Jaarrekening Datum: 27 mei Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

2 INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de programmarekening 1. Burger en bestuur Veiligheid en regels Wonen en werken Leefomgeving Maatschappelijke ontwikkeling Werk, inkomen en zorg 38 Algemene Dekkingsmiddelen / Onvoorzien 40 Overzicht incidentele baten en lasten 45 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) 50 Vaststelling door raad 52 Controleverklaring 54 Bijlagen: Overzicht van baten en lasten per kostencategorie 59 Staat van personele sterkte en personeelslasten 60 Analyse begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid 61 Kredietenoverzicht Staat van Reserves (incl. toelichting) 95 Staat van Voorzieningen (incl. toelichting) 105 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 107 Staat van uitzettingen 108 Staat van gegarandeerde geldleningen 110 Overzichten grondcomplexen 111 Specificatie Algemene Uitkering Gemeentefonds 112 Bijlage Single Information, Single Audit (SiSa) 114 Bijlage Investeren Met Gemeenten (IMG) 117 Bijlage verantwoording bodemsanering 118

3 Inleiding 1

4 Algemeen Hierbij treft u, conform het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet, de Jaarrekening 2013 van de gemeente Hof van Twente aan. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken 2013 worden gepresenteerd in een tweetal afzonderlijke documenten; jaarverslag en jaarrekening en bevatten de verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de financiële gevolgen van dit beleid. In deze inleiding zullen wij nader ingaan op de verklaring van het jaarrekeningresultaat (inclusief een beknopte analyse) en een voorstel doen tot bestemming van het jaarrekeningresultaat. Verklaring jaarrekeningresultaat De programmarekening 2013 laat na tussentijdse bestemming een batig saldo zien van Dit saldo is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x 1.000,) Saldo programma s ` Nadeel Saldo algemene dekkingsmiddelen Voordeel Tussentijds resultaat 457 Nadeel Tussentijdse mutaties van reserves via Raadsbesluiten (resultaatbestemmingen): Af: Toevoegingen aan reserves Bij: Onttrekkingen uit reserves Voordeel Resultaat na tussentijdse resultaatbestemming Voordeel De belangrijkste verklaringen voor het batig jaarrekeningresultaat zijn: De niet bestede budgetten 2013 bedragen en zullen worden overgeheveld naar Hieronder is een overzicht van deze budgetten opgenomen waarmee de gemeenteraad (conform de vastgestelde regeling budgetoverheveling ) reeds bij raadsbesluit van 18 februari 2014 heeft ingestemd. Progr Overzicht budgetoverheveling Bedrag 1 Budget plaatsingsadviescommissie Aanschaffingen volgens tractieplan Subsidie gemeentelijke monumenten Onderzoek verzelfstandiging markten Uitvoering economisch actieplan Klein onderhoud elementverhardingen Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West Beleidsplan Openbare Verlichting Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) Investeringssubsidie Budget kosten de Kanteling Totaal

5 Het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing is, naast de vigerende afspraken, met de provincie overeengekomen. Voor cofinanciering voor deze plattelandsvernieuwing zijn voor een bedrag van al verplichtingen aangegaan. In 2014 zal hiervoor een nader raadsvoorstel worden gedaan om dit bedrag, dat via resultaatbestemming ten gunste van de algemene reserve komt, beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve Algemene uitkering is hoger uitgevallen. Dit betreft de effecten uit de september en december circulaire en zijn voor het overgrote deel het gevolg van volume ontwikkelingen 2012 en Budgetten bijstandverlening. De doeluitkering van het Rijk is tussentijds verhoogd vanwege de landelijke toename van het aantal bijstandsuitkeringen (naijleffect). Doordat het aantal uitkeringen in Hof van Twente minder hard is gestegen dan het landelijk verwachte gemiddelde is dit overschot ontstaan Het restant is een saldo van voor en nadelen binnen de programma s. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening Batig jaarrekeningresultaat Bestemming jaarrekeningresultaat 2013 Voorgesteld wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen en het batig rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op Gelet op het voorgaande stellen wij voor om van het rekeningresultaat 2013: Het subsidiebedrag van binnenstedelijke vernieuwing toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (conform besluitvorming ); De niet bestede budgetten 2013 (budgetoverhevelingen ) ad beschikbaar te stellen De gelden betreffende het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing ad beschikbaar te stellen; Het restant van het rekeningresultaat van toe te voegen aan de algemene reserve. Kaderbrief 2015 Bij de kaderbrief 2015 zal een aantal voorstellen worden gedaan met betrekking tot niet ingezette gelden 2013 voor een totaalbedrag van , dit betreffen: Stelpost Centra Jeugd en Gezin (CJG), toevoegen aan functionele post Stelposten invoeringsgelden transities Awbz en Jeugdzorg 2013 storten in reserve transities Het voordeel op de personele en personeel gerelateerde kosten storten in egalisatiereserve frictiekosten Reorganisatie

6 Balans 4

7 Activa (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële vaste activa 2 4 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 Overige langlopende leningen Overige uitzettingen Bijdrage aan activa in eigendom van derden VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL VASTE ACTIVA Voorraden Grond en hulpstoffen: gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen grond en hulpstoffen Onderhanden werk: gronden die in exploitatie zijn genomen Gereed produkt en handelsgoederen 3 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen/termijndeposito's Rekeningcourant verhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen Liquide Middelen Kassaldi Bank en girosaldi (positief) Overlopende activa Van Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL GENERAAL

8 Passiva (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve Reserve Grondexploitatie Bestemmingsreserves Resultaat nà bestemming Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een spec. bestedingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: pensioenfondsen en verzek.instellingen binnenlandse banken en overige financiele instellingen Waarborgsommen 2 1 TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar Schulden Kas, bank en girosaldi (negatief) Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse Overheid Overige Vooruitontvangen bedragen Overige nog te betalen en overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL GENERAAL Gewaarborgde geldleningen:

9 Programmarekening

10 Programmarekening 2013 Programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Subtotaal programma's: (bedragen x 1.000) Primitieve Begroting Rekening begroting na wijziging 2013: 2013: 2013: Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige alg. dekkingsmiddelen Subtotaal alg. dekkingsmidd.: Onvoorzien Resultaat voor bestemming: Resultaatbestemming: Ten gunste/laste van programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Ten gunste/laste van Alg. dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo comp. BTW en uitk. BCF Overige alg. dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Subtotaal resultaatbestemming: Resultaat na bestemming:

11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

12 INLEIDING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) daarvoor geeft. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van een meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. 10

13 BALANS De balans vormt een vast onderdeel van de jaarrekening. De balans is vooral van betekenis omdat zij, te samen met de toelichting daarop, op systematische wijze informatie verschaft over de samenstelling van de bezittingen, het vermogen en de schulden aan het eind van het dienstjaar en over de ontwikkelingen daarvan. De balans vormt daarmee het sluitstuk van de financiële administratie. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht tenzij vast staat dat de investering doorgaat. In dat geval wordt een voorbereidingskrediet gevraagd en worden deze kosten als onderdeel aan de toekomstige investering toegevoegd. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingprijs (artikel 61, lid 1 BBV). Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de Nota investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Leningen aan woningbouwcorporaties en overige langlopende geldleningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Deze bijdragen worden alleen geactiveerd als deze bijdrage kan worden teruggevorderd als deze derde in gebreke blijft. 11

14 Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige grond en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie en beheerskosten. Tussentijds gerealiseerde resultaten worden als zodanig afzonderlijk gepresenteerd bij de toelichting op de programmarekening. Deze werkwijze is conform de nota Winstneming bij Grondexploitaties die door de raad is vastgesteld in Er wordt een voorziening gevormd voor grondexploitatieplannen die naar verwachting verliesgevend zullen gaan sluiten. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit verrekenprijzen van grond en hulpstoffen en de loon en machinekosten die aan vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Bijstandsvorderingen Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (W.W.B.) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Dit heeft grote consequenties voor de waardering van de bijstandsvorderingen in onze balans. De omstandigheid dat de eventuele baten uit verhaal en terugvordering in het verleden grotendeels toekwamen aan het Rijk (75%) heeft ertoe geleid, dat in onze balans de bijstandsvorderingen per saldo op nihil werden gewaardeerd. De inbaarheid van dit soort vorderingen werd zodanig twijfelachtig geacht, dat er voorzichtigheidshalve maar beter voor 100% voorzien kon worden. Onder de Niet uit de balans blijkende vorderingen/bezittingen werd e.e.a. dan nader toegelicht. Met de invoering van de W.W.B. is tevens de rijksaanspraak op onze bijstandsvorderingen komen te vervallen. Dit heeft echter als consequentie dat onze bijstandsvorderingen nu reëel gewaardeerd worden. De twijfelachtigheid blijft bestaan. Dus is er alle reden om een voorziening voor dubieuze debiteuren te treffen. Vooralsnog hebben wij onze waardering, evenals vorig jaar, vastgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten: de vorderingen uit verstrekte krediethypotheken worden gewaardeerd tegen 100% van de nominale waarde; de overige bijstandsvorderingen worden gewaardeerd tegen 20% van de nominale waarde. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 12

15 Vaste Passiva Eigen Vermogen De reserves zijn onderverdeeld in de algemene reserve, reserve grondexploitatie en bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva omvatten de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Borg en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. De baten en lasten waartussen een oorzakelijk verband bestaat, worden in principe in hetzelfde jaar verantwoord. Kosten die hun oorsprong vinden in de bedrijfsvoering van het betreffende jaar (of daarvoor) worden ook in de jaarrekening verwerkt. Winsten in bouwgrondexploitaties worden pas genomen na realisatie van verkoop van (delen van) de gronden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate verantwoord op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld. In de toelichting op de programma s worden minimaal de overschrijdingen op productniveau groter dan tussen de begrote en werkelijke directe baten en lasten afzonderlijk geanalyseerd. Resultaatbestemming Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven. 13

16 Toelichting op de balans 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS In deze toelichtingen zijn conform de BBV diverse verloopoverzichten opgenomen van de verschillende balansrubrieken. ACTIVA 1 VASTE ACTIVA Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. De regels met betrekking tot activering (wat mag nog geactiveerd worden en wat moet worden geactiveerd) en waardering (wanneer mag een onttrekking aan een reserve of een bijdrage van derden rechtstreeks in mindering worden gebracht op de boekwaarde) zijn vastgelegd in de BBV en in de raad vastgesteld Nota afschrijvingsbeleid. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. * De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: gronden en terreinen nvt woonruimten en bedrijfsgebouwen jaar grond, weg en waterbouwkundige werken jaar vervoermiddelen machines, apparaten en installaties 7 15 jaar overige materiële vaste activa 5 20 jaar 1.1 Vaste (im)materiële activa De vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: a. Immateriële vaste activa b. Investeringen met een economisch nut c. Gronden uitgegeven in erfpacht d. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut a. immateriële vaste activa: De investeringen in immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste acitva Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in kosten van onderzoek weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. * Masterplan met uitv. Progr. Centrum Goor

18 b. De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 1 Bedrijfsgebouwen * Renovatie brandweerkazerne Goor * Noodlokalen de Zwaluw * Verplaatsing/nieuwbouw sporthal D'heim * Voorbereidingskrediet II zwembad Markelo Goor * Uitvoeringskrediet zwembad de vijf Heuvels Markelo * Aanpassingen binnenklimaat gemeentehuis Grond, weg en waterbouwkundige Werken: * Revitalisering industrieterrein haven Markelo * Rioolvervanging en afkoppeling Reigerstraat Delden * Afkoppeling Schneiderbos / rioolvervanging Berken Delden * Riolering Industrieterrein Haven Markelo * Aanpak wateroverlast Sportlaan en omgeving Delden * Renovatie rioolgemalen * Renovatie elektromechanische rioolobjecten * Bretelerweg/Diepenheimseweg Hengevelde * Vervanging riolering Markeloseweg Goor * Bijdrage riolering herstructurering 't Gijmink Overige materiële vaste activa * I&A plan; terminalservers en citrix * I&A plan; vervanging switches c. Gronden uitgegeven in erfpacht: De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden heeft betrekking op: * de in erfpacht uitgegeven grond aan het Aparthotel ten behoeve van een golfbaan in Delden d. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwk. werken Overige materiële vaste activa

19 De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 2 Grond, weg en waterbouwkundige Werken: * Inrichting 30 km zone en eenrichtingsverkeer Molenstraat Goor * 30 km zone de Whee Noordoost * Herinrichting Kerkstraat, Kerkplein en omgeving * Herinrichting BovenRegge * Uitvoeringskrediet herinrichting openbare ruimte centrum Goor * Herstructurering 't Gijmink Begrotingsrechtmatigheid kredieten Begrotingsoverschrijdingen op kredieten zijn in principe onrechtmatig. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, door de accountant niet als onrechtmatig worden aan gemerkt. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen bij de vaststelling van de rekening. Overschrijdingen die passen binnen het beleid en het doel waarvoor de kredieten beschikbaar zijn gesteld, zijn rechtmatig. Op het niveau van deelkredieten binnen raamkredieten (riolering, wegen, scholenbouw en kunstwerk) komen over en onderschrijdingen voor die echter niet leiden tot overschrijdingen op de raamkredieten. Daarnaast komen in het kredietenverslag kosten van asbestsanering voor. Het is staand beleid dat saneringstrajecten in het kredietenverslag worden opgenomen. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de provincie op basis van de voor asbestsanering afgesloten convenanten. 1.2 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Aflossing/ Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen afschrijving van derden deringen Kapitaalverstrekkingen aan: * Deelnemingen Leningen aan: 0 * Deelnemingen * Overige langlopende geldleningen * Overige uitzettingen langer dan een jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden * Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Dit betreffen de geactiveerde deelnemingen in nutsbedrijven en in de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek CV. * Leningen aan deelnemingen Betreft vordering Enexis en achtergestelde geldleningen Enexis.Bij de verstrekte lening Vordering Enexis is voor een deel van de lening gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing (een jaar eerder). * Overige langlopende geldleningen Betreft lenigen aan stichtingen, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nedederlandse gemeenten, fietsprivéregeling en hypothecaire leningen. * Overige uitzettingen langer dan een jaar In het kader van de verkoop van Essent zijn in 2009 vorderingen ontstaan waarvoor gelijktijdig een voorziening is gevormd. Een deel van de vordering afwikkeling Cross Border Lease is afgewikkeld in In 2013 is een klein deel ( ) vanuit de Verkoop Vennootschap PBE (Escrow) uitgekeerd aan de gemeente, waarmee ook de voorziening vrijvalt. De reguliere aflossing betreft de achtergestelde lening Vitens. * Bijdrage aan activa in eigendom van derden Investeringen in 2013 betreffen KunstWerk Diepenheim, renovatie sporthal Mossendam en privatisering Tennisvereniging Stedeke. 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde ultimo Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar: * niet in exploitatie genomen gronden * grond en hulpstoffen Onderhanden werk, gespecificeerd naar: * bouwgronden in exploitatie Gereed product

20 Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw. Investe Inkomsten Naar gronden Resultaat Boekw. Boekwaarde ringen in exploitatie per m2 * complex De Esch gebied 3 Markelo ,16 * complex De Marke III Hengevelde , Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw. Investe Opbreng Resultaat Mutatie Boekw ringen sten voorziening * complex De Braak West te Delden * complex School Bentelo * complex Woningbouw Noord IID'heim * complex Heeckeren 1a * complex Bentinck Goor * complex Kievitstraat * complex Industrie Wheeweg Goor * complex Hemmelweg Markelo * complex Woningbouw AzeloA.Delden * complex woonwagenkamp De AkkersD heim * Enterseweg Goor * Spechthorstweg Boekw. Investe Opbreng Mutatie Boekw ringen sten resultaat voorziening * complex Waterlanden Goor * complex Verspreide gronden H.v.T Gereed Product Onder de noemer Voorraad gereed product en handelsgoederen is de waarde van de voorraad dieselolie ten behoeve van tractiemiddelen opgenomen. De voorraad dieselolie wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde op balansdatum. 2.2 Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: (bedragen x ) RC verhouding niet fin. instellingen (stg. sporthal Markelo) Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen/termijndeposito's Overige vorderingen Totaal Een nadere specificatie van de overige vorderingen is als volgt te geven: Debiteuren Belastingdebiteuren Vorderingen BBZ BTW/BCF Overige vorderingen af: voorziening dubieuze debiteuren In 2013 is een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren voor: * Belastingdebiteuren * Debiteuren algemeen en sociale zaken Debiteuren en Vorderingen op openbare lichamen Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (eind maart 2014) staat van deze vordering nog open. Dit wordt met name veroorzaakt door de vordering compensabele BTW van , deze zal medio 2014 worden ontvangen. Tevens ook door vorderingen op CV Ontwikkelings Maatschappij Zenkeldamshoek ad , te ontvangen subsidies Provincie Overijssel ad en door verhaalsvorderingen WIZ ad Belastingdebiteuren Ten aanzien van de vordering op belastingdebiteuren is uit afloopcontrole gebleken dat er ten tijde van opmaak van de jaarrekening nog openstaat. Hiervan dateert uit de jaren 2001 t/m 2012 en uit Hiertegenover staan een voorziening van

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen

Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen Datum: 29 mei 2012 Bestuurlijk verantwoordelijk: college van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële zaken INHOUDSOPGAVE Blz.:

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen

Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen Datum: 31 mei 2011 Bestuurlijk verantwoordelijk: college van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële zaken INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar

concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar Vastgesteld door het dagelijks bestuur MRA: 1 april 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Balans per 31 december 2009... 4 3. Programmarekening over

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving

Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving Dit is het Model jaarstukken gemeente van Deloitte. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 04-02-2014) Besluit van 17 januari 2003, houdende de voorschriften voor de begrotings- en verantwoordingsdocumenten, uitvoeringsinformatie en informatie voor derden van provincies en

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2009 Materiële vaste activa 31.12.2009 31.12.2008 a. Gronden en terreinen - - b. Woonruimten - - c. Gebouwen - - d. Grond-, weg- en waterbouwkundige werken - - e. Vervoermiddelen - - f. Machines, apparaten

Nadere informatie

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond Jaarrekening 2010 DCMR Milieudienst Rijnmond Op 30 juni 2011 door het algemeen bestuur van de DCMR vastgesteld en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring Jaarrekening DCMR 2010 1 / 18 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013

Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 NOTA ACTIVABELEID 2013 Inhoudsopgave nota activabeleid 2013 1 Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Begripsbepaling 4 2 Activering van activa 6 2.1 Materiële vaste activa 6 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Care 4 Mobility

Stichting Care 4 Mobility Stichting Care 4 Mobility Jaarrekening 2012 Jaarrekening vastgesteld door het Bestuur van Stichting Care 4 Mobility in zijn openbare vergadering van 21 juni 2013 Voorzitter Mevr. M. M. de Leeuw- Jongejans

Nadere informatie

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018

Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Nota reserves en voorzieningen 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Beleidslijnen reserves en voorzieningen... 4 2.1 Definities en regelgeving... 4 2.2 Toerekening van rente... 5 3. Huidige standen

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere

Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313 JJ Almere Betreft: Jaarrekening 2013 Bezoekadres: Rentmeesterstraat 54 1315 JS Almere Postadres: Postbus 10196 1301 AD Almere Tel. 036-5300220 Fax

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061

Vorderingen en overlopende activa 20.228 31.329. Effecten 1.108.457 928.382. Liquide middelen 13.662 72.061 III JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) ACTIEF FINANCIËLE VASTE ACTIVA Lening u/g 500.000 500.000 500.000 500.000 VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen en overlopende activa 20.228

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN

NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN NOTITIE RICHTLIJNEN ACTIVEREN EN AFSCHRIJVEN VASTE ACTIVA MGR RIJK VAN NIJMEGEN INLEIDING Aanleiding De financiële verordening is in de vergadering van het algemeen bestuur van de MGR Rijk van Nijmegen

Nadere informatie

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses.

Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Toelichting financiële jaarrekening als bijvoegsel bij de balans en de winst en verlies rekening van de Stichting Muses. Algemeen Activiteiten De Stichting Muses (de Stichting) is opgericht op 13 maart

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd.

Ad 1: De kosten voor het sluiten van geldleningen en het saldo van (dis)agio worden geactiveerd. 3. Waarderen 3.1 Algemeen Dit hoofdstuk bevat een uiteenzetting van het begrip waarderen. Er wordt een onderverdeling gemaakt naar soorten activa. Daarna wordt de waarderingsmethode uitgelegd. Vervolgens

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019

Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Nota reserve- en voorzieningenbeleid 2016-2019 Inhoud Inleiding... 2 1. Vorming van reserves en voorzieningen... 3 1.1. Vorming van reserves... 3 1.2. Vorming

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2

Inhoudsopgave. Nota activabeleid 2 Nota Activabeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Inleiding...3 1.2 Opbouw nota...3 2. Begrippen...4 2.1 Definities...4 2.3 Wijzigingen activabeleid als gevolg van gewijzigde regelgeving...5 2.1.1 Wijzigingen

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008. Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP HEEMSTEDE FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2008 Seawind Capital Partners B.V. Oosterlaan 17 2101 ZP Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2008 4 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2013 27 juni 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 1 4. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 1 4 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:21 mei 2015 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2014 4 -WInst en verliesrekening per 31 december

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING

Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE. blz REKENING EN VERANTWOORDING Stichting Voedselbank Nijmegen INHOUDSOPGAVE REKENING EN VERANTWOORDING blz Voorwoord 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARREKENING 2012/2013

JAARREKENING 2012/2013 JAARREKENING 2012/2013 Stichting Kunstmaand 1 BALANS PER 31 MAART 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA 31 maart 2013 31 maart 2012 Materiële vaste activa (1) Inventaris 6.342 8.700 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden (2) Gereed

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam

Jaarrekening 2013. Stichting Prisma Amsterdam Jaarrekening 213 Stichting Prisma Amsterdam 5 BALANS (vervolg) (na verwerking resultaatbestemming) 31-12-213 31-12-212 PASSIEF Eigen vermogen 7. Bestemmingsreserve huisvesting Algemene reserve 664.556-215.857

Nadere informatie

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort

rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort rapporteer Financieel jaarrapport 2012 Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarverslag 1.1 Jaarverslag bestuur 6 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2012 8 2.2

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20619 17 juli 2015 Regeling van de Minister van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 juli 2015, nr. 2015-0000387198,

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen.

3. Het meerjarenperspectief op de ontwikkeling van het Eigen Vermogen. Memo Toelichting op de Ontwerpbegroting 2016 Deltaschap Aan de deelnemers natuur en recreatieschap Zuidwestelijke Delta Met onze brief 2015510557092 d.d. 28 april 2015 betreffende de ontwerpbegroting 2016

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Pagina 1 van 19 Inhoud Balans per 31 december 2015 Staat van ontvangsten en uitgaven Algemene toelichting Toelichting op de balans

Nadere informatie

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM

NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM NOTA WAARDERING EN AFSCHRIJVINGSBELEID VASTE ACTIVA GEMEENTE DOETINCHEM augustus 2008 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 2. Investeren 4 2.1 Materiële vaste activa 4 2.2 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013

KOENEN EN CO - tot Steun van NIHS Limburg. te Maastricht. Stichting. Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Stichting te Maastricht tot Steun van NIHS Limburg Accountantsrapport 2013 KOENEN EN CO Renier Nafzgerstraat 104 Postbus 1722 NL6201 BS Maastricht T+31(0)433219080 Aan het bestuur van F+31(0)43

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014

Stichting Erfgoed Kollumerland en Nieuwkruisland. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Alfa Accountants en Adviseurs B.V. Postbus 80 9285 ZW Buitenpost Telefoon: 088 2532400 E-mail: buitenpost@alfa.nl Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring 2 Resultaten

Nadere informatie