3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning PARTIJEN: 1. de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer drs. P.L.B.A. van Geel, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: VROM : 2. het Regionaal Milieubedrijf, vertegenwoordigd door de directeur, ing. J.J.T. Cremers, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het Regionaal Milieubedrijf d.d 28 mei 1998, hierna te noemen het RMB; 3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; hierna tezamen ook te noemen: partijen OVERWEGENDE DAT: a. in het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving de verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk zullen worden samengevoegd, zodat burgers en bedrijven die toestemming van de overheid willen voor een bepaalde activiteit die van invloed is op de fysieke leefomgeving één besluit krijgen, ongeacht het aantal wetten en regels waaraan ze moeten voldoen; b. voor dit besluit burgers en bedrijven slechts één procedure moeten doorlopen wat betreft aanvraag (of melding), inspraak, bezwaar en beroep; c. burgers en bedrijven voor een vergunningaanvraag terecht moeten kunnen bij één loket; d. de onder a, b en c beschreven werkwijze andere eisen stelt op het gebied van organisatie, cultuur en werkwijze van de overheid; e. VROM daarom naast het wetgevingstraject een aantal projecten zal starten, die de invoering van de Omgevingsvergunning zal voorbereiden, waaronder de pilots vergunningenmanagement en Omgevingsvergunning; f. VROM ernaar zal streven dat de nieuwe wetgeving, in het kader van de Omgevingsvergunning, in 2008 in werking gaat treden; g. de pilots Omgevingsvergunning worden toegespitst op een zevental elementen (Bijlage I) die samenhangen met de fasen die kunnen worden onderscheiden bij het proces van vergunningaanvraag, -verlening en -handhaving; Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

2 h. in oktober 2005 de gemeente Veghel en het RMB starten met de Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3, hierna te noemen de Pilot, waarin ernaar wordt gestreefd om de consequenties van de omgevingsvergunning voor de nieuwe organisatie van de gemeente Veghel (Publieksplein) te verkennen; i. partijen in de onder (h) genoemde Pilot een ontwikkeling zien die aansluit bij de plannen, zoals genoemd in overweging (a), met betrekking tot de Omgevingsvergunning; j. VROM met name raakvlakken ziet met betrekking tot het in bijlage I genoemde element 1, te weten Eén loket en element 5, te weten Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties ; k. partijen het wenselijk achten om de randvoorwaarden voor samenwerking in het kader van de Pilot van de gemeente Veghel en het RMB in deze overeenkomst vast te leggen. KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Artikel 1 Doel pilot De gemeente Veghel en het RMB richt de Pilot op het verkennen van de consequenties van de omgevingsvergunning voor de nieuwe organisatie van de gemeente Veghel. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen te onderscheiden: a. nagaan in hoeverre de omgevingsvergunning vanuit het bestaande concept van het Publieksplein verstrekt kan worden, alsmede op welke wijze invulling wordt gegeven aan het vooroverleg; b. uitwerking van één of meerdere vergunningaanvragen (lopende naast de reguliere procedure) conform het concept van Publieksplein en omgevingsvergunning om daarmee ervaring op te doen; c. het opstellen van adviezen gericht op het verbeteren van de werkwijze uitgaande van de omgevingsvergunning, waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd, de dienstverlening kan worden verbeterd en de procedures kunnen worden verkort. Artikel 2 Aanpak Na de opening van het Publieksplein zal aan de hand van interviews en één of meerdere aanvragen het proces doorlopen worden. Het dient hierbij te gaan om aanvragen waarvoor meerdere vergunningen noodzakelijk zijn. Deze worden opgepakt alsof de wet en regelgeving rondom de omgevingsvergunning al van kracht zijn. Het vooroverleg maakt hier deel van uit. Artikel 3 Resultaten Als resultaten van de pilot kunnen worden genoemd: Inzicht in de huidige situatie en aanbevelingen ten aanzien van de verbeterslagen voor wat betreft: a. coördinatie met backoffice; b. rol van de accountmanager, overige medewerkers en overige betrokken instanties; Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

3 c. verbeterpunten binnen de bestaande organisatie die vooruitlopend op het van kracht worden van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in het gemeentelijke vergunningenmanagement al doorgevoerd kunnen worden. Artikel 4 Projectplan De gemeente Veghel en het RMB hebben ten behoeve van de pilot een projectplan (bijlage II) aangeleverd. Het projectplan is afgestemd met VROM en maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Artikel 5 Ondersteuning VROM 1. VROM ondersteunt het project van de gemeente Veghel en het RMB en draagt er zodoende aan bij dat de pilot binnen overheidsinstanties een zekere status ontwikkelt als pilot Omgevingsvergunning. 2. VROM zal communiceren dat de pilot een pilotproject voor de Omgevingsvergunning is. 3. VROM zal workshops organiseren in het kader van het project Omgevingsvergunning, waarbij er onder meer naar wordt gestreefd dat de pilot van de gemeente Veghel en het RMB breed onder de aandacht wordt gebracht. 4. De gemeente Veghel en het RMB kunnen om niet een beroep doen op de kennis binnen VROM (onder meer met betrekking tot juridische-, ICT-, procesmatige aspecten). 5. VROM zal haar netwerk aanspreken (onder meer gemeenten, provincies, bedrijfsleven en wetenschap) om de pilot van de gemeente Veghel en het RMB te ondersteunen en zal haar in dit kader in contact brengen met andere organisaties, die geconfronteerd worden met een gelijksoortige problematiek. 6. Alle door VROM, in het kader van het project Omgevingsvergunning, ontwikkelde (ICT) instrumenten worden aan de gemeente Veghel en het RMB beschikbaar gesteld. Artikel 6 Financiering project 1. De gemeente Veghel en het RMB zullen deze pilot zelf financieren. Partijen brengen elkaar over en weer geen kosten in rekening. 2. VROM is bereid in het kader van dit project een onderzoek (mede) te financieren als dit onderzoek, naar het oordeel van VROM, ook voor andere pilotprojecten in het kader van de Omgevingsvergunning waardevol is. Artikel 7 Uitdragen resultaten 1. De resultaten van het project zullen zowel gedurende als na afloop van het project door partijen ter beschikking worden gesteld aan derden. 2. De onder lid 1 genoemde verplichting uit zich onder meer in het feit dat de gemeente Veghel en het RMB anderen zullen ontvangen die geïnteresseerd zijn in de oplossingsrichtingen van de gemeente Veghel en het RMB en deze hierover zal informeren. 3. De gemeente Veghel en het RMB stellen de benodigde capaciteit beschikbaar voor het uitdragen van ervaringen en het geven van presentaties op de mede door VROM te organiseren bijeenkomsten en workshops. Artikel 8 Rapportage- en informatieplichten Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

4 1. De gemeente Veghel en het RMB informeren VROM maandelijks over de voortgang van het project. Indien VROM hierom verzoekt verschaft de gemeente Veghel en het RMB volledige inzage aan VROM in de (tussentijdse) resultaten van het project. 2. Partijen zullen periodiek overleg voeren over de voortgang van het project. De frequentie en de samenstelling van dit overleg worden door partijen nader overeengekomen. 3. Partijen verplichten zich over en weer elkaar steeds zo spoedig mogelijk te informeren over zaken waarvan zij weten of behoren te weten dat deze van belang zijn voor de andere partij in het kader van dit project, dan wel anderszins in het kader van de Omgevingsvergunning. 4. Na afloop van het project worden de aanbevelingen aangaande de drie onder artikel 3 genoemde punten schriftelijk door de gemeente Veghel en het RMB aan VROM aangeboden. Artikel 9 Inwerkingtreding, duur overeenkomst en tijdsplanning Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening en eindigt op de dag dat de partijen in gezamenlijk overleg constateren dat de in artikel 3 genoemde resultaten zijn bereikt. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat de resultaten conform het in het projectplan genoemde tijdpad worden opgeleverd. Het eindresultaat zal uiterlijk op 1 juli 2006 worden opgeleverd. Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 1. Indien er sprake is van omstandigheden, waardoor onverkort vasthouden aan deze overeenkomst door partijen niet meer redelijk wordt geacht, treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg over een mogelijke aanpassing van deze overeenkomst, dat wil zeggen uiterlijk binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld. 2. Indien dit overleg niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leidt, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst eenzijdig beëindigen. Artikel 11 Afdwingbaarheid Deze overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar. Artikel 12 Openbaarheid 1. Na ondertekening van deze overeenkomst zal een persbericht uitgaan, waarin wordt aangegeven dat VROM, de gemeente Veghel en het RMB zullen samenwerken in het kader van de Omgevingsvergunning. 2. Binnen twee maanden na ondertekening van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud gepubliceerd in de Staatscourant. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

5 Aldus overeengekomen en in drievoud getekend op 21 december 2005 te Den Haag. de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Drs. P.L.B.A. van Geel. het Regionaal Milieubedrijf, namens deze, de directeur, Ing. J.J.T. Cremers. burgemeester en wethouders van de gemente Veghel, namens deze, wethouder, C.C.J. van Bree. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

6 Bijlage I: de zeven elementen van de pilots Omgevingsvergunning Fase: informatieaanvraag en indiening 1. Eén loket: Bij de Omgevingsvergunning hoort één loket. Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot één loket. Eén van de mogelijkheden in het kader van de één loketgedachte is werken met een accountmanager. In samenwerking met EZ is in het kader van het project Strijdige Regels een handreiking ontwikkelt waarin verschillende vormen van werken met één loket met accountmanagers beschreven worden. Hierin wordt ingegaan op de mogelijke (variërend in coördinerende taak) modellen van accountmanagement waar gemeenten voor kunnen kiezen (bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de organisatie al dan niet gekanteld is, de omvang etc). Relevante taken van de accountmanager zijn: informatieverstrekking, faciliteren bij een vooroverleg met experts uit de backoffice, ongeacht het aantal betrokken bevoegde gezagen (provincie, gemeente, waterschappen, brandweer en ministerie) en assisteren bij vergunningaanvraag. De focus zal zijn gericht op de toekomstige situatie waarin de Omgevingsvergunning is ingevoerd en de rol van de accountmanager daarbij. 2. Sectorwijzer en checklist (op gebied van het fysiek project): Samen met onder andere EZ wordt een Sectorwijzer en Checklist ontwikkeld, gericht op (naast de bestaande situatie) de toekomstige Omgevingsvergunning. In de Sectorwijzer wordt alle relevante (VROM)informatie vanuit de praktijk van de ondernemer (en de burger!) gebundeld op een praktische wijze. De wijzer is een handleiding/stappenplan voor aanvragers om stapsgewijs met behulp van praktische geformuleerde aandachtspunten te ondersteunen bij een goede voorbereiding voor een vergunningaanvraag. Dit instrument is ook een intern hulpmiddel voor overheidsorganisaties. Dit sluit ook aan bij zaken zoals de Bouwgids op de VROM-website. 3. Eén indieningsformulier: Samen met partijen uit de praktijk wordt één digitaal indieningsformulier ontwikkeld voor de (indien gewenst gefaseerde) aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Uitgangspunt is dat digitale indiening (wettelijk) mogelijk is bij iedere gemeente. Essentieel hierbij zijn de harmonisering van de indieningsvereisten en de mogelijkheid van digitale aanlevering van de benodigde bijlagen. Fase: behandeling 4. Digitale behandeling: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot digitaal indienen, verspreiden en archiveren (bijvoorbeeld middels een centrale server). 5. Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties: Diverse maatregelen kunnen worden genomen om de backoffices van en de samenwerking tussen de diverse overheidspartijen te versterken. De pilots moeten de volgende zaken opleveren: a) een overzicht van tips voor de behandeling van een Omgevingsvergunningaanvraag (denk bijv. aan een gemeenschappelijke projectaanvraag, behandeling door de diverse betrokken afdelingen en overheidsinstanties (mede in relatie tot het feit dat er maar één bevoegd gezag is in de toekomst, voorrangswijzer bij tegenstrijdigheden etc.); Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

7 b) aanbevelingen over welke organisatievorm het beste aansluit op de één loket gedachte (gekanteld of niet etc), ideeën over noodzakelijke opleidingen in het backoffice etc.; c) een voorstel voor een workflow (software)pakket dat intern gebruikt kan worden. Fase: vergunningverlening 6. Openbaarmaking: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot actieve (digitale) openbaarmaking van vergunningen. Fase: handhaving 7. Gecoördineerde handhaving: Het principe van de Omgevingsvergunning is dat er één coördinerend toezichthouder is. Initiatieven die laten zien wat nodig is om dit mogelijk te maken zullen ondersteund worden. De VROM Inspectie is hier uitdrukkelijk bij betrokken. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

8 Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

9 Projectplan Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 12 oktober 2005 Definitief Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

10 Projectplan Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 Projectplan Definitief Datum 12 oktober 2005 Projectnaam Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 Documenttitel Verkorte documenttitel Status Referentie

11 INHOUDSOPGAVE 1 inleiding Algemeen Vraagstuk Doelstelling Totstandkoming projectplan Samenwerkingsovereenkomst Projectorganisatie Generiek projectmanagement Projectteam Klankbordgroep Externe partijen Fasering project Algemeen Fase 1: Voorbereiding project Fase 2: Inventarisatie Fase 3: Analyse publieksplein in relatie tot omgevingsvergunning en opstellen advies Fase 4: Pilot van enkele vergunningsaanvragen, inclusief evaluatie tijdpad en Mijlpalen Aandachtspunten kwaliteitsborging Afbreukrisico s... 7 BIJLAGE: 1. PROJECTBEGROTING 2. DE ZEVEN ELEMENTEN VAN DE PILOTS OMGEVINGSVERGUNNING Projectplan - i - Concept 2 23 september 2005

12 inleiding Algemeen Op dit moment wordt op initiatief van het ministerie van Vrom hard gewerkt aan de tot standkoming van een wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (de omgevingsvergunning, voorheen VROM-vergunning genoemd). Het ministerie van VROM wil zoveel mogelijk vergunningen voor wonen, ruimte en milieu opnemen in één integrale vergunning. Het gaat hierbij onder andere om de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, monumentenvergunning en gebruiksvergunningen. De diverse vergunningstelsels die voorkomen in verordeningen van gemeenten (bijv. de APV) en provincies zullen ook met de nieuwe integrale vergunning worden gecombineerd. Het uitgangspunt bij de VROM-vergunning is, dat de aanvrager van een vergunning maar één procedure hoeft te doorlopen en bij één loket terecht kan. De gemeente Veghel werkt momenteel al hard aan het verbeteren van de service aan burgers en bedrijven. Met ingang van 1 oktober 2005 dient het Publieksplein te functioneren. Via dit plein worden burgers en ondernemers volgens het één-loket principe geholpen zodat zij niet meer hoeven te shoppen langs de verschillende gemeentelijke loketten. Op het terrein van het aantrekken van bedrijvigheid werkt de gemeente samen met Uden om bedrijven voor de regio te interesseren. Hiervoor is vanuit economische zaken een accountmanager actief die ook binnen de interne afdeling enige afstemming verzorgt met betrekking tot bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, op een aantal vlakken wordt door de gemeente Veghel al in meer of mindere mate invulling gegeven aan het bovenstaande. Mogelijk echter, dient als gevolg van de het voornemen van VROM, de invulling van het Publieksplein te worden bijgesteld. Het voornemen van het kabinet om te komen tot administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven en de vereenvoudiging van regelgeving kunnen het Veghelse beleid hierin dan ook goed ondersteunen en het functioneren van het Publieksplein dan ook verder versterken. Ter voorbereiding van de omgevingsvergunning heeft het ministerie van VROM ondermeer de gemeenten opgeroepen, om de voorbereidingen daartoe te gaan treffen en pilots op te starten. De gemeente Veghel heeft binnen het regionale samenwerkingsverband van het RMB aangegeven een pilot uit te willen voeren om ervaring op te doen met deze omgevingsvergunning, temeer daar de ontwikkelingen van het publieksplein momenteel in volle gang zijn. Deze pilot dient allereerst meerwaarde te hebben voor de gemeente zelf. Door dit in samenwerking met het RMB te doen in het kader van de Regionale Milieu Uitvoerings Programma (RMUP) kunnen de resultaten ook aan andere gemeenten uitgedragen worden, hetgeen bijdraagt aan een succesvolle invoering van de omgevingsvergunning in de regio. Het aanmelden van deze pilot bij VROM biedt de mogelijkheid om direct gebruik te Projectplan september 2005

13 maken van ervaringen elders in het land, de kennis binnen VROM en de reeds aanwezige ondersteunende producten. Tevens is er door een vroegtijdige aanvang, voldoende de gelegenheid om zich op ontwikkelingen voor te kunnen bereiden. Vraagstuk Bij het ontwikkelen van het Publieksplein is vooralsnog de ontwikkeling van de omgevingsvergunning niet expliciet meegenomen in de uitwerking. Het is dan ook de vraag in hoeverre in het bestaande ontwerp en uitwerking in voldoende mate rekening is gehouden met de omgevingsvergunning. Op basis van een analyse kan deze vraag beantwoord worden en kan een advies opgesteld worden voor eventuele aanpassingen van het Publieksplein (frontoffice) op korte termijn of in de loop van 2006/2007 en de backoffice. Vervolgens heeft de gemeente de wens uitgesproken om aan de hand van concrete vergunningsaanvragen de gehele routing te monitoren. Hierbij spelen in eerste instantie de volgende vragen een belangrijke rol: Hoe is de één loket gedachte nu vormgegeven? Wat moet er waarom en hoe aangepast worden? Is de voorgenomen vorm van accountmanagement van de publieksbaliemedewerker een handige vorm voor de nieuwe situatie? Doelstelling De hoofddoelstelling van het project is om de omgevingsvergunning in relatie tot de nieuwe organisatie binnen de gemeente Veghel (Publieksplein) te verkennen. Deze hoofddoelstelling laat zich ontleden in de volgende subdoelstellingen: Ga na in hoeverre de omgevingsvergunning vanuit het bestaande concept van het Publieksplein verstrekt kan worden, alsmede op welke wijze invulling wordt gegeven aan het vooroverleg; Werk (lopende naast de reguliere procedure) één of meerdere vergunningaanvragen conform het concept van Publieksplein en omgevingsvergunning uit om daarmee ervaring op te doen; Stel adviezen op gericht op het verbeteren van de werkwijze uitgaande van de omgevingsvergunning, waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd, de dienstverlening kan worden verbeterd en de procedures kunnen worden verkort. De doelstellingen worden in hoofdstuk 3 beschreven en per fase gespecificeerd. Projectplan september 2005

14 Totstandkoming projectplan Middels een tweetal gesprekken waarbij betrokken waren vanuit de gemeente dhr. M. Bos, dhr. A. van Lanen en mw S. Bastiaans en vanuit het RMB de heren J. de Kort en M. de Wagt is een analyse gemaakt van de Veghelse situatie en is een eerste opzet voor een project besproken. Deze opzet is terug te vinden in dit projectvoorstel. Het project wordt in opdracht van de gemeente Veghel en het bestuur van het RMB uitgevoerd. Dit project valt dan ook (gedeeltelijk) onder het RMUP-project Beleidsen productontwikkeling. Dit betekent dat de ervaringen vanuit dit project ook voor andere gemeenten binnen het regionale samenwerkingverband beschikbaar komen. De gemeente Veghel zal ook mede namens het RMB-bestuur als opdrachtgever fungeren. De uitvoering ligt in handen van de medewerkers van de gemeente Veghel en het RMB. Na goedkeuring van dit projectplan zal het plan ook bij VROM aangemeld worden als pilot project. Hierdoor kan het projectteam ook een beroep doen op ondersteuning vanuit VROM (m.n. kennis en ervaring andere pilots en lopende onderzoeken). Samenwerkingsovereenkomst Het projectplan zal worden aangemeld bij het Ministerie van VROM. Hiertoe heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de heer H. Bosschloo (projectleider invoering omgevingsvergunning VROM). Na aanmelding zal door VROM een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, waarin VROM, het RMB en de gemeente Veghel de gezamenlijke intentie uitspreken om in het kader van de Omgevingsvergunning goed samen te werken. Deze samenwerking is gericht op: 1. het verlagen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven; 2. verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en; 3. het verkorten van procedures. VROM ondersteunt het project en draagt er zodoende aan bij dat de pilot binnen overheidsinstanties een zekere status ontwikkelt als pilot Omgevingsvergunning. Verder zal door VROM ondermeer worden gecommuniceerd, dat de pilot een pilotproject voor de Omgevingsvergunning is, zal VROM workshops organiseren in het kader van het project, waarbij er onder meer naar wordt gestreefd dat de pilot van de gemeente breed onder de aandacht wordt gebracht. Verder kan om niet een beroep worden gedaan op de kennis binnen VROM (onder meer met betrekking tot juridische-, ICT-, procesmatige aspecten) en zal VROM haar netwerk aanspreken (onder meer gemeenten, provincies, bedrijfsleven en wetenschap) om de pilot te ondersteunen en zal haar in dit kader in contact brengen met andere gemeenten, die geconfronteerd worden met een gelijksoortige problematiek. Alle door VROM, in het kader van het project Omgevingsvergunning, ontwikkelde (ICT) instrumenten zullen indien nodig aan de gemeente beschikbaar gesteld. Na ondertekening van deze overeenkomst zal ondermeer een persbericht uitgaan, waarin wordt aangegeven dat VROM, RMB en de gemeente zullen samenwerken in het kader van de Omgevingsvergunning. Projectplan september 2005

15 Projectorganisatie Generiek projectmanagement Als generiek projectmanager binnen de gemeente Veghel treedt op H. van der Steen. Hij fungeert hierbij als opdrachtgever. De projectmanager heeft geen projectinhoudelijke verantwoordelijkheden. Projectteam Samenstelling projectteam Projectleider: M. Bos, coördinator Milieu, gemeente Veghel. Teamleden: O. Sanders, coördinator Ruimte, gemeente Veghel; M. Rutten, coördinator Publiekszaken, gemeente Veghel; R. van Buuren, juridisch medewerker, gemeente Veghel; J. de Kort, projectleider/senior adviseur vergunningverlening, RMB. Adviseurs: Ministerie van VROM Externe: Pm. Tijdsbeslag Het projectteam is gedurende de gehele periode betrokken bij de uitvoering van het project. Het project loopt tot en met juni Klankbordgroep Externe partijen Mogelijk het Veghelse bedrijfsleven en of burgers. Mogelijk één of meerdere bedrijven uit de gemeente Veghel, opdat ook de wensen uit het bedrijfsleven, waar het per slot van rekening om te doen is, worden verhoord (bijvoorbeeld vereniging Veghelse bedrijven). Projectplan september 2005

16 Fasering project Algemeen De projectonderdelen worden in de vorm van verschillende fasen gepresenteerd. Iedere fase wordt voorzien van een tijdpad (doorlooptijd) en budget. In de volgende paragrafen wordt elke fase nader beschreven. Fase 1: Voorbereiding project Doel: Verdere concretisering projectplan, werkafspraken maken, en ondertekening samenwerkingsovereenkomst etc. Uitvoerende: Het projectteam. Nadere omschrijving: Het projectteam zorgt ervoor dat het project binnen de gemeente uitgevoerd kan worden. Naar verwachting zal het merendeel van de taken door het RMB uitgevoerd worden. Criteria: Medewerking van relevante medewerkers binnen de gemeente. Resultaat: Concreet werkplan (nadere specificering van dit projectplan); Door relevante managers geaccordeerde medewerking van medewerkers; Heldere planning en afspraken waarmee tot uitvoering overgegaan kan worden; Collegevoorstel/afstemming projectplan met VROM; Samenwerkingsovereenkomst en persbericht. Fase 2: Inventarisatie Doel: Inventarisatie van huidige situatie en de opzet voor het publieksplein. Uitvoerende: Het projectteam. Nadere omschrijving: Aan de hand van documentenstudie, met name gericht op de plannen van het Publieksplein zal met verschillende (gemeente en bedrijfsleven?) personen een interview gehouden worden. Criteria: n.v.t. Projectplan september 2005

17 Resultaat: Overzicht huidige opzet één loket functie; Wensen gemeente één loketfunctie; Wensen bedrijfsleven één loket functie. Fase 3: Analyse publieksplein in relatie tot omgevingsvergunning en opstellen advies Doel: Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie zal nagegaan worden in welke mate de omgevingsvergunning in de opzet van het publieksplein opgepakt kan worden. Uitvoerende: Het projectteam. Resultaat: Inventarisatie verbeterpunten, uitgewerkt in de vorm van een advies. Fase 4: Pilot van enkele vergunningsaanvragen, inclusief evaluatie Doel: Het behandelen van één of meer vergunningaanvragen als ware het aanvragen in het kader van de omgevingsvergunning. (i.o.m. met betreffende bedrijf). Evaluatie en advies bestaande situatie versus verbeterslagen. Uitvoerende: Het projectteam Nadere omschrijving: Na opening van het Publieksplein zal aan de hand van een tweetal aanvragen het proces doorlopen worden. Het dient hierbij te gaan om aanvragen waarvoor meerdere vergunningen noodzakelijk zijn. Deze worden opgepakt alsof de wet en regelgeving rondom de omgevingsvergunning al van kracht is. Onderdeel hiervan maakt het vooroverleg uit. Resultaat: Inzicht in huidige situatie en aanbevelingen verbeterslagen voor wat betreft: Coördinatie met backoffice; Rol van de accountmanager, overige medewerkers en overige instanties; Verbeterpunten binnen de bestaande organisatie die vooruitlopend op het van kracht worden van de omgevingwetgeving in het gemeentelijke vergunningenmanagement al doorgevoerd kunnen worden. Projectplan september 2005

18 tijdpad en Mijlpalen Tabel 2 : Samenhang fasen, behalen mijlpalen en tijdpad Fase Mijlpaal 1 fase 1 (opl.) Mijlpaal 2 fase 2 (opl.) Mijlpaal 3 fase 3 (opl.) Mijlpaal 4 fase 4 (oplevering) Doorlooptijd 1,5 maand 1,5 maand 2 maanden 6 maanden Oktober 2005 Oktober 2005 December 2005 Deadline 31 december juni 2006 tot en met juni 2006 Aandachtspunten kwaliteitsborging In overleg met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over eventuele aandachtspunten. Afbreukrisico s Beschikbaarheid en inzet van projectteamleden; Ontbreken van consensus over de scope (afbakening) van het project; Het nog niet volledig uitgekristaliseerd zijn van de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving. Door zorgvuldigheid in de aanpak (mijlpalen en tijdspad) kunnen de afbreukrisico s bijtijds worden onderkend en vermeden. Projectplan september 2005

19 Bijlage II: de zeven elementen van de pilots Omgevingsvergunning Fase: informatieaanvraag en indiening 1. Eén loket: Bij de Omgevingsvergunning hoort één loket. Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot één loket. Eén van de mogelijkheden in het kader van de één loketgedachte is werken met een accountmanager. In samenwerking met EZ is in het kader van het project Strijdige Regels een handreiking ontwikkelt waarin verschillende vormen van werken met één loket met accountmanagers beschreven worden. Hierin wordt ingegaan op de mogelijke (variërend in coördinerende taak) modellen van accountmanagement waar gemeenten voor kunnen kiezen (bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de organisatie al dan niet gekanteld is, de omvang etc). Relevante taken van de accountmanager zijn: informatieverstrekking, faciliteren bij een vooroverleg met experts uit de backoffice, ongeacht het aantal betrokken bevoegde gezagen (provincie, gemeente, waterschappen, brandweer en ministerie) en assisteren bij vergunningaanvraag. De focus zal zijn gericht op de toekomstige situatie waarin de Omgevingsvergunning is ingevoerd en de rol van de accountmanager daarbij. 2. Sectorwijzer en checklist (op gebied van het fysiek project): Samen met onder andere EZ wordt een Sectorwijzer en Checklist ontwikkeld, gericht op (naast de bestaande situatie) de toekomstige Omgevingsvergunning. In de Sectorwijzer wordt alle relevante (VROM)informatie vanuit de praktijk van de ondernemer (en de burger!) gebundeld op een praktische wijze. De wijzer is een handleiding/stappenplan voor aanvragers om stapsgewijs met behulp van praktische geformuleerde aandachtspunten te ondersteunen bij een goede voorbereiding voor een vergunningaanvraag. Dit instrument is ook een intern hulpmiddel voor overheidsorganisaties. Dit sluit ook aan bij zaken zoals de Bouwgids op de VROM-website. 3. Eén indieningsformulier: Samen met partijen uit de praktijk wordt één digitaal indieningsformulier ontwikkeld voor de (indien gewenst gefaseerde) aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Uitgangspunt is dat digitale indiening (wettelijk) mogelijk is bij iedere gemeente. Essentieel hierbij zijn de harmonisering van de indieningsvereisten en de mogelijkheid van digitale aanlevering van de benodigde bijlagen. 4. Digitale behandeling: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot digitaal indienen, verspreiden en archiveren (bijvoorbeeld middels een centrale server). 5. Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties: Diverse maatregelen kunnen worden genomen om de backoffices van en de samenwerking tussen de diverse overheidspartijen te versterken. De pilots moeten de volgende zaken opleveren:

20 a) een overzicht van tips voor de behandeling van een Omgevingsvergunningaanvraag (denk bijv. aan een gemeenschappelijke projectaanvraag, behandeling door de diverse betrokken afdelingen en overheidsinstanties (mede in relatie tot het feit dat er maar één bevoegd gezag is in de toekomst, voorrangswijzer bij tegenstrijdigheden etc.); b) aanbevelingen over welke organisatievorm het beste aansluit op de één loket gedachte (gekanteld of niet etc), ideeën over noodzakelijke opleidingen in het backoffice etc.; c) een voorstel voor een workflow (software)pakket dat intern gebruikt kan worden. 6. Openbaarmaking: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot actieve (digitale) openbaarmaking van vergunningen. 7. Gecoördineerde handhaving: Het principe van de Omgevingsvergunning is dat er één coördinerend toezichthouder is. Initiatieven die laten zien wat nodig is om dit mogelijk te maken zullen ondersteund worden. De VROM Inspectie is hier uitdrukkelijk bij betrokken.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning

Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Kaag en Braassem & De omgevingsvergunning Inhoud Situatie voor en na de Wabo/omgevingsvergunning Effecten voor de aanvrager Effecten voor gemeenten Huidige situatie vergunningverlening Groot aantal vergunningen/toestemmingen

Nadere informatie

onderzoeksopzet handhaving

onderzoeksopzet handhaving onderzoeksopzet handhaving Rekenkamercommissie Onderzoeksopzet Handhaving rekenkamercommissie Oss 29 april 2009 1 Inhoudsopgave 1. AANLEIDING EN ACHTERGROND... 3 2. AFBAKENING... 4 3. DOELSTELLING EN ONDERZOEKSVRAGEN...

Nadere informatie

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven

Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven RAADSVOORSTEL Vergadering van : 25 mei 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Herziening tarieventabel legesverordening 2010 Programma : Ruimte om te leven Voorstel Gewijzigd vast te stellen de tarieventabel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten

RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten 1 RNI Convenant Dienstverlening Gemeenten tussen de Staat der Nederlanden en de gemeente...betreffende het verrichten van loketdiensten door de gemeente...in het

Nadere informatie

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit)

Onderwerp Afwijken van het planologisch regime onder de Wabo (voorheen projectbesluit) Agendapunt 8 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer: 2010/31424 Datum: 6 september 2010 programma: Blad: 1 van 6 cluster: Ruimte portefeuillehouder: ing. F.J.L.M. Cremer Informatie bij:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008

Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de Awb per 1 juli 2008 Voorsorteren op de omgevingsvergunning De mogelijkheden tot de gecoördineerde voorbereiding van besluiten in de Wro en de per 1 juli 2008 Inleiding Veel wordt in Nederland geklaagd over het aantal vergunningen

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554)

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 9 05/879 Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Rechtmatigheid Portefeuillehouder: J.Kuper Concern Afd: B&F Steller: Oosterhoff (685554) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí 1. Kennis te nemen van het plan van aanpak Rechtmatigheid

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 wijzigen van de voorwaarden van omgevingsvergunning 218854 Beschikking 283742 *17.130142* 17.130142 WIJZIGINGSVERGUNNING nr.

Nadere informatie

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar L. Wignand Postreg.nr. Tel.nr Datum:

Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/ Behandelend ambtenaar L. Wignand Postreg.nr. Tel.nr Datum: Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/10-00291 Behandelend ambtenaar L. Wignand Postreg.nr. Tel.nr 0345-636286 Datum: 31-01-10 ONDERWERP: Aanpassing APV aan de Wabo Vertrouwelijk Openbaar besluit

Nadere informatie

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer

Behandeld in Commissie Omgeving. Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR14.00190* GR14.00190 Behandeld in Commissie Omgeving Datum Commissie 28 januari 2015 Agendanummer 7 Datum Raad 11 februari 2015 Agendanummer 10 Opsteller H.

Nadere informatie

Het (Wabo)geheim van Helmond

Het (Wabo)geheim van Helmond Het (Wabo)geheim van Helmond Hans van Heck Hoofd Bouwen en Wonen OMGEVINGSVERGUNNING Organisatie wijzigen? Werkprocessen aanpassen? Andere mandaten? Zo ja, in welke mate Voorlopige conclusie: Beperkte

Nadere informatie

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen

: Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten. Beslispunt(en): 1. De coördinatieverordening Wro gemeente Woensdrecht vaststellen Voorstel aan de Raad Onderwerp : Coördinatieregeling ruimtelijke besluiten Raadsvergadering : 26 juni 2013 Agendapunt : Portefeuillehouder : A.Th.S. van der Wijst Datum : 14 mei 2013 Bestuurlijk kader

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Wet milieubeheer Bedrijf en milieuvergunning in Zeeland Februari 2008 Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw activiteiten kunnen invloed hebben op het milieu.

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. "bouw blowergebouw"

OMGEVINGSVERGUNNING. verleend aan. RWZI Veendam. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk. bouw blowergebouw OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan RWZI Veendam ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk "bouw blowergebouw" (locatie: Vosseveld 4-a te Veendam) Groningen, 5 november 2013 Zaaknummer: 488811

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college Uitvoering van de Integrale Visie Erfgoed gemeente Eindhoven Raadsnummer 13R5269 Inboeknummer 13bst00467 Beslisdatum B&W 15 januari 2013 Dossiernummer 13.02.451 RaadsvoorstelWijziging Erfgoedverordening Inleiding Op 10 april jl. heeft de Raad

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor het maken van een uitweg. Dienst Stadsbeheer te Maastricht

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor het maken van een uitweg. Dienst Stadsbeheer te Maastricht Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0213 Kenmerk: 2013/21381 d.d. 11 april 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00079369 Burgemeester en wethouders hebben op 30 juni 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het bouwen van 14 woningen op

Nadere informatie

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS)

OIVIGEVINGSVERGUNNING. Gasunie Transport Services (GTS) OIVIGEVINGSVERGUNNING verleend aan Gasunie Transport Services (GTS) ten behoeve van de activiteit milieuneutraal veranderen "aanpassingen aan het brandstofgassysteem" (Locatie: Vierhuizerweg 1 te Eemshaven)

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling.

Mbo-instelling.. te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: de instelling. Overeenkomst kwaliteitsafspraken mbo Overeenkomst tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en onderstaande onderwijsinstelling inzake de uitvoering van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Partijen:

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP

het College bescherming persoonsgegevens, gevestigd in Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de voorzitter, hierna te noemen: het CBP Samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het College bescherming persoonsgegevens met het oog op de uitvoering van de zelfevaluatie BRP door gemeenten

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets

gemeente Eindhoven Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische toets gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00907 Dossiernummer 14.19.201 6 mei 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Intentieverklaring met Woonbedrijf over de private kwaliteitsborging van de bouwtechnische

Nadere informatie

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen

Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Aan de gemeenteraad Agendapunt Documentnr.: RV10.0370 Roden, 24 augustus 2010 Onderwerp Nieuwe Bouwverordening gemeente Noordenveld, 13e serie van wijzigingen Onderdeel programmabegroting: Ja Begrotingsprogramma:

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2129446/3485875 Molenbrand C.V. uitgevoerd Molenbrand 5 te Boekel. s-hertogenbosch, * Gedeputeerde staten van Noord-Brabant, namens deze,

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel

GEMEENTE HOOGEVEEN. Raadsvoorstel Datum raadsavond : Programma Onderwerp : Hoogeveen Ontwikkelt : Verklaring van geen bedenkingen en delegatie bevoegdheid tot het vaststellen van een exploitatieplan in het kader van de Wabo. Samenvatting

Nadere informatie

Een effectievere overheid door één loket

Een effectievere overheid door één loket Een effectievere overheid door één loket Oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie Een efficiëntere en effectievere organisatie van vergunningverlening, toezicht en veilige ruimtelijke inpassing

Nadere informatie

Deelconvenant consument en vrije tijd

Deelconvenant consument en vrije tijd CONVENANT GEZOND GEWICHT 2010-2014 Deelconvenant consument en vrije tijd PARTIJEN, - het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (hierna: CBL), te dezen vertegenwoordigd door zijn voorzitter de heer K.L.

Nadere informatie

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht

SML09-30. Voorstel van GS aan PS: kennisnemen van bijgaande stukken op basis van actieve informatieplicht P TraD HoLLAND SML09-30 5 -minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Samenleving Registration ummer PZH-2009-209435 (DOS-2009-0001943) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Omgevingswet

Initiatiefvoorstel Omgevingswet Initiatiefvoorstel Omgevingswet Rotterdam, september 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Uitgangspunten 4 2. Hoofdlijnen 5 3. Consequenties voor Rotterdam 6 4. Aanbevelingen 7 Conclusie 8

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten.

Datum: 3 maart Risico s beperken, leefbaarheid vergroten. Besluit omgevingsvergunning 299900 Aanvraagnummer OLO-2133017 BP Europa SE - BP Nederland Hornweg 10 1045AR, Amsterdam Locatie: BP Amsterdam Terminal Hornweg 10, 1045 AR, Amsterdam Onderwerp: Omgevingsvergunning

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp)

OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) OMGEVINGSVERGUNNING (Ontwerp) verleend aan Rabobank Zuid en Oost Groningen voor het bouwen van een Rabobank geldkiosk aan de Hoofdweg 29 in Bellingwolde Veendam Nummer gemeente: 141114 Nummer Liza: 26644

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente )

RUD UTRECHT. Besluit: vast te stellen navolgend Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht/gemeente ) Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente PM/het college van gedeputeerde staten van Utrecht houdende de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw gewijzigd brandveilig gebruiken van een gebouw Beschikking 289477 *17.193172* 17.193172 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 289477 Uitgebreide

Nadere informatie

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant)

hierna te noemen QWHOVNO (Quick-Wins Hoogwaardig Openbaar Vervoer Noordoost-Brabant) BESTUURSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT EN DE GEMEENTEN BERNHEZE, EINDHOVEN, OSS, S HERTOGENBOSCH, SCHIJNDEL, UDEN EN VEGHEL MET BETREKKING TOT HET REALISEREN VAN QUICK-WINS VOOR HET HOV

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend

Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 1 november 2016 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2016_BW_00825 Onderwerp Deregulering afgeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen weigeren omgevingsvergunning

Nadere informatie

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding

Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap. Inleiding Bijlage II - Het spoorboekje kwaliteit: De BIG-8 stap voor stap Inleiding In het omgevingsrecht worden regels gesteld waar de overheden zich aan moeten houden bij het uitvoeren van vergunningverlening,

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard

Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Intentieovereenkomst tussen Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Hollands Noorden en gemeente Heerhugowaard Logo GGD HN De ondergetekenden: I. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden, ten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7. Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.7 Raadsvergadering van 13 november 2008 Onderwerp: Jaarverslag 2007 van de Regionale Milieudienst West-Brabant Verantwoordelijke portefeuillehouder: W.J.M. Vissers SAMENVATTING

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het bouwen van 12 woningen het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van 12 woningen Beschikking 282257 *17.093660*

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter,

Datum 20 november 2009 Betreft Voortgang dossier zandwinputtenvoortgang dossier zandwinputten. Geachte Voorzitter, > Retouradres Postbus 30945 2500 GX Den HaagPostbus 30945 2500 GX Den Haag De Voorzitter van de Tweede KamerDe Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaalder Staten-Generaal Postbus 20018Postbus

Nadere informatie

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN

Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN Bijlage D Raads- en statenvoorstel 1 en besluit GR RUD LN 1 T.b.v. het statenvoorstel moet daar waar Raad is opgenomen dit vervangen worden door Provinciale Staten, daar waar het college van burgemeesters

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Eastman Chemical Middelburg B.V. Herculesweg 35 4338 PL Middelburg Kenmerk: Afdeling: W-AOV160355 Vergunningverlening Datum: 19 september 2016

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2093023/3293348 Stahl Europe BV uitgevoerd aan de Sluisweg 10 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 25 oktober 2012. Gedeputeerde

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning

14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning 14 vragen op strategisch niveau over de omgevingsvergunning INDICATOR VRAGEN ANTWOORDMOGELIJKHEDEN EEN LOKET DIENST- VERLENING UITVOERINGS- ORGANISATIE Wat is de huidige situatie ten aanzien van de dienstverlening

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nr Houten, 21 december 2010

Nr Houten, 21 december 2010 Raadsvoorstel Nr. 2011-001 Houten, 21 december 2010 Onderwerp: Evaluatie delegatie projectbesluiten Beslispunten: 1. Kennis te nemen van de evaluatie van de delegatie van projectbesluiten en ermee in te

Nadere informatie

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening Titel 2 Vergunningen, ontheffingen en meldingen Transponeringstabel, behorende bij 2 e wijziging legesverordening 2010 De 2 e wijziging gaat uitsluitend over tekstuele aanpassingen in Titel 2 in het kader van de inwerkingtredning van de Wet algemene

Nadere informatie

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer

Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer Omgevingsvergunning (artikel 2.1, 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Gemeente Bergen Datum besluit Datum verzending: Nummer 2011.00165 Gezien het verzoek ingediend door: N.V. Nederlandse

Nadere informatie

Bedrijf en fysieke leefomgeving

Bedrijf en fysieke leefomgeving Bedrijf en fysieke leefomgeving De omgevingsvergunning (Wabo) Heeft u plannen voor een nieuw bedrijf? Gaat u uw bedrijfsactiviteiten uitbreiden of wijzigen? Uw plannen kunnen invloed hebben op de fysieke

Nadere informatie

* *

* * omgevingsvergunning handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het vestigen van een bouwbedrijf, bouwen van een kantoor, werkplaats en opslagruimte handelen in strijd met regels ruimtelijke

Nadere informatie

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr.

b e s l u i t : Pagina 1 van 7 Nr: De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. Nr: 13-13 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 13-13; gelet op artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening (Wro); b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten.

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte documenten. Omgevingsvergunning Poststuknummer: DA00085026 Burgemeester en wethouders hebben op 8 december 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen en in behandeling genomen voor het gedeeltelijk verleggen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit Inspectie Verkeer en Waterstaat Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Verkeer en Waterstaat over de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008.

Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Indicatief Vergunningenbeleidsprogramma Nuth 2008. Op grond van paragraaf 3.4.4 van het Bouwbeleidsplan Nuth 2008-2012 dient er jaarlijks - als tegenhanger van het Handhavingprogramma Bouw- en Ruimtelijke

Nadere informatie

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V.

BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING. Afvalverwerking Stainkoeln B.V. BESCHIKKING WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING verleend aan Afvalverwerking Stainkoeln B.V. ten behoeve van het in werking hebben van een inrichting voor het be/verwerken van airvalstoffen te Groningen. (Locatie:

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING OV

OMGEVINGSVERGUNNING OV Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 31 januari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruiken van een parkeerterrein van Maxima Medisch Centrum door personeel van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport

Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport Gemeenschappelijke regeling Breedtesportproject GO-4 Sport 2004-2009 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel, hierna te noemen:

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Les 12 De regelscontroleren

Les 12 De regelscontroleren Les 12 De regelscontroleren Waar waren we ook alweer? Bestuursrecht Handhaving Hoe kun je handhaven: maw welke wetten en regels gelden er voor een bedrijf? Algemeen hoe zat het ook alweer? Structuur /

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066

Raadsstuk. Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 Raadsstuk Onderwerp: Administratieve lastenverlichting voor burgers en ondernemers Registratienummer: 2010/30066 1. Inleiding In het kader van de opdracht van het Rijk tot het realiseren van een administratieve

Nadere informatie

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007

Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting naar onderzoek Klant tevreden uit 2007 Baarle-Nassau E F F E C T M E T I N G N A A R O N D E R Z O E K K L A N T T E V R E D E N - B A A R

Nadere informatie

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden

Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe kunt u de Lex silencio positivo invoeren? Een handreiking voor medeoverheden Hoe wordt de Lex silencio positivo ingevoerd? Een handreiking voor medeoverheden 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer:

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Consortium Grensmaas B.V. te Sittard-Geleen Zaaknummer: 2016-0039 Kenmerk: 2016/27473d.d.7 april 2016 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 02-11-2010 Onderwerp: Gevallen waarin geen verklaring van geen bedenkingen is vereist. Conceptbesluit: Samenvatting: Bijlagen: De raad

Nadere informatie

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken.

Overige bijgevoegde documenten Onlosmakelijk onderdeel van deze vergunning zijn de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte stukken. omgevingsvergunning bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening bouwen van een bedrijfsgebouw en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening Beschikking 258760

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Voor de activiteit vellen of doen vellen van een houtopstand Consortium Grensmaas B.V. te Born, het kappen van bomen binnen de inrichting

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Omgevingswet en de raad

Omgevingswet en de raad Omgevingswet en de raad Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de omgevingswet? Wat verandert er door de omgevingswet Wat vraagt dit van u als raad. Samen met de samenleving Budget reserveren Vrije (beleids)ruimte

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V.

OMGEVINGSVERGUNNING. Van Gansewinkel Nederland B.V. OMGEVINGSVERGUNNING verieend aan Van Gansewinkel Nederland B.V. ten behoeve van de activiteit het bouwen van een bouwwerk; "het plaatsen van een kantine unit" (locatie: Duinkerkenstraat 50 te Groningen)

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie