/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "29583672/RO/as/9HQAYZ. Jaarverslag 2013. Stichting Instrumentenfonds Koninklijk Conservatorium Den Haag"

Transcriptie

1 /RO/as/9HQAYZ Jaarverslag 2013

2 Inhoudsopgave Jaarverslag 1 Algemeen 1 2 Leningen 1 3 Bruikleeninstrumenten voor het KC 2 4 Het belegde vermogen 2 5 De uitkomsten van het jaar Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Specificatie van posten op de balans Specificatie van posten op de staat van baten en lasten 12 7 Bijlagen 7.1 Beleggingsportefeuille Leningenoverzicht 31 december Instrumenten in bruikleen bij het KC 31 december Samenstellingsverklaring Totaal aantal pagina s in dit rapport: 22

3 1 1 Algemeen Bij de statutenwijziging van 19 maart 2007 is ten aanzien van het bestuur van de stichting bepaald dat het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, van wie er tenminste twee als medewerker aan het Koninklijk Conservatorium zijn verbonden. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar door het bestuur. In beginsel zijn de bestuursleden onbeperkt herbenoembaar. Aan het begin van het verslagjaar 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt: In functie sinds Herbenoembaar Voorzitter: mevrouw mr. C.G.M. van Rijnberk Secretaris: de heer J.P.M. van Bilsen Penningmeester: de heer J.G.P.M. Helderman Leden: mevrouw mr. A.J.J.G. Schijns de heer J.D. Walta Volgens de statuten behoort het bestuur van de stichting uit tenminste vijf personen te bestaan. Aan die eis wordt voldaan. De drie bestuursleden die in 2014 herbenoembaar waren, zijn inmiddels in 2014 herbenoemd. Het bestuur heeft in het verslagjaar vijf maal vergaderd en wel op 18 februari, 6 mei, 8 juli, 7 oktober en 9 december. In de vergaderingen is aandacht besteed aan de bruikleenovereenkomst voor het gebruik van het instrumentarium in het bezit van het Instrumentenfonds, de leenovereenkomst, aanvragen voor leningen, ruimere leenmogelijkheden, het financieel beheer, de aan- en verkoop van bruikleeninstrumenten en het vermogensbeheer. 2 Leningen In 2013 zijn 9 nieuwe leningen verstrekt voor totaal De aflossingen bedroegen Voor 3 leningen is de restantschuld van afgeboekt ten laste van de voorziening voor oninbare posten. Deze voorziening bedraagt ultimo ofwel 34% van de uitstaande vorderingen. Per 31 december 2013 zijn er 53 leningen met een restantvordering van totaal

4 2 3 Bruikleeninstrumenten voor het KC In 2013 is het volgende instrument aangeschaft: 2 piano s altviool dwarsfluiten klarinetten luit hobo s hoorn hoorn barokhobo s Fagonello Na de jaarlijkse afschrijving, , bedraagt de boekwaarde per 31 december Op 26 mei 2012 is de bruikleenovereenkomst met het Koninklijk Conservatorium getekend. In bijlage 7.3 is een overzicht opgenomen van de aan het Conservatorium in bruikleen verstrekte instrumenten. 4 Het belegde vermogen Het jaar 2013 was, evenals in 2012, een voordelig jaar voor de beleggingen van de stichting. De beleggingen zijn in beheer bij ABN-AMRO Bank. Door stijgende beurskoersen werd een positief resultaat op waardeverschillen van behaald. Aan obligatierente en dividend op aandelen werd ontvangen. De beleggingsportefeuille is ultimo 2013 als volgt samengesteld: x In % Aandelen Vastrentende waarden Alternatieve beleggingen In bijlage 7.1 is de beleggingsportefeuille gespecificeerd.

5 3 5 De uitkomsten van het jaar De ontwikkeling van de vermogenspositie (x 1.000) Ultimo Instrumenten 157,3 132,9 137,2 90,6 Leningen 72,9 73,9 76,5 84,2 Af: voorziening oninbaarheid (24,8) (24,6) (32,2) (32,3) Effecten 1.008, , , ,3 Geldmiddelen 250,4 167,2 111,8 41,2 Overlopende activa/passiva 4,2 13,0 9,7 0,3 Eigen vermogen 1.468, , , ,3 5.2 De ontwikkeling van de baten en lasten (x 1.000) Baten Inkomsten effecten 33,8 45,4 46,3 48,3 Overige baten 19,8 2,2 7,0 1,6 Totaal baten 53,6 47,6 53,3 49,9 Lasten Kosten 13,3 17,1 12,6 14,2 Afschrijving en onderhoud instrumenten 11,7 14,3 16,3 12,0 Mutatie voorziening debiteuren 2,4 (6,4) Totaal lasten 27,4 25,0 28,9 26,2 Batig exploitatiesaldo 26,2 22,6 24,4 23,7 Koersresultaten effecten 35,5 58,1 (60,9) 33,7 Batig saldo 61,7 80,7 (36,5) 57,4 5.3 Nadere toelichting op het beeld van de jaarrekening 2013 Het jaar 2013 toont een positief beeld. De effectenportefeuille heeft in dit jaar een winst laten zien door de stijgende beurskoersen. Het exploitatie resultaat exclusief waardeverschillen effecten was licht hoger dan vorig jaar mede door een eenmalige bate van de verkoop van een viool.

6 4 Het resultaat is hierna samengevat: Normaal jaarresultaat Koersresultaat effecten Totaal resultaat Het eigen vermogen van het fonds steeg met tot Den Haag, 12 mei 2014 Het bestuur.

7 5 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Bruikleeninstrumenten (na afschrijving) Financiële vaste activa Leningen (na aftrek voorziening) Effecten Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa Geldmiddelen Totaal activa P a s s i v a Eigen vermogen Vermogen Instrumentenfonds Vermogen Nicolaïfonds Vermogen Cuypersfonds Kortlopende schulden en overlopende passiva Totaal passiva

8 6 6.2 Staat van baten en lasten over Baten Inkomsten uit effecten Overige baten Totaal baten Lasten Algemene kosten Rentetoerekening fondsen Aanmoedigingsprijzen Kosten effecten Kosten Afschrijving instrumenten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie voorziening debiteuren (2.386) Batig saldo exclusief koersresultaat effecten Voordelig koersresultaat effecten Resultaat

9 7 6.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Materiële vaste activa (instrumenten) De grondslag voor de waardering van aangeschafte bruikleeninstrumenten is ingaande 2008 aangepast. Voor alle gekochte instrumenten geldt de regel dat deze in het jaar van levering worden geactiveerd in de balans en gedurende de geschatte levensduur tot het bedrag van de geschatte restwaarde worden afgeschreven ten laste van de staat van baten en lasten. Leningen De leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid. De voorziening voor oninbaarheid is in de balans in mindering gebracht op de post leningen. De voorziening voor oninbaarheid wordt als volgt bepaald: leningen waarop in het boekjaar niet is afgelost, worden volledig voorzien leningen waarop in het boekjaar voor minder dan 25% van het beginsaldo van het boekjaar is afgelost, worden voor 75% van het eindsaldo boekjaar voorzien. Effecten Alle effecten, bestaande uit aandelen, aandelenfondsen in vastrentende waarden en obligaties, worden gewaardeerd tegen beurswaarde. Aan- en verkoopkosten aandelen verhogen de kostprijs respectievelijk verlagen de opbrengst bij verkoop. Voor obligaties en andere vastrentende waarden vormt dit een kostenpost. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Opbrengsten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Eventuele schenkingen uit nalatenschappen e.d. worden op kasbasis verantwoord. De stichting heeft geen personeel in dienst.

10 8 6.4 Specificatie van posten op de balans Bruikleeninstrumenten De samenstelling van deze post is: Boek- Inves- Afschrij- Boek- Nog af te waarde tering ving waarde schrijven Rest- (x 1.000) e.v. waarde Geactiveerde instrumenten Steinway-vleugel 11,4 11,4 11,4 McNulty fortepiano 10,0 10,0 10,0 Adams Classic Paukenset 3,0 3,0 3,0 Klavecimbel: (naar Couchet) 10,0 10,0 10,0 Aanschaffingen barokstrijkstokken 2,0 1,0 1,0 1,0 3 tardinofluiten 1,0 1,0 1,0 1 altviool (Tsjechisch) 1,0 1,0 1,0 Aanschaffingen trombones 14,4 1,9 12,5 1 x 1,9 + 1 x 1,0 9,6 1 kistorgel 13,9 1,8 12,1 1 x 1,8 + 1 x 1,3 9,0 Aanschaffingen contrabas trombone 10,3 1,1 9,2 7 x 1,1 1,5 3 baroktrompetten 8,7 0,9 7,8 7 x 0,9 1,5 1 basklarinet 6,3 0,6 5,7 7 x,06 1,5 1 celesta 31,3 1,6 29,7 17 x 1,6 2,5 Aanschaffingen bassethoorn 9,6 0,9 9,2 8 x 0,9 1,5 Aanschaffingen piano s 8,0 0,4 7,6 9 x 0,4 4,0 1 altviool 3,0 0,1 2,9 7 x 0,25 1,0 3 dwarsfluiten 1,7 0,2 1,5 5 x 0,2 0,5 3 klarinetten 3,9 0,1 3,8 9 x 0,25 1,5 1 luit 4,2 4,2 9 x 0,3 1,5 3 hobo s 7,6 0,1 7,5 9 x 0,5 3,0 1 hoorn 0,9 0,4 0,5 0,5 1 hoorn 0,3 0,3 2 barokhobo s 3,1 0,2 2,9 7 x 0,2 1,5 1 Fagonello 3,4 0,1 3,3 9 x 0,2 1,5 132,9 36,1 11,7 157,3 77,8 79,5

11 9 Leningen Mutatieoverzicht 2013 Balanswaarde leningen 1 januari posten Nieuwe leningen in posten Aflossingen in 2013 (29.070) Afgeboekte vorderingen in posten (2.771) Stand relatiestatistiek 31 december posten Totale voorziening debiteuren 31 december 2013 (24.840) Balanswaarde 2013 leningen Een specificatie van de uitstaande leningen per debiteur is opgenomen in de bijlage is het eerste na zeven jaar, waarin het totaal van de verstrekte leningen groter is dan het bedrag van de aflossingen. Beschikbare voorziening dubieuze debiteuren De voorziening dubieuze debiteuren geeft in 2013 het volgende beeld: Saldo per 1 januari Ontvangst afgeboekte lening 600 Afboekingen in 2013 (2.771) Toevoeging Voorziening 31 december Effecten Overeenkomstig de jaarlijkse fondsenopgave van ABN-AMRO Bank wordt de portefeuille ingedeeld in drie onderscheiden categorieën, te weten: aandelen : niet vastrentend vastrentende waarden : obligaties en vastrentende aandelen alternatieve beleggingen : voor het IF beleggingsfondsen in onroerend goed

12 10 De mutaties in 2013 zijn als volgt (x 1.000): Vast- Alterrentende natieve Aandelen waarden beleggingen Totaal Balanswaarde 1 januari ,1 683,0 69, ,1 Mutaties 2012: Bij: aankopen 104,8 104,8 Af: verkopen (104,1) (104,1) uitlotingen (71,0) (71,0) Boekwaarde 31 december ,8 612,0 69,0 972,8 Gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 2013, voordelig 34,6 (8,3) 9,1 35,4 Balanswaarde 31 december 2013 volgens opgave ABN-AMRO Bank 326,4 603,7 78, ,2 In procenten totale portefeuille 32,4 59,9 7,7 100,0 Het verschil tussen de balanswaarde vastrentende waarden ( ) en de waarde in de in bijlage 7.1 opgenomen specificatie van de effecten ( ) betreft de overlopende rente per 31 december Vorderingen en overlopende activa Overlopende obligatierente Overlopende rente spaarrekening 475 Te vorderen dividendbelasting De vordering dividendbelasting per 31 december 2013 betreft de in 2013 en 2012 ingehouden belasting op ontvangen dividenden.

13 11 Geldmiddelen Charitas spaarrekening Bestuursrekening De geldmiddelen zijn ondergebracht bij ABN-AMRO. Eigen vermogen De mutaties in het vermogen van de drie fondsen zijn in de volgende opstelling opgenomen. Instrumenten- Nicolaï- Cuypersfonds fonds fonds Totaal Stand 1 januari Mutaties 2013: Prijzentoekenning Rente-bijschrijving Resultaat Totaal eigen vermogen 31 december Kortlopende schulden en overlopende passiva Taxatie accountantskosten 2013/2012 respectievelijk Administratiekosten Koninklijk Conservatorium Nog te betalen 870 Diverse kosten Totaal te betalen kosten Nog te betalen op verstrekte lening Totaal kortlopende schulden

14 Specificatie van posten op de staat van baten en lasten Inkomsten uit effecten Ontvangen obligatierente Mutatie vordering 31 december 2013 (3.476) (3.040) Totaal obligatierente Totaal dividend Overige baten Rente bankrekeningen Verkoop viool Diversen Algemene kosten Administratiekosten (KC) Accountantskosten Waardebonnen 600 Onderhoud instrumenten 350 Afboeken transistoria Overige Kosten effecten Bewaarloon Aan- en verkoopkosten effecten Transactieprovisie Afschrijving instrumenten Afschrijving

15 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Postbus LP Den Haag Tel: Fax: ey.com 8 Samenstellingsverklaring Aan: het bestuur van de Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium Opdracht Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2013 van de Stichting Instrumentenfonds van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting samengesteld. Verantwoordelijkheid van het bestuur Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de Stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Verantwoordelijkheid van de accountant Het is onze verantwoordelijkheid als accountant om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende gedrags- en beroepsregels. In overeenstemming met de voor het accountantsberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de stichting verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken. Bevestiging Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen zoals uiteengezet in paragraaf 6.3 van de toelichting van de jaarrekening. Den Haag, 19 mei 2014 Ernst & Young Accountants LLP H. de Wilde RA Ernst & Young Accountants LLP is een limited liability partnership opgericht naar het recht van Engeland en Wales en geregistreerd bij Companies House onder registratienummer OC In relatie tot Ernst & Young Accountants LLP wordt de term partner gebruikt voor een (vertegenwoordiger van een) vennoot van Ernst & Young Accountants LLP. Ernst & Young Accountants LLP is statutair gevestigd te Lambeth Palace Road 1, London SE1 7EU, Verenigd Koninkrijk, heeft haar hoofdvestiging aan Boompjes 258, 3011 XZ Rotterdam, Nederland en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer Op onze werkzaamheden zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen.

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014

STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM. Jaarrekening 2014 STICHTING UBUNTU TALENT ORGANISATION TE AMSTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 2014 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1-

STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013 -1- Stichting Metaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo (Ov.) STICHTING METAAL- EN ELECTRO OPLEIDINGEN TWENTE TE HENGELO (OV.) JAARRAPPORT 2012/2013-1- Mefaal- en Electro Opleidingen Twente te Hengelo

Nadere informatie

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011

Visionplanner Plesmanstraat 58b 3905 KZ Veenendaal. Jaarrekening 2011 Plesmanstraat 58b 395 KZ Veenendaal INHOUD ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Resultaat 3 Financiële positie 4 Fiscale positie JAARREKENING 1 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

Venlo Partners. Financieel rapport 2013

Venlo Partners. Financieel rapport 2013 Venlo Partners Financieel rapport 2013 INHOUDSOPGAVE Samenstellingsverklaring 2 Balans per 31 december 3 Staat van baten en lasten 4 Toelichting op de balans 5 Toelichting op staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD

Jaarrekening 2008. Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN VOORBEELD Jaarrekening 2008 Voorbeeldjaarrekening BV Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN INHOUDSOPGAVE 1. Accountantsverslag Voorbeeldjaarrekening BV T.a.v. de directie Mensinge 2 9471 HX ZUIDLAREN Jaarrekening 2008 Pagina

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013

Balans per 31 december 2013 Stichting Kinderoncologisch Centrum Rotterdam, Rotterdam Pagina 1 Balans per 31 december 2013 Activa Vaste activa Financiele vaste activa Effecters 1 930.432 5.516.368 Vlottende activa Vorderingen Belastingen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014. Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2014 Stichting Mr. Roelsefonds Hofzicht 48 2181 AH HILLEGOM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Beoordelingsverklaring 3 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2013 Alphen aan den Rijn, 4 december 2014 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND

ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND Asbestslachtoffers Vereniging Nederland T.a.v. mevr. C. Zonruiter Ebenhaezerstraat 82b 3083 RS ROTTERDAM Heerlen, 12 februari 2015 Dossier: 2014525 ASBESTSLACHTOFFERS VERENIGING NEDERLAND JAARRAPPORT 2014

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop

JAARREKENING 2013. Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop JAARREKENING 2013 Stichting Joyce Tol Fonds Nieuwkoop INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMENE BESCHOUWINGEN Opdracht Algemeen FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 1 Rekening van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn

Financieel jaarverslag 2014. Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen Blad 1 / 13 Stichting Hulpfonds Beter-uit Reizen te Alphen aan den Rijn Financieel jaarverslag 2014 Alphen aan den Rijn, 22 juni 2015 Stichting Hulpfonds Beter-uit

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Financieel katern

Jaarverslag 2013. Financieel katern Jaarverslag 2013 Financieel katern Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten 2013 6 Kasstroomoverzicht 2013 7 Verschillenanalyse

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen

Verslag 2014 Stichting Alpha-cursus Nederland Driebergen Stichting Alpha-cursus Nederland te Driebergen te Verslag inzake jaarstukken 2014 7 mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG 2014 1 Algemeen 4 2 Medewerkers 5 3 Jaarverslag 5 4 Resultaatvergelijking 6 FINANCIEEL VERSLAG 2014 Jaarrekening 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting VSB Vermogensfonds

Stichting VSB Vermogensfonds Stichting VSB Vermogensfonds Jaarverslag 2014 Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 22 april 2015 Utrecht, 22 april 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave VERSLAG

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda

CONCEPTRAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Breda te Breda RAPPORT betreffende de jaarrekening 2012 van Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen te INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Ontbreken van de verklaring 1 Algemeen 2 Resultaatvergelijking 3 Financiële

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS

JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS JAARVERSLAG 2013 STICHTING VSB VERMOGENSFONDS Goedgekeurd in de Bestuursvergadering van Stichting VSB Vermogensfonds gehouden op 23 april 2014 Utrecht, 23 april 2014 VSB Vermogensfonds INHOUDSOPGAVE Verslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie