Stichting Goemanszorg Beheer. Jaarverslag foto: Hugo Doeleman (1980) Goemanszorg met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Goemanszorg Beheer. Jaarverslag 2009. foto: Hugo Doeleman (1980) Goemanszorg met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2009 Stichting met rechts de zomerwoning vóór afbraak en herbouw foto: Hugo Doeleman (1980)

2 Stichting Verslag van het bestuur Algemeen In het jaar 2009 werd uitvoering gegeven aan de doelstelling om het Rijksmonument de museumboerderij zo goed mogelijk in stand te houden. Hiervoor vergaderde het bestuur enkele malen. In het vierde kwartaal werden een aantal restauraties aan de museumboerderij uitgevoerd. Dientengevolge is de onderhoudsreserve gedaald. Restauratie aan de noordgevel van de schuur Met de huurder van Molenweg 5 werden enkele bouwkundige wensen van de huurder besproken. Gedeeltelijk werd en wordt hieraan uitvoering gegeven. Stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt door het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) geregistreerd, zodat subsidiegevers zich inzicht kunnen verschaffen over de bestedingen van subsidies en de door de stichting gemaakte kosten. Het bestuur onderkent dat stichting van beperkte omvang is. Het nastreven om meer monumenten in beheer te nemen is geen optie. Het bestuur wil nagaan of een fusie met een andere gelijk gerichte organisatie mogelijk is. De continuïteit van de stichting lijkt daarmee beter gewaarborgd. De organisatie mag dan rekenen op een professioneel beheer en wordt niet meer uitsluitend afhankelijk van vrijwilligers. Tegen de hoogte van de WOZ-waarde van het object Molenweg 5 werd bezwaar aangetekend. De uitspraak was positief. De waarde werd verlaagd van naar Rekening moet worden gehouden met een stijging van de WOZ-waarde in 2010 van Molenweg 3, omdat een deel van het kadastrale perceel Molenweg 5 nu wordt toegerekend aan object Molenweg 3. Een goed functionerend museum is ook van belang voor. Twee maal vond overleg plaats met een afvaardiging van het museumbestuur en het bestuur van de Vriendenstichting. Suggesties voor verbeteringen zijn aan het museumbestuur kenbaar gemaakt. Huurcontract Met ingang van werd het vernieuwde huurcontract met de museumstichting van kracht. Per bedraagt de huur 5.020,00 per kwartaal. Begroting De begroting 2010 werd vastgesteld. Het jaarlijkse onderhoud aan de Museumboerderij en verdere opstallen wordt uitgevoerd volgens de prioriteiten gesteld in het rapport van de Monumentenwacht. SGB - 1 -

3 SGB - 2 -

4 Verlies- en winstrekening 2009 Baten Verhuur Molenweg Verhuur Molenweg Subsidies Overige 1 0 Rente Lasten Beveiligingskosten Verzekeringen Grondlasten Onroerend goed kosten Exploitatiekosten Molenweg Bestuurskosten Administratie/accountant Rente leningen Bankkosten Abonnementen/lidmaatschappen Overige kosten 0 17 Toevoeging onderhoudsreserve Afschrijvingen Voordelig Saldo Kapitaal rekening Kapitaal per voordelig saldo Kapitaal per Werkkapitaal Totaal vlottende activa Minus totaal vlottende passiva Werkkapitaal ult SGB - 3 -

5 Toelichting op de balans Grond De totale oppervlakte bedraagt 43 are en 80 ca. Het achterterrein beslaat circa 23 are en werd op aangekocht voor De waarde van de totale oppervlakte werd vastgesteld op 4380/2300 x 6126= Op deze waarde zal niet worden afgeschreven. Het in 2004 aangekocht perceel landbouwgrond werd deels doorverkocht aan het Waterschap Zeeuwse Eilanden en deels aan de gemeente Schouwen-Duiveland. Het resterende deel is circa 2123 m² groot en werd voor 1,00 geactiveerd, omdat het economisch eigendom toebehoort aan stichting streek- en landbouwmuseum Schouwen-Duiveland. Op 17 november 2006 werd de voormalige zomerwoning met erf (Molenweg 5), dat vroeger onderdeel was van de boerderij aangekocht. De aankoopsom, inclusief overdrachtsbelasting bedroeg Hiervan werd op basis van een taxatierapport toegedeeld aan de grondwaarde. Op deze waarde wordt niet afgeschreven. Gebouwen De WOZ-waarde van Molenweg 3, inclusief grond, bedraagt per met als waardepeildatum De WOZ-waarde van Molenweg 5 bedraagt per Op de waarde van gebouwen wordt vanaf jaarlijks 2% afgeschreven. Zie bijlage. Uren van eigen werkzaamheden door vrijwilligers worden niet in de investeringen tot uiting gebracht. Verhardingen Verhardingen, hekwerken, beplantingen. Op de waarde wordt vanaf jaarlijks 2 % afgeschreven. Zie bijlage. Inventaris Technische installatie Spaarbank/deposito Onderhoudsreserve Latente belasting Betreft een ANWB-paneel, brievenbus, brandblussers en verkeersborden op het terrein. De waarde is tot 1,00 afgeschreven. In 2009 werd er geen inventaris aangeschaft. Zie bijlage. Betreft een brandalarmeringssysteem. De installaties zijn volledig afgeschreven. Zie bijlage. Bij Rabobank wordt een spaarsaldo aangehouden. De bestemming van het saldo is als volgt; Latente belastingclaim t.b.v. onderhoudsreserve T.b.v. aflossing obl. lening 9.052( 14x 646,64) Borgsom huurder Totaal Jaarlijks wordt aan deze reserve toegevoegd. Onderhoudskosten van gebouwen worden t.l.v. deze reserve geboekt. Reserve per Toevoeging in Onderhoudskosten in Saldo per Dit bedrag wordt slechts voor gedekt door aanwezige liquiditeiten op de spaarrekening. De betaalde overdrachtsbelasting werd door het ministerie van financiën terugbetaald, omdat de stichting wordt aangemerkt als een stichting, welke hoofdzakelijk de instandhouding van monumenten in de zin van SGB - 4 -

6 de Monumentenwet 1988 ten doel heeft. Deze niet geheven overdrachtsbelasting kan onder omstandigheden tot alsnog verschuldigd worden. Daarom is het bedrag van deze belasting als een latente belastingverplichting op de balans opgenomen. M.i.v is de mogelijkheid om teruggave van de overdrachtsbelasting aan te vragen komen te vervallen. Obligatie lening o/g Lening museum o/g In 2008 werden geen obligaties uitgegeven of afgelost. De rente bedraagt 4%. De jaarlijkse renteverplichting op 1 september vervalt op 31 december van hetzelfde jaar. De meeste coupons worden niet ter verzilvering aangeboden. De lening is aflosbaar in De annuïteitenlening, oorspronkelijk groot ,62 (hfl ), draagt een rente van 6% p.j. De looptijd van de lening bedraagt vanaf 1997 dertig jaar. De halfjaarlijkse rente en aflossingsverplichting bedraagt 1.153,83. (Annuïteit) Lening Vrienden Met de Stichting Vrienden van het Streek- en Landbouwmuseum werd in 2006 een lening afgesloten van In 2008 (en vervolgens elk jaar) werd kwijtgescholden. De rente bedraagt 0%. Lening Stg Renesse Voor de aankoop van Molenweg 5 werd een lening afgesloten van , waarvan jaarlijks, voor het eerst in 2006, wordt kwijtgescholden. De rente bedraagt 0%. Lening Rabo Bank Voor de aankoop van Molenweg 5 werd bij de bank een vaste lening opgenomen van De rente bedraagt 5,2%, 10 jaar vast met maandelijks betaling. De betaalde rente bedroeg in ,36 Crediteuren Door de huurder van Molenweg 5 is een borgsom betaald van 2.850,00. Overige niet uit de cijfers blijkende verplichtingen Door de huurder van Molenweg 5 zijn een aantal woningverbeteringen gerealiseerd op eigen kosten. Afgesproken werd dat bij huurbeëindiging vóór verhuurder een deel van de kosten zal vergoeden aan huurder. Per bedraagt deze garantie 2524,80. Deze neemt jaarlijks op 1 februari af met 315,60. SGB - 5 -

7 Toelichting verlies- en winstrekening Huur Subsidies Verzekeringen Grondlasten Onr. goed kosten Expl. Molenweg 5 Bestuurskosten Afschrijvingen Met ingang van werd de huurovereenkomst van het museum herzien. De huur bedraagt nu p.j. en wordt jaarlijks op 1 januari geïndexeerd. De huur wordt per kwartaal vooraf voldaan. De woning Molenweg 5 wordt verhuurd vanaf voor de huidige geïndexeerde huursom van 989,90 per maand. Voor de aankoop van Molenweg 5 werden de navolgende subsidies ontvangen: Stichting Renesse Stichting Vrienden van het Streek- en Landbouwmuseum SD Betreft premie opstalverzekering. De verzekerde som op basis van vaste taxatie bedraagt vanaf augustus , inclusief de 2 schuren van Molenweg 5, welke niet op basis van vaste taxatie zijn verzekerd. Woning Molenweg 5 is vanaf januari 2010 verzekerd voor De verzekerde sommen worden jaarlijks aangepast middels het prijsindexcijfer. Overige verzekeringen waren een collectieve ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Deze werden samen met de museumstichting, de vriendenstichting en de stichting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland afgesloten. Met ingang van komen deze verzekeringen te vervallen, omdat door de gemeente Schouwen-Duiveland een collectieve verzekering werd afgesloten bij Centraal voor organisaties, die werken met vrijwilligers. Betreft OZB en heffing Waterschapslasten. Hier onder vallen de kosten van inspectie Monumenten Wacht en taxaties t.b.v. verzekering. Betreft: rente banklening, verzekering, grondlasten en huur cv-ketel. Betreft voornamelijk secretariaatskosten. 2% over gebouwen, verhardingen en hekwerken en 25% over technische installaties. Vastgesteld, Dreischor F. van Asten, voorzitter H. Doeleman, secr./penningmeester SGB - 6 -

8 Oprichting De Stichting werd opgericht op initiatief van de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland, de Vereniging Stad & Lande van Schouwen-Duiveland en de voormalige gemeente Brouwershaven, thans gemeente Schouwen-Duiveland. Oprichtingsdatum: 9 november Doelstelling De Stichting heeft hoofdzakelijk ten doel: De instandhouding van de voormalige boerderij te Dreischor en andere monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988 en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Bestuur per 31 december 2009 Naam functie namens De heer Frank van Asten voorzitter onafhankelijk De heer Hugo Doeleman secretaris/penningmeester Stad & Lande De heer Louis Verburg lid Museum '' Adressen Secretariaat Ring 5, 4315 AE Dreischor Tel.: Molenweg 3 te Dreischor Kamer van Koophandel Ingeschreven te Middelburg, S Bankrelatie Rabobank Oosterschelde, nr SGB - 7 -

9 Balans per 31 december 2009 ACTIVA PASSIVA Materiele Vaste Activa Eigen vermogen grond kapitaal gebouwen verharding Reserves inventaris 1 1 onderhoudsreserve techn.install 0 0 latente bel.reserve totaal materiele activa totaal vermogen Vreemd vermogen obligatielening lening museum lening vrienden lening St Renesse hypothecaire lening rabo totaal vreemd vermogen Vlottende Activa Vlottende Passiva Omzetbelasting crediteuren Overige vorderingen Liquide middelen totaal vlottende activa totaal vlottende passiva Telling Telling

10

11 OVERZICHT ACTIVA EN AFSCHRIJVINGEN STICHTING GOEMANSZORG BEHEER aankopen/investeringen investeringen investeringen investeringen afschrijvingen waarde per afschrijvingen waarde per t/m 2002 tot 2009 in 2009 totaal tot in GEBOUWEN Molenweg 3 ( ) Molenweg 5 ( ) GROND Molenweg 3 ( ) Weiland* t/o Molenweg 3/5 ( ) Molenweg 5 ( ) VERHARDINGEN Molenweg Molenweg INVENTARIS TECHNISCHE INST TOTAAL * Weiland aankoop verkoop deel aan WZE verkoop deel aan gemeente vergoeding opstalrecht van gemeente Economische waarde weiland Verrekend met museum Balanswaarde 1 Bijlage jaarrekening 2009

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015

Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen. Januari 2015 Jaarrapport 2014 Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen Januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 Jaarverslag van het bestuur 4 Jaarrekening Stichting Missionair Diaconaal Centrum 6 a. Balans

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. J.J. de Vries

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer N.V. Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken Ir. A.P. Heidema

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds

Jaarverslag 2012. nv Monumenten Fonds Jaarverslag 2012 nv Monumenten Fonds Brabant Op Brabant moeten we zuinig zijn (Voorpagina: Lutherse Kerk te s-hertogenbosch - Fotografie Roefs) Inhoudsopgave Bestuur en toezicht Missie Preadvies van de

Nadere informatie

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer

Directie E.J.M. Eggink - Deventer. Accountant Nijhof Groep, Accountants & Belastingadviseurs - Deventer Jaarverslag 2012 NV Bergkwartier Maatschappij tot Stadsherstel Raad van Commissarissen B.A.Th.F. Assink - Schalkhaar - President Commissaris H.J. van Baalen - Deventer Ir. H.C. van den Berg - Hoevelaken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens

Inhoudsopgave Kerngegevens Profiel Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President Jaarrekening 2010 Overige gegevens FONDS VOOR GEMENE REKENING HOMBURG DE PRESIDENT Jaarrapport 2010 1 Inhoudsopgave Kerngegevens 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder van Fonds voor Gemene Rekening Homburg De President 5 Jaarrekening 2010

Nadere informatie

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008

BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 BOUWFONDS OFFICE VALUE FUND NV HALFJAARVERSLAG 2008 INHOUDSOPGAVE Kerngegevens 2008 2 Verslag van de directie 3 - Direct rendement 3 - Indirect rendement 3 - Rendementsdoelstelling 3 - Uitkering 3 - Verwachte

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV

Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Prospectus Triodos Vastgoedfonds NV Gedateerd 21 november 2011 Statutair gevestigd te Zeist Let op: zie ook het separate supplement bij het Prospectus van Triodos Vastgoedfonds NV gedateerd op 31 mei 2013

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP X/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 16 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken.

In onderstaand overzicht worden de verleende bijdragen over een periode van vijf jaar vergeleken. Jaarverslag 2011 1 Algemeen Bij besluit van de gemeenteraad d.d. 30 november 1964 werd ingaande 1 januari 1965 de Stichting Westermeer in het leven geroepen. Op 25 november 1965 werd de notariële akte

Nadere informatie

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 PARKING FUND NEDERLAND II TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de beheerder 7 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 11 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht

Ouder-/ Verwantenvereniging Merwebolder / Lingebolder Sliedrecht Ouder-/ Verwantenvereniging Sliedrecht JAARREKENING 2014 ouder-verwantenvereniqlnq Z Zorg- en dienstverlening... Inhoud Jaarrekening Balans per 3 1 december 2014 Baten en Lasten over 2014 Toelichting op

Nadere informatie

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3

Statutaire naam 1 Doelstelling 1 Samenstelling bestuur 1 Verslag activiteiten 1 Begroting 2014 3 Stichting Jeugdsportfonds Nijmegen te Nijmegen. Rapport betreffende het Financieel Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Rapport Financieel Jaarverslag 2013 Bestuursverslag Jaarrekening Statutaire naam

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V.

Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. J a a r r a p p o r t 2 0 1 1 1 2 Jaarrapport 2011 Propertunity NL N.V. 1 2 Inhoudsopgave Kengetallen onroerend goed-portefeuille 4 Profiel Propertunity NL N.V. 6 Prijsbepalingen en koersontwikkeling 2011

Nadere informatie

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013

Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 1 Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel N.V. Jaarverslag 2013 Utrecht, april 2014 Inhoud Bericht van de Raad van Commissarissen 5 Hof van

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014

HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Jaarrekening 2014 HOLLAND IMMO GROUP IX/WONINGFONDS C.V. TE EINDHOVEN Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG Profiel 3 Verslag van de Beheerder 6 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 15 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg

JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND. Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg JAARREKENING 2014 UNICEF NEDERLAND Stichting Nederlands Comité Unicef Voorburg Inhoud: Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting kostenverdeelstaat

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag

Jaarrekening 2012. saxion.nl/jaarverslag Jaarrekening 2012 saxion.nl/jaarverslag Saxion Jaarrekening 2012 Inhoud B Jaarrekening 2012 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) 5 Geconsolideerde staat van baten en lasten

Nadere informatie

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV

9,4% * rendement. Realistisch in rendement. Prospectus. AEFIDES Vastgoed XV CV 9,4% * rendement Realistisch in rendement Prospectus AEFIDES Vastgoed XV CV Prospectus d.d. 8 september 2008 in verband met de uitgifte van 92 Participaties van 50.000 (totaal 4.600.000) in AEFIDES VASTGOED

Nadere informatie

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011

Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 Super Winkel Fonds B.V. Jaarrapport 2011 1 Inhoud Blad Jaarrapport 2011 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 Verslag van de directie over 2011 5 Jaarrekening 17 Balans per 31 december 2011 18 Winst-

Nadere informatie

Fonds voor Gemene Rekening Homburg MediArena Tussentijds bericht 2014

Fonds voor Gemene Rekening Homburg MediArena Tussentijds bericht 2014 Fonds voor Gemene Rekening Homburg MediArena Tussentijds bericht 2014 Inhoudsopgave Directieverslag van Homburg MediArena 4 Verkorte Balans per 30 juni 2014 8 Verkorte Winst- en verliesrekening over de

Nadere informatie

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn

Jaarstukken 2014. Gemeente Apeldoorn Jaarstukken 2014 Gemeente Apeldoorn 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Jaarrekening2014....7 1.1 Waarderingsgrondslagen... 9 1.1.1 Algemeen...11 1.1.2 Waarderingsgrondslagen...11 1.1.3 Grondslagen voor resultaatbepaling...14

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland

Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland Supermarkt Fonds Nederland Informatie Memorandum juli 2010 Supermarkt Fonds Nederland is een initiatief van Annexum Beleggen in bekende supermarkten Informatie Memorandum Supermarkt Fonds Nederland INFORMATIE

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie