Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3"

Transcriptie

1 Zoomvliet College Jaarverslag

2 Jaarverslag 1

3 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord pag 3 2. Directieverslag pag 3 2a Strategie en realisatie speerpunten pag 3 2b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan pag 6 2b2 Studenten pag 6 2b3 Onderwijs Cluster Commercieel pag 7 2b4 Onderwijs Cluster ECONOMIE en ICT pag 9 2b5 Onderwijs Cluster Events pag 11 2b6 Onderwijs Johan Cruyff College pag 12 2b7 Onderwijs Overig pag 13 2b8 PR & Communicatie pag 13 2b9 Onderwijs & innovatie pag Opleidingsplannen 2. Opleidingsteams 3. Organisatie van opleiden 2b10 Servicebureau Opleiden Zoomvliet pag 17 2b11 Internationalisering pag 18 3 Prestaties pag 18 3a Wettelijke vereisten pag 18 3b Opbrengsten pag 20 3c Programma pag 21 3d Leerproces pag 24 3e Trajectbegeleiding pag 26 3f Omgang en veiligheid pag 31 3g Examinering pag 32 4 Kwaliteit pag 34 4a Kwaliteitszorg pag 34 4b Beoordeling pag 34 5 Bedrijfsvoering pag 35 5a Financiën pag 35 5b Personeel pag 39 5c Huisvesting pag 48 6 Vooruitblik naar 2012 pag 48 2

4 Jaarverslag Zoomvliet College 1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van het Zoomvliet College over het jaar. Het Zoomvliet College heeft vestigingen in Roosendaal en Bergen op Zoom en verzorgt in deze West Brabantse steden onderwijs op MBO-niveau, zowel in de Beroepsopleidende Leerweg (BOL) als in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL). Daarnaast wordt ook op regionale schaal MBO-onderwijs aangeboden in BBL maatwerktrajecten. Deze activiteit wordt aangeduid als verrijkt BBL, maar is geen aparte afdeling of cluster, omdat die opleidingen steeds behoren tot de bestaande clusters. Er is in bij het Zoomvliet College veel aandacht besteed aan het voorbereiden en opstellen van het beleidsplan Dit beleidsplan met de titel sterk sterker sterkst is inmiddels gepubliceerd. M.C.G. van Campenhout Directeur Zoomvliet College 2. Directieverslag 2a Strategie en realisatie speerpunten De voorbereiding van het beleidsplan is begin gestart met het schetsen van een toekomstscenario anno Vervolgens is nagegaan welke implicaties dit toekomstscenario heeft voor de mens in onze organisatie, voor de missie en de doelen van het Zoomvliet College en voor het onderwijs dat wij onze studenten de komende jaren bieden. Bij de totstandkoming van het beleidsplan zijn tevens de beleidsdocumenten Focus op Vakmanschap van het Ministerie van OC&W en Onderwijs met Passie 2 van ROC West-Brabant als onderlegger gebruikt, evenals de finishfoto van het Zoomvliet College. Die finishfoto leidt tot de conclusie dat we het als Zoomvliet College goed doen, dat het op een aantal punten beter kan en dat we op weg zijn naar best. Vandaar dat de titel van het nieuwe beleidsplan: sterk-sterker-sterkst. In is er een verandering doorgevoerd in de managementstructuur van het Zoomvliet College. De functie directeur onderwijs is komen te vervallen; de algemeen directeur is voortaan integraal eindverantwoordelijk voor zowel de onderwijsuitvoering als de bedrijfsvoering van het Zoomvliet College. Ook in de ondersteuningsstructuur hebben er veranderingen plaatsgevonden. Naast een wisseling in functies is de nieuwe functie van procesmanager ingevoerd. Tevens zijn de werkzaamheden van de stafmedewerker Onderwijs & Innovatie en de stafmedewerker Kwaliteitszorg aangepast aan de nieuwe situatie. Deze wijzigingen zijn ook doorgevoerd in de overlegstructuur. Het vroegere UMO onder leiding van de directeur onderwijs is vervallen. Er vindt nu wekelijks MT overleg plaats, het MT bestaat uit de directeur, de clustermanagers, de director Johan Cruijff College en de procesmanager. Bij onderwerpen waarbij 3

5 gedetailleerde informatie noodzakelijk is of specifieke deskundigheid, wordt de betreffende stafmedewerker eveneens uitgenodigd. Er heeft in een managementwisseling plaatsgevonden bij het cluster events. De hierdoor ontstane vacature is in eerste instantie op tijdelijke basis ingevuld; per 1 januari 2012 is er weer sprake van een structurele invulling van deze functie. Het cluster events is tegelijkertijd, gelet op haar omvang en complexiteit (o.a. 3 uitvoeringslocaties), teruggebracht tot de Zoomvliet Hotelschool en de Zoomvliet Studio (beide gevestigd in Bergen op Zoom). De opleiding mediavormgeving (gevestigd te Roosendaal) is toegevoegd aan het cluster commercieel.. 4

6 ORGANOGRAM ZOOMVLIET COLLEGE Zoomvliet College Directeur Secretariaat Facilitair Bedrijf Receptie/ Conciërge Decanaat Financiën ICT ItWorkz Studentenbegeleiding Personeel en Organisatie Communicatie Onderwijs en Innovatie Kwaliteitszorg en Examens Audit & Control Servicebureau Opleiden Studiecentrum Cluster Economie & ICT Cluster Events Cluster Commercieel en MV Johan Cruyff Bedrijfsvoering College Clustermanager Clustermanager Clustermanager Director Procesmanager Teams: Teams: Teams: Team: Zinc Financieel-Admin. Beroepen AV-PET Commerciële dienstverlening Topsport en Comm. Frontoffice ICT Kok/bediening International Business Studies medewerker sport Juridische dienstverlening Manager/Ond. Horeca Internationale Handel/Groothan. Secretariële beroepen Toerisme & Recreatie Retail Mediavormgeving 5

7 2b Realisatie van speerpunten opgenomen in het jaarplan De organisatie Anglia is losgekoppeld van het Zoomvliet College en overgeheveld naar ROC centraal. In 2012 zal worden bezien of Anglia zich zal verzelfstandigen. Medio is het HPBO-project De integrale loopbaangerichte leeromgeving succesvol afgerond; inmiddels zijn de nodige activiteiten ontplooid die tot verduurzaming van de projectopbrengsten moeten gaan leiden. Er is in zicht gekomen op de definitieve huisvesting van de Zoomvliet Studio in Bergen op Zoom. Deze huisvestingsbehoefte zal worden gerealiseerd in de nieuw te bouwen evenementenhal die in de loop van 2014 zal worden opgeleverd. De huidige tijdelijke huisvesting van de Zoomvliet Studio is per augustus 2012 niet meer beschikbaar. De gemeente Bergen op Zoom draagt er zorg voor dat er voor de schooljaren en alternatieve tijdelijke huisvesting voor de Zoomvliet Studio beschikbaar komt. Een extern bureau heeft in een efficiencyscan uitgevoerd t.a.v. de bedrijfsvoering van het Zoomvliet College. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie te optimaliseren. De opleidingsteams hebben een start gemaakt met het uitvoeren van een zelfevaluatie in Yucan. Dit moet uiteindelijk gaan leiden tot het jaarlijks uitvoeren van een PDCA- cyclus op teamniveau, resulterende in verbeterplannen en teamontwikkelplannen. 2b2 Studenten Het Zoomvliet College blijft groeien in de reguliere BOL. Nieuwe opleidingen trekken nieuwe studenten aan en het in vroegere jaren optredend effect dat die groei onttrokken werd aan reeds bestaande opleidingen, is in /2012 wederom niet of nauwelijks opgetreden. De ontwikkeling van het aantal deelnemers in voorgaande jaren vindt u in de onderstaande tabel. Aantal deelnemers 2010/ /2012 Cluster/team BBL BOL Eindtotaal BBL BOL Eindtotaal Cluster Commercieel Team Commerciële dienstverlening Team International Business School Team Internationale Handel/Groothandel Team Retail Team Mediavormgeving Totaal Cluster Commercieel Cluster Economie en ICT Team Financieel-administratieve beroepen Team Informatie Communicatie Technologie Team Juridische dienstverlening Team Secretariële beroepen

8 Totaal Cluster Economie en ICT Cluster Media en Events Team AV-PeT Team Kok/Bediening Team Manager Ondernemer Horeca Team Toerisme en Recreatie Totaal Cluster Media en Events Johan Cruijff College Totaal Johan Cruyff College Eindtotaal excl. Bedrijfsgr Bedrijfsgroepen Eindtotaal incl. Bedrijfsgr Gewogen voor deeltijd Groei -3,30% -1,78% Vooral in de BOL is sprake van een groei van 34 leerlingen ofwel 2,2% (vorig jaar 5%) ten opzichte van vorig schooljaar. Door de sterke afname van het aantal leerlingen bij Bedrijfsgroepen komt het totaal aantal 1,8% lager uit dan vorig jaar. De afname van Bedrijfsgroepen wordt daarmee doorgezet en zal in 2012 verder dalen tot 0. 2b3 Onderwijs Cluster commercieel: De opleidingen, die tot dit cluster behoren, kenmerken zich door een student, die weet naar buiten te treden. Het zijn zowel binnen Handel, Dienstverlening als Mediavormgeving die studenten, die gericht zijn op het opbouwen en onderhouden van relaties en die weten vanuit die houding commerciële successen te boeken. De teams hebben gekozen voor het waarmaken van een teamverantwoordelijkheid. Tot 1 augustus hebben de teams van Handel en Dienstverlening in een pilotfase met een teambeloning gewerkt. Na evaluatie met de teams is er met ingang van die datum gekozen om de beloning voor de teamvoorzitter weer toe te kennen aan diegene, die binnen het team die rol vervult. Enerzijds omdat het team hiermee de inzet van de teamvoorzitter ook in financiële zin wenst te waarderen, anderzijds omdat de organisatie van het Zoomvliet College nog niet rijp bleek voor het kunnen werken met de door de teams gekozen vorm van beloning. Het team Mediavormgeving heeft nooit gekozen voor de pilot met teambeloning. Onderwijs Binnen de opleidingen Bank- en Verzekeringswezen en Marketing & Communicatie zijn ook in weer verschillende projecten met en ten behoeve van externen gedraaid zoals o.a. het Rabobankproject en The Dancetour Projects. Verder is er door deze opleidingen in samenwerking met IGH een gezamenlijke basisperiode van een half jaar opgestart. 7

9 Bij het team Retailmanagement & Mode zijn voor het 4 e jaar 2 miniondernemingen opgestart. De miniondernemingen leveren voor zowel de studenten als de school waardevolle ervaringen op waar het het stimuleren van ondernemendheid, samenwerking en creativiteit betreft. Bij het team Internationale Handel(IH) International Business Studies(IBS) werken studenten aan het behalen van een dubbele kwalificatie. Bij IH is er zo n route voor zowel niveau 3 als niveau 4. IBS werkt via een Engelstalig programma naar een Engels Diploma èn het Nederlandse Diploma Vestigingsmanager Groothandel. In het voorjaar van werd bij het team van IBS een productaudit uitgevoerd en in het najaar van werd bij het team van IH een brede audit uitgevoerd. Beide audits hebben tot verbeteringen in de examinering resp. de cyclus van kwaliteitszorgdenken geleid. Mediavormgeving Dit jaar hebben drie studenten bij AVANS CMD (Communication Media and Design) met behulp van hun portfolio een zij-instroom intake assessments gedaan. Alle betrokken studenten bleken een portfolio te presenteren die veel overeenkomsten toonden met de competenties die in een propedeuse jaar worden ontwikkeld. Twee studenten zullen dan ook in het studiejaar in leerjaar twee instromen en één student start in februari om de laatste propedeuse onderdelen te behalen. In het voorjaar van is het team gestart met een heroriëntatie op de onderwijs logistiek. Met name de toenemende aantallen studenten per groep maken de praktijkgerichte lessen onwerkbaar. Tevens is er nagedacht over het verder integreren van Zinc in het onderwijsprogramma. Met name de positieve leerervaringen, die uit onderzoek naar voren kwamen, willen we graag mogelijk maken voor al onze studenten. Deze heroriëntatie heeft ertoe geleid dat er in het studiejaar met een dynamische groepsstructuur gewerkt zal gaan worden. Hierdoor ontstaat tevens de mogelijkheid om, per periode, een deel van de groepen uit het tweede leerjaar een leerervaring bij Zinc op te laten doen. Binnen Zinc bestaat het idee om twee, door studenten geleide, ontwerpstudio s op te zetten. (Loopbaan)begeleiding De begeleiding van (toekomstige) studenten start bij de intake. De intake voorziet in het afleggen van een AMN-test, waarmee een zo goed mogelijke plaatsing van de toekomstig student beoogd wordt. De AMN-test levert ook waardevolle informatie ten behoeve van de begeleiding op. De begeleidingscyclus voorziet in het voeren van evaluatiegesprekken in de vorm van functioneringsgesprekken per periode. Hierbij komen zowel resultaten, aanwezigheid als ook inzet en competenties aan bod. Bij dit laatste zijn ook de leer- en loopbaancompetenties in beeld Examinering We constateren een toenemende aandacht voor examinering waarbij er weer meer aandacht is voor afzonderlijke onderdelen. Dit vertaalt zich in examenprofielen waarin de examenmix zijn intrede doet. Elke opleiding binnen het cluster kent een afsluitende fase waarbij zowel ten behoeve van de 8

10 toetsontwikkeling als ten behoeve van de afname de inzet van het bedrijfsleven eerder regel dan uitzondering is. Kwaliteitszorg De boven geschetste toenemende aandacht voor examinering alsmede de bij verschillende opleidingen gehouden audits zorgen voor toename van interne aandacht voor het goed verlopen het proces van opleiden, begeleiden en examineren. De audits bij de opleidingen, die vanuit het cluster Commercieel worden voorgedragen, leiden tot verbeterpunten waar nodig. Maar ook gegevens uit BPV, JOB-ODIN en Alumni-onderzoek vinden hun weg naar de teams en leveren input voor het bijstellen van het curriculum. Bij de opleiding Bank en Verzekeringen heeft de inspectie een urenonderzoek gehouden. Alhoewel de opleiding uiteindelijk zowel qua planning als qua realisatie aan de urennorm bleek te voldoen, is er met betrekking tot het aspect begeleiding tijdens de maatschappelijke stage wel een verbetertraject voor 2012 opgestart. 2b4 Onderwijs Cluster ECONOMIE en ICT Vanaf augustus 2010 zijn er nieuwe clusters geformeerd. Het uitgangspunt van de clusterindeling is gebaseerd op het type student dat de opleiding volgt. Voor Economie- en ICT-studenten geldt dat zij vaak werkzaam zullen gaan zijn in een interne dienstverlenende beheerfunctie, vaak in een back-office-setting. In het DNA van de verschillende opleidingen is dat ook terug te zien. De samenvoeging is in verder doorgezet en nagenoeg geruisloos verlopen. Het ingezette proces van teamvorming is in verder uitgerold. Opleidingsteams hebben een grotere zeggenschap met name op het onderwijskundige terrein maar ook op het gebied van de inzet van menskracht en middelen. Met de zeggenschap komt ook een grotere verantwoordelijkheid voor het curriculum, de begeleiding en de examinering. Teams vragen daarbij steeds nadrukkelijker om duidelijke doelen en kaders, welke beslisruimte hebben zij? Voor 2012 wordt dit een aandachtspunt. De positie van de teamvoorzitter is hierbij belangrijk. In is een scholingstraject gestart om de teamvoorzitters verder te ondersteunen in hun rol. Begeleiding en loopbaanoriëntatie: In de verschillende opleidingsteams is steeds meer aandacht voor de begeleiding. Op structurele basis worden er studievoortgangsgesprekken en loopbaangesprekken met studenten gevoerd. Om voortijdig schoolverlaten bij de ICT-opleidingen tegen te gaan is in het halfjaarsysteem voor niveau 4 verder doorgezet. Voor studenten met een studieachterstand is er daardoor al halverwege het schooljaar een nieuwe kans. Ook tussentijdse instroom is hierdoor mogelijk. Daarnaast is er een aparte begeleider aangesteld die studenten met een leerbeperking ook kan begeleiden op onderwijsinhoudelijke zaken. Daarbij moet worden gedacht aan RT-lessen, extra uitleg, specifieke trainingen etc. De oriëntatieklas voorziet in geval van een verkeerde studiekeuze in een duidelijk behoefte aan het oriënteren op een andere studierichting. Zowel de opleidingen van Economie als van ICT hebben dit jaar weer actief deelgenomen aan het LOP- 9

11 project waarbij Vmbo-leerlingen zich oriënteren op hun aanstaande MBOopleiding. Daarnaast is aan alle MBO-4 studenten de kans geboden om zich te oriënteren op doorstroom naar het HBO in vorm van doorstroomweken op Avans, InHolland, Fontys en Hogeschool Zeeland. Curriculum In 2010 is een ontwikkeling in gang gezet waarbij er nog nadrukkelijker aandacht is voor de taal- en rekenvaardigheden. Dat is in de verschillende opleidingsprogramma s herkenbaar in het lesrooster terug te vinden. Daarnaast blijft er veel aandacht voor de beroep specifieke competenties, die daar waar mogelijk, integratief aan bod komen. Via de leerbedrijven ( Zinc, ICT helpdesk, 4Tuna) worden door studenten steeds meer realistische opdrachten uit het bedrijfsleven uitgevoerd. De (keuze)minoren zijn aangevuld met sportactiviteiten in samenwerking met MultiMove. Bij de secretariële opleidingen BOL ¾ is gestart met het (pilot)project Maatwerk. Hierbij wordt het onderwijs niet meer alleen aangeboden op klasniveau maar worden er per onderwerp niveaugroepen geformeerd. Hierdoor is er voor studenten een grotere mate van flexibiliteit en wordt er tegemoet gekomen aan individuele verschillen. Medio 2012 wordt de eerst evaluatie verwacht. De opleiding administratief medewerker niveau 2 is in door de inspectie onderzocht op contacttijd. De uitkomst van het onderzoek was dat in de verschillende schooljaren er meer dan voldoende onderwijstijd wordt verzorgd. Examinering Bij alle opleidingen wordt er competentiegericht geëxamineerd. Om teams verder te ondersteunen is er een intern proces gestart waarbij de examenplannen op een herkenbare manier moeten worden weergegeven en waarbij de examencommissie nadrukkelijker de plannen en de uitvoering ervan evalueert en daar waar nodig samen met het team bijstelt. Naast de examinering op de kerntaken uit het beroep, is er een uitgebreide voorbereiding op de centrale examens voor taal en rekenen opgezet. In 2012 moet er in de vorm van deelname aan pilotexamens nog verder ervaring worden opgedaan met de planning en uitvoering. In is de opleiding Administrateur niveau 4 door de inspectie op examenkwaliteit onderzocht en met een voldoende beoordeeld. De BBL-opleiding Assistent Accountant is in een interne audit onderzocht op examenkwaliteit. Deze is, nadat een aantal verbeterpunten zijn doorgevoerd, ook voldoende beoordeeld. Kwaliteitszorg In 2010 en zijn diverse onderzoeken bij verschillende stakeholders uitgevoerd: zittende studenten via de JOB enquête, oud-studenten via een alumnionderzoek, BPV bedrijven via een telefonische enquête en medewerkers via diverse panelonderzoeken. Uit de verschillende onderzoeken blijkt een bovengemiddelde tevredenheid bij de betrokkenen over de uitvoering van het onderwijs, begeleiding en examinering. De genoemde verbeterpunten zijn in per team verder besproken en opgenomen in de geformuleerde verbeteracties. 10

12 Uit het auditrapport van januari bleek dat de auditcommissie van oordeel is dat de uitvoering van het onderwijs, de begeleiding en de examinering bij dit team op orde is. Uiteraard worden de genoemde verbeterpunten in de kwaliteitsprocessen opgenomen. Ook de andere opleidingsteams gaan gebruik maken van Yucan. Hierdoor worden zij beter in staat gesteld de processen te volgen en bij te sturen. Kwaliteitszorg komt hierdoor nog nadrukkelijker op de agenda van de verschillende teams. Medio 2012 moeten alle teams de kwaliteitsborging in Yucan bijhouden. 2b5 Onderwijs Cluster Events Zoomvliet Studio De externe projecten blijven binnenstromen. Dit vraagt een hoge mate van flexibiliteit van de docenten en studenten om dit binnen het onderwijs te laten passen. Een van de hoogtepunten was het verzorgen van licht en geluid in de Kapel van Het Withof in Etten-Leur. Een week lang is op locatie gewerkt om een productie neer te zetten. Ook dit jaar bracht weer het Zoommavo project waarbij VMBO studenten gedurende 18 weken een dagdeel les krijgen op het gebied van AV en PET. In is ook in samenwerking met de Gemeente Bergen op Zoom en diverse bedrijven het poppodium Gebouw T verder opgezet en in gebruik genomen. Studenten krijgen daar nu de kans om te werken in een echte studio met professionele muzikanten en technici. Zinc Studio is fysiek opgenomen in gebouw T. De stageplekken voor de studio breiden zich gestaag uit in de regio maar ook landelijk en internationaal. De aanmeldingen en belangstelling voor de opleiding groeit mee. De huisvesting word steeds krapper en er word uitgebreid gezocht naar een andere (permanente) locatie. Manager/ondernemer Horeca - Deelname aan het ZoomMAVO project waarbij VMBO studenten gedurende 18 weken een dagdeel kennismaken met de horecabranche, door het uitwerken van een droombedrijf (bedrijfsformule) en een bedrijfsbezoek aan een horecabedrijf in Bergen op Zoom. - Organisatie en uitvoering van de VMBO-dagen Een opleiding goed bekeken. - Onze studenten hebben deelgenomen aan diverse externe evenementen zoals de ProefMei en inzet bij diverse evenementen binnen het ROC, zoals de gala avond voor de burgermeesters. Wedstrijd de zilveren Mossel in samenwerking met bedrijven en het team Koks\bediening - Bezig met de ontwikkeling van de vakgebieden taal, met name Nederlands, en rekenen. Proberen hier meer aansluiting te krijgen met de werkgroepen op het Knipplein. - In samenwerking met het team kok/bediening is er een leermeesteroverleg georganiseerd, gevolgd door een wijn-spijsworkshop. 11

13 Kok/bediening In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland en diverse restaurants in de regio West-Brabant en P3 Transfer B.V. is een opleiding leidinggevende keuken BBL niveau 4 gestart De eerste diplomering heeft in diplomering plaatsgevonden. In samenwerking met het Cingel College is de opleiding gespecialiseerd kok opgestart. Als eerste in Nederland is gestart met de opleiding zelfstandig werkend Kok en zelfstandig werkend gastheer niveau 3 in een BOL variant. In samenwerking met het team MOH heeft men deelgenomen aan de wedstrijd de zilveren Mossel. De functie van het restaurant en de Brasserie is verder uitgebreid: de lunches in de Brasserie zijn zo drukbezocht dat uitgeweken moet worden naar het restaurant. Dit geeft tevens de mogelijkheid aan de studenten om wat meer praktijkervaring op te doen. Medewerkers van tantelouise/vivensis zijn een opleiding gestart tot medewerker bediening en hebben hierin praktijkervaring op kunnen doen binnen ons restaurant. Toerisme en recreatie De samenwerking en uitwisseling met een Duitse partnerschool voor de opleiding Reizen begint verder vorm te krijgen. Studenten zijn ook weer op cultuurreis geweest naar Toscane en er zijn diverse dagexcursies geweest om verder kennis te maken met het vak. Uit het team is een Topper genomineerd en zij is daadwerkelijk de Topper van Zoomvliet geworden. Deze Topper is zich nu verder aan het ontwikkelen op Hogeschool Zeeland. De opleiding recreatie wist de regionale pers te halen met tal van activiteiten zoals de nationale sportweek. Vakantiebeurs Tholen, Mini Mundi Middelburg etc. Samen met de stichting City Marketing Bergen op Zoom hebben studenten van het deelgenomen aan het ElfenBOZ en hierin zijn ze prominent aanwezig geweest tijdens de jaarafsluiting op de markt in Bergen Op Zoom. Algemeen Het werken in resultaatverantwoordelijke teams heeft verder vorm gekregen en er hebben diverse wisselingen in het management plaatsgevonden. Na een uitgebreide procedure is er voor gekozen om een manager aan te nemen voor een clustermanager voor Zoomvliet Studio en De Hotelschool en het team mediavormgeving onder een cluster in Roosendaal onder te brengen. De studentenkantine is qua bezetting en assortiment geprofessionaliseerd. De teams runnen de studentenkantine volledig zelfstandig met gezonde en verse producten. Huisvesting: Er is een verzoek ingediend om de kantoren aan te passen zodat er meer werkruimte voor docenten ontstaat en spreekkamers voor studenten. 2b6 Onderwijs Johan Cruyff College Het kalenderjaar was een goed jaar voor het JCC Roosendaal. Het aantal leerlingen kwam op 110. Dit is nog niet voldoende om volledig break event te kunnen draaien maar is wel een lichte stijging na een jaar van daling. In dit jaar is onze student Moreno Hofland benoemd tot ambassadeur van het Johan Cruyff College. Hij rijdt voor de Rabo-opleidingsploeg. 12

14 Dianne Overbeeke, tafeltennisster bij Hotak, kreeg een plaatsje in de the wall of fame. De student die zowel op sport als onderwijs presteert krijgt deze unieke vermelding. Bij de diploma-uitreiking was Barbara de Loor aanwezig. Zij kon ouders en sporters boeien met een verhaal over hoe zij haar topsport carrière beleefd heeft. Zij heeft afgelopen jaar de master bij het Johan Cruyff Institute behaald. In het team heeft Han Oomen ons helaas verlaten. Deze bevlogen docent Engels heeft een volledige baan op het Zoomvliet College. Het team heeft onder leiding van Peter Meijer een jaar lang zich beziggehouden met de het thema van Docent naar Coach. Het team heeft op enthousiaste wijze deelgenomen en streeft ernaar het geleerde steeds meer in de praktijk toe te passen. Het komende jaar is de wens te werken aan collegiale intervisie. In dit jaar hebben wij voor de 1 e klassen het student/sporter volg systeem ingevoerd. Dit programma is bedoeld om een beter beeld van de student/sporter te krijgen om deze zo beter te kunnen begeleiden. Het Johan Cruyff College Roosendaal heeft nog steeds geen gevestigde naam in de regio. Helaas wordt de naam Cruyff nog te vaak geassocieerd met voetbal. De komende jaren zullen we daarin verandering moeten brengen. In december is de coöperatie tussen ROC Zeeland en ROC West-Brabant opgericht. Het is de bedoeling dat in deze coöperatie het Johan Cruyff College, Cios en Deltalent gaan plaatsnemen om een optimale samenwerking tussen onderwijs en sport te bewerkstelligen in de Delta. 2b7 Onderwijs Overig Anglia Opnieuw een succesvol jaar voor het Anglia Network Europe. Binnen deze tak van het Zoomvliet College worden Engelse examens, trainingen en summer schools aangeboden in Nederland maar ondertussen ook in vele andere Europese landen. Het aantal deelnemers aan de examens groeide hoewel minder als in voorgaande jaren. Doordat meerdere activiteiten zijn overgenomen van het Europees Platform, is het Anglia Team in Roosendaal fors uitgebreid, waarbij bovendien ook de studenten van Zinc regelmatig ondersteuning verlenen. De activiteiten van Anglia worden met ingang van 2012 ondergebracht bij ROC centraal. Voortzetting implementatie Zinc. De ontwikkeling van Zinc stond dit jaar in het licht van het indalen in de staande organisatie. Nadat de werking van het innovatiearrangement in januari beëindigd werd moest Zinc op eigen benen zijn bestaansrecht bewijzen. Zinc heeft zich in het afgelopen jaar dan ook verder ontwikkeld in haar rol als leerwerkbedrijf, maar ook als verbinding richting de 3 O s van onderwijs, overheid en ondernemers. Als leerwerkbedrijf is de samenwerking met het aantal partners verder uitgebreid met onder andere Schouwburg De Kring, Sabic, afdeling marketing en communicatie ROCWB, Centrum management Roosendaal en het Starters Centrum Roosendaal. 2b8 PR & Communicatie 13

15 In het kader van verder uitdragen van de Zoomvliet identiteit in huisstijluitingen is de folderlijn aangescherpt en voorzien van foto s van eigen studenten. Naast de persoonlijke tint leverde dit ook een mooie kostenbesparing op doordat het boekje plaats maakte voor een drieluikfolder. Dit fotowerk is ook gebruikt voor aankleding op de locaties Knipplein en Meeussenstraat. Om de communicatiestructuur en de staffunctie van de afdeling duidelijker in beeld te brengen, werken beide stafmedewerkers regelmatiger op de locaties van de Hotelschool en de Studio in Bergen op Zoom en zijn voor het Johan Cruyff College en Zinc. in Roosendaal communicatieplannen opgesteld. De ROCWB studiekiezer die gekoppeld is aan de Zoomvlietwebsite bracht problemen met zich mee en in samenwerking met het Servicebureau Opleiden Zoomvliet zijn een aantal storende fouten opgespoord en aangepakt. Vooruitlopend op de afsplitsing van het Johan Cruyff College is een eigen website ingericht. De communicatiemiddelen zijn uitgebreid met Social Media. Iedere locatie heeft nu een eigen bedrijfspagina op Facebook en een Twitteraccount. Er is decentraal beheer per locatie, zodat er een grotere frequentie van meldingen mogelijk is. De Open Dagen in januari trokken meer bezoekers dan in het voorgaande jaar. Dit jaar waren alle locaties twee dagen geopend en dat resulteerde in een gespreide en gestage toeloop van bezoekers. Over het algemeen kwam men met gerichte belangstelling en vragen en was er voldoende ruimte en tijd voor persoonlijk contact. Ook voor andere evenementen zoals World Wide Xperience, studentenondernemingen en vanuit het leerbedrijf Zinc. werd regelmatig communicatieve ondersteuning gevraagd door organiserende studenten. Minstens dertien maal is in de regionale pers free publicity verkregen naar aanleiding van verzonden persberichten. Het betrof berichten van onder andere de Zoomvliet Studio, het Johan Cruijff College, Zinc. en over activiteiten door studenten van diverse opleidingen De communicatiecampagne rondom de nieuwe vorm van medezeggenschap binnen het ROC WB, resulteerde eind van het jaar in de aanstelling van een 5- koppige Ouderraad Zoomvliet College. Helaas was er niet voldoende animo voor een studentenraad. 2b9 Onderwijs & innovatie De speerpunten rondom onderwijs & innovaties in het jaarplan zijn terug te vinden in de volgende thema s: 1. Opleidingsplannen 2. Opleidingsteams 3. Organisatie van het opleiden. Acties die hierin ondernomen zijn en de resultaten daarvan, zijn hieronder beschreven. 1. Opleidingsplannen 14

16 Examenplannen Voor elk uitstroomcrebo maakt een team een apart examenplan conform het door de examencommissie vastgestelde sjabloon. Dat geldt voor die uitstroomcrebo s waarop studenten vanaf mei afstuderen. De examenplannen worden via de clustermanager bij de examencommissie ingeleverd ter formele vaststelling. Op basis van een examenplan wordt de studievoortgang in Edictis gebouwd. Het examenplan wordt in Yucan bij de zelfevaluatie van een team geplaatst. Minoren Het cluster Economie/ICT zet breed minoren in voor alle leerjaren. Via Multi-move is een groot aantal sportminoren toegevoegd aan het keuzeprogramma. De inzet van minoren is uitgebreid naar het team van Mediavormgever. Innovatiearrangement Het innovatiearrangement Integrale Loopbaangerichte leeromgeving is afgerond in februari. Hierna is een eindrapport ingediend bij de subsidieverstrekkende instantie, Het Platform Beroepsonderwijs (HPBO). Op 14 juni heeft het eindgesprek met vertegenwoordigers van het HPBO plaatsgevonden. Het Platform Beroepsonderwijs heeft op basis van de eindrapportage, de resultaten van het project als voldoende beoordeeld. In het eindverslag wordt gesproken over een inspirerend concept. Het advies van HPBO is de dynamiek van het bedrijfsleven meer tot uitgangspunt te maken van het onderwijsproces. Project Keuzeprocessen Activiteiten in het kader van Keuzeprocessen in Het Zoomvliet College neemt met diverse activiteiten deel aan het project Keuzeprocessen. De gedachte die bij dit project centraal staat is, dat het belangrijk is dat leerlingen ervaringen in de praktijk opdoen en deze ook verwerken, zodat ze een arbeidsidentiteit kunnen ontwikkelen. Hieruit kunnen dan weer vragen bij leerlingen ontstaan. Begin 2010 is met dit project gestart. Een viertal activiteiten zijn toen opgestart en in voortgezet en uitgebreid: niveau 2 leerlingen administratie oriënteren zich op niveau 4 werk, commerciële leerlingen niveau 4 voeren opdrachten voor het bedrijfsleven uit (o.a. internetbankieren voor de Rabobank en buurtkids voor Aramis wonen), verbetering van de intake bij Mediavormgeving door vmbo-leerlingen aan workshops te laten deelnemen en deelname aan het programma Een Opleiding Goed Bekeken voor vmboleerlingen van de theoretische/gemengde leerweg. Een belangrijke uitbreiding bij de commerciële opleidingen niveau 4 is de start van een basisperiode van een halfjaar. De commerciële opleidingen Marketing & Communicatie en Bank & Verzekeringen zijn gaan samenwerken met de opleidingen Internationale Groothandel. Leerlingen krijgen door deze samenwerking de mogelijkheid na een eerste halfjaar een overstap te maken naar een van deze opleidingen. In zijn ook twee nieuwe activiteiten opgestart in het kader van het project keuzeprocessen. Het opleidingsteam secretarieel is gestart met flexibilisering. Leerlingen krijgen de mogelijkheid binnen hun opleiding te differentiëren in tempo en om verschillende inhoudelijke keuzes te maken. Op geplande momenten op 15

17 school en tijdens de stage voeren leerlingen loopbaangesprekken met docenten en begeleiders. Stage ervaringen worden in de gesprekken meegenomen om de behoeften van de leerlingen helder te krijgen. Gefaseerd worden niveaus en leerwegen bij elkaar gezet. Opdrachten worden gemetadateerd, zodat studenten gericht hun route kunnen kiezen. Daarnaast is in na een oproep in Ingezoomd een begin gemaakt met het organiseren van intervisiebijeenkomst gericht op het voeren van loopbaangesprekken. Werkgroep Leren en Loopbaan De werkgroep, mede als onderdeel van het innovatiearrangement heeft een drietal producten opgeleverd, namelijk het Sta Sterk Startblok, een begeleidingsplan en het project En nu? Deze instrumenten zijn gericht op het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het zoeken naar antwoord op de vragen Wie ben ik?, Wat kan ik?, en Wat wil ik?. De instrumenten zijn ingezet in vier opleidingsteams met als doel om een betere doorstroom vmbo-mbo-hbo te bewerkstelligen teneinde de schooluitval te beperken. De docenten LLB hebben gedurende 3 dagen bijscholing gevolgd bij Avans Hogeschool. Onderwerpen die zoal aan de orde geweest zijn betreffen: Visies op Burgerschap; Politiek, democratie en rechtsstaat; waardeneducatie; cultuur en identiteit; MultiMove; relatie kennis/vaardigheden in de context van competenties en het culturele domein. 2. Opleidingsteams Teamvorming Training teamvoorzitters door KPC Groep met als doel: Het ontwikkelen van vaardigheden om de rol van teamvoorzitter als primus inter paris te kunnen vervullen. Vanuit verkenningen wat een team is en een succesvol team nodig heeft hebben de teamvoorzitters voor zichzelf opgaven gemaakt. Uit verkenningen van situaties in het werk en stijlen van zichzelf en anderen hebben de teamvoorzitters sturingsprincipes afgeleid en vertaald in actieplannen. In een verdiepend gesprek met het management, onder leiding van de trainer diepten de teamvoorzitters met het management de problemen en dilemma s die teamvoorzitters in hun rol ervaren uit aan de hand van een of twee gespreksthema s die voortkwamen uit de eerste dag. In de collegiale consultatie leerden de teamvoorzitters elkaar feedback geven, doorvragen en gezamenlijk nadenken over het oplossen van zowel inhoudelijke als persoonlijke problemen. De deelnemers leerden dit ook te vertalen in planmatig werken en de vertaling daarvan in een PDCA cyclus om als individu, team en organisatie te blijven leren. Op basis van een evaluatie zijn gezamenlijk lijnen uitgezet voor een vervolg en opdrachten geformuleerd voor de transfer van het leren naar de dagelijkse praktijk. Onderhouden professionaliteit Themadagen Voor het derde achtereenvolgende jaar heeft de dienst Onderwijs & Innovatie 16

18 themamiddagen georganiseerd. In waren dat er drie. De onderwerpen waren Teamontwikkeling, Loopbaanleren en Taal en rekenen. Deze thema s zijn inmiddels in de implementatiefase. Studieweek november In november heeft de dienst Onderwijs & Innovatie een studieweek georganiseerd in de vorm van workshops. De volgende workshops zijn aangeboden: Activeboard voor beginners, AMN test als begeleidingsinstrument, Assessorentraining beoordelen binnenschools examen, Assessorentraining buitenschools examen, GP-Untis basiscursus, Internationalisering, It s learning voor beginners, Betaalbaar organiseren van onderwijs, Omgaan met sociale media, Op weg naar de bron (over het maken van een plan en het bereiken van je doel), Op gesprek bij Cassandra (maatschappelijk werk), Servicecentrum voor Studie & Beroep, Test je eigen niveau van taal of rekenen, Werken met de ipad, Yucan voor beginners, Goed zo, is niet goed genoeg! (over het geven van feedback). In die week hadden medewerkers de gelegenheid om met het Managementteam van gedachten te wisselen rondom verschillende thema s in het Tik een eitje met het MT. De studieweek is als zeer zinvol ervaren. Zelfevaluatie Yucan Yucan is in verder geïmplementeerd. De ervaring is, dat het programma teams helpt om na te denken over zaken die bekend moeten zijn bij een audit. Dit geldt ook voor de beleidsmakers en stafmedewerkers. Het invullen van de zelfevaluatie in Yucan leidt toe meer teamvorming en zicht op samenhang. Het streven is dat na de zomer 2012 alle opleidingsteams hun zelfevaluatie hebben gemaakt.. 3. Organisatie van het opleiden Efficiënt en effectief onderwijs In een aantal bijeenkomsten die ondersteund werden door bureau Van Kessel & Oosterhof, is in het team secretarieel gekeken naar het realiseren van maatwerk met de middelen die het team tot de beschikking heeft. Er is gebruikgemaakt van de onderwijscalculator. Het team heeft een meerjarenplan gemaakt. In is gestart met werken met twee groepen tegelijk in het leerbedrijf. Maaike van Kessel heeft tijdens de studieweek van november workshops gegeven over het efficiënt en effectief inrichten van het onderwijs. 2b10 Servicebureau Opleiden Zoomvliet Het examenbureau en de deelnemersadministratie zijn geïntegreerd met als gevolg één loketfunctie voor de studenten en een al op korte termijn waarneembare verbetering in de serviceverlening. Ook zijn de medewerkers van beide diensten onder één leiding gebracht waardoor een betere werkverdeling is gerealiseerd. Binnen het Servicebureau wordt er gewerkt met teams die bepaalde 17

19 clusters van opleidingen bedienen. Tevens is er een splitsing aangebracht tussen de input van wat voorheen de deelnemersadministratie was en de output in de vorm van telling en rapportages. Bij de start van het schooljaar is de functie van teamleider deelnemersadministratie weer ingevoerd voor degene die het Servicebureau aanstuurt. De coördinator van het examenbureau werkt op afstand en communiceert over examenzaken die het Servicebureau aangaan met de teamleider. 2b11 Internationalisering In is er opnieuw gewerkt aan (het stimuleren van) uitgaande mobiliteit van studenten. In juni is er een succesvolle avond over internationale stages gehouden voor de studenten en hun ouders van alle locaties en opleidingen van het Zoomvliet College (World Wide Xperience). We zien een toename in het aantal stages in het buitenland en het aantal opleidingen, dat daadwerkelijk met het inbouwen van de mogelijkheid voor een internationale stage aan de slag gaat. De opleidingen IH en IBS van het Zoomvliet College zijn vertegenwoordigd in Netinvet, een internationaal samenwerkingsverband voor Internationale Handel binnen Europa. De officiële aftrap van dit netwerk in Parijs is bijgewoond door de afdelingsmanager Internationale Handel en de coördinator Internationalisering van het Zoomvliet College. Met het Lycée Xavier Marmier in Pontarlier is een eerste uitwisseling in Nederland in mei geweest. Dit is een eerste kennismaking op weg naar een mogelijk samenwerking op het terrein van curriculumuitwisseling en stage. Voor het voorjaar van 2012 staat een tegenbezoek in Pontarlier gepland. In april wordt Barcelona bezocht door een stafdocent van de opleiding Marketing & Communicatie en de coördinator internationalisering. Deze studiereis is georganiseerd door Barcelonastudents.net op basis van VETPRO. Een kennismaking met de lokale arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs, en de (stage) mogelijkheden voor Nederlandse studenten. 3 Prestaties 3a Wettelijke vereisten Het Zoomvliet College opereert binnen de wettelijke kaders van het MBOonderwijs en voldoet zo goed mogelijk aan de wettelijke vereisten op het gebied van: toegankelijkheid Zoomvliet College heeft als motto regisseer je eigen toekomst. Wij willen het beste uit onze studenten halen, anders gezegd, talentontwikkeling staat centraal. Het uiteindelijke doel is dat studenten permanent in staat zijn om eigen kwaliteiten te matchen met de kansen die zich in de samenleving voordoen. Bij toegankelijkheid denken wij met name aan manieren om de studenten zo snel mogelijk in de juiste opleiding te plaatsen. Hierbij is het van belang dat studenten zicht hebben op zichzelf en op beroepenvelden. 18

20 Naar aanleiding daarvan is ook in in vrijwel het gehele Zoomvliet de AMN intaketest in gebruik. Deze test is een middel om de intake verder te professionaliseren. Verder kunnen de resultaten een begin vormen van het begeleidingstraject. meldingen bij afwezigheid Het Zoomvliet College heeft voor de BOL- en BBL-studenten, voor zover ze geen deel uitmaken van opleidingen in het kader van Bedrijfsgroepen, een procedure voor de meldingen bij afwezigheid. Verdere toepassing van ICT heeft geleid tot invoering van het presentiesysteem PARS waardoor de registratie van aan- en afwezigheid van studenten nog beter gevolgd kan worden. Via PARS bestaat ook de mogelijkheid om een verzuimmelding direct door te geven aan het Verzuimloket van DUO. Bij Bedrijfsgroepen zijn de studenten allen medewerkers van een bedrijf en wordt er per bijeenkomst een presentielijst vervaardigd. Aangezien het hier gaat om studeren in werktijd, worden de presentiegegevens gemeld aan de werkgever waardoor de BPV-begeleider samen met de werkgever een verbeterplan met de student af kan spreken. meldingen bij uitschrijving Het Zoomvliet College heeft voor de BOL- en BBL-studenten, voor zover ze geen deel uitmaken van opleidingen in het kader van Bedrijfsgroepen, een procedure voor de beëindiging van de inschrijving. Kern van deze procedure is het gesprek dat in principe altijd plaatsvindt tussen de begeleider of de decaan en de student. In het gesprek worden door middel van een formulier de reden van het vertrek en de datum waarop dat gebeurt vastgelegd. Tevens wordt vastgesteld welke formaliteiten nog vervuld moeten worden. Voorbeelden daarvan zijn: nog behaalde certificaten, bewijs van uitschrijving en het studieadvies. Indien de vertrekkende student nog leerplichtig is, wordt deze altijd verwezen naar de decaan om een voortgaande studieloopbaan te borgen. Met de leerplichtambtenaren in de regio is veelvuldig contact om voortijdig schoolverlaten door leerplichtigen tot een minimum te beperken. Studenten van de Bedrijfsgroepen beëindigen hun opleiding meestal doordat de werkgever of de werknemer de arbeidsovereenkomst verbreekt. Het uitschrijfformulier wordt altijd ook ondertekend door de clustermanager. medewerkers Alle medewerkers van het Zoomvliet College werken vanuit het centraal doel: Regisseer je eigen toekomst. Niet alleen de leerloopbaan van de student staat centraal, er is eveneens permanent aandacht voor de loopbaan van elke medewerker. De hierna volgende tekst is alleen van toepassing op het onderwijspersoneel en de wettelijke eisen die voor die categorie gelden. Om het centrale doel te bereiken worden door de diverse opleidingsteams opleidingsplannen ontworpen, ontwikkeld, uitgevoerd en geëvalueerd. Elk opleidingsplan bestaat uit een onderwijs- en begeleidingstraject en een beoordelingstraject. Om medewerkers adequaat te begeleiden bij de taken die zij in het licht van modern onderwijs moeten uitvoeren, vinden er jaarlijks (functionerings)gesprekken plaats. Uitgangspunt van het functioneringsgesprek zijn de competenties uit de wet BIO. Naast de functioneringsgesprekken coachen 19

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS. Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC EINDHOVEN SCHOOL VOOR WELZIJN, CULTUUR & ONDERWIJS Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleiding Mediavormgever Opleiding AV-productie Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening

Erkend leerbedrijf. dáár wordt het vak geleerd. horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Erkend leerbedrijf dáár wordt het vak geleerd horeca bakkerij reizen recreatie facilitaire dienstverlening Waarom erkend leerbedrijf? Jonge mensen wegwijs maken in de sector: dat is de taak van een leerbedrijf.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LENTIZ ONDERWIJSGROEP Opleidingen Bedrijfsleider/manager groothandel en logistiek Manager vershandel, logistiek en transport Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

De LOB-scan voor mbo

De LOB-scan voor mbo 35 BIJLAGE 3 De LOB-scan voor mbo De LOB-scan Doel van de LOB-scan is om zicht te krijgen op hoe Loopbaanontwikkeling en -begeleiding (LOB) in jullie onderwijsinstelling er op dit moment voor staat. De

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE. Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT CINGEL COLLEGE Opleidingen Facilitair Leidinggevende / Facilitaire dienstverlener Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME. Opleiding Verkoper reizen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE HORECA EN TOERISME Opleiding Verkoper reizen Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport

HET FLORIJN COLLEGE. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Definitief rapport HET FLORIJN COLLEGE Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Definitief rapport Inspectie van het Onderwijs Datum schoolbezoek: 16 juni 2008 Rapportnummer: 107634/Brin: 25LX Datum vaststelling: 25 september

Nadere informatie

Regio College Zaandam

Regio College Zaandam Regio College Zaandam KennisMaken? Locatie Cypressehout 95 onze nieuwe behuizing! Locatie Spinnekop Purmerend ook nieuw! Wat is een ROC? Regionaal Opleidings Centrum Er zijn zo n veertig roc s in Nederland

Nadere informatie

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12

met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 Zoomvliet College Jaarverslag 2012 met Zoomvliet sta ik sterk Jaarverslag 12 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 2 2 Directieverslag 3 2.1 Strategie 3 2.2 Realisatie van speerpunten opgenomen in het Jaarplan 2012

Nadere informatie

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl

14-15 THINK GLOBAL ACT LOCAL. MBOvt. versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject. florijn.nl MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject florijn.nl THINK GLOBAL ACT LOCAL 14-15 MBOvt versneld je MBO-diploma halen in het verkorte traject Het Florijn College biedt Middelbaar Beroepsonderwijs

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. Studiecentrum Minerva te Almere ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU Studiecentrum Minerva te Almere Plaats: Almere BRIN nummer: 24KK Onderzoeksnummer: 277938 Datum onderzoek: December 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE. AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ZADKINE AFDELING MODE (TECHNIEK) ROTTERDAM Opleidingen niveau 2 en 3 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT. Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ NOORDERPOORT Opleidingen Zakelijke Dienstverlening Team ZDL01 Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE. Opleiding Verkoopspecialist RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC HORIZON COLLEGE Opleiding Verkoopspecialist Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Kok (Zelfstandig werkend kok) KWALITEITSONDERZOEK MBO Landstede te Zwolle Kok (Zelfstandig werkend kok) definitief Mei 2015 BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 280134 Onderzoek uitgevoerd: 09-02-2015 t/m 10-02-2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Sociaal-maatschappelijk dienstverlener (Sociaal-maatschappelijk dienstverlener) definitief 12 april 2013 Plaats: Amersfoort BRIN: 30RR

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC MIDDEN NEDERLAND BUSINESS & ADMINISTRATION COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker binnendienst Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam KWALITEITSONDERZOEK MBO Zorgcampus Rotterdam te Rotterdam Verzorgende-IG Januari 2016 BRIN: 30NZ Onderzoeksnummer: 286193 Onderzoek uitgevoerd: 13-01-2016 Conceptrapport verzonden op: 23 februari 2016

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

TOELATINGSVOORWAARDEN

TOELATINGSVOORWAARDEN Uitgangspunten beroepsonderwijs Scalda hanteert bij haar aannamebeleid de wettelijke eisen vastgelegd in de WEB hoofdstuk 8 inschrijving, vooropleidingseisen en voortijdig schoolverlaten. Inschrijving

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC ID College te Gouda Opleidingen ICT Februari 2013 H3280510/2 Plaats: Gouda BRIN: 25LN Onderzoeksnummer: 127928 Kenmerk: Onderzoek uitgevoerd in: HB 3494043-v1/25LN/BJ

Nadere informatie

Wat doe ik, wa ik en wat wil i

Wat doe ik, wa ik en wat wil i DC START Wat doe ik, wa ik en wat wil i VAN EN VOOR HEEL DRENTHE Drenthe College is een regionaal opleidingen centrum, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo), volwasseneneducatie, bedrijfsopleidingen

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl

alfa-college.nl drenthecollege.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl alfa-college.nl drenthecollege.nl mboterra.nl mensoaltinggroningen.nl noorderpoort.nl Inleiding Er zijn ontzettend veel opleidingen in het mbo, wat het moeilijk maakt om te kiezen. Om jou te helpen bij

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Medewerker beheer ICT Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128009 Onderzoek uitgevoerd in: November, 2012 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten

- onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Summa Zakelijke Dienstverlening Onderwijs- en Examenregeling ADDENDUM - onderwijsprogramma - keuzedelen - loopbaanprogramma - studiepunten Datum van ingang 01-08-2017 Kwalificatiedossier : Ondersteunende

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE HARDERWIJK A HANDEL NIVEAU 2 en ICT NIVEAU 3, HARDERWIJK B TOERISME Plaats: Zwolle BRIN-nummer: 01AA Onderzoeksnummer: 113591 Onderzoek uitgevoerd op: 15

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Leergang Deelnemeradministraties

Leergang Deelnemeradministraties DEFINITIEF Leergang Deelnemeradministraties 1/9 21 november 2013 PBLQ HEC - Leergang Deelnemeradministraties Leergang Deelnemeradministraties Plan van Aanpak versie 1.0 datum 21 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014

MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening 2013/2014 SGB MBO SECTOR ADMINISTRATIE KAYA KORONA 4 KRALENDIJK TEL. +599 717 8142 WWW.SGBONAIRE. COM create create your your future future @ MBO Bonaire Zakelijke dienstverlening MBO Bonaire 2013/2014 Sector zakelijke

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER

GROEI LOOPBAAN ONTWIKKELING EIGEN REGIE TALENT INNOVATIEKRACHT BEWUST PERSONEEL FLEXIBILITEIT ZELFSTURING EMPLOYMENT NETWERKEN TOEKOMST WERKNEMER KADER LOOPBAANONTWIKKELING DIALOOG BEWUST TOEKOMST ZELFSTURING TALENT INNOVATIEKRACHT LOOPBAAN ONTWIKKELING FLEXIBILITEIT EIGEN REGIE NETWERKEN GROEI PERSONEEL KWALITEITEN EMPLOYMENT WERKNEMER INLEIDING

Nadere informatie

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College

Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Jaarplan 2017 examencommissie Florijn College Vastgesteld op 31 maart 2017 door de examencommissie van het Florijn College Jaarplan 2017 Examencommissie Florijn College 1 1. Taak en doelen examencommissie

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Leidinggeven op basis van vakmanschap Leidinggevende team/afdeling/project - niveau 4 Technisch leidinggevende - niveau 4 Beroepspraktijkvorming

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs

Ons. Onderwijs. Kwaliteit in onderwijs Ons Onderwijs Kwaliteit in onderwijs Voorwoord Bij Marianum staat de ontwikkeling van de leerling voorop. Wij staan voor aantrekkelijk en afgestemd onderwijs, gemotiveerde leerlingen en goede eindresultaten.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap op basis van vakmanschap Vakman-ondernemer - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging

Jaarverslag toetsing en examinering 2012 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Jaarverslag toetsing en examinering 212 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Scalda/ College voor gezondheidszorg en uiterlijke verzorging (kenmerk: 1314-zorg-exc-3638) Goes, Januari 213

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ALBEDA COLLEGE BRANCHE SECRETARIEEL EN ADMINISTRATIE Opleidingen Secretarieel medewerker, Administrateur en Secretaresse Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Zeeland/West-Brabant Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Zeeland, West Brabant, die op basis van de resultaten van het

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel

KWALITEITSONDERZOEK MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort. Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel KWALITEITSONDERZOEK MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Manager handel (Filiaalmanager) Ondernemer detailhandel BRIN: 30RR Onderzoeksnummer: 285769 Onderzoek uitgevoerd: 24 november 2015 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. De Groene Welle te Hardenberg. Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU De Groene Welle te Hardenberg Dierenartsassistent Paraveterinair 97590 3280511/8 BRIN: 13US Onderzoeksnummer: 280245 Onderzoek uitgevoerd in: november

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. F. van Wetten ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU F. van Wetten Plaats : Beek en Donk BRIN nummer : 26CP Onderzoeksnummer : 292322 Datum onderzoek : 13 februari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR ECONOMIE EN UITERLIJKE VERZORGING Opleiding Commercieel medewerker Opleiding Boekhoudkundig medewerker/ Administrateur Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta Onderwijsgroep Medewerker dierverzorging Natuur en vormgeving (Specialist natuur en vormgeving) Plaats : Goes BRIN nummer : 11UL Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009

Brondocument. - Burgerschap - Leren & loopbaan. in het MBO. Versie Juni 2009 Brondocument - Burgerschap - Leren & loopbaan in het MBO Versie Juni 2009 JFA/113807/2009 1 Inleiding Dit brondocument is een herziene versie van het brondocument LL&B van april 2007. Hierin staan de kwalificatie-eisen

Nadere informatie

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding

Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Post-hbo cursus Loopbaanbegeleiding Actuele ontwikkelingen zoals flexibilisering van arbeid, de noodzaak tot het vergroten van de in- en externe mobiliteit van de werknemer, maar ook wetswijzigingen zorgen

Nadere informatie

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius)

Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Geef me een baan die bij me past en ik hoef nooit meer te werken (Confusius) Info avond 7 nov. 2016 met diploma overstap naar vervolgonderwijs belangrijke aandachtspunten procedure afspraken Kiezen in

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Noorderpoort. eca21 - Medewerker sociale zekerheid ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Noorderpoort eca21 - Medewerker sociale zekerheid Utrecht, 23 mei 2012 Plaats: GRONINGEN BRIN: 25LW Onderzoeksnummer: 126042 Kenmerk 3279705 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE. Opleidingen Toerisme Harderwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ LANDSTEDE Opleidingen Toerisme Harderwijk Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld te Utrecht op:

Nadere informatie