Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid."

Transcriptie

1 Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid. JOHAN DE MOL Universiteit Gent (http://cdonet.ugent.be - TOM DHOLLANDER Voetgangersbeweging vzw (http://www.komopstraat.be) DIRK LAUWERS Universiteit Gent Iris Consulting (http://www.irisconsulting.be/nl/ ) Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 2005, 24 en 25 november 2005, Antwerpen

2 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid Inleiding - Probleemstelling De begrippen: schoolomgeving en tijdstip Realisme van tijdelijke snelheidsbeperking Hoe laat is het? Interpreteren en respecteren En op de snelwegen dan? De oplossing: een aangepaste verkeersomgeving Voorbeschouwingen bij een evaluatie Besluit Referenties... 13

3 3 Samenvatting Veilige schoolomgeving en zone 30: van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid In België is een zone 30 verplicht voor alle schoolomgevingen. De bedoeling is om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid in de schoolomgeving te verhogen. De verklaring om de schoolomgeving specifiek aan te pakken en een zone 30 te voorzien, is gelegen in de merkwaardige ruimtelijke ordening in België. Scholen zijn niet altijd gelegen in verblijfsgebieden maar de ingang/uitgang van de school is gesitueerd op doorgangswegen met druk en snel verkeer. Sommige wegbeheerders interpreteren de schoolomgeving zeer beperkt en opteren om een gebied van een honderdtal meter rond de schoolpoort een zone 30 te geven. Tevens gaan stemmen op om een variabele snelheidszone te voorzien. De stelling van de auteurs is dat de schoolomgeving als hefboom kan gebruikt worden om in verblijfsgebieden homogene zone 30 te voorzien. Summary Safe school surroundings and area 30: from road safety to road liveability In Belgium is an area 30 obliged for all school surroundings. The intention is to increase the road safety and raise movement liveability in the school surroundings. The remarkable urban and spatial planning in Belgium causes a lot of safety problems: the entrance of the schools is not always situated in residence areas. The school entrance is sometimes situated on main roads with heavy and fast traffic. Some road administrators interpret the school surroundings very limit and opt to give an area 30 an area of a hundred to meter around the school entrance. Others are in favour of variable speed limits. The proposition of the authors is that the school surroundings can be used as a lever used to change residence areas in homogeneous area 30.

4 4 1 Inleiding - Probleemstelling De interesse voor verkeersveiligheid is de laatste twee jaren sterk gestegen. Door de impuls van een aantal actieve steden en gemeenten kregen verkeersveilige maatregelen een breder draagvlak; verkeersveiligheid staat op de politieke agenda van de federale en regionale regeringen in België. Vanaf 1 september 2005 moet in België alle schoolomgeving een zone 30 zijn.. Het uitgangspunt is dat de snelheid in de buurt van schoolomgevingen moet dalen om de verkeersveiligheid van kinderen te waarborgen. Op het eerste zicht lijkt dat een logische maatregel, alleen blijkt de invulling in tijd en ruimte niet zo eenvoudig. Men kan zich enerzijds afvragen of schoolomgeving wel een hanteerbaar begrip is en anderzijds of het beperken van de snelheidsmaatregel tot bepaalde uren, wel zo positief is voor de verkeersveiligheid. De verklaring om de schoolomgeving specifiek aan te pakken en een zone 30 te voorzien, is gelegen in de merkwaardige ruimtelijke ordening in België. Scholen zijn niet altijd gelegen in verblijfsgebieden maar de ingang/uitgang van de school is soms gesitueerd op doorgangswegen met druk en snel verkeer. Het merkwaardige in dit debat is dat een snelheidsregime van 30 km/uur soms wordt gelijkgesteld met een zone 30 die men kan beperken in de tijd. Een andere vaststelling is dat de gemeenten verplicht zijn om voor het begin van het schooljaar rond iedere school een zone 30 op te richten. Het aantal gemeenten dat al op systematische manier rond deze herinrichting heeft gewerkt, is erg beperkt. Met systematisch werken wordt bedoeld, een homogene aanpak voor de verblijfsgebieden, herinrichting van de weg, degelijke communicatie en sensibilisering en een aansluitend handhavingsbeleid.

5 5 2 De begrippen: schoolomgeving en tijdstip De term schoolomgeving wordt geïntroduceerd in het koninklijke besluit van 14 mei Artikel 2.37 definieert schoolomgeving als zone van een of meerdere openbare wegen of gedeelten ervan, waarin de toegang tot een school is inbegrepen en waarvan het begin en het einde afgebakend zijn door de verkeersborden F4a en F4b. Daarmee is al aangegeven dat de schoolomgeving kan worden afgebakend. Het is evident dat de schoolomgeving kan worden gebruikt als een middel om de verkeersveiligheid en - leefbaarheid 2 te versterken. Voor alle duidelijkheid moet aangegeven worden dat een zone 30 in België kan aangeduid worden zonder dat een specifieke herinrichting is aangebracht. Deze beslissing is genomen omdat de ontbrekende herinrichting en de ontbrekende middelen om deze herinrichting uit te voeren, telkens werden gebruikt om geen snelheidsremmende maatregelen te nemen. Het gevolg was dat in het beste geval een snelheid van 50 km/uur in een verblijfsgebied de maatstaf was. In het verleden werd het al dan niet precies invullen van de regels door de voogdijoverheid steeds gebruikt om zone 30 af te remmen eerder dan om het te faciliteren. In Vlaanderen is door de ruimtelijke spreiding van de functies wonen, werken, recreatie- de verkeersveiligheid erg moeilijk te verzekeren. Het verhogen van de verkeersleefbaarheid is enkel mogelijk door het consequent inrichten van zone 30 in verblijfsgebieden. In het koninklijke besluit van 14 mei 2002 is er ook sprake van het begrip tijdstip: het snelheidsregime in de schoolomgeving kan via veranderlijke informatie worden beperkt in de tijd. Het principe om een veranderlijk snelheidsregime aan te duiden met een bord zone 30 en het bord schoolgaande jeugd is niet de ideale manier om een duurzame veiligheid te garanderen. Het tijdelijk aanduiden van een snelheidsregime van 30 km/uur om een tijdje later een ander 1 Koninklijk besluit van 1 december 1975 houden algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. Wijziging bij koninklijk besluit van 14 mei 2002 (BS 31 mei 2002) 2 In geval voor een zone 30 of erffunctie wordt gekozen.

6 6 snelheidsregime te voorzien, kan volgens ons slechts selectief worden toegepast. Wil men de veiligheid garanderen, dan moeten er duidelijke richtlijnen zijn en mag men niet louter rekenen op het gezonde verstand of de expertise van de wegbeheerder. Het komt er toch op aan om via een snelheidsdaling een grotere veiligheid te verzekeren. De hamvraag is dan welke de minimale randvoorwaarden moeten zijn indien een tijdelijke snelheidsverlaging niet zou leiden tot een tijdelijke veiligheid. 3 Realisme van tijdelijke snelheidsbeperking Naarmate de periode dichterbij komt dat de wegbeheerder verplicht is om een zone 30 in de schoolomgeving te voorzien, wordt door sommige wegbeheerders voorgesteld om de zone 30- maatregel rond scholen enkel gedurende bepaalde periodes toe te passen. Het uitgangspunt daarbij is dat het niet opgaat om een automobilist te verplichten om s nachts dertig per uur te rijden terwijl er niemand op straat is. Waarschijnlijk is deze redenering een reactie op een idee dat de minister van mobiliteit lanceerde om de hele bebouwde kom als zone 30 af te bakenen; enkel in enkele belangrijke verkeersstraten zou nog sneller mogen gereden worden. In deze straten waar een hogere snelheid wordt voorzien, zou de wegbeheerder infrastructurele en andere maatregelen moeten treffen die een veilige situatie bieden voor alle weggebruikers. Een typisch voorbeeld is een bebouwde kom waar de wegbeheerder op een doorgaande weg 70 km/uur voorziet maar geen gescheiden fietspaden en geen beveiligde oversteekplaatsen. In die optiek dat de bebouwde kom zone 30 is, voldoet de wegbeheerder in dit voorbeeld waar hij een hogere snelheid aanbiedt niet aan zijn essentiële plicht om een veilige infrastructurele omgeving voor alle weggebruikers aan te bieden. Op deze wijze keert men de voorwaarden voor het maken van een zone 30 om en legt men de verantwoordelijkheid voor een veilig verkeer (voor alle gebruikers) bij de wegbeheerder. De regel moet zijn dat een wegbeheerder die een hoger snelheidsregime op een weg in bebouwde kom wil, ook voor een veilige wegherinrichting moet zorgen. Het is immers op wegen met een hoger snelheidsregime en een gemengd gebruik dat de kans op ongevallen het hoogst is. Door de wegbeheerder te responsabiliseren voor de gekozen snelheid, wordt de wegbeheerder verplicht om een snelheidsregime voor te stellen dat rekening houdt met de

7 7 verkeersleefbaarheid; op deze wijze wordt de veiligheid van zwakke weggebruikers prioritair gesteld boven een versnelde doorstroming. Het idee om de wegbeheerder te responsabiliseren indien hij opteert voor een hoger snelheidsregime lijkt logisch maar betekent in België zeker een totale mentaliteitswijziging. In het verleden gold dat een verlaagde snelheidszone waar de zwakke weggebruiker in principe veiliger is dan in hogere snelheidsregimes- slechts mogelijk is wanneer de verlaagde snelheid kan worden afgedwongen. Het lijkt logischer dat de wegbeheerder eerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle weggebruikers in het bijzonder voor zwakke weggebruikers- bij snelheden hoger dan 30 km/uur. Bij hogere snelheidsregimes moet de infrastructuur zodanig ingericht zijn dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en bromfietsers minimaal verzekerd is. Hierdoor wordt aangesloten bij het basisidee dat de verantwoordelijkheid van de wegbeheerder voor kwalitatieve en veilige weginrichting, toeneemt naarmate het snelheidsregime verhoogt. Het is uiteraard evident dat een veilige herinrichting bij een zone 30 weg de gewenste snelheid moet uitstralen. 4 Hoe laat is het? Biedt een tijdelijke snelheidsbeperking in een woonomgeving met erg kwetsbare gebruikers wel enige veiligheid? Laten we even veronderstellen dat men in een schoolomgeving de snelheidsbeperking tot 30 km/uur instelt van tot uur, van tot uur, van tot uur en van tot uur. Wel te begrijpen dat dit enkel geldt voor maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Op woensdag, op een verlofdag en tijdens de schoolvakanties zou dat weer niet gelden. We hebben het dan duidelijk niet over academies, bibliotheken, avondonderwijs,, want daar veronderstelt men dat de verkeersdeelnemer weet dat in dezelfde omgeving de zone 30 of de snelheidsbeperking tot 30 km/uur niet geldt. Men mag niet alleen veronderstellen dat de automobilist hiermee rekening houdt, dat snelheidscontroles aangepast worden aan die wijzigende omstandigheden en dat de politierechter de precieze uren kent en de nodige redelijkheid aan de dag legt, Maar men gaat er vooral vanuit dat het schoolgaande kind dat kort na deze veiligheidsuren, op weg

8 8 naar het voetbal, de academie of vriendjes, plots de knop kan omdraaien en rekening houdt met autoverkeer dat op diezelfde plaats bijna twee keer (50 km/uur) of meer dan twee keer (70 km/uur) sneller rijdt. Voetgangers, fietsers of automobilisten moeten hun gedrag dan maar automatisch aanpassen aan het juiste uur. Vanaf uur mag de automobilist in plaats van 30 km/uur 50 of 70 km/uur rijden. Hoe moet dat dan precies met overstekende voetgangers? Kunnen ze de moeilijke tot onmogelijke taak om de snelheid van de naderende auto in te schatten, nu wel aan? Of betekent het dat de wegbeheerder nog voor een grotere verantwoordelijkheid wordt gesteld om een veilige infrastructuur te bieden bij een hogere snelheid. 5 Interpreteren en respecteren Het is moeilijk om op deze vragen een verkeersveilig antwoord geven. Sommigen stellen voor om de wisselende snelheid aan te geven via variabele snelheidsborden. Los van het feit dat dit uiteraard een massa geld kost wanneer men minstens kiest voor duidelijke, elektronisch aangeduide, wijzigende snelheidsregimes, stelt zich het probleem van het zien en het interpreteren er loopt geen kind op dat moment, dus even harder en vooral het respecteren van deze tijdelijke snelheidsregimes. Nemen we even het voorbeeld van de tijdelijke verkeerslichten. Bij zo n licht knippert meestal het oranje licht, maar het kan worden ingesteld als driekleurenlicht. De automobilist zou die situatie moeten associëren met een plaats waar hij meestal weliswaar voorzichtiger mag doorrijden. Maar de wijziging van dat permanente oranjelicht in een driekleurenlicht wordt slechts beperkt opgemerkt en vermoedelijk nog beperkter gerespecteerd. In het verkeer is er niets zo moeilijk als het gedrag aanpassen gedurende een bepaalde periode zonder dat er buiten een verkeersbord, zelfs wanneer dat een elektronisch oplichtend snelheidsbord is, iets aan het wegbeeld of de verkeerssituatie verandert. Men kan moeilijk verwachten dat de automobilist zijn snelheids- en ander rijgedrag aanpast omdat het juist uur is. Het aantal automobilisten dat verklaart, misleid of verstrooid te zijn omdat ze een verkeersbord niet opmerkten, zal dan nog drastisch verhogen.

9 9 6 En op de snelwegen dan? Men vergelijkt de variabele aanduiding van snelheden in een bebouwde kom wel eens met de aangepaste, variabele aanduiding van snelheden op autosnelwegen, zoals in Nederland, Duitsland en ondermeer ook op de Antwerpse Ring. Die vergelijking gaat echter niet op, omdat de verkeerssituaties niet op elkaar lijken. De variabele snelheidsbeperkingen op autosnelwegen hangen samen met de verschillende specifieke wegsituaties zoals druk wegverkeer, filevorming, wegwerkzaamheden, ongevallen, weersomstandigheden,. Terwijl in het geval van tijdelijke zone 30 het enige verschil de schooluren zouden zijn; uren die het begin en einde van de school staan niet altijd gelijk met veel kinderen en ouders omdat dit verloop soms gespreid verloopt. Men kan vaststellen dat er weinig elementen zijn die de bestuurder attenderen op een andere verkeerssituatie; men kan verwachten dat bv. bij het einde van de school waarbij veel kinderen en ouders in de buurt van de schoolpoort zijn, dit op een duidelijk andere situatie wijst. Het begin van de schooluren zowel s morgens en s middags- kent een grotere spreiding in de tijd zodat zelfs die kenmerkende factor niet aanwezig is. 7 De oplossing: een aangepaste verkeersomgeving Een zone 30 zonder meer invoeren om bepaalde kwetsbare plekken te beschermen, heeft weinig zin. Zo is zone 30 geen geschikt instrument om alle schoolomgevingen te beveiligen, want niet elke schoolpoort geeft uit in een verblijfsgebied. Bij een schoolpoort die uitgeeft op een drukke verbindingsweg moet men plaatselijk voor een extra veilige inrichting zorgen. Dat hoeft geen zone 30 te zijn, maar veeleer een verkeersomgeving met een strikte scheiding in tijd en ruimte tussen de gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde weggebruikers. Daarentegen is het wel aangewezen om schoolpoorten zoveel mogelijk te laten uitgeven in zones 30. Die zones komen dan wel tot stand in logische gehelen en niet in een kunstmatig net voor en rond de schoolpoort.

10 10 Op plaatsen waar verkeerssoorten gemengd worden, zijn lage snelheden geboden. Op plaatsen waar men snelheden boven de 30 km/u wil, moeten de verkeersstromen homogeen zijn en de verkeerssituaties voorspelbaar. Voorspelbaarheid kan men alleen bereiken met een uniform wegbeeld. Indien men het gewenste snelheidsgedrag niet via de weg kan aangeven, kunnen in de toekomst telematicatoepassingen een oplossing bieden en kan binnen strikte voorwaarden worden gedacht aan variabele snelheidslimieten. In de nabije toekomst zal het mogelijk zijn om die gewenste snelheid naar de wagen door te seinen en daar aan te duiden. Maar zijn daarmee ook de andere weggebruikers fietsers en voetgangers ingelicht? Is daarmee de verkeersleefbaarheid en -veiligheid wel verzekerd of komt ze er juist mee in het gedrang? 8 Voorbeschouwingen bij een evaluatie De regelgeving waarbij in alle schoolomgeving een zone 30 nodig is, is een belangrijk verkeersveilig gegeven. Doordat de meeste wegbeheerders werkelijk tot het laatste moment in een aantal gevallen tot de dag ervoor- hebben gewacht om een zone 30 aan te duiden, ontbreken meestal de noodzakelijke begeleidende maatregelen: een homogene aanpak voor de verblijfsgebieden, herinrichting van de weg, degelijke communicatie en sensibilisering en een aansluitend handhavingsbeleid. Hierdoor geeft deze aanpassing eerder weg van een wettelijk verplicht nummertje en geeft men een minimale invulling van zone 30 in de schoolomgeving. Nochtans had elke wegbeheerder bijna drie jaar tijd om minimaal, een homogene aanpak van de verblijfsgebieden en een degelijke communicatie en sensibilisering te voorzien. Bij een evaluatie zal men van het begrip schoolomgeving moeten overstappen naar verkeersleefbaarheid van verblijfsgebieden en de zone 30 in de schoolomgeving gebruiken als een hefboom om homogene zone 30 in verblijfsgebieden te voorzien. Het is voorspelbaar dat het louter aanduiden van een zone 30 op een kort stuk weg bv. honderd meter voor de schoolpoort- via een eenvoudig bord, een beperkt effect kan hebben.

11 11 Naarmate men handhaving in deze korte zone 30 voorziet, kan men voorspellen dat de meeste bestuurders al dan niet onwetend- veel te snel rijden. In dat geval kan het draagvlak voor een meer verkeersveilige omgeving snel afbrokkelen en kan de druk toenemen om her en der afwijkingen te voorzien. Gelet op deze voorspelbaarheid zou een evaluatie van deze zone 30 zo snel mogelijk moeten opgestart worden; het zou trouwens erg nuttig geweest zijn indien men de voorsituatie welk rij- en snelheidsgedrag werd in die omgeving waargenomen, voor de omvorming tot zone 30- had gemeten. Een communicatie- en sensibiliseringscampagne lijken ongeacht deze evaluatie nodig te zijn en vooral te blijven. Het lijkt ook erg nuttig dat de federale en de gewestelijke overheid de knowhow zouden aanbieden aan de vele gemeentelijke wegbeheerders. Het nogal amateuristisch aanpakken van zone 30 heeft soms te maken met het ontbreken van kennis op het gemeentelijke niveau; een ondersteunende actie van de federale en de gewestelijke overheid kan hier soelaas bieden. 9 Besluit Verblijfsgebieden moeten systematisch als zone 30 worden afgebakend en de aanwezigheid van een school in het verblijfsgebied vormt voor de wegbeheerder een ideale aanleiding om dat op korte termijn te doen. Wanneer de school niet in een verblijfsgebied ligt en uitgeeft op een straat die niet als volwaardige zone 30 kan worden ingericht, is de schoolomgeving-zone 30 aan de schoolpoorten een minimale oplossing. Deze schoolomgeving-zone 30 krijgt een permanent statuut als de functie van de straat verenigbaar is met een zone 30 over een vrij korte afstand. Wanneer de straat echter niet als volwaardige zone 30 kan worden ingericht, krijgt ze pas dan (en enkel dan) een tijdelijk statuut op die momenten met een typische schoolpoortdrukte.

12 12 In specifieke situaties, zoals wanneer de schoolomgeving langs een drukke verkeersweg ligt, kan gedurende bepaalde periodes een schoolomgeving-zone 30 voor een aangepast snelheidsregime zorgen. In dat geval moet de wegbeheerder zorgen voor een verkeersveilige weginrichting: gescheiden verkeersstromen, beveiligde oversteekplaatsen, beveiligde kruispunten, Een elektronisch verkeersbord dat slechts op bepaalde tijdstippen geldig is, verdient de voorkeur boven een vaste signalisatie met vermelding van de tijdelijke geldigheid van de snelheidslimiet op een onderbord. Een elektronisch bord valt veel beter op en legt de verantwoordelijkheid voor het overbrengen van de boodschap bij de wegbeheerder. Bij een vast bord met onderbord staat de weggebruiker voor de moeilijke tot onmogelijke taak om die tijdelijke geldigheid zelf af te lezen en te begrijpen. Het is evident dat een wijzigende snelheidslimiet in een schoolomgeving slechts uitzonderlijk kan worden gehanteerd: enkel buiten de verblijfsgebieden en bij aanwezigheid van een verkeersveilige weginrichting. Prioritair is steeds de veiligheid. De snelle doorstroming van het verkeer moet hieraan altijd ondergeschikt zijn.

13 13 10 Referenties BROECKAERT, M., DE MOL, J., Zone 30: veel meer dan een snelheidsbeperking. Naar 30 km/uur als algemene regel voor alle verblijfsgebieden, in Verkeersspecialist, Mechelen, Kluwer-Editorial, Nr 104, januari 2004, blz DE BARBA, V., DELCOURT, S., GUILLAUME, M., CASIER, J. 30 km/u in schoolomgevingen. Voor een betere verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes, Brochure voor de wegbeheerder, 2002, BIVV en MVI, Brussel, Juni 2002, 36 blz DE MOL, J., DHOLLANDER, T., Vertragen om halfvier, gas geven om halfvijf. Tijdelijke zone 30 zorgt slechts voor tijdelijke verkeersveiligheid, in Verkeersspecialist, Mechelen, Kluwer-Editorial, Nr 116, maart 2005, blz DE MOL, J., 30KM-ZONE Consequenties voor de herinrichting van de openbare, STE DAG OPENBARE RUIMTE, Edegem (Antwerpen), organisatievoetgangersbeweging DE MOL, J, Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid; zone 30., : studiedag Slim op weg dag met als thema "Zone-30 en snelheidsbeperkingen", 19 maart 2005, organisatie Stad Gent.

De veiligheid van bromfietsen

De veiligheid van bromfietsen Driemaandelijks tijdschrift van58 het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid september 2002 De veiligheid van bromfietsen Europese vergelijking op het vlak van verkeersonveiligheid Gevaren van zwaarlijvigheid

Nadere informatie

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode

WEGCODE FIETSERS EN DE. Fietsers en de wegcode Fiets je regelmatig? Wil je voor alledaagse verplaatsingen opnieuw je fiets gebruiken? Wil je meer te weten komen over de verkeersregels voor fietsers? Dan is dit handboek net wat je nodig hebt FIETSERS

Nadere informatie

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012)

4.8 FIETSHELLINGEN HOOFDSTUK 4 - ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN (VERSIE APRIL 2012) 4.8 FIETSHELLINGEN In Vlaanderen worden fietsers geconfronteerd met verschillende soorten hellingen: hellende wegen in een heuvelachtig gebied; kunstmatige hellingen van viaducten, bruggen of tunnels.

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen 1 Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer 2 Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied

Nadere informatie

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in? Dr. M.J.A. Doumen, ing. C.C. Schoon & dr. L.T. Aarts R-2010-11 Integraal beleid voor verkeersveiligheid: wat houdt dat eigenlijk in?

Nadere informatie

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht. Voorlichting over 30 km/uur Een doe-het-zelfpakket voor gemeenten. Welk m inonze buurt

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht. Voorlichting over 30 km/uur Een doe-het-zelfpakket voor gemeenten. Welk m inonze buurt Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht Voorlichting over 30 km/uur Welk m inonze buurt Daar kun je mee komen Inhoud Inleiding 3 1. Op weg naar 30 4 1.1 Duurzaam Veilig in 30 km/uur-gebieden 4 1.2

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied

stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied stiltegebieden in Vlaanderen Leidraad bij het creëren van een landelijk stiltegebied inhoud INLEIDING 5 1 Waarom zorg

Nadere informatie

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2

BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID. Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 BIVV OBSERVATORIUM VOOR DE VERKEERSVEILIGHEID Verlaagde alcohollimiet voor onervaren bestuurders en voor bestuurders van grote voertuigen: 0,2 Auteur: E. Dupont, H. Martensen & P. Silverans Verantwoordelijke

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN

HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN HOOFDSTUK 2 FIETSROUTES, MEER DAN FIETSPADEN 2.1 BASISUITGANGSPUNTEN Bij de aanleg van fietsvoorzieningen is het van het allergrootste belang dat de gebruikerseisen van de fietsers het uitgangspunt zijn.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012

Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 Beleidsplan openbare verlichting 2008 2012 uitgave februari 2008 Inhoud Voorwoord...3 Samenvatting...4 Leeswijzer...5 1 Algemeen...6 1.1 Visie op verlichten...6 1.2 Wet- en regelgeving en richtlijnen...7

Nadere informatie

Van school naar werk.

Van school naar werk. Van school naar werk. Samen werken aan een veilige en gezonde loopbaan Visies en ideeën voor een preventiecultuur bij jongeren Inhoud Inleiding... 4 Assuralia en de jongeren... 5 Deel I : Jongeren en

Nadere informatie

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden

Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Duurzaam Veilig, ook voor ernstig verkeersgewonden Dr. ir. W.A.M. Weijermars, dr. ir. A. Dijkstra, dr. M.J.A. Doumen, drs. H.L. Stipdonk, drs. D.A.M. Twisk & prof. ir. F.C.M. Wegman R-2013-4 Duurzaam

Nadere informatie

Advies. Grenzen aan kleine scholen

Advies. Grenzen aan kleine scholen Advies Grenzen aan kleine scholen Grenzen aan kleine scholen Sterk en pluriform onderwijs in tijden van krimp Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert,

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen

Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel redden? Studie over fietshelmen Driemaandelijks tijdschrift van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 62 februari 2004 Gedragsregels op rotondes Vergelijking van 24 sensibilisatiecampagnes Hoeveel mensenlevens kan de gordel

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005

Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Reizen in tijd Een onderzoek naar het fietsen openbaar vervoergebruik in Groningen Bureau Onderzoek Gemeente Groningen in samenwerking met HanzeConnect, oktober 2005 Bureau Onderzoek heeft als kernactiviteiten

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie