Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2005 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. woensdag 25 mei 2005 Pagina 1 van 21

2 0 Algemeen 6681 Interview met Hans Dekkers: Visie is zwaanzinnig voor betekenis DIV; Documentaire informatievoorziening André Plat (Interview) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Documentaire informatievoorziening Hans Dekkers is initiator en meer van de HMDI-opleiding, een belangrijke speler binnen SOD Opleidingen en al jaren vooraanstaand lid van de Vereniging SOD. De door Dekkers geschreven Visie van de SOD werd dit jaar tijdens de studiedagen in Lunteren gepresenteerd en verspreid onder alle leden van de vereniging. Alle reden voor een interview met Hans Dekkers in het provinciehuis van Noord-Brabant. Archieffunctie; DIV. Pagina 2 van 21

3 1 Ontstaan 6676 De vastloper van het DSP Ronald Verhaaf (Artikel) Overheidsdocumentatie, jaargang 58 nummer 10 oktober 2004 Documentair structuurplan Binnen de wereld van de documentaire informatievoorziening wordt tegenwoordig veel gesproken over het stroomlijnen van processen en handelingen alsmede de integratie van de archieffunctie in de werkprocessen. Het documentaire structuurp lan (DSP) vormt hiervoor de basis. Op andere vakgebieden worden processen en handelingen ook steeds meer als basis genomen voor het op de juiste wijze inzetten van de instrumenten: kwaliteitssystemen versus administratieve organisatie, ict versus procesarchitectuur, intranet, internet, contentbeheer; communicatie, de één-loketgedachte, etcetera. Overheidsorganisaties halen van alles uit de kast om efficienter te gaan werken en de administratieve lasten voor de burgers, bedrijven en de overheid zelf te verminderen. Dit doen ze onder andere door het in kaart brengen van het proces, het product of de dienst, de procedure en de handelingen. Elk vakgebied heeft inmiddels een geheel eigen methode ontwikkeld om processen en handelingen te beschrijven en vervolgens de daaruit voortvloeiende informatie beschikbaar te stellen. Maar sluiten die methodes ook op elkaar aan? Vindt er wel enige afstemming plaats? Praten we wel over dezelfde processen, procedures, activiteiten en handelingen? Afstemmen; Handeling; Kwaliteitsbeheersing; Proces; Product; Structuurplan informatiebeheer. :-) 6660 What is past is prologue: A History of Archival Ideas Since 1898 and the Future Paradigm Shift Terry Cook (Artikel) Archivaria, the journal of the Association of Canadian Archivists, Number 43, Spring 1997 Archivistiek Abstract This essay analyzes the history of archival thought since the publication of the Dutch Manual a century ago and suggests that from this inspiring past a new conceptual paradigm is emerging for the profession. Ideas of leading or symbolic thinkers within the European, North American, and Australian archival traditions are considered within the context of their times. The focus is on those theorists able to recognize and articulate radical changes in the nature of records, record-creating organizations, record-keeping systems, record uses, and in the wider cultural, legal, technological, social, and philosophical trends in society, as well as the impact of these changes on archival theory and practice. That articulation forms our collective discourse, the metatext or narrative that animates our professional practice, and from it five broad themes are seen to emerge from the evolution of archives over the last one hundred years. For the future, the trends of the century suggest the need to reconceptualize traditional archival principles from a product-focused to a process-oriented activity, to preserve in the best manner the collective memory of nations and peoples. Selectie; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Abstract op internet ~ 1.2 Benoeming informatiesysteem Pagina 3 van 21

4 1.2 Benoeming informatiesysteem 6667 Open source speelt hoofdrol bij vernieuwing GBA (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Open source software De nieuwe gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) wordt zo veel mogelijk open source. Dat uitgangspunt hanteert het agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR). Bevolkingsregister; GBA. 1.3 Benoemen bestanddeel 6692 ISBN raakt uitgeput (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Identificatie Om uitputting van het ISBN nummer te voorkomen wordt deze unieke titelcode per 1 januari 2007 uitgebreid van 10 naar 13 karakters.de conversie confronreert de boekenbranche na de millenniumbug en de invoering van de euro met een nieuw, grootschalig automatiseringsprobleem. Conversie; Migratie. Pagina 4 van 21

5 2 Waarderen :-) 6660 What is past is prologue: A History of Archival Ideas Since 1898 and the Future Paradigm Shift Terry Cook (Artikel) Archivaria, the journal of the Association of Canadian Archivists, Number 43, Spring 1997 Archivistiek Abstract This essay analyzes the history of archival thought since the publication of the Dutch Manual a century ago and suggests that from this inspiring past a new conceptual paradigm is emerging for the profession. Ideas of leading or symbolic thinkers within the European, North American, and Australian archival traditions are considered within the context of their times. The focus is on those theorists able to recognize and articulate radical changes in the nature of records, record-creating organizations, record-keeping systems, record uses, and in the wider cultural, legal, technological, social, and philosophical trends in society, as well as the impact of these changes on archival theory and practice. That articulation forms our collective discourse, the metatext or narrative that animates our professional practice, and from it five broad themes are seen to emerge from the evolution of archives over the last one hundred years. For the future, the trends of the century suggest the need to reconceptualize traditional archival principles from a product-focused to a process-oriented activity, to preserve in the best manner the collective memory of nations and peoples. Selectie; Waarderen. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Abstract op internet ~ 2.1 Bepalen van de waarde 6686 Laat ons vrij bellen, mailen; Bewaarplicht Klaske de Jong en Maurice Wessling (Ingezonden brief) Trouw van 12-apr Verkeersgegevens Minister Donner en zijn Europese collega s willen ons en telefoonverkeer in de gaten gaan houden. Duur en fout. Met de bewaarplicht slaan Nederland en Europa een fundamenteel andere weg in bij de opsporing van de mis daad: van gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers. Bewaarbelang; Bewaarplicht; Grondrechten; Privacy Ophef JMW over bevooroordeeld boek; tegoeden joodse oorlogswezen Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Nog voor publicatie leidt een onderzoek naar het naoorlogse beheer van vermogens van Joodse wezen tot commotie. Het Joods Maatschappelijk Werk pleit voor een nieuwe, wetenschappelijke studie. Groot obstakel bij het onderzoek was dat de financiële dossiers van de Joodse weeskinderen in 1976 zijn Pagina 5 van 21

6 2.1 Bepalen van de waarde vernietigd. Verhey heeft sterke aanwijzingen dat die documenten zijn weggewerkt om het misbruik te verdoezelen. Volgens Verhey blijkt dat in weerwil van wat het toenmalige be stuur wilde, de dossiers persoonlijk vernietigde.,,dat doet vermoeden dat de dossiers niet zonder reden zijn weggegooid" Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde Ruzie over Joodse tegoeden; Voogdij-instellingen beheerden vermogen oorlogswezen verkeerd Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Het vermogen van Joodse wezen is na de oorlog niet goed beheerd; blijkt uit onderzoek. Niet alle kinderen kregen bij meerderjarigheid waar ze recht op hadden. De financiële dossiers van de kinderen zijn in 1976 waarschijnlijk opzettelijk vernietigd om de sporen van misbruik van de vermogens uit te wissen. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde. 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 6671 Het continue gevaar van misleiding op internet mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid Klachten op de website MyLastMAN.com gaan te ver, vindt de president van Rotterdamse rechtbank. Het probleem met on line informatievoorziening is echter veel groter. Wie op het web publiceert is vaak verslaggever, hoofd redacteur en uitgever tegelijkertijd. Zorgvuldigheid is geboden en dat kan bij klachtensites, zo laat untied.com zien. Authenticiteit; Juistheid; Verantwoordelijkheid Elektronische handtekening op SZW (Bericht) Informatie professional, oktober 2004 Elektronische handtekening Als eerste overheidsorgaan in Nederland gaar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen heid (SZW) gebruikmaken van een door de wet erkende elektronische handtekening. Het gaat om de zogeheten gekwalificeerde elektro nische handtekening. Gekwalificeerde handtekening; PKI; Waarmerk. Pagina 6 van 21

7 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 6682 Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI. Pagina 7 van 21

8 3.1 Bewaken kosten 6669 Computer verenigt gemeenten (Bericht) Binnenlands Bestuur van 17-mrt Automatisering Meer dan honderd samenwerkingsverbanden op ict-gebied zorgen ervoor dat gemeenten geld besparen op hun begroting, blijkt uit een inventarisatie door programmabureau Egem. Gemeenschappelijke regeling. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 6671 Het continue gevaar van misleiding op internet mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid Klachten op de website MyLastMAN.com gaan te ver, vindt de president van Rotterdamse rechtbank. Het probleem met on line informatievoorziening is echter veel groter. Wie op het web publiceert is vaak verslaggever, hoofd redacteur en uitgever tegelijkertijd. Zorgvuldigheid is geboden en dat kan bij klachtensites, zo laat untied.com zien. Authenticiteit; Juistheid; Verantwoordelijkheid Documentaire informatie op de leest van het DSP dr. Jodi. D. Krol MSc KT (Artikel) Overheidsdocumentatie, jaargang 58 nummer 10 oktober 2004 Documentair structuurplan Het is sinds 1 januari 2004 verplicht om een documentair structuurplan (DSP) te hebben. Maar waarom zou een organisatie in het DSP willen investeren, hoe komt het DSP op de agenda van het management, en hoe wordt voorkomen dat het DSP ongebruikt in het ronde archief belandt? Dit artikel beschrijft drie antwoorden van Defensie. [de verplichting is sinds de invoering van de regeling (RSJ) in Structuurplan informatiebeheer Geef 'Big Brother' geen toegang tot de bibliotheek (Bericht) 26-apr-2005 / Informatie professional. Privacy Het wetsvoorstel Bevoegdheden Vorderen Gegevens maakt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de burger die gebruik maakt van een openbare bibliotheek of een bibliotheek van een instelling voor (hoger) onderwijs. De Vereniging van Openbare Bibliotheken, Stichting SURF, HBO-Raad en VSNU steunen de bibliotheekkoepelorganisatie FOBID bij hun verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel niet te aanvaarden. Het doel van de wetgeving is terrorismebestrijding, maar de grens met moreel politietoezicht is vaag Pagina 8 van 21

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Grondrechten; Inlichtingendiensten; Vrijheid van meningsuiting. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Mijn website ~ Site FOBID ~ Site FOBID: Wetsvoorstel Bevoegdheden Vorderen Gegevens ~ Tekst op intennet ~ Honderd manieren om te stelen Herbert Blankesteijn (Bericht) NRC van 12-okt Beveiligen De techniek om gegevens van andermans pc te kraken, wordt steeds beter. Maar de mens zelf blijft de zwakste schakel in de beveiliging van computers. ; Hacker; Verstoring Laat ons vrij bellen, mailen; Bewaarplicht Klaske de Jong en Maurice Wessling (Ingezonden brief) Trouw van 12-apr Verkeersgegevens Minister Donner en zijn Europese collega s willen ons en telefoonverkeer in de gaten gaan houden. Duur en fout. Met de bewaarplicht slaan Nederland en Europa een fundamenteel andere weg in bij de opsporing van de mis daad: van gerichte opsporing naar algemeen toezicht op alle burgers. Bewaarbelang; Bewaarplicht; Grondrechten; Privacy Nieuwe tapwet zet netbeheerder buiten spel (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr Aftappen De wet Computercriminaliteit II die deze week naar de Tweede Kamer ging, geeft opsporingsdiensten ruim baan. Netwerkbeheer raakt bijvoorbeeld deels de zeggenschap over de eigen infrastructuur kwijt. Beschikbaarheid; Common carrier regel; Computercriminaliteit; Inlichtingendiensten; Opsporing. Pagina 9 van 21

10 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 6687 Ophef JMW over bevooroordeeld boek; tegoeden joodse oorlogswezen Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Nog voor publicatie leidt een onderzoek naar het naoorlogse beheer van vermogens van Joodse wezen tot commotie. Het Joods Maatschappelijk Werk pleit voor een nieuwe, wetenschappelijke studie. Groot obstakel bij het onderzoek was dat de financiële dossiers van de Joodse weeskinderen in 1976 zijn vernietigd. Verhey heeft sterke aanwijzingen dat die documenten zijn weggewerkt om het misbruik te verdoezelen. Volgens Verhey blijkt dat in weerwil van wat het toenmalige be stuur wilde, de dossiers persoonlijk vernietigde.,,dat doet vermoeden dat de dossiers niet zonder reden zijn weggegooid" Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde Ruzie over Joodse tegoeden; Voogdij-instellingen beheerden vermogen oorlogswezen verkeerd Joop Bouma (Bericht) Trouw van 12-apr Vernietiging Het vermogen van Joodse wezen is na de oorlog niet goed beheerd; blijkt uit onderzoek. Niet alle kinderen kregen bij meerderjarigheid waar ze recht op hadden. De financiële dossiers van de kinderen zijn in 1976 waarschijnlijk opzettelijk vernietigd om de sporen van misbruik van de vermogens uit te wissen. Bewaarbelang; Bewaartermijn; Criteria; Financiële waarde; Juridische waarde ' Scanverbod ook ten goede aan het vak (Bericht) Informatie professional, Jaargang 9, april 2005 Reproduceren De overheid mag geen krantenberichten scannen en digitaal verspreiden onder ambtenaren, zolang daarvoor geen toestemming van de uitgevers is verkregen. Dit blijkt uit een uitspraak van de Haagse rechtbank op 2 maart. De Nederlandse Dag blad Pers had namens de aangesloten uitgevers een bodemprocedure tegen de ministeries aangespannen. Op dit moment onderzoekt de Staat der Nederlanden of ze tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep zal gaan. De redactie van Informatie Professional peilde de eerste meningen naar aanleiding van het vonnis. Auteursrecht; Beschikbaarheid; Knipselkrant Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen Pagina 10 van 21

11 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI. 3.4 Integratie 6691 ' Nederland pakt XBRL te vrijblijvend aan Rolf Zaal (Interview) Automatisering Gids van 1-apr XBRL XBRL, financiële rapportage op basis van gestandaardiseerde elektronische berichten, kan de financiële wereld flinke kostenbesparingen, tijdwinst en vergroting van de transparantie opleveren. Maar dan volstaat het niet om standaarden te definiëren en af te wachten. Er zullen stimulansen nodig zijn om bedrijven er toe te bewegen XBRL daadwerkelijk te implementeren. Dat zegt Dick Raman, directeur van Tie Holding NV. Financiële administratie; Uitwisselbaarheid XBRL? Nooit van gehoord! (Bericht) Automatisering Gids van 29-okt XBRL De uitwisselingsseandaard XBRL is nauwelijks bekend bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland. De helft van de ondernemingen heeft zelfs nog nooit gehoord van deze nieuwe standaard voor digitale verslaglegging Interoperatibiliteit; Uitwisselingsformaat; XML Schema You Can Lead a Government to XML... David Braue (Artikel) CIO Australia's Magazine for Information Executives van 17-jan XML Extensible Markup Language was once heralded as the lingua franca of e-government. More than six years down the road, however, it is still more of a regional dialect It was with some pride that in 2002 the Australian Prudential Regulatory Authority (APRA) announced that it would be among the first such bodies in the world to support extensible Business Reporting Language (XBRL). Metataal; Standaard; Uitwisselbaarheid; XML Schema. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Tekst op internet Pagina 11 van 21

12 3.4 Integratie ~ Het zesde zintuig; Alomtegenwoordige informatieverwerking rukt op (Bericht) Computable van 29-okt Alomtegenwoordige verwerking 'Pervasive computing' ofwel 'alomtegenwoordige verwerking' gaat de wereld ingrijpend veranderen. De technische ontwikkeling is in gang gezet. Nu gaat het erom de samenleving duidelijk te maken wat dit 'zesde zintuig' te bieden heeft. Leveranciers tasten de behoefte eraan af. Op bescheiden schaal ontwikkelen en testen ze de eerste diensten. Pervasive computing; Semantisch web; Uitwisselbaarheid. 3.5 Documentatie 6659 Toepassingsmogelijkheden van negentiende-eeuwse archieven van het provinciaal bestuur L.M. Koenraad (Artikel) De Negatieve Eeuw, documentatieblad Werkgroep 19e eeuw, nr 3, september 1991 Beschikbaarstellen Een bescheiden hulp bij de raadpleging van negentiende eeuwse archieven van provinciale besturen ten behoeve van onderzoek. Archiefsysteem; Archiefvorming; Archiveringssysteem; Ordeningsstelsel; Provincie; Serie; Verbaalstelsel. 3.6 Beschikbaarstellen 6690 Burger niet tevreden over e-overheid; Nederlandse overheid scoort slecht bij aanbieden van diensten via meerdere kanalen (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr E-overheid Vijf jaar e-government heeft nauwelijks geleid tot een verbeterde kwaliteit van de dienstverlening. De burger is dan ook niet tevreden over de online-mogelijkheden, blijkt uit onderzoek van Accenture. Dienstverlening; E-governance Politie spoort fraudeurs op via unieke printercode (Bericht) Trouw van 26-okt Opsporing Veel kleuren- printers die bij consumenten thuis staan, zetten op elk kleurenplaatje een bijna onzichtbare code Pagina 12 van 21

13 3.6 Beschikbaarstellen waarmee de politie de printer kan traceren. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) heeft al met succes van die code gebruik gemaakt. Privacy; Waarmerk. 3.7 Beveiliging 6684 Back-up strategie vertoont vaak gaten; Productiviteitsverlies bij gebrekkige herstelprocedure enorm (Bericht) Computable van 1-okt Backup Ondanks verbeteringen die fabrikanten doorvoerden op het gebied van back-up- en opslagsystemen gebeurt het nog te vaak dat storingen in het serverpark leiden tot het verlammen van een onderneming. Of het nu komt door hardware- of software-problemen, door menselijk handelen of door mechanische storingen, de hoeveelheid data die verloren gaat neemt toe, terwijl ondernemingen steeds afhankelijker worden van data opgeslagen op netwerken. Beheer; Beveiligen; Conserveren Bedrijven samen tegen DDos-aanval (Bericht) Automatisering Gids van 8-apr ddos Zo n tachtig bedrijven hebben zich aangesloten bij de Fingerprint Sharing Alliance, om internet- aanvallen sneller te pareren. Beveiligen; Fingerprint Burger overheid laakt lauwe reactie op aanval (Bericht) Automatisering Gids van 29-okt ddos De overheid neemt haar eigen beleid niet serieus als het de daders van een recente aanval op twee overheidssites laat lopen, stelt het Forum Burger overheid in een open brief aan minister Donner van Justitie. Beveiligen; Verstoring Contextinformatie maakt dienstverlening veiliger Bob Hulsebosch (Artikel) Automatisering Gids van 18-mrt Betrouwbaarheid GPS-, RFID- en GSM gegevens zijn goed te gebruiken ter verbetering van de beveiliging van elektronische dienst Pagina 13 van 21

14 3.7 Beveiliging verlening. Zij zijn een aanvulling op bijvoorbeeld wachtwoorden, gebruikers- namen en vingerafdrukken. GPSinformatie, de plek waar iemand zich bevindt, wordt in verschillende experimenten al gebruikt als toelatingscriterium voor een bepaalde dienst. Maar om contextinformatie slim toe te kunnen passen moeten er nog heel wat componenten worden ontwikkeld. Autorisatie; Biometrie; Context informatie; GSM; RFID; Vingerafdruk Honderd manieren om te stelen Herbert Blankesteijn (Bericht) NRC van 12-okt Beveiligen De techniek om gegevens van andermans pc te kraken, wordt steeds beter. Maar de mens zelf blijft de zwakste schakel in de beveiliging van computers. ; Hacker; Verstoring Wet elektronisch bestuurlijk verkeer:; Elektronische dienst verlening formeel geregeld ir. F.P.A. Dondorp (Artikel) Overheidsdocumentatie, Jaargang 58, nummer 12, december 2004 Communicatie Op 1juli 2004 is de Wet elektronisch bestuurlijk verkeer (Webv) van kracht geworden. Door deze wet wordt de Algemene wet bestuursrecht (Awb) uitgebreid om een juridisch kader te scheppen voor elektronisch verkeer tussen burgers en overheden. Het tweede hoofdstuk «verkeer tussen burgers en bestuursorganen ) is aangevuld met een nieuwe afdeling 2.3, genaamd verkeer langs elektronische weg. De huidige onzekerheid over de juridische geldigheid van bijvoorbeeld elektronische beschikkingen of elektronische bezwaarschriften wordt daarmee weggenomen. In de wet wordt voor geschreven in welke situaties elektronische communicatie is toegestaan, aan welke voorwaarden die communicatie moet voldoen en in welke situaties de elektronische vorm wordt gelijkgesteld aan schriftelijk verkeer. De hoofdlijnen van de aanpassingswet worden hier kort besproken. Aangehaalde artikelen zijn artikelen uit de nieuwe Awb zoals die geldt vanaf 1 juli Authenticiteit; Bestuursrecht; Betrouwbaarheid; Elektronische handtekening; PKI Woorden met een lading; 'Instant messaging' is potentieel beveiligingslek (Bericht) Computable van 1-okt Instant messaging De afgelopen paar jaar zijn de veiligheidsbedreigingen voor bedrijven enorm toegenomen en een veelheid aan oplossingen is inmiddels geïmplementeerd. Kosten voor firewalls, anti-viruspakketten, spamfilters en andere softdan wel hardwaremaatregelen vormen inmiddels vaste elementen op de it-begroting. Iedere cio en iedere itafdeling is zich ervan bewust dat geen enkel bedrijf kan functioneren zonder een effectieve gelaagde beveiligingsstructuur. Een blinde vlek in de meeste bedrijven is echter het gebruik van 'instant messaging' software. Beveiligen; Taal. Pagina 14 van 21

15 De rubrieken 0 Algemeen <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie 1.1 Definitie Creation and identification Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. 1.3 Benoemen bestanddeel Identifying electronic records systems Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. 2 Waarderen Identifying electronic records Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Control and use Pagina 15 van 21

16 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. 3.3 Fysiek beheer Assigning responsability Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. 3.4 Integratie Storing Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. 3.5 Documentatie Integrating access Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. 3.7 Beveiliging Providing for use Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. 4.1 Duurzaamheid Disposition Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. 4.2 Bewaren context Preserving media Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Preserving functionality Pagina 16 van 21

17 999 Websites / webpagina's Interessante websites ofpagina's op websites <geen> Pagina 17 van 21

18 Overzicht termen Aftappen Opsporing. Afluisteren; Telefoontap. Alomtegenwoordige verwerking Synoniem : Semantisch web. Pervasive computing. Archivistiek Actor; Archieffunctie; Beheershandeling; Bestemmingsbeginsel; Functioneel beginsel; Kwaliteit; Moment; Object van zorg; Oorkondenleer; Organisatiebeginsel; Pertinentiebeginsel; Restauratiebeginsel. Archiefwetenschap. Informatiewetenschap. Informatica; Vakwetenschap. Automatisering Synoniem : Automatiseren. Informatisering. Automatisierung. Digitalisering; ICT. Backup Beveiliging. Gegevensherstel. Beschikbaarstellen Publiceren; Systematische verstrekking. Archieffunctie; Gebruik; Proces van het archiefsysteem. Beschikbaarheid; Dienstverlening; Informatie-apartheid; Internet; Raadplegen; Verstrekking; Virtuele studiezaal. Betrouwbaarheid Controleerbaarheid; Juistheid; Tijdigheid; Volledigheid. Kwaliteit. Authenticiteit; Betrouwbaar; Beveiliging; Compliance; Consistentie; Opschonen. Beveiligen Gebruik : Beveiliging. Communicatie Briefwisseling; Chatten; Datacommunicatie; Datatransmission; Dataverkeer; Desinformatie; Gegevensuitwisseling; Informatiestroom; Instant messaging; Propaganda; Reclame; Telecommunicatie; Transmission; Voorlichting; Web Distributed Data Exchange. Pagina 18 van 21

19 Communicatie Blocks Extensible Exchange Protocol; Boodschap; Brief; Client; Common carrier regel; Common Communications Format; Communicatiesysteem; EDI; Electronische Heerendiensten; ; Interactie; Internet; Interoperatibility; Morse; Taal; Telematica; Transport; Uitwisseldienst; Uitwisselingsformaat; Verkeersgegevens; Verzenden. ddos Gebruik : Distributed Denial of Service. Documentair structuurplan Gebruik : Registratuurplan; Structuurplan Documentaire Informatieverzorging. Structuurplan informatiebeheer. DSP. Archiefsysteem. Archiefinventaris; Documentair informatiemodel; Informatiestructuur; Ordeningsplan. Documentaire informatievoorziening Gebruik : DIV. Elektronische handtekening Synoniem : Electronic signature; Geavanceerde handtekening; Gekwalificeerde handtekening; Key; XML Signature. Digitale handtekening; E-handtekening. Handtekening. Digital signature. Digitale identificatie; Electronic seal; NAV; Public Key Infrastructure; RSA; Signature. E-overheid E-gemeente; E-provincie. E-government. Identificatie Bar code; Burger Service Nummer; Digitale identificatie; E-identificatie; File Code; Key ID; Persoonsidentificatie; RFID; Sofi nummer; User ID; Wachtwoord. Identificeren. Ontstaan. Archival bond; Archivalisering; Fingerprint; Handelingenbanknummer; Identiteit; Recordness; Registreren; URI; URL. Instant messaging IM. Communicatie. Chatten; . Open source software OSS. Software. CPL; GPL; Licentie. Pagina 19 van 21

20 Opsporing Afluisteren; Aftappen; Rasterfahndung; Slepnetzfahndung; Tapbevel. Telefoontap. Privacy P3P. Bescherming persoonlijke levenssfeer; Persoonlijke levenssfeer; Privacybescherming. Grondrechten. Reproduceren Gebruik : Reproductie. Preserveren. Vervangen. Verkeersgegevens Telecommunicatiegegevens. Gegeven. Audit trail; Communicatie; Telecommunicatie; Track. Vernietiging Synoniem : Destroy inactive records; Feitelijke vernietiging; Illegale vernietiging; Schoning; Voorselectie. Vernietigen. Afstoten; Beheershandeling. Delete. Afstemmen; Muteren; Wissen. XBRL Extensible Business Reporting Language. Standaard; XML. EDI; Internationale Financiële Rapportage Standaarden; Open standaard. XML Chess ML; DTD; ebxml; Geography Markup Language; ISO/IEC 13250:2000; Math ML; RDF/XML; SALT; Scalable Vector Graphics; SOAP; Topic maps; Voice XML; XBRL; XDR; Xforms; Xhtml; XML MI; XML Schema; XML Schema Definition; XML-container; XML-wrapper; XSL; XTM. Extensible Markup Language. Markup language; Metataal; SGML. CPXe; EAD; EDI; Semantic web; UML; WAP. Pagina 20 van 21

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2006 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 11 november 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: oktober 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 3 mei 2001 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: april 2001 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2009 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 18 juli 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juni 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 5 juni 2000 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: mei 2000 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2008 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer. De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: juli 2011 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van

Nadere informatie

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen

2005 R.S. Jonker. (documentair) (informatiebeheer) Metadata & modellen 2005 R.S. Jonker (documentair) Structuurplan (informatiebeheer) Metadata & modellen Deze tekst Dit document bevat een aantal achtergronden en korte bespiegelingen over structuurplannen en het vak van de

Nadere informatie

Termen en begrippen Cursus structuurplan

Termen en begrippen Cursus structuurplan Cursus SOD 2003/2004/2005 Pagina 1 van 39 - A - Activiteit Werkzaamheid (procedurestap) die een persoon of organisatie(onderdeel) verricht om een handeling tot stand te brengen. Bevat : Bedrijfsmatige

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2010 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd tot en met de maand: mei 2007 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten,

Nadere informatie

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht

#@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten. Media, Informatie en Communicatie. Afstudeeropdracht Media, Informatie en Communicatie #@an de slag! De archivering van sociale media bij Nederlandse gemeenten Afstudeeropdracht Kenny de Vilder Studentnummer: 500630202 Informatie & Media (deeltijd) D401

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail

Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast. Bewaren van e-mail Van digitale vluchtigheid naar digitaal houvast Bewaren van e-mail Testbed Digitale Bewaring is een initiatief van de Rijksarchiefdienst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Nadere informatie

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1

Digitaliseren van de poststromen. Handreiking voor de inspectiediensten. Versie 2.1 Digitaliseren van de poststromen Handreiking voor de inspectiediensten Versie 2.1 Managementsamenvatting Doel Digitaliseren van de poststromen helpt o.m. om poststukken en andere informatie die nietdigitaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5

Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 Zaaknummer *331691* Hoofdstuk 1 Het archief- en informatiebeheer van de gemeente Putten...5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Het opstellen van een Documentair Structuurplan... 6 1.3. Model van het Documentair Structuurplan

Nadere informatie

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen

L276_14_Bewaren en Bewijzen:L276_14_Bewaren en bewijzen 20-03-2007 14:31 Pagina A Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Bewaren en Bewijzen Een productie van: Colofon Dit is een uitgave van ECP.NL. Deze uitgave is een volledige herziening van de uitgave Bewaren en bewijzen (1998) van ECP.NL en het Nederlands

Nadere informatie

Records Management Terminologie

Records Management Terminologie Records Management Terminologie Auteur: Saskia Giesbers Opdrachtgever: Records Management Conventie Datum: 6 maart 2002 Status: Concept Inlichtingen: Saskia Giesbers RMC Bureau Westeinde 28 2270 AD Voorburg

Nadere informatie

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12)

Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12), december 2006 Advies Regeling geordende en toegankelijke staat archiefbescheiden (Regeling 12) Dit rapport is gepubliceerd

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie