regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld"

Transcriptie

1 regio arnhem het voortgezet onderwijs helder in beeld

2 Inhoudsopgave & colofon Voorwoord 2 Het Voortgezet Onderwijs: de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 3 Het Voortgezet Onderwijs: ziet er als volgt uit 4 Het Voortgezet Onderwijs: schema 4 Het Voortgezet Onderwijs: anders dan het basisonderwijs 5 Presentatiepagina s scholen: Arentheem College 6 Dorenweerd College 12 Groenhorst Velp 13 Guido de Brès 14 Hendrik Pierson College (Scholengroep Over- en Midden-Betuwe) 15 Over Betuwe College (Scholengroep Over- en Midden-Betuwe) 16 Pro College Bemmel 20 Het Rhedens 21 Quadraam 24 Beekdal Lyceum 25 Candea College 26 Liemers College 28 Lorentz Lyceum 30 Lyceum Elst 32 Montessori College Arnhem 33 Maarten van Rossem 34 Olympus College 36 Produs praktijkonderwijs 39 Stedelijk Gymnasium Arnhem 40 Symbion 41 Vmbo t Venster 42 Het Westeraam 43 Schoolkeuzegids 2014 (een initiatief van Quadraam, uitgevoerd door emjee uitgevers) verschijnt één keer per jaar voor leerlingen van groep 8 uit Arnhem e.o. Redactiecoördinatie Gemma van Gessel Tekst Deelnemende scholen Fotografie en illustraties Deelnemende scholen Coverfoto Dreamstime Realisatie emjee grafische vormgeving Uitgever emjee uitgevers Grotestraat EC Varik Schoolkeuzegids 2014 Arnhem wordt via de basisscholen verspreid onder alle leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. De inhoud van deze uitgave is met de uiterste zorg samen gesteld. Ondanks deze zorg - -vuldigheid kunnen gegevens zijn veranderd of onjuist zijn weergegeven. Hiervoor aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid. Voorwoord Kiezen! Daar gaat het over in deze Schoolkeuzegids. De keuze voor de school die bij jou past, waar je je de komende jaren prettig zult voelen, is een hele belangrijke. Jij bent degene die de komende 4 tot 6 jaar naar die school toe gaat. Dus je moet op zoek naar informatie. Dat kan via de website van een school, door het lezen van schoolgidsen en het bezoeken van open dagen, minilessen, infoavonden, al dan niet samen met je ouders. Ook de websites en geven veel informatie. Daarnaast is het handig om te vragen hoe vrienden/vriendinnen die al in het voortgezet onderwijs zitten het op hun school bevalt. Gelukkig word je bij de schoolkeuze op veel manieren geholpen. Natuurlijk door je ouders en je basisschool. Deze Schoolkeuzegids is er om jou en je ouders op weg te helpen. Er staat algemene informatie in over het voortgezet onderwijs. Daarnaast presenteren de scholen uit de regio Arnhem zich. Op die pagina s vind je ook de data van open dagen, minilessen, de website en de adresgegevens van de scholen. Heel veel succes! Gemma van Gessel, redactie Schoolkeuzegids 2 Schoolkeuzegids

3 Het voortgezet onderwijs de feiten op een rij voor ouders van leerlingen in groep 8 Ook de websites van scholen zijn informatief. Daarop wordt meestal met foto s verslag gedaan van alles wat er op een school speelt. Het einde van de basisschooltijd van uw kind is in zicht. Dat betekent dat er gekozen moet worden voor een school voor voortgezet onderwijs. De schoolkeuze Aanmelden op een school voor voortgezet onderwijs moet voor 1 april gebeuren. U krijgt vervolgens te maken met: het advies van de basisschool; de toelatingseisen bij het voortgezet onderwijs. Aanbod Het aanbod van scholen is in Arnhem en omgeving zeer divers. Er zijn brede scholen gemeenschappen waar les gegeven wordt op alle onderwijsniveaus, maar ook kleine scholen waar slechts één niveau aangeboden wordt. Dan zijn er nog de verschillen in achtergrond: openbaar, bijzonder (werken vanuit een godsdienst of levensbeschouwing) en algemeen bijzonder (Montessori, Dalton). Ook zijn er scholen met een speciaal profiel zoals: sport, kunst&cultuur, of een afdeling voor hoogbegaafden, een technasium, speciale faciliteiten voor topsporters en tweetalig onderwijs. Daarnaast zijn er vmbo-scholen met extra aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Tevens bestaan er particuliere scholen, zoals het Luzac College Op de ene school zitten leerlingen van verschillende niveaus in één klas (bijv. havo/ vwo, mavo/havo, basis/kader) waardoor de keuze voor het definitieve niveau nog kan worden uitgesteld. Op andere scholen zitten leerlingen van één niveau bij elkaar. De weg naar het behalen van een diploma kan dus per school erg verschillen. Het is daarom belangrijk om goed uit te zoeken welke school het beste bij uw kind past. In deze Schoolkeuzegids stellen de scholen voor voortgezet onderwijs hier uit de buurt zich voor. Daarin staat ook wanneer er open dagen, minilessen enz. zijn. In de maanden november t/m januari vinden op verschillende scholen in deze regio scholenmarkten plaats. Daar wordt algemene informatie gegeven over het voortgezet onderwijs en verschillende vo-scholen presenteren zich daar. Het is heel belangrijk om samen met uw kind bij verschillende scholen een kijkje te gaan nemen. Uw kind merkt heel snel of hij/zij zich thuis zal voelen op een school. U kunt daar ook een antwoord krijgen op alle vragen die u over die school heeft. Op de basisschool kennen ze uw kind meestal al 8 jaar. In die tijd hebben de leerkrachten allerlei belangrijke dingen bijgehouden: prestaties, interesse en motivatie. In groep 8 maakt de groepsleerkracht een onderwijskundig rapport, waar hij/zij deze gegevens voor gebruikt. Dat wordt op de meeste basisscholen met de ouders besproken. Als u uw kind heeft aangemeld op een school, wordt dat rapport daar door de basisschool naar toe gestuurd. Het is de bedoeling dat u uw kind op één school aanmeldt. Daar gaat het onderwijskundig rapport van de basisschool naar toe. Ook de resultaten van de eindtoets of Cito-toets spelen een rol. Meestal kloppen die wel met het advies van de basisschool. Als er een groot verschil is, dan neemt de school voor VO contact op met de basisschool. Soms volgt er dan een extra test. Toelating De ontvangende school voor voortgezet onderwijs bepaalt met het schooladvies en de uitslag van de eindtoets of uw kind kan worden toegelaten. Daarvan krijgt u zo snel mogelijk bericht. Schoolkeuzegids 3

4 Het voortgezet onderwijs ziet er als volgt uit Vmbo Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) bestaat uit zogenaamde leerwegen. Alle vier de leerwegen leiden naar het middelbaar beroepsonderwijs. De vier leerwegen zijn: de theoretische leerweg (mavo); de gemengde leerweg; de kaderberoepsgerichte leerweg; de basisberoepsgerichte leerweg. In het derde jaar wordt een sector gekozen: economie; zorg en welzijn; techniek; landbouw. De meeste leerlingen gaan na het vmbo naar het mbo. Een kleiner deel stroomt door naar het havo (dat kan alleen met een vmbo-tl/mavo-diploma). Voor leerlingen die bij het volgen van een van de leerwegen tijdelijke ondersteuning nodig hebben, is er het leerwegondersteunend onderwijs. Zij krijgen dan extra hulp. Sommige scholen hebben een aparte afdeling voor LWOO. Hier wordt les gegeven in kleinere groepen en daardoor kunnen leerlingen meer hun eigen tempo volgen. In het LWOO is de inhoud van het lesprogramma hetzelfde als dat van de andere leerlingen op het vmbo. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling kunnen terecht bij een nevenvestiging zorg. Praktijkonderwijs Voor leerlingen voor wie het vmbo te moeilijk is, is er het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is op de individuele leerling gericht; voor elke leerling wordt er een individueel ontwikkelingsplan gemaakt. In dit plan staat wat er wordt gedaan om een leerling zo goed mogelijk op de toekomst voor te bereiden. Havo en vwo Het havo duurt vijf jaar en is vooral bedoeld als voorbereiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Het vwo, de voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs (wo), duurt een jaar langer. Tot het vwo behoren het atheneum en het gymnasium, waarbij op het gymnasium examen gedaan moet worden in Grieks en/of Latijn. In havo en vwo is er na de 3 e klas de keuze uit vier profielen. Een profiel bestaat uit een onderwijsprogramma dat leerlingen voorbereidt op een opleiding aan een hogeschool of universiteit. Er zijn vier profielen: natuur en techniek; natuur en gezondheid; economie en maatschappij; cultuur en maatschappij. In havo en vwo is het onderwijs opgebouwd rond het studiehuis. Met het begrip studiehuis wordt gedoeld op begeleiding door de docent, die erop is gericht de leerlingen in toenemende mate zelfstandig hun werk te laten doen. Het voortgezet onderwijs schema Middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 2 of 4 jaar Hoger beroepsonderwijs (HBO) 4 jaar Wetenschappelijk onderwijs (WO) 4 jaar Praktijkonderwijs (PRO) 5 à 6 jaar Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) 4 jaar Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) 5 jaar Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO) 6 jaar Basisonderwijs Speciaal basisonderwijs Speciaal onderwijs 4 Schoolkeuzegids

5 Het voortgezet onderwijs anders dan het basisonderwijs Er verandert veel voor uw kind hij/zij gaat meestal naar een school verder van huis; vaak is die school veel groter dan de basisschool; er zijn andere schooltijden, andere vakken, meerdere leraren; hij/zij krijgt huiswerk (sommigen kregen dat ook al op de basisschool); hij/zij hoort ineens weer bij de jongste leerlingen i.p.v. de oudsten; enz. enz. Op de nieuwe school weten ze best dat het een hele stap is van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Iedere school doet er van alles aan om deze stap makkelijker te maken. Ook voor u als ouders verandert er veel. Op een basisschool loop je makkelijk even binnen als je de leerkracht wil spreken. Dat doe je niet zo snel op een school voor vo. De afstand is veel groter. Daarom is het belangrijk dat u het gevoel heeft dat u uw kind met een gerust hart naar die school kunt laten gaan. Alle scholen besteden veel aandacht aan een veilige leeromgeving. Dat wordt per school op eigen wijze ingevuld. Gelukkig houden scholen ouders goed op de hoogte: via de website, nieuwsbrieven, ouderavonden enz. Als er iets is kan er altijd contact opgenomen worden met de mentor. Deze mentor zal, als dat nodig is, ook degene zijn die van school uit contact opneemt met de ouders. Zorg voor de leerlingen Er is een mentor bij wie uw kind altijd terecht kan Deze is ook de aanspreekpersoon voor u als ouders. Als uw kind op de een of andere manier extra hulp nodig heeft, dan kan dat via de mentor geregeld worden. De meeste scholen hebben een zorgteam waarin specialisten zitten op het gebied van leerlingzorg. Daarnaast worden op veel scholen o.a. remedial teaching, faalangstreductietraining, sociale vaardigheidstraining aangeboden. Als u daar meer over wilt weten, kan dat rechtstreeks via de school waar hij/zij misschien naar toe wil. Ook als u vragen heeft over hoe de school omgaat met bijv. dyslexie. Wat gaat het kosten? Onderwijs moet voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs in Nederland. De rest betalen leerlingen of hun ouders. De hoogte van de schoolkosten varieert per leerjaar (denk aan de pakketkeuze) en wordt vastgesteld in overleg met de medezeggenschapsraad. Schoolkosten zijn kosten die samenhangen met school en onderwijs maar niet wettelijk zijn vastgelegd en niet door de rijksoverheid aan de scholen worden betaald. Onder schoolkosten vallen de overige schoolkosten of verstrekkingen, de kosten voor activiteitenweken en de ouderbijdrage. Boeken Sinds 2008 stelt de overheid de leerboeken gratis ter beschikking aan de leerlingen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling en ontvangen hiervoor jaarlijks een bedrag. Onder de gratis te verstrekken leermiddelen vallen nadrukkelijk niet: atlassen, woordenboeken, een agenda, computer of laptop, rekenmachine, sportkleding, gereedschap e.d. Niet wettelijk verplichte ouderbijdrage Bijna alle scholen vragen aan alle ouders/ verzorgers van de leerlingen jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag wordt besteed aan middelen die niet door de overheid vergoed worden, maar erg belangrijk zijn voor de leerlingen. Het gaat om zaken die niet tot het gewone lesprogramma behoren, maar die te maken hebben met het profiel van de school, datgene waarin de school zich onderscheidt. Hieronder vallen bijvoorbeeld ondersteuning culturele en identiteitsactiviteiten; mediatheek/ informatievoorziening; introductieactiviteiten; sportevenementen voor alle leerlingen; ouder- en medezeggenschapsraden; zorg- en hulpverlening. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht is vastgesteld in overleg met en na instemming van de medezeggenschapsraad. Overige schoolkosten of verstrekkingen Om het onderwijs te kunnen volgen, heeft de leerling naast boeken ook andere middelen nodig. Bijvoorbeeld een kopieerpas of het gebruik van een locker. Deze middelen worden niet door de school verstrekt. Wel kunnen ze via de school worden gekocht. Soms is het praktischer (en voor de ouders voordeliger) dat de school bepaalde zaken centraal inkoopt en verstrekt of uitleent aan de leerlingen. Zoals: het materiaal voor beeldende vakken (tekenen en handvaardigheid), techniek e.d. software Activiteiten en excursies Ter ondersteuning van het onderwijs organiseren scholen korte of langere excursies en werkweken. De vervoers- en verblijfskosten worden in rekening gebracht. Tegemoetkoming schoolkosten Onder bepaalde voorwaarden kunnen leerlingen en/of hun ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de studiekosten. Die voorwaarden hebben te maken met de school waarop de leerling zit, de leeftijd, de nationaliteit en het inkomen van de ouders. Voor meer informatie: DUO-IB-Groep T (050) I Schoolkeuzegids 5

6 Arentheem College praktijkonderwijs IJssellaan DM Arnhem T (026) E arentheemcollege.nl I Directie Dr. W. Abrahamse Mevr. G.G.L. Kersten Contactpersonen J. van Rest Mevr. E. van der Vee Je gaat naar de Praktijkschool. Maar welke school kies je? Op Leerpark Presikhaaf krijg je les in mooie lokalen. En we helpen je goed. Zodat jij straks een fijne baan vindt. Of nog verder gaat leren. Waarom Leerpark Presikhaaf? Bij ons krijg je de aandacht die je nodig hebt. Niet minder, maar ook niet meer. Wat je zelf kunt, doe je zelf. En als je hulp nodig hebt, helpen we je. We zijn een kleine school. Bij ons ben je veilig. Je gaat bij ons echt aan de slag. Je werkt met je handen. En je leert uit boeken. Ook maken we een plan speciaal voor jou. Daarin staat wat je wilt leren over jezelf en andere mensen. Bijvoorbeeld op tijd komen. Of er netjes uitzien. Een eigen plekje De Praktijkschool heeft op Leerpark Presikhaaf een eigen plekje. Met een eigen deur. Het gebouw is nieuw. Je krijgt les in mooie lokalen. De keuken is net de keuken in een echt restaurant. Er is ook een OPEn HUIS vrijdag 7 februari 2014 van tot uur MInILESSEn vrijdag 7 februari 2014 van tot uur en van tot uur InFORMATIEAVOnD dinsdag 25 maart 2014 van tot uur dinsdag 3 juni 2014 van tot uur echte plantenkas. En een echt magazijn. Het kunstlokaal en het technieklokaal zijn prachtig ingericht. Hulp die bij jou past Bij ons werk je op je eigen manier. Je zit in kleine klassen. En de juf of meester kent jou goed. Hij weet wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. Hoe werkt het? De Praktijkschool duurt vijf jaar. In klas één en twee volg je vakken op school. Je krijgt taal, rekenen, wiskunde en informatiekunde. Verder krijg je koken, verzorgen, techniek en kunst. Ook leer je wat je kunt doen in je vrije tijd. En hoe je kunt omgaan met andere mensen. Soms ga je met je juf of meester buiten de school aan de slag. In het derde jaar ga je op groepsstage. En in het vierde jaar ga je zelf aan de slag. Na het derde jaar In de laatste jaren kies je een praktijkvak: Bouwtechniek Horeca Handel Logistiek Groen Zorg en welzijn Snelle leerling Gaat het goed op de Praktijkschool? Dan kun je gemakkelijk doorstromen naar het vmbo. Je kunt dan gewoon op Leerpark Presikhaaf blijven. Verder leren of aan het werk? Na het vijfde leerjaar kun je een vervolgopleiding op mbo1-niveau volgen. Je haalt dan in één jaar het mbo1-diploma Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent (AKA). Hiermee kun je aan het werk of doorstromen naar mbo2. Je kunt deze opleidingen volgen op Leerpark Presikhaaf. Wil je liever werken? Ook dat kan. Wij helpen je om een baan te vinden en te houden. We kijken hoe het met je gaat. En vragen of we nog iets voor je kunnen doen. Vragen? Bel ons gerust! Je kunt niet zomaar naar de Praktijkschool. Een werkgroep beslist of het mag. Dit moeten wij vragen. We hebben hiervoor een onderwijskundig rapport nodig. Dit heeft jouw vorige school. We helpen je hier graag bij. Bel gerust met meneer Van Rest of mevrouw Van der Vee als je hier vragen over hebt. 6 Schoolkeuzegids

7 Arentheem College vmbo, mbo IJssellaan DM Arnhem T (026) E arentheemcollege.nl I Directie Dr. W. Abrahamse Mevr. G.G.L. Kersten Je wilt een vak leren. Zodat je later een mooi beroep kunt krijgen. Bijvoorbeeld als kok of automonteur. Of in een winkel of de zorg. Op Leerpark Presikhaaf ga je hier hard mee aan de slag. Je werkt in echte praktijklokalen. En je krijgt de begeleiding die helemaal bij jou past. Contactpersonen brugklassen Mevr. E.T.T.M. Puts Mevr. J. Schlaman Veel opleidingen, veel te kiezen Op Leerpark Presikhaaf kun je alle beroepsopleidingen volgen. Van praktijkonderwijs tot vmbo en mbo. Ook bieden we veel richtingen aan. Je kunt kiezen uit: handel & administratie, consumptief, zorg & welzijn, bouwtechniek, metaaltechniek, ict-route, voertuigentechniek, elektrotechniek. Restaurant met echte gasten Onze school lijkt heel erg op de plek waar je straks gaat werken. We hebben er van alles. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een garage en een winkel. Veel lokalen worden ook gebruikt door mensen uit de buurt. Zo komen echte gasten eten in het restaurant. En mensen brengen hun auto ook echt bij ons in de garage. Het voordeel voor jou? Je leert echt een vak. Begeleiding die bij je past Jij moet zo ver mogelijk komen in het leven. Daarom geven we je op school begeleiding die bij je past. Heb je veel uitleg nodig of juist weinig? Wil je rust of juist niet? Werk je liever samen of wil je soms ook tijd voor jezelf? Wij houden rekening met al die dingen. In elke les en bij elke docent. Hiervoor gebruiken we een speciale methode: Werken naar Onderwijsbehoefte (WnO). Een eigen plekje Als je goed wilt leren, moet het veilig zijn. Daar doen we dus veel aan. We zorgen ervoor dat het veilig is, en dat jij je veilig voelt. Elke opleiding heeft een eigen gedeelte van het gebouw. Zo heb jij je eigen plekje. We hebben duidelijke regels en daar houden we ons ook aan. En we vragen je regelmatig hoe het met je gaat en of we iets voor je kunnen doen. Hoe werkt het op het vmbo? Je hoeft nog niet meteen te weten welke richting je wilt doen. Pas in het derde jaar van het vmbo ga je aan de slag met een beroepsopleiding en kies je voor techniek, economie of zorg en welzijn. Dat kan op de kaderberoepsgerichte of basisberoepsgerichte leerweg. Lekker blijven voor het mbo Als je klaar bent met het vmbo, hoef je nog niet van onze school af. Je kunt bij ons ook een mbo2- of mbo3-opleiding volgen. Dat is prettig, want je kent de mensen en het gebouw. En wij kennen jou. Je kunt de richtingen volgen die in het verlengde van het vmbo liggen. De afdeling Sport en Bewegen (niveau 3 en 4) van ROC A12 zit ook in ons gebouw. Heb je de kaderberoepsgerichte opleiding gevolgd? Dan kun je eenvoudig naar deze opleiding doorstromen. Vragen? Bel gerust! Heb je vragen over onze school? Of wil je dat we je ergens bij helpen? Bel gerust met mevrouw Puts of mevrouw Schlaman. OPEn HUIS vrijdag 7 februari 2014 van tot uur MInILESSEn vrijdag 14 november 2013 van tot uur en van tot uur InFORMATIEAVOnD dinsdag 25 maart 2014 van tot uur dinsdag 3 juni 2014 van tot uur Schoolkeuzegids 7

8 Arentheem College mavo plus, zesjarige havo, onderbouw havo atheneum en wereldklas Reigerstraat ER Velp T (026) E arentheemcollege.nl I Directie M.W.M. Daalderop D.J. Helders Coördinator Wereldklas B. Stoer Zo hoog mogelijk Je kunt op Titus Brandsma vier opleidingen volgen: Onderbouw havo en atheneum Mavo plus Zesjarige havo Wereldklas (op de volgende pagina lees je er meer over) Je krijgt de kans om te groeien in een tweejarige brugperiode: mavo-havo of havo-atheneum. Je kunt wisselen van niveau, zonder dat je naar een andere klas hoeft. In het derde leerjaar volg je de opleiding die het beste bij je past: mavo, havo of atheneum. Na de derde ga je naar OPEn HUIS vrijdag 7 februari 2014 van tot uur zaterdag 8 februari 2014 van tot uur MInILESSEn mavo woensdag 11 december 2013 van tot uur mavo-havo-atheneum woensdag 19 februari 2014 van uur tot uur InFORMATIEAVOnD woensdag 19 februari 2014 van uur tot uur dinsdag 11 maart 2014 van tot uur Je wilt later goed terechtkomen. Logisch dus dat je nu al hard wilt werken aan je toekomst. Wij helpen je hierbij. Op Titus Brandsma bieden we je structuur, leren we je te studeren en meer uit jezelf te halen. mavo plus bij ons of naar de bovenbouw van havo of atheneum op Thomas a Kempis. Rust en structuur Bij ons voel je je gemakkelijk thuis. Onze school is klein en veilig. Docenten en leerlingen kennen elkaar, en je hebt in de brugklas een eigen lokaal. Ook hebben we een studiezaal. Hier ga je aan de slag met extra opdrachten of je huiswerk. Er is altijd een begeleider aanwezig en het is er muisstil. Op de timer op het bord zie je precies hoe lang je nog moet werken. In de lessen krijg je veel structuur dankzij de Juniormethode: in elke les stellen we het leerdoel vast, kun je keuzes maken en samenwerken. Aan het einde kijken we of we het leerdoel gehaald hebben. Bovendien kijken we steeds wat jij nodig hebt om goed te kunnen leren. De wereld in! We zijn een UNESCO-school. Dat merk je in alles. We werken duurzaam en hebben aandacht voor cultuur, gezondheid en milieu. We hebben een gezonde kantine, doen veel aan sport en houden onze CO 2 - uitstoot zo laag mogelijk. Bij ons word je vaardig met ICT (je krijgt een eigen laptop) en doe je veel aan projecten (bijvoorbeeld gps-tochten). Je krijgt dagelijks extra rekenen en taal en volgt in de onderbouw altijd een extra wereldvak: Science, Sport, Digi-Media, of Theater. Voor deze vakken ga je ook de buitenwereld in. Mavo plus en zesjarige havo Mavo plus is een mavo-opleiding (theoretische leerweg) met een extra praktijkgericht vak. Hierdoor worden je slagingskansen groter en ben je uitstekend voorbereid op een opleiding op het mbo. Wil je liever naar de havo, maar weet je niet of je dat in één keer lukt? Dan kies je de zesjarige havo. Je haalt dan eerst je mavodiploma, met extra lessen Nederlands, Engels en wiskunde. Hiermee kun je de laatste twee jaar van de havo beter aan. Kiezen voor Titus! Studiezaal Eigen laptop Eigen lokaal in de brugklas Veel structuur Wereldwijs worden 8 Schoolkeuzegids

9 Arentheem College wereldklas je vel komt te zitten. Maar ook een echt leerdoel. Bijvoorbeeld om een achterstand op taal of rekenen in te halen. De resultaten van de Wereldklas zijn uitmuntend! We halen de doelen praktisch altijd. Bovendien nemen we een extra Citoeindtoets af. Daaruit blijkt dat onze leerlingen met sprongen vooruitgaan. We betrekken je ouders sterk bij onze school en ons onderwijs. En dat waarderen ze. Ben jij nog niet helemaal klaar om de stap te zetten naar het voortgezet onderwijs? Dan is onze Wereldklas echt iets voor jou. Een tussenjaar om jezelf verder te ontwikkelen De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is groot. Er verandert veel: een nieuwe school, andere vakken, meer zelfstandigheid, nieuwe leraren en klasgenoten. Daarnaast moet je ook nog eens een schooltype kiezen. Wordt het mavo, havo of vwo? Sommige leerlingen hebben behoefte aan een tussenjaar: een jaar tussen de basisschool en de brugklas in. Daardoor kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen, en zijn ze beter voorbereid op de rest van het voortgezet onderwijs. Dit tussenjaar heet bij het Arentheem College de Wereldklas. Je wordt sterker Loop je door het volgen van de Wereldklas achterstand op? Nee hoor. Je doet er dan wel een jaartje extra over, maar je ontwikkelt jezelf ook beter. Je groeit en leert wat je wel en wat je niet wilt of kunt. Ook besteed je veel aandacht aan samenwerken en zelfstandig werken. Je wordt letterlijk en figuurlijk sterker. Hierdoor wordt het op je vervolgopleiding gemakkelijker voor je. Uitmuntende resultaten We stellen met jou en je ouder(s) een persoonlijk doel vast. Dat kan een sociaalemotioneel doel zijn, waardoor je beter in Een belangrijke factor voor onze keuze voor de Wereldklas was de hoop en verwachting dat onze zoon meer plezier in het leren zou krijgen. En daardoor meer zelfvertrouwen. We kunnen zonder meer zeggen dat onze verwachting helemaal is uitgekomen. Hij staat goed op uit bed, kleedt zich met plezier aan en vertrekt met de bus naar school. Het komt vrolijk terug, zingt zelfs geregeld en komt met verhalen dat hij taal en rekenen nu wél leuk vindt. Is erg trots op taken die hij afkrijgt. Je gaat naar een kleinschalige school Je volgt de Wereldklas op Titus Brandsma in Velp. Dat is een veilige, kleinschalige en gestructureerde school. De kwaliteit van ons onderwijs is hoog. En daarna? In de Wereldklas kun je een jaar langer werken aan je vaardigheden. Welke school je daarna kiest, bepaal je zelf. Natuurlijk is het niveau afhankelijk van je resultaten. Binnen het Arentheem College kun je doorstromen naar: Leerpark Presikhaaf (praktijkonderwijs, vmbo en mbo), Titus Brandsma (mavo, onderbouw havo-atheneum), Thomas a Kempis (havo, atheneum en gymnasium + ) Meer weten? Wil je meer informatie over de Wereldklas? Neem dan gerust contact op met onze coördinator via of (026) Schoolkeuzegids 9

10 Arentheem College havo, atheneum, gymnasium + Thomas a Kempislaan LR Arnhem T (026) E arentheemcollege.nl I Directie E.J. van der Kruk Drs. N.A. van der Graaff Ondernemend leren Op Thomas a Kempis volg je havo, atheneum of gymnasium + op een ondernemende en veilige manier. De sfeer op onze school is positief: iedereen voelt zich gezien en gekend. Door docenten, maar ook door leerlingen. Het gevoel van veiligheid scoort op onze school al jaren boven het landelijk gemiddelde. voor nieuwsgierige mensen De lessen, daar gebeurt veel in bij ons. Logisch dus dat we daar veel aandacht voor hebben. Je krijgt de tijd dieper op de stof in te gaan, en je kunt in de klas ook echt aan het werk. De lessen die je bij ons volgt, zijn interessant: we prikkelen je nieuwsgierigheid en leren je om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerproces. Excellentie in bèta, cultuur en business In de onderbouw helpen we je actief om je talent te ontdekken. Er is veel aandacht OPEn DAG zaterdag 8 februari 2014 van tot uur InFORMATIEAVOnD En MInILESSEn voor ouders en leerlingen groep 8 voor atheneum en gymnasium+ maandag 10 maart 2014 van tot uur voor havo woensdag 12 maart 2014 van tot uur Je wilt het maken in het leven. Een leuke schooltijd en een toekomst waarin je talent helemaal tot zijn recht komt. Op Thomas a Kempis haal je niet alleen een diploma, je ontdekt ook waar je kracht ligt. En wij helpen je om goede prestaties te leveren. Je kunt bij ons terecht voor havo, atheneum en gymnasium +. voor sport, cultuur, bèta en reizen. In de bovenbouw kun je later op een van de excellentietrajecten solliciteren. Bijvoorbeeld het Pre Univerisity Program van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ook bieden we de Vooropleiding Conservatorium en het International Business-college (IBC). Op het IBC leer je de wereld van business en finance kennen. Daar heb je wat aan voor je diploma, maar ook tijdens je studie erna! Havo: een heel eigen opleiding Voor ons is de havo een heel eigen opleiding. We weten waar een havist goed in is en daar stemmen we ons onderwijs op af. Zo bieden we structuur, ondernemend leren en intensieve loopbaanbegeleiding. Atheneum: meer dan het gewone Op het atheneum kun je kiezen voor een extra vak, bijvoorbeeld Chinees. Naast de lessen hebben we banduren. Hierin maak je een reis langs verschillende projecten. Dit helpt je bij je zoektocht naar je talenten. Zo kun je in de bovenbouw de juiste keuze te maken. In de bovenbouw bieden we veel vakken aan management en organisatie, informatica en maatschappijwetenschappen, maar ook tekenen en muziek. 10 Schoolkeuzegids

11 Arentheem College havo, atheneum, gymnasium + Gymnasium + Wil je veel weten en heb je een eigen stijl? Dan is gymnasium + wat voor jou. Op het gymnasium + heb je minder vaklessen dan op het atheneum. Het tempo ligt dus flink hoger. De overgebleven tijd gebruik je voor verdiepingsprojecten waarin je veel zelf stuurt en bepaalt. Uiteraard krijg je ook Grieks en Latijn. of het inzamelen van geld. Je sluit een project af met een presentatie en een gesprek. Je krijgt steeds meer mogelijkheden om zelf te plannen en mee te denken over dingen die je alleen of met anderen wilt gaan doen. Natuurlijk houden we je goed in de gaten en sturen we zo nodig bij. In de gym + uren kun je zelfstandig werken of samen werken aan je huiswerk. Er zijn altijd leraren aanwezig. Portfolio en studiepunten Elke leerling houdt een portfolio bij. Daarin staat welke zaken je hebt aangepakt en hoe je hebt geleerd. Ook geef je jezelf tips voor de toekomst. Voor projecten, cijfers en activiteiten krijg je studiepunten. Op je rapport staan dus niet alleen cijfers. Zo kun je beter laten zien dat je vooruitgang hebt geboekt. Gymnasium + vleugel De meeste lessen volg je in een speciale gymnasium + vleugel van het gebouw. Zo blijft het voor jou overzichtelijk. Daar staan ook de kluisjes voor je boeken. Je kunt dus altijd aan het werk. Regering en kamp We hebben een regering van leerlingen om het gymnasium + verder te verbeteren. Ieder jaar organiseren de leerlingen uit de derde klas verkiezingen. Leerlingen maken partijen en proberen zo veel mogelijk stemmen te krijgen van de gymnasium + leerlingen. Aan het einde wordt er een coalitie gemaakt en die gaat regeren. In de onderbouw ga je ieder jaar op kamp. Het kamp is niet alleen gezellig, maar er worden ook projecten afgerond. Toelating Je bent helemaal op je plek op het gymnasium + als je hard kunt werken en meer uitdaging nodig hebt. Je vindt leren leuk en verdiept je graag in de wereld om je heen. Daarnaast heb je een gymnasiumof vwo-advies en een Cito-score van minimaal 542. Lessen en projecten Je vormt een groepje waarmee je een project wilt doen, je brainstormt samen over een onderwerp en zoekt een leraar die je wil begeleiden en die je tips geeft. Bijvoorbeeld over het uitnodigen van een expert Schoolkeuzegids 11

12 Dorenweerd College mavo, havo, vwo, tweetalig vwo Dalweg CZ Doorwerth T (026) E I Rector R.J.C. Couzijn Goed onderwijs door enthousiaste docenten Op het Dorenweerd College kun je naar de mavo, havo, vwo of tweetalig vwo. Onze docenten zorgen ervoor dat je veel leert en dat de lessen ook nog eens interessant zijn. Begeleiding Je mentor helpt je met al je vragen. Hij zorgt ervoor dat jij een fijne plek in de klas hebt en houdt je resultaten goed in de gaten. In de brugklas zijn er zelfs twee mentoren per klas en word je goed op weg geholpen. MInILESSEn woensdag 22 januari 2014 van tot uur InFORMATIEAVOnD woensdag 22 januari 2014 van tot uur een algemene informatieavond voor ouders/verzorgers van leerlingen in groep 7 en 8 over het onderwijs en de begeleiding op het Dorenweerd College OPEn DAG zaterdag 25 januari 2014 van tot uur InFORMATIEAVOnD TWEETALIG OnDERWIJS donderdag 30 januari 2014 van tot uur een speciale informatieavond voor geïnteresseerde leerlingen en hun ouders/verzorgers over tweetalig onderwijs Op het Dorenweerd word je gezien. Leerlingen voelen zich hier thuis en vinden het een fijne school. De school zorgt voor structuur, goede resultaten en passende begeleiding. Afwisselend onderwijs en een brede algemene vorming voor alle leerlingen In de brugklas krijg je uiteraard leervakken zoals Nederlands, Engels, geschiedenis en wiskunde maar ook vakken als drama, handvaardigheid, muziek, tekenen en lichamelijke opvoeding. Deze vakken kun je zelfs als examenvak kiezen. Er is veel afwisseling in de vakken en de leraren dagen je uit door middel van verschillende werkvormen. Oog voor jouw talent Het Dorenweerd College wil dat je talenten gezien worden. Hard aan het werk in de les, een prachtig profielwerkstuk maken, een prestatie leveren bij het debat, met het voetbalteam naar Mission Olympic, uitgedaagd worden bij de Olympiade of schitteren op het podium bij de musical. Wanneer je kunt ontdekken waar je goed in bent, voel je je ook veiliger om je zelf op andere terreinen te ontwikkelen. Activiteiten buiten de lessen Naast de lessen bruist de school van de activiteiten. Voor de brugklassen zijn dit o.a. de lock-in waarbij je een hele nacht op school blijft, de kunstendag, de excursie naar Gent en skiën in Winterberg. En in de hogere klassen reizen naar het buitenland, debatwedstrijden, Olympiades, muziekavonden, noem maar op! Tweetalig onderwijs Vwo-leerlingen kunnen op het Dorenweerd tweetalig onderwijs volgen, dat betekent dat je veel lessen in het Engels volgt. Tto past bij datgene wat de huidige samenleving vraagt. Steeds meer Nederlandse universiteiten hebben Engelstalige opleidingen. Engels is ook de taal die veel internationale bedrijven gebruiken. Natuurlijk is het Engels ook de wereldtaal. Op tto doe je mee aan internationale activiteiten zoals in het eerste jaar een reis naar Engeland, een cricket event en een junior speaking contest. Met het Internatonale Baccalaureaat diploma (IB) wordt de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren en/of werken vergroot. Als je toe bent aan een extra uitdaging kies dan tto en bereid je voor op een internationale toekomst. 12 Schoolkeuzegids

13 Groenhorst Velp alle vmbo leerwegen vmbo: Pinkenbergseweg 5F 6881 BA Velp mbo: Middachtensingel HG Arnhem T (088) E I Directeur Mevr. drs. J. Spijkerboer Ben je creatief of houd je van de natuur dan is Groenhorst Velp jouw school. Groenhorst is een vmbo school waar ongeveer 300 leerlingen leren in een uitdagende en veilige groene omgeving. Persoonlijke ontwikkeling en het benutten van je eigen kwaliteiten zijn belangrijke uitgangspunten binnen de school. Groenhorst Velp zal door de goede sfeer heel snel jouw school zijn. Veel leerlingen en ouders hebben dit al ervaren. Alle leerwegen Binnen Groenhorst Velp zijn alle leerwegen mogelijk; met of zonder leerwegondersteuning (LWOO): basisberoepsgerichte leerweg kaderberoepsgerichte leerweg gemengde leerweg, maar ook de theoretische leerweg is mogelijk. Aan het eind van klas 2 bepalen we met jou welke leerweg het beste bij jou past. Creativiteit en natuur Creativiteit en natuur komen samen op Groenhorst. Ben jij creatief of is natuur belangrijk voor jou, dan ben je aan het juiste adres. Veel vakken hebben met creativiteit en/of natuur te maken. In klas 1 worden zelfs extra vakken aangeboden. Paard, Beeld & Geluid en Creatief zijn specialisaties die je kunt kiezen. Jij staat centraal Bij ons sta jij centraal. Jij bent wie je bent. Geen nummer, maar een leerling voor wie wij ons best doen zodat je optimaal kan leren en ontwikkelen. Aan het eind van de vierde klas kijk je met goede herinneringen terug op jouw Groenhorsttijd. Korte lijnen Binnen een kleine organisatie zijn de lijnen kort. Al snel kennen alle leerlingen de docenten en kennen de docenten de leerlingen. Dit betekent dat er snel geschakeld wordt. Het contact met mentor, ouders en zorgcoördinator is zo gelegd. Theorie en praktijk Groenhorst is, zoals de naam al zegt, van oorsprong een groene school. Met vakken als bloemsierkunst, dierverzorging, groenvoorziening, plantverzorging en VAP (voeding). Naast deze meer praktische vakken is er natuurlijk ook aandacht voor de theorie. Net als op elk vmbo wordt Nederlands, biologie en Engels gegeven. Daardoor ontstaat een mooie combinatie tussen theoretisch- en praktijkgericht leren. Goede sfeer Groenhorst Velp krijgt van ouders en (oud) leerlingen vaak de opmerking: Wat heerst er toch een prettige sfeer. Dit komt voort Teamleiders vmbo C. Bartels S. Bloemberg uit het overzichtelijke gebouw en de manier van omgaan met elkaar. Nieuwe leerlingen voelen zich daardoor snel thuis in deze eigen schoolcultuur. Doorstroom naar mbo of havo Na vier jaar heb je een diploma op zak. Je hebt de mogelijkheid om door te stromen naar Groenhorst mbo in Arnhem of naar een ander mbo. Je bent niet gebonden aan het groene onderwijs. Ook kapster, verzorgende of ICT er behoren tot de mogelijkheden. Met een diploma theoretische leerweg kun je je ook aanmelden op een havo. OPEn DAGEn woensdag 29 januari 2014 van uur tot uur zaterdag 1 februari 2014 van uur tot uur Wij zien je graag verschijnen. MInILESSEn donderdag 30 januari 2014 of vrijdag 31 januari 2014 Met je basisschool of individueel aanmelden. Tijdens de minilessen maak je met je klasgenoten óf in een groep leerlingen die zich individueel heeft aangemeld kennis met de vakken, de sfeer en de omgeving van het Groenhorst. Schoolkeuzegids 13

14 Guido de Brès vmbo/mavo t/m leerjaar 4 havo/vwo t/m leerjaar 3 Grensweg JH Arnhem T (026) E I Arnhem Locatiedirecteur M. Drogt Visie op onderwijs en pedagogisch klimaat Wij geloven dat ieder mens uniek is, gemaakt door en voor God. In ons onderwijs geven wij vorm een persoonlijke benadering waarmee we recht doen aan verschillen. Dat doen wij onder meer door het geven van adaptief onderwijs, onderwijs dat zich aanpast aan de leerbehoefte van het kind. Wij geloven in de kracht die uitgaat van een christelijke opvoeding en vorming van leerlingen, vanuit een respectvolle en positieve benadering. Leerlingen leren niet alleen in de lessen op school maar ook tijdens projectweken, stages, veldwerk, (buitenlandse) excursies en schoolavonden. Handelingsgericht werken Wij werken zoveel mogelijk met kleine klassen, zodat iedere leerling voldoende begeleiding kan krijgen. Handelingsgericht werken geeft goed zicht op en aandacht voor hen. Door het opdoen van InFORMATIEAVOnD (schrijf je in via de website) donderdag 28 november 2013 én maandag 2 december 2013 van tot uur OPEn DAG En MInILESSEn (vrije inloop) zaterdag 25 januari 2014 van tot uur InTAkE AVOnDEn (schrijf je in via de website) woensdag 19 maart 2014 én maandag 24 maart 2014 van tot uur Guido de Brès, Arnhem is een Bijbelgetrouwe Christelijke school en biedt adaptief voortgezet onderwijs. Kernwoorden zijn; kwaliteit, kleinschalig, overzichtelijk en veilig. goede vakkennis en uitgebreide vaardigheden worden leerlingen voorbereid op het eindexamen en/of succesvolle doorstroming naar het vervolg onderwijs. Ouderbetrokkenheid Een goede samenwerking met ouders is belangrijk. Wij streven ernaar ouders zoveel mogelijk bij het leer- en vormingsproces en de inhoud van het onderwijs te betrekken. 21 e eeuwse vaardigheden en leermiddelen Er is veel aandacht voor het aanleren van vaardigheden die onze leerlingen succesvol kunnen maken in het leven lang leren, bijvoorbeeld kritisch denkvermogen of ICTvaardigheden. Iedere leerling doet het schoolwerk in een persoonlijke elektronische leeromgeving. Er is een aantrekkelijke regeling om een notebook aan te schaffen wat het schoolwerk beter, gemakkelijker en leuker maakt. Ons aanbod aan opleidingen vmbo KL (leerjaar 1 en 2) vmbo GL/TL en TL-PLUS met 6 tot 8 eindexamenvakken (leerjaar 1 t/m 4) havo/vwo, atheneum en gymnasium (leerjaar 1 t/m 3) Leerweg Ondersteuning (LWOO) De school heeft een licentie voor leerweg ondersteuning, een lwoo-licentie. Je krijgt deze ondersteuning wanneer je moeite hebt met leren of wanneer je een leerachterstand in taal en/of rekenen hebt. Je krijgt dan extra begeleiding en hulp bij het leren en het behalen van je diploma. Je werkt dan op één vaste werkplek en meestal met dezelfde docenten. Kwaliteit In ons onderwijsaanbod en onze onderwijskundige benadering gaan wij voor kwaliteit door ondermeer een doorlopende leer- en zorglijn van basisschool naar havo, vwo en mbo. Onze (examen)resultaten mogen er zijn! Kijk voor alle belangrijke gegevens hierover op: Kennismaken Je bent vast benieuwd geworden naar onze school. Kom eens kijken, je bent van harte welkom! 14 Schoolkeuzegids

15 Hendrik Pierson College vmbo, mavo, havo, vwo en vwo plus Mammoetstraat DL Zetten T (0488) E I Rector G. Beekhuizen Een school met onderwijs dat je pákt Het Hendrik Pierson College is de meest complete school in de regio met de kernbegrippen: Veilig, Vriendelijk en Veelzijdig. De leerling staat centraal in ons onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat jij je goed en veilig voelt op school. Dit is de basis om jezelf goed te kunnen ontwikkelen. Het HPC levert hoogstaand onderwijs in de opleidingen: vwo, havo, mavo, vmbo-kbl en vmbo-bbl. Ondanks onze kleinschaligheid zijn er voldoende mogelijkheden om jouw kennis, creativiteit en talenten te ontwikkelen. Onderbouw De middelbare school is een hele verandering. Een ander gebouw, andere mensen om je heen, nieuwe lesstof. Wij vinden het belangrijk dat jij je snel thuis voelt bij ons op school. Want een plezierige schooltijd heeft een positieve invloed op jouw leerprestaties. In de onderbouw volg je reguliere lessen en een aantal lessen van een profiel. Vanuit jouw interesse mag je een keuze maken voor één van de profielen. Er zijn drie mogelijkheden: Sport en Bewegen, met extra uren bewegingsonderwijs, speciaal voor sportievelingen; het profiel Kunst en Cultuur, met extra dans, drama, film en kunstoriëntatie, bedoeld voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de kunstvakken en daar verdieping in zoeken. En uiteraard het profiel Breed, voor leerlingen die niet nu al voor een bepaalde richting willen kiezen. Voor havo en vwo kun je ook nog kiezen voor: het profiel vwo plus, met de extra vakken Latijn en science. Als extra krijgen al onze vwo-leerlingen binnen het HPC het vak Engelsplus aangeboden met de mogelijkheid om het Cambridge certificaat te behalen. Hiermee bereiken we ook dat vwo-leerlingen een betere aansluiting krijgen op het universitaire onderwijs. Bovenbouw In de bovenbouw havo en vwo bestaat de mogelijkheid te kiezen voor een eindexamenvak dat aansluit op de profielkeuze: BSM (Bewegen, Sport en Maatschappij) of Kunst én Latijn, waardoor zelfs het gymnasiumdiploma behaald kan worden. Op het HPC doen de mavoleerlingen eindexamen in zeven vakken, in plaats van de wettelijk voorgeschreven zes. Het mavodiploma geeft daardoor een goede basis met prachtige doorstroommogelijkheden naar havo-4 of mbo-4. In de bovenbouw van de mavo- en de vmbo-afdeling kan je kiezen voor Sport, Dienstverlening en Veiligheid. In het vmbo kan je verder nog kiezen voor de profielen: Dienstverlening en Commercie (een brede zorg & welzijn opleiding met veel economie) en Technologie & Commercie (een brede technische opleiding met een goede economische ondergrond). In de goed uitgeruste praktijklokalen wordt gewerkt volgens het principe van de werkplekkenstructuur. Hiermee wordt de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven nagebootst binnen school. En er is meer Het HPC beschikt over een modern gebouw, met ruime en lichte lokalen, digitale leermiddelen en een geheel nieuwe sporthal. Naast de dagelijkse lessen worden er vele activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld Introductieactiviteiten, excursies naar musea of wat dacht je van muziek maken in een band, een cabaret voorstelling geven of spelen in een musical? Het HPC heeft een christelijke signatuur; deze weerspiegelt zich in aard en kwaliteit van het onderwijs en het onderwijskundig klimaat voor zowel leerlingen als medewerkers. In de traditie van Hendrik Pierson worden de leerlingen opgeleid tot verantwoordelijke medemensen met een innerlijke stevigheid en met gevoel voor rechtvaardigheid. Ben je nieuwsgierig geworden? Neem gerust een kijkje op onze website of bezoek onze open dag! InFORMATIEAVOnDEn woensdag 20 november 2013 en dinsdag 21 januari 2014 om uur OPEn DAG zaterdag 25 januari 2014 van tot uur Schoolkeuzegids 15

16 Over Betuwe College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig havo en vwo OBC Bemmel, vmbo-t Locatie Essenpas Drieske CX Bemmel T (0481) E I Postadres Postbus AA Bemmel Directeur M.H.J.C. van der Wielen OBC Bemmel OBC Bemmel is dé school voor jou, welke opleiding je ook kiest. Veel jongeren uit de regio gaan bij ons naar vmbo-t, naar havo, vwo of tweetalig havo of vwo. Ook jij kunt op ons rekenen. OBC Bemmel biedt jou gevarieerde, uitdagende lessen en een uitstekende begeleiding. Met ruim leerlingen zijn we een grote school. Maar we zitten niet allemaal bij elkaar in hetzelfde gebouw. OBC Bemmel heeft twee locaties die naast elkaar liggen: op de ene locatie (Essenpas) is het vmbo-t gehuisvest, op de andere (de Heister) havo en vwo. Onze school heeft een duidelijke structuur met vaste teams van docenten en mentoren. We leren elkaar dus goed kennen! Heb jij ambitie? Dan heb jij onze aandacht! Uitgedaagd worden om te leren, daar gaat het om op OBC Bemmel. Onze docenten en mentoren hebben oog voor jouw leerproces en helpen je daar bij. Dat begint al bij het leren leren, maar ook het plannen van je huiswerk en de voorbereiding op de toetsen. Ook vertellen we je hoe je de verschillende vakken het beste kunt aanpakken en hoe je steeds meer zelfstandig kunt werken. Tijdens projectweken ga je in de praktijk aan de slag met thema s, bijvoorbeeld leren ondernemen of gezonde leefstijl. En als je iets extra s aankunt, krijg je daar de mogelijkheid en de begeleiding voor. Op onze school stimuleren we je om te presteren. Dat geldt voor elke leerling en op elk niveau. Want iedereen heeft ambities. Kies je voor onze school? Dan kun je rekenen op een passend, uitdagend aanbod én de juiste aandacht. Klaar voor later Bij ons op school kun jij je goed op je toekomst voorbereiden. Je leert samenwerken en presenteren. Ook activiteiten en projecten op maatschappelijk, cultureel en sportief vlak dragen daaraan bij. We organiseren excursies en nodigen organisaties en sprekers uit. Een belangrijk onderdeel op OBC Bemmel is internationalisering, waarbij je leert om verder te kijken dan Nederland. In het tweede leerjaar bezoek je daarom een buitenlandse stad en in het derde leerjaar maak je een buitenlandse reis. Onze leerlingen op de tweetalige opleidingen gaan zelfs in de eerste klas al een week naar Engeland. Leerlingbegeleiding: we helpen je op weg Naar de middelbare school gaan is best spannend, maar je zult zien dat je je bij ons snel thuis voelt. Meeloopdagen, streetsoccertoernooi, brugklaskamp Voordat je bij wiskunde de eerste som maakt, heb je al uitgebreid kennisgemaakt met het OBC en je nieuwe klas. Je mentor begeleidt en helpt je als het wat minder goed gaat en is ook het aanspreekpunt voor je ouders. Hij of zij geeft je les in hoe je het beste je huiswerk kunt plannen, maken en leren. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met wat je al weet als je in de brugklas komt. Dat doen we door goed te overleggen en samen te werken met je basisschool. Extra zorg? Geen probleem Niet alles gaat altijd vanzelf, als het om leren gaat. Op OBC Bemmel reageren we snel als je het ergens moeilijk mee krijgt. We gaan met je in gesprek en we kijken waar de schoen wringt. Als er leerproblemen zijn kunnen we een screening doen, dan weten we beter hoe we je kunnen helpen. Er zijn extra begeleidingsprogramma s, we hebben huiswerkbegeleiding en er is een breed pakket aan leerlingenzorg. Tweetalig onderwijs We zijn een echte specialist in tweetalig onderwijs (TTO), voor zowel vwo als havo. In de onderbouw volg je heel veel vakken in het Engels, in de bovenbouw doe je ook je extra IB examen. Als senior TTO school mogen we zeggen dat we met ons TTOprogramma in de top van Nederland meedraaien. 16 Schoolkeuzegids

17 Over Betuwe College vmbo-t, havo, vwo, tweetalig havo en vwo OBC Bemmel, havo-vwo Locatie De Heister De Heister CV Bemmel T (0481) E I Postadres Postbus AA Bemmel Directeur Mevr. A.M. Smelt-Medendorp Msc Ruimte voor jouw talent Iedereen heeft zijn eigen talenten. Je mag je eigen talent ontdekken. Daarom organiseren we in de eerste leerjaren veel verschillende projecten en activiteiten, zodat je kunt ervaren wat je leuk vindt en waar je goed in bent. In de hogere leerjaren krijg je de ruimte om daarin nog beter te worden. Dat kan bijvoorbeeld op het gebied van Bèta OBC Bemmel is een Bèta-excellentschool. Dat betekent dat we veel aandacht besteden aan het bètaonderwijs. Als jij van techniek houdt, kun je bij ons dus je hart ophalen. In de projectweken zijn speciale bèta-activiteiten zoals het bouwen van robots, projecten over energie, een kijkje bij een technologiebedrijf, enzovoort. Je leert niet alleen sommen en formules, maar ook onderzoeken en ontwerpen met ICT! Zo willen we zoveel mogelijk leerlingen enthousiast maken voor een toekomst in de techniek. Cultuur Ook op cultureel gebied biedt de school het nodige. We bieden kunstvakken aan en culturele projecten. We bezoeken het theater en musea. In de bovenbouw kun je examen doen in de kunstvakken. We werken samen met kunstenaars en geven je alle ruimte je eigen talent te ontplooien en te laten zien op school. Ook na schooltijd kun je meedoen in het showkoor, muziekavonden, de talentenbende en aan musicals. Sport OBC Bemmel is een topsportvriendelijke school, met een sportklas in de havo. We helpen topsporters om school en sport te combineren. Ook zijn er verschillende sporttoernooien en doen we als school mee aan regionale en landelijke toernooien. Lifestyle Ben je geïnteresseerd in gezonde voeding, een gezonde leefstijl en alles wat daarbij komt kijken? Dan is ons talentenprogramma vmbo Lifestyle iets voor jou! Je volgt dan vmbo TL en leert daarnaast alles over bewegen, gezondheid en ontspanning. Ondernemerschap Ook hiervoor bieden we projecten in de hogere leerjaren van het vmbo. Bij de havo kun je het speciale International Business Class (IBC) concept volgen. Dat betekent dat je het normale bovenbouwprogramma van het profiel economie en maatschappij in vier dagen doet en dat je de vijfde dag besteedt aan het business project. OBC Bemmel Jouw wereld Ben jij op zoek naar een school met aandacht en ambitie? Niet ver van huis maar toch midden in de wereld? Kom dan naar onze open dag of neem een kijkje op onze website. InFORMATIEAVOnD VWO, TTO, SPORTkLAS HAVO En LIFESTyLE VMBO dinsdag 14 januari 2014 vanaf uur OPEn DAG zaterdag 1 februari 2014 van tot uur InSCHRIJVInG tijdens de open dag en op woensdag 26 maart 2014 van tot uur Schoolkeuzegids 17

18 Over Betuwe College mavo, mavo plus en havo Onderbouw Van der Duyn van Maasdamstraat ZR Elst Bovenbouw Mozartstraat BL Elst T (0481) E I Directeur C.E.J.A. Lohnstein OBC Elst, Veilig en Betrokken OBC Elst is een veilige school in hartje Elst waar jij je snel thuis zult voelen. Op onze school heerst een plezierige sfeer, waarin je makkelijk leert. De docenten kennen je snel en stimuleren jou om het beste uit jezelf te halen. OPEn DAG woensdag 29 januari 2014 van tot uur en van tot uur InSCHRIJVInG Tijdens de open dag en op woensdag 26 maart 2014 van tot uur Locaties Als je in klas 1 of 2 zit volg je de lessen op onze locatie aan de Van der Duyn van Maasdamstraat, in een klein en licht gebouw waar je niet snel zult verdwalen. Klas 3 en hoger zijn gehuisvest aan de Mozartstraat, in een leeromgeving waar je wordt uitgedaagd om optimaal te presteren. Onderbouw In de onderbouw ga je leren leren. Je mentor helpt je daarbij. Daarbij leer je ook plannen met behulp van studiewijzers. Verder staan er in jouw rooster keuzewerktijduren. Dit houdt in dat je tijdens deze uren extra begeleiding of verdieping kan krijgen in een vak. Deze uren kunnen ook ingevuld worden met een aanvullend programma zoals musical, dans, drama, zang of game making. Bovenbouw In de bovenbouw zullen de docenten je zo goed mogelijk voorbereiden op het afsluitende Centraal Schriftelijk Examen. Naast het reguliere programma bestaat er in de bovenbouw de mogelijkheid om op onze school het mavo plus -programma te volgen. Dit programma zorgt ervoor dat jij makkelijker van mavo naar havo kan doorstromen. Buitenlesactiviteiten Er is natuurlijk meer dan alleen onderwijs. In de brugklas ga je aan het begin van het schooljaar al samen op kamp. Zo leer jij je klasgenoten, je mentor en een deel van de docenten lekker snel kennen. In alle leerjaren worden vele activiteiten georganiseerd waar leerlingen op vrijwillige basis aan deel kunnen nemen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een survivalkamp in de Ardennen, skien in Oostenrijk of een stedentrip naar Boedapest, Barcelona of Rome? Daarnaast zijn er nog activiteitenweken, waarin veel gelegenheid is om buiten het leslokaal actief te zijn. Denk hierbij aan projecten, excursies, museumbezoek enz. Betrokkenheid Jij en je ouders kunnen ook meedenken en meepraten over het reilen en zeilen van onze school. Zo gaan er uit elke klas twee leerlingen naar de leerlingenraad om daar over de belangen en wensen van de leerlingen te praten. Contactouders worden een aantal keren per jaar uitgenodigd om over hun ervaringen met school te spreken. Ben je nieuwsgierig geworden? Bezoek dan vooral onze open dag of kom gewoon eens binnenwandelen. 18 Schoolkeuzegids

19 Over Betuwe College vmbo OBC Huissen Julianastraat KJ Huissen T (026) F (026) E I Postadres Postbus AA Huissen Directeur Mevr. J. Klein Willink Dé vmbo-school met hart voor de leerling OBC Huissen is een school waar je je veilig voelt. Elke leerling in onze school wordt gezien, letterlijk en figuurlijk. Wij vinden het belangrijk dat we jou dus goed leren kennen. Daarnaast staat goede begeleiding centraal. Dus uitdagen waar het kan en begeleiden waar het moet. Breed aanbod OBC Huissen heeft een breed aanbod aan opleidingen op vmbo-niveau: de basisberoepsgerichte-, kaderberoepsgerichte- en gemengde leerweg, met LWOO-faciliteiten (leerwegondersteunend onderwijs). Op OBC Huissen volgt iedere leerling een persoonlijke leerweg. Je kiest na het tweede leerjaar een eigen type opleiding: van praktisch tot meer theoretisch. Je kunt dat doen in de sectoren: Zorg en Welzijn (breed), Techniek (metaal of bouw, wonen & interieur) en het intersectorale programma van SDV (sport, dienstverlening en veiligheid). De leerling van de GL gaat zich breed oriënteren en is daardoor in staat om een goede keuze te maken voor het mbo. Er bestaat een keuze voor een 7e vak, waardoor de leerling een TL-diploma haalt en kan doorstromen naar havo. Als leerling van OBC Huissen leer je ook door ervaring op te doen in de praktijk. Stages bij bedrijven in de omgeving zijn een leuke manier van praktisch leren. Sportklassen Ben jij gek op bewegen? En zoek je een manier om sport en school te combineren? Dan zijn onze sportklassen iets voor jou. In deze sportklassen krijg je zes uren sport en bewegen in de week. Je maakt tevens kennis met allerlei sporten door een aanbod van sportclinics, sporttoernooien en leuke wedstrijdbezoeken. PROBC Vanaf 2012 zijn wij samen met Pro College Bemmel (voorheen Praktijkschool Joannes) zeer succesvol gestart met een nieuwe brugklas (PROBC). Hier kun je in een kleine en persoonlijke groep de eerste stap naar het voortgezet onderwijs maken. Deze klas zorgt voor een geleidelijke overgang van primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs en is bedoeld voor leerlingen met een basisberoepsgericht niveau. ROC A12 In het gebouw van OBC Huissen is ook het ROC A12 gevestigd. Na het behalen van je diploma kun je doorstromen naar het ROC A12 (Metaaltechniek). Je studeert dan dus verder in dezelfde vertrouwde omgeving. Sterke begeleiding Wij vinden het erg belangrijk dat je goed begeleid wordt op onze school. We willen dat je zo goed mogelijk kunt functioneren en presteren. Een goede leerlingenzorg is dan ook erg belangrijk. We kunnen je helpen op bijvoorbeeld het gebied van leren of op sociaal-emotioneel vlak. Buitenlesactiviteiten Behalve al deze belangrijke zaken, zijn er ook veel leuke dingen te doen op onze school. Zo organiseren wij bijvoorbeeld kampen, voetbalcompetities, sportdagen, culturele activiteiten, excursies en schoolfeesten. Kortom: op het Over Betuwe College in Huissen zorgen we voor een veilige plek met het accent op persoonlijke aandacht en begeleiding. Een geslaagde combinatie van sfeer en prestatie! Bezoek onze open dag en neem ook een kijkje op onze website waar je, naast allerlei praktische informatie, ook foto s en filmpjes vindt van allerlei activiteiten. OPEn DAG zaterdag 1 februari 2014 van tot uur InSCHRIJVInG Tijdens de open dag en op woensdag 26 maart 2014 van tot uur Schoolkeuzegids 19

20 Pro College Bemmel praktijkonderwijs Sportlaan 1k 6681 CD Bemmel T (0481) E I Directeur B. van Run kernteamcoördinator G. van de Sant Zorgcoördinator Mevr. J. van den Bos Het Pro College Bemmel is een school voor praktijkonderwijs en begeleidt elke leerling, in de leeftijd van 13 tot 18 jaar, naar een zelfstandig bestaan in onze samenleving. Om dit realiseren is het verkrijgen van werk en inkomen de belangrijkste voorwaarde. Een leven lang leren betekent voor onze leerlingen ook het bieden van perspectieven op scholing na het praktijkonderwijs. Daarnaast is het van belang dat de leerling als volwaardig burger zelfstandig kan wonen en recreëren. De leerstof is verdeeld over 5 leerjaren. Voor individuele leerlingen bestaat er de mogelijkheid om voor een enkel praktijkvak een certificaat te halen, o.a. groen, heftruckchauffeur en lassen. In de onderbouw, groep 1 en 2, krijgen de leerlingen de volgende lessen aangeboden: Nederlands; rekenen/wiskunde; cultuur en maatschappij; computerles; praktijk en loopbaan. De inhoud van de lessen is op de praktijk gericht en er is een grote samenhang tussen de verschillende vakgebieden. Als rode draad neemt de sociale vaardigheidstraining een belangrijke plaats in bij alle leerlijnen. In de middenbouw wordt er naast de aangeboden theorielessen, middels interne en externe groepsstage, veel aandacht besteed aan vaardigheden die gericht zijn op werken. Ook nu zijn de theorievakken een ondersteuning van de individuele leerling. In de bovenbouw zijn de leerlingen 2 tot 4 dagen op stage. De contacttijd op school is vooral gericht op de werksituatie van de individuele leerling. Het aanbod in praktijkvakken op deze locatie en in samenwerking met de andere locaties van het Pro College regio Nijmegen bestaat uit o.a.: algemene techniek; onderhoud plantsoen en plantenteelt, detailmedewerker, schoonmaakmedewerker, heftruckchauffeur, keukenmedewerker, mig-mag lasser, bouwtechniek hout-steen. Het Pro College Bemmel is in schooljaar weer gestart met een PROBC klas. Deze klas is het resultaat van de samenwerking tussen het OBC Huissen en het Pro College Bemmel Het is een LWWO klas met een praktijkschool benadering. Wilt u meer weten over deze nieuwe onderwijsvoorziening dan kunt u contact opnemen met een beide scholen. We zijn er trots op en informeren u er graag over. OPEn DAG zaterdag 22 februari 2014 van uur tot uur De leerlingen van de praktijkschool verzorgen uw lunch op deze dag. 20 Schoolkeuzegids

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen!

STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN. 2012/2013 Er valt wat te kiezen! STUDIERICHTINGEN LOCATIE LASSUSLAAN 2012/2013 Er valt wat te kiezen! 1 Algemeen locatie Lassuslaan 2 Tweetalig Atheneum en HAVO 3 Muziekstroom 4 ICT-stroom 5 Drama-stroom 6 Bèta-stroom 7 WERELDMAVO ALGEMEEN

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar!

MEER DAN EEN SCHOOL. WIE IS WIE? Directeur en teamleiders brugklassen IN DIT NUMMER: Volgend jaar naar de brugklas? Je gratis boeken liggen klaar! HOEVEEL KOST DE BRUGKLASKLAS? De schoolboeken kosten de ouders niets. De firma Iddink bezorgt de boeken voor het begin van het schooljaar bij de leerling thuis. De kosten voor aanvullend lesmateriaal zoals

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015

SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 BLARIACUM- COLLEGE SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS BLARIACUMCOLLEGE 2014-2015 ONDERWIJSGEMEENSCHAP VOOR vmbo havo vwo (atheneum en gymnasium) Het Blariacumcollege verzorgt onderwijs op twee hoofdlocaties

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

d Ampte infomagazine 2015-2016

d Ampte infomagazine 2015-2016 d Ampte infomagazine 2015-2016 2 Colofon Tabor College d Ampte Berkhouterweg 5 1624 NS Hoorn T: 0229-284 151 I: www.tabor.nl E: dampte@tabor.nl Foto s: Pieter Hulleman en Arjan Buis Inhoud Onderwijs op

Nadere informatie

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus!

GROEP8 BROCHURE. Geef je toekomst een plus! GROEP8 BROCHURE GEEF JE TOEKOMST EEN PLUS! CAROLUS IN HET KORT Leren in een veilige, rustige omgeving, met respect voor elkaar. Zo kun je de sfeer binnen het Carolus het beste omschrijven. Een school waar

Nadere informatie

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016

Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 1 Mondriaan* 18 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 18 VRAGEN 2 Fijn dat je er bent! Voorwoord Beste jongens en meisjes, beste ouders, Het Mondriaan College is een school

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl

Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Altijd in beweging. www.develsteincollege.nl Christelijke Scholengemeenschap gymnasium, atheneum, havo en vmbo Altijd in beweging www.develsteincollege.nl Welkom op het DevelsteinCollege Het DevelsteinCollege, vestiging Develsingel, is een brede,

Nadere informatie

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen

Inhoud 1.1 Even kennismaken 2. De inrichting van het onderwijs 3. De organisatie van de school 4. Begeleiding van de leerlingen Inhoud 1.1 Even kennismaken 5 1.2 Eckartcollege, Pleincollege Nuenen en de Vereniging OMO 6 1.3 Persoonlijke zorg voor elke leerling 6 1.4 Een veilige omgeving 7 1.5 Een school die werkt! 8 1.6 Leren buiten

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014

Praktijkonderwijs. Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 Versie 7 juli 2014 Inhoudsopgave Schoolgids 2014-2015 - versie 7 juli 2014 De schoolgids wordt één keer per schooljaar geactualiseerd. De versiedatum geeft aan wanneer

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Het Zuid-West College in het kort Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt Onderwijsaanbod: Afdelingen

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST

Schoolgids 2014-2015 SCHOLENGROEP DEN HAAG ZUID-WEST Schoolgids 2014-2015 Wateringse Veld College: School voor Gymnasium, (tweetalig) VWO, (tweetalig) HAVO en MAVO Kenmerken Scholengroep Den Haag Zuid-West Overkwalificatie: meer leren dan het examen vraagt

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie