Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid."

Transcriptie

1 Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid. JOHAN DE MOL Universiteit Gent (http://cdonet.ugent.be - TOM DHOLLANDER Voetgangersbeweging vzw (http://www.komopstraat.be) DIRK LAUWERS Universiteit Gent Iris Consulting (http://www.irisconsulting.be/nl/ ) Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2005, 24 en 25 november 2005, Antwerpen

2 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid Inleiding - Probleemstelling De begrippen: schoolomgeving en tijdstip Realisme van tijdelijke snelheidsbeperking Hoe laat is het? Interpreteren en respecteren En op de snelwegen dan? De oplossing: een aangepaste verkeersomgeving Voorbeschouwingen bij een evaluatie Besluit Referenties... 13

3 3 Samenvatting Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid In België is een zone 30 verplicht voor alle schoolomgevingen. De bedoeling is om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving te verhogen. De verklaring om de schoolomgeving specifiek aan te pakken en een zone 30 te voorzien, is gelegen in de merkwaardige ruimtelijke ordening in België. Scholen zijn niet altijd gelegen in verblijfsgebieden maar de ingang/uitgang van de school is gesitueerd op doorgangswegen met druk en snel verkeer. Sommige wegbeheerders interpreteren de schoolomgeving zeer beperkt en opteren om een gebied van een honderdtal meter rond de schoolpoort een zone 30 te geven. Tevens gaan stemmen op om een variabele snelheidszone te voorzien. De stelling van de auteurs is dat de schoolomgeving als hefboom kan gebruikt worden om in verblijfsgebieden homogene zone 30 te voorzien. Summary Safe school surroundings and area 30: from road safety to road liveability In Belgium is an area 30 obliged for all school surroundings. The intention is to increase the road safety and raise movement liveability in the school surroundings. The remarkable urban and spatial planning in Belgium causes a lot of safety problems: the entrance of the schools is not always situated in residence areas. The school entrance is sometimes situated on main roads with heavy and fast traffic. Some road administrators interpret the school surroundings very limit and opt to give an area 30 an area of a hundred to meter around the school entrance. Others are in favour of variable speed limits. The proposition of the authors is that the school surroundings can be used as a lever used to change residence areas in homogeneous area 30.

4 4 1 Inleiding - Probleemstelling De interesse voor verkeersveiligheid is de laatste twee jaren sterk gestegen. Door de impuls van een aantal actieve steden en gemeenten kregen verkeersveilige maatregelen een breder draagvlak; verkeersveiligheid staat op de politieke agenda van de federale en regionale regeringen in België. Vanaf 1 september 2005 moet in België alle schoolomgeving een zone 30 zijn.. Het uitgangspunt is dat de snelheid in de buurt van schoolomgevingen moet dalen om de verkeersveiligheid van kinderen te waarborgen. Op het eerste zicht lijkt dat een logische maatregel, alleen blijkt de invulling in tijd en ruimte niet zo eenvoudig. Men kan zich enerzijds afvragen of schoolomgeving wel een hanteerbaar begrip is en anderzijds of het beperken van de snelheidsmaatregel tot bepaalde uren, wel zo positief is voor de verkeersveiligheid. De verklaring om de schoolomgeving specifiek aan te pakken en een zone 30 te voorzien, is gelegen in de merkwaardige ruimtelijke ordening in België. Scholen zijn niet altijd gelegen in verblijfsgebieden maar de ingang/uitgang van de school is soms gesitueerd op doorgangswegen met druk en snel verkeer. Het merkwaardige in dit debat is dat een snelheidsregime van 30 km/uur soms wordt gelijkgesteld met een zone 30 die men kan beperken in de tijd. Een andere vaststelling is dat de gemeenten verplicht zijn om voor het begin van het schooljaar rond iedere school een zone 30 op te richten. Het aantal gemeenten dat al op systematische manier rond deze herinrichting heeft gewerkt, is erg beperkt. Met systematisch werken wordt bedoeld, een homogene aanpak voor de verblijfsgebieden, herinrichting van de weg, degelijke communicatie en sensibilisering en een aansluitend handhavingsbeleid.

5 5 2 De begrippen: schoolomgeving en tijdstip De term schoolomgeving wordt geïntroduceerd in het koninklijke besluit van 14 mei Artikel 2.37 definieert schoolomgeving als zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b. Daarmee is al aangegeven dat de schoolomgeving kan worden afgebakend. Het is evident dat de schoolomgeving kan worden gebruikt als een middel om de verkeersveiligheid en - leefbaarheid 2 te versterken. Voor alle duidelijkheid moet aangegeven worden dat een zone 30 in België kan aangeduid worden zonder dat een specifieke herinrichting is aangebracht. Deze beslissing is genomen omdat de ontbrekende herinrichting en de ontbrekende middelen om deze herinrichting uit te voeren, telkens werden gebruikt om geen snelheidsremmende maatregelen te nemen. Het gevolg was dat in het beste geval een snelheid van 50 km/uur in een verblijfsgebied de maatstaf was. In het verleden werd het al dan niet precies invullen van de regels door de voogdijoverheid steeds gebruikt om zone 30 af te remmen eerder dan om het te faciliteren. In Vlaanderen is door de ruimtelijke spreiding van de functies wonen, werken, recreatie- de verkeersveiligheid erg moeilijk te verzekeren. Het verhogen van de verkeersleefbaarheid is enkel mogelijk door het consequent inrichten van zone 30 in verblijfsgebieden. In het koninklijke besluit van 14 mei 2002 is er ook sprake van het begrip tijdstip: het snelheidsregime in de schoolomgeving kan via veranderlijke informatie worden beperkt in de tijd. Het principe om een veranderlijk snelheidsregime aan te duiden met een bord zone 30 en het bord schoolgaande jeugd is niet de ideale manier om een duurzame veiligheid te garanderen. Het tijdelijk aanduiden van een snelheidsregime van 30 km/uur om een tijdje later een ander 1 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houden algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Wijziging bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 (BS 31 mei 2002) 2 In geval voor een zone 30 of erffunctie wordt gekozen.

6 6 snelheidsregime te voorzien, kan volgens ons slechts selectief worden toegepast. Wil men de veiligheid garanderen, dan moeten er duidelijke richtlijnen zijn en mag men niet louter rekenen op het gezonde verstand of de expertise van de wegbeheerder. Het komt er toch op aan om via een snelheidsdaling een grotere veiligheid te verzekeren. De hamvraag is dan welke de minimale randvoorwaarden moeten zijn indien een tijdelijke snelheidsverlaging niet zou leiden tot een tijdelijke veiligheid. 3 Realisme van tijdelijke snelheidsbeperking Naarmate de periode dichterbij komt dat de wegbeheerder verplicht is om een zone 30 in de schoolomgeving te voorzien, wordt door sommige wegbeheerders voorgesteld om de zone 30- maatregel rond scholen enkel gedurende bepaalde periodes toe te passen. Het uitgangspunt daarbij is dat het niet opgaat om een automobilist te verplichten om s nachts dertig per uur te rijden terwijl er niemand op straat is. Waarschijnlijk is deze redenering een reactie op een idee dat de minister van mobiliteit lanceerde om de hele bebouwde kom als zone 30 af te bakenen; enkel in enkele belangrijke verkeersstraten zou nog sneller mogen gereden worden. In deze straten waar een hogere snelheid wordt voorzien, zou de wegbeheerder infrastructurele en andere maatregelen moeten treffen die een veilige situatie bieden voor alle weggebruikers. Een typisch voorbeeld is een bebouwde kom waar de wegbeheerder op een doorgaande weg 70 km/uur voorziet maar geen gescheiden fietspaden en geen beveiligde oversteekplaatsen. In die optiek dat de bebouwde kom zone 30 is, voldoet de wegbeheerder in dit voorbeeld waar hij een hogere snelheid aanbiedt niet aan zijn essentiële plicht om een veilige infrastructurele omgeving voor alle weggebruikers aan te bieden. Op deze wijze keert men de voorwaarden voor het maken van een zone 30 om en legt men de verantwoordelijkheid voor een veilig verkeer (voor alle gebruikers) bij de wegbeheerder. De regel moet zijn dat een wegbeheerder die een hoger snelheidsregime op een weg in bebouwde kom wil, ook voor een veilige wegherinrichting moet zorgen. Het is immers op wegen met een hoger snelheidsregime en een gemengd gebruik dat de kans op ongevallen het hoogst is. Door de wegbeheerder te responsabiliseren voor de gekozen snelheid, wordt de wegbeheerder verplicht om een snelheidsregime voor te stellen dat rekening houdt met de

7 7 verkeersleefbaarheid; op deze wijze wordt de veiligheid van zwakke weggebruikers prioritair gesteld boven een versnelde doorstroming. Het idee om de wegbeheerder te responsabiliseren indien hij opteert voor een hoger snelheidsregime lijkt logisch maar betekent in België zeker een totale mentaliteitswijziging. In het verleden gold dat een verlaagde snelheidszone waar de zwakke weggebruiker in principe veiliger is dan in hogere snelheidsregimes- slechts mogelijk is wanneer de verlaagde snelheid kan worden afgedwongen. Het lijkt logischer dat de wegbeheerder eerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle weggebruikers in het bijzonder voor zwakke weggebruikers- bij snelheden hoger dan 30 km/uur. Bij hogere snelheidsregimes moet de infrastructuur zodanig ingericht zijn dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers minimaal verzekerd is. Hierdoor wordt aangesloten bij het basisidee dat de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder voor kwalitatieve en veilige weginrichting, toeneemt naarmate het snelheidsregime verhoogt. Het is uiteraard evident dat een veilige herinrichting bij een zone 30 weg de gewenste snelheid moet uitstralen. 4 Hoe laat is het? Biedt een tijdelijke snelheidsbeperking in een woonomgeving met erg kwetsbare gebruikers wel enige veiligheid? Laten we even veronderstellen dat men in een schoolomgeving de snelheidsbeperking tot 30 km/uur instelt van tot uur, van tot uur, van tot uur en van tot uur. Wel te begrijpen dat dit enkel geldt voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag, op een verlofdag en tijdens de schoolvakanties zou dat weer niet gelden. We hebben het dan duidelijk niet over academies, bibliotheken, avondonderwijs,, want daar veronderstelt men dat de verkeersdeelnemer weet dat in dezelfde omgeving de zone 30 of de snelheidsbeperking tot 30 km/uur niet geldt. Men mag niet alleen veronderstellen dat de automobilist hiermee rekening houdt, dat snelheidscontroles aangepast worden aan die wijzigende omstandigheden en dat de politierechter de precieze uren kent en de nodige redelijkheid aan de dag legt, Maar men gaat er vooral vanuit dat het schoolgaande kind dat kort na deze veiligheidsuren, op weg

8 8 naar het voetbal, de academie of vriendjes, plots de knop kan omdraaien en rekening houdt met autoverkeer dat op diezelfde plaats bijna twee keer (50 km/uur) of meer dan twee keer (70 km/uur) sneller rijdt. Voetgangers, fietsers of automobilisten moeten hun gedrag dan maar automatisch aanpassen aan het juiste uur. Vanaf uur mag de automobilist in plaats van 30 km/uur 50 of 70 km/uur rijden. Hoe moet dat dan precies met overstekende voetgangers? Kunnen ze de moeilijke tot onmogelijke taak om de snelheid van de naderende auto in te schatten, nu wel aan? Of betekent het dat de wegbeheerder nog voor een grotere verantwoordelijkheid wordt gesteld om een veilige infrastructuur te bieden bij een hogere snelheid. 5 Interpreteren en respecteren Het is moeilijk om op deze vragen een verkeersveilig antwoord geven. Sommigen stellen voor om de wisselende snelheid aan te geven via variabele snelheidsborden. Los van het feit dat dit uiteraard een massa geld kost wanneer men minstens kiest voor duidelijke, elektronisch aangeduide, wijzigende snelheidsregimes, stelt zich het probleem van het zien en het interpreteren er loopt geen kind op dat moment, dus even harder en vooral het respecteren van deze tijdelijke snelheidsregimes. Nemen we even het voorbeeld van de tijdelijke verkeerslichten. Bij zo n licht knippert meestal het oranje licht, maar het kan worden ingesteld als driekleurenlicht. De automobilist zou die situatie moeten associëren met een plaats waar hij meestal weliswaar voorzichtiger mag doorrijden. Maar de wijziging van dat permanente oranjelicht in een driekleurenlicht wordt slechts beperkt opgemerkt en vermoedelijk nog beperkter gerespecteerd. In het verkeer is er niets zo moeilijk als het gedrag aanpassen gedurende een bepaalde periode zonder dat er buiten een verkeersbord, zelfs wanneer dat een elektronisch oplichtend snelheidsbord is, iets aan het wegbeeld of de verkeerssituatie verandert. Men kan moeilijk verwachten dat de automobilist zijn snelheids- en ander rijgedrag aanpast omdat het juist uur is. Het aantal automobilisten dat verklaart, misleid of verstrooid te zijn omdat ze een verkeersbord niet opmerkten, zal dan nog drastisch verhogen.

9 9 6 En op de snelwegen dan? Men vergelijkt de variabele aanduiding van snelheden in een bebouwde kom wel eens met de aangepaste, variabele aanduiding van snelheden op autosnelwegen, zoals in Nederland, Duitsland en ondermeer ook op de Antwerpse Ring. Die vergelijking gaat echter niet op, omdat de verkeerssituaties niet op elkaar lijken. De variabele snelheidsbeperkingen op autosnelwegen hangen samen met de verschillende specifieke wegsituaties zoals druk wegverkeer, filevorming, wegwerkzaamheden, ongevallen, weersomstandigheden,. Terwijl in het geval van tijdelijke zone 30 het enige verschil de schooluren zouden zijn; uren die het begin en einde van de school staan niet altijd gelijk met veel kinderen en ouders omdat dit verloop soms gespreid verloopt. Men kan vaststellen dat er weinig elementen zijn die de bestuurder attenderen op een andere verkeerssituatie; men kan verwachten dat bv. bij het einde van de school waarbij veel kinderen en ouders in de buurt van de schoolpoort zijn, dit op een duidelijk andere situatie wijst. Het begin van de schooluren zowel s morgens en s middags- kent een grotere spreiding in de tijd zodat zelfs die kenmerkende factor niet aanwezig is. 7 De oplossing: een aangepaste verkeersomgeving Een zone 30 zonder meer invoeren om bepaalde kwetsbare plekken te beschermen, heeft weinig zin. Zo is zone 30 geen geschikt instrument om alle schoolomgevingen te beveiligen, want niet elke schoolpoort geeft uit in een verblijfsgebied. Bij een schoolpoort die uitgeeft op een drukke verbindingsweg moet men plaatselijk voor een extra veilige inrichting zorgen. Dat hoeft geen zone 30 te zijn, maar veeleer een verkeersomgeving met een strikte scheiding in tijd en ruimte tussen de gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde weggebruikers. Daarentegen is het wel aangewezen om schoolpoorten zoveel mogelijk te laten uitgeven in zones 30. Die zones komen dan wel tot stand in logische gehelen en niet in een kunstmatig net voor en rond de schoolpoort.

10 10 Op plaatsen waar verkeerssoorten gemengd worden, zijn lage snelheden geboden. Op plaatsen waar men snelheden boven de 30 km/u wil, moeten de verkeersstromen homogeen zijn en de verkeerssituaties voorspelbaar. Voorspelbaarheid kan men alleen bereiken met een uniform wegbeeld. Indien men het gewenste snelheidsgedrag niet via de weg kan aangeven, kunnen in de toekomst telematicatoepassingen een oplossing bieden en kan binnen strikte voorwaarden worden gedacht aan variabele snelheidslimieten. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om die gewenste snelheid naar de wagen door te seinen en daar aan te duiden. Maar zijn daarmee ook de andere weggebruikers fietsers en voetgangers ingelicht? Is daarmee de verkeersleefbaarheid en -veiligheid wel verzekerd of komt ze er juist mee in het gedrang? 8 Voorbeschouwingen bij een evaluatie De regelgeving waarbij in alle schoolomgeving een zone 30 nodig is, is een belangrijk verkeersveilig gegeven. Doordat de meeste wegbeheerders werkelijk tot het laatste moment in een aantal gevallen tot de dag ervoor- hebben gewacht om een zone 30 aan te duiden, ontbreken meestal de noodzakelijke begeleidende maatregelen: een homogene aanpak voor de verblijfsgebieden, herinrichting van de weg, degelijke communicatie en sensibilisering en een aansluitend handhavingsbeleid. Hierdoor geeft deze aanpassing eerder weg van een wettelijk verplicht nummertje en geeft men een minimale invulling van zone 30 in de schoolomgeving. Nochtans had elke wegbeheerder bijna drie jaar tijd om minimaal, een homogene aanpak van de verblijfsgebieden en een degelijke communicatie en sensibilisering te voorzien. Bij een evaluatie zal men van het begrip schoolomgeving moeten overstappen naar verkeersleefbaarheid van verblijfsgebieden en de zone 30 in de schoolomgeving gebruiken als een hefboom om homogene zone 30 in verblijfsgebieden te voorzien. Het is voorspelbaar dat het louter aanduiden van een zone 30 op een kort stuk weg bv. honderd meter voor de schoolpoort- via een eenvoudig bord, een beperkt effect kan hebben.

11 11 Naarmate men handhaving in deze korte zone 30 voorziet, kan men voorspellen dat de meeste bestuurders al dan niet onwetend- veel te snel rijden. In dat geval kan het draagvlak voor een meer verkeersveilige omgeving snel afbrokkelen en kan de druk toenemen om her en der afwijkingen te voorzien. Gelet op deze voorspelbaarheid zou een evaluatie van deze zone 30 zo snel mogelijk moeten opgestart worden; het zou trouwens erg nuttig geweest zijn indien men de voorsituatie welk rij- en snelheidsgedrag werd in die omgeving waargenomen, voor de omvorming tot zone 30- had gemeten. Een communicatie- en sensibiliseringscampagne lijken ongeacht deze evaluatie nodig te zijn en vooral te blijven. Het lijkt ook erg nuttig dat de federale en de gewestelijke overheid de knowhow zouden aanbieden aan de vele gemeentelijke wegbeheerders. Het nogal amateuristisch aanpakken van zone 30 heeft soms te maken met het ontbreken van kennis op het gemeentelijke niveau; een ondersteunende actie van de federale en de gewestelijke overheid kan hier soelaas bieden. 9 Besluit Verblijfsgebieden moeten systematisch als zone 30 worden afgebakend en de aanwezigheid van een school in het verblijfsgebied vormt voor de wegbeheerder een ideale aanleiding om dat op korte termijn te doen. Wanneer de school niet in een verblijfsgebied ligt en uitgeeft op een straat die niet als volwaardige zone 30 kan worden ingericht, is de schoolomgeving-zone 30 aan de schoolpoorten een minimale oplossing. Deze schoolomgeving-zone 30 krijgt een permanent statuut als de functie van de straat verenigbaar is met een zone 30 over een vrij korte afstand. Wanneer de straat echter niet als volwaardige zone 30 kan worden ingericht, krijgt ze pas dan (en enkel dan) een tijdelijk statuut op die momenten met een typische schoolpoortdrukte.

12 12 In specifieke situaties, zoals wanneer de schoolomgeving langs een drukke verkeersweg ligt, kan gedurende bepaalde periodes een schoolomgeving-zone 30 voor een aangepast snelheidsregime zorgen. In dat geval moet de wegbeheerder zorgen voor een verkeersveilige weginrichting: gescheiden verkeersstromen, beveiligde oversteekplaatsen, beveiligde kruispunten, Een elektronisch verkeersbord dat slechts op bepaalde tijdstippen geldig is, verdient de voorkeur boven een vaste signalisatie met vermelding van de tijdelijke geldigheid van de snelheidslimiet op een onderbord. Een elektronisch bord valt veel beter op en legt de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van de boodschap bij de wegbeheerder. Bij een vast bord met onderbord staat de weggebruiker voor de moeilijke tot onmogelijke taak om die tijdelijke geldigheid zelf af te lezen en te begrijpen. Het is evident dat een wijzigende snelheidslimiet in een schoolomgeving slechts uitzonderlijk kan worden gehanteerd: enkel buiten de verblijfsgebieden en bij aanwezigheid van een verkeersveilige weginrichting. Prioritair is steeds de veiligheid. De snelle doorstroming van het verkeer moet hieraan altijd ondergeschikt zijn.

13 13 10 Referenties BROECKAERT, M., DE MOL, J., Zone 30: veel meer dan een snelheidsbeperking. Naar 30 km/uur als algemene regel voor alle verblijfsgebieden, in Verkeersspecialist, Mechelen, Kluwer-Editorial, Nr 104, januari 2004, blz DE BARBA, V., DELCOURT, S., GUILLAUME, M., CASIER, J. 30 km/u in schoolomgevingen. Voor een betere verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes, Brochure voor de wegbeheerder, 2002, BIVV en MVI, Brussel, Juni 2002, 36 blz DE MOL, J., DHOLLANDER, T., Vertragen om halfvier, gas geven om halfvijf. Tijdelijke zone 30 zorgt slechts voor tijdelijke verkeersveiligheid, in Verkeersspecialist, Mechelen, Kluwer-Editorial, Nr 116, maart 2005, blz DE MOL, J., 30KM-ZONE Consequenties voor de herinrichting van de openbare, STE DAG OPENBARE RUIMTE, Edegem (Antwerpen), organisatievoetgangersbeweging DE MOL, J, Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid; zone 30., : studiedag Slim op weg dag met als thema "Zone-30 en snelheidsbeperkingen", 19 maart 2005, organisatie Stad Gent.

Conceptnota voor nieuwe regelgeving

Conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend op 407 (2014-2015) Nr. 1 24 juni 2015 (2014-2015) Conceptnota voor nieuwe regelgeving van Dirk de Kort, Lode Ceyssens, Karin Brouwers, Martine Fournier, Caroline Bastiaens en An Christiaens betreffende

Nadere informatie

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen

1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen ! Persnota 1 op 4 autobestuurders rijdt te snel in de Kortrijkse schoolomgevingen Flitscontroles in de zone 30 I. Plan Nieuw Kortrijk Verkeersveiligheid!is!één!van!de!topprioriteiten!van!de!stadsco/! alitie.!elk!verkeersslachtoffer!is!er!één!teveel.!de!stadscoalitie!is!er!

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw

Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Hoorzitting van de Kamercommissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven Woensdag 22 juni 2011 14:15 Stellingname met betrekking

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Bromfiets klasse B op de rijbaan

Bromfiets klasse B op de rijbaan 2 technische fiche juni 2006 klasse B op de rijbaan binnen de bebouwde kom Sinds 1 januari 2005 moeten de bromfietsers klasse B binnen de bebouwde kom op de rijbaan rijden. klasse B op de rijbaan 2 1.

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR

CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR CATALOGUS BIVV 2009-2010 MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR Inhoud 2 Catalogus Mobiliteit en Infrastructuur 2009 2010 De publicaties uit deze catalogus kunnen worden besteld ofwel rechtstreeks op de website

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, verblijf ik...

Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Met vriendelijke groeten, verblijf ik... Over erven, 30 km en 60 km zones Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum 1 Langzamer rijden waar mensen verblijven In het verkeer

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

Een kruispunt. is geen jungle

Een kruispunt. is geen jungle Een kruispunt is geen jungle Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen

Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Persnota Plan zone 30 moet veiligheid verhogen Verlaag je snelheid, verhoog de veiligheid. 1. Plan Nieuw Kortrijk 2. Kortrijk was een verkeersonveilige stad Verkeersveiligheid is één van de topprioriteiten

Nadere informatie

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland

Wielersportbond NTFU. Verkeersregels. Nederland, België en Duitsland Wielersportbond NTFU Verkeersregels Nederland, België en Duitsland Verkeersregels Hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste relevante verkeersregels m.b.t. de wielersport. Nederland Fietsers

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

- Op korte termijn: plaatsen van (mobiele) borden die tijdens de schooluren aandacht vestigen, b.v. verlichte borden van kinderen met boekentas:

- Op korte termijn: plaatsen van (mobiele) borden die tijdens de schooluren aandacht vestigen, b.v. verlichte borden van kinderen met boekentas: Harpflash 17 juni 2013 Verkeersveiligheid Het verkeersveiligheidsteam van de Harp schreef een brief naar onze Burgemeester, Schepen van Onderwijs en Schepen van mobiliteit met de vraag tot enkele aanpassingen

Nadere informatie

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens;

al. voertuigen: fietsen, bromfietsen, GEHANDICAPTENVOERTUIGen, motorvoertuigen, trams en wagens; Artikel 1 In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: r. GEHANDICAPTENVOERTUIG: voertuig dat is ingericht voor het vervoer van een gehandicapte, niet breder is dan 1,10 meter

Nadere informatie

Inventarisatie van verkeerstekens

Inventarisatie van verkeerstekens 4 MINDERBORDENGIDS april 2007 Inventarisatie van verkeerstekens Om de verkeerssignalisatie goed te beheren dient de wegbeheerder een idee te hebben waarvoor hij verantwoordelijk is. Een inventarisatie

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s.

Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. Tips bij het gebruiken van de busstroken en «bijzondere overrijdbare beddingen» door de taxi s. V.U. : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Directie der Taxi s M. Popescu CCN, Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering

Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers en symbolen op bewegwijzering Dienstorder MOW/AWV/2015/14 d.d. 7 september 2015 Titel: Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Doelgroep: Voor wie van toepassing? Hiërarchische volgorde van verkeersborden en aanduiding wegnummers

Nadere informatie

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven

Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven Project K-06-042 Herinrichting N14 fase 2 te Zandhoven contactpersonen Bouwheer Medeopdrachtgevers Aannemer Werfleider van de aannemer Agentschap Wegen en Verkeer Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP)

AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Tellingen oversteekbewegingen (in de ochtend/avondspits telkens 1 uur) AANVRAAG OVERSTEEKPLAATS VOOR VOETGANGERS (VOP) Nazicht aanbevelingen voetgangersvademecum: 1 snelheid; 2 verkeersintensiteit; 3 zichtbaarheid

Nadere informatie

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012

Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Snelheid van blauwe brommers op fietspaden in 2012 Update bij eerder verschenen rapportage Blauwe brommers op fietspaden 2011 Samenvatting Snorfietsen rijden op de fietspaden in Amsterdam massaal nog steeds

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard

UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN. Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard UITWERKING EVALUATIE VERKEER OP DIJKWEGEN Aanbevelingen voor verkeersveilige dijkwegen in Lingewaard mei 2015 0 0.Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Aanbevelingen 3. Planning en kostenoverzicht 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle!

Deze brochure frist je kennis op van deze op het eerste gezicht vanzelfsprekende, maar o zo noodzakelijke regels. Een kruispunt is immers geen jungle! Een k is geeruispunt n jung le Bebouwde kommen bevatten allerhande kruispunten waar verschillende types weggebruikers elkaar ontmoeten. Door de drukte en de verscheidenheid van het verkeer is het gevaar

Nadere informatie

Analyse verkeersongevallen

Analyse verkeersongevallen Analyse verkeersongevallen Voorwoord De verkeerspolitie stemt haar verkeersveiligheidsbeleid al jaren af op basis van objectieve gegevens. Zij heeft hiervoor de beschikking over een jaarlijks groeiende

Nadere informatie

VERHUISBOEKJE NIEUWBOUW

VERHUISBOEKJE NIEUWBOUW VERHUISBOEKJE NIEUWBOUW Tel: 071 5892824 info@daltondeleeuwerik.nl Beste ouders, Donderdag 30 oktober t/m dinsdag 4 november zullen in het teken staan van de verhuizing naar onze nieuwbouw. De werkgroep

Nadere informatie

Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. Besluitvormingsverslag naar aanleiding van de vergadering van 9 maart 2009

Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid. Besluitvormingsverslag naar aanleiding van de vergadering van 9 maart 2009 Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid vzw Haachtsesteenweg 1405 - B-1130 Brussel Telefoon 02/244.15.11 - Telefax 02/216.43.42 E-mail : info@bivv.be - Internet : www.bivv.be BTW BE 432.570.411 Federale

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland

technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland 3 technische fiche juni 2006 Landbouwwegen Een nieuw statuut voor een beter gedeeld weggebruik op het platteland Landbouwwegen 2 Soms is het onvermijdelijk dat landbouwvoertuigen tijdens het laden de doorgang

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

STAD ZOTTEGEM. Infobrochure

STAD ZOTTEGEM. Infobrochure STAD ZOTTEGEM Infobrochure Voorwoord - Inhoudstafel De stad Zottegem wil inspelen op de mogelijkheid om kinderen terug veilig op straat te laten spelen. Dit kan uiteraard enkel in veilige omstandigheden.

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978)

Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Ministerieel rondschrijven van 23 juni 1978 betreffende de woonerven (BS 28 juni 1978) Het koninklijk besluit van 23 juni 1978, verschenen in het Belgisch Staatsblad van vandaag, wijzigt het algemeen reglement

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN

Inhoud. Waarom snelheidshandhaving. Waarom snelheidshandhaving. Binnen welke context. Binnen welke context 26/09/2014 SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN SNELHEIDSHANDHAVING PZ LEUVEN Ludwig Hoeterickx Politie Leuven Inhoud Waarom snelheidshandhaving Binnen welke context Elk bestuursniveau doet zijn zeg SGVV 2007 en referentiekader ZVP Personeelsinzet Onderzoek

Nadere informatie

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum

Datum: maandag 06 juli 2015. Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl Kenmerk: Epemawei, Ysbrechtum Datum: maandag 06 juli 2015 Rol Veilig Verkeer Nederland Veilig Verkeer

Nadere informatie

Kleinschalige gedragsmaatregelen smaken naar meer Reflectie op experimentele gedragsmaatregelen in De Bilt

Kleinschalige gedragsmaatregelen smaken naar meer Reflectie op experimentele gedragsmaatregelen in De Bilt Kleinschalige gedragsmaatregelen smaken naar meer Reflectie op experimentele gedragsmaatregelen in De Bilt Drs. ing. Richard van der Westen (Gemeente De Bilt) Dr. Matthijs Dicke-Ogenia (Goudappel Coffeng)

Nadere informatie

Verkeerswetgeving fietsers

Verkeerswetgeving fietsers Verkeerswetgeving (Koninklijk besluit 1 december 1975) INDIVIDUELE FIETSERS of GROEPEN van MINDER DAN 15 FIETSERS Een verplicht fietspad wordt aangegeven met bord G11. Fietsers en snor MOETEN hier gebruik

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be

VERKEERSBORDEN. www.gratisrijbewijsonline.be VERKEERSBORDEN www.gratisrijbewijsonline.be GEVAARSBORDEN ALGEMEEN Zoals de naam van deze reeks het laat vermoeden, wijzen de gevaarsborden op een mogelijk gevaar. De gevaarsborden worden rechts geplaatst.

Nadere informatie

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5

Memo. Inleiding. (bron CROW publicatie 216 Fietsstraten in hoofdfietsroutes). datum 08 oktober 2014 referentie BT/011/141737 pagina 1 van 5 Memo Ter attentie van Gemeente Utrecht T.a.v. dhr. R. Hilhorst Datum 8 oktober 2014 Distributie R. Hilhorst, A. Wenning, J. Blok Projectnummer 141737 VVA Fietsstraat Leidseweg Onderwerp Fietsstraat Leidseweg:

Nadere informatie

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN

OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN OVERSTEEKPLAATSEN VOOR VOETGANGERS OP TRAMSPOREN: VAN VERKEERSVEILIGHEIDS- INSPECTIES TOT OPLOSSINGEN Françoise GODART, Benoît DUPRIEZ 11 september 2013 2 Context Voetgangersongevallen tram ernstig en

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid.

Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid. Kleine snelheidsverschillen Verklein de snelheidsverschillen voor meer fietsveiligheid. Voor het verbeteren van de fietsveiligheid worden de gereden snelheidsverschillen consequent beperkt ipv het beperken

Nadere informatie

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid

Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Prioritaire voertuigen met een dringende opdracht Enkele aspecten van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid Marc Broeckaert, Verkeersplanoloog bij het BIVV 21 april 2015 overzicht Probleemstelling

Nadere informatie

Dossier : snelheid 1

Dossier : snelheid 1 Dossier : snelheid 1 Overdreven of onaangepaste snelheid verhoogt het risico op en de ernst van verkeersongevallen aanzienlijk. Niets nieuws, aangezien het om een basisgegeven van de verkeersveiligheid

Nadere informatie

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL"

POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES NIEUWE STIJL POSITIE EN VOORRANGSREGELING VAN FIETSERS EN BROMFIETSERS OP ROTONDES "NIEUWE STIJL" Een beknopte toelichting op en evaluatie van het rapport "Positie en voorrangsregeling van fietsers en bromfietsers

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde symbolen, borden en lichten. En allemaal zeggen ze iets

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers

De Webpagina is er sinds april en heeft iedere dag een resem bezoekers MSA-AMS.be News 15/08/2009 Inhoud 1 de webpagina 2 Met de rolstoel in het verkeer 2 Regels voortbewegingstoestellen 6 Regels voor rijwielen 6 Rijbewijs 7 Verzekering Aan alle lotgenoten een warme knuffel

Nadere informatie

Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits

Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits Databeheer ongevallen en verkeersveiligheidsaudits Elin Cosemans Teamleider Verkeersveiligheidsaudit & -advies Lokale Politie Antwerpen Ongevalsgegevens Antwerpen Doden Zwaargewonden Lichtgewonden 2010

Nadere informatie

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager)

Aanvraag voor: AANVRAAGTERMIJN Respecteer de aanvraagtermijn AANVRAGER. OPDRACHTGEVER (invullen indien anders dan de aanvrager) pagina 1/6 GEMEENTEBESTUUR DE HAAN Gedeelte in te vullen door het bestuur Datum: Behandelend ambtenaar: Dossiernr.: / Aanvraag voor: - inname van het openbaar domein - het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen

Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen Op weg naar verkeersveiligere infrastructuur van de Nederlandse provinciale wegen 1 2 ANWB & verkeersveiligheid ANWB onderschrijft VN Decade of Action for Road Safety ANWB 10 puntenplan Veilig op weg naar

Nadere informatie

Safety Bike@Work. VSV Fietscongres 7 juni 2016 Gent Robert van Mullekom, bedrijfsleider LANXESS nv Ivo Van Aken, road safety advisor BIVV vzw

Safety Bike@Work. VSV Fietscongres 7 juni 2016 Gent Robert van Mullekom, bedrijfsleider LANXESS nv Ivo Van Aken, road safety advisor BIVV vzw Safety Bike@Work VSV Fietscongres 7 juni 2016 Gent Robert van Mullekom, bedrijfsleider LANXESS nv Ivo Van Aken, road safety advisor BIVV vzw LANXESS nv 150 fietsers op 900 personeelsleden 2014 24 woon-werk

Nadere informatie

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg!

B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! B40 Landbouwvoertuigen; een gevaar op de weg! Lotte van den Munckhof ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Erik Geerdes ( Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland) Charlotte van Sluis

Nadere informatie

Attitudes van Belgische autobestuurders

Attitudes van Belgische autobestuurders Attitudes van Belgische autobestuurders Resultaten van de driejaarlijkse attitudemeting Uta Meesmann Onderzoeker, Kenniscentrum BIVV Methode 3-jaarlijkse attitudemeting van het BIVV sinds 2003 Veldwerk:

Nadere informatie

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid.

Meldpunt Veilig Verkeer. Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt bij aan de verkeersveiligheid. VE1LIGVERKEER Meldpunt Veilig Verkeer Analyse en Zienswijze Meldpunt Veilig Verkeer http://www.meldpuntveiligverkeer.nl J Datum: maandag 27 augustus 2012 Bedankt voor uw melding. Uw betrokkenheid draagt

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie

Pascal Smet. Agenda : - Context - Doelstellingen - Herinrichtingsproject - Praktische informatie Een project voor de toekomst Een project voor de inwoners van Vorst Pascal Smet Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Agenda : - - - - 1 Albert Churchill ( 1 ) ( 2 ) 2 Brede rechte straat > snelheid

Nadere informatie

Evaluatie van handhaving op de rijsnelheid

Evaluatie van handhaving op de rijsnelheid Joris Cornu joris.cornu@uhasselt.be 13 oktober 2014 Evaluatie van handhaving op de rijsnelheid Onderzoek naar de effecten van snelheidshandhaving case Limburg Inhoud Kadering samenwerking HOE handhaven?

Nadere informatie

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009

Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Vierwielige bromfiets klasse B Vierwieler met motor Landbouwtractor 29/04/2009 Homologatie van het voertuig Oorspronkelijk werden de quads gehomologeerd als landbouwmaterieel of bedrijfsmaterieel. Sedert

Nadere informatie

Bewegwijzering langs gewestwegen

Bewegwijzering langs gewestwegen Bewegwijzering langs gewestwegen Wat mag, wat niet? Duidelijke regels voor een beter wegbeeld Onze Vlaamse wegen staan dicht bezaaid met borden die de weg aangeven naar toeristische trekpleisters, hotels,

Nadere informatie

VII. DEEL SIGNALISATIE

VII. DEEL SIGNALISATIE VII. DEEL SIGNALISATIE VII.1. Algemene beschouwingen De veiligheid op verkeerswegen kan op verschillende manieren worden verzekerd. De eenvoudigste manier zijn betere wegmarkeringen, aangepaste verticale

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden?

1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden? Verkeerssnelheid 8 7 6 5 4 2 1. Heb jij wel eens een boete gehad voor te hard rijden? 74% 26% Ja Nee Toelichting: 1 Een maal 3 en een maal 4 km te hard. 1 10 km te hard op de snelweg 1 1x in 37 jaar 1

Nadere informatie

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek

SAMENVATTING. Speerpunt gordel. Achtergrond en doel perceptieonderzoek SAMENVATTING Achtergrond en doel perceptieonderzoek Het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) is onderdeel van het Openbaar Ministerie en valt onder het Ministerie van Justitie. Het is het

Nadere informatie

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende

27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende <praalwagens> FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER 27 JANUARI 2008. - Koninklijk besluit betreffende VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het ontwerp van koninklijk besluit dat ik de eer heb aan Uwe Majesteit

Nadere informatie

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg

Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg Verkeersveiligheid en fietsgebruik in Driebergen- Rijsenburg 1. Inleiding Lang was de onveiligheid van het fietsverkeer het enige aandachtspunt in het fietsbeleid. Gelukkig heeft de beleidsmatige aandacht

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT

GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT VERKEERSVEILIGHEID & GEZONDHEID VERDELING DOODSOORZAKEN VLAANDEREN (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andere externe oorzaken Infectieziekten

Nadere informatie

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg

Aanvraag voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg Gemeentebestuur Sint-Laureins Adres: Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel: 09/218 76.40 Fax: 09/379.07.77 E-mail: logistiek@sint-laureins.be Datum: Behandelend ambtenaar: Dossier nr:.. Aanvraag voor

Nadere informatie

Gedrag van automobilisten op kruispunten Meer duidelijkheid over voorrangs situatie op kruispunten is veiliger voor fietsers R-2013-11

Gedrag van automobilisten op kruispunten Meer duidelijkheid over voorrangs situatie op kruispunten is veiliger voor fietsers R-2013-11 Gedrag van automobilisten op kruispunten Meer duidelijkheid over voorrangs situatie op kruispunten is veiliger voor fietsers R-2013-11 1. Introductie Meer duidelijkheid over voorrangssituatie op kruispunten

Nadere informatie

PERSTEKST De kroonstraat als hefboom voor een leefbaar Antwerpen

PERSTEKST De kroonstraat als hefboom voor een leefbaar Antwerpen PERSTEKST De kroonstraat als hefboom voor een leefbaar Antwerpen Buurtscholen en bewoners zetten vandaag de Kroonstraat in Borgerhout af om te pleiten voor meer veiligheid voor jongere en oudere kwetsbare

Nadere informatie

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo,

*2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, *2014001531* Zaaknummer: 2014/1529 Referentie: 2014/1531 VERKEERSBESLUIT CENTRUM PATERSWOLDE. Burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (art.

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

15/3 Mars WA N D E L M E E. Persdossier. 15/3 Mars. op de Antwerpsesteenweg N70. Zaterdag 15 MAART. Persdossier 1

15/3 Mars WA N D E L M E E. Persdossier. 15/3 Mars. op de Antwerpsesteenweg N70. Zaterdag 15 MAART. Persdossier 1 Persdossier 1 Zaterdag 15 MAART Persdossier WA N D E L M E E op de Antwerpsesteenweg N70 Organisatie: Kurt Rotsaert, Antwerpsesteenweg 988 i.s.m. alle parochiale verenigingen Persdossier 3 Organisatie:

Nadere informatie

Ervaringsgerichte aanpak voor snelheidsovertreders Sta even stil bij snelheid. Ivo Van Aken Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid

Ervaringsgerichte aanpak voor snelheidsovertreders Sta even stil bij snelheid. Ivo Van Aken Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid Ervaringsgerichte aanpak voor snelheidsovertreders Sta even stil bij snelheid Ivo Van Aken Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 0 Vrijwillige leermaatregel Sta even stil bij snelheid Module Gerechtelijk

Nadere informatie

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN

UITZONDERLIJK VERVOER. Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN UITZONDERLIJK VERVOER Stijn De Sutter 12/03/2014 ANTWERPEN VOORSTELLING Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) Afdeling Expertise Verkeer en Telematica

Nadere informatie

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer'

Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het 'Startprogramma Duurzaam Veilig Verkeer' R-98-29 Advies inzake enkele onderwerpen in (de Handleiding voor) het' Startprogramma Duurzaam Veilig

Nadere informatie

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV

Speed Pedelec. 19 mei 2016. Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Speed Pedelec 19 mei 2016 Stef Willems Woordvoerder BIVV Dirk Van Asselbergh ing MSc. BIVV Relatief risico van fietsen (algemeen, niet alleen elektrisch) Populariteit en gebruik van elektrische fietsen

Nadere informatie

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht

Hoe verandert uw route naar de A20? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting A20 Moordrecht Hoe verandert uw route naar de? Stap voor stap naar een nieuwe aansluiting Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) maart 2014 cd0314ck001

Nadere informatie

ISA-project Gent: grote aanvaardbaarheid bij de bestuurders van intelligente Snelheidsaanpassing

ISA-project Gent: grote aanvaardbaarheid bij de bestuurders van intelligente Snelheidsaanpassing ISA-project Gent: grote aanvaardbaarheid bij de bestuurders van intelligente Snelheidsaanpassing De Mol Johan, Vlassenroot Sven, Universiteit Gent Centrum Duurzame Ontwikkeling Johan.DeMol@UGent.be Sven.Vlassenroot@UGent.be

Nadere informatie