Algemene voorwaarden Openprovider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Openprovider"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Openprovider Versie: 1.0 Datum: 5 december 2013 Artikel 1. Definities 1.1. Openprovider: een handelsnaam van Hosting Concepts B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer Dienst(en): Openprovider is een officiële registrar van domeinnamen. In deze hoedanigheid stelt Openprovider haar geautomatiseerde systeem voor de registratie en het beheer van domeinen ter beschikking. Openprovider registreert domeinnamen op een 'first-come, first-served' basis. Voornoemde activiteiten behoren tot de basisdienstverlening. Daarnaast is Openprovider leverancier van SSL-certificaten, software, dns en andere internetdiensten Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met Openprovider een Overeenkomst is aangegaan. Opdrachtgever kan ook een wederverkoper zijn. Wederverkopers worden in deze Algemene Voorwaarden aangehaald als Reseller. Op Resellers zijn aanvullende voorwaarden van toepassing Account: de online omgeving welke aan Opdrachtgever door Openprovider ter beschikking wordt gesteld met als doel de Dienst(en) aan te vragen, te beheren dan wel te configureren. Deze omgeving is onder meer toegankelijk via de Website dan wel API Licenties: een gebruiksrecht ten behoeve van software van een van de toeleveranciers van Openprovider of van Openprovider zelf Overeenkomst: de overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever krachtens welke Openprovider de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Algemene Voorwaarden onderdeel uitmaken Website: dan wel subdomeinen en andere domeinextensies Algemene Voorwaarden: onderhavige voorwaarden. Artikel 2. Aanbod en aanvaarding 2.1. De Overeenkomst tussen Openprovider en Opdrachtgever komt tot stand doordat Opdrachtgever (1) een Account aanmaakt op de Website, een elektronische bestelling plaatst via zijn Account en deze wordt bevestigd of (3) een door Openprovider uitgebrachte offerte accepteert. In geval van een offerte is het noodzakelijk dat Openprovider deze heeft ondertekend. Openprovider verplicht Opdrachtgever de bestelbevestiging te controleren en binnen 8 uur contact met Openprovider op te nemen indien er fouten geverifieerd dienen te worden Indien een bestelling slechts gedeeltelijk leverbaar is, dan wordt Opdrachtgever geacht met de gedeeltelijke levering in te stemmen Op de Website en in het bestelproces zoals te doorlopen via het Account, staat aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn en hierbij is tevens de op de Website dan wel in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst bindend Bovendien is het mogelijk dat Openprovider een offerte opstelt waarin zij aangeeft wat bij de

2 Dienst inbegrepen is en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Openprovider, tenzij anders aangegeven in de offerte Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Openprovider het recht de prijzen hierop aan te passen Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Openprovider alleen bindend indien en voor zover deze door Openprovider uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard Openprovider heeft het recht een Opdrachtgever naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop mededeling inhoudende aanvaarding door Opdrachtgever wordt ontvangen door Openprovider In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: de Overeenkomst; de eventuele bijlagen; het eventuele afgesloten Service Level Agreement; de Algemene Voorwaarden; eventuele aanvullende voorwaarden. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst 3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Openprovider zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte dan wel elektronische bestelling Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Openprovider dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Openprovider het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Openprovider aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Openprovider worden verstrekt Indien zulks onderdeel is van de Dienst, zal Openprovider Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot het Account Iedere actie die middels het Account van Opdrachtgever plaatsvindt, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. In geval van een vermoeden van misbruik van het Account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Openprovider te melden zodat deze maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor alle gevolgschades, inclusief gebruikerskosten en compensaties met een minimum van 2500 euro ex

3 btw Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om gebruikers aan te maken (zijnde medewerkers) en deze toegang te verschaffen tot het Account. Dit doet echter niets af aan de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever zoals beschreven in het vorige lid van dit artikel Alle gegevens dienen door Opdrachtgever naar waarheid te worden opgegeven. Openprovider heeft het recht Opdrachtgever te verzoeken om bewijs te leveren van de ingevulde gegevens. Indien Opdrachtgever geen bewijs kan leveren óf de gegevens onjuist blijken te zijn, dan heeft Openprovider het recht om de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever per direct te beëindigen en het Account van Opdrachtgever te verwijderen. Voorgaande zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter nodig is Opdrachtgever is verplicht regelmatig, ten minste iedere 2 weken maar vaker indien de procedures van een registry zo vereisen, haar uit te lezen. Indien de box van een geadresseerde vol zit, heeft Openprovider het recht naar de zender terug te sturen Openprovider heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst een verplichting jegens Openprovider niet na komt dan wel in strijd handelt met deze voorwaarden. Artikel 4. Resellers 4.1. Voor zover de Dienst (mede) strekt tot het wederverkopen, -verhuren of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen ( Resellen ) van producten of diensten van Openprovider door Reseller aan de klanten van Reseller, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Reseller handelt bij Resellen in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Openprovider overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Openprovider is. Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan een verzoek van haar klant om de identiteit van de registrar (Openprovider) kenbaar te maken Reseller is vrij in de bepaling van haar aanbod en prijzen aan haar klanten, binnen de bij de offerte aangegeven grenzen van Openprovider Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Openprovider Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde product(en) of dienst(en). Openprovider kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt Reseller is verplicht haar klanten middels de registratieovereenkomst op de hoogte te stellen van de identiteit van Openprovider, al dan niet een mogelijkheid om Openprovider te kunnen identificeren, zoals een link naar de InterNIC Whois service Een niet of niet tijdig betalen van klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Openprovider Openprovider zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller indien zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact. (Dreigende) schade en overlast voor derden door activiteiten van de klanten van Reseller of Reseller zelf is in ieder geval een dringende reden Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo s of tekens van Openprovider te gebruiken met als doel gebruik te maken van

4 de goodwill of goede naam van Openprovider voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Openprovider. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van producten en/of diensten van Openprovider Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Openprovider dan wel die van haar toeleveranciers en vrijwaart Openprovider hiervoor In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Openprovider het recht om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en eventueel over te nemen Het is Reseller niet toegestaan het ICANN of ICANN-Accredited Registrar logo toe voeren of zich anderszins voor te doen als een instantie die is geaccrediteerd door ICANN, tenzij schriftelijke toestemming door ICANN is gegeven Iedere overeenkomst welke Reseller met zijn klanten sluit, dient te voldoen aan de voorwaarden uit de ICANN Registrar Accreditation Agreement, steeds de laatste versie, en andere ICANN Consensus Policies. Deze zijn door Reseller op te vragen via (http://www.icann.org/en/about/agreements/registrars). Reseller verklaart bekend te zijn met deze voorwaarden, de regels van de ICANN en deze na te leven. Bovendien verklaart Reseller de website van ICANN met de voorwaarden/regels regelmatig te bezoeken Reseller is verplicht een link in de footer van zijn website op te nemen, welke via iedere pagina raadpleegbaar is, naar de algemene voorwaarden en de website van ICANN. Het betreft de volgende pagina s (http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm) en (http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/benefits) Reseller is verplicht om haar klanten te informeren over haar verwijderings- en verlengingsbeleid met betrekking tot domeinnamen ( Deletion and Auto-Renewal Policy ). Essentiële wijzigingen van het beleid worden onverwijld aan de klanten van Reseller bekend gemaakt Reseller mag alleen verlengingen uitvoeren, zonder toestemming van haar klant, in het geval van bezwarende omstandigheden ( extenuating circumstances ) als bedoeld in de ICANN Registrar Accreditation Agreement Reseller zal haar volledige medewerking verlenen aan verzoeken van Openprovider dan wel ICANN om meer informatie over voorwaarden regels van ICANN via de website(s) van Reseller te verstrekken. Deze medewerking geldt ook ten aanzien van het doorvoeren van voorwaarden die ICANN stelt aan Openprovider. Voornoemde voorwaarden kunnen per direct en eenzijdig worden opgelegd, waarmee Reseller akkoord is Indien Reseller in strijd handelt met de voorwaarden van ICANN dan wel de bepalingen uit deze algemene voorwaarden heeft Openprovider het recht de overeenkomst met Reseller direct te beëindigen en de domeinklanten over te zetten op naam van Openprovider teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen De algemene voorwaarden die Reseller aan haar klanten stelt mogen niet strijdig zijn met de voorwaarden van Openprovider, ICANN of de diverse Registries Reseller is verplicht dezelfde voorwaarden, als genoemd in dit artikel, op te leggen aan resellers van Reseller en de onderliggende overeenkomsten Openprovider heeft het recht een audit uit te voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de Overeenkomst naleeft.

5 Artikel 5. Dienst: Licenties 5.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere Licenties of dat Openprovider de licentie(s) zelf levert, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Dienst ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Openprovider of diens (toe)leveranciers Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen Het is Openprovider toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Openprovider door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van euro per inbreukmakende handeling betalen aan Openprovider, onverminderd het recht van Openprovider om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen. Artikel 6. Dienst: SSL-certificaten 6.1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat Openprovider voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een of meerdere SSL-certificaten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde Aanvraag en verlening zijn afhankelijk van en onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende leverancier ten behoeve van welke Openprovider haar bemiddelingsdienst levert. De desbetreffende leverancier beslist over de toekenning van het certificaat en zal daartoe de benodigd geachte validaties uitvoeren waarvoor het SSL-certificaat dient te gelden. Opdrachtgever geeft hier toestemming voor of garandeert dat toestemming is verleend alvorens een SSL-certificaat aan te vragen voor een specifieke website Het SSL-certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het SSL-certificaat tussentijds wordt ingetrokken. Hierbij is geen restitutie mogelijk In de volgende situaties kan Openprovider en/of de leverancier het SSL-certificaat intrekken voordat het verlopen is: Indien blijkt dat Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever onjuiste informatie heeft aangeleverd ten behoeve van het verkrijgen van het Certificaat; Indien Opdrachtgever en/of klant van Opdrachtgever het voor het Certificaat verschuldigde

6 bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan; Indien de betrouwbaarheid van het Certificaat, naar het oordeel van Openprovider en/of de leverancier is gecompromitteerd; 6.5. Opdrachtgever heeft geen recht op de restitutie van (een deel van) de vergoeding voor het certificaat, tenzij de intrekking te wijten is aan het feit dat Openprovider in gebreke is en dit gebrek niet binnen een redelijk termijn heeft hersteld. Openprovider zal dan kosteloos een nieuw SSL-certificaat leveren om een SSL-certificaat dat op grond van het bovenstaande is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen voor de overgebleven duur van de Overeenkomst Openprovider spant zich in om Opdrachtgever steeds tijdig voordat het SSL-certificaat verloopt, te waarschuwen dat het SSL-certificaat zal moeten worden hernieuwd. Het blijft echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om diens het SSL-certificaten tijdig te laten hernieuwen. Artikel 7. Dienst: Domeinnamen 7.1. Openprovider registreert domeinen als een officiële registrar. Bij het verstrekken of beheren van domeinen treedt Openprovider slechts op als bemiddelaar tussen Opdrachtgever en de registry, of een andere instelling/bedrijf die verantwoordelijk is voor de administratie van het centrale databestand. Openprovider heeft geen invloed op het distributieproces van domeinnamen. Daar er rechten van derden in het geding kunnen zijn, heeft Openprovider niet de verplichting om de continuïteit of het bestaansrecht van een geregistreerd domein te garanderen Opdrachtgever verklaart dat de domeinnaam en/of het gebruik van het domein het recht van derde partijen niet zal ondermijnen of schenden en dat er geen belemmeringen zijn om de domeinnaam te registreren De diverse domeinen worden door verschillende, meestal nationale organisaties beheerd. Al deze organisaties hebben hun eigen algemene voorwaarden met betrekking tot het registreren van de betreffende domeinen en sub-level-domeinen, evenals hun eigen reglement in zake van domeinnaamgeschillen. Indien domeinen het onderwerp van het contract zijn, zullen de additionele voorwaarden van ieder gtld (general Top Level Domain) en cctld (country code Top Level Domain) gelden. Deze additionele voorwaarden zullen ter kennisneming en ondertekening aan Opdrachtgever worden aangeboden Alle gevolgen voortvloeiend uit schending van de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of de specifieke domein-contracten zijn voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Openprovider kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor dergelijke gevolgen Indien Openprovider een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Openprovider medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam Opdrachtgever stelt Openprovider steeds onverwijld, maar in ieder geval binnen 5 kalenderdagen, en schriftelijk op de hoogte van wijzigingen met betrekking tot de gegevens van de domeinhouder Opdrachtgever gaat ermee akkoord geschillen volgens de Dispute Resolution Policies van de verantwoordelijke organisaties op te lossen. Deze reglementen zijn te vinden op de Openprovider website Opdrachtgever accepteert Openprovider als een geaccrediteerd registrar. Dit kan inhouden, afhankelijk van de UDRP (Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy) reglementen, dat

7 Opdrachtgever verplicht wordt een domein te blokkeren, te annuleren, aan een derde partij over te dragen, of te verhuizen, indien zij binnen 10 dagen na het besluit hiertoe van het administratieve comité niet het bewijs aanlevert, dat aantoont dat zij een rechtszaak heeft aangespannen tegen de de aanklager in een wederzijds rechtsgeding betreffende het recht van het gebruik van de betwiste domeinnaam Gedurende een nog in behandeling zijnde administratieve procedure, of gedurende een periode van 15 dagen na afloop van zo'n procedure, of gedurende een nog onbesliste rechtszaak of arbitrageperiode betreffende de domeinnaam, is het Opdrachtgever niet toegestaan de domeinregistratie over te dragen aan een derde partij, tenzij de derde partij schriftelijk bevestigt zich aan de beslissing van de rechter of de arbiter te zullen houden Openprovider heeft geen controle over het registreren van IDN domeinnamen (Internationalized Domain Names) en het zou mogelijk kunnen zijn dat de service wordt gewijzigd, onderbroken of zelfs beëindigd door de registry zonder voorafgaande berichtgeving. Openprovider heeft niet de verplichting om de continuïteit van het het bestaan of de beschikbaarheid van IDN domeinnamen te garanderen en registratie is dan ook het risico van Opdrachtgever zelf. Opdrachtgever erkent dat de werking van meertalige domeinen niet hetzelfde is als van gewone domeinen. Bovendien erkent Opdrachtgever dat een IDN, t.g.v. de voortdurende invoering van nieuwe technieken, in het geheel niet kan werken De aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde IP-adressen blijven in beheer van Openprovider en kunnen bij een eventuele verhuizing/opzegging van Opdrachtgever niet worden meegenomen. Bovendien kunnen meerdere klanten van Openprovider onder een IP-adres opereren Openprovider heeft te allen tijde het recht het IP-adres te wijzigen dan wel een ander adres aan Opdrachtgever toe te wijzen. Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst 8.1. Openprovider zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Openprovider opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde Openprovider zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Openprovider is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Openprovider is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt Openprovider zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Openprovider. Openprovider kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn Openprovider stelt dagelijks reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, indien dit bij de Dienst wordt aangeboden. Als dit niet het geval is, dan valt het onder de volledige verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Openprovider opgeslagen data te maken Indien naar het oordeel van Openprovider een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Openprovider of derden en/of van de dienstverlening via

8 een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is Openprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Artikel 9. Data en privacy 9.1. Opdrachtgever verzekert Openprovider ervan dat de voorgelegde informatie en data correct en compleet zijn. Bij aangebrachte wijzigingen in het Account verzekert Opdrachtgever tevens dat de wijzigingen correct, compleet en naar waarheid zijn ingevuld. Opdrachtgever erkent dat het incorrect aangeven van data kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het betreffende domein zonder terugbetaling ervan. Dit betreft in het bijzonder: zijn volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar - indien de registrant een organisatie, vereniging, of bedrijf is - extra informatie over de naam en adres van een geautoriseerde persoon voor contact doeleinden; indien Opdrachtgever van plan is een eigen Domein Naam Server (DNS) te gebruiken: IPadressen, van de eerste en tweede server; de namen van laatst genoemde servers; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar, van het administratieve contact; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, en faxnummer indien beschikbaar van het technisch contact; de volledige naam, postadres, adres, telefoonnummer, faxnummer indien beschikbaar, van het factureeradres. De informatie dient indien nodig gewijzigd te worden Openprovider informeert Opdrachtgever dat in het registratieproces van domeinen persoonlijke gegevens worden opgeslagen en verwerkt, en dat persoonlijke gegevens eventueel naar derde partijen, die bij het registratieproces betrokken zijn overgedragen worden. De registratie omvat ook de opslag van persoonlijke data in de zo genoemde 'whois' database Openprovider is geautoriseerd om de data te gebruiken voor het optimaliseren van haar diensten, en om haar diensten nog beter op de behoeften van Opdrachtgever af te stemmen Openprovider zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen Openprovider staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Openprovider, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Opdrachtgever de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren of anderszins ter beschikking zal stellen van Openprovider Indien Opdrachtgever in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in systemen van Openprovider dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Openprovider daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn. De kosten voor de werkzaamheden daarvoor kunnen afzonderlijk worden gefactureerd.

9 Artikel 10. Duur en beëindiging De duur Overeenkomsten voor domeinregistratie of de administratie van domeinnamen, die van een andere registrar naar Openprovider overgedragen worden, kan, afhankelijk van het betreffende domein, van 1 dag tot 10 jaar zijn, ingaande op de dag van de overdracht. Verlengingen kunnen plaatsvinden voor een periode van 1 tot 10 jaar, afhankelijk van het betreffende domein Openprovider heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien: betalingen die teruggetrokken worden, alvorens het bedrag door Openprovider geïncasseerd is; Opdrachtgever overtreedt de Algemene Voorwaarden; overtreding van de wet dan wel regels van ICANN; handelingen die ingaan tegen de Algemene Voorwaarden van de registratie of haar vereisten. In voorgenoemde gevallen verliest Opdrachtgever alle registratierechten Opdrachtgever zal uiterlijk 28 dagen voor het einde van een registratietermijn, via verzocht worden domeinnaamverlengingen te betalen. Indien de betaling uiterlijk voor de vervaldatum niet binnen is, dan zal Opdrachtgever alle rechten op dit domein verliezen. Wanneer Opdrachtgever gebruik maakt van de functionaliteit tot het automatisch verlengen van domeinen, dan is het geheel voor verantwoordelijkheid van Opdrachtgever te zorgen voor voldoende saldo. Domeinen die door onvoldoende saldo of een andere reden niet kunnen worden verlengd zullen worden opgeheven Indien Openprovider volgens de voorwaarden van de betrokken registry de registratie van een Sub-Level-Domain niet kan handhaven, dan heeft Openprovider het recht om het contract uiterlijk 14 dagen voor het einde van een maand schriftelijk op te zeggen In het geval van beëindiging van een domein ofwel door Opdrachtgever zelf of door beslissingen na domeingeschillen, dan heeft Opdrachtgever geen recht op een substituut domein of restitutie. Wanneer de beëindiging niet met opzet door of als een gevolg van grove nalatigheid van Openprovider veroorzaakt is, dan zullen er geen terugbetalingen plaatsvinden. Dit geldt eveneens voor andere werkzaamheden of bijkomende geregistreerde opties In het geval Openprovider niet langer als officieel geaccrediteerd registrar optreedt, dan heeft Openprovider het recht contracten schriftelijk op te zeggen, uiterlijk 14 dagen voor het einde van iedere maand Alle annuleringen, beëindigingen en berichtgevingen dienen schriftelijk te worden ingediend, welke per fax als geldig worden beschouwd. Artikel 11. Tarieven en betaling Alle prijzen zijn exclusief btw De tarieven voor de Diensten Openprovider staan gepubliceerd op de website; deze prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden Tarieven voor het verlengen van domeinnamen zijn alleen geldig voor de op dat moment in behandeling zijnde verlengingen; voor toekomstige verlengingen zal de prijs die op de dag van verlenging gerekend wordt, gelden.

10 11.4. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Openprovider gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Openprovider zal Opdrachtgever hiertoe, via Website of e- mail ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de Overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever heeft Openprovider het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen Betaling kunnen worden gedaan per creditcard, door een éénmalige machtiging of andere specifieke betaalmethodes zoals een ideal betaling of een bankoverschrijving De registratie van de Diensten kan alleen na ontvangst van betaling plaatsvinden. Het registratieproces zal verwerkt worden, wanneer de gelden op de bankrekening van Openprovider binnen zijn. Alle transactiekosten dienen door Opdrachtgever gedekt te worden Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat zij alle rechten op een domeinnaam zal verliezen in geval van terugboeking door haar bank of creditcardbedrijf, bij gebleken creditcardfraude of welke andere vorm van terugboeking dan ook. In zulke gevallen behoudt Openprovider zich het recht voor zelf te kunnen beslissen of de domeinnaam in eigen beheer blijft of zal worden opgezegd Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie. Indien Opdrachtgever een factuur per reguliere post wenst te ontvangen, dan zal Openprovider 3 euro in rekening brengen voor de verzending van iedere brief De kosten van domeinregistratie en andere kosten worden niet terugbetaald bij het vroegtijdig beëindigen van een contract Vooruitbetalingen van domeinen, die niet geregistreerd konden worden zullen op het uitstaande tegoed van Opdrachtgever gestort worden Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om zorg te dragen voor voldoende saldo in haar tegoed. Indien er sprake is van onvoldoende saldo zullen Diensten niet afgenomen of automatisch verlengd kunnen worden. Opdrachtgever dient rekening te houden met dagelijkse fluctuaties van de geldende wisselkoersen Elke terugbetaling van het uitstaande tegoed, geheel of gedeeltelijk, vindt plaats met aftrek van 25 euro administratiekosten. Ook in geval van beëindiging van het contract zullen deze administratiekosten ingehouden worden. Artikel 12. Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Openprovider voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Openprovider van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Openprovider, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief btw). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR ,- (exclusief btw) Aansprakelijkheid van Openprovider voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door

11 bedrijfsstagnatie, is uitgesloten Buiten de in artikel 12 lid 1 en 2 genoemde gevallen rust op Openprovider geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in artikel 12 lid 1 genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Openprovider De aansprakelijkheid van Openprovider wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Openprovider onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Openprovider ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Openprovider in staat is adequaat te reageren Een beroep op artikel 6:271 BW is uitgesloten voor Opdrachtgever Openprovider is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (artikel 13) Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend bij Openprovider meldt Opdrachtgever vrijwaart Openprovider voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de Dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Openprovider geleverde zaken, materialen of resultaten Bij export van Diensten door Opdrachtgever of een klant van Opdrachtgever, kunnen wettelijke exportbepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van cryptografische producten, van toepassing zijn. Opdrachtgever houdt Openprovider gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, daaronder tevens begrepen overheidsmaatregelen, die verband houden met aan Opdrachtgever of klant van Opdrachtgever toe te rekenen overtredingen van enige van toepassing zijnde exportbepaling. Voornoemde geldt niet voor door Openprovider geëxporteerde diensten. Dan ligt de verantwoording daarvan bij Openprovider Opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor domeinverlengingen. Bovendien is het aan Opdrachtgever om de balans van de Openproviderrekening in de gaten te houden. Openprovider is niet aansprakelijk voor de consequenties veroorzaakt door balanstekorten. Als het domein niet op tijd verlengd wordt, of niet op tijd verlengd kan worden doordat er onvoldoende saldo op de rekening rekening van Openprovider staat, dan zal de registratie beëindigd worden. Artikel 13. Storingen en overmacht Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Openprovider zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Openprovider is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling Openprovider heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien

12 een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Openprovider zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Openprovider is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo n aanpassing Openprovider zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Openprovider door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Openprovider kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Artikel 14. Het wijzigen van de Algemene Voorwaarden Openprovider behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Openprovider of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum. Artikel 15. Slotbepalingen Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Voor zover door de regels van dwingend recht of door de regels van de in het vorige artikel genoemde geschilprocedures niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven Deze Algemene Voorwaarden en de hieruit voortvloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op de overeenkomsten die Reseller sluit met haar klanten Onder schriftelijk valt in deze voorwaarden ook en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de dan wel fax voldoende vaststaat.

13 15.6. De door Openprovider ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen (bijvoorbeeld dataverkeer, maar niet beperkt hiertoe) en monitoring door Openprovider, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, adres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer Zowel de Engelse als de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden zijn geldig. In geval van twijfel, echter, zal de Nederlandse versie beslissend zijn.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

e. De RSP wordt geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, evenals met de voor de RSP relevante appendices.

e. De RSP wordt geacht akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, evenals met de voor de RSP relevante appendices. PREZENT Algemene Voorwaarden Domeinnaam Services 1. Onderwerp van deze overeenkomst a. Prezent Internet BV -hierna genoemd PREZENT -is een officiële registrar van domeinnamen. In deze hoedanigheid stelt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leverland Technology

Algemene voorwaarden Leverland Technology Algemene voorwaarden Leverland Technology 1. Onderwerp van deze overeenkomst 1. Leverland Technology - hierna genoemd LT - is een officiële registrar van domeinnamen. In deze hoedanigheid stelt LT haar

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Openprovider

Algemene voorwaarden Openprovider Algemene voorwaarden Openprovider Versie: 2.0 Datum: 1 januari 2017 ARTIKEL 1. Definities 1.1. Openprovider: een handelsnaam van Hosting Concepts B.V., gevestigd te Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden 19 oktober 2009 - Versie 1.0 biedt een webapplicatie aan waarmee de gebruiker zijn bedrijfsadministratie kan bijhouden. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development Algemene voorwaarden LARTCRAFT, versie: 1/2014 concept design development concept design development Artikel 1. Definities 1.1. LARTCRAFT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24382844.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Jxs

Algemene voorwaarden Jxs Algemene voorwaarden Jxs Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Jxs te Rotterdam, Kamer van Koophandel 24311800 en haar wederpartijen

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyForum

Gebruiksvoorwaarden XyForum Dit is een voorbeeld van Gebruiksvoorwaarden zoals gegenereerd met de Gebruiksvoorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/gebruiksvoorwaardengenerator/ In dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Signhost

Algemene Voorwaarden Signhost Algemene Voorwaarden Signhost Versie 2.0 Datum: 22 oktober 2014 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Signhost (onderdeel van Evidos B.V.) en haar wederpartijen ( Opdrachtgever ).

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Artikel 1. Definities 1.1 FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden.

Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden. Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden. Algemene Voorwaarden Rinada Entertainment Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nederpel IT.

Algemene voorwaarden Nederpel IT. Algemene voorwaarden Nederpel IT. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Nederpel IT te Hoek van Holland, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT De dienst "Easyrapport" wordt u via internet bij wijze van Software as a Service aangeboden door het bedrijf 7U VOF. Aan het gebruik van Easyrapport zijn onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH

ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH Artikel 1 - Algemeen Naam: Restaurant Alliantie s-hertogenbosch Adres: Korte Putstraat 23, 5211 KP s-hertogenbosch Website: www.restaurantalliantie.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Waarvan Acte

Algemene Voorwaarden Waarvan Acte Algemene Voorwaarden Waarvan Acte Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst bij Waarvan Acte en bevatten belangrijke

Nadere informatie

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1. Saventa is ingeschreven bij de Kvk in s-hertogenbosch; 60847182. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saventa een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015)

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Artikel 1. Definities 1.1. LennMedia: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268818 te s- Hertogenbosch. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV

Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV Algemene voorwaarden SunYa Nederland BV INLEIDING Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015

Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015 Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Captix Holding B.V. inzake de door haar geëxploiteerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINEVERGELIJKER.NET 2017 De website https://www.onlinevergelijker.net is eigendom van Stellar Web Concepts, gevestigd in Haarlem (Hazepaterslaan 28-37 2012 HT) en ingeschreven bij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Your Smart Butler

Algemene voorwaarden Your Smart Butler Algemene voorwaarden Your Smart Butler 1/6 Gebruiksvoorwaarden Your Smart Butler- Horeca-onderneming Versie: 1.0 Datum: 23 augustus 2012 A. Inleiding Your Smart Butler www.yoursmartbutler.com - maakt het

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het laatste artikel vermeld.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het laatste artikel vermeld. Algemene voorwaarden Bedrijf Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Bedrijf ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister De dienst "Actiepuntenregister" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Business Analyse Software. Aan het gebruik van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB

ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB ALGEMENE VOORWAARDEN VIRTUAL SKILLSLAB DEFINITIES In deze Algemene Voorwaarden van Virtual Skillslab (hierna te noemen Voorwaarden ) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis: A. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1

Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Algemene Voorwaarden DiiP b.v. versie 2.1 Artikel 1. Definities 1. DiiP: DiiP BV gevestigd te Diemen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37110885. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Afentico

Algemene Voorwaarden Afentico Algemene Voorwaarden Afentico Artikel 1. Definities 1. Afentico: Afentico gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34375875. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Kamer van Koophandel te Amsterdam: 34147558 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013

Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Algemene Voorwaarden versie 20 maart 2013 Artikel 1. Definities 1. Visited: Visited v.o.f. gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52646769. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

Software: de Programmatuur die door Smits IT Solutions aan Client wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld. Algemene voorwaarden Definities Client: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Smits IT Solutions wordt gesloten. Website: Een of meerdere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0

Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Algemene Voorwaarden BRAMUS Internet Services Versie 1.0 Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. BRAMUS Internet Services: BRAMUS Internet Services ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EasyEtiket

Algemene Voorwaarden EasyEtiket Algemene Voorwaarden EasyEtiket Versie 01-10-2016 In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen u en ons, die van toepassing zijn op de dienstverlening die wij uitvoeren. Zoals u ziet een lang

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl VERSIE 2015.03 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Stichting Zorgvastgoed.nl Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting

Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Algemene voorwaarden TotallyHosted Webhosting Artikel 1. Definities 1.1. TotallyHosted: TotallyHosted V.O.F ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 39087225. 1.2. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014

Algemene Voorwaarden Phost.nl - V2.3b 29 oktober 2014 - V2.3b 29 oktober 2014 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30201153. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Algemene bepalingen Artikel 1. De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Meester Penning B.V., hierna te noemen "Meester Penning B.V.", op alle door Meester Penning B.V. gesloten

Nadere informatie

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt.

opdrachtnemer: Roosen Financieel Advies, Pitrus RR Malden NL, die voor opdrachtgever te allen tijde als contractpartij optreedt. Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, in

Nadere informatie

Inleiding Defini*es Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informa*e Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Defini*es Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informa*e Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en beva=en belangrijke informa>e voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24348011 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Ermis gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 1. Evohost: 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Evohost een Overeenkomst of aan wie Evohost een offerte heeft uitgebracht. 3. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document. 4. Dienst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT. Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Pagina 1 Algemene leveringsvoorwaarden Heijsen Webdesign & ICT Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie