Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen."

Transcriptie

1 BELEIDSREGEL Integrale geboortezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot het uitoefenen van de bevoegdheid om prestatiebeschrijvingen vast te stellen. Onder verwijzing naar artikel 58 van de Wmg, is in de voorliggende beleidsregel een experiment opgenomen. 1. Reikwijdte Deze beleidsregel is van toepassing op integrale geboortezorg zoals omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). 2. Doel van de beleidsregel De beleidsregel heeft tot doel voorwaarden vast te leggen waaronder kan worden afgeweken van de reguliere bekostiging en zorgaanbieders en zorgverzekeraars per 2017 de mogelijkheid te bieden om een experiment overeen te komen voor de bekostiging van integrale geboortezorg om samenwerking in de geboortezorg te bevorderen. In deze beleidsregel is vastgelegd op welke wijze de NZa gebruik maakt van haar bevoegdheid om de bij het experiment te hanteren prestatiebeschrijvingen vast te leggen. 3. Begripsbepalingen 3.1 Contracterende zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die prestaties integrale geboortezorg is overeengekomen met een zorgverzekeraar. 3.2 Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. 3.3 Integrale geboortezorg In multidisciplinair verband geleverde zorg rondom de geboorte die bestaat uit de volgende bij of krachtens de Zvw omschreven soorten zorg: verloskundige zorg, uitgezonderd preconceptiezorg; kraamzorg; medisch specialistische zorg voor zover deze betreft: obstetrische zorg met uitzondering van high care obstetrische zorg en geavanceerd ultrageluid onderzoek, antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg, en eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangt met de zorgvraag van de cliënt. 3.4 Verloskundige zorg Verloskundige zorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw.

2 3.5 Kraamzorg Kraamzorg, zoals omschreven bij of krachtens de Zvw. 3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling. 2 van Natale fase Fase in het zorgtraject vanaf de aanvang van de actieve fase van de bevalling tot 2 uur na de geboorte van de placenta. 3.8 Postnatale fase Fase in het zorgtraject vanaf 2 uur na de geboorte van de placenta tot 8 weken hierna. 3.9 Prestatie Prestatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder j, van de Wmg Zorgtraject Geheel van prestaties integrale geboortezorg, voortvloeiend uit de zorgvraag waarvoor de cliënt een zorgaanbieder consulteert Zwangerschap Periode vanaf de conceptie tot de geboorte van een kind, waarin een cliënt een nog niet geboren kind in de baarmoeder draagt Miskraam Niet vitale zwangerschap die eindigt voor de zestiende week Verpleegdag Te registreren kalenderdag bij verpleging op een voor verpleging ingerichte afdeling, die deel uitmaakt van een periode van verpleging welke minimaal één overnachting omvat. Deze periode loopt vanaf de opname tot en met het ontslag, waarbij de dag van opname (mits deze heeft plaatsgevonden vóór uur) en de dag van ontslag beide aangemerkt worden als een te registreren kalenderdag. De voorwaarde van minimaal een overnachting geldt niet bij een definitieve overname door een andere instelling op de dag van opname, of bij overlijden van de cliënt op de dag van of de dag na opname Cliënt Zwangere vrouw die zich met haar zorgvraag wendt tot de zorgaanbieder Zorgverzekeraar Zorgverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wmg. 4. Prestaties integrale geboortezorg Voor het experiment integrale geboortezorg als bedoeld in artikel 2, kunnen de volgende prestaties worden toegepast. De prestaties genoemd in de artikelen 4.2 tot en met 4.9 zijn van toepassing in geval de zwangerschap langer duurt dan 16 weken. 4.1 Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg Integrale geboortezorg vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder, indien de zwangerschap eindigt voor 16 weken in een miskraam. Deze

3 prestatie omvat ook de nazorg voor zover deze integrale geboortezorg betreft. 4.2 prenataal Integrale geboortezorg in de prenatale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is. 3 van prenataal complex Integrale geboortezorg in de prenatale fase indien de cliënt langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen klinisch wordt opgenomen en/of een cerclage wordt aangebracht. 4.4 nataal Integrale geboortezorg in de natale fase. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. 4.5 nataal intramuraal op eigen verzoek Integrale geboortezorg in de natale fase die op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt terwijl de cliënt voor deze opname niet medisch of niet sociaal geïndiceerd is. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. 4.6 nataal complex Integrale geboortezorg in de natale fase in geval van een sectio, een complexe fluxusbehandeling, een manuele placentaverwijdering en/of een totaalruptuur. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. 4.7 postnataal Integrale geboortezorg in de postnatale fase. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is. 4.8 postnataal complex Integrale geboortezorg in de postnatale fase in geval van klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen en/of een complexe fluxusbehandeling. Deze prestatie is exclusief kraamzorg per uur. 4.9 Kraamzorg postnataal per uur Zorg zoals kraamverzorgenden deze bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling in de postnatale fase. Partusassistentie die op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta kan niet op basis van deze prestatie in rekening worden gebracht Onderlinge dienstverlening Integrale geboortezorg Algemene prestatie voor het in rekening brengen van tarieven voor prestaties of delen van de prestaties integrale geboortezorg tussen de contracterende zorgaanbieder en de zorgaanbieder of tussen twee zorgaanbieders.

4 5. Nadere bepalingen prestaties 5.1 Contractvoorwaarde De tarieven van de prestaties genoemd in de artikelen 4.1 tot en met 4.9 mogen alleen in rekening worden gebracht indien de contracterende zorgaanbieder en de zorgverzekeraar van de cliënt ten aanzien van deze prestaties voorafgaand een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan. 4 van Vrije tarieven Voor de prestaties gelden vrije tarieven als bedoeld in artikel 50, eerste lid, onder a, van de Wmg. 5.3 Parallelliteit De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg kunnen niet in rekening worden gebracht als in verband met de betreffende zorgvraag al een tarief voor (een) monodisciplinaire prestatie(s) in rekening is gebracht en de betreffende combinatie van tarieven in de tabel van bijlage 1 van deze beleidsregel met x is gemarkeerd. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken. 5.4 Parallelliteit eerstelijnsdiagnostiek De tarieven voor de prestaties integrale geboortezorg zoals omschreven in de artikelen 4.1 tot en met 4.9 kunnen alleen in rekening worden gebracht indien niet ook een of meerdere tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zoals omschreven in de Beleidsregel tarieven en prestaties medisch specialistische zorg in rekening zijn gebracht, en de in rekening gebrachte tarieven voor prestaties eerstelijnsdiagnostiek zijn aangevraagd in het kader van de zorgvraag van de cliënt. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen hiervan afwijken indien zij in een schriftelijke overeenkomst hierover andere afspraken maken. 6. Evaluatie-en rapportagebepaling De NZa evalueert het experiment integrale geboortezorg en rapporteert daarover aan de minister van VWS. 7. Voorbehoud Deze beleidsregel wordt door de NZa vastgesteld onder voorbehoud van het ontvangen van een aanwijzing van de minister van VWS inzake de integrale geboortezorg. Overeenkomstig de voorhangbrief van de minister van VWS aan de Eerste en Tweede Kamer betreffende bekostiging integrale geboortezorg van 31 mei 2016 met kenmerk CZ en op grond van artikel 8 van de Wmg zal tot het geven van een aanwijzing niet eerder worden overgegaan dan nadat dertig dagen zijn verstreken na verzending van deze brief. Indien de aanwijzing afwijkt van hetgeen in deze beleidsregel is vastgelegd, zal de NZa een gewijzigde beleidsregel vaststellen die de onderhavige beleidsregel zal vervangen. Indien de NZa geen gewijzigde beleidsregel heeft vastgesteld die de onderhavige beleidsregel vervangt, dan treedt de onderhavige beleidsregel in werking met ingang van 1 januari 2017.

5 8. Inwerkingtreding en citeertitel Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2017 en vervalt met ingang van 31 december Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel b, van de Wmg zal van de vaststelling van deze beleidsregel mededeling worden gedaan in de Staatscourant. 5 van 9 Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel Integrale geboortezorg.

6 TOELICHTING ALGEMEEN Onder voorbehoud van het ontvangen van de aanwijzing van de minister van VWS, stelt de NZa nu de Beleidsregel Integrale geboortezorg vast. Met deze beleidsregel worden die regio s gefaciliteerd die gereed zijn voor de transitie naar integrale bekostiging in de geboortezorg. De beleidsregel heeft een experimenteel karakter en biedt in de komende periode de gelegenheid om ervaring op te doen met de gekozen prestatiestructuur, eventuele knelpunten op te lossen en de bestendigheid daarvan in de praktijk te monitoren en te toetsen. De optie voor integrale prestaties komt daarmee beschikbaar voor regio s die daar zelf voor kiezen, in afstemming met de zorgverzekeraars. Zorgaanbieders die nog niet gereed zijn om over te stappen op integrale bekostiging van het gehele geboortezorgtraject hebben de mogelijkheid om hun aandeel in het geboortezorgtraject te declareren op basis van de bestaande beleidsregels voor verloskundige zorg, kraamzorg, medisch specialistische zorg en eerstelijnsdiagnostiek. De minister van VWS besluit over landelijk invoering van integrale bekostiging. 6 van 9 Prestatiestructuur integrale geboortezorg De minister van VWS heeft in de voorhangbrief aan de Eerste en Tweede Kamer betreffende bekostiging integrale geboortezorg van 31 mei 2016 met kenmerk CZ, aangegeven dat zij voornemens is de NZa per aanwijzing op te dragen om een structuur voor integraal bekostigde geboortezorg te implementeren bestaande uit negen prestaties. Deze negen prestaties zijn beroeps- en lijnoverstijgende prestaties. De prestaties zijn multidisciplinaire producten en beschrijven het geheel aan noodzakelijke verloskundige zorg, kraamzorg, medisch specialistische zorg (voor zover obstetrische zorg), antenatale consultatieve kindergeneeskundige zorg en eerstelijnsdiagnostiek voor zover die samenhangen met de zorgvraag van de cliënt in de prenatale fase. Het gaat om verzekerde zorg op grond van de Zvw. Het uitgangspunt bij de prestatiestructuur is dat het geheel aan prestaties integrale geboortezorg in samenhang overeen wordt gekomen tussen zorgverzekeraar en contracterende zorgaanbieder. In de prestatiestructuur is onderscheid gemaakt tussen de verschillende fases van het zorgtraject (prenataal, nataal en postnataal). Dit onderscheid heeft als doel om de declaratie van zorg voor cliënten die overstappen naar een zorgaanbieder in een andere regio te faciliteren. Tevens is in de prestatiestructuur onderscheid gemaakt tussen complexe en niet complexe prestaties. Dit onderscheid heeft als doel om de kostenhomogeniteit van de zorgprestaties te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen met ingang van 1 januari 2017 gebruik maken van de integrale bekostigingsstructuur. De NZa heeft de mogelijkheid om de prestatiestructuur in overleg met veldpartijen door te ontwikkelen zodat voortschrijdend inzicht in de prestatiestructuur kan worden verwerkt. De tarieven voor de negen genoemde producten zijn vrij onderhandelbaar. ARTIKELSGEWIJS Artikel 1

7 Deze beleidsregel is alleen van toepassing op integrale geboortezorg bij of krachtens de Zvw. Buiten deze reikwijdte vallen bijvoorbeeld gynaecologische zorg en obstetrische zorg die niet samenhangen met de zorgvraag van de zwangere vrouw. Zo is bijvoorbeeld zorg geleverd door internisten tijdens de zwangerschap bij een zwangere diabeet medisch specialistische obstetrische zorg, maar deze valt buiten de integrale geboortezorg. 7 van 9 Artikel De contracterende zorgaanbieder komt de prestaties integrale geboortezorg overeen met de zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieder wordt ook wel de geboortezorgorganisatie genoemd waarbij het wenselijk is dat de verschillende disciplines binnen de geboortezorgketen gelijkwaardig zijn vertegenwoordigd in de geboortezorgorganisatie. 3.2 Een zorgaanbieder kan de door de contracterende zorgaanbieder overeengekomen prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoeren. Het is ook mogelijk dat een zorgaanbieder gelijktijdig ook de contracterende zorgaanbieder is. 3.6 De fysieke intake bij de zorgaanbieder is het eerste contactmoment tussen cliënt en zorgaanbieder. Dit is ongeacht de zorgprofessional die de intake afneemt Onder een miskraam zoals bedoeld in deze beleidsregel wordt onder andere de beëindiging van een buitenbaarmoederlijke zwangerschap voor 16 weken begrepen Onder een voor verpleging ingerichte afdeling valt onder andere high/medium care. De polikliniek en spoedeisende hulp vallen hier niet onder. Er is sprake van een overnachting als de cliënt opgenomen wordt vóór 0.00 uur en ontslag plaatsvindt ná 7.00 uur op de daaropvolgende kalenderdag. In onderstaande tabel zijn diverse situaties opgenomen die helderheid verschaffen over wat er geregistreerd dient te worden (ervan uitgaande dat aan alle overige voorwaarden uit de definitie wordt voldaan). Tabel x. Voorbeelden bij het begrip overnachting Opnametijd cliënt x Voor 20:00 uur Na 20:00 uur en vóór 00:00 uur Na 00:00 uur Na 00:00 uur Voor uur Ontslagtijd cliënt x Na 07:00 uur +1 Na 07:00 uur +1 Voor 07:00 uur Na 07:00 uur Voor 07:00 uur +1 Aantal verpleegdagen Artikel 4 1. Begeleiding eindigend voor 16 weken zwangerschap inclusief nazorg Deze prestatie omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder of zorgaanbieders ter ondersteuning van de cliënt. Deze prestatie loopt vanaf de fysieke intake tot aan de constatering van een miskraam voor 16 weken. Het betreft hier niet 16 weken zorg, maar 16

8 weken zwangerschap. Nazorg behoort ook tot de prestatie voor zover het geboortezorg betreft. Deze prestatie kan per zwangerschap niet in combinatie met een van de andere zorgprestaties integrale geboortezorg gedeclareerd worden. Indien de zwangerschap eindigt na 16 weken dan is er geen sprake van een miskraam. Beëindiging van een vitale zwangerschap maakt geen onderdeel uit van de integrale geboortezorg. 8 van 9 2. prenataal De prestatie geboortezorg prenataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de prenatale fase. De prestatie begint bij de fysieke intake en eindigt bij aanvang van de actieve fase van de bevalling. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg prenataal complex van toepassing is. 3. prenataal complex De prestatie geboortezorg prenataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de prenatale fase. De prestatie begint bij de fysieke intake en eindigt bij aanvang van de actieve fase van de bevalling. Er is sprake van deze prestatie indien er in de prenatale fase een klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of een cerclage wordt aangebracht. 4. nataal De prestatie geboortezorg nataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg intramuraal op eigen verzoek of de prestatie geboortezorg nataal complex van toepassing is. 5. nataal intramuraal op eigen verzoek De prestatie geboortezorg nataal intramuraal op eigen verzoek omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Deze prestatie is van toepassing indien de natale fase op verzoek van de cliënt intramuraal plaatsvindt, terwijl hier geen medische of sociale indicatie voor is. Voor deze prestatie is een eigen betaling van toepassing. 6. nataal complex De prestatie geboortezorg nataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de natale fase. Partusassistentie is ook onderdeel van deze prestatie. Indien de partusassistentie op indicatie langer duurt dan 2 uur na de geboorte van de placenta, dan behoort deze zorg ook tot deze prestatie. De prestatie begint bij aanvang van de actieve fase van de bevalling en eindigt twee uur na de geboorte van de placenta. Er is sprake van deze prestatie indien er in de natale fase een sectio plaatsvindt en/of een complexe fluxusbehandeling en/of een manuele placentaverwijdering en/of een totaalruptuur.

9 7. postnataal De prestatie geboortezorg postnataal omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Kraamzorg per uur valt buiten deze prestatie. De prestatie begint twee uur na de geboorte van de placenta en eindigt 8 weken hierna. Het tarief voor deze prestatie kan niet in rekening worden gebracht indien de prestatie geboortezorg postnataal complex van toepassing is. 9 van 9 8. postnataal complex De prestatie geboortezorg postnataal complex omvat het totaal aan werkzaamheden verricht door de zorgaanbieder(s) ter ondersteuning van de cliënt in de postnatale fase. Kraamzorg per uur valt buiten deze prestatie. De prestatie begint twee uur na de geboorte van de placenta en eindigt 8 weken hierna. Er is sprake van deze prestatie indien er in de postnatale fase een klinische opname langer dan 5 afzonderlijke of aaneengesloten verpleegdagen plaatsvindt en/of in geval van een totaalruptuur. 9. Kraamzorg postnataal per uur Kraamzorg postnataal per uur is zorg zoals kraamverzorgenden deze plegen te bieden aan moeder en kind in verband met een bevalling, gedurende ten hoogste tien dagen, te rekenen vanaf de dag van de bevalling. Voor deze prestatie is een eigen bijdrage van toepassing. 10. Onderlinge dienstverlening Met onderlinge dienstverlening wordt bedoeld de levering van een (deel)prestatie of van een geheel van prestaties op het gebied van de integrale geboortezorg door een zorgaanbieder in opdracht van een contracterende zorgaanbieder. Voor de prestatie onderlinge dienstverlening geldt een vrij tarief. Indien sprake is van onderlinge dienstverlening brengt de zorgaanbieder die de zorg uitvoert de kosten in rekening aan de contracterende zorgaanbieder. Van onderlinge dienstverlening is ook sprake als tarieven voor prestaties of delen van prestaties integrale geboortezorg tussen twee zorgaanbieders worden verrekend. Artikel 5 Tarief Het tarief dat wordt gedeclareerd is het tarief dat van toepassing was op de startdatum van de betreffende prestatie, zoals omschreven in artikel 4.4.van de Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg. Parallelliteit In de beleidsregel is onder artikel 5.3 en 5.4 een verbod op parallelliteit opgenomen. Dit betekent dat niet gelijktijdig een monodisciplinaire prestatie en een integrale prestatie die (deels) dezelfde zorg omschrijven, in rekening kunnen worden gebracht. In bijlage I van deze beleidsregel wordt expliciet gemaakt welke combinaties van monodisciplinaire prestaties en integrale prestaties niet in rekening gebracht mogen worden. Van dit verbod op parallelliteit kan echter worden afgeweken indien zorgaanbieder en zorgverzekeraars hierover op schrift andere afspraken maken. Deze afwijkingsmogelijkheid geeft partijen in de regio de ruimte om maatwerkafspraken te maken. Het verbod op parallelliteit is specifiek voor de fase van het zorgtraject. Indien sprake is van parallelliteit in de prenatale fase, dan heeft dit geen

10 invloed op de declaratie van integrale geboortezorg in de natale en postnatale fase. Deze bepaling regelt dat als cliënten willen overstappen naar een derde zorgaanbieder die niet bij de betreffende geboortezorgorganisatie is aangesloten, deze derde zorgaanbieder de geleverde zorg kan declareren. De NZa beoogt hier mee de keuzevrijheid van cliënten te borgen. Indien een cliënt overstapt naar een zorgaanbieder die niet bij de betreffende geboortezorgorganisatie is aangesloten, biedt de beleidsregel verschillende mogelijkheden aan de derde zorgaanbieder om een tarief voor deze zorg in rekening te brengen: De kosten voor zorg die door de derde zorgaanbieder zijn geleverd worden onderling verrekend met de geboortezorgorganisatie die het integrale tarief declareert. De derde zorgaanbieder declareert dus bij de geboortezorgorganisatie en brengt geen prestatie op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg) in rekening bij de zorgverzekeraar. Indien onderlinge verrekening tussen de derde zorgaanbieder en de geboortezorgorganisatie niet tot stand komt, bijvoorbeeld omdat hierover op voorhand geen afspraken zijn gemaakt, dan brengt de derde zorgaanbieder de geleverde zorg in rekening op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg). Indien er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, regelt het verbod op parallelliteit dat ook de geboortezorgorganisatie de geleverde zorg op basis van de monodisciplinaire beleidsregels is rekening brengt. De geboortezorgorganisatie brengt dan geen integrale prestatie in rekening. Indien onderlinge verrekening tussen de derde zorgaanbieder en de geboortezorgorganisatie niet tot stand komt, dan brengt de derde zorgaanbieder de geleverde zorg in rekening op basis van de monodisciplinaire beleidsregels (verloskunde, kraamzorg, medisch specialistische zorg). Indien geboortezorgorganisatie en zorgverzekeraar gebruik maken van de afwijkingsmogelijkheid en hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt, dan kan de geboortezorgorganisatie toch parallel een prestatie integrale geboortezorg in rekening brengen. Zorgaanbieder en zorgverzekeraar kunnen bijvoorbeeld afspreken dat monodisciplinaire declaraties door derde zorgaanbieders met lage waardes niet leiden tot een verbod om parallel een integrale prestatie in rekening te brengen. Daarnaast kunnen zij afspraken maken over de wijze waarop de meerkosten van de parallel in rekening gebrachte declaraties worden verrekkend. Declaratie add-on IC Indien een cliënt die in zorg is bij de zorgaanbieder in het kader van de zwangerschap opgenomen wordt op de intensive care, kan het ziekenhuis waar de opname plaatsvindt op grond van de Beleidsregel tarieven en prestaties medisch specialistische zorg, een iczorg/subtraject met zorgtype 52 registreren. Verandering van zorgverzekeraar. Wanneer de cliënt gedurende het traject is veranderd van zorgverzekeraar, moet het tarief worden vergoed door de zorgverzekeraar bij wie de cliënt verzekerd was op de datum van aanvang van de zorgprestatie. 10 van 9

11 BIJLAGE I Prestatie Combinatie Tabel Bijlage 1 bij deze beleidsregel bevat de Prestatie Combinatie Tabel. Met behulp van deze tabel wordt inzichtelijk welke prestaties niet in combinatie met de prestaties voor integrale geboortezorg gedeclareerd kunnen worden. 11 van 9 Hoe is de tabel opgebouwd? De Prestatie Combinatie Tabel bevat in de verschillende kolommen de prestaties voor integrale geboortezorg. Zorg geleverd binnen deze integrale prestaties overlapt met zorg geleverd binnen de bestaande monodisciplinaire prestaties voor kraamzorg, verloskundige zorg en medisch-specialistische zorg. In de Prestatie Combinatie Tabel wordt per monodisciplinaire prestatie (per rij) door middel van een x aangegeven of deze prestatie in combinatie met de integrale prestaties in rekening mag worden gebracht. Een x geeft aan dat de combinatie van prestaties niet toegestaan is. Fases van zwangerschap De prestatiestructuur voor integrale geboortezorg is opgebouwd aan de hand van de verschillende fases van een zwangerschap. De structuur bevat drie prestaties voor prenatale zorg, drie prestaties voor natale zorg, twee prestaties voor postnatale zorg en één prestatie voor kraamzorg. Per fase van de zwangerschap kan slechts één integrale prestatie in rekening gebracht worden. Het kan voorkomen dat er binnen een fase van de zwangerschap een monodisciplinaire prestatie in rekening wordt gebracht die niet in combinatie met de integrale prestaties voor deze fase gedeclareerd mag worden. In dat geval wordt de zorg geleverd binnen deze fase in rekening gebracht aan de hand van de monodisciplinaire prestaties. Het is mogelijk om een andere fase van de zwangerschap wel in rekening te brengen aan de hand van een integrale prestatie, mits binnen deze fase geen monodisciplinaire prestatie in rekening wordt gebracht die niet in combinatie met de integrale prestaties voor deze fase gedeclareerd mag worden. Voorbeeld Het intake bezoek wordt in rekening gebracht middels een monodisciplinaire prestatie. De Prestatie Combinatie Tabel bevat voor deze prestatie een x in combinatie met de integrale prestaties voor de prenatale fase. De betekent dat deze integrale prestaties niet in rekening mogen worden gebracht en dat alle zorg geleverd binnen de prenatale fase middels monodisciplinaire prestaties in rekening gebracht wordt. Voor zorg geleverd in de natale fase worden geen monodisciplinaire prestaties in rekening gebracht. Zorg geleverd binnen deze fase kan daarom middels één van de prestaties voor integrale natale geboortezorg in rekening worden gebracht.

12 Prestatie Combinatie Tabel Bijlage 1 bij beleidsregel Prestatie-code Prestatie-omschrijving Begeleiding eindigend vóór 16 weken inclusief nazorg prenataal prenataal complex nataal nataal intramuraal op eigen verzoek nataal complex postnataal 1001 Volledige verloskundige zorg x x x x x x x x 1011 Volledige verloskundige zorg (achterstandswijk) x x x x x x x x 1101 Volledige prenatale zorg x x x 1102 Volledige natale zorg x x x x 1103 Volledige postnatale zorg x x x 1111 Volledige prenatale zorg (achterstandswijk) x x x 1112 Volledige natale zorg (achterstandswijk) x x x x 1113 Volledige postnatale zorg (achterstandswijk) x x x 1201 Pren. zorg van 0 t/m 14 weken x x x 1203 Pren. zorg tot na 29 wk, vóór partus 2e lijn x x x 1204 Pren. zorg tot 15 t/m 29 weken x x x 1211 Pren. zorg van 0 t/m 14 weken (achterstandswijk) x x x 1213 Pren. zorg tot na 29 wkvóór partus 2e lijn (achterstandswijk) x x x 1214 Pren. zorg tot 15 t/m 29 weken (achterstandswijk) x x x 1301 Pren. zorg van 0 t/m 14 weken, 1e vk x x x 1302 Pren. zorg tot 15 t/m 29 weken, 1e vk x x x 1303 Pren. zorg tot na 29 wk, doch vóór partus, 1e vk x x x 1311 Pren. zorg van 0 t/m 14 weken, 1e vk(achterstandswijk) x x x 1312 Pren. zorg tot 15 t/m 29 weken, 1e vk(achterstandswijk) x x x 1313 Pren. zorg tot na 29 wk, doch vóór partus, 1e vk(achterstandswijk) x x x 1351 Pren. zorg vanaf 0 t/m 14 weken, 2e vk x x x 1352 Pren. zorg vanaf 15 t/m 29 wk, 2e vk x x x 1353 Pren. zorg vanaf 29 weken, doch vóór partus, 2e vk x x x 1361 Pren. zorg vanaf 0 t/m 14 wk, 2e vk(achterstandswijk) x x x 1362 Pren. zorg vanaf 15 t/m 29 wk, 2e vk(achterstandswijk) x x x 1363 Pren. zorg vanaf 29 wk, doch vóór partus, 2e vk(achterstandswijk) x x x 1401 Uitwendige versie bij stuitligging x x x 1602 Algemene termijn echo x x x 1603 Specdiagnecho: groeistagnatie x x x 1604 Specdiagnecho: bloedverlies x x x 1605 Specdiagnecho: uitwendige versie bij stuitligging x x x 1606 Specdiagnecho: ligging x x x 1607 Specdiagnecho: placentacontrole x x x 1610 Counseling x x x 1612 SEO eenling of eerste kind meerling x x x 1622 SEO volgend kind bij meerling x x x 1625 NT-meting met MI, eenling of 1e v. meerling x x x 1627 NT-meting met MI, volgend kind meerling x x x Module Entonox voor geboortecentra x x x Module x x x Prenatale screening: NuchalTranslucentie(NT-) meting (nekplooimeting) b x x x Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij eenlin x x x Prenatale screening: NuchalTranslucentie(NT-) meting (nekplooimeting) b x x x Prenatale screening: Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO) bij ieder x x x Prenatalescreening: counseling. x x x Echografie à vue in verband met zwangerschap mits de röntgenoloog het x x x Echografie à-vue in verband met zwangerschap. x x x Operatie wegens buitenbaarmoederlijke zwangerschap x x x Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehand x x x Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij problemen in de vro x x x Zwangerschapsonderbreking of weghalen miskraam bij problemen in de vr x x x Meer dan 2 dagbehandelingen of polikliniekbezoeken en/of onderzoeken b x x x Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij problemen in de v x x x Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij problemen in de x x x of 2 polikliniekbezoeken bij problemen in de vroege zwangerschap of zw x x x postnataal complex postnataal kraamzorg

13 Prestatie-code Prestatie-omschrijving Begeleiding eindigend vóór 16 weken inclusief nazorg prenataal prenataal complex nataal nataal intramuraal op eigen verzoek nataal complex postnataal postnataal complex Plaatsen van een bandje om de baarmoedermond bij begeleiding zwanger x x x Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehand x x x Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding zwange x x x Meer dan 2 bezoeken aan dagbehandeling of polikliniek bij begeleiding zw x x x Ziekenhuisopname met meer dan 28 verpleegdagen bij begeleiding zwang x x x Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij begeleiding zwa x x x Meer dan 2 onderzoeken bij begeleiding zwangerschap x x x of 2 polikliniekbezoeken bij begeleiding zwangerschap x x x of 2 polikliniekbezoeken voor advies bij zwangerschap bij advies bij zwan x x x Begeleiding zwangerschap Vruchtwaterpunctie/ chorionbiopsie Zwanger x x x Poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloo x x x x Poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een gynaecoloo x x x x Poliklinische bevalling op medische indicatie niet door een gynaecoloog m x x x x Poliklinische bevalling op medische indicatie niet door een gynaecoloog en x x x x Verplichte poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een g x x x x Verplichte poliklinische bevalling zonder medische indicatie niet door een g x x x x Bevalling met behandeling van nabloeding bij ernstig bloedverlies tijdens d x x x x Keizersnedebijeenbevalling x x x x Bevalling met (handmatig) verwijderen van de placenta of operatie in geva x x x x Begeleiding van een stuitligging of meerling bij een stuitligging bij de beval x x x x Bevalling via de vagina met behulp van een verlostang of vacuumcupbij ee x x x x Begeleiding van een spontane bevalling bij een bevalling x x x x Uur kraamzorg x x Uur partusassistentie x x x x Partusassistentie nevenactiviteit x x x x Inschrijving x x x Intake bezoek x x x Telefonische intake x x x Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij complicaties na de x x x Meer dan 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij complicaties na d x x x tot en met 28 dagbehandelingen en/ of verpleegdagen bij complicaties n x x x Behandeling van nabloeding bij complicaties na de bevalling/ kraambed in x x x (Handmatig) verwijderen van de placenta of operatie in geval van scheur in x x x Behandeling of onderzoek in de polikliniek bij complicaties na de bevalling x x x postnataal kraamzorg

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. BELEIDSREGEL Integrale geboortezorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling.

3.6 Prenatale fase Fase in het zorgtraject vanaf de fysieke intake bij de zorgaanbieder tot aan de aanvang van de actieve fase van de bevalling. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen Integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert.

Zorgaanbieder Zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder c, van de Wmg, die de prestaties integrale geboortezorg (mede) uitvoert. Nadere Regel Regeling declaratievoorschriften en declaratiebepalingen integrale geboortezorg Op grond van de artikelen 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de Beleidsregel

Nadere informatie

Adviesverzoek NZa INTEGRALE GEBOORTEZORG AMSTERDAM

Adviesverzoek NZa INTEGRALE GEBOORTEZORG AMSTERDAM Adviesverzoek NZa INTEGRALE GEBOORTEZORG AMSTERDAM (Amsterdam, 1 juli 2016) Aan deze notitie liggen de volgende bijlagen ten grondslag: Regiovisie EVAA Samenwerkingsovereenkomst EVAA-VUmc-AMC Reglement

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7077

BELEIDSREGEL BR/CU 7077 BELEIDSREGEL BR/CU 7077 Verloskunde Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg

Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg Vraag & antwoord bekostiging integrale geboortezorg Per 1 januari 2017 komt de mogelijkheid beschikbaar om integrale geboortezorg te contracteren. De tariefbeschrijving is op 7 juli 2016 gepubliceerd door

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020

BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 BELEIDSREGEL BR/CU - 7020 VERLOSKUNDE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7073

BELEIDSREGEL BR/CU-7073 BELEIDSREGEL Stoppen-met-rokenprogramma Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Experiment bekostiging verpleging en verzorging

Experiment bekostiging verpleging en verzorging BELEIDSREGEL Experiment bekostiging verpleging en verzorging Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU - 7048

BELEIDSREGEL BR/CU - 7048 BELEIDSREGEL BR/CU - 7048 Verloskunde Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014

TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE. Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU van 9 juli 2014 TARIEVENLIJST VERLOSKUNDE Bijlage 1 bij tariefbeschikking TB/CU-7100-01 van 9 juli 2014 DE MAXIMUMTARIEVEN DIE DOOR ZORGAANBIEDERS DIE GENEESKUNDIGE ZORG LEVEREN ZOALS VERLOSKUNDIGEN DIE BIEDEN IN REKENING

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg BELEIDSREGEL Beleidsregel verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017

Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Overzicht maximale vergoedingen Verloskunde 2017 Omschrijving s Volledige verloskundige zorg achterstandswijken Verzekerden achterstandswijken 1001 1011 1.310,75 1.612,23 Deelprestaties verloskundige zorg

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL NR/CU-201 Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12

BELEIDSREGEL CV-5000-4.0.3.-12 BELEIDSREGEL De tariefopbouw van de maximumtarieven huisartsenhulp in de berekening voor verloskundige zorg Gelet op het bepaalde in artikel 57 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) heeft de NZa

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0021

BELEIDSREGEL AL/BR-0021 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep

Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Format aanvraag Zorginkoop Integrale geboortezorg 2018 CZ groep Door het invullen van dit format geeft u aan in aanmerking te willen komen voor de inkoop van integrale geboortezorg in 2018. U verklaart

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 2079

BELEIDSREGEL BR/CU 2079 BELEIDSREGEL BR/CU 2079 EERSTELIJNSDIAGNOSTIEK Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7109

BELEIDSREGEL BR/CU 7109 BELEIDSREGEL BR/CU 7109 Verloskunde Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg

Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg REGELING Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c

BELEIDSREGEL CA-BR-1508. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c Bijlage 11 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Nadere Regel NR/CU-256

Nadere Regel NR/CU-256 Nadere Regel Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg.

3.1 Experiment Een experiment op basis van een beleidsregel als bedoeld in artikel 58 Wmg. Bijlage 28 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Tijdelijke instandlating gevolgen experimenten Op grond van artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg

BELEIDSREGEL CA Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg AWBZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten

Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten REGELING Regeling innovatie voor kleinschalige experimenten Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2016

Overeenkomst Verloskunde 2016 Overeenkomst Verloskunde 2016 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. IZZ Zorgverzekeraar N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. VGZ Cares N.V. Univé Zorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-Rokenprogramma leveren. Regeling CU/NR-703 Stoppen-met-Roken-programma Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, zevende lid, 38, derde lid, en artikel 40, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg - (Wmg), heeft de

Nadere informatie

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft.

3.1 Externe cliënt Een externe cliënt is een cliënt die niet bij de AWBZ-zorgaanbieder met een eigen tandartspraktijkruimte verblijft. Bijlage 9 bij circulaire CARE/AWBZ/13/05c BELEIDSREGEL AWBZ-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg.

3.1 Zorgaanbieder De zorgaanbieder als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c van de Wmg. Bijlage 19 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg Wlz Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken.

3.3 Techniekkosten Techniekkosten zijn de kosten van door de Wlz-zorgaanbieder of door derden vervaardigde tandtechnische werkstukken. Bijlage 7 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Wlz-zorgaanbieders met tandartspraktijk Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014

BELEIDSREGEL CA Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 BELEIDSREGEL Nationaal Programma Ouderenzorg 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7013

BELEIDSREGEL BR/CU-7013 BELEIDSREGEL BR/CU-7013 Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg.

3.3 ZZP-meerzorg tarief Het bedrag per dag dat in rekening gebracht kan worden ter vergoeding van de door de zorgaanbieder geboden ZZP-meerzorg. Bijlage 23 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c REGELING Administratie- en declaratievoorschriften ZZP-meerzorg AWBZ Ingevolge de artikelen 36, derde lid, 37, eerste lid en artikel 38 derde lid van de Wet marktordening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17106

BELEIDSREGEL BR/REG-17106 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CI-1058a

BELEIDSREGEL CI-1058a BELEIDSREGEL CI-1058a Overige producten geestelijke gezondheidszorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast. NADERE REGEL Declaratiebepalingen DBC-bedragen en overige bedragen medisch specialistische zorg door of vanwege de zorginstelling 1 van 7 Gelet op artikel 37 Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) stelt

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 9 bij circulaire AWBZ/Care/11/9c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7047

BELEIDSREGEL BR/CU-7047 BELEIDSREGEL Eerstelijns psychologische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5094

BELEIDSREGEL BR/CU-5094 BELEIDSREGEL Dyslexiezorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

Overeenkomst Verloskunde 2018

Overeenkomst Verloskunde 2018 Overeenkomst Verloskunde 2018 De ondergetekenden: A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. VGZ voor de Zorg N.V. IZA Zorgverzekeraar N.V. N.V. Zorgverzekeraar UMC N.V. Univé Zorg N.V. VGZ Cares Correspondentieadres:

Nadere informatie

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder

3.2 Prestatie extreme kosten van geneesmiddelen (NZa-code M002) Het leveren van geneesmiddelen noodzakelijk voor de zorg, onder Bijlage 7 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Regeling NR/REG Regeling eerstelijnsverblijf

Regeling NR/REG Regeling eerstelijnsverblijf Regeling Regeling eerstelijnsverblijf Gelet op artikelen 35, 36, 37 en 38 en artikel 40 lid 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. Bijlage 12 bij circulaire Care/AWBZ/09/17c REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende

Nadere informatie

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s).

3.3 Declaratie De rekening van de zorgaanbieder aan de patiënt of de zorgverzekeraar voor een verrichte prestatie(s). REGELING Verpleging en verzorging Gelet op artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld: Verpleging en verzorging.

Nadere informatie

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie.

drempelbedrag van 700,. Bij het leveren van geneesmiddelen dient sprake te zijn van rationele farmacotherapie. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die mondzorg leveren dan wel mondzorgprestaties in rekening brengen 1. REGELING Regeling mondzorg Ingevolge de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid, aanhef en onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 16 bij circulaire Care/AWBZ/14/04c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5060

BELEIDSREGEL BR/CU-5060 BELEIDSREGEL Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018

ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 ZORGOVEREENKOMST VERLOSKUNDE 2018 Partijen: A. De zorgverzekeraars, O.W.M. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A. gevestigd te Leiden, voor haar label: Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar (Uzovi- 7085) hierna

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5047

BELEIDSREGEL BR/CU-5047 BELEIDSREGEL DBC-TARIFERING BEHANDELING EN VERBLIJF IN DE CURATIEVE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Experiment regelarme instellingen Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7039

BELEIDSREGEL BR/CU-7039 BELEIDSREGEL LOGOPEDIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17105

BELEIDSREGEL BR/REG-17105 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/51c /141182 Aan de besturen van zorgaanbieders die verpleging leveren zoals verpleegkundigen die plegen te bieden Zorgverzekeraars en zorgkantoren ActiZ, Alzheimer NL, BTN, NPCF, VGVK, VNG, V&VN, ZN Algemene ziekenhuizen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR-REG-17107

BELEIDSREGEL BR-REG-17107 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor ergotherapie j/( Nederlandse / Zorgautoriteit Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt

Nadere informatie

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) BELEIDSREGEL BR/CU-7012 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD) Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening

Nadere informatie

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf.

De prestaties en tarieven zijn van toepassing voor cliënten geïndiceerd voor of aangewezen op verblijf. Bijlage 19 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Extreme kosten zorggebonden materiaal en geneesmiddelen Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit.

1.3 CIZ Het Centrum Indicatiestelling Zorg als bedoeld in artikel 1 onder b van het Zorgindicatiebesluit. REGELING Declaratie AWBZ-zorg Gelet op artikel 37 en artikel 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld; Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 15 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk

Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz Kenmerk Transitiemodel voor gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde curatieve ggz 2015-2017 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie.

Deze beleidsregel regelt het aanvragen van een vergoeding voor kleinschalige experimenten met AWBZ-zorg gericht op ketenzorg dementie. Bijlage 10 bij circulaire AWBZ/CARE/11/9c BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17150

BELEIDSREGEL BR/REG-17150 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor logopedie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag

BELEIDSREGEL BR/REG Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz. Grondslag BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven zzp-meerzorg Wlz Grondslag Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten

4.1 Geneeskundige zorg in het kader van individuele zorg bij tuberculose en infectieziekten BELEIDSREGEL Beleidsregel overige geneeskundige zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c

BELEIDSREGEL CA-BR-1608a. Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg. Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c Bijlage 3 bij circulaire Care/Wlz/15/14c BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen en tarieven ZZPmeerzorg Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG 18117

BELEIDSREGEL BR/REG 18117 BELEIDSREGEL BR/REG 18117 Verloskunde Gelet op artikel 57, eerste lid, onderdelen b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7034

BELEIDSREGEL BR/CU-7034 BELEIDSREGEL LOGOPEDIE Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7152

BELEIDSREGEL BR/CU-7152 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor oefentherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU 7160

BELEIDSREGEL BR/CU 7160 BELEIDSREGEL BR/CU 7160 Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat

Samenwerking en betaalbaarheid palliatieve zorg op maat Uit een analyse van de NZa blijkt de regelgeving voor palliatieve zorg voor zorgaanbieders niet altijd helder te zijn. Hieronder geven we een toelichting op veel gestelde vragen. 1 Inzet specialistisch

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c

BELEIDSREGEL CA-BR-1517a. Experiment regelarme instellingen Wlz. Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c Bijlage 17 bij circulaire Care/AWBZ/14/10c BELEIDSREGEL Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12327 11 juli 2011 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)

Nadere informatie

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv).

3.2 Zintuiglijk gehandicaptenzorg Zintuiglijk gehandicaptenzorg zoals omschreven in artikel 2.5a Besluit zorgverzekering (Bzv). NADERE REGEL Regeling Zintuiglijk gehandicaptenzorg Gelet op artikel 35, 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5066

BELEIDSREGEL BR/CU-5066 BELEIDSREGEL Afschrijvingskosten dubieuze debiteuren curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5052

BELEIDSREGEL BR/CU-5052 BELEIDSREGEL BELEIDSREGEL OVERGANG CURATIEVE GGZ NAAR ZVW EN INVOERING DBC S Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Bijlage 3 bij circulaire AWBZ/Care/12/07c BELEIDSREGEL Vergoeding van inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/REG-17104

BELEIDSREGEL BR/REG-17104 BELEIDSREGEL Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef, en onder b en c, van de Wet Kenmerk marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening

Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening BELEIDSREGEL Kosten Rijksvaccinatieprogramma en Neonatale hielprikscreening Op grond van artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-7111. Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU-7111. Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014

BELEIDSREGEL CA Knelpuntenprocedure 2014 BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2014 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie