergunningen nog toestemmingen worden aangehaakt, maar die komen in de praktijk zelden voor. Hieraan zal bij de uitwerking van de invoering in het komende jaar natuurlijk wel aandacht moeten worden besteed (beschrijving werkprocessen). Aanhaken of incidenteel integreren wil zeggen dat een toestemming uitsluitend in geval van samenloop met een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist, in de omgevingsvergunning opgaat. De betrokkenheid van de organen die bevoegd gezag zijn voor de toestemming die aanhaakt, wordt in het algemeen geregeld via een adviesconstructie of door middel van een verklaring van geen bedenkingen. Toestemmingen die aanhaken zijn: Wet milieubeheer: - Ontheffing van regels PMV (grondwaterbeschermingsgebieden, gesloten stortplaatsen) - Melding activiteit m.b.t. niet-vergunningplichtige inrichtingen (8.40-inrichtingen) Wet bodembescherming: - Ontheffing Wet geluidhinder: - Vergunning voor bij AMvB aangegeven toestellen - Besluit tot vaststelling hogere grenswaarden Wet inzake de luchtverontreiniging: - Grondslag voor vergunning t.a.v. handelingen Wet milieugevaarlijke stoffen - Grondslag voor vergunning Natuurbeschermingswet Vergunning tot handeling in een beschermd natuurgebied - Vergunning tot handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Flora- en faunawet - Kennisgeving - Ontheffing Provinciale verordeningen - Bij verordening nader in te vullen Gemeentelijke verordeningen - Bij verordening nader in (APV) te vullen Juridische werkzaamheden De verwachting is dat in de toekomst de juridische werkzaamheden niet veel zullen toenemen. Echter bij een bezwaar of beroep tegen een meervoudige (complexe) omgevingsvergunning zal ook hier afstemming onder de verschillende juridische specialisten dienen plaats te vinden, '08 - projectnummer Pagina 10 van 26

13 waardoor meer tijd nodig is. Daarnaast zal de bezwaar- en beroepsprocedure voor de milieuvergunning nu via rechtbank gaan lopen in plaats van Raad van State waardoor een tijdsbesparing zal kunnen ontstaan. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over de werkverdeling onder de juristen onder de omgevingsvergunning. 5. Verschil huidige en toekomstige situatie 5.1. Omgevingsvergunning Op dit moment wordt nog niet op alle punten voldaan aan de vereisten van de Wabo. Voor een aantal zaken zal nog uitgezocht moeten worden in hoeverre wordt voldaan. Voor een aantal zaken is al duidelijk welke werkzaamheden moeten worden verricht voordat de gemeente Drimmelen de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2009 kan verlenen. In tabel 3 is opgenomen welke acties nodig zijn voor de omgevingsvergunning zelf. Tabel 3. Stand van zaken en noodzakelijke acties om in de toekomst de omgevingsvergunning te kunnen verlenen Nu Actie Toekomst Eén loket maar niet voor Er wordt niet volledig voldaan aan het één loket Eén loket alle overheden principe, vaststellen verbeterpunten en aanpassen Meerdere aanvragen voor Nieuwe verordeningen om gelijktijdige aanvraag te Eén aanvraag dezelfde locatie stimuleren Meerdere vergunningen Nieuw vergunningenproces, inclusief manier van Eén vergunning (digitaal) werken, organisatiestructuur voor de enkel- en meervoudige vergunningen. Meerdere procedures Afstemming tussen vergunningverleners voor Eén procedure meervoudige vergunningen (opnemen in werkproces) Losse handhavingssporen Nieuwe proces- en werkafspraken over handhaving Eén handhaving Naast de actie gericht op de omgevingsvergunning zelf is er nog een aantal zaken waarmee rekening moet worden gehouden: klantgerichtheid als rode draad of kapstok waar de hele omgevingsvergunning aan op wordt gehangen. Daarnaast spelen de communicatie, ook in relatie tot de klantgerichtheid en ICT belangrijke rollen Dienstverlening Bij het vormgeven van de omgevingsvergunning binnen de gemeente Drimmelen is het ambitieniveau met betrekking tot de dienstverlening en klantgerichtheid leidend. Uit de projectgroepvergaderingen, de interviews en de raadsinformatiebijeenkomst is het ambitieniveau voor wat betreft dienstverlening van de gemeente Drimmelen gefilterd. Zowel de medewerkers als de gemeenteraadsleden vinden dat de klantgerichtheid bovenaan staat. Onder klantgerichtheid wordt verstaan het meedenken en adviseren, maar dit wel tot op zekere hoogte. Ook inlevingsvermogen, op een correcte manier mensen tegemoet treden, een oplossingsgerichte houding, bereikbaarheid en begrip tonen horen bij klantgerichtheid '08 - projectnummer Pagina 11 van 26

14 De meeste ambtenaren vinden het fijn om contact met de aanvrager te hebben, proberen graag te helpen en vinden het niet klantgericht om een aanvraag simpelweg niet in behandeling te nemen of te weigeren. Doelmatigheid en doeltreffendheid worden minder belangrijk geacht dan dienstverlening. Vanwege het hoge ambitieniveau zal er een duidelijke afbakening moeten worden gemaakt van wat in praktijk wordt verstaan onder klantgericht werken (aantal keer vooroverleg, mate van adviseren en begeleiden van de burger) afgezet tegen doelmatigheid. Communicatie over omgevingsvergunning vindt de gemeente Drimmelen, zowel vóór als na ínwerkingtreking van de Wabo, zowel intern- als extern, van groot belang. Voor het welslagen van de implementatie van de Wabo, is het noodzakelijk dat in de gehele organisatie draagkracht ontstaat voor de omgevingsvergunning. Ook burgers en bedrijven en beroepsmatige aanvragers van de omgevingsvergunning (aannemers, gespecialiseerde adviesbureau s, enzovoort) moeten op het juiste moment worden geïnformeerd over de omgevingsvergunning. Communicatie over het vergunningenproces en over de regelgeving naar burgers moet sowieso verbeterd worden. Door meer te communiceren zal de burger de gemeente Drimmelen ook gaan ervaren als klantgericht. Over de communicatie is al een communicatieplan opgesteld. Dit plan zal verder gevolgd worden bij de communicatie over de omgevingsvergunning. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar dit plan. Ook bedrijven en burgers zal worden gevraagd wat zij onder klantgerichtheid verstaan. Aan de hand deze resultaten en in hoeverre nog doeltreffend en doelmatig gewerkt kan worden zal de gemeenteraad een besluit moeten nemen over wat zij verstaat onder klantgerichtheid ICT Voor het hele omgevingsvergunningenproces is ICT van groot belang. Voor het digitaal indienen van de omgevingsvergunningaanvraag bij alle gemeenten wordt door het ministeries van VROM de Landelijke voorziening Omgevingsloket ingericht. Bij de invoering van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 zal het in ieder geval mogelijk moeten zijn de aanvragen digitaal te ontvangen. Tijdens de eerste ICT-bijeenkomst binnen de gemeente Drimmelen op 3 december 2007 is de voor de gemeente Drimmelen de variant voor wat betreft de aansluiting aan de Landelijke Voorziening Omgevingsloket gekozen. Aan de hand van een door VROM ontwikkelde module is bepaald waar de gemeente op dit moment staat met haar ICT-voorzieningen en waar de gemeente heen wil (ambitieniveau). Uit dit onderzoek bleek dat de gemeente nu op basisniveau A staat. Dit houdt in dat: a. Nog geen digitale aanvragen worden geaccepteerd; b. De gemeente niet beschikt over een softwarepakket voor het monitoren van de workflow. De aanwezigen bij de bijeenkomst willen naar variant 4 (ambitieniveau): 1. Aanvraag: LVO; 2. Behandeling: Ontvangst gegevens uit de LVO in de eigen backoffice, dossiermodule, statusinformatie en publicatie via de LVO; 3. Workflow: digitaal. Aandachtspunten bij de omgevingsvergunning met betrekking tot ICT zijn opgenomen in tabel '08 - projectnummer Pagina 12 van 26

15 Tabel 4. Stand van zaken en noodzakelijke acties om in de toekomst de omgevingsvergunning te kunnen verlenen Nu Actie Toekomst Papieren aanvraag Aansluiten gemeente Drimmelen op de Digitale aanvraag Landelijke Voorziening Omgevingsloket. De gemeente moet er voor zorgen dat zij een aanvraag digitaal kan ontvangen. Afhandeling papieren aanvraag De gemeente Drimmelen wil de vergunning graag digitaal gaan verwerken. Nog bepaald moet worden in welke mate de vergunning Digitale behandeling Bijhouden termijnen door vergunningverleners Publicatie vergunning in plaatselijke krant Vergunning op papier Papieren archief digitaal verwerkt zal worden. De LVO voorziet niet in een Workflowmanagementsysteem. De gemeente Drimmelen zal dit zelf in moeten richten. Vergunningen moeten digitaal worden gepubliceerd. Gemeente Drimmelen heeft gekozen voor publicatie via de LVO. De vergunning moet digitaal verleend worden. Dit kan via een link voor de aanvrager naar de LVO en op papier. De Archiefwet is nog niet aangepast zodat er ook altijd een papieren versie moet worden gearchiveerd. Workflowmanagement Vergunning digitaal publiceren Digitale vergunning Digitaal archiefsysteem (ook nog papier). 6. Aanbevelingen Naar aanleiding van de conclusies uit de interviews, de verschillen tussen de huidige en de toekomstige situatie en het gewenste ambitieniveau zijn de volgende acties geformuleerd. Bovenaan, onder hoge prioriteit (paragraaf 6.1) staan de acties die noodzakelijk zijn om de omgevingsvergunning straks te kunnen verlenen. In paragraaf 6.2 staan acties met een wat minder hoge prioriteit en in paragraaf 6.3 staan acties die handig zijn om te regelen, maar niet direct noodzakelijk zijn. Zonder deze acties kan de omgevingsvergunning ook wel verleend worden. In hoofdstuk 7 is de planning van de hier omschreven acties opgenomen Hoge prioriteit Omgevingsvergunning Eén loket 1. Er wordt nog niet voldaan aan het één loketprincipe voor de verschillende overheidstaken. In een stappenplan wordt vastgelegd wat er nog geregeld moet worden of wat er nog kan worden verbeterd. Ook moet het vooroverleg voor bedrijven en particulieren worden vormgegeven, zie ook dienstverlening. Eén aanvraag 2. Pas van de gemeentelijke verordeningen aan, onder andere: APV, leges, gemeentelijke mandaatregeling. De VNG komt met een voorzet. Aandachtspunt: deelvergunningen in legesverordening financieel onaantrekkelijk maken '08 - projectnummer Pagina 13 van 26

16 Eén vergunning 3. Laat het werkproces voor de omgevingsvergunning (handboeken verlening en controle/handhaving, juridisch omgevingsvergunning) ontwikkelen. Een deel van de procesafspraken die er liggen kunnen worden gebruikt voor de deelprocessen. Door ICTU wordt momenteel het proces voor de omgevingsvergunning in detail in kaart gebracht. In het werkproces worden ook keuzes gemaakt ten aanzien van vergunningen- en accountmanagement. Hierbij wordt rekening gehouden met het type vergunningen (enkelvoudig, meervoudig, eenvoudig, complex). En er moet een antwoord worden gevonden op de vraag welke organisatiestructuur het beste past bij de omgevingsvergunning. N.b. Bij de werkprocessen is het ambitieniveau ten aanzien van klantgerichtheid een belangrijk aspect. Door het vergunningverleningsproces te vereenvoudigen kan de doeltreffendheid worden verhoogd zonder dat de doelmatigheid lager wordt (en niet méér middelen of mensen nodig zijn) terwijl de dienstverlening op een hoger niveau komt. 4. Momenteel zitten in vergunningen soms nog tegenstrijdige regels. Deze tegenstrijdigheden moeten worden op elkaar worden afgestemd. Eén handhaving 5. Laat een nul-meting uitvoeren van de handhavingstaken. De vraag is welke taken wel en welke taken niet voldoen aan de Wabo. De subwerkgroep handhaving stelt vervolgens het implementatieplan handhaving op. Dit implementatieplan is erop gericht om alle niet Waboproof aspecten te verbeteren. Voer het implementatieplan uit Dienstverlening 6. Raadpleeg burgers en bedrijven over wat zij verstaan onder klantgerichtheid. 7. Geef vorm aan het vooroverleg voor particulieren en bedrijven. Laat in detail bepalen hoeveel keer overleg moet plaatsvinden met de aanvrager en tot hoever de ambtenaren mogen meedenken en meewerken. Klantgerichtheid moet hierbij worden afgezet tegen doelmatigheid (met de beschikbare middelen het noodzakelijk werk doen). Uiteindelijk zal de raad een uitspraak moeten doen over wat klachtgerichtheid exact is en hoe hiermee in het vervolg wordt omgegaan. 8. In een apart communicatieplan is beschreven, hoe wordt omgegaan met interne communicatie (vòòr en na 1 januari 2009) in verband met draagvlak en informatieoverdracht aan betrokken medewerkers en externe communicatie in verband met voorlichting aan burgers en bedrijven. Ook participatie en imagoverbetering krijgen een plaats in het communicatieplan. Hierbij kan meer gecommuniceerd worden via internet, terwijl ook de traditionele methoden niet uit het oog moeten worden verloren voor mensen zonder computer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bellen om aanvragers te informeren over de stand van zaken binnen de procedure (taak accountmanager?). Houdt rekening met het verdrag van Arhus (beschikbaarheid gegevens en digitale publicatie) Digitalisering en ICT 9. Via de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) wordt een aanvraag ingediend. Bij de invoering van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 zal het in ieder geval mogelijk moeten zijn de aanvragen digitaal te ontvangen. Zorg voor aansluiting van de gemeente Drimmelen op de Landelijke Voorziening. De LVO kan ingebouwd worden in de gemeentelijke website of hiervan los staan (en via een link worden verbonden). De LVO geeft aan de gemeente door dat er een aanvraag is ingekomen. Het bevoegd gezag moet op deze LVO ook de status (ontwerp-beschikking, beschikking etc.) bekend maken. Bedrijven zijn verplicht hun aanvraag digitaal in te dienen. Burgers mogen kiezen: digitaal of analoog. De gemeente kan een analoge aanvraag van een burger digitaliseren. 10. De gemeente Drimmelen wil straks de vergunningaanvraag digitaal kunnen verwerken. Volg de huidige ontwikkelingen met betrekking tot hardware software voor de registratie van vergunningen, zodat tijdig een keuze kan worden gemaakt en de implementatie van de hardware en de software kan worden geregeld. Over het omgaan met tekeningen, behorend bij een vergunningaanvraag zullen afspraken moeten worden gemaakt. Het kan namelijk niet zo '08 - projectnummer Pagina 14 van 26

17 zijn dat de ene collega de tekening digitaal becommentarieert en een andere collega de tekening plot en daarop aantekeningen maakt. De tekeningen moeten namelijk uiteindelijk in elkaar geschoven worden tot 1 tekening, behorend bij de vergunning. VROM is hier nog mee bezig. 11. Laat de onderdelen op de website over de omgevingsvergunning aanpassen: formulieren, digitale publicatie, productencatalogus (op aangeven van de afdeling communicatie) Middelhoge prioriteit 12. Voor ingekomen aanvragen en termijnbewaking (workflowmanagementsysteem (Wfm)) dient een systeem te worden opgezet. 13. Richt een midoffice in. Binnen de gemeente is bepaald dat 80% van de zaken via de frontoffice afgehandeld moet worden. De midoffice structureert de communicatie tussen de front- en backoffice. De frontoffice zal gegevens moeten halen via de broker en de diverse applicaties. Midoffice (MO) bestaat uit een gegevensmagazijn, een zakenmagazijn en een broker. De frontoffice kan uit deze midoffice de gegevens halen die een aanvrager wil weten. T.z.t. kan deze midoffice online worden gezet zodat de aanvrager zelf de stand van zaken van zijn vergunning kan nagaan. 14. Over de samenwerking met de bestuursorganen (provincie en waterschap) voor vergunningen waarvoor de gemeente geen vergunningverlener is, moeten afspraken worden gemaakt. 15. Laat per tak van vergunningverlening toetsen of de beleidsstukken voldoen of actueel zijn en zo nodig aanpassen en de sneltoetscriteria voor welstand aanpassen, zodat er meer situaties zijn waarin ze bruikbaar zijn. Ook de vrijstellingsmogelijkheden voor de oppervlaktes aan bijgebouwen moeten worden bekeken Lage prioriteit 16. Stel een opleidingsplan op grond van de huidige en noodzakelijke competenties die volgen uit het vergunningenmanagement voor vergunningverleners, handhavers, frontoffice, juridischadministratief medewerkers (als het goed is komt het ministerie van VROM binnenkort met een opleidingenpakket). 17. Laat voor evenementenvergunningen een digitaal aanvraagformulier ontwikkelen, wat beperkter is naarmate het evenement kleinschaliger is. 18. Maak een register voor de omgevingsvergunning m.b.t. monumenten (art. 7.1 en 7.2 van het BOR). 19. Mogelijk kan onderzocht worden of op een andere manier kan worden omgegaan met flexibele werktijden. Bijvoorbeeld door met elkaar een bezettingsgraad af te spreken. 20. Na invoering van de Wabo zullen er wellicht nog veranderingen mogelijk zijn om het vergunningverleningproces beter te laten verlopen. 21. Evalueer de invoering van de Wabo '08 - projectnummer Pagina 15 van 26

18 7. Planning In de onderstaande tabellen zijn de in hoofdstuk 6 geformuleerde acties opgenomen. Hierbij zijn tevens de projectgroepen vermeld en de datum genoemd wanneer resultaat wordt verwacht. Tabel 5. Vereisten om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen Actie Aspect Wie (voorstel) Planning Opmerkingen Resultaat 1. Eén loketprincipe 2. Eén aanvraag Werkgroep 1. Samenwerking en documenten 3. Eén vergunning Werkgroep 2. Werkprocessen en klantgerichtheid Eén handhaving Werkgroep 1. Samenwerking en documenten Werkgroep 3. Handhaving Actielijst: Implementatie: Voorstel: Implementatie: Voorstel: Implementatie: Voorstel: Implementatie: Stappenplan: Implementatie: Vooroverleg vormgeven om te kunnen voldoen aan het één loketprincipe voor de verschillende overheidstaken. Wellicht opsplitsen in bedrijven en particulieren. Pas van de APV, leges, gemeentelijke mandaatregeling aan. De VNG komt met een voorzet. Aandachtspunt: deelvergunningen in legesverordening financieel onaantrekkelijk maken. Laat het werkproces voor de omgevingsvergunning (handboeken verlening en controle/handhaving juridisch omgevingsvergunning) ontwikkelen. Een deel van de procesafspraken die er liggen kunnen worden gebruikt voor de deelprocessen. Door ICTU wordt momenteel het proces voor de omgevingsvergunning in detail in kaart gebracht. In het werkproces worden ook keuzes gemaakt ten aanzien van vergunningen- en accountmanagement. Ook op de vraag welke organisatiestructuur het beste past bij de omgevingsvergunning, zal een antwoord moeten worden gevonden. Tevens is de relatie met dienstverlening van belang; hoe wordt omgegaan met vooroverleg? Zie ook actiepunt 5 en 6. Momenteel zitten in vergunningen soms nog tegenstrijdige regels. Deze tegenstrijdigheden moeten worden op elkaar worden afgestemd. De vraag is welke taken wel en welke taken niet voldoen aan de Wabo. De werkgroep handhaving stelt vervolgens het implementatieplan handhaving op. Dit implementatieplan is erop gericht om alle niet Wabo-proof aspecten te verbeteren. Voldoen aan het één loketprincipe voor alle overheden die een rol hebben bij de omgevingsvergunning en verbeteren van het één loketprincipe Gemeentelijke verordening aangepast aan Wabo Bruikbare werkprocessen met daarin de rol van de accountmanager, een voorstel voor de organisatiestructuur en de mate van digitaal werken. Eén omgevingsvergunning zonder tegenstrijdige eisen. - nulmeting handhaving - stappenplan - implementatie stappenplan '08 - projectnummer Pagina 16 van 26

19 Tabel 6. Te regelen aspecten ten aanzien van dienstverlening Actie Aspect Wie Planning Opmerkingen Resultaat 6. Dienstverlening Werkgroep 4. Voorstel: Raadplegen burgers en bedrijven over klantgerichtheid Advies klantgerichtheid Communicatie 7. Werkgroep 2. Voorstel: Laat in detail bepalen hoeveel keer overleg moet plaatsvinden met de aanvrager Werkprocessen Implementatie: en tot hoever de ambtenaren mogen meedenken en meewerken. en klantgerichtheid Klantgerichtheid moet hierbij worden afgezet tegen doelmatigheid (met de beschikbare middelen het noodzakelijke werk doen). 8. Werkgroep 4. Communicatie Plan: gereed Implementatie: doorlopend In verband met draagvlak en imagoverbetering moet zorgvuldig worden omgegaan met interne communicatie (vóór en na 1 januari 2009) en informatieoverdracht aan betrokken medewerkers en externe communicatie in verband met voorlichting aan burgers en bedrijven. Raadsvoorstel klantgerichtheid in relatie tot doelmatigheid Middels een uitgevoerd communicatieplan, kennis bij medewerkers, burgers en bedrijven over de omgevingsvergunning Tabel 7. Noodzakelijke ICT-maatregelen om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen Actie Aspect Wie Planning Opmerkingen Resultaat 9. LVO Werkgroep 5. Opzet: Via de Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) wordt een aanvraag De gemeente Drimmelen is aangesloten op de Digitalisering en Implementatie: ingediend. Bij de invoering van de omgevingsvergunning per 1 januari 2009 zal Landelijke Voorziening Omgevingsloket. ICT het in ieder geval mogelijk moeten zijn de aanvragen digitaal te ontvangen. 10. Digitaal werken 11. Website Opzet: Implementatie: De gemeente Drimmelen wil straks de vergunningaanvraag digitaal kunnen verwerken. De vraag is in welke mate digitaal gewerkt gaat worden en wat de consequenties zijn. Momenteel is zowel hardware als software sterk in ontwikkeling. De onderdelen op de website over vergunningverlening die straks onder de omgevingsvergunning valt, moeten worden aangepast: formulieren, digitale publicatie, productencatalogus (op aangeven van de afdeling communicatie). Vergunningverleners hebben de beschikking over software noodzakelijk om de omgevingsvergunning te kunnen verlenen. De website van de gemeente Drimmelen is aangepast '08 - projectnummer Pagina 17 van 26

20 Tabel 8. Overige actiepunten met een wat een middelhoge prioriteit Actie Actiepunt Wanneer Resultaat 12. Termijnbewaking Implementatie: Opzet: Voor ingekomen aanvragen en termijnbewaking dient een systeem te worden workflowmanagementsysteem (Wfm) opgezet. 13. Communicatie front- en backoffice 14. Samenwerking andere overheden 15 Actualiteit beleidsstukken 18 Register Monumenten Werkgroep 5. Digitalisering en ICT Voorstel: De midoffice structureert de communicatie tussen de front- en backoffice. Midoffice Implementatie: (MO) bestaat uit een gegevensmagazijn, een zakenmagazijn en een broker. De frontoffice kan uit deze midoffice de gegevens halen die een aanvrager wil weten. T.z.t. kan deze midoffice online worden gezet zodat de aanvrager zelf de stand van zaken van zijn vergunning kan nagaan. Voorstel en implementatie midoffice voor communicatie tussen front- en backoffice Werkgroep 1. Afspraken: Over de samenwerking met de bestuursorganen (provincie en waterschap) voor Afspraken maken met waterschap en Samenwerking en Implementatie: vergunningen waarvoor de gemeente geen vergunningverlener is, moeten afspraken provincie over samenwerking documenten worden gemaakt. Beleid: Laat per tak van vergunningverlening toetsen of de beleidsstukken voldoen of Up to date Bouwbeleid, bruikbare Implementatie: actueel zijn en zo nodig aanpassen en de sneltoetscriteria voor welstand aanpassen, sneltoetscriteria welstand, vrijstellingen zodat er meer situaties zijn waarin ze bruikbaar zijn. Ook de oppervlaktes bijgebouwen, beleid vrijstellingsmogelijkheden voor de oppervlaktes aan bijgebouwen moeten worden milieuvergunning en evenementenbeleid bekeken. Voor Op grond van het BOR is een register voor de omgevingsvergunningen m.b.t. monumenten noodzakelijk Register monumenten Tabel 9. Overige actiepunten met een wat een lage prioriteit 16. Opleidingen Werkgroep 2. Voorstel: Werkprocessen en Implementatie: klantgerichtheid 17. Aanvraagformulier Werkgroep 1. Samenwerking en evenementen documenten 19. Bezettingsgraad Werkgroep 1. Voorstel: Samenwerking en Inwerking: 20. Kwaliteitsverhoging documenten Z.s.m. Werkgroep 2. Uiterlijk: Werkprocessen en 2010 klantgerichtheid Uiterlijk: Evaluatie Nader te bepalen projectgroep Uit het vergunningenmanagementdocument volgt het verschil tussen de huidige en gewenste competenties. Voorstel: Het huidige formulier is voor kleinschalige evenementen niet klantvriendelijk. Implementatie: Wellicht kan hier digitaal een vereenvoudiging worden aangebracht. De frontoffice kan niet altijd iemand van de backoffice bereiken doordat de werktijden bij de gemeenten Drimmelen erg flexibel zijn. Na invoering van de Wabo zullen er wellicht nog veranderingen mogelijk zijn om het vergunningverleningproces beter te laten verlopen. Hierbij willen we antwoord krijgen op de volgende vragen: Hoe is de invoering van de omgevingsvergunning verlopen? wat ging er goed en wat niet goed, zowel procesmatig als inhoudelijk? Hoe zou een vergelijkbaar proces in de toekomst beter kunnen verlopen? Opleidingsplan voor frontoffice, accountmanager, verleners meervoudige, complexe omgevingsvergunning Eenvoudige aanvraag kleinschalige evenementen Voorstel werktijden of bezettingsgraad Controleren uitvoering, signaleren verbeterpunten en actie ondernemen '08 - projectnummer Pagina 18 van 26

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning

Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Overzicht reikwijdte omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, juli 2009 Toestemmingen die opgaan

Nadere informatie

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase

Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Planning fase 2 project omgevingsvergunning; implementatiefase Nr. Omschrijving actiepunten 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 1. Eén loket; afstemming overheidsstaken 2. Eén

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten.

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén loket, één procedure, één vergunning U hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand

Nadere informatie

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.)

I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) Toelichting bij planning project Wabo mei 2009 I 1-loket (De gemeente is het loket voor het geven van informatie en het ontvangen van de aanvragen omgevingsvergunning.) 1. Aansluiting op Omgevingsloket

Nadere informatie

Werken met de omgevings vergunning

Werken met de omgevings vergunning Praktijkwijzer van VNO-NCW/MKB-nederland Werken met de omgevings vergunning Praktische tips en adviezen Werken met de omgevings vergunning Praktische tips en adviezen werken met de omgevings vergunning

Nadere informatie

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN

Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning GEMEENTE DRIMMELEN Verslag interviews in het kader van de omgevingsvergunning Gemeente Drimmelen In opdracht van Gemeente Drimmelen Opgesteld

Nadere informatie

WABO NADER UITGELEGD

WABO NADER UITGELEGD WABO NADER UITGELEGD LEESWIJZER In de voorliggende notitie van de provincie Fryslân worden de belangrijkste begrippen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in jip-en-janneketaal beschreven.

Nadere informatie

Eén integrale vergunning voor fysieke projecten Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning

Eén integrale vergunning voor fysieke projecten Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten Wat u als bedrijf moet weten De Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning U hebt een onderneming en u wilt een bedrijfspand bouwen of uitbreiden. Dan heeft

Nadere informatie

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.

Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland. Aan dhr. J. Brander Skoalleane 27 9247 CS URETERP Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 11 december 2015 15-0348/cor Z1442943 Alexander van der Veen D 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen

K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE. Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen Aan K. Kingma Mr. De Jongwei 42 9219 VN DE TIKE Drachten, Kenmerk Zaaknummer Behandeld door 15 september 2015 14-0642/cor Z1170214 Alexander van der Veen D1465184 0512 581234 al.van.der.veen@smallingerland.nl

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo);

Aan de aanvraag hebben wij de volgende activiteit toegevoegd: - Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo); Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. t.a.v. mevrouw C.N.M. Toussaint Postbus 764 3300 AT DORDRECHT uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1344385 datum onderwerp ontwerpbeschikking omgevingsvergunning

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht

Wet Artikel Bevoegdheid m/mg Voorwaarden/ A E V B opmerkingen 1 Algemene wet bestuursrecht Wijzigingvoorstel Omgevingsdienst Veluwe IJssel andaat- en machtigingsregister Omgevingsdienst Veluwe IJssel Behorende bij het andaatbesluit Omgevingsdienst Veluwe IJssel gemeente Brummen 2014 Wet Artikel

Nadere informatie

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9.

Buitenplanse afwijking (tevens sprake van bouw of aanlegactiviteit) 8.500,00 Bouwactiviteiten 1.265,00 Welstandstoets 75,00 Totaal 9. Waterschap Brabantse Delta t.a.v. de heer L.M.J. Vogels Postbus 5520 4801 DZ BREDA Raamsdonksveer, Ons kenmerk : HZ_WABO20130543 Bijlage(n) : div Uw brief : 19 december 2013 Uw kenmerk : OLO dossiernummer

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 30 mei 2012 van Grinie B.V., Broek 1C, 5446 PS Wanroij

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Juridische handreiking vergunningprocessen Wabo

Juridische handreiking vergunningprocessen Wabo Juridische handreiking vergunningprocessen Wabo Inhoudsopgave Bladzijde Schema hoofdproces reguliere procedure 3 Schema hoofdproces uitgebreide procedure 4 Onderdeel 1 Indiening aanvraag 5 Onderdeel 2A

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

verseonnr 152489 tarief 2016

verseonnr 152489 tarief 2016 verseonnr 152489 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 2.1.1.1

Nadere informatie

De omgevingsvergunning in de praktijk

De omgevingsvergunning in de praktijk De omgevingsvergunning in de praktijk VAB Verdiepingsbijeenkomst ROM 3 november 2011 Rob Aagten - Specialist ROM - LTO Noord Advies Inhoud Wabo algemeen Aanvraag en Procedure Concreet voorbeeld - Omgevingsvergunning

Nadere informatie

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING

ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING ONTWERP BESCHIKKING OMGEVINGS(DEEL-)VERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 17 juni 2015; dossiernummer : WB20150279; van : Vastgoedbedrijf Gemeente Zoetermeer,

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00

Leges: bouwactiviteiten : 6.291,00 buitenplanse afwijking (bouw/aanleg) Wabo art 2.12 lid 1 onder a 3o : 4.917,00 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2014-0257 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : Twan Kusters Holding B.V. vertegenwoordigd

Nadere informatie

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen

Postadres Bezoekadres Besluit Overwegingen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Tav: dhr. J. Schaminee Bevelandseweg 1 1703 AZ Heerhugowaard Postadres Postbus 200 1790 AE Den Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT Den Burg T 14 0222 F 0222

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : WF Recycling Aangevraagde activiteiten : Beperken capaciteit opslag gevaarlijke afvalstoffen Locatie : Bedrijvenweg 47

Nadere informatie

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING

CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING CONCEPT-OMGEVINGSVERGUNNING Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen heeft op 10 november 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een bouwwerk

Nadere informatie

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 19 maart 2012 13 2012/14 n.v.t. wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen

Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Ontwerp-omgevingsvergunning Eekhoornstraat 11 te Donderen Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een woning op het perceel Eekhoornstraat

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20130319 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van mevrouw J.H. Obbink - Tenkink,

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

Model voor het bepalen van de hoogte van de leges omgevingsvergunning

Model voor het bepalen van de hoogte van de leges omgevingsvergunning Model voor het bepalen van de hoogte van de leges omgevingsvergunning Model voor het bepalen van de hoogte van de leges omgevingsvergunning december 2006 COLOFON Samenstelling Bert Jan Smallenbroek Wim

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 17 april 2013 van de heer A.W.A. Bongers, Sint

Nadere informatie

Met inwerkingtreding van de Wabo kan worden volstaan met één omgevingsvergunning.

Met inwerkingtreding van de Wabo kan worden volstaan met één omgevingsvergunning. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Naar verwachting zal op 1 oktober 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking treden. Doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 27 oktober 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een opslagruimte. De aanvraag gaat over Veluwstraat 36 in Ewijk

Nadere informatie

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013

Plan van aanpak. Onderzoek handhavingsbeleid. 22 januari 2013 Plan van aanpak Onderzoek handhavingsbeleid 22 januari 2013 Rekenkamer Maastricht Samenstelling: Mevrouw dr. Klaartje Peters (voorzitter) De heer drs. Ton A.M.J. Dreuw RC De heer drs. Jan-Willem A. van

Nadere informatie

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit

2011 2010 Bouwactiviteit van tijdelijke aard Aanlegactiviteiten Planologisch strijdig gebruik waarbij al dan niet sprake is van een bouwactiviteit Overzicht legeskosten meest voorkomende aanvragen omgevingsvergunning (let op: Alle tarieven omgevingsvergunning vindt u in titel 2 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening) 2011 2010 Vooroverleg/beoordeling

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) De bouwvergunning, de aanlegvergunning, de sloopvergunning, de milieuvergunning, het projectbesluit, de ontheffing van het bestemmingsplan, de monumentenvergunning,

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015

Administratievelastenmeting. Provincie Gelderland 2010-2014. Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Administratievelastenmeting Provincie Gelderland 2010-2014 Michel Bloemheuvel, Rob Blank en Stefan Prij 20 mei 2015 Inhoudsopgave Achtergrond Werkwijze en productselectie Administratievelastenontwikkeling

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker,

Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT. Geachte heer Strijker, Tuincentrum Strijker T.a.v. de heer B. Strijker Krakeel 26 a 7914 TJ NOORDSCHESCHUT DATUM 16 april 2012 ONDERWERP Omgevingsvergunning HZ_WABO 2011/0544 ONS NUMMER Geachte heer Strijker, Op 24 oktober 2011

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 514989 1. Inleiding Op 15 juli 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het tijdelijk plaatsen klaslokaalcabines bij de Rehobothschool, voor

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Echelpoelweg, gemeente Weerselo sectie P nr. 2012 en 1836 Zaaknummer: : 14.16391 OLO nummer: : 1526543 Documentnummer : U15.002356 Burgemeester en wethouders van Dinkelland

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo.

BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. BESLUIT OP BEZWAAR tegen het verlenen van een reguliere bouwvergunning voor het bouwen van 10 woningen aan de Kooweide (Schollenkamp) in Borculo. Nummer : BA 2009435 Verzonden : BESLUIT Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Concept Communicatieplan De Omgevingsvergunning

Concept Communicatieplan De Omgevingsvergunning Concept Communicatieplan en pagina 1 van 15 Concept Communicatieplan De Versie : 4 Datum : 26 mei 2008 Samengesteld door : C.M.J. Vermeulen Concept Communicatieplan en pagina 2 van 15 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015

Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Datum 1601167 V2014/685 26 november 2015 De heer J.J.M. Zuijdervliet Cassiopeiadreef 16 2401 HK ALPHEN AAN DEN RIJN Stadhuisplein 1 Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn Telefoon: 14 0172 E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl Website: www.alphenaandenrijn.nl

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

(ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) (ontwerpbesluit)omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) nummer OM 20140196 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk; gezien het verzoek van Ten Damme Meddo B.V., gevestigd

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo; PROJECTBESLUIT GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk GO/ 20081333 behandeld door mevrouw J. Koppers-Kusters doorkiesnummer 077-3596494 emailadres j.kusters@venlo.nl besluit d.d. 20 december 2010 verzonden d.d.

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening in Leiden

Ruimtelijke ordening in Leiden Ruimtelijke ordening in Leiden Presentatie 25 mei 2009 KvK Leiden 2 Programma 1. Wet Ruimtelijke Ordening 2. Structuurvisie Leiden 3. Actualiteit bestemmingsplannen in Leiden 4. Hoe komt een bestemmingsplan

Nadere informatie

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht

Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Tabel Risicomatrix gemeente Papendrecht Thema Fysiek Kwaliteit Finec Natuur Volksgezondheid Imago Totale gemiddelde Kans Risico Verkeer 2,6 2,6 2,5 2,1 2,2 2,9 2,5 3 7,5 Milieuvergunning (w.o. risicovolle

Nadere informatie

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder

Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder 150714-44-RUI-01 Raadsvoorstel start MER procedure Spinder_crdv 1 Raadsvoorstel Start m.e.r.-procedure windpark Spinder Aanleiding Stichting MOED heeft een verzoek om herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Voorwoord Wethouder Petra van Hartskamp

Voorwoord Wethouder Petra van Hartskamp WABO Omgevingsvergunningskrant Huizen 2010 De omgevingsvergunning Makkelijker en sneller 2 4 5 6 De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Interview met Wietske Boer Bouwen: vergunningvrij of omgevingsvergunning

Nadere informatie

Gewaamierkte documenten

Gewaamierkte documenten Ons kenmerk- 2014/140140 gemeente Zaanstad Omgevingsvergunningen Gemeente Zaanstad De heer R. van Zonneveld Postbus 2000 1500 GA ZAANDAM Stadhuisplein 100 1506 MZ Zaandam Postbus 2000 1500 GA Zaandam Telefoon

Nadere informatie

GEMEENTE VEGHEL. Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit. Nummer: BV20100065/290 7232

GEMEENTE VEGHEL. Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit. Nummer: BV20100065/290 7232 GEMEENTE VEGHEL Beschikking reguliere Bouwvergunning inclusief projectbesluit Nummer: BV20100065/290 7232 Aanvraag en procedure Op 17 juni 2010 is een aanvraag ontvangen van Alphons Coolen Ontwikkeling

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Werken met de Wabo: de praktijk van de omgevingsvergunning

Werken met de Wabo: de praktijk van de omgevingsvergunning Werken met de Wabo: de praktijk van de omgevingsvergunning Programma 18.00 uur 18.30 uur Ontvangst Opening en inleiding De Wabo: evolutie of revolutie? Ferry Koopmans 19.00 uur Projectrealisatie: kansen

Nadere informatie

Toelichting op de Coördinatieverordening

Toelichting op de Coördinatieverordening Toelichting op de Coördinatieverordening Hoofdstuk 1: Algemene toelichting 1. Coördinatieregeling ex artikel 3.30 Wro Afdeling 3.6 Wro bevat verschillende coördinatieregelingen voor Rijk, provincie en

Nadere informatie

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan

Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Zaaknummer: 253498 Het bouwen van een erfafscheiding in afwijking van het bestemmingsplan Collegevoorstel Inleiding Op 23 april 2011 is er een aanvraag om omgevingsvergunning ingekomen voor het bouwen

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x 2 juni 2010 010 284 8653 onderwerp x X behandeld door/e-mail x lichte bouwvergunning (20100137) nieuw kozijn kopgevel Constantijn Huygensstr 41

Nadere informatie

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV

DEFINITIEVE VERGUNNING. EEW Energy from Waste Delfzijl BV DEFINITIEVE VERGUNNING verleend aan EEW Energy from Waste Delfzijl BV ten behoeve van de activiteit het wijzigen van de verwerkingscapaciteit (locatie: Oosterhorn 38, 9936 HD te Farmsum) Groningen, 17

Nadere informatie

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning)

Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Formulier t.b.v. principeverzoek of bestemmingsplan herziening (let op dit betreft geen aanvraag om omgevingsvergunning) Wat dient u in: (verplicht in te vullen) Voorlopig advies inzake: Principeverzoek:

Nadere informatie

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015

OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 OPENBARE BEKENDMAKINGEN WEEK 25-2015 INGEKOMEN AANVRAGEN Omgevingsvergunning (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1) Locatie Omschrijving Activiteit Datum ontvangst Dossiernummer Dr.H.Mollerstraat

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747

datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 datum x kenmerk x uw kenmerk/brief van x doorkiesnummer x R41/ 010 284 8747 onderwerp x X behandeld door/e-mail x bouwvergunning (nummer 20090060) tijdelijk plaatsen Romneyloods voor 3 jaar Groenedijk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Rijnstraat 8 Postbus 30941 2500 GX Den Haag www.vrom.nl Betreft Beantwoording

Nadere informatie

K E N N I S G E V I N G

K E N N I S G E V I N G K E N N I S G E V I N G Ontwerp- omgevingsvergunning De Vriesstraat 24. Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven maakt op grond van artikel 3.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello.

Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Burgemeester en wethouders van Voorst maken het volgende bekend: Omgevingsvergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Meermuidenseweg 7 in Twello. Met ingang van 25 juli 2013 ligt met de bijbehorende

Nadere informatie

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268

UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 UITGEBREIDE OMGEVINGSVERGUNNING 2013.0268 Burgemeester en wethouders hebben op 20 februari 2014 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. De aanvraag gaat over het verbouwen van winkelruimten tot appartementen

Nadere informatie