Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten"

Transcriptie

1 Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

2 Uw besluit staat vast: u wilt eigenaar worden. Een ingrijpende beslissing, die een aanzienlijke investering vergt. Logisch dus dat u op zoek gaat naar het woonkrediet dat het best tegemoetkomt aan uw persoonlijke behoeften. Dankzij zijn jarenlange ervaring kan het Landbouwkrediet u een woonkrediet met eenvoudige, transparante en uiterst voordelige tarieven voorstellen. En in veel gevallen zult u zelfs in aanmerking komen voor onze Mini-rentevoet, en zo kunnen besparen op het bedrag dat u terugbetaalt. De voorwaarden om aanspraak te maken op de Mini-rentevoet zijn eenvoudig en worden in deze prospectus uitgelegd. De kredietformule die het Landbouwkrediet u voorstelt voor de financiering van uw woning is niet zomaar een woonkrediet. Opteert u voor onze formule, dan kunt u later bijkomende voorschotten vragen (bijvoorbeeld voor aanpassingswerken aan uw woning, meer bepaald voor energiebesparende werken ) zonder de tussenkomst van een notaris. Dit betekent een flinke kostenbesparing. Het woonkrediet van het Landbouwkrediet biedt u dus méér. Vandaar dat het terecht de naam WOONKREDIET PLUS kreeg. In deze brochure vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe het Woonkrediet Plus en de tarieven van het Landbouwkrediet in elkaar zitten. Lees ze dus aandachtig en praat erover met uw agent. Hij zal u graag verder advies geven en u volledig vrijblijvend een financieringsplan voorstellen dat volledig op uw situatie is afgestemd. Denk nu al verder en kies voor het Woonkrediet Plus van het Landbouwkrediet! 2

3 INHOUDSTABEL VOOR WIE? WAARVOOR?... 4 ONTLEEND BEDRAG... 4 VARIABILITEIT VAN DE RENTEVOET... 5 LOOPTIJD... 6 VORM... 7 WAARBORG... 8 TARIEF... 8 BASISRENTEVOET EN OPTIES... 8 OPTIES MET VERHOGING VAN DE BASISRENTEVOET... 9 VERHOGING VAN DE BASISRENTEVOET... 9 MINI-RENTEVOET SPECIFIEKE VOORWAARDEN MINI-RENTEVOET KORTING TERUGBETALING DE BETAALPAUZE VERZEKERINGEN SPECIFIEK VOOR KREDIETEN OP MINDER DAN EEN JAAR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE FONDSEN EIGEN VERMOGEN SPECIFIEK VOOR DE BOUW EN RENOVATIE KOSTEN PRAKTISCHE INFORMATIE JURIDISCHE INFORMATIE FISCALE STEUNMAATREGELEN PREMIES NOTA

4 VOOR WIE? WAARVOOR? Woonkrediet Plus is een hypothecair krediet, d.w.z. een krediet op lange termijn dat in principe gewaarborgd wordt door een hypotheek in eerste rang. Het is uitsluitend bestemd om een onroerend zakelijk recht te verwerven of behouden. Meer bepaald zal het Woonkrediet Plus worden aangegaan om: - een onroerend goed (of onroerende goederen) - zoals een gezinswoning, een appartement, een tweede verblijf of een bouwgrond - te kopen, bouwen, verbouwen of renoveren; - successierechten m.b.t. onroerende goederen te betalen; - een lopend woonkrediet dat aangegaan werd met het oog op een van de hierboven vermelde bestemmingen, te herfinancieren. De hypotheek die het Woonkrediet Plus waarborgt moet genomen worden op het onroerend goed dat ermee wordt gefinancierd, behalve anders afgesproken met Landbouwkrediet. In dit geval moet het gefinancierde goed (de gefinancierde goederen) niet noodzakelijk in België gelegen zijn, maar voor de in waarborg gegeven goederen geldt deze verplichting wel. Elke meerderjarige natuurlijke persoon (werknemers, zelfstandigen, vrije beroepen) van wie de hoofdverblijfplaats in België gelegen is, kan een Woonkrediet Plus aanvragen, voor zover dit bestemd is voor een onroerend goed voor hoofdzakelijk privé-gebruik. Voor de financiering van een goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor professioneel gebruik, kunnen we u andere kredietformules voorstellen. ONTLEEND BEDRAG Tenzij anders overeengekomen is, wordt een Woonkrediet Plus altijd aangegaan voor een bedrag van minimum EUR (aanvragen voor lagere bedragen zijn mogelijk vanaf EUR tegen een verhoging van de rentevoet op basis van het tarievenblad Woonkrediet Plus) en kan ten hoogste het op het tarievenblad bepaalde percentage bedragen van de waarde van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het krediet. Dit percentage wordt quotiteit genoemd. Op het tarievenblad staan de verhogingen in functie van het niveau van quotiteit vermeld. De quotiteit wordt gedefinieerd op basis van,het gefinancierde goed, behalve anders afgesproken met Landbouwkrediet wanneer ze gedefinieerd wordt op basis van een ander pand of meerdere panden. Het Landbouwkrediet behoudt zich het recht voor om een expertise te eisen door een erkend schatter om de waarde van het onroerend goed te bevestigen. Indien de waarde bij een gewone verkoop (vrijwillige verkoop) volgens het rapport van de schatter lager ligt dan de aankoopprijs die vermeld staat in de verkoopovereenkomst, wordt de quotiteit berekend op basis van de waarde die door de schatter is bepaald. De schattingskosten worden betaald door de kredietaanvrager en een kopie van het schattingsverslag wordt hem overgemaakt (kosten: zie tarievenblad Woonkrediet Plus). 4

5 Opdat u geen verplichtingen op u neemt die uw mogelijkheden te boven gaan, zal het Landbouwkrediet voor het uw krediet toestaat, onderzoeken of u over voldoende inkomsten beschikt om de met uw aanvraag samenhangende terugbetalingverplichtingen na te komen. De normen die bij het Landbouwkrediet per gezin van toepassing zijn worden bekomen door de inkomsten en de lasten van de ontlener(s) en mede-ontlener(s) samen te voegen. Na aftrek van de vaste maandelijkse lasten (huur, kredieten - met inbegrip van het aangevraagd krediet -, onderhoudsgeld, enz.) moet het maandelijkse netto-inkomen van de aanvrager(s) een minimum bedrag bereiken, verhoogd met een aanvullend bedrag per bijkomende aanvrager en/of persoon ten laste. De cijfergegevens betreffende deze normen worden vermeld op het tarievenblad en kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van de levensduurte. Om een verbintenis op lange termijn te kunnen nemen dient evenwel als voorzorgsmaatregel de verhouding tussen het geheel van lasten en inkomsten van de aanvragers beperkt te blijven tot 33%. VARIABILITEIT VAN DE RENTEVOET De rentevoet van uw Woonkrediet Plus is vast of variabel. 1.Vaste rentevoet De rentevoet blijft gedurende de hele looptijd van het krediet dezelfde. 2.Variabele rentevoet Gedurende de hele looptijd van uw Woonkrediet Plus, maar enkel op scharnierdata, zal de rentevoet van uw krediet naargelang de situatie worden verhoogd of verlaagd op basis van de schommelingen van een referte-index, waaraan uw krediet gekoppeld is. Bij het Landbouwkrediet zijn er verschillende types van variabiliteit, zie Tarief.. Bijvoorbeeld voor de variabiliteitsformule 3/3/3, wordt de rentevoet tot op de eindvervaldag van het krediet om de 3 jaar herzien. Let op! De rentevoet wordt maar daadwerkelijk aangepast als de nieuwe rentevoet op jaarbasis tenminste 0,25% afwijkt (0,0209% op maandbasis, 0,0625% op trimestriële basis) van de rentevoet van de voorgaande periode. Uw nieuwe rentevoet zal afhangen van twee criteria: 1. Evolutie van een referte-index Uw nieuwe rentevoet is afhankelijk van de evolutie van een referte-index waaraan uw Woonkrediet Plus gekoppeld is. Deze index wordt elke maand in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De bepaling van de nieuwe rentevoet gebeurt aan de hand van de volgende formule: oorspronkelijke rentevoet (*) + (nieuwe referte-index - oorspronkelijke referte-index) (*) oorspronkelijke rentevoet = basisrentevoet + opties en stijgingen voor verhoogde quotiteit eventuele voorwaardelijke kortingen In deze formule is de oorspronkelijke referte-index de index die op het tarievenblad van Woonkrediet Plus is vermeld en die bevestigd wordt in het aanbod. De nieuwe referte-index is de index die gepubliceerd wordt in de maand die voorafgaat aan de datum waarop volgens de overeenkomst de rentevoet zal aangepast worden. 5

6 2. Tunnel De rentevoet kan zowel stijgen als dalen. De marge van de schommeling tussen de beneden- en de bovengrens wordt tunnel genoemd. Tunnel +2/-2 In dit geval kan de rentevoet met niet meer dan 2,00% (op jaarbasis) aangepast worden, en dit zowel naar boven als naar beneden. Dit betekent dat de rentevoet op maandbasis nooit met meer dan 0,1651% (m.a.w. 2,00% op jaarbasis) kan stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Tunnel +5/-5 In dit geval kan de rentevoet met niet meer dan 5,00% (op jaarbasis) aangepast worden, en dit zowel naar boven als naar beneden. Dit betekent dat de rentevoet op maandbasis nooit met meer dan 0,4074% (m.a.w. 5,00% op jaarbasis) kan stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Indien de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet lager zou liggen dan 5,00% zal de maximale schommeling van de rentevoet beperkt zijn tot de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet.. Bijzondere bepaling voor de jaarlijks variabele rentevoet 1/1/1 met tunnel +3/-3 Voor dit type van variabiliteit kan de rentevoet elk jaar aangepast worden. Om de kredietnemer de eerste jaren te beschermen tegen aanzienlijke renteverhogingen, kan de rentevoet in opwaartse zin met maximum 1% op jaarbasis aangepast worden bij de eerste herziening en met maximum 2% op jaarbasis bij de tweede herziening. Vanaf de derde herziening is de tunnel +3/-3 van toepassing. De rentevoet kan dan op maandbasis niet met meer dan 0,2466% (m.a.w. 3,00% op jaarbasis) stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Ook hier, indien de oorspronkelijke rentevoet lager zou liggen dan 3,00% zal de maximale schommeling van de rentevoet bij de herzieningen beperkt zijn tot de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet. LOOPTIJD De maximum looptijd van uw Woonkrediet Plus zal beperkt worden tot 30 jaar, of zelfs 25 jaar naargelang het gekozen variabiliteitstype (zie tarief). Aan iedere looptijd is een specifieke rentevoet gekoppeld. Indien u kiest voor een vaste rentevoet zal de maximale looptijd gelijk zijn aan 10, 12, 15, 18, 20,25 en 30 jaar. Voor iedere duur wordt een afzonderlijktarief vastgelgd. De looptijd van uw Woonkrediet Plus kan ook beperkt worden in geval van een "One Shot"-krediet of in functie van de voorgestelde waarborg, met name maximum 15 jaar voor een hypothecair mandaat en in het geval van een One Shot -krediet (zie verder, Terugbetalingen-bijzondere gevallen ). De termijn is steeds onderworpen aan een goedkeuring van de bank en moet altijd overeenstemmen met een geheel aantal jaren. Uw krediet moet volledig terugbetaald zijn voor de pensioenleeftijd (65 jaar). 6

7 VORM Een Woonkrediet Plus wordt toegekend in de vorm van een voorschot dat in de tijd is beperkt, maar dat kadert in een overeenkomst voor een hypothecaire kredietopening met onbepaalde duur, die voor een notaris verleden wordt. Het Woonkrediet Plus is onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, die nadien herhaaldelijk is aangepast, en aan de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit alles is een Plus voor u. Inderdaad : 1. Latere voorschotten In het kader van de hypotheek voor uw Woonkrediet Plus, kunt u nieuwe voorschotten vragen, en dit, over het algemeen, zonder dat u een beroep hoeft de doen op een notaris. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing.. Het spreekt voor zich dat alle voorschotten moeten vallen onder de bepalingen van de wet op het hypothecair krediet, en meer in het bijzonder onder de bepaling dat ze voor een onroerend goed voor hoofdzakelijk privé-gebruik moeten aangewend worden. 2. Een bijkomend voorschot van 20%, en zelfs 30% voor de optie Energy Plus, zonder nieuwe tussenkomst van een notaris Na ten minste een jaar van regelmatige terugbetalingen in kapitaal en na controle van de naleving van de inkomensnormen (de beschikbare inkomsten en het percentage "Lasten/Inkomsten") zullen wij u, na een beknopt onderzoek maar zonder een nieuwe waarborg te eisen, een bijkomend voorschot toekennen om aanpassingswerken aan de in hypotheek gegeven woning te financieren.daarbij zullen wij er wel op letten om uw terugbetalingscapaciteiten niet te overschrijden. Dit bijkomend voorschot is voorbehouden aan kredieten waarvan de quotiteit oorspronkelijk 100% niet overschrijdt en die gewaarborgd zijn door een hypotheek in eerste rang van EUR of meer. Het bijkomend voorschot (zonder nieuwe waarborg) kan, onder voorbehoud van de in het tarief voorgestelde limieten, maximum 20% van het bedrag van uw hypotheek in eerste rang bedragen. De optie Energy Plus staat toe om tot 30% van het bedrag van uw hypotheek in eerste rang te gaan. Daartoe moest, naast de hoger vermelde voorwaarden, meer dan 50% van het bijkomend voorschot bestemd zijn voor de financiering van energiebesparende investeringen (dubbel glas, isolatie van het huis (dak, muren, ), hoogrendementsketel, zonnepanelen,.). De soepelheid in het toekennen van voorschotten rechtvaardigt de naam Woonkrediet Plus". 7

8 WAARBORG Tenzij anders overeengekomen is, vraagt het Landbouwkrediet als waarborg een hypotheekinschrijving in eerste rang op het onroerend goed voor een bedrag dat gelijk is aan dat van het krediet (+10% om de kosten en de toebehoren van de schuldvordering te dekken). In bepaalde gevallen kan een beperkte hypothecaire inschrijving in eerste rang van minimum 50% van het bedrag van het krediet (+ 10% voor de kosten en toebehoren) aanvaard worden. Nochtans moet de hypothecaire inschrijving minimum EUR bedragen, en moet de waarborg aangevuld worden met een hypothecair mandaat. Het betreft hier een optie waarvoor een meerprijs aangerekend wordt. Wanneer het Landbouwkrediet een hypothecair mandaat of een belofte tot hypotheek aanvaardt als waarborg, is dit eveneens een optie waarvoor een meerprijs moet betaald worden. TARIEF Het Woonkrediet Plus biedt u een getrapt tarief: een voordelige basisrentevoet en een nog goedkopere Mini-rentevoet. Als u een krediet aangaat tegen de basisrentevoet kunt u daar een reeks opties bijnemen, die u worden aangeboden tegen een beperkte verhoging van de rentevoet. Om aanspraak te kunnen maken op de Mini-rentevoet, die zoals de naam al aangeeft een bijzonder voordelige verlaagde rentevoet is, moet aan specifieke voorwaarden voldaan zijn. Ga in elk geval na of u aan die voorwaarden beantwoordt. Basisrentevoet en opties Beantwoordt u niet aan de specifieke voorwaarden voor de Mini-rentevoet? Dan zal voor u de basisrentevoet gelden als de bank uw krediet toestaat. Op het tarievenblad zult u zien dat het basistarief nog steeds voordelig is. Bovendien kunt u uw Woonkrediet Plus in dit geval personaliseren met een reeks cumuleerbare opties. Elke optie die u kiest leidt tot een beperkte verhoging van de rentevoet. Uw basisrentevoet hangt af van de variabiliteit van de rentevoet, van de gekozen tunnel en van de looptijd van uw krediet (zie tarievenblad Woonkrediet Plus). Karakteristieken van een Woonkrediet Plus tegen de basisrentevoet Het krediet is volledig gewaarborgd door een hypotheek in eerste rang (zie hoger Waarborgen ). De maximale quotiteit is vermeld op het tarievenblad. Het bedrag van het krediet is minimum EUR. Het loon van de aanvrager(s) is gedomicilieerd bij de bank (voor zelfstandigen moeten de zakelijke verrichtingen via een rekening bij het Landbouwkrediet lopen). De opgelegde verzekeringen zijn aangehecht (zie paragraaf verzekeringen). Het krediet is niet bestemd om een eerder door het Landbouwkrediet toegestaan krediet te herfinancieren. 8

9 De mogelijkheid om meer dan 80% te ontlenen is steeds onderworpen aan de goedkeuring van het Landbouwkrediet. In dat geval wordt een verhoging van de rentevoet voor hoge quotiteit toegepast. Opties met verhoging van de basisrentevoet Sommige van de hierboven vermelde karakteristieken kunnen aangepast worden via opties. In dit geval zal de rentevoet van uw krediet verhoogd worden met de kostprijs van de opties die u gekozen hebt. Opties: de prijs van elke optie vindt u op het tarievenblad van Woonkrediet Plus. Dit zijn de opties waaruit u kunt kiezen: 1. De mogelijkheid om minder dan EUR te ontlenen (minimum EUR). 2. Herfinanciering van een krediet van Landbouwkrediet. 3. Optie Energy Plus X EUR. 4. Persoonlijke werken voor een bedrag > 25% van het bestek per onderneming, btw niet inbegrepen. Verhoging van de basisrentevoet Vermits het Landbouwkrediet nog beter wil tegemoetkomen aan uw wensen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voorzien wij een aangepaste verhoging van de rentevoet die weergegeven wordt op het tarievenblad van het Woonkrediet Plus in de hiernavolgende gevallen: 1. Een huurpand (huis met meer dan 3 appartementen) of een woning bestemd om in huur te worden gegeven. 2. Het beroepsgedeelte bij een onroerend goed met een gemengde bestemming (privé- en beroepsgebruik) waarin het beroepsgedeelte > 50%. 3. De aankoop van onroerend goed voor beroepsdoeleinden bedoeld als privé-investering. 4. Speciale risico's : een speciaal risico is een risico dat verband houdt met een ongunstig element dat op het moment van de aanvraag aan het licht kwam en dat ofwel de normale terugbetaling van het krediet zou kunnen beïnvloeden (weinig vaste inkomsten, arbeidsovereenkomst voor een minder lange duur dan deze van het kredietcontract, aantal kredieten in omloop vermeld in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België) ofwel de gegeven waarborg zou kunnen verminderen (erfdienstbaarheden die de volle eigendom of het volle gebruik van het onroerend goed beperken, een vorige rang, naakte eigendom, onverdeeldheid, risico op bestendige waardevermindering van het onroerend goed (huiszwam, ). 5. Producten op maat. 6. Mogelijkheid om de hypotheek op het onroerend goed in eerste rang te beperken tot 50% van de waarde, het overige wordt gedekt door een hypothecair mandaat. 7. Bijkomend voorschot gedekt door een hypothecaire belofte. 8. Een hypothecair mandaat zonder hypotheek (voor zover er al een vroegere hypotheek bestaat ten gunste van de bank). 9. Een quotiteit van meer dan 80% van de waarde van het onroerend goed. 9

10 Mini-rentevoet Als u aan de hieronder opgesomde specifieke voorwaarden tegemoet komt, geniet u een korting op de basisrentevoet zodat u recht hebt op de Mini-rentevoet. Zo wordt de terugbetaling van uw Woonkrediet Plus een stuk lichter. Uw Mini-rentevoet is afhankelijk van dezelfde drie elementen die de basisrentevoet bepalen: de variabiliteit van uw krediet, de gekozen tunnel en de looptijd (zie tarievenblad Woonkrediet Plus). Specifieke voorwaarden Mini-rentevoet U bent Fidelio-cliënt en beschikt over een minimum aantal maatschappelijke aandelen (zie tarief). U wenst een krediet aan te gaan voor het financieren van de aankoop, het bouwen of de verbouwing van een eengezinswoning of woonhuis met max 3 appartementen, appartement of een bouwgrond, gelegen in België en bestemd voor eigen gebruik (om te bewonen of als tweede verblijf). U gaat ermee akkoord alle inkomsten van uw gezin te domiciliëren bij het Landbouwkrediet. Als u zelfstandig bent, gaat u ermee akkoord dat al uw zakelijke verrichtingen via een rekening bij het Landbouwkrediet lopen. U aanvaardt als waarborg een hypotheek in eerste rang op het onroerend goed voor een bedrag dat gelijk is aan dat van het krediet. U aanvaardt aan het krediet een bij Landbouwkrediet Verzekeringen onderschreven schuldsaldoverzekering te hechten evenals een brandverzekering onderschreven bij een door de bank erkende verzekeringsmaatschappij (zie ook paragraaf verzekeringen hieronder). U ontleent maximum 80% van de waarde van het onroerend goed. Indien u aan deze voorwaarden beantwoordt, is de Mini-rentevoet uw rentevoet onder voorbehoud van de volgens het tarievenblad te betalen opties. Als u specifieke opties wenst of als u niet beantwoordt aan de hierboven beschreven voorwaarden om de Mini-rentevoet te genieten, dan valt u onder de bepalingen van de basisrentevoet en de opties. Korting De korting die resulteert in de Mini-rentevoet, wordt toegekend voor de volledige duur van het krediet. Nochtans zal op elk ogenblik worden nagegaan of de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.. Als daarbij zou blijken dat aan een voorwaarde niet meer is voldaan, vervalt de korting en valt u dus terug op de basisrentevoet. In dat geval wordt een nieuwe aflossingstabel opgemaakt. 10

11 TERUGBETALING Gedurende de volledige looptijd van uw Woonkrediet Plus betaalt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks een gedeelte van het ontleend kapitaal terug en intresten op dit kapitaal. Deze betalingen worden respectievelijk mensualiteiten, trimestrialiteiten en annuïteiten genoemd. De mensualiteit is bestemd voor werknemers, terwijl de andere modaliteiten eerder bestemd zijn voor zelfstandigen en vrije beroepen. U hebt de keuze tussen meerdere terugbetalingssystemen van het kapitaal: constante terugbetalingen of degressieve terugbetalingen. Bijvoorbeeld : 1. Constante mensualiteiten In dit systeem worden de intresten op elke vervaldag zodanig berekend dat de maandelijks terugbetaalde som in kapitaal en in intresten gelijk blijft gedurende de hele looptijd van het krediet. Bij de aanvang van het krediet betaalt men de meeste intresten. Naarmate de tijd verstrijkt neemt het aandeel van de intresten af en betaalt men meer kapitaal. Deze formule is meer geschikt voor wie een vast maandelijks inkomen heeft, zoals de meeste werknemers. Aangezien het inkomen over de jaren over het algemeen stijgt, o.m. ten gevolge van loonindexeringen, wordt de terugbetalingslast geleidelijk lichter. Voorbeeld: Kapitaal: Looptijd: Systeem: EUR 20 jaar vast Constante mensualiteiten of systeem met degressieve intresten Maandelijkse rentevoet: 0,5393% Jaarlijkse rentevoet: 6,668% Eerste 5 mensualiteiten van de aflossingstabel. Maand Bedrag mensualiteit Gedeelte kapitaal Gedeelte Intresten Saldo kapitaal 1 743,90 EUR 204,60 EUR 539,30 EUR ,40 EUR 2 743,90 EUR 205,70 EUR 538,20 EUR ,70 EUR 3 743,90 EUR 206,81 EUR 537,09 EUR ,89 EUR 4 743,90 EUR 207,93 EUR 535,97 EUR ,96 EUR 5 743,90 EUR 209,05 EUR 534,85 EUR ,91 EUR Som van de 12 mensualiteiten voor de jaren 1, 5, 10, 15 en 20. Jaar Som van de 12 Kapitaal Intresten Saldo kapitaal mensualiteiten ,80 EUR 2.529,36 EUR 6.397,44 EUR ,64 EUR ,80 EUR 3.274,40 EUR 5.652,40 EUR ,64 EUR ,80 EUR 4.521,51 EUR 4.405,29 EUR ,02 EUR ,80 EUR 6.243,58 EUR 2.683,22 EUR ,19 EUR ,80 EUR 8.622,37 EUR 304,43 EUR 0,00 EUR Totaal na 20 jaar ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 11

12 2. Degressieve mensualiteiten Elke maand betaalt u hetzelfde bedrag aan kapitaal terug. Dit stemt overeen met het bedrag van het ontleend kapitaal gedeeld door het overeengekomen aantal vervaldagen. De intresten worden berekend op het schuldsaldo na elke vervaldag. Men spreekt van degressieve mensualiteiten omdat het totale te betalen maandelijks bedrag afneemt naarmate er meer kapitaal is terugbetaald. De onderstaande grafiek illustreert deze terugbetalingswijze. Op basis van een eenvoudige optelling van de gestorte sommen, lijkt de totale terugbetalingslast van het krediet bij degressieve mensualiteiten minder hoog dan bij constante. Dit betekent echter dat men geen rekening houdt met de inflatie of monetaire erosie. Bovendien zal - bij een ongewijzigde situatie - de mensualiteit van een woonkrediet met degressieve maandelijkse terugbetalingen gedurende meer dan een derde van de looptijd hoger zijn dan die van een krediet met constante maandelijkse terugbetalingen. Nadien ligt ze lager. Voorbeeld: Kapitaal: EUR Looptijd: 20 jaar vast Systeem: Degressieve mensualiteiten of systeem met constant kapitaal Maandelijkse rentevoet: 0,5394% Jaarlijkse rentevoet: 6,668% Eerste 5 mensualiteiten van de aflossingstabel. Maand Bedrag mensualiteit Gedeelte kapitaal Gedeelte Intresten Saldo kapitaal 1 956,07 EUR 416,67 EUR 539,40 EUR ,33 EUR 2 953,82 EUR 416,67 EUR 537,15 EUR ,66 EUR 3 951,57 EUR 416,67 EUR 534,90 EUR ,99 EUR 4 949,33 EUR 416,67 EUR 532,66 EUR ,32 EUR 5 947,08 EUR 416,67 EUR 530,41 EUR ,65 EUR Som van de 12 mensualiteiten voor de jaren 1, 5, 10, 15 en 20. Jaar Som van de 12 Kapitaal Intresten Saldo kapitaal mensualiteiten ,49 EUR 5000,04 EUR 6324,45 EUR ,96 EUR ,93 EUR 5000,04 EUR 5029,89 EUR ,80 EUR ,73 EUR 5000,04 EUR 3411,69 EUR ,60 EUR ,50 EUR 5000,04 EUR 1793,46 EUR ,40 EUR ,5 EUR 4999,24 EUR 175,26 EUR 0,00 EUR TOTAUX après 20 ans ,15 EUR EUR ,15 EUR 0,00 EUR Speciale gevallen: 1. "One Shot"-krediet (zonder tussentijdse terugbetaling in kapitaal) Voor cliënten die bij voorkeur het volledig kapitaal in één keer wensen terug te betalen en die bewijzen dat ze over de noodzakelijke fondsen zullen beschikken om het krediet op het einde terug te betalen, aanvaardt de bank eveneens een "One Shot"- krediet toe te kennen op een beperkte duur (maximum 15 jaar) : het kapitaal vervalt voor de totaliteit op het einde van het krediet, ondertussen betaalt de cliënt alléén intresten. Het "One Shot"-krediet maakt het voorwerp uit van een specifiek tarief in 12

13 de prijslijst van de woonkredieten. Een "One Shot"-krediet kan eventueel gecombineerd worden met een "traditioneel" woonkrediet om de voordelen van elk type krediet te combineren op het vlak van de betaling van kapitaal en intresten. Voorbeeld : Een cliënt vraagt een krediet van EUR aan een tarief van 5 % (0,40741 %) op 5 jaar. Hij betaalt de volgende bedragen tijdens de duur van het krediet : Jaren Intresten Kapîtaal Saldo in kapitaal 1 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 2 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 3 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 4 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 5 407,41 EUR EUR (de 60ste maand) 0,00 EUR (de 60ste maand) 2. Terugbetalingsformules op maat zijn ook mogelijk in geval van specifieke behoeften. Uiteraard dienen deze formules door een beslissingsinstantie aanvaard te worden. Voorbeeld : Een cliënt vraagt een krediet van EUR aan een tarief van 5,95% (0,48280%) op 25 jaar. Hij kan een terugbetalingsprogramma op maat aanvragen afhankelijk van zijn verwachte financiële inkomsten De intresten zullen maandelijks worden betaald in functie van het schuldsaldo. Jaren Terugbetaald kapitaal per maand Saldo in kapitaal einde periode Betaalde intresten over de periode ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,13 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,25 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,02 EUR ,00 EUR ,00 EUR 9.936,11 EUR ,67 EUR 0,00 EUR 2.356,06 EUR DE BETAALPAUZE Tijdens de moeilijke momenten (zie hieronder de lijst met de gebeurtenissen die in aanmerking genomen worden) blijft het Landbouwkrediet solidair met haar coöperatieve cliënten. Op schriftelijke aanvraag van de cliënten, behoorlijk gemotiveerd en getekend, waarbij de noodzakelijke verrechtvaardigingen toegevoegd worden, kan het Landbouwkrediet een tijdelijke verlichting van het gezinsbudget toestaan van minimum 6 tot maximum 12 maanden door de mensualiteiten voorlopig te beperken tot de betaling van de vervallen intresten. Desgevallend zal het Landbouwkrediet akkoord gaan, zonder verhoging van de intrestvoet, de overeenkomstige terugbetalingen in kapitaal te verschuiven naar het einde van het oorspronkelijk overeengekomen terugbetalingsplan, wat een verlenging betekent met hetzelfde aantal maanden betaalpauze. In dat geval zal een aanhangsel getekend worden op basis van een nieuw aflossingsplan. 13

14 Welke gebeurtenissen kunnen in aanmerking genomen worden? - onbeschikbaarheid van de woning ten gevolge van een brand, een overstroming of andere gebeurtenissen die ernstige schade berokkenen aan de structuur en de bewoonbaarheid van het gebouw in grote mate aantasten; - verlengde werkonbekwaamheid van een(de) ontlener(s); - een ernstige ziekte of overlijden van een samenwonend familielid van de ontlener tot de eerste graad; - de officiële scheiding van de samenwonende ontleners. Toekenningsvoorwaarden : - Fidelio-cliënt zijn; - het bewijs leveren van een gezonde financiële situatie en in het bijzonder geen verbintenissen hebben aangegaan die de solvabiliteit in het gedrang brengen; -, geen wanbetaler zijn inzake kredieten, ; - gedurende 12 maanden terugbetaald hebben zonder betaalachterstand ; - een krediet verkregen hebben dat de quotiteit van 100% niet overschrijdt en dat gedurende de ganse looptijd van het krediet gewaarborgd wordt door een hypotheek ten belope van het totale kredietbedrag. - overdracht van de, aan het krediet gehechte, brandverzekering die de waarde van het gehypothekeerde goed dekt, aan de bank als begunstigde; - de beroepsinkomsten domiciliëren bij het Landbouwkrediet. VERZEKERINGEN Niemand denkt er graag aan, maar soms slaat het noodlot toe en haalt het onherroepelijk een streep door alle toekomstplannen. Om dergelijke tragedies niet nog erger te maken door financiële verwikkelingen, leggen we in het kader van uw Woonkrediet Plus twee verzekeringen op die de schade moeten beperken. 1. Schuldsaldoverzekering De aanhechting van deze verzekering is verplicht voor alle kredieten met een quotiteit van meer dan 70%.. Wanneer de kredietnemer overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het overeengekomen gedeelte van het schuldsaldo terug. Op die manier hoeven de nabestaanden deze last niet te dragen. Deze verzekering moet voor de aan Mini-voorwaarden gerealiseerde kredieten onderschreven worden bij Landbouwkrediet Verzekeringen, ongeacht de quotiteit. 2. Brandverzekering Om voor de hand liggende redenen is ook de aanhechting van een verzekering tegen brand en andere aanverwante schade (stormschade, glasbreuk, ) verplicht. Voor degelijk advies kunt u terecht bij uw agent van het Landbouwkrediet. SPECIFIEK VOOR KREDIETEN OP MINDER DAN EEN JAAR... Een krediet op korte termijn, ook 'overbruggingskrediet' genoemd, is een kortlopend krediet dat eveneens bestemd is om onroerende goederen te verwerven of te 14

15 behouden. Over het algemeen wordt deze kredietvorm toegestaan in afwachting van de verkoop van een onroerend goed waarvan u al eigenaar bent en als aanvulling op een woonkrediet op lange termijn. Een krediet op korte termijn wordt afgesloten in de vorm van een authentieke of onderhandse akte, afhankelijk van de vereiste waarborg. Het loopt over maximum 12 maanden en moet op het ogenblik van de verkoop van het bestaande onroerend goed terugbetaald worden. De intresten moeten maandelijks betaald worden. Naast de gebruikelijke waarborgen, moeten de begunstigden van het krediet op korte termijn op het ogenblik van de ondertekening van de kredietovereenkomst een onherroepelijke volmacht geven aan de instrumenterende notaris om het krediet op korte termijn terug te betalen met de fondsen die voortkomen uit de verkoop. De rentevoet voor deze kredietvorm is die vermeld op het tarievenblad van Woonkrediet Plus, zonder verhogingen en zonder kortingen. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE FONDSEN Eigen vermogen De kredietfondsen worden, over het algemeen, vrijgemaakt na affectatie van het eigen vermogen bepaald in het financieringsplan van het project. Specifiek voor de bouw en renovatie Wanneer u een Woonkrediet Plus aangaat om te bouwen of te renoveren, wordt het ontleende kapitaal u ter beschikking gesteld in schijven naarmate de werken vorderen en tegen voorlegging van de facturen. Hierdoor wordt de betaling afgestemd op de planning van de werken. Zo beschikt u bijvoorbeeld in het geval van een nieuwbouw over een periode van 18 maanden na het verlijden van de kredietopeningsakte om het geleende bedrag op te nemen. Tijdens deze periode betaalt u pro rata intresten op het reeds opgenomen bedrag. Op het niet-opgenomen bedrag betaalt u enkel een terbeschikkingstellingsvergoeding. Aan het eind van de overeengekomen opnemingsperiode hebt u 2 mogelijkheden indien het totale bedrag nog niet helemaal opgenomen is: u neemt onmiddellijk het saldo op tegen voorlegging van facturen; u vraagt het Landbouwkrediet om het bedrag van het krediet te beperken tot het reeds opgenomen bedrag. Deze beperking van het kredietbedrag brengt geen kosten met zich. KOSTEN Op het bijgevoegde tarievenblad van Woonkrediet Plus vindt u het tarief van elk van deze kosten. 1. Wettelijke kosten verbonden aan het krediet en aan de waarborgen Al deze kosten zijn te uwen laste. 15

16 2. Schattingskosten : De skosten van de eventuele schatting vallen te uwen laste en moeten betaald worden op het ogenblik waarop u een kopie van het schattingsverslag ontvangt. Zo nodig kan de bank foto s of andere bewijsstukken vragen om de vooruitgang van de te financieren werken op te volgen. 3. Dossierkosten Telkens u een schriftelijke aanbod ontvangt, zijn dossierkosten verschuldigd. 4. Terbeschikkingstellingsvergoeding U begint slechts kapitaal terug te betalen nadat het volledige kredietbedrag opgenomen is. Zoals hiervoor al vermeld vragen we een terbeschikkingstellingsvergoeding in afwachting van de volledige opneming van het krediet. Deze vergoeding is verschuldigd volgens de modaliteiten vermeld op het tarievenblad. Ze wordt elke maand, elk trimester of elk jaar gedebiteerd, afhankelijk van de periodiciteit die is overeengekomen voor de terugbetaling van uw krediet. 5. Wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling Wenst u uw krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen? In dat geval vragen we u een wederbeleggingsvergoeding die overeenstemt met 3 maanden intresten op het vervroegd terugbetaald kapitaal. 6. Kosten voor duplicaten (zie tarievenblad) PRAKTISCHE INFORMATIE Wend u tot uw Landbouwkrediet-agent om uw aanvraag van een Woonkrediet Plus in te dienen. Zodra alle noodzakelijke gegevens en stukken in ons bezit zijn, wordt uw dossier zo snel mogelijk onderzocht. Als uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een schriftelijk aanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig Juridische informatie Voor alle juridische vragen is uw notaris de aangewezen persoon. U vindt ook informatie op de website van de notarissen: Fiscale steunmaatregelen De overheid heeft een aantal fiscale voordelen uitgewerkt voor wie een woonkrediet heeft aangegaan. Die belastingvoordelen hebben zowel betrekking op de betaalde intresten als op het terugbetaald kapitaal of verzekeringspremies. Ze zijn zeker de moeite waard. De agenten van het Landbouwkrediet kunnen u helpen om uw fiscale voordelen te optimaliseren. 16

17 Heel wat informatie vindt u ook in de gratis brochure Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning. U kunt deze brochure downloaden of via of bestellen op volgend adres: Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie North Galaxy Koning Albert II-laan 33 bus Brussel - tel. 02/ Premies Voor heel wat aspecten van uw woning kunt u bij uw lokale of gewestelijke overheid premies aanvragen. Die verschillen naargelang de regio. Enkele voorbeelden : premies bij aankoop, bouw, afbraak, herwaardering, renovatie, verfraaiing van gevels, isolatie, In bepaalde gevallen zorgt de overheid ook voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen. Uw agent van het Landbouwkrediet geeft u meer informatie en helpt u de aanvraagformulieren opstellen. U kunt ook terecht bij uw gemeentebestuur, bij het provinciebestuur of bij uw gewest. Vlaanderen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel.: 1700 (gratis) of 02/ (van 09 tot 19 uur) Site: Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80/ Brussel Informatiepermanentie Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. tel.0800/ Site : Wallonië Ministère de la Région Wallonne - MRW Direction des Aides aux Particuliers Rue des Brigades d Irlande Namur Tel : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u - Site : 17

18 NOTA Het Landbouwkrediet heeft beslist deel te nemen aan de Europese Deontologische Code. ***** Dit prospectus is beschikbaar in alle agentschappen van het Landbouwkrediet en op: V.U. : R. DUYCK - Sylvain Dupuislaan, Brussel. 02/

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 17 van toepassing vanaf 9 maart 2009 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

INHOUDSTABEL NOTA'S... 14

INHOUDSTABEL NOTA'S... 14 Woningkrediet Plus Prospectus n 22 van toepassing vanaf 01/04/2017 De CVBA CRELANCO, die haar zetel heeft te 1070 Brussel, Sylvain Dupuislaan 251 ingeschreven bij de C.B.E onder het nummer 0403.263.840

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet Het Voordeeltarief Fidelio is de combinatie van de Mini-rentevoet en de korting voor brandverzekering bij Fidea. De Mini-rentevoet wordt toegekend onder de vorm van een korting van 0,40% op jaarbasis op

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014 WOONKREDIETEN 204 - TRIEFSTRUTUUR voor aanvragen vanaf 03/02/204 - NRENGOMMISSIE 204 este makelaar, Met ingang van maandag 3 februari 204 past Demetris deze tariefstructuur en commissies toe voor de realisatie

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN Onesto Kredietmaatschappij NV Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen 0401.349.970 Kredietmaatschappij Onze Thuis A. Panisstraat 8/002 9120 Beveren 0400.143.113 Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen Tongerlodorp

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door Vlaams Sociaal Woonkrediet socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de CBFA van 15/05/2007

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet - PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Prospectus nr. 19 Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 september 2010 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? 4 2. Welk bedrag

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 22 maart 1993 O. ref. : Dienst Hypothecaire kredieten V. Geerdens - toestel 106 59.317/PC/MS Bijlagen : Uitvoeringsbesluiten x 3 Herwerkte nota betreffende

Nadere informatie

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen

INFOFICHE WONEN Sociaal lenen Woonwijzer Midden-Brabant 0471 85 03 77 eva.vanhoof@igo.be INFOFICHE WONEN 6 pagina s - deze pagina inbegrepen Update 22/02/2012 Sociale kredietmaatschappijen. Een sociale kredietmaatschappij werd door

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Kredieten wij maken er werk van

Kredieten wij maken er werk van Kredieten wij maken er werk van Programma Hergroepering van kredieten (herfinanciering) Aankoop Investeringskredieten Oxyloan PRESCORING online Hergroepering van kredieten Herfinanciering Tot 100% van

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN kredietvennootschap erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Kredieten, wij maken er werk van!

Kredieten, wij maken er werk van! Z.A. Kredieten, wij maken er werk van! Programma Nieuw product AANKOOP Herfinanciering Investeringskredieten Oxyloan Nieuw: PRESCORING 1 AANKOOP Tot 100% v/d aankoopprijs Doel v/h krediet - Eerste aankoop

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

23 februari 2016 Welkom!

23 februari 2016 Welkom! 23 februari 2016 Welkom! Inleiding Aanvaardingsregels Woning New tarief! Opbrengsteigendom Overbruggingskrediet Terugbetalingsmodaliteiten Investeringskrediet AGENDA Structuur ING België maakt deel uit

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen

Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen Gemeentelijk reglement tot toekenning van een verbeteringspremie voor woningen TITEL I: DOEL Artikel 1 Om het woningenbestand in de gemeente Wielsbeke te verbeteren, wordt binnen de perken van het daartoe

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 1 De registratierechten in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest Deel 6 3.1.8 Korting (abattement) op de heffingsgrondslag in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest A Algemeen Voor aankopen van onroerende

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 1 PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 In voege vanaf 1/04/2017. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

PROSPECTUS. Hypothecaire Kredieten. (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012

PROSPECTUS. Hypothecaire Kredieten. (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012 PROSPECTUS Hypothecaire Kredieten (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012 CREDIMO N.V. Weversstraat 6-10 1730 ASSE Tel. : 02/454.10.10 1. Kenmerken van de kredietvorm

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Financiële algebra Woonkrediet

Financiële algebra Woonkrediet Financiële algebra Woonkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.00 16 november 2009 Copyright 2009 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992)

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992) Aanbrenger Datum Telefoon Duwijckstraat 17-2500 Lier - T 03/490 31 00 - F 03/490 31 90 R.P.R. Mechelen 455.731.338 - info@creafin.be - www.creafin.be Stempel AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie