Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012"

Transcriptie

1 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012

2 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend. Van harte gefeliciteerd! In deze rapportage staan alle bevindingen van de binnen uw organisatie uitgevoerde audit Maatwerken, die relevant zijn voor de toekenning van de erkenning Maatwerken. Maatwerken is een werkwoord. Maatwerken is een continu proces voor werkgevers en medewerkers om in dialoog afspraken te maken over flexibele werkregelingen en -cultuur waarbij voor beide partijen optimaal rendement wordt behaald, in werk en privé. Dit rapport is dan ook een aanmoediging voor uw organisatie om te blijven Maatwerken, te blijven kijken naar ontwikkeling en verbetering van de voor u geldende speerpunten op gebied van work/life. Dat deze rapportage een handvat voor de toekomst moge zijn!

3 3 De erkenning Maatwerken De erkenning Maatwerken is bedoeld om werkgevers te belonen en te stimuleren, die een optimale combinatie werk en privé mogelijk maken middels flexibele werkregelingen en een open cultuur. De erkenning wordt ondersteund door het ministerie van OCW. De audit Maatwerken bestaat uit: 1. een vragenlijst voor de werkgever 2. een vragenlijst voor (een representatieve steekproef van) de medewerkers De vragenlijst voor de medewerkers is ingevuld door 36 medewerkers (dit is een respons van 68 % van de ad-random steekproef van 53 medewerkers) Aan de hand van de audit Maatwerken wordt het beleid en de praktijk van de combinatie van werk en privé binnen de organisatie beoordeeld. Deze audit wordt gedaan op het gebied van een aantal thema s (zie volgende pagina).

4 4 Onderzoeksthema s

5 5 Erkenningscriteria Op basis van de resultaten van zowel de werkgevers- als de medewerkersvragenlijst worden scores en zogenaamde erkenningsduimpjes (zie volgende pagina) toegekend per thema. Enkele belangrijke uitgangspunten voor de erkenningscriteria van Maatwerken zijn: De erkenning Maatwerken is bedoeld om werkgevers te belonen en te stimuleren die een goede combinatie werk en privé mogelijk maken middels flexibele werkregelingen en een open cultuur. Een organisatie begint met het verdienen van duimpjes indien minimaal de helft van de medewerkers (grotendeels) tevreden of positief is over een bepaald thema. Dit betekent dus dat bijvoorbeeld twee duimpjes geenszins een slechte score is! Maatwerken wil verbetering en vooruitgang op gebied van work/life stimuleren. De uitslag van de erkenning laat dan ook vaak verbetermogelijkheden zien, die met behulp van het kennisplatform van Maatwerken opgepakt kunnen worden door werkgever en medewerker. Op basis van deze uitgangspunten is bepaald dat de erkenning Maatwerken wordt toegekend aan een organisatie indien: 1. Op het thema werk/privé balans minimaal twee duimpjes zijn behaald, én 2. Over alle 6 thema s gemiddeld minimaal 2 duimpjes zijn behaald (= totaalscore)

6 6 Toelichting Erkenningsduimpjes 50-60% van de medewerkers is (grotendeels of geheel) tevreden / positief over dit thema 60-70% van de medewerkers is (grotendeels of geheel) tevreden / positief over dit thema 70-80% van de medewerkers is (grotendeels of geheel) tevreden / positief over dit thema 80-90% van de medewerkers is (grotendeels of geheel) tevreden / positief over dit thema % van de medewerkers is (grotendeels of geheel) tevreden / positief over dit thema Naast bovenstaande indeling kan bij sommige thema s een bonus-duim worden verdiend. Op deze manier wordt de beschikbaarheid/het aanbod van extra ondersteuningsmogelijkheden gewaardeerd, bijvoorbeeld de beschikbaarheid van extra/bovenwettelijke regelingen en faciliteiten.

7 7 Resultaten ANBO Totaalscore: Resultaten per thema: Werk/privé balans Strategie en leiderschap Regelingen faciliteiten Cultuur Flexibiliteit in tijd, plaats en carrière Persoonlijke ontwikkeling

8 8 Werk/privé balans Thema 1: Werk/privé balans Onderdelen: a. Werk/privé balans (gemiddeld: 94%) b. Tevredenheid met werk/privé balans (gemiddeld: 79%) Toelichting: a. Dit thema gaat over de mate waarin medewerkers een goede werk/privé balans ervaren. Enerzijds is de werk/privé balans in kaart gebracht op basis van zogenaamde werk/privé interferenties (d.w.z. negatieve effecten van werk op de privé-situatie). b. Anderzijds is gevraagd hoe tevreden medewerkers zijn over hun werk/privé balans.

9 9 Werk-privé balans

10 10 Tevredenheid combinatie werk/privé

11 11 Strategie leiderschap Thema 2: Strategie en leiderschap Onderdelen: a. Houding visie top management (gemiddeld: 63%) b. Steun direct leidinggevende (gemiddeld: 84%) Toelichting: a. Dit thema gaat over de manier waarop de directie en/of het topmanagement van een organisatie een duidelijke visie heeft op de werk-privé balans en vrouwelijk leiderschap: waarom is het belangrijk voor medewerkers én voor de organisatie? Dragen ze deze visie ook daadwerkelijk uit in de praktijk? Denk hierbij aan hun eigen houding en voorbeeldgedrag. b. Naast deze visie van het topmanagement wordt gekeken naar de manier waarop direct leidinggevenden aandacht hebben voor de werk-privé balans van medewerkers. Staan ze positief tegenover flexibel werken, sturen ze op resultaten?

12 12 Houding visie topmanagement

13 13 Steun direct leidinggevende

14 14 Regelingen faciliteiten Thema 3: Regelingen en faciliteiten Onderdelen: a. Bekendheid van regelingen en faciliteiten (gemiddeld: 30%) b. Beschikbaarheid van bovenwettelijke regelingen en faciliteiten + geen bonusduim Toelichting: a. Binnen dit thema wordt gekeken naar de bekendheid van de beschikbare regelingen en faciliteiten onder de medewerkers: zijn de regelingen goed bekend, zodat ze ook gebruikt kunnen worden op het gewenste moment? b. Verder wordt gekeken naar wat uw organisatie méér biedt dan de wettelijke verlofregelingen. Daarnaast wordt gekeken welke andere regelingen en faciliteiten u als werkgever aanbiedt, zoals sabbatical, een terugkeerregeling, bemiddeling in kinderopvang of een mantelzorgmakelaar.

15 15 Bekendheid van regelingen faciliteiten - 1

16 16 Bekendheid van regelingen faciliteiten - 2

17 17 Bovenwettelijke/extra (verlof)regelingen en faciliteiten Beschikbaarheid van bovenwettelijke verlofregelingen: Zwangerschaps- en bevallingsverlof Vaderschapsverlof Adoptie-/pleegkind verlof Ouderschapsverlof Calamiteitenverlof Kortdurend zorgverlof Langdurig zorgverlof Beschikbaarheid van overige regelingen: Spaarverlof Kopen van extra vakantiedagen Sabattical / onbetaald verlof Levensloop regeling Terugkeerregeling Beschikbaar Niet beschikbaar Beschikbaarheid van kinderopvang: Eigen/inpandige kinderopvang Bemiddeling kinderopvang Sponsoring / ondersteuning kinderopvang Extra subsidie kinderopvang Beschikbaarheid van overige faciliteiten: Gemaksdiensten Ondersteuning Mantelzorgers

18 18 Cultuur Thema 4: Cultuur Onderdelen: a. Organisatiecultuur (gemiddeld: 57%) b. Sociale steun collega s (gemiddeld: 69%) Toelichting: a. Bij het thema organisatiecultuur draait het om houding en gedrag binnen de organisatie. Want werk- en privéregelingen op papier is de eerste stap, maar wordt gebruik ervan ook daadwerkelijk geaccepteerd en gestimuleerd in de praktijk? Of heeft het negatieve carrièregevolgen als een medewerker gebruik maakt van ouderschapsverlof of de mogelijkheid om flexibel te werken? Wordt in de organisatie evenveel geaccepteerd dat een man parttime gaat werken dan wanneer een vrouw dat doet? Wordt het belang ingezien van divers samengestelde teams en hebben vrouwen evenveel kans om carrière te maken als mannen? b. Naast stellingen op gebied van cultuur is hier gekeken naar de sociale steun die medewerkers ervaren van hun directe collega s.

19 19 Organisatiecultuur - 1

20 20 Organisatiecultuur - 2

21 21 Steun collega s

22 22 Flexibiliteit in tijd, plaats en loopbaan Thema 5: Flexibiliteit in tijd, plaats en loopbaan Onderdelen: a. Invloed op werktijden / roosters (gemiddeld: 83%) b. Invloed op werklocatie (gemiddeld: 69%) c. Wederzijdse flexibiliteit tussen werkgever en medewerker (gemid: 87%) d. Bekendheid van overige flexibele werkregelingen (gemiddeld: 48%) Toelichting: a. Hierbij gaat het om flexibiliteit in tijd van werken (kunnen medewerkers gebruik maken van flexibele werktijden en/of hebben ze invloed op hun rooster). b. En om flexibiliteit in locatie van werken (is thuiswerken bijvoorbeeld een mogelijkheid?) c. Hoe flexibel is de werkgever, maar ook hoe flexibel is de werknemer zelf? d. Is men bekend met overige werkregelingen?

23 23 Invloed op werktijden / roosters

24 24 Invloed op werklocatie

25 25 Wederzijdse flexibiliteit

26 26 Bekendheid overige flexibele werkregelingen

27 27 Gebruik overige flexibele werkregelingen Noot: Deze vraag is gesteld tijdens het onderzoek, maar is niet gebruikt in de beoordeling. Het wordt hier gepresenteerd als extra informatie, die nuttig kan zijn voor de werkgever.

28 28 Persoonlijke ontwikkeling Thema 6: Persoonlijke ontwikkeling Onderdelen: a. Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling o.g.v. werk/privé (gemiddeld: 57%) b. Beschikbaarheid van trainingen/workshops werk/privé (gem. 26%) c. Beschikbaarheid van trainingen/workshops in kader van werk en privé (voor leidinggevenden) Toelichting: a. Er wordt gekeken naar welke mogelijkheden uw medewerkers hebben om hun werk-privé balans te verbeteren door persoonlijke ontwikkeling, zoals timemanagement en feedback van collega s en leidinggevenden. b. En in hoeverre er trainingen worden aangeboden en gebruikt. Denk hierbij aan timemanagement, mentoring/coaching en loopbaanontwikkeling.

29 29 Mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling o.g.v. werk/privé

30 30 Training, workshops of coaching over werk/privé voor medewerkers

31 31 Beschikbaarheid van trainingen, workshops, coaching voor leidinggevenden Trainingen/workshops in omgaan/signaleren behoeften van werknemers Diversiteitstrainingen Sensitivity, sense of mind bugs trainingen Trainingen/workshops over resultaatgericht leidinggeven en/of over leidinggeven aan Het Nieuw Werken Ondersteuning voor het goed kunnen voeren van ontwikkelgesprekken met medewerkers

32 32 Benchmark op thema-niveau In deze grafiek ziet u in de blauwe lijn uw score afgezet tegen de gemiddelde score van alle deelnemende organisaties tot op heden (in rood). De nummering 1 t/m 5 staan voor het aantal behaalde duimpjes per thema.

33 33 Afsluiting In deze rapportage staan alle bevindingen van de binnen uw organisatie uitgevoerde audit Maatwerken, die relevant zijn voor de toekenning van de erkenning Maatwerken. Dit erkenningsrapport beoogt u nieuwe inzichten en inspiratie te bieden op welke thema s u als werkgever de combinatie van werk en privé verder kan faciliteren. Vanuit de visie dat Maatwerken zowel bijdraagt aan een goede balans in werk en privé voor uw medewerkers als aan goede resultaten (op de balans) voor uw organisatie. Maatwerken wil verbetering en vooruitgang op gebied van work/life stimuleren. U wordt dan ook van harte uitgenodigd om op het kennisplatform inspiratie en ideeën op te doen. Het kennisplatform biedt u een scala aan best practices, visies, tools en instrumenten op alle thema s van de audit. Hiermee beogen wij u gedegen op weg te helpen hoe de voor u geldende speerpunten op gebied van work/life aan te pakken en te verbeteren. De audit Maatwerken is zeer uitgebreid en vakkundig van opzet. De onderzoeksresultaten worden op overzichtelijke wijze aangeboden en geven u direct inzicht waar uw HR-beleid betreffende work/life nog mogelijkheden biedt voor verbetering en verhoging van effectiviteit. Tevens kunnen wij voor u een analyse op maat maken, een verdieping op basis van alle onderzoeksresultaten van uw organisatie. Hiermee verkrijgt u inzicht in die work/life factoren die de grootste bijdrage leveren aan medewerkertevredenheid, engagement, retentie, etc. Ook biedt dit uitgebreide rapport meerdere verschillenanalyses (op leeftijd, geslacht, etc.) en benchmarkmogelijkheden. Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in de uitgebreide rapportagemogelijkheden? Neemt u dan contact op met Margreet Woessner van Qidos / )

34 34 Bijlage 1 PROFIEL RESPONDENTEN Het onderzoek is uitgevoerd middels een representatieve steekproef onder de medewerkers van ANBO. In totaal hebben 36 medewerkers de vragenlijst ingevuld. In deze bijlage staat het profiel van de respondenten.

35 35 Profiel respondenten - 1

36 36 Profiel respondenten - 2

37 37 Profiel respondenten - 3

38 38 Profiel respondenten - 4

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Meten is leren: Hoe eff

Meten is leren: Hoe eff Meten is leren: Hoe eff De kwaliteit van uw werkgeverschap in De ziekenhuiswereld kent van oudsher een goed ontwikkeld HR-instrumentarium. Opleidingsmogelijkheden zijn voorhanden, de cao is veelomvattend,

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Leidinggeven aan inzetbaarheid -

Leidinggeven aan inzetbaarheid - Md d voorjaar 2015 20 Francel Vos en Anneke Timmer Leidinggeven aan inzetbaarheid - het belang van richting, ruimte en ruggenspraak Direct leidinggevenden spelen een cruciale rol in de verduurzaming van

Nadere informatie

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren

Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering? Een recept voor een cultuur van verbeteren Het gerecht Het resultaat: medewerkers met oog voor verbetering, in een organisatiecultuur waarin continu verbeteren

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

De invloedrijke Nederlander

De invloedrijke Nederlander De invloedrijke Nederlander Een onderzoek naar het invloedgedrag van hoogopgeleide werkende Nederlanders Bureau Zuidema 2012 Invloed volgens Zuidema Invloed uitoefenen is een menselijke eigenschap. We

Nadere informatie

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk

Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Evaluatie pilots Kind in Zicht Rijk Maart 2010 - Juli 2010 Expertisecentrum LEEFtijd Mieke Verbaarschot, Miranda van Zijl 7 juli 2010 1 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Rijk 1.2 Uitvoering cursussen 1.3 Deelnemers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005

VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS. Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 VROUWEN IN DE SCHOOLLEIDING IN HET BASISONDERWIJS Verdiepend onderzoek in het kader van de monitor Arbeid, Zorg en Levensloop in het onderwijs 2005 28 maart 2006 Projectnummer 05/370 drs. C.L. van der

Nadere informatie

Diversiteit aan de top

Diversiteit aan de top Diversiteit aan de top Een onderzoek naar methoden om genderdiversiteit in het management te vergroten Lof Media B.V. Naam: Dionne Boerrigter Studentnummer: s1011081 Studie: Bedrijfskunde Bedrijfsbegeleider:

Nadere informatie

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling

Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Wilt u ook beter omgaan met uw personeel en klanten? Veterinaire Praktijk Ontwikkeling Spaarne Coaching Donkere spaarne 14 rd 2011 JG Haarlem Tel. 0653123185 info@spaarnecoaching.nl Wij zijn gespecialiseerd

Nadere informatie

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans

Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Vragenlijst Personeel Werk en privé in balans Hoe is het met jouw balans en met die van je bedrijf? Evenwicht 2004 Dit product is met toestemming overgenomen en is ontwikkeld binnen het Europese project

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL

IMPLEMENTATIEWIJZER FLEXIBEL WERKEN - DE MENS CENTRAAL 1 2 3 Implementatiewijzer Flexibel Werken de mens centraal Voor HR professionals en projectleiders Deze implementatiewijzer Flexibel Werken is ontwikkeld door Qidos - Versterk mens en werk. 2012 - Qidos.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1

Het Nieuwe Werken. Uitleg quickscan. Het Nieuwe Werken Scan 1 Het Nieuwe Werken Uitleg quickscan Het Nieuwe Werken Scan 1 2 A&O-fonds Waterschappen Inhoudsopgave Inleiding en doel 5 Volwassenheidsmodel als basis voor de scan 7 Instructies voor het uitvoeren van de

Nadere informatie

Leiderschapstrainingen

Leiderschapstrainingen Leiderschapstrainingen De zorgsector maakt vele veranderingen door: naast veranderingen vanuit de overheid (financiering en andere wetswijzigingen) speelt ook de veranderende zorgvraag een rol. Zorginstellingen

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden

Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Evaluatie training Opvang en nazorg door leidinggevenden Colofon Opdrachtgever Veiligheidsregio Utrecht Auteurs Marjolaine Oosterbeek MSc. dr. Frederike Zwenk (projectleiding) dr. Hans te Brake Impact,

Nadere informatie

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012

Het zingt rond. Monitor Talent naar de Top 2012 Het zingt rond Monitor Talent naar de Top 2012 Succes door aanbod en kwaliteit van vrouwen Monitor Talent naar de Top 2012 Babette Pouwels en Wilma Henderikse Commissie Monitoring Talent naar de Top l

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10

Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl. Versie 1.0 120711. pagina 1 van 10 Onderzoeksopzet energie.tevreden.nl Versie 1.0 120711 pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet 1. Doelstelling(en) onderzoek... 3 2. Opzet onderzoek... 3 3. Noodzaak tot zorgvuldige naleving onderzoeksopzet...

Nadere informatie

De Ondernemende Commissaris Testlounge.

De Ondernemende Commissaris Testlounge. u zelf. uw team. uw bedrijf. De Ondernemende Commissaris Testlounge. Goed bestuur: het fundament onder goed ondernemerschap. GOED bestuur gaat over mensen. 1 mensen. In onze testlounge vindt u gevalideerde

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie