Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's"

Transcriptie

1 VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Deelrapport bij 'Als wachten te lang duurt' Cascadeplein 10 Postbus RM Groningen Telefoon Fax Opdrachtgever: VROM-Inspectie Datum mei 2008 Auteurs Gelske van Daalen Saskia Binken Eva Bosch Onderzoeksinstituut OTB Technische Universiteit Delft Jaffalaan 9, 2628 BX Delft Tel. (015) Fax (015)

2 VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 2/31

3 1 Inleiding 4 2 Spoedzoekers Belangrijkste kenmerken spoedzoekers Woonsituatie spoedzoekers Belangrijkste verhuisreden spoedzoekers Spoedzoekers en urgentie 11 3 Wie zijn de spoedzoekers? Groepen spoedzoekers 13 4 Verschillen tussen de regio s Breda De Woonplaats en Wooncom Zuid-Kennemerland Rijnmond Spoedzoekers en woonwensen 20 5 Conclusie Spoedzoekers Spoedzoekers en urgentie Kansen op een woning; verschillen per regio 22 Bijlage A De vijf regio s 23 Bijlage B Onderzoeksverantwoording 27 VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 3/31

4 1 Inleiding Eén van de taken van de VROM-Inspectie is op een goede manier reageren op signalen van burgers. Eén van de onderwerpen waarover de VROM-Inspectie signalen ontvangt (via burgerbrieven en berichten in de pers) betreft de problemen rond het vinden van woonruimte. Deze signalen gaan vaak over bijzondere situaties: urgente gevallen, bijvoorbeeld vanwege scheiding, huisuitzetting, verhuizing vanwege werk, gezondheid of nabijheid van specifieke voorzieningen. Voor de VROM-Inspectie waren deze signalen aanleiding om de problematiek rond het huisvesten van urgent woningzoekenden beter in kaart te brengen. Daarvoor zijn een aantal onderzoeken uitgevoerd. Eén van die onderzoeken is een enquête die gehouden is onder woningzoekenden in vijf regio s. In dit rapport worden de uitkomsten van deze enquête beschreven. Dit onderzoek vormt een onderdeel van een groter onderzoek naar urgentie in de Nederlandse sociale huursector. Naast dit deelrapport, Spoedzoekers, is in het kader van dit onderzoek ook het deelrapport Urgentieverlening in de lokale praktijk verschenen, waar de uitkomsten van een enquête onder gemeenten en woningcorporaties worden beschreven 1. De belangrijkste uitkomsten van beide deelrapporten, aangevuld met verder onderzoek, zijn terug te vinden in het hoofdrapport Als wachten te lang duurt. 2 In elke gemeente zijn er wel mensen die door hun persoonlijke omstandigheden snel een woning nodig hebben. Om te bepalen wie wel of niet in aanmerking komt voor een voorrangspositie of urgentiestatus gelden vaak gedetailleerde regels en toetsingsprocedures. Uit eerder genoemde signalen blijkt dat er een verschil zit tussen urgent zijn en urgent voelen. Om een beter beeld te krijgen van de woningzoekenden met een dringende woonwens is een internet-enquête gehouden in vijf regio s, verspreid over Nederland. In de bijlage van dit deelrapport staan de regio s en onderzoeksmethode beschreven. Belangrijk hierbij is om te vermelden dat het in dit onderzoek niet gaat om een representatieve steekproef waarmee een uitspraak wordt gedaan over de woningzoekenden of de urgenten in Nederland, maar wel om via deze enquête een beter beeld te krijgen van de woningzoekenden die zelf aangeven dat ze in een onhoudbare woonsituatie zitten en met spoed een woning zoeken. Dit zijn deels woningzoekenden die in hun eigen woonplaats in aanmerking komen voor voorrang via urgentie en deels woningzoekenden die daar niet voor in aanmerking komen. Een vergelijking van de gegevens van de respondenten met de gegevens van alle ingeschreven woningzoekenden in de betreffende regio s laat zien dat bepaalde groepen woningzoekenden onder- of oververtegenwoordigd zijn bij de respondenten in dit onderzoeksdeel. Vergeleken met alle ingeschreven woningzoekenden in de vijf onderzoeksregio s hebben relatief weinig woningzoekenden van 65 jaar en ouder aan het onderzoek meegedaan. Wat betreft huishoudsamenstelling en grootte vormen de respondenten over het algemeen wel een goede afspiegeling van de totale groep ingeschreven woningzoekenden in de vijf regio s. In geen van de regio s worden gegevens over etniciteit of nationaliteit van de woningzoekenden geregistreerd door de woningcorporaties. Maar gezien het kleine aandeel respondenten dat buiten Nederland is geboren, 10%, is de verwachting dat deze groep ook ondervertegenwoordigd is in de enquête. Ook het aandeel voorzorginschrijvers, dat nu nog niet willen verhuizen, maar nu al staan ingeschreven om straks meer kans te maken, lijkt kleiner. Gemiddeld geeft een derde van de respondenten aan dat ze uit voorzorg staan ingeschreven. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat dit vaker richting de helft van de woningzoekenden gaat. Mogelijke verklaring hiervoor is dat de mensen die nu op zoek zijn naar een 1 Als wachten te lang duurt, urgentieverlening in de lokale praktijk, Rigo Als Wachten te lang duurt, Urgentie in de Nederlandse sociale huursector, OTB/Rigo, VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 4/31

5 woning meer bereid zijn mee te werken aan de enquête of beter bereikbaar zijn via internet. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat in regio s met een lagere woningmarktdruk, minder mensen zich uit voorzorg inschrijven. Van de vijf regio s in dit onderzoek, zijn er twee met een relatief lage woningmarktdruk. In hoofdstuk komt dit nog uitgebreid aan de orde. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 5/31

6 2 Spoedzoekers 2.1 Belangrijkste kenmerken spoedzoekers Een deel van de woningzoekenden geeft in de enquête aan dat ze snel moeten verhuizen omdat er anders een onhoudbare woonsituatie ontstaat. Het is natuurlijk heel moeilijk aan te geven of iemand wel of niet in een onhoudbare woonsituatie zit. Dit hangt af van de persoonlijk situatie waar iemand in verkeert, maar ook van hoe deze persoon deze situatie ervaart. In dit onderzoek is er voor gekozen om respondenten zelf te laten aangeven of hun woonsituatie onhoudbaar is. Iedereen die zelf aangeeft dat er binnen een half jaar een onhoudbare woonsituatie ontstaat, noemen wij in dit onderzoek spoedzoeker. Deze grens van een half jaar is natuurlijk niet een hele scherpe grens, maar ook niet geheel willekeurig gekozen. Uit de enquête blijkt dat van de respondenten die aangeven dat hun woonsituatie binnen een half jaar onhoudbaar wordt, de meerderheid zich zelf ook urgent voelt. Dit aandeel neemt snel af bij respondenten die aangeven dat ze na een half jaar of langer in een onhoudbare woonsituatie komen (zie figuur 2.1). Ook uit eerder onderzoek 3 blijkt dat dit omslagpunt rond het half jaar ligt. In dit onderzoek geeft 28% van de respondenten aan dat ze binnen een half jaar in een onhoudbare situatie komen als ze geen andere woonruimte vinden. Figuur 2.1: de respondenten die aangeven geen haast te hebben om te verhuizen en het aantal respondenten dat wel haast heeft en daarbij aangeeft wanneer haar/zijn woonsituatie naar eigen inschatting onhoudbaar wordt. Hierbij is ook weergegeven het aantal respondenten dat zichzelf urgent voelt < 1 maand 1-3 maanden 3-6 maanden 0,5-1 jaar 1-2 jaar geen haast woonsituatie onhoudbaar binnen... spoedzoeker en voelt zich 'urgent' geen spoedzoeker voelt zich wel 'urgent' spoedzoeker en voelt zich niet 'urgent' geen spoedzoeker 3 Enquête feitenonderzoek woonruimteverdeling, onderzoek naar de motivatie van de woningzoekenden, OTB, 2006 VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 6/31

7 Urgente spoedzoekers Aan de respondenten is in de enquête gevraagd of ze vinden dat ze gezien hun situatie recht zouden moeten hebben op urgentie en daarmee voorrang op andere woningzoekenden. Van alle respondenten noemt 15% zichzelf urgent. Bij de spoedzoekers is dit 62%. Deze groep noemen we in dit onderzoek urgente spoedzoekers. Dat deze respondenten zichzelf urgent vinden zegt nog niks over of ze werkelijk in aanmerking komen voor urgentie in de gemeente of regio waarin ze wonen. In hoofdstuk vier wordt voor de vijf regio s het urgent voelen van de respondenten vergeleken met de gebruikte urgentiecriteria in de vijf regio s. Leeftijdsopbouw Als we naar de leeftijdsopbouw kijken dan valt op dat de meeste spoedzoekers, net als alle respondenten, tussen de 20 en 30 jaar oud zijn. Vanaf 30 jaar neemt het aantal respondenten en ook spoedzoekers snel af. Daarna, rond de 40 jaar, neemt het aantal respondenten en spoedzoekers weer iets toe. In deze leeftijdsgroep zitten bij de spoedzoekers veel mensen die moeten verhuizen als gevolg van echtscheiding. De laatste duidelijke piek zit bij de respondenten rond de 60 jaar. Deze piek komt echter niet terug bij de spoedzoekers. De respondenten in die leeftijdsgroep zitten minder vaak in een onhoudbare woonsituatie. Bij de vergelijking tussen de spoedzoekers en urgente spoedzoekers valt op dat vooral jonge spoedzoekers (tot 30 jaar) zichzelf relatief weinig tot de urgenten rekenen. Ze benoemen hun woonsituatie dus wel als onhoudbaar, maar vinden niet dat ze daarvoor in aanmerking moeten komen voor urgentie. Figuur 2.2: leeftijdsopbouw urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten leeftijd alle respondenten spoedzoekers 'urgente' spoedzoekers Huishoudtype In verhouding tot alle respondenten zitten er bij de spoedzoekers veel gezinnen met kinderen. Bijna een derde van alle spoedzoekers heeft de zorg voor minderjarige kinderen en bij de urgente spoedzoekers is dit zelfs 39%. Bij alle respondenten gezamenlijk is dit aandeel aanzienlijk kleiner (22%). Dit verschil wordt grotendeels verklaard doordat bij de spoedzoeker het aandeel eenoudergezinnen veel groter is. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 7/31

8 Figuur 2.3: huishoudtype urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 80% Eenoudergezin 60% 40% (echt)paar met thuiswonende kinderen (echt)paar zonder thuiswonende kinderen Alleenstaand 20% 0% 'urgente' spoedzoekers spoedzoekers alle respondenten Opleidingsniveau en inkomen Er zijn weinig verschillen wat betreft opleidingsniveau tussen de spoedzoekers, urgente spoedzoekers en alle respondenten. Ook het aandeel huishoudens dat een eigen inkomen heeft uit loon of een eigen bedrijf is bij beide groepen net iets meer dan 60%. Bij de spoedzoekers zitten wel relatief veel huishoudens met een bijstandsuitkering (10%) en bij alle respondenten gezamenlijk juist weer relatief veel huishoudens met een vorm van pensioen of AOW (10%). Bij de spoedzoekers is deze laatste groep erg klein (4%). Dit is ook een logisch gevolg van het kleine aandeel ouderen onder de spoedzoekers. Figuur 2.4: opleidingsniveau urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 'urgente' spoedzoekers spoedzoeker alle respondenten HBO/Univ. HAVO/VWO/MBO LBO/MAVO/VMBO lagere school/ geen Er zijn wel duidelijke inkomensverschillen tussen de spoedzoekers en alle respondenten. De spoedzoekers hebben vaker een huishoudinkomen lager dan (33%) en veel minder vaak een huishoudinkomen dat boven de ligt (10%). De meerderheid van de spoedzoekers (69%) heeft een huishoudinkomen dat lager is dan netto per maand. Huishoudens met meer personen vallen met dit inkomen binnen de huurtoeslaggrens. Voor alleenstaanden geldt een huurtoeslaggrens van ongeveer netto per maand. Van alle respondenten die nu in een huurwoning wonen ontvangt 40% huurtoeslag, en bij de spoedzoekers is dit 51%. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 8/31

9 Figuur 2.5: inkomensbron urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 90% 80% 70% 60% 50% andere uitkering/ondersteuning Studiefinanciering (deels aangevuld met inkomen of bijdrage ouders) Pensioen (AOW, VUT, prepensioen, w eduw epensioen) Werkloosheidsuitkering (WW) 40% 30% Bijstandsuitkering 20% 10% 0% 'urgente' spoedzoekers Spoedzoekers alle respondenten Uitkering voor arbeidsongeschiktheid (WIA/WAO/w ajong) Salaris of eigen bedrijf Figuur 2.6: huishoudinkomen urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2000 of meer 1500 tot tot 1500 Minder dan % 20% 10% 0% 'urgente' spoedzoekers spoedzoekers alle respondenten Bijna 90% van alle respondenten is geboren in Nederland. Bij de spoedzoekers is dit aandeel wat lager (82%). 2.2 Woonsituatie spoedzoekers In vergelijking met alle respondenten wonen spoedzoekers veel vaker in onzelfstandige woonruimte en dan ook nog vaker in een tijdelijke situatie. Voor urgente spoedzoekers geldt de tijdelijkheid van hun woonsituatie nog sterker. De helft van de spoedzoekers woont niet zelfstandig. De meeste van hen zijn jongeren die bij hun ouders wonen of zijn ingetrokken bij familie of vrienden. Dit zijn ook deels huishoudens met minderjarige kinderen. Van alle spoedzoekers die onzelfstandig wonen heeft 19% de zorg voor minderjarige kind(eren). Bij de urgente spoedzoekers is dit 30%. Bijna een derde van de onzelfstandig wonende urgente spoedzoekers woont korter dan een half jaar in hun huidige woonruimte. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 9/31

10 Figuur 2.7: huidige woonsituatie urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 80% 60% 40% onzelfstandig onzelfstandig, tijdelijk situatie woning, eigendom onbekend koopwoning huurwoning 20% 0% 'urgente' spoedzoekers spoedzoekers alle respondenten Onzelfstandige spoedzoekers zitten vaak in een tijdelijke woonsituatie. Tweederde van hen geeft aan maar tijdelijk in hun huidige woonruimte te kunnen wonen. Het zal niet verbazen dat het niet hebben van woonruimte, of binnenkort kwijt raken van hun woonruimte voor deze groep de belangrijkste reden is om te verhuizen. De rest van deze onzelfstandig wonende spoedzoekers geeft aan dat ze wel met spoed andere woonruimte zoeken, maar zo lang ze niks hebben gevonden, wel in de huidige woonruimte kunnen blijven. De behoefte om zelfstandig te wonen is voor deze groep de belangrijkste verhuisreden. De helft van de spoedzoekers woont in een zelfstandige woning. Van deze groep zelfstandig wonende spoedzoekers woont weer 20% in een koopwoning. Deze eigenaarbewoners willen vooral met spoed verhuizen omdat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen of omdat ze gaan scheiden van hun partner en daarom niet in het huis kunnen blijven wonen. Het werkelijke aantal respondenten dat uit een koopwoning komt zal wellicht nog hoger zijn omdat een deel inmiddels door omstandigheden (bijvoorbeeld scheiding) is verhuisd en tijdelijk is ingetrokken bij familie of vrienden. Voor de huurders in alle drie de groepen respondenten geldt dat ongeveer driekwart van hen een woning huurt van een woningcorporatie. De huurders die in een zelfstandige woning wonen willen vooral verhuizen omdat ze niet tevreden zijn over hun huidige woning. Ze willen dan meestal een grotere woning of een ander type woning (eengezinswoning, seniorenwoning e.d.). Eén op de tien urgente spoedzoekers die een woning huurt, geeft aan vooral te willen verhuizen omdat ze overlast heeft van de buren of buurtbewoners. 2.3 Belangrijkste verhuisreden spoedzoekers De belangrijkste verhuisredenen die de spoedzoekers noemen zijn: de huidige woonruimte voldoet niet, op dit moment (of binnenkort) helemaal geen woonruimte te hebben, zelfstandig willen wonen of een verhuizing als gevolg van echtscheiding. Daarnaast is er nog een kleine groep die een andere verhuisreden (overig) opgeeft. In vergelijking met alle respondenten geven de spoedzoekers en urgente spoedzoekers vooral vaak als belangrijkste verhuisreden het niet hebben van woonruimte of echtscheiding op. Verderop in dit onderzoek blijkt dat deze twee categorieën deels overlappen. Voor een deel van de respondenten die hier aangeeft geen woonruimte te hebben geldt dat ze ook te maken hebben met een echtscheiding. Voor de andere respondenten die aangeven (binnenkort) geen woonruimte te hebben, zijn de oorzaken van hun (dreigende) dakloosheid heel divers. Dit kan zijn vanwege sloop van hun huidige woning, beëindigen huurcontract, verkoop van de huidige woning, tijdelijk inwonen bij familie, verlaten van een instelling enz.. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 10/31

11 Figuur 2.8: belangrijkste verhuisreden urgente spoedzoekers, spoedzoekers en alle respondenten 100% 90% 80% voorzorginschrijvers overig 70% het huis uit / zelfstandig wonen 60% 50% 40% 30% (binnenkort) geen woonruimte (andere) persoonlijke/ gezondheidsproblemen (echt)scheiding 20% 10% 0% 'urgente' spoedzoekers spoedzoekers alle respondenten overlast buurt(bewoners) problemen huidige woonruimte 2.4 Spoedzoekers en urgentie Aan de respondenten is gevraagd of ze zichzelf urgent vinden en daarmee ook voorrang zouden moeten krijgen op andere woningzoekenden. Van de spoedzoekers vindt 62% zichzelf ook urgent. Echtscheiding wordt door hen het meest genoemd als reden om met voorrang een woning te krijgen. Veel van deze urgente spoedzoekers geven als reden aan dat ze nu geen woning hebben of binnenkort geen woning meer zullen hebben. Gezondheids- en psychische problemen worden ook veel genoemd als reden om voorrang te krijgen. Vaak worden deze reden niet verder toegelicht, maar een deel van de respondenten geeft aan dat ze problemen hebben als gevolg van een echtscheiding, kleine woning, ruzie met hun ouders e.d.. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 11/31

12 Tabel 2.1: urgentiereden zelf opgegeven door urgente spoedzoekers Percentage Sociale problemen Echtscheiding / verbroken relatie ,8 Onhoudbare thuissituatie 43 4,1 Dichter bij familie (gescheiden, (mantel)zorg, heimwee) 12 1,1 Gezondheid/psychische problemen Gezondheidsproblemen ,5 Psychische problemen ,8 Geen (eigen) woonruimte Sloop van de huidige woning 43 4,1 Dakloos ,3 Vanuit een instelling zelfstandig willen wonen 18 1,7 Inwonen bij familie/vrienden met kind(eren) 32 3,0 Statushouder/verblijfsgerechtigde 9 0,9 Financiële problemen Financiële problemen 62 5,9 Problemen woning Woning te klein (door gezinsuitbreiding) 98 9,3 Slechte woning, ongedierte in de woning e.d. 10 1,0 Overige problemen Slachtoffer agressie/geweld 67 6,4 Lange woon-werk reistijd 21 2,0 Meervoudige problematiek 11 1,0 Andere urgentiereden 32 3,0 Totaal In twee van de vijf regio s (zie bijlage) is er geen urgentieregeling en kunnen woningzoekenden dus ook geen urgentie aanvragen. In de andere drie regio s is voorrang via urgentie wel in bepaalde probleemsituaties mogelijk. Van de spoedzoekers die zichzelf urgent vinden in deze drie regio s, heeft maar 24% ook daadwerkelijk urgentie aangevraagd. De andere driekwart van de urgente spoedzoekers heeft geen urgentie aangevraagd. Op de vraag waarom ze dat niet hebben gedaan gaf men als belangrijkste reden aan dat men dacht niet in aanmerking te komen (42%) of na het inwinnen van informatie bij corporatie of gemeente had begrepen niet in aanmerking te komen voor urgentie (9%). Daarnaast is er nog een groep die aangeeft dat men niet wist dat er een urgentieregeling is of niet wist hoe ze urgentie moesten aanvragen (36%). Bij de urgente spoedzoekers die wel urgentie heeft aangevraagd, is bij 21% de urgentie ook toegekend, bij 50% afgewezen en bij de overige 29% is de aanvraag nog in behandeling. Dus uiteindelijk heeft 5% van de spoedzoekers die zichzelf urgent vindt, in de drie regio s die een urgentieregeling hebben, ook daadwerkelijk een urgentieverklaring aangevraagd en gekregen. Als de aanvragen die in behandeling zijn allemaal zouden worden toegekend dan kan dit nog oplopen tot 12%. Het aandeel respondenten in de enquête dat ook in werkelijkheid een urgentiestatus heeft gekregen is dus laag. Dit lijkt overeen te komen met de praktijk. Zeker in regio s met relatief strenge urgentieregelingen, krijgen weinig ingeschreven woningzoekenden uiteindelijk een urgentiestatus. Van de regio Zuid- Kennemerland zijn deze gegevens bekend. In totaal stonden er in deze regio ruim woningzoekenden ingeschreven in Dat jaar hebben ongeveer 150 woningzoekenden in deze regio een urgentiestatus gekregen. Dit komt overeen met het percentage onder de respondenten in deze regio. In hoofdstuk 4 wordt er verder ingegaan op de vraag of de andere spoedzoekers, die zichzelf wel urgent voelen, terecht hebben geconcludeerd niet voor urgentie in aanmerking te komen. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 12/31

13 3 Wie zijn de spoedzoekers? In het vorige hoofdstuk is beschreven wat de kenmerken zijn van de spoedzoekers en met wat voor problemen zij te maken hebben. Overeenkomst tussen de spoedzoekers is dat ze allemaal aangeven dat hun woonsituatie in ieder geval binnen een half jaar onhoudbaar wordt als ze niet snel andere woonruimte vinden. Maar verder zijn er ook grote verschillen binnen deze groep spoedzoekers. Bij wijze van samenvatting hebben we de spoedzoekers ingedeeld in vijf groepen. 3.1 Groepen spoedzoekers Tabel 3.1: Groepen spoedzoekers Aandeel onder de spoedzoekers Aandeel dat zichzelf urgent voelt Aandeel onder de urgente spoedzoekers Echtscheiding 18% (321) 86% (276) 25% (276) Thuiswonende jongeren 19%(332) 42% (140) 13% (140) (Binnenkort) zonder 17% (301) 77% (231) 21% (231) woonruimte Problemen huidige 24% (416) 51% (211) 19% (211) woning of buurt Overige problemen 22% (378) 61% (229) 21% (229) Totaal spoedzoekers 100% (1748) 62% (1087) 100% (1087) De bovenstaande afbakening van de vijf groepen is niet heel scherp te begrenzen. Vaak spelen er meerdere problemen door elkaar heen. Een echtpaar dat gaat scheiden kan financiële problemen krijgen doordat ze het gezamenlijk huis moeten verkopen. Maar een omgekeerde situatie, dat er eerst financiële problemen waren en dat deze problemen de aanleiding vormen voor een echtscheiding, kan ook voorkomen. Een vergelijkbaar onduidelijk onderscheid van oorzaak en gevolg kan zich ook voordoen in een situatie van psychische problemen en overlast van buren. Dit geeft gelijk ook aan hoe lastig het in de praktijk is om op basis van algemene regels te bepalen of iemand gezien de omstandigheden in aanmerking komt voor voorrang. In een vergelijkbare feitelijke situatie, bijvoorbeeld een thuiswonende jongere, zal de ene persoon wel in een onhoudbare situatie zitten en de andere persoon niet. Hieronder bespreken we deze verschillende groepen spoedzoekers. Echtscheiding Bijna één op de vijf spoedzoekers heeft een dringende verhuiswens als gevolg van een echtscheiding of het beëindigen van een relatie. Bij de urgente spoedzoekers is dit zelfs één op de vier respondenten. Naast echtscheiding is er soms ook sprake van financiële problemen, gezondheidsproblemen of slachtoffer zijn van geweld. Ongeveer een derde geeft aan dat ze binnen een maand moeten verhuizen omdat hun woonsituatie echt onhoudbaar is. Ongeveer de helft van hen woont nu (nog) in een zelfstandige woning. De anderen wonen inmiddels vooral (tijdelijk) in bij familie of vrienden. Tweederde van deze gescheiden spoedzoekers is een vrouw. Alhoewel alle leeftijden, van jong tot oud, zijn vertegenwoordigd, gaat het toch vooral om mensen tussen de 30 en 45 jaar. De helft van alle gescheiden spoedzoekers heeft de zorg voor minderjarige kinderen. Iets meer dan tweederde van de spoedzoekers heeft een netto huishoudinkomen dat lager is dan per maand. De meeste van deze gescheiden spoedzoekers zijn korter dan een jaar ingeschreven of hebben minder dan een jaar geleden een optie genomen. Bijna driekwart zoekt echter wel een woning met vier of meer kamers. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 13/31

14 Opvallend is dat van de gescheiden spoedzoekers die in een zelfstandige woning wonen, tweederde in een (vaak eengezins) koopwoning woont. Dit betekent echter niet dat al deze spoedzoekers die in een koopwoning wonen ook een hoog inkomen hebben. Bijna driekwart van hen heeft een netto huishoudinkomen dat lager is dan per maand en voor iets meer dan de helft geldt dat ze minder dan te besteden hebben. Deze mensen geven aan niet in hun koopwoning te kunnen blijven wonen omdat hun ex-partner daar blijft wonen, de woning verkocht moet worden vanwege de scheiding of dat ze de hypotheek niet meer kunnen betalen. Thuiswonende jongeren 4 Een bijna even grote groep (19%) bij de spoedzoekers zijn de thuiswonende jongeren (tot 35 jaar). De meeste van hen geven als belangrijkste verhuisreden aan dat ze zelfstandig willen wonen. Een deel geeft ook aan dat er problemen spelen, dat ze binnenkort op straat staan of dat ze willen verhuizen vanwege werk of studie. Deze thuiswonende jongeren zijn over het algemeen hoger opgeleid dan de gemiddelde woningzoekende. Maar de meeste van hen studeren niet meer. Ruim tweederde heeft een eigen inkomen uit werk. Ruim een derde van al deze jongeren heeft een netto maandinkomen lager dan en bijna driekwart minder dan Ook al geven deze spoedzoekers aan dat de woonsituatie binnen een half jaar onhoudbaar wordt, toch vindt minder dan de helft van deze groep dat ze via urgentie voorrang zouden moeten krijgen op andere woningzoekenden. (Binnenkort) geen woonruimte Tot deze groep rekenen we iedereen die als belangrijkste verhuisreden aangeeft (binnenkort) geen woonruimte te hebben, uit hun huis dreigt te worden gezet of met spoed moet verhuizen omdat zijn of haar woning gesloopt gaat worden. De respondenten die geen woonruimte hebben als gevolg van een echtscheiding (groep 1) of jongeren (tot 35 jaar) die thuis wonen (groep 2), zijn hier niet meegerekend. Bijna een derde van deze spoedzoekers woont op dit moment (tijdelijk) bij vrienden of familie (andere familie dan hun ouders). Iets meer dan een derde woont (nog) in een zelfstandige woning. Van de respondenten die nu in een huurwoning wonen, huurt een relatief groot aandeel, de helft, van een particuliere verhuurder. Ook in deze groep zijn net als bij de echtscheidingen alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd. Er zijn wel iets meer respondenten die ouder zijn dan 45 jaar dan bij de andere groepen. Ruim een kwart van deze spoedzoekers heeft de zorg voor minderjarige kinderen. Het met kinderen inwonen bij familie wordt dan ook een aantal keren als urgentiereden genoemd. Een relatief klein deel van deze respondenten hebben inkomen uit werk (56%) vergeleken met de gemiddelde spoedzoeker (63%). Driekwart heeft dan ook een inkomen lager dan en ruim een derde minder dan De helft van deze spoedzoekers woont minder dan een jaar in de huidige woning/woonruimte. Bijna iedereen in deze groep spoedzoekers geeft aan dat hun huidige woonsituatie een tijdelijke situatie is en dat het heel belangrijk is dat ze snel verhuizen. Een derde geeft aan dat hun situatie binnen een maand onhoudbaar wordt. Iets meer dan driekwart van deze groep vindt zichzelf ook urgent en dat ze daarmee voorrang zouden moeten krijgen op andere woningzoekenden. In vergelijking met de andere spoedzoekers hebben de respondenten van deze groep vaak een wat langere inschrijftijd of al langer een optie lopen. Deze groep lijkt minder selectief in haar zoekgedrag (locatie, type woning en aantal kamers) dan andere groepen spoedzoekers. Problemen huidige woning of buurt Bijna een kwart (24%) van de spoedzoekers geeft aan te willen verhuizen omdat hun woning (76%) of buurt (24%) niet voldoet. Deze groep is hier beperkt tot respondenten die nu in een zelfstandige woning wonen. Vooral een te kleine woning (bijvoorbeeld door gezinsuitbreiding) wordt vaak genoemd als belangrijke verhuisreden. Maar ook de behoefte/noodzaak van een ander woningtype of problemen met de buren worden regelmatig genoemd. Alhoewel een heel groot deel van deze spoedzoekers het heel belangrijk vindt om snel te kunnen verhuizen, geeft maar een klein deel (16%) aan dat de situatie echt binnen een maand onhoudbaar is. De helft vindt dat ze in aanmerking zouden moeten komen voor urgentie. Een te kleine woning door gezinsuitbreiding, gezondheidsproblemen, psychische problemen en slachtoffer zijn van agressie/geweld worden vaak als reden genoemd waardoor men vindt recht op voorrang nodig te hebben. 4 Voor 41 jongeren geldt dat ze na een scheiding weer bij hun ouders zijn ingetrokken, deze respondenten zijn in dit onderzoek bij de groep echtscheiding ingedeeld en niet bij de groep thuiswonende jongeren. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 14/31

15 Een kwart van deze spoedzoekers heeft een netto maandinkomen lager dan en 62% minder dan De helft van de spoedzoekers in deze groep heeft een huishouden met kinderen en 42% heeft de zorg voor minderjarige kinderen. Nagenoeg al deze spoedzoekers met problemen met hun woning of buurt, wonen in een huurwoning en voor driekwart gaat het daarbij om een woning van een corporatie. Het gaat hierbij relatief vaak (44%) om een etagewoning (zonder lift) en vaak om een kleine woning (62% heeft 3 kamers of minder). Een derde van deze spoedzoekers geeft aan dat hun huidige woonsituatie een tijdelijke situatie is. Bijna de helft van deze spoedzoekers is op zoek naar een woning met vier of meer kamers. In het algemeen lijkt deze groep het meest selectief in haar zoekgedrag (locatie, woningtype en aantal kamers). Overige problemen In deze groep vallen alle woningzoekenden die niet tot de andere vier groepen behoren. Bijna een derde van deze spoedzoekers geeft persoonlijke of gezondheidsproblemen als belangrijkste verhuisreden op. Het zoeken van een zelfstandige woonruimte en het niet voldoen van de huidige onzelfstandige woonruimte zijn verder belangrijke verhuisredenen. Ook een lange reistijd naar werk of studie wordt relatief vaak genoemd als belangrijkste verhuisreden. De meerderheid (61%) vindt zichzelf ook urgent. De helft woont in een zelfstandige woning en een kwart woont op kamers. De helft van deze groep spoedzoekers geeft aan dat hun woonsituatie een tijdelijke situatie is. Bijna de helft is alleenstaand en ongeveer een kwart heeft de zorg voor minderjarige kinderen. Relatief weinig van deze respondenten hebben inkomen uit werk (54%) vergeleken met de gemiddelde spoedzoeker (63%). Bijna driekwart heeft een inkomen lager dan en een derde minder dan De meeste van deze spoedzoekers staan korter dan 2 jaar ingeschreven of hebben nog minder dan een half jaar geleden een optie genomen. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 15/31

16 4 Verschillen tussen de regio s Alhoewel de groepen spoedzoekers die in het vorige hoofdstuk zijn beschreven in alle regio s onder de respondenten vertegenwoordigd zijn, zijn er ook duidelijke verschillen tussen de regio s. De vijf regio s, en de verschillen tussen de regio s, worden in dit hoofdstuk beschreven. In de bijlage is uitgebreidere informatie over de regio s opgenomen. 4.1 Breda Woonruimteverdeling en urgentie In Breda wordt er gewerkt met een optiemodel 5. Inschrijftijd is daarmee bepalend voor de kansen op een woning via het reguliere woonruimtesysteem. Als er sprake is van een acute noodsituatie kunnen woningzoekenden in Breda een urgentiestatus aanvragen. Het moet daarbij gaan om zeer ernstige problemen, bedreigingen of dakloosheid na brand of instortingsgevaar. Maar daarnaast bestaat er in Breda ook de herstarters regeling. Woningzoekenden uit Breda die door een (echt)scheiding, door verkoop van de koopwoning of betalingsproblemen bij een dure huurwoning, met spoed een woning zoeken kunnen een beroep doen op deze regeling. Als ze aan de voorwaarden voldoen (zie bijlage A), dan krijgen ze extra inschrijftijd waarmee het mogelijk moet zijn om binnen een half jaar een huurwoning te vinden. Deze extra inschrijftijd was 15 maanden, maar dit bleek in praktijk vaak niet genoeg om ook binnen een half jaar een woning te vinden. Net na de uitvoering van de enquête voor dit onderzoek is de extra inschrijftijd bij deze regeling verdubbeld tot 30 maanden zodat alle herstarters in principe nu wel binnen een half jaar een woning moeten kunnen vinden. Spoedzoekers Bij de uitkomsten van de enquête valt Breda op door het lage aandeel spoedzoekers. Daarnaast zijn er in Breda, in vergelijking met de andere regio s, relatief weinig respondenten die na echtscheiding met spoed een woning zoeken. De hierboven beschreven herstartersregeling zou een mogelijke verklaring voor dit verschil kunnen zijn. Een andere verklaring kan zijn dat de respondenten in Breda vaker een hoger inkomen hebben dan respondenten in andere regio s en daarmee meer alternatieven hebben via de particuliere sector of het kopen van een woning. Kans op een woning Maken de spoedzoekers in Breda een kans via het reguliere systeem een woning te vinden? Het merendeel van de spoedzoekers uit de enquête in Breda komt hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking voor urgentie. Ook via het reguliere systeem zullen de meeste weinig kans maken om snel een woning te vinden omdat ze te kort staan ingeschreven. In Breda geldt dat voor de meeste woningen een optie van meer dan twee jaar nodig is. In een aantal minder populaire complexen kan binnen 1,5 jaar een woning worden gevonden. Dat geldt ook voor studentenwoningen. In Breda heeft 46% van de spoedzoekers een optie van minder dan een jaar en 59% minder dan twee jaar. Deze woningzoekenden hebben dus weinig kans om op korte termijn een woning te vinden. Spoedzoekers die een beroep kunnen doen op de 5 Bij een optiemodel kiest een woningzoekende van te voren in welk (deel)complex men wil gaan wonen. Een deelcomplex is een verzameling min of meer gelijke woningen (bijvoorbeeld allemaal eengezinswoningen in dezelfde straat). De woningzoekende kan op één of meer deelcomplexen een optie nemen. Als er een woning in een deelcomplex vrij komt, dan wordt deze woning aangeboden aan de woningzoekende die de langste inschrijftijd met de optie heeft opgebouwd. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 16/31

17 hierboven beschreven herstartersregeling maken wel meer kans omdat ze 15 maanden extra inschrijftijd konden krijgen. De herstartersregeling is vooral in een echtscheidingssituatie nuttig. In praktijk bleek de extra inschrijftijd bij de herstartersregeling niet altijd voldoende te zijn om ook snel een woning te vinden. Daarom is recent, na de uitvoering van de enquête voor dit onderzoek, de extra inschrijftijd bij deze regeling verdubbeld. Dit zal vooral meer spoedzoekers in een echtscheidingssituatie mogelijkheden geven om snel een woning te vinden. Ook voor de jongeren zijn recent extra kansen gecreëerd. Na signalen dat deze starters het moeilijk hebben bij het vinden van een woning, worden er vanaf september 2007 extra woningen voor jongeren gelabeld en zullen ze naar verwachting meer kans maken. Voor de andere spoedzoekers geldt nog steeds dat ze via het reguliere optiemodel een woning moeten proberen te vinden. Figuur 4.1: onderscheid naar regio wel/niet spoedzoeker en wel/niet zelf urgent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% spoedzoekers en voelt zich urgent spoedzoekers voelt zich niet urgent overige woningzoekenden voorzorginschrijvers 20% 10% 0% woonplaats wooncom breda zuidkennemerland rijnmond 4.2 De Woonplaats en Wooncom Woonruimteverdeling en urgentie Bij Wooncom (Zuidoost-Drente en Oost-Groningen) wordt, net als in Breda, gewerkt met een optiemodel. Inschrijftijd speelt dus een belangrijke rol bij de kans op een woning. Woningcorporatie De Woonplaats verloot de vrijkomende woningen in Enschede en de Achterhoek onder de belangstellende woningzoekenden. Bij elke loting heeft iedereen evenveel kans. In beide regio s is enige tijd terug de urgentieregeling afgeschaft. Spoedzoekers De regio s van De Woonplaats en Wooncom vallen op door het grote aandeel spoedzoekers onder de respondenten. De verklaring daarvoor is niet bekend. Wel valt op, in vergelijking met de andere regio s, dat een relatief groot deel van de spoedzoekers in deze twee regio s een laag inkomen heeft. Hierdoor hebben ze misschien minder alternatieven dan spoedzoekers uit andere regio s en zijn daarmee meer afhankelijk van de sociale huursector en de daarbij horende regelgeving. Ook opvallend is dat het grootste deel van de spoedzoekers nog maar kort actief op zoek is naar een woning. Dit heeft waarschijnlijk met de lage woningmarktdruk in deze twee regio s te maken. Omdat woningzoekenden vrij snel een woning kunnen vinden, is het voor de hand liggend dat onder de ingeschreven woningzoekenden vooral mensen zitten die nog maar kort actief op zoek zijn naar een woning. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 17/31

18 Kans op een woning Omdat er geen urgentieregeling is in beide regio s, kunnen de spoedzoekers uit het onderzoek hier ook geen beroep op doen. Maar de urgentieregeling was juist in beide regio s afgeschaft omdat de woningmarktdruk niet erg hoog is en het in principe mogelijk moet zijn om binnen een half jaar tot een jaar een woning te vinden. Dit betekent wel dat de woningzoekende weinig eisen kan stellen aan woonplaats of woninggrootte. Beide regio s beslaan een groot gebied. Om snel een woning te kunnen vinden zullen spoedzoekers dus mogelijk moeten uitwijken naar een andere gemeente. Figuur 4.2: onderscheid naar regio netto huishoudinkomen per maand, spoedzoekers 100% 80% 60% 40% 1500 en meer 1000 tot 1500 tot % 0% woonplaats wooncom breda zuidkennemerland rijnmond 4.3 Zuid-Kennemerland Woonruimteverdeling en urgentie De woningen worden verhuurd via een aanbodmodel op basis van inschrijftijd. Urgentie kan alleen worden aangevraagd als iemand minimaal twee jaar in de regio Zuid-Kennemerland woont. Urgentie wordt alleen toegekend als kan worden aangetoond dat er sprake is van een direct levensbedreigende situatie. Spoedzoekers Zowel wat betreft het aandeel spoedzoekers als het onderlinge aandeel van de verschillende groepen spoedzoekers geeft de regio Zuid-Kennemerland een aardig gemiddeld beeld. Wel is het opvallend dat in deze regio veel spoedzoekers al lang actief op zoek zijn naar een woning. Bijna de helft is al langer dan twee jaar op zoek naar een woning. Kans op een woning Wat betreft de kans op een woning is Zuid-Kennemerland geen gemiddelde regio. Van alle vijf de regio s is de woningmarktdruk in deze regio het hoogst. Zuid-Kennemerland kent van de vijf regio s ook de strengste urgentieregeling. Urgentie wordt alleen toegekend als kan worden aangetoond dat er sprake is van een direct levensbedreigende situatie. Echtscheiding (met of zonder kinderen), gezinsuitbreiding, problemen met ouders of andere personen waarbij wordt ingewoond, bij iemand inwonen met kind, te kleine of slechte woonruimte, financiële problemen, burenoverlast of het ontbreken van woonruimte zijn nadrukkelijk geen zelfstandige reden voor urgentie. In een enkel geval wordt hier een uitzondering op gemaakt als het gaat om echt schrijnende situaties. De combinatie van strenge urgentieregeling en hoge woningmarktdruk leidt er toe dat de meeste spoedzoekers onder de respondenten alleen een woning kunnen vinden als ze al een paar jaar staan ingeschreven. Dit beeld lijkt te worden bevestigd doordat een groot deel van de spoedzoekers uit de enquête in deze regio al lang actief op zoek is naar een woning. De gemiddelde VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 18/31

19 benodigde inschrijftijd voor een woning in Zuid-Kennemerland bedraagt vier jaar. En er is minimaal een inschrijftijd van 1,5 jaar nodig om een kleine woning te vinden. De kleine woningen worden gelabeld voor 1 of 2 persoonshuishoudens. De gezinnen met kinderen onder de spoedzoekers komen voor deze woningen dus niet in aanmerking. Spoedzoekers die geen inschrijftijd hebben opgebouwd zullen in de meeste gevallen niet snel een sociale huurwoning in deze regio kunnen vinden. Figuur 4.3: groepen spoedzoekers per regio 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Overige problemen Problemen huidige woning of buurt (Binnekort) zonder woonruimte Thuiswonende jongeren (tot 35 jaar) (Echt)scheiding 10% 0% woonplaats wooncom breda zuidkennemerland rijnmond 4.4 Rijnmond Woonruimteverdeling en urgentie In de regio Rijnmond wordt gewerkt met een aanbodmodel. De woningen worden in principe toegewezen op inschrijftijd. Uitzondering vormen de woningen van de corporatie Woonbron. Deze corporatie verloot het grootse deel van hun woningen in de regio Rijnmond. Maar binnen het regionale aanbod is dit een klein deel van de woningen. De urgentieregeling lijkt wat minder streng dan in Zuid-Kennemerland, maar ook in Rijnmond zijn bijvoorbeeld echtscheiding of een te kleine woning in principe geen reden voor urgentie. Spoedzoekers In vergelijking met de andere regio s zijn er in Rijnmond relatief veel spoedzoekers die aangeven dat ze willen verhuizen vanwege de huidige woning of buurt. Verder valt op dat relatief veel spoedzoekers in deze regio aangeven dat ze zichzelf urgent vinden omdat hun huidige woonruimte te klein is. Hierbij wordt een aantal keren als toelichting gegeven dat er afgelopen periode gezinsuitbreiding is geweest of dat men inwoont bij familie of vrienden. Kans op een woning Door de strenge urgentieregeling komen de meeste spoedzoekers in dit onderzoek in Rijnmond niet in aanmerking voor voorrang via urgentie. In Rijnmond is ook sprake van een hoge woningmarktdruk, maar minder hoog dan in Zuid-Kennemerland. Voor de meeste woningen geldt dat een inschrijftijd van meer dan twee jaar nodig is. Voor grotere woningen is die inschrijftijd aanzienlijk langer. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 19/31

20 Figuur 4.4: Hoe lang zijn de spoedzoekers in de verschillende regio s al actief op zoek naar een woning of wanneer hebben ze een optie op een woning genomen (WoonCom en Breda)? 100% 80% 60% 40% langer dan twee jaar 1 tot 2 jaar half jaar tot een jaar korter dan half jaar 20% 0% woonplaats zuidkennemerland rijnmond wooncom breda 4.5 Spoedzoekers en woonwensen De meerderheid (62%) van de spoedzoekers staat minder dan twee jaar ingeschreven als woningzoekend in hun regio en 44% minder dan een jaar. Of dat voldoende is om een woning te kunnen vinden hangt af van ondermeer de woningmarktdruk, gebruikte volgordecriterium (inschrijftijd, loten, e.d.), maar ook van de woonwensen. Als woningzoekenden specifieke woonwensen hebben wat betreft buurt, woninggrootte en woningtype, zal het langer duren voordat ze een woning vinden. Over het algemeen geldt dat voor grote woningen, eengezinswoningen en woningen in populaire buurten een langere inschrijftijd nodig is. Voor al deze regio s geldt dat er grote verschillen kunnen zijn tussen buurten en wooncomplexen in populariteit en daarmee benodigde inschrijftijd. Weinig inschrijfduur maar wel snel een woning kunnen vinden betekent dat je als spoedzoeker niet te veel eisen kan stellen aan de gewenste woning. De meeste spoedzoekers (70%) geven dan ook aan dat ze hun woonwensen hebben aangepast om sneller woonruimte te kunnen vinden. Men zoekt nu ook in andere huurklassen, naar kleinere woningen, flats of in andere buurten en gemeenten. De meerderheid van de spoedzoekers geeft ook aan dat ze bij hun reacties proberen in te schatten op welke woningen ze het meeste kans maken. Een deel van de spoedzoekers blijft wel selectief zoeken. 29% van de spoedzoekers geeft aan dat ze vooral reageren op woningen van hun eerste voorkeur. Het zal dus niet voor alle woningzoekenden mogelijk zijn om snel een woning via een woningcorporatie te vinden. Een deel maakt meer kans via andere kanalen. Van de spoedzoekers in dit onderzoekt zoekt de helft ook op andere manieren naar een woning. De andere kanalen die worden benut om een woning te vinden zijn heel divers: makelaars, particuliere verhuurders, Marktplaats en andere internetsites, reageren op advertenties in de krant en via familie en vrienden. VROM-Inspectie mei 2008 Spoedzoekers: enquête onder woningzoekenden in vijf regio's Pagina 20/31

Als wachten te lang duurt

Als wachten te lang duurt VROM-Inspectie Regio Noord Overheden Als wachten te lang duurt Urgentie in de sociale huursector Hoofdrapport onderzoeksrapportage Cascadeplein 10 Postbus 30020 9700 RM Groningen Telefoon 050-5992700 Fax

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, april 2009. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem. Haarlem, april 2009. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Gemeenteraad van Haarlem Haarlem, april 2009 Geachte voorzitter, Conform artikel 36 van het Reglement van Orde doen wij u hierbij een initiatiefvoorstel toekomen over een woonhotel

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding

Onderzoek woningzoekenden Texel. Samenvatting. Inleiding Onderzoek woningzoekenden Texel Samenvatting Bij Woontij staan circa 1400 huishoudens ingeschreven die op zoek zijn naar een woning op Texel. 503 woningzoekenden hebben in oktober 2016 deelgenomen aan

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 847 Integrale visie op de woningmarkt Nr. 229 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 24 mei 2016 Wachttijden sociale huurwoningen > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DG Bestuur en Wonen Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Algemene Inschrijfvoorwaarden

Algemene Inschrijfvoorwaarden Algemene Inschrijfvoorwaarden A. Algemene bepalingen 1. De algemene inschrijfvoorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen van woningzoekenden in het woningzoekendenregister van Wonenindekrimpenerwaard.

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring. Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? 4 Hoe vraag

Nadere informatie

Woonruimteverdeling in Breda

Woonruimteverdeling in Breda RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Woonruimteverdeling in Breda De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Verhuis- en woonwensen van starters

Verhuis- en woonwensen van starters Verhuis- en woonwensen van starters Gemeente Amersfoort Sector Concernmiddelen Onderzoek en Statistiek Marc van Acht Uitgave en rapportage in opdracht van afdeling Economie en Wonen Onderzoek en Statistiek,

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers

Fact sheet Wonen in Almere. Kerncijfers Fact sheet Wonen in Kerncijfers SRA- Noord SRA-Zuid Amsterdam* huishoudens (abs. bron: CBS/OIS) 8.79 43.2 4.9.8 Woningvoorraad (abs. bron: CBS/OIS) 78.33 42.93 4.347 47.9 Aantal respondenten enquête..73.77

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 1 TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 15.0006686 HOOFDSTUK 1.1 Begripsbepalingen. Artikel 1.1.2 bijzondere maatschappelijke doelgroep, Artikel 1.1.3 directe bemiddeling,

Nadere informatie

Enquêteonderzoek woningzoekenden in s-hertogenbosch

Enquêteonderzoek woningzoekenden in s-hertogenbosch RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Enquêteonderzoek woningzoekenden in s-hertogenbosch De woningzoekenden aan het woord De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst

Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst 27926 Huurbeleid Nr. 216 Herdruk 1 Brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 21 maart 2014 Hierbij doe ik u het volgende toekomen:

Nadere informatie

WONINGAANVRAAGFORMULIER

WONINGAANVRAAGFORMULIER christelijke woningstichting PATRIMONIUM WONINGAANVRAAGFORMULIER Ontvangen: Registratienummer: ( Ontvangen, Registratienummer en Persoonsnummer niet invullen) Persoonsnummer: 1. Gegevens aanvrager Voorletters

Nadere informatie

Huren bij Viverion. ruimte voor leven

Huren bij Viverion. ruimte voor leven Huren bij Viverion ruimte voor leven De vervolgstap hangt af van uw persoonlijke situatie: 1. U huurt al bij Viverion? Dan gebruikt u de optiestap. 2. U huurt nog niet bij Viverion? Dan gebruikt u de aanbod/lotingstap

Nadere informatie

HUREN IN HEERHUGOWAARD

HUREN IN HEERHUGOWAARD HUREN IN HEERHUGOWAARD Cijfers over woningzoekenden, weigeringen, verhuringen en de slaagkansen van jongeren De positie van jongeren op de lokale woningmarkt van Heerhugowaard in regionaal perspectief

Nadere informatie

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur

Bemiddelingsysteem. Woningen te huur Bemiddelingsysteem Woningen te huur Verantwoording Service- en dienstverlening Huidige situatie Optiemodel: woningzoekenden nemen opties en op basis van inschrijfduur komt men in de optierij. Toewijzing

Nadere informatie

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis?

Wonen in Gouda. Hoe vind je in Gouda een huis? Hoe vind je in Gouda een huis? In deze brochure beantwoorden we de meest gestelde vragen over het kopen of huren van een huis in Gouda. Staat uw vraag er niet bij? Neem voor een sociale huurwoning contact

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Welkom bij WoonService!

Welkom bij WoonService! wegwijzer Welkom bij WoonService! 3 Bent u op zoek naar een huurwoning in s-hertogenbosch, Berlicum, Den Dungen, Middelrode (gemeente Sint-Michielsgestel) of Heeswijk-Dinther (gemeente Bernheze)? Dan is

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wswittem.nl Internetadres www.wswittem.nl 2011 Woningstichting Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren.

U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. U zoekt een woning? In deze brochure leest u wat u moet doen om een woning van ons te kunnen huren. Inhoud Veel woningen, veel woningzoekenden pagina 3 Eerst inschrijven... pagina 4...dan reageren op een

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015.

In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller is de termijn van beantwoording verlengt tot 31 augustus 2015. SCHRIFTELIJKE VRAAG Indiener: Gerwin ter Maat / VVD Berkelland Datum indiening vraag: 06-07-2015 Datum verzending antwoord: 01-09-2015 In verband met de vakantieperiode en in overleg met de vragensteller

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Urgentieregeling WERV Gemeenten 2013 Urgentieregeling Gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal Hoofdstuk 1 Algemeen Urgentie is een vangnet op

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 926 Huurbeleid Nr. 216 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Velsen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Velsen 2015 Citeertitel Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar)

Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) urgentie huurwoning Wat zijn de regels voor urgentie? Sofie (25 jaar) Mijn vriend heeft me op straat gezet, ik kan nergens heen! Heb ik nu wel of geen recht op urgentie? 3 Wie zich inschrijft voor een

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen

Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Onderzoek Houten Jongeren en Wonen Juni 2007 www.adv-mr.com Utrechtseweg 101, 3702 AB Zeist Inhoud Inleiding Vanuit woonstichting Viveste en de gemeente Houten is een behoefte aan onderzoek naar de woonwensen

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat.

Woonwensen enquête. 5. Bent u tevreden met uw huidige woning? zeer tevreden, omdat.. tevreden, omdat ontevreden, omdat.. zeer ontevreden, omdat. Woonwensen enquête Huidige woonsituatie 1. Wat zijn uw persoonsgegevens? Naam. Straat en huisnummer. Postcode en Plaats. 2. In wat voor type woning woont u? eengezinswoning appartement/flat met/zonder

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: co-ouderschap:

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Dit is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, juli 2015 Indien u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer er bij u een noodsituatie

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden

Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Een woning huren in Zwolle, Kampen of IJsselmuiden Informatie over het systeem voor de verdeling van huurwoningen in Zwolle, Kampen en IJsselmuiden e.o. Bent u op zoek naar een huurwoning in Zwolle, Kampen

Nadere informatie

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentie: met voorrang een woning Indien u plotseling geconfronteerd wordt met een ernstig probleem dat alleen kan worden opgelost met een andere woning, dan kunt

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wonenwittem.nl Internetadres www.wonenwittem.nl 2011 Wonen Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015'

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015' HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer De raad van de gemeente Opmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouder van 12 mei 2015; gelet

Nadere informatie

Op zoek naar een huurwoning

Op zoek naar een huurwoning Op zoek naar een huurwoning Informatiebrochure over woningtoewijzing bij Oosterpoort Op zoek naar een huurwoning Woningaanbod via Entree 4 Meettijd: voor doorstromers, starters én herstarters 5 Woningaanbieding

Nadere informatie

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING

INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING INSCHRIJFFORMULIER HUURWONING Datum Ontvangst: Ontvangen door: Registratienummer: ( Datum Ontvangst, Ontvangen door en Registratienummer in te vullen door medewerker Langewold Beheer BV) 1. Gegevens aanvrager

Nadere informatie

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008

Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Verhuisonderzoek Drechtsteden 2007/2008 Tabellenboek Onderzoekcentrum Drechtsteden dr. B.J.M. van der Aa drs. J.M.A. Schalk november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Bureau Drechtsteden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1

Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Aanvraagformulier Urgentiebeschikking 1 Ter voorbereiding op het intakegesprek met de corporatie, kunt u het aanvraagformulier alvast invullen. U kunt dit uiteraard ook samen met de medewerker van de corporatie

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Bijlage 4. Was/Wordt tabel 1e wijziging Toelichting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015

Bijlage 4. Was/Wordt tabel 1e wijziging Toelichting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 Bijlage 4. Was/Wordt tabel 1e wijziging Toelichting Huisvestingsverordening Holland Rijnland 2015 NB. betreft alleen de belangrijke wijzigingen en niet de tekstuele wijzigingen Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld

Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Een huurwoning zoeken doe je zelf Stap voor stap naar een woning van Woningstichting Barneveld Zoekt u een huurwoning van Woningstichting Barneveld? Houd dan onze website in de gaten. Daar bieden wij namelijk

Nadere informatie

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam.

Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Familienaam. 1. Persoonsgegevens Vul uw gegevens in zoals ze op uw paspoort of identiteitskaart vermeld staan en schrijf tussenvoegsels volledig. Gegevens aanvrager Familienaam Voorletters Woonadres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

inschrijven als woningzoekende

inschrijven als woningzoekende inschrijven als woningzoekende Inschrijven als woningzoekende bij Woonbedrijf Op zoek naar een huurwoning? We helpen u graag! Inschrijven als woningzoekende 3 Een gewone eengezinswoning, een luxe appartement,

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert. Bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden,

Nadere informatie

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN AANVRAGEN ALGEMEEN INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen in Woudenberg. Een urgentieverklaring wordt alleen via Vallei Wonen afgegeven.

Nadere informatie

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen. Artikel 1 sub l.

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen. Artikel 1 sub l. TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 sub l. huishoudinkomen Onder inkomen wordt verstaan datgene wat hierover is vermeld in het EC

Nadere informatie

Wonen Wittem. Toewijzingsbeleid. september 2015

Wonen Wittem. Toewijzingsbeleid. september 2015 Wonen Wittem Toewijzingsbeleid september 2015 Versie 5 28-9-2015 TOEWIJZINGSBELEID WONEN WITTEM Inleiding Ook de komende jaren wil Wonen Wittem voor voldoende, betaalbare en kwalitatief goede woningen

Nadere informatie

Doelgroepen TREND A variant

Doelgroepen TREND A variant Doelgroepen TREND A variant Kleidum Socrates 2013 Doelgroepen 3 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Doelgroepen en Socrates... 5 1.2 Werkgebieden... 6 2 Doelgroepen en bereikbare voorraad... 7 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie

MEMO van college aan de algemene raadscommissie MEMO van college aan de algemene raadscommissie datum : 19 februari 2012 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Huisvestingsverordening gemeente Bergen, aanpassen Bijlagen 1 en 2 per 1 maart 2013

Nadere informatie

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen.

Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Urgentie aanvragen In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Versie april 2011 INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen

Nadere informatie

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle

De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren. Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen keren Woonbehoefte van jongeren die terug willen verhuizen naar de gemeente Goirle De woningmarkt in Goirle 2010-2015; jongeren die terug willen

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten

Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid. Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Woonruimteverdeelsysteem Wonen Zuid Presentatie 28 februari 2011 Sprekersplein gemeente Roermond Aschwin Kwak, manager Woondiensten Historie corporaties van bouwen naar leefbaarheid 1901: woningwet (aanleiding

Nadere informatie

URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05

URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 Vooraf In de Regio West Utrecht zijn meer woningzoekenden dan dat er te verdelen woningen beschikbaar komen. Alle woningzoekenden

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: 13.26.01.915 ING: 10.57.954 Postbus 100 IBAN: NL89RABO0132601915 IBAN: NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC:

Nadere informatie