Jaarrekening Datum: 27 mei Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

2 INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9 Toelichting op de balans 14 Toelichting op de programmarekening 1. Burger en bestuur Veiligheid en regels Wonen en werken Leefomgeving Maatschappelijke ontwikkeling Werk, inkomen en zorg 38 Algemene Dekkingsmiddelen / Onvoorzien 40 Overzicht incidentele baten en lasten 45 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT) 50 Vaststelling door raad 52 Controleverklaring 54 Bijlagen: Overzicht van baten en lasten per kostencategorie 59 Staat van personele sterkte en personeelslasten 60 Analyse begrotingsafwijkingen en rechtmatigheid 61 Kredietenoverzicht Staat van Reserves (incl. toelichting) 95 Staat van Voorzieningen (incl. toelichting) 105 Staat van opgenomen langlopende geldleningen 107 Staat van uitzettingen 108 Staat van gegarandeerde geldleningen 110 Overzichten grondcomplexen 111 Specificatie Algemene Uitkering Gemeentefonds 112 Bijlage Single Information, Single Audit (SiSa) 114 Bijlage Investeren Met Gemeenten (IMG) 117 Bijlage verantwoording bodemsanering 118

3 Inleiding 1

4 Algemeen Hierbij treft u, conform het bepaalde in artikel 197 van de gemeentewet, de Jaarrekening 2013 van de gemeente Hof van Twente aan. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarstukken 2013 worden gepresenteerd in een tweetal afzonderlijke documenten; jaarverslag en jaarrekening en bevatten de verantwoording over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar en de financiële gevolgen van dit beleid. In deze inleiding zullen wij nader ingaan op de verklaring van het jaarrekeningresultaat (inclusief een beknopte analyse) en een voorstel doen tot bestemming van het jaarrekeningresultaat. Verklaring jaarrekeningresultaat De programmarekening 2013 laat na tussentijdse bestemming een batig saldo zien van Dit saldo is als volgt tot stand gekomen: (bedragen x 1.000,) Saldo programma s ` Nadeel Saldo algemene dekkingsmiddelen Voordeel Tussentijds resultaat 457 Nadeel Tussentijdse mutaties van reserves via Raadsbesluiten (resultaatbestemmingen): Af: Toevoegingen aan reserves Bij: Onttrekkingen uit reserves Voordeel Resultaat na tussentijdse resultaatbestemming Voordeel De belangrijkste verklaringen voor het batig jaarrekeningresultaat zijn: De niet bestede budgetten 2013 bedragen en zullen worden overgeheveld naar Hieronder is een overzicht van deze budgetten opgenomen waarmee de gemeenteraad (conform de vastgestelde regeling budgetoverheveling ) reeds bij raadsbesluit van 18 februari 2014 heeft ingestemd. Progr Overzicht budgetoverheveling Bedrag 1 Budget plaatsingsadviescommissie Aanschaffingen volgens tractieplan Subsidie gemeentelijke monumenten Onderzoek verzelfstandiging markten Uitvoering economisch actieplan Klein onderhoud elementverhardingen Maaien sloten en verwerken slootmaaisel gebied Oost en West Beleidsplan Openbare Verlichting Werkbudget project ontwikkeling Integrale Kindcentra (IKC) Investeringssubsidie Budget kosten de Kanteling Totaal

5 Het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing is, naast de vigerende afspraken, met de provincie overeengekomen. Voor cofinanciering voor deze plattelandsvernieuwing zijn voor een bedrag van al verplichtingen aangegaan. In 2014 zal hiervoor een nader raadsvoorstel worden gedaan om dit bedrag, dat via resultaatbestemming ten gunste van de algemene reserve komt, beschikbaar te stellen ten laste van de algemene reserve Algemene uitkering is hoger uitgevallen. Dit betreft de effecten uit de september en december circulaire en zijn voor het overgrote deel het gevolg van volume ontwikkelingen 2012 en Budgetten bijstandverlening. De doeluitkering van het Rijk is tussentijds verhoogd vanwege de landelijke toename van het aantal bijstandsuitkeringen (naijleffect). Doordat het aantal uitkeringen in Hof van Twente minder hard is gestegen dan het landelijk verwachte gemiddelde is dit overschot ontstaan Het restant is een saldo van voor en nadelen binnen de programma s. Hiervoor wordt verwezen naar de toelichting op de programmarekening Batig jaarrekeningresultaat Bestemming jaarrekeningresultaat 2013 Voorgesteld wordt het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen en het batig rekeningresultaat na bestemming vast te stellen op Gelet op het voorgaande stellen wij voor om van het rekeningresultaat 2013: Het subsidiebedrag van binnenstedelijke vernieuwing toe te voegen aan de reserve bovenwijkse voorzieningen (conform besluitvorming ); De niet bestede budgetten 2013 (budgetoverhevelingen ) ad beschikbaar te stellen De gelden betreffende het meerjarenprogramma plattelandsvernieuwing ad beschikbaar te stellen; Het restant van het rekeningresultaat van toe te voegen aan de algemene reserve. Kaderbrief 2015 Bij de kaderbrief 2015 zal een aantal voorstellen worden gedaan met betrekking tot niet ingezette gelden 2013 voor een totaalbedrag van , dit betreffen: Stelpost Centra Jeugd en Gezin (CJG), toevoegen aan functionele post Stelposten invoeringsgelden transities Awbz en Jeugdzorg 2013 storten in reserve transities Het voordeel op de personele en personeel gerelateerde kosten storten in egalisatiereserve frictiekosten Reorganisatie

6 Balans 4

7 Activa (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriële vaste activa 2 4 Materiële vaste activa Investeringen met een economisch nut Gronden uitgegeven in erfpacht Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Leningen aan deelnemingen Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 Overige langlopende leningen Overige uitzettingen Bijdrage aan activa in eigendom van derden VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL VASTE ACTIVA Voorraden Grond en hulpstoffen: gronden die nog niet in exploitatie zijn genomen grond en hulpstoffen Onderhanden werk: gronden die in exploitatie zijn genomen Gereed produkt en handelsgoederen 3 5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen/termijndeposito's Rekeningcourant verhoudingen met nietfinanciële instellingen Overige vorderingen Liquide Middelen Kassaldi Bank en girosaldi (positief) Overlopende activa Van Nederlandse overheden nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA TOTAAL GENERAAL

8 Passiva (bedragen x 1.000) Ultimo 2013 Ultimo 2012 VASTE PASSIVA Eigen vermogen Algemene Reserve Reserve Grondexploitatie Bestemmingsreserves Resultaat nà bestemming Voorzieningen Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's Onderhoudsegalisatievoorzieningen Door derden beklemde middelen met een spec. bestedingsrichting Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer Onderhandse leningen van: pensioenfondsen en verzek.instellingen binnenlandse banken en overige financiele instellingen Waarborgsommen 2 1 TOTAAL VASTE PASSIVA VLOTTENDE PASSIVA Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar Schulden Kas, bank en girosaldi (negatief) Overlopende passiva Ontvangen voorschotbedragen van Europese en Nederlandse Overheid Overige Vooruitontvangen bedragen Overige nog te betalen en overlopende passiva TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA TOTAAL GENERAAL Gewaarborgde geldleningen:

9 Programmarekening

10 Programmarekening 2013 Programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Subtotaal programma's: (bedragen x 1.000) Primitieve Begroting Rekening begroting na wijziging 2013: 2013: 2013: Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Algemene dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige alg. dekkingsmiddelen Subtotaal alg. dekkingsmidd.: Onvoorzien Resultaat voor bestemming: Resultaatbestemming: Ten gunste/laste van programma's: 1 Burger en bestuur 2 Veiligheid en regels 3 Wonen en werken 4 Leefomgeving 5 Maatschappelijke ontwikkeling 6 Werk, inkomen en zorg Ten gunste/laste van Alg. dekkingsmiddelen: Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Saldo comp. BTW en uitk. BCF Overige alg. dekkingsmiddelen Resultaatbestemming Subtotaal resultaatbestemming: Resultaat na bestemming:

11 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 9

12 INLEIDING De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 2004 (BBV) daarvoor geeft. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld en verlofaanspraken en dergelijke. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van een meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van schokeffecten dient wel een verplichting opgenomen te worden. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. 10

13 BALANS De balans vormt een vast onderdeel van de jaarrekening. De balans is vooral van betekenis omdat zij, te samen met de toelichting daarop, op systematische wijze informatie verschaft over de samenstelling van de bezittingen, het vermogen en de schulden aan het eind van het dienstjaar en over de ontwikkelingen daarvan. De balans vormt daarmee het sluitstuk van de financiële administratie. Vaste activa Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie. Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn. Op basis van het BBV dienen dit soort activa in een zo kort mogelijk tijdsbestek te worden afgeschreven. De kosten van onderzoek en ontwikkeling worden ten laste van de exploitatie gebracht tenzij vast staat dat de investering doorgaat. In dat geval wordt een voorbereidingskrediet gevraagd en worden deze kosten als onderdeel aan de toekomstige investering toegevoegd. Afsluitkosten van opgenomen geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening. Materiële vaste activa In erfpacht uitgegeven gronden De in erfpacht uitgegeven gronden zijn gewaardeerd tegen de eerste uitgifteprijs (i.c. de waarde die bij eerste uitgifte als basis voor de canonberekening in aanmerking is genomen). Overige investeringen met economisch nut Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings of vervaardigingprijs (artikel 61, lid 1 BBV). Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven. Voor de gehanteerde afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de Nota investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut Overeenkomstig de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsnota worden infrastructurele werken in de openbare ruimte, zoals wegen, pleinen, bruggen, viaducten en parken geactiveerd en afgeschreven. De ondergrond van deze werken wordt daarbij als integraal onderdeel van het werk beschouwd (en dus ook afgeschreven). Voor zover in voorkomende gevallen een snellere budgettaire dekking mogelijk is, wordt op dergelijke activa overigens (resultaatafhankelijk) extra afgeschreven. De boekwaarden moeten dus nadrukkelijk als nog te dekken investeringsrestanten worden gezien. Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Leningen aan woningbouwcorporaties en overige langlopende geldleningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Bijdragen aan activa in eigendom van derden zijn gewaardeerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. Deze bijdragen worden alleen geactiveerd als deze bijdrage kan worden teruggevorderd als deze derde in gebreke blijft. 11

14 Vlottende activa Voorraden De nog niet in exploitatie opgenomen bouwgronden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, dan wel lagere marktwaarde. Er wordt geen rente bijgeschreven op de boekwaarde van deze voorraden. De overige grond en hulpstoffen (magazijnvoorraden) worden gewaardeerd tegen standaard verrekenprijzen die zijn gebaseerd op de gemiddeld betaalde inkoopprijs. Verschillen tussen de standaard verrekenprijs en betaalde inkoopprijs worden als resultaat verantwoord. Incourante voorraden worden afgewaardeerd naar marktwaarde. De als onderhanden werken opgenomen bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw en woonrijpmaken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie en beheerskosten. Tussentijds gerealiseerde resultaten worden als zodanig afzonderlijk gepresenteerd bij de toelichting op de programmarekening. Deze werkwijze is conform de nota Winstneming bij Grondexploitaties die door de raad is vastgesteld in Er wordt een voorziening gevormd voor grondexploitatieplannen die naar verwachting verliesgevend zullen gaan sluiten. Gerede producten worden gewaardeerd tegen de kostprijs of tegen marktwaarde indien de marktwaarde lager is dan de kostprijs. Dat laatste doet zich met name voor indien voorraden incourant worden. De kostprijs bestaat uit verrekenprijzen van grond en hulpstoffen en de loon en machinekosten die aan vervaardiging kunnen worden toegerekend. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Bijstandsvorderingen Als gevolg van de invoering van de Wet Werk en Bijstand (W.W.B.) zijn gemeenten eigenrisicodrager geworden ten aanzien van de bijstandsverlening. Dit heeft grote consequenties voor de waardering van de bijstandsvorderingen in onze balans. De omstandigheid dat de eventuele baten uit verhaal en terugvordering in het verleden grotendeels toekwamen aan het Rijk (75%) heeft ertoe geleid, dat in onze balans de bijstandsvorderingen per saldo op nihil werden gewaardeerd. De inbaarheid van dit soort vorderingen werd zodanig twijfelachtig geacht, dat er voorzichtigheidshalve maar beter voor 100% voorzien kon worden. Onder de Niet uit de balans blijkende vorderingen/bezittingen werd e.e.a. dan nader toegelicht. Met de invoering van de W.W.B. is tevens de rijksaanspraak op onze bijstandsvorderingen komen te vervallen. Dit heeft echter als consequentie dat onze bijstandsvorderingen nu reëel gewaardeerd worden. De twijfelachtigheid blijft bestaan. Dus is er alle reden om een voorziening voor dubieuze debiteuren te treffen. Vooralsnog hebben wij onze waardering, evenals vorig jaar, vastgesteld aan de hand van de volgende uitgangspunten: de vorderingen uit verstrekte krediethypotheken worden gewaardeerd tegen 100% van de nominale waarde; de overige bijstandsvorderingen worden gewaardeerd tegen 20% van de nominale waarde. Liquide middelen en overlopende posten Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen. 12

15 Vaste Passiva Eigen Vermogen De reserves zijn onderverdeeld in de algemene reserve, reserve grondexploitatie en bestemmingsreserves. Voorzieningen Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is echter op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd. De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet. Vaste schulden Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Vlottende passiva De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Overlopende passiva De overlopende passiva omvatten de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen maar nog niet bestede voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. Borg en garantstellingen Voor zover leningen door de gemeente gewaarborgd zijn, is buiten de telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING De baten en lasten zijn toegerekend aan het jaar waarin de diensten of goederen zijn geleverd. De baten en lasten waartussen een oorzakelijk verband bestaat, worden in principe in hetzelfde jaar verantwoord. Kosten die hun oorsprong vinden in de bedrijfsvoering van het betreffende jaar (of daarvoor) worden ook in de jaarrekening verwerkt. Winsten in bouwgrondexploitaties worden pas genomen na realisatie van verkoop van (delen van) de gronden. Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate verantwoord op het moment waarop het dividend betaalbaar is gesteld. In de toelichting op de programma s worden minimaal de overschrijdingen op productniveau groter dan tussen de begrote en werkelijke directe baten en lasten afzonderlijk geanalyseerd. Resultaatbestemming Alle vermogensmutaties worden inzichtelijk gemaakt via het exploitatieresultaat. Hierbij wordt als principe gehanteerd dat de begroting indicatief is. Toevoegingen en onttrekkingen vinden plaats op basis van de werkelijke inkomsten en uitgaven. 13

16 Toelichting op de balans 14

17 TOELICHTING OP DE BALANS In deze toelichtingen zijn conform de BBV diverse verloopoverzichten opgenomen van de verschillende balansrubrieken. ACTIVA 1 VASTE ACTIVA Vaste activa zijn voor langere tijd vastgelegde vermogensbestanddelen die niet op korte termijn in liquide middelen zijn om te zetten. De regels met betrekking tot activering (wat mag nog geactiveerd worden en wat moet worden geactiveerd) en waardering (wanneer mag een onttrekking aan een reserve of een bijdrage van derden rechtstreeks in mindering worden gebracht op de boekwaarde) zijn vastgelegd in de BBV en in de raad vastgesteld Nota afschrijvingsbeleid. Op 17 december 2013 is door de Raad de Nota Investerings, waarderings en afschrijvingsbeleid 2013 vastgesteld. Er zijn geen ingrijpende wijzigingen in het beleid aangebracht. Op een aantal ondergeschikte punten zijn aanpassingen voorgesteld om te komen tot een betere investeringsplanning en vergroting van de efficiency bij de opstelling van de jaarrekening. De volgend wijzigingen zijn doorgevoerd: a. Het invoeren van een MeerjarenInvesteringsProgramma (MIP); b. Hanteren van de netto in plaats van de bruto methode bij het activeren van investeringen met een Economisch Nut (stelselwijziging). c. De minimumgrens van activeren gaat van naar d. De ingangsdatum voor de afschrijving van de te activeren investeringen gaat niet meer in op het werkelijke moment van gereed melding maar op 1 januari na het jaar van ingebruikname. e. Er zijn enkele wijzigingen aangebracht in de tabel met afschrijvingstermijnen. De ingangsdatum voor bovengenoemde stelselwijziging is 1 januari 2013, hierbij is echter wel besloten dat bij de opstelling van de jaarrekening 2013 alleen voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2013 de nieuwe regels worden gehanteerd. Als gevolg van de overstap van de bruto naar de netto methode bij het activeren van investeringen met een economisch nut kunnen stille reserves ontstaan. In voorkomende gevallen zullen deze in de toelichting op de balans worden vermeld. In 2013 heeft dit zich niet voorgedaan. Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we naar bovengenoemde nota. * De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: gronden en terreinen nvt woonruimten en bedrijfsgebouwen jaar grond, weg en waterbouwkundige werken jaar vervoermiddelen machines, apparaten en installaties 7 15 jaar overige materiële vaste activa 5 20 jaar 1.1 Vaste (im)materiële activa De vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: a. Immateriële vaste activa b. Investeringen met een economisch nut c. Gronden uitgegeven in erfpacht d. Investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut a. immateriële vaste activa: De investeringen in immateriële vaste activa bestaat uit de volgende onderdelen: Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste acitva Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen in kosten van onderzoek weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Kosten van onderzoek en ontwikkeling Overige immateriele vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. * Masterplan met uitv. Progr. Centrum Goor

18 b. De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwkundige werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Woonruimten Bedrijfsgebouwen Grond, weg en waterbouwk. werken Vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Overige materiële vaste activa De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 1 Bedrijfsgebouwen * Renovatie brandweerkazerne Goor * Noodlokalen de Zwaluw * Verplaatsing/nieuwbouw sporthal D'heim * Voorbereidingskrediet II zwembad Markelo Goor * Uitvoeringskrediet zwembad de vijf Heuvels Markelo * Aanpassingen binnenklimaat gemeentehuis Grond, weg en waterbouwkundige Werken: * Revitalisering industrieterrein haven Markelo * Rioolvervanging en afkoppeling Reigerstraat Delden * Afkoppeling Schneiderbos / rioolvervanging Berken Delden * Riolering Industrieterrein Haven Markelo * Aanpak wateroverlast Sportlaan en omgeving Delden * Renovatie rioolgemalen * Renovatie elektromechanische rioolobjecten * Bretelerweg/Diepenheimseweg Hengevelde * Vervanging riolering Markeloseweg Goor * Bijdrage riolering herstructurering 't Gijmink Overige materiële vaste activa * I&A plan; terminalservers en citrix * I&A plan; vervanging switches c. Gronden uitgegeven in erfpacht: De boekwaarde van de in erfpacht uitgegeven gronden heeft betrekking op: * de in erfpacht uitgegeven grond aan het Aparthotel ten behoeve van een golfbaan in Delden d. De investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut kunnen als volgt worden onderverdeeld: Boekwaarde ultimo Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwkundige werken Overige materiële vaste activa De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Afschrij Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen vingen van derden deringen Gronden en terreinen Grond, weg en waterbouwk. werken Overige materiële vaste activa

19 De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld. 2 Grond, weg en waterbouwkundige Werken: * Inrichting 30 km zone en eenrichtingsverkeer Molenstraat Goor * 30 km zone de Whee Noordoost * Herinrichting Kerkstraat, Kerkplein en omgeving * Herinrichting BovenRegge * Uitvoeringskrediet herinrichting openbare ruimte centrum Goor * Herstructurering 't Gijmink Begrotingsrechtmatigheid kredieten Begrotingsoverschrijdingen op kredieten zijn in principe onrechtmatig. De algemene lijn is dat begrotingsoverschrijdingen, die binnen de beleidskaders van de raad passen, door de accountant niet als onrechtmatig worden aan gemerkt. De raad autoriseert deze kostenoverschrijdingen bij de vaststelling van de rekening. Overschrijdingen die passen binnen het beleid en het doel waarvoor de kredieten beschikbaar zijn gesteld, zijn rechtmatig. Op het niveau van deelkredieten binnen raamkredieten (riolering, wegen, scholenbouw en kunstwerk) komen over en onderschrijdingen voor die echter niet leiden tot overschrijdingen op de raamkredieten. Daarnaast komen in het kredietenverslag kosten van asbestsanering voor. Het is staand beleid dat saneringstrajecten in het kredietenverslag worden opgenomen. De kosten worden gedekt door de bijdragen van de provincie op basis van de voor asbestsanering afgesloten convenanten. 1.2 Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2013 wordt in onderstaand overzicht weergegeven: (bedragen x ) Boekwaarde Investe Desinves Aflossing/ Bijdragen Afwaar Boekwaarde ringen teringen afschrijving van derden deringen Kapitaalverstrekkingen aan: * Deelnemingen Leningen aan: 0 * Deelnemingen * Overige langlopende geldleningen * Overige uitzettingen langer dan een jaar Bijdrage aan activa in eigendom van derden * Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen Dit betreffen de geactiveerde deelnemingen in nutsbedrijven en in de Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek CV. * Leningen aan deelnemingen Betreft vordering Enexis en achtergestelde geldleningen Enexis.Bij de verstrekte lening Vordering Enexis is voor een deel van de lening gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot vervroegde aflossing (een jaar eerder). * Overige langlopende geldleningen Betreft lenigen aan stichtingen, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nedederlandse gemeenten, fietsprivéregeling en hypothecaire leningen. * Overige uitzettingen langer dan een jaar In het kader van de verkoop van Essent zijn in 2009 vorderingen ontstaan waarvoor gelijktijdig een voorziening is gevormd. Een deel van de vordering afwikkeling Cross Border Lease is afgewikkeld in In 2013 is een klein deel ( ) vanuit de Verkoop Vennootschap PBE (Escrow) uitgekeerd aan de gemeente, waarmee ook de voorziening vrijvalt. De reguliere aflossing betreft de achtergestelde lening Vitens. * Bijdrage aan activa in eigendom van derden Investeringen in 2013 betreffen KunstWerk Diepenheim, renovatie sporthal Mossendam en privatisering Tennisvereniging Stedeke. 2.1 Voorraden De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën: Boekwaarde ultimo Grond en hulpstoffen, gespecificeerd naar: * niet in exploitatie genomen gronden * grond en hulpstoffen Onderhanden werk, gespecificeerd naar: * bouwgronden in exploitatie Gereed product

20 Van de niet in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw. Investe Inkomsten Naar gronden Resultaat Boekw. Boekwaarde ringen in exploitatie per m2 * complex De Esch gebied 3 Markelo ,16 * complex De Marke III Hengevelde , Van de in exploitatie genomen bouwgronden kan van het verloop in 2013 het volgende overzicht worden weergegeven: Boekw. Investe Opbreng Resultaat Mutatie Boekw ringen sten voorziening * complex De Braak West te Delden * complex School Bentelo * complex Woningbouw Noord IID'heim * complex Heeckeren 1a * complex Bentinck Goor * complex Kievitstraat * complex Industrie Wheeweg Goor * complex Hemmelweg Markelo * complex Woningbouw AzeloA.Delden * complex woonwagenkamp De AkkersD heim * Enterseweg Goor * Spechthorstweg Boekw. Investe Opbreng Mutatie Boekw ringen sten resultaat voorziening * complex Waterlanden Goor * complex Verspreide gronden H.v.T Gereed Product Onder de noemer Voorraad gereed product en handelsgoederen is de waarde van de voorraad dieselolie ten behoeve van tractiemiddelen opgenomen. De voorraad dieselolie wordt gewaardeerd op de aanschafwaarde op balansdatum. 2.2 Uitzettingen korter dan één jaar De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van een jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden: (bedragen x ) RC verhouding niet fin. instellingen (stg. sporthal Markelo) Vorderingen op openbare lichamen Verstrekte kasgeldleningen/termijndeposito's Overige vorderingen Totaal Een nadere specificatie van de overige vorderingen is als volgt te geven: Debiteuren Belastingdebiteuren Vorderingen BBZ BTW/BCF Overige vorderingen af: voorziening dubieuze debiteuren In 2013 is een dotatie gedaan in de voorziening dubieuze debiteuren voor: * Belastingdebiteuren * Debiteuren algemeen en sociale zaken Debiteuren en Vorderingen op openbare lichamen Ten tijde van het opstellen van de jaarrekening (eind maart 2014) staat van deze vordering nog open. Dit wordt met name veroorzaakt door de vordering compensabele BTW van , deze zal medio 2014 worden ontvangen. Tevens ook door vorderingen op CV Ontwikkelings Maatschappij Zenkeldamshoek ad , te ontvangen subsidies Provincie Overijssel ad en door verhaalsvorderingen WIZ ad Belastingdebiteuren Ten aanzien van de vordering op belastingdebiteuren is uit afloopcontrole gebleken dat er ten tijde van opmaak van de jaarrekening nog openstaat. Hiervan dateert uit de jaren 2001 t/m 2012 en uit Hiertegenover staan een voorziening van

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken

Jaarrekening 2013. Datum: 27 mei 2014. Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente. Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken Jaarrekening 2013 Datum: 27 mei 2014 Bestuurlijk verantwoordelijk: College van B&W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële Zaken INHOUDSOPGAVE Blz.: Inleiding 1 Balans 4 Programmarekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening

Jaarstukken 2008. Jaarrekening. Gemeente Staphorst Jaarrekening Jaarrekening 2008 Pagina 125 Balans per 31 December Ultimo Ultimo ACTIVA 2008 2007 Vaste activa Immateriële vaste activa 0 0 - Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en

Nadere informatie

Deel II. Jaarrekening

Deel II. Jaarrekening Deel II Jaarrekening Balans Hierna wordt via de balans en de programma rekening, beiden met toelichting, de financiële verantwoording afgelegd over het in het jaar 2013 gerealiseerde beleid. ACTIVA (bedragen

Nadere informatie

Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen

Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen Jaarrekening 2011 Programmarekening & Balans Bijlagen Datum: 29 mei 2012 Bestuurlijk verantwoordelijk: college van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële zaken INHOUDSOPGAVE Blz.:

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen

Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen Jaarrekening 2010 Programmarekening & Balans Bijlagen Datum: 31 mei 2011 Bestuurlijk verantwoordelijk: college van B & W Hof van Twente Coördinatie en eindredactie: Financiële zaken INHOUDSOPGAVE Inleiding

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar

concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar concept Jaarrekening 2009 Milieudienst Regio Alkmaar Vastgesteld door het dagelijks bestuur MRA: 1 april 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Balans per 31 december 2009... 4 3. Programmarekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1

Richting. Vijfheerenlanden. Bijlagen bij rapportage HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN DEEL 1 Richting Vijfheerenlanden HAALBAARHEIDSONDERZOEK VIJFHEERENLANDEN Bijlagen bij rapportage DEEL 1 Bijlage Bijlage Financiële 1 Financiële rapportage rapportage Leerdam Zederik... 3 4 Bijlage Bijlage 4 Financiële

Nadere informatie

Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de. STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l.

Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de. STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l. Financieel overzicht 2012 afwikkeling liquidatie van de STREEKRAAD OOST-GRONINGEN i.l. Financieel overzicht 2012 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Voortgang aangegane verplichtingen liquidatieplan

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant

Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Addendum/Erratum bij de jaarrekening 2005 van de Provincie Noord-Brabant Het totaal van de lasten in de jaarrekening bedraagt 678,6 miljoen en het totaal van de baten bedraagt 668,7 miljoen, waarmee de

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2015 van Naam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving

Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving Model Jaarstukken Gemeenten 2014 Een handreiking voor transparante verslaggeving Dit is het Model jaarstukken gemeente van Deloitte. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting

Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen. Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Stichting Velorama gevestigd te Nijmegen Financiële verantwoording 2015 Balans Staat van baten en lasten Toelichting Balans per 31 december 2015 ACTIVA 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

NOTA VASTE ACTIVA 2010

NOTA VASTE ACTIVA 2010 NOTA VASTE ACTIVA 2010 Vaste activa Doel van de nota In de financiële verordening gemeente Asten 2010 zijn de uitgangspunten van het financieel beleid vastgelegd. De bepalingen uit deze verordening vormen

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP MIDDEN-NL TE RENSWOUDE Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Resultaat 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN NOTA INVESTERINGEN, WAARDERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Rottemeren Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen. KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Stichting Vrienden van Parc Spelderholt Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 8081141 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2014 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING 3 Balans 4 Winst-en-verliesrekening 6

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente

Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Stichting Lokale Omroep Hof van Twente Publicatiestukken uit het jaarverslag 2014 van Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer Statutaire vestigingsplaats : Kamer van Koophandel Oost Nederland : 41030540 : Goor Inhoudsopgave van de publicatiestukken

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR)

Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Regeling waardering en afschrijving activa 2016 Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) Artikel 1. Definities In deze regeling wordt verstaan onder: Activa De bezittingen van de BSGR, deze zijn ingedeeld

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond Jaarrekening 2010 DCMR Milieudienst Rijnmond Op 30 juni 2011 door het algemeen bestuur van de DCMR vastgesteld en voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring Jaarrekening DCMR 2010 1 / 18 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden

Financiële verantwoording MKA Hollands Midden Financiële verantwoording 2011 Veiligheidsregio Hollands Midden Onderdeel Meldkamer Ambulancezorg Leiden Inhoud Blad Jaarverslag 3 Financiële verantwoording 7 Balans per 31 december 2011 8 Programmarekening

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Model jaarstukken gemeente 2015

Model jaarstukken gemeente 2015 Model jaarstukken gemeente 2015 Dit is het Model jaarstukken gemeente van Deloitte. U kunt dit model gebruiken als basis voor de inrichting van de jaarstukken 2015 van uw gemeente in overeenstemming met

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie