Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam. Geluidwering van gevels. Akoestisch-bouwtechnisch rapport"

Transcriptie

1 Narva Eiland Houthaven blok 4 DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels Akoestisch-bouwtechnisch rapport

2 Projectgegevens Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam Geluidwering gevels en ventilatie woningen Opdrachtgever Contactpersoon Vorm Ontwikkeling B.V. De heer J. Verhaar Rapportnummer Datum 15 september 2015 Adviseur KuiperCompagnons Projectverantwoordelijke: ir. J. Hardlooper Behandeld door: ing. P. Roosen Telefoonnummer:

3 Inhoudsopgave blz. 1. Kader en doel van het onderzoek Uitgangspunten Akoestische situatie in relatie tot het bestemmingsplan Eisen vanuit het Bouwbesluit Eisen ventilatie Eisen geluidwering van de gevel Ventilatiebalans Geluidwerende voorzieningen Conclusies en advies... 9 bijlagen Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Optredende geluidbelastingen Ventilatiebalansen Overzicht gevelmaatregelen Berekeningen karakteristieke geluidwering woningen

4 1. Kader en doel van het onderzoek In opdracht van Vorm Ontwikkeling BV te Papendrecht is in het kader van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het aspect bouwen een akoestisch-bouwtechnisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek omvat het bepalen van de geluidwerende voorzieningen in de gevels van het plan Narva Eiland, Houthaven 4 DEF te Amsterdam. De woningen ondervinden een geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai. Aansluitend op de eisen die in het Bouwbesluit 2012 gesteld worden aan de bescherming van nieuw te bouwen woningen tegen geluid van buiten zijn berekeningen uitgevoerd en adviezen opgesteld voor de te treffen geluidwerende voorzieningen. De woningen binnen het plan worden voorzien van natuurlijke toevoervoorzieningen. Voorafgaand aan het bepalen van de benodigde voorzieningen, zoals beglazing, suskasten en kierdichting is voor de woningen binnen het plan een ventilatie balans opgesteld, overeenkomstig de eisen uit het Bouwbesluit. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

5 2. Uitgangspunten Als uitgangspunt voor de berekeningen zijn rapporten, tekeningen en normen gehanteerd: Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan De Houthaven 2013, akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, Rapport , d.d. 5 augustus 2013 van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV; Tekeningen omgevingsvergunning Narva Eiland - Houthaven 4D, 4E & 4F met werknummer 14702, d.d van Klunder Architecten NPR 5079, Geluidwering in gebouwen Het bepalen en hanteren van eengetalsaanduidingen voor de geluidwering in gebouwen en van bouwelementen; NPR 5272, Geluidwering in gebouwen berekeningsmethode geluidwering gevels; NEN 5077, Geluidwering in gebouwen Bepalingsmethode voor de grootheden voor geluidwering van scheidingsconstructies; NEN 1087, Ventilatie van gebouwen (nieuwbouw). Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

6 3. Akoestische situatie in relatie tot het bestemmingsplan De woningen binnen het plan zijn geprojecteerd binnen het Bestemmingsplan De Houthaven Uit het bestemmingsplan blijkt dat voor een deel van de woningen binnen het plan een hogere waarde is vastgesteld vanwege de omliggende wegen en industrieterrein Westpoort. In dit kader is het plan beoordeeld of het plan voldoet aan het gestelde in het bestemmingsplan ten aanzien van de gestelde eisen en/of randvoorwaarden ten aanzien van geluid. Het akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan (rapport , d.d. 5 augustus 2013 van Cauberg-Huygen) beschrijft de akoestische situatie van het complete bestemmingsplan. Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid moeten woningen waarvoor een hogere waarde wordt vastgesteld in principe beschikken over een stille zijde. Een woning met een dove gevel moet ook altijd een stille gevel hebben. De geluidbelasting ter plaatse van de stille zijde bedraagt maximaal de voorkeursgrenswaarde, te weten 48 db voor wegverkeerslawaai. Beoordeeld is of de woningen in de huidige opzet voldoen aan de eis dat per woning een stille zijde aanwezig is en indien nodig zijn aanvullende maatregelen voorgesteld om dit te bewerkstelligen. Optredende geluidbelastingen Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat sprake is van een geluidbelasting op de gevels van de woningen binnen deelplan 4DEF vanwege wegverkeerslawaai afkomstig van de Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/ Van Diemenstraat. Uit het onderzoek is af te leiden dat vanwege de afscherming door de naastliggende bouwvolumes van deelplan 4A en 4B, geen sprake is van een geluidbelasting vanwege industrielawaai. In onderstaande tabel zijn de maximaal optredende geluidbelastingen samengevat. Tabel 1: Optredende geluidbelastingen Deelplan wegverkeer industrielawaai 4 DEF 50 db - Toetsing aan Amsterdams geluidbeleid In het akoestisch onderzoek is een analyse uitgevoerd waaruit direct duidelijk wordt waar de mogelijke knelpunten ten aanzien van een geluidluwe zijde zich bevinden. Het resultaten van de analyse is in onderstaande figuur weergegeven (figuur 7.2. rapport Cauberg-Huygen). Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

7 Uit deze figuur is af te leiden dat op enkele plaatsen een geluidluwe gevel ontbreekt. Voor deelplan 4DEF betekent dit dat gelet op de bebouwingshoogte de 3 e en 4 e verdieping van de zuidwestgevel niet geluidluw is. De hoekwoningen beschikken over geluidluwe langsgevels waaraan tevens de buitenruimtes zijn gesitueerd. Gesteld kan worden dat alle woningen binnen de deelplan 4DEF zonder aanvullende maatregelen voldoen aan het Amsterdams geluidbeleid zoals is verwoord in het bestemmingsplan. Optredende geluidbelastingen ten behoeve van gevelmaatregelen De hoogste geluidbelastingen treden op aan de zuidoost- en zuidwest gevels van blok 4. De maximaal optredende geluidbelasting bedraagt 55 db. De geluidbelasting vanwege industrielawaai is lager dan 50 db(a). Een volledig overzicht van de optredende geluidbelastingen is opgenomen in bijlage 1. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

8 4. Eisen vanuit het Bouwbesluit 4.1. Eisen ventilatie Bij het opstellen van de ventilatiebalansen voor de woningen is uitgegaan van de eisen zoals deze geformuleerd zijn voor nieuw te bouwen woningen in afdeling 3.6 (luchtverversing) van het Bouwbesluit Afvoer keuken: minimaal 21 l/s, rechtstreeks naar buiten - Afvoer toilet: 7 l/s, rechtstreeks naar buiten - Afvoer badkamer: 14 l/s, rechtstreeks naar buiten - Toevoer per verblijfsgebied: 0,9 l/s per m 2 vloeroppervlak, met een minimum van 7 l/s - Toevoer per verblijfsruimte: 0,7 l/s per m 2 vloeroppervlak, met een minimum van 7 l/s - Toevoer per verblijfsgebied: minimaal 50 % rechtstreeks van buiten - Totale afvoercapaciteit minstens 70 % van het totaal van de capaciteiten voor de verblijfsgebieden. De capaciteiten voor luchtverversing dienen te worden bepaald volgens de NEN Eisen geluidwering van de gevel In afdeling 3.1 van het Bouwbesluit 2012 zijn eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van de gevel. De karakteristieke geluidwering van de gevel dient tenminste gelijk te zijn aan het verschil tussen de vastgestelde hogere waarde en 33 db met een minimum van 20 db. De geluidwering van de gevel is berekend middels NPR Op grond van de aard van het geluid (binnenstedelijk wegverkeer), is gerekend met spectrum 2 van NPR In de berekeningen is het effect verrekend van de instraalhoek van het geluid en zijn waar nodig correctietermen aangehouden op de laboratorium waarden. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

9 5. Ventilatiebalans De toevoer van ventilatielucht naar verblijfsgebieden en de afvoer van ventilatielucht uit het toilet, badkamer en keuken zijn als uitgangspunt genomen voor de ventilatiebalansen van de verblijfsgebieden in de woningen. De ventilatie van bergingen of andere ruimten in de woning zijn niet in dit onderzoek betrokken. In bijlage 2 is voor alle woningen binnen het project de ventilatiebalans opgenomen waarmee wordt voldaan aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. In de keuken wordt een zodanige afvoercapaciteit aangebracht dat de ventilatiestromen in de woning in balans zijn. De minimaal benodigde toevoercapaciteit per ruimte is gebaseerd op de eisen uit het Bouwbesluit. Met de ventilatievoorzieningen zoals aangegeven in hoofdstuk 5 en bijlage 3 kan worden voldaan aan de minimaal vereiste capaciteiten. Overstroomvoorzieningen Om een goede luchtstroming in de woning te bewerkstellingen is het noodzakelijk dat de binnendeuren tussen ruimten in de woning als overstroomvoorziening conform NEN 1087 kunnen worden aangemerkt. Voor de ventilatiebalans is het nodig om een voldoende grote spleet onder de deuren in acht te nemen. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

10 6. Geluidwerende voorzieningen Uitgaande van de vereiste ventilatiecapaciteiten in hoofdstuk 5 zijn de benodigde geluidwerende voorzieningen per gevel en per woningtype bepaald. Voor een compleet overzicht van de vereiste maatregelen op ruimteniveau wordt verwezen naar bijlage 3. Een gedetailleerd overzicht van de berekeningen is weergegeven in bijlage 4. Bouwkundige uitgangspunten Bij de berekeningen zijn de volgende bouwkundige uitgangspunten gehanteerd: - Dichte geveldelen: halfsteens metselwerk met HSB of betonnen binnen spouwblad, - Aluminium kozijnen met draaiende / schuivende delen, voorzien van een in 1 vlak rondgaande, in de hoeken gelaste enkele kierdichting - De schuifpuien dienen te worden uitgevoerd met borstelprofielen rondom voorzien van een rubberinlage (fin-seals). - Droog beglaasd raamsysteem - Natuurlijke toevoer middels zelfregelende roosters / suskasten van leverancier Duco uit de series DucoFit 50 ZR en Duco Glasmax 10 ZR - Verdekte inbouw van de ventilatievoorzieningen Toe te passen akoestische beglazingen De vereiste glaspakketten zijn vermeld in tabel 2. In alle gevels kan worden uitgegaan van beglazing met de opbouw 4/16/6 of gelijkwaardig, geluidisolatiewaarde (R A) voor spectrum 2 conform NPR 5079: 28,2 db. Tabel 2. Specificaties beglazing Omschrijving (spectrum2 cf. NPR 5079) 4/16/6 (Standaard dubbel glas) 28,2 db R A Alternatieve beglazingen zijn toegestaan, mits door middel van meetrapporten kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan de opgegeven geluidisolatie waarden, waar bij de geluidisolatiewaarde een correctie van 1,5 db op de in het laboratorium gemeten waarden aangehouden dient te worden. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

11 Ventilatievoorzieningen Voor de toe te passen ventilatievoorzieningen is conform opgave van Duco gerekend met de volgende specificaties: Tabel 3. Specificaties ventilatievoorzieningen Ventilatievoorziening Q v in l/s.m Dne,A (spectrum2 cf. NPR 5079) DucoFit 50 ZR 18,3 26,3 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 33,7 Alternatieve materialen of fabricaten zijn toegestaan, mits door middel van meetrapporten kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan de opgegeven geluidisolatie waarden en ventilatiedebieten. Paneelconstructies Bij toepassing van paneelconstructies in de kozijnen dient het paneel een met de beglazing vergelijkbare geluidisolatie te bezitten van ca. R A = 28 db. Toe te passen voorzieningen per woningtype In bijlage 3 volgt een overzicht van de vereiste maatregelen per woningtype en per ruimte. De aangegeven lengtes van de ventilatievoorzieningen zijn vereist om aan de ventilatiebalans te voldoen. Bij de detaillering van achter het buitenspouwblad ingebouwde ventilatievoorzieningen dient een minimale opening te worden gerealiseerd conform de opgave van de leverancier. Naad- en kierdichting In de berekeningen is uitgegaan van de aanwezigheid van een goede naaddichting en een in een vlak rondgaande, in de hoeken gelaste enkele kierdichting. De schuifpuien dienen rondom voorzien te worden van een borstelprofiel voorzien van een rubber inlage. Met nadruk wordt er op gewezen dat het geen zin heeft om geluidwerende voorzieningen in welke vorm dan ook te treffen als er geen goede naad- en kierdichting aanwezig is. Alle aansluitingen van bouwkundige onderdelen in de uitwendige scheidingsconstructie dienen luchtdicht te worden uitgevoerd, bij voorkeur met elastisch blijvende kit. De draaiende delen dienen voorzien te worden van een knevelende meerpuntssluiting. Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

12 7. Conclusies en advies De woningen binnen het plan Narva Eiland, Houthaven blok 4 DEF ondervinden een geluidbelasting als gevolg van wegverkeerslawaai. Uit de akoestische beoordeling van het plan in relatie tot het bestemmingsplan blijkt dat de woningen binnen het plan zonder aanvullende maatregelen voldoen aan het Amsterdams geluidbeleid zoals is verwoord in het bestemmingsplan. Om te voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt, zijn geluidwerende maatregelen nodig in de gevels van de woningen binnen het plan. Alle woningen binnen het plan kunnen worden voorzien van standaard beglazing (4/16/6 of gelijkwaardig). Aan de ventilatievoorzieningen worden randvoorwaarden gesteld met betrekking tot de capaciteit en de akoestische prestaties. Een gedetailleerd overzicht van de voorzieningen en bouwkundige uitgangspunten is weergegeven in hoofdstuk 6 en bijlage 3 van dit rapport. De in dit rapport bepaalde voorzieningen dienen op tekening te worden verwerkt en te worden aangebracht volgens opgave van de leverancier. Alternatieve materialen of fabricaten zijn toegestaan, mits door middel van meetrapporten kan worden aangetoond dat voldaan wordt aan de opgegeven geluidisolatie waarden en ventilatiedebieten, waar bij de geluidisolatiewaarde een correctie van 1,5 db op de laboratorium waarden aangehouden moet worden. Geadviseerd wordt eventuele afwijking in uitgangspunten en geadviseerde maatregelen ter goedkeuring voor te leggen aan ons bureau. KuiperCompagnons ir. J. Hardlooper Project Narva Eiland, Houthaven Blok 4DEF te Amsterdam Geluidwering van gevels en ventilatie woningen / 15 september

13 Bijlagen >>>

14 Bijlage 1 Geluidbelastingen cf. akoestisch onderzoek Bestemmingsplan de Houthaven 2013, rapportnummer d.d. 5 augustus van Cauberg-Huygen

15 GD-6 GD-6 GD-3 GD-4 GD-4 GD (pg) 15 GD-7 14 GD-5 V-4 V-4 V-4 WA-4 V-3 V-3 G WA-5 WA-5 WA (gd) (br) (br) (wl) (wl) (wl) (wl) (wl) (ste) (pg) (br) (br) (br) (br) (br) (br) (v) (v) (v) (v) (v) (v) G WA-2 V-3 (vr) G WA-3 V-3 V WA-3 WA-3 WA-2 WA-2 WA-3 WA-3 WA-3 WA-3 WA-1 (v) 7 G G G G V-3 W W W W W W W W W W W 2/4/4/-3/--/-- --/--/--/--/37/36 --/--/--/--/--/35 22/25/28/27/26/24 33/34/35/36/35/15 34/34/35/37/34/14 34/35/36/36/35/14 34/35/36/37/34/14 33/34/35/36/35/26 36/37/37/37/34/13 32/33/34/36/35/26 38/38/39/38/33/13 32/33/34/36/35/27 31/32/33/35/35/29 30/32/33/35/34/28 30/31/33/35/34/28 29/30/32/34/34/29 30/31/33/34/34/31 23/26/27/26/30/29 22/23/25/23/30/29 22/25/26/26/30/29 21/22/23/23/31/30 22/24/25/27/30/29 21/22/23/23/31/30 22/24/26/28/29/28 22/23/27/29/32/30 22/24/28/30/30/29 23/24/28/31/32/30 22/25/28/30/29/28 25/27/30/33/32/31 21/24/27/29/29/28 28/30/32/34/33/31 21/25/27/29/29/28 28/30/32/34/33/31 21/25/27/29/29/27 --/--/--/--/--/37 --/--/--/--/--/36 --/--/--/--/--/37 25/26/26/29/36/37 24/24/25/26/31/37 15/16/16/18/21/24 --/--/--/--/--/37 --/--/--/--/--/36 --/--/--/--/--/38 --/--/--/--/--/36 --/--/--/--/--/39 --/--/--/--/--/37 --/--/--/--/--/38 --/--/--/--/--/37 --/--/--/--/--/39 --/--/--/--/--/37 --/--/--/--/--/40 26/27/28/30/35/40 27/28/28/29/33/38 25/26/26/28/30/32 --/--/--/--/--/44 --/--/--/--/--/45 --/--/--/--/--/46 --/--/--/--/--/45 39/39/40/41/42/40 39/39/39/40/41/42 39/39/40/41/42/44 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/43 --/--/--/--/--/44 37/37/37/38/38/38 38/39/39/39/40/40 35/35/36/36/36/37 40/41/41/41/42/42 35/36/36/36/37/37 42/43/43/43/44/44 39/39/39/40/40/41 47/47/48/49/49/49 45/46/47/47/48/48 47/48/49/49/50/50 55/58/59/59/60/60 55/57/59/59/59/59 56/58/59/60/60/6054/57/58/59/59/59 56/59/60/60/60/60 54/56/57/58/58/58 56/59/60/60/60/60 42/43/43/44/45/45 45/45/46/46/47/47 42/43/43/44/44/45 27/28/28/29/30/31 26/27/27/28/28/29 34/33/34/35/36/36 46/47/48/48/49/49 44/45/45/46/47/48 47/48/49/50/50/50 51/52/52/53/53/53 51/52/53/53/53/53 50/51/51/52/52/52 24/24/25/25/26/28 37/36/36/37/39/41 36/36/36/36/38/40 38/37/37/38/39/41 35/35/35/35/37/39 38/38/38/39/40/41 34/34/34/35/37/39 40/39/39/40/41/42 34/33/33/34/36/39 41/40/41/42/43/43 29/30/30/32/35/39 35/35/35/35/35/36 32/32/32/32/33/34 32/33/33/33/34/35 31/31/32/32/33/35 34/35/35/35/36/36 31/31/31/32/33/35 32/33/33/34/34/35 31/31/31/32/33/35 33/33/34/34/34/35 31/32/32/32/32/33 32/32/32/33/33/33 32/33/33/33/33/33 32/33/33/33/33/34 30/31/31/31/31/32 4/5/5/6/6/6 31/31/31/32/33/35 30/30/31/31/32/34 33/32/33/33/34/36 30/30/30/31/32/33 32/32/32/33/34/36 24/25/26/27/29/34 45/45/46/46/47 33/33/34/35/36 44/45/46/47/47 50/51/52/52/52 37/36/36/37/38 38/37/37/38/39 36/35/35/36/37 38/38/38/39/39 35/35/34/35/36 40/39/40/40/41 34/34/33/34/35 41/40/41/42/43 33/33/32/33/34 24/25/25/27/28 39/39/39/40/41 38/38/38/38/40 40/39/40/40/41 38/37/37/38/39 42/41/42/42/43 37/37/36/37/38 44/44/44/45/45 30/31/31/34/38 29/29/29/29/30 29/29/29/30/30 29/29/29/29/29 30/30/30/30/30 29/29/29/29/29 30/30/30/30/31 29/29/29/29/29 31/31/31/31/31 28/28/28/28/29 32/32/32/32/32 28/28/28/28/28 32/31/31/32/32 26/26/27/27/27 33/32/32/32/33 24/24/24/25/25 --/--/--/--/-- 32/32/32/32/33 32/32/32/32/33 32/32/32/32/33 31/31/31/31/32 33/33/33/33/33 31/31/31/31/32 33/33/33/33/34 30/30/31/31/31 34/34/33/34/34 31/31/31/31/32 34/34/34/34/35 31/31/31/31/32 34/34/34/34/35 30/31/31/31/32 36/35/35/36/36 25/26/27/30/33 35/35/35/36/37/38 41/41/41/42/42/43 36/35/36/37/38/39 45/46/47/47/48/48 49/50/51/51/51/51 48/49/50/51/51/51 49/50/51/51/52/52 47/47/48/48/49/49 39/39/39/40/41/43 40/40/41/41/43/45 38/38/38/39/40/41 42/42/42/43/44/46 37/37/37/38/39/40 43/43/44/45/46/47 36/36/36/37/38/39 27/27/27/28/30/32 27/27/27/28/29/32 29/29/29/30/31/33 40/40/40/41/42/42 39/39/39/40/41/41 41/41/42/42/43/44 38/38/39/39/40/41 43/43/44/44/45/45 36/36/36/37/38/39 39/39/39/40/40/41 37/37/37/37/39/41 41/41/42/42/43/43 42/42/42/43/44/44 41/40/41/41/42/43 36/36/36/37/38/39 34/34/35/35/36/38 38/39/40/41/42/43 45/46/47/48/48/49 44/45/46/47/47/47 47/48/48/49/49/50 46/47/48/48/49/49 47/48/48/49/49/49 46/47/47/48/49/49 35/35/35/35/36/37 35/35/35/36/36/37 34/34/35/35/35/36 36/36/36/36/37/38 33/34/34/34/35/36 37/37/37/37/37/38 33/34/34/34/34/35 37/37/37/38/38/39 33/33/33/34/34/35 38/38/38/38/39/39 33/33/33/33/34/34 38/38/38/39/39/40 32/33/33/33/33/34 39/39/39/39/40/41 32/33/33/33/33/34 2/2/3/2/2/2 3/3/3/3/3/2 5/6/10/17/19/19 33/32/32/33/34/36 32/32/32/32/34/36 33/33/33/33/35/36 32/31/31/32/33/36 34/34/33/34/35/37 31/31/31/31/33/35 35/34/34/35/36/38 31/31/31/31/33/35 35/35/35/36/37/38 31/30/30/31/32/35 36/36/36/37/38/39 30/30/30/31/32/35 37/37/37/38/39/40 30/30/30/30/32/34 39/39/39/40/41/42 29/29/30/30/32/34 41/42/42/43/44/44 35/35/36/37/38/39 37/37/38/39/40/40 33/33/34/35/36/38 32/32/32/32/34/35 34/33/33/34/35/36 32/32/32/32/33/35 34/34/34/34/35/37 31/31/31/32/33/34 36/36/36/36/37/38 31/31/31/31/32/34 36/35/35/36/37/38 31/31/31/31/32/34 37/36/37/37/38/39 31/30/31/31/32/34 38/38/38/39/40/41 29/29/29/30/31/33 39/39/39/40/41/42 29/29/29/30/31/33 40/40/40/41/42/42 29/29/29/30/31/32 --/--/--/20/23/23 34/34/35/35/36/38 33/34/34/35/36/37 35/35/35/36/37/39 33/33/33/34/35/37 36/36/36/37/38/39 32/33/33/33/35/36 37/37/37/38/39/40 32/32/32/33/34/36 37/38/38/39/40/41 31/32/32/33/34/36 38/39/39/40/41/42 31/31/32/32/33/35 39/40/41/41/42/43 31/31/31/32/34/35 40/42/42/43/44/44 30/30/31/32/33/35 43/44/45/46/47/47 45/46/47/48/48/49 --/--/--/14/23/25 37/36/36/38/39/41 36/35/36/37/38/40 37/37/37/39/40/42 35/35/35/36/38/40 38/38/39/40/41/43 34/34/34/35/37/39 39/39/40/41/42/45 34/34/34/35/37/39 41/42/43/44/45/47 34/33/33/34/36/39 43/45/46/48/49/50 33/33/33/34/36/38 47/49/51/52/53/53 32/32/32/33/35/38 50/51/53/54/54/55 32/32/32/33/35/38 51/53/54/55/55/56 48/50/51/52/52/52 34/34/34/35/36/37 35/35/35/36/37/38 33/34/34/34/35/37 36/37/37/37/38/39 32/33/33/34/35/36 37/38/38/39/39/40 32/33/33/33/34/36 38/39/39/40/40/41 31/32/32/33/34/35 39/40/40/41/41/42 31/31/32/32/33/35 41/41/41/42/43/43 30/31/31/32/33/35 41/42/42/43/43/44 30/30/31/31/32/35 42/43/43/44/44/45 29/30/30/31/32/34 34/34/34/35/36 35/35/35/36/37 34/33/33/34/35 36/35/36/37/38 33/33/33/34/35 37/36/37/37/39 32/32/32/33/34 37/37/38/39/40 32/32/32/33/34 38/38/39/40/41 32/31/32/32/34 39/40/41/42/42 31/31/31/32/33 41/42/43/43/44 31/31/31/32/32 42/44/45/45/46 31/31/31/32/31 26/27/26/26/26 37/37/37/39/41 36/36/36/38/40 37/38/39/40/42 35/35/36/37/39 38/39/40/42/44 35/35/35/36/38 40/41/43/44/46 35/35/35/36/38 42/44/46/48/49 35/34/35/36/37 47/49/51/52/53 35/35/35/36/37 50/52/54/55/55 39/39/39/39/40 52/54/55/56/57 40/40/39/40/40 52/55/57/57/58 51/53/55/56/56 29/29/29/29/29 29/29/29/29/29 29/30/30/29/29 51/51/52/53/54 50/51/51/52/53 51/52/54/54/55 49/50/50/51/52 52/54/55/55/56 49/49/50/50/51 53/55/56/56/57 49/48/49/49/50 54/56/57/58/58 52/55/56/57/57 54/57/58/58/59 51/53/55/56/57 37/37/38/39/40 38/38/39/40/41 36/36/37/38/39 39/40/41/42/43 35/35/36/37/38 40/41/43/44/45 35/35/35/36/38 42/44/46/47/48 34/34/34/35/37 26/27 6/8 31/32 28/28 42/43/43/44/45 32/33/33/35/39 32/32/33/35/39 34/35/36/37/39 34/35/35/37/40 39/39/40/41/42 35/35/35/37/41 40/40/40/41/43 38/39/39/41/41 32/32/32/33/35 43/43/44/45/46 41/41/42/43/44 45/45/46/47/48 46/46/47/48/49 46/46/47/48/49 45/46/47/48/48 17/17/18/20/22 36/36/36/37/40 34/35/35/36/39 35/36/36/37/40 34/35/35/36/38 37/37/37/38/41 33/34/34/35/39 37/37/37/39/41 33/34/34/35/39 38/38/38/40/41 32/33/33/34/39 39/39/39/40/42 34/34/34/36/38 1/3/3/1/-- 30/31/32/33/37 30/31/31/33/37 30/31/32/33/37 30/31/31/32/36 31/31/32/33/37 26/27/28/30/36 32/32/32/32/33/33 33/33/33/33/34/34 32/32/32/32/33/33 33/33/33/33/34/35 31/31/31/32/32/32 33/34/34/34/35/36 31/32/32/32/32/32 34/34/34/35/35/36 31/32/32/32/32/32 35/35/35/35/36/37 30/31/31/31/31/31 35/35/35/36/37/38 29/29/29/30/30/30 2/2/2/2/2/1 1/2/2/2/2/1 1/1/1/1/1/0 34/34/34/34/35/36 33/33/33/33/34/36 34/34/34/35/35/37 33/34/34/34/35/36 35/35/35/35/36/37 33/34/34/34/35/36 35/35/35/35/36/37 33/33/34/34/34/36 35/36/36/36/37/38 32/33/33/34/34/35 36/36/36/37/37/38 32/33/33/33/34/35 37/37/37/37/38/38 28/28/28/29/32/35 29/29/29/30/32/35 27/28/28/29/31/34 27/27/27 27/28/28 20/20/20 30/30/31 30/30/31 29/30/30 28/29/30 24/24/24 31/31/31 32/31/32 Overzicht berekeningsresultaten Spaarndammerdijk/Tasmanstraat/Van Diemenstraat Inclusief aftrek art. 110g Wet geluidhinder Cauberg-Huygen - vestiging Maastricht Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Westpoort juni wegverkeer BP De Houthaven 2013 aanpassingen aug. 13], Geomilieu V Hoogtelijn Scherm Kruising Gebouw Bodemgebied Toetspunt Weg periode: Lden groep: Tunnel/Sp.dijk/Tasmanstr./Van D... Inclusief groepsreducties 0 m 100 m schaal = 1 : 2500

16 Bijlage 2 Ventilatiebalansen

17 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 1A Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 54,1 37,87 36,60 21,09 0,00 57,69 voldoet 18,3 2,00 0 0,00 0,00 0,00 voldoet 18,3 0,00 54,1 48,69 36,60 21,09 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 16,8 11,76 18,30 0,00 18,30 voldoet 18,3 1,00 16,8 15,12 18,30 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 7,2 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 VR4 slaapkamer 3 8,5 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 15,7 14,13 14,64 0,00 voldoet VG4 VR5 slaapkamer 4 9,9 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 9,9 8,91 9,15 0,00 voldoet VG5 0,0 0,00 0,0 0,00 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 96,5 78,7 42,1 42,1 78,7 4,3 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 1-25

18 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 1B Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 81,1 56,77 54,90 21,09 0,00 75,99 voldoet 18,3 3,00 81,1 72,99 54,90 21,09 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 16,8 11,76 18,30 0,00 18,30 voldoet 18,3 1,00 16,8 15,12 18,30 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 7,2 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 VR4 slaapkamer 3 8,5 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 15,7 14,13 14,64 0,00 voldoet VG4 VR5 slaapkamer 4 9,9 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 9,9 8,91 9,15 0,00 voldoet VG5 0,0 0,00 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 123,5 97,0 42,1 42,1 97,0 5,3 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 2-25

19 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 2 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 44,8 31,36 27,45 13,77 0,00 41,22 voldoet 18,3 1,50 44,8 40,32 27,45 13,77 voldoet VG2 VR2 slaapkamer ,9 15,56 0,00 15,56 voldoet 18,3 0, ,3 15,56 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer ,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 VR4 slaapkamer 3 13,4 9,38 11,90 11,90 voldoet 18,3 0,65 20,4 18,36 19,22 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 82,2 62,2 34,8 34,8 62,2 3,4 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 3-25

20 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 3 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 28, ,71 0,96 0,00 25,67 voldoet 18,3 1,35 28,1 25,29 24,71 0,96 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 13,2 9,24 14,64 0,00 14,64 voldoet 18,3 0,80 VR3 slaapkamer ,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 20,2 18,18 21,96 0,00 voldoet VG3 VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 48,3 46,7 22,0 22,0 46,7 2,6 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 4-25

21 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 4 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 35,2 24,64 32,03 2,79 0,00 34,82 voldoet 18,3 1,75 VR3 slaapkamer 2 6,1 7 7,32 0,00 7,32 voldoet 18,3 0,40 41,3 37,17 39,35 2,79 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 13,4 9,38 16,47 0,00 16,47 voldoet 18,3 0,90 13,4 12,06 16,47 0,00 voldoet VG3 VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 54,7 55,8 23,8 23,8 55,8 3,1 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 5-25

22 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 5 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 keuken 8, ,93 35,45 0,00 47,37 voldoet 15,9 0,75 VR2 slaapkamer ,75 0,00 8,75 voldoet 15,9 0,55 17, ,67 35,45 voldoet VG2 VR3 slaapkamer 1 12,6 8,82 12,72 0,00 12,72 voldoet 15,9 0,80 VR4 woonkamer 24,5 17,15 27,03 27,03 voldoet 15,9 1,70 37,1 33,39 39,75 0,00 voldoet VG3 VR5 Studio 6 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0, ,95 0,00 voldoet VG4 0 0,00 0,00 voldoet 18,3 0,00 0 0,00 0,00 voldoet 18,3 0,00 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 60,4 68,4 56,4 56,4 68,4 4,3 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 6-25

23 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 6A Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 52 36,4 42,93 11,75 0,00 54,68 voldoet 15,9 2, ,8 42,93 11,75 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 23,5 16,45 23,85 0,00 23,85 voldoet 15,9 1,50 23,5 21,15 23,85 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 7,9 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0,50 VR4 slaapkamer 3 7,9 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0,50 15,8 14,22 15,90 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte ,00 14,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 91,3 82,7 39,8 39,8 82,7 5,2 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 7-25

24 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 6B Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 31 21,7 22,26 11,75 0,00 34,01 voldoet 15,9 1, ,9 22,26 11,75 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 23,5 16,45 23,85 0,00 23,85 voldoet 15,9 1,50 23,5 21,15 23,85 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 7,9 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0,50 VR4 slaapkamer 3 7,9 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0,50 15,8 14,22 15,90 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte ,00 14,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 70,3 62,0 39,8 39,8 62,0 3,9 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 8-25

25 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 7 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 37,8 26,46 33,86 0,64 0,00 34,50 voldoet 18,3 1,85 37,8 34,02 33,86 0,64 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 13,1 9,17 14,64 0,00 14,64 voldoet 18,3 0,80 13,1 11,79 14,64 0,00 voldoet VG3 VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 0 0 0,00 0,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 50,9 48,5 14,6 14,6 48,5 2,7 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 9-25

26 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 8A Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 49,5 34,65 25,62 19,26 0,00 44,88 voldoet 18,3 1,40 49,5 44,55 25,62 19,26 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 12,5 8,75 10,98 0,00 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR3 slaapkamer 2 7,9 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 20,4 18,36 20,13 0,00 voldoet VG3 VR4 slaapkamer 3 12,2 8,54 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR5 slaapkamer 4 7,4 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 19,6 17,64 20,13 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 89,5 65,9 40,3 40,3 65,9 3,6 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 10-25

27 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 8B Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 55,9 39,13 31,11 19,26 0,00 50,37 voldoet 18,3 1,70 55,9 50,31 31,11 19,26 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 11,3 7,91 10,98 0,00 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR3 slaapkamer 2 6,8 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 18,1 16,29 20,13 0,00 voldoet VG3 VR4 slaapkamer 3 12,2 8,54 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR5 slaapkamer 4 7,4 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0,50 19,6 17,64 20,13 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 93,6 71,4 40,3 40,3 71,4 3,9 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 11-25

28 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 9C (maatgevend) Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Eetkamer/keuken ,72 25,91 0,00 38,63 voldoet 15,9 0, ,5 12,72 25,91 voldoet VG2 VR2 Woonkamer 25,1 17,57 25,44 0,00 25,44 voldoet 15,9 1,60 25,1 22,59 25,44 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 1 12,7 8,89 11,93 11,93 voldoet 15,9 0,75 VR4 slaapkamer 2 8,8 7 9,54 9,54 voldoet 15,9 0,60 21,5 19,35 21,47 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 71,6 59,6 46,9 46,9 59,6 3,8 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 12-25

29 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 9D Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Eetkamer/keuken 23, ,72 21,14 0,00 33,86 voldoet 15,9 0,80 23,9 21,51 12,72 21,14 voldoet VG2 VR2 Woonkamer 20,4 14,28 20,67 0,00 20,67 voldoet 15,9 1,30 20,4 18,36 20,67 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 1 11,7 8,19 11,93 11,93 voldoet 15,9 0,75 VR4 slaapkamer 2 8,7 7 9,54 9,54 voldoet 15,9 0,60 20,4 18,36 21,47 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 64,7 54,9 42,1 42,1 54,9 3,5 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 13-25

30 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 10ABC (C maatgevend) Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Woonkamer/keuken 48 33,6 32,94 11,03 0,00 43,97 voldoet 18,3 1, ,2 32,94 11,03 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 13,5 9,45 12,81 0,00 12,81 voldoet 18,3 0,70 13,5 12,15 12,81 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 12,7 8,89 11,90 11,90 voldoet 18,3 0,65 VR4 slaapkamer 3 6,5 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 19,2 17,28 19,22 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 80,7 65,0 32,0 32,0 65,0 3,6 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 14-25

31 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 10D (GO 113,5m2) Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Woonkamer/keuken 46,2 32,34 27,45 15,60 0,00 43,05 voldoet 18,3 1,50 46,2 41,58 27,45 15,60 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 12,9 9,03 11,90 0,00 11,90 voldoet 18,3 0,65 12,9 11,61 11,90 0,00 voldoet VG3 VR3 slaapkamer 2 17,9 12,53 16,47 16,47 voldoet 18,3 0,90 VR4 slaapkamer 3 9,2 7 8,24 8,24 voldoet 18,3 0,45 27,1 24,39 24,71 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 86,2 64,1 36,6 36,6 64,1 3,5 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 15-25

32 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 11A/B/C Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 keuken 14, ,47 18,94 0,00 35,41 voldoet 18,3 0,90 VR2 woonkamer 18,3 12,81 16,47 0,00 16,47 voldoet 18,3 0,90 32,6 29,34 32,94 18,94 voldoet VG2 VR3 slaapkamer 1 12,2 8,54 16,47 0,00 16,47 voldoet 18,3 0,90 12,2 10,98 16,47 0,00 voldoet VG3 VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 0 0 0,00 0,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 44,8 49,4 32,9 32,9 49,4 2,7 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 16-25

33 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 12 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 woonkamer/keuken 59,7 41,79 32,94 21,09 0,00 54,03 voldoet 18,3 1,80 59,7 53,73 32,94 21,09 voldoet VG2 VR2 slaapkamer 1 16,5 11,55 14,64 0,00 14,64 voldoet 18,3 0,80 VR3 slaapkamer 2 9,5 7 9,15 9,15 voldoet 18,3 0, ,4 23,79 0,00 voldoet VG3 VR4 slaapkamer 3 12,2 8,54 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR5 slaapkamer 4 7,5 7 7,32 7,32 voldoet 18,3 0,40 19,7 17,73 18,30 0,00 voldoet VG4 VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 105,4 75,0 42,1 42,1 75,0 4,1 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 17-25

34 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 13 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Eetkamer/keuken 20, ,90 45,21 0,00 61,11 voldoet 15,9 1,00 VR3 Slaapkamer 1 15,3 10,71 15,90 0,00 15,90 voldoet 15,9 1,00 36,1 32,49 31,80 45,21 voldoet VG2 VR2 Woonkamer 23,8 16,66 22,26 0,00 22,26 voldoet 15,9 1,40 23,8 21,42 22,26 0,00 voldoet VG3 VR4 slaapkamer 2 11,8 8,26 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 11,8 10,62 10,98 0,00 voldoet VG4 VR5 Tuinkamer 10,5 7,35 10,07 10,07 voldoet 18,3 0,55 10,5 9,45 10,07 0,00 voldoet VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 0 0 0,00 0,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 82,2 75,1 59,2 59,2 75,1 4,6 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 18-25

35 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 14 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Eetkamer/keuken 29, ,90 52,14 0,00 68,04 voldoet 15,9 1,00 VR3 Slaapkamer 4 18,4 12,88 15,90 0,00 15,90 voldoet 15,9 1,00 47,5 42,75 31,80 52,14 voldoet VG2 VR2 Woonkamer 29,2 20,44 15,90 21,00 36,90 voldoet 15,9 1,00 29,2 26,28 15,90 21,00 voldoet VG3 VR4 Slaapkamer 1 20,9 14,63 20,67 20,67 voldoet 15,9 1,30 20,9 18,81 20,67 0,00 voldoet VG4 VR5 Slaapkamer 2 7,9 7 7,95 7,95 voldoet 15,9 0,50 VR6 Slaapkamer 3 12,2 8,54 12,72 12,72 voldoet 15,9 0,80 20,1 18,09 20,67 0,00 voldoet VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 117,7 89,0 94,1 94,1 89,0 5,6 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 19-25

36 Bouwbesluittoets Woningbouw nieuwbouw [WN] project: Houthaven te Amsterdam onderdeel: Blok 4DEF Klunder projectnr.: opdrachtgever: Vorm Ontwikkeling datum: versie: Omgevingsvergunning Ventilatieberekening conform BB2012 afdeling 3.6 en tabel 3.28 (gespecificeerd) conform NEN 1087 Woningtype Type 15 Nominale ventilatieberekening volgens het Bouwbesluit 1 Duco Glasmax 10 ZR 15,9 (dm 3 /s)m 1 2 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 3 DucoFit 50 ZR 18,3 (dm 3 /s)m 1 VG VR ruimtenaam opp. min eis toevoer toevoer afvoer afvoer toets capaciteit lengte buiten overstroom overstroom buiten voorz. voorz. VG1 VR1 Eetkamer/keuken 24, ,90 52,50 0,00 64,40 voldoet 18,3 0,65 24,8 22,32 11,90 52,50 voldoet VG2 VR2 Woonkamer 31,6 22,12 29,28 0,00 29,28 voldoet 18,3 1,60 31,6 28,44 29,28 0,00 voldoet VG3 VR3 Slaapkamer 1 14,1 9,87 13,52 13,52 voldoet 15,9 0,85 VR4 Slaapkamer 2 8,2 7 8,75 8,75 voldoet 15,9 0,55 22,3 20,07 22,26 0,00 voldoet VG4 VR5 Slaapkamer 3 10,4 7,28 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 VR6 Slaapkamer 4 10,4 7,28 10,98 10,98 voldoet 18,3 0,60 20,8 18,72 21,96 0,00 voldoet VG5 VG6 0,0 0,00 0,0 0,00 VG7 0,0 0,00 VG8 0,0 0,00 VG9 0,0 0,00 VG10 0,0 0, ,00 0,00 voldoet aantal toilet toiletruimte 1 7 7,00 7,00 badkamer badkamer ,00 14,00 bijkeuken bijkeuken ,00 0,00 bergruimte bergruimte ,00 0,00 bergruimte ,00 0,00 99,5 85,4 73,5 73,5 85,4 4,9 Bouwbesluittoets Naam STAD - PLAN DAG MAAND JAAR print pagina 20-25

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam.

Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Adviseurs voor akoestiek, bouwfysica, brandveiligheid en duurzaamheid Notitie geluidwering van gevels en ventilatie. Houthaven blok 4AB te Amsterdam. Betreft Houthaven blok 4AB te Amsterdam Opdrachtgever

Nadere informatie

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport

De Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport e Verleyding Leiden Akoestisch-bouwtechnisch rapport Opdrachtgever Ten Brinke Bouw BV Contactpersoon hr. M. eersema ocumentnummer 803.001.01-4 atum 9 oktober 2015 Kader en doel In opdracht van Ten Brinke

Nadere informatie

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld

Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld Woning Westervelt Valkseweg te Barneveld geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 11 oktober 2011 S&W Consultancy Rapportnr: 2110967 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118 442 270 Fax: 0118

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK

AKOESTISCH ONDERZOEK AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING WOONHUIS NIEUWBOUW 2 SENIORENWONINGEN OUDE MAASSTRAAT UDEN 16.027.01 VERSIE 1 Zaaknummer: Behandeld door: Ing. R. Herik Opdrachtgever : Vanderwiel 253720 Architecten Dr.

Nadere informatie

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97.

Rekenmethodiek De geluidwering van de gevel is berekend volgens de rekenmethode GGG 97. MEMO Aan: Henk Bos Brinklaan 11 9431 AJ Westerbork Kenmerk: 0188-G-17-A Titel: Memo geluidwering Hoofdstraat 34 te Westerbork Opgesteld: ing. A. Gal Datum: 21 juni 2017 Inleiding In voorliggende memo is

Nadere informatie

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016

Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Woning Hoofdstraat 38 te Westerbork Onderzoek geluidwering gevel Notitie 16118n01, 28 juni 2016 Opdrachtgever: Bouwadvies Albert de Boer Beilerstraat 13/D 9431 GA Westerbork Tel: 0593 332350 Contactpersoon:

Nadere informatie

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA

Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA Oude Parklaan 2 Castricum Ventilatievoorzieningen, Daglicht, VWA en HWA t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: Moke Architecten Projectnr. 1315.01 Datum: 15 juli 2015 ir. K.C.J. Nobel -2- INHOUD 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woningen Boterbloem

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum

Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Akoestisch onderzoek geluidwering gevel nieuwbouw 24 appartementen hoek Rijnlandstraat Landscheidingstraat te Leidschendam Centrum Opdrachtgever: Contactpersoon: Bouwfonds Ontwikkeling BV (regio Zuid-West)

Nadere informatie

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126

Rapport. Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden. Projectnummer 16126 Rapport Ventilatieberekeningen Herontwikkeling Rietveld 33A te Woerden Projectnummer 16126 Opdrachtgever Kolpa Architecten t.a.v. dhr. W. Baas Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam Auteur Dhr. H. Dijcks

Nadere informatie

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C

Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Clusius Leiden Geluidwering van gevels gebouw A, B en C Akoestisch-bouwtechnisch rapport Behoort bij beschikking van Burgeeester en Wethouders van Leiden Wabo 142624-1591577 Projectgegevens Clusius te

Nadere informatie

Tabel 2 uit rapport 20093118

Tabel 2 uit rapport 20093118 Bureau Geluid Support Bureau Geluid nl Parallelweg 30 6231 CJ Meerssen tel. 043 458 41 65 fax 043 458 41 66 website meetapparatuur: www.bureaugeluidsupport.nl CSO Adviesbureau voor Milieuonderzoek B.V.

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 12 december 2016 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Realisatie 2 woningen t.p.v. Stationslaan 112 Harderwijk

Nadere informatie

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen

Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Rapport: ventilatieberekening voor de verbouw van de woonboerderij aan de Min. Cremerstraat 10 te Zeijen Datum: 5 januari 2016 Rapportnummer: 1601.1 Projectnummer: 1601 Opdrachtgever: Frits Everts design

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN PROJECT: 13644 VERANTWOORDING Titel AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDWERING GEVEL HEIKANTSTRAAT ONG. TE SOMEREN Opdrachtgever De

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag

Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Nieuwbouw kantoortorens het Atrium te Amsterdam Beoordeling geluidwering gevels voor vergunningsaanvraag Opdrachtgever G&S Vastgoed BV Contactpersoon de heer ir. R.A. Schenk Kenmerk R032529af.00008.jvp

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth

Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Geluidwerende voorzieningen woningen plan Morgenbad te Leuth Versie 11 februari 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19 6576 JL Ooij auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen

Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen r1316.1/030913 Rapport: Toetsing karakteristieke geluidwering voor de nieuwbouw van Een woning aan Makkum 7 te Beilen Datum: 3 september 2013 Rapportnummer: 1316.1 Projectnummer: 1316 Opdrachtgever: De

Nadere informatie

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam

geluidno titie Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat XC Amsterdam Adviesbureau Houtappels T.a.v. de heer Jarl Houtappels Rietwijkerstraat 76 1059 XC Amsterdam jarl@adviesbureauhoutappels.nl datum: 14 oktober 2013 adviseur: Gislaine Schrijnemaekers betreft: Geluidwering

Nadere informatie

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST

Projectnr. : Referentie : 002/14079/VS Datum : p/a Hammel en Partners Postbus AD ZEIST Rapport Bouwbesluitberekening GA;k Projectnr. : 14079 Referentie : 002/14079/VS Datum : 02-12-2015 Opdrachtgever: Intensivus p/a Hammel en Partners Postbus 181 3700 AD ZEIST Contactpersoon: De heer B.

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

M. Feijts De Tramweg RX Born

M. Feijts De Tramweg RX Born M. Feijts De Tramweg 1 6121 RX Born uw referentie: Uw opdracht behandeld door: Walter Hennissen onze referentie: 20122186 telefoon: 043 458 41 65 betreft: Akoestisch onderzoek e-mail: w.hennissen@bureaugeluid.nl

Nadere informatie

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers

Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers 838-00 Geluidsberekening t.b.v. nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 te Groot-Ammers Project: Nieuwbouw bedrijfswoning Nieuwpoortseweg 5 2964 EA Groot-Ammers Opdrachtgever: Opgesteld door: H. van

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING WONING PLATIJKWEG 1, 6171 XA STEIN RAPPORTNUMMER 20114015 rapportnummer:

Nadere informatie

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw

RAPPORT. Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf. Appartementengebouw RAPPORT Appartementengebouw Plan De Wetering Graafdijk-Oost 66 Molenaarsgraaf Bescherming tegen geluid van buiten NEN 5077 / NPR 5272 Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Appartementengebouw

Nadere informatie

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels

Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Straatweg Rotterdam, nieuwbouw vijf stadswoningen Geluidwering gevels Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij BV 1 september 2014 efinitief rapport BC8980 ASKONINGV NEERLAN B.V. PLANNING & STRATEGY Barbarossastraat

Nadere informatie

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185.

Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen. Rapport 4081185. Onderzoek naar de gevelgeluidwering van het nieuw te bouw wooncomplex in het plan herontwikkeling locatie Het Anker te Assen Rapport 4081185.R03 Opdrachtgever: Adviesbureau Feijen Wenakkers 2 9461 EE GIETEN

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam

Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland te Rotterdam Postbus 153, 6800 AD Arnhem - T 026-845 46 47 - F 026 445 53 84 www.adviesbureau-de-haan.nl - info@adviesbureau-de-haan.nl S.12.117.01 Akoestisch onderzoek Geluidwering gevels Prins Hendrikkade, Noordereiland

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning familie Drenth Projectnummer : 1480 Datum : 14-12-2015 Datum wijziging A : - Datum wijziging B : - Inhoud

Nadere informatie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie

Geluidwering gevel. 1 Regelgeving. 1.1 Bestaande bouw. 1.2 Verbouw. 1.3 Nieuwbouw. 1.4 Ambitie 17 juli 2014 EGM adviseurs B14119.00 004 MR Italiëlaan Zoetermeer Geluidwering gevel 1 Regelgeving 1.1 Bestaande bouw Het Bouwbesluit 2012 kent geen voorschriften voor bescherming tegen geluid van buiten

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BJZ.nu T.a.v. de heer Niels Broekhuis Twentepoort 16A 7609 RG Almelo Ons kenmerk : 13.013b3 Betreft : akoestisch onderzoek Kromme Elleboog Meppel Oldenzaal, 4 maart

Nadere informatie

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J.

Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef. Geluidwering gevels. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Woning Slingerweg 7 te Hippolytushoef Geluidwering gevels Rapportnr: 2160135 Datum: 17-05-2016 Versie: 1 Contactpersoon: T.J. Wattel Samenvatting In opdracht van Commandeur Bouwontwikkeling is door S&W

Nadere informatie

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels

Woning Moerman. Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Rapportage Geluidwering Gevels Woning Moerman Geluidwering Gevels Opgesteld door: Datum: 22 april 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130386 Postbus 5185 Versie: 1 4380 KD Vlissingen Tel: 0118

Nadere informatie

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening

: Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog. : Ventilatie berekening Project: : Nieuwbouw woning aan de Ruigendijk 8 te de Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : Ventilatie berekening Gewijzigd: : 10-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 14 10/09/15 INHOUD: 1. Inleiding Blz.

Nadere informatie

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage

Geluidbelasting De geluidbelastingen op de gevels van de Marnixstraat en de Maresingel zijn aangeleverd door de Milieudienst West-Holland, zie bijlage Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 150535-1707337 Indicatief akoestisch onderzoek geluidwering gevel Datum: 28 mei 2015 Project: Appartementen Maresingel 54 te Leiden

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) Nieuwbouw 4 woningen Duitse Weistraat te Kerkdriel Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen

Geluidwerende voorzieningen. woning Biesstraat 66. te Heythuysen Geluidwerende voorzieningen woning Biesstraat 66 te Heythuysen versie 4 oktober 2012 opdrachtnummer 12-194 datum 4 oktober 2012 opdrachtgever Econsultancy bv Rijksweg Noord 39 6071 KS Swalmen auteur A.D.

Nadere informatie

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015

Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek. Bouwplan Walstein. 26 februari 2015 Akoestisch-bouwtechnisch onderzoek Bouwplan Walstein 26 februari 2015 Projectgegevens Akoestisch-bouwtechnisch rapport Bouwplan Walstein Harderwijk Opdrachtgever Contactpersoon Harm Post Advies dhr. H.

Nadere informatie

Daglicht- en ventilatieberekening

Daglicht- en ventilatieberekening Daglicht- en ventilatieberekening Project gegevens Project : Nieuwbouw woongebouw Zaagmolenstraat 197-203 te Rotterdam Kadastrale gemeente : Rotterdam 7 e afdeling Sectie : W Perceel : 2827, 2828,3027

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Berekening geluidwerende voorzieningen woning Akker- maalshout 2 te Ermelo. Adviseur : Opdrachtgever : Contactpersoon : ing. Wim Buijvoets Velthuis Bouw B.V. Postbus

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Akoestisch onderzoek Geluidswering gevels van de woning Zijdwerk 27 te Wervershoof.

Nadere informatie

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels

2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein. Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels 2 e bedrijfswoning fam. Agterberg aan de Lange Dreef 17 te Hagestein Geluidwering gevels Opgesteld door: Datum:

Nadere informatie

Stappenplan voor het maken van een ventilatiebalans (nieuwbouwwoning)

Stappenplan voor het maken van een ventilatiebalans (nieuwbouwwoning) Stappenplan voor het maken van een ventilatiebalans (nieuwbouwwoning) 1) Gegevens verzamelen Bouwbesluiteisen aan ventilatie (uit oogpunt van gezondheid) Het Bouwbesluit stelt in afdeling 3.10 van het

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud ZK BEM Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning Projectnummer : 1679 Datum : 1-2-2017 Datum wijziging A : Datum wijziging B : Inhoud Behoort bij beschikking

Nadere informatie

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge.

Hierbij de gevraagde info betreffende zaak , Breistroeken 50 Nw. Balinge. From: "Boer" ; Sent: ma, 01 mei 2017 15:06:27 +02:00 To: "olo-middendrenthe.nl" ; Subject: zaaknr.826635 aanvullende info. Attachments: Uitbreiding hoofdgebouw

Nadere informatie

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN

VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN VERBOUW \)^NBOERDERIJ A/D MIN.CREMERSTRK^T'^^IO 9491 TJ ZEIJEN VOOR DHR. J. V.D. LAAN 08.L.501 aiad BI 1:1000 26-11 _15 10. 02.16 NB: Voorterrein inrichting zie erf inpassingsplan SITUATIE KAO.GEM. VRIES

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo

Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo Akoestisch onderzoek geluidwering gevels Nieuwbouw woning Boekenderhofweg ong. Blerick, gemeente Venlo projectnummer: 1203/080/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 1 2 UITGANGSPUNTEN 2 2.1 Locatiegegevens

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat

Geluidwerende voorzieningen. woningen Mattelierstraat Geluidwerende voorzieningen woningen Mattelierstraat te Groenlo versie 11 mei 2015 opdrachtnummer datum 11 mei 2015 opdrachtgever Nico Winkel Holding bv Oude WInterswijkseweg 30a 7141 DG Groenlo auteur

Nadere informatie

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai.

Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Notitie 20092240-03 Bouwplan ringspoorlijn blok 5 te Amsterdam. Toetsingskader en bouwkundige randvoorwaarden m.b.t. omgevingslawaai. Datum Referentie Behandeld door 16 mei 2012 20092240-03 ir. J. Hardlooper/CVr

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen

Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering. Hoofdstraat 137 te Rijen Akoestisch onderzoek Karakteristieke geluidwering Hoofdstraat 137 te Rijen AGEL adviseurs D01 Akoestisch onderzoek karakteristieke geluidwering 20110288 Hoofdstraat 137 januari 2012 te Rijen blad 1 INHOUD

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN. Inhoud. - Gebruiksfuncties, gebruiks- en verblijfsoppervlaktes. - Daglichttoetredingsberekening. - Spuiventilatieberekening Titaniumweg 10 8304 BR Emmeloord 0527-624370 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Projectnaam : Nieuwbouw woning de heer en mevrouw Krijger Projectnummer : 1529 Datum : 1-2-2016 Datum wijziging A : 20-6-2016 Datum

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING OUDE BAAN 25F, WAHLWILLER RAPPORTNUMMER 20093020 rapportnummer: 20093020 datum: 17 maart 2009 status: definitief auteur: W. Hennissen Gecontroleerd: A.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill

Akoestisch onderzoek Hoogveldseweg te Mill + Huisvestingadvies 00.236 Akoestischonderzoek HoogveldsewegteMill versie.0 datum 25oktober202 auteur Ing.M.Schipperen bestand Rapport afdrukdatum 25oktober202 voor accoord Ing.M.Schipperen(projectleider)

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft n appartementen Zijl Opdrachtgever 2d vastgoed b.v. Contactpersoon E. van Dongen Werknummer 839.301.00 Datum 25 november 2014 Aanleiding Naar aanleiding van de reactie van DCMR Milieudienst

Nadere informatie

NOTITIE. Aanleiding. Betreft

NOTITIE. Aanleiding. Betreft NOTITIE Betreft Akoestische beoordeling ontwerp Dunantbuurt te Amsterdam West Opdrachtgever De Alliantie Ontwikkeling Contactpersoon dhr. O. Rasche Werknummer 721.401.00 Datum 11 april 2014 Aanleiding

Nadere informatie

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m

Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Gemeente Amstelveen Afdeling Vastgoed T.a.v. drs. A.C.M. van Mierlo Postbus 4 1180 BA

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 14 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Datum: 05-01-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening Boerderij

Nadere informatie

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp

Akoestisch Rapport. Opdrachtgever: Badhoeve Bouw Postbus AA Badhoevedorp KvK 50305824 BTW NL186697478B01 Info@versusbouwadvies.nl Akoestisch Rapport Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de gevels ten gevolge van het wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai en luchtvaartlawaai

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening

TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA. Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte. Ventilatieberekening TRANSFORMATIE KANTOOR BREDA Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte Ventilatieberekening Arlan Architecten bv Juli 2013 Inhoud Inleiding Projectgegevens Overzicht gegevens 1.0 Bepaling Equivalent daglichtoppervlakte

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn

Geluidwerende voorzieningen. woning Jachtlaan te Apeldoorn Geluidwerende voorzieningen woning Jachtlaan te Apeldoorn versie 28 april 2009 datum 28 april 2009 opdrachtgever Dhr. P. Koldewijn Jachtlaan 309 7336 AB Apeldoorn auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel

Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam. Berekening geluidwering gevel Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel Rapportnummer H 5381-2-RA d.d. 1 oktober 2015 Nieuwbouw Jan Tooropstraat te Amsterdam Berekening geluidwering gevel o p d r a c h t

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t t o e t s i n g

B o u w b e s l u i t t o e t s i n g Uitdraaidatum : 6 oktober 2015 Projectnummer 2 Berekend : ing. Bart Baars 15-327 1 Gecontroleerd : ing. Marto te Boekhorst Bereikbaar : bart@cabteboekhorst.nl B o u w b e s l u i t t o e t s i n g Project

Nadere informatie

Berekening Bouwbesluit

Berekening Bouwbesluit Berekening Bouwbesluit 1. Gebruiksoppervlak / Verblijfsgebied 2. Daglichttoetreding 3. Luchtverversing 4. Spuivoorziening 1 2 3 6 Project : Oprichten woning aan de Heilaardreef ong. 4814 NM Breda Bijlage

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV

12 februari 2014 W1598-2a-GI. Project Consult BV datum: rapportnummer: 12 februari 2014 W1598-2a-GI opdrachtgever: Project Consult BV onderwerp: Akoestisch rapport betreffende de berekening van de geluidwering van de relevante uitwendige scheidingsconstructies

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 20093175 AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING HEIDE 45, SWALMEN RAPPORTNUMMER 2009175 rapportnummer: 2009175 datum: 22 februari 2010 status: definitief auteur: W. Hennissen paraaf: INLEIDING In opdracht

Nadere informatie

Daglichtberekening. Ventilatieberekening

Daglichtberekening. Ventilatieberekening Daglichtberekening Ventilatieberekening Inzake de verbouw en uitbreiding van een woonhuis tot gezinshuis op een terrein gelegen aan de Veluweweg 81 te Kootwijkerbroek i.o.v. Top Activa BV (rapport 14-04-bf)

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl

Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Architecten HMV Burg. Guljelaan 6 4848 CZ Breda Tel. 076 514 46 44 www.info@architecten-hmv-nl Rapportnummer: 2444_B_01 Datum: 03 dec. 2013 wijz. A: 20 jan. 2014 verbouwing/uitbreiding bavelselaan 250

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT

TOETSING BOUWBESLUIT Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 182017 TOETSING BOUWBESLUIT Datum: 6 mei 2017 Betreft: Bouwplan voor het verbouwen en splitsen van een langgevel boerderij in 2 woningen gelegen aan de Driehuizerweg 17

Nadere informatie

Toetsing Bouwbesluit Gebouw A - bedrijfswoning

Toetsing Bouwbesluit Gebouw A - bedrijfswoning aan firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen betreft referentie datum nieuwbouw van een melkveebedrijf aan de Cortenoeverseweg 105 te Brummen B-53.686 15-04-2014 Toetsing Bouwbesluit Gebouw A - bedrijfswoning

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen

Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg. Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Akoestisch onderzoek woning Hupselse Dwarsweg Geluidwering gevel, herbouw woning Hupselse Dwarsweg Eibergen Status definitief Versie 001 Rapport M.2016.1046.00.R002 Datum 30 september 2016 k:\doc\m\2016\104600\m2016104600r002def.docx

Nadere informatie

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder

Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder Hogere waarde(n) voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge de Wet geluidhinder 1. Omschrijving van het plan Dierenbeschermingscentrum Loes van Overeemlaan 8 2. Vaststelling hogere waarde(n)

Nadere informatie

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord

Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord n BEM1402276 gemeente Steenbergen ervl bouwkundig teken- k adviesburo project Renoveren woonhuis, Stoofdijk 50, 4671 CS Dinteloord Behoort bij beschikking projectnr Opdrachtgever 2013-05 Dhr. J. Vink d.d.

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B R001 Stadhuiskwartier Deventer Rapport B.2006.0407.37.R001 Stadhuiskwartier Deventer Gevelisolatieonderzoek Polstraat 16, Deventer Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels

Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht. Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat Te Sliedrecht Rapportage Geluidwering gevels Nieuwbouw appartementen Aan de Karekietstraat te Sliedrecht geluidwering gevels Opgesteld door: Datum: 19 juni

Nadere informatie

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog

Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Ventilatie berekening Nieuwbouw woning Den Hartog Rapport nr: 9011_VENT Datum: 9-1-201 Status: Uitvoering Opdrachtgever : W. den Hartog Lijsterstraat 43 294 CC Groot-Ammers Opgesteld door : Advies & tekenburo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (geluidwering gevels) nieuwbouw 4 appartementen Julianastraat te Diessen Deze rapportage is afgedrukt op cradle to cradle papier projectnummer: 1204/056/MD-02, versie

Nadere informatie

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda

Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bouwbesluitberekening Boerderij aan de Sprundelsebaan 60 te Breda Bijlage 13 bij besluit 2015/2573-V1 V&V Datum: 04-02-2016/10-03-2016/21-03-2016 Colofon Titel: Opdrachtgever: Bouwbesluitberekening (boerderijgedeelte)

Nadere informatie

Bijlage omgevingsvergunning

Bijlage omgevingsvergunning Opdrachtgever: Onderwerp: HC Den Bosch Oosterplasweg 35 's-hertogenbosch Uitbreiding clubgebouw Nummer: DO.900 Datum: Gew: Inhoudsopgave: Bijlage omgevingsvergunning Inleiding 1. Oppervlakten 2. Daglichttoetreding

Nadere informatie

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden

Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Behorend bij besluit: OLO2519025 Datum: 06 juni 2017 Namens het College van B&W van de gemeente Woerden: Nieuwbouw 4 woningen Johan de Wittlaan 13 te Woerden Geluidweringonderzoek Nieuwbouw 4 woningen

Nadere informatie

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen. Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 4-7-206 Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hilvarenbeek van 30-08-206 Namens dezen, Teamleider Ruimtelijke Ordening & Vergunningen 2060342

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst. 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Concept Betreft: Rapportnummer: Akoestisch onderzoek naar de geluidwering van de uitwendige gevelconstructie van de woning Blitterswijckseweg 18a te Broekhuizenvorst.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Toetsing bouwbesluit. Kavel 10

Toetsing bouwbesluit. Kavel 10 Toetsing bouwbesluit Kavel 10 Onderwerp: Nieuwbouw van 2 seniorenwoningen kavel 10+11 aan de Riete in de Heurne Opdrachtgever: Bouwbedrijf H.J. Klomps B.V. Meniststraat 2 7091ZZ Dinxperlo Werknummer: 16/2614

Nadere informatie

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork

Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork r1729.1/110517 Rapport: Akoestisch onderzoek voor de nieuwbouw van een woning aan de Zandhoeklaan 5 te Westerbork Datum: 11 mei 2017 Rapportnummer: 1729.1 Projectnummer: 1729 Opdrachtgever: de heer J.

Nadere informatie

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica

Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie. hoofdstuk 6 Bouwfysica Bouwfysica Ventilatie en Infiltratie hoofdstuk 6 Bouwfysica 1 Onderwerpen Inleiding Bouwbesluit eisen eisen m.b.t. ventilatie oppervlakte Ventilatie Basisventilatie (luchtverversing) Spuiventilatie (zomerventilatie)

Nadere informatie

Rapport A2:

Rapport A2: Opdrachtgever: Kragten Schoolstraat 8 6049 BN Herten Contactpersoon: de heer P. Geerts Rapport 16046.164-A2: Akoestisch onderzoek herbestemming schoolgebouw tot studentenhuisvesting. Datum: 31 oktober

Nadere informatie

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen

Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Opdrachtgever: Ered BV Gregoriuslaan 9 3723 KP Bilthoven Contactpersoon: de heer C. van Leeuwen Architectenbureau Cor & Partner BV Rapport 16043.163-A: Akoestisch onderzoek vier woningen Pleineslaan te

Nadere informatie