Algemene voorwaarden Openprovider

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Openprovider"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Openprovider Versie: 1.0 Datum: 5 december 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Openprovider: een handelsnaam van Hosting Concepts B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Dienst(en): Openprovider is een officiële registrar van domeinnamen. In deze hoedanigheid stelt Openprovider haar geautomatiseerde systeem voor de registratie en het beheer van domeinen ter beschikking. Openprovider registreert domeinnamen op een 'first-come, first-served' basis. Voornoemde activiteiten behoren tot de basisdienstverlening. Daarnaast is Openprovider leverancier van SSL-certificaten, software, dns en andere internetdiensten Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met Openprovider een Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever kan ook een wederverkoper zijn. Wederverkopers worden in deze Algemene Voorwaarden aangehaald als Reseller. Op Resellers zijn aanvullende voorwaarden van toepassing Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Openprovider ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. Deze omgeving is onder meer toegankelijk via de Website dan wel API Licenties: een gebruiksrecht ten behoeve van software van een van de toeleveranciers van Openprovider of van Openprovider zelf Overeenkomst: de overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever krachtens welke Openprovider de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken Website: dan wel subdomeinen en andere domeinextensies Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden. Artikel 2. Aanbod en aanvaarding 2.1. De Overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever (1) een Account aanmaakt op de Website, een elektronische bestelling plaatst via zijn Account en deze wordt bevestigd of (3) een door Openprovider uitgebrachte offerte accepteert. In geval van een offerte is het noodzakelijk dat Openprovider deze heeft ondertekend. Openprovider verplicht Opdrachtgever de bestelbevestiging te controleren en binnen 8 uur contact met Openprovider op te nemen indien er fouten geverifieerd dienen te worden Indien een bestelling slechts gedeeltelijk leverbaar is, dan wordt Opdrachtgever geacht met de gedeeltelijke levering in te stemmen Op de Website en in het bestelproces zoals te doorlopen via het Account, staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website dan wel in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst bindend Bovendien is het mogelijk dat Openprovider een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de

2 Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Openprovider, tenzij anders aangegeven in de offerte Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Openprovider het recht de prijzen hierop aan te passen Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Openprovider alleen bindend indien en voor zover deze door Openprovider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard Openprovider heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Openprovider In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst; de eventuele bijlagen; het eventuele afgesloten Service Level Agreement; de Algemene Voorwaarden; eventuele aanvullende voorwaarden. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Openprovider zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Openprovider dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Openprovider het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Openprovider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Openprovider worden verstrekt Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Openprovider Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Openprovider te melden zodat deze maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle gevolgschades, inclusief gebruikerskosten en compensaties met een minimum van 2500 euro ex

3 btw Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om gebruikers aan te maken (zijnde medewerkers) en deze toegang te verschaffen tot het Account. Dit doet echter niets af aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel Alle gegevens dienen door Opdrachtgever naar waarheid te worden opgegeven. Openprovider heeft het recht Opdrachtgever te verzoeken om bewijs te leveren van de ingevulde gegevens. Indien Opdrachtgever geen bewijs kan leveren óf de gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Openprovider het recht om de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever per direct te beëindigen en het Account van Opdrachtgever te verwijderen. Voorgaande zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is Opdrachtgever is verplicht regelmatig, ten minste iedere 2 weken maar vaker indien de procedures van een registry zo vereisen, haar uit te lezen. Indien de box van een geadresseerde vol zit, heeft Openprovider het recht naar de zender terug te sturen Openprovider heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Openprovider niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 4. Resellers 4.1. Voor zover de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen ( Resellen ) van producten of diensten van Openprovider door Reseller aan de klanten van Reseller, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Reseller handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Openprovider overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Openprovider is. Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan een verzoek van haar klant om de identiteit van de registrar (Openprovider) kenbaar te maken Reseller is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Openprovider Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Openprovider Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Openprovider kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt Reseller is verplicht haar klanten middels de registratieovereenkomst op de hoogte te stellen van de identiteit van Openprovider, al dan niet een mogelijkheid om Openprovider te kunnen identificeren, zoals een link naar de InterNIC Whois service Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Openprovider Openprovider zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller indien zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van de klanten van Reseller of Reseller zelf is in ieder geval een dringende reden Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo s of tekens van Openprovider te gebruiken met als doel gebruik te maken van

4 de goodwill of goede naam van Openprovider voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Openprovider. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Openprovider Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Openprovider dan wel die van haar toeleveranciers en vrijwaart Openprovider hiervoor In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Openprovider het recht om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen Het is Reseller niet toegestaan het ICANN of ICANN-Accredited Registrar logo toe voeren of zich anderszins voor te doen als een instantie die is geaccrediteerd door ICANN, tenzij schriftelijke toestemming door ICANN is gegeven Iedere overeenkomst welke Reseller met zijn klanten sluit, dient te voldoen aan de voorwaarden uit de ICANN Registrar Accreditation Agreement, steeds de laatste versie, en andere ICANN Consensus Policies. Deze zijn door Reseller op te vragen via (http://www.icann.org/en/about/agreements/registrars). Reseller verklaart bekend te zijn met deze voorwaarden, de regels van de ICANN en deze na te leven. Bovendien verklaart Reseller de website van ICANN met de voorwaarden/regels regelmatig te bezoeken Reseller is verplicht een link in de footer van zijn website op te nemen, welke via iedere pagina raadpleegbaar is, naar de algemene voorwaarden en de website van ICANN. Het betreft de volgende pagina s (http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm) en (http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits) Reseller is verplicht om haar klanten te informeren over haar verwijderings- en verlengingsbeleid met betrekking tot domeinnamen ( Deletion and Auto-Renewal Policy ). Essentiële wijzigingen van het beleid worden onverwijld aan de klanten van Reseller bekend gemaakt Reseller mag alleen verlengingen uitvoeren, zonder toestemming van haar klant, in het geval van bezwarende omstandigheden ( extenuating circumstances ) als bedoeld in de ICANN Registrar Accreditation Agreement Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan verzoeken van Openprovider dan wel ICANN om meer informatie over voorwaarden regels van ICANN via de website(s) van Reseller te verstrekken. Deze medewerking geldt ook ten aanzien van het doorvoeren van voorwaarden die ICANN stelt aan Openprovider. Voornoemde voorwaarden kunnen per direct en eenzijdig worden opgelegd, waarmee Reseller akkoord is Indien Reseller in strijd handelt met de voorwaarden van ICANN dan wel de bepalingen uit deze algemene voorwaarden heeft Openprovider het recht de overeenkomst met Reseller direct te beëindigen en de domeinklanten over te zetten op naam van Openprovider teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen De algemene voorwaarden die Reseller aan haar klanten stelt mogen niet strijdig zijn met de voorwaarden van Openprovider, ICANN of de diverse Registries Reseller is verplicht dezelfde voorwaarden, als genoemd in dit artikel, op te leggen aan resellers van Reseller en de onderliggende overeenkomsten Openprovider heeft het recht een audit uit te voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de Overeenkomst naleeft.

5 Artikel 5. Dienst: Licenties 5.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere Licenties of dat Openprovider de licentie(s) zelf levert, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Openprovider of diens (toe)leveranciers Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen Het is Openprovider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Openprovider door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Openprovider, onverminderd het recht van Openprovider om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 6. Dienst: SSL-certificaten 6.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere SSL-certificaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Openprovider haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk In de volgende situaties kan Openprovider en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is: Indien blijkt dat Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het Certificaat; Indien Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever het voor het Certificaat verschuldigde

6 bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan; Indien de betrouwbaarheid van het Certificaat, naar het oordeel van Openprovider en/of de leverancier is gecompromitteerd; 6.5. Opdrachtgever heeft geen recht op de restitutie van (een deel van) de vergoeding voor het certificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Openprovider in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Openprovider zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van het bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de Overeenkomst Openprovider spant zich in om Opdrachtgever steeds tijdig voordat het SSL-certificaat verloopt, te waarschuwen dat het SSL-certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om diens het SSL-certificaten tijdig te laten hernieuwen. Artikel 7. Dienst: Domeinnamen 7.1. Openprovider registreert domeinen als een officiële registrar. Bij het verstrekken of beheren van domeinen treedt Openprovider slechts op als bemiddelaar tussen Opdrachtgever en de registry, of een andere instelling/bedrijf die verantwoordelijk is voor de administratie van het centrale databestand. Openprovider heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. Daar er rechten van derden in het geding kunnen zijn, heeft Openprovider niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen Opdrachtgever verklaart dat de domeinnaam en/of het gebruik van het domein het recht van derde partijen niet zal ondermijnen of schenden en dat er geen belemmeringen zijn om de domeinnaam te registreren De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen algemene voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement in zake van domeinnaamgeschillen. Indien domeinen het onderwerp van het contract zijn, zullen de additionele voorwaarden van ieder gtld (general Top Level Domain) en cctld (country code Top Level Domain) gelden. Deze additionele voorwaarden zullen ter kennisneming en ondertekening aan Opdrachtgever worden aangeboden Alle gevolgen voortvloeiend uit schending van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of de specifieke domein-contracten zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Openprovider kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor dergelijke gevolgen Indien Openprovider een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Openprovider medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam Opdrachtgever stelt Openprovider steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder Opdrachtgever gaat ermee akkoord geschillen volgens de Dispute Resolution Policies van de verantwoordelijke organisaties op te lossen. Deze reglementen zijn te vinden op de Openprovider website Opdrachtgever accepteert Openprovider als een geaccrediteerd registrar. Dit kan inhouden, afhankelijk van de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) reglementen, dat

7 Opdrachtgever verplicht wordt een domein te blokkeren, te annuleren, aan een derde partij over te dragen, of te verhuizen, indien zij binnen 10 dagen na het besluit hiertoe van het administratieve comité niet het bewijs aanlevert, dat aantoont dat zij een rechtszaak heeft aangespannen tegen de de aanklager in een wederzijds rechtsgeding betreffende het recht van het gebruik van de betwiste domeinnaam Gedurende een nog in behandeling zijnde administratieve procedure, of gedurende een periode van 15 dagen na afloop van zo'n procedure, of gedurende een nog onbesliste rechtszaak of arbitrageperiode betreffende de domeinnaam, is het Opdrachtgever niet toegestaan de domeinregistratie over te dragen aan een derde partij, tenzij de derde partij schriftelijk bevestigt zich aan de beslissing van de rechter of de arbiter te zullen houden Openprovider heeft geen controle over het registreren van IDN domeinnamen (Internationalized Domain Names) en het zou mogelijk kunnen zijn dat de service wordt gewijzigd, onderbroken of zelfs beëindigd door de registry zonder voorafgaande berichtgeving. Openprovider heeft niet de verplichting om de continuïteit van het het bestaan of de beschikbaarheid van IDN domeinnamen te garanderen en registratie is dan ook het risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever erkent dat de werking van meertalige domeinen niet hetzelfde is als van gewone domeinen. Bovendien erkent Opdrachtgever dat een IDN, t.g.v. de voortdurende invoering van nieuwe technieken, in het geheel niet kan werken De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Openprovider en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Openprovider onder een IP-adres opereren Openprovider heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst 8.1. Openprovider zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Openprovider opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde Openprovider zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Openprovider is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Openprovider is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt Openprovider zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Openprovider. Openprovider kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn Openprovider stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Openprovider opgeslagen data te maken Indien naar het oordeel van Openprovider een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Openprovider of derden en/of van de dienstverlening via

8 een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Openprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 9. Data en privacy 9.1. Opdrachtgever verzekert Openprovider ervan dat de voorgelegde informatie en data correct en compleet zijn. Bij aangebrachte wijzigingen in het Account verzekert Opdrachtgever tevens dat de wijzigingen correct, compleet en naar waarheid zijn ingevuld. Opdrachtgever erkent dat het incorrect aangeven van data kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het betreffende domein zonder terugbetaling ervan. Dit betreft in het bijzonder: zijn volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar - indien de registrant een organisatie, vereniging, of bedrijf is - extra informatie over de naam en adres van een geautoriseerde persoon voor contact doeleinden; indien Opdrachtgever van plan is een eigen Domein Naam Server (DNS) te gebruiken: IPadressen, van de eerste en tweede server; de namen van laatst genoemde servers; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar, van het administratieve contact; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar van het technisch contact; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, faxnummer indien beschikbaar, van het factureeradres. De informatie dient indien nodig gewijzigd te worden Openprovider informeert Opdrachtgever dat in het registratieproces van domeinen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, en dat persoonlijke gegevens eventueel naar derde partijen, die bij het registratieproces betrokken zijn overgedragen worden. De registratie omvat ook de opslag van persoonlijke data in de zo genoemde 'whois' database Openprovider is geautoriseerd om de data te gebruiken voor het optimaliseren van haar diensten, en om haar diensten nog beter op de behoeften van Opdrachtgever af te stemmen Openprovider zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen Openprovider staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Openprovider, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Openprovider Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Openprovider dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Openprovider daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

9 Artikel 10. Duur en beëindiging De duur Overeenkomsten voor domeinregistratie of de administratie van domeinnamen, die van een andere registrar naar Openprovider overgedragen worden, kan, afhankelijk van het betreffende domein, van 1 dag tot 10 jaar zijn, ingaande op de dag van de overdracht. Verlengingen kunnen plaatsvinden voor een periode van 1 tot 10 jaar, afhankelijk van het betreffende domein Openprovider heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien: betalingen die teruggetrokken worden, alvorens het bedrag door Openprovider geïncasseerd is; Opdrachtgever overtreedt de Algemene Voorwaarden; overtreding van de wet dan wel regels van ICANN; handelingen die ingaan tegen de Algemene Voorwaarden van de registratie of haar vereisten. In voorgenoemde gevallen verliest Opdrachtgever alle registratierechten Opdrachtgever zal uiterlijk 28 dagen voor het einde van een registratietermijn, via verzocht worden domeinnaamverlengingen te betalen. Indien de betaling uiterlijk voor de vervaldatum niet binnen is, dan zal Opdrachtgever alle rechten op dit domein verliezen. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van de functionaliteit tot het automatisch verlengen van domeinen, dan is het geheel voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever te zorgen voor voldoende saldo. Domeinen die door onvoldoende saldo of een andere reden niet kunnen worden verlengd zullen worden opgeheven Indien Openprovider volgens de voorwaarden van de betrokken registry de registratie van een Sub-Level-Domain niet kan handhaven, dan heeft Openprovider het recht om het contract uiterlijk 14 dagen voor het einde van een maand schriftelijk op te zeggen In het geval van beëindiging van een domein ofwel door Opdrachtgever zelf of door beslissingen na domeingeschillen, dan heeft Opdrachtgever geen recht op een substituut domein of restitutie. Wanneer de beëindiging niet met opzet door of als een gevolg van grove nalatigheid van Openprovider veroorzaakt is, dan zullen er geen terugbetalingen plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor andere werkzaamheden of bijkomende geregistreerde opties In het geval Openprovider niet langer als officieel geaccrediteerd registrar optreedt, dan heeft Openprovider het recht contracten schriftelijk op te zeggen, uiterlijk 14 dagen voor het einde van iedere maand Alle annuleringen, beëindigingen en berichtgevingen dienen schriftelijk te worden ingediend, welke per fax als geldig worden beschouwd. Artikel 11. Tarieven en betaling Alle prijzen zijn exclusief btw De tarieven voor de Diensten Openprovider staan gepubliceerd op de website; deze prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden Tarieven voor het verlengen van domeinnamen zijn alleen geldig voor de op dat moment in behandeling zijnde verlengingen; voor toekomstige verlengingen zal de prijs die op de dag van verlenging gerekend wordt, gelden.

10 11.4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Openprovider gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Openprovider zal Opdrachtgever hiertoe, via Website of e- mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever heeft Openprovider het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen Betaling kunnen worden gedaan per creditcard, door een éénmalige machtiging of andere specifieke betaalmethodes zoals een ideal betaling of een bankoverschrijving De registratie van de Diensten kan alleen na ontvangst van betaling plaatsvinden. Het registratieproces zal verwerkt worden, wanneer de gelden op de bankrekening van Openprovider binnen zijn. Alle transactiekosten dienen door Opdrachtgever gedekt te worden Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij alle rechten op een domeinnaam zal verliezen in geval van terugboeking door haar bank of creditcardbedrijf, bij gebleken creditcardfraude of welke andere vorm van terugboeking dan ook. In zulke gevallen behoudt Openprovider zich het recht voor zelf te kunnen beslissen of de domeinnaam in eigen beheer blijft of zal worden opgezegd Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie. Indien Opdrachtgever een factuur per reguliere post wenst te ontvangen, dan zal Openprovider 3 euro in rekening brengen voor de verzending van iedere brief De kosten van domeinregistratie en andere kosten worden niet terugbetaald bij het vroegtijdig beëindigen van een contract Vooruitbetalingen van domeinen, die niet geregistreerd konden worden zullen op het uitstaande tegoed van Opdrachtgever gestort worden Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor voldoende saldo in haar tegoed. Indien er sprake is van onvoldoende saldo zullen Diensten niet afgenomen of automatisch verlengd kunnen worden. Opdrachtgever dient rekening te houden met dagelijkse fluctuaties van de geldende wisselkoersen Elke terugbetaling van het uitstaande tegoed, geheel of gedeeltelijk, vindt plaats met aftrek van 25 euro administratiekosten. Ook in geval van beëindiging van het contract zullen deze administratiekosten ingehouden worden. Artikel 12. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Openprovider voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Openprovider van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Openprovider, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR ,- (exclusief btw) Aansprakelijkheid van Openprovider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door

11 bedrijfsstagnatie, is uitgesloten Buiten de in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op Openprovider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Openprovider De aansprakelijkheid van Openprovider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Openprovider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Openprovider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Openprovider in staat is adequaat te reageren Een beroep op artikel 6:271 BW is uitgesloten voor Opdrachtgever Openprovider is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Openprovider meldt Opdrachtgever vrijwaart Openprovider voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Openprovider geleverde zaken, materialen of resultaten Bij export van Diensten door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever, kunnen wettelijke exportbepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van cryptografische producten, van toepassing zijn. Opdrachtgever houdt Openprovider gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, daaronder tevens begrepen overheidsmaatregelen, die verband houden met aan Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van enige van toepassing zijnde exportbepaling. Voornoemde geldt niet voor door Openprovider geëxporteerde diensten. Dan ligt de verantwoording daarvan bij Openprovider Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor domeinverlengingen. Bovendien is het aan Opdrachtgever om de balans van de Openproviderrekening in de gaten te houden. Openprovider is niet aansprakelijk voor de consequenties veroorzaakt door balanstekorten. Als het domein niet op tijd verlengd wordt, of niet op tijd verlengd kan worden doordat er onvoldoende saldo op de rekening rekening van Openprovider staat, dan zal de registratie beëindigd worden. Artikel 13. Storingen en overmacht Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Openprovider zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Openprovider is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien

12 een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Openprovider zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Openprovider is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing Openprovider zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Openprovider door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Openprovider kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 14. Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden Openprovider behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Openprovider of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 15. Slotbepalingen Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Voor zover door de regels van dwingend recht of door de regels van de in het vorige artikel genoemde geschilprocedures niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven Deze Algemene Voorwaarden en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Reseller sluit met haar klanten Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de dan wel fax voldoende vaststaat.

13 15.6. De door Openprovider ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Openprovider, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, adres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer Zowel de Engelse als de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden zijn geldig. In geval van twijfel, echter, zal de Nederlandse versie beslissend zijn.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne

Algemene Voorwaarden. Codino Media Steenovenweg 3 5753AJ Deurne Algemene Voorwaarden In de algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en ons die van toepassing zijn op alle soorten dienstverlening die wij uitvoeren. Jij mag op ieder moment stoppen, zonder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128

Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Algemene voorwaarden Antagonist B.V. Versie 20130128 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Antagonist B.V., gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl

Algemene Voorwaarden Afspraaknietvergeten.nl Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Afspraaknietvergeten.nl gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 320 96 362. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier een Overeenkomst Algemene voorwaarden Intercms. Versie 20141012 Artikel 1. De!nities 1. Leverancier: Intercms., gevestigd te Kloosterhof 2, 6061CT Posterholt en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014!

Algemene Voorwaarden Hosting diensten van Elementa - versie 1 januari 2014! Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief. - Opzeggingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014

Pagina 1 van 9. Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Algemene voorwaarden BC IT Services 2014 Artikel 1. Definities 1. BC IT Services : BC IT Services gevestigd te Kampen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32144229. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden - versie 18 februari 2012 Goed om te weten: - Een dienst wordt aan het einde van de contractperiode automatisch verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste contractperiode, bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het

Algemene voorwaarden. Artikel 6. Geheimhouding 6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het Algemene voorwaarden Artikel 1. Defnities 1. Leverancier: HWD Mediabeheer., gevestigd te Blauwverversregel 14, 79201EB Drachten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52586901.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden v 2.0

Algemene voorwaarden v 2.0 Artikel 1. Definities 1. Mijn-Sleutel gevestigd te Oosterhout en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09139651. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Mijn-Sleutel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V.

Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Algemene Voorwaarden Fundaments B.V. Versie: 1.0 Datum: 10 januari 2013 Artikel 1. Definities 1. Fundaments: Fundaments B.V. gevestigd aan de Boddenkampsingel 87 te Enschede en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014

Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Algemene voorwaarden OsBoX Dutch Network Engineering Datum: 10-7-2014 Artikel 1. Definities 1.1 Account : de naam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van OsBoX Dutch Network Engineering. 1.2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V.

Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Algemene voorwaarden XML Hosting B.V. Versie 2.3 24 februari 2014 Op alle aanbiedingen, offertes, producten, diensten en overeenkomsten van XML Hosting B.V. (gevestigd te Amsterdam, KvK nummer: 34329987),

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Troublefree

Algemene Voorwaarden Troublefree Algemene Voorwaarden Troublefree Deze voorwaarden gelden voor de verschillende hostingdiensten van Troublefree (webhosting, domeinnaamregistratie, online back-up en zakelijk mailen). Lees deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie