Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord."

Transcriptie

1 Gouda, 30 april 2015 Aangetekend verzonden, g d naar alle Raadsleden, wethouders en burgemeester, de pers ter hand gesteld, alsmede geplaatst op Betreft: officiële klacht inzake transparant bestuur en betrekken van burgers zoals vastgelegd in het coalitieakkoord. Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte Raadsleden, Bij deze richten wij een aantal klachten tot u, vanwege de volgende overwegingen: 1) De aldoor uitgestelde informatieverstrekking rond herbestemming PWA- Kazerne, waarbij nog altijd veel vragen half of ontwijkend beantwoord zijn en op een volledig antwoord wachten. Voortdurend zijn de bewoners op een informatieachterstand gehouden en werden bewonersvragen onvoldoende adequaat beantwoord, tot en met de informatieavond van 12 februari aan toe; 2) Het afbreken van het door ons afgedwongen wethoudersoverleg met de vereniging, door weg te lopen uit een vergadering (3 maart) over het Grontmij-conceptrapport dat volgens het College een goede basis zou zijn voor overleg met de buurt; 3) Het herhaaldelijk in het vooruitzicht stellen van een mediation terwijl er uiteindelijk een wijkverkenning komt alsof de bewonerszorgen nog niet bekend zouden zijn, en dit om een rapport te genereren dat de bewoners aan tafel moet brengen voor een gesprek met als enige mogelijke uitkomst dat het Principebesluit van 14 oktober 2014 uitgevoerd wordt. Herhaaldelijk werd de Raad geïnformeerd dat er overleg met de buurt en een mediation zou komen, en de partijen aan tafel gebracht zouden worden. Dit heeft bij de bewoners verwachtingen gewekt die steeds beschaamd zijn; 4) Het laten uitvoeren van deze wijkverkenning terwijl de significant kleinere El Wahda onbekend gehouden wordt, waardoor bewoners niet weten waarover het gaat tijdens de interviews; 5) Het achteraf rechtvaardigen van een niet-onderbouwd Principebesluit (14 oktober 2014) met vooropgezette conclusies van externe bureaus die hiertoe ingehuurd zijn; 6) Het oneigenlijk toepassen van een abc-doorverkoopconstructie ten gunste van een private organisatie zonder dat hier een groot maatschappelijk probleem ondervangen of publiek belang mee gediend wordt. Droevig dieptepunt was het overleg van 10 maart dat wij met El Wahda tot stand hadden gebracht (de eerste was 17 februari) aangezien de toezegging aan de Raad dat het College de partijen aan tafel wilde krijgen geen gestand werd gedaan. Op 10 maart was er geen agendapunt hunnerzijds en bespraken we dus het door ons 1

2 geagendeerde verkeersvraagstuk. Die middag bleek er een brief naar de burgemeester gestuurd te zijn dat er een significant kleinere omvang zou komen, hetgeen blijkens de Raadsvergadering van 11 maart dat voorafgaande weekend door wethouders De Laat en Tetteroo met El Wahda was voorbereid. Toch betrok het College ons niet in dit proces, en nodigde ons ook niet uit voor de gezamenlijke bespreking vrijdag 13 maart met ook De Ark/Gemiva waar de zaak afgehecht werd. Hier lag een buitenkans er samen uit te komen, hetgeen niet verzilverd is. Met nog altijd een mediation in het vooruitzicht hebben we zelfs toen nog niet een klachtprocedure ingezet, maar bleven hopen op de weg van dialoog en communicatie. Tevergeefs. Wij kunnen na de voorgaande maanden waarin bewonersbelangen steeds structureel buiten beschouwing gelaten werden en vooropgezette conclusies de boventoon voerden, geen vertrouwen meer stellen in enige vorm van overleg. Directe aanleiding voor deze klacht de Wijkverkenning die tussen 7 en 23 april gehouden is. De bijbehorende rapportage heeft de laatste hoop weggenomen op een transparant proces met open einde inclusief het oorspronkelijke Ark/Gemiva-plan van 1 oktober of wellicht nieuwe alternatieven. Wij hebben steeds aangedrongen op overleg en uiteindelijk tot spoedige mediation gemaand, maar zien de dialoogfase nu afgesloten worden doordat wederom voor een vooropgezette slotsom gekozen wordt. Wij zien geen andere mogelijkheden dan een officieel klachtentraject in gang te zetten. Indien de klacht niet zorgvuldig en binnen de gestelde termijn van vier weken afgewikkeld wordt, zetten wij vervolgstappen. Een eventuele termijnverlenging zal als indicator gelden dat de werkwijze van het afgelopen half jaar zoveel mogelijk gehandhaafd blijft, namelijk zo laat en zo weinig mogelijk informeren onder spijtbetuiging in de Raadsvergaderingen dat de communicatie echt beter had gemoeten. Onze klacht is meerledig, en bestaat uit de volgende zaken: I. dat er niet geluisterd is naar bewoners, er is vooral sprake van aanhoren en dan formele, procedurele en ontwijkende antwoorden geven waar maandenlang geen schriftelijke eindversie op volgde, om vervolgens het eigen pad te vervolgen. Er is bijvoorbeeld geen abc-scan gehouden omdat het Rijk dat dan zou hebben moeten doen, maar die kon niet weten dat er een immens regiocentrum zou kunnen komen op de hiervoor zo onlogische locatie. Het College heeft zelf niet aangedrongen op een abc-scan om de wensen van de buurt in beeld te krijgen. Een procedureel antwoord dat de bewoners in de kou laat staan. Er is veel ongerustheid over de toekomstige leefbaarheid van de wijk en het wantrouwen richting politiek neemt alsmaar toe. Beantwoording van vragen is steeds naar de toekomst geschoven zonder legitieme reden, waardoor het gevoel heerst dat de burger zoveel mogelijk buitenspel gezet wordt om een immens project erdoor te drukken. Terwijl het coalitieakkoord van juni 2014 juist de verwachting wekt dat er transparant bestuurd wordt en de burger betrokken wordt. Tot en met de Informatieavond van 12 februari werd er onvolledig geantwoord; II. dat een besluit wordt genomen zonder degelijke voorbereiding zoals vergelijking met ervaringen elders in de stad of andere steden (nota bene een Bewonersvraag, maar er is nooit alsnog een vergelijking gemaakt terwijl binnen Gouda en in Nederland voldoende relevante vergelijkingssituaties te 2

3 III. IV. vinden zijn), zonder communicatieplan, en zonder dat gekeken wordt naar de uitgangssituatie van de woonwijk die het betreft. Hierdoor zijn grote zorgen ontstaan of er wel sprake is van weldoordacht beleid, zowel infrastructureel als financieel, en wordt de competentheid van het college in twijfel getrokken; dat er op een destructieve wijze invulling wordt gegeven aan de huisvestingsplicht ten aanzien van scholen door leerwerkplekken te laten vervallen ten gunste van een immens niet-inpasbaar regiocentrum. Idem wat betreft de vermeerderde zorgplicht voor niet-stemgerechtigden door de fietsveiligheid van scholieren te riskeren. Idem wat betreft een degelijk financieel beheer door infrastructurele maatregelen buiten de kazernepoort te overwegen. Hierdoor schiet de verdachtmaking wortel dat er sprake is van politieke koehandel waarbij alles moet wijken ten koste van een woonwijk. Te meer aangezien er nooit een onderbouwing is gekomen voor de keuze voor de tamelijk uitzonderlijke en voor overwegende maatschappelijk en het publiek belang bedoelde abc-doorverkoopconstructie. Het verbinden van de twee gegadigden in één gezamenlijke huisvesting als voorwaarde voor die abcdoorverkoop weerlegt het argument dat het College niet naar alternatieven hoeft om te zien voor El Wahda onder het mom die vraag lag niet voor : gezamenlijke huisvesting lag óók niet voor. Voor El Wahda is een veel geschiktere locatie beschikbaar ( vierkante meter vrij bebouwbaar aan bushalte Viaduct, langs de uitvalswegen en aan een van de autoweg gescheiden fietspad) gezien hun kenbaar gemaakte groeiambities, en Gouda mag zijn huisvestingsplicht voor scholen niet verzuimen door de leerwerkplekken te laten vervallen ten gunste van een dergelijk ongelukkig gesitueerde buurman. dat er niet adequaat is gezocht naar alternatieven voor het enorme regiocentrum. Door het college werden verschillende antwoorden bij diverse gelegenheden gegeven, zoals: er zijn geen geschikte alternatieven voor het regiocentrum en het zou op die alternatieve plaatsen de vastgoedwaarde aantasten (zelfs als er geen bedrijven op een terrein staan). Dat geldt dan kennelijk niet voor een woonwijk. Het getuigt niet van tolerantie als een islamitisch centrum naar een dergelijk terrein verwezen wordt, werd bij de verkennende Raadsvergadering door een bestuurspartij gemeld, maar de Gereformeerde Kerk van eveneens mensen is wél naar de Gouwe gegaan. Er schijnt zelfs beleid te zijn dat dergelijke ontmoetingscentra zich buiten de bebouwde kom moeten vestigen. Het regiocentrum mocht meedingen, zelfs zonder verkeersonderzoek en financieel plaatje van de realisatie of zelfs publieke meerkosten buiten de poort. Van De Ark/Gemiva werd herhaaldelijk gesteld dat hun plan onvoldragen zou zijn omwille van een vermeend financieel tekort dat daarbij echter totaal in het niet valt. De projectontwikkelaar was nog binnen de gestelde termijn in oktober 2014 de laatste financiering rond aan het maken maar het Principebesluit van 14 oktober 2014 deed de zorgwoningen vervallen ten gunste van gezamenlijke huisvesting met El Wahda, waardoor de projectontwikkelaar geen business case meer had en hun investeerder afhaakte. En zo ontstaat een beeld van meten met twee maten en een vooropgezette conclusie, wat de bewoners al gauw als voorkeursbeleid opvatten. Dat komt de sociale samenhang van de stad niet ten goede; dat de gemeente onze volksvertegenwoordigers, de Raadsleden, bij herhaling negeert: het advies in de Verkennende Raadsvergadering van 8 oktober en de motie van 5 november die uiteraard doelde op het plan zoals gepresenteerd op 1 oktober inclusief seniorenwoningen, botanische daktuin op de atoombunker en bijbehorende leerwerkplekken voor beide. Toen 4 maart bleek dat de kredietverstrekking voor Ark/Gemiva het niet ging halen op 11 maart, werd het tussenliggende weekend een nieuw feit gearrangeerd door 3

4 wethouders Tetteroo en De Laat met El Wahda, bleek op de vergadering van 11 maart, met als doel de stemming van de agenda af te krijgen. Alles wijst naar een vooropgezette uitkomst, ongeacht bewoners en Raadsleden. De Motie van Treurnis (17 december 2014) en een Motie van Wantrouwen (11 maart 2014) van de oppositie aan het voltallige College lijkt nog niet tot inkeer te leiden wat de aanpak betreft. V. Dat inmiddels vier wethouders op deze portefeuille hebben geacteerd, en ons niet duidelijk is wie nu portefeuillehouder is. Een vraag hierover in de Raadsvergadering van 17 december werd niet eenduidig beantwoord. VI. Dat van de 13 vragen van het wethoudersgesprek (Bergman/Niezen) van 10 oktober 2014 niets terug te herkennen is in het Principebesluit van 14 oktober Ook hier miste het College een kans enig vertrouwen te herwinnen: onze bestuursjurist heeft per brief van 3 december 2014 de notulen opgevraagd. Het college had dus een fragment kunnen tonen waar wethouders Bergman en Niezen alle dertien vragen van 10 oktober 2014 overbracht en aan het college en de zes vragen van 1 oktober 2014 ook aan de orde gesteld worden. Wij waren afhankelijk van deze wethouders en de notulist om onze vragen over te brengen aan het college. Onze bestuursjurist heeft een PDF gedateerd 6 januari 2015 met een besluitenlijst, waarin slechts aan de vragen gerefereerd wordt. VII. Dat niet zeker is of echt wel alle informatie in aantocht is. Onze bestuursjurist heeft alle informatie opgevraagd die tot het besluit geleid heeft, daarop kwam in uw reactie van 6 januari 2015 een verwijzing naar de webcasts en het IBAP-systeem, terwijl in de verkennende Raadsvergadering van 8 oktober ook verwezen is naar de mediation van voorjaar 2014, en een oproep kwam van een bestuurspartij de gegadigden nogmaals bij elkaar te brengen voor een dergelijk traject. Als die mediation ontbreekt, ontbreekt er wellicht meer? Deze is apart opgevraagd uit hoofde van de WOB, maar het antwoord was dat een maand langere doorlooptijd benodigd was om te beslissen of deze beschikbaar gesteld kon worden. Ook daar wordt het wantrouwen verder gevoed. VIII. Dat er een mediation in het vooruitzicht gesteld wordt om te zien of het proces een herstart zou kunnen krijgen, maar hiertoe dan eerst een wijkverkenning vanaf 7 april is gehouden terwijl de Bewonersvragen al uitvoerig aan de orde zijn geweest (zoals op onze website is aangegeven met een aparte pagina), en ondertussen de significant kleinere El Wahda zoals aangekondigd op 11 maart niet openbaar gemaakt wordt. Bewoners wisten nu niet waarover ze antwoord moeten geven, en kunnen moeilijker hun mening formuleren. Een maand lang is de wijk in het ongewisse maar er gaat eerst maar een interviewteam langs de deuren. Dit had pas na de gedetailleerde openbaarmaking van de nieuwe versie van El Wahda mogen beginnen, het College heeft hier zijn regietaak verzuimd. Informatieachterstand creëren past in de lijn van het eerste halfjaar sinds 1 oktober Het afbreken van vertrouwen lijkt inmiddels opgevolgd te worden door het investeren in wantrouwen, de Wijkverkenning kost ,--. Wederom stond de slotsom vast waant er moest gezocht woren naar draagvlak voor de gezamenlijke huisvesting, in plaats van een open einde met alle mogelijke opties voor te leggen. Wij zijn diep gekrenkt in ons democratisch besef, en dat tegen de achtergrond van een coalitieakkoord dat spreekt van transparant bestuur en het betrekken van de burgers! Wij verwachten dus spoedige openbaarmaking van de nieuwe El Wahdaplannen, en het tot die tijd plus voldoende inleesgelegenheid, voorlopig opschorten 4

5 van de Wijkverkenning In een Open Brief wezen wij u 5 januari 2015 al op de teleurstelling over de niettransparante bestuursstijl en het niet betrekken van burgers, dit in schril contrast met de goede voornemens van het coalitieakkoord juist op deze punten. U bood in oktober een Klankbordgroep aan, omdat Wijkteams volgens de toenmalige plannen gestript zouden worden van Informatierecht en Adviesrecht, en oprichting van een Wijkteam in Gouda Noord dus geen zin zou hebben. Een Klankbordgroep zou echter expliciet niet de ruimte krijgen het principebesluit van 14 oktober 2014 aan te kaarten, maar was verplicht de randvoorwaarden voor de uitvoering daarvan te helpen vormgeven. Wij weigerden uiteraard in een jaknikkercomité plaats te nemen. Vervolgens informeert het College de Raad dat de Klankbordgroep opgericht is. Dat het er stilletjes aan toe gaat in deze "lege BV", bleef jammerlijk onvermeld. Het hele proces rondom de herbestemming van de PWA-kazerne is bij diverse Raadsvergaderingen en ook naar uw eigen erkenning gekwalificeerd als geen toonbeeld van open communicatie naar de burgers. Het college lijkt bovendien op een vooropgezette slotsom aan te sturen: hoe dan ook een zevendaags regiocentrum met een capaciteit van mensen, of een even groot bouwwerk voor een in eerste instantie significant kleinere opkomst, waarover sinds 11 maart onduidelijkheid is. Waarbij de rode draad is: het zoveel mogelijk onkundig laten van de burgers die u het bestuursmandaat hebben toevertrouwd en gewoon willen weten wat u met de wijk van plan bent. En willen weten hoe u tot een principebesluit hebt kunnen komen waarbij het benodigde veldwerk vooraf niet door een gegadigde was uitgevoerd, te weten het verkeersonderzoek. Dit heeft nog altijd niet plaatsgehad: Grontmij heeft een ontsluitingsadvies gegeven op basis van enkele door het College aangedragen varianten; veiligheid en leefklimaat waren geen onderdeel van de onderzoeksvraag. Wij hechten eraan te benadrukken, dat het doorschuiven van de beantwoording niet aansluit bij de vele spijtbetuigingen en ruiterlijke erkenningen tijdens Raadsvergaderingen en de info-avond, dat de informatievoorziening beter had gemoeten. Ook de Informatieavond van 12 februari heeft helaas geen ander beeld gegeven, vernamen wij van tal van teleurgestelde en gefrustreerde bewoners. Wij vullen dit gat zelf zoveel mogelijk in met onze website met een historisch overzicht en fragmenten uit de Raadsvergaderingen. U zult dit staaltje innovatief burgerschap ongetwijfeld toejuichen, maar strikt genomen hoort een goed communicatieplan bij een dergelijk immens project en had de informatie vooraf en van bestuurswege moeten komen. We hebben inmiddels een pagina Bewonersvragen ingericht met daarop vragen, antwoorden en commentaren. Na intern beraad zijn wij tot de conclusie gekomen dat de door bewoners en ons als vereniging afgedwongen informatie-avonden niet volstaan, namelijk die van 6 november 2014 in partycentrum Le Patapouf en 12 februari 2015 in het Huis van de Stad. Hier werden evenals bij gesprekken met wethouders veelal halve, procedurele of ontwijkende antwoorden gegeven. Wij dienen bij deze een klacht in met als aanleiding, dat u eerst de beantwoording per half december toezegde, namelijk na het eindbesluit van 2 december 2014, en vervolgens, toen er op een verkeersonderzoek gewacht moest worden dat de gegadigde verzuimd had te maken, niet alleen de desbetreffende vragen maar meteen maar álle vragen pas in 5

6 het eerste kwartaal dus eigenlijk uiterlijk eind maart - beantwoord hoefden te worden. Op 22 januari zegde het College ons een Informatieavond toe op 12 februari, met beantwoording uiterlijk een week eerder, en later kwam het bericht dat het College 3 februari zou beslissen. Aangezien het verkeersonderzoek conform de verwachting van de memo van 25 november 2014 inderdaad begin januari 2015 afgerond is, verwachtten wij de verkeersgerelateerde antwoorden eveneens rond die tijd, maar blijkens de opdrachtformulering heeft het College zelfs niet geprobéérd om tot verkeerstechnische antwoorden te komen, en mocht Grontmij volstaan met toepassen van theoretische rekenregels en verouderd cijfermateriaal waar het de scholierenaantallen betreft. Als vereniging voor transparant bestuur en planologische degelijkheid zullen wij toetsen of u 14 oktober 2014 wel wist waar u aan begon, en navenant handelen. Sowieso hebben we de vragen en antwoorden (behalve die van 12 februari want daar zou per thematafel dan een notulist van gemeentewege hebben moeten zitten) op de website gezet, inclusief een commentaar indien nodig voor de transparantie die in het coalitieakkoord in het vooruitzicht gesteld is. De buitenkans om enig vertrouwen te herwinnen door ons te betrekken bij de significant kleinere El Wahda in een bespreking van de kazernegegadigden en College op vrijdag 13 maart heeft het College niet verzilverd. Een maand later ging een Wijkverkenning rond terwijl niemand nog wist wat die nieuwe El Wahda behelst. De bijbehorende rapportage van 23 april heeft een voorgesorteerde conclusie waarbij het oorspronkelijke Ark/Gemiva-plan van 1 oktober zelfs niet aan bod komt en de drie geschetste scenario s zijn onjuist ingevuld. Dit heeft de laatste hoop op verbetering van het proces weggenomen, alle ruiterlijke erkenningen hieromtrent ten spijt. Het nieuwe feit van dinsdagmiddag 10 maart was voldoende om de volgende dag een stemming over kredietverstrekking van de agenda te halen zodat de abcdoorverkoopconstructie gered was, maar kennelijk niet voldoende om de bewoners mee gerust te stellen. Wij verwachten het alsnog uitvoeren van een Verkeersonderzoek, het aanvragen van een abc-scan bij het Rijk, het uitvoeren van een onderzoek naar de herkomst van de financiering van El Wahda in plaats van de afschrifteninventarisatie van PWC. Van de Wijkverkenning hebben wij een becommentarieerde versie van het rapport gemaakt, deze stellen wij via de Griffie beschikbaar zodat voor het eerst een gedegen document beschikbaar is om besluitvorming op te baseren. Zoals het Hoort. Wij verwachten voorts erkenning van onze klacht dat het College ons zo laat mogelijk tracht te informeren, al faalde de poging dit over de destijds beoogde eindbeslissing van 2 december 2014 en heen te tillen, waarmee wij buiten spel zouden hebben gestaan als direct belanghebbenden bij bestuurlijke transparantie en planologische degelijkheid. 6

7 Bovenstaande klacht dient eveneens zorgvuldig en adequaat behandeld te worden, zoals het Hoort. Mocht er geen gehoor aan gegeven worden, dan zal dit gezien worden als verzuim in de verantwoordelijkheid voor behoorlijk bestuur. Het College had zichzelf de Bewonersvragen moeten stellen voorafgaand aan het Principebesluit van 14 oktober 2014, en sinds 1 oktober 2014 steeds de binnengekomen vragen op korte termijn kunnen beantwoorden. Zoals het Hoort. U kunt bovenstaande klachten ondervangen door het proces te starten waar het 1 oktober stond: met twee gegadigden voor de PWA-kazerne, door het oneigenlijk gebruik van de abc-constructie ten gunste van een private groepering te laten vervallen, door invulling te geven aan de huisvestingsplicht voor onderwijsinstellingen zonder daarmee de leerwerkplekken te laten vervallen om er een regiocentrum te vestigen, en door voortaan een transparante bestuursstijl met degelijke en tijdige informatieverstrekking richting burgers te waarborgen. Zoals het Hoort. Wij verwachten in mei een afdoende antwoord op onze klacht. Omdat wij hechten aan transparantie is de klacht ook in de media bekendgemaakt. Met bezorgde groet vereniging Gouda Noord zoals het Hoort E. Uittenbroek Voorzitter Bijlagen: 1. Open brief mediation rondetafelgesprek pagina 8 2. Verslag gesprek GnzhH met de wijkverkenners pagina 9 3. Kritiek GnzhH op het verslag wijkverkenners pagina Gespreksverslag bewoner met de wijkverkenners pagina Open Brief bewoner Oosterwei 2014 nov pagina Bericht van anoniem partijlid aan zijn partij over de zorg voor een tweede Oosterwei in Gouda Noord pagina Kritiek GnzhH op de antwoorden bewonersvragen pagina Kritiek GnzhH op de antwoorden raadsvragen pagina Kritiek Fietsersbond op Conceptrapport Grontmij extern 10.Kritiek Wijkteam Plaswijck op rapport Grontmij extern 7

8 1 april 2015 onderwerp: mediation/rondetafelgesprek Geacht college, Na veel inspanningen onzerzijds om in dialoog te geraken met u en met El Wahda, liep dit stuk op 3 maart toen u wegliep van bespreking van het door u als startpunt van buurtoverleg getypeerde conceptonderzoek van Grontmij, en op 10 maart toen bleek dat El Wahda en u de zaken liever onderling regelen. Wát een kans ging daar verloren: El Wahda had ons kunnen melden dat er sinds die middag een planwijziging in voorbereiding was, en u had ons voor het overleg met Ark/Gemiva en Al Wahda van 13 maart kunnen uitnodigen. Het is op een ongeluksdag uitgelopen: u hield ons er wederom buiten. Daarmee kwam aan het door ons met veel moeite tot stand gekomen overleg al na drie respectievelijk twee besprekingen een eind. Op de Raadsvergadering van 25 maart bleek dat u het voorafgaande weekend onderling overleg had gevoerd (wethouders De Laat en Tetteroo). Na alle toezeggingen de afgelopen maanden in de Raad over "met de buurt in gesprek gaan" en "de partijen met elkaar in contact brengen", was dat niet minder dan een ontmaskering. Desondanks vestigen wij onze laatste hoop op een heropening van de communicatie via een reeds maandenlang door u toegezegde mediator. Wij roepen bij deze op tot spoed. In het beste geval zal de mediation namelijk een herstart van het proces zijn vanuit een hiertoe benodigde vertrouwensbasis, die eerst opgebouwd moet worden. Laten wij gezamenlijk naar dit succes streven, waartoe de volgende zaken voorshands voor alle partijen helder moeten zijn: 1) Wie is de mediator en op basis van welke criteria is deze aangesteld. 2) Welke opdracht heeft deze mediator gekregen. Let wel: het Grontmijrapport heeft tot meer wantrouwen geleid door de sturende vraagstelling. Hier zal door ons nauwlettend op toegezien worden, melden we u in alle transparantie. 3) Welke reikwijdte heeft de mediation. Let wel: het PWC-rapport heeft tot meer wantrouwen geleid door de beperkte inzagemogelijkheid van het uitvoerende bureau. Hier zal door ons nauwlettend op toegezien worden, melden we u in alle transparantie. 4) In hoeverre is er openheid van uitkomsten: vertrekpunt waren de twee planpresentaties op 1 oktober, zijn deze twee opties ook mogelijke uitkomsten of worden ze als voorwaarde voor de mediation voorshands uitgesloten? Worden er andere zaken uitgesloten of geëist? Dit punt is essentieel in de verdere voortgang, vanwege het gecreëerde wantrouwen. Wij moeten vanuit een nulpunt van vertrouwen de wijk en de stad geruststellen van de goede afloop. Dat is natuurlijk onmogelijk, dus wij verzoeken u met klem voort te maken met het vinden van een mediator, zodat wij tenminste een positieve wending in het vooruitzicht kunnen stellen. Wij hebben immers voortdurend op overleg met open vizier aangedrongen. Wij benadrukken dat het college als procesverantwoordelijke geen verantwoording over de voortgang of het resultaat bij anderen kan neerleggen. Wij behouden ons het recht voor de mediator te wraken als mocht blijken dat sprake is van belangenverstrengeling, twijfel inzake de onpartijdigheid, of bij een sturende taakstelling. Na de Motie van treurnis, de Motie van Wantrouwen aan het voltallige College, de inschakeling van de Ombudsman door enkele bewoners, het verzoek om interbestuurlijk toezicht aan de Commissaris der Koning door enkele bewoners, kan Gouda zich niet nog meer smetten op het blazoen veroorloven. Alles zal vanaf nu ordentelijk moeten verlopen om een nieuwe start mogelijk te maken. Zoals het Hoort. Omwille van de transparantie is deze oproep verspreid aan de raad en de media. Jeroen van Walstijn Secretaris Gouda Noord zoals het Hoort Vereniging voor transparant bestuur en planologische degelijkheid 8

9 Verslag gesprek Gouda Noord zoals het Hoort met de wijkverkenners 11 april 2015 Aanwezig: Astrid Feiter, AF Hellie van Hout, HvH Edward Uittenbroek, voorzitter GnzhH, EU Jeroen van Walstijn, secretaris GnzhH, JvW Theresia Uittenbroek, 2e secretaris GnzhH, TU EU zegt dat wijk gedeeltelijk is gefolderd zoals met het informatiepakket van de gemeente van 5 februari gebeurde en er bovendien direct binnen twee dagen al het interview op volgde en zo de wijk weer uit elkaar gespeeld wordt. AF folderen zelf gedaan. Vandaag verder. EU vraagt hoe er dan bekend is welke straten gefolderd moeten worden. AF eigen inschatting en de plattegrond. EU Gevoelige snaar geraakt door het zo te doen. Onbekend bij jullie. Zo gaat het namelijk vaker. De overvaltactiek blijft staan. AF Horen dat niet van de mensen. Wilden juist onafhankelijk zijn van de gemeente en informatie van de gemeente. EU aanstaande maandagavond ledenavond en moet wat rust brengen daar. Voorstelronde AF in dagelijks leven dagvoorzitter en gespreksleider. Hellie meer buurtparticipatie. Cursusfacilitator. Taak is niet om te mediaten, maar eerst kijken of dat nuttig is. Afspraak scholen, wijkagent, gebiedsregisseur, makelaar. Islamitische vrouwen, want ook belanghebbenden, cliëntenraad Ark ook belanghebbenden. Woonconsulent. En jullie als belanghebbende. Kenden jullie uit de krant. Benadrukt onafhankelijkheid. HvH vooral actief bij plannen met veel partijen, hoe tot goed einde of nieuwe ideeën. Niet beginnen als draagvlakmachine. Als er geen mogelijkheid is concluderen we: dan niet doen. AF wij hebben de opdracht in tweeën geknipt, analyse van de wijk staat 23 april op website. Zelf voorgesteld eerst kleine opdracht. Gemeente zocht draagvlak. Eerst onderzoeken of er draagvlak is. Gemeente akkoord met dit voorstel en zo de opdracht verkregen. We zouden vervolg kunnen voorstellen. AF hier om te horen hoe jullie erin staan. Niet betrokken in proces. Mogen wij vragen stellen? EU Aanstaande maandagavond ledenavond. Moet de leden gerust kunnen stellen. Vanwege kennis over de buurtparticipatie van HvH, die eerder weg moet, worden eerst onze punten besproken. Noemt het probleem dat dit geen mediation is. Twee rapporten al (Grontmij en PWC) die vooropgezette conclusies brachten zoals het college ze nodig heeft. Wederom een vooropgezette conclusie zoals blijkt uit deze opdracht? Waarom wordt het proces voortgezet? AF licht mediation toe. Niet aan beginnen als er geen vertrouwen is, geen draagvlak. Nu eerst bekijken. JvW meent dat de gemeente dat had moeten doen. Door hiervoor te kiezen gaat de gemeente verder op de ingeslagen weg. EU Er was geen vertrouwen meer en nu komt er dus wantrouwen. HvH wij geen mening. Stel mogelijkheid voor vervolg, zouden jullie dan opdrachtgever willen zijn? JvW Welke opdracht? Er ligt niks. Substantieel kleiner zoals El Wahda in de brief aan de burgemeester van 10 maart zegt? Wat zijn die plannen? 9

10 HvH Nee moskee is verantwoordelijk voor eigen plan. Vervolg van het proces. JvW Plan moet eerst duidelijk zijn. Uitgangspunt is dat plan. EU mensen worden bevraagd over dat niemand kent. Zie de Cobouw: er wordt een aanbesteding voor een regiocentrum van mensen aanbesteed. De informatieachterstand wordt nog steeds in stand gehouden. Tot nog toe is het vertrouwen naar het nulpunt gebracht en nu gaan ze investeren in wantrouwen met dit Wijkonderzoek. JvW We waren met het moskeebestuur aan tafel. Nadat ze de brief substantieel kleiner hadden gestuurd op 10 maart hebben ze die avond niets tegen ons gezegd. Dus is er geen vertrouwen meer. AF Wat is nodig om mee te komen maandagavond ledenavond? EU beste zou zijn om te stoppen met interviews in de wijk tot mensen weten wat het plan is. De informatieachterstand. Hoeveel aantal bezoekers? AF aantal ons niet bekend. JvW Dan is de vraag is er draagvlak niet te beantwoorden. AF Onze onderzoeksvraag staat. De omvang gebouw blijft zelfde, alleen minder bezoekers. Zo dat er geen ingrepen gedaan worden in verkeersstromen, zegt El Wahda. Dan dus onderzoek naar verkeersstromen. EU ja dat is ons standpunt, een verkeersonderzoek moet er komen, dat is er niet geweest. JvW vraagt waar bewoners mee akkoord gaan als ze niet weten. AF een vraag die wij stellen aan buurt. EU licht maart toe. Gesprek El Wahda 10 maart, geen agendapunten dus ons agendapunt verkeerstromen vanwege de enorme omvang, briefje El Wahda. Weekend ervoor was er overleg tussen wethouders Tetteroo en de laat met El Wahda om de stemming over de benodigde kredietverstrekking van de agenda te krijgen van de raadsvergadering van 11 maart. Onrust groter door deze wijkinterviews over onduidelijke plannen. Eerst plannen bekend, daarna wijkonderzoek. Oproep is dus stoppen met deze wijkinterviews. JvW vrijdag 13 maart overleg initiatiefnemers en gemeente over nieuwe proces. Als het College ons uitgenodigd had, was dat beter geweest. AF gaan we niet over. EU de vraag naar draagvlak is nu beantwoord. AF nog andere bezwaren dan verkeer of omvang. Ark/Gemiva? JvW Ark/Gemiva zeer welkom. Overvaltechniek, lotsverbondenheid Ark/Gemiva/El Wahda. TU de werkwijze van de gemeente. Vergelijking speeltuin. Inspraakavond en drie brieven. Dit kwam 17 september in de krant. Over zoiets groots pas op 5 februari de eerste brief. [GNzhH: op 17 december was er een bekendmaking 3 onder 1 dak ] JvW Gemeente licht steeds alleen proces toe en zegt dan dat wij er niks over te vertellen hebben. Klankbordgroep en Stuurgroep aangeboden waar er steeds instemmingsplicht was. HvH wantrouwen gaat probleem zijn. In alle zaken tussen jullie en de gemeente. Wat is nodig voor vertrouwen? EU De bestuurskwaliteit. Niet dat doordrammen. De abc-doorverkoopconstructie die geen argument heeft want dat is voor maatschappelijke en publieke zaken en niet ten behoeve van private instelling plus dat de bestaande moskeeën openblijven, die loslaten. Verbinding Ark/Gemiva met El Wahda loslaten. Aan El Wahda een voor hun ambities goed terrein toewijzen. JvW Er was gesprek met Gemeente over verkeersonderzoek met Fietsersbond erbij. 10

11 Wethouder Niezen erbij [GNzhH: is ambassadeur verkeersveiligheid 2015 en als zodanig uitgenodigd]. Gemeente wil niet verkeersonderzoek bespreken, maar apart in een expertbijeenkomst 2 weken later. Daar is het niet besproken. EU Gesprekken met wethouders waren afgedwongen. Er zijn enorm veel fietsende scholieren. Was dus bekend. Fietsersbond mee. Agenda g d. En ze lopen weg. Dus einde overleg. AF Snap het. Lastig om dan vertrouwen te krijgen. Mijn opdracht gaat door. EU altijd informatieachterstand voor ons, nu zelfs géén info over wat El Wahda nou wordt qua omvang. JvW raadsleden spreken? AF alle fractievoorzitters, allemaal kwartier. Wat ze nodig hebben aan informatie om 8 juli een goed besluit te nemen. JvW vragen over de onafhankelijkheid. Jullie vinden zelf wel. AF tot tegendeel bewezen is. HvH ons advies kan van stoppen tot doorgaan zijn, alles ertussen. JvW okee, maar wat doet college daarmee? HvH Stel vervolg. Het blijkt te kunnen. JvW [onderbreekt] Wat zou kunnen? Zonder dat 'het' duidelijk is geen goed antwoord of het zou kunnen. HvH rol voor GNzhH? Maak vaak startdocument met alle partijen wat we gaan uitzoeken. EU in het kader van mediation gezegd: open en transparant. Alles moet eruit kunnen komen. Ook het Van Wijnen plan voor Ark/Gemiva. College doet alles om El Wahda er te krijgen. Linksom of rechtsom. HvH waarom gaat originele plan niet door? TU Gemeente heeft El Wahda erbij gedwongen. Ark krijgt al jaren geen goede gebouwen. De leerwerkplekken zijn nodig. EU college zegt: als je tegen bent, ben je tegen Ark/Gemiva. Gouda heeft 300 miljoen schuld en neemt nu een financieel risico door zelf een deel van het terrein te moeten aanschaffen. Prikkelarme omgeving is nodig voor Ark/Gemiva. Gesprek met Marokkaanse taxichauffeur: combi kan niet. Scheidingsmuur bleek uit mediation van mei 2014: vrouwen die bij Ark en Gemiva werken uit het zicht houden van moskeegangers. De lotsverbondenheid van het principebesluit van 14 oktober Niet eens naar alternatieven gezocht. Niet de taak van de gemeente om geloofsgemeenschappen voordelig aan een Rijksgebouwencomplex te helpen. Gemeente heeft ze wel aan elkaar opgedrongen. Dat is gebrek aan bestuurskwaliteit. Ligt aan politieke verantwoordelijken, niet ambtenaren. Als experts welkom zijn zoals op ons overleg van 3 maart 2015, nemen wethouders ze niet mee. TU Ambtenaren mogen er niks over zeggen, zoals bijvoorbeeld brandweer. Geen overleg busmaatschappij. Hoe zit het met fietsbeleid met slechts 127 plekken? gaan er tien mensen in een auto? HvH die dingen bespreken na de beslissing. EU Nee eerst openheid en transparantie. De abc-doorverkoopconstructie moet van tafel. JvW vult aan met letterlijk citaat woordvoerder Boukayouh: Gebouw neerzetten is één ding, daarna komen respect, acceptatie en vertrouwen. 12 februari. Dan creëer je een verkeerschaos, die je later probeert op te lossen, wat dan dus niet meer lukt. HvH naar tandarts 10:07 JvW en TU Door de werkwijze van de college worden 2 bevolkingsgroepen tegen elkaar opgezet. 1 1

12 EU en jullie actie wordt nu opgevat als leden tegen niet-leden uitspelen. JvW Lees onze kritiek op de antwoorden, bewonersvragen en raadsvragen. EU de 6 november-infoavond is door bewoners afgedwongen. Toezegging antwoorden half december. Daarna werd bekend 2 december de beslissing te nemen. Verkeersonderzoek bleek nodig. Toen antwoorden ook uitgesteld. Onnodig, en wekt weer wantrouwen. Februari wederom zo gegaan: 12 februari zou er een infoavond komen, later werd bekend dat 5 februari al een beslissing genomen zou worden. En Gouda noord zoals het Hoort heeft met een boycot moeten dreigen om spreektijd en eigen tafel te krijgen. En toen kregen bewoners geen antwoorden en kwamen bij ons daarover vertellen. TU ontwijkende antwoorden over bijvoorbeeld parkeren. EU na deze geschiedenis komen jullie vragen naar bewonersvragen? Dat valt natuurlijk verkeerd. JvW wethouder zegt zelfs : stop eens met vragen stellen. AF ja snap ik. Het is duidelijk waar de pijn zit. Wie moet ik nog spreken. TU brandweer EU sportverenigingen AF wij gaan door, we moeten ons werk doen. Uitkomst onbekend. EU Dit is een investering in wantrouwen, past perfect in lijn van het afgelopen half jaar. AF geef ons even de ruimte. TU eerste paar zinnen in brief in verkeerde keelgat. Jullie komen proces begeleiden om El Wahda te vestigen EU de conclusie staat weer vooraf vast. AF wij verkennen met een punt dat het college heeft vastgelegd, en kijken wat voor draagvlak dat punt heeft. JvW dus niet nieuwe open proces, wat de gemeenteraad vroeg AF Nee dat is er nog niet. JvW en daarom weer meer wantrouwen. TU Bewoners missen een open proces over goede invulling. EU Dat punt dat je net neerzet is het eindpunt: vestiging van El Wahda. En daarom wordt het nu weer erger. Gelukkig wantrouwen we niet jullie inzet. AF hoop dat jullie dat kunnen overbrengen, niet mijn opdracht iemand iets door de strot te duwen. TU Bij Grontmij was ook vooraf de conclusie vastgesteld dat El Wahda er hoe dan ook komt. AF ja technisch rapport, wij kijken naar het cement. TU bewoners rijden graag om vanwege de bussluis voor de veiligheid van de scholieren, nu ipv jaar geleden. EU Politiek heeft geen kans laten lopen het vertrouwen af te breken. Zoals het gesprek 3 maart en de El Wahda brief van 10 maart over significant kleiner aan de burgemeester waar ze ons die avond niets van vertelden en waar het college de volgende dag een afhechting op arrangeerden 13 maart zonder ons. Nu weer. Eindpunt ligt vast. TU Rapport Fietsersbond gestuurd aan gemeente en 5 november ingesproken in de Gemeenteraad door Fietsersbond. Op 6 november in partycentrum Le Patapouf burgemeester twee wethouders en communicatieadviseur, allen dag ervoor in de raadsvergadering ook aanwezig, vraag: hoe dit zien met alle fietsers? Antwoord: weten we niet. En 2008 plan Gouda Fietst Door door Fietsersbond. AF hebben jullie een tijdlijn gemaakt? JvW Historisch Overzicht staat op GoudaNoordzoalshetHoort.info. 12

13 EU over woningwaarde. Drama, landelijke Open Huis 28 maart, huizen niet verkoopbaar. AF spreken met makelaar en over WOZ naar beneden. En rest Gouda mee omlaag. EU We trekken heel Gouda naar beneden. TU mijn oude huis is veel minder gezakt dan ons huis hier. AF gaan we betrekken bij ons onderzoek EU Continue twee maten gemeten. Ark en Gemiva deden te moeilijk, voor El Wahda is alles mogelijk. Leeg terrein bedrijven zouden waarde verliezen maar dat is op een leeg terrein en wij hebben een miljoenenschade. Deal achter de schermen. AF kan ik nog wat doen? EU Wij koppelen dit terug naar leden en sturen een open brief naar Raad en Media. Wordt landelijk gevolgd. Vestiging van een Islamitisch Cultureel Centrum is nu een kansloze missie. TU 1 oktober sprak Boukayou van een uitgestoken hand. Website El Wahda ging direct uit de lucht en telefoon en mail klopte dat we kregen voor contact niet. Boukahyouh tegen het lijf gelopen voor het contact, was allemaal ons initiatief, maar ze hadden vooraf naar ons moeten komen. EU over twee maten: dagstand banksaldo voldeed voor El Wahde maar een projectontwikkelaar met financierder voor Ark/Gemiva niet. Door principebesluit 14 oktober kon het niet meer want de zorgwoningen die de business case maakten waren geschrapt ten gunste van El Wahda door het principebesluit dat alleen aan een abc-doorverkoop zou worden meegewerkt door het College als El Wahda bij de gegadigden Ark/Gemiva zouden worden gevestigd. AF graag met Van Wijnen contact en met Hegie. EU zorgwoningen overboekt; waar behoefte aan is moet verdwijnen. Bewonersvraag vergelijking met situaties binnen stad en tussen steden is genegeerd. Oosterwei is het schrikbeeld van de wijk. TU over de persoon uit Oosterwei die op de bewonersavond van 12 januari ervaringen deelde [GNzhH: zie andere bijlage]. AF ja geef maar door. JvW Uw rapport op de website publiceren? AF ja aan iedereen tegelijk, niet eerst niet met de gemeente bespreken. 13

14 Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWA-kazerneterrein GNzhH: Het gaat niet om een oplevering maar om het draagvlak in Gouda Noord voor de komst van een Islamitisch Cultureel Centrum voor de regio. Dat was de opdrachtomschrijving, die wederom de komst van El Wahda als slotsom vooropstelt. Dit wijkonderzoek komt bovendien in plaats van een mediation die herhaaldelijk door wethouder Tetteroo in het vooruitzicht gesteld is aan de Gemeenteraad. Dit onderzoek laat terecht zien dat er geen draagvlak is voor een islamitisch regiocentrum, echter de conclusies komen niet voort uit het voorafgaande verslag, zoals uit de aanvullingen van Gouda Noord zoals het Hoort blijkt. Dialoog is er al geweest en gestrand door de opstelling van wethouders en El Wahda. En de conclusie dat er een moskee voor 400 personen op het terrein zou kunnen komen qua draagvlak in de buurt, is uit de lucht gegrepen. Bijzonder kwalijk is het buiten beschouwing laten van de standpunten van bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort zoals verwoord op 11 april, en het gegeven dat bewoners geen terugkoppeling op het gesprek hebben gehad en dus niet konden toetsen of hun woorden goed gewogen zijn. Bovendien is opmerkelijk veel tijd gestoken in het vinden van draagvlak buiten de wijk, en is volop overleg geweest met gemeente en college terwijl buurtbewoners die een interview of een verslag aanvroegen afgewimpeld zijn met het oog op de beperkte tijd, terwijl voor deze riant betaalde opdracht ( euro) slechts twee personen drie weken ingezet zijn, met naar eigen zeggen snipperdagen en ander werk ernaast. Opmerkelijk is voorts de term procesbegeleiders : er is juist geen proces omdat eerst de belanghebbenden aan tafel gebracht moeten worden voor dit proces. Zo lang het College de vooropgestelde slotsom handhaaft van een vestiging van Al Wahda ten koste van Ark/Gemiva wat de leerwerkplekken betreft, ten koste van de verkeersveiligheid wat de scholieren betreft, ten koste van de omwonenden wat de woningwaarde betreft en daarbij geen dialoog met de buurt aangaat is de enige hoop de directe hotline die vanuit Gouda Noord zoals het hoort geopend heeft met de burgemeester (bestuurlijk) en de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling (operationeel). Een bewoner deed aldus haar beklag: In mijn gesprek heb ik gevraagd hoe de stemmen worden gehoord en afgewogen, wie bepaalt welke inbreng het meest van belang is, heeft u dat ergens opgeschreven of is dat controleerbaar. Toch is dit een nuttige exercitie geweest: er blijkt een gebiedsregisseur te zijn die kennelijk tot nog toe alle regiewerk buiten bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort om gedaan heeft. Deze gebiedsregisseur Gouda Noord is door de Wijkverkenners geïnterviewd, blijkens het lange overzicht van wie buiten de wijk is benaderd om het draagvlak binnen de wijk te onderzoeken (?). Gouda Noord zoals het Hoort zal trachten te achterhalen wie deze gebiedsregisseur Gouda Noord is en proberen vast te stellen welke regie er al gevoerd is en met wie, in een poging een dialoog tot stand te brengen, ondanks de slechte ervaringen met het College en El Wahda wat betreft het aangaan van een open 14

15 gesprek. Wellicht kan de gebiedsregisseur een brugfunctie vervullen. Overigens heeft Gouda Noord zoals het Hoort op april 2015 weten te arrangeren dat er en communicatielijn met de burgemeester (bestuurlijk) en de directeur Ruimtelijke Ontwikkeling (operationeel) is, zodat er tenminste enig contact is. Zoals het Hoort. Intro Wij zijn door de burgemeester en het college van de gemeente Gouda gevraagd om op een onafhankelijke wijze te onderzoeken of het mogelijk is op het terrein van de PWA-kazerne te komen tot een inpassing van De Ark, Gemiva en El Wahda op een manier die op voldoende draagvlak van de buurt kan rekenen. GnzhH: Dit is geen onafhankelijk onderzoek: de onderzoekers hebben belang bij de uitkomst. Als er een mediation uit te halen is, mogen zij die uitvoeren en na de ,-- voor dit rapport ook die bijbehorende vergoeding incasseren. De onafhankelijkheid is daarmee voorshands twijfelachtig. In hoeverre desondanks objectief onderzoek gedaan is, zal dus uit de gehanteerde werkwijze en de totstandkoming van de conclusies moeten blijken. En daarmee mogelijkerwijs ook van de gemeenteraad van Gouda. Die moet uiterlijk op 8 juli beslissen over een investeringskrediet waarmee het voorliggende plan mogelijk wordt. GNzhH: de Gemeenteraad moet niets. De stemming was 11 maart geagendeerd en werd op basis van een brief van 10 maart van El Wahda aan de burgemeester verdaagd, omdat het om significant kleiner zou gaan hetgeen een nieuw feit zou zijn. Dit was het voorafgaande weekend zo met El Wahda geregeld door wethouders De Laat en Tetteroo omdat de stemming negatief zou uitpakken zoals een week eerder was gebleken. Dit kwam aan de orde in de Raadsvergadering van 11 maart Het voorliggende plan is ten tijde van het verschijnen van het rapport over de Wijkverkenning niet bekendgemaakt. Buurtbewoners moesten desondanks antwoorden, en geheel foutief wordt in dit rapport melding gemaakt van voorliggend plan. Er ligt geen plan voor, alleen een brief van El Wahda dat spreekt van significant kleiner, zonder specificering dat de accommodatie of de verwachte bezoekersaantallen kleiner zullen zijn. Het uitgangspunt voor onze verkenning is het plan dat uitgaat van de aanwezigheid van een substantieel lager aantal moskeebezoekers dan de oorspronkelijk geplande 1500, zoals verwoord in een brief van het bestuur van El Wahda aan het college (10 maart 2015). GNzhH: het betreft een Islamitisch Cultureel Centrum, zeven dagen per week voor de hele regio, waarbij de omvang van het moskeebezoek nauwelijks invloed heeft op de woningwaardedaling en de verkeersonveiligheid door het verplaatsen van de bussluis. Deze inperking van de onderzoeksvraag is irrelevant en bovendien sturend voor de kennelijk benodigde uitkomst. Ineens is het regiocentrum een soort wijkmoskee. Bewoners kennen bovendien de nieuwe plannen van El Wahda niet, en konden dus niet ingaan op het uitgangspunt van de Wijkverkenning. Wij hebben gezocht naar aanknopingspunten voor de initiatiefnemers van de herontwikkeling van het PWA-kazerneterrein en omwonenden om met elkaar in gesprek te raken, elkaars positie te leren kennen en motieven te begrijpen. GNzhH: deze initiatieven hebben wij al genomen. Met veel moeite is een overleg met wethouders tot stand gebracht maar dat is van wethouderszijde afgebroken omdat de verkeersveiligheid geen thema mag zijn, Tetteroo en Ambassadeur Verkeersveiligheid wethouder Niezen liepen zelfs de bespreking uit op 3 maart. Het overleg met de wethouder is door is afgedwongen door een Open Brief. El Wahda bespreekt de significant kleinere omvang liever alleen met het College, bleek op 10 maart toen ze het desgevraagd niet agendeerden terwijl die middag hun brief naar de burgemeester was gegaan. Het gesprek met El Wahda 15

16 is door buurtbewoners geregeld in een Open dag tijdens Kaarsjesavond op vrijdag 12 december, die in eerste instantie een niet werkend telefoonnummer en niet werkend mailadres meekregen. Tussen 2 oktober en 5 februari was de website van El Wahda ineens Under Construction, volgens woordvoerder Boukayouh in een gesprek op straat eind november omdat de webmaster ziek was. Uiteindelijk zijn er twee gesprekken geweest met Gouda Noord zoals het Hoort, waarbij 10 maart het breekpunt was aangezien El Wahda niet meldde dat er die middag een brief over significant kleiner naar de burgemeester was gegaan, hetgeen dat voorafgaande weekend voorgekookt was door wethouders Tetteroo en De Laat. Dit is gemeld in het gesprek van 11 april met de Wijkverkenners, die dit echter buiten dit rapport hebben gelaten, hetgeen de vooringenomenheid inzake de eindconclusie al bewijst. We hebben ook gezocht naar de mogelijkheden voor het gemeentebestuur om weer in gesprek te raken met de buurt. GNzhH: Dit is april geregeld door Gouda Noord zoals het Hoort: er is een hotline tussen voorzitter en burgemeester op bestuurlijk niveau en tussen secretaris en directeur-ruimtelijke Ordening op operationeel niveau. Voor het creëren van draagvlak is nodig dat je met elkaar gaat kijken wat er nodig is, voor alle partijen. En samen gaat kijken of daarvoor een mogelijkheid is om dat te realiseren. Dat houdt ook in dat partijen bereid moeten zijn om te bewegen en elkaar iets te gunnen. GNzhH: Wij gunnen de moslims in onze wijk hun gebedsruimte. Wij gunnen de circa negentig inschrijvers voor de geschrapte seniorenwoningen hun perspectief voor hun oude dag in een vertrouwde omgeving. Wij gunnen de leerlingen van De Ark hun geschrapte leerwerkplekken. Wij gunnen de scholieren een autoluwe fietsroute op het meest intensief befietste deel van hun route naar school. Wij gunnen El wahda de ideale locatie voor hun ambities, zoals op onze website staat en door de Moslimomroep in hun reportage is uitgezonden. Aan het gunnen ligt het niet. Na alle pogingen de bewoners hier zo veel mogelijk buiten te laten en het in de achterkamertjes te regelen met El Wahda ten koste van de leerwerkplekken en prikkelarme omgeving van Ark/Gemiva, is het ronduit ongepast om van de bewoners te vragen in te schikken, zeker na de dramatische Open Huis-dag van 28 maart waar bleek dat iedereen opgesloten zit in onverkoopbare woningen. Wij zijn voortdurend op dialoog en gesprek uit geweest, zijn hierin steeds afgewimpeld en terzijde geschoven. Wij hoeven niet te bewegen inzake het standpunt dat er een transparant en planologisch verantwoord bestuur moet zijn in deze stad, hetgeen overigens in het Coalitieakkoord verwoord is waar het participerend burgerschap betreft. Het College zou deze periode de burgers betrekken bij de besluitvorming. Gouda Noord zoals het Hoort houdt vast aan dit Coalitieakkoord van juni Ons is echter geen informatie en zelfs geen constructieve bijdrage gegund, die we aldoor aangedragen hebben. Dat betekent dat er naast een helder plan, gezocht moet worden waar de speelruimte zit. GNzhH: dit hebben we 11 april letterlijk opgesomd, en is geheel en al buiten deze rapportage gehouden. In deze rapportage schetsen we aanknopingspunten om dat gesprek met elkaar te gaan voeren. GNzhH: terwijl El Wahda zijn heldere plan nog niet bekendmaakt want daar zou dit rapport de basis voor moeten zijn, getuige de opdrachtformulering. We zetten bovendien een aantal opties voor inpassing van het plan op een rij. GNzhH: El Wahda heeft geen plan bekend gemaakt, dit rapport zou hun van het cijfermateriaal moeten voorzien voor een nieuw te bepalen omvang. Bovendien zijn de bedoelde drie scenario s zonder de benodigde dossierkennis opgesteld, zijn plus- en minpunten onvolledig en onjuist weergegeven, en wordt op een conclusie aangestuurd waar geen draagvlak voor 16

17 is na het schimmige optreden van het College in 2014 tot en met deze Wijkverkenning. Zie de blauwe toevoegingen in de betreffende passage achterin dit rapport. Hiermee sluiten we de verkenningsfase van onze opdracht af GNzhH: dat hangt er van af of de opdrachtgever genoegen neemt met het geleverde werk, dat zeer onvolledig is en de zowel methodisch als wat de onderbouwing van de conclusies betreft de toets der kritiek niet kan doorstaan. Het zal opnieuw uitgevoerd moeten worden, bij voorkeur door ingenieurs met onderzoeksvaardigheden., die van 7 april tot en met 23 april heeft geduurd. We willen deze rapportage graag met (vertegenwoordigers) van buurtbewoners en belanghebbenden bespreken en kijken of er aanknopingspunten zijn voor een vervolgtraject. GNzhH: Maar de buurtbewoners hebben zelfs geen tussentijds gespreksverslag gekregen waarmee ze konden toetsen of ze goed begrepen en geïnterpreteerd zijn. Dit zal alsnog moeten gebeuren voordat eventueel verder gegaan kan worden met dit bureau. Wij hebben slechts enkele gevallen kunnen checken en toen bleek steevast dat de kernpunten van de geïnterviewde(n) buiten het rapport gehouden zijn. Deze zijn als bijlage bijgevoegd in deze commentaarversie. Wij adviseren daarom aan de burgemeester van Gouda om op korte termijn een rondetafelgesprek te organiseren voor representanten van betrokken partijen. Op basis van onze gesprekken en ervaringen kunnen wij daarvoor een aantal namen aandragen. Wij stellen voor om vertegenwoordigers van de politieke partijen te vragen daarbij als toehoorder aanwezig te zijn, zodat zij uit de eerste hand de betrokken partijen kunnen horen. GNzhH: Tweemaal werd ons gevraagd of we opdrachtgever van een vervolgtraject wilden zijn, zelfs bij het begin van het gesprek al. Wij adviseren echter de factuur van ,-- niet te voldoen zo lang er geen degelijk werk verricht is. Dit was een investering in wantrouwen, zoals we 11 april in het interview herhaaldelijk met argumentatie gemeld hebben, hetgeen buiten dit rapport gehouden is. Wij danken de mensen met wie we hebben gesproken voor het in ons gestelde vertrouwen GNzhH: wij hebben de leden opgeroepen zo veel mogelijk mee te werken, maar sommigen die zich op basis van de (slechts in een deel van de wijk verspreide) folder hebben gemeld (wij hebben de contactgegevens zelfs aan iedereen rond moeten mailen) hebben geen interview gekregen, terwijl er wel volop buiten de wijk geïnterviewd is, blijkens de lijst geïnterviewden. Het is zeer de vraag hoeveel vertrouwen er in dit bureau zal zijn na het verschijnen van deze verkenning, die evenals de andere door het College bestelde rapporten op een conclusie aanstuurt die het College nodig heeft om El Wahda de voorkeursbehandeling te geven die ze een voordelig verworven Rijksgebouw oplevert ten koste van de wijk en de leerwerkplekken van De Ark en de prikkelarme omgeving van Gemiva. en voor de gastvrijheid die we hebben ondervonden. GNzhH: deze gastvrijheid geldt ook voor de komst van een islamitische gebedsruimte naar behoefte binnen de wijk, maar na het optreden van het College sinds 2014 is er geen draagvlak voor welk initiatief dan ook in die richting, hetgeen gemeld is op 11 april en buiten dit rapport gehouden is. Het uit elkaar spelen van bevolkingssegmenten (zoals in de week van 10, 11 en 13 maart(10 maart ons met veel moeite onzerzijds tot stand gekomen overleg waarin desgevraagd geen agendapunten van El Wahda kwamen en we het anderhalf uur over de immense verkeersproblematiek hadden, terwijl die middag de brief van significant minder naar de burgemeester was gegaan, waarna de burgemeester de stemming over de kredietvertrekking van de agenda kon halen 11 maart en er 13 maart een afhechting plaatsvond waar wederom de buurt 17

18 buiten gehouden werd ) is een buitengewoon kwalijk kenmerk van dit College, en de Wijkverkenning waarin veel tijd was voor buitenwijkse contacten maar niet voor een degelijke terugkoppeling naar de geïnterviewden, is wederom een voorbeeld van het uit elkaar trachten te spelen van bewoners, die echter desondanks een eenduidig beeld hebben gegeven van de mate waarin draagvlak is voor het toevoegen van El Wahda aan de huisvesting van Ark/Gemiva op de beoogde prikkelarme omgeving met leerwerkplekken. Hellie van Hout en Astrid Feiter Leiden/Den Haag, 23 april Edward Uittenbroek, Jeroen van Walstijn, diverse leden, Gouda Noord zoals het Hoort, Gouda 23,24,25 april. Werkwijze GNzhH: de onderzoeksopzet wordt hier geheel en al achterwege gelaten, terwijl dat juist samen met de opdrachtformulering bepalend is voor de uitkomst. Zelfs een interviewvragenlijst ontbreekt als bijlage. In de lijst met geïnterviewden staan geen aantallen per straat, en wordt niet verantwoord waarom bepaalde delen van de wijk overgeslagen zijn. Er is geen bijlage in dit rapport opgenomen met de gestelde vragen. Van de website GoudaNoordzoalshetHoort.info was nauwelijks notie genomen terwijl daar onder de button BEWONERSVRAGEN al opgesomd staat wat er leeft in de wijk. Ruim twee weken voerden we gesprekken in de buurt en met andere belanghebbenden. GNzhH: de opdracht verwees niet naar partijen buiten de wijk. Enerzijds zijn slechts enkele tientallen mensen uit de wijk bevraagd, anderzijds wekt de beschrijving van de Wijkverkenners de indruk dat de opdracht zodanig wordt opgevat dat naar de voorkeur van het College inzake de herbestemming van de voormalige Prins Willem Alexander kazernewordt toegeschreven. Overigens stelt Gouda Noord zoals het Hoort zich op het standpunt dat de opdracht breder geformuleerd had moeten worden aangezien de hele stad gedupeerd is door het wanbestuur dat ook andere wijken kan treffen zo lang dit College de scepter zwaait, het creëren van een sluiproute op een drukbereden scholierentraject, en de neerwaartse prijsdruk die de instortende woningmark in Gouda Noord veroorzaakt. Maar hier is een onderzoeksvraag neergelegd die slechts draagvlak binnen de wijk betreft, die kennelijk buiten de wijk gezocht is. Anderzijds werd het verzoek om verslaglegging naar geïnterviewden voorafgaand aan de rapportage afgewimpeld met een tijdsargument. Dan had er meer doorlooptijd moeten zijn, meer menskracht op deze klus gezet moeten worden waartoe de vergoeding van ,-- ruimschoots gelegenheid bood, en/of de onderzoeksopdracht aangehouden moeten worden. We hebben daarvan geen verslagen gemaakt zodat iedereen zich vrij kon voelen te zeggen wat hij/zij denkt. GNzhH: maar als om verslagen gevraagd werd, kwamen ze óók niet. Enkele checks leren ons, dat dit rapport geen goede weergave van de gesprekken is, maar het overgrote deel hebben we natuurlijk niet kunnen checken. Dit rapport is niet als eindversie te aanvaarden zo lang de gespreksverslagen niet beschikbaar zijn voor de geïnterviewden en zij kunnen beoordelen of hun mening wel goed doorgekomen is. We noemen geen namen of hebben geen namen genoteerd soms op uitdrukkelijk verzoek van een aantal bewoners. GNzhH: iemand die anoniem wilde blijven (geen lid van onze 18

19 vereniging overigens) heeft bij ons haar beklag gedaan dat zelfs niet meegeschreven werd tijdens het gesprek. Ze voelde zich daardoor niet serieus genomen en betwijfelde meteen al het onderzoek, waarvan het College bepaalde conclusies nodig heeft om het onzalige Principebesluit van 14 oktober 2014 door te drijven. (Een lijst met geïnterviewden vindt u achterin, als bijlage) GNzhH: De lijst ontbreekt, er staan alleen straatnamen zonder aantallen, en buitenwijkse organisaties waar kennelijk tijd voor genomen is buiten de onderzoeksvraagstelling om. Organisaties die kritisch staan tegenover het onzalige Principebesluit van 14 oktober 2014 zijn opmerkelijk kort verwoord in dit rapport. Uit rechtstreekse contacten weten wij dat hun standpunten veel zwaarwegender zijn dan in dit rapport naar voren komt. Ook onze informanten uit de Marokkaanse gemeenschap die ons uitvoerig hebben geïnformeerd over het beperkte draagvlak binnen hun gelederen, gaven een ander beeld dan uit dit rapport blijkt. Er is wél met een vrouwenorganisatie gesproken die bij ons weten niet in deze wijk gevestigd is, maar niet met de 300 moslims die het vertrouwen in hun moskeebestuur hebben opgezegd. Het heeft er dus alle schijn van, dat buiten de opdrachtformulering om en ten koste van de aandacht voor wijkbewoners selectief naar extra draagvlak gezocht is buiten de wijk. En als deze er niet was vanwege de voorkeur voor lokale wijkmoskeetjes op loopafstand, werd dit buiten beschouwing gelaten. Daar komt nog bij dat uitgerekend wethouders Tetteroo en De Laat in de lijst van geïnterviewden staan. En dat, terwijl wethouder Niezen wijkbewoner is en Ambassadeur Verkeersveiligheid 2015, met uitzicht vanuit haar achtertuin op het Omlooppad dat buiten het Grontmij-onderzoek gehouden is. Hier lag een buitenkans om haar ambities voor fietsveiligheid mee te nemen, aangezien ze wegliep uit ons derde en laatste gesprek met wethouders (3 maart 2015) waar ze speciaal voor dit dossier was uitgenodigd en wij de Fietsersbond en een civiel ingenieur uit de wegenbouw hadden uitgenodigd. Deze kwestie is 11 april gemeld aan de Wijkverkenners. Maar toch kozen ze voor twee wethouders die de bewonersvragen voortdurend afgewimpeld hebben, hetgeen we onder verwijzing naar onze website ook gemeld hebben (button Bewonersvragen). Door deze websitepagina te raadplegen, zouden de Wijkverkenners al een beter beeld hebben gekregen dan uit de slechts enkele tientallen interviews, waarvan wij bovendien vernomen hebben dat het vaak korte praatjes waren met van tuinierende of zonnende bewoners, of wandelaars op weg naar een afspraak. En ook weer zonder terugkoppeling voor een check door de geïnterviewde. De voorzitter van Gouda Noord zoals het Hoort is uitgever/hoofdredacteur van een vakblad, en is verbijsterd over het ontbreken van een terugkoppeling voorafgaand aan publicatie. Dit rapport is dus niet meer dan een concept. Uit het vervolg zal blijken dat er nog veel werk verricht moet worden voordat de ,-- gedeclareerd kan worden. Doordat er geen verslagen gemaakt zijn, heeft niemand kunnen checken of de antwoorden op de vragen wel goed genoteerd of geïnterpreteerd zijn. Een vakblad zou dat al doen, het zou in dit gevoelige dossier zeker hebben moeten plaatsvinden. Het paste in ieder geval in het budget van maarliefst ,-- voor twee personen in drie weken. In een radio-interview op Gouwestad Radio van 23 april sprak Astrid Feiter van wantrouwen als mensen eerst om een verslag vroegen, maar het was gewoon ervaringskennis dat mensen eerst een verslag willen, omdat er steeds naar conclusies toe geredeneerd wordt door dit College. Ook werd melding gemaakt van een sturende vraagstelling. Een bewoner meldde dat de interviewer expres niet opschreef, maar zaken die zeker wel relevant zijn voor die betreffende bewoner zoals in dit geval de vrees voor 19

20 criminaliteit konden zo ook niet geaccentueerd worden, en blijven inderdaad in dit rapport buiten beschouwing. Evenzo wat betreft de behoefte in de wijk waar nauwelijks moslims wonen. Dit zijn niet noodzakelijkerwijs standpunten van Gouda Noord zoals het Hoort, maar standpunten van zowel leden als niet-leden moeten gewoon degelijk verwoord worden en niet selectief buiten beschouwing worden gelaten of in een enkel woordje als religie of angst vervat worden. Als bijlage is toegevoegd de ervaring in Oosterwei met een moskee van 200 personen, ook weer van niet-leden maar wel tekenend voor wat er leeft in de wijk. Van bewoners hebben wij vernomen dat hun centrale punt niet terugkomt in het rapport, zoals een zwaar punt (woordkeus bewoner) van de atoombunker door iemand die hem heeft helpen bouwen. En de bouwvergunningaanvraag van 9 april 2014 van de As Salam-moskee in Oosterwei (dus dat de oude moskeeën niet dicht gaan en dat dit al bekend was) en de salafistische inslag van voortrekker de Nour-moskee. Dit laatste zou niet meegenomen worden in het verslag, werd direct al gezegd. Feiten werden voor angst weggezet, meldde een bewoner aan ons. Dergelijke signalen over selectief gebruik van de vergaarde informatie bereikten ons. Als bijlage is door ons het gespreksverslag van de bespreking van 11 april 2015 met drie bestuursleden van Gouda Noord zoals het Hoort opgenomen, waaruit blijkt dat ook hier essentiële punten selectief weggelaten zijn in dit rapport. Leden van Gouda Noord zoals het Hoort hebben bovendien een gesprek aangevraagd en niet gekregen, hoewel de folder aangaf dat een interview aan te vragen was. In een radiointerview is gezegd dat er met enkele tientallen bewoners gesproken is, dat is wel een tamelijk kleinschalig onderzoek dat de gehele stad aangaat aangezien het vooral wanbestuur en een instortende woningmarkt met uitstraling naar vergelijkbare woningen elders betreft, en het ontstaan van sluiproutes. En dan ook nog mensen wegselecteren die willen dat hun stem gehoord wordt En wie wél aan bod komt geen tussentijdse terugkoppeling geven, omdat er slechts twee personen op deze riante opdracht gezet zijn of om andere redenen. Nu is gebleken dat slechts enkele tientallen mensen geïnterviewd zijn, vervalt zelfs het argument dat er geen tijd zou zijn om een zorgvuldige werkwijze te hanteren. Bij dit kleine aantal had makkelijk een verslagje beschikbaar gesteld kunnen worden zodat mensen weten hoe hun woorden gewogen worden. In het gesprek met Gouda Noord zoals het Hoort van 11 april kon al gesproken worden van investering in wantrouwen, dit blijkt bij het verschijnen van het rapport een zeer treffende woordkeuze geweest te zijn. In enkele gevallen was Gouda Noord zoals het Hoort in staat te achterhalen wat er besproken is, zowel met leden als niet-leden, en uiteraard in het eigen gesprek op 11 april. Deze enkele controlemomenten dwingen de conclusie dat kernpunten die gemaakt zijn structureel en selectief weggelaten zijn uit het rapport. Deze kernpunten zijn in toegevoegd in deze commentaarversie, maar Gouda Noord zoals het Hoort benadrukt dat er veel meer toevoegingen zouden zijn geweest als er meer informatie zou zijn over de gesprekken. Het is zeer op vallend dat in de enkele gevallen waarin wij door buurtbewoners op de 20

Verslag gesprek Gouda Noord zoals het Hoort met de wijkverkenners 11 april 2015

Verslag gesprek Gouda Noord zoals het Hoort met de wijkverkenners 11 april 2015 Verslag gesprek Gouda Noord zoals het Hoort met de wijkverkenners 11 april 2015 Aanwezig: Mw Astrid Feiter, AF Mw Hellie van Hout, HvH Edward Uittenbroek, voorzitter GnzhH, EU Jeroen van Walstijn, secretaris

Nadere informatie

Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen.

Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen. Geachte aanwezigen, Dank aan de Burgemeester en Wethouders voor de kans ons woord te doen. Ik ben Jeroen van Walstijn, van de bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort. Wij hebben kennis genomen van

Nadere informatie

Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWAkazerneterrein

Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWAkazerneterrein 1 Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWAkazerneterrein GNzhH: Het gaat niet om een oplevering maar om het draagvlak in Gouda Noord voor de komst van een Islamitisch Cultureel Centrum voor de regio.

Nadere informatie

Inventarisatie bewonersvragen

Inventarisatie bewonersvragen Inventarisatie bewonersvragen Betrekken bewoners en informatieachterstand. 1) Wilt u de precieze plannen voor beoogde realisatie van het combinatieplan, inclusief het islamitisch centrum, aan bewoners

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM

BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM BIJEENKOMST JONGERENCENTRUM Betreft: Bijeenkomst Jongerenraad, Gruitpoort en gemeente: notulen Datum: 7 december 2011 Status: Definitief Verslag: Mark Waaijenberg & Natascha Walenberg (B&A) Toelichting

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 8/2015 Datum : 21 januari 2015 B&W datum : 22 januari 2015 Beh. ambtenaar : J.H.D. Hulshof Portefeuillehouder : G. Berghoef en T.M.M. Kok Onderwerp : Reacties naar aanleiding

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk. Datum: 4 augustus 2011 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk Datum: 4 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Nadere informatie

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen

Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Wijkraad Lent - Rekenkamer Nijmegen Hieronder een eerste en tweede reactie van de Rekenkamer. 1 Bijlage: Ambitiedocument Burgerparticipatie met bijbehorende Verordening te downloaden via deze link. Eerste

Nadere informatie

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet

Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Raadsvergadering, 26 oktober 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Instelling werkgeverscommissie griffie ex artikel 83 Gemeentewet Nr.: 411 Agendapunt: 10 Datum: 11 oktober 2010 Voorgesteld besluit 1)

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen: Verzonden: AFSCHRIFT GEMEENTE Leden van de gemeenteraad van Gulpen Wittem Postbus 56 6270 AB GULPEN Datum: 23 april 2014 Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: U.14.01929 Behandeld door: Onderwerp: Dossiercode: Bijlagen:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Beek. Datum: 21 september 2012. Rapportnummer: 2012/154

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de gemeente Beek. Datum: 21 september 2012. Rapportnummer: 2012/154 Rapport Rapport betreffende een klacht over de gemeente Beek Datum: 21 september 2012 Rapportnummer: 2012/154 2 Klacht Verzoeker klaagt over de werkwijze van de gemeente Beek ten aanzien van zijn bouwactiviteiten

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord

Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Vraag ex artikel 3:38 RvO raadslid dhr. E. Manuel (fractie SP) betreffende multifunctionele accommodatie Boxmeer Noord Inleiding De SP heeft tijdens de algemene beschouwingen op 1 november 2007 aandacht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489

Rapport. Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 Rapport Datum: 23 december 2004 Rapportnummer: 2004/489 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Tilburg zijn verzoek om vergoeding van de kosten die hij heeft gemaakt in verband met een verstopping

Nadere informatie

Technische vragen ChristenUnie, CDA, G50+, SP, PvdD, SGP en GBG t.b.v. Verkenning PWA Kazerne 16 februari 2015

Technische vragen ChristenUnie, CDA, G50+, SP, PvdD, SGP en GBG t.b.v. Verkenning PWA Kazerne 16 februari 2015 Technische vragen ChristenUnie, CDA, G50+, SP, PvdD, SGP en GBG t.b.v. Verkenning PWA Kazerne 16 februari 2015 De Ark/Gemiva 1. Wat zijn de kosten voor de gemeente in het huidige plan t.o.v. de (geschatte)

Nadere informatie

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners

Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Hof de Vriendschap Oordeel deelnemers en bewoners Inhoud:. Conclusies. Oordeel over communicatie 3. Hoe ging de samenwerking? 4. Oordeel over verloop en resultaat 5. Oordeel over nieuwe participatie werkwijze.

Nadere informatie

Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWA-kazerneterrein 23 april, 2015

Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWA-kazerneterrein 23 april, 2015 Oplevering verkenning van procesbegeleiders PWA-kazerneterrein 23 april, 2015 Hellie van Hout Astrid Feiter 1 Intro Wij zijn door de burgemeester en het college van de gemeente Gouda gevraagd om op een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109

Rapport. Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 Rapport Datum: 6 juni 2007 Rapportnummer: 2007/109 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf in zijn persbericht van 13 april 2006 stelt de bevindingen

Nadere informatie

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013.

Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Dit schrijven wordt zowel per brief en mail aan u verzonden. Geachte gemeenteraad, Hattem 12 december 2013. Inleiding Voor de raadsvergadering van 16 december 2013 staat op de agenda het vaststellen van

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Leden van de raad stand van zaken herontwikkeling PWA kazerne College van Burgermeester en Wethouders 3 februari 2015

Leden van de raad stand van zaken herontwikkeling PWA kazerne College van Burgermeester en Wethouders 3 februari 2015 Memo aan onderwerp van datum Leden van de raad stand van zaken herontwikkeling PWA kazerne College van Burgermeester en Wethouders 3 februari 2015 Memo Eerder heeft het college het volgende principebesluit

Nadere informatie

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond.

Ans Hermans directrice van de basisschool verzorgt de inleiding van deze avond. De basisschool voor Laar/Laarveld Onderstaande foto s zijn genomen op de informatieavond van dinsdag 17 december 2013 in de St. Franciscusschool aan de Aldenheerd met als agendapunt de locatiekeuze voor

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1

Ons kenmerk U14-047493 Beh. door J.W. Labruyere Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling, Beleid, Reg ie & Projecten 1 ~. Geme Bergen op Zoom -----::>--- ~ ~ 1 De Fractie van de BSD De heer Van der Kallen en de heer Van den Kieboom Nieuwstraat 4 4611 RS Bergen op Zoom l lllll llllll lllll llll llllll lllll lllll lllll

Nadere informatie

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege

Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Reglement van het Veterinair Tuchtcollege Dit reglement geldt in aanvulling op het bepaalde in de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 c.q. in aanvulling op de Wet Dieren (nadat de daarin

Nadere informatie

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening.

Argumenten 1.1. De opgestelde randvoorwaarden waarborgen een voldoende toetsingskader en een goede ruimtelijke ordening. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 29 april 2010 Datum voorstel 02 maart 2010 Agendapunt Onderwerp vervangende nieuwbouw Huize Het Oosten, Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Rapport. Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231

Rapport. Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231 Rapport Datum: 30 juli 2001 Rapportnummer: 2001/231 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de directeur van de dienst Openbare Werken van de gemeente Haarlemmermeer: 1. zijn toezegging van 19 december 2000

Nadere informatie

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan

Het Bosrandalternatief. Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief 11-03-2010 Een Alternatief op de woningbouwplannen Meridiaan Het Bosrandalternatief De afgelopen maanden is gemeente druk bezig geweest met omvormingsplannen voor de Meridiaan en

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Beverwijk

Rekenkamercommissie Beverwijk Rekenkamercommissie Beverwijk Gemeente Beverwijk t.a.v. leden van de Gemeenteraad Postbus 450 1940 AL Beverwijk datum 26 juni 2015 ons kenmerk onderwerp bijlagen Onderzoek naar de effectiviteit van de

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over overlast moskee Putselaan.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over overlast moskee Putselaan. Rotterdam, 18 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid A.S. Mosch (Leefbaar Rotterdam) over overlast moskee Putselaan. Aan de Gemeenteraad. Op 15 november 2012

Nadere informatie

Wetenschappers in dienst van de overheid. (samenvatting)

Wetenschappers in dienst van de overheid. (samenvatting) . etnisch profileren in Den Haag: een reconstructie. Het in 2014 verschenen onderzoek van de Universiteit van Leiden naar etnisch profileren in Den Haag, en de totstandkoming hiervan, roepen vragen op.

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Raadsvoorstel gemeente Coevorden

Raadsvoorstel gemeente Coevorden Raadsvoorstel gemeente Coevorden Datum raadsvergadering 3 maart 2015 Versie Agendapunt Naam rapporteur Rv.nr. Openbaar Portefeuillehouder Onderwerp Definitief L. Sakkers Ja Dhr. J. Brink Voorgenomen concept

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein

van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek in het Sociaal Domein gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6467 Inboeknummer 15bst01138 Dossiernummer 15.35.103 (2.3.2) Beslisdatum B&W 25 augustus 2015 Raadsvragen van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) over het onderzoek

Nadere informatie

Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick

Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick Werkwijze Klankbordgroep bij het ontwerp van de onderwijsvoorziening Laauwick 1.0 vastgesteld 21 januari 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doel klankbordgroep... 4 Rol van de klankbordgroep...

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Datum: 11 maart 2008 Betreft: Raadsvragen ex art 38 RvO Onderwerp: Brandveiligheid Waarderhaven Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 79/2008 22 april 2008 WZ/ORG 08/49264 Beantwoording vragen van mevrouw H. Koper en de heer J. Fritz inzake Brandveiligheid Waarderhaven Aan de Raad der

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015

GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 Reg.nr:Z.06827 INT.08894 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 maart 2015 Agendapunt: RTG: 10 maart 2015 AAN DE RAAD Onderwerp: Verzoek om medewerking realisatie nieuw zorgpension Nuth 1. Samenvatting

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel

RAADSVOORSTEL. : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster Bedrijfsvoering / M.J. (René) van Kessel RAADSVOORSTEL Datum vergadering : 23 september 2014 Agendapunt : Portefeuillehouder Ambtelijk primaat : burgemeester W.G. (Wim) Groeneweg : cluster "Bedrijfsvoering" / M.J. (René) van Kessel Onderwerp:

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief

Ons kenmerk RO10/16.0003149. Datum uw brief Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 10-05-2016 Ons kenmerk RO10/16.0003149 Contactpersoon K.J. Laumen

Nadere informatie

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door:

M.b.t. agendapunt 12, Groot Bijstervelt, wordt gebruik gemaakt van het inspreekrecht door: Agenda Gemeenteraad Vervolg besluitvormende raadsvergadering van 21 april 2015 Uitnodiging voor de vergadering op woensdag 22 april 2015 20:00-23:00 uur, locatie Raadszaal Voorzitter : Ruud Severijns 12

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470

Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Verslag wijkbijeenkomst verkeersveiligheid Keijzershof/rotonde N470 Sprekers: Marianne van Baaren (Secretaris Bewonersvereniging Oude Leede) MB Joe Soedirman (Coördinator Veilig Verkeer Nederland werkgroep

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval.

Vragen D66 Het lijkt D66 belangrijk dat er keuzemogelijkheden zijn. Dat lijkt nu niet het geval. TECHNISCHE VRAGEN Onderwerp : Brandweer Hollands Midden, raad 16 juni 2014 Vraagsteller: verschillende fracties Datum : 6 juni 2014 COMMISSIEADVIES Behandeld in commissievergadering: BM 2 juni 2014 Raadsvergadering

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014

Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Vragen en antwoorden nieuw bestuurlijk model Rotterdam vanaf 2014 Wanneer nemen de Eerste en Tweede Kamer een besluit? Het is toch al een gelopen race? Het wetsvoorstel over (het afschaffen van de deelgemeenten/deelraden)

Nadere informatie

namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad: de heer Mustafa Derin.

namens de Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad: de heer Mustafa Derin. Verslag van de bewonersbijeenkomst over de tijdelijke vestiging van basisschool De Roos in noodgebouw Koggenland 90, gehouden op 3 juli 2014 in De Zuidpool te Purmerend. Aanwezig (volgens de presentielijst):

Nadere informatie

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug

Artikel 43-vragen inzake uitstel groot onderhoud Maasbrug uw nummer uw datum 17 april 2012 ons nummer onze datum verzonden 2012/UIT/39123 14 mei 2012 2 1 MEI 2012 AAN de raadsleden de heer M. Huurdeman, de heer H. Hutjens en de heer D. Franssen inlichtingen bij

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel

van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE) over Personeel gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6466 Inboeknummer 15bst01179 Beslisdatum B&W 1 september 2015 Dossiernummer 15.36.103 (2.3.1) Raadsvragen van de raadsleden dhr. A. Rennenberg en dhr. W. Claassen(OAE)

Nadere informatie

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet;

Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Raadsbesluit Nummer: 5 Wettelijke grondslag: artikel de artikelen 15 lid 3, 41c lid 2 en 69 lid 2 van de Gemeentewet; Besloten in de raadsvergadering van: 27 maart 2014 besluit: 1. de op 11 maart 2010

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen fractie Groenlinks over verkeerssituatie rondom nieuwe school Brakkenstein Programma / Programmanummer Mobiliteit / 9710 Portefeuillehouder

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Commissie Grond dd

Commissie Grond dd Commissie Grond dd. 3-9-09 Inspreeknotitie werkgroep Haringbuys (Stichting Haringbuys i.o) Geachte voorzitter, wethouders en raadsleden, Ik vertegenwoordig de werkgroep Haringbuys. De werkgroep wordt momenteel

Nadere informatie

MEMO van college aan de raad

MEMO van college aan de raad MEMO van college aan de raad datum : 7 februari 2013 aan : Gemeenteraad van : College onderwerp : Onderzoek fusielocatie sportclubs in de Egmonden Portefeuillehouder : wethouder A. Hietbrink Inlichtingen

Nadere informatie

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen. Concept 20150928 RAPPORT Een onderzoek naar voor de inwoner onbegrijpelijke informatie, communicatie die te wensen overlaat, onduidelijke besluitvorming en procedurele fouten door de Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft

Gemeente Delft. Onderwerp Onderzoeksopdracht beveiligingsproject Museum Prinsenhof Delft Semen!eying Programmeren Gemeente Delft De Torenhove Madinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres Programmeren, Postbus 78, 2600 ME Delft Gemeenteraad

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Inhoudsopgave procedure aanbesteding bibliotheekwerk

Inhoudsopgave procedure aanbesteding bibliotheekwerk Inhoudsopgave procedure aanbesteding Algemeen 1 Raadsbesluit 4nov14 (begrotingsvergadering) 04-11-2015 2 Uittreksel besluitenlijst raad 4nov14 (begrotingsraad) 04-11-2015 3 Email documenten Nederweert

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden,

Raadsvoorstel. 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie. P. Visser H. Boven 5 maart 2007. Geachte raadsleden, Agendapunt Doel Onderwerp 7. RVS 07/07 Besluitvorming Antennemasten mobiele telecommunicatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan Telefoon 075-684

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen

Nota van B&W. onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Principebesluit noodopvang vluchtelingen Vijfhuizen Portefeuillehouder dr. Tom Horn, drs. Theo Weterings, drs. Ap Reinders Collegevergadering 13 Oktober 2015

Nadere informatie

Aan de commissie VROM

Aan de commissie VROM Made, 20 maart 2002 Commissievergadering d.d. 16 april 2002 Aan de commissie VROM Agendapunt: Onderwerp: Verzoeken om planschadevergoeding Toelichting: De verzoeken om planschadevergoeding zijn ingediend

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris

raadsvoorstel burgemeester en wethouders van Nieuwkoop F. Buijserd burgemeester mr. G.G.G. Slooters secretaris Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder P. Melzer opgesteld door Fysieke en Maatschappelijke Ontwikkeling / Jan Willem van der Linde Registratienummer

Nadere informatie

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2

FRACTIEREGLEMENT. Hoorn INHOUD: Raadsperiode 2010-2014. I. Definities blz 2. II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 Hoorn FRACTIEREGLEMENT Raadsperiode 2010-2014 INHOUD: I. Definities blz 2 II. Taakomschrijvingen, verplichtingen en rechten fractieleden blz 2 III. Fractieondersteuning blz 4 IV. Besluiten blz 4 V. De

Nadere informatie

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1

( ) Roland Meijden van der b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 (3-9-2008) Roland Meijden van der - 2008-63 b rbs Verordening Wmo-platform Giessenlanden.doc Page 1 Onderwerp: Verordening Wmo-platform Giessenlanden De raad van de gemeente Giessenlanden, overwegende

Nadere informatie

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

: 23 en 24 juni 2014 : 7 juli : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : 23 en 24 juni 2014 : 7 juli 2014 : dhr. C.L. Jonkers : J. van Delden

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 50-2009 OORDEEL Verzoeker De heer J. B. Verzoeker verblijft buitenslands. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 7 juli 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman. De klacht

Nadere informatie

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen?

Bezwaarschriftenprocedure 2014 Bezwaarschrift indienen? Bezwaarschrift indienen? Informatie over de bezwaarschriftenprocedure 1 Bezwaar maken Wie het niet eens is met een beslissing van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad of van de burgemeester

Nadere informatie

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket

: Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Raad : 10 december 2002 Agendanr. : 5 Doc.nr : B200217584 Afdeling: : Educatie en Welzijn RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel inzake kaderstellende discussie Zorgloket Voorgeschiedenis De realisatie van

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger

Verslag. Gebiedsschouw De Slinger Verslag Gebiedsschouw De Slinger Dat um /tij d Pl aats Re ferentie Projec tnum mer 90934 16 januari 2010/10.00 uur-12.30 uur Houten kmu/nkl/v/09.295 Aanleiding van de wijkschouw: De heer Mulder heet als

Nadere informatie

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15.

Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O *O15. Datum : 30 september 2015 Voor : leden van de raad Betreft : Madenlaan 2 te Hindeloopen (windturbine familie Wester) Corsa : O15.002044 *O15.002044* Geachte leden van de raad, Met deze brief willen wij

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) Besluitenlijst d.d. d.d.

Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team KZ Diverse beleidsaanpassingen bijzondere bijstand (salaris WSNP-bewindvoerder en brillen/contactlenzen) 1- Notagegevens Notanummer 627761

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken

Raad. gfedc OR. gfedc. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedc Akkoordstukken Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS/VT/VG Evenementenkalender 2007 1- Notagegevens Notanummer 2007.03545 Datum 2-3-2007 Portefeuillehouder Burgemeester 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

B&W Vergadering. 7. de gemeenteraad te informeren door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief. 2.1.7 Realiseren van een veilige schoolomgeving Synergieschool en Basisschool Neel 1 Dossier 384 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 384 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 14 juni 2016 Agendapunt 2.1.7

Nadere informatie

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr.

Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009. Besluitenlijst d.d. d.d. adj.secr. gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team BV_PC Buitengewone Algemene vergadering van aandeelhouders (AvA) Essent NV d.d. 28 september 2009 1- Notagegevens Notanummer 231818 Datum

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Stand van zaken leerlingenvervoer

Stand van zaken leerlingenvervoer Stand van zaken leerlingenvervoer 1. Inleiding Er zijn het afgelopen jaar twee aanbestedingen geweest voor het leerlingenvervoer van de gemeente Maasdriel en Zaltbommel. De eerste aanbesteding is na een

Nadere informatie

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn

\ raadsvoorstel. Voerendaal, d.d. 29 oktober Nummer: 2012/9/18. Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen. Afdeling: Welzijn \ raadsvoorstel Voerendaal, d.d. 29 oktober 2012 Nummer: 2012/9/18 Portefeuillehouder: P.J.E. Leunissen Afdeling: Welzijn Programma: Mens en Welzijn Product: Onderwerp: Plan van aanpak Q-koorts Aan de

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1: Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Corporatie Woonstichting VechtHorst, werkzaam als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 van de Woningwet;

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061

Rapport. Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april Rapportnummer: 2012/061 Rapport Rapport over een klacht over het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen te Rotterdam. Datum: 12 april 2012 Rapportnummer: 2012/061 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum

Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum Voorlichtingsbijeenkomst Beschermd Wonen Beijum 14 september 2015 Op 14 september 2015 vond er voor de wijkbewoners een voorlichtingsbijeenkomst plaats in De Bron in Beijum over de ontwikkelingen bij de

Nadere informatie