13 maart Geachte Statenfracties,

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "13 maart 2015. Geachte Statenfracties,"

Transcriptie

1 Aan: Betreft: Statenfracties van Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch Notitie betreffende aanpassing provinciale verordening ruimte inzake windenergie. 13 maart 2015 Geachte Statenfracties, Hierbij ontvangt u een pleidooi voor aanpassing van de Verordening Ruimte 2014, inzake de vestiging van windturbines. Wij zien uw reacties hierop graag tegemoet en zullen deze delen met onze leden. Bij geen reactie gaan wij ervan uit dat uw fractie geen positieve grondhouding heeft ten aanzien van ons pleidooi voor meer gemeentelijke speelruimte bij de vestiging van windmolens. Met vriendelijke groet namens de energiecoöperaties: Marc A. Verbeeten Voorzitter EC Boxtel Ans van der Velden-Coolen Voorzitter EC ZummerePower

2 Achtergrond van deze notitie In onze provincie wordt gewerkt aan de opgave om, voor 2020, 760 MW aan opgesteld vermogen windmolens te realiseren. Daarmee levert onze provincie een belangrijk aandeel aan de landelijke opgave van MW aan windmolens op land, dat in 2020 gerealiseerd moet zijn. 8 Miljoen huishoudens moeten in 2023 door windenergie van stroom worden voorzien. In haar beleid kiest de provincie ervoor om een aantal locaties in Brabant aan te wijzen, waar de windmolens zich mogen concentreren, voornamelijk in West Brabant (zie kaart Locaties windturbines in Noord-Brabant), bij elkaar zo n 230 MW. In de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant worden de afspraken met de Rijksoverheid nader uitgewerkt en komt de provincie tot provinciaal beleid op het gebied van windenergie. In dit beleid heeft de provincie, in artikel 32 (zoekgebied voor windturbines) regels vastgesteld om tot de stichting van windmolens te komen. Feitelijk blijkt de stichting van nieuwe windmolens in gebieden die niet al, voor de inwerkingtreding van deze verordening, aangemerkt zijn als zoekgebied voor windturbines, niet meer mogelijk. Naar onze mening is dit beleid niet in overeenstemming met de vigerende praktijk waarbij gemeenten meer en meer zelf keuzes maken voor duurzame energie.

3 Waarom de verordening wijzigen? De Brabantse gemeenten komen tot het besef dat zij zelf aan bod zijn bij de verduurzaming van de energievoorziening. Zij ondersteunen de oprichting van burgercoöperaties actief en dragen zelf bij aan duurzaamheid door groene stroom te gebruiken en eigen opwekking en reductie van het energiegebruik te stimuleren. Langzaam wordt duidelijk dat investeren in duurzaamheid, naast het evidente nut voor milieu en klimaat, ook andere voordelen kent. In een gemeente van ongeveer de omvang van Boxtel, wordt door de burgers ongeveer 25 miljoen euro betaald voor stroom en gas, in Someren bedraagt dat ongeveer 15 miljoen euro. Geld dat geheel uit de gemeenten en grotendeels uit Nederland verdwijnt. Met zonnepanelen wordt inmiddels al bewezen dat dit geld ook, deels, in de gemeenten kan blijven. Enerzijds bij de burgers, die hun energierekening sterk terug zien lopen en anderzijds bij de leveranciers van de installaties die vaak uit de gemeente/regio komen waar de panelen worden geïnstalleerd. Met de bouw en exploitatie van, zogenaamde, Dorpsmolens kunnen veel grotere bedragen binnen de gemeenschap gehouden worden. Exemplarisch daarvoor is het artikel uit Dagblad Trouw van 2 december jl., dat hierbij gevoegd is. Dit geld verdienen de burgers om meerdere redenen: 1. Inmiddels betalen alle huishoudens van Nederland een zogenaamde opslag duurzame energie van 0,0036 /kwh. Dat betekent dat de Nederlandse burgers in 2015 een kleine 100 miljoen euro betalen om duurzame stroom mogelijk te maken. 2. Reeds gebouwde molens kennen een traditioneel model waarbij een kleine groep investeerders de lusten van de molens heeft en een grote groep burgers de lasten. Bij het concept Dorpsmolen worden de lusten en lasten evenwichtig verdeeld. Burgers kunnen participeren in de stichting van de molen en de stroom afnemen van een regionaal eigen energiebedrijf dat hen de stroom goedkoop levert. Is concentratie van windmolens niet beter? Voor iedere onderneming in Nederland geldt dat centralisatie sec leidt tot kostenbesparing en dat lokalisering op de meest gunstige plek ook allerlei voordeel oplevert. Toch kiezen veel bedrijven ervoor om zich niet in de Randstad te vestigen. Er zijn tal van factoren die voor een bedrijf bepalen waar men zich vestigt: Demografische, Economische, Sociale, Technologische, Ecologische en Politieke zijn er enkele. Dat geldt ook voor windmolens. Er gaat een enorme kracht vanuit als een gemeenschap in staat is om in een flink deel van zijn

4 energievoorziening te voorzien en het zal ongetwijfeld een enorm positief effect hebben op de attitude van mensen om zich duurzamer te gaan gedragen. Daarnaast is het een positief signaal naar de samenleving en de politiek dat investeren in duurzaamheid loont. Dat een molen in, of nabij, Boxtel/Someren minder revenuen oplevert dan een molen aan de Noordzee is evident. Maar als de businesscase en de ecologische footprint kloppen gaan er ook andere motieven meespelen om zo n lokale molen (of molenpark) te willen. Kleine windparken zijn bovendien tegen lagere kosten in te passen in het bestaande elektriciteitsnet, er bestaat namelijk een balans tussen lokale productie en consumptie. Grote concentraties van windturbines brengen forse investeringen in het elektriciteitsnet met zich mee. Artikel Volkskrant 3 maart jl. In het artikel: Provincies zien wind niet zitten geeft het merendeel van de statenleden aan dat zij denken dat hun provincie de gemaakte afspraken over extra windmolens niet waar kan maken. Argumenten die genoemd worden zijn: verzet van de burgers, onvoldoende draagvlak en grote verdienste van enkele ondernemers (zie bijlage 2). Wij zijn van mening dat Dorpsmolens op een groot draagvlak in de samenleving kunnen rekenen en dat de statenleden deze argumenten gebruiken om het falende beleid te maskeren. U kunt zich als (toekomstig) Statenlid echter uitspreken over deze gang van zaken en aangeven dat u bereid bent zich in te zetten voor wijziging van de Verordening Ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant ten aanzien van de vestiging van windmolens, teneinde het voor gemeenten mogelijk te maken om zelf te kiezen voor windenergie. Als u dat doet dan kunnen Provincie, gemeenten, ondernemers en burgers samen aan de slag om de doelen uit het energieakkoord nog te halen. De gemeenten en gemeenschappen staan dan aan de lat om alle beschikbare middelen te gebruiken om de te realiseren windmolens ook gemeenschapsmolens te laten worden. Naast de normale gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden, zoals: Het vastleggen van de kaders voor windenergie; Het toezien op de naleving van wet- en regelgeving; Het verlenen van (planologische) medewerking; zouden ook de volgende zaken aan de orde moeten zijn: Het maken van afspraken met lokale duurzame burgerinitiatieven over de regisseursrol bij de invulling van de participatievorm bij windmolenprojecten; Het onderzoeken van de mogelijkheid om als gemeente zelf te participeren in de exploitatie van de windmolens; Het bewaken en mede organiseren van een zo breed mogelijke participatie door bedrijven en inwoners uit betreffende gemeente; Het zo mogelijk beschikbaar stellen van gemeentegronden voor de vestiging van windmolens teneinde de doelstelling van sociale windenergie via gemeenschapsmolens makkelijker te realiseren. Wij vertegenwoordigen een steeds grotere groep energiecoöperaties die, in samenwerking met lokale gemeentebesturen, ondernemers en burgers, trachten onze energievoorziening te verduurzamen. Daarmee leveren wij een bijdrage aan duurzaamheid, het versterken van lokale gemeenschappen en het scheppen van banen. U kunt een onderdeel worden van de

5 oplossingen die wij zien. Of u kunt een onderdeel van het probleem blijven. De keuze is aan u. Marc A. Verbeeten EC Boxtel Ans van der Velden-Coolen Energiecoöperatie ZummerePower

6 Bijlage 1: Artikel uit Dagblad Trouw De dorpsmolen heeft draagvlak Joop Bouma 02/12/14, 22:02 Kees van de Veen. De dorpswindmolen van Reduzum wordt liefkozend 'us mûne' genoemd. De twintig jaar oude windmolen van het Friese Reduzum begint wat af te takelen. Er moet een nieuwe komen. Maar het provinciebestuur wil af van alleenstaande dorpsmolens. Als er één windturbine in Friesland breed draagvlak heeft, dan is het de dorpsmolen van Reduzum. De molen heeft ons dorp vooruitgang gebracht, zegt Henk Vellinga, voorzitter van de stichting Doarpsmûne in Reduzum. Maar nu wil Reduzum (1100 inwoners), krimpdorp onder de rook van Leeuwarden, een nieuwe, grotere molen. De provincie heeft andere plannen. Meer dan leverde de Reduzumer molen in de afgelopen jaren op aan winst Meer dan euro leverde de Reduzumer molen in de afgelopen jaren op aan winst. Geld dat direct ten goede kwam aan het collectief van eigenaren: het dorp. De basisschool, de gymzaal en de sportkantine kregen zonnepanelen, dorpshuizen van de naburige kernen Friens en Idaerd werden opgeknapt, er kon een schoolbusje worden onderhouden en ook de kerstboomverlichting werd uit het stroompotje gefinancierd. Er ligt nu een plan om kunstgras voor het korfbalveld te financieren uit de opbrengst van de molen.

7 Vergoeding Alleen, de twintig jaar oude molen loopt op z'n eind. De onderhoudskosten zijn inmiddels gestegen tot euro per jaar. De opbrengst in kilowatturen zakt ook, maar dat is een verschijnsel dat zich bij alle windmolens voordoet: het waait iets minder constant, zelfs in Friesland. Vellinga: "In de beginjaren hadden we een opbrengst van zo'n kilowattuur per jaar. Nu zijn we blij met kwh." Ook de vergoeding die de elektriciteitsbedrijven geven voor de opgewekte stroom is sterk gedaald: in de beginperiode kreeg Vellinga's stichting 16 cent per kwh. Onder druk van de sterk dalende grondstofprijzen voor elektriciteitsproducenten (steenkool is spotgoedkoop), ligt de inkoopprijs nu op 3,5 cent per kwh. Maar in Reduzum betekent elke wiekslag van 'us mûne' nog altijd: kassa! Er is een plan voor een nieuwe molen. Reduzum wil dan meteen een iets grotere. De nieuwe mast zal zo'n tien meter hoger zijn, tot zo'n 44 of 55 meter. Het vermogen wordt van nog geen kwart megawatt opgeschaald tot bijna 1 megawatt, zowat vier keer zoveel. Dat moet een opbrengst opleveren van ruim een miljoen kilowattuur per jaar, genoeg om Reduzum en de buurdorpjes Friens en Idaard volledig zelfvoorzienend te laten zijn. In de drie dorpen liggen namelijk ook veel zonnepanelen op de daken, dus groene stroom genoeg straks. De nieuwe molen kost een miljoen euro, op te brengen door het dorp én door rijkssubsidie. Hoop Strak plan. Maar: ook Friesland wordt verscheurd door windmolendiscussies. In het provinciehuis aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden ligt morgen een voorstel van Gedeputeerde Staten op tafel waarin staat dat het gros van de windmolens die de provincie vanwege het nationale windplan moet bouwen, in het IJsselmeer zal worden gezet. Voor solitaire windmolens is geen plaats meer, ook de We hebben al twintig jaar te maken met een provinciebestuur dat een weinig consequent beleid voert. We wachten maar even af opschaling van bestaande molens (lees: die van Reduzum) is ongewenst. Aldus Gedeputeerde Staten. Vellinga: "Ja, dat is voor ons geen goed nieuws. Maar onze hoop is gevestigd op Provinciale Staten, we verwachten dat de politiek met allerlei aanpassingen komt.'' Morgen vergadert de Statencommissie over het voorstel van Gedeputeerde Staten en zal duidelijk worden hoe de kaarten liggen. Vellinga is er de man niet naar om zich nu al heel druk te maken over de politieke strubbelingen op het provinsjehûs in de Friese hoofdstad. "Wij hebben al twintig jaar te maken met een provinciebestuur dat een weinig consequent beleid voert. We wachten maar even af." De molen draait tenslotte nog. Maar vervelender is het voor andere dorpen in Friesland die ook plannen hebben voor eigen dorpsmolens. Die liggen noodgedwongen stil. Vellinga: "Twee jaar terug was het idee dat dorpsmolens, zoals in Reduzum, de toekomst hadden. Op ons initiatief hebben we toen alle Friese dorpen een mail gestuurd en ze uitgenodigd voor een bijeenkomst." Er kwamen vijftig geïnteresseerde dorpen naar het café in Reduzum. Daarvan hebben er inmiddels tien

8 concrete plannen. Met de Heidemaatschappij werkt Reduzum aan een draaiboek voor dorpen die ook een windmolen willen. 36 meter Het is vooral de Fryske Nasjonale Partij (FNP) en het CDA die zijn gaan dwarsliggen. Ze willen geen molens in het Friese land. Terwijl juist die solitaire molens, mits niet al te hoog, vaak redelijk goed in het landschap passen, zegt Vellinga. "Als je ze maar goed plaatst." Die van Reduzum staat prima, denkt hij. "Heel wat mensen die er dagelijks langs rijden, zien 'm niet eens meer." Het scheelt natuurlijk wel dat de 36 meter hoge windmast van Reduzum een heel eind buiten het dorp staat, in een weiland vlak bij de kruising met de weg naar Sneek. Daar woont bijna niemand. "De dorpsmolen heeft Reduzum er bovenop geholpen, zegt Vellinga, en daarom begrijpt hij goed dat ook andere dorpen belangstelling hebben. "In de jaren tachtig ging het niet goed hier. Winkels moesten sluiten, de jeugd trok weg, de bibliotheek ging dicht, de lagere school liep terug, er mochten geen nieuwe woningen worden gebouwd. We zijn toen bij elkaar gaan zitten en hebben een tienjarenplan opgesteld. Toen is ook het plan voor een windmolen ontstaan." Vellinga en zijn mede-initiatiefnemers zijn destijds met certificaten van 100 gulden langs de deur geweest in Reduzum, Friens en Idaerd. Dat leverde ruim twee ton (in guldens) op. Met subsidie en een lening van de bank kwam de rest rond. De dorpsbewoners kregen een nette rente over de certificaten. De schuld kon al na enkele jaren worden afgelost. "Elke euro die de molen daarna heeft opgebracht is in het dorp geïnvesteerd", zegt Vellinga tevreden. "Je kunt zeggen dat de molen ons veel heeft gebracht. Het is niet voor niets dat in het dorp liefkozend wordt gesproken over 'us mûne'."

9 Bijlage 2: Volkskrant 3 maart 2015

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe

Nieuw: Servicepunt voor lokale initiatieven Drentse Energie Organisatie. Laat u inspireren door zon. Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe DOEN Magazine over duurzaam ondernemen in Drenthe Themanummer Lokaal energie opwekken in Drenthe Hooghalen Duurzaam: lokale bedrijven en bewoners bundelen krachten Laat u inspireren door zon 7 juli 2012

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen

Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Gemaakt door: Zoë Op ten Berg, Amber Vermunt, Marlinde Oosterwijk, Lisa Pijnacker, Liselotte Prins, Kristi Francissen Inhoudsopgave blz 1...Inhoudsopgave blz 1...Inleiding blz 2...Windenergie voor people,

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014

Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 Aan de Raad Raad Made, 24 oktober 2014 OPINIERONDE 2 oktober 2014 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 16 oktober 2014 Onderwerp: Sociale randvoorwaarden windenergie Registratienummer: 14int03080 Casenr:

Nadere informatie

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011)

33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) 33493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) Nr. 25 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 5 juni 2013 De vaste

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 CONCEPTVERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG OVER: Wijziging Electriciteitswet, Gaswet en Warmtewet Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties

Nadere informatie

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten

Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Michiel Kort Dirk Louter 13 juli 2011 43267 Achtergrond rapport Voorbeelden participatieopties windenergieprojecten Inhoud Pagina

Nadere informatie

INLEIDING LEESWIJZER

INLEIDING LEESWIJZER INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 4 HOOFDSTUK 1 NUT EN NOODZAAK VAN WINDENERGIE... 6 1.1 algemeen... 6 1.2 wat is de opbrengst van windturbines?... 6 1.3 reductie CO 2?... 6 1.4 sociale windenergie...

Nadere informatie

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders

Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land. Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op land Een handreiking voor bewoners, lokale ondernemers, gemeenten en investeerders Participatiemodellen voor de realisatie van windenergie op

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie

Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Lokale energiecoöperaties: nieuwe spelers in de energie Sinds 2007 neemt het aantal burgercoöperaties dat zich met energie bezighoudt snel toe. Inmiddels zijn het er ongeveer 150. Het gaat hun om bevordering

Nadere informatie

Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden. Onze toekomst, een windboom in je tuin???

Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden. Onze toekomst, een windboom in je tuin??? Postbus 1835, 8901 CC Leeuwarden Onze toekomst, een windboom in je tuin??? In deze nieuwsbrief Voorwoord Verenigingsnieuws Algemene leden vergaderingen Opbrengst molens Noordenwind in 2014 Schipper gezocht

Nadere informatie

Participeren in de energievoorziening van de toekomst

Participeren in de energievoorziening van de toekomst 1 Participeren in de energievoorziening van de toekomst Een visie op de rol van inwoners en gemeenschappen bij de opwekking van duurzame energie 20 juni 2014 Agnes Mulder woordvoerder energie en duurzaamheid

Nadere informatie

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden

Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden Rinus Zebregts, secretaris van Energiek Heusden PERSOONLIJK Rinus Zebregts heeft 30 jaar ervaring in de energiewereld. Daarbij, zegt hij, heeft hij energie over. Deze energie zet hij graag in om met mensen

Nadere informatie

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting

Bijlagen. Samenvattingen interviews. Samenvatting brainstormavond. Enquêtevragen digitale ontsluiting Bijlagen Bijlage I: Bijlage II: Bijlage III: Bijlage IV: Bijlage V: Bijlage VI: Bijlage VII: Bijlage VIII: Bijlage IX: Kansenkaart windmolens Samenvattingen interviews Samenvatting brainstormavond Enquête

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) H VERSLAG VAN

Nadere informatie

Bossche Windmolen Delen

Bossche Windmolen Delen Bossche Windmolen Delen Hoe werken Bossche Windmolen Delen precies? Energie Coöperatie 073 (EC073) splitst een windmolen (op papier) in duizenden stukjes, genaamd Bossche Windmolen Delen. Ieder windmolendeel

Nadere informatie

Windmolens Lage Weide

Windmolens Lage Weide Windmolens Lage Weide Voor Gerard Cats Samenvatting: Er moeten meer en krachtiger turbines komen. Inspreektekst Windpark Lage Weide, RIA 19 november 2013 U kent natuurlijk de dreiging van klimaatverandering,

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 175 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 september 2014 De vaste commissie voor

Nadere informatie

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving

{2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving e {2 editie} Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 Gemeentelijke Barometer Fysieke Leefomgeving 2014 e {2 editie} Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Royal HaskoningDHV Juni 2014,

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden

CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden dossier duurzaamheid en (wind)energie CDA toetst aan de hand van drie essentiële randvoorwaarden Energie is een van de belangrijkste thema s van dit moment. Veel maatschappelijke uitdagingen komen op dat

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013

Buurtenergie Nu. De volgende stap in 2013 Buurtenergie Nu De volgende stap in 2013 Jurgen van der Heijden voor Natuur & Milieu Overijssel en AT Osborne in opdracht van de Provincie Overijssel 1 Samenvatting Het buurtenergiebedrijf is in handen

Nadere informatie

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief

De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Analyse burgerinitiatieven De (on)begrensde mogelijkheden van het burgerinitiatief Stageproject: Instituties voor Collectieve Actie Student: Sarah Simmelink Studentnummer: 3488756 Stagebegeleider organisatie:

Nadere informatie

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011

Marktonderzoek Lokale. Duurzame Energiebedrijven. Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 Marktonderzoek Lokale 2011 Duurzame Energiebedrijven Erik Jansen De Jonge Milieu Advies 20-5-2011 1 Managementsamenvatting Klimaatverandering is al heel lang een hot item, maar de laatste jaren begint

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie