Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2005 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 25 mei 2005 Pagina 1 van 21

2 0 Algemeen 6681 Interview met Hans Dekkers: Visie is zwaanzinnig voor betekenis DIV; Documentaire informatievoorziening André Plat (Interview) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Documentaire informatievoorziening Hans Dekkers is initiator en meer van de HMDI-opleiding, een belangrijke speler binnen SOD Opleidingen en al jaren vooraanstaand lid van de Vereniging SOD. De door Dekkers geschreven Visie van de SOD werd dit jaar tijdens de studiedagen in Lunteren gepresenteerd en verspreid onder alle leden van de vereniging. Alle reden voor een interview met Hans Dekkers in het provinciehuis van Noord-Brabant. Archieffunctie; DIV. Pagina 2 van 21

3 1 Ontstaan 6676 De vastloper van het DSP Ronald Verhaaf (Artikel) Overheidsdocumentatie, jaargang 58 nummer 10 oktober 2004 Documentair structuurplan Binnen de wereld van de documentaire informatievoorziening wordt tegenwoordig veel gesproken over het stroomlijnen van processen en handelingen alsmede de integratie van de archieffunctie in de werkprocessen. Het documentaire structuurp lan (DSP) vormt hiervoor de basis. Op andere vakgebieden worden processen en handelingen ook steeds meer als basis genomen voor het op de juiste wijze inzetten van de instrumenten: kwaliteitssystemen versus administratieve organisatie, ict versus procesarchitectuur, intranet, internet, contentbeheer; communicatie, de één-loketgedachte, etcetera. Overheidsorganisaties halen van alles uit de kast om efficienter te gaan werken en de administratieve lasten voor de burgers, bedrijven en de overheid zelf te verminderen. Dit doen ze onder andere door het in kaart brengen van het proces, het product of de dienst, de procedure en de handelingen. Elk vakgebied heeft inmiddels een geheel eigen methode ontwikkeld om processen en handelingen te beschrijven en vervolgens de daaruit voortvloeiende informatie beschikbaar te stellen. Maar sluiten die methodes ook op elkaar aan? Vindt er wel enige afstemming plaats? Praten we wel over dezelfde processen, procedures, activiteiten en handelingen? Afstemmen; Handeling; Kwaliteitsbeheersing; Proces; Product; Structuurplan informatiebeheer. :-) 6660 What is past is prologue: A History of Archival Ideas Since 1898 and the Future Paradigm Shift Terry Cook (Artikel) Archivaria, the journal of the Association of Canadian Archivists, Number 43, Spring 1997 Archivistiek Abstract This essay analyzes the history of archival thought since the publication of the Dutch Manual a century ago and suggests that from this inspiring past a new conceptual paradigm is emerging for the profession. Ideas of leading or symbolic thinkers within the European, North American, and Australian archival traditions are considered within the context of their times. The focus is on those theorists able to recognize and articulate radical changes in the nature of records, record-creating organizations, record-keeping systems, record uses, and in the wider cultural, legal, technological, social, and philosophical trends in society, as well as the impact of these changes on archival theory and practice. That articulation forms our collective discourse, the metatext or narrative that animates our professional practice, and from it five broad themes are seen to emerge from the evolution of archives over the last one hundred years. For the future, the trends of the century suggest the need to reconceptualize traditional archival principles from a product-focused to a process-oriented activity, to preserve in the best manner the collective memory of nations and peoples. Selectie; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Abstract op internet ~ 1.2 Benoeming informatiesysteem Pagina 3 van 21

4 1.2 Benoeming informatiesysteem 6667 Open source speelt hoofdrol bij vernieuwing GBA (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Open source software De nieuwe gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt zo veel mogelijk open source. Dat uitgangspunt hanteert het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Bevolkingsregister; GBA. 1.3 Benoemen bestanddeel 6692 ISBN raakt uitgeput (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Identificatie Om uitputting van het ISBN nummer te voorkomen wordt deze unieke titelcode per 1 januari 2007 uitgebreid van 10 naar 13 karakters.de conversie confronreert de boekenbranche na de millenniumbug en de invoering van de euro met een nieuw, grootschalig automatiseringsprobleem. Conversie; Migratie. Pagina 4 van 21

5 2 Waarderen :-) 6660 What is past is prologue: A History of Archival Ideas Since 1898 and the Future Paradigm Shift Terry Cook (Artikel) Archivaria, the journal of the Association of Canadian Archivists, Number 43, Spring 1997 Archivistiek Abstract This essay analyzes the history of archival thought since the publication of the Dutch Manual a century ago and suggests that from this inspiring past a new conceptual paradigm is emerging for the profession. Ideas of leading or symbolic thinkers within the European, North American, and Australian archival traditions are considered within the context of their times. The focus is on those theorists able to recognize and articulate radical changes in the nature of records, record-creating organizations, record-keeping systems, record uses, and in the wider cultural, legal, technological, social, and philosophical trends in society, as well as the impact of these changes on archival theory and practice. That articulation forms our collective discourse, the metatext or narrative that animates our professional practice, and from it five broad themes are seen to emerge from the evolution of archives over the last one hundred years. For the future, the trends of the century suggest the need to reconceptualize traditional archival principles from a product-focused to a process-oriented activity, to preserve in the best manner the collective memory of nations and peoples. Selectie; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Abstract op internet ~ 2.1 Bepalen van de waarde 6686 Laat ons vrij bellen, mailen; Bewaarplicht Klaske de Jong en Maurice Wessling (Ingezonden brief) Trouw van 12-apr Verkeersgegevens Minister Donner en zijn Europese collega s willen ons en telefoonverkeer in de gaten gaan houden. Duur en fout. Met de bewaarplicht slaan Nederland en Europa een fundamenteel andere weg in bij de opsporing van de mis daad: van gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers. Bewaarbelang; Bewaarplicht; Grondrechten; Privacy Ophef JMW over bevooroordeeld boek; tegoeden joodse oorlogswezen Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Nog voor publicatie leidt een onderzoek naar het naoorlogse beheer van vermogens van Joodse wezen tot commotie. Het Joods Maatschappelijk Werk pleit voor een nieuwe, wetenschappelijke studie. Groot obstakel bij het onderzoek was dat de financiële dossiers van de Joodse weeskinderen in 1976 zijn Pagina 5 van 21

6 2.1 Bepalen van de waarde vernietigd. Verhey heeft sterke aanwijzingen dat die documenten zijn weggewerkt om het misbruik te verdoezelen. Volgens Verhey blijkt dat in weerwil van wat het toenmalige be stuur wilde, de dossiers persoonlijk vernietigde.,,dat doet vermoeden dat de dossiers niet zonder reden zijn weggegooid" Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde Ruzie over Joodse tegoeden; Voogdij-instellingen beheerden vermogen oorlogswezen verkeerd Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Het vermogen van Joodse wezen is na de oorlog niet goed beheerd; blijkt uit onderzoek. Niet alle kinderen kregen bij meerderjarigheid waar ze recht op hadden. De financiële dossiers van de kinderen zijn in 1976 waarschijnlijk opzettelijk vernietigd om de sporen van misbruik van de vermogens uit te wissen. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 6671 Het continue gevaar van misleiding op internet mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid Klachten op de website MyLastMAN.com gaan te ver, vindt de president van Rotterdamse rechtbank. Het probleem met on line informatievoorziening is echter veel groter. Wie op het web publiceert is vaak verslaggever, hoofd redacteur en uitgever tegelijkertijd. Zorgvuldigheid is geboden en dat kan bij klachtensites, zo laat untied.com zien. Authenticiteit; Juistheid; Verantwoordelijkheid Elektronische handtekening op SZW (Bericht) Informatie professional, oktober 2004 Elektronische handtekening Als eerste overheidsorgaan in Nederland gaar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen heid (SZW) gebruikmaken van een door de wet erkende elektronische handtekening. Het gaat om de zogeheten gekwalificeerde elektro nische handtekening. Gekwalificeerde handtekening; PKI; Waarmerk. Pagina 6 van 21

7 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 6682 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI. Pagina 7 van 21

8 3.1 Bewaken kosten 6669 Computer verenigt gemeenten (Bericht) Binnenlands Bestuur van 17-mrt Automatisering Meer dan honderd samenwerkingsverbanden op ict-gebied zorgen ervoor dat gemeenten geld besparen op hun begroting, blijkt uit een inventarisatie door programmabureau Egem. Gemeenschappelijke regeling. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 6671 Het continue gevaar van misleiding op internet mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid Klachten op de website MyLastMAN.com gaan te ver, vindt de president van Rotterdamse rechtbank. Het probleem met on line informatievoorziening is echter veel groter. Wie op het web publiceert is vaak verslaggever, hoofd redacteur en uitgever tegelijkertijd. Zorgvuldigheid is geboden en dat kan bij klachtensites, zo laat untied.com zien. Authenticiteit; Juistheid; Verantwoordelijkheid Documentaire informatie op de leest van het DSP dr. Jodi. D. Krol MSc KT (Artikel) Overheidsdocumentatie, jaargang 58 nummer 10 oktober 2004 Documentair structuurplan Het is sinds 1 januari 2004 verplicht om een documentair structuurplan (DSP) te hebben. Maar waarom zou een organisatie in het DSP willen investeren, hoe komt het DSP op de agenda van het management, en hoe wordt voorkomen dat het DSP ongebruikt in het ronde archief belandt? Dit artikel beschrijft drie antwoorden van Defensie. [de verplichting is sinds de invoering van de regeling (RSJ) in Structuurplan informatiebeheer Geef 'Big Brother' geen toegang tot de bibliotheek (Bericht) 26-apr-2005 / Informatie professional. Privacy Het wetsvoorstel Bevoegdheden Vorderen Gegevens maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger die gebruik maakt van een openbare bibliotheek of een bibliotheek van een instelling voor (hoger) onderwijs. De Vereniging van Openbare Bibliotheken, Stichting SURF, HBO-Raad en VSNU steunen de bibliotheekkoepelorganisatie FOBID bij hun verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel niet te aanvaarden. Het doel van de wetgeving is terrorismebestrijding, maar de grens met moreel politietoezicht is vaag Pagina 8 van 21

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Grondrechten; Inlichtingendiensten; Vrijheid van meningsuiting. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Mijn website ~ Site FOBID ~ Site FOBID: Wetsvoorstel Bevoegdheden Vorderen Gegevens ~ Tekst op intennet ~ Honderd manieren om te stelen Herbert Blankesteijn (Bericht) NRC van 12-okt Beveiligen De techniek om gegevens van andermans pc te kraken, wordt steeds beter. Maar de mens zelf blijft de zwakste schakel in de beveiliging van computers. ; Hacker; Verstoring Laat ons vrij bellen, mailen; Bewaarplicht Klaske de Jong en Maurice Wessling (Ingezonden brief) Trouw van 12-apr Verkeersgegevens Minister Donner en zijn Europese collega s willen ons en telefoonverkeer in de gaten gaan houden. Duur en fout. Met de bewaarplicht slaan Nederland en Europa een fundamenteel andere weg in bij de opsporing van de mis daad: van gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers. Bewaarbelang; Bewaarplicht; Grondrechten; Privacy Nieuwe tapwet zet netbeheerder buiten spel (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Aftappen De wet Computercriminaliteit II die deze week naar de Tweede Kamer ging, geeft opsporingsdiensten ruim baan. Netwerkbeheer raakt bijvoorbeeld deels de zeggenschap over de eigen infrastructuur kwijt. Beschikbaarheid; Common carrier regel; Computercriminaliteit; Inlichtingendiensten; Opsporing. Pagina 9 van 21

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 6687 Ophef JMW over bevooroordeeld boek; tegoeden joodse oorlogswezen Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Nog voor publicatie leidt een onderzoek naar het naoorlogse beheer van vermogens van Joodse wezen tot commotie. Het Joods Maatschappelijk Werk pleit voor een nieuwe, wetenschappelijke studie. Groot obstakel bij het onderzoek was dat de financiële dossiers van de Joodse weeskinderen in 1976 zijn vernietigd. Verhey heeft sterke aanwijzingen dat die documenten zijn weggewerkt om het misbruik te verdoezelen. Volgens Verhey blijkt dat in weerwil van wat het toenmalige be stuur wilde, de dossiers persoonlijk vernietigde.,,dat doet vermoeden dat de dossiers niet zonder reden zijn weggegooid" Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde Ruzie over Joodse tegoeden; Voogdij-instellingen beheerden vermogen oorlogswezen verkeerd Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Het vermogen van Joodse wezen is na de oorlog niet goed beheerd; blijkt uit onderzoek. Niet alle kinderen kregen bij meerderjarigheid waar ze recht op hadden. De financiële dossiers van de kinderen zijn in 1976 waarschijnlijk opzettelijk vernietigd om de sporen van misbruik van de vermogens uit te wissen. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde ' Scanverbod ook ten goede aan het vak (Bericht) Informatie professional, Jaargang 9, april 2005 Reproduceren De overheid mag geen krantenberichten scannen en digitaal verspreiden onder ambtenaren, zolang daarvoor geen toestemming van de uitgevers is verkregen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Haagse rechtbank op 2 maart. De Nederlandse Dag blad Pers had namens de aangesloten uitgevers een bodemprocedure tegen de ministeries aangespannen. Op dit moment onderzoekt de Staat der Nederlanden of ze tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep zal gaan. De redactie van Informatie Professional peilde de eerste meningen naar aanleiding van het vonnis. Auteursrecht; Beschikbaarheid; Knipselkrant Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen Pagina 10 van 21

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI. 3.4 Integratie 6691 ' Nederland pakt XBRL te vrijblijvend aan Rolf Zaal (Interview) Automatisering Gids van 1-apr XBRL XBRL, financiële rapportage op basis van gestandaardiseerde elektronische berichten, kan de financiële wereld flinke kostenbesparingen, tijdwinst en vergroting van de transparantie opleveren. Maar dan volstaat het niet om standaarden te definiëren en af te wachten. Er zullen stimulansen nodig zijn om bedrijven er toe te bewegen XBRL daadwerkelijk te implementeren. Dat zegt Dick Raman, directeur van Tie Holding NV. Financiële administratie; Uitwisselbaarheid XBRL? Nooit van gehoord! (Bericht) Automatisering Gids van 29-okt XBRL De uitwisselingsseandaard XBRL is nauwelijks bekend bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De helft van de ondernemingen heeft zelfs nog nooit gehoord van deze nieuwe standaard voor digitale verslaglegging Interoperatibiliteit; Uitwisselingsformaat; XML Schema You Can Lead a Government to XML... David Braue (Artikel) CIO Australia's Magazine for Information Executives van 17-jan XML Extensible Markup Language was once heralded as the lingua franca of e-government. More than six years down the road, however, it is still more of a regional dialect It was with some pride that in 2002 the Australian Prudential Regulatory Authority (APRA) announced that it would be among the first such bodies in the world to support extensible Business Reporting Language (XBRL). Metataal; Standaard; Uitwisselbaarheid; XML Schema. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet Pagina 11 van 21

12 3.4 Integratie ~ Het zesde zintuig; Alomtegenwoordige informatieverwerking rukt op (Bericht) Computable van 29-okt Alomtegenwoordige verwerking 'Pervasive computing' ofwel 'alomtegenwoordige verwerking' gaat de wereld ingrijpend veranderen. De technische ontwikkeling is in gang gezet. Nu gaat het erom de samenleving duidelijk te maken wat dit 'zesde zintuig' te bieden heeft. Leveranciers tasten de behoefte eraan af. Op bescheiden schaal ontwikkelen en testen ze de eerste diensten. Pervasive computing; Semantisch web; Uitwisselbaarheid. 3.5 Documentatie 6659 Toepassingsmogelijkheden van negentiende-eeuwse archieven van het provinciaal bestuur L.M. Koenraad (Artikel) De Negatieve Eeuw, documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, nr 3, september 1991 Beschikbaarstellen Een bescheiden hulp bij de raadpleging van negentiende eeuwse archieven van provinciale besturen ten behoeve van onderzoek. Archiefsysteem; Archiefvorming; Archiveringssysteem; Ordeningsstelsel; Provincie; Serie; Verbaalstelsel. 3.6 Beschikbaarstellen 6690 Burger niet tevreden over e-overheid; Nederlandse overheid scoort slecht bij aanbieden van diensten via meerdere kanalen (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr E-overheid Vijf jaar e-government heeft nauwelijks geleid tot een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening. De burger is dan ook niet tevreden over de online-mogelijkheden, blijkt uit onderzoek van Accenture. Dienstverlening; E-governance Politie spoort fraudeurs op via unieke printercode (Bericht) Trouw van 26-okt Opsporing Veel kleuren- printers die bij consumenten thuis staan, zetten op elk kleurenplaatje een bijna onzichtbare code Pagina 12 van 21

13 3.6 Beschikbaarstellen waarmee de politie de printer kan traceren. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft al met succes van die code gebruik gemaakt. Privacy; Waarmerk. 3.7 Beveiliging 6684 Back-up strategie vertoont vaak gaten; Productiviteitsverlies bij gebrekkige herstelprocedure enorm (Bericht) Computable van 1-okt Backup Ondanks verbeteringen die fabrikanten doorvoerden op het gebied van back-up- en opslagsystemen gebeurt het nog te vaak dat storingen in het serverpark leiden tot het verlammen van een onderneming. Of het nu komt door hardware- of software-problemen, door menselijk handelen of door mechanische storingen, de hoeveelheid data die verloren gaat neemt toe, terwijl ondernemingen steeds afhankelijker worden van data opgeslagen op netwerken. Beheer; Beveiligen; Conserveren Bedrijven samen tegen DDos-aanval (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr ddos Zo n tachtig bedrijven hebben zich aangesloten bij de Fingerprint Sharing Alliance, om internet- aanvallen sneller te pareren. Beveiligen; Fingerprint Burger overheid laakt lauwe reactie op aanval (Bericht) Automatisering Gids van 29-okt ddos De overheid neemt haar eigen beleid niet serieus als het de daders van een recente aanval op twee overheidssites laat lopen, stelt het Forum Burger overheid in een open brief aan minister Donner van Justitie. Beveiligen; Verstoring Contextinformatie maakt dienstverlening veiliger Bob Hulsebosch (Artikel) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid GPS-, RFID- en GSM gegevens zijn goed te gebruiken ter verbetering van de beveiliging van elektronische dienst Pagina 13 van 21

14 3.7 Beveiliging verlening. Zij zijn een aanvulling op bijvoorbeeld wachtwoorden, gebruikers- namen en vingerafdrukken. GPSinformatie, de plek waar iemand zich bevindt, wordt in verschillende experimenten al gebruikt als toelatingscriterium voor een bepaalde dienst. Maar om contextinformatie slim toe te kunnen passen moeten er nog heel wat componenten worden ontwikkeld. Autorisatie; Biometrie; Context informatie; GSM; RFID; Vingerafdruk Honderd manieren om te stelen Herbert Blankesteijn (Bericht) NRC van 12-okt Beveiligen De techniek om gegevens van andermans pc te kraken, wordt steeds beter. Maar de mens zelf blijft de zwakste schakel in de beveiliging van computers. ; Hacker; Verstoring Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI Woorden met een lading; 'Instant messaging' is potentieel beveiligingslek (Bericht) Computable van 1-okt Instant messaging De afgelopen paar jaar zijn de veiligheidsbedreigingen voor bedrijven enorm toegenomen en een veelheid aan oplossingen is inmiddels geïmplementeerd. Kosten voor firewalls, anti-viruspakketten, spamfilters en andere softdan wel hardwaremaatregelen vormen inmiddels vaste elementen op de it-begroting. Iedere cio en iedere itafdeling is zich ervan bewust dat geen enkel bedrijf kan functioneren zonder een effectieve gelaagde beveiligingsstructuur. Een blinde vlek in de meeste bedrijven is echter het gebruik van 'instant messaging' software. Beveiligen; Taal. Pagina 14 van 21

15 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 15 van 21

16 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 16 van 21

17 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 17 van 21

18 Overzicht termen Aftappen Opsporing. Afluisteren; Telefoontap. Alomtegenwoordige verwerking Synoniem : Semantisch web. Pervasive computing. Archivistiek Actor; Archieffunctie; Beheershandeling; Bestemmingsbeginsel; Functioneel beginsel; Kwaliteit; Moment; Object van zorg; Oorkondenleer; Organisatiebeginsel; Pertinentiebeginsel; Restauratiebeginsel. Archiefwetenschap. Informatiewetenschap. Informatica; Vakwetenschap. Automatisering Synoniem : Automatiseren. Informatisering. Automatisierung. Digitalisering; ICT. Backup Beveiliging. Gegevensherstel. Beschikbaarstellen Publiceren; Systematische verstrekking. Archieffunctie; Gebruik; Proces van het archiefsysteem. Beschikbaarheid; Dienstverlening; Informatie-apartheid; Internet; Raadplegen; Verstrekking; Virtuele studiezaal. Betrouwbaarheid Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Kwaliteit. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiliging; Compliance; Consistentie; Opschonen. Beveiligen Gebruik : Beveiliging. Communicatie Briefwisseling; Chatten; Datacommunicatie; Datatransmission; Dataverkeer; Desinformatie; Gegevensuitwisseling; Informatiestroom; Instant messaging; Propaganda; Reclame; Telecommunicatie; Transmission; Voorlichting; Web Distributed Data Exchange. Pagina 18 van 21

19 Communicatie Blocks Extensible Exchange Protocol; Boodschap; Brief; Client; Common carrier regel; Common Communications Format; Communicatiesysteem; EDI; Electronische Heerendiensten; ; Interactie; Internet; Interoperatibility; Morse; Taal; Telematica; Transport; Uitwisseldienst; Uitwisselingsformaat; Verkeersgegevens; Verzenden. ddos Gebruik : Distributed Denial of Service. Documentair structuurplan Gebruik : Registratuurplan; Structuurplan Documentaire Informatieverzorging. Structuurplan informatiebeheer. DSP. Archiefsysteem. Archiefinventaris; Documentair informatiemodel; Informatiestructuur; Ordeningsplan. Documentaire informatievoorziening Gebruik : DIV. Elektronische handtekening Synoniem : Electronic signature; Geavanceerde handtekening; Gekwalificeerde handtekening; Key; XML Signature. Digitale handtekening; E-handtekening. Handtekening. Digital signature. Digitale identificatie; Electronic seal; NAV; Public Key Infrastructure; RSA; Signature. E-overheid E-gemeente; E-provincie. E-government. Identificatie Bar code; Burger Service Nummer; Digitale identificatie; E-identificatie; File Code; Key ID; Persoonsidentificatie; RFID; Sofi nummer; User ID; Wachtwoord. Identificeren. Ontstaan. Archival bond; Archivalisering; Fingerprint; Handelingenbanknummer; Identiteit; Recordness; Registreren; URI; URL. Instant messaging IM. Communicatie. Chatten; . Open source software OSS. Software. CPL; GPL; Licentie. Pagina 19 van 21

20 Opsporing Afluisteren; Aftappen; Rasterfahndung; Slepnetzfahndung; Tapbevel. Telefoontap. Privacy P3P. Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; Privacybescherming. Grondrechten. Reproduceren Gebruik : Reproductie. Preserveren. Vervangen. Verkeersgegevens Telecommunicatiegegevens. Gegeven. Audit trail; Communicatie; Telecommunicatie; Track. Vernietiging Synoniem : Destroy inactive records; Feitelijke vernietiging; Illegale vernietiging; Schoning; Voorselectie. Vernietigen. Afstoten; Beheershandeling. Delete. Afstemmen; Muteren; Wissen. XBRL Extensible Business Reporting Language. Standaard; XML. EDI; Internationale Financiële Rapportage Standaarden; Open standaard. XML Chess ML; DTD; ebxml; Geography Markup Language; ISO/IEC 13250:2000; Math ML; RDF/XML; SALT; Scalable Vector Graphics; SOAP; Topic maps; Voice XML; XBRL; XDR; Xforms; Xhtml; XML MI; XML Schema; XML Schema Definition; XML-container; XML-wrapper; XSL; XTM. Extensible Markup Language. Markup language; Metataal; SGML. CPXe; EAD; EDI; Semantic web; UML; WAP. Pagina 20 van 21

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Sr. Security Specialist bij SecureLabs

Sr. Security Specialist bij SecureLabs Wie ben ik? Ronald Kingma, CISSP ronald@securelabs.nl Sr. Security Specialist bij SecureLabs Introductie SecureLabs Voorheen ISSX Code of Conduct Real Penetration Testing Vulnerability Management Veiligheidsincidenten

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening

Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening Wat zijn archiefstukken? Wat is een archief? Beginselen Ordening 2010 Document (3), ongeacht zijn vorm, naar zijn aard bestemd om te berusten onder de persoon, groep personen of organisatie die het heeft

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 13 augustus 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juli 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Archiefreglement provincie Fryslân 2005

Archiefreglement provincie Fryslân 2005 Provinciaal Blad no. 30 Uitgegeven: 27 maart 2009 Archiefreglement provincie Fryslân 2005 De commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân, provinciale staten van Fryslân en gelet op artikel 7 van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker

Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Structuurplannen indeling en op te nemen elementen R.S. Jonker Inleiding 3 Een indeling 4 Op te nemen elementen 6 Entiteiten 6 Proces 6 Product 7 Informatie-object 8 Beheershandeling 9 Taak 10 Grondslag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012

Elektronische Handtekeningen. BHIC 13 juni 2012 Elektronische Handtekeningen BHIC 13 juni 2012 mr. ir. Frans Dondorp, Decos Information Solutions 13 juni 2012 Frans Dondorp Openingsvraag: Waarom is de elektronische handtekening relevant? Welke bescheiden

Nadere informatie

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips

Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips www.zorgvoorprivacy.nl info@zorgvoorprivacy.nl Privacy in de eerstelijnspraktijk Checklist & tips Zorg om privacy Het werk als zorgaanbieder verandert snel. Door automatisering en digitalisering kunnen

Nadere informatie

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening

Tilburg University. De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap. Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Tilburg University De Wet Gelijke Behandeling E-handtekeningen Koops, Bert Jaap Published in: Informatie : Maandblad voor de Informatievoorziening Publication date: 2000 Link to publication Citation for

Nadere informatie

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet

Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Toezichtinformatie Toezichtindicatoren Archiefwet Versie april 2013 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Leeswijzer... 4 3. Matrix Archiefwet... 5 Auteur: Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING)

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Melius Zorg Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Reikwijdte... 3 Artikel 3 Doel van de verwerking van persoonsgegevens... 4 Artikel 4 Verwerken van persoonsgegevens...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET NETWERK KSZ VIA INTERNET...

INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 TOEGANG TOT HET NETWERK KSZ VIA INTERNET... Minimale normen informatieveiligheid & privacy : Minimale normen informatieveiligheid en privacy Gebruik van internet om toegang te krijgen tot het netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Nadere informatie

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015

Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F. Verslag archief 2015 Opgesteld door: A. van der Meulen Kwaliteitsmedewerker DIV Afdeling GSD&F Verslag archief 2015 2 Inhoudsopgave MANAGEMENTSAMENVATTING 3 DIV 2015 3 POSTBEHANDELING EN DIGITALISERING POSTSTROMEN 3 INTERBESTUURLIJK

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016

Zeeuws e-depot presentatie e-depot Monitor 10 februari 2016 Het Zeeuws Archief is beheerder van de archieven van het Rijk, het Waterschap, de Provincie en drie gemeenten. Sinds 2008 staat digitale duurzaamheid hoog op de agenda. In dat jaar sloten we ons aan bij

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie bij de provincie Noord-Brabant Startnotitie informatie bij de provincie Noord-Brabant 1. Inleiding Duurzame toegankelijkheid van informatie hangt af van de manier waarop informatiedragers, zoals nota s, brieven en emailberichten worden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbescheiden van de gemeentelijke organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats Wetstechnische informatie

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid

Open Data. Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Themamiddag Actieve Openbaarheid Open Data Middag Actieve Openbaarheid 11 februari 2016 Agenda Wat is open data + wet- en regelgeving Beleid Open Data Nationaal Archief Hoe is het Nationaal Archief

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport

Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Office managers, secretariaatsmedewerkers en medewerkers office- en managementsupport Inhoudsopgave GOopleidingen.nl/doelgroep-OF Office managers,secretariaatsmedewerkersen medewerkers office- enmanagementsupport

Nadere informatie

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker

Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Standaarden in het (digitaal) beschrijven van vormgevingsarchieven Bernadine Ypma, zelfstandig onderzoeker Deze samenvatting geeft de resultaten van een onderzoek naar ontsluitingsmethoden van vormgevingsarchieven

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren.

Protocol: Bij het tabblad Protocol kunt u bepaalde protocollen blokkeren. Firewall CSM CSM Profile Met de functie CSM Profile kunt u bepaalde soorten verkeer standaard blokkeren, bijvoorbeeld IM-programma's, P2P-programma's, Skype. Desgewenst kunt u hier een bepaald tijdschema

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

The OSI Reference Model

The OSI Reference Model Telematica Applicatielaag Hoofdstuk 16, 17 Applicatielaag 4Bevat alle toepassingen die van het netwerk gebruik maken n E-mail n Elektronisch nieuws n WWW n EDI (Electronic Data Interchange) n Napster,

Nadere informatie

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen

Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen Open Access voor wetenschappelijke data in VLIZ Archiveren, documenteren, publiceren en herverdelen EWI-focus Van Open Access naar Open Data uitdagingen voor het beleid 17-09-2014 Inleiding Het proces

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Archiefzorg en beheer 2013/2014

Archiefzorg en beheer 2013/2014 T Archiefzorg en beheer 2013/2014 Verslag aan de raad ten behoeve van de horizontale verantwoording van de zorg over en het beheer van (analoge en digitale) archieven conform de Archiefwet 1995 Inhoudsopgave

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

De Open Datasamenleving

De Open Datasamenleving Gevolgen voor standaarden en interoperabiliteit Interoperabiliteit = Het vermogen tot samenwerken Afspraken zijn nodig voor interoperabiliteit tussen organisaties Rol van TNO TNO werkt aan het mogelijk

Nadere informatie

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet.

2. Deze voorziening wordt getroffen zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen van deze wet. Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij samenwerkingsverbanden, ofwel Verbonden Partijen Welke afspraken te maken tussen de Verbonden Partij en de deelnemers? Werkgroep LOPAI / sectie

Nadere informatie

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing

Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Bestuurlijke Netwerkkaarten Crisisbeheersing Kaart 21 - Telecommunicatie 21 Telecommunicatie Voor media/omroepen, zie bestuurlijke netwerkkaart media Versie april 2012 crisistypen (dreigende) uitval van

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014

Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Handleiding Back-up Online Windows Versie april 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Installatie procedure vanuit de installatie-email 4 2.2 Installatie procedure

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015

Archiefinspectie RHC Alkmaar. Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Archiefinspectie RHC Alkmaar Verslag archief-kpi s Heerhugowaard 2015 Bijlage bij de brief van de gemeentelijke archiefinspectie aan het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard,

Nadere informatie

Business-to-Business

Business-to-Business Business-to-Business 1 WAT IS BUSINESS-TO-BUSINESS? 1.1 Inleiding Bedrijven communiceren veelvuldig met elkaar. Orders worden geplaatst, facturen worden verzonden, informatie wordt uitgewisseld. Zo n dertig

Nadere informatie

openelectronic Health Record

openelectronic Health Record openehr openelectronic Health Record Kwaliteitsverbetering door standaardisatie Martin van der Meer woensdag 17 november 2010 1 Agenda Huidige stand van zaken? Wat moet er gebeuren? openehr architectuur

Nadere informatie

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1

Inleiding. Record. Specificatie ToPX 2.1 Prins Willem-Alexanderhof 20 2595 BE Den Haag T +31-70-331 5400 www.nationaalarchief.nl Contact W. van der Reijden Recordkeeping adviseur T +31 6 55 26 79 52 wout.van.der.reijden@nationaal archief.nl Specificatie

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011

De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 De (on)mogelijkheden van SharePoint DMS/RMA Kennisdeling Sharepoint 9 december 2011 1 Even voorstellen Remi Scholten Manager KennisCentrum Onderwijs Manager SharePoint & Collaboration Circle Software Specialist

Nadere informatie

Standaarden voor gegevensuitwisseling

Standaarden voor gegevensuitwisseling Standaarden voor gegevensuitwisseling Afspraken over informatie-uitwisseling Wereldwijde afspraken binnen de ict om hard- en software met elkaar te kunnen laten communiceren noemen we standaarden voor

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV.

I. Achtergrond. Overzicht. Identity Management bij de Overheid. Eigen betrokkenheid. I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. FACULTY OF SCIENCE Bart Jacobs Identity Management bij de Overheid Overzicht I. Achtergrond II. Overheid III. Burger IV. Nabeschouwing Niet: ambtelijke nota s of technische details Wel: grote lijnen &

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;

BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014. De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE FRYSLAN 2014 De commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening Provincie

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000

De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten. DAVID studiedag 30 nov 2000 De mogelijkheden van XML voor de langdurige bewaring van digitale documenten DAVID studiedag 30 nov 2000 Prof. Jan Engelen, Steven Depuydt K.U.Leuven - ESAT Onderzoeksgroep Document Architecturen Waarom

Nadere informatie

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool

Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Regeling ICT-gebruik Zuyd Hogeschool Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: - Gebruiker: de werknemer, student of bezoeker die rechtmatig toegang heeft verkregen tot de ict-faciliteiten

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting &

en alle aan haar gelieerde entiteiten, waaronder maar niet uitsluitend ESJ Accounting & 1. Algemeen In deze privacy voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Dienstenvoorwaarden: de Dienstenvoorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk

Verslag van de bijeenkomst. Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst Informatie duurzaam digitaal toegankelijk 10 oktober 2011 Informatie duurzaam digitaal toegankelijk Verslag van de bijeenkomst voor de verantwoordelijken voor de informatievoorziening

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

Van Gent naar OSLO en

Van Gent naar OSLO en Van Gent naar OSLO en terug @bartrosseau Apps For Ghent 2011, 2012, 2013 Toenemende complexiteit van data, metadata, standaarden, -> ifv herbruikbaarheid Open Data en Standaarden Open data: Vragen standaarden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010;

b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is getreden per 01-04-2010; BESLUIT INFORMATIEBEHEER GEMEENTE WAALWIJK 2014 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1. 1. Dit besluit bedoelt met: a. wet de Archiefwet 1995; b. archiefregeling de Archiefregeling die in werking is

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( )

Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel ( ) Nummer Toegang: 2.25.75.54 Inventaris van het archief van De Nederlandsche Bank N.V., Commissie van Advies inzake Zuivering Personeel (1945-1946) De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Joke

Nadere informatie

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking

Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking Hoe stuur ik de Cloud?! Wat moeten we regelen voor een goede samenwerking SaMBO-ICT september 2012 Agenda Wat verstaan we onder het begrip cloud? Welke vormen van cloud zijn er ook alweer? Wat zijn de

Nadere informatie