Koning Josia. (2 Kron. 34) Zondsagsles

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koning Josia. (2 Kron. 34) Zondsagsles"

Transcriptie

1 Koning Josia. (2 Kron. 34) Zondsagsles Kron 34:1 Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem. 2 Hij deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links. Josia, een van de laatste koningen van Israël, pas 8 jaar oud en al op de troon, merkwaardige leeftijd om al op een troon te zitten, vind je niet? Zijn vader was vroeg gestorven, eigenlijk vermoord! 2 Kron 33:22 Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren, evenals zijn vader Manasse gedaan had; Amon offerde aan al de beelden, die zijn vader Manasse gemaakt had, en diende ze.23 Maar hij verootmoedigde zich niet voor het aangezicht des Heren, zoals zijn vader Manasse zich verootmoedigd had, doch hij, Amon, maakte zijn schuld steeds groter. 24 En zijn dienaren smeedden een samenzwering tegen hem en doodden hem in zijn paleis. 25 Maar het volk des lands sloeg allen dood, die tegen koning Amon samengezworen hadden. En het volk des lands maakte zijn zoon Josia koning in zijn plaats. Zonde van Manasse 2 Kon 21:9 Maar zij luisterden niet; want Manasse verleidde hen, zodat zij meer kwaad deden dan de volken die de Here voor de Israelieten had verdelgd. 2 Kon 21:11 Aangezien Manasse, de koning van Juda, deze gruwelen gedaan heeft, bedreef hij meer kwaad dan al wat de Amorieten gedaan hebben, die voor hem geweest zijn; ook Juda heeft hij door zijn afgoden doen zondigen. 2 Kon 21:16 Ook vergoot Manasse zoveel onschuldig bloed, dat hij Jeruzalem daarmee vulde van het ene einde tot het andere; nog boven de zonde die hij Juda had doen bedrijven, waardoor het deed wat kwaad is in de ogen des Heren. 2 Kon 23:26 Doch de Here keerde Zich niet af van zijn hevig brandende toorn, die ontvlamd was tegen Juda om al de krenkingen waarmee Manasse Hem gekrenkt had. De Here liet zich door Manasse verbidden omdat hij zich verootmoedigde 2 Kron 33:13 en bad tot Hem; toen liet Hij Zich door hem verbidden, hoorde zijn smeking, bracht hem naar Jeruzalem terug en herstelde hem in zijn koningschap. En Manasse erkende, dat de Here God is. Josia leefde in de eindtijd van de koningshuizen van Israël. Na zijn dood kwam Nebukadnezar om het volk in ballingschap weg te voeren (a.h.w. door God zelf geroepen tot hun oordeel omwille van de verschrikkelijke wantoestanden en gruwelijke zonden die er gedurende tientallen jaren hadden plaatsgevonden. 2 Kron 34:24 zo zegt de Here: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: al de vervloekingen die geschreven staan in het boek dat men de koning van Juda heeft voorgelezen; 25 omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al de maaksels van hun handen. Daarom zal mijn gramschap zich uitstorten over deze plaats zonder geblust te worden. Zijn vader Amon en vooral zijn grootvader Manasse,(hfst 33) waren schuldig aan grote misleiding om het volk tot zonde aan te zetten. - Zelfs in Gods huis bouwde men altaren voor alle mogelijke afgoden die je maar bedenken kon. - Ook was het land vervult met occultisme. - Kinderen werden zelfs geofferd aan de afgoden, enz... In zo'n goddeloze verschrikkelijke tijd, zette het volk een kind van acht jaar op de troon als koning. En nu zou dit jongentje alles opnieuw moeten rechtzetten, wat zijn vader en grootvader ervan gemaakt hadden. Wat een troep, wat een puinhoop. 1

2 Weet je, de tijd van Josia kun je sterk vergelijken met onze tijd nu, het is eveneens een geweldig goddeloze tijd aan het worden met opnieuw gruwelijke zonden tegen de Here God. Afgoderij, occultisme,kinderoffers (abortus)... Daarom kunnen wij van wat Josia heeft gedaan, heel veel leren. Josia had er zijn hart op gezet om de Heer te volgen. In (2 Kon 23:25) staat er van hem geschreven : " Voor hem is er geen koning geweest, die zich zo tot de Here keerde met zijn ganse hart, zijn ganse ziel, en zijn ganse kracht naar de gehele wet van Mozes en na hem stond zijns gelijke niet op." Daarom is het de moeite waard om te kijken hoe hij heeft gehandeld. En hij heeft 7 belangrijke stappen gezet, om de Here God waarlijk te behagen. 1 Stap : ZOEKEN. ( 2 Kron 34 : 1-3 ) 2 Kron 34:1 Josia was acht jaren oud, toen hij koning werd, en hij regeerde eenendertig jaar te Jeruzalem. 2 Hij deed wat recht is in de ogen des Heren en wandelde in de wegen van zijn vader David; hij week niet af, rechts noch links. 3 In het achtste jaar zijner regering, toen hij nog jong was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken, en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogten, de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden. Zoeken! Naar wie of wat? Naar de God van zijn vader David! Josia keerde terug naar het begin : David. Waarom David? Er waren nochthans nog goeie koningen geweest en daarbij de eerste koning was niet David maar Saul. Maar ja, Saul werd ongehoorzaam hé! En God zalfde een andere koning. ( Zijn gezalfde = Messias.) Van wie is David een mooi type? Van de Heer Jezus, "De Zoon van David." En Saul, van wie zou hij een beeld kunnen zijn? Van onszelf die toch ook eerst koning waren in ons eigen hart. (Een ongehoorzame koning.) En net zoals koning Saul de bibber op 't lijf kreeg, omdat een geweldig kampvechter Goliath hem uitdaagde, want niemand durfde het aan om tegen Goliath te vechten en dan zou tenslotte de koning zelf (die toch een hoofd groter was dan iedereen) moeten strijden. Zoals Saul met een verschrikkelijk groot probleem zat, zo zaten wij allemaal met onze reus Goliath waartegen wij geen schijn van kans hadden om te overwinnen. Wie of wat zou onze reus kunnen zijn? Onze Reus is het "ZONDE-PROBLEEM". Maar gelukkig zond God zijn "David : Jezus Christus." om in onze plaats te strijden en te overwinnen. ( v 2) : Josia deed wat recht is in de ogen des Heren, hij wandelde in de wegen van zijn vader David. Hij week niet af, rechts noch links. Zou God dat ook van ons kunnen zeggen? Dat zou prachtig zijn! Als we Hem dat van harte vragen, bidden. Waarom niet? Hoe oud was Josia toen hij God zocht? 3 In het achtste jaar zijner regering, Josia, 16 jaar, en hij zocht Davids God. Hij had gezien dat het zo niet verder kon, maar hoe kan nu zo'n jonge gast van 16 jaar die ellendige toestand weer rechtzetten? Onmogelijk, maar wat hij wel kon, was God zoeken. En hoelang heeft Josia gezocht? 4 jaar. Het gaat niet zomaar 1,2,3. Geloven is groeien, 't begint als een mosterdzaadje, piepklein als het is kan het wel een boom worden. 2

3 God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken. (Heb 11:6) Maar als je naar God zoekt moet je geloven dat Hij er is. Hebr 11:6 maar zonder geloof is het onmogelijk [Hem] welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Sommigen blijven hun leven lang zoeken en vinden nooit, zo zijn ze samen onderweg en zingen daarvan... Maar God zegt wie zoekt zal vinden, maar je moet wel volharden. God wil zien dat we Hem ernstig zoeken. Jer 29:11 Want Ik weet welke gedachten Ik over u koester luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zul gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen. Dan zult gij Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal ik Mij door u laten vinden luidt het woord des Heren. Jezus zegt Joh 7:17 indien iemand diens (Gods) wil doen wil, zal hij van deze leer weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek. Nee, we hoeven niet ons ganse leven te zoeken naar God, als we maar eerlijk zijn met onszelf, en tegenover Hem. God is heel dichtbij. Een vertrouwelijke relatie wil God aangaan met wie Hem echt liefhebben, vrezen. Ps 25:14 Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen, en zijn verbond maakt Hij hun bekend. 2 Stap : REINIGEN. (hfst 34: 3-8) 2 Kron 34:3 In het achtste jaar zijner regering, toen hij nog jong was, begon hij de God van zijn vader David te zoeken, en in het twaalfde jaar begon hij Juda en Jeruzalem te reinigen van de hoogten, de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden. 4 Men brak in zijn tegenwoordigheid de altaren der Baals af; de wierookaltaren die daarop stonden, hieuw hij om; de gewijde palen, de gesneden en de gegoten beelden verbrijzelde en verpulverde hij, en het stof strooide hij op de graven van hen die daaraan geofferd hadden; 5 de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren. Zo reinigde hij Juda en Jeruzalem. 6 Ook in de steden van Manasse, Efraim en Simeon, en zelfs in die van Naftali, welke allerwegen in puin lagen, 7 brak hij de altaren en de gewijde palen af, en sloeg hij de gesneden beelden tot gruis; al de wierookaltaren in het gehele land van Israel hieuw hij om. Daarna keerde hij terug naar Jeruzalem. 8 In het achttiende jaar zijner regering, toen hij bezig was het land en de tempel te reinigen, zond hij Safan, de zoon van Asaljahu, en de stadsoverste Maaseja en de kanselier Joach, de zoon van Joachaz, om het huis van de Here, zijn God, te herstellen.in het twaalfde jaar van zijn regering, dus 20 jaar oud. Hoelang duurde de reiniging? vers 8: 6 jaar, tot zijn 26 jaar. Van wat reinigde hij het koninkrijk? Hoogten, gewijde palen,gesneden en gegoten beelden; altaren voor de baäls, wierookaltaren... kortom van een grote vuilnisbelt die de generatie's voor hem hadden opgebouwd. Zo moeten ook wij ons eigen koninkrijkje hier binnenin ons hart grondig reinigen van alle afgoden. Onze belangrijkste afgod die we dagelijks aanbidden is onze eigen IK die zo graag gestreeld en bewonderd word, en die liever op een veilige afstand blijft van al wat beter, groter en sterker is. Want dat geeft hem een gevoel van vernedering en geringheid. Die armzalige Ik in mij moet sterven, minder worden opdat Jezus in mij méér mag worden. Joh 3:30 Hij moet wassen, ik moet minder worden. 3

4 3 Stap : HERSTELLEN. (vers 8-13) 2 Kron 34:8 In het achttiende jaar zijner regering, toen hij bezig was het land en de tempel te reinigen, zond hij Safan, de zoon van Asaljahu, en de stadsoverste Maaseja en de kanselier Joach, de zoon van Joachaz, om het huis van de Here, zijn God, te herstellen. 9 Toen zij bij de hogepriester Chilkia gekomen waren, droegen zij het geld af dat in het huis Gods gebracht was, en dat de Levieten, de dorpelwachters, uit Manasse en Efraim, uit het gehele overblijfsel van Israel, uit geheel Juda en Benjamin en van de inwoners van Jeruzalem bijeengebracht hadden. 10 Zij stelden het ter hand aan de opzichters die aangesteld waren over het huis des Heren, en dezen gaven het aan de werklieden die in het huis des Heren werkzaam waren om het te verbeteren en te herstellen: 11 zij gaven het aan de werklieden en aan de bouwlieden, om gehouwen stenen te kopen en hout voor de binten, teneinde daarmee de gebouwen die de koningen van Juda hadden laten vervallen, van zolders te voorzien. 12 De mannen deden het werk trouw, en over hen waren aangesteld om leiding te geven, van de Merarieten: de Levieten Jachat en Obadja, en van de Kehatieten: Zekarja en Mesullam. Alle Levieten, die muziekinstrumenten konden bespelen, 13 stonden aan het hoofd van de lastdragers en hadden, bij welke arbeid ook, de leiding over al de werklieden. Sommige Levieten waren schrijvers, opzieners en poortwachters. Wat herstelde Josia? Het huis van de Here ZIJN God. (8-9) Het huis Gods : Om God eer te geven. Wat was er gebeurt met Gods huis? (v11) jarenlang vervallen. Het zoeken was niet vergeefs, het bracht resultaat op, er kwam reiniging en herstel. Niemand zoekt ooit tevergeefs naar God. Ps 14:2 De Here ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt. 2 Kron 16:9 Des Heren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan (om Zich sterk te bewijzen, st.vert.) wier hart volkomen naar Hem uitgaat. Josia had gezocht naar de God van zijn vader David en hij hersteld het huis van wiens God? ZIJN GOD. (vers 9) Er is een persoonlijke relatie ontstaan. Eerst God ver weg, een vreemdeling, de God van iemand anders. Nu zijn God geworden. Zo mogen ook wij de Here God vanuit een heel innige relatie kennen, Hij is niet alleen meer de God en Vader van de Heer Jezus die aan zijn boezem was,(joh 1) en zijn troetelkind was.(spr 8:30) God is nu onze God en onze Vader geworden, dankzij Jezus werk op Golgotha. En ook wij mogen herstellen, niet alleen reinigen. Wie vroeger een dief was, wat moet hij nu doen? Efe 4:28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. Wat een genade. Als je zonde wilt overwinnen moet je er niet alleen mee ophouden ze te doen, maar precies het omgekeerde beginnen te doen. Dat is pas echt herstellen. In plaats van laten vervallen opbouwen. roddelen ten goede spreken. depressief actief worden. 4 Stap : GODS WOORD ONTDEKT. 2 Kron 34:14 Toen zij het geld dat in het huis des Heren gebracht was, te voorschijn haalden, vond de priester Chilkia het boek van de wet des Heren, gegeven door Mozes. 4

5 Wat vonden zij terug? De wet des heren of Gods woord. Weet je wanneer ze het terug vonden? Vers 14 Toen ze het geld tevoorschijn brachten. Geld van wie? (v 9) Van de levieten, dorpelwachters, inwoners... Josia's zoeken bracht altijd maar méér en méér resultaat op : Hij zochtte niet zomaar, hij volharde ook, en reinigde, en herstelde Gods huis en de mensen gaven van hun bezittingen. En nu die wonderlijke ontdekking, ze vonden Gods woord terug Na al die jaren. ( Hoe droevig dat zo iets waardevols verloren kon gaan.) Maar nu hadden z' het terug en kon God tot hen spreken door Zijn woord en Zich werkelijk aan hen openbaren. 2 Kron 34:15 En Chilkia nam het woord en zeide tot de schrijver Safan: Ik heb het wetboek gevonden in het huis des Heren. Daarop gaf Chilkia het boek aan Safan, 16 en Safan bracht het boek naar de koning. Bovendien bracht hij de koning verslag uit en zeide: Al wat aan uw dienaren is opgedragen, dat doen zij: 17 zij hebben het geld dat zich in het huis des Heren bevond, uitgestort, en hebben het zowel hun die met het opzicht belast zijn, als hun die het werk verrichten, ter hand gesteld. 18 Ook deelde de schrijver Safan de koning mede: De priester Chilkia heeft mij een boek gegeven. En Safan las de koning daaruit voor. 19 Zodra de koning de woorden der wet hoorde, scheurde hij zijn klederen. Maar toen Josia Gods woord hoorde (v 19) scheurde hij zijn klederen. Waarom eigenlijk? 2 Kron 34:20 Toen gebood de koning aan Chilkia, Achikam, de zoon van Safan, Abdon, de zoon van Micha, de schrijver Safan en Asaja, de dienaar des konings: 21 Gaat de Here raadplegen ten behoeve van mij en van hen die in Israel en Juda zijn overgebleven, over de woorden van het boek dat gevonden is, want groot is de gramschap des Heren, die zich over ons uitgestort heeft, omdat onze vaderen het woord des Heren niet in acht genomen hebben, en niet hebben gehandeld overeenkomstig al wat in dit boek geschreven staat. Als uiting dat hij zéér diep emotioneel getroffen was. Getroffen van wat? Over wie de Here God is, en hoe zij Hem hadden gekrenkt door al die gruwelijke zonden, Josia besefte dat de Here moest oordeel brengen over het volk. 2 Kron 34:22 Daarop ging Chilkia met hen die de koning gezonden had, naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tokhat, de zoon van Chasra. Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken tot haar volgens hun opdracht. Josia wilde de Here raadplegen (v 21) en zond Hilkia met nog 4 andere boden erop uit naar de profetes Hulda. 23 Zij zeide tot hen: Zo zegt de Here, de God van Israel: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: 24 zo zegt de Here: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: al de vervloekingen die geschreven staan in het boek dat men de koning van Juda heeft voorgelezen; 25 omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al de maaksels van hun handen. Daarom zal mijn gramschap zich uitstorten over deze plaats zonder geblust te worden. 26 Maar tot de koning van Juda, die u zond om de Here te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: zo zegt de Here, de God van Israel: wat de woorden betreft die gij gehoord hebt; 27 omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht van God, toen gij zijn woorden tegen deze plaats en haar inwoners hoordet, ja, u voor mijn aangezicht verootmoedigd hebt en uw klederen gescheurd hebt en voor mijn aangezicht geweend hebt, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des Heren. 28 Zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen en gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden en uw ogen zullen niets zien van al het onheil, dat Ik over deze plaats en haar inwoners breng. En zij brachten de koning het antwoord over. 5

6 Wat zei de profetes Hulda wat God zou doen? Zij zei dat God onheil zou brengen (v 24) over het ganse land omwille van hun zonden. Maar God was Josia genadig (v 27) omdat hij zich verootmoedigd had tegenover God. (v 28) Hij mocht sterven in vrede en zou niets zien van al het onheil. Zo is het ook precies met ons als wij ons verootmoedigen voor Gods aangezicht en ons bekeren, dan zien ook wij niets meer van al het onheil. "Wie gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel." Joh 5:24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. 5 Stap : HET WOORD VAN GOD DOORGEVEN. (v 29-30) 2 Kron 34:29 Toen zond de koning een boodschap en riep al de oudsten van Juda en Jeruzalem bijeen. 30 De koning ging naar het huis des Heren met al de mannen van Juda, de inwoners van Jeruzalem, de priesters, de Levieten, en het gehele volk van groot tot klein. Hij las te hunnen aanhoren al de woorden van het boek des verbonds dat in het huis des Heren gevonden was. Wat was de reactie van Josia? Josia was zo onder de indruk van Gods genade dat hij dit onmogelijk voor zichzelf kon houden, gans het volk moest het horen! Josia wist wat hen te wachten stond, ( verschrikkelijk oordeel) Beseffen ook wij wat ons en onze medemensen te wachten staat als ook wij ons niet bekeren? Josia wilde Gods genade verkondigen want God wil altijd iedereen redden uit het verderf die oprecht in Hem gelooft. Jezus zegt ook nu nog steeds: Joh 6:37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Joh 6:40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. De liefde van Christus dringt ook ons om van Gods wondere genade te vertellen. 2 Cor 5:14 Want de liefde van Christus dringt ons, 15 daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat een voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt. 6 Stap : VERBOND SLUITEN. (v 31) 2 Kron 34:31 Toen ging de koning staan op zijn plaats en sloot een verbond voor het aangezicht des Heren, dat men de Here zou volgen en met zijn ganse hart en zijn ganse ziel zijn geboden, getuigenissen en inzettingen zou houden, en de woorden van het verbond die in dit boek geschreven waren, zou volbrengen. Wat deed Josia hier nu? Josia sloot een verbond voor Gods aangezicht. Wat hield dit verbond eigenlijk in? Een verbond met de Heer, dat hij in de eerste plaats de Here zou volgen met zijn ganse hart en ziel. 7 Stap : DISCIPELEN MAKEN. (v 32) 2 Kron 34:32 Ook deed hij allen die zich in Jeruzalem en Benjamin bevonden, [tot het verbond] toetreden, en de inwoners van Jeruzalem handelden overeenkomstig het verbond van God, de God hunner vaderen. Was het alleen maar een persoonlijke beslissing? Anderen (allen) tot het verbond laten toetreden. 2 Kron 34:33 Josia verwijderde al de gruwelen uit al de landstreken die aan de Israelieten toebehoorden, en bracht allen die zich in Israel bevonden, tot de dienst van de Here, hun God. Gedurende heel zijn leven weken zij niet af van de Here, de God hunner vaderen. 6

7 Wat deed Josia nog meer? Al de gruwelen verwijderen en gedurende heel Josia's leven hebben ze niet meer afgeweken van de Here, wat een genade van God tegenover Josia. Dat het volk de koning gewillig was om mee te werken met hem en de Here te volgen zodat het onheil hen bespaard bleef en Josia heeft er niets van gezien zoals God hem beloofd had. Hfst 36: 5 en 9 en 11 2 Kron 36:5 Jojakim was vijfentwintig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Here, zijn God. 2 Kron 36:9 Jojakin was achttien jaar oud, toen hij koning werd; hij regeerde drie maanden en tien dagen in Jeruzalem. Hij deed wat kwaad is in de ogen des Heren. 2 Kron 36:11 Sedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. 12 Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Here, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die in opdracht van de Here sprak. 13 Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God een eed had doen afleggen; hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de Here, de God van Israel. 14 Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; zij maakten het huis des Heren onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had.15 De Here, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning,16 maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des Heren zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was. 17 Hij deed de koning der Chaldeeen tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. 18 Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des Heren en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel. 19 Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. 20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg; 21 om het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Hij deed wat kwaad is in de ogen van de Here ZIJN God. 2 Kon 25:7 de zonen van Sedekia bracht men voor diens ogen ter dood; en hij liet de ogen van Sedekia verblinden en hem met twee koperen ketenen binden; en men bracht hem naar Babel. Zij kenden de Here, "zijn God" staat er, maar ze krenkten Hem toch. Josia kende God niet, hij vertrok vanuit een positie dat alles vervallen was, één grote puinhoop was het, Gods woord was zoek geraakt, maar Josia zocht de Here en vond Hem. Bij die andere koningen lag het anders zij vertrokken vanuit een positie dat het volk God eerde alles had Josia hersteld, maar zij maakten er weer zo'n grote puinhoop van dat we lezen in v 15 geen hertsel meer mogelijk was...maar,... 2 Kron 36:22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de Here, opdat het woord des Heren, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan: 23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: alle koninkrijken der aarde heeft de Here, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de Here, zijn God, zij met hem, hij trekke op. Na 70 jaar mogen ze terugkeren van Kores de koning van Perzie, God heeft hem opgedragen om Zijn volk te laten gaan naar hun land om een huis voor de Heer te bouwen. Wat een grote GENADE... 7

Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God?

Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God? De hervormingen van koning Josia. Hoe oud was Josia toen zijn vader koning Amon overleed en hoe was zijn verhouding met God? 2 Koningen 22:1, eerste deel, 2 1 Josia was acht jaar oud toen hij koning werd,

Nadere informatie

Hoe lang zou Gods volk in ballingschap zijn en wie zou voor de bevrijding zorgen?

Hoe lang zou Gods volk in ballingschap zijn en wie zou voor de bevrijding zorgen? ores laat de Joden naar Jeruzalem terugkeren. Hoe lang zou Gods volk in ballingschap zijn en wie zou voor de bevrijding zorgen? Jeremia 29:10, 14 10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord

Hoop in onzekere tijden. Daniël: Gebed & Antwoord Hoop in onzekere tijden Daniël: Gebed & Antwoord Relatie met God God Aanbidden Zijn relatie met God Zijn Rol/Relatie in de wereld Hoe werd die band met God duidelijk? Daniël 2: 28 Maar er is een God in

Nadere informatie

Wie was de laatste aardse koning van Juda en wie had deze koning op de troon gezet?

Wie was de laatste aardse koning van Juda en wie had deze koning op de troon gezet? Jeremia en koning Zedekia Wie was de laatste aardse koning van Juda en wie had deze koning op de troon gezet? Jeremia 37:1 1 Koning Zedekia, de zoon van Josia, werd koning in plaats van Chonia, de zoon

Nadere informatie

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN

JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEREMIA, DE MAN VAN TRANEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door:

Nadere informatie

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild Zie, er komt een dag voor de Here Nebukadnezar Kores Babel Meden 606 536 ballingschap Nebukadnezar Darius Babel Meden 606 537 ballingschap Jeremia Daniël Daniël

Nadere informatie

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld?

Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Koning Asa in voorspoed en tegenspoed. Hoe was het in geestelijk opzicht met Gods volk gesteld? Zie I koningen 13 en 2 Kronieken 14 Van Jerobeams dood tot de komst van Elia voor Achab ging het volk Israël

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a

- 1 - De profeet Haggaï en wij. We beginnen te lezen in Haggaï hoofdstuk 1:1a - 1 - De profeet Haggaï en wij Het boek Haggaï staat niet voor niets in de bijbel; het is een boekje van maar twee hoofdstukken. Deze profeet Haggaï trad op na de terugkeer van de Joodse ballingen uit

Nadere informatie

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen

dag 1 dag 2 dag 4 dag 3 thema thema symbool symbool persoon persoon lezen lezen dagtekst dagtekst thema thema symbool symbool persoon persoon lezen dag 1 dag 2 de schepping wereldbol God, Die de wereld maakte Genesis 1: 1 2: 3 In het begin schiep God de hemel en de aarde. (Genesis 1: 1) hebt gemaakt. zonde en verdriet appel met slang Adam en Eva,

Nadere informatie

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis!

Mijn volk gaat ten gronde door gebrek aan kennis! 51 PSALM Vele ongelovige mensen hebben vandaag de neiging om te lachen met de zonde, of hebben geen begrip wat het in feite betekent. God neemt het uiterst ernstig met deze zondige wereld van ongerechtigheid.

Nadere informatie

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan?

Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi en Gods tempel. Welk goed nieuws kondigde Maleachi aan? Maleachi 3:1 die voor Mij de weg bereiden zal. 1 Zie, Ik zend Mijn engel, Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het

Nadere informatie

GOEDE EN SLECHTE KONINGEN

GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Bijbel voor Kinderen presenteert GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Wie kwamen naar Zerubbabel die verantwoordelijk was voor de voortgang van het werk aan de tempel?

Wie kwamen naar Zerubbabel die verantwoordelijk was voor de voortgang van het werk aan de tempel? Tegenstand bij de tempelbouw. Wie kwamen naar Zerubbabel die verantwoordelijk was voor de voortgang van het werk aan de tempel? Ezra 4:1-2 1 Toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hadden gehoord dat

Nadere informatie

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017

DE WIL VAN GOD. Intro. Wat zegt de Bijbel? Erwin van Bavel 10 juni 2017 DE WIL VAN GOD Erwin van Bavel 10 juni 2017 Intro Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de

Nadere informatie

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God

God kent jou. Inleiding. Voor God hoef je geen masker op te zetten. Hij weet wie je bent. Persoonlijke relatie met God God kent jou Inleiding Wanneer wij iemand leren kennen, dan begint dat aan de buitenkant. Wij leren iemand beter kennen door hoe diegene handelt. Hoe langer je met iemand omgaat, hoe meer je begrijpt van

Nadere informatie

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren?

Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? De verkeerde keuzes van Saul. Welke in Gods ogen juiste handeling had Saul na de dood van Samuel laten uitvoeren? 1 Samuel 28:3 3 Samuel nu was gestorven en heel Israël had rouw over hem bedreven. Zij

Nadere informatie

Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen?

Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen? De reden waarom Jeremia een akker koopt. Was het verstandig om tijdens de belegering van Jeruzalem een akker te kopen en wie gaf aan Jeremia opdracht om een akker te kopen? Jeremia 32:6-7 6 Jeremia zei:

Nadere informatie

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem

1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem 1 Joh. 5 : 1 en 10 1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 10Wie in de Zoon van God gelooft, draagt het

Nadere informatie

Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2

Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2 Opstand, ballingschap en verstrooiing van Israël en Juda deel 2 De geschiedenis van het huis van Israël Net nadat het verenigde koninkrijk van Israël was verdeeld in twee strijdende partijen, namelijk

Nadere informatie

Harmieneke van der Zeijden

Harmieneke van der Zeijden 4 e vespers in de 40-dagen tijd Nieuw leven 10 maart 2013 Ontmoetingskerk, Dordrecht Organist: Muziek: Liturgie: Dick Ouwehand Simone van Mourik (Cello) Liesbeth Rovers Harmieneke van der Zeijden 1 Muziek:

Nadere informatie

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus

10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 10 redenen voor de komst van de Heere Jezus 1. Als vervulling van Gods beloften En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen,

Nadere informatie

- 1 - Het boek Ezra. Diezelfde woorden worden genoemd in Ezra 1:1 t/m 4 waar staat:

- 1 - Het boek Ezra. Diezelfde woorden worden genoemd in Ezra 1:1 t/m 4 waar staat: - 1 - Het boek Ezra God waakt over Zijn woord om dat te doen! 1 Het volk Israël was door zijn overtredingen naar Babel gedeporteerd maar de profeet Jeremia had hierover voorspeld dat ze na 70 jaar zouden

Nadere informatie

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST.

DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Zondag 12 / gehouden op 9-12-2007 / p.1 DE HERE JEZUS GAAT IN ONS LEVEN DOOR ZIJN GEEST. Liturgie: (middagdienst) Votum & groet Zi: Ps. 89:1.2 Gebed Schriftlezing: Gal. 2:15-21 Zi: Gez. 91 (GKB) Preek:

Nadere informatie

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!?

Verbonden met Israël!? Verbonden met Israël!? Gezonde balans Alles draait om Israel Israel: wat is dat? 1 Israël In de bijbelse betekenis duidt Israël l niet een gebied maar Gods volk aan. Genesis 12: 6-7 En Abram trok het land door tot de plek bij

Nadere informatie

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

Hoop in onzekere tijden. Daniël: God Regeert

Hoop in onzekere tijden. Daniël: God Regeert Hoop in onzekere tijden Daniël: God Regeert Daniëls Reputatie Daniël 5:11-12 Er is een man in uw koninkrijk, in wie de geest der heilige goden woont, en in wie in de dagen van uw vader verlichting, verstand

Nadere informatie

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen:

- 2 - Dat is dus de reden van het niet zondigen: - 1 - Uit God geboren Wat een voorrecht om uit God geboren te zijn. We lezen hierover in Joh. 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die

Nadere informatie

Bijbelstudie Door het geloof I

Bijbelstudie Door het geloof I Bijbelstudie 1 Bijbelstudie Door het geloof I Kaïn en Abel Genesis 4:1-16 Wat voor werk deed Kaïn? Een welk beroep deed zijn broer Abel? Kain- landbouwer Abel- schaapherder a. Waarom niet, denk je? De

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hoe oud werd Jozua en mede door welke oorzaak keerden velen God de rug toe?

Hoe oud werd Jozua en mede door welke oorzaak keerden velen God de rug toe? De toestand van Israël onder de richters. Hoe oud werd Jozua en mede door welke oorzaak keerden velen God de rug toe? Richteren 2:8-11 8 Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de HEERE, gestorven

Nadere informatie

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal

Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Orde voor de voortzetting van het heilig Avondmaal Na Lied of Klein Gloria verloopt de dienst als volgt: Apostolische geloofsbelijdenis (gezongen, of gelezen en beantwoord met een lied) Nodiging De Heer

Nadere informatie

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015

Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof. Kortrijk, 25 februari 2015 Het nieuwe verbond Een Stap in je geloof Kortrijk, 25 februari 2015 Je bestemming Schema Hoe ziet ons leven nu eruit? Wat is de prediking van Jezus De zegen van het Nieuwe Verbond Veranderingen van het

Nadere informatie

het boek Daniël seizoen in de school van God in het vuur oorlog en vrede

het boek Daniël seizoen in de school van God in het vuur oorlog en vrede De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010-2011 25 sep 23 okt 27 nov 18 dec 29 jan 26 feb 26 mrt 23 apr Dan. 1 Dan. 2 Dan. 3 Dan. 4-5 Dan. 6 Dan. 7-8 Dan. 9 Dan. 10-12 in de school van God God kent de

Nadere informatie

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Want dit water brengt nieuw leven en verfrist mij elke dag. 't Is een stroom van uw genade, waar 'k U steeds ontmoeten mag. Hartelijk welkom De Rivier Opwekking 642 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier. Heer, vergeef mij en genees mij. Vader, kom, ontmoet mij hier. Want dit water brengt nieuw leven en

Nadere informatie

Christus Hoop van Israël en de volken

Christus Hoop van Israël en de volken Christus Hoop van Israël en de volken Hatikwa de hoop Als ik u vergeet, Jeruzalem, laat dan mijn rechterhand zichzelf vergeten. Laat mijn tong vastkleven aan mijn gehemelte, als ik niet aan u denk, als

Nadere informatie

Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11

Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11 Schoongewassen! 1 Kor. 6:10-11 10 Houd jezelf toch niet voor de gek! Mensen die met allerlei mannen of vrouwen naar bed gaan, of afgoden aanbidden, of niet trouw zijn aan hun eigen man of vrouw, of mannen

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Welke opdracht gaf God aan Elia?

Welke opdracht gaf God aan Elia? lia kreeg de opdracht naar Achab te gaan. Welke opdracht gaf God aan Elia? Zie 1 Koningen 18:1-8 Ten slotte kwam na vele dagen het woord des Heren tot Elia. Ga heen, vertoon u aan Achab, want Ik wil regen

Nadere informatie

Samen houden we de website up-to-date!

Samen houden we de website up-to-date! Organiseer je een nieuwe (eenmalige of vaker terugkerende) activiteit binnen BOEI 90? Valt er een door jou georganiseerde activiteit uit of verandert er iets in de data hiervan? Laat het weten aan communicatie@boei90.nl!

Nadere informatie

Liturgie morgendienst Zondag 11 augustus Gezang 329 vers 1 Liedboek voor de kerken

Liturgie morgendienst Zondag 11 augustus Gezang 329 vers 1 Liedboek voor de kerken Gezang 329 vers 1 Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord. Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar; spreek Heer, uw gemeente hoort Gezang 329 vers 2 Heer, uw boodschap

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE

Bijbel voor Kinderen. presenteert DANIËL DE GEVANGENE Bijbel voor Kinderen presenteert DANIËL DE GEVANGENE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Jonathan Hay Aangepast door: Mary-Anne S. Vertaald door: Erna van Barneveld Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Wat moeten wij nog doen onder de genade

Wat moeten wij nog doen onder de genade Wat moeten wij nog doen onder de genade 1 Johannes 3: 7 Kinderkens, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, gelijk Hij rechtvaardig is; Mattheüs 28: 19 Ga dan heen, onderwijs

Nadere informatie

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015

Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71. dinsdag 2 juni 2015 Jezus volgen! Echt? Het evangelie naar Johannes 6:22-71 dinsdag 2 juni 2015 1 ev. Johannes tot nu toe 1:1-18 Jezus is het Woord: bij God en zelf God 1:19-52 Jezus is het Lam van God discipelen volgen Hem

Nadere informatie

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT

EEN BIJBEL DIE GODS NAAM EERT 8-14 FEBRUARI We gaan bekijken hoe de Nieuwe- Wereldvertaling een krachtig instrument is om Gods naam te heiligen en zijn wil bekend te maken. We gaan het ook hebben over de herziene uitgave van 2013.

Nadere informatie

Het bijbelboek Jeremia

Het bijbelboek Jeremia Kris Tavernier Het bijbelboek Jeremia Context en indeling Jeremia 1-52 De tijd van Jeremia Tijdens het lezen van het boek Jeremia wordt al gauw duidelijk dat zijn profetieën niet chronologisch gerangschikt

Nadere informatie

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten

De tabernakel. De Bijbel Open. God wil mensen ontmoeten De tabernakel 26 sep 09 24 okt 09 21 nov 09 19 dec 09 23 jan 10 27 feb 10 27 mrt 10 24 apr 10 God wil mensen ontmoeten de voorhof het heilige het heilige der heilige planken en dekkleden brand-, spijs-

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 3 juli 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 3 juli 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst van zondag 3 juli 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Psalm 122 : 1 en 2 (NB) 1.Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide: "Gord u aan om naar des Heren huis

Nadere informatie

De straf op de zonde 15

De straf op de zonde 15 A1 1 De straf op de zonde 15 Lezen en bespreken Romeinen 2:1-12 Wat is het gevolg van de zonden van de mens? (vers 3) Hoe komt het dat mensen zich niet bekeren tot de Heere? (vers 5) Welke mensen ontvangen

Nadere informatie

20 Daarop zond Achabheen onder alle Israelietenen riep de profeten naar de berg Karmelbijeen. 21 Toen naderde Eliatot het gehele volk en zeide: Hoelan

20 Daarop zond Achabheen onder alle Israelietenen riep de profeten naar de berg Karmelbijeen. 21 Toen naderde Eliatot het gehele volk en zeide: Hoelan Xv{àx Ä xywx {ttà 20 Daarop zond Achabheen onder alle Israelietenen riep de profeten naar de berg Karmelbijeen. 21 Toen naderde Eliatot het gehele volk en zeide: Hoelang zult gij aan beide zijden mank

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop

Nadere informatie

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda

David als voorloper van de Messias. 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda David als voorloper van de Messias 1. De komst van het Lam, de Koning-Knecht 2. De komst van de Leeuw uit de stam van Juda De leeuw uit de stam van Juda Openbaringen 5:1-5 En ik zag op de rechterhand van

Nadere informatie

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN.

OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. OPENBARING OPENBAAR; EEN EERLIJKE STUDIE VOOR HEN DIE DURVEN. Openbaring 7 1 Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind

Nadere informatie

Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!"

Thema: Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?! Thema: "Als God nu ook al verandert, waar blijven wij dan!?!" Jeremia 18:11-12 1 Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: 2 Maak u op, daal af naar het huis van de pogenbakker, en daar zal Ik u mijn

Nadere informatie

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here

Israëls toekomst - op weg naar shalom. Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild. Zie, er komt een dag voor de Here s toekomst - op weg naar shalom Jeruzalem, Jeruzalem u hebt niet gewild Zie, er komt een dag voor de Here s toekomst - op weg naar shalom Nebukadnezar Kores Babel Meden 606 536 ballingschap s toekomst

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: uur.

Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: uur. Liturgie voor de ochtenddienst 23 juli 2017 in de Hervormde Kerk te Den Ham, aanvang: 10.00 uur. Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Ds. G. de Goeijen Jan Smit Bram Jaspers Welkom Samen zingen:

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed.

U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 1 Bekleden met Dopen is je met Christus bekleden. Galaten 3:27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus bekleed. 2 Graf Dopen is met Hem begraven worden, met Hem opstaan

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10

Een nieuw begin. De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 Een nieuw begin De schepping van hemel en aarde Genesis 1:1-10 God heeft door te spreken de hemel en de aarde gemaakt. Onvoorstelbaar machtig is God. Wat een wijsheid zien we in al die mooie schepselen

Nadere informatie

Youth2Youth Ministries Suriname

Youth2Youth Ministries Suriname 1. Welke verzekering hebben wij, dat er een oordeel zijn zal? Daarom dat Hij (God) een dag gesteld heeft, op welke Hij de aardbodem rechtvaardiglik zal oordelen. Hand.7:30, 31. 2. Was het oordeel in de

Nadere informatie

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10

Lezen : Jacobus 4. PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Welkom Lezen : Jacobus 4 PvN 84 Gezang 160 Opwekking 733 Gezang 161 Opwekking 614 Opwekking 430 Opwekking 544 Gezang 165 Gezang 10 Votum en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn,

Lucas 23: Gods is, de uitverkorene! 36 Ook de soldaten kwamen naderbij om Hem te bespotten en brachten Hem zure wijn, Lucas 23:33-49 33 En toen zij aan de plaats gekomen waren, die Schedel genoemd wordt, kruisigden zij Hem daar en ook de misdadigers, de ene aan zijn rechterzijde en de andere aan zijn linkerzijde. 34 En

Nadere informatie

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God!

De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! De Bijbel zegt JHWH, de Vader, is de enige God! Bekijk de Bijbelverzen die bewijzen dat alleen de Vader God is. https://www.youtube.com/watch?v=yu7wi2bkl0i Enige God Hij zeide: Gij zult mijn aangezicht

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

De bruiloft van het Lam

De bruiloft van het Lam Openbaring 1: 1-4 De bruiloft van het Lam 1.Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden

Nadere informatie

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8

Wie heeft de sleutel? Zondag 07 december - thema: Wie heeft de sleutel? - Romeinen 8 Wie heeft de sleutel? Romeinen 8: 1 Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. 2 De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de

Nadere informatie

DE WIJZE KONING SALOMO

DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO

Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Bijbel voor Kinderen presenteert DE WIJZE KONING SALOMO Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Wat kreeg de profeet Zacharia te horen?

Wat kreeg de profeet Zacharia te horen? 9 De profeet Zacharia verwijst naar Jezus. Wat kreeg de profeet Zacharia te horen? Zacharia 8:9 9 Het woord van de HEERE kwam tot mij: 10 Neem van de ballingen, van Cheldaï, Tobia en Jedaja, gaven in ontvangst.

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten:

Gemeente van onze Here Jezus Christus, De leer over de doop is als volgt samen te vatten: FORMULIER VOOR DE BEDIENING VAN DE HEILI- GE DOOP AAN VOLWASSENEN (Zij die in hun jeugd niet gedoopt zijn en op latere leeftijd te kennen geven de christelijke doop te willen ontvangen, dienen vooraf onderwezen

Nadere informatie

GOEDE EN SLECHTE KONINGEN

GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Online Bijbel voor kinderen presenteert GOEDE EN SLECHTE KONINGEN Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien?

Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien? De profeet Zacharia en de vijfde droom. Wat kreeg de profeet Zacharia in de vierde droom te zien? Zacharia 4:1-3 1 En de Engel, Die met mij sprak, kwam weer; en Hij wekte mij op, gelijk een man die van

Nadere informatie

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar

Liturgie Votum en Groet. Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Liturgie 21-05-2017 Votum en Groet Zingen Hemelhoog 561 Ik ben zo dankbaar Jezus, hij kwam om ons leven te geven, Daarom verliet Hij zijn Vaderlijk huis. Hij gaf aan mij het eeuwige leven, Door te sterven

Nadere informatie

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos

7 mei uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 7 mei 2017 17.00 uur HJ Room orgel: Piet Noort schriftlezing: Jurrina de Vos 1. Votum 2. Vrede/zegengroet 3. Zingen: Ps. 35: 13 (Laat vromen juichen, trouwe HEER) 4. Gebed 5. Tekst: Zd 2 Heid Cat. 6. Zingen:

Nadere informatie

Welkom op deze vierde studie avond

Welkom op deze vierde studie avond DANIEL DE ZEVENTIG WEKEN Welkom op deze vierde studie avond Zoeklicht Seminar 70Jaarweken van Daniel 12/12/2014 70JW.1: 1 Profetie over de 70 jaarweken van Dan. 9:24-27 Over Israel en Jeruzalem Rechterstoel

Nadere informatie

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft,

Maak genade tot een levensstijl. Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Maak genade tot een levensstijl Het Evangelie van Christus is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, Romeinen 7:1-6 1 Of, broeders, weet u niet-ik spreek immers tot mensen die de wet

Nadere informatie

Gemeentepraktijk & Werking Verantwoordelijkheid & Functie Gemeenteleiding Evangelisatiemethoden & Zendingsstrategie

Gemeentepraktijk & Werking Verantwoordelijkheid & Functie Gemeenteleiding Evangelisatiemethoden & Zendingsstrategie De Handelingen van de verrezen Heer Jezus Leven tussen vroeger & wat komen gaat: Het Koninkrijk van God Waar het boek Handelingen voor bekend staat: Gemeentewerking Gemeentepraktijk & Werking Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER?

De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? De aanbidding van het gouden kalf Een feest voor de HEER? Een gouden kalf voor de HEER? Een geschiedenis om van te leren Dit alles strekt ons tot voorbeeld: wij moeten niet uit zijn op het kwade, zoals

Nadere informatie

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling

Mededelingen door de ouderling van dienst. Ingrid de Gier Jeugd ouderling Mededelingen door de ouderling van dienst Ingrid de Gier Jeugd ouderling Psalm 61 1, 3 en 5 Psalm 40 4 en 5 (Oude Berijming) Gezang 249 1, 2 en 3 Schriftlezing Johannes 11:1-57 (NBV) Gezang 329 1, 2 en

Nadere informatie

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten?

Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja en zijn kinderen. Wat stelt Jesaja beslist en wat gebeurt er met de mensen die de Here niet verwachten? Jesaja 8:16-18 16 Bind het getuigenis toe! Verzegel de wet onder Mijn leerlingen! 17 Ik zal

Nadere informatie

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw

Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Wesleyaanse geloofsfundamenten voor de 21 e eeuw Art lll, Handboek, Kerk vd Nazarener: Wij geloven in de Heilige Geest, de derde Persoon van de Drieeenige Godheid; dat Hij voortdurend aanwezig is en doeltreffend

Nadere informatie

30 augustus uur Leen Baan (prof dr J van Bruggen)

30 augustus uur Leen Baan (prof dr J van Bruggen) 30 augustus 17.00 uur Leen Baan (prof dr J van Bruggen) Votum, Zegengroet, Amen Zingen: GK psalm 16:1,3 (Ik weet bij U mijn toekomst eeuwig zeker) Gebed voor de eredienst Schriftlezing: Johannes 11:17-27;

Nadere informatie

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment?

Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Hoe zagen de omringende volken David, en waar was de tabernakel op dat moment? Zie 2 Samuel 7 Veel van de omringende volken, die de voorspoed van Israël zagen,

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST.

DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. DE ZONDE TEGEN DE HEILIGE GEEST. In de loop van jaren vroegen mensen ons regelmatig iets over dit onderwerp, tevens ontvangen we nog vaak e-mails van mensen die ons om uitleg vragen. Soms heeft men er

Nadere informatie

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen

3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen 3 Jullie moeten jezelf niet beter vinden dan een ander, of opscheppen over jezelf. Nee, jullie moeten bescheiden zijn, en een ander belangrijker vinden dan jezelf. 4 Denk niet alleen aan jezelf, maar zorg

Nadere informatie

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!!

Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden en toekomst!! 1 Preek 24 januari 2010 Schriftlezing Jesaja 61:1-9 en Lucas 4:14-21 Tekst: Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan!! Thema: De vervulling van Gods beloften, in verleden, heden

Nadere informatie

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505

Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Hartelijk welkom Toon Uw heerlijkheid Opwekking 505 Vader van de schepping, volvoer uw eeuwige plan. Maak ons een generatie die overwinnen kan. Heer, laat uw koninkrijk komen, waar heel de schepping

Nadere informatie

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld!

Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22. Abraham wordt door God op de proef gesteld! Waar in de Bijbel vraagt God aan Abraham om een opmerkelijk offer? Genesis 22 Abraham wordt door God op de proef gesteld! Wat verzoekt God aan Abraham? Genesis 22:2 2 En Hij zeide: Neem toch uw zoon, uw

Nadere informatie