Economische Berichten nr september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische Berichten nr. 10 24 september 2013"

Transcriptie

1 Economische Berichten nr september 213 Amerikaanse schalierevolutie met wereldwijde gevolgen De structurele stijging van de olieprijs van het voorbije decennium zorgde samen met nieuwe ontginningstechnologieën voor een investeringsexplosie in niet-conventionele energiebronnen. In de VS keerde de schalierevolutie de dalende trend in de olieproductie van de voorbije drie decennia. Samen met oliewinning uit de Canadese teerzanden, en op voorwaarde van aanzienlijke infrastructuurinvesteringen, stevent Noord-Amerika af op energieonafhankelijkheid tegen 22. Niettegenstaande de wereldwijde beschikbaarheid van grote gas- en schalievoorraden zorgt een unieke combinatie van factoren in de VS en Canada ervoor dat we op korte termijn in andere landen geen vervolg moeten verwachten op de Amerikaanse schalierevolutie. De macro-economische gevolgen van deze revolutie voor de VS zijn een terugval van het tekort op de lopende rekening met 1,5 à 1,7 procentpunt tegen 22, de creatie van 1,6 miljoen jobs en een appreciërende dollar. Van een echte herindustrialisering door de lagere gasprijzen is nog geen spoor zichtbaar, zelfs niet in de (petro)chemische nijverheid. Het toenemende wereldwijde olieaanbod tijdens de komende jaren kan de olieprijs richting 9 dollar per vat duwen. Voor de olie-importerende westerse en Aziatische landen is dat een goede zaak. Voor de OPEC-landen komt het bovenop het verdwijnen van de VS van hun klantenlijst. De begrotingstekorten dreigen er fors op te lopen. Het terugdringen van de sociale uitgaven bij een jonge bevolking met een hoge werkloosheid kan de start van een tweede Arabische Lente inluiden. In tegenstelling tot de gangbare mening neemt de globale aanvoer van olie tijdens de komende jaren sterker toe dan de consumptiegroei. Volgens een Harvard-studie kan dit leiden tot scherp lagere olieprijzen (1). Aangepast voor risico s verbonden aan de effectieve uitvoering van projecten in ontwikkeling in de verschillende landen evenals de uitputtingsgraad (2) van huidige olievelden, raamt de studie de netto bijkomende productiecapaciteit over de periode op 17,6 miljoen vaten per dag (mbd). De wereldwijde olieproductiecapaciteit klimt zo van 93 mbd naar 11,6 mbd (3). Dit vertegenwoordigt de sterkste productiestijging in een decennium sinds de jaren 8. Een noodzakelijke voorwaarde voor deze nieuwe productie is een langetermijnolieprijs van minimaal 7 dollar per vat. De hoge olieprijs heeft sinds 23 geleid tot een ongeziene investeringsgolf in de olie- en gasindustrie. De climax werd de voorbije jaren bereikt met een totale investering van naar schatting 1.5 miljard dollar in Rekening houdend met een investeringscyclus voor de exploratie en ontwikkeling van olieen aardgasdepots die schommelt tussen 8 en 12 jaar, mogen we ervan uitgaan dat de stijging van de productiecapaciteit de komende jaren alsmaar zal versnellen. Drie kwart van de verwachte groei van de productiecapaciteit vindt plaats in vier landen, in orde van belangrijkheid: Irak (netto toename olieproductie in : +5,1 mbd), de VS (+3,5 mbd), Canada (+2,2 mbd) en Brazilië (+2,5 mbd). Het potentieel van Irak is gigantisch. Niettegenstaande de olieproductie er aanving rond het begin van de 2ste eeuw, zijn er tot nog toe amper 2.3 putten (voor exploratie én productie) geboord tegenover bijvoorbeeld één miljoen in Texas. Geavanceerde technieken om nieuwe putten te ontdek- 1

2 Economische Berichten ken of ontginnen, zoals 3-D seismische exploratietechnieken of diepe en horizontale boringen en hydraulische fracturatie, zijn er nooit toegepast. Van de 8 ontdekte olievelden in Irak zijn er amper 21 deels ontwikkeld. De toekenning van nieuwe licenties aan grote internationale oliemaatschappijen tussen 29 en 211 kan de olieontginning in het land naar een nieuw tijdperk katapulteren. De beoogde productiedoelstelling van deze maatschappijen komen uit op 11,6 miljoen vaten per dag, een stijging van 9,6 miljoen vaten tegenover het huidige productieniveau. Rekening houdend met de politieke risicofactoren, het gebrek aan aangepaste (export)faciliteiten en infrastructuur, veiligheidsproblemen, enz. is een toename van de productiecapaciteit van de huidige 2,5 miljoen vaten per dag (inclusief Koerdische regio) tot 7,6 miljoen vaten tegen 22 geen onrealistisch scenario. Dé verrassing inzake oplopende productiecapaciteit in de komende jaren komt van de westelijke hemisfeer, namelijk de VS, Canada en Brazilië. Een nieuwigheid is dat de additionele oliestroom vanuit die landen afkomstig is van niet-conventionele oliewinning. Volgens de definitie van het Amerikaanse Energy Information Administration (EIA) refereert de productie van conventionele ruwe olie en aardgas naar gas en olie geproduceerd via een put geboord in een geologische formatie in dewelke de reservoir- en vloeistofkarakteristieken toelaten dat de olie en het aardgas vlot vloeit naar het boorgat. Niet-conventionele productie van koolwaterstoffen vertonen deze criteria niet ofwel omdat de geologische formatie een erg lage doorlaatbaarheid heeft, ofwel omdat de vloeistoffen een dichtheid hebben die in de buurt ligt of hoger is dan die van water. Het gevolg is dat de koolwaterstoffen niet geproduceerd, getransporteerd of geraffineerd kunnen worden aan de hand van conventionele methodes. Niet-conventionele olie en gas omvatten ultrazware olie en olie uit teerzanden (Canada), olie uit schalie- ( shale oil, VS) en siltgesteente ( tight oil ) evenals schaliegesteente rijk aan kerosine ( oil shale ). Dé verrassing inzake oplopende productiecapaciteit in de komende jaren komt van de westelijke hemisfeer. de gassector (zie kader op blz. 3). Begin 2 zag het ernaar uit dat de VS, bovenop zijn status van netto-importeur van olie, ook voor gas afhankelijk zou worden van het buitenland. De bruto gaswinning afkomstig van Amerikaanse conventionele gasvelden plafonneerde in de tweede helft van de jaren 9 rond 17.7 miljard kubieke voet (1 kubieke meter = 35,4 kubieke voet). Daartegenover stond een alsmaar toenemend gasverbruik. Over de periode van 1987 tot 2 nam de gasimport toe van 938 tot 3.63 miljard kubieke voet, met Canada als quasi enige leverancier. Honderd miljard dollar werd geïnvesteerd in terminals. LNG-import moest ervoor zorgen dat aan de stijgende behoefte tegemoet zou gekomen worden. De revolutionaire techniek van horizontale hydraulische boringen maakte de investeringen waardeloos. De productie van schaliegas in de VS klom van 3 miljard kubieke voet in 2 tot 9.6 miljard kubieke voet in 212. Schaliegas neemt daarmee 4% van de totale Amerikaanse aardgasproductie voor rekening. Van massale import van gas is geen sprake meer. Als gevolg van een niet optimale pijplijn- en afwezige exportinfrastructuur, zitten de VS vandaag opgeschept met een gasoverschot, wat de prijs onderuit heeft gehaald. De lage gasprijzen in combinatie met de oplopende olieprijzen zorgden ervoor dat horizontale hydraulische fracturatie de voorbije jaren ook zijn intrede deed in de olie-industrie. Het breakeven niveau voor het ontginnen van schalieolie schommelt tussen de 6 à 7 dollar per vat. De productie van schalieolie steeg van gemiddeld,2 miljoen vaten per dag in 2. naar gemiddeld 1,9 miljoen vaten per dag in 212 voor de 1 belangrijke formaties (4). In 212 lag de Amerikaanse ruwe-olieproductie 847. vaten per dag hoger dan in 211, wat veruit de snelste productiegroei is wereldwijd. Zijn de VS op weg hun in de jaren 7 verloren energieonafhankelijkheid opnieuw te heroveren? Voor de VS raamt de Harvard-studie de stijging van de olieproductiecapaciteit op 3,5 miljoen vaten per dag tot 11,6 miljoen vaten tegen 22. Daarmee zouden de VS de tweede grootste olieproducent ter wereld worden, na Saoedi-Arabië. De evolutie is opmerkelijk gegeven de continue daling van de Amerikaanse olieproductie tijdens de periode De hoge olieprijs in combinatie met de doorbraak eind jaren 9 van een revolutionaire boortechniek luidde een nieuw energiehoofdstuk in. Horizontale hydraulische boringen De nieuwe techniek van horizontale hydraulische boringen laat toe olie uit het dichte schaliegesteente te ontginnen. Hydraulische fracturatie of kraken werd initieel toegepast in Amerikaanse schalierevolutie De mature olie-industrie beleeft een tweede jeugd als gevolg van de schalieolie- en gasrevolutie. Door dalende opbrengsten uit conventionele gas- en oliebronnen kromp de Amerikaanse olie- en gasproductie in de periode van net geen 2 miljoen vaten olie-equivalent per dag naar een dieptepunt van 15 miljoen vaten. Die trend zette zich ook de voorbije jaren nog door. De daling wordt sinds 25 evenwel meer dan gecompenseerd door de stijgende productie van niet-conventionele gas- en oliebronnen, in het bijzonder schaliegas en olie. Schaliegas heeft de VS omgetoverd in een gaseiland waar gas overvloedig aanwezig is en de prijzen laag zijn. Het land is de grootste gasproducent ter wereld geworden, voor Rusland. 2

3 Geschiedenis van horizontale hydraulische fracturatie Al in het begin van de jaren 8 was George Mitchell uit Houston overtuigd van de mogelijkheid om gas te winnen uit compact schaliegesteente. Het duurde evenwel tot 199 vooraleer een eerste succes werd geboekt. De technologie die Mitchell toepaste, hydraulische fracturatie, is niet nieuw. Ze werd voor het eerst gebruikt in 1947 in Grant County (Kansas). Volgens een rapport van het National Petroleum Council werd de techniek in 211 gebruikt om 95% van de Amerikaanse putten te boren, goed voor 43% van de Amerikaanse olieproductie en 67% van de aardgasproductie. Bij hydraulische fracturatie of kraken wordt onder hoge druk water, zand en chemicaliën in de rotsen gepompt tot deze breken. De toevoeging van zand of kleine keramische deeltjes en een kleine hoeveelheid chemische producten dient om een beter stroomkanaal te creëren waarlangs het gas of de olie kan ontsnappen. Eens de breuken zijn gecreëerd, wordt de injectie stopgezet en sijpelen de vloeistoffen samen met het gas en de olie naar de oppervlakte. Via horizontale boringen kan naar gas- en oliebronnen gezocht worden honderden meters zijwaarts van de initiële boorput. Horizontale fracturatie gebeurt in verschillende stadia, soms Het is de integratie van het hydraulische fracturatieproces met horizontale boringen die geleid heeft tot een revolutionaire techniek voor het ontginnen van schaliegas. om de 1 meter, en elk stadium impliceert het herhalen van het pompen van zand, water en chemicaliën in een specifiek stuk van de (horizontale) boorarm. Het werken in verschillende stadia leidt tot een sterke toename van de recuperatiegraad (percentage dat uit de afzetting gewonnen kan worden in verhouding tot de totale aanwezige hoeveelheid koolwaterstof). Ook horizontale boringen zijn niet nieuw, met een eerste boring in 1929 in Texon (Texas). Het is de integratie van het hydraulische fracturatieproces met horizontale boringen die geleid heeft tot een revolutionaire techniek voor het ontginnen van schaliegas. Recent wordt de techniek ook toegepast voor schalieolie. Als gevolg van de hogere viscositeit van olie gas ontsnapt gemakkelijker via de breuken in de rotsformaties ligt de recuperatiegraad met 3 à 7% laag. Technologische verbeteringen kunnen die recuperatiegraad in de toekomst verhogen. De recuperatiegraad bij de ontginning van een conventionele oliebron schommelt tussen de 1 en 5% (maar het inzetten van hydraulische horizontale fracturatie kan die recuperatiegraad ook hier mogelijk nog naar boven halen). Voor schaliegas schommelt het percentage tussen 25 en 3%. Aan het ritme waaraan het de gasimport tussen 27 en 212 naar omlaag haalde van miljard kubieke voet naar miljard kubieke voet evolueren de VS tegen 216 van gasimporteur naar exporteur (grafiek 1). De daling van de olie-import is zo mogelijk nog spectaculairder. De totale netto import van ruwe olie en petroleumproducten piekte in 26 op 13,4 mbd en tuimelde daarna naar 6 à 7 mbd vandaag. Twee tegengestelde bewegingen liggen aan de basis. De olieconsumptie viel terug als gevolg van de demografische evolutie (een verouderende bevolking van babyboomers legt minder kilometers af dan een jonge bevolking), brandstofefficiëntie en een versnellende substitutie naar niet-oliegebaseerde brandstoffen zoals het goedkope gas. Daartegenover stond een toenemende olieproductie van 5 mbd in 28 naar ruim 7 mbd begin 213 (grafiek 2) (5). De daling van de netto-import met 6 mbd over de voorbije 7 jaar is enorm. Om dit in perspectief te zetten: enkel Saoedi-Arabië, Rusland en de VS zelf kunnen een hogere productie voorleggen. Verwacht wordt dat de toename van de Amerikaanse olie- en gasproductie zich de komende jaren zal doorzetten. Voor olie haalden we eerder de studie van Harvard aan. Daarin wordt uitgegaan van een toename van de olieproductie (inclusief NGL s) van 8,1 mbd tot 11,6 mbd over de periode Het Internationaal Energieagentschap (IEA) ziet de totale productie van olie en gas samen oplopen van ruwweg 17 miljoen vaten olie-equivalent per dag in 21 naar iets meer dan 2 miljoen vaten olie-equivalent per dag in 215. Een produc Bron: EIA Grafiek 1 - VS: Aardgasproductie en netto import (in miljard kubieke voet) Aardgasproductie (linkse schaal) Netto import (rechtse schaal)

4 Economische Berichten Grafiek 2 - VS: Olieproductie, netto import en consumptie (in mbd) Grafiek 3 - VS richting energie-onafhankelijkheid? (netto olie- en gasafhankelijkheid van import in selectie landen) Invoer gas EMU Japan China India Verenigde Staten Netto import (linkse schaal) Consumptie van olie (*) (rechtse Olieproductie (totaal, linkse schaal) schaal) (*) Consumptie door industriële, transport-, elektriciteits-, commerciële en residentiële sector Bron: EIA Uitvoer 2 gas Bron: EIA tiepiek van 22,5 miljoen vaten wordt bereikt in 225 en stabiliseert in het daaropvolgende decennium op een iets lager niveau. Het ramen van de toename van de productiecapaciteit over een lange periode is onderhevig aan tal van factoren. Sterke prijsbewegingen, een betere kennis van het oliereservoir naargelang de boringen vorderen, politieke risico s (al dan niet aanleggen van infrastructuur voor vervoer olie, toekennen licenties, enz.) en de technologische ontwikkeling zijn belangrijke elementen. Voor de lange termijn (2 jaar en meer) zijn ze echter moeilijk in te schatten. Gezien de lange investeringscyclus van 8 tot 12 jaar is uitgaan van de verwachte evolutie van de vraag, in de mate dat die al goed in te schatten is, evenmin een goed vertrekpunt. Om die moeilijkheden te omzeilen, gaat de eerder vermelde Harvard-studie voor zijn raming uit van een bottom-up analyse: de lopende olieprojecten wereldwijd worden veld per veld geanalyseerd en de productie tegen 22 wordt geraamd. Zowel op basis van de ramingen van het IEA als deze van de Harvard-studie stevent de VS af op een quasi-energieonafhankelijkheid (grafiek 3). In haar World Energy Outlook van 211 stelt het IEA: Terwijl de afhankelijkheid van geïmporteerde olie en gas toeneemt in vele landen, zwemt de VS tegen de stroom in. Tegen 235 is de Verenigde Staten al geruime tijd een netto gasexporteur. Ook haar afhankelijkheid van olieimport zal tot een minimum beperkt worden. De dagelijkse olieconsumptie door de verschillende sectoren (industrie, transport, elektriciteit, commercieel en residentieel) bedroeg in maart ,6 miljoen vaten per dag. De totale productie van olie en olieproducten liep in mei op tot 1,7 miljoen vaten (6). Het verschil van 8 miljoen vaten kan op drie manieren weggewerkt worden: via een stijging van de olieproductie, het terugdringen van de olieconsumptie via een toenemende energie-efficiëntie, en via de substitutie van olie naar andere energietypes (bijvoorbeeld aardgas waar nog voldoende ruimte is om de productie op te drijven). ports Crude Oil Production, Total Consumptie van olie* (RS) ie door industriële, transport -, electriciteits-, commerciële en residentiële sector In hoeverre dicht een hogere olieproductie de kloof? Over de periode gaat de Harvard-studie uit van een stijging met 3,5 mbd. Een toename met 9. vaten per dag werd gerealiseerd in De resterende 2,6 mbd brengen de bestaande kloof tegen 22 terug naar 5,4 mbd. Inzake energieconsumptie stellen 21 we een daling vast van 2,6 mbd naar 18,2 mbd over de periode mei 27 tot mei 29. Die daling is toe te schrijven aan de recessie. De consumptie beweegt sindsdien zijwaarts en kwam in maart 213 uit op 18,6 mbd. Een verdere herleving van de Amerikaanse economie zal dat cijfer licht hoger duwen, maar daartegenover staat de invoering van nieuwe efficiëntiestandaarden voor auto s. Het lagere benzineverbruik kan, afhankelijk van de bron, leiden tot een vermindering van de olieconsumptie met 1 à 2 miljoen vaten per dag tegen 22. Een dalende energieconsumptie zal 1 mbd bijkomend afknabbelen van de 5,4 mbd-kloof tegen 22. Oliekloof consumptie-productie Volledig onafhankelijkheid is echter onwaarschijnlijk. In 212 stond de Amerikaanse energieproductie in voor 83% van de consumptie, komende van een dieptepunt van 69% in 25. Het EIA verwacht een eigen energieproductie van 92% tegen 24. Substitutiepotentieel is er eveneens, maar voor sommige toepassingen blijft het een ver toekomstperspectief. Investeringen in gaspijplijnen moet het verbruik van stookolie in sommige regio s drastisch naar omlaag halen. Specialisten verwachten een vraagvermindering van zo n 6. olievaten per dag in het noordoosten van de VS (New York City, New England) zodra aardgas kan aangevoerd worden vanuit de schaliegasrijke Marcellus-bronnen in Pennsylvania. Tegen 215 kan de geleide- 4

5 lijke substitutie van diesel (voor zware trucks) door LNG leiden tot een bijkomende vraagvermindering van 6. vaten. Citigaat uit van een overschakeling van 3% van de vloot Amerikaanse zware trucks, goed voor een totaal verbruik van 2 mbd (7). Een conservatieve inschatting duwt die vraagvermindering snel naar 1 mbd. Het totale substitutiepotentieel loopt daarmee op tot 1,6 mbd, waardoor de consumptie-productie kloof krimpt tot 2,8 mbd. Daarmee zal de afhankelijkheid van de VS van olie-import tijdens de komende jaren verder dalen, maar echte olieonafhankelijkheid zit er niet in. Noord-Amerikaanse olieonafhankelijkheid Voor Noord-Amerika als continent ziet de situatie er nog rooskleuriger uit. De hoge olieprijs zorgde voor een schalierevolutie in de VS. In Canada leidde de prijsschok tot de ontwikkeling van een andere niet-conventionele oliebron: de teerzanden. Teerzand of oliezand bestaat uit zand, klei en water doordrongen van een extreme dik vloeibare vorm van olie, genaamd bitumen (= een soort teer). Hoge olieprijzen en de ontwikkeling van een nieuwe technologie hebben ertoe geleid dat ook deze reserves nu winstgevend ontgind en verwerkt kunnen worden. Tijdens de komende 1, volgens sommigen zelfs 2 jaar, dragen deze teerzanden jaarlijks zo n extra 2. vaten per dag bij. Citi raamt de oliebijdrage van deze onconventionele bron tegen 22 op 3,7 miljoen vaten per dag. De gecombineerde productie van alle soorten olie en NGL s (natural gas liquids, liquide bijproducten bij de winning van aardgas) in Canada bedraagt dan 6,5 miljoen vaten per dag. De Harvard-studie is iets conservatiever en gaat uit van een totale productiecapaciteit van 5,5 miljoen vaten. Het verschil heeft vooral te maken met milieuproblemen die de extra productiecapaciteit kan verhinderen of uitstellen. Daarnaast leidt het gebrek aan exportcapaciteit er mogelijk toe dat bedrijven verschillende van de huidige (14-tal) projecten uitstellen. Vooral de ontwikkeling van exportmogelijkheden naar de VS zijn hierbij cruciaal. 97% van de Canadese olie-export gaat naar de zuiderbuur. Canada staat in voor 9% van de gasimport en 25% van de olie-import van de VS. Cruciaal is de bouw van de Keystone XL-oliepijplijn die Canada moet verbinden met de Texaanse Golfstreek. De milieulobby verzet zich sterk tegen de bouw van een nieuwe pijplijn voor het vervoer van de sterk corroderende en vervuilende Canadese teerzandolie over Amerikaans grondgebied. In zijn klimaatstoespraak van juni 213 aan de Georgetown Universiteit in Washington stelde president Obama duidelijke voorwaarden voor de goedkeuring van het Keystone XL-project: Een toelating voor het bouwen van de Keystone-pijplijn is verbonden aan de bevinding dat dit in het belang is van onze natie. En onze nationale belangen zullen maar gediend zijn indien dit project het probleem van CO2-vervuiling niet significant uitvergroot. Het netto-effect van de pijplijn op ons klimaat zal zeker een criterium zijn waaraan de goedkeuring van dit project zal worden getoetst (8). Maar zelfs al wordt het Keystone-project goedgekeurd, dan nog volstaat het niet voor de ontwikkeling van voldoende importcapaciteit richting de VS. Het gros van de olieproductie afkomstig van westelijk Canada hangt af van dezelfde transportcorridor die dient voor het vervoer van de alsmaar toenemende productie van schalieolie vanuit onder meer de Bakken Shale schalieformatie in Noord-Dakota. Die pijplijnen volstaan nu al niet om de huidige olieproductie te transporteren richting de raffinaderijen in andere Amerikaanse staten (zie kader op blz. 6), en vooral dan richting de ultieme flessenhals: Cushing. Vandaar dat Canada alternatieve exportroutes overweegt voor zijn exploderende olieproductie. Dit is een opportuniteit die China en andere Aziatische landen niet zullen laten liggen. Het ondermijnt tevens de droom van een energieonafhankelijke Noord-Amerikaanse regio, een perspectief dat president Obama zeker zal laten meespelen in de uiteindelijke beslissing. Tot het probleem van de exportcapaciteit is opgelost, blijft het moeilijk voor Canada om zijn olieproductiepotentieel volledig te ontwikkelen. Wereldwijde energiereserves De EIA-studie toont aan dat ook in andere landen schalieolie en gas in overvloed beschikbaar zijn. De technologische revolutie onder impuls van de hoge olieprijs heeft de olie- en gasindustrie richting een nieuw tijdperk gekatapulteerd. Met de technische haalbaarheid van de schalieolie en gasontginning gingen ook de recupereerbare reserves de voorbije jaren de hoogte in. Het Amerikaanse EIA raamde die reserves voor de VS in 21 op 144 miljard vaten olie en biljoen kubieke voet aardgas. De meest recente raming van juni 213 gaat uit van 222 miljard vaten olie, een stijging met 54% (9). 58 miljard vaten zijn afkomstig van schalieolie. Toepassing van de nieuwste ontginningstechnieken op de huidige conventionele oliebronnen kan ook daar de technisch recupereerbare reserves nog doen toenemen. De totale gasreserves worden geraamd op biljoen kubieke voet, nagenoeg een verdubbeling tegenover 21. Schaliegas neemt hiervan 665 biljoen kubieke voet voor rekening. Aan een jaarlijkse consumptie van 25,5 biljoen kubieke voet gas per jaar d.i. de consumptie in 212 hebben de VS voorraad genoeg om een eeuw te doorstaan. De huidige olievoorraad dekt de oliebehoefte voor de volgende 32 jaar (aan een olieconsumptie van 18,6 miljoen vaten per dag). Die toename van de technisch recupereerbare reserves blijft niet beperkt tot de VS. De EIA-studie toont aan dat ook in andere landen schalieolie en gas in overvloed beschikbaar zijn (tabel 1 en 2). Een raming van 137 schalieformaties in 41 landen duwt de recupereerbare reserves ruwe olie buiten de VS 1% hoger naar miljard vaten olie. De geïdentificeerde scha- 5

6 Economische Berichten Infrastructuur- en andere uitdagingen voor Amerikaans schalieolie De gebrekkige infrastructuur voor olietransport en -raffinage legt ook in de VS een hypotheek op de toekomstige productie. Verder dienen de bestaande regels voor het binnenlands olietransport dringend aangepast te worden. De VS zijn grote voorvechters van vrijhandel en vrije toegang tot olie voor alle landen. Binnen de VS kan olie evenwel niet vrij bewegen en ook uitvoer buiten de VS is onmogelijk. Verschillende redenen liggen aan de basis van die paradox. Een tweede probleem is de aard van olie afkomstig van schalieproductie. Het gros betreft light sweet crudes, olie met een lichte dichtheid en laag zwavelgehalte. De Amerikaanse referentie-index voor dit type olie is de West Texas Intermediate (WTI). De meeste Amerikaanse raffinage-installaties hebben de voorbije jaren echter massaal geïnvesteerd om de ingevoerde heavysour crude of zware olie met een hoog zwavelgehalte te kunnen verwerken. Voor deze bedrijven impliceert het overschakelen naar lichte olie een daling van de marges en technische problemen, tenzij de prijs van de lichte olie terugvalt richting die van zware olie. De flessenhals in de pijplijncapaciteit gekoppeld aan het raffinageprobleem verklaren waarom WTI-olie de voorbije jaren aan een stevige discount noteerde tegenover Brent-olie. Voor Amerikaanse raffinaderijen in het overbevoorrade middencontinent en de golfstreek was de discount op de WTO-olieprijs tijdens de voorbije jaren een zegen. Niet alleen profiteerden ze van een lagere WTI-prijs, bovendien zorgt de originele schalierevolutie in aardgas voor goedkope brandstof. De voorbije maanden is het prijsverschil teruggevallen door de oplevering van enkele pijplijnen. Vooreerst bestaat de Amerikaanse oliemarkt in feite uit drie markten: de Oostkust, de Westkust en het Middencontinent, en de Golfzone (nabij de Golf van Mexico). Tussen deze drie markten zijn er amper pijplijnen. Het gevolg is dat de olieproductie afkomstig van het westen van Canada en Noord-Dakota via de noord-zuid pijplijn moet die loopt van Canada naar Amerikaanse golfstaten met Cushing in Oklahoma als kritiek punt. Dit is de belangrijkste doorslag- en olieopslagplaats van de VS. De route kan nu al de oplopende toevoer van Canadese onconventionele teerzand en -schalieolie vanuit Noord-Dakota niet aan. Maar ook Montana en andere Amerikaanse staten passeren via dezelfde route. Het gevolg is dat een deel van de productie afkomstig van het Bakken schaliebekken vervoerd wordt via trein en vrachtwagens, een erg inefficiënte en dure transportwijze. Minsten drie substantiële uitbreidingsprojecten (Seaway die loopt van Cushing naar Freeport, TransCanada Keystone XL en Flanagan South, parallel aan de huidige Spearhed South) zouden tegen 215 voltooid moeten zijn. Gezamenlijk voegen ze een extra transportcapaciteit toe van 2 miljoen vaten per dag. Zelfs dat zal niet volstaan om de bijkomende olieproductie afkomstig van westelijk Canada en Noord- Dakota te verwerken. En zoals aangegeven laat de goedkeuring voor de Keystone XL-pijplijn nog altijd op zich wachten. In theorie zou de uitvoer van de lichte olie een oplossing kunnen bieden voor het transportprobleem en het overschot aan lichte olie. De Amerikaanse wet, die dateert van het Arabische olieembargo van de jaren 7, verbiedt evenwel de uitvoer van ruwe olie tenzij voor beperkte hoeveelheden. Bovendien bepaalt de wet Jones dat elk scheepsvervoer langs Amerikaanse wateren moet gebeuren door schepen die varen onder de Amerikaanse vlag, gebouwd zijn in de VS en voornamelijk bemand door Amerikanen. Deze uit 192 daterende wet maakt olietransport via schepen van de ene naar de ander Amerikaanse haven erg duur. Een wijziging van de uitvoerregels is waarschijnlijk. Adam Sieminski, hoofd van het EIA, liet zich onlangs ontvallen dat olie-uitvoer voordelig kan zijn voor de VS. Het is voor de VS trouwens onhoudbaar om zich enerzijds voor te doen als de bewaarder van vrijhandel maar anderzijds olie-uitvoer niet toe te laten. De wijziging van de wetgeving evenals de constructie van de benodigde infrastructuur (pijplijnen, LNG-uitvoer terminals, enz.) doen vermoeden dat effectieve uitvoer pas over enkele jaren mag worden verwacht. Op korte termijn kan dit in de VS lopende projecten tijdelijk op hold zetten Grafiek 4 - Bestaande en geplande pijplijnen voor olietransport in de VS en Canada Bron: Canadian Association of Oil Producers 6

7 Tabel 1 - Top-1 landen met technisch winbare schalie-olie Rangschikking Land Rusland V.S. (1) China Argentinië Libië Australië Venezuela Mexico Pakistan Canada Totaal Wereld (1) EIA schattingen voor rangorde. ARI schattingen tussen haakjes Bron: US Energy Information Administration Schalie-olie (miljard vaten) (48) (335) Tabel 2 - Top-1 landen met technisch winbaar schaliegas Rangschikking Land China Argentinië Algerije V.S. (1) Canada Mexico Australië Zuid-Afrika Rusland Brazilië Totaal Wereld (1) EIA schattingen voor rangorde. ARI schattingen tussen haakjes Bron: US Energy Information Administration Schalie gas (biljoen kubieke voet) (1.161) (7.795) liegasbronnen duwen de voorraad aardgas 48% hoger naar biljoen kubieke voet. Ruim de helft van de schaliegasbronnen buiten de VS bevindt zich in vijf landen: China, Argentinië, Algerije, Canada en Mexico. Voor schalieolie verdelen volgende vier landen meer dan de helft: Rusland, China, Argentinië en Libië. De VS staat tweede gerangschikt na Rusland voor de aanwezige voorraad aan schalieolie en vierde, na Algerije, Argentinië en China voor schaliegasbronnen in de lijst van 41 onderzochte landen. De ontginning van niet-conventionele oliebronnen duwt het gangbare Peak Oil -doemscenario verder in de toekomst. Peak Oil, of de Hubbertpiek, is het moment waarop een piek wordt bereikt in de olieproductie. Geofysicus King Hubber voorspelde op basis van zijn model dat de olieproductie in de VS eind jaren 6 - begin 7 op haar hoogtepunt zou zijn om daarna te dalen. Hij kreeg gelijk. Op wereldwijde schaal stellen tal van marktexperts dat er een piek zal plaatsvinden in de periode Een productieboom in andere landen dan de VS en Canada kan deze theorie helemaal onderuit halen. Op korte termijn moeten we daar echter niet op rekenen. Tegen het einde van dit decennium wordt slechts een beperkt productievolume in het vooruitzicht gesteld in China, Argentinië en nog enkele andere kandidaten. Met uitzondering van Canada profiteert geen enkel ander land van de unieke combinatie van factoren die tot het Amerikaanse succes hebben geleid: geologie, overvloed aan water, mineraalrechten, mature oliedienstenindustrie, snelle groei van kleine onafhankelijke upstream operatoren, een unieke structuur van de kapitaalmarkten die gewend is exploratierisico te financieren, en een (nog onvoldoende uitgebreid) netwerk van pijnlijnen of andere infrastructuur. Met uitzondering van Canada profiteert geen enkel ander land van de unieke combinatie van factoren die tot het Amerikaanse succes hebben geleid. Combinatie van gunstige factoren De VS zijn gezegend met een gunstige geologie en overvloedige waterbronnen. Dat laatste is belangrijk omdat er tijdens de schaliegasproductie enorme hoeveelheden water worden verbruikt. Bij de extractie van schaliegas wordt multi-stage fracturatie toegepast in tegenstelling tot de single-stage fracturatie bij een conventionele gas- of olieontwikkeling (zie kader op blz. 3). Het verschil in de hoeveelheid gebruikt water bedraagt een factor 1 tot 2. De waterconsumptie bij de ontwikkeling van het schaliebekken Eagle Ford in Texas is illustratief. Per afgewerkte boorput bedroeg de gemiddelde consumptie eind ,6 miljoen liter. Eagle Ford heeft de toelating om 2.8 putten aan te boren. Dat komt neer op een totale waterbehoefte van 38 miljard liter, goed voor,2% van de jaarlijkse waterconsumptie van heel de staat Texas, of zo n 12% van de jaarlijkse waterconsumptie van Dallas. Het grote waterverbruik is trouwens één van de grote bezorgdheden inzake milieu-effecten. We komen daar verder op terug. Een tweede troef van de VS is een extensieve kennis van de ondergrond. Twee eeuwen van olie- en gaswinning zorgden tevens voor een uitgebreide infrastructuur. Het pijplijnsysteem minimaliseert het risico op gestrande voorraden. De extractie van schaliegas en olie deed ook de vraag naar boormateriaal en fracturatiecapaciteit exploderen. De beschikbaarheid van de benodigde tools in de VS (evenals in Canada) is onovertroffen. Zo bezitten de VS en Canada zo n 65% van alle bestaande booruitrustingen wereldwijd. Uniek is ook de aanwezigheid van duizenden onafhankelijke oliebedrijven, gaande van erg kleine tot multimiljardenbedrijven. Zij spelen historisch een pioniersrol inzake nieuwe technieken, waarbij ze in tegenstelling tot de grote geïntegreerde multinationale bedrijven vooral zoeken naar opportuniteiten 7

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009 JAAROVERZICHT Royal Dutch Shell plc JAAROVERZIcht EN VERKORTE JAARREKENING 2009 ONZE ACTIVITEITEN a c d E b M J K F M H l G I GAS EN ELEKTRICITEIT Industrieel gebruik Huishoudelijk gebruik N GERAFFINEERDE

Nadere informatie

Economische Ontwikkeling van Aruba: Deelstudie Energie. Desaroyo Economico di Aruba: Energia

Economische Ontwikkeling van Aruba: Deelstudie Energie. Desaroyo Economico di Aruba: Energia Economische Ontwikkeling van Aruba: Deelstudie Energie Desaroyo Economico di Aruba: Energia 2009 Fundacion Estudionan Social Cristian Aruba (FESCA) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag

Nadere informatie

De laatste energiecrisis?

De laatste energiecrisis? ? nummer 48 november 2010 De laatste energiecrisis? Betekent piekolie het begin van het einde van de Homo Petroliensis? Elias Verbanck nummer 48 november 2010 www.mo.be 1 MO*papers is een serie analyses

Nadere informatie

Schaliegas in Nederland

Schaliegas in Nederland (op basis van Shale Gas Report voor House of Commons), mei 2011 Cuadrilla Resources Ltd. 8 september 2011 Deel 1: Definitieve rapportage 9W8320.01 Barbarossastraat 35 Postbus 151 6500 AD Nijmegen +31

Nadere informatie

OUTLINE. Oldtimers: van passie naar belegging?

OUTLINE. Oldtimers: van passie naar belegging? OUTLINE ING Private Banking Magazine APRIL 2013 Oldtimers: van passie naar belegging? Beleggen: Omwenteling in de Amerikaanse oliebevoorrading Fiscaliteit: De fiscale maatregelen van de regering Di Rupo

Nadere informatie

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7

1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 ENERGIERAPPORT 1999 15 november 1999 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Het Decor 1.1 Ter inleiding 4 1.2 Liberalisering 4 1.3 Duurzaamheid als opgave 7 Hoofdstuk 2: Energie, een zekere voorziening 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Peakoil Nederland. Vooruitzicht oliemarkt ten gevolge van de kredietcrisis. contact@peakoil.nl, 06 44 08 24 19. November 2008

Peakoil Nederland. Vooruitzicht oliemarkt ten gevolge van de kredietcrisis. contact@peakoil.nl, 06 44 08 24 19. November 2008 Peakoil Nederland contact@peakoil.nl, 06 44 08 24 19 November 2008 Vooruitzicht oliemarkt ten gevolge van de kredietcrisis Samenvatting De prijzen van benzine, diesel en andere op aardolie gebaseerde producten

Nadere informatie

Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste

Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste Minder olie, meer CO2? De wisselwerking tussen klimaatverandering en toenemende olieschaarste Stichting Peakoil Nederland, Maart 2008 Auteurs: Rembrandt Koppelaar, Kevin Bisdom, Peter Polder Copyright

Nadere informatie

Energie Monitor april

Energie Monitor april Energie Monitor april Een Russisch verstandshuwelijk Economisch Bureau 3 april 2014 Gasprijs Europa daalt door matige vraag en hoge voorraden Roep om minder afhankelijkheid van Russische energie in Europa

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

Toch weer kernenergie

Toch weer kernenergie R O N D E TA F E L Toch weer kernenergie Rijden in 2030 alle auto s op waterstof? Een rondetafelgesprek over de vraag hoe over 25 jaar de wereld van energie wordt voorzien. Rein Willems (Shell) - Hans

Nadere informatie

3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC

3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE 6VERKORTE BESPREKING VAN OVER DIT JAAROVERZICHT OVER DE FOTO S DE BOARD VAN ROYAL DUTCH SHELL PLC 3BERICHT VAN DE VOORZITTER 4VERSLAG VAN DE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 6VERKORTE BESPREKING VAN ACTIVITEITEN EN RESULTATEN 6 Prestatie-indicatoren 6 Risicofactoren 7 Samenvatting resultaten en strategie 10

Nadere informatie

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes

Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Schaarste in overvloed: beleggen in nieuwe schaarstes Nieuwe schaarstes op komst De groei van de wereldbevolking en het snel stijgende welvaartsniveau in vooral opkomende landen leiden de komende decennia

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014

Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 2014 Insinger de Beaufort Beleggingsvisie oktober 214 grafiek 2 grafiek 3 34 1.4 33 32 3 3 1.38 1.36 1.34 George Raven 29 28 27 26 1.32 1.3 1.28 25 1.26 Jan Wirken Eurostoxx5 index Eurodollarkoers Samenvatting

Nadere informatie

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

Energie. Het belang van alternatieve bronnen

Energie. Het belang van alternatieve bronnen Energie Het belang van alternatieve bronnen 2 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen Inhoud Energie: het smeermiddel van economische groei 4 Hoge olieprijs legt probleem van

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

De Nederlandse aardgaswinning

De Nederlandse aardgaswinning 11 De Nederlandse aardgaswinning Historisch perspectief: van stadsgas naar aardgas De rol van aardgas in de Nederlandse economie De aardgasbaten Winning, verbruik en internationale handel Binnenlands verbruik

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Deel 1 Het hoofd. Vertel me, wat is het dat je van plan bent te doen met je ene wilde en kostbare leven? Mary Oliver

Deel 1 Het hoofd. Vertel me, wat is het dat je van plan bent te doen met je ene wilde en kostbare leven? Mary Oliver 'Een koolstofarme samenleving zou volgens mij een samenleving zijn die zich herinnert dat onze planeet een uniek geschenk is misschien wel het enige in zijn soort in het hele universum waarin wij het onbeschrijfelijke

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005

Ministerie van Economische Zaken. Nu voor later. Energierapport 2005 Ministerie van Economische Zaken Nu voor later Energierapport 2005 Nu voor later Energierapport 2005 Dit rapport is een uitgave van het Ministerie van Economische Zaken Het Energierapport 2005 is op 8

Nadere informatie

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding

AARDGAS. Eén verleden en vele toekomstscenario s. Inleiding ESSAY Eén verleden en vele toekomstscenario s Inleiding Aardgas speelt een cruciale rol in de Nederlandse energievoorziening en draagt in belangrijke mate bij aan de welvaart en het welzijn van de Nederlandse

Nadere informatie

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte

Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte AANDELEN- & OBLIGATIE NIEUWS 18DE JAARGANG NR. 1 JANUARI / FEBRUARI / MAART 2015 Deflatie is als cholesterol: er is zowel goede als slechte Niet alle deflatie is slecht. Deflatie die het gevolg is van

Nadere informatie

Rotterdam School of Management Major Financieel Management

Rotterdam School of Management Major Financieel Management Waarom gebruiken olie en gas ondernemingen financiële hedging activiteiten? Master thesis PTO Bedrijfskunde Rotterdam School of Management Major Financieel Management Auteur : Norman Meerkerk Studentnummer

Nadere informatie

Zoeken, vinden viwt 1 dossier 6 en ontginnen

Zoeken, vinden viwt 1 dossier 6 en ontginnen Zoeken, vinden VIWTA16 en ontginnen Dossier zoeken, vinden en ontginnen Voorwoord... 3 Een analyse van de drijvende krachten achter de beschikbaarheid van energiedragers... 3 Nog veel te ontginnen... 5

Nadere informatie

CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT

CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT CHRISTELIJK HISTORISCH TIJDSCHRIFT 24e JAARGANG No. 5/6 december 1979 Het bestuur van de Jhr. Mr. A.F. de Savornin Lohman Stichting is als volgt samengesteld: Dr. E,. Bleumink, Vries, voorzitter; Mr. F.

Nadere informatie

AARDOLIE. Economisch en maatschappelijk smeermiddel voor Nederland. Inleiding

AARDOLIE. Economisch en maatschappelijk smeermiddel voor Nederland. Inleiding ESSAY Economisch en maatschappelijk smeermiddel voor Nederland Inleiding Olie staat dichterbij dan je denkt. Grote kans dat je in de vroege ochtend met een klap de plastic wekker tot stilte dwingt, daarna

Nadere informatie

Wetenschappelijke verhandeling

Wetenschappelijke verhandeling UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN DE EUROPESE EN AMERIKAANSE OLIESANCTIES TEGEN IRAN: KANS OP SLAGEN? Wetenschappelijke verhandeling aantal woorden: 24 678 MELISSA WANTE MASTERPROEF

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie