: Regionaal mobiliteitsplan Zorg & Welzijn NHN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ": Regionaal mobiliteitsplan Zorg & Welzijn NHN"

Transcriptie

1 Regionaal mobiliteitsplan Zorg & Welzijn NHN Project : Regionaal mobiliteitsplan Zorg & Welzijn NHN Datum : 12 maart 2014 Versie : 1.0 Status Opdrachtgever Projectmanager Opsteller(s) : Definitief : Stuurgroep BSP Zorg& Welzijn : Paul Scholtz : Denktank BSP Z&W

2 Dit document wordt gestuurd naar: Naam Functie Datum Versie De denktank Afvaardiging partners BSP Z&W NHN 22/1/ Stuurgroep BSP Z&W Afvaardiging bestuurders 28/1/ Projectteam Deelnemers project 28/1/ Stuurgroep BSP Z&W Afvaardiging bestuurders 31/1/ Stuurgroep BSP Z&W,, 12/3/

3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING Doel van dit document De aanleiding 2 Dit document 2 2 PROJECTDEFINITIE Projectdoelstellingen 4 Projectaanpak Scope 4 Op te leveren producten en diensten Randvoorwaarden 5 Relaties met andere projecten Risico s 6 3 PROJECTORGANISATIE Bezetting Rollen, taken en verantwoordelijkheden 7 Overlegstructuren 8 4 COMMUNICATIE 10 5 FASERING EN PLANNING Fasering Planning 11 6 FINANCIËN 12 Pagina 1

4 1 Inleiding 1.1 Doel van dit document In voorliggend document is beschreven op welke manier invulling wordt gegeven aan de wens van het branche service punt zorg & welzijn in Noord-Holland-Noord om op basis van een regionaal mobiliteitsplan de effecten van de personele gevolgen van de transities in de zorg en welzijn (de mis match kwalitatief en kwantitatief) aan te pakken. De aanzet tot dit plan is beschreven in het projectvoorstel dat op 18 december 2014 door de stuurgroep van het brancheservicepunt Zorg & Welzijn NHN is geaccordeerd. 1.2 De aanleiding In 2012 hebben de werkgevers Zorg & Welzijn, verenigd in ZWplus, ondersteund door Calibris en onderwijsinstellingen, een samenwerkingsverband gesloten met gemeenten en UWV in de vorm van een brancheservicepunt. De doelstelling van deze samenwerking is gebaseerd op de intentie om vraagstukken op de arbeidsmarkt gezamenlijk aan te pakken. Fluctuaties op de arbeidsmarkt als gevolg van diverse ontwikkelingen (vraag en aanbod, wetgeving, demografisch, etc.) vragen een regelmatige heroriëntatie gericht op de verwachtingen van de bijdrage van de partners en een effectieve inzet van middelen. In dat kader is in november 2013 de vraag ontstaan om gegeven de uitdaging waar de sector voor staat een agenda te ontwikkelen voor aan de hand waarvan de verwachtingen en acties kunnen worden bepaald en gemonitord. Kortom, hét kompas voor het branche service Zorg& Welzijn waarvoor de doelstelling als volgt is gedefinieerd: Het zorgen voor evenwicht in vraag en aanbod Het managen van de personele gevolgen van de transities in de zorg en welzijn (de mis match kwalitatief en kwantitatief) De samenwerking met de partners in de arbeidsmarkt NHN optimaal benutten. De thema s die hier een belangrijke bijdrage aan leveren zijn (inter)sectorale mobiliteit, inzicht in subsidies (financieringsmogelijkheden) en niet-reguliere opleidingstrajecten. 1.3 Dit document Dit document is tot stand gekomen met medewerking van een afvaardiging van de betrokken partners in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord in de denktank Z&W. Organisatie Naam Functie Omring Janneke Kuijken Directeur P&O/ lid stuurgroep BSP Z&W UWV Maud van Vuren Regiomanager UWV/ lid stuurgroep BSP Z&W Gemeente Hoorn Aart Ruppert Wethouder Hoorn/ lid stuurgroep Pagina 2

5 BSP Z&W Viva! Zorggroep Wilma Zwijnenburg Manager HRM ZWplus Ingrid Sluijs Coördinator ZWplus Calibris Jan Kerver Strategisch adviseur ROC Kop van Noord-Holland Petra Moltmaker Manager bedrijfsopleidingen Z&W UWV Tinus Geertsma Manager werkgeversservicepunt Gemeente Hoorn Carla de Haas Manager beleid Stichting MEE Lex Bakker HRM Pagina 3

6 2 Projectdefinitie 2.1 Projectdoelstellingen Het managen van de personele gevolgen van de transities in de zorg en welzijn (de mis match kwalitatief en kwantitatief) door met elkaar de consequenties in kaart te brengen en aan de hand van regionaal mobiliteitsplan de juiste acties uit te voeren. Het regionaal mobiliteitsplan omvat de knelpunten, oplossingsrichtingen en acties die daar door de verschillende partijen op uitgevoerd gaan worden en is hét kompas voor het brancheservicepunt Zorg& welzijn in Naast de transities in de zorg als gevolg van de wijzigingen in de zorgverzekeringswet spelen ook ander thema s. Denk aan de effecten van de invulling die gemeenten gaan geven aan de participatiewet, SROI, de drie decentralisaties. Deze uitdagingen vragen een platform waar de partners in de arbeidsmarkt elkaar treffen om de dialoog aan te gaan en gezamenlijk de vraagstukken op het gebied van personeelsvoorziening in de regio aan te pakken. De rol van het onderwijs is hierbij evident gezien de actuele vraag arbeidsmarktrelevant op te leiden, passend bij de ontwikkelingen in het onderwijs. Daarnaast is het onderwijs in de regio een bewezen partner als het gaat om de ondersteuning van transitieprocessen (om- bijscholing voor in- door en uitstroom van personeel) met de ontwikkeling en het aanbod van maatwerkopleidingen- en cursussen. 2.2 Projectaanpak Dit project wordt gerealiseerd onder toepassing van de gangbare projectmanagement methodiek waarvoor Prince2 als referentie wordt gehanteerd. Het projectplan fungeert als routeplanner voor acties en afstemming en markeert de voorbereidingsfase. In de uitvoeringsfase is de voortgangsrapportage het middel om monitoring van de voortgang, risico s en issues bij de stakeholders onder de aandacht te brengen. 2.3 Scope Bereik De intentie is een regionaal mobiliteitsplan te ontwikkelen voor de gehele sector Zorg & Welzijn in de regio Noord-Holland Noord. Dit betekent dat ook niet-zwplus-aangeslotenwerkgevers binnen de scope van dit project vallen en dus betrokken worden bij de ontwikkeling en realisatie. Op basis van de arbeidsmarktanalyse en de contacten met de vertegenwoordigers/werkgevers in de sector wordt het uiteindelijk aantal deelnemers bepaald. Pagina 4

7 2.3.2 Afbakening Het regionaal mobiliteitsplan is gericht op de personele gevolgen binnen de sector Zorg & Welzijn. De ontwikkeling van de actoren die veroorzaker zijn van de vraagstukken op het gebied van de personeelsvoorziening vallen buiten de scope van dit project. Bijvoorbeeld: dit project regelt niet de nieuwe aanbesteding van de zorg door gemeenten of de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten. 2.4 Op te leveren producten en diensten Dit project levert de volgende producten: 1. De impactanalyse die bestaat uit de volgende onderdelen: A. Arbeidsmarktanalyse sector Zorg & Welzijn , waarin de omvang van de personele effecten wordt weergegeven in de regio Noord Holland Noord B. De effecten op organisatieniveau aan de hand van scenario s die een aantal werkgevers hebben en of gaan opstellen (mis-match op organisatieniveau als indicator voor te plannen acties en kosten) C. Toetsen van de scenario s aan ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de scenario s (participatiewet, jeugdzorg, Wajong, etc.). D. De arbeidsmarktanalyse van de sector zorg en welzijn wordt gelegd naast/ geplaatst binnen de regionale arbeidsmarkanalyse E. De resultaten At/m D worden getoetst aan de opleidingsmogelijkheden. In dit verband gaat het om op een flexibele wijze organiseren van maatwerkopleidingen, passend bij de vraag vanuit de arbeidsmarkt. om mis match te managen. 2. Knelpuntenanalyse Deze analyse geeft aan of en zo ja welke vorm van samenwerking tussen partijen noodzakelijk wordt geacht en onder welke condities deze samenwerking wordt gerealiseerd. 3. Het mobiliteitsplan Dit plan bevat de resultaten van de voorgaande producten voorzien van oplossingsrichtingen, acties, kosten, financiering en organisatie. 4. Een aanvraag in het kader van de regeling cofinanciering sectorplannen (sociaal akkoord april 2013) indien blijkt dat de reeds landelijk opgestelde plannen geen of onvoldoende dekking bieden voor de benodigde acties in de regio. 2.5 Randvoorwaarden Het primair belang is een regionaal mobiliteitsplan. Een aanvraag voor de regeling cofinanciering is een optie die wordt overwogen nadat is vastgesteld dat het landelijke sectorplan onvoldoende mogelijkheden biedt om het mobiliteitsplan uit te voeren. De impact van het project in termen van activiteiten, uren/tijd en geld dient in een kort projectplan te worden gedefinieerd. Het draagvlak van werkgevers in de sector met betrekking tot de toegevoegde waarde van een regionale aanpak is een punt van aandacht en dient in het projectplan te worden opgenomen. Pagina 5

8 Met het oog op voortgang en continuïteit dient het projectplan geheel 2014 te omvatten waarvan de periode tot 1 april 2014 als fase 1 wordt beschouwd. ZWplus stelt capaciteit en contactpersonen beschikbaar om de benodigde input aan te leveren. (stand van zaken strategische personeelsplanning, uitstroomscenario s, etc.) Medio januari is het projectplan gereed om eind januari in de stuurgroep te worden vastgesteld. Financiering van de deze activiteit wordt gerealiseerd uit het budget van het samenwerkingsconvenant. 2.6 Relaties met andere projecten Programmalijnen ZWplus Dit project wordt als aanvullende en ondersteunende activiteit gepositioneerd in het door ZWplus geformuleerde programmaplan Afstemming en directe betrokkenheid van vertegenwoordigers van ZWplus in het project borgen de samenhang, planning, etc. Programma Inclusieve arbeidsmarkt Dit project levert een bijdrage aan de doelstelling van het programma Inclusieve arbeidsmarkt van het Regionaal platform arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Afstemming en directe betrokkenheid van vertegenwoordigers van het RPA NHN in het project borgen de samenhang, planning, etc. Relevante projecten in dit verband zijn Werkgeversdienstverlening, social return on investment, het regionaal mobiliteitsplatform NHN en initiatieven die andere sectoren ontwikkelen op het gebied van personele mobiliteit/duurzame inzetbaarheid. 2.7 Risico s Nr Risico Mogelijk effect Kans Maatregelen 1. Geen - Kwalitatief minder M/H - tijdens de analyse fase een bijeenkomst commitment/draagvlak (eind)resultaat voor werkgevers Z&W waar analyse werkgevers Z&W - Langere doorlooptijd resultaten, scenario s worden gepresenteerd en de aanpak van het project gedeeld 2. Uitkomsten worden niet geaccepteerd, er is onvoldoende draagvlak voor de aanpak - Uitkomsten worden niet geïmplementeerd, projectdoelen worden niet gehaald M/H - Hoge kwaliteitseisen m.b.t. informatie en analyse, onderbouwing van het eindresultaat - werkgevers stellen zelf scenario s/strategisch personeelsplanning op - resultaten worden gedeeld 3. Geen samenhang met de landelijke sectorplannen onderbenutting financieringsmogelijkheden H - directe afstemming met betrokken partijen - informatie-uitwisseling binnen en buiten de regio Pagina 6

9 3 Projectorganisatie 3.1 Bezetting Het project wordt gerealiseerd met de in onderstaande tabel weergegeven personen. Rol Naam Organisatie Functie Stuurgroep BSP Z&W Janneke Kuijken Omring Directeur HRM, voorzitter ZWplus (OG) Maud van Vuren UWV Regiomanager Aart Ruppert Gemeente Hoorn Wethouder Projectteam Wilma Zwijnenburg ZWplus, Viva! Manager HRM Zorggroep Mariette Stokkermans Omring Beleidsadviseur P&O Jan Kerver Calibris Strategisch adviseur Petra Moltmaker ROC Kop van Noord- Holland Manager bedrijfsopleidingen Z&W Tinus Geertsma UWV Manager werkgeversservicepunt Carla de Haas Gemeente Hoorn Manager beleid Lynette Peeters RPA NHN Projectsecretaris Paul Scholtz - Projectmanager (ON) 3.2 Rollen, taken en verantwoordelijkheden Opdrachtgever (OG) - geven/accorderen van de projectopdracht - beschikbaar stellen van mensen en middelen - goedkeuren van beslisdocumenten, voortgangsrapportages en wijzigingsvoorstellen op vastgestelde projectresultaten - zorgen voor het inpassen van de consequenties van het project in de bedrijfsvoering, voor zover niet meegenomen in het project zelf - afstemmen van het projectresultaat met de permanente organisatie - informeren van de permanente organisatie over de voortgang van het project - afschermen van het project tegen (ongewenste) externe invloeden - accepteren van deelresultaten en het projectresultaat - déchargeren van de projectmanager. Projectmanager (ON) - doen van voorstellen voor de projectopdracht Pagina 7

10 - accepteren van de projectopdracht - (doen) opstellen van beslisdocumenten en wijzigingsvoorstellen, alsmede zorgen voor besluitvorming daarover - zorgen voor de inrichting van de projectorganisatie en efficiënte en effectieve inzet van de toegewezen mensen en middelen - (doen) realiseren van het projectresultaat binnen de opgestelde beheersnormen - faseren en structureren van de inhoudelijke activiteiten - (doen) beoordelen van (deel)resultaten en de consequenties daarvan - beheersen op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie - bewaken van de voortgang van het project en de aangegeven projectrisico s - rapporteren over de voortgang aan de opdrachtgever - signaleren van knelpunten en doen van voorstellen voor oplossingen - zorgen voor afstemming tussen de deelprojecten onderling en voor integratie van de opgeleverde deelresultaten - zorgen voor afstemming met verantwoordelijken van de betrokken onderdelen in de permanente organisatie - content en contextmanagement (inhoud en omgeving) - leiding geven aan de projectsecretaris en projectmedewerkers - overdragen van het projectresultaat aan de opdrachtgever. Projectsecretaris - verzamelen en verwerken van projectmanagementinformatie (gegevens over menscapaciteit, tijdbesteding, financiën etc.) - opstellen en bewaken van regels en procedures voor projectmanagementinformatie - verzorgen van het projectsecretariaat (projectadministratie en projectarchief) - notuleren van vergaderingen - opstellen van voortgangsrapportages - ondersteunen van de projectmanager bij het opstellen van beslisdocumenten en wijzigingsvoorstellen - ondersteunen van de projectmanager bij inhoudelijke coördinatie. Projectteam - uitvoeren van inhoudelijke projectactiviteiten - rapporteren over de voortgang aan de projectmanager. 3.3 Overlegstructuren Voor alle reguliere overlegstructuren geldt dat er actie- en besluitenlijsten worden opgesteld en vastgesteld en daar waar nodig, zakelijk wordt genotuleerd. Stuurgroep-Projectmanager overleg De stuurgroep, in haar rol als ondersteunend naar de opdrachtgever bij zijn meningsvorming en besluitvorming, overlegt maandelijks over de voortgang van het project, eventuele beslisdocumenten, invloeden en consequenties van aanpalende projecten en ontwikkelingen, risico s en genomen dan wel te nemen maatregelen. Projectteam Pagina 8

11 2 wekelijks bespreken de projectmanager en de projectteamleden regulier de voortgang, inhoud en eventuele vraagstukken of problemen voor wat betreft de door het team uit te voeren en/of uitgevoerde werkzaamheden. Pagina 9

12 4 Communicatie Voor de in- en externe communicatie wordt gebruik gemaakt van de instrumenten van ZWplus en het RPA, zoals vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst. Pagina 10

13 5 Fasering en planning 5.1 Fasering Fase 1. Deze fase loopt tot medio maart 2014 en wordt benut om de arbeidsmarktanalyse en een aantal scenario s van organisaties uit de sector gereed te hebben. Voor de arbeidsmarktanalyse wordt gebruikgemaakt van informatie die Calibris aanlevert; de analyse die ZWplus de afgelopen maanden heeft laten uitvoeren en informatie van UWV. De scenario s zijn bedoeld om de regionale analyse te concretiseren op organisatieniveau. Met betrekking tot de uitwerking in scenario s op basis van een strategische personeelsplanning wordt aangesloten bij het betreffende programmaonderdeel van ZWplus. Aanvullend worden niet-zwplus-aangesloten-werkgevers benaderd om de relevante informatie te delen. Het resultaat van deze exercitie wordt gedeeld tijdens een bijeenkomst voor werkgevers uit de sector in de regio. De bijeenkomst heeft een tweeledig karakter, namelijk: a. kennis en informatie delen op het gebied van de regionale personeelsvoorziening in de sector en b. commitment voor een gezamenlijke aanpak met de arbeidsmarkt partners in de regio. Fase 2 Deze fase loopt tot eind mei 2014 en levert het mobiliteitsplan op en, afhankelijk van de financieringsmogelijkheden vanuit landelijke sectorplannen, een aanvraag voor de regeling cofinanciering sectorplannen. In deze fase wordt aangesloten bij de lopende initiatieven die in de sector worden ontplooid en wordt gebruik gemaakt van de contacten met het Actieteam Crisisbestrijding van SZW. Het mobiliteitsplan wordt vastgesteld door een afvaardiging van werkgevers uit de sector (ZWplus en niet-aangesloten-werkgevers) en een afvaardiging van onderwijs en overheid. Voor deze afstemming en besluitvorming wordt gebruik gemaakt van de structuur van het Regionaal platform arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord. Deze fase sluit aan op de planning van de regeling cofinanciering waarvoor op 31 mei 2014 de tweede tranche afloopt. Fase 3 Deze fase betreft de uitvoeringsfase waarvoor de activiteiten zijn opgenomen in het mobiliteitsplan. 5.2 Planning Zie bijlage 1 Pagina 11

14 6 Financiën Fase 1 en 2 De activiteiten in het kader van dit projectplan worden gefinancierd op basis van cofinanciering door de betrokken partijen. De kosten voor projectmanagement, pr en communicatie vallen binnen de kaders van de samenwerkingsovereenkomst van het brancheservicepunt en worden conform toegepast. (Zie bijlage 2) Fase 3 De financiering van fase 3 maakt deel uit van het mobiliteitsplan en wordt bepaald door de geplande activiteiten en instrumenten die hierin worden opgenomen. Pagina 12

Zorg & Welzijn NHN samen sterk. Westerhout, Alkmaar 26 maart 2014

Zorg & Welzijn NHN samen sterk. Westerhout, Alkmaar 26 maart 2014 Zorg & Welzijn NHN samen sterk Westerhout, Alkmaar 26 maart 2014 1 Programma Opening (Wilma Zwijnenburg, bestuur ZWplus) Impact maatregelen in de regio (Margriet Zondervan) Panel: Els Rienstra (JZ), Esther

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht:

Hieronder worden de pijlers nader toegelicht: Datum : 5 april 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV

Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Gezamenlijke visie op de arbeidsmarktregio Drenthe Januari 2016 Emmen Coevorden Hoogeveen Midden-Drenthe De Wolden Borger-Odoorn UWV Inleiding Totstandkoming van dit document Al enige tijd werken gemeenten

Nadere informatie

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening

Noord-Holland Noord werkt aan werk. Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Noord-Holland Noord werkt aan werk Sharon Smit, manager RPA-NHN Jose Tiessing, projectmanager werkgeversdienstverlening Inhoud De regio Noord-Holland Noord De regio in beeld Samenwerken in de regio De

Nadere informatie

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012

Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord. Tafelsessie school naar werk. Alkmaar 14 september 2012 Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Noord-Holland-Noord Tafelsessie school naar werk Alkmaar 14 september 2012 1 Programma 14/9 Toelichting programma Inclusieve Arbeidsmarkt (Paul Scholtz) De bijdrage van

Nadere informatie

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan

Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van. Datamigratie. Dienst Uitvoering Onderwijs. Beschrijving Transitieplan Bijlage 14 voor de Europees openbare aanbesteding van Datamigratie Dienst Uitvoering Onderwijs Beschrijving Transitieplan Aanbestedingsnummer: EURAAN-GS-13-282 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 DOEL VAN

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

Volgspot 1: Zorgpact KAM

Volgspot 1: Zorgpact KAM Volgspot 1: Zorgpact KAM Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt 10 mei 2017 Waar werkt de regio aan? Regionale Zorgpactagenda Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt (BO AM): In 2008 is regio Kennemerland, Amstelland

Nadere informatie

Projectplan. Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden

Projectplan. Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden Projectplan Samenwerking uitzendbranche voor ontsluiten werkzoekendenbestanden Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Programmaplan Harmonisatie

Programmaplan Harmonisatie Programmaplan Harmonisatie Harmonisatie van beleid, regelingen, verordeningen en werkwijzen van de nieuwe gemeente Alkmaar Rapport - Concept 3 maart 2015 Sharon Blair-Zuijderhoff Voorwoord Opdrachtgever

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut?

Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Projectmanagement: De basisprincipes? Het nut? Wat is een project? Heeft een doel dat bijdraagt tot resultaten van de organisatie Is eenmalig Heeft uniek resultaat Beperkt in tijd, met een duidelijk begin

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt

2. Programma inclusieve arbeidsmarkt Datum : 28 maart 2012 Van : Sharon Smit, programmamanager Kennis- en Adviescentrum RPA-NHN tel: 06-51177230, e-mail: sharonsmit@rpa-nhn.nl Onderwerp : Informatie programma inclusieve arbeidsmarkt Noord-Holland

Nadere informatie

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden

Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Programmaplan regionale werkgeversbenadering Haaglanden Inleiding De gemeenten in de regio Haaglanden en het UWV hebben in 2011 een convenant gesloten over de wijze waarop zij gezamenlijk de werkgeversbenadering

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord 19 juni 2014 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is

Kenmerken. Wat is een project, wat zijn de kenmerken van een project? Een project is Kenmerken Wat is een, wat zijn de kenmerken van een? Bepaalde periode begin- en eindtijd Bepaald budget Vooraf overeengekomen resultaat Tijdelijke organisatievorm www.gertjanschop.com/management Een is

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.]

Plan van Aanpak. Kickstartomgeving [.] Plan van Aanpak Kickstartomgeving [.] MedMij in de praktijk 1 / 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1. Achtergrond 3 1.1. Kickstart 3 2. Projectdefinitie 3 2.1. Doelstellingen kickstart 3

Nadere informatie

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland

Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Impuls Aanpak jeugdwerkloosheid in de arbeidsmarktregio Actieplan jeugdwerkloosheid 2013-2014 Regio Rivierenland Naam penvoerende organisatie: Gemeente Tiel (contactgemeente Regio Rivierenland) 1. Naam

Nadere informatie

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014

Eerste paal Huis van het werk. Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Eerste paal Huis van het werk Bijeenkomst GP Groot, Alkmaar 20 januari 2014 Aanwezig / afwezig maar geϊnteresseerd Technisch Talent Werkt in Noord- Holland Wat gaan we doen? Welkom door Esther Mentink

Nadere informatie

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid

REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN. Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid REGIONALE PLATFORM BIJEENKOMST SECTORPLANNEN Actieteam crisisbestrijding Stichting van de Arbeid actieteam@stvda.nl Even ter herinnering: de achtergrond Sociaal Akkoord 11 april 2013 regionale arbeidsmarkt:

Nadere informatie

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer.

Geef de titel van het wijzigingsverzoek zo kort mogelijk weer. Naam indiener WIJZIGINGSVOORSTEL Nummer: xxx Datum: dd-mm-jj Status: stap 1, 2, 3, 4 of 5 Bedrijfsonderdeel/afdeling/ functie Naam projectmanager Naam wijzigingsbehandelaar (indien van toepassing) Het

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

Oplegnotitie Werkbedrijf

Oplegnotitie Werkbedrijf Oplegnotitie Werkbedrijf 1. Onderwerp Marktbewerkingsplan Werkbedrijf Holland Rijnland 2016 2. Regionaal belang De samenwerkende partijen in het Werkbedrijf Holland Rijnland streven naar een inclusieve

Nadere informatie

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT

Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT RVOI-2001 Bijlage H: VAKGEBIED PROJECTMANAGEMENT Deze Bijlage is opgesteld door de heer ir. C.H. Wentink, sectordirecteur Ruimte, vastgoed en economie van Witteveen + Bos. Hij heeft zich hierbij o.a. laten

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

Technisch projectmedewerker

Technisch projectmedewerker Technisch projectmedewerker Doel Bijdragen aan de uitvoering van projecten vanuit de eigen discipline, uitgaande van een projectplan en onder verantwoordelijkheid van een Projectmanager/ -leider, zodanig

Nadere informatie

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652

Projectmanagement. of toch niet? V&VN Congres 26 mei 2016. Anita Olsthoorn 0612508652 V&VN Congres 26 mei 2016 Anita Olsthoorn 0612508652 Projectmanagement of toch niet? Inhoud 1. Probleem, opdrachtformulering en Governance 2. Verschil in proces of project 3. Fasen in projectmanagement

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Samen sterk voor werk Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Bergen 2 juli 2014 1 Deze presentatie De regio in beeld RPA-NHN Programma Inclusieve Arbeidsmarkt Jeugdwerkgelegenheid =

Nadere informatie

Projectplan. Integraal HRM

Projectplan. Integraal HRM Projectplan Integraal HRM i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Integraal HRM Datum 08-02-2010 Auteur David Bul/Hans Klink Locatie J:\Werkplan BNB\2010 HRM-bedrijfsvoering\4.1 HRM\Strategisch HRM

Nadere informatie

Projectplan Informele Zorg

Projectplan Informele Zorg Projectplan Informele Zorg Naam van het project Informele Zorg Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling Samenleving

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs?

Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering. Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Gezocht: Krachtige Stafmanager Financiën en Bedrijfsvoering Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter,

Gemeente Den Haag. Stand van zaken Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Haaglanden. Geachte voorzitter, Wethouder van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport, Rabin S. Baldewsingh Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie Samenleving BSW/2015.1 RIS 280270 0703532087 19 januari 2015 Stand

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

Samen Sterk voor Werk

Samen Sterk voor Werk Convenant Krachtenbundeling Banen creëren Kansen benutten Netwerk Regionale partners Betrokkenheid Inclusieve aanpak Eigenaarschap Draagvlak Samen investeren Regionale Economie Inclusieve Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Informatiemanager. Doel. Context

Informatiemanager. Doel. Context Informatiemanager Doel Ontwikkelen, in stand houden, evalueren, aanpassen en regisseren van het informatiemanagement, de digitale informatievoorziening en de ICT-facilitering van de instelling en/of de

Nadere informatie

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013

Informatiesessie SROI regio NHN. Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 Informatiesessie SROI regio NHN Raadzaal Heerhugowaard 25-04-2013 De 3 Thema s: 1. Werknaarwerk 2. School naar werk 3. Uitkering naar Werk: Project Werkgeversdienstverlening Social Return On Investment

Nadere informatie

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland

Oplegvel. 1. Onderwerp Werkgeversdienstverlening. 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten

Nadere informatie

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014

Implementatieplan Stekker4. aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie. Datum: maart 2014 11 Implementatieplan Stekker4 Verbetering kwaliteit werkgeversdienstverlening: via Stekker4 vraag en aanbod regionaal digitaal beschikbaar. Definitieve versie Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Portefeuillehoudersoverleg

Nadere informatie

Intentieverklaring Iedereen heeft, naar zijn of haar kunnen, recht op werk. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage

Nadere informatie

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope

DEEL I. 5.8 ProjectMatig Werken. 5.8.1 Definitie project. 5.8.2 Kern van de methode. 5.8.3 Historie. 5.8.4 Scope 102 Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement - 2de druk 5.8 ProjectMatig Werken Deel I van de beschrijving van ProjectMatig Werken is gereviseerd en geautoriseerd door Gert Wijnen, een van de auteurs

Nadere informatie

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord

Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Plan van aanpak: Mobiliteit in de AMR Noord-Holland Noord Kaders van het sectorplan Doelstelling Het sectorplan beoogt een bijdrage te leveren aan de gesignaleerde knelpunten op de arbeidsmarkt Knelpunten

Nadere informatie

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord

SROI Social Return On Investment. TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Februari 2015 SROI Social Return On Investment TOOLKIT SROI voor alle gemeenten in regio Noord-Holland Noord Regionale standaard voor de toepassing van SROI in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.

Nadere informatie

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011

Projectplan. Informatie arrangementen als app. s-hertogenbosch, 6 december 2011 Projectplan Informatie arrangementen als app s-hertogenbosch, 6 december 2011 i Versiebeheer Algemene gegevens Projectnaam Informatie arrangementen als app Uitgave Final Datum 6 december 2011 Auteurs Projectleider

Nadere informatie

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord

Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Programma Regiowerktop Noord-Holland Noord Tijd Wat 13.30-14.00 Inloop en ontvangst 14.00-14.05 OPENING door Anouschka Laheij, gespreksleider Anouschka Laheij heeft ruime praktijkervaring met het leiden

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland

Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Programma Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt: integrale opdracht arbeidsmarkt Kop van Noord-Holland Voorwaarden De in voorliggend document voorgestelde integrale aanpak van arbeidsmarktvraagstukken vanuit

Nadere informatie

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum

Projectplan Versie 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon 06-11084797 Opdrachtgever Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA Sharon Smit Datum Projectplan Versie : 1.0 Opsteller/Kwartiermaker : Els Stokman Telefoon : 06-11084797 Opdrachtgever : Stuurgroep RPA Opdrachtnemer RPA : Sharon Smit Datum : 16 april 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave..2

Nadere informatie

En dus: meer arbeidspotentieel - minder werkloosheid - minder uitkeringen

En dus: meer arbeidspotentieel - minder werkloosheid - minder uitkeringen ** 1 van 10 Werkgeversdienstverlening Naam project: Werkgeversdienstverlening Versie : 1.0 Datum : 07 december 2012 Steller : José Tiessing Aan : Stuurgroep RPA-NHN Telefoon : 06-24558994 Bijlagen : Stand

Nadere informatie

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord

Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Pora Sociale zaken regio Alkmaar Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord Heerhugowaard 5 maart 2014 Deze presentatie De regio in beeld Stand van zaken: - Actieplan Jeugdwerkgelegenheid

Nadere informatie

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade.

Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. 1. PROJECTPLAN Naam project Alternatief plan nieuwbouw Theater Aan de Parade. Bestuurlijk Opdrachtgever Wethouder Huib van Olden Ambtelijk Opdrachtgever Gertjan Arts, directeur Stadsbeheer Gedelegeerd

Nadere informatie

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren

Handleiding Projectmatig werken. Faculteit der Letteren Handleiding Projectmatig werken Faculteit der Letteren 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is een project?... 4 1.2 Kenmerken van een project... 4 2 Basisbegrippen projectmatigwerken...

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Het stuurmodel voor een opdrachtgever

Het stuurmodel voor een opdrachtgever Het stuurmodel voor een opdrachtgever Ir. Derk K. Kremer 1. Inleiding In één van mijn eerdere artikelen heb ik al aangegeven dat de rol van opdrachtgever op zich geen moeilijke rol is. Voor een ervaren

Nadere informatie

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het

1. Onderwerp Beëindiging deelname Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Rijn Gouwe (RPA) 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt:

Het project heeft de volgende doelen. De doelen worden gefaseerd opgepakt: Projectplan Implementatie Kwaliteitskader maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning (IMKWA) Uitwerking Fase 1 inhoudelijke verdieping kwaliteitskader Opsteller: Thijs Terlouw en Ingrid Hildenbrant

Nadere informatie

Projectplan Passend Onderwijs

Projectplan Passend Onderwijs Projectplan Passend Onderwijs Naam van het project Passend Onderwijs Opdrachtgever Bestuurlijk opdrachtgever: College van B&W Ambtelijk opdrachtgever: Klara Slijkhuis Primaat houdende afdeling Afdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206

Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Functieprofiel: Directeur Service Eenheid Functiecode: 0206 Doel Voorbereiden en uitvoeren van het beleid van in het algemeen en van de eigen service in het bijzonder, alsmede het leidinggeven aan de werkzaamheden

Nadere informatie

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013.

De dienstverlening van gemeente Venlo aan Venrayse WWB-klanten is gestart op 1 januari 2013. Naam Evaluatie samenwerking Werkplein Venlo - Venray Opdrachtgever Raad/college Venray Trekker Sanne Bloemen (Venray) - trekker, Kim Werner (Venlo) contactpersoon Datum 30 juni 2015 Inleiding Op 8 mei

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: /

GEMEENTE OLDEBROEK. Informatie van het college aan de raad. Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: / GEMEENTE OLDEBROEK Onderwerp: Werkbedrijf Regio Zwolle. Informatie van het college aan de raad Portefeuillehouder: E.G. Vos-van de Weg Kenmerk: 208713 / 208944 Samenvatting Aanleiding om te informeren

Nadere informatie

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN

PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN PROJECT: ONTWIKKELOMGEVINGEN VIRTUELE TESTOMGEVINGEN ( Project Initiation Document ) Datum voltooid: 20/03/2013 Auteur: Kevin Sanders Studentnummer: 2148839 Versie: 0.1 Status: Concept Documenthistorie

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Wethoudersoverleg Sociaal Domein

Wethoudersoverleg Sociaal Domein Wethoudersoverleg Sociaal Domein Onderdeel : Jeugd Agendapunt : 9 Nummer : 13.0004438 Onderwerp: Plan van aanpak Passend Onderwijs Bijlagen: Inleiding: Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Arbeidsmarktregio Drenthe Jaarplan 2017 Arbeidsmarktregio Drenthe De arbeidsmarkt houdt zich niet aan gemeentegrenzen en samen kun je meer dan alleen. Daarom is Nederland verdeeld in 35 arbeidsmarktregio s. De Arbeidsmarktregio

Nadere informatie

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020

CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 CON VENAN T ACH T ERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De o nde rge te kenden : de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Template Projectplan

Template Projectplan projectpraktijk.nl Template Projectplan Besluiten Doel van dit document Managementsamenvatting Gevraagde besluiten van de opdrachtgever Goedkeuring Projectdefinitie Aanleiding Doelstelling Resultaten Afbakening

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo

PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo Regio Gooi en Vechtstreek wmo@regiogenv.nl Postbus 251, 1400 AG, Bussum PROJECTPLAN Proeftuin AWBZ naar Wmo ALGEMENE KENMERKEN Auteurs: J. van Slooten / H. Uneken Opdrachtgever: Bestuurlijk overleg convenant

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave

Planning & Control. Inleiding. Inhoudsopgave Planning & Control Inleiding Planning & Control is de Engelse benaming voor coördinatie en afstemming. Het is gericht op interne plannings- en besturingsactiviteiten. Een heldere Planning & Control functie

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Triadekaart GGZ Haagstreek

Triadekaart GGZ Haagstreek Projectplan tot invoering Auteur(s) Frans J. Dieleman Functie(s) Stafadviseur Kwaliteit Versie 12 mei 2010 Status definitief Inhoudsopgave 1. Kaders van het project 3 2. Achtergrond en aanleiding 3 3.

Nadere informatie

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode?

Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement methode? Wegwijzer voor methoden bij Projectmanagement 2de geheel herziene druk Fritjof Brave.; Erwin Baardman; Ariane Moussault, 2011 5.1 A4 projectmanagement Wat is de definitie van een project volgens de A4-projectmanagement

Nadere informatie

Visie Participatiewet

Visie Participatiewet Visie Participatiewet Zoveel mogelijk burgers doen mee en voorzien in hun eigen inkomen Regio Alkmaar 06-11-2013 Kern Participatiewet Opgebouwd uit WWB, WSW en WAJONG Geen nieuwe instroom in WSW Gemeente

Nadere informatie

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D

PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D PROJECT PLAN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN EEN STANDAARD SITE VOOR DE VERENIGING O3D Auteur : P. van der Meer, Ritense B.V. Datum : 17 juli 2008 Versie : 1.3 2008 Ritense B.V. INHOUD 1 VERSIEBEHEER...1 2 PROJECT

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving

Burgemeester en Wethouders 9 maart Steller Documentnummer Afdeling. R. van Wijk 15I Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling R. van Wijk 15I0002878 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 036 5229564 Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Memo bijgevoegd Te

Nadere informatie