STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] Totale studietijd [D] 75.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] 10.0. Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0. Totale studietijd [D] 75."

Transcriptie

1 STUDIUM GENERALE Wordt gegeven in Hoorcollege [A] 10.0 Werkcollege [B] 0.0 Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0 Totale studietijd [D] 75.0 Studiepunten [E] 3 Niveau Creditcontract verdiepend Ja Examencontract Neen Onderwijstaal Titularis Nederlands Sofie Vandamme Referentie Trefwoorden Studium Generale Interdisciplinariteit Kritische cultuurstudie Actualiteit Niveau Verdiepend Onderwijstaal Nederlands of indien de spreker Engelstalig is: Engels Doelstellingen Het Studium Generale heeft een educatieve, multidisciplinaire en een wetenschapscommunicatieve opdracht. Het beoogt studenten aan te zetten tot reflectie en hun betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten. Op die manier wil het Studium Generale de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de kennis over wetenschap en cultuur verdiepen. De thema s van het Studium worden telkens zo gekozen dat elke studiediscipline er een aanknopingspunt in kan vinden. Leerinhoud Lezingen rond thema s die vanuit volgende criteria vertrekken: - het hedendaagse in al zijn verschijningsvormen 4

2 - maatschappelijke relevantie - kritische bevraging van de gekozen thema s - vakoverschrijdende thematiek Studium : Tijd?! Altijd! Tijd triggert. Het regelt ons bestaan. Tegelijkertijd is het niets, glipt het ons door de vingers. De wijzers van de klok wijzen de tijd aan, maar tegelijkertijd kunnen we er de vinger niet op leggen. Tijd op zichzelf bestaat niet, maar staat altijd in verhouding tot plaats, ruimte en niet in het minst tot onze ervaring van tijd. Daarom maken we doorgaans een onderscheid tussen chronos versus 'kairos', enerzijds kloktijd, ook wel de lineaire tijd genoemd en anderzijds de subjectieve of innerlijke tijd, de cyclische tijd waarin de tijd is, waarin tijd beleefd wordt. Over het begrip tijd denken is zo oud als het denken zelf. Beroemd zijn de bespiegelingen over de tijd van Augustinus in zijn Confessiones: Ik weet wel wat tijd is als men er mij niet naar vraagt, maar zodra deze vraag mij gesteld wordt weet ik het niet meer. Het jaarthema van het Studium zich volgend jaar focussen op de wijze waarop de hedendaagse mens bezig is met tijd. Daarbij komt de nadruk niet zozeer te liggen op de vraag wat tijd is, maar wel hoe wij met tijd omgaan. Meer in het bijzonder zullen we een reflectie bieden op de moeilijke verhouding tussen de kloktijd en de innerlijke tijd en op het discours dat daarover wordt gevoerd in diverse disciplines. In onze maatschappij is er een hang naar dat tweede terwijl we opgeslorpt worden door het eerste. Anders uitgedrukt: de verhouding Chronos/ Kairos zit in het slop. Enkele symptomen : Ondanks het gebrek aan tijd wordt tijd gecultiveerd. Tijd is een werkwoord geworden: je moet je tijd nemen, bijvoorbeeld in de hoedanigheid van tijdsactiviteiten als ont-haasten. Het verzet tegen de rat-race is op verschillende domeinen uitgegroeid tot een heuse beweging, de slowmovement genoemd. Dat uit zich o.a. in de vormen van slowcooking, slow parenting, slow traveling over slow living, slow gardening tot slow science. We lijden haast letterlijk - aan de tijd, meer in het bijzonder ontwikkelen we aandoeningen die met de tijdsdruk te maken hebben: stress, burn-out, ADHD enz. Tijdsgebrek lijkt de meest concrete tijdservaring te zijn, iets wat in tijden van internet, sociale media en andere tijdbesparende maatregelen toch wel eigenaardig is. Tijd is een kostbaar economisch goed, zo blijkt uit het taalgebruik omtrent tijd. Dit is niet alleen omdat tijd geld is, maar we besparen, we investeren en we verspillen tijd. De digitale revolutie heeft de klassieke tijdsindeling, tussen werktijd en vrije tijd vervaagd: wie kijkt er immers niet s avonds en in het weekend naar zijn mail? Tegelijkertijd hadden we nooit zoveel vrije tijd die we eens te meer als een professionele timemanager invullen, bij voorkeur met quality time en zo mogelijk geïnspireerd door tijdthemabladen als Flow die het onthaasten promoten als een wijze van herbronnen. Nochtans worden het spontane niet in de tijd zijn zoals in geval van verveling of wachten als inspirerend ervaren. Een bijzondere vorm van zoeken naar de cyclische tijd krijgt zijn uitdrukking in de nostalgie en de rages als vintage en retro. Zoals elk jaar zal het Studium naast een algemeen beschouwelijke inleiding over het thema, diverse disciplines aan bod te laten komen zodat onze hedendaagse omgang met tijd vanuit uiteenlopende disciplines wordt benaderd. Enkele sprekers die op het studiumpodium zullen staan ( het volledige programma is bekend in juni 2013): Schrijver en essayist Benno Barhard verzorgt de openingslezing. De Engelsen cultuurcriticus Mark Fisher geeft een lezing met de prikkelende titel: Time-wars! We buigen ons over slow-journalism en slow-science en we staan stil bij het overvraagde kind. In het voorjaar hebben de Nederlandse schrijfster Joke Hermsen ( auteur van Stil je tijd ) en de filosofe Marli Huijer ( auteur van Ritme. Op zoek naar een terugkerende tijd ) het over hun tegengestelde visie op onthaasten. En zo net voor de vermoedelijke verkiezingen komt politicoloog Carl De Vos praten over De hectiek van de politiek. We sluiten zeer slow af met een lezing door filosofe Petra Van Brabandt over wachten, luiheid en verveling. Begincompetenties Het Studium zal zo worden opgevat dat studenten vanuit alle richtingen makkelijk kunnen instappen. 5

3 Vereiste is de modale culturele achtergrond die van een student hoger onderwijs redelijkerwijs verwacht mag worden. Omdat de thema's van het Studium telkens breed, actueel en kritisch zullen worden opgevat, zal de student worden uitgenodigd om zelf ook bijkomende informatie over het jaarthema te zoeken via bibliotheken, andere manifestaties, internet, pers en media. Eindcompetenties 1. Kritische ingesteldheid kan aangeboden informatie van zeer diverse aard synthetiseren en toetsen aan de eigen standpunten kan zijn eigen standpunt argumenteren gaat kritisch om met informatie kan verbanden leggen en aantonen met andere relevante cultuuruitingen 2. Formuleervaardigheid kan een schriftelijk rapport schrijven, met name een paper die ofwel een kritisch verslag van het bijgewoonde Studium met commentaar bevat, of op een andere wijze creatief reageert op het aangeboden debat. kan de aangeboden informatie verwerken kan correct, vlot en stijlvol schrijven 3. Zelfstandig werken kan tijdig taken afwerken kan eigen werkzaamheden plannen kan gepast de hulp van begeleiders inroepen en reageert gepast op geboden hulp is zelfkritisch 4. Ingesteldheid tot levenslang leren toont openheid tegenover geboden informatie gaat actief op zoek naar andere bronnen heeft een leergierige attitude Leermaterialen De studenten krijgen op aanvraag en aan gereduceerd tarief een exemplaar van het jaarboek van de vorige jaargang ter illustratie voor hun opdracht. Het Studium beschikt over een eigen internetsite (www.studiumgent.be). Daarop is onder meer deze studiefiche te vinden. De website biedt een elektronische ondersteuning bij het leerproces en wil studenten verbreding van het onderwerp aanbieden. Naast informatie en aankondigingen over de eigen activiteiten (ook terug te vinden op de digitale leeromgeving) bevat de website concrete verwijzingen naar andere culturele evenementen en verwante lezingen, films, tentoonstellingen, De website werkt ook verdiepend: achtergrondinformatie over de sprekers, filmpjes en audio-opnames zullen hier terug te vinden zijn. Via de website en via Facebook richten we een discussieforum op. Het is absoluut noodzakelijk dat de studenten deze website bezoeken en raadplegen, alsook de cursus Studium Generale op de digitale leeromgeving. Studium bericht studenten, docenten, externen en een selectieve lijst van geïnteresseerde instellingen via een aparte mailing list met nieuwsbrieven, die een kleine week voorafgaand aan elke activiteit worden verstuurd. Studiekosten In principe geen extra kosten, behalve: kosten verbonden aan de eventuele verplaatsingen 6

4 kosten voor de documentatie kosten verbonden aan het schrijven van de paper Studiebegeleiding De studenten krijgen de gelegenheid tot begeleiding bij het schrijven van hun paper in de zogenaamde studiumworkshops. Deze worden tweewekelijks georganiseerd, op verschillende momenten in verschillende campussen ( naargelang de vraag). In kleine groepen wordt de lezing nabesproken, wordt samen naar de essentie van de lezing gezocht en wordt commentaar en kritiek op de lezing geformuleerd. De studenten kunnen hier hun samenvattingen met medestudenten bespreken en een korte feedback ontvangen op de eerste versies van de papers. Studenten dienen zich uiterlijk 1 week voor de workshop in te schrijven voor deze bijeenkomsten via de website. Onderwijsvormen Twee reeksen van vijf lezingen in het eerste en tweede semester (streefdatum resp. tussen begin oktober en eind december, en tussen midden februari en eind april), te houden door externe sprekers uit specifieke velden, eventueel vergezeld van een co-referent en gevolgd door een debat. De lezingen zullen een accumulatief karakter hebben. Het staat de departementen vrij hun studenten te laten inschrijven voor de najaars- of de voorjaarsreeks, of voor een combinatie van beide. Op 9 oktober 2013 wordt een studium kick-off meeting gehouden, waarbij eerst een college over het jaarthema wordt gegeven en een toelichting over de paper. Dit college wordt herhaald in januari. Die tekst staat ook op de website, naast een aantal websites en literatuurverwijzingen over het schrijven van een essay. Daarnaast is er de mogelijkheid voor de studenten om tussen 17 en 19 uur in kleinere groepen 2 van de 4 sessies te volgen over: Hoe een essay schrijven door Martine Dierickx waarbij aandacht geschonken wordt aan de opbouw van een essay, het verschil tussen feiten en argumenten, argumenten onderbouwen,... Taal-en schrijftips door Eveline Steenhout Opzoeken in de bibliotheek en op databases door Paul Buschmann Evaluatievorm 1) Diplomacontract - Creditcontract Voor Studium Generale kan de student, afhankelijk van de regeling binnen zijn departement, de paper indienen in de examenperiode januari/februari of mei/juni. Er is mogelijkheid tot 2 e zittijd. Eerste examenzittijd: Het volgen van minimaal vijf lezingen en het schrijven van een paper van minimaal 3500 tot maximaal 6000 woorden is verplicht om te slagen, de bijkomende studiebegeleiding is optioneel maar ten zeerste aan te raden. De paper bestaat uit drie delen en omvat: Een korte samenvatting van elk van de vijf gevolgde lezingen. (max.200 woorden/lezing) Een persoonlijke commentaar, inclusief beargumentering op elk van de lezingen of op een bepaald aspect van de lezing. (min max.500 woorden/lezing) Een persoonlijke reflectie op het jaarthema, onderbouwd met verwijzingen naar minimaal 3 externe informatiebronnen (andere dan internetbronnen en krantenartikels). (min max woorden) Op het voorblad van de paper moet vermeld worden: Naam, faculteit, opleiding, of het Studium in het eerste, het tweede semester of als jaarvak wordt gevolgd. Het standaard voorblad kan gedownload worden van de website. De tekst moet taalkundig goed geschreven zijn. Zeer slordig of ontoereikend geredigeerd/gecorrigeerd taalgebruik kan leiden tot weigeren van de 7

5 paper. De paper wordt beoordeeld door de coördinator van het Studium Generale. Het evaluatieformulier dat gehanteerd zal worden bij het quoteren van de papers zal ter inzage op de digitale leeromgeving staan. De tweede examenzittijd: Studenten die reeds een paper indienden in de eerste examenzittijd maar niet slaagden, dienen hun paper te herwerken tot een aanvaardbaar niveau. 8

STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] 10.0. Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0. Totale studietijd [D] 75.

STUDIUM GENERALE. Wordt gegeven in. Hoorcollege [A] 10.0. Werkcollege [B] 0.0. Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0. Totale studietijd [D] 75. STUDIUM GENERALE Wordt gegeven in Hoorcollege [A] 10.0 Werkcollege [B] 0.0 Begel. zelfst./extern werk [C] 65.0 Totale studietijd [D] 75.0 Studiepunten [E] 3 Niveau Creditcontract verdiepend Ja Examencontract

Nadere informatie

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9)

Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Het schoolmodel van de Steve JobsSchool (o4nt) (versie 0.9) Inleiding Dit is het Schoolmodel van de Steve JobsSchool: een volledige beschrijving van de uitgangspunten en inrichting van een school volgens

Nadere informatie

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3

SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 Inhoudsopgave INLEIDING...2 1. SCRIPTIE SCHRIJVEN BIJ HET CENTRUM VOOR BEDRIJFSWETENSCHAPPEN...3 1.1. Het schrijven van een scriptie...3 1.2. Relatie student en docent...4 1.3. Het kiezen van een onderwerp...5

Nadere informatie

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD DE ONDERWIJSVISITATIE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN Een onderzoek naar de kwaliteit van de opleidingen economische wetenschappen aan de Vlaamse universiteiten Brussel, december

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015

Open Universiteit www.ou.nl. studiegids rechtswetenschappen. bachelor - master 2014 2015 studiegids rechtswetenschappen bachelor - master 2014 2015 Beste bachelor en master Rechtsgeleerdheid in Nationale Studenten Enquête (NSE) 2014 Beste master Rechtsgeleerdheid in Keuzegids Masters 2014

Nadere informatie

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids

H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK. Studiegids H O G E S C H O O L W E S T N E D E R L A N D VOOR VERTALER EN TOLK Studiegids Collegejaar 2014-2015 INLEIDING Deze studiegids geeft uitgebreide informatie over de Hogeschool West-Nederland voor Vertaler

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015

Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT 1 Adressen en postvakken Adressen

Nadere informatie

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement

De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement De onderwijsvisitatie Communicatiemanagement Een evaluatie van de kwaliteit van de professionele bachelor Communicatiemanagement van de AP Hogeschool, de Hogeschool PXL en Thomas More Mechelen www.vluhr.be/kwaliteitszorg

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

Monitoraat op maat. 4 februari 2010 Voorzitter Raad van Bestuur Linguapolis Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Taalstimulering academisch Nederlands voor studenten aan de Universiteit Antwerpen Monitoraat op maat Rapport derde jaar september 2008 augustus 2009 Datum afsluiting rapport Projectpromotor: Prof. Dr.

Nadere informatie

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst

Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Raamleerplan Produceren voor de Amateurkunst Groningen, juni 2011 Theaterwerkplaats De Prins van Groningen i.s.m. Kunstfactor Verantwoording: Aan de totstandkoming van dit raamleerplan werkten mee: Ron

Nadere informatie

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen

Stagehandleiding 2014. Algemene Cultuurwetenschappen Stagehandleiding 2014 Algemene Cultuurwetenschappen Erasmus School of History, Culture and Communication www.eshcc.eur.nl/stage/acw acwstages@eshcc.eur.nl Mei 2014 Voorwoord Deze stagehandleiding is bedoeld

Nadere informatie

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015

Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Studiegids Masterprogramma Geo-communicatie 2014-2015 Faculteit Geowetenschappen Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80115 3508 TC UTRECHT Tel. 030 253 9559 Utrecht, juli 2014 1 Adressen

Nadere informatie

Universiteit Gent 227

Universiteit Gent 227 VUniversiteit Gent Master of Conflict and Development (Master-na-master) Woord vooraf Conform haar opdracht geeft de visitatiecommissie in dit rapport een oordeel over de zes onderwerpen uit het accreditatiekader

Nadere informatie

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon

Professioneel Handhaven: werken met competenties. kennis vaardigheden. persoonskenmerken motivatie. Colofon Het actieprogramma Handhaven op Niveau stimuleert en faciliteert overheden en handhavende instanties bij het werken aan handhaving. Het bevordert daartoe verdere professionalisering van handhaving en samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014

S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING. Natuurwetenschap & Innovatiemanagement. van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN. voor het. studiejaar 2013/2014 S T U D I E G I D S BACHELOROPLEIDING Natuurwetenschap & Innovatiemanagement van de FACULTEIT GEOWETENSCHAPPEN voor het studiejaar 2013/2014 Willem C. van Unnikgebouw Heidelberglaan 2 Postbus 80.115 3508

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE KLIMROOS

BASISSCHOOL DE KLIMROOS SCHOOLGIDS BASISSCHOOL DE KLIMROOS 27CM SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Welkom! U en uw kind en zijn van harte welkom op de OBS de Klimroos. OBS de Klimroos biedt goed onderwijs voor alle leerlingen. De kwaliteit

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie

Studiegids. Voorjaar 2008

Studiegids. Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 Studiegids Voorjaar 2008 MBA-programma fase 2 en 3 Copyright, voorjaar 2008 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Gids voor de kandidaat

Gids voor de kandidaat AUGent-procedure toelatingsonderzoek voor Bacheloropleidingen van de AUGent-instellingen 2010-2011 Gids voor de kandidaat Versie januari 2010 Toelatingsonderzoek-Gids voor kandidaten.doc 1/15 1. Inleiding

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding

Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde. bacheloropleiding Toegepaste Economische Wetenschappen: Bedrijfskunde bacheloropleiding 2011 Inhoud 1 Voorwoord 3 Waarom aan de Universiteit Antwerpen studeren? 4 Studentgerichtheid 4 Innoverende academische opleidingen

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010

Rechtswetenschappen. Bacheloropleiding Masteropleiding. studiegids 2009-2010 Rechtswetenschappen Bacheloropleiding Masteropleiding studiegids 2009-2010 Inhoud 02 Rechten studeren 03 Studeren aan de Open Universiteit Studeren in een elektronische leeromgeving 05 Studiemogelijkheden

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie