3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ;"

Transcriptie

1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie van VROM, het Regionaal Milieubedrijf en de gemeente Veghel Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 als pilotproject voor de omgevingsvergunning PARTIJEN: 1. de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer drs. P.L.B.A. van Geel, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: VROM : 2. het Regionaal Milieubedrijf, vertegenwoordigd door de directeur, ing. J.J.T. Cremers, handelend ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het Regionaal Milieubedrijf d.d 28 mei 1998, hierna te noemen het RMB; 3. het college van burgemeester en wethouders van Veghel, vertegenwoordigd door wethouder C.C.J. van Bree, hierna te noemen: de gemeente ; hierna tezamen ook te noemen: partijen OVERWEGENDE DAT: a. in het kader van de modernisering van de VROM-regelgeving de verschillende vergunningen (maar ook ontheffingen en andere toestemmingsvereisten) voor wonen, ruimte en milieu zoveel mogelijk zullen worden samengevoegd, zodat burgers en bedrijven die toestemming van de overheid willen voor een bepaalde activiteit die van invloed is op de fysieke leefomgeving één besluit krijgen, ongeacht het aantal wetten en regels waaraan ze moeten voldoen; b. voor dit besluit burgers en bedrijven slechts één procedure moeten doorlopen wat betreft aanvraag (of melding), inspraak, bezwaar en beroep; c. burgers en bedrijven voor een vergunningaanvraag terecht moeten kunnen bij één loket; d. de onder a, b en c beschreven werkwijze andere eisen stelt op het gebied van organisatie, cultuur en werkwijze van de overheid; e. VROM daarom naast het wetgevingstraject een aantal projecten zal starten, die de invoering van de Omgevingsvergunning zal voorbereiden, waaronder de pilots vergunningenmanagement en Omgevingsvergunning; f. VROM ernaar zal streven dat de nieuwe wetgeving, in het kader van de Omgevingsvergunning, in 2008 in werking gaat treden; g. de pilots Omgevingsvergunning worden toegespitst op een zevental elementen (Bijlage I) die samenhangen met de fasen die kunnen worden onderscheiden bij het proces van vergunningaanvraag, -verlening en -handhaving; Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

2 h. in oktober 2005 de gemeente Veghel en het RMB starten met de Pilot Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3, hierna te noemen de Pilot, waarin ernaar wordt gestreefd om de consequenties van de omgevingsvergunning voor de nieuwe organisatie van de gemeente Veghel (Publieksplein) te verkennen; i. partijen in de onder (h) genoemde Pilot een ontwikkeling zien die aansluit bij de plannen, zoals genoemd in overweging (a), met betrekking tot de Omgevingsvergunning; j. VROM met name raakvlakken ziet met betrekking tot het in bijlage I genoemde element 1, te weten Eén loket en element 5, te weten Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties ; k. partijen het wenselijk achten om de randvoorwaarden voor samenwerking in het kader van de Pilot van de gemeente Veghel en het RMB in deze overeenkomst vast te leggen. KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN: Artikel 1 Doel pilot De gemeente Veghel en het RMB richt de Pilot op het verkennen van de consequenties van de omgevingsvergunning voor de nieuwe organisatie van de gemeente Veghel. Hierbij zijn de volgende subdoelstellingen te onderscheiden: a. nagaan in hoeverre de omgevingsvergunning vanuit het bestaande concept van het Publieksplein verstrekt kan worden, alsmede op welke wijze invulling wordt gegeven aan het vooroverleg; b. uitwerking van één of meerdere vergunningaanvragen (lopende naast de reguliere procedure) conform het concept van Publieksplein en omgevingsvergunning om daarmee ervaring op te doen; c. het opstellen van adviezen gericht op het verbeteren van de werkwijze uitgaande van de omgevingsvergunning, waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd, de dienstverlening kan worden verbeterd en de procedures kunnen worden verkort. Artikel 2 Aanpak Na de opening van het Publieksplein zal aan de hand van interviews en één of meerdere aanvragen het proces doorlopen worden. Het dient hierbij te gaan om aanvragen waarvoor meerdere vergunningen noodzakelijk zijn. Deze worden opgepakt alsof de wet en regelgeving rondom de omgevingsvergunning al van kracht zijn. Het vooroverleg maakt hier deel van uit. Artikel 3 Resultaten Als resultaten van de pilot kunnen worden genoemd: Inzicht in de huidige situatie en aanbevelingen ten aanzien van de verbeterslagen voor wat betreft: a. coördinatie met backoffice; b. rol van de accountmanager, overige medewerkers en overige betrokken instanties; Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

3 c. verbeterpunten binnen de bestaande organisatie die vooruitlopend op het van kracht worden van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) in het gemeentelijke vergunningenmanagement al doorgevoerd kunnen worden. Artikel 4 Projectplan De gemeente Veghel en het RMB hebben ten behoeve van de pilot een projectplan (bijlage II) aangeleverd. Het projectplan is afgestemd met VROM en maakt integraal deel uit van deze overeenkomst. Artikel 5 Ondersteuning VROM 1. VROM ondersteunt het project van de gemeente Veghel en het RMB en draagt er zodoende aan bij dat de pilot binnen overheidsinstanties een zekere status ontwikkelt als pilot Omgevingsvergunning. 2. VROM zal communiceren dat de pilot een pilotproject voor de Omgevingsvergunning is. 3. VROM zal workshops organiseren in het kader van het project Omgevingsvergunning, waarbij er onder meer naar wordt gestreefd dat de pilot van de gemeente Veghel en het RMB breed onder de aandacht wordt gebracht. 4. De gemeente Veghel en het RMB kunnen om niet een beroep doen op de kennis binnen VROM (onder meer met betrekking tot juridische-, ICT-, procesmatige aspecten). 5. VROM zal haar netwerk aanspreken (onder meer gemeenten, provincies, bedrijfsleven en wetenschap) om de pilot van de gemeente Veghel en het RMB te ondersteunen en zal haar in dit kader in contact brengen met andere organisaties, die geconfronteerd worden met een gelijksoortige problematiek. 6. Alle door VROM, in het kader van het project Omgevingsvergunning, ontwikkelde (ICT) instrumenten worden aan de gemeente Veghel en het RMB beschikbaar gesteld. Artikel 6 Financiering project 1. De gemeente Veghel en het RMB zullen deze pilot zelf financieren. Partijen brengen elkaar over en weer geen kosten in rekening. 2. VROM is bereid in het kader van dit project een onderzoek (mede) te financieren als dit onderzoek, naar het oordeel van VROM, ook voor andere pilotprojecten in het kader van de Omgevingsvergunning waardevol is. Artikel 7 Uitdragen resultaten 1. De resultaten van het project zullen zowel gedurende als na afloop van het project door partijen ter beschikking worden gesteld aan derden. 2. De onder lid 1 genoemde verplichting uit zich onder meer in het feit dat de gemeente Veghel en het RMB anderen zullen ontvangen die geïnteresseerd zijn in de oplossingsrichtingen van de gemeente Veghel en het RMB en deze hierover zal informeren. 3. De gemeente Veghel en het RMB stellen de benodigde capaciteit beschikbaar voor het uitdragen van ervaringen en het geven van presentaties op de mede door VROM te organiseren bijeenkomsten en workshops. Artikel 8 Rapportage- en informatieplichten Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

4 1. De gemeente Veghel en het RMB informeren VROM maandelijks over de voortgang van het project. Indien VROM hierom verzoekt verschaft de gemeente Veghel en het RMB volledige inzage aan VROM in de (tussentijdse) resultaten van het project. 2. Partijen zullen periodiek overleg voeren over de voortgang van het project. De frequentie en de samenstelling van dit overleg worden door partijen nader overeengekomen. 3. Partijen verplichten zich over en weer elkaar steeds zo spoedig mogelijk te informeren over zaken waarvan zij weten of behoren te weten dat deze van belang zijn voor de andere partij in het kader van dit project, dan wel anderszins in het kader van de Omgevingsvergunning. 4. Na afloop van het project worden de aanbevelingen aangaande de drie onder artikel 3 genoemde punten schriftelijk door de gemeente Veghel en het RMB aan VROM aangeboden. Artikel 9 Inwerkingtreding, duur overeenkomst en tijdsplanning Deze overeenkomst treedt in werking op de dag na ondertekening en eindigt op de dag dat de partijen in gezamenlijk overleg constateren dat de in artikel 3 genoemde resultaten zijn bereikt. Daarbij wordt als uitgangspunt gehanteerd, dat de resultaten conform het in het projectplan genoemde tijdpad worden opgeleverd. Het eindresultaat zal uiterlijk op 1 juli 2006 worden opgeleverd. Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden 1. Indien er sprake is van omstandigheden, waardoor onverkort vasthouden aan deze overeenkomst door partijen niet meer redelijk wordt geacht, treden partijen zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg over een mogelijke aanpassing van deze overeenkomst, dat wil zeggen uiterlijk binnen één maand nadat een partij de wens daartoe aan de andere partij schriftelijk heeft meegedeeld. 2. Indien dit overleg niet tot een voor beide partijen bevredigend resultaat leidt, dan kunnen beide partijen deze overeenkomst eenzijdig beëindigen. Artikel 11 Afdwingbaarheid Deze overeenkomst is niet in rechte afdwingbaar. Artikel 12 Openbaarheid 1. Na ondertekening van deze overeenkomst zal een persbericht uitgaan, waarin wordt aangegeven dat VROM, de gemeente Veghel en het RMB zullen samenwerken in het kader van de Omgevingsvergunning. 2. Binnen twee maanden na ondertekening van deze overeenkomst wordt de zakelijke inhoud gepubliceerd in de Staatscourant. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

5 Aldus overeengekomen en in drievoud getekend op 21 december 2005 te Den Haag. de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Drs. P.L.B.A. van Geel. het Regionaal Milieubedrijf, namens deze, de directeur, Ing. J.J.T. Cremers. burgemeester en wethouders van de gemente Veghel, namens deze, wethouder, C.C.J. van Bree. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

6 Bijlage I: de zeven elementen van de pilots Omgevingsvergunning Fase: informatieaanvraag en indiening 1. Eén loket: Bij de Omgevingsvergunning hoort één loket. Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot één loket. Eén van de mogelijkheden in het kader van de één loketgedachte is werken met een accountmanager. In samenwerking met EZ is in het kader van het project Strijdige Regels een handreiking ontwikkelt waarin verschillende vormen van werken met één loket met accountmanagers beschreven worden. Hierin wordt ingegaan op de mogelijke (variërend in coördinerende taak) modellen van accountmanagement waar gemeenten voor kunnen kiezen (bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de organisatie al dan niet gekanteld is, de omvang etc). Relevante taken van de accountmanager zijn: informatieverstrekking, faciliteren bij een vooroverleg met experts uit de backoffice, ongeacht het aantal betrokken bevoegde gezagen (provincie, gemeente, waterschappen, brandweer en ministerie) en assisteren bij vergunningaanvraag. De focus zal zijn gericht op de toekomstige situatie waarin de Omgevingsvergunning is ingevoerd en de rol van de accountmanager daarbij. 2. Sectorwijzer en checklist (op gebied van het fysiek project): Samen met onder andere EZ wordt een Sectorwijzer en Checklist ontwikkeld, gericht op (naast de bestaande situatie) de toekomstige Omgevingsvergunning. In de Sectorwijzer wordt alle relevante (VROM)informatie vanuit de praktijk van de ondernemer (en de burger!) gebundeld op een praktische wijze. De wijzer is een handleiding/stappenplan voor aanvragers om stapsgewijs met behulp van praktische geformuleerde aandachtspunten te ondersteunen bij een goede voorbereiding voor een vergunningaanvraag. Dit instrument is ook een intern hulpmiddel voor overheidsorganisaties. Dit sluit ook aan bij zaken zoals de Bouwgids op de VROM-website. 3. Eén indieningsformulier: Samen met partijen uit de praktijk wordt één digitaal indieningsformulier ontwikkeld voor de (indien gewenst gefaseerde) aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Uitgangspunt is dat digitale indiening (wettelijk) mogelijk is bij iedere gemeente. Essentieel hierbij zijn de harmonisering van de indieningsvereisten en de mogelijkheid van digitale aanlevering van de benodigde bijlagen. Fase: behandeling 4. Digitale behandeling: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot digitaal indienen, verspreiden en archiveren (bijvoorbeeld middels een centrale server). 5. Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties: Diverse maatregelen kunnen worden genomen om de backoffices van en de samenwerking tussen de diverse overheidspartijen te versterken. De pilots moeten de volgende zaken opleveren: a) een overzicht van tips voor de behandeling van een Omgevingsvergunningaanvraag (denk bijv. aan een gemeenschappelijke projectaanvraag, behandeling door de diverse betrokken afdelingen en overheidsinstanties (mede in relatie tot het feit dat er maar één bevoegd gezag is in de toekomst, voorrangswijzer bij tegenstrijdigheden etc.); Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

7 b) aanbevelingen over welke organisatievorm het beste aansluit op de één loket gedachte (gekanteld of niet etc), ideeën over noodzakelijke opleidingen in het backoffice etc.; c) een voorstel voor een workflow (software)pakket dat intern gebruikt kan worden. Fase: vergunningverlening 6. Openbaarmaking: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot actieve (digitale) openbaarmaking van vergunningen. Fase: handhaving 7. Gecoördineerde handhaving: Het principe van de Omgevingsvergunning is dat er één coördinerend toezichthouder is. Initiatieven die laten zien wat nodig is om dit mogelijk te maken zullen ondersteund worden. De VROM Inspectie is hier uitdrukkelijk bij betrokken. Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

8 Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

9 Projectplan Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 12 oktober 2005 Definitief Pilot Omgevingsvergunning: 1+1=3

10 Projectplan Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 Projectplan Definitief Datum 12 oktober 2005 Projectnaam Publieksplein & Omgevingsvergunning: 1+1=3 Documenttitel Verkorte documenttitel Status Referentie

11 INHOUDSOPGAVE 1 inleiding Algemeen Vraagstuk Doelstelling Totstandkoming projectplan Samenwerkingsovereenkomst Projectorganisatie Generiek projectmanagement Projectteam Klankbordgroep Externe partijen Fasering project Algemeen Fase 1: Voorbereiding project Fase 2: Inventarisatie Fase 3: Analyse publieksplein in relatie tot omgevingsvergunning en opstellen advies Fase 4: Pilot van enkele vergunningsaanvragen, inclusief evaluatie tijdpad en Mijlpalen Aandachtspunten kwaliteitsborging Afbreukrisico s... 7 BIJLAGE: 1. PROJECTBEGROTING 2. DE ZEVEN ELEMENTEN VAN DE PILOTS OMGEVINGSVERGUNNING Projectplan - i - Concept 2 23 september 2005

12 inleiding Algemeen Op dit moment wordt op initiatief van het ministerie van Vrom hard gewerkt aan de tot standkoming van een wetsvoorstel algemene bepalingen omgevingsrecht (de omgevingsvergunning, voorheen VROM-vergunning genoemd). Het ministerie van VROM wil zoveel mogelijk vergunningen voor wonen, ruimte en milieu opnemen in één integrale vergunning. Het gaat hierbij onder andere om de milieuvergunning, bouwvergunning, sloopvergunning, aanlegvergunning, monumentenvergunning en gebruiksvergunningen. De diverse vergunningstelsels die voorkomen in verordeningen van gemeenten (bijv. de APV) en provincies zullen ook met de nieuwe integrale vergunning worden gecombineerd. Het uitgangspunt bij de VROM-vergunning is, dat de aanvrager van een vergunning maar één procedure hoeft te doorlopen en bij één loket terecht kan. De gemeente Veghel werkt momenteel al hard aan het verbeteren van de service aan burgers en bedrijven. Met ingang van 1 oktober 2005 dient het Publieksplein te functioneren. Via dit plein worden burgers en ondernemers volgens het één-loket principe geholpen zodat zij niet meer hoeven te shoppen langs de verschillende gemeentelijke loketten. Op het terrein van het aantrekken van bedrijvigheid werkt de gemeente samen met Uden om bedrijven voor de regio te interesseren. Hiervoor is vanuit economische zaken een accountmanager actief die ook binnen de interne afdeling enige afstemming verzorgt met betrekking tot bijvoorbeeld bestemmingsplannen en vergunningen. Kortom, op een aantal vlakken wordt door de gemeente Veghel al in meer of mindere mate invulling gegeven aan het bovenstaande. Mogelijk echter, dient als gevolg van de het voornemen van VROM, de invulling van het Publieksplein te worden bijgesteld. Het voornemen van het kabinet om te komen tot administratieve lastenverlichting voor burgers en bedrijven en de vereenvoudiging van regelgeving kunnen het Veghelse beleid hierin dan ook goed ondersteunen en het functioneren van het Publieksplein dan ook verder versterken. Ter voorbereiding van de omgevingsvergunning heeft het ministerie van VROM ondermeer de gemeenten opgeroepen, om de voorbereidingen daartoe te gaan treffen en pilots op te starten. De gemeente Veghel heeft binnen het regionale samenwerkingsverband van het RMB aangegeven een pilot uit te willen voeren om ervaring op te doen met deze omgevingsvergunning, temeer daar de ontwikkelingen van het publieksplein momenteel in volle gang zijn. Deze pilot dient allereerst meerwaarde te hebben voor de gemeente zelf. Door dit in samenwerking met het RMB te doen in het kader van de Regionale Milieu Uitvoerings Programma (RMUP) kunnen de resultaten ook aan andere gemeenten uitgedragen worden, hetgeen bijdraagt aan een succesvolle invoering van de omgevingsvergunning in de regio. Het aanmelden van deze pilot bij VROM biedt de mogelijkheid om direct gebruik te Projectplan september 2005

13 maken van ervaringen elders in het land, de kennis binnen VROM en de reeds aanwezige ondersteunende producten. Tevens is er door een vroegtijdige aanvang, voldoende de gelegenheid om zich op ontwikkelingen voor te kunnen bereiden. Vraagstuk Bij het ontwikkelen van het Publieksplein is vooralsnog de ontwikkeling van de omgevingsvergunning niet expliciet meegenomen in de uitwerking. Het is dan ook de vraag in hoeverre in het bestaande ontwerp en uitwerking in voldoende mate rekening is gehouden met de omgevingsvergunning. Op basis van een analyse kan deze vraag beantwoord worden en kan een advies opgesteld worden voor eventuele aanpassingen van het Publieksplein (frontoffice) op korte termijn of in de loop van 2006/2007 en de backoffice. Vervolgens heeft de gemeente de wens uitgesproken om aan de hand van concrete vergunningsaanvragen de gehele routing te monitoren. Hierbij spelen in eerste instantie de volgende vragen een belangrijke rol: Hoe is de één loket gedachte nu vormgegeven? Wat moet er waarom en hoe aangepast worden? Is de voorgenomen vorm van accountmanagement van de publieksbaliemedewerker een handige vorm voor de nieuwe situatie? Doelstelling De hoofddoelstelling van het project is om de omgevingsvergunning in relatie tot de nieuwe organisatie binnen de gemeente Veghel (Publieksplein) te verkennen. Deze hoofddoelstelling laat zich ontleden in de volgende subdoelstellingen: Ga na in hoeverre de omgevingsvergunning vanuit het bestaande concept van het Publieksplein verstrekt kan worden, alsmede op welke wijze invulling wordt gegeven aan het vooroverleg; Werk (lopende naast de reguliere procedure) één of meerdere vergunningaanvragen conform het concept van Publieksplein en omgevingsvergunning uit om daarmee ervaring op te doen; Stel adviezen op gericht op het verbeteren van de werkwijze uitgaande van de omgevingsvergunning, waardoor de administratieve lasten voor burgers en bedrijven kunnen worden verlaagd, de dienstverlening kan worden verbeterd en de procedures kunnen worden verkort. De doelstellingen worden in hoofdstuk 3 beschreven en per fase gespecificeerd. Projectplan september 2005

14 Totstandkoming projectplan Middels een tweetal gesprekken waarbij betrokken waren vanuit de gemeente dhr. M. Bos, dhr. A. van Lanen en mw S. Bastiaans en vanuit het RMB de heren J. de Kort en M. de Wagt is een analyse gemaakt van de Veghelse situatie en is een eerste opzet voor een project besproken. Deze opzet is terug te vinden in dit projectvoorstel. Het project wordt in opdracht van de gemeente Veghel en het bestuur van het RMB uitgevoerd. Dit project valt dan ook (gedeeltelijk) onder het RMUP-project Beleidsen productontwikkeling. Dit betekent dat de ervaringen vanuit dit project ook voor andere gemeenten binnen het regionale samenwerkingverband beschikbaar komen. De gemeente Veghel zal ook mede namens het RMB-bestuur als opdrachtgever fungeren. De uitvoering ligt in handen van de medewerkers van de gemeente Veghel en het RMB. Na goedkeuring van dit projectplan zal het plan ook bij VROM aangemeld worden als pilot project. Hierdoor kan het projectteam ook een beroep doen op ondersteuning vanuit VROM (m.n. kennis en ervaring andere pilots en lopende onderzoeken). Samenwerkingsovereenkomst Het projectplan zal worden aangemeld bij het Ministerie van VROM. Hiertoe heeft reeds afstemming plaatsgevonden met de heer H. Bosschloo (projectleider invoering omgevingsvergunning VROM). Na aanmelding zal door VROM een samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld, waarin VROM, het RMB en de gemeente Veghel de gezamenlijke intentie uitspreken om in het kader van de Omgevingsvergunning goed samen te werken. Deze samenwerking is gericht op: 1. het verlagen van de administratieve lasten voor burgers en bedrijven; 2. verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven en; 3. het verkorten van procedures. VROM ondersteunt het project en draagt er zodoende aan bij dat de pilot binnen overheidsinstanties een zekere status ontwikkelt als pilot Omgevingsvergunning. Verder zal door VROM ondermeer worden gecommuniceerd, dat de pilot een pilotproject voor de Omgevingsvergunning is, zal VROM workshops organiseren in het kader van het project, waarbij er onder meer naar wordt gestreefd dat de pilot van de gemeente breed onder de aandacht wordt gebracht. Verder kan om niet een beroep worden gedaan op de kennis binnen VROM (onder meer met betrekking tot juridische-, ICT-, procesmatige aspecten) en zal VROM haar netwerk aanspreken (onder meer gemeenten, provincies, bedrijfsleven en wetenschap) om de pilot te ondersteunen en zal haar in dit kader in contact brengen met andere gemeenten, die geconfronteerd worden met een gelijksoortige problematiek. Alle door VROM, in het kader van het project Omgevingsvergunning, ontwikkelde (ICT) instrumenten zullen indien nodig aan de gemeente beschikbaar gesteld. Na ondertekening van deze overeenkomst zal ondermeer een persbericht uitgaan, waarin wordt aangegeven dat VROM, RMB en de gemeente zullen samenwerken in het kader van de Omgevingsvergunning. Projectplan september 2005

15 Projectorganisatie Generiek projectmanagement Als generiek projectmanager binnen de gemeente Veghel treedt op H. van der Steen. Hij fungeert hierbij als opdrachtgever. De projectmanager heeft geen projectinhoudelijke verantwoordelijkheden. Projectteam Samenstelling projectteam Projectleider: M. Bos, coördinator Milieu, gemeente Veghel. Teamleden: O. Sanders, coördinator Ruimte, gemeente Veghel; M. Rutten, coördinator Publiekszaken, gemeente Veghel; R. van Buuren, juridisch medewerker, gemeente Veghel; J. de Kort, projectleider/senior adviseur vergunningverlening, RMB. Adviseurs: Ministerie van VROM Externe: Pm. Tijdsbeslag Het projectteam is gedurende de gehele periode betrokken bij de uitvoering van het project. Het project loopt tot en met juni Klankbordgroep Externe partijen Mogelijk het Veghelse bedrijfsleven en of burgers. Mogelijk één of meerdere bedrijven uit de gemeente Veghel, opdat ook de wensen uit het bedrijfsleven, waar het per slot van rekening om te doen is, worden verhoord (bijvoorbeeld vereniging Veghelse bedrijven). Projectplan september 2005

16 Fasering project Algemeen De projectonderdelen worden in de vorm van verschillende fasen gepresenteerd. Iedere fase wordt voorzien van een tijdpad (doorlooptijd) en budget. In de volgende paragrafen wordt elke fase nader beschreven. Fase 1: Voorbereiding project Doel: Verdere concretisering projectplan, werkafspraken maken, en ondertekening samenwerkingsovereenkomst etc. Uitvoerende: Het projectteam. Nadere omschrijving: Het projectteam zorgt ervoor dat het project binnen de gemeente uitgevoerd kan worden. Naar verwachting zal het merendeel van de taken door het RMB uitgevoerd worden. Criteria: Medewerking van relevante medewerkers binnen de gemeente. Resultaat: Concreet werkplan (nadere specificering van dit projectplan); Door relevante managers geaccordeerde medewerking van medewerkers; Heldere planning en afspraken waarmee tot uitvoering overgegaan kan worden; Collegevoorstel/afstemming projectplan met VROM; Samenwerkingsovereenkomst en persbericht. Fase 2: Inventarisatie Doel: Inventarisatie van huidige situatie en de opzet voor het publieksplein. Uitvoerende: Het projectteam. Nadere omschrijving: Aan de hand van documentenstudie, met name gericht op de plannen van het Publieksplein zal met verschillende (gemeente en bedrijfsleven?) personen een interview gehouden worden. Criteria: n.v.t. Projectplan september 2005

17 Resultaat: Overzicht huidige opzet één loket functie; Wensen gemeente één loketfunctie; Wensen bedrijfsleven één loket functie. Fase 3: Analyse publieksplein in relatie tot omgevingsvergunning en opstellen advies Doel: Naar aanleiding van de resultaten van de inventarisatie zal nagegaan worden in welke mate de omgevingsvergunning in de opzet van het publieksplein opgepakt kan worden. Uitvoerende: Het projectteam. Resultaat: Inventarisatie verbeterpunten, uitgewerkt in de vorm van een advies. Fase 4: Pilot van enkele vergunningsaanvragen, inclusief evaluatie Doel: Het behandelen van één of meer vergunningaanvragen als ware het aanvragen in het kader van de omgevingsvergunning. (i.o.m. met betreffende bedrijf). Evaluatie en advies bestaande situatie versus verbeterslagen. Uitvoerende: Het projectteam Nadere omschrijving: Na opening van het Publieksplein zal aan de hand van een tweetal aanvragen het proces doorlopen worden. Het dient hierbij te gaan om aanvragen waarvoor meerdere vergunningen noodzakelijk zijn. Deze worden opgepakt alsof de wet en regelgeving rondom de omgevingsvergunning al van kracht is. Onderdeel hiervan maakt het vooroverleg uit. Resultaat: Inzicht in huidige situatie en aanbevelingen verbeterslagen voor wat betreft: Coördinatie met backoffice; Rol van de accountmanager, overige medewerkers en overige instanties; Verbeterpunten binnen de bestaande organisatie die vooruitlopend op het van kracht worden van de omgevingwetgeving in het gemeentelijke vergunningenmanagement al doorgevoerd kunnen worden. Projectplan september 2005

18 tijdpad en Mijlpalen Tabel 2 : Samenhang fasen, behalen mijlpalen en tijdpad Fase Mijlpaal 1 fase 1 (opl.) Mijlpaal 2 fase 2 (opl.) Mijlpaal 3 fase 3 (opl.) Mijlpaal 4 fase 4 (oplevering) Doorlooptijd 1,5 maand 1,5 maand 2 maanden 6 maanden Oktober 2005 Oktober 2005 December 2005 Deadline 31 december juni 2006 tot en met juni 2006 Aandachtspunten kwaliteitsborging In overleg met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt over eventuele aandachtspunten. Afbreukrisico s Beschikbaarheid en inzet van projectteamleden; Ontbreken van consensus over de scope (afbakening) van het project; Het nog niet volledig uitgekristaliseerd zijn van de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving. Door zorgvuldigheid in de aanpak (mijlpalen en tijdspad) kunnen de afbreukrisico s bijtijds worden onderkend en vermeden. Projectplan september 2005

19 Bijlage II: de zeven elementen van de pilots Omgevingsvergunning Fase: informatieaanvraag en indiening 1. Eén loket: Bij de Omgevingsvergunning hoort één loket. Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot één loket. Eén van de mogelijkheden in het kader van de één loketgedachte is werken met een accountmanager. In samenwerking met EZ is in het kader van het project Strijdige Regels een handreiking ontwikkelt waarin verschillende vormen van werken met één loket met accountmanagers beschreven worden. Hierin wordt ingegaan op de mogelijke (variërend in coördinerende taak) modellen van accountmanagement waar gemeenten voor kunnen kiezen (bijvoorbeeld afhankelijk van het feit of de organisatie al dan niet gekanteld is, de omvang etc). Relevante taken van de accountmanager zijn: informatieverstrekking, faciliteren bij een vooroverleg met experts uit de backoffice, ongeacht het aantal betrokken bevoegde gezagen (provincie, gemeente, waterschappen, brandweer en ministerie) en assisteren bij vergunningaanvraag. De focus zal zijn gericht op de toekomstige situatie waarin de Omgevingsvergunning is ingevoerd en de rol van de accountmanager daarbij. 2. Sectorwijzer en checklist (op gebied van het fysiek project): Samen met onder andere EZ wordt een Sectorwijzer en Checklist ontwikkeld, gericht op (naast de bestaande situatie) de toekomstige Omgevingsvergunning. In de Sectorwijzer wordt alle relevante (VROM)informatie vanuit de praktijk van de ondernemer (en de burger!) gebundeld op een praktische wijze. De wijzer is een handleiding/stappenplan voor aanvragers om stapsgewijs met behulp van praktische geformuleerde aandachtspunten te ondersteunen bij een goede voorbereiding voor een vergunningaanvraag. Dit instrument is ook een intern hulpmiddel voor overheidsorganisaties. Dit sluit ook aan bij zaken zoals de Bouwgids op de VROM-website. 3. Eén indieningsformulier: Samen met partijen uit de praktijk wordt één digitaal indieningsformulier ontwikkeld voor de (indien gewenst gefaseerde) aanvraag voor de Omgevingsvergunning. Uitgangspunt is dat digitale indiening (wettelijk) mogelijk is bij iedere gemeente. Essentieel hierbij zijn de harmonisering van de indieningsvereisten en de mogelijkheid van digitale aanlevering van de benodigde bijlagen. 4. Digitale behandeling: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot digitaal indienen, verspreiden en archiveren (bijvoorbeeld middels een centrale server). 5. Samenwerking binnen en tussen overheidsinstanties: Diverse maatregelen kunnen worden genomen om de backoffices van en de samenwerking tussen de diverse overheidspartijen te versterken. De pilots moeten de volgende zaken opleveren:

20 a) een overzicht van tips voor de behandeling van een Omgevingsvergunningaanvraag (denk bijv. aan een gemeenschappelijke projectaanvraag, behandeling door de diverse betrokken afdelingen en overheidsinstanties (mede in relatie tot het feit dat er maar één bevoegd gezag is in de toekomst, voorrangswijzer bij tegenstrijdigheden etc.); b) aanbevelingen over welke organisatievorm het beste aansluit op de één loket gedachte (gekanteld of niet etc), ideeën over noodzakelijke opleidingen in het backoffice etc.; c) een voorstel voor een workflow (software)pakket dat intern gebruikt kan worden. 6. Openbaarmaking: Gezocht wordt naar initiatieven om te komen tot actieve (digitale) openbaarmaking van vergunningen. 7. Gecoördineerde handhaving: Het principe van de Omgevingsvergunning is dat er één coördinerend toezichthouder is. Initiatieven die laten zien wat nodig is om dit mogelijk te maken zullen ondersteund worden. De VROM Inspectie is hier uitdrukkelijk bij betrokken.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures

Roger Vermeulen, projectleider Wabo. Wabo procedures Roger Vermeulen, projectleider Wabo Wabo procedures 1 Doel: Kennis overdragen Wabo Wat verandert er voor de medewerkers Waar moet je rekening mee houden. 2 Het gaat om een project of activiteit met plaatsgebonden

Nadere informatie

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister,

Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, CONVENANT Wachtlijsten kinderopvang Partijen, De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer H.G.J. Kamp, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Minister, Het College van burgemeester

Nadere informatie

bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Hoofdlijnen van de watervergunning en de omgevingsvergunning Waterwet integreert

Nadere informatie

*15.159324* 15.159324

*15.159324* 15.159324 omgevingsvergunning plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) plaatsen van een luchtkanaal, overkapping en luchtwasser (Fase 2) Beschikking 239368 *15.159324* 15.159324 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

Nadere informatie

uw project centraal in de omgevingsvergunning

uw project centraal in de omgevingsvergunning uw project centraal in de omgevingsvergunning Inleiding Sinds 1 oktober 2010 is de praktijk van ruimtelijke ordening, slopen en bouwen stevig gewijzigd door de invoering van de Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING

INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING Infosheet 1 INNOVATIE VAN VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVING De overheid wil werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, transparanter en digitaler. Op

Nadere informatie

Een effectievere overheid door één loket

Een effectievere overheid door één loket Een effectievere overheid door één loket Oplossing voor de concernproblematiek van Gasunie Een efficiëntere en effectievere organisatie van vergunningverlening, toezicht en veilige ruimtelijke inpassing

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 16 juli 2013 Onderwerp Project Rustoord: Toepassing coördinatieregeling Categorie A Verseonnummer 878771 / 882847 Portefeuillehouder Mevrouw Mijdam

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 290486-1 Onderwerp Vervolg actualisatie bestemmingsplan landelijk gebied 2004. Advies raadscommissie [ ] Emmeloord, 13 januari 2015. Aan de raad. Status: ter besluitvorming Voorgesteld besluit Het

Nadere informatie

*15.183695* 15.183695

*15.183695* 15.183695 omgevingsvergunning veranderen (intern) van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum (intern) veranderen van een zorgcentrum en het brandveilig gebruiken van een zorgcentrum Beschikking

Nadere informatie

A.J. Gerritsen 25 september 2014

A.J. Gerritsen 25 september 2014 Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 25 september 2014 Datum voorstel 15 juli 2014 Agendapunt Onderwerp Publicatie van gemeentelijke kennisgevingen De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen

Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk restafval en soortgelijk afval van de gemeente Diemen Overeenkomst betreffende het aanbieden en (laten) verwerken van huishoudelijk

Nadere informatie

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad

Herzien of afwijken van het bestemmingsplan Informatieblad Als u bouw- of verbouwplannen hebt, krijgt u vaak te maken met het bestemmingsplan. In een bestemmingsplan is geregeld wat wel en niet is toegestaan in een gebied. Functies zoals wonen of bedrijvigheid

Nadere informatie

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort

OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort Cultuurconvenant 2009 2012 OCW provincie Utrecht, provincie Flevoland, gemeente Utrecht, gemeente Almere, gemeente Amersfoort De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, handelend als bestuurorgaan,

Nadere informatie

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten

Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten De Convenant inzake de proeftuin bezorgen van reisdocumenten Partijen, De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, dr. R.H.A. Plasterk,

Nadere informatie

*15.173770* 15.173770

*15.173770* 15.173770 omgevingsvergunning brandveilig gebruik van het zorgcentrum brandveilig gebruik van het zorgcentrum Beschikking 243812 *15.173770* 15.173770 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 243812 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland

Brzo samenwerkingsverband Gelderland. Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland Brzo samenwerkingsverband Gelderland Samenwerkingsovereenkomst tussen de Gelderse gemeenten en de provincie Gelderland DE ONDERGETEKENDEN De gemeente en het college van Burgemeester en Wethouders van de

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Handelsonderneming Gebroeders Rast V.O.F. Aangevraagde activiteiten : Het bouwen van een overkapping Locatie : Dikkersweg

Nadere informatie

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten.

De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. De omgevingsvergunning Eén integrale vergunning voor fysieke projecten. Wat u als bedrijf moet weten. Omgevingsvergunning Eén loket, één procedure, één vergunning U hebt een onderneming en wilt een bedrijfspand

Nadere informatie

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Voorafgaand Een belangrijke doelstelling van het energiebeleid

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09

Raadsvoorstel Reg. nr : 0910655 Ag nr. : Datum : 15-12-09 Ag nr. : Onderwerp Tariefaanpassingen en overige wijzigingen van de verordeningen/besluiten betreffende de belastingen en rechten voor het jaar 2010 (aanvulling). Voorstel Door vaststelling van de verordeningen/besluiten,

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening

Doetinchem, 2 juli 2008 ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008. Visie op dienstverlening Aan de raad AGENDAPUNT 7k ALDUS VASTSTELD 10 JULI 2008 Visie op dienstverlening Voorstel: 1. Vaststellen visie op dienstverlening voor de periode 2008-2015: Wij als organisatie spelen constant in op een

Nadere informatie

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY

PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECTOVEREENKOMST Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley REGIOCONTRACT REGIO FOODVALLEY PROJECT: 1. Projectnaam: Regionale Arbeidsmarkt Regio FoodValley (regionale arbeidsmarktbewerking) 2. Speerpunt

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd

Parafering besluit PFO Hae 16-03-2015 I Gewijzigd akkoord Geparafeerd door: Egmond, B.M. van D&H 04-08-2015 I Conform Geparafeerd agendapunt 4.8 1182176 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden GETEKENDE INTENTIEOVEREENKOMST MET LTO GLASKRACHT BETREFFENDE PILOT ONDERNEMINGSDOSSIER Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Jaarverslag 2008 Maart 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Verricht onderzoek in 2008 4-5 Paragraaf 1.1. Inleiding Paragraaf 1.2. Onderzoek Reserves en Voorzieningen

Nadere informatie

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012.

Het memo wordt afgesloten met een advies aan het Bestuurlijk Provinciaal handhavingsoverleg van 20 december 2012. B-PHO 20 december 12; agendapunt 5 MEMO Noties ter beoordeling van de voortzetting en positionering van de PHO werkgroepen Kwaliteit en Handhaving Bouwstoffen en Ketenbeheer in relatie tot de ontwikkeling

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Samenwerkingsprotocol Consumentenautoriteit de Inspectie voor de Gezondheidszorg Afspraken tussen de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over de wijze

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 20-01-2015 Burgemeester en wethouders hebben op 1-8-2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het nieuwbouw 2 gebouwen met elk 3 appartementen inclusief ondergrondse

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G

O M G E V I N G S V E R G U N N I N G O M G E V I N G S V E R G U N N I N G Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 4 februari 2014; dossiernummer : WB20140054; van : Gemeente Zoetermeer de heer EGP Kusters

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1)

Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Artikel WW. gemeente Dossier: Ï5OMGS1O5 Ontwerp Omgevingsverguuning (fase 1) Burgemeester en wethouders hebben op 8 mei 2015 een aanvraag voor een oingevingsvergunning uitgebreide procedure fase 1 ontvangen

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten

Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Ministerie van VROMI Land Sint Maarten Rapportage ten behoeve van de Voortgangscommissie Sint Maarten 1e kwartaal 2011 De Minister voor Volkshuisvesting Ruimtelijke Ontwikkeling Milieu en Infrastructuur

Nadere informatie

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING Burgemeester en wethouders van Zoetermeer; gezien de aanvraag ingekomen d.d. : 18 mei 2011; dossiernummer : WB20110318; van : Panteia de heer MJM Vermunt : Bredewater 26, 2715CA

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

11 Stiens, 18 november 2014

11 Stiens, 18 november 2014 11 Stiens, 18 november 2014 Raadsvergadering: 11 december 2014 Voorstelnummer: 2014/87 Portefeuillehouder: G. Visser Behandelend ambtenaar: Michel van Vugt E-mail: m.vanvugt@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr.

Nadere informatie

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst

BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen. Gemeente Voorst BIBOB beleidslijn horeca- en seksinrichtingen Gemeente Voorst 1 Doel van de Wet BIBOB De wet BIBOB, de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur, is op 1 juni 2003 in werking getreden

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht

Ondergetekenden: Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Rijkswaterstaat, Dienst Zuid-Holland ProRail BV De Provincie Zuid-Holland De Gemeente Moordrecht Convenant (inzake doorstromingsmaatregelen op de A12/A20 knooppunt Gouwe in het kader van ZSMII) Nr: ZHv

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem

OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem Cultuurconvenant 2005 2008 OCW, provincie Zuid-Holland, provincie Noord-Holland, gemeente Leiden, gemeente Haarlem De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. M.C. van der Laan

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Waarom Omgevingswet?

Waarom Omgevingswet? Op weg naar de Omgevingswet Kennisdag FUMO- provincie 15 mei 2014 1 Waarom Omgevingswet? Huidige omgevingsrecht: - complex en versnipperd - onoverzichtelijk en onvoldoende samenhang - trage besluitvorming:

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg

Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Uitvoeringsovereenkomst Bedrijven Investeringszone Centrum Woudenberg Ondergetekenden, de gemeente Woudenberg, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.A. de Kruif, wethouder en verantwoordelijk

Nadere informatie

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval

Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Extra impuls gemeenten voor afvalpreventie en afvalscheiding huishoudelijk afval Inhoud 1. Inleiding 3 2. Opzet plannen voor ondersteuning 4 3. Plannen voor verminderen huishoudelijk restafval 5 3.1 Eisen

Nadere informatie

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde

Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Ontwerp-omgevingsvergunning Duinkampen 21 te Paterswolde Burgemeester en wethouders van Tynaarlo zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor het gebruik van het achterste deel van het perceel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied

Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied Evaluatie proces 1 e verzamelplan Buitengebied Het verzamelplan werkt! Februari 2015 Eenheid Ruimtelijke Ontwikkeling Aanleiding In februari 2014 is de nieuwe werkwijze voor het opnemen van nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: Het in gebruik nemen en verbouwen van een vakantie-appartementsgebouw. OMGEVINGSVERGUNNING 20110088 Aanvraag Mevrouw L.M.T. Otten heeft op 29 juni 2011 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verzoek tot in gebruik name van een vakantie-appartementsgebouw op het

Nadere informatie

Implementatieplan interactief beleid

Implementatieplan interactief beleid Implementatieplan interactief beleid (juni 2010 t/m mei 2011) Gemeente Weert, 15 juli 2010 Portefeuillehouder interactief beleid: wethouder H. Litjens Regisseur wijkgericht werken: Marianne Schreuders

Nadere informatie

Gedoogkader Woonboten

Gedoogkader Woonboten Onderdeel van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam d.d. 1 juli 2014, nr. BD2014-005470 Gedoogkader Woonboten Toepassingsbereik Het gedoogkader ziet uitsluitend op de

Nadere informatie

"Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3"

Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3 MAASDRIEL OMGEVINGSVERGUNNING "Omgevingsvergunning 2013, herbouw woning met bijgebouw Dorpstraat 3" NL.IMRO.0263.OV0012-VG01 Gemeente Maasdriel Burgemeester en Wethouders hebben op 23 oktober 2012 een

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden STAATSCOURANT 2 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 43910 december 2015 Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf?

Handhavingsverzoek. Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wat kunt u doen als u overlast ervaart van een bedrijf? Wanneer u overlast heeft van een bedrijf, dan kunt u op een aantal manieren actie ondernemen.

Nadere informatie

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde

Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Intentieovereenkomst Windpark Zeewolde Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, de heer H.G.J. Kamp, handelend in zijn hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen: EZ; 2. De Minister van Infrastructuur

Nadere informatie

kenmerk 752842 De ondergetekenden:

kenmerk 752842 De ondergetekenden: Verlengd Convenant inzake de Samenwerking tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Financiën, d.d. Vil april 2015 kenmerk 752842 De ondergetekenden: - Namens de

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren,

Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven. Geachte heer Verschueren, Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Postbus 6540 5600 HM Eindhoven Behandeld door : Wouters, R. Uw brief van : -- Doorkiesnummer : 040-2631674 Uw kenmerk : -- E-mailadres : r.wouters@nuenen.nl Ons kenmerk : 2013.23982

Nadere informatie

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio)

CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) CONVENANT VSV 2012-2015 (naam regio) Convenant tussen de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de RMCcontactgemeente van de RMC-regio ( ) en onderstaande onderwijsinstellingen inzake het terugdringen

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018

BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Beslisdocument Investeringdsdossier 2018 BIJLAGE 3 BESTUURSOVEREENKOMST Culturele Hoofdstad 2018 Concept van 12 april 2012 Partijen: 1. de provincie Noord-Brabant, zetelend te s-hertogenbosch, te dezen

Nadere informatie

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887

BESCHIKKING. Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 BESCHIKKING Omgevingsvergunning (milieuneutrale wijziging) Datum: 25 maart 2015 Gemeente Oost Gelre OLO1614887 Onderwerp Op 14 januari 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen van Rompa Tanneries BV voor

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën

Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën Convenant BIBOB Ministerie van Justitie / Ministerie van Financiën 1 juli 2004 DV 505 1Z*1ED Convenant BIBOB 1.00.00 Convenant BIBOB, 01-07-04, Versie 1 1. Samenwerkingsovereenkomst Ministerie van Justitie

Nadere informatie

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden

Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden Centrumregeling samenwerking Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Leeuwarden De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlieland, Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling

Nadere informatie

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven

Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Handreiking Digipoort X400, SMTP, POP3 en FTP Bedrijven Versie 1.01 Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.01 Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst

Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Samenwerkingsovereenkomst invoering Voorbereidingsmodule Bouwen met winst Ondergetekenden, 1. Stichting Bouwresearch (SBR) 2. Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemingen (NVB) 3. Bouwend Nederland

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT

BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) GEMEENTE MAASTRICHT BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (BIBOB) Inhoudsopgave GEMEENTE MAASTRICHT 1. Inleiding... 1 2. Toepassing Wet Bibob... 1 2.1 Algemeen... 1 2.2 Aanvragen...

Nadere informatie

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente

provinci renthe - Aanvraagformulier d.d. 24-10-2014, ontvan gen 21 november 2014, kenmerk gemeente Proøinciehøis \ùíesterbrink r, Assen Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen www.drenthe.nl r (o592) 3 tt tt t (o592) 3 t7 77 provinci renthe VERZ0NDEN _108r.201t Assen, 28 november 2O14 Ons kenm erk 201

Nadere informatie

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden

Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Handreiking Digipoort SMTP, POP3 en FTP Overheden Versie 1.1.1. Datum 16 september 2010 Status Definitief Colofon Projectnaam Digipoort Versienummer 1.1.1. Organisatie Logius Postbus 96810 2509 JE Den

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 mei 2014 datum/agendapunt B&Wvergadering: 270514/304 afdeling: Bouwtoeziciit Onderwerp: Jaarprogramma Wet algemene bepalingen

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

EIM / Frits Suyver en John Boog 5

EIM / Frits Suyver en John Boog 5 aan Actal datum 5 november 2007 van EIM / Frits Suyver en John Boog pagina's 5 onderwerp Antwoord op aanvullende vragen van Actal m.b.t. studie Kleine ondernemers, hoge lasten Notitie voor ACTAL EIM heeft

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Evaluatie inkoop/aanbesteding parkeerautomaten Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting Per 1 januari

Nadere informatie

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein.

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Maxim van Luttikhuizen (SP) inzake Deregulering in het fysieke domein. Corsanummer: 1400276623 Op 16 oktober 2014 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Maxim van Luttikhuizen van de fractie SP gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting

Agendapunt 011015 BO GGDRU Vergadering Datum Onderwerp Bijlage Doel agendering Toelichting Agendapunt Mededelingen 011015 BO GGDRU Vergadering : BO Adviescommissie GGDrU Datum : 15 oktober 2015 Onderwerp : Voortgang gezondheidscommunicatie, alcoholpreventie en convenant jeugd Bijlage : Evaluatie

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2

RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478. Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323478 Raadsvergadering van 8 maart 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Achterstanden met betrekking tot de afgifte van gebruiksvergunningen en -meldingen Verantwoordelijk

Nadere informatie

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten

7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten 7. Samenwerking t.b.v. infrastructuur exameninstrumenten Opdrachtgever OCW Projectaannemer SBB Projectleider Nog te bevestigen Contactpersoon Lisette van Loon Start en einde deelproject Fase 1: juni 2012

Nadere informatie