VOOR WOORD. Samen werken en samen ontwikkelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOOR WOORD. Samen werken en samen ontwikkelen"

Transcriptie

1 jaarbericht 2013

2 VOOR WOORD Samen werken en samen ontwikkelen Bij ROOBOL vinden we het belangrijk dat elk kind goed onderwijs krijgt en een mooie basisschooltijd heeft. Daar werken alle medewerkers iedere dag enthousiast aan mee. De den waarbinnen we dit kunnen realiseren, worden steeds mogelijkhe- beperkter, omdat we te maken hebben met bezuinigingen en met krimp. Maar we zijn volop in beweging en vanuit de strategie samen werken en samen ontwikkelen hebben we in 2013 veel gerealiseerd. Een van de hoogtepunten in 2013 is het behouden van een school in Boelenslaan die ook in de toekomst bestaansrecht heeft. Samen met onze collega-organisatie Noventa zijn we deze Gearwurkingsskoalle gestart. De goede samenwerking met de ouders, het dorp, collega s en de gemeente Achtkarspelen speelde hierbij een belangrijke rol. Ook hebben we samen met ouders, de Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR), het bestuur en de directies ons strategisch beleid samen werken en samen ontwikkelen uitgewerkt. Hierin zetten we het kind centraal. Dat is een mooie uitspraak, maar hoe doen wij dit bij ROOBOL? De uitwerking van deze visie is een van de belangrijkste speerpunten in Veel gesprekken hebben plaatsgevonden over de kwaliteit van het onderwijs en de herkenbaarheid van de ROOBOL scholen. Wat betekent dit voor de toekomst, hoe blijven we kwaliteit bieden in een veranderende en krimpende omgeving? Omdat we het belangrijk vinden dit samen te ontwikkelen, nemen we de tijd voor dit proces. Verder komt Passend Onderwijs er aan en maken alle scholen een schoolondersteuningsprofiel. Hierin staat wat een school aan basiszorg en lichte ondersteuning kan bieden. De scholen van ROOBOL onderscheiden zich op het gebied van trijetalichheid, hoogbegaafdheid en een veilige leeromgeving waarin ieder kind centraal staat en als het nodig is een aangepast aanbod krijgt. De inspectie bezocht in 2013 een aantal scholen en spreekt waardering uit voor de kwaliteit van het onderwijs. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten en daar doen we ons voordeel mee om het onderwijs nog beter te maken. Op een aantal scholen van ROOBOL heeft de inspectie de kwaliteit van de voorschoolse educatie onderzocht. De goede samenwerking met de peuterspeelzalen valt op! De ROOBOL studiedag waaraan alle medewerkers van ROOBOL deelnemen heeft in 2013 een nieuw jasje gekregen. Alle onderwerpen uit het strategisch beleid zijn aan bod gekomen in workshops en een gastspreker die met de nodige humor ons tot nadenken zet over samen werken en samen ontwikkelen. In dit jaarverslag maken we u deelgenoot van een aantal ontwikkelingen in Het bestuur spreekt haar waardering uit voor de grote betrokkenheid van alle medewerkers die iedere dag het kind centraal zetten. Trees Galama, Directeur-bestuurder Stichting ROOBOL

3 GMR De GMR was tamelijk onzichtbaar en daar brengen we verandering in De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) van ROOBOL kent sinds twee jaar een andere structuur. In de oude situatie bestond deze uit 16 personeelsleden en 16 ouders van iedere afzonderlijke ROOBOL school. Tegenwoordig heeft de GMR twaalf gekozen leden; 6 ouders en 6 personeelsleden. Michiel Veenstra, leerkracht in groep 8 op De Mienskip, is secretaris in de nieuwe GMR. De communicatie met het personeel, ouders, MR-en en bestuur vind ik erg belangrijk. De GMR was tamelijk onzichtbaar en daar brengen we verandering in. We doen dit via de eigen website en de GMR brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. Ook proberen we de GMR letterlijk een gezicht te geven op onze Facebookpagina, vertelt Michiel. 4 LEERKRACHTEN MAAKTEN PROMOTIE mensen in onze groep. Het is echt leuk om samen met anderen na te denken en te discussiëren over goed onderwijs en de voorwaarden die daarbij essentieel zijn. Bovendien vind ik het belangrijk om het personeel in de GMR te vertegenwoordigen en mee te denken vanuit het belang van de leerkrachten van ROOBOL. Onderwerpen als scholing en een beoordelingscyclus zijn belangrijk voor het personeel. Daarom wil ik kritisch kijken naar de manier waarop de kwaliteit van onderwijs voorop komt te staan, zonder daarmee de rechten en mogelijkheden van leerkrachten te beperken. De website van de GMR is te vinden op Daar vindt u tevens een link naar de Facebook pagina van de GMR. Verschillende expertises Binnen de GMR zijn subgroepen met ieder een eigen aandachtsgebied. Met de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs en bevolkingskrimp in onze regio, is het belangrijk dat er mensen met verschillende expertises vertegenwoordigd zijn in de GMR. Zo zijn we met een kleine groep enthousiast aan het werk geweest met de uitwerking van de visie van ROOBOL. Een belangrijk beleidsstuk waarop verschillende geledingen invloed konden uitoefenen. Personeel vertegenwoordigen Als jongeling en secretaris leer ik veel van de samenwerking met verschillende

4 VVE Op vaste dagdelen spreken de kinderen Fries en Nederlands In de Gemeente Dantumadiel biedt peuterspeelzaal (PSZ) Jodocus Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE). Dit is onderwijs voor kinderen van 2,5 en 3 jaar die onvoldoende zijn toegerust voor een soepele instroom naar de basisschool of naar groep 3. Hierdoor lopen ze grote kans op een achterstand. Tineke Visser-Vogels, directeur van dr. Theun de Vriesskoalle in Feanwâlden is nauw betrokken bij het project en vertelt hoe dit tot stand is gekomen. HET AANTAL LEERLINGEN OP BEDROEG 1788 In 2006 zijn de peuterspeelzaal en de beide basisscholen in Feanwâlden gestart met de samenwerking om zowel Fries als Nederlands te praten op de locaties. Op vaste dagdelen spreken de kinderen, leerkrachten en pedagogische medewerkers Fries en Nederlands. Naast de doorgaande lijn in taal, wisselen de scholen ook thema s uit waarbij ouders nauw worden betrokken. Hierdoor kunnen zij ook thuis inspelen op meertaligheid. De samenwerking tussen de PSZ en de basisscholen heeft geleid tot een meertalig beleidsplan voor de kinderopvang. Bovendien wordt de video die is gemaakt op locaties gebruikt in Fryslân om de meertaligheid te stimuleren. Warme overdracht Wanneer kinderen bijna 4 jaar zijn volgt een warme overdracht tussen de PSZ en de basisschool. De nieuwe leerkracht weet hierdoor welke extra ondersteuning de kleuter nodig heeft op het gebied van taal. Ook wordt de kleuter, als dat nodig blijkt, geobserveerd door de Interne Begeleider zodat we een duidelijk beeld hebben voordat het kind bij ons op school komt. Gemeenten zijn verantwoordelijk en bepalen welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. De opgave hiervoor loopt via het consultatiebureau of via de peuterleidsters. Positief inspectieoordeel In 2013 heeft de inspectie van het onderwijs een thematisch bezoek gebracht aan onze school en oordeelde dat we ons positief onderscheiden. Vooral de warme overdracht en de doorgaande lijn vielen in positieve zin op.

5 FUSIE SCHOLEN Samenvoeging Lytse Wiman en De Mienskip is goed verlopen De mogelijkheden van een samenwerkingsschool in Twijzel is door de besturen van ROOBOL en Noventa onderzocht. Er heeft een draagvlakonderzoek plaats gevonden en helaas is er geen draagvlak voor een samenwerkingsschool van openbaar en christelijk basisonderwijs. Het leerlingenaantal van 21 bij de Lytse Wiman maakte een fusie noodzakelijk en de school is succesvol gefuseerd met openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost. Wolter van der Heide, directeur van Lytse Wiman: Toen de samenwerkingsschool in Twijzel niet kon worden gerealiseerd, zijn we met elkaar en met ouders in gesprek gegaan over alternatieven. Gekozen is toen voor een fusie met De Mienskip in Buitenpost. De Mienskip is net als Lytse Wiman een openbare ROOBOL-school en ligt op gunstige afstand van Twijzel. Welkom 3 MEDEWERKERS STROOMDEN UIT, WAARVAN 2 MET FPU Toen de keuze voor een fusie tussen Lytse Wiman en De Mienskip was gemaakt, zijn we met de ouders van de kinderen van de Lytse Wiman in gesprek gegaan, vertelt Reiny Kas-Siderius, directeur van De Mienskip. In groepsverband en individueel. Ook hebben we welkomstdagen georganiseerd waar ouders en kinderen konden sfeerproeven en vragen stellen. We vonden het heel belangrijk dat ze zich welkom en prettig voelden op onze school. Dat er een leerkracht van Lytse Wiman is meegegaan naar De Mienskip heeft hier ook aan bijgedragen. Voor onze school heeft de fusie geen grote impact gehad. De kinderen zijn verschillend in leeftijd en kwamen in verschillende groepen. De contacten met ouders na de fusie zijn heel fijn en vertrouwd verlopen. Zo hebben de kinderen dat gelukkig ook ervaren. Groot afscheid Natuurlijk moest er afscheid worden genomen van Lytse Wiman. Daarom zijn er voor de kinderen en hun ouders diverse activiteiten georganiseerd. Onder andere zijn kinderen én ouders op schoolreis geweest en er is een afscheidsreceptie gehouden. De oude schoolbel van Lytse Wiman is meegenomen naar De Mienskip en hangt nu als aandenken in de school.

6 BATEN BATEN EN EN LASTEN LASTEN Verdeling Baten Verdeling Lasten De scholen die horen bij de Stichting ROOBOL zijn: obs Maskelyn Augustinusga De Wâldiik Boelenslaan Ids Wiersmaskoalle Brantgum De Mienskip Buitenpost De Burgerschool Dokkum Nynke van Hichtum Dokkum ibs Driezum Driezum Dr. J. Botkeskoalle Damwâld De Tsjelke Holwerd t Holdersnêst Harkema Professor Casimirschool Kollum De Balkwar Kootstertille obs Van Heemstra Oudwoude It Skriuwboerd Surhuisterveen It Twaspan Twijzelerheide Dr. Theun de Vriesskoalle Feanwâlden De Westreen De Westereen Colofon Jaarbericht 2013 Stichting ROOBOL Redactie: Ellen Salverda en Marion Stam Vormgeving: naar een idee van Okkinga Lay-out: Marjet van den Hof Drukker: Drukkerij Douma

7 dend bestuur blijft het bestuur wel eindverantwoordelijk. BESTUURS- ZAKEN Het is transparanter wanneer degene die uitvoert ook verantwoordelijk is Chantal Bosch is sinds 2013 bestuurslid bij ROOBOL. In het dagelijkse leven is zij advocaat en mediator. Chantal: Ik heb ervoor gekozen om bestuurslid te worden, omdat ik het belangrijk vind dat de kinderen in onze regio goed onderwijs krijgen. Daarbij wil ik graag vanuit mijn juridische achtergrond een bijdrage leveren aan de totstandkoming van belangrijke besluiten. zaken. In de praktijk is de directeurbestuurder belast met en bevoegd tot het uitvoeren van nagenoeg alle bestuurlijke taken. Bij een toezichthou- Raad van Toezicht-model Omdat het bestuur van ROOBOL het beter vond om de verantwoordelijkheid neer te leggen bij het orgaan dat de hele beleidscyclus ook feitelijk uitvoert, heeft zij geconstateerd dat het Raad van Toezicht-model het beste past bij de organisatie en de visie van ROOBOL. De belangrijkste reden hiervoor is dat er binnen dit model een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen toezicht houden en bestuur. Verder wordt de feitelijke situatie geformaliseerd, doordat degene die uitvoert ook verantwoordelijk wordt. De organisatie wordt hierdoor transparanter. Je weet hierdoor beter bij wie je moet zijn voor welke onderwerpen. Slagvaardige organisatie We hebben veel gedaan en bereikt: eind november 2013 heeft het voltallige bestuur ingestemd met de statutenwijziging van ROOBOL. Een van de besluiten waarmee Chantal zich, samen met het bestuur, in 2013 heeft bezig gehouden, is het scheiden van bestuur en toezicht. Dit is binnen het basisonderwijs een wettelijke verplichting. Chantal: Bij een toezichthoudend bestuur is het bestuur in formele zin volledig bestuurlijk verantwoordelijk voor de gang van Volgens de bestaande statuten heeft een statutenwijziging de goedkeuring nodig van de betrokken gemeenteraden. Dit traject zal in 2014 plaatsvinden. Het bestuur gaat ervan uit dat er uiteindelijk een prettige slagvaardige organisatie zal ontstaan, waarbij BIJ ROOBOL WERKEN 162 PERSONEELSLEDEN helderheid is over de rollen. Daar blijf ik als bestuurslid graag aan meewerken.

8 SAMEN- WERKINGS- SCHOOL Het proces om samen tot samenwerkingsschool De Wâldiik te komen, is geslaagd Gearwurkingsskoalle De Wâldiik in Boelenslaan is een nieuwe school binnen de onderwijsgroep van ROOBOL. De nieuwe school is een samenvoeging van de twee basisscholen in Boelenslaan, namelijk OBS Jan van Zuilenskoalle en CBS de Stile. Vóór de samenvoeging is bij ouders en medezeggenschapsraden van beide scholen gepeild of er draagvlak was om onderzoek uit te voeren. Dit bleek ruimschoots aanwezig. Vanaf november 2012 is het onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot een samenwerkingsschool in Boelenslaan en op 1 augustus 2013 was De Wâldiik een feit. Jappie Borger was directeur van de Jan van Zuilenskoalle en is dat nu van de samenwerkingsschool. Hij vertelt dat het onderzoek bestond uit onder andere bijeenkomsten waarbij de vraag werd gesteld: wat heeft de nieuwe school nodig om tegemoet te komen aan de wensen van ouders en kinderen van zowel de openbare als de christelijke basisschool in Boelenslaan. Bij deze bijeenkomsten waren zowel ouders van beide scholen aanwezig, maar ook ouders van kinderen die nog niet op één van de basisscholen zaten. Ook de teams van beide scholen gingen aan het werk met de vormgeving van de nieuwe samenwerkingsschool. Wat heeft deze nodig om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden? Ook de Gemeente Achtkarspelen werd betrokken én de visie van Dorpsbelang Boelenslaan is meegenomen. Samengewerkt aan visie en missie We concluderen dat het proces om samen tot een samenwerkingsschool te komen, is geslaagd. De ouders en leerkrachten zijn zeer te spreken over de samenwerking en zien de voordelen en het nut in van de nieuwe school. Ook hebben de leerkrachten en ouders intensief en constructief gewerkt aan het formuleren van de visie en missie van de gearwurkingsskoalle. Hierdoor is er een visie ontwikkeld die breed wordt gedragen. Stevige basis en diversiteit De naam De Wâldiik is bedacht door dorpsgenoot Lineke Hoekstra-Pool en staat voor de vele eikenbomen in De Wâlden. De eikenboom staat symbool voor een stevige, robuuste basis. De gekleurde blaadjes van de boom in het logo staan voor diversiteit. De Wâldiik is voorlopig gehuisvest in het gebouw van De Stile. Ondertussen wordt de voormalige Jan van Zuilenskoalle verbouwd tot een functioneel en toekomstbestendig gebouw.

9 NIEUWE- WEBSITE Ouders oriënteren zich steeds vaker via internet op een school De website van ROOBOL en die van de scholen zijn in 2013 helemaal vernieuwd. Ze zijn overzichtelijker geworden waardoor alle informatie snel en gemakkelijk te vinden is. Bob Rijpstra is directeur van de Nynke van Hichtumschool in Dokkum en tevens beleidsdirecteur ICT binnen ROOBOL. Bob: De website is een belangrijk informatiemiddel voor scholen. Onder andere omdat ouders zich steeds vaker via internet oriënteren op een school. Een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp van de nieuwe sites was dat deze herkenbaar moeten zijn als ROOBOL-website. Iedere schoolwebsite heeft daarom dezelfde opbouw en uitstraling. Door op de website variatie aan te brengen in kleur en fotogebruik is de school te herkennen als onderdeel van de ROOBOLfamilie en blijft ook de eigen schoolstijl overeind. De eigenheid van de scholen op de website is belangrijk. Zeker oriënterende ouders willen weten wat het karakter is van de HET ZIEKTEVERZUIM IN 2013 WAS 3,61 % school. Om die reden hebben de websites van de Trijetalige skoallen van ROOBOL een Nederlands-, een Engels- en een Friestalige invulling. Op de websites van onze Vreedzame scholen staat informatie over dit programma. Nieuws vanuit de groepen Op alle schoolwebsites hebben alle groepen hun eigen pagina. Hierop kunnen de leerkrachten laten zien welke activiteiten in hun groep plaatsvinden. Zij kunnen verslagen, foto s en zelfs filmpjes er gemakkelijk op plaatsen waardoor de laatste ontwikkelingen snel kunnen worden gedeeld met ouders. Gesprekken via sociale media Ook via de sociale media proberen we ouders bij ROOBOL en bij de scholen te betrekken. Daarom is de website voorzien van een directe koppeling naar Twitter en Facebook. Op deze interactieve manier kunnen we op een eenvoudige manier ons nieuws delen. Ook kunnen er gesprekken ontstaan over uiteenlopende onderwerpen die direct of indirect met de school te maken hebben. Zo bereiken we een breed publiek en zijn we in staat om snel te reageren op vragen en opmerkingen. De website van Stichting ROOBOL is te vinden op www. roobol-onderwijs.nl. Via deze website kunt u doorklikken naar alle schoolwebsites.

10 ICT We zijn niet bang om te experimenteren met tablets en mobiele telefoons Bij ROOBOL speelt ICT een belangrijke rol in het onderwijs. In 2013 werd dit nog tastbaarder gemaakt. Bob Rijpstra, directeur van de Nynke van Hichtumschool, speelde hierin een belangrijke rol. Met behulp van moderne hard- en software kunnen we efficiënter werken in de klassen en beter inspelen op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Ook willen we hen leren functioneren in een snel veranderende technologische maatschappij en hen competenties bijbrengen die zij ook later nodig hebben. Kinderen gebruiken bijvoorbeeld de mogelijkheid van Skype om mensen te interviewen. Dat kunnen kinderen op andere scholen zijn, uit andere landen, mensen die een bepaald beroep uitoefenen en daar informatie over kunnen geven. Het doel: de wereld om je heen dichterbij brengen lukt heel goed op die manier. Kinderen vinden dit leuk en het helpt hen bij het helder krijgen van hun ambities. Het gebruik van computer, tablet of telefoon als medium om informatie op te zoeken, komt zo langzamerhand van de grond. Te lang werd gedacht dat smartphones alleen gebruikt werden voor Facebook en dergelijke, maar de zoekfunctie en vele handige Apps zorgen voor ongekende mogelijkheden. te experimenteren met het gebruik van tablets en mobiele telefoons. Dat betekent niet dat we klakkeloos kopen wat nieuw op de markt is, maar op basis van behoeften van leerlingen, weloverwogen keuzes maken. Deze keuzes worden gemaakt in het ICT-netwerk, waarin alle ICT-coördinatoren binnen ROOBOL participeren. Hierin bespreken we de nieuwste ontwikkelingen, evalueren de uitgezette koers en stellen deze indien nodig bij. Zij worden hierin gevoed door leerkrachten. Leerkrachten hebben op basis van toetsen, observaties, maar vooral ook op basis van gesprekken met leerlingen en ouders inzicht in de belemmerende en stimulerende factoren van hun leerlingen. Door op ROOBOL-niveau de ontwikkelingen in de markt te volgen, kunnen behoeften en aanbod bij elkaar worden gebracht. 22% VAN HET ONDERWIJZEND PERSONEEL HEEFT EEN LB FUNCTIE Weloverwogen keuzes Voor onze scholen investeert ROOBOL in goed werkende netwerken en geschoolde leerkrachten. Ook zijn we niet bang om

11 GESPREK- KENCYCLUS We doen het samen en maken samen stappen vooruit Competentiemanagement heeft in 2013 echt handen en voeten gekregen binnen ROOBOL, vertelt Sjoeke Bloem, Stafmedewerker Personeel & Organisatie bij ROOBOL. Er is een implementatieplan SAMEN WERKEN SAMEN ONTWIKKELEN gemaakt, vastgesteld en in gebruik genomen. Medewerkers worden nu met regelmaat getoetst op hun kennis, vaardigheden en houding. Dit is nodig omdat ROOBOL het belangrijk vindt dat het onderwijs van goede kwaliteit is. Bekwame medewerkers spelen hierin de grootste rol. Toen het implementatieplan was vastgesteld, zijn alle schooldirecteuren geïnformeerd over het belang van dossiervorming en over de gesprekkencyclus. De gesprekkencyclus bevat in een periode van drie jaar een functioneringsgesprek, een beoordelingsgesprek en een POP-gesprek (Persoonlijk Ontwikkelings Plan). Deze gesprekken tussen de leidinggevende en medewerker geven inzicht in het functioneren en richting aan de ontwikkeling van de medewerker. Competentieprofiel Het vertrekpunt is de eerste competentiemeting, legt Sjoeke uit. Hiervan wordt per medewerker een competentieprofiel gemaakt. Daarna start de gesprekkencyclus. Na het eerste gesprek wordt een POP opgesteld. Dit is onderdeel van het jaarlijkse functioneringsgesprek. Na drie jaar wordt de cyclus afgesloten met een beoordelingsgesprek en begint de cyclus opnieuw. Samen werken, samen ontwikkelen ROOBOL vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor talenten en ontwikkeling. Door deze optimaal te benutten, worden medewerkers uitgenodigd tot leren. Dit is nodig, omdat de omgeving continu verandert. Het blijven leren en ontwikkelen, met elkaar en van elkaar, is daarom een belangrijk thema. Wanneer er oprechte aandacht is, bijvoorbeeld door een aantal vaste gesprekken, weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Zo kunnen zij voldoende meegroeien met de ontwikkelingen en weten ze wat er van hun verwacht wordt. Bovendien kan de medewerker ook zijn of haar wensen en behoeften uitspreken. Sjoeke: We doen het samen, we gaan in gesprek en we maken samen stappen vooruit.

12 UIT- WERKING VISIE Als mooi eindresultaat zijn er 4 ambities naar voren gekomen Het strategisch beleid Samen werken en samen ontwikkelen van ROOBOL begint met het citaat: Je kunt de wind niet beïnvloeden, wel de stand van je zeilen. Hiermee wordt bedoeld dat het noodzakelijk is om actief op zoek te gaan naar mogelijkheden om ook in de toekomst algemeen toegankelijk onderwijs in Noordoost Friesland te behouden. ROOBOL is in 2013 actief gestart met het maken van een richtinggevend koersdocument waarin de visie het kind centraal wordt uitgewerkt. Erna Balk-Visser, senior onderwijsadviseur bij CEDIN is aangetrokken om dit proces te begeleiden. Erna: Samen met de directeuren zijn vragen geïnventariseerd waarop we een antwoord willen gaan formuleren. Duidelijk moet worden hoe ons onderwijs er in de toekomst uit gaat zien. Wat willen we met onze leerlingen, met het personeel, de onderwijsinhoud, de organisatie ROOBOL, de omgeving en de resultaten? Hiermee zijn we met elkaar aan het werk gegaan. Ook met de Intern Begeleiders is de dialoog aangegaan en ouders zijn bij het proces betrokken. ROOBOL ziet ouders als waardevolle gesprekspartners en in rondetafelgesprekken is met hen gediscussieerd over wat zij goed onderwijs vinden voor hun kinderen. Extern zijn gesprekken gevoerd met de gemeenten en andere nabije onderwijspartners. De GMR en het bestuur zijn tussentijds geïnformeerd en om adviezen gevraagd. Workshops en cabaret tijdens studiedag Tijdens de jaarlijkse studiedag zijn alle medewerkers meegenomen in het proces. In verschillende workshops met thema s als: timemanagement, passend onderwijs, samenwerken met gemeentes, de samenwerkingsschool en mobiliteit als ontwikkeling konden zij informatie inwinnen en discussiëren over deze onderwerpen waarmee ook zij in de toekomst te maken krijgen. Tijdens het middagprogramma met Remco Claassen werd iedereen op cabareteske wijze meegenomen in de onderwerpen persoonlijk leiderschap, professionaliteit, samenwerking en (onderwijs)ontwikkelingen. Als mooi eindresultaat van al deze gesprekken zijn er 4 ambities naar voren gekomen, namelijk alle scholen zijn over 5 jaar trijetalich gecertificeerd, zijn over 5 jaar vreedzame scholen, stimuleren talent ontwikkeling bij kinderen en zijn herkenbaar aan hun onderwijsconcepten. Deze ambities worden ROOBOL-breed gedragen en gaan in de nabije toekomst uitgewerkt worden, waarna ze geïmplementeerd kunnen worden in de scholen.

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen

Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Strategisch beleidsplan 2013-2017 Handelingsgericht onderwijs in zichzelf ontwikkelende scholen Juli 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs Alphen en regio 1 Inhoud 1. Inleiding/samenvatting 3 2. Terugblik

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

voor ouders, school en kinderopvang

voor ouders, school en kinderopvang Trainingen Cursussen Bijeenkomsten voor ouders, school en kinderopvang 20.000 deelnemers per jaar, Kwaliteit in uitvoering Al 30 jaar vertrouwd, Actueel en vernieuwend 2 Voor Onderwijs & Kinderopvang Ouders

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12

Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 Verslag Tevredenheidspeiling ICBS de Windroos november 12 1 Inhoudsopgave 1. Wat vinden ouders en leerlingen van de Windroos? 3 2. Het onderzoek 4 3. De respons 6 4. Resultaten ten opzichte van het landelijk

Nadere informatie

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6

Voorwoord toezichthouder 4. Voorwoord directeur-bestuurder 5. Jaarverslag 2014 5. Deel I: Bestuursverslag 6 Jaarverslag 2014 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord toezichthouder 4 Voorwoord directeur-bestuurder 5 Jaarverslag 2014 5 Deel I: Bestuursverslag 6 1. Organisatie en algemene informatie 6 1.1 Algemene bestuurlijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst

Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo. Vormt de toekomst Strategisch meerjaren beleidsplan 2013-2018 Stichting Proo Vormt de toekomst Stichting Proo Mei 2013 Voorwoord Vormt de Toekomst Voor ons ligt hier een voortdurende opdracht. Kinderen die nu komen verlaten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

MarenlandMagazine no. 2

MarenlandMagazine no. 2 Marenland Magazine no. 2 MarenlandMagazine no. 2 Eerste jaargang december 2012 In dit nummer: Positieve benadering van gedrag Programma Fonemisch Bewustzijn Bestuur over verleden en toekomst van Marenland

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee

JAARVERSLAG 2008. Kijk. even met ons mee JAARVERSLAG 2008 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS Kijk even met ons mee 2008 17 scholen maken deel uit van onze groep: Joop Westerweel Corantijn Rosa Boekdrukker

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012

samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 samen bloeien SKOzoK Jaarverslag 2012 2 SKOzoK Medewerkers Onderwijs Huisvesting Financiën Bijlagen 1. Dit is SKOzoK Namen en nummers Missie en visie De koers Inhoudsopgave 2. Hoe gaat het met de medewerkers?

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014.

Jaarverslag 2013. Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN. Groningen, 23 mei 2014. Jaarverslag 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Groep Groningen(O2G2) Postbus 744 9700 AS GRONINGEN Groningen, 23 mei 2014 Pagina 1 van 85 Voorwoord door het College van Bestuur bij het Bestuursverslag Openbaar

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

School en ouders: gelijkwaardig!

School en ouders: gelijkwaardig! SCHOOL EN OMGEVING PO/VO School en ouders: gelijkwaardig! Over het vormgeven van ouderbetrokkenheid op scholen Een vervolg op de publicaties Aardig of gelijkwaardig (CPS 2011) en Van aardig naar gelijkwaardig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn

Schoolgids 2015-2016. Fuseren betekent verhuizen. 2 basisschool Laureyn Fuseren betekent verhuizen 2 basisschool Laureyn INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 7 1 Onze school... 9 1.1 Situering en naamgeving van onze school... 9 1.2 Contact... 9 1.3 Indeling van het schoolgebouw... 9

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie