Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden van toepassing op accountmanagers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer , hierna te noemen OLOcoach. Opdrachtnemers in de zin van deze algemene voorwaarden: kandidaat publiek lid, kandidaat privaat lid, erkend publiek lid, erkend privaat lid, die specialist/generalist is op het gebied van omgevingsrecht en wiens gegevens op basis van een lidmaatschap tegen betaling van contributiegelden aan OLOcoach op de website en worden vermeld of die een aanvraag daartoe heeft ingediend, met als doel dat de opdrachtnemer opdrachten verwerft. Opdrachtgevers in de zin van deze algemene voorwaarden: aanvrager/gemachtigde, balie medewerker, coördinator, behandelaar, adviseur, toezichthouder/handhaver, lokale beheerder, landelijke beheerder, betrokkene of publiek, zijnde de partij, persoon of rechtspersoon, die door gebruikmaking van de informatie op en in contact treedt met en/of opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer of de mogelijkheden daartoe onderzoekt. Accountmanagers in de zin van deze algemene voorwaarden zijn het accountmanagers, die het aanspreekpunt voor opdrachtgevers en nieuwe en bestaande opdrachtnemers vormen en fungeren als contactpersonen richting de markt en de overheid, zij organiseren hiervoor bijeenkomsten. Lidmaatschap in de zin van deze algemene voorwaarden is de overeenkomst tussen OLOcoach en de opdrachtnemers inhoudende dat bepaalde gegevens van de opdrachtnemer voor een bepaalde periode tegen betaling van overeengekomen contributiegelden op de website zullen worden vermeld. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1. OLOcoach hanteert de volgende functie categorieën: A. opdrachtnemers 1. kandidaat publiek lid 2. kandidaat privaat lid 3. erkend publiek lid 4. erkend privaat lid B. opdrachtgevers aanvrager/gemachtigde, balie medewerker, coördinator, behandelaar, adviseur, toezichthouder/ handhaver, lokale beheerder, landelijke beheerder, betrokkene, publiek C. accountmanagers

2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op categorie C, accountmanagers Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de accountmanager enerzijds en OLOcoach anderzijds die betrekking hebben op vermelding van bepaalde gegevens van de accountmanager op de website of een aanvraag daartoe en tevens op alle opdrachten die de accountmanagers van opdrachtgever(s) verkrijgen via OLOcoach en/of de website Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de accountmanager enerzijds en OLOcoach anderzijds overeen zijn gekomen. Artikel 2 Doelstelling OLOcoach 2.1. Het initiatief van OLOcoach komt voort uit de behoefte om de professionaliteit van erkende adviseurs binnen het Omgevingsrecht, meetbaar en zichtbaar te maken. Daarnaast hebben opdrachtgevers baat bij een omgeving waar zij in contact kunnen komen met erkende professionals. OLOcoach bewaakt de kwaliteit en bevordert de deskundigheid van iedere publieke- en private adviseur. De aangesloten leden zijn specialisten en generalisten in het gehele Omgevingsrecht en beschikken alle over een aantoonbare kennis en kunde. OLOcoach streeft naar ernaar om de opdrachtnemers en opdrachtgevers met elkaar in contact te brengen door vermelding van bepaalde gegevens van de opdrachtnemers op de website op basis van een lidmaatschap tegen betaling van contributiegelden door de opdrachtnemers aan OLOcoach. OLOcoach streeft er tevens naar om opdrachtgevers te informeren op diverse manieren De accountmanager kan een keuze maken op de website en onder artikel 1.1, sub C functie categorie. Een accountmanager kan zich ook als een opdrachtnemer uit categorie A registreren OLOcoach zal zich inspannen om haar website zo veel mogelijk onder de aandacht van potentiële opdrachtgevers te brengen OLOcoach is op geen enkele wijze betrokken bij of aansprakelijk voor de wijze waarop de opdracht(en) c.q. samenwerking tussen de opdrachtnemers en opdrachtgevers tot stand komt en/of wordt uitgevoerd en de gevolgen daarvan. Artikel 3 De inschrijving 3.1. Accountmanagers vragen inschrijving aan via de website Door deze aanvraag gaat de accountmanager er mee akkoord dat zijn gegevens op de website worden vermeld conform de huisstijl van OLOcoach OLOcoach zal beoordelen of de accountmanager aan de gestelde eisen voldoet. Indien dat het geval is, zal de aanvraag worden toegekend en de accountmanager, de betreffende inlogcodes worden toegestuurd. OLOcoach heeft het recht om de aanvraag voor inschrijving zonder nadere redengeving af te wijzen.

3 3.3. Met de inschrijving verklaart de accountmanager dat hij kennis heeft genomen van de onderhavige algemene voorwaarden en daarmee akkoord gaat. Artikel 4 Duur van de inschrijving 4.1. De inschrijving blijft geldend totdat de accountmanager of OLOcoach deze schriftelijk opzegt. Binnen veertien dagen na de schriftelijk opzegging zal OLOcoach de gegevens van de accountmanager uit haar systeem verwijderen. Artikel 5 Rechten en verplichtingen van accountmanagers 5.1. De accountmanager dient zich te houden aan de werkwijze zoals OLOcoach deze heeft bepaald en kenbaar heeft gemaakt via deze algemene voorwaarden en op de website. 5.2.Het werven van geschikte opdrachtnemers in de zin van deze overeenkomst die een lidmaatschap zoals hiervoor reeds genoemd afsluiten bij OLOcoach Indien de accountmanager via OLOcoach en/of de website in contact komt met een (potentiële) opdrachtgever of opdrachtnemer, dient hij naar eigen inzicht de opdracht al dan niet te accepteren en zelf de tussen hem en de opdrachtgever of opdrachtnemer van toepassing zijnde voorwaarden en vergoedingen te bepalen in overleg met de opdrachtgever of opdrachtnemer. OLOcoach is daar niet bij betrokken en kan daarvoor nadrukkelijk niet verantwoordelijk gehouden worden. Het staat de accountmanager vervolgens vrij zijn werkzaamheden naar eigen inzicht in te richten en uit te voeren. De werkzaamheden worden geheel zelfstandig verricht zonder toezicht van OLOcoach en OLOcoach is daarvoor en/of voor de gevolgen daarvan op geen enkele wijze aansprakelijk De accountmanager dient zijn werk naar behoren en met de zorg van een goed accountmanager conform hetgeen met de opdrachtgever of opdrachtnemer is overeengekomen te verrichten, waarbij hij zich integer opstelt en een grote inzet toont Indien de accountmanager via OLOcoach en/of de website in contact komt met een (potentiële) opdrachtgever maar diens opdracht om welke reden dan ook niet zelf uit kan voeren, dient hij zich in te spannen om deze opdracht in overleg met de (potentiële) opdrachtgever door te geleiden naar een andere opdrachtnemer die is ingeschreven bij OLOcoach De accountmanager dient een zogenaamde button van OLOcoach op zijn eigen website te plaatsen. Deze button zal daartoe op de website beschikbaar worden gesteld. De button dient ter promotie van het kwaliteitslabel van OLOcoach De accountmanager kan tegen de daarvoor geldende vergoedingen deelnemen aan de opleidingen, trainingen en cursussen die door OLOcoach worden aangeboden De accountmanager kan zich met vragen wenden tot de helpdesk. Deze zal de vraag eventueel doorgeleiden naar de daartoe geëigende persoon binnen het OLOcoach netwerk Het is de accountmanager niet toegestaan te adviseren, opdrachten aan te nemen en/of uit te voeren of anderszins als opdrachtnemer te functioneren in de ruimste zin van het woord binnen het

4 OLOcoach netwerk, hetzij tegen betaling hetzij om niet, tenzij hij een lidmaatschap ten aanzien van een of meer van de functies in categorie A heeft afgesloten met OLOcoach Iedere accountmanager is gehouden om ten minste 2 bijeenkomsten van OLOcoach per jaar te organiseren en hiervan een verslag te maken, dat zal worden geplaatst op de website Indien de accountmanager het verzoek krijgt van een opdrachtnemer om een vraag door te spelen, dient hij binnen 48 uur aan dat verzoek te voldoen, of de opdrachtnemer te laten weten dat hij daartoe niet in staat is Het is de accountmanager niet toegestaan eigen promotie materiaal te gebruiken zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming daarvoor van OLOcoach. Promotiemateriaal van OLOcoach is te bestellen via de website en komt voor rekening van de accountmanager. Artikel 6 Door OLOcoach aan de accountmanager te betalen vergoeding 6.1. Ter vergoeding voor het verrichten van de hiervoor genoemde diensten en de kosten die hij daarvoor maakt, ontvangt de accountmanager van OLOcoach 50,- van iedere opdrachtnemer die de betreffende accountmanager heeft aangebracht. De accountmanager stuurt daartoe per aangebrachte opdrachtnemer jaarlijks een factuur aan OLOcoach. In de factuur wordt de naam en het registratienummer van de desbetreffende opdrachtnemer vermeld De bovengenoemde vergoeding is niet van toepassing op hem zelf, indien de accountmanager tevens onder hem zelf staat ingeschreven als opdrachtnemer in het register van OLOcoach Bovengenoemd bedrag is exclusief BTW en zal door OLOcoach na ontvangst van de genoemde factuur op de rekening van de accountmanager worden overgemaakt binnen veertien dagen nadat de betaling van de betreffende opdrachtnemer door OLOcoach is ontvangen. Artikel 5 Vervanging 7.1. Het staat de accountmanager vrij om zich in de uitvoering van de bovengenoemde diensten te laten vervangen door een daartoe geschikte derde Indien de accountmanager om welke reden dan ook niet in staat is bovengenoemde diensten te verrichten, is hij gehouden zich te laten vervangen door een daartoe geschikte derde. Hij dient deze vervanging terstond aan de landelijke beheerder te melden Indien de accountmanager meer dan drie maanden zijn werkzaamheden zelf niet verricht en daartoe evenmin een geschikte vervanger inschakelt, zal deze overeenkomst van opdracht van rechtswege eindigen zonder dat daartoe opzegging is vereist Een derde wordt geacht geschikt te zijn om de accountmanager te vervangen indien hij dezelfde werkervaring en opleiding heeft op het gebied van omgevingswetgeving, althans daarmee vergelijkbaar.

5 Artikel 8 Rechten en verplichtingen van OLOcoach 8.1. OLOcoach behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de website aan te brengen, zonder toestemming van accountmanagers OLOcoach is bij het in behandeling nemen van aanvragen van (potentiële) accountmanagers gehouden om onderzoek te doen naar de juistheid van de gegevens van (potentiële) accountmanagers Als deze informatie op de website wordt geplaatst en vervolgens onjuist blijkt te zijn, is OLOcoach slechts gehouden de betreffende onjuiste gegevens naar beste weten te corrigeren. Zij kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schadelijke gevolgen van onjuiste meldingen op haar site OLOcoach zal zich in alle redelijkheid inspannen om de website zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van de relevante partijen. Artikel 9 Geen arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding 9.1. Partijen hebben nadrukkelijk niet de intentie om een arbeidsovereenkomst aan te gaan en zijn gehouden de feitelijke handelingen conform die intentie te verrichten, dus in overeenstemming met hetgeen gebruikelijk is bij de uitvoer van een overeenkomst van opdracht Er bestaat geen gezagsverhouding tussen partijen. De accountmanager voert de hierna genoemde overeengekomen diensten ten behoeve van de opdrachtgever geheel zelfstandig uit en het staat hem vrij de wijze waarop hij dat doet te bepalen. De invulling die daar aan in het navolgende wordt gegeven, maakt daarop geen inbreuk maar vormt een richtlijn ter effectieve uitvoering en ter omschrijving van de overeengekomen diensten De accountmanager verklaart hierbij dat hij ten tijde van het aan gaan van deze overeenkomst werkzaam is voor tenminste twee andere opdrachtgevers, niet zijnde de opdrachtgever conform deze overeenkomst Indien de accountmanager niet langer werkzaam zal zijn of is, voor meer dan twee andere opdrachtgevers in de zin van lid 3, is hij gehouden daarvan direct, dat wil zeggen op het moment dat hem bekend is dat dat het geval zal zijn, melding te doen aan de opdrachtgever Deze overeenkomst van opdracht wordt geacht automatisch te zijn beëindigd zonder dat daarvoor enige opzegging noodzakelijk is op de dag voorafgaand aan de dag de lokale beheerder niet meer werkzaam is voor twee andere opdrachtgevers. Artikel 3 VAR verklaring De accountmanager dient te beschikken over een geldige VAR verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) en daarvan een kopie aan de opdrachtgever te overleggen bij het aan gaan van de onderhavige overeenkomst en steeds op het moment dat aan hem een nieuwe verklaring wordt verstrekt. Indien hij niet langer in het bezit is van een geldige VAR verklaring of de omstandigheden en/of feiten wijzigen op grond waarvan deze aan hem wordt versterkt, dient hij dat terstond te melden

6 aan de opdrachtgever De accountmanager verricht de werkzaamheden in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep en/of bedrijf. De accountmanager draagt zelf de eventueel verschuldigde inkomstenbelasting en/of sociale premies af en vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele aanspraken uit deze overeenkomst van de fiscus en/of enig uitvoeringsorgaan (UWV). Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en boetebeding De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot OLOcoach en de website, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluids- materiaal, formats, software en overige materialen, de databank rechten en merk rechten (inclusief domeinnamen) berusten bij OLOcoach of haar licentiegevers met uitzondering van het materiaal dat door de opdrachtnemers is geleverd in overleg met en goedkeuring van OLOcoach. De accountmanager kan daarop geen rechten laten gelden en kan daarvan zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van OLOcoach geen gebruik maken Het is de accountmanager niet toegestaan de website of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van OLOcoach, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken Indien de accountmanager op enige wijze in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde zal hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis verschuldigd zijn aan OLOcoach, waarbij het gebruik van een (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd het recht van OLOcoach om volledige schadevergoeding en/of nakoming van de opdrachtnemer te vorderen. Artikel 12 Uitsluiting OLOcoach behoudt zich het recht voor om een accountmanager uit te sluiten van elk verder gebruik van de organisatie, het netwerk van OLOcoach en de website en het abonnement te ontbinden indien de accountmanager op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden en/of enige wettelijke bepaling. Artikel 13 Geheimhouding OLOcoach verplicht zich tot geheimhouding van de vertrouwelijke gegevens over accountmanagers die zij in het kader van de inschrijving heeft vernomen. OLOcoach zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

7 Artikel 14 Overmacht Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan OLOcoach gebruik maakt. Artikel 15 Onderhoud OLOcoach is gerechtigd de websites (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken in het geval dit noodzakelijk is voor het onderhoud en/of aanbrengen van wijzigingen van (onderdelen van) de website, zonder dat de opdrachtnemers als gevolg daarvan enig recht op schadevergoeding jegens OLOcoach kan doen gelden. Artikel 16 Aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van OLOcoach voor directe schade van de accountmanager als gevolg van toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van OLOcoach in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat de accountmanager heeft betaald aan OLOcoach aan eventuele kosten in het betreffende jaar OLOcoach is niet aansprakelijkheid voor enige schade van de accountmanager of van derden, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van OLOcoach door de opdrachtnemer. OLOcoach heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en zal zich naar beste vermogen inspannen om de website optimaal te laten functioneren en te beveiligen. OLOcoach kan echter op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor enige schade, direct of indirect, ten gevolge van gebreken in het functioneren van de website en/of de informatie die daarop wordt vermeld en/of de beveiliging daarvan OLOcoach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die de accountmanager en/of derden lijden als gevolg, direct of indirect, van het handelen of gebrek daar aan door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer met wie hij via OLOcoach in contact is getreden. OLOcoach is niet betrokken bij het tot stand komen van opdrachten van of samenwerkingen met de opdrachtgevers en/of bij de uitvoering daarvan en heeft daarover geen zeggenschap De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. OLOcoach heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Artikel 17 Wijzigingen in de algemene voorwaarden OLOcoach is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Zij zal in dat geval de accountmanager schriftelijk of per mail van de wijziging(en) op de hoogte stellen door toezending van de gewijzigde algemene voorwaarden. De accountmanager wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien hij OLOcoach niet binnen 14 dagen na schriftelijke

8 toezending of toezending per mail daarvan schriftelijk heeft medegedeeld dat hij daartegen bezwaar maakt Indien en voor zover enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. OLOcoach zal ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling dan een nieuwe bepaling vaststellen, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Artikel 18 Rechts- en forumkeuze Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst kunnen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Noord Nederland, locatie Leeuwarden.

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn.

De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Algemene Voorwaarden uwv.deinschrijving.nl De portal en de diensten van uwv.deinschrijving.nl maakt deel uit van HRMatches en de algemene voorwaarden die daarbij van toepassing zijn. Artikel 1: Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl

Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Algemene Voorwaarden van Domainorder.nl Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de dienstverlening op de website www.domainorder.nl. Door gebruik te maken van de website www.domainorder.nl

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Webwiersma webontwikkeling Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010

Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Algemene voorwaarden TM-Hosting Versie geldig vanaf: 9 maart 2010 Artikel 1. Definities 1.1 TM-Hosting: de eenmanszaak TM-Hosting, statutair gevestigd te en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SiteWise Webmedia B.V.

Algemene voorwaarden van SiteWise Webmedia B.V. Algemene voorwaarden van SiteWise Webmedia B.V. Artikel 1 : definities Artikel 2 : aanbiedingen, offertes en overeenkomsten Artikel 3 : prijs en betaling Artikel 4 : verplichtingen van SiteWise Webmedia

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN NEW SALES COMPANY B.V. Deze algemene voorwaarden van New Sales Company bestaan uit: Hoofdstuk 1: een algemeen deel dat van toepassing is op alle door New Sales Company te leveren diensten

Nadere informatie

Sendt Online Marketing BV

Sendt Online Marketing BV Algemene Voorwaarden Lead Generatie Sendt Online Marketing BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Digias VOF

Algemene voorwaarden Digias VOF Algemene voorwaarden Digias VOF 1. Definities 1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Digias VOF. 1.2 Dienst(en): de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen Digias VOF en cliënt gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V.

Algemene voorwaarden. Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Algemene voorwaarden Yellow Walnut Verzekeringen B.V. Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand.

PoweredByYou wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van de hand. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website Spaar- Saam.nl aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1

Algemene Voorwaarden JENT Hosting. Versie 1.1 Algemene Voorwaarden JENT Hosting Versie 1.1 Definities 1. Jent Internet Solutions is een eenmanszaak handelend onder de volgende handelsnamen: JENT Hosting, jenthosting.com, jenthosting.nl: statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van IP Marketing

Algemene voorwaarden van IP Marketing Algemene voorwaarden van IP Marketing Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden worden verschillende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het navolgende verstaan: Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen.

PoweredByYou is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen of aan te vullen. Gebruiksvoorwaarden Op deze website vindt je de laatste informatie en voorwaarden met betrekking tot de producten en dienstverlening die PoweredByYou met haar website aanbiedt. Deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden

Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Professional Partners NL B.V. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden REMVOO

Algemene voorwaarden REMVOO Algemene voorwaarden REMVOO Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen REMVOO te Budel, Kamer van Koophandel 59485256 en haar wederpartijen

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Betreft: Algemene Voorwaarden Versie: 1.2 Datum: 07 oktober 2014 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 1.1 DEFINITIES In deze voorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Adressenbestand: een door Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering

Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Algemene voorwaarden BeConnected Automatisering Artikel 1. Definities 1.1. Dienstverlener: het bedrijf BeConnected Automatisering, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V.

Algemene Voorwaarden Solve Marketing B.V. 1 Solve Marketing B.V. Artikel 1 Definities Offerte: De in meer of mindere mate gespecificeerde Werkzaamheden die Opdrachtnemer voornemens is om ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten, alsmede de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV

Algemene voorwaarden. Mindwize Telemarketing BV Algemene voorwaarden Mindwize Telemarketing BV Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 7B1 ICT Solutions voor de Kondelier Solutions software producten Auteur: 7B1 ICT Solutions Datum: 10/09/2007 Versie: 1.1 Document KON-DN2-NLV1.1 Tabel 1: Versiebeheer Versie Datum Korte beschrijving aanpassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS

ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS ALGEMENE VOORWAARDEN E-BUSINESS SOLUTIONS 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: E-Business

Nadere informatie

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder:

1. Definities. In deze bijlage wordt verstaan onder: Bijlage A bij de Algemene Voorwaarden van Emergion BV te Rotterdam, bevattende de specifieke leverings- en betalingsvoorwaarden voor het (laten) plaatsen van advertenties en presentaties op Loopbaanadvies.net

Nadere informatie