Jaarrekening Datum: 27 mei Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

2 INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de programmarekening 1. Burger en bestuur Veiligheid en regels Wonen en werken Leefomgeving Maatschappelijke ontwikkeling Werk, inkomen en zorg 38 Algemene Dekkingsmiddelen / Onvoorzien 40 Overzicht incidentele baten en lasten 45 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) 50 Vaststelling door raad 52 Controleverklaring 54 Bijlagen: Overzicht van baten en lasten per kostencategorie 59 Staat van personele sterkte en personeelslasten 60 Analyse begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid 61 Kredietenoverzicht Staat van Reserves (incl. toelichting) 95 Staat van Voorzieningen (incl. toelichting) 105 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 107 Staat van uitzettingen 108 Staat van gegarandeerde geldleningen 110 Overzichten grondcomplexen 111 Specificatie Algemene Uitkering Gemeentefonds 112 Bijlage Single Information, Single Audit (SiSa) 114 Bijlage Investeren Met Gemeenten (IMG) 117 Bijlage verantwoording bodemsanering 118

3 Inleiding 1

4 Algemeen Hierbij treft u, conform het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet, de Jaarrekening 2013 van de gemeente Hof van Twente aan. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken 2013 worden gepresenteerd in een tweetal afzonderlijke documenten; jaarverslag en jaarrekening en bevatten de verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de financiële gevolgen van dit beleid. In deze inleiding zullen wij nader ingaan op de verklaring van het jaarrekeningresultaat (inclusief een beknopte analyse) en een voorstel doen tot bestemming van het jaarrekeningresultaat. Verklaring jaarrekeningresultaat De programmarekening 2013 laat na tussentijdse bestemming een batig saldo zien van Dit saldo is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x 1.000,) Saldo programma s ` Nadeel Saldo algemene dekkingsmiddelen Voordeel Tussentijds resultaat 457 Nadeel Tussentijdse mutaties van reserves via Raadsbesluiten (resultaatbestemmingen): Af: Toevoegingen aan reserves Bij: Onttrekkingen uit reserves Voordeel Resultaat na tussentijdse resultaatbestemming Voordeel De belangrijkste verklaringen voor het batig jaarrekeningresultaat zijn: De niet bestede budgetten 2013 bedragen en zullen worden overgeheveld naar Hieronder is een overzicht van deze budgetten opgenomen waarmee de gemeenteraad (conform de vastgestelde regeling budgetoverheveling ) reeds bij raadsbesluit van 18 februari 2014 heeft ingestemd. Progr Overzicht budgetoverheveling Bedrag 1 Budget plaatsingsadviescommissie Aanschaffingen volgens tractieplan Subsidie gemeentelijke monumenten Onderzoek verzelfstandiging markten Uitvoering economisch actieplan Klein onderhoud elementverhardingen Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West Beleidsplan Openbare Verlichting Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) Investeringssubsidie Budget kosten de Kanteling Totaal

5 Het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing is, naast de vigerende afspraken, met de provincie overeengekomen. Voor cofinanciering voor deze plattelandsvernieuwing zijn voor een bedrag van al verplichtingen aangegaan. In 2014 zal hiervoor een nader raadsvoorstel worden gedaan om dit bedrag, dat via resultaatbestemming ten gunste van de algemene reserve komt, beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve Algemene uitkering is hoger uitgevallen. Dit betreft de effecten uit de september en december circulaire en zijn voor het overgrote deel het gevolg van volume ontwikkelingen 2012 en Budgetten bijstandverlening. De doeluitkering van het Rijk is tussentijds verhoogd vanwege de landelijke toename van het aantal bijstandsuitkeringen (naijleffect). Doordat het aantal uitkeringen in Hof van Twente minder hard is gestegen dan het landelijk verwachte gemiddelde is dit overschot ontstaan Het restant is een saldo van voor en nadelen binnen de programma s. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening Batig jaarrekeningresultaat Bestemming jaarrekeningresultaat 2013 Voorgesteld wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen en het batig rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op Gelet op het voorgaande stellen wij voor om van het rekeningresultaat 2013: Het subsidiebedrag van binnenstedelijke vernieuwing toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (conform besluitvorming ); De niet bestede budgetten 2013 (budgetoverhevelingen ) ad beschikbaar te stellen De gelden betreffende het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing ad beschikbaar te stellen; Het restant van het rekeningresultaat van toe te voegen aan de algemene reserve. Kaderbrief 2015 Bij de kaderbrief 2015 zal een aantal voorstellen worden gedaan met betrekking tot niet ingezette gelden 2013 voor een totaalbedrag van , dit betreffen: Stelpost Centra Jeugd en Gezin (CJG), toevoegen aan functionele post Stelposten invoeringsgelden transities Awbz en Jeugdzorg 2013 storten in reserve transities Het voordeel op de personele en personeel gerelateerde kosten storten in egalisatiereserve frictiekosten Reorganisatie

6 Balans 4

7 Activa (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële vaste activa 2 4 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 Overige langlopende leningen Overige uitzettingen Bijdrage aan activa in eigendom van derden VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL VASTE ACTIVA Voorraden Grond en hulpstoffen: gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen grond en hulpstoffen Onderhanden werk: gronden die in exploitatie zijn genomen Gereed produkt en handelsgoederen 3 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen/termijndeposito's Rekeningcourant verhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen Liquide Middelen Kassaldi Bank en girosaldi (positief) Overlopende activa Van Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL GENERAAL

8 Passiva (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve Reserve Grondexploitatie Bestemmingsreserves Resultaat nà bestemming Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een spec. bestedingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: pensioenfondsen en verzek.instellingen binnenlandse banken en overige financiele instellingen Waarborgsommen 2 1 TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar Schulden Kas, bank en girosaldi (negatief) Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse Overheid Overige Vooruitontvangen bedragen Overige nog te betalen en overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL GENERAAL Gewaarborgde geldleningen:

9 Programmarekening

10 Programmarekening 2013 Programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Subtotaal programma's: (bedragen x 1.000) Primitieve Begroting Rekening begroting na wijziging 2013: 2013: 2013: Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige alg. dekkingsmiddelen Subtotaal alg. dekkingsmidd.: Onvoorzien Resultaat voor bestemming: Resultaatbestemming: Ten gunste/laste van programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Ten gunste/laste van Alg. dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo comp. BTW en uitk. BCF Overige alg. dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Subtotaal resultaatbestemming: Resultaat na bestemming:

11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

12 INLEIDING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) daarvoor geeft. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van een meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. 10

13 BALANS De balans vormt een vast onderdeel van de jaarrekening. De balans is vooral van betekenis omdat zij, te samen met de toelichting daarop, op systematische wijze informatie verschaft over de samenstelling van de bezittingen, het vermogen en de schulden aan het eind van het dienstjaar en over de ontwikkelingen daarvan. De balans vormt daarmee het sluitstuk van de financiële administratie. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht tenzij vast staat dat de investering doorgaat. In dat geval wordt een voorbereidingskrediet gevraagd en worden deze kosten als onderdeel aan de toekomstige investering toegevoegd. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingprijs (artikel 61, lid 1 BBV). Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de Nota investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Leningen aan woningbouwcorporaties en overige langlopende geldleningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Deze bijdragen worden alleen geactiveerd als deze bijdrage kan worden teruggevorderd als deze derde in gebreke blijft. 11

14 Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige grond en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie en beheerskosten. Tussentijds gerealiseerde resultaten worden als zodanig afzonderlijk gepresenteerd bij de toelichting op de programmarekening. Deze werkwijze is conform de nota Winstneming bij Grondexploitaties die door de raad is vastgesteld in Er wordt een voorziening gevormd voor grondexploitatieplannen die naar verwachting verliesgevend zullen gaan sluiten. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit verrekenprijzen van grond en hulpstoffen en de loon en machinekosten die aan vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Bijstandsvorderingen Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (W.W.B.) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Dit heeft grote consequenties voor de waardering van de bijstandsvorderingen in onze balans. De omstandigheid dat de eventuele baten uit verhaal en terugvordering in het verleden grotendeels toekwamen aan het Rijk (75%) heeft ertoe geleid, dat in onze balans de bijstandsvorderingen per saldo op nihil werden gewaardeerd. De inbaarheid van dit soort vorderingen werd zodanig twijfelachtig geacht, dat er voorzichtigheidshalve maar beter voor 100% voorzien kon worden. Onder de Niet uit de balans blijkende vorderingen/bezittingen werd e.e.a. dan nader toegelicht. Met de invoering van de W.W.B. is tevens de rijksaanspraak op onze bijstandsvorderingen komen te vervallen. Dit heeft echter als consequentie dat onze bijstandsvorderingen nu reëel gewaardeerd worden. De twijfelachtigheid blijft bestaan. Dus is er alle reden om een voorziening voor dubieuze debiteuren te treffen. Vooralsnog hebben wij onze waardering, evenals vorig jaar, vastgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten: de vorderingen uit verstrekte krediethypotheken worden gewaardeerd tegen 100% van de nominale waarde; de overige bijstandsvorderingen worden gewaardeerd tegen 20% van de nominale waarde. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 12

15 Vaste Passiva Eigen Vermogen De reserves zijn onderverdeeld in de algemene reserve, reserve grondexploitatie en bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva omvatten de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Borg en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. De baten en lasten waartussen een oorzakelijk verband bestaat, worden in principe in hetzelfde jaar verantwoord. Kosten die hun oorsprong vinden in de bedrijfsvoering van het betreffende jaar (of daarvoor) worden ook in de jaarrekening verwerkt. Winsten in bouwgrondexploitaties worden pas genomen na realisatie van verkoop van (delen van) de gronden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate verantwoord op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld. In de toelichting op de programma s worden minimaal de overschrijdingen op productniveau groter dan tussen de begrote en werkelijke directe baten en lasten afzonderlijk geanalyseerd. Resultaatbestemming Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven. 13

16 Toelichting op de balans 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS In deze toelichtingen zijn conform de BBV diverse verloopoverzichten opgenomen van de verschillende balansrubrieken. ACTIVA 1 VASTE ACTIVA Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. De regels met betrekking tot activering (wat mag nog geactiveerd worden en wat moet worden geactiveerd) en waardering (wanneer mag een onttrekking aan een reserve of een bijdrage van derden rechtstreeks in mindering worden gebracht op de boekwaarde) zijn vastgelegd in de BBV en in de raad vastgesteld Nota afschrijvingsbeleid. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. * De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: gronden en terreinen nvt woonruimten en bedrijfsgebouwen jaar grond, weg en waterbouwkundige werken jaar vervoermiddelen machines, apparaten en installaties 7 15 jaar overige materiële vaste activa 5 20 jaar 1.1 Vaste (im)materiële activa De vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: a. Immateriële vaste activa b. Investeringen met een economisch nut c. Gronden uitgegeven in erfpacht d. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut a. immateriële vaste activa: De investeringen in immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste acitva Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in kosten van onderzoek weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. * Masterplan met uitv. Progr. Centrum Goor

18 b. De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 1 Bedrijfsgebouwen * Renovatie brandweerkazerne Goor * Noodlokalen de Zwaluw * Verplaatsing/nieuwbouw sporthal D'heim * Voorbereidingskrediet II zwembad Markelo Goor * Uitvoeringskrediet zwembad de vijf Heuvels Markelo * Aanpassingen binnenklimaat gemeentehuis Grond, weg en waterbouwkundige Werken: * Revitalisering industrieterrein haven Markelo * Rioolvervanging en afkoppeling Reigerstraat Delden * Afkoppeling Schneiderbos / rioolvervanging Berken Delden * Riolering Industrieterrein Haven Markelo * Aanpak wateroverlast Sportlaan en omgeving Delden * Renovatie rioolgemalen * Renovatie elektromechanische rioolobjecten * Bretelerweg/Diepenheimseweg Hengevelde * Vervanging riolering Markeloseweg Goor * Bijdrage riolering herstructurering 't Gijmink Overige materiële vaste activa * I&A plan; terminalservers en citrix * I&A plan; vervanging switches c. Gronden uitgegeven in erfpacht: De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden heeft betrekking op: * de in erfpacht uitgegeven grond aan het Aparthotel ten behoeve van een golfbaan in Delden d. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwk. werken Overige materiële vaste activa

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31

Hoofdstuk 6 Toelichting op de niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen... 31 JAARSTUKKEN 2013 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2013... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2013... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling...

Nadere informatie

Jaarstukken 2014 Jaarrekening Voorwoord De jaarstukken 2014 bestaan uit een tweetal boekwerken: Deel 1: het Jaarverslag Deel 2: de Jaarrekening Voor u ligt de jaarrekening 2014. Dit onderdeel bevat de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Pagina:

INHOUDSOPGAVE Pagina: JAARREKENING 2012 2 INHOUDSOPGAVE Pagina: Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Jaarrekening Hoofdstuk 2 Balans en Programmarekening 2012... 6 Hoofdstuk 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling... 10 Hoofdstuk

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.

V voorwoord 3. K Kerngegevens 5. 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1. Jaarverslag 2010 INHOUDSOPGAVE V voorwoord 3 K Kerngegevens 5 I 1 Inleiding 9 1.1 Verantwoording 9 1.2 Richtlijnen voor het opstellen van de jaarrekening 9 1.3 Leeswijzer 9 2 Ontwikkelingen in 2010 13

Nadere informatie

Nota activabeleid 2014

Nota activabeleid 2014 Nota activabeleid 2014 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 4 2 Inleiding 6 2.1 Leeswijzer 7 3 Activering van activa 8 3.1 Materiële vaste activa 8 3.1.1 Investeringen met een economisch nut 8 3.1.2 Investeringen

Nadere informatie

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en de rekenkamercommissie.

Beide documenten worden beschikbaar gesteld aan de gemeenteraad en de rekenkamercommissie. Jaarrekening 2012 +&"), 01("), 23 $$"),*' $5A,",#/)#2?* ")),#/4"!"#,#/$ )"-"!),#/+ 789: $&)#"+$$%$; +-"J,*' +$-"J,*', (")#),!"#("B,##*,C)"-"),*'

Nadere informatie

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72

In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer: (030) 634 58 72 VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: jaarrekening en jaarverslag 2009 Nummer: 278697 In D&H: 20-04-2010 Steller: H. van der Moolen In Cie: Rekeningcommissie 10-05-2010 Telefoonnummer:

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2014

Nota reserves en voorzieningen 2014 Nota reserves en voorzieningen 2014 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Wet- en regelgeving en definities 3. Functies van reserves en voorzieningen 4. Vorming en besteding van reserves en voorzieningen 5. Rentetoevoeging

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 14 december 2011 Aanbiedingsbrief Aan de raad. nr. 11it00886 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 11Rb061 inzake Nota Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld.

Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld. 1. SAMENVATTING RESULTAAT... 3 1.1 BALANS EN RESULTAATREKENING... 3 1.2 FINANCIËLE SAMENVATTING... 5 1.2.1 SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN PER PROGRAMMA... 5 1.2.2 RESULTAAT GRONDBEDRIJF... 7 2. FINANCIËLE

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

JAARSTUKKEN 2013. Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen JAARSTUKKEN Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Definitieve versie dd 31 maart 2014 VOORWOORD Noaberkracht Dinkelland Tubbergen werkt gewoon beter Graag presenteer ik u de jaarstukken van

Nadere informatie

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland

Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Programmabegroting 2015 Recreatieschap Midden-Delfland Opgesteld door : G.Z-H Datum : Mei 2014 Documentnummer : PZH 2014-467777628 Inhoudsopgave 1. BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 4 2. LEESWIJZER... 4 3.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN

RAAD MET RESERVES. Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN RAAD MET RESERVES Onderzoek naar Reserves en Voorzieningen REKENKAMERCOMMISSIE HEERENVEEN Colofon De rekenkamercommissie van Heerenveen bestaat uit twee raadsleden en drie externe leden en wordt ondersteund

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

Postbus 20 1530AA WORMER

Postbus 20 1530AA WORMER .OOSTZAAN WORML Een OVER-gemeenti lijke sami Teriwerking tlissen Oostzaan en Woimertand [ «fc^^ ^^a - 13 MEI 2015 Gemeente Oosb:aan Datum Uw BSN Uw brief van Uw kenmerk Ons nummer Behandeld door 11 mei

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1

Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam. bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 Jaarrekening 2005 Dit is een publicatie van de Gemeente Amsterdam Directie Concern Financiën Postbus 202 1000 AE Amsterdam bezoekadres: Stadhuis Amstel 1 telefoon: 020-5522469 internet: www.amsterdam.nl

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening

Jaarverslag en Jaarrekening Jaarverslag en Jaarrekening 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. Deel 1: Jaarverslag 2010 1. Bericht van het dagelijks bestuur 4 2. Directieverslag en programmaverantwoording 2.1 Inleiding 5 2.2 Wsw en WWB 6 3. Financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.

Jaarverslag 2008. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe. Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Datum 12 mei 2009 Opgemaakt door Financiële en Economische Zaken Inhoudsopgave

Nadere informatie

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties

Accountantsverslag 2014. Op naar de decentralisaties www.pwc.nl Accountantsverslag 2014 Op naar de decentralisaties Accountantsverslag 2014 voor Gemeente Waalwijk 28 mei 2015 Gemeente Waalwijk T.a.v. de gemeenteraad Postbus 10150 5240 GB Waalwijk 28 mei

Nadere informatie

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012

GEMEENTE BEEMSTER JAARSTUKKEN 2012 Provincie Noord-Holland GEMEENTE BEEMSTER Inhoudsopgave JAARSTUKKEN 2012 Jaarverslag Algemeen - Voorwoord - Resultaat - Renteresultaat - Vermogenspositie - Reserves - Voorzieningen - Eigen vermogen Programmaverantwoording

Nadere informatie

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND

RECREATIE - NATUURLIJK - WEST-FRIESLAND Datum : 15-4-15 Verzonden : 15-4-15 Uw brief van : Uw kenmerk : Ons kenmerk : Aan de gemeenteraadsleden van de Westfriese gemeenten Inlichtingen bij : De heer K. Schoenaker Doorkiesnummer : 0228-565760

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening

JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening JAARSTUKKEN 2013 Jaarverslag & jaarrekening Inhoudsopgave jaarstukken 2013 Aanbieding jaarstukken 2013 1 Deel 1 Jaarverslag 3 I Strategie en bestuur 7 II Financiële positie 11 Deel 2 - Programmaverantwoording

Nadere informatie

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114

Aanbieding... 3. Jaarverslag... 5. Jaarrekening... 83. Bijlagen...101. Vaststelling...114 Aanbieding... 3 Jaarverslag... 5 1. Algemene beschouwingen... 7 2. Paragraaf lokale heffingen... 11 3. Paragraaf weerstandsvermogen incl. risicoparagraaf... 12 4. Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen...

Nadere informatie

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven

Eindhoven ambitieus vooruit. Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven Eindhoven ambitieus vooruit Rapport van bevindingen 2010 voor gemeente Eindhoven 27 april 2011 Aan de raad van de gemeente Eindhoven Stadhuisplein 10 5611 EM Eindhoven 27 april 2011 Referentie: 30322968/GK/e0207936/zm

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie