j a a r v e r s l a g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "j a a r v e r s l a g"

Transcriptie

1 jaarverslag

2

3 Inhoudsopgave Inhoud Inleiding 6 1. Huisvesten van mensen Betaalbaarheid Huurprijsverhoging Woonruimteverdeling Verkoop woningen Bijzondere doelgroepen Wonen en zorg Leefbaarheid Inleiding Buurtbeheer Sociaal beheer Gebiedsgerichte projecten Rivierenwijk Inleiding Fysiek Rivierenwijk Krachtwijk Sociaal programma Rivierenwijk Voortgang woonservicezone Rivierenwijk Vastgoed Inleiding Samenstelling en mutaties vastgoedportefeuille Verbeteren samenstelling van de vastgoedportefeuille Beheer en onderhoud aan de woningen Direct rendement en waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille Vastgoedrealisatie Projectontwikkeling en realisatie Duurzaamheid Stakeholders, samenwerking en klant Gemeente Deventer Bewonersorganisaties: het betrekken van bewoners bij beheer en beleid Samenwerking met maatschappelijke organisaties Klanten Personeel en Organisatie Personeel Organisatieontwikkeling Juridische structuur Bestuur en Raad van Commissarissen Verslag Raad van Commissarissen Samenstelling Bestuur Samenstelling en honorering van de Raad van Commissarissen Financieel Inleiding Liquiditeit en solvabiliteit Resultaat Beoordeling CFV en WSW Fiscale positie Risicomanagement Verbindingen Volkshuisvestingsbelang Verklaring uitsluitend werkzaam in belang Volkshuisvesting Kengetallen Kengetallen Geconsolideerde jaarrekening

4 Inleiding In 2011 is Rentree voortgegaan op de weg die ze in 2010 is ingeslagen. Op alle fronten is voortgebouwd op hetgeen in 2010 in gang is gezet. Naast onze reguliere taken op het gebied van verhuren, verkopen en onderhouden van woningen, het huisvesten van bijzondere doelgroepen, het bieden van woonbegeleiding, het aanpakken van overlast, het zorgdragen voor een schoon, heel en veilige woonomgeving zijn ten aanzien van 3 focusprojecten grote vorderingen gemaakt. Voor Rivierenwijk is een nieuw raamwerk opgesteld. Op 22 december 2011 hebben we het hernieuwde uitvoeringsconvenant Rivierenwijk met de gemeente ondertekend. Zowel bij de totstandkoming van het Raamwerk, als bij het Uitvoeringsconvenant zijn bewoners (georganiseerd in de kopgroep) uitvoerig betrokken. Voor wat betreft de ontwikkeling van het T&D-terrein hebben we in 2011 het stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitplan samen met de gemeente opgesteld. De bewonerscommissie van Sluiswijk is hierbij nauw betrokken geweest. Het project is middels een gunningtraject op de markt gezet. Hoewel geen van de inschrijvingen uiteindelijk voldeed, zijn we wel in gesprek met een van de partijen om te komen tot een haalbare ontwikkeling. Begin 2012 heeft dit geresulteerd in een overeenkomst zodat eind 2012 met de bouw gestart kan worden. In samenspraak met onze stakeholders hebben we in 2011 de opgaven in de stad benoemd. Dat is de basis geweest voor de verdere uitwerking van de in 2010 geformuleerde terug naar de basis. Als Rentree willen we staan voor wonen met aandacht. Daarbij richten we ons op het individu, de woning en de woonomgeving. Wij willen daarbij excelleren in eenvoud en een omslag maken van zorgen voor, naar zorgen dat. De samenwerking met onze partners zien we als cruciaal om de opgaven in de stad te kunnen oppakken. Voor het komend jaar zullen we onze geformuleerde missie, visie en strategie verder uitwerken. Een mooie uitdaging om de breed gedragen visie te vertalen naar concreet gedrag. Tot slot willen wij stil staan bij de mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat Rentree nu staat waar ze staat. Dat zijn allereerst onze medewerkers. Maar ook onze huurders, vertegenwoordigd in het BAR (bewonersadviesraad Rentree) en diverse bewonerscommissies hebben een belangrijke rol gespeeld door hun grote betrokkenheid en geleverde input. Ook de leden van de RvC hebben een wezenlijke bijdrage geleverd door op een open en constructief kritische wijze invulling te geven aan hun toezichthoudende rol. Kortom 2011 vormt een goede basis om in 2012 weer verder te bouwen aan een robuust Rentree. Het bestuur van Woningstichting Rentree Ook ten behoeve van het renovatieproject het Rode Dorp zijn, hoewel minder snel dan verwacht, stappen gezet. Er zijn drie proefwoningen ingericht en op basis daarvan is het maatregelenpakket in samenspraak met de bewonerscommissie opgesteld. Drs. E.W.M. van Asten Directeur-bestuurder In 2011 is er veel aandacht besteed aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Nadat in 2010 de organisatie formeel is aangepast, hebben we geïnvesteerd in het personeelsbeleid. We hebben in het kader van zo werkt het gewoon een medewerkerstevredenheidsondezoek laten uitvoeren. Hoewel werkplezier en daarmee vitaliteit hoog scoorde gaf het onderzoek ook aanknopingspunten om aan de slag te gaan op het gebied van samenwerking, werkdruk en agressie. Ook hebben we een organisatiescan laten maken. Op basis daarvan hebben we een plan opgesteld om het geheel van processen, automatisering en informatievoorziening te stroomlijnen. De visitatie gaf ons een mooi beeld van waar we nu staan als organisatie. De visitatieperiode ( ) bevatte in feite 3 verschillende periodes: de aanloop, de crisis en de transitie naar going concern. In 2011 sluiten we de fase van transitie in feite af. Er zijn goede ontwikkelingen in gang gezet om van Rentree weer een professionele, goed presterende en betrouwbare corporatie te maken. In korte tijd heeft Rentree de weg teruggevonden naar de basis en daarvoor verdient zij waardering, aldus de commissie. De Raad van Commissarissen van Woningstichting Rentree Drs. H.F.A.M. Huijsmans Mr. T.A. Nieuwenhuijsen Ir. L.J. van der Ree Voorzitter 6 7

5 1 Huisvesten van mensen 8 9

6 1.1 Betaalbaarheid De kerntaak van Rentree is het bieden van passende en betaalbare huisvesting aan mensen met een kwetsbare positie op de woningmarkt, zoals mensen met een bescheiden inkomen. Rentree heeft ongeveer 4000 woningen die bijna allemaal (99%) een huurprijs hebben binnen de grenzen van de huurtoeslag. Dat wil zeggen dat de netto huur niet hoger is dan 652,52 per maand. Bij deze huurprijzen komen mensen met een laag inkomen in aanmerking voor huurtoeslag. Rentree levert hiermee een grote bijdrage aan de volkshuisvesting in Deventer. De huren worden laag gehouden om deze doelgroep betaalbare huisvesting aan te kunnen bieden. De huur die Rentree vraagt, is een stuk lager dan de markthuur, feitelijk wordt daarmee korting gegeven. In 2011 heeft Rentree circa 4,1 miljoen aan (impliciete) huurkortingen gegeven. De feitelijke huurinkomsten van de woningen bedroegen 19 miljoen. Op basis van markthuren zou de huuropbrengst naar schatting 23,1 miljoen zijn geweest. Huur op Maat Gezien het inkomen van onze huurders is een korting vaak noodzakelijk en terecht, maar niet altijd. Sommige woningen worden betrokken door huurders met een relatief hoog inkomen. Andere huurders hebben een inkomen dat door de jaren heen aanzienlijk is toegenomen. Rentree vindt het belangrijk dat de korting bij de juiste mensen terecht komt en daarom neemt Rentree deel aan het SEV-experiment Huur op Maat. Bij de woningen met een Huur op Maatcontract is de korting afgestemd op het inkomen van de huurder. Inkomensgrens Vanaf 1 januari 2011 moeten wooncorporaties minimaal 90% van de vrijgekomen sociale huurwoningen toewijzen aan woningzoekenden met een jaarinkomen tot Deze grens is vastgesteld door de Europese Commissie. In 2011 heeft Rentree 95% van haar sociale huurwoningen toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen lager dan Hiermee voldoen we ruim aan de gestelde norm. Tabel: markthuur ten opzichte van nettohuur (excl. derving) Aantal eenheden Markthuur Huurkorting/huurafslag Netto huur Woningen, traditionele huurcontracten Woningen Huur op Maat Te slopen woningen n.v.t Totalen Woningen worden aangeboden voor de markthuur waarna nieuwe huurders, afhankelijk van hun inkomen, een huurkorting ontvangen. Jaarlijks wordt het inkomen getoetst en de huurkorting opnieuw vastgesteld. Huurders met een hoger inkomen ontvangen zo géén of minder korting dan huurders met een lager inkomen. De huurders met een lager inkomen betalen dan nooit meer huur dan volgens de landelijke normen van de huurtoeslag. Op deze manier zijn meer woningen bereikbaar voor deze doelgroep, ook de duurdere nieuwbouwwoningen. Ook worden de middelen van Rentree effectiever ingezet, Rentree geeft alleen huurkorting aan de huurders die dit nodig hebben. Vanaf 1 april 2012 wordt het experiment Huur op Maat, op aangeven van de minister, gestopt. Vanaf dan zal Rentree een nieuw huurbeleid hanteren

7 1.2 Huurprijsverhoging 1.3 Woonruimteverdeling Rentree volgt in haar beleid voor huurprijsverhoging de wettelijke kaders. De gemiddelde huurverhoging van onze woningen onder de huurtoeslaggrens bedroeg 1,3% per 1 juli Voor woningen boven de huurtoeslaggrens (geliberaliseerde woningen) was de huurverhoging gebaseerd op de bepalingen in de huurcontracten. Dit kwam neer op een verhoging van 2,3% per 1 juli De huurverhoging voor bedrijfsonroerendgoed was gebaseerd op de stijging van de CBS-index per 1 maart. Deze bedroeg 2,0% per 1 juli Samenstelling van de woningvoorraad In 2011 hebben de volgende wijzigingen in de woningvoorraad van Rentree plaatsgevonden. Goedkoop Betaalbaar Duur Geliberaliseerd Totaal < > december Verkochte woningen Nieuwbouw woningen Van regulier naar SHD Mutatie huurprijzen december Goedkoop 26,0 27,9 30,5 31,9 34,5 Betaalbaar 66,3 64,8 63,6 62,9 60,6 Duur 6,4 6,1 4,8 3,9 3,8 Geliberaliseerd 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 Totaal 100% 100% 100% 100% 100% Verhuurmutaties bij Rentree In 2011 zijn 363 nieuwe huurcontracten afgesloten. Naast 206 reguliere en Huur-op-Maat contracten (waarvan 184 door Woonkeus) voor woningen betreft dit 111 kamers, 33 andere verhuureenheden (zoals garages en bedrijfsruimten) en 13 tijdelijke huurcontracten in verband met geplande sloop of renovatie. De mutatiegraad voor huurwoningen bedraagt 5,3% (206 nieuwe contracten op een voorraad van 3898 huurwoningen). Woningtoewijzing via Woonkeus De reguliere woningtoewijzing gebeurt via Woonkeus Stedendriehoek. Dit is een samenwerking van de wooncorporaties in de gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen. De woningzoekenden kunnen reageren op woningen in deze vier gemeenten. In 2011 reageerden woningzoekenden op een woning waarvan uit Deventer. In Deventer zijn 757 woningen via Woonkeus verhuurd waarvan 184 (24%) door Rentree. In 2011 zijn 486 woningen (64%) in Deventer toegewezen aan regulier woningzoekenden (2010: 458; 59%). In 2010 had Rentree 57% van haar woningen kunnen toewijzen aan reguliere woningzoekenden. In 2011 is dit percentage voor Rentree gestegen naar 65%. Toegewezen woningen in 2011 Deventer % Rentree % Reguliere woningzoekenden % % Herstructureringsurgenten 55 7% 6 3% Urgenten 96 13% 13 7% Directe bemiddeling % 46 25% Totaal % % Bron: Woonkeus (na correctie op de nog verwerkte gegevens van 2010 in 2011) Er is nog steeds sprake van krapte op de huurmarkt in Deventer. De woningzoekende heeft moeite om op eigen kracht een huurwoning te vinden. Vaak wordt er een beroep gedaan op urgentie of directe bemiddeling, omdat men via de gewone weg in combinatie met persoonlijke omstandigheden niet tijdig een woning kan vinden. De manier van woningtoewijzing speelt hierbij ook een rol. Woningen worden toegewezen op basis van inschrijfduur. Daarbij loopt de gemiddelde inschrijfduur al jaren op. De gewone woningzoekende in Deventer wacht gemiddeld 6 jaar op een woning. Dit is één van de redenen waarom in 2011 het woningtoewijzingsysteem is geëvalueerd. Uitkomst hiervan is dat 10% van de beschikbare woningen met ingang van 1 januari 2012 via loting wordt toegewezen. Dit om starters en spoedzoekers ook een kans te geven op de huurmarkt

8 1.4 Verkoop woningen 1.5 Bijzondere doelgroepen Rentree biedt betaalbare koopwoningen aan, die voorzien in een behoefte van huishoudens met bescheiden inkomens en starters op de woningmarkt. Dit draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt. Daarbij is de verkoop van woningen een belangrijk onderdeel voor de financiering van de investeringsopgave van Rentree. Wonen is een eerste levensbehoefte. Niet iedereen kan daar op eigen kracht in voorzien. Rentree zorgt voor huisvesting van mensen die daar om de een of andere reden hulp bij nodig hebben. De grootste groep bestaat uit mensen die op basis van hun inkomen recht hebben op huurtoeslag. Daarnaast zijn er nog andere bijzondere groepen die om diverse redenen hulp nodig hebben. In 2011 zijn 56 woningen verkocht (en 1 waterwoning). De totale verkoopopbrengst bedroeg 7,5 miljoen, wat neerkomt op gemiddeld per woning. Er zijn vooral betaalbare tussenwoningen en hoekwoningen verkocht. Rentree verkocht 3 woningen aan zittende huurders (5% van het totaal aantal verkochte woningen). In 2010 verkocht Rentree 56 woningen. Het verkoopaantal in 2011 is ten opzichte van 2010 vrijwel gelijk gebleven. Dit, ondanks de zwakke woningmarkt waarop het aantal verkochte woningen verder is afgenomen. De vraag naar betaalbare koopwoningen onder woningzoekenden is nog altijd aanwezig. Rentree heeft in 2011 verschillende succesvolle maatregelen genomen om de verkoop van woningen te stimuleren. Er zijn twee startersdagen georganiseerd, in combinatie met een open-huizen-route, om nieuwkomers op de woningmarkt te informeren over hun mogelijkheden. Daarnaast konden kopers profiteren van de zomeractie, waarbij Rentree de kosten voor Kadaster, notaris en bouwkundige keuring voor haar rekening nam. Ook werden er in de zomer en in het najaar van 2011 regelmatig koopavonden georganiseerd waarbij vrijblijvend financieel advies werd gegeven. In de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen neemt Rentree deel aan het convenant woonruimteverdeling dat uitgevoerd wordt door de stichting Woonkeus. In het convenant is afgesproken dat de corporaties zorgen voor de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Bijzondere bemiddeling Rentree, Woonbedrijf ieder1 en de gemeente maken jaarlijks binnen het convenant ook afspraken over de huisvesting van bijzondere doelgroepen. De kandidaten worden aangeleverd door verschillende instellingen en bemiddeld via de commissie bijzondere bemiddeling van de wooncorporaties. In principe wordt de huurovereenkomst op naam van de kandidaat gezet. Indien nodig wordt er een begeleidingscontract bij de huurovereenkomst afgesloten. De taakstelling in Deventer over 2011 betrof oorspronkelijk 36 woningen, onderverdeeld in verschillende doelgroepen en gekoppeld aan diverse Deventer instellingen. Woonkeus levert in uitzonderlijke gevallen ook rechtstreeks kandidaten aan. In 2011 zijn in totaal 55 woningen via de commissie bijzondere bemiddeling verhuurd waarvan 18 door Rentree. Verhuur aan maatschappelijke instellingen In het belang van de cliënt en Rentree is het niet altijd wenselijk om direct de huurovereenkomst op naam van de cliënt te zetten. Rentree verhuurt daarom ook woningen aan instellingen. Daarnaast worden woningen beschikbaar gesteld voor diverse vormen van begeleid groepswonen. De instellingen stellen dan de woning of kamers beschikbaar aan hun cliënten op basis van een zorgovereenkomst. Eind 2011 heeft Rentree in totaal 51 woningen op deze manier in de verhuur. Reguliere verhuur eind 2011 Organisatie Aantal Doelgroep Stichting Philadelphia Zorg 1 Verstandelijke beperking Stichting Zozijn 3 Verstandelijke beperking JP van den Bentstichting 19 Verstandelijke beperking Stichting Ambiq 10 Jongeren/pedagogiek Iriszorg 5 Maatschappelijke opvang Dimence 7 Psychiatrie Stichting Jade 5 Alleenstaande minderjarige asielzoekers Woongroep Het Wereldhuis 1 Begeleiding vergunninghouders Totaal

9 1.6 Wonen en zorg Vergunninghouders Als uitvloeisel van het landelijk asielbeleid heeft de gemeente Deventer de opdracht jaarlijks een aantal huishoudens te huisvesten met de vluchtelingenstatus. In het convenant regionale woonruimteverdeling is afgesproken dat de deelnemende corporaties deze taakstelling op zich nemen en via directe bemiddeling vergunninghouders een woning aanbieden. De taakstelling voor 2011 was het huisvesten van in totaal 87 personen. Dit is inclusief de niet behaalde taakstelling van 2010 van 31 personen. De corporaties hebben samen met de gemeente en vluchtelingenwerk nauw samengewerkt om de taakstelling te realiseren. Medio 2011 is er na evaluatie van de samenwerking een nieuwe werkwijze geïntroduceerd. De woningen worden nu via het Centrale Orgaan opvang Asielzoekers (COA)-site aangeboden en de vergunninghouders worden door vluchtelingenwerk begeleid. Taakstelling 2011 Bemiddeld Bemiddeld overig Resterend saldo totaal corporaties eind 2011 Deventer personen 34 personen, 22 personen 31 personen waarvan 15 personen door Rentree Beleid wonen-zorg-welzijn Rentree neemt deel aan het platform op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het Platform WZW is gericht op kennisuitwisseling en ontwikkeling van alle partijen die in Deventer actief zijn op dit brede werkterrein. De Stuurgroep WZW is een compact bestuurlijk overleg (gemeente, wooncorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties) en verzorgt met name de coördinatie van de ontwikkeling van woonservicezones in Deventer. In 2011 zijn verschillende partijen aangewezen als kwartiermaker voor de 14 woonservicezones. Het doel daarvan is een inventarisatie te maken van de ontbrekende voorzieningen per zone. Rentree is in 2011 gestart als kwartiermaker voor de zone Voorstad en zal begin 2012 starten met de zone Rivierenwijk. Zorgwoningen In 2011 is het nieuwe toewijzingssysteem voor zorgwoningen van start gegaan. Tot 2010 was het aanbod aan zorgwoningen in Deventer versnipperd. Veel instellingen boden vormen van begeleid wonen aan, in het bijzonder voor ouderen, vaak op basis van eigen inschrijvingen en toewijzingsregels. Rentree heeft een initiatief van de gemeente Deventer ondersteund en heeft een nieuw systeem mede tot stand gebracht: 1 loket voor de aanvraag van een zorgwoning. Mensen die op zoek zijn naar een zorgwoning hoeven zich alleen nog bij de gemeente te melden en niet meer bij alle instellingen afzonderlijk. De gemeente beheert vervolgens de lijst van woningzoekenden en beschikbare zorgwoningen. De woningen worden op basis van urgentie toegewezen

10 2 Leefbaarheid 18 19

11 2.1 Inleiding 2.2 Buurtbeheer Rentree besteedt veel tijd en aandacht aan leefbaarheid in de buurten waar haar woningen staan. Deze inzet houdt in dat Rentree samenwerkingen aangaat met andere maatschappelijke organisaties uit Deventer om sociaal-maatschappelijke problemen aan te pakken of bewoners de kans te bieden om kleine projecten op het gebied van leefbaarheid uit te voeren. Hierbij stimuleert Rentree de bewoners om zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor de woonomgeving. In 2011 heeft Rentree ingezet op de activering van de bewoners om te komen tot initiatieven voor hun buurt. Dit heeft geresulteerd in zes kleinschalige bewonersinitiatieven, gericht op de leefomgeving. Buurtbeheer betreft het toezicht op schoon, heel en veilig. De buurtbeheerders van Rentree maken tenminste twee keer per week een rondgang door buurten en wijken waar Rentree woningen verhuurt. De buurtbeheerders zijn de ogen en oren in de wijk. Zij signaleren overtredingen (zoals rommel in portieken of slecht onderhouden tuinen) en treden hierover in contact met de huurders. Rentree wil een verbetering in gedrag bewerkstelligen door mensen aan te spreken op overtredingen en de bewoners te stimuleren om zelf medeverantwoordelijkheid te nemen voor de woonomgeving. Buurtbeheer monitort per buurt wat de effecten zijn van de gekozen aanpak. Deze acties en interventies van de buurtbeheerders dragen bij aan een schone, leefbare en veilige wijk. Een groot project op het gebied van leefbaarheid waar Rentree substantiële bedragen aan besteedt, is de herstructurering van Rivierenwijk. Over dit project wordt uitgebreid verslag gedaan in hoofdstuk 3. In 2011 zijn op aandringen van buurtbeheerders 202 slecht onderhouden voortuinen door de huurders op basisniveau gebracht. Buurtbeheer vervult ook een signaleringsrol naar externe partijen. In 2011 zijn er 283 meldingen gedaan naar externe partijen waaronder vervuiling van achterpaden of openbare ruimte en defecte buitenverlichting. Buurtbeheerders gaan bij nieuwe huurders langs voor een kennismakingsgesprek. In 2011 hebben zij 53% van de nieuwe bewoners gesproken. Tijdens deze gesprekken worden bijzonderheden over de buurt verteld en wordt besproken op welke wijze de nieuwe bewoner een bijdrage kan leveren aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

12 2.3 Sociaal beheer 22 Rentree besteedt ook aandacht aan het welzijn van haar huurders. Een deel van de bewoners redt het niet op eigen kracht en heeft tijdelijk steun of begeleiding nodig. De sociaal-maatschappelijke problemen van sommige huurders zijn zeer divers van aard en intensiteit. Rentree heeft ook in 2011 een belangrijke signaalfunctie vervuld. De sociaal wijkconsulenten van Rentree beschikken over een groot netwerk van vrijwilligersorganisaties en professionals waarop zij een beroep kunnen doen. Zij signaleren richting deze partners zodat de sociale vraagstukken vroegtijdig aangepakt kunnen worden. In 2011 is er op 109 adressen sprake geweest van sociale problematiek. De sociaal wijkconsulenten waren in 2011 regelmatig in de wijk te vinden. Zij hebben aandacht voor de signalen van sociaal isolement. Door sociaal isolement dreigen mensen de aansluiting op de maatschappij te verliezen. De sociaal wijkconsulenten van Rentree kunnen in sommige gevallen gemakkelijker contact krijgen met huurders die de hulpverlening mijden, maar wel nodig hebben. In 2011 zijn er 49 officiële aanmeldingen geweest voor het Bijzondere Zorg Team in Deventer. Huurachterstand en schuldenproblematiek Wanneer een huurachterstand ontstaat, zijn er naast betalingsproblemen vaak ook andere problemen aan de orde. De sociaal wijkconsulent legt bij huurachterstand al in een vroeg stadium persoonlijk contact met de klant. Dit gebeurt al bij een huurachterstand van een maand. Het uitgangspunt is dat de betaling van de lopende huur weer hervat wordt om een grote huurachterstand te voorkomen. Naast de betalingsproblemen worden ook eventuele andere problemen in kaart gebracht. Op basis van deze informatie wordt dan een vervolgtraject ingezet. Dit kan een betalingsregeling, een verwijzing naar (schuld)hulpverlening of een traject met preventieve woonbegeleiding zijn. In 2011 zijn er 238 betalingsregelingen getroffen door Rentree. Preventieve woonbegeleiding Met preventieve woonbegeleiding ondersteunt Rentree huurders die kampen met een beginnende huurachterstand en psychosociale problemen. Deze huurders hebben wel de wil, maar kunnen (even) niet. Om erger te voorkomen ondersteunt Rentree deze huurders actief met tijdelijke begeleiding door Iriszorg die de zelfredzaamheid op meerdere leefgebieden verstevigt en de financiële situatie normaliseert. Vanaf 2010 wordt preventieve woonbegeleiding aangeboden in een samenwerking tussen Rentree, Woonbedrijf ieder1, de gemeente Deventer en Iriszorg. Gedurende het jaar 2011 zijn er continu 12 huurders van Rentree ondersteund. De inzet is erop gericht om binnen een jaar de huurder weer volledig zelfstandig te laten functioneren en terugval te voorkomen. Laatste-kansbeleid Het laatste-kansbeleid is erop gericht de instroom in de maatschappelijke opvang zoveel mogelijk te beperken en dakloosheid te voorkomen. Huurders die vanwege structurele overlast of ernstige huurschuldenproblematiek hun woning dreigen kwijt te raken, kunnen hiervoor in aanmerking komen. Deze laatste kans houdt in dat de huurder gedurende een jaar een voor hem geschikte vorm van hulpverlening en woonbegeleiding moet accepteren. Er wordt een aangepast huurcontract opgesteld voor de huidige woning of vervangende woonruimte. Daarin is opgenomen dat de huurovereenkomst wordt ontbonden als de huurder niet wil meewerken en in zijn oude (woon)gedrag vervalt. Het laatste-kansbeleid moet deze vicieuze cirkel doorbreken, door samen met hulpverlenende instanties en de huurder de problemen structureel en adequaat aan te pakken. In 2011 zijn vier nieuwe huurders aangemeld voor het laatste-kansbeleid. Er liepen nog twee contracten door vanuit 2010 en deze twee zijn in 2011 afgesloten. De vier nieuwe trajecten lopen door in Hennep In 2011 zijn de samenwerkingsafspraken tussen een groot aantal partijen in een hernieuwd hennepconvenant vastgelegd. Doel van dit convenant is een betere informatie-uitwisseling tussen de partijen om zo de hennepkwekerijen effectiever aan te pakken. Daarnaast hebben de corporaties in Deventer in 2011 hun beleid aangepast ten aanzien van woningontruiming naar aanleiding van hennepkwekerijen. Waar eerst een waarschuwing werd gegeven, wordt vanaf 2012 direct overgegaan tot ontruiming bij de eerste constatering van een hennepkwekerij in een huurwoning. Eind 2011 zijn alle huurders van Rentree op de hoogte gebracht van dit nieuwe beleid. In 2011 is bij huurders van Rentree in 12 gevallen voor de eerste keer hennep geconstateerd. In geen van deze gevallen heeft dit geleid tot huisuitzetting. Aanpak van woonoverlast In samenwerking met gemeente, politie en Woonbedrijf ieder1 is in 2009 besloten tot een gezamenlijke aanpak van ernstige woonoverlast. Het betreft hier een aanpak gericht op huishoudens die langdurig ernstige overlast veroorzaken voor omwonenden en anderen. Een repressieve aanpak is hier noodzakelijk, omdat vanuit zorg en hulpverlening zonder drang of dwang geen effectieve aanpak mogelijk blijkt. De aanpak is in eerste aanleg repressief en zal zich steeds concentreren op de top 30 van overlastveroorzakers in Deventer. In 2010 is het project van start gegaan en in 2011 is dit voortgezet. Er is een tweewekelijks overlastoverleg met de participerende partijen. Eind 2010 zijn er 15 casussen aangemeld, waarvan er 6 in 2011 positief afgesloten zijn. Gedurende 2011 zijn er nog 3 nieuwe trajecten aangemeld. Eind 2011 zijn binnen het project extreme woonoverlast nog 11 casussen in behandeling. Illegale bewoning en woonfraude Illegale bewoning onttrekt schaarse woningen aan de normale verhuur en roept zeer negatieve gevoelens op bij goedwillende buurtbewoners. Eind 2010 heeft Rentree besloten om actief met de aanpak van woonfraude te starten. In 2011 heeft Rentree 34 mogelijke woonfraude zaken onderzocht, hiervan zijn er 25 afgehandeld. Op totaal 10 adressen is woonfraude geconstateerd en heeft dit geleid tot beëindiging van de huurovereenkomst of huisuitzetting, 9 adressen worden in 2012 nog verder onderzocht. 23

13 2.4 Gebiedsgerichte projecten Ontruimingen Rentree doet er veel aan om ontruimingen te voorkomen. Hiervoor genoemde projecten moeten er aan bijdragen het aantal huisuitzettingen zo laag mogelijk te houden. In een aantal gevallen bleek Rentree echter genoodzaakt over te gaan tot ontruiming. In 2011 is er in 50 gevallen een ontruiming ten gevolge van huurachterstand aangekondigd. In 35 gevallen kon de ontruiming echter worden afgewend, 15 keer was dit niet mogelijk en is de ontruiming uitgevoerd. Naast deze gevallen zijn er ook 2 ontruimingen uitgevoerd ten gevolge van ernstige overlast in combinatie met huurachterstand. Ter vergelijking hieronder een grafiek met de ontruimingsaantallen in relatie met voorgaande jaren: Rentree heeft een aantal aanpakbuurten aangewezen. De meest ingrijpende veranderingen staan gepland voor Rivierenwijk, om deze reden worden deze activiteiten in een apart hoofdstuk toegelicht. De overige aanpakbuurten liggen voornamelijk in de oude schil rond de Deventer binnenstad: het Rode Dorp, Sluiswijk en Zandweerd-Zuid. De maatschappelijke inzet van Rentree is primair op deze buurten gericht. Het Rode Dorp In het Rode Dorp zijn de voorbereidingen voor het groot onderhoud in een vergevorderd stadium. Hierover meer in hoofdstuk 4.7. Al vanaf 2009 wordt maandelijks overlegd met de bewonerscommissie van het Rode Dorp. Tijdens deze avonden worden de fysieke plannen voor de wijk besproken. Tevens is er aandacht voor het sociaal programma en de leefbaarheid in de wijk. De bewonersgroep heeft net als in 2010 ook in 2011 de beschikking gehad over een bewonersondersteuner uit de ondersteunerspoule van Rentree Aangekondigd Uitgevoerd Voor het Rode Dorp is in 2010 een aangepast toewijzingsbeleid ingevoerd voor nieuwe huurders. Bij het intakegesprek is naast de medewerker verhuur nu ook een wijkconsulent aanwezig. Zij bepalen samen of een nieuwe huurder een positieve bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in het Rode Dorp. Na dit gesprek kan besloten worden om de huurder af te wijzen voor de woning, of dat wellicht het verstrekken van aanvullende informatie voldoende is om de woning toe te wijzen. In 2011 is deze aanpak gecontinueerd. In 2011 zijn er 31 woningen in het Rode Dorp verhuurd. Per woning is er met gemiddeld drie verschillende kandidaten een intake gesprek gehouden. Sluiswijk In 2011 is regelmatig overleg geweest tussen Rentree en de bewonerscommissie. De bewonersgroep heeft net als in 2010 ook in 2011 gebruik kunnen maken van een bewonersondersteuner uit de ondersteunerspoule van Rentree. Tijdens deze overleggen is voornamelijk gesproken over de voortgang van de geplande aanpak van de huurwoningen in Sluiswijk en de nieuwbouwplannen op het T&D-terrein. Bewoners uit Sluiswijk krijgen voorrang bij de toewijzing van de nieuwbouwwoningen op het T&D-terrein. De woningaanpak in Sluiswijk zal starten nadat de nieuwbouwwoningen op het T&D-terrein worden opgeleverd. Zandweerd-Zuid In 2011 is de bewonerscommissie van Zandweerd-Zuid gestart. Zij hebben een actieve rol gespeeld bij de realisatie van het schuttingenproject in Zandweerd en de grote opruimactie. Rentree heeft in 2011 veel geïnvesteerd in het participatieproces en de leefbaarheid van Zandweerd-Zuid. Het in 2010 gestarte achterpadenproject is in 2011 definitief afgerond. In totaal zijn nu bij 284 woningen de achterpaden en schuttingen vernieuwd

14 3 Rivierenwijk 26 27

15 3.1 Inleiding 3.2 Fysiek In de Rivierenwijk geeft Rentree uitvoering aan een omvangrijk herstructureringsprogramma. In de wijk bezit Rentree ruim 50% van de woningen. 485 woningen van Rentree zijn of worden gesloopt, 487 woningen worden nieuw gebouwd, daarnaast draagt de corporatie bij aan de realisatie van de nieuwe Amstellaan en aan sociale projecten die gericht zijn op huurders en bewoners in de wijk. In de loop van 2007 is de Rivierenwijk aangewezen als één van de veertig wijken in het kader van de wijkenaanpak. Met het Ministerie zijn afspraken gemaakt die vastgelegd zijn in een Charter. De doelen voor de wijkvernieuwing zijn gezamenlijk met gemeente en wijkbewoners vastgesteld. Deze doelen zijn: een gezonde en gewilde Rivierenwijk verbetering van de sociale kwaliteit een gedifferentieerde aantrekkelijke woonwijk en een vernieuwde wijk voor huidige en nieuwe bewoners. Rentree is als trekker en regievoerder van de wijkvernieuwing al geruime tijd aan de slag met het Sociaal Programma dat met de gemeente Deventer en partnerorganisaties is overeengekomen. Met de wijkenaanpak, verwoord in de Charter, is het Sociaal Programma uitgebreid met projecten gericht op onderwijs, werkgelegenheid en gezondheid. In 2011 is de verknoping van de plannen in de Rivierenwijk, die in de voorafgaande jaren door de onderlinge afhankelijkheden heeft geleid tot stagnatie, ontvlochten. In een samenspel tussen gemeente en Rentree, en met ondersteuning van het Ministerie, is deze ontvlechting van de plannen in korte tijd uitgevoerd. Elk onderdeel van het totaalplan is apart bekeken en getoetst op realiteitszin en economische haalbaarheid. De fysieke ambitie voor de wijk, met samenhangende, maar apart op te starten projecten, is in 2011 neergelegd in een Raamwerk Rivierenwijk. Rentree heeft 9 energiezuinige woningen in 2011 opgeleverd. Voor enkele plannen, Deltaschoollocatie en het middengebied, zijn voorbereidingen getroffen. De essentie van het Raamwerk Rivierenwijk is de opdeling van de herstructurering in geografische deelgebieden met onderliggende woningbouwprogramma s (aantallen, woonmilieumix) en de wijze waarop deze autonoom en gefaseerd tot ontwikkeling kunnen worden gebracht. Tevens beschrijft het Raamwerk de inpassing van de reconstructie van de Amstellaan en de uitwerking van de voorzieningen (gezondheid, Kindcentrum, economie). Het financieringsplan 2010 vormt voor Rentree het financieel kader. Afspraken die voortvloeien uit de ambities zoals die zijn neergelegd in het Raamwerk, zijn samengebracht in een Uitvoeringsconvenant. Op 22 december 2011 is het hernieuwde Uitvoeringsconvenant Rivierenwijk door de gemeente en Rentree ondertekend. Zowel bij de totstandkoming van het Raamwerk, als bij het Uitvoeringsconvenant zijn bewoners (georganiseerd in de Kopgroep) uitvoerig betrokken

16 3.3 Rivierenwijk Krachtwijk Het Sociaal Programma Rivierenwijk Krachtwijk! , een gezamenlijk kader waarmee bewoners, organisaties, gemeente en Rentree gestalte geven aan de sociale vernieuwing van de wijk is een bundeling van activiteiten en projecten, die de leefbaarheid in de wijk tijdens de herstructurering en de periode daarna sterk verbeteren. Project Sterrenvinder Sterrenvinder biedt bewoners van Rivierenwijk de mogelijkheid via scholing en begeleiding aan het werk te komen of een bedrijf te starten. In totaal zijn ruim 400 wijkbewoners door de inzet van Sterrenvinder een stap op weg geholpen naar dagbesteding of arbeidsproces. Er wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van ideeën van bewoners en professionals in de wijk, die de activiteiten ook samen uitvoeren. Het programma heeft als basis het in 2006 ontwikkelde en door het Bestuurlijk Overleg vastgestelde programmavoorstel van Rentree. Vanuit dit plan is voortgebouwd op bestaande initiatieven (zoals wijkaanpak, jongerenwerk en de brede school) en nieuwe initiatieven (zoals charterafspraken met het Ministerie van WWI, vastgelegd in het wijkactieplan). Ongeveer vijftig projecten en programma s vormen samen een integraal aanbod op sociaal-maatschappelijk gebied. De inzet wordt verdeeld over vier thema s: 1. Leefbaarheid 2. Sociale stijging 3. Versterking imago en samenhang 4. Communicatie en participatie Vanuit de Charter zijn vijf specifieke projecten ondersteund. Gedurende enkele jaren is met deze projecten een goede impuls gegeven aan de wijk. De resultaten over de afgelopen vier jaar zijn positief: De Beste school van Deventer Basisscholen, kinderopvang en het peuterwerk ontwikkelen samen een doorlopend aanbod voor 0- tot 12-jarigen. De basisschool bereikt een stijgend percentage leerlingen uit de wijk, heeft een breed aanbod aan naschoolse activiteiten en weet met een externe subsidie via de Zomerschool ruim 100 leerlingen te bereiken. In enkele vakken scoort de school in de hoogste regionen. Ondernemersbegeleiding Voor professionele begeleiding van ondernemers is een pilot opgezet. Deze pilot heeft geleid tot het gemeentebrede Ondernemershuis. In de Rivierenwijk richt men zich met nadruk op de bestaande ondernemers aan het winkelplein. In 2011 heeft het Kwaliteitsteam, bestaande uit deskundigen uit het hele land, zich gebogen over de participatie in de Rivierenwijk. Dit Kwaliteitsteam concludeerde dat het Sociaal Programma een succesvol instrument gebleken is. Het feit dat er nu een nieuw plan in de vorm van een Raamwerk volgt, waardeert ze positief. Volgens de gemeentelijke 2-meting is de leefbaarheid en veiligheid in de wijk vergroot. Het totale programma wordt positief beoordeeld in de rapportage van de gemeentelijke dienst Kennis & Verkenningen. De fysieke ambitie vraagt om nieuwe vormen van participatie. In 2011 is hiermee een begin gemaakt. De Kopgroep, bestaande uit bewoners van de wijk, Rentree en gemeente, heeft besloten tot het maken van een nieuw Participatieconvenant, waarin de participatie van de bewoners gedurende de herstructurering is vastgelegd. Aanval op de schooluitval Dit project bestaat uit: het bestrijden van schooluitval onder tieners, een campagne om de betrokkenheid van ouders bij het basisonderwijs te stimuleren en een inhaalslag gericht op het alsnog behalen van een startkwalificatie door jongvolwassenen in de wijk. Verdere onderdelen zijn huiswerkbegeleiding en inzet van wijkmentoren. De succesvolle methodiek wordt nu in de rest van Deventer gehanteerd. De schooluitval in de Rivierenwijk ligt nu onder het stedelijk gemiddelde. Rivierenwijk Beweegt De aanpak is gericht op gezondheid en zet vooral in op meer bewegen. De buurtsportwerker is terug in de wijk. Bovendien is er een sportmakelaar actief die zorgt voor samenwerking met sportverenigingen en samenhang in het aanbod. Het Cruyff Court is een stimulans gebleken om enkele sportverenigingen blijvend aan de wijk te verbinden

17 3.4 Sociaal programma Rivierenwijk 3.5 voortgang woonservicezone Rivierenwijk Het Ministerie deelde in 2011 mee dat de bijzondere projectsteun (ook bekend onder de naam Vogelaargelden) wordt stopgezet. Rentree heeft vanaf 2010 een lijn ingezet om het bestaande Sociaal Programma naar een schaal terug te brengen die past bij de ontwikkelingen in de wijk en bij het beschikbare budget stond in het teken van intensief overleg met partners en bewoners om te komen tot een nieuw Sociaal Programma voor de periode 2012 tot Ombouw sociaal programma In 2011 is een begin gemaakt met de gewijzigde voortzetting van het Sociaal Programma. Met ingang van 2012 zijn de vier hoofdlijnen: opgroeien in de wijk economie en de wijk gezondheid en de wijk participatie in de wijk Activiteiten die worden aangeboden hebben een nauwe relatie tot alle fysieke en sociale projecten in de Rivierenwijk. Afstemming, samenwerking en versterking van kwaliteiten zijn sleutelwoorden. De fysieke herontwikkeling van de Rivierenwijk is nog niet in uitvoering. De activiteiten in 2011 zijn daardoor vooral gericht op het dienstverleningsaanbod in de wijk. Veel verschillende instellingen zijn in de Rivierenwijk aanwezig en actief op het gebied van zorg en welzijn. Eén van de opgaven in het kader van de sociale wijkvernieuwing is verbetering van de toegankelijkheid en de afstemming van deze diensten. Het aanbod van instellingen is versnipperd. Hulpbehoevende wijkbewoners, zeker de mensen met een taalachterstand, krijgen daardoor moeilijk toegang tot de zorg die zij nodig hebben. Rentree heeft vanuit haar regierol in de Rivierenwijk het initiatief genomen om één loket voor alle bewonersvragen te organiseren. Sinds 2010 bestaat de Wijkwinkel Rivierenwijk, waar bewoners terecht kunnen met alle vragen op het gebied van zorg en welzijn en voor de diensten van het centrum voor jeugd en gezin. De Wijkwinkel Rivierenwijk is in 2011 een van de best bezochte van Deventer. Financiering sociaal programma De financiële inzet van Rentree op het gebied van leefbaarheid binnen het sociaal programma Rivierenwijk wordt financieel verantwoord middels de voorziening Wijk Actie Plan (WAP). Zie de jaarrekening voor verdere details

18 4 Vastgoed 34 35

19 4.1 Inleiding 4.2 samenstelling en mutaties vastgoedportefeuille Rentree wil op een actieve manier haar woningportefeuille verbeteren en toekomstbestendig maken. Doelstelling is optimalisatie van het totaal rendement binnen kaders van risico, organisatiebrede doelstellingen, gemeentelijke doelstellingen en investeringsmogelijkheden. Deze doelstelling is in de voorbije jaren gekwantificeerd middels rendementseisen, complexoverzichten, complexstrategieën en het overzicht van de ontwikkeling van de woningportefeuille tussen 2008 en Middelen om dit doel te bereiken zijn desinvesteren (verkoop, sloop), herinvesteren (nieuwbouw, renovatie) en exploitatie en waardeontwikkeling. We doen verslag van de realisatie in 2011 op de volgende deelaspecten: samenstellen en mutaties van de vastgoedportefeuille verbeteren van samenstelling van de vastgoedportefeuille beheer en onderhoud aan de woningen direct rendement en waardeontwikkeling van de vastgoedportefeuille projectontwikkeling en realisatie duurzaamheid Onderstaande tabel toont de samenstelling en mutaties in 2011 in de vastgoedportefeuille van Rentree. Studenten Winkels/ Woningen woningen Overige Garages Bergingen Bedrijfsruimte Totaal Saldo per Correctie Administratieve correctie SHD Verkochte woningen Uit exploitatie 0 Nieuwbouw 8 8 Sloop 0 Splitsing 0 Saldo per Voornamelijk als gevolg van verkoop van bestaand bezit verminderde het aantal verhuurbare eenheden van Rentree in 2011 met 48 stuks naar eenheden in totaal. Bijna 2000 woningen zijn van voor 1960, hetgeen 46% van het totaal is. Met een gemiddelde leeftijd van 43 jaar ligt het bezit van Rentree boven het gemiddelde van 32,5 jaar van de bij de International Property Databank (IPD) aangesloten corporaties. Deze oudere woningen kennen vaak een klein gebruiksoppervlak, lage huren en relatief hoog energieverbruik

20 4.3 verbeteren samenstelling van de vastgoedportefeuille 4.4 Beheer en onderhoud aan de woningen Om de woningportefeuille kwalitatief te verbeteren, te verjongen en tegelijkertijd het direct rendement en waardeontwikkeling te verhogen, is een doelstelling voor de samenstelling van de vastgoedportefeuille geformuleerd. De ontwikkeling van de portefeuille moet leiden tot: een verbeterde gemiddelde woningkwaliteit (meer vierkante meter gebruiksoppervlak, energiezuinige woningen etc.) verbetering van de leefbaarheid in buurten en wijken waardoor waardeontwikkeling gewaarborgd blijft lagere gemiddelde onderhoudskosten per woning aangezien ouder bezit aanzienlijk meer onderhoud vergt dan jonger bezit een betere waardeontwikkeling op termijn, omdat de verwachting is dat jongere- en daarmee energiezuinige woningen een betere waardeontwikkeling laten zien. Ten behoeve van de stedelijke vernieuwing en het verbeteren van leefbaarheid worden er in de Rivierenwijk circa 245 woningen gesloopt. Voor deze doeleinden werden er al eerder 240 woningen gesloopt. Tot en met 2018 bouwt Rentree circa 350 huurwoningen in de Rivierenwijk en op het T&D-terrein. Om de investeringsopgave te financieren zal Rentree ongeveer 450 bestaande huurwoningen verkopen. Met de verkoop aan zowel zittende huurders als nieuwkomers op de woningmarkt voorziet Rentree in een behoefte aan betaalbare koopwoningen voor de lagere en middeninkomens. Onderstaand overzicht toont de realisatie van Rentree op de prestatieafspraken die met de gemeente Deventer zijn gemaakt met betrekking tot de kernvoorraad sociale huurwoningen voor de periode 2008 tot en met Overzicht begroting versus realisatie van de diverse onderhoudscomponenten: Begroting Gerealiseerd Verschil Dagelijks- en interieuronderhoud Planmatig onderhoud Contract onderhoud Totaal Bij de uitvoering van reparatie en mutatie onderhoud is in veel gevallen het interieur onderhoud (vervanging keukens, douches en toilet) meegenomen. Dit heeft geleid tot de overschrijding op dagelijks- en interieuronderhoud. In 2011 zijn er 74 interieurverbeteringen uitgevoerd. De lagere kosten voor planmatig onderhoud zijn een gevolg van doorgeschoven werkzaamheden (renovatie het Rode Dorp) en een voordelig aanbestedingsresultaat. Dagelijks Onderhoud De uitvoering van dagelijks onderhoud is na een uitgebreide selectie sinds 1 juli 2011 ondergebracht bij 2 nieuwe aannemers: Salverda en van Wijnen. Daarbij zijn hernieuwde afspraken gemaakt om het dagelijks onderhoud beter beheersbaar te maken. Voor het service onderhoud en het servicefonds zijn vaste prijsafspraken gemaakt (per VHE per jaar). Dit geldt ook voor mutatieonderhoud en interieuronderhoud. Planmatig onderhoud De geplande onderhoudswerkzaamheden zijn in 2011 gerealiseerd. Afspraak totaal Aandeel Rentree Prestatieafspraken kernvoorraad Gem. Deventer t/m Totaal Afname als gevolg van sloop Afname als gevolg van verkoop Toename nieuwbouw stad Toename nieuwbouw uitleg Naast sloop, nieuwbouw en verkoop worden er nog circa 475 woningen ingrijpend verbeterd. Deze maatregelen zorgen ervoor dat Rentree een belangrijke slag maakt in de verjonging van haar woningbestand, haar huurders een betere kwaliteit woningen kan aanbieden en verbeteringen in de woonomgeving kan aanbrengen. Onderstaande werkzaamheden zijn o.a. uitgevoerd: schilderwerk en houtrotrenovatie in 24 complexen (1.000 woningen) herleggen tegelwerk in achterpaden, inclusief infiltratievoorzieningen in 2 complexen (300 woningen) plaatsen van houten schuttingen in 1 complex (50 woningen) vervangen dakbedekking, dakgoten, hemelwaterafvoer in 6 complexen (300 woningen) vervangen cv-ketels en mechanische ventilatie units in 5 complexen (200 woningen) vervangen brandmeldinstallatie in 1 complex (Crisisopvangcentrum) Contract onderhoud De geplande onderhoudswerkzaamheden zijn in 2011 gerealiseerd. De onderhoudscontracten zijn geïnventariseerd, gescreend en getoetst op aanwezigheid, noodzaak, volledigheid en prijs/kwaliteit. De werkzaamheden ten laste van het riool- ontstoppingsfonds zijn in 2011 opnieuw in de markt gezet evenals de onderhoudscontracten voor het schoonmaken van de trappenhuizen. 38 Legionellabeheer Het bestaande onderhoudscontract legionellabeheer is voor de 22 panden van de zorginstellingen geïnventariseerd, aangepast, marktconform getoetst en voor een periode van 2 jaar verlengd. 39

j a a r v e r s l a g

j a a r v e r s l a g jaarverslag Inhoudsopgave Inhoud Voorwoord 6 Samenvatting 8 1. Huisvesten van mensen 11 1.1 Betaalbaarheid 12 1.2 Huurprijsverhoging 13 1.3 Woonruimteverdeling 14 1.4 Verkoop van woningen 15 1.5 Bijzondere

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.462 3.588 3.119 598 12.767 Bovenstaand woningbezit is exclusief 540 onzelfstandige

Nadere informatie

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente

Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente Samenvattend overzicht bod corporaties reactie gemeente In deze bijlage wordt per thema aangegeven wat gezamenlijk en daarnaast wat afzonderlijk door de corporaties dan wel de gemeente (aanvullend) is

Nadere informatie

Inhoud. Inhoud 1 Inleiding 5

Inhoud. Inhoud 1 Inleiding 5 1 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 5 1. Huisvesten van mensen en doelgroepen 9 1.1 Betaalbaarheid 10 1.2 Huurprijsverhoging 12 1.3 Woonruimteverdeling 13 1.4 Verkoop woningen 14 1.5 Bijzondere doelgroepen 15

Nadere informatie

jaarverslag 13 thuis in Deventer

jaarverslag 13 thuis in Deventer jaarverslag 13 thuis in Deventer Jaarverslag 2013 Voorwoord 7 Samenvatting 8 1. Huisvesten van mensen 11 1.1 Betaalbaarheid 12 1.2 Huurprijsverhoging 13 1.3 Woonruimteverdeling 15 1.4 Verkoop van woningen

Nadere informatie

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein

Woonruimteverdeling 2015 2 Woningstichting Putten. Opening Schauwplein Samenvatting In 2015 leverden wij 39 appartementen op aan het Schauwplein te Putten. De belangstelling voor de woningen was groot en leidde tot doorstroming. Wij sloten in 2015 inclusief deze nieuwbouw

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA 2015. BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2015 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

Prestatieafspraken Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Prestatieafspraken -2020 Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders Inleiding Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering

Nadere informatie

Inleiding. Allereerst is er natuurlijk, ondanks de roerige omstandigheden, gewoon doorgewerkt.

Inleiding. Allereerst is er natuurlijk, ondanks de roerige omstandigheden, gewoon doorgewerkt. jaarverslag 2009 Inleiding In veel opzichten was het jaar 2009 voor Rentree een bijzonder jaar. Alle reden om iets langer stil te staan bij de ontwikkelingen binnen en rondom Rentree. In deze inleiding

Nadere informatie

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016

Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Rapportage woonruimteverdeling Wachttijd voor een huurwoning loopt verder op. Eerste helft 2016 Samenvatting In de eerste helft van 2016 leverden wij geen nieuwe woningen op. Dat zie je terug in de slaagkansen

Nadere informatie

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact

Welkom! Programma. 18 juni 2015. Welkom. Presentatie visitatierapport. Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje. Borrel en informeel contact Welkom! 1 Programma Welkom Presentatie visitatierapport Voor welke uitdagingen staan we? Kort filmpje Borrel en informeel contact 2 1 van bekend naar nieuw van naar 3 Waar gaat het naar toe? Verkleining

Nadere informatie

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties

Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties Bijlage 2 Samenvatting en toelichting op de prestatieafspraken 2017 tot en met 2019 Gemeente, de federatie en Huurdersorganisaties 1 De thema s en de prestatieafspraken op hoofdlijnen 1.1 Thema Betaalbaarheid

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Een fijn huis

Jaarverslag 2014. Een fijn huis Een fijn huis Een goede woning is een basisbehoefte van ieder mens en een randvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. In ons werkgebied, de noordvleugel van de Randstad, zijn veel mensen

Nadere informatie

Vivare Gemeente Renkum

Vivare Gemeente Renkum Samenvatting Vivare Gemeente Renkum Prestatieafspraken 2015-2018 Vivare en de gemeente Renkum werken samen aan voldoende goede huurwoningen op de juiste plek voor een juiste prijs. Meer dan voorheen moet

Nadere informatie

jaarverslag 14 thuis in Deventer

jaarverslag 14 thuis in Deventer jaarverslag 14 thuis in Deventer Jaarverslag 2014 Voorwoord 7 Samenvatting 8 1. Huisvesten van mensen 11 1.1 Betaalbaarheid 12 1.2 Huurprijsverhoging 13 1.3 Woonruimteverdeling 14 1.4 Verkoop 15 1.5

Nadere informatie

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag

Lefier in samenvatting jaarverslag. Samenvatting jaarverslag Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Samenvatting jaarverslag 2014 1 Lefier in 2014 samenvatting jaarverslag Wij zijn Lefier, een woningcorporatie in Noord-Nederland. Lefier staat midden in de samenleving

Nadere informatie

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose

Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose Jaarplan, Begroting 2017 en Meerjarenprognose 2017-2021 Goedgekeurd November 2016 Jaarplan 2017 1 Inleiding Voor het jaar 2017 presenteren we de begroting. Naast de cijfermatige opstelling, is er een toelichting

Nadere informatie

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015

Welkom. Stakeholdersdag. 27 mei 2015 Welkom Stakeholdersdag 27 mei 2015 Programma 12.45 uur Opening & voorstellen dagvoorzitter (Andries Greiner) door Truus Sweringa (directeur-bestuurder OFW) Terugblik Stakeholdersdag 2014 & Actualiteiten

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters

ONDERNEMINGSPLAN volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters ONDERNEMINGSPLAN 2016 2020 volkshuisvesters 1 inhoud ONZE VISIE 4 INHOUD ONZE MISSIE 4 ONZE DOELEN 5 1. KLANTGERICHT DIENSTVERLENEN 6 2. BETAALBARE WONINGEN

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Prestatieafspraken Omnia Wonen Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen 2017 Omni~ Wonen S1ichl1ng Huurdersorganisalie Omnia

Nadere informatie

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar

Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting statushouders in de regio Alkmaar Aan: Van: Colleges van b en w Regio Alkmaar PORA Wonen 1 april Onderwerp: Plan van aanpak realisatie taakstelling huisvesting

Nadere informatie

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen

WOONLASTENAGENDA BrabantWonen WOONLASTENAGENDA 2016 BrabantWonen ALGEMENE INLEIDING BrabantWonen, Kleine Meierij, Zayaz, gemeente s-hertogenbosch en het Stedelijk Huurdersplatform (SHP) hebben in 2014 het Woonlastenakkoord gesloten.

Nadere informatie

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf!

Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Ondernemingsplan 2016-2018 Woondiensten Aarwoude geeft u de vijf! Woondiensten Aarwoude is een bedrijf dat woonruimte verhuurt aan mensen die op basis van hun inkomen in aanmerking komen voor een sociale

Nadere informatie

ACTIVITEITEN AMERSFOORT

ACTIVITEITEN AMERSFOORT ACTIVITEITEN AMERSFOORT Woningbezit naar woningtype Eengezinswoning Galerijflat Portiekflat Beneden-/ bovenwoning Totaal 5.543 3.327 2.934 1.169 12.973 Woningbezit naar huurprijscategorieën AMERSFOORT

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016

Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Themabijeenkomst gemeente Valkenswaard 17 maart 2016 Programma 20.00 Welkom 20.05 Inleidingen Gevolgen Woningwet voor wonen in Valkenswaard Woningmarktontwikkelingen Valkenswaard Resultaten Woningbelang

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Ambities in 2017 In Baarn, Blaricum, Bunschoten, Gooise Meren, Hilversum en Wijdemeren Voorwoord Maarten van

Nadere informatie

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv

Prestatieafspraken Gemeente IJsselstein / / Gemeente *7/ IJsselstein Providesv ^ Gemeente *7/ IJsselstein Providesv Gemeente IJsselstein / / Gemeente IJsselstein - Provides - HVIJ lad 1 van 1 Gemeente IJsselstein Provides Woningwet 2015 In de nieuwe Woningwet (per 1 juli 2015 ingegaan)

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2014/2015

Prestatieafspraken 2014/2015 Prestatieafspraken 2014/2015 Aanleiding De Alliantie regio Amersfoort, Omnia Wonen, Portaal Eemland en de gemeente Amersfoort hebben gesprekken gevoerd om te komen tot nieuwe prestatieafspraken. De prestatieafspraken

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam

Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Pagina 1 / 6 Bijdrage van woningcorporaties aan leefbare buurten in Amsterdam Veel gehoord en gelezen is dat inzet op leefbaarheid geen verantwoordelijkheid en kerntaak meer is van woningcorporaties. Handen

Nadere informatie

Activiteiten regio Amersfoort

Activiteiten regio Amersfoort Activiteiten regio De Alliantie verhuurt, beheert en bouwt huurwoningen in de gemeenten, Eemnes, Leusden, Nijkerk en Soest en levert hiermee een bijdrage aan de volkshuisvesting in die gemeenten. Prestatieafspraken/

Nadere informatie

Verkorte versie. wonen doen we samen

Verkorte versie. wonen doen we samen Verkorte versie ondernemingsplan Jaarverslag 2012013-2017 wonen doen we samen Inhoud 1 VOORWOORD...3 2 TOTSTANDKOMING...4 3 WIE ZIJN WIJ...5 3.1 Onze missie...5 3.2 Onze visie: Wonen doen we samen...5

Nadere informatie

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal. OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING

Koersplan Woningbouwvereniging Poortugaal.  OP HOOF D L I JN EN OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Koersplan 2017-2020 OP HOOF D L I JN EN Woningbouwvereniging Poortugaal www.wbvpoortugaal.nl OP WEG NAAR TOEKOMSTBESTENDIGE VERNIEUWING Wij bieden betaalbare huurwoningen met een passende kwaliteit. We

Nadere informatie

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015

Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 SVB samenvatting voor HOOD: Strategisch Voorraadbeleid Ons Doel 2015 Wat is strategisch voorraadbeleid? Beleid waarin keuzes gemaakt worden over hoe wij met onze woningen ( de voorraad) om willen gaan

Nadere informatie

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht

Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Kengetallen woningtoewijzing in de gemeente Utrecht Stand van zaken zomer 2014 Inleiding Op dit moment volstrekt zich een grote verandering binnen de sociale huursector. Dit is het gevolg van het huidige

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Verkort Beleidsplan Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2015 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010

Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Publicaties Stadsdeelbestuur 2010 Stadsdeelraad Vergaderstukken/raadsvoorstellen 28 september 2010-r Voorstel van Raadsleden Van Lissum en De Meij (VVD) over Effecten van Europese maatregel voor huishoudens

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Groei is van belang. Ondernemingsplan

Groei is van belang. Ondernemingsplan Groei is van belang Ondernemingsplan 2017-2021 Waar staan we voor? Arcade: mensen en wonen Wij zijn een maatschappelijk betrokken, initiatiefrijke en sociale onderneming. Wij verhuren en beheren circa

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Prestatieafspraken 2017 en scheidingsvoorstellen DAEB/niet-DAEB Sander Akkerman. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Sander Akkerman De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 83 02 1 6017546 Geachte heer, mevrouw, Hierbij informeren wij u over de concept-prestatieafspraken tussen de woningcorporaties

Nadere informatie

Gemeentelijk beleid wonen en zorg

Gemeentelijk beleid wonen en zorg Informatieblad 2. Wonen en zorg April 2015 Gemeentelijk beleid wonen en zorg Gemeentelijk beleid over wonen en zorg wordt vormgegeven in de woonvisie van een gemeente. Concrete afspraken over doelstellingen

Nadere informatie

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014

Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Monitoring prestatieafspraken woningcorporaties 2014 Programma Wonen BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting In 2012 zijn met de woningcorporaties Portaal,

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders

//Woonstart Breda. Huisvesten Statushouders //Woonstart Breda Huisvesten Statushouders // Vooraf Om de grote instroom van statushouders goed op de kunnen vangen en een goede start in Breda te geven is het volgende plan opgesteld. Uitgangspunt is

Nadere informatie

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden

Addendum Prestatieafspraken Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Addendum Prestatieafspraken 2017 2020 Gemeente Utrecht, corporatie GroenWest en huurdersorganisatie HV Weidelanden Utrecht, 23 november 2016 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. INVESTERINGSRUIMTE EN FINANCIËLE

Nadere informatie

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder

voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder AMBITIE 2016 voorwoord Jan de Vries, directeur-bestuurder Aan het begin van 2016 blikken wij terug en kijken wij vooruit in dit DuoDoc. Voordat wij dat doen willen wij eerst iedereen bedanken. Het was

Nadere informatie

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce

J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D Tf(V(Ce J1,11!ILIKIJij.,131J1 G D2 02.11.2015 0035 Tf(V(Ce Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dordrecht Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Behandeld door: mevrouw C. Geenen-ter Hoeven Kenmerk:

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland

Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2. Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland Prestatieafspraken 2018 Bijlage 2 Uitvoeringsagenda WoonzorgNederland 1 Overzicht bezit Woonzorg Nederland 2017 Bezit 's Hertogenbosch % Landelijk % Aantal huurwoningen (eenheden) - Huurprijs < 592,55

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten

Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf. OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Tijdelijke verhuur bij Woonbedrijf OTB Wooncongres 11 oktober 2016 Deelsessie: Werken met Tijdelijke Huurcontracten Factsheet Woonbedrijf Aantal woningen: 28.528 Aantal studenteneenheden: 2.823 (Vestide)

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Investeren in groen en betaalbaar wonen

Investeren in groen en betaalbaar wonen Beleidsplan van Het Gooi en Omstreken 2013-2018 Investeren in groen en betaalbaar wonen Activiteiten in 2013 In Baarn, Bunschoten, Blaricum, Bussum, Hilversum en Wijdemeren Investeren in groen en betaalbaar

Nadere informatie

prestatieafspraken 201 7

prestatieafspraken 201 7 prestatieafspraken 201 7 In deze overeenkomst zijn de prestatieafspraken tussen de gemeente Barendrecht, de Bewonersraad en Patrimonium Barendrecht vastgelegd voor de periode van 1 januari 2017 tot en

Nadere informatie

Belanghoudersbijeenkomst

Belanghoudersbijeenkomst V e r s l a g Belanghoudersbijeenkomst Donderdag 17 november was u met ruim 30 andere genodigden aanwezig bij de belanghoudersbijeenkomst van Woningstichting Bergh. Een bijeenkomst waarbij wij graag twee

Nadere informatie

17 i 20 Januar U zoekt een woning

17 i 20 Januar U zoekt een woning U zoekt een woning U zoekt een huurwoning in Noordoost-Groningen? Dan kunt u terecht bij Acantus. Wij verhuren zo n 13.000 sociale huurwoningen. Van eengezinswoningen tot seniorenappartementen, in verschillende

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Prestatieafspraken 2017

Prestatieafspraken 2017 Prestatieafspraken 2017 Aanleiding De prestatieafspraken 2017 zijn een vertaling van het bod, waarin de woningcorporaties aangeven door welke activiteiten zij een bijdrage leveren aan het realiseren van

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid

Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Samenwerkingsafspraken Enschede 2014-2015 Vanuit een gedeelde visie, onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid Vastgesteld en ondertekend in het bestuurlijk overleg d.d. 26 november 2014 1 Jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld

VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld VERSLAG BIJEENKOMST Hervormde Kerk Hollandscheveld 12 november 2015 19.30 uur tot ca. 21.00 uur Aanwezig: Bestuur Huurdersvereniging Domesta Hoogeveen - Alya Assen - Karin Koers (Domesta) - Huurders: dhr.

Nadere informatie

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing

Kenmerk: Telefoon: (071) 523 90 69 E-mail: vklein@hollandrijnland.net Bijlage: 1 Onderwerp: nieuwe inkomensgrenzen bij woningtoewijzing Aan De raden van de regiogemeenten van Holland Rijnland [gelijkluidend] In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop,

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050)

Start prestatieafspraken 2018 en woonruimteverdeling (050) en woonruimteverdeling Sander Akkerman De leden van de raad (050) 367 80 91 2. 6250120 Geachte leden van de raad, Met de komst van de nieuwe Woningwet maken huurders, corporaties en gemeente jaarlijks

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid

Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Vraag en aanbod Noord Veluwe Classificatie Staatssteun Betaalbaarheid Bestuurlijke overeenkomst WZW Doel: gemeenten krijgen inzicht in Ontwikkeling van de vraag wonen met zorg - deelgebieden - doelgroepen

Nadere informatie

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren

Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma. De Huismeesters. voor gemeente Haren 1 Volkshuisvestelijk uitvoerings-/activiteitenprogramma De Huismeesters voor gemeente Haren 2017 Ons bod Groningen, 16 juni 2016 2 Aanbod 2017 Voor u ligt het voorgestelde, volkshuisvestelijke uitvoerings-/activiteitenprogramma

Nadere informatie

Beste netwerkpartner,

Beste netwerkpartner, Beste netwerkpartner, Vorig jaar, op 17 november tijdens onze belanghoudersbijeenkomst, spraken wij met u over de koers van Woningstichting Bergh. Centraal stonden de vragen of wij de juiste dingen doen

Nadere informatie

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen

Sociaal Vangnet Apeldoorn. Preventieve aanpak van (multi) problemen Sociaal Vangnet Apeldoorn Preventieve aanpak van (multi) problemen 1 Wim ter Beek Coördinator VSW Lieneke Postema Teamleider Mens en Buurt, De Goede Woning Huurt u van een woningcorporatie? U heeft recht

Nadere informatie

Activiteitenoverzicht 2017

Activiteitenoverzicht 2017 Activiteitenoverzicht 2017 december 2016 Heerhugowaard Samenvatting activiteiten en investeringen Nieuwbouw Gerard Douplantsoen (22 woningen) Nieuwbouw Watermuntstraat (40 woningen) NOM-renovaties Schrijverswijk

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk

Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting. Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting Raadscommisie Ruimte en Vastgoed 24 maart 2015 Gabrielle van Asseldonk Programma Recente ontwikkelingen op het gebied van de volkshuisvesting:

Nadere informatie

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E

WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E WONEN IN BEWEGING I N F O R M A T I E B R O C H U R E Wonen in beweging De CWS is een woningcorporatie in beweging. Een professionele, klantgerichte organisatie die staat voor goed wonen in een aantrekkelijke

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0009104. Datum uw brief Ingekomen stuk D42 (PA 4 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^'

B&W. Advies. Lokale Beleidsruimte 2010-2014. :5/(.l.. :tt^ Zoetermeer sfeeds ondernemend. 3i./s.:(.o. ^ ^ ^^ivi^^^^^ Co^' ^ ^ ^^ivi^^^^^ gemeente \ B&W DM-nr. 2010/9146 Advies 100312 Versie: 1 Co^' Aox^ a< Verantwoordelijk Portefeuille Weth. Dr. T.J. Haan Mede verantw. Gemeentesecretaris Hoofdafdeling Auteur Lokale Beleidsruimte

Nadere informatie

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015

Wonen in het Land van Heusden en Altena. Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Wonen in het Land van Heusden en Altena Gemeenteraden en woningcorporaties 10 maart 2015 Agenda P. van den Heuvel: De nieuwe Woningwet hoofdpunten W. Bijl: Regionale verankering in het Land van Heusden

Nadere informatie

Corsanummer: 1500064317

Corsanummer: 1500064317 Corsanummer: 1500064317 Op 30 maart 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van Dhr. R. Wessels van de fractie Groen Links, gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38

Nadere informatie

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016

Boxmeer Herzieningswetproof. Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Boxmeer Herzieningswetproof Annemarieke Sandee FRAEY Partners in Publieke Waarde 3 maart 2016 Programma Deel 1: Informatie: Woningwet en ontwikkelingen in de volkshuisvesting Deel 2: Discussie: Verkennen

Nadere informatie

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot.

Aedes-benchmark Duurzaamheid. Prestatieveld letter. Prestatieveld letter. Energetische prestatie. Energie-Index. CO2-uitstoot. SAMENGEVAT Dit jaar presenteert Aedes voor de vierde keer de Aedes-benchmark. In deze corporatiemonitor vindt u op hoofdlijnen informatie over de samenstelling van de prestatievelden en de belangrijkste

Nadere informatie

Het speelveld van de corporaties Ontwikkelingen, Uitdagingen, Bewegingen

Het speelveld van de corporaties Ontwikkelingen, Uitdagingen, Bewegingen Het speelveld van de corporaties Ontwikkelingen, Uitdagingen, Bewegingen Beeldvormende Raad Gemeente Neerijnen, 28 april 216 Agenda 1. Wat komt er op ons af? De wet Onze doelgroep De maatschappij 2. Wat

Nadere informatie

Prachtkansen. De tussenstand. Het bod van de wooncorporaties aan de Apeldoornse samenleving

Prachtkansen. De tussenstand. Het bod van de wooncorporaties aan de Apeldoornse samenleving Prachtkansen De tussenstand Het bod van de wooncorporaties aan de Apeldoornse samenleving Prachtkansen De tussenstand Het bod van de wooncorporaties aan de Apeldoornse samenleving Op 29 oktober 2007 hebben

Nadere informatie

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel.

tijdens de bijeenkomsten per flat en vervolgens met bewoners individueel. Vraag Informeren en betrekken Hoe informeren jullie bewoners? Hoe worden de bewoners betrokken? Hoeveel invloed hebben de bewoners? Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats? Wat wordt er besproken tijdens

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 20170602 NETQ verwarde personen Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...8 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014

WSN: Thuis in Nijkerk. Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 WSN: Thuis in Nijkerk Een kennismaking met onze plannen tot en met 2014 V O O R W O O R D Bertus Rakhorst over...geborgenheid Een goed en veilig thuis vormt een stevige basis van waaruit je je verder kunt

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013

Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM. Delfzijl, 21 november 2013 Kwaliteitsverbetering van de (huur)voorraad in tijden van Krimp Opwierde APPINGEDAM Delfzijl, 21 november 2013 Frank van der Staay Atrivé/Woongroep Marenland Appingedam Onderwerpen Woonplan 2002 koersen

Nadere informatie

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit

De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 1 De hoofdlijn van 2016: betaalbaarheid, duurzaamheid en woonkwaliteit 2016 was het eerste jaar van ons Ondernemingsplan 2016-2020. Afgelopen jaar hebben we extra de aandacht gericht op de thema s betaalbaarheid,

Nadere informatie

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland

Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland Analyse van de markt voor (bestaande) huurwoningen in de Gemeente Steenwijkerland drs. J.E. den Ouden 1-11-2013 Bevolking De gemeente Steenwijkerland telt momenteel circa 43.400 inwoners. Het inwonertal

Nadere informatie

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia.

Op 19 mei 2014 stelde u ons college schriftelijke vragen over de verkoop van huurwoningen door Vestia. De heer P. Beeldman Westeinde 12 2841 BV MOORDRECHT ** verzenddatum 27 mei 2014 onderwerp uw kenmerk bijlage afdeling VROM behandeld door J.D. Lindeman telefoon 0180-639976 Geachte heer Beeldman, Op 19

Nadere informatie

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant

Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Platform Wonen Ontwikkelingen sector en Visie Thuisvester Presentatie Platform Wonen Regio West Brabant Donderdag 24 november 2016 Thuisvester Visie Tien keuzes strategische visie Woningwet: Belangrijkste

Nadere informatie

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020

Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlagen bij: Woonagenda Aalsmeer 2016 2020 Bijlage 1: Vraag en Aanbod woningmarkt Aalsmeer Bijlage 2: Kaart Woningbouwprojecten Bijlage 3: Woonfonds Aalsmeer Bijlage 1: Vraag & aanbod woningmarkt Aalsmeer

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 11 12 www.utrecht.nl /twitter @PaulusJansenSP Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door B.J. Brijder Datum 4 oktober 2016 Doorkiesnummer

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen

Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen 4 Huisvesten van onze doelgroepen: voldoende betaalbare woningen visie en doelstellingen betaalbaarheid We vinden het belangrijk dat mensen met een bescheiden inkomen goed kunnen wonen en kunnen kiezen

Nadere informatie

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN

DUODOC. resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN resultaten 2014 ambitie 2015 ZO GEZEGD ZO GEDAAN Zo gezegd, zo gedaan 2015 is het derde jaar van onze vijfjarige beleidsperiode. De eerste resultaten zijn gehaald. Wij hebben jaarlijks de doelgroep een

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste

Prestatieafspraken. Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof en Binnenveste 2017 Prestatieafspraken Gemeente Assen Woonzorg Nederland Bewonerscommissies Ankerhof, Peelerhof

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7

Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 20151020 NETQ verwarde personen/ggz Inhoudsopgave Beginpagina...1 Vragenlijst...2 Afsluitende pagina...7 i Beginpagina Beste heer, mevrouw, Aedes krijgt van leden regelmatig signalen over overlast en andere

Nadere informatie

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL

Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur. 1. Inleiding. 2. Hoe komen huurprijzen tot stand. 3. Wat zijn streefhuren. 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL Streefhuren bij Woonstichting Etten-Leur 1. Inleiding 2. Hoe komen huurprijzen tot stand 3. Wat zijn streefhuren 4. Streefhuren Etten-Leur bij WEL 5. Wensportefeuille 1 1. Inleiding De sociale huurwoningen

Nadere informatie