Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten"

Transcriptie

1 Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

2 Uw besluit staat vast: u wilt eigenaar worden. Een ingrijpende beslissing, die een aanzienlijke investering vergt. Logisch dus dat u op zoek gaat naar het woonkrediet dat het best tegemoetkomt aan uw persoonlijke behoeften. Dankzij zijn jarenlange ervaring kan het Landbouwkrediet u een woonkrediet met eenvoudige, transparante en uiterst voordelige tarieven voorstellen. En in veel gevallen zult u zelfs in aanmerking komen voor onze Mini-rentevoet, en zo kunnen besparen op het bedrag dat u terugbetaalt. De voorwaarden om aanspraak te maken op de Mini-rentevoet zijn eenvoudig en worden in deze prospectus uitgelegd. De kredietformule die het Landbouwkrediet u voorstelt voor de financiering van uw woning is niet zomaar een woonkrediet. Opteert u voor onze formule, dan kunt u later bijkomende voorschotten vragen (bijvoorbeeld voor aanpassingswerken aan uw woning, meer bepaald voor energiebesparende werken ) zonder de tussenkomst van een notaris. Dit betekent een flinke kostenbesparing. Het woonkrediet van het Landbouwkrediet biedt u dus méér. Vandaar dat het terecht de naam WOONKREDIET PLUS kreeg. In deze brochure vindt u alle informatie die u nodig hebt om te begrijpen hoe het Woonkrediet Plus en de tarieven van het Landbouwkrediet in elkaar zitten. Lees ze dus aandachtig en praat erover met uw agent. Hij zal u graag verder advies geven en u volledig vrijblijvend een financieringsplan voorstellen dat volledig op uw situatie is afgestemd. Denk nu al verder en kies voor het Woonkrediet Plus van het Landbouwkrediet! 2

3 INHOUDSTABEL VOOR WIE? WAARVOOR?... 4 ONTLEEND BEDRAG... 4 VARIABILITEIT VAN DE RENTEVOET... 5 LOOPTIJD... 6 VORM... 7 WAARBORG... 8 TARIEF... 8 BASISRENTEVOET EN OPTIES... 8 OPTIES MET VERHOGING VAN DE BASISRENTEVOET... 9 VERHOGING VAN DE BASISRENTEVOET... 9 MINI-RENTEVOET SPECIFIEKE VOORWAARDEN MINI-RENTEVOET KORTING TERUGBETALING DE BETAALPAUZE VERZEKERINGEN SPECIFIEK VOOR KREDIETEN OP MINDER DAN EEN JAAR TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE FONDSEN EIGEN VERMOGEN SPECIFIEK VOOR DE BOUW EN RENOVATIE KOSTEN PRAKTISCHE INFORMATIE JURIDISCHE INFORMATIE FISCALE STEUNMAATREGELEN PREMIES NOTA

4 VOOR WIE? WAARVOOR? Woonkrediet Plus is een hypothecair krediet, d.w.z. een krediet op lange termijn dat in principe gewaarborgd wordt door een hypotheek in eerste rang. Het is uitsluitend bestemd om een onroerend zakelijk recht te verwerven of behouden. Meer bepaald zal het Woonkrediet Plus worden aangegaan om: - een onroerend goed (of onroerende goederen) - zoals een gezinswoning, een appartement, een tweede verblijf of een bouwgrond - te kopen, bouwen, verbouwen of renoveren; - successierechten m.b.t. onroerende goederen te betalen; - een lopend woonkrediet dat aangegaan werd met het oog op een van de hierboven vermelde bestemmingen, te herfinancieren. De hypotheek die het Woonkrediet Plus waarborgt moet genomen worden op het onroerend goed dat ermee wordt gefinancierd, behalve anders afgesproken met Landbouwkrediet. In dit geval moet het gefinancierde goed (de gefinancierde goederen) niet noodzakelijk in België gelegen zijn, maar voor de in waarborg gegeven goederen geldt deze verplichting wel. Elke meerderjarige natuurlijke persoon (werknemers, zelfstandigen, vrije beroepen) van wie de hoofdverblijfplaats in België gelegen is, kan een Woonkrediet Plus aanvragen, voor zover dit bestemd is voor een onroerend goed voor hoofdzakelijk privé-gebruik. Voor de financiering van een goed dat hoofdzakelijk bestemd is voor professioneel gebruik, kunnen we u andere kredietformules voorstellen. ONTLEEND BEDRAG Tenzij anders overeengekomen is, wordt een Woonkrediet Plus altijd aangegaan voor een bedrag van minimum EUR (aanvragen voor lagere bedragen zijn mogelijk vanaf EUR tegen een verhoging van de rentevoet op basis van het tarievenblad Woonkrediet Plus) en kan ten hoogste het op het tarievenblad bepaalde percentage bedragen van de waarde van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van het krediet. Dit percentage wordt quotiteit genoemd. Op het tarievenblad staan de verhogingen in functie van het niveau van quotiteit vermeld. De quotiteit wordt gedefinieerd op basis van,het gefinancierde goed, behalve anders afgesproken met Landbouwkrediet wanneer ze gedefinieerd wordt op basis van een ander pand of meerdere panden. Het Landbouwkrediet behoudt zich het recht voor om een expertise te eisen door een erkend schatter om de waarde van het onroerend goed te bevestigen. Indien de waarde bij een gewone verkoop (vrijwillige verkoop) volgens het rapport van de schatter lager ligt dan de aankoopprijs die vermeld staat in de verkoopovereenkomst, wordt de quotiteit berekend op basis van de waarde die door de schatter is bepaald. De schattingskosten worden betaald door de kredietaanvrager en een kopie van het schattingsverslag wordt hem overgemaakt (kosten: zie tarievenblad Woonkrediet Plus). 4

5 Opdat u geen verplichtingen op u neemt die uw mogelijkheden te boven gaan, zal het Landbouwkrediet voor het uw krediet toestaat, onderzoeken of u over voldoende inkomsten beschikt om de met uw aanvraag samenhangende terugbetalingverplichtingen na te komen. De normen die bij het Landbouwkrediet per gezin van toepassing zijn worden bekomen door de inkomsten en de lasten van de ontlener(s) en mede-ontlener(s) samen te voegen. Na aftrek van de vaste maandelijkse lasten (huur, kredieten - met inbegrip van het aangevraagd krediet -, onderhoudsgeld, enz.) moet het maandelijkse netto-inkomen van de aanvrager(s) een minimum bedrag bereiken, verhoogd met een aanvullend bedrag per bijkomende aanvrager en/of persoon ten laste. De cijfergegevens betreffende deze normen worden vermeld op het tarievenblad en kunnen aangepast worden in functie van de evolutie van de levensduurte. Om een verbintenis op lange termijn te kunnen nemen dient evenwel als voorzorgsmaatregel de verhouding tussen het geheel van lasten en inkomsten van de aanvragers beperkt te blijven tot 33%. VARIABILITEIT VAN DE RENTEVOET De rentevoet van uw Woonkrediet Plus is vast of variabel. 1.Vaste rentevoet De rentevoet blijft gedurende de hele looptijd van het krediet dezelfde. 2.Variabele rentevoet Gedurende de hele looptijd van uw Woonkrediet Plus, maar enkel op scharnierdata, zal de rentevoet van uw krediet naargelang de situatie worden verhoogd of verlaagd op basis van de schommelingen van een referte-index, waaraan uw krediet gekoppeld is. Bij het Landbouwkrediet zijn er verschillende types van variabiliteit, zie Tarief.. Bijvoorbeeld voor de variabiliteitsformule 3/3/3, wordt de rentevoet tot op de eindvervaldag van het krediet om de 3 jaar herzien. Let op! De rentevoet wordt maar daadwerkelijk aangepast als de nieuwe rentevoet op jaarbasis tenminste 0,25% afwijkt (0,0209% op maandbasis, 0,0625% op trimestriële basis) van de rentevoet van de voorgaande periode. Uw nieuwe rentevoet zal afhangen van twee criteria: 1. Evolutie van een referte-index Uw nieuwe rentevoet is afhankelijk van de evolutie van een referte-index waaraan uw Woonkrediet Plus gekoppeld is. Deze index wordt elke maand in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De bepaling van de nieuwe rentevoet gebeurt aan de hand van de volgende formule: oorspronkelijke rentevoet (*) + (nieuwe referte-index - oorspronkelijke referte-index) (*) oorspronkelijke rentevoet = basisrentevoet + opties en stijgingen voor verhoogde quotiteit eventuele voorwaardelijke kortingen In deze formule is de oorspronkelijke referte-index de index die op het tarievenblad van Woonkrediet Plus is vermeld en die bevestigd wordt in het aanbod. De nieuwe referte-index is de index die gepubliceerd wordt in de maand die voorafgaat aan de datum waarop volgens de overeenkomst de rentevoet zal aangepast worden. 5

6 2. Tunnel De rentevoet kan zowel stijgen als dalen. De marge van de schommeling tussen de beneden- en de bovengrens wordt tunnel genoemd. Tunnel +2/-2 In dit geval kan de rentevoet met niet meer dan 2,00% (op jaarbasis) aangepast worden, en dit zowel naar boven als naar beneden. Dit betekent dat de rentevoet op maandbasis nooit met meer dan 0,1651% (m.a.w. 2,00% op jaarbasis) kan stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Tunnel +5/-5 In dit geval kan de rentevoet met niet meer dan 5,00% (op jaarbasis) aangepast worden, en dit zowel naar boven als naar beneden. Dit betekent dat de rentevoet op maandbasis nooit met meer dan 0,4074% (m.a.w. 5,00% op jaarbasis) kan stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Indien de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet lager zou liggen dan 5,00% zal de maximale schommeling van de rentevoet beperkt zijn tot de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet.. Bijzondere bepaling voor de jaarlijks variabele rentevoet 1/1/1 met tunnel +3/-3 Voor dit type van variabiliteit kan de rentevoet elk jaar aangepast worden. Om de kredietnemer de eerste jaren te beschermen tegen aanzienlijke renteverhogingen, kan de rentevoet in opwaartse zin met maximum 1% op jaarbasis aangepast worden bij de eerste herziening en met maximum 2% op jaarbasis bij de tweede herziening. Vanaf de derde herziening is de tunnel +3/-3 van toepassing. De rentevoet kan dan op maandbasis niet met meer dan 0,2466% (m.a.w. 3,00% op jaarbasis) stijgen of dalen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Ook hier, indien de oorspronkelijke rentevoet lager zou liggen dan 3,00% zal de maximale schommeling van de rentevoet bij de herzieningen beperkt zijn tot de oorspronkelijke rentevoet van uw krediet. LOOPTIJD De maximum looptijd van uw Woonkrediet Plus zal beperkt worden tot 30 jaar, of zelfs 25 jaar naargelang het gekozen variabiliteitstype (zie tarief). Aan iedere looptijd is een specifieke rentevoet gekoppeld. Indien u kiest voor een vaste rentevoet zal de maximale looptijd gelijk zijn aan 10, 12, 15, 18, 20,25 en 30 jaar. Voor iedere duur wordt een afzonderlijktarief vastgelgd. De looptijd van uw Woonkrediet Plus kan ook beperkt worden in geval van een "One Shot"-krediet of in functie van de voorgestelde waarborg, met name maximum 15 jaar voor een hypothecair mandaat en in het geval van een One Shot -krediet (zie verder, Terugbetalingen-bijzondere gevallen ). De termijn is steeds onderworpen aan een goedkeuring van de bank en moet altijd overeenstemmen met een geheel aantal jaren. Uw krediet moet volledig terugbetaald zijn voor de pensioenleeftijd (65 jaar). 6

7 VORM Een Woonkrediet Plus wordt toegekend in de vorm van een voorschot dat in de tijd is beperkt, maar dat kadert in een overeenkomst voor een hypothecaire kredietopening met onbepaalde duur, die voor een notaris verleden wordt. Het Woonkrediet Plus is onderworpen aan de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, die nadien herhaaldelijk is aangepast, en aan de bijhorende uitvoeringsbesluiten. Dit alles is een Plus voor u. Inderdaad : 1. Latere voorschotten In het kader van de hypotheek voor uw Woonkrediet Plus, kunt u nieuwe voorschotten vragen, en dit, over het algemeen, zonder dat u een beroep hoeft de doen op een notaris. Dit betekent een aanzienlijke kostenbesparing.. Het spreekt voor zich dat alle voorschotten moeten vallen onder de bepalingen van de wet op het hypothecair krediet, en meer in het bijzonder onder de bepaling dat ze voor een onroerend goed voor hoofdzakelijk privé-gebruik moeten aangewend worden. 2. Een bijkomend voorschot van 20%, en zelfs 30% voor de optie Energy Plus, zonder nieuwe tussenkomst van een notaris Na ten minste een jaar van regelmatige terugbetalingen in kapitaal en na controle van de naleving van de inkomensnormen (de beschikbare inkomsten en het percentage "Lasten/Inkomsten") zullen wij u, na een beknopt onderzoek maar zonder een nieuwe waarborg te eisen, een bijkomend voorschot toekennen om aanpassingswerken aan de in hypotheek gegeven woning te financieren.daarbij zullen wij er wel op letten om uw terugbetalingscapaciteiten niet te overschrijden. Dit bijkomend voorschot is voorbehouden aan kredieten waarvan de quotiteit oorspronkelijk 100% niet overschrijdt en die gewaarborgd zijn door een hypotheek in eerste rang van EUR of meer. Het bijkomend voorschot (zonder nieuwe waarborg) kan, onder voorbehoud van de in het tarief voorgestelde limieten, maximum 20% van het bedrag van uw hypotheek in eerste rang bedragen. De optie Energy Plus staat toe om tot 30% van het bedrag van uw hypotheek in eerste rang te gaan. Daartoe moest, naast de hoger vermelde voorwaarden, meer dan 50% van het bijkomend voorschot bestemd zijn voor de financiering van energiebesparende investeringen (dubbel glas, isolatie van het huis (dak, muren, ), hoogrendementsketel, zonnepanelen,.). De soepelheid in het toekennen van voorschotten rechtvaardigt de naam Woonkrediet Plus". 7

8 WAARBORG Tenzij anders overeengekomen is, vraagt het Landbouwkrediet als waarborg een hypotheekinschrijving in eerste rang op het onroerend goed voor een bedrag dat gelijk is aan dat van het krediet (+10% om de kosten en de toebehoren van de schuldvordering te dekken). In bepaalde gevallen kan een beperkte hypothecaire inschrijving in eerste rang van minimum 50% van het bedrag van het krediet (+ 10% voor de kosten en toebehoren) aanvaard worden. Nochtans moet de hypothecaire inschrijving minimum EUR bedragen, en moet de waarborg aangevuld worden met een hypothecair mandaat. Het betreft hier een optie waarvoor een meerprijs aangerekend wordt. Wanneer het Landbouwkrediet een hypothecair mandaat of een belofte tot hypotheek aanvaardt als waarborg, is dit eveneens een optie waarvoor een meerprijs moet betaald worden. TARIEF Het Woonkrediet Plus biedt u een getrapt tarief: een voordelige basisrentevoet en een nog goedkopere Mini-rentevoet. Als u een krediet aangaat tegen de basisrentevoet kunt u daar een reeks opties bijnemen, die u worden aangeboden tegen een beperkte verhoging van de rentevoet. Om aanspraak te kunnen maken op de Mini-rentevoet, die zoals de naam al aangeeft een bijzonder voordelige verlaagde rentevoet is, moet aan specifieke voorwaarden voldaan zijn. Ga in elk geval na of u aan die voorwaarden beantwoordt. Basisrentevoet en opties Beantwoordt u niet aan de specifieke voorwaarden voor de Mini-rentevoet? Dan zal voor u de basisrentevoet gelden als de bank uw krediet toestaat. Op het tarievenblad zult u zien dat het basistarief nog steeds voordelig is. Bovendien kunt u uw Woonkrediet Plus in dit geval personaliseren met een reeks cumuleerbare opties. Elke optie die u kiest leidt tot een beperkte verhoging van de rentevoet. Uw basisrentevoet hangt af van de variabiliteit van de rentevoet, van de gekozen tunnel en van de looptijd van uw krediet (zie tarievenblad Woonkrediet Plus). Karakteristieken van een Woonkrediet Plus tegen de basisrentevoet Het krediet is volledig gewaarborgd door een hypotheek in eerste rang (zie hoger Waarborgen ). De maximale quotiteit is vermeld op het tarievenblad. Het bedrag van het krediet is minimum EUR. Het loon van de aanvrager(s) is gedomicilieerd bij de bank (voor zelfstandigen moeten de zakelijke verrichtingen via een rekening bij het Landbouwkrediet lopen). De opgelegde verzekeringen zijn aangehecht (zie paragraaf verzekeringen). Het krediet is niet bestemd om een eerder door het Landbouwkrediet toegestaan krediet te herfinancieren. 8

9 De mogelijkheid om meer dan 80% te ontlenen is steeds onderworpen aan de goedkeuring van het Landbouwkrediet. In dat geval wordt een verhoging van de rentevoet voor hoge quotiteit toegepast. Opties met verhoging van de basisrentevoet Sommige van de hierboven vermelde karakteristieken kunnen aangepast worden via opties. In dit geval zal de rentevoet van uw krediet verhoogd worden met de kostprijs van de opties die u gekozen hebt. Opties: de prijs van elke optie vindt u op het tarievenblad van Woonkrediet Plus. Dit zijn de opties waaruit u kunt kiezen: 1. De mogelijkheid om minder dan EUR te ontlenen (minimum EUR). 2. Herfinanciering van een krediet van Landbouwkrediet. 3. Optie Energy Plus X EUR. 4. Persoonlijke werken voor een bedrag > 25% van het bestek per onderneming, btw niet inbegrepen. Verhoging van de basisrentevoet Vermits het Landbouwkrediet nog beter wil tegemoetkomen aan uw wensen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, voorzien wij een aangepaste verhoging van de rentevoet die weergegeven wordt op het tarievenblad van het Woonkrediet Plus in de hiernavolgende gevallen: 1. Een huurpand (huis met meer dan 3 appartementen) of een woning bestemd om in huur te worden gegeven. 2. Het beroepsgedeelte bij een onroerend goed met een gemengde bestemming (privé- en beroepsgebruik) waarin het beroepsgedeelte > 50%. 3. De aankoop van onroerend goed voor beroepsdoeleinden bedoeld als privé-investering. 4. Speciale risico's : een speciaal risico is een risico dat verband houdt met een ongunstig element dat op het moment van de aanvraag aan het licht kwam en dat ofwel de normale terugbetaling van het krediet zou kunnen beïnvloeden (weinig vaste inkomsten, arbeidsovereenkomst voor een minder lange duur dan deze van het kredietcontract, aantal kredieten in omloop vermeld in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België) ofwel de gegeven waarborg zou kunnen verminderen (erfdienstbaarheden die de volle eigendom of het volle gebruik van het onroerend goed beperken, een vorige rang, naakte eigendom, onverdeeldheid, risico op bestendige waardevermindering van het onroerend goed (huiszwam, ). 5. Producten op maat. 6. Mogelijkheid om de hypotheek op het onroerend goed in eerste rang te beperken tot 50% van de waarde, het overige wordt gedekt door een hypothecair mandaat. 7. Bijkomend voorschot gedekt door een hypothecaire belofte. 8. Een hypothecair mandaat zonder hypotheek (voor zover er al een vroegere hypotheek bestaat ten gunste van de bank). 9. Een quotiteit van meer dan 80% van de waarde van het onroerend goed. 9

10 Mini-rentevoet Als u aan de hieronder opgesomde specifieke voorwaarden tegemoet komt, geniet u een korting op de basisrentevoet zodat u recht hebt op de Mini-rentevoet. Zo wordt de terugbetaling van uw Woonkrediet Plus een stuk lichter. Uw Mini-rentevoet is afhankelijk van dezelfde drie elementen die de basisrentevoet bepalen: de variabiliteit van uw krediet, de gekozen tunnel en de looptijd (zie tarievenblad Woonkrediet Plus). Specifieke voorwaarden Mini-rentevoet U bent Fidelio-cliënt en beschikt over een minimum aantal maatschappelijke aandelen (zie tarief). U wenst een krediet aan te gaan voor het financieren van de aankoop, het bouwen of de verbouwing van een eengezinswoning of woonhuis met max 3 appartementen, appartement of een bouwgrond, gelegen in België en bestemd voor eigen gebruik (om te bewonen of als tweede verblijf). U gaat ermee akkoord alle inkomsten van uw gezin te domiciliëren bij het Landbouwkrediet. Als u zelfstandig bent, gaat u ermee akkoord dat al uw zakelijke verrichtingen via een rekening bij het Landbouwkrediet lopen. U aanvaardt als waarborg een hypotheek in eerste rang op het onroerend goed voor een bedrag dat gelijk is aan dat van het krediet. U aanvaardt aan het krediet een bij Landbouwkrediet Verzekeringen onderschreven schuldsaldoverzekering te hechten evenals een brandverzekering onderschreven bij een door de bank erkende verzekeringsmaatschappij (zie ook paragraaf verzekeringen hieronder). U ontleent maximum 80% van de waarde van het onroerend goed. Indien u aan deze voorwaarden beantwoordt, is de Mini-rentevoet uw rentevoet onder voorbehoud van de volgens het tarievenblad te betalen opties. Als u specifieke opties wenst of als u niet beantwoordt aan de hierboven beschreven voorwaarden om de Mini-rentevoet te genieten, dan valt u onder de bepalingen van de basisrentevoet en de opties. Korting De korting die resulteert in de Mini-rentevoet, wordt toegekend voor de volledige duur van het krediet. Nochtans zal op elk ogenblik worden nagegaan of de toekenningsvoorwaarden worden nageleefd.. Als daarbij zou blijken dat aan een voorwaarde niet meer is voldaan, vervalt de korting en valt u dus terug op de basisrentevoet. In dat geval wordt een nieuwe aflossingstabel opgemaakt. 10

11 TERUGBETALING Gedurende de volledige looptijd van uw Woonkrediet Plus betaalt u maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks een gedeelte van het ontleend kapitaal terug en intresten op dit kapitaal. Deze betalingen worden respectievelijk mensualiteiten, trimestrialiteiten en annuïteiten genoemd. De mensualiteit is bestemd voor werknemers, terwijl de andere modaliteiten eerder bestemd zijn voor zelfstandigen en vrije beroepen. U hebt de keuze tussen meerdere terugbetalingssystemen van het kapitaal: constante terugbetalingen of degressieve terugbetalingen. Bijvoorbeeld : 1. Constante mensualiteiten In dit systeem worden de intresten op elke vervaldag zodanig berekend dat de maandelijks terugbetaalde som in kapitaal en in intresten gelijk blijft gedurende de hele looptijd van het krediet. Bij de aanvang van het krediet betaalt men de meeste intresten. Naarmate de tijd verstrijkt neemt het aandeel van de intresten af en betaalt men meer kapitaal. Deze formule is meer geschikt voor wie een vast maandelijks inkomen heeft, zoals de meeste werknemers. Aangezien het inkomen over de jaren over het algemeen stijgt, o.m. ten gevolge van loonindexeringen, wordt de terugbetalingslast geleidelijk lichter. Voorbeeld: Kapitaal: Looptijd: Systeem: EUR 20 jaar vast Constante mensualiteiten of systeem met degressieve intresten Maandelijkse rentevoet: 0,5393% Jaarlijkse rentevoet: 6,668% Eerste 5 mensualiteiten van de aflossingstabel. Maand Bedrag mensualiteit Gedeelte kapitaal Gedeelte Intresten Saldo kapitaal 1 743,90 EUR 204,60 EUR 539,30 EUR ,40 EUR 2 743,90 EUR 205,70 EUR 538,20 EUR ,70 EUR 3 743,90 EUR 206,81 EUR 537,09 EUR ,89 EUR 4 743,90 EUR 207,93 EUR 535,97 EUR ,96 EUR 5 743,90 EUR 209,05 EUR 534,85 EUR ,91 EUR Som van de 12 mensualiteiten voor de jaren 1, 5, 10, 15 en 20. Jaar Som van de 12 Kapitaal Intresten Saldo kapitaal mensualiteiten ,80 EUR 2.529,36 EUR 6.397,44 EUR ,64 EUR ,80 EUR 3.274,40 EUR 5.652,40 EUR ,64 EUR ,80 EUR 4.521,51 EUR 4.405,29 EUR ,02 EUR ,80 EUR 6.243,58 EUR 2.683,22 EUR ,19 EUR ,80 EUR 8.622,37 EUR 304,43 EUR 0,00 EUR Totaal na 20 jaar ,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR 0,00 EUR 11

12 2. Degressieve mensualiteiten Elke maand betaalt u hetzelfde bedrag aan kapitaal terug. Dit stemt overeen met het bedrag van het ontleend kapitaal gedeeld door het overeengekomen aantal vervaldagen. De intresten worden berekend op het schuldsaldo na elke vervaldag. Men spreekt van degressieve mensualiteiten omdat het totale te betalen maandelijks bedrag afneemt naarmate er meer kapitaal is terugbetaald. De onderstaande grafiek illustreert deze terugbetalingswijze. Op basis van een eenvoudige optelling van de gestorte sommen, lijkt de totale terugbetalingslast van het krediet bij degressieve mensualiteiten minder hoog dan bij constante. Dit betekent echter dat men geen rekening houdt met de inflatie of monetaire erosie. Bovendien zal - bij een ongewijzigde situatie - de mensualiteit van een woonkrediet met degressieve maandelijkse terugbetalingen gedurende meer dan een derde van de looptijd hoger zijn dan die van een krediet met constante maandelijkse terugbetalingen. Nadien ligt ze lager. Voorbeeld: Kapitaal: EUR Looptijd: 20 jaar vast Systeem: Degressieve mensualiteiten of systeem met constant kapitaal Maandelijkse rentevoet: 0,5394% Jaarlijkse rentevoet: 6,668% Eerste 5 mensualiteiten van de aflossingstabel. Maand Bedrag mensualiteit Gedeelte kapitaal Gedeelte Intresten Saldo kapitaal 1 956,07 EUR 416,67 EUR 539,40 EUR ,33 EUR 2 953,82 EUR 416,67 EUR 537,15 EUR ,66 EUR 3 951,57 EUR 416,67 EUR 534,90 EUR ,99 EUR 4 949,33 EUR 416,67 EUR 532,66 EUR ,32 EUR 5 947,08 EUR 416,67 EUR 530,41 EUR ,65 EUR Som van de 12 mensualiteiten voor de jaren 1, 5, 10, 15 en 20. Jaar Som van de 12 Kapitaal Intresten Saldo kapitaal mensualiteiten ,49 EUR 5000,04 EUR 6324,45 EUR ,96 EUR ,93 EUR 5000,04 EUR 5029,89 EUR ,80 EUR ,73 EUR 5000,04 EUR 3411,69 EUR ,60 EUR ,50 EUR 5000,04 EUR 1793,46 EUR ,40 EUR ,5 EUR 4999,24 EUR 175,26 EUR 0,00 EUR TOTAUX après 20 ans ,15 EUR EUR ,15 EUR 0,00 EUR Speciale gevallen: 1. "One Shot"-krediet (zonder tussentijdse terugbetaling in kapitaal) Voor cliënten die bij voorkeur het volledig kapitaal in één keer wensen terug te betalen en die bewijzen dat ze over de noodzakelijke fondsen zullen beschikken om het krediet op het einde terug te betalen, aanvaardt de bank eveneens een "One Shot"- krediet toe te kennen op een beperkte duur (maximum 15 jaar) : het kapitaal vervalt voor de totaliteit op het einde van het krediet, ondertussen betaalt de cliënt alléén intresten. Het "One Shot"-krediet maakt het voorwerp uit van een specifiek tarief in 12

13 de prijslijst van de woonkredieten. Een "One Shot"-krediet kan eventueel gecombineerd worden met een "traditioneel" woonkrediet om de voordelen van elk type krediet te combineren op het vlak van de betaling van kapitaal en intresten. Voorbeeld : Een cliënt vraagt een krediet van EUR aan een tarief van 5 % (0,40741 %) op 5 jaar. Hij betaalt de volgende bedragen tijdens de duur van het krediet : Jaren Intresten Kapîtaal Saldo in kapitaal 1 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 2 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 3 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 4 407,41 EUR 0,00 EUR ,00 EUR 5 407,41 EUR EUR (de 60ste maand) 0,00 EUR (de 60ste maand) 2. Terugbetalingsformules op maat zijn ook mogelijk in geval van specifieke behoeften. Uiteraard dienen deze formules door een beslissingsinstantie aanvaard te worden. Voorbeeld : Een cliënt vraagt een krediet van EUR aan een tarief van 5,95% (0,48280%) op 25 jaar. Hij kan een terugbetalingsprogramma op maat aanvragen afhankelijk van zijn verwachte financiële inkomsten De intresten zullen maandelijks worden betaald in functie van het schuldsaldo. Jaren Terugbetaald kapitaal per maand Saldo in kapitaal einde periode Betaalde intresten over de periode ,00 EUR 0,00 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,13 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,25 EUR ,00 EUR ,00 EUR ,02 EUR ,00 EUR ,00 EUR 9.936,11 EUR ,67 EUR 0,00 EUR 2.356,06 EUR DE BETAALPAUZE Tijdens de moeilijke momenten (zie hieronder de lijst met de gebeurtenissen die in aanmerking genomen worden) blijft het Landbouwkrediet solidair met haar coöperatieve cliënten. Op schriftelijke aanvraag van de cliënten, behoorlijk gemotiveerd en getekend, waarbij de noodzakelijke verrechtvaardigingen toegevoegd worden, kan het Landbouwkrediet een tijdelijke verlichting van het gezinsbudget toestaan van minimum 6 tot maximum 12 maanden door de mensualiteiten voorlopig te beperken tot de betaling van de vervallen intresten. Desgevallend zal het Landbouwkrediet akkoord gaan, zonder verhoging van de intrestvoet, de overeenkomstige terugbetalingen in kapitaal te verschuiven naar het einde van het oorspronkelijk overeengekomen terugbetalingsplan, wat een verlenging betekent met hetzelfde aantal maanden betaalpauze. In dat geval zal een aanhangsel getekend worden op basis van een nieuw aflossingsplan. 13

14 Welke gebeurtenissen kunnen in aanmerking genomen worden? - onbeschikbaarheid van de woning ten gevolge van een brand, een overstroming of andere gebeurtenissen die ernstige schade berokkenen aan de structuur en de bewoonbaarheid van het gebouw in grote mate aantasten; - verlengde werkonbekwaamheid van een(de) ontlener(s); - een ernstige ziekte of overlijden van een samenwonend familielid van de ontlener tot de eerste graad; - de officiële scheiding van de samenwonende ontleners. Toekenningsvoorwaarden : - Fidelio-cliënt zijn; - het bewijs leveren van een gezonde financiële situatie en in het bijzonder geen verbintenissen hebben aangegaan die de solvabiliteit in het gedrang brengen; -, geen wanbetaler zijn inzake kredieten, ; - gedurende 12 maanden terugbetaald hebben zonder betaalachterstand ; - een krediet verkregen hebben dat de quotiteit van 100% niet overschrijdt en dat gedurende de ganse looptijd van het krediet gewaarborgd wordt door een hypotheek ten belope van het totale kredietbedrag. - overdracht van de, aan het krediet gehechte, brandverzekering die de waarde van het gehypothekeerde goed dekt, aan de bank als begunstigde; - de beroepsinkomsten domiciliëren bij het Landbouwkrediet. VERZEKERINGEN Niemand denkt er graag aan, maar soms slaat het noodlot toe en haalt het onherroepelijk een streep door alle toekomstplannen. Om dergelijke tragedies niet nog erger te maken door financiële verwikkelingen, leggen we in het kader van uw Woonkrediet Plus twee verzekeringen op die de schade moeten beperken. 1. Schuldsaldoverzekering De aanhechting van deze verzekering is verplicht voor alle kredieten met een quotiteit van meer dan 70%.. Wanneer de kredietnemer overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij het overeengekomen gedeelte van het schuldsaldo terug. Op die manier hoeven de nabestaanden deze last niet te dragen. Deze verzekering moet voor de aan Mini-voorwaarden gerealiseerde kredieten onderschreven worden bij Landbouwkrediet Verzekeringen, ongeacht de quotiteit. 2. Brandverzekering Om voor de hand liggende redenen is ook de aanhechting van een verzekering tegen brand en andere aanverwante schade (stormschade, glasbreuk, ) verplicht. Voor degelijk advies kunt u terecht bij uw agent van het Landbouwkrediet. SPECIFIEK VOOR KREDIETEN OP MINDER DAN EEN JAAR... Een krediet op korte termijn, ook 'overbruggingskrediet' genoemd, is een kortlopend krediet dat eveneens bestemd is om onroerende goederen te verwerven of te 14

15 behouden. Over het algemeen wordt deze kredietvorm toegestaan in afwachting van de verkoop van een onroerend goed waarvan u al eigenaar bent en als aanvulling op een woonkrediet op lange termijn. Een krediet op korte termijn wordt afgesloten in de vorm van een authentieke of onderhandse akte, afhankelijk van de vereiste waarborg. Het loopt over maximum 12 maanden en moet op het ogenblik van de verkoop van het bestaande onroerend goed terugbetaald worden. De intresten moeten maandelijks betaald worden. Naast de gebruikelijke waarborgen, moeten de begunstigden van het krediet op korte termijn op het ogenblik van de ondertekening van de kredietovereenkomst een onherroepelijke volmacht geven aan de instrumenterende notaris om het krediet op korte termijn terug te betalen met de fondsen die voortkomen uit de verkoop. De rentevoet voor deze kredietvorm is die vermeld op het tarievenblad van Woonkrediet Plus, zonder verhogingen en zonder kortingen. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN DE FONDSEN Eigen vermogen De kredietfondsen worden, over het algemeen, vrijgemaakt na affectatie van het eigen vermogen bepaald in het financieringsplan van het project. Specifiek voor de bouw en renovatie Wanneer u een Woonkrediet Plus aangaat om te bouwen of te renoveren, wordt het ontleende kapitaal u ter beschikking gesteld in schijven naarmate de werken vorderen en tegen voorlegging van de facturen. Hierdoor wordt de betaling afgestemd op de planning van de werken. Zo beschikt u bijvoorbeeld in het geval van een nieuwbouw over een periode van 18 maanden na het verlijden van de kredietopeningsakte om het geleende bedrag op te nemen. Tijdens deze periode betaalt u pro rata intresten op het reeds opgenomen bedrag. Op het niet-opgenomen bedrag betaalt u enkel een terbeschikkingstellingsvergoeding. Aan het eind van de overeengekomen opnemingsperiode hebt u 2 mogelijkheden indien het totale bedrag nog niet helemaal opgenomen is: u neemt onmiddellijk het saldo op tegen voorlegging van facturen; u vraagt het Landbouwkrediet om het bedrag van het krediet te beperken tot het reeds opgenomen bedrag. Deze beperking van het kredietbedrag brengt geen kosten met zich. KOSTEN Op het bijgevoegde tarievenblad van Woonkrediet Plus vindt u het tarief van elk van deze kosten. 1. Wettelijke kosten verbonden aan het krediet en aan de waarborgen Al deze kosten zijn te uwen laste. 15

16 2. Schattingskosten : De skosten van de eventuele schatting vallen te uwen laste en moeten betaald worden op het ogenblik waarop u een kopie van het schattingsverslag ontvangt. Zo nodig kan de bank foto s of andere bewijsstukken vragen om de vooruitgang van de te financieren werken op te volgen. 3. Dossierkosten Telkens u een schriftelijke aanbod ontvangt, zijn dossierkosten verschuldigd. 4. Terbeschikkingstellingsvergoeding U begint slechts kapitaal terug te betalen nadat het volledige kredietbedrag opgenomen is. Zoals hiervoor al vermeld vragen we een terbeschikkingstellingsvergoeding in afwachting van de volledige opneming van het krediet. Deze vergoeding is verschuldigd volgens de modaliteiten vermeld op het tarievenblad. Ze wordt elke maand, elk trimester of elk jaar gedebiteerd, afhankelijk van de periodiciteit die is overeengekomen voor de terugbetaling van uw krediet. 5. Wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde terugbetaling Wenst u uw krediet geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen? In dat geval vragen we u een wederbeleggingsvergoeding die overeenstemt met 3 maanden intresten op het vervroegd terugbetaald kapitaal. 6. Kosten voor duplicaten (zie tarievenblad) PRAKTISCHE INFORMATIE Wend u tot uw Landbouwkrediet-agent om uw aanvraag van een Woonkrediet Plus in te dienen. Zodra alle noodzakelijke gegevens en stukken in ons bezit zijn, wordt uw dossier zo snel mogelijk onderzocht. Als uw kredietaanvraag wordt goedgekeurd, krijgt u een schriftelijk aanbod. Dit aanbod blijft twee weken geldig Juridische informatie Voor alle juridische vragen is uw notaris de aangewezen persoon. U vindt ook informatie op de website van de notarissen: Fiscale steunmaatregelen De overheid heeft een aantal fiscale voordelen uitgewerkt voor wie een woonkrediet heeft aangegaan. Die belastingvoordelen hebben zowel betrekking op de betaalde intresten als op het terugbetaald kapitaal of verzekeringspremies. Ze zijn zeker de moeite waard. De agenten van het Landbouwkrediet kunnen u helpen om uw fiscale voordelen te optimaliseren. 16

17 Heel wat informatie vindt u ook in de gratis brochure Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning. U kunt deze brochure downloaden of via of bestellen op volgend adres: Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst voor strategische coördinatie en communicatie North Galaxy Koning Albert II-laan 33 bus Brussel - tel. 02/ Premies Voor heel wat aspecten van uw woning kunt u bij uw lokale of gewestelijke overheid premies aanvragen. Die verschillen naargelang de regio. Enkele voorbeelden : premies bij aankoop, bouw, afbraak, herwaardering, renovatie, verfraaiing van gevels, isolatie, In bepaalde gevallen zorgt de overheid ook voor een gratis verzekering gewaarborgd wonen. Uw agent van het Landbouwkrediet geeft u meer informatie en helpt u de aanvraagformulieren opstellen. U kunt ook terecht bij uw gemeentebestuur, bij het provinciebestuur of bij uw gewest. Vlaanderen Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Koning Albert II-laan 20 bus Brussel Tel.: 1700 (gratis) of 02/ (van 09 tot 19 uur) Site: Brussel Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie huisvesting CCN, Vooruitgangstraat 80/ Brussel Informatiepermanentie Van maandag tot vrijdag van 9 tot 12u. tel.0800/ Site : Wallonië Ministère de la Région Wallonne - MRW Direction des Aides aux Particuliers Rue des Brigades d Irlande Namur Tel : van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u - Site : 17

18 NOTA Het Landbouwkrediet heeft beslist deel te nemen aan de Europese Deontologische Code. ***** Dit prospectus is beschikbaar in alle agentschappen van het Landbouwkrediet en op: V.U. : R. DUYCK - Sylvain Dupuislaan, Brussel. 02/

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inleiding Inhoud Het eigen huis geeft voor de meeste mensen de belangrijkste fiscale voordelen. Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet Fiscale

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie