VOOR WOORD. Samen werken en samen ontwikkelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR WOORD. Samen werken en samen ontwikkelen"

Transcriptie

1 jaarbericht 2013

2 VOOR WOORD Samen werken en samen ontwikkelen Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een mooie basisschooltijd heeft. Daar werken alle medewerkers iedere dag enthousiast aan mee. De den waarbinnen we dit kunnen realiseren, worden steeds mogelijkhe- beperkter, omdat we te maken hebben met bezuinigingen en met krimp. Maar we zijn volop in beweging en vanuit de strategie samen werken en samen ontwikkelen hebben we in 2013 veel gerealiseerd. Een van de hoogtepunten in 2013 is het behouden van een school in Boelenslaan die ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Samen met onze collega-organisatie Noventa zijn we deze Gearwurkingsskoalle gestart. De goede samenwerking met de ouders, het dorp, collega s en de gemeente Achtkarspelen speelde hierbij een belangrijke rol. Ook hebben we samen met ouders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR), het bestuur en de directies ons strategisch beleid samen werken en samen ontwikkelen uitgewerkt. Hierin zetten we het kind centraal. Dat is een mooie uitspraak, maar hoe doen wij dit bij ROOBOL? De uitwerking van deze visie is een van de belangrijkste speerpunten in Veel gesprekken hebben plaatsgevonden over de kwaliteit van het onderwijs en de herkenbaarheid van de ROOBOL scholen. Wat betekent dit voor de toekomst, hoe blijven we kwaliteit bieden in een veranderende en krimpende omgeving? Omdat we het belangrijk vinden dit samen te ontwikkelen, nemen we de tijd voor dit proces. Verder komt Passend Onderwijs er aan en maken alle scholen een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat een school aan basiszorg en lichte ondersteuning kan bieden. De scholen van ROOBOL onderscheiden zich op het gebied van trijetalichheid, hoogbegaafdheid en een veilige leeromgeving waarin ieder kind centraal staat en als het nodig is een aangepast aanbod krijgt. De inspectie bezocht in 2013 een aantal scholen en spreekt waardering uit voor de kwaliteit van het onderwijs. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en daar doen we ons voordeel mee om het onderwijs nog beter te maken. Op een aantal scholen van ROOBOL heeft de inspectie de kwaliteit van de voorschoolse educatie onderzocht. De goede samenwerking met de peuterspeelzalen valt op! De ROOBOL studiedag waaraan alle medewerkers van ROOBOL deelnemen heeft in 2013 een nieuw jasje gekregen. Alle onderwerpen uit het strategisch beleid zijn aan bod gekomen in workshops en een gastspreker die met de nodige humor ons tot nadenken zet over samen werken en samen ontwikkelen. In dit jaarverslag maken we u deelgenoot van een aantal ontwikkelingen in Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de grote betrokkenheid van alle medewerkers die iedere dag het kind centraal zetten. Trees Galama, Directeur-bestuurder Stichting ROOBOL

3 GMR De GMR was tamelijk onzichtbaar en daar brengen we verandering in De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van ROOBOL kent sinds twee jaar een andere structuur. In de oude situatie bestond deze uit 16 personeelsleden en 16 ouders van iedere afzonderlijke ROOBOL school. Tegenwoordig heeft de GMR twaalf gekozen leden; 6 ouders en 6 personeelsleden. Michiel Veenstra, leerkracht in groep 8 op De Mienskip, is secretaris in de nieuwe GMR. De communicatie met het personeel, ouders, MR-en en bestuur vind ik erg belangrijk. De GMR was tamelijk onzichtbaar en daar brengen we verandering in. We doen dit via de eigen website en de GMR brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Ook proberen we de GMR letterlijk een gezicht te geven op onze Facebookpagina, vertelt Michiel. 4 LEERKRACHTEN MAAKTEN PROMOTIE mensen in onze groep. Het is echt leuk om samen met anderen na te denken en te discussiëren over goed onderwijs en de voorwaarden die daarbij essentieel zijn. Bovendien vind ik het belangrijk om het personeel in de GMR te vertegenwoordigen en mee te denken vanuit het belang van de leerkrachten van ROOBOL. Onderwerpen als scholing en een beoordelingscyclus zijn belangrijk voor het personeel. Daarom wil ik kritisch kijken naar de manier waarop de kwaliteit van onderwijs voorop komt te staan, zonder daarmee de rechten en mogelijkheden van leerkrachten te beperken. De website van de GMR is te vinden op Daar vindt u tevens een link naar de Facebook pagina van de GMR. Verschillende expertises Binnen de GMR zijn subgroepen met ieder een eigen aandachtsgebied. Met de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en bevolkingskrimp in onze regio, is het belangrijk dat er mensen met verschillende expertises vertegenwoordigd zijn in de GMR. Zo zijn we met een kleine groep enthousiast aan het werk geweest met de uitwerking van de visie van ROOBOL. Een belangrijk beleidsstuk waarop verschillende geledingen invloed konden uitoefenen. Personeel vertegenwoordigen Als jongeling en secretaris leer ik veel van de samenwerking met verschillende

4 VVE Op vaste dagdelen spreken de kinderen Fries en Nederlands In de Gemeente Dantumadiel biedt peuterspeelzaal (PSZ) Jodocus Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE). Dit is onderwijs voor kinderen van 2,5 en 3 jaar die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom naar de basisschool of naar groep 3. Hierdoor lopen ze grote kans op een achterstand. Tineke Visser-Vogels, directeur van dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden is nauw betrokken bij het project en vertelt hoe dit tot stand is gekomen. HET AANTAL LEERLINGEN OP BEDROEG 1788 In 2006 zijn de peuterspeelzaal en de beide basisscholen in Feanwâlden gestart met de samenwerking om zowel Fries als Nederlands te praten op de locaties. Op vaste dagdelen spreken de kinderen, leerkrachten en pedagogische medewerkers Fries en Nederlands. Naast de doorgaande lijn in taal, wisselen de scholen ook thema s uit waarbij ouders nauw worden betrokken. Hierdoor kunnen zij ook thuis inspelen op meertaligheid. De samenwerking tussen de PSZ en de basisscholen heeft geleid tot een meertalig beleidsplan voor de kinderopvang. Bovendien wordt de video die is gemaakt op locaties gebruikt in Fryslân om de meertaligheid te stimuleren. Warme overdracht Wanneer kinderen bijna 4 jaar zijn volgt een warme overdracht tussen de PSZ en de basisschool. De nieuwe leerkracht weet hierdoor welke extra ondersteuning de kleuter nodig heeft op het gebied van taal. Ook wordt de kleuter, als dat nodig blijkt, geobserveerd door de Interne Begeleider zodat we een duidelijk beeld hebben voordat het kind bij ons op school komt. Gemeenten zijn verantwoordelijk en bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. De opgave hiervoor loopt via het consultatiebureau of via de peuterleidsters. Positief inspectieoordeel In 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een thematisch bezoek gebracht aan onze school en oordeelde dat we ons positief onderscheiden. Vooral de warme overdracht en de doorgaande lijn vielen in positieve zin op.

5 FUSIE SCHOLEN Samenvoeging Lytse Wiman en De Mienskip is goed verlopen De mogelijkheden van een samenwerkingsschool in Twijzel is door de besturen van ROOBOL en Noventa onderzocht. Er heeft een draagvlakonderzoek plaats gevonden en helaas is er geen draagvlak voor een samenwerkingsschool van openbaar en christelijk basisonderwijs. Het leerlingenaantal van 21 bij de Lytse Wiman maakte een fusie noodzakelijk en de school is succesvol gefuseerd met openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost. Wolter van der Heide, directeur van Lytse Wiman: Toen de samenwerkingsschool in Twijzel niet kon worden gerealiseerd, zijn we met elkaar en met ouders in gesprek gegaan over alternatieven. Gekozen is toen voor een fusie met De Mienskip in Buitenpost. De Mienskip is net als Lytse Wiman een openbare ROOBOL-school en ligt op gunstige afstand van Twijzel. Welkom 3 MEDEWERKERS STROOMDEN UIT, WAARVAN 2 MET FPU Toen de keuze voor een fusie tussen Lytse Wiman en De Mienskip was gemaakt, zijn we met de ouders van de kinderen van de Lytse Wiman in gesprek gegaan, vertelt Reiny Kas-Siderius, directeur van De Mienskip. In groepsverband en individueel. Ook hebben we welkomstdagen georganiseerd waar ouders en kinderen konden sfeerproeven en vragen stellen. We vonden het heel belangrijk dat ze zich welkom en prettig voelden op onze school. Dat er een leerkracht van Lytse Wiman is meegegaan naar De Mienskip heeft hier ook aan bijgedragen. Voor onze school heeft de fusie geen grote impact gehad. De kinderen zijn verschillend in leeftijd en kwamen in verschillende groepen. De contacten met ouders na de fusie zijn heel fijn en vertrouwd verlopen. Zo hebben de kinderen dat gelukkig ook ervaren. Groot afscheid Natuurlijk moest er afscheid worden genomen van Lytse Wiman. Daarom zijn er voor de kinderen en hun ouders diverse activiteiten georganiseerd. Onder andere zijn kinderen én ouders op schoolreis geweest en er is een afscheidsreceptie gehouden. De oude schoolbel van Lytse Wiman is meegenomen naar De Mienskip en hangt nu als aandenken in de school.

6 BATEN BATEN EN EN LASTEN LASTEN Verdeling Baten Verdeling Lasten De scholen die horen bij de Stichting ROOBOL zijn: obs Maskelyn Augustinusga De Wâldiik Boelenslaan Ids Wiersmaskoalle Brantgum De Mienskip Buitenpost De Burgerschool Dokkum Nynke van Hichtum Dokkum ibs Driezum Driezum Dr. J. Botkeskoalle Damwâld De Tsjelke Holwerd t Holdersnêst Harkema Professor Casimirschool Kollum De Balkwar Kootstertille obs Van Heemstra Oudwoude It Skriuwboerd Surhuisterveen It Twaspan Twijzelerheide Dr. Theun de Vriesskoalle Feanwâlden De Westreen De Westereen Colofon Jaarbericht 2013 Stichting ROOBOL Redactie: Ellen Salverda en Marion Stam Vormgeving: naar een idee van Okkinga Lay-out: Marjet van den Hof Drukker: Drukkerij Douma

7 dend bestuur blijft het bestuur wel eindverantwoordelijk. BESTUURS- ZAKEN Het is transparanter wanneer degene die uitvoert ook verantwoordelijk is Chantal Bosch is sinds 2013 bestuurslid bij ROOBOL. In het dagelijkse leven is zij advocaat en mediator. Chantal: Ik heb ervoor gekozen om bestuurslid te worden, omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen in onze regio goed onderwijs krijgen. Daarbij wil ik graag vanuit mijn juridische achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van belangrijke besluiten. zaken. In de praktijk is de directeurbestuurder belast met en bevoegd tot het uitvoeren van nagenoeg alle bestuurlijke taken. Bij een toezichthou- Raad van Toezicht-model Omdat het bestuur van ROOBOL het beter vond om de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het orgaan dat de hele beleidscyclus ook feitelijk uitvoert, heeft zij geconstateerd dat het Raad van Toezicht-model het beste past bij de organisatie en de visie van ROOBOL. De belangrijkste reden hiervoor is dat er binnen dit model een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen toezicht houden en bestuur. Verder wordt de feitelijke situatie geformaliseerd, doordat degene die uitvoert ook verantwoordelijk wordt. De organisatie wordt hierdoor transparanter. Je weet hierdoor beter bij wie je moet zijn voor welke onderwerpen. Slagvaardige organisatie We hebben veel gedaan en bereikt: eind november 2013 heeft het voltallige bestuur ingestemd met de statutenwijziging van ROOBOL. Een van de besluiten waarmee Chantal zich, samen met het bestuur, in 2013 heeft bezig gehouden, is het scheiden van bestuur en toezicht. Dit is binnen het basisonderwijs een wettelijke verplichting. Chantal: Bij een toezichthoudend bestuur is het bestuur in formele zin volledig bestuurlijk verantwoordelijk voor de gang van Volgens de bestaande statuten heeft een statutenwijziging de goedkeuring nodig van de betrokken gemeenteraden. Dit traject zal in 2014 plaatsvinden. Het bestuur gaat ervan uit dat er uiteindelijk een prettige slagvaardige organisatie zal ontstaan, waarbij BIJ ROOBOL WERKEN 162 PERSONEELSLEDEN helderheid is over de rollen. Daar blijf ik als bestuurslid graag aan meewerken.

8 SAMEN- WERKINGS- SCHOOL Het proces om samen tot samenwerkingsschool De Wâldiik te komen, is geslaagd Gearwurkingsskoalle De Wâldiik in Boelenslaan is een nieuwe school binnen de onderwijsgroep van ROOBOL. De nieuwe school is een samenvoeging van de twee basisscholen in Boelenslaan, namelijk OBS Jan van Zuilenskoalle en CBS de Stile. Vóór de samenvoeging is bij ouders en medezeggenschapsraden van beide scholen gepeild of er draagvlak was om onderzoek uit te voeren. Dit bleek ruimschoots aanwezig. Vanaf november 2012 is het onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot een samenwerkingsschool in Boelenslaan en op 1 augustus 2013 was De Wâldiik een feit. Jappie Borger was directeur van de Jan van Zuilenskoalle en is dat nu van de samenwerkingsschool. Hij vertelt dat het onderzoek bestond uit onder andere bijeenkomsten waarbij de vraag werd gesteld: wat heeft de nieuwe school nodig om tegemoet te komen aan de wensen van ouders en kinderen van zowel de openbare als de christelijke basisschool in Boelenslaan. Bij deze bijeenkomsten waren zowel ouders van beide scholen aanwezig, maar ook ouders van kinderen die nog niet op één van de basisscholen zaten. Ook de teams van beide scholen gingen aan het werk met de vormgeving van de nieuwe samenwerkingsschool. Wat heeft deze nodig om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden? Ook de Gemeente Achtkarspelen werd betrokken én de visie van Dorpsbelang Boelenslaan is meegenomen. Samengewerkt aan visie en missie We concluderen dat het proces om samen tot een samenwerkingsschool te komen, is geslaagd. De ouders en leerkrachten zijn zeer te spreken over de samenwerking en zien de voordelen en het nut in van de nieuwe school. Ook hebben de leerkrachten en ouders intensief en constructief gewerkt aan het formuleren van de visie en missie van de gearwurkingsskoalle. Hierdoor is er een visie ontwikkeld die breed wordt gedragen. Stevige basis en diversiteit De naam De Wâldiik is bedacht door dorpsgenoot Lineke Hoekstra-Pool en staat voor de vele eikenbomen in De Wâlden. De eikenboom staat symbool voor een stevige, robuuste basis. De gekleurde blaadjes van de boom in het logo staan voor diversiteit. De Wâldiik is voorlopig gehuisvest in het gebouw van De Stile. Ondertussen wordt de voormalige Jan van Zuilenskoalle verbouwd tot een functioneel en toekomstbestendig gebouw.

9 NIEUWE- WEBSITE Ouders oriënteren zich steeds vaker via internet op een school De website van ROOBOL en die van de scholen zijn in 2013 helemaal vernieuwd. Ze zijn overzichtelijker geworden waardoor alle informatie snel en gemakkelijk te vinden is. Bob Rijpstra is directeur van de Nynke van Hichtumschool in Dokkum en tevens beleidsdirecteur ICT binnen ROOBOL. Bob: De website is een belangrijk informatiemiddel voor scholen. Onder andere omdat ouders zich steeds vaker via internet oriënteren op een school. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de nieuwe sites was dat deze herkenbaar moeten zijn als ROOBOL-website. Iedere schoolwebsite heeft daarom dezelfde opbouw en uitstraling. Door op de website variatie aan te brengen in kleur en fotogebruik is de school te herkennen als onderdeel van de ROOBOLfamilie en blijft ook de eigen schoolstijl overeind. De eigenheid van de scholen op de website is belangrijk. Zeker oriënterende ouders willen weten wat het karakter is van de HET ZIEKTEVERZUIM IN 2013 WAS 3,61 % school. Om die reden hebben de websites van de Trijetalige skoallen van ROOBOL een Nederlands-, een Engels- en een Friestalige invulling. Op de websites van onze Vreedzame scholen staat informatie over dit programma. Nieuws vanuit de groepen Op alle schoolwebsites hebben alle groepen hun eigen pagina. Hierop kunnen de leerkrachten laten zien welke activiteiten in hun groep plaatsvinden. Zij kunnen verslagen, foto s en zelfs filmpjes er gemakkelijk op plaatsen waardoor de laatste ontwikkelingen snel kunnen worden gedeeld met ouders. Gesprekken via sociale media Ook via de sociale media proberen we ouders bij ROOBOL en bij de scholen te betrekken. Daarom is de website voorzien van een directe koppeling naar Twitter en Facebook. Op deze interactieve manier kunnen we op een eenvoudige manier ons nieuws delen. Ook kunnen er gesprekken ontstaan over uiteenlopende onderwerpen die direct of indirect met de school te maken hebben. Zo bereiken we een breed publiek en zijn we in staat om snel te reageren op vragen en opmerkingen. De website van Stichting ROOBOL is te vinden op www. roobol-onderwijs.nl. Via deze website kunt u doorklikken naar alle schoolwebsites.

10 ICT We zijn niet bang om te experimenteren met tablets en mobiele telefoons Bij ROOBOL speelt ICT een belangrijke rol in het onderwijs. In 2013 werd dit nog tastbaarder gemaakt. Bob Rijpstra, directeur van de Nynke van Hichtumschool, speelde hierin een belangrijke rol. Met behulp van moderne hard- en software kunnen we efficiënter werken in de klassen en beter inspelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ook willen we hen leren functioneren in een snel veranderende technologische maatschappij en hen competenties bijbrengen die zij ook later nodig hebben. Kinderen gebruiken bijvoorbeeld de mogelijkheid van Skype om mensen te interviewen. Dat kunnen kinderen op andere scholen zijn, uit andere landen, mensen die een bepaald beroep uitoefenen en daar informatie over kunnen geven. Het doel: de wereld om je heen dichterbij brengen lukt heel goed op die manier. Kinderen vinden dit leuk en het helpt hen bij het helder krijgen van hun ambities. Het gebruik van computer, tablet of telefoon als medium om informatie op te zoeken, komt zo langzamerhand van de grond. Te lang werd gedacht dat smartphones alleen gebruikt werden voor Facebook en dergelijke, maar de zoekfunctie en vele handige Apps zorgen voor ongekende mogelijkheden. te experimenteren met het gebruik van tablets en mobiele telefoons. Dat betekent niet dat we klakkeloos kopen wat nieuw op de markt is, maar op basis van behoeften van leerlingen, weloverwogen keuzes maken. Deze keuzes worden gemaakt in het ICT-netwerk, waarin alle ICT-coördinatoren binnen ROOBOL participeren. Hierin bespreken we de nieuwste ontwikkelingen, evalueren de uitgezette koers en stellen deze indien nodig bij. Zij worden hierin gevoed door leerkrachten. Leerkrachten hebben op basis van toetsen, observaties, maar vooral ook op basis van gesprekken met leerlingen en ouders inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren van hun leerlingen. Door op ROOBOL-niveau de ontwikkelingen in de markt te volgen, kunnen behoeften en aanbod bij elkaar worden gebracht. 22% VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL HEEFT EEN LB FUNCTIE Weloverwogen keuzes Voor onze scholen investeert ROOBOL in goed werkende netwerken en geschoolde leerkrachten. Ook zijn we niet bang om

11 GESPREK- KENCYCLUS We doen het samen en maken samen stappen vooruit Competentiemanagement heeft in 2013 echt handen en voeten gekregen binnen ROOBOL, vertelt Sjoeke Bloem, Stafmedewerker Personeel & Organisatie bij ROOBOL. Er is een implementatieplan SAMEN WERKEN SAMEN ONTWIKKELEN gemaakt, vastgesteld en in gebruik genomen. Medewerkers worden nu met regelmaat getoetst op hun kennis, vaardigheden en houding. Dit is nodig omdat ROOBOL het belangrijk vindt dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Bekwame medewerkers spelen hierin de grootste rol. Toen het implementatieplan was vastgesteld, zijn alle schooldirecteuren geïnformeerd over het belang van dossiervorming en over de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus bevat in een periode van drie jaar een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek en een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Deze gesprekken tussen de leidinggevende en medewerker geven inzicht in het functioneren en richting aan de ontwikkeling van de medewerker. Competentieprofiel Het vertrekpunt is de eerste competentiemeting, legt Sjoeke uit. Hiervan wordt per medewerker een competentieprofiel gemaakt. Daarna start de gesprekkencyclus. Na het eerste gesprek wordt een POP opgesteld. Dit is onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek. Na drie jaar wordt de cyclus afgesloten met een beoordelingsgesprek en begint de cyclus opnieuw. Samen werken, samen ontwikkelen ROOBOL vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor talenten en ontwikkeling. Door deze optimaal te benutten, worden medewerkers uitgenodigd tot leren. Dit is nodig, omdat de omgeving continu verandert. Het blijven leren en ontwikkelen, met elkaar en van elkaar, is daarom een belangrijk thema. Wanneer er oprechte aandacht is, bijvoorbeeld door een aantal vaste gesprekken, weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij voldoende meegroeien met de ontwikkelingen en weten ze wat er van hun verwacht wordt. Bovendien kan de medewerker ook zijn of haar wensen en behoeften uitspreken. Sjoeke: We doen het samen, we gaan in gesprek en we maken samen stappen vooruit.

12 UIT- WERKING VISIE Als mooi eindresultaat zijn er 4 ambities naar voren gekomen Het strategisch beleid Samen werken en samen ontwikkelen van ROOBOL begint met het citaat: Je kunt de wind niet beïnvloeden, wel de stand van je zeilen. Hiermee wordt bedoeld dat het noodzakelijk is om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om ook in de toekomst algemeen toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland te behouden. ROOBOL is in 2013 actief gestart met het maken van een richtinggevend koersdocument waarin de visie het kind centraal wordt uitgewerkt. Erna Balk-Visser, senior onderwijsadviseur bij CEDIN is aangetrokken om dit proces te begeleiden. Erna: Samen met de directeuren zijn vragen geïnventariseerd waarop we een antwoord willen gaan formuleren. Duidelijk moet worden hoe ons onderwijs er in de toekomst uit gaat zien. Wat willen we met onze leerlingen, met het personeel, de onderwijsinhoud, de organisatie ROOBOL, de omgeving en de resultaten? Hiermee zijn we met elkaar aan het werk gegaan. Ook met de Intern Begeleiders is de dialoog aangegaan en ouders zijn bij het proces betrokken. ROOBOL ziet ouders als waardevolle gesprekspartners en in rondetafelgesprekken is met hen gediscussieerd over wat zij goed onderwijs vinden voor hun kinderen. Extern zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten en andere nabije onderwijspartners. De GMR en het bestuur zijn tussentijds geïnformeerd en om adviezen gevraagd. Workshops en cabaret tijdens studiedag Tijdens de jaarlijkse studiedag zijn alle medewerkers meegenomen in het proces. In verschillende workshops met thema s als: timemanagement, passend onderwijs, samenwerken met gemeentes, de samenwerkingsschool en mobiliteit als ontwikkeling konden zij informatie inwinnen en discussiëren over deze onderwerpen waarmee ook zij in de toekomst te maken krijgen. Tijdens het middagprogramma met Remco Claassen werd iedereen op cabareteske wijze meegenomen in de onderwerpen persoonlijk leiderschap, professionaliteit, samenwerking en (onderwijs)ontwikkelingen. Als mooi eindresultaat van al deze gesprekken zijn er 4 ambities naar voren gekomen, namelijk alle scholen zijn over 5 jaar trijetalich gecertificeerd, zijn over 5 jaar vreedzame scholen, stimuleren talent ontwikkeling bij kinderen en zijn herkenbaar aan hun onderwijsconcepten. Deze ambities worden ROOBOL-breed gedragen en gaan in de nabije toekomst uitgewerkt worden, waarna ze geïmplementeerd kunnen worden in de scholen.

Uitwerking van de onderwijsvisie

Uitwerking van de onderwijsvisie Uitwerking van de onderwijsvisie 17 april 2014 Opgesteld door: Erna Balk-Visser Datum: 17-04-2014 Versie: 2.0 Inhoudsopgave WOORD VOORAF... 3 1. UITGANGSPUNTEN... 4 1.1. STRATEGISCH BELEIDSPLAN... 4 1.2.

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost.

Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Medezeggenschapsstatuut van de Stichting ROOBOL te Buitenpost. Preambule Het bestuur van Stichting Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland (hierna te noemen ROOBOL) en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters geweest.

Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters geweest. Notulen overleg GMR & MR-voorzitters Datum : 02-06-2014 Aanvang : 19.00 uur Locatie : schoolgebouw obs de Mienskip Voorafgaand aan de GMR vergadering is van 19:00 tot 20:00 uur overleg met MR-voorzitters

Nadere informatie

Notulen GMR vergadering. Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip. 1. Opening, aanvullen agenda

Notulen GMR vergadering. Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip. 1. Opening, aanvullen agenda Notulen GMR vergadering Datum : 16 september 2013 Aanvang : 19.45 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip 1. Opening, aanvullen agenda De voorzitter opent de vergadering om 19:45 uur. Danielle Oosterhuis

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Ben jij weleens in Twijzelerheide geweest?

Ben jij weleens in Twijzelerheide geweest? Ben jij weleens in Twijzelerheide geweest? (daar kunnen wij wel voor zorgen) Ambitieus in onderwijs De Stichting Noventa vormt het bevoegd gezag van 11 basisscholen in de gemeente Achtkarspelen. Onze scholen

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. 't Krekeltje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE 't Krekeltje Plaats : Rotterdam LRKP nummer : 170468756 Onderzoeksnummer : 264606 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

Rapport. Onderzoek naar behalen zwemdiploma s. Gemeente Achtkarspelen

Rapport. Onderzoek naar behalen zwemdiploma s. Gemeente Achtkarspelen Rapport Onderzoek naar behalen zwemdiploma s Gemeente Achtkarspelen BOP onderzoek en communicatie Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Algemene conclusie...6 2 Aantal leerlingen met en zonder zwemdiploma...8

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk!

Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Profieldocument ouderlid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Leerrijk! Waalwijk, maart 2017 Inhoudsopgave 2 1. Informatie over Leerijk! 3 1.1. Organisatie 1.2. Positie van de GMR 1.3. Missie

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland

Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Situatie- en profielschets SKO West- Friesland Werving en selectie 2 leden raad van toezicht Hoorn, juli 2015 Marja de Kruif, senior adviseur Samen inspirerend lerend de toekomst in 1 Wie zijn wij? De

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

3 februari Geachte heer, mevrouw,

3 februari Geachte heer, mevrouw, 3 februari 2015 Geachte heer, mevrouw, Hierbij willen wij u onder de aandacht brengen dat in de procedure rondom de besluitvorming van het voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs niet juist is gehandeld. Sterker

Nadere informatie

Uitwerking strategisch beleid ROOBOL SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN

Uitwerking strategisch beleid ROOBOL SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN Uitwerking strategisch beleid ROOBOL 2015 2018 SAMEN WERKEN, SAMEN LEREN 11-01-2016 Opgesteld door: W. Wouda en R. Kas-Siderius Datum: 11-01-2016 Versie: 1.0 Inhoudsopgave WOORD VOORAF... 3 1. UITGANGSPUNTEN...

Nadere informatie

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen.

In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen. Bijlage 4 Beschrijving van de negen peuterspeelzalen in Achtkarspelen In deze bijlage wordt een overzicht gegeven van een aantal aspecten betreffende de verschillende peuterspeelzalen. Voorafgaand aan

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. Strategische agenda

Onderwijs met een hart. Strategische agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 Inhoud Onze missie 4 Onze kernwaarden 5 Onze identiteit 5 Maatschappelijke ontwikkelingen 6 Professionalisering 6 Passend

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KLIMOP BASISSCHOOL KLIMOP Locatie(s) :psz :obs Brinnr. :16WW Plaats :1689 NW Zwaag Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand

Passie 2.0. Teamgeest helpt bij scoren. Inkt door de aderen. Concurrenten op afstand Passie 2.0 Teamgeest helpt bij scoren Inkt door de aderen ZuidamUithof Drukkerijen spreekt met medewerkers over hun ambities, drijfveren en overtuigingen. Leidinggevenden spelen daar op in, zodat medewerkers

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. BURGERSCHOOL School : o.b.s. Burgerschool Plaats : Dokkum BRIN-nummer : 12NT Onderzoeksnummer : 93364 Datum schoolbezoek : 15 mei 2007 Datum vaststelling : 26 juni 2007

Nadere informatie

Jaarverslag MR Beatrixschool

Jaarverslag MR Beatrixschool Jaarverslag MR Beatrixschool Schooljaar 2012-2013 Een jaarverslag om als Medezeggenschapsraad ouders/verzorgers en medewerkers te informeren over, en te betrekken bij zaken, die veelal jaarlijks, aan bod

Nadere informatie

Er wordt meer informatie gevraagd over de klacht van een groep ouders die aan de geschillencommissie is voorgelegd.

Er wordt meer informatie gevraagd over de klacht van een groep ouders die aan de geschillencommissie is voorgelegd. Concept notulen GMR vergadering Datum : 09 maart 2015 Aanvang : 19:30 uur Locatie : schoolgebouw van obs de Mienskip 1. Opening, aanvullen agenda De voorzitter opent de vergadering om 19:34 uur. De vaststelling

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 >Profiel >WS.2016.0009 Onderwerp > Functie- en competentieprofiel directeur-bestuurder

Nadere informatie

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015

Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Fusienieuwsbrief OBS Solte Campe en CBS Ichthusschool Zoutkamp Nummer 2, 12 oktober 2015 Beste ouders, teamleden en betrokkenen, Voor u ligt de tweede fusienieuwsbrief. Met deze nieuwsbrief informeren

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. K'nijntje RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE K'nijntje Plaats : Den Helder LRKP nummer : 204262859 Onderzoeksnummer : 282070 Datum onderzoek : 17 februari 2015 Datum

Nadere informatie

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda

Onderwijs met een hart. 1 Strategische agenda strategie agenda Onderwijs met een hart Strategische agenda 2014-2018 1 Strategische agenda 2014-2018 strategie agenda 2014-2018 1 17-07-2014 13:31:06 Onderwijs met een hart In deze brochure presenteren wij als Onderwijsgroep

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen.

Tevredenheids peilingen. Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Tevredenheids peilingen Uitkomsten, conclusies en wat we er mee doen. Ouders 10 positieve punten 1.Uiterlijk van het gebouw 96%84% 2.Sfeer en inrichting schoolgebouw 94%89% 3.Hygiëne en netheid binnen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015

Geachte ouders/ verzorgers, Nieuwsbrief oktober 2015 CBS De Bron/ Christinaplaats Christinaplaats 1 3223XE Hellevoetsluis Telefoonnummer 0181 313638 E- mail: info@cbsdebron.vcodekring.nl Website: www.cbs-debrug.nl Nieuwsbrief oktober 2015 Geachte ouders/

Nadere informatie

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR

Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl. Lelystad, 9 oktober 2015. Onderwerp: Aftreden GMR Gemeente Lelystad T.a.v. de gemeenteraad Postbus 91 8200 AB Lelystad @ griffie@lelystad.nl Lelystad, 9 oktober 2015 Onderwerp: Aftreden GMR Geachte leden van de gemeenteraad van Lelystad, De gemeenschappelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL C.B.S. HET KOMPAS Locatie(s) : Brinnr. :11VZ Plaats :9402 CB Assen Onderzoeksnummer :14827 Datum onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen

Gemeente Achtkarspelen rapport Onderzoek naar behalen zwemdiploma s Gemeente Achtkarspelen BOP onderzoek en communicatie december 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Algemene conclusie...5 3 Aantal leerlingen met en zonder

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso

Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Whitepaper tussenschoolse opvang Succesvol overstappen naar een nieuwe tso Stichting Lunchen op School (LoS) April 2014 Inleiding Deze whitepaper is bedoeld voor schoolleiders, directies en besturen in

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016

Jaarplan 2015-2016. Jaarplan 2015-2016 In het jaarplan worden de doelstellingen en activiteiten beschreven waar wij het komend aandacht aan gaan besteden. De onderwerpen komen uit het schoolplan, de evaluatie van het huidige jaarplan en onderwerpen

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL OP DE RODE PADDESTOEL Locatie : Peuterspeelzaal Op de Rode Plaats : Haarlem Reg.nr.

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie

Strategisch Beleidsplan 2015-2020. Publieksversie Strategisch Beleidsplan 2015-2020 Publieksversie 1 1 Voorwoord Voor u ligt de publieksversie van het Strategisch Beleidsplan 2015-2020 van Stichting Voila. Dit document geeft in duidelijke taal weer waar

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL DE EENDJES BASISSCHOOL DE MEER Locatie : PSZ De Eendjes : BS De Brinnr. : 12KZ Plaats

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar

Jaarverslag GMR COG Drenthe. Schooljaar Jaarverslag GMR COG Drenthe Schooljaar 2015-2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Christelijke Onderwijsgroep (COG) Drenthe. In dit jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE BASISSCHOOL DE UITERTON Locatie Brinnr. 11OD Plaats Dronten Onderzoeksnummer. 1125 Datum onderzoek 08-11-2012 Datum

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL KETELBINKIE BASISSCHOOL DE WINDROOS Locatie : Ketelbinkie : De Windroos Brinnr. : 10OD

Nadere informatie

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg

PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg PROFIELSCHETS Directeur openbare basisschool De Dubbelburg te Valkenburg en Rijnsburg Vacature Vanaf het begin van het schooljaar 2017-2018 ontstaat er een vacature voor een ervaren en inspirerende directeur

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK

SCHOOLONTWIKKELPLAN SAMEN UNIEK SCHOOLONTWIKKELPLAN 2017-2021 SAMEN UNIEK Instemming van de medezeggenschapsraad: 23 januari 2017 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Missie... 4 3. Visie... 4 4. Zes pijlers... 5 5. Kernwaarden en ambities...

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE. Rk Basisschool Op Dreef RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK IN HET KADER VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Rk Basisschool Op Dreef Plaats : Nieuw-Vennep BRIN nummer : 09VX C1 Onderzoeksnummer : 273217 Datum onderzoek : 18 februari

Nadere informatie

o.b.s. De Tandem " Your talents, our future "

o.b.s. De Tandem  Your talents, our future o.b.s. De Tandem " Your talents, our future " Werken met het talent voor de toekomst Onze leerkrachten hebben een geweldige taak: Zij mogen werken met het talent van uw kind. Zij ondersteunen, helpen,

Nadere informatie

Leren & ontwikkelen. doe je samen

Leren & ontwikkelen. doe je samen Leren & ontwikkelen doe je samen VIER SpeerpunteN Onze missie en visie bepalen, samen met externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving, nieuwe inzichten en technologische ontwikkelingen), ons beleid

Nadere informatie

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM

Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Inspectierapport De Hummelhoek (PSZ) Kloosterstraat 13 6441CL BRUNSSUM Toezichthouder: GGD Zuid Limburg In opdracht van gemeente: BRUNSSUM Datum inspectie: 30-09-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag

OBS Het Web. Datum document 21 juni Jaarverslag Jaarverslag 2016-2017 OBS Het Web Datum document 21 juni 2017 Jaarverslag 2016 2017 Het Web Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige zaken en ontwikkelingen 3 4. Doelen van het

Nadere informatie

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER

RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER VVE-RAPPORT RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE PEUTERSPEELZAAL HUMPIE DUMPIE BASISSCHOOL DE KLIPPER Locaties : : (locatie Zeewijk) Brinnr. :12XO-1 Plaats :1974

Nadere informatie

Best Practices Verantwoorden van Klasse(n)

Best Practices Verantwoorden van Klasse(n) Scholengroep de Gelderveste geeft een duidelijk en beknopt overzicht van het strategische beleidsplan voor de komende jaren. Daarnaast wordt vanuit het bestuur per onderwerp aangegeven wat afgerond is

Nadere informatie

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw

Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw inspireren motiveren realiseren Werken aan kwaliteit oog voor onderwijs in de 21e eeuw primair onderwijs Klassewijzer BV Lageweg 14c 9698 BN Wedde T 0597-464483 www.klassewijzer.nl info@klassewijzer.nl

Nadere informatie

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040

Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Inspectierapport De Peut (KDV) Singel 28 3311SJ DORDRECHT Registratienummer 209616040 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: Dordrecht Datum inspectie: 22-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Klein Duimpje

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Klein Duimpje RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Klein Duimpje Plaats : Nieuw-Buinen LRKP nummer : 491597691 Onderzoeksnummer : 283124 Datum onderzoek : 8 en 9 april 2015 Datum vaststelling : 30 juni 2015 Pagina

Nadere informatie

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015

Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Jaarverslag MR De Nieuwe Wiel 2014-2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van De Nieuwe Wiel voor het schooljaar 2014 2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou!

Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg van Zideris Wij zijn er voor jou! Eigenzinnige zorg, wat verstaan jullie daar onder? vragen mensen mij wel eens. De claim zet je ook aan het denken, want het betekent ook dat je eigenwijs

Nadere informatie

F.A.Q. / Veel gestelde vragen

F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q. / Veel gestelde vragen F.A.Q / Veel gestelde vragen. Wat is Onderwijs + Jij? Onderwijs + Jij op Het Palet helpt kinderen om hun unieke talenten te ontwikkelen en gebruikt daarbij de nieuwste technologieën.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS Het Balkon RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS Het Balkon Plaats : Maassluis BRIN nummer : 11PN C2 Onderzoeksnummer : 290797 Datum onderzoek : 13 december 2016 Datum vaststelling : 25 januari 2017 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE. Achtkarspelen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2015 EN 2016 IN DE GEMEENTE Achtkarspelen Plaats : Buitenpost Gemeentenummer : 0059 Onderzoeksnummer : 288297 Datum onderzoek :

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl

NIEUWSBRIEF. onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl NIEUWSBRIEF onderzoek samenwerking scholen Oudebildtzijl 18 december 2013 Nieuwsbrief nr. 8 Onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep Woordvoerder: D. Kronemeijer E: d.kronemeijer@metrium.nl T: 06 2468

Nadere informatie

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan de behaalde resultaten van onze scholen. Bestuur Stichting Poolster Jaarbericht 2012 Wij presenteren u op deze wijze het jaarbericht 2012 van Stichting Poolsterscholen. Dit jaarbericht is een samenvatting van het jaarverslag 2012 van Stichting Poolsterscholen. Graag verantwoorden

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014-2015 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum?

Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Handout Hoe worden wij een integraal kindcentrum? Frank Studulski Kenniscentrum Kindcentra Deze handout gaat in op een veel gestelde vraag: hoe worden wij een integraal kindcentrum (IKC)? De handout geeft

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Overstijgende doelen

Overstijgende doelen Strategische doelen In subgroepen zijn de doelen geformuleerd. Hierna mochten de anderen aanvullende of doelen er bij zetten. Deze staan onder de kolom Overstijgende doelen 1. Bestuurlijke omgeving: -

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Kindcentrum De Parel, te Heeze

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Kindcentrum De Parel, te Heeze Jaarverslag Medezeggenschapsraad 2015 Kindcentrum De Parel, te Heeze Februari 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Wat doet de MR? 3 3. Samenstelling MR 3 4. Activiteiten & besproken onderwerpen in 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Functies van medezeggenschap

Functies van medezeggenschap Functies van medezeggenschap Medezeggenschap of participatie wordt vandaag de dag steeds meer gezien als functioneel voor de organisatie: de organisatie heeft er wat aan. We worden vaak gevraagd om mee

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD

DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD VVE-RAPPORT DEFINITIEF RAPPORT VAN HET ONDERZOEK IN HET KADER VAN DE VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE KINDERDAGVERBLIJF DE KLEINE WERELD Locatie Kinderdagverblijf De Kleine Plaats Sassenheim Reg.nr. 3485176

Nadere informatie

Vacaturetekst. Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht. Stichting Noventa Onderwijs. Buitenpost

Vacaturetekst. Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht. Stichting Noventa Onderwijs. Buitenpost Vacaturetekst Voorzitter en twee leden Raad van Toezicht Stichting Noventa Onderwijs Buitenpost Hengelo, 20 november 2017 Inhoudsopgave 1. Informatie over de Stichting Noventa Onderwijs 2 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST

Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Inspectierapport Christelijke Kinderopvang Noordoost Friesland Krummel (KDV) Voorstraat 36 9285 NS BUITENPOST Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN Datum inspectie: 03-06-2014

Nadere informatie