Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1"

Transcriptie

1 ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 550 RELATED PARTIES (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) Introduction CONTENTS Paragraph Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 550 VERBONDEN PARTIJEN (Van toepassing op controles van financiële overzichten over verslagperioden die op of na 15 december 2009 aanvangen) Inleiding INHOUDSOPGAVE Paragraaf Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1 Nature of Related Party Relationships and Transactions 2 Aard van relaties en transacties met verbonden partijen 2 Responsibilities of the Auditor 3-7 Verantwoordelijkheden van de auditor 3-7 Effective Date 8 Ingangsdatum 8 Objectives 9 Doelstellingen 9 Definitions 10 Definities 10 Requirements Vereisten Risk Assessment Procedures and Related Activities Risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden Identificeren en inschatting van de risico s op een afwijking van Identification and Assessment of the Risks of Material Misstatement materieel belang die verband houden met relaties en transacties Associated with Related Party Relationships and Transactions met verbonden partijen Responses to the Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions Evaluation of the Accounting for and Disclosure of Identified Related Party Relationships and Transactions 25 Inspelen op de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen Evaluatie van de administratieve verwerking en toelichting van aangewezen relaties en transacties met verbonden partijen 25 Written Representations 26 Schriftelijke bevestigingen 26 Page 1 of 39

2 Communication with Those Charged with Governance 27 Communicatie met de met governance belaste personen 27 Documentation 28 Documentatie 28 Application and Other Explanatory Material Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten Responsibilities of the Auditor A1-A3 Verantwoordelijkheden van de auditor A1-A3 Definition of a Related Party A4-A7 Definitie van een verbonden partij A4-A7 Risk Assessment Procedures and Related Activities A8-A28 Risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden A8-A28 Identification and Assessment of the Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions A29-A30 Identificeren en inschatting van de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen A29-A30 Responses to the Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions A31-A45 Inspelen op de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen A31-A45 Evaluation of the Accounting for and Disclosure of Identified Related Party Relationships and Transactions A46-A47 Evaluatie van de administratieve verwerking en toelichting van aangewezen relaties en transacties met verbonden partijen A46-A47 Written Representations A48-A49 Schriftelijke bevestigingen A48-A49 Communication with Those Charged with Governance A50 Communicatie met de met governance belaste personen A50 International Standard on Auditing (ISA) 550, Related Parties should be read in conjunction with ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing. International Standard on Auditing (ISA) 550, Verbonden Partijen, moet worden gelezen in samenhang met ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing. Introduction Scope of this ISA 1. This International Standard on Auditing (ISA) deals with the auditor s responsibilities relating to related party relationships and transactions in Inleiding Toepassingsgebied van deze ISA 1. Deze International Standard on Auditing (ISA) behandelt de verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot relaties en Page 2 of 39

3 an audit of financial statements. Specifically, it expands on how ISA 315, 1 ISA 330, 2 and ISA are to be applied in relation to risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions. Nature of Related Party Relationships and Transactions 2. Many related party transactions are in the normal course of business. In such circumstances, they may carry no higher risk of material misstatement of the financial statements than similar transactions with unrelated parties. However, the nature of related party relationships and transactions may, in some circumstances, give rise to higher risks of material misstatement of the financial statements than transactions with unrelated parties. For example: transacties met verbonden partijen bij een controle van financiële overzichten, met name de wijze van toepassing van ISA 315, 4 ISA en ISA met betrekking tot risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen. Aard van relaties en transacties met verbonden partijen 2. Veel transacties met verbonden partijen hebben in het kader van de normale bedrijfsvoering plaats. In dat geval is er mogelijk geen hoger risico op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten aan verbonden dan aan soortgelijke transacties met nietverbonden partijen. Gezien de aard van relaties en transacties met verbonden partijen kunnen deze in sommige omstandigheden echter tot hogere risico s op een afwijking van materieel belang in de financiële overzichten dan transacties met niet-verbonden partijen aanleiding geven. Zo kunnen: Related parties may operate through an extensive and complex range of relationships and structures, with a corresponding increase in the complexity of related party transactions. Information systems may be ineffective at identifying or summarizing transactions and outstanding balances between an entity and its related parties. Related party transactions may not be conducted under normal market terms and conditions; for example, some related party transactions may be conducted with no exchange of consideration. verbonden partijen via een uitgebreid en complex geheel van relaties en structuren werkzaam zijn, hetgeen met een toenemende complexiteit van transacties met verbonden partijen gepaard kan gaan; informatiesystemen ineffectief zijn om transacties en openstaande saldi tussen een entiteit en haar verbonden partijen aan te wijzen of samen te vatten; transacties met verbonden partijen misschien niet onder normale marktvoorwaarden worden uitgevoerd; het is bijvoorbeeld mogelijk dat sommige transacties met verbonden partijen worden uitgevoerd zonder tegenprestatie. Responsibilities of the Auditor 3. Because related parties are not independent of each other, many financial reporting frameworks establish specific accounting and disclosure requirements for related party relationships, transactions and balances to Verantwoordelijkheden van de auditor 3. Omdat verbonden partijen niet onafhankelijk zijn van elkaar, stellen veel stelsels inzake financiële verslaggeving specifieke vereisten vast inzake administratieve verwerking en toelichting van relaties tussen, ISA 315, Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement through Understanding the Entity and Its Environment. ISA 330, The Auditor s Responses to Assessed Risks. ISA 240, The Auditor s Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements. ISA 315, Risico s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving. ISA 330, Inspelen door de auditor op ingeschatte risico s. ISA 240, De verantwoordelijkheden van de auditor met betrekking tot fraude in het kader van een controle van financiële overzichten. Page 3 of 39

4 enable users of the financial statements to understand their nature and actual or potential effects on the financial statements. Where the applicable financial reporting framework establishes such requirements, the auditor has a responsibility to perform audit procedures to identify, assess and respond to the risks of material misstatement arising from the entity s failure to appropriately account for or disclose related party relationships, transactions or balances in accordance with the requirements of the framework. 4. Even if the applicable financial reporting framework establishes minimal or no related party requirements, the auditor nevertheless needs to obtain an understanding of the entity s related party relationships and transactions sufficient to be able to conclude whether the financial statements, insofar as they are affected by those relationships and transactions: (Ref: Para. A1) transacties met en saldi van verbonden partijen teneinde de gebruikers van de financiële overzichten in staat te stellen inzicht te verwerven in de aard daarvan alsmede in de feitelijke of potentiële effecten op de financiële overzichten. Als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving dergelijke vereisten omvat, is de auditor verantwoordelijk voor de uitvoering van controlewerkzaamheden om de risico s op een afwijking van materieel belang die voortkomen uit het nalaten door de entiteit om relaties tussen, transacties met en saldi van verbonden partijen op passende wijze administratief te verwerken of toe te lichten in overeenstemming met de door dat stelsel gestelde vereisten te identificeren en in te schatten, alsmede om daarop in te spelen. 4. Zelfs indien het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving minimale of geen vereisten inzake verbonden partijen vaststelt, dient de auditor voldoende inzicht in de relaties en transacties van de entiteit met verbonden partijen te verwerven om daaruit te kunnen opmaken of de financiële overzichten, voor zover deze door deze relaties en transacties beïnvloed zijn, (Zie Par. A1) Achieve fair presentation (for fair presentation frameworks); or (Ref: Para. A2) een getrouwe weergave vormen (voor getrouw-beeld-stelsels); of (Zie Par. A2) (b) Are not misleading (for compliance frameworks). (Ref: Para. A3) 5. In addition, an understanding of the entity s related party relationships and transactions is relevant to the auditor s evaluation of whether one or more fraud risk factors are present as required by ISA 240, 7 because fraud may be more easily committed through related parties. 6. Owing to the inherent limitations of an audit, there is an unavoidable risk that some material misstatements of the financial statements may not be detected, even though the audit is properly planned and performed in accordance with the ISAs 9. In the context of related parties, the potential effects of inherent limitations on the auditor s ability to detect material misstatements are greater for such reasons as the following: (b) niet misleidend zijn (voor compliance-stelsels). (Zie Par. A3) 5. Daarnaast is inzicht in relaties en transacties van de entiteit met verbonden partijen van belang voor de evaluatie door de auditor overeenkomstig ISA of een of meer frauderisicofactoren aanwezig zijn omdat het plegen van fraude via verbonden partijen misschien gemakkelijker is. 6. Door de inherente beperkingen van een controle bestaat er een onvermijdbaar risico dat bepaalde afwijkingen van materieel belang niet worden gedetecteerd, ook al wordt de controle naar behoren gepland en overeenkomstig de ISA s uitgevoerd 10. In de context van verbonden partijen zijn de potentiële invloeden van inherente beperkingen op de mogelijkheid van de auditor om afwijkingen van materieel belang te detecteren, groter door factoren zoals de volgende: ISA 240, paragraph 24. ISA 240, paragraaf 24. ISA 200, Overall Objectives of the Independent Auditor and the Conduct of an Audit in Accordance with International Standards on Auditing, paragraph A52. ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing, paragraaf A52. Page 4 of 39

5 Management may be unaware of the existence of all related party relationships and transactions, particularly if the applicable financial reporting framework does not establish related party requirements. het management is mogelijk niet van alle relaties en transacties met verbonden partijen op de hoogte, in het bijzonder wanneer het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving geen vereisten inzake verbonden partijen vaststelt; Related party relationships may present a greater opportunity for collusion, concealment or manipulation by management. relaties tussen verbonden partijen kunnen meer gelegenheid scheppen tot samenspanning, verhulling of manipulatie door het management. 7. Planning and performing the audit with professional skepticism as Effective Date required by ISA is therefore particularly important in this context, given the potential for undisclosed related party relationships and transactions. The requirements in this ISA are designed to assist the auditor in identifying and assessing the risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions, and in designing audit procedures to respond to the assessed risks. 8. This ISA is effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, Objectives 9. The objectives of the auditor are: Ingangsdatum 7. Het plannen en uitvoeren van de controle met een professioneelkritische instelling overeenkomstig ISA is in deze context daarom bijzonder belangrijk, aangezien niet-toegelichte relaties en transacties met verbonden partijen kunnen bestaan. De vereisten in deze ISA zijn bestemd om de auditor te helpen de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen te identificeren en in te schatten en controlewerkzaamheden om op de ingeschatte risico s in te spelen, op te zetten. 8. Deze ISA is van toepassing op controles van financiële overzichten over verslagperioden die op of na 15 december 2009 aanvangen. Doelstellingen 9. De doelstellingen van de auditor zijn: Irrespective of whether the applicable financial reporting framework establishes related party requirements, to obtain an understanding of related party relationships and transactions sufficient to be able: ongeacht of het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen vaststelt, voldoende inzicht in relaties en transacties met verbonden partijen te verwerven om in staat te zijn: (i) To recognize fraud risk factors, if any, arising from related party relationships and transactions that are relevant to the identification and assessment of the risks of material misstatement due to fraud; and (i) eventuele uit relaties en transacties met verbonden partijen voortvloeiende frauderisicofactoren te herkennen die relevant zijn voor het identificeren en inschatten van de risico s op een afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude; en (ii) To conclude, based on the audit evidence obtained, whether the (ii) uit de verkregen controle-informatie op te maken of de ISA 200, paragraph 15. ISA 200, paragraaf 15. Page 5 of 39

6 financial statements, insofar as they are affected by those relationships and transactions: financiële overzichten, voor zover deze door deze relaties en transacties beïnvloed zijn: a. Achieve fair presentation (for fair presentation frameworks); or a. een getrouwe weergave vormen (voor getrouw-beeldstelsels); of b. Are not misleading (for compliance frameworks); and b. niet misleidend zijn (voor compliance-stelsels); en (b) In addition, where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements, to obtain sufficient appropriate audit evidence about whether related party relationships and transactions have been appropriately identified, accounted for and disclosed in the financial statements in accordance with the framework. (b) bovendien, als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen vaststelt, voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de vraag of relaties en transacties met verbonden partijen in overeenstemming met het stelsel op passende wijze in de financiële overzichten zijn aangewezen, administratief verwerkt en toegelicht. Definitions Definities 10. For purposes of the ISAs, the following terms have the meanings attributed below: Arm s length transaction A transaction conducted on such terms and conditions as between a willing buyer and a willing seller who are unrelated and are acting independently of each other and pursuing their own best interests. 10. Voor de toepassing van de ISA s wordt verstaan onder: marktconforme transactie Een transactie die wordt afgesloten onder voorwaarden die worden overeengekomen tussen een tot de transactie bereid zijnde koper en verkoper welke niet met elkaar in relatie staan, op een van elkaar onafhankelijke wijze handelen en hun eigenbelang nastreven; (b) Related party A party that is either: (Ref: Para. A4-A7) (b) verbonden partij Hetzij een partij die: (Zie Par. A4-A7) (i) A related party as defined in the applicable financial reporting framework; or (i) een verbonden partij is zoals omschreven in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving; of (ii) Where the applicable financial reporting framework establishes minimal or no related party requirements: a. A person or other entity that has control or significant influence, directly or indirectly through one or more intermediaries, over the reporting entity; b. Another entity over which the reporting entity has control or significant influence, directly or indirectly through one or more intermediaries; or c. Another entity that is under common control with the reporting entity through having: (ii) als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving minimale of geen vereisten inzake verbonden partijen vaststelt: a. een persoon of een andere entiteit is die direct op indirect via een of meer tussenpersonen zeggenschap over of significante invloed op de rapporterende entiteit heeft; b. een andere entiteit is waarover, respectievelijk waarop, de rapporterende entiteit direct of indirect via een of meer tussenpersonen zeggenschap of significante invloed heeft; of c. een andere entiteit is die samen met de rapporterende Page 6 of 39

7 i ii iii Common controlling ownership; Owners who are close family members; or Common key management. However, entities that are under common control by a state (i.e., a national, regional or local government) are not considered related unless they engage in significant transactions or share resources to a significant extent with one another. entiteit onder gemeenschappelijke zeggenschap valt via: i ii gemeenschappelijke eigendom met zeggenschap; eigenaren die naaste familieleden zijn; of iii gemeenschappelijke kernpersonen binnen het management. Entiteiten die echter onder gemeenschappelijke zeggenschap van een overheidsinstantie (dat wil zeggen een nationale, regionale of lokale overheid) vallen, worden niet als verbonden beschouwd tenzij zij significante transacties aangaan of op significante wijze onderling middelen delen. Requirements Risk Assessment Procedures and Related Activities 11. As part of the risk assessment procedures and related activities that ISA 315 and ISA 240 require the auditor to perform during the audit, 13 the auditor shall perform the audit procedures and related activities set out in paragraphs to obtain information relevant to identifying the risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions. (Ref: Para. A8) Understanding the Entity s Related Party Relationships and Transactions 12. The engagement team discussion that ISA 315 and ISA 240 require 15 shall include specific consideration of the susceptibility of the financial statements to material misstatement due to fraud or error that could result Vereisten Risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden 11. In het kader van de risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden die de auditor tijdens de controle 14 op grond van de ISA s 315 en 240 moet verrichten, dient de auditor de controlewerkzaamheden en de daarmee verband houdende werkzaamheden uit te voeren zoals uiteengezet in de paragrafen teneinde informatie die relevant is voor het identificeren van de risico s op een afwijking van materieel belang met betrekking tot relaties en transacties met verbonden partijen te verkrijgen. (Zie Par. A8) Verwerven van inzicht in de relaties en transacties met verbonden partijen van de entiteit 12. Bij de op grond van ISA 315 en ISA 240 vereiste bespreking tussen de leden van het opdrachtteam 16 dient met name te worden overwogen of de financiële overzichten vatbaar zijn voor een afwijking van materieel ISA 315, paragraph 5; and ISA 240, paragraph 16. ISA 315, paragraaf 5; en ISA 240, paragraaf 16. ISA 315, paragraph 10; and ISA 240, paragraph 15. ISA 315, paragraaf 10; en ISA 240, paragraaf 15. Page 7 of 39

8 from the entity s related party relationships and transactions. (Ref: Para. A9-A10) 13. The auditor shall inquire of management regarding: belang ten gevolge van fraude of van fouten die uit relaties en transacties met verbonden partijen kunnen resulteren. (Zie Par. A9- A10) 13. De auditor dient (bij) het management om inlichtingen te verzoeken: (b) (c) The identity of the entity s related parties, including changes from the prior period; (Ref: Para. A11-A14) The nature of the relationships between the entity and these related parties; and Whether the entity entered into any transactions with these related parties during the period and, if so, the type and purpose of the transactions. (b) (c) over de identiteit van verbonden partijen van de entiteit, met name of er zich veranderingen ten opzichte van de voorgaande verslagperiode hebben voorgedaan; (Zie Par. A11-A14) over de aard van de relaties tussen de entiteit en deze verbonden partijen; en over de vraag of de entiteit tijdens de verslagperiode transacties met deze verbonden partijen is aangegaan en, zo ja, de aard en het doel van de transacties. 14. The auditor shall inquire of management and others within the entity, and perform other risk assessment procedures considered appropriate, to obtain an understanding of the controls, if any, that management has established to: (Ref: Para. A15-A20) Identify, account for, and disclose related party relationships and transactions in accordance with the applicable financial reporting framework; (b) Authorize and approve significant transactions and arrangements with related parties; and (Ref: Para. A21) 14. De auditor dient (bij) het management en (bij) anderen binnen de entiteit om inlichtingen te verzoeken alsmede andere risicoinschattingprocedures uit te voeren die als passend worden beschouwd om inzicht te verwerven in de eventuele interne beheersingsmaatregelen die het management heeft opgesteld om (Zie Par. A15-A20): relaties en transacties met verbonden partijen aan te wijzen, administratief te verwerken en toe te lichten in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving; (c) Authorize and approve significant transactions and arrangements outside the normal course of business. (b) (c) significante transacties en afspraken met verbonden partijen te autoriseren en goed te keuren; en (Zie Par. a21) significante transacties en afspraken buiten het normale verloop van bedrijfsactiviteiten te autoriseren en goed te keuren. Maintaining Alertness for Related Party Information When Reviewing Records or Documents 15. During the audit, the auditor shall remain alert, when inspecting records or documents, for arrangements or other information that may indicate the existence of related party relationships or transactions that management has not previously identified or disclosed to the auditor. (Ref: Para. A22-A23) Alert blijven op informatie over verbonden partijen bij het beoordelen van vastleggingen en documenten 15. Tijdens de controle dient de auditor bij het inspecteren van vastleggingen of documenten alert te blijven op afspraken of andere informatie die een aanwijzing kunnen vormen voor het bestaan van relaties en transacties met verbonden partijen welke het management niet eerder heeft geïdentificeerd/bepaald of de auditor ter kennis heeft gebracht. (Zie Par. A22-A23) Page 8 of 39

9 In particular, the auditor shall inspect the following for indications of the existence of related party relationships or transactions that management has not previously identified or disclosed to the auditor: (b) (c) Bank and legal confirmations obtained as part of the auditor s procedures; Minutes of meetings of shareholders and of those charged with governance; and Such other records or documents as the auditor considers necessary in the circumstances of the entity. 16. If the auditor identifies significant transactions outside the entity s normal course of business when performing the audit procedures required by paragraph 15 or through other audit procedures, the auditor shall inquire of management about: (Ref: Para. A24-A25) The nature of these transactions; and (Ref: Para. A26) (b) Whether related parties could be involved. (Ref: Para. A27) Sharing Related Party Information with the Engagement Team 17. The auditor shall share relevant information obtained about the entity s related parties with the other members of the engagement team. (Ref: Para. A28) Identification and Assessment of the Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions 18. In meeting the ISA 315 requirement to identify and assess the risks of material misstatement, 17 the auditor shall identify and assess the risks of De auditor dient in het bijzonder de volgende elementen te onderzoeken op indicaties voor het bestaan van relaties en transacties met verbonden partijen die het management niet eerder heeft geïdentificeerd/bepaald of de auditor ter kennis heeft gebracht: (b) in het kader van de controlewerkzaamheden van de auditor verkregen externe bevestigingen van banken en juridisch adviseurs; notulen van vergaderingen van de aandeelhouders en van de met governance belaste personen; en (c) de overige vastleggingen of documenten die de auditor noodzakelijk acht in de omstandigheden waarin de entiteit verkeert. 16. Indien de auditor bij de uitvoering van op grond van paragraaf 15 vereiste controlewerkzaamheden of andere controlewerkzaamheden significante transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit vaststelt, dient hij bij het management inlichtingen in te winnen over: (Zie Par. A24-A25) de aard van deze transacties; en (Zie Par. A26) (b) het feit of verbonden partijen hierbij betrokken kunnen zijn. (Zie Par. A27) Delen van informatie inzake verbonden partijen met het opdrachtteam 17. De auditor dient over de verbonden partijen van de entiteit verkregen relevante informatie met de andere leden van het opdrachtteam te delen. (Zie Par. A28) Identificeren en inschatting van de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen 18. Bij het voldoen aan het vereiste van ISA 315 om de risico s op afwijking van materieel belang te identificeren en in te schatten, ISA 315, paragraph 25. ISA 315, paragraaf 25. Page 9 of 39

10 material misstatement associated with related party relationships and transactions and determine whether any of those risks are significant risks. In making this determination, the auditor shall treat identified significant related party transactions outside the entity s normal course of business as giving rise to significant risks. 19. If the auditor identifies fraud risk factors (including circumstances relating to the existence of a related party with dominant influence) when performing the risk assessment procedures and related activities in connection with related parties, the auditor shall consider such information when identifying and assessing the risks of material misstatement due to fraud in accordance with ISA 240. (Ref: Para. A6 and A29-A30) Responses to the Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions 20. As part of the ISA 330 requirement that the auditor respond to assessed risks, 19 the auditor designs and performs further audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence about the assessed risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions. These audit procedures shall include those required by paragraphs (Ref: Para. A31-A34) Identification of Previously Unidentified or Undisclosed Related Parties or Significant Related Party Transactions 21. If the auditor identifies arrangements or information that suggests the existence of related party relationships or transactions that management has not previously identified or disclosed to the auditor, the auditor shall determine whether the underlying circumstances confirm the existence of those relationships or transactions. 22. If the auditor identifies related parties or significant related party transactions that management has not previously identified or disclosed dient de auditor de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen te identificeren en in te schatten, alsmede vast te stellen of deze risico s significante risico s zijn. Hierbij dient de auditor aangewezen significante transacties met verbonden partijen die buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit plaatshebben, te behandelen als factoren die significante risico s doen ontstaan. 19. Indien de auditor tijdens het uitvoeren van risicoinschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden in verband met verbonden partijen frauderisicofactoren (waaronder omstandigheden betreffende het bestaan van een verbonden partij met dominante invloed) vaststelt, dient hij overeenkomstig ISA 240 met die informatie rekening te houden bij het identificeren en inschatten van risico s op een afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude. (Zie Par. A6 en A29-A30) Inspelen op de risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen 20. In het kader van het vereiste uit ISA 330 dat de auditor op ingeschatte risico s dient in te spelen, 20 zet de auditor verdere controlewerkzaamheden op en voert deze uit om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen over de ingeschatte risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen. Deze controlewerkzaamheden dienen de op grond van de paragrafen vereiste werkzaamheden te omvatten. (Zie Par. A31-A34) Identificeren van niet eerder aangewezen of toegelichte verbonden partijen of significante transacties met verbonden partijen 21. Indien de auditor afspraken of informatie vaststelt die erop wijzen dat er relaties en transacties met verbonden partijen bestaan welke het management niet eerder heeft geïdentificeerd/bepaald of de auditor ter kennis heeft gebracht, dient hij te bepalen of de onderliggende omstandigheden het bestaan van deze relaties en transacties bevestigen. 22. Indien de auditor verbonden partijen of significante transacties met verbonden partijen vaststelt die het management niet eerder heeft ISA 330, paragraphs 5-6. ISA 330, de paragrafen 5-6. Page 10 of 39

11 to the auditor, the auditor shall: geïdentificeerd/bepaald of de auditor ter kennis heeft gebracht, dient de auditor: (b) (c) (d) (e) Promptly communicate the relevant information to the other members of the engagement team; (Ref: Para. A35) Where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements: (i) Request management to identify all transactions with the newly identified related parties for the auditor s further evaluation; and (ii) Inquire as to why the entity s controls over related party relationships and transactions failed to enable the identification or disclosure of the related party relationships or transactions; Perform appropriate substantive audit procedures relating to such newly identified related parties or significant related party transactions; (Ref: Para. A36) Reconsider the risk that other related parties or significant related party transactions may exist that management has not previously identified or disclosed to the auditor, and perform additional audit procedures as necessary; and If the non-disclosure by management appears intentional (and therefore indicative of a risk of material misstatement due to fraud), evaluate the implications for the audit. (Ref: Para. A37) onmiddellijk de relevante informatie aan de andere leden van het opdrachtteam mee te delen; (Zie Par. A35) (b) als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen omvat: (c) (d) (e) (i) het management te verzoeken mededeling te doen van alle transacties met de nieuw aangewezen verbonden partijen met het oog op verdere evaluatie door de auditor; en (ii) om inlichtingen te verzoeken over de reden waarom ondanks de interne beheersingsmaatregelen inzake relaties en transacties met verbonden partijen van de entiteit de relaties of transacties met de verbonden partij niet zijn aangewezen of toegelicht;. passende gegevensgerichte controles in verband met deze nieuw aangewezen verbonden partijen of significante transacties met verbonden partijen uit te voeren; (Zie Par. A36) opnieuw het risico te overwegen dat andere verbonden partijen of andere significante transacties met partijen bestaan die het management niet eerder heeft geïdentificeerd/bepaald of de auditor ter kennis heeft gebracht, alsmede, naargelang nodig, aanvullende controlewerkzaamheden uit te voeren; en indien het ernaar uitziet dat het management met opzet informatie niet heeft toegelicht (hetgeen een indicatie vormt voor een risico op een afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude) de implicaties voor de controle te evalueren. (Zie Par. A37) Identified Significant Related Party Transactions outside the Entity s Normal Course of Business 23. For identified significant related party transactions outside the entity s normal course of business, the auditor shall: Inspect the underlying contracts or agreements, if any, and evaluate whether: (i) The business rationale (or lack thereof) of the transactions suggests that they may have been entered into to engage in Geïdentificeerde significante transacties met verbonden partijen buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit 23. Voor geïdentificeerde significante transacties van verbonden partijen buiten het kader van de normale bedrijfsvoering van de entiteit, dient de auditor: de eventuele onderliggende contracten of overeenkomsten te inspecteren, alsmede te evalueren of: (i) de zakelijke beweegredenen (of het ontbreken daarvan) voor Page 11 of 39

12 (b) fraudulent financial reporting or to conceal misappropriation of assets; 21 (Ref: Para. A38-A39) (ii) The terms of the transactions are consistent with management s explanations; and (iii) The transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework; and Obtain audit evidence that the transactions have been appropriately authorized and approved. (Ref: Para. A40-A41) de transacties doen vermoeden dat deze eventueel met het oog op frauduleuze financiële verslaggeving of het verhullen van een oneigenlijke toe-eigening van activa zijn aangegaan; 22 (Zie Par. A38-A39) (ii) de voorwaarden van de transacties consistent zijn met de uitleg die het management daarover heeft verstrekt; en (iii) de transacties op een passende wijze administratief zijn verwerkt en toegelicht in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving; en (b) controle-informatie te verkrijgen dat de transacties op een passende wijze zijn geautoriseerd en goedgekeurd. (Zie Par. A40- A41) Assertions That Related Party Transactions Were Conducted on Terms Equivalent to Those Prevailing in an Arm s Length Transaction 24. If management has made an assertion in the financial statements to the effect that a related party transaction was conducted on terms equivalent to those prevailing in an arm s length transaction, the auditor shall obtain sufficient appropriate audit evidence about the assertion. (Ref: Para. A42-A45) Beweringen dat transacties met verbonden partijen onder dezelfde voorwaarden als een marktconforme transactie zijn uitgevoerd 24. Indien het management in de financiële overzichten een bewering heeft opgenomen die erop neerkomt dat een transactie met een verbonden partij onder dezelfde voorwaarden als een marktconforme transactie is uitgevoerd, dient de auditor voldoende en geschikte controle-informatie over de bewering te verkrijgen. (Zie Par. A42-A45) ISA 240, paragraph 32(c). ISA 240, pargaraaf 32 (c) Page 12 of 39

13 Evaluation of the Accounting for and Disclosure of Identified Related Party Relationships and Transactions 25. In forming an opinion on the financial statements in accordance with ISA 700, 23 the auditor shall evaluate: (Ref: Para. A46) Whether the identified related party relationships and transactions have been appropriately accounted for and disclosed in accordance with the applicable financial reporting framework; and (Ref: Para. A47) (b) Whether the effects of the related party relationships and transactions: Written Representations (i) Prevent the financial statements from achieving fair presentation (for fair presentation frameworks); or (ii) Cause the financial statements to be misleading (for compliance frameworks). 26. Where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements, the auditor shall obtain written representations from management and, where appropriate, those charged with governance that: (Ref: Para. A48-A49) They have disclosed to the auditor the identity of the entity s related parties and all the related party relationships and transactions of which they are aware; and (b) They have appropriately accounted for and disclosed such relationships and transactions in accordance with the requirements of the framework. Evaluatie van de administratieve verwerking en toelichting van geïdentificeerde relaties en transacties met verbonden partijen 25. Bij het vormen van een oordeel over de financiële overzichten overeenkomstig ISA dient de auditor te evalueren: (Zie Par. A46) (b) of de geïdentificeerde relaties en transacties met verbonden partijen op een passende wijze administratief zijn verwerkt en toegelicht in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving; en (Zie Par. A47) of de relaties en transacties met verbonden partijen er de oorzaak van zijn dat: (i) Schriftelijke bevestigingen de financiële overzichten geen getrouwe weergave vormen (voor getrouw-beeld-stelsels); of (ii) de financiële overzichten misleidend zijn (voor compliancestelsels). 26. Als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen vaststelt, dient de auditor van het management en, in voorkomend geval, van de met governance belaste personen schriftelijke bevestigingen te verkrijgen dat: (Zie Par. A48- A49) (b) zij de identiteit van de verbonden partijen alsmede alle relaties en transacties met de verbonden partijen van de entiteit waarvan zij kennis hebben, de auditor ter kennis hebben gebracht en zij die relaties en transacties op passende wijze administratief hebben verwerkt en toegelicht in overeenstemming met de uit hoofde van het stelsel gestelde vereisten ISA 700, Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements, paragraphs ISA 700, Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten, de paragrafen Page 13 of 39

14 Communication with Those Charged with Governance 27. Unless all of those charged with governance are involved in managing Documentation the entity, 25 the auditor shall communicate with those charged with governance significant matters arising during the audit in connection with the entity s related parties. (Ref: Para. A50) 28. The auditor shall include in the audit documentation the names of the identified related parties and the nature of the related party relationships 27. Communicatie met de met governance belaste personen 27. Tenzij alle met governance belaste personen betrokken zijn bij het Documentatie leiden van de entiteit 26 dient de auditor aan de met governance belaste personen significante aangelegenheden mee te delen die tijdens de controle met betrekking tot de verbonden partijen van de entiteit aan de orde komen. (Zie Par. A50) 28. De auditor dient de namen van de geïdentificeerde verbonden partijen en de aard van de relaties tussen de verbonden partijen in de controledocumentatie op te nemen 28. *** *** Application and Other Explanatory Material Responsibilities of the Auditor Financial Reporting Frameworks That Establish Minimal Related Party Requirements (Ref: Para. 4) A1. An applicable financial reporting framework that establishes minimal related party requirements is one that defines the meaning of a related party but that definition has a substantially narrower scope than the definition set out in paragraph 10(b)(ii) of this ISA, so that a requirement in the framework to disclose related party relationships and transactions would apply to substantially fewer related party relationships and transactions. Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten Verantwoordelijkheden van de auditor Stelsels inzake financiële verslaggeving die minimale vereisten inzake verbonden partijen stellen (Zie Par. 4) A1. Een van toepassing zijnd stelsel inzake financiële verslaggeving waarin minimale vereisten inzake verbonden partijen worden gesteld, is een stelsel dat een definitie van verbonden partij omvat die echter een substantieel beperktere strekking heeft dan de definitie in paragraaf 10(b)(ii) van deze ISA, zodat een in dat stelsel gesteld vereiste om relaties en transacties met verbonden partijen toe te lichten op een substantieel kleiner aantal relaties en transacties met verbonden partijen van toepassing is ISA 260, Communication with Those Charged with Governance, paragraph 13. ISA 260, Communicatie met de met governance belaste personen, paragraaf 13. ISA 230, Audit Documentation, paragraphs 8-11, and paragraph A6. 28 ISA 230, Controledocumentatie, de paragrafen 8-11 en paragraaf A6. Page 14 of 39

15 Fair Presentation Frameworks (Ref: Para. 4) Getrouw-beeld-stelsels (Zie Par. 4) A2. In the context of a fair presentation framework, 29 related party relationships and transactions may cause the financial statements to fail to achieve fair presentation if, for example, the economic reality of such relationships and transactions is not appropriately reflected in the financial statements. For instance, fair presentation may not be achieved if the sale of a property by the entity to a controlling shareholder at a price above or below fair market value has been accounted for as a transaction involving a profit or loss for the entity when it may constitute a contribution or return of capital or the payment of a dividend. Compliance Frameworks (Ref: Para. 4(b)) A3. In the context of a compliance framework, whether related party relationships and transactions cause the financial statements to be misleading as discussed in ISA 700 depends upon the particular circumstances of the engagement. For example, even if non-disclosure of related party transactions in the financial statements is in compliance with the framework and applicable law or regulation, the financial statements could be misleading if the entity derives a very substantial portion of its revenue from transactions with related parties, and that fact is not disclosed. However, it will be extremely rare for the auditor to consider financial statements that are prepared and presented in accordance with a compliance framework to be misleading if in accordance with ISA the auditor determined that the framework is acceptable 32. A2. In de context van een getrouw-beeld-stelsel 30 kunnen relaties en transacties met verbonden partijen, met name indien de economische realiteit van die relaties en transacties niet op passende wijze in de financiële overzichten is weerspiegeld, er de oorzaak van zijn dat de financiële overzichten geen getrouwe weergave vormen. Dit is mogelijk het geval indien de verkoop van een onroerend goed door de entiteit aan een zeggenschap uitoefenende aandeelhouder voor een prijs boven of onder de reële marktwaarde administratief als een winst- of verliestransactie voor de entiteit is verwerkt, terwijl deze een kapitaalstorting of kapitaaluitkering of de betaling van een dividend kan uitmaken. Compliance-stelsels (Zie Par. 4(b)) A3. In de context van een compliance-stelsel hangt het feit of de relaties en transacties met verbonden partijen er de oorzaak van kunnen zijn dat de financiële overzichten misleidend zijn zoals behandeld in ISA 700 af van de bijzondere omstandigheden van de opdracht. Zo is het mogelijk, ook al is het niet toelichten van transacties met verbonden partijen in de financiële overzichten in overeenstemming met het stelsel en met de van toepassing zijnde wet- of regelgeving, dat financiële overzichten misleidend zijn indien de entiteit een zeer substantieel deel van haar inkomsten aan transacties met verbonden partijen ontleent en dit niet toelicht. Een auditor zal in overeenstemming met een compliancestelsel opgestelde en gepresenteerde financiële overzichten zelden als misleidend beschouwen indien hij overeenkomstig ISA heeft vastgesteld dat het stelsel aanvaardbaar is ISA 200, paragraph 13, defines the meaning of fair presentation and compliance frameworks. ISA 200, paragraaf 13, definieert de betekenis van getrouw-beeld-stelsels en van compliance-stelsels. ISA 210, Agreeing the Terms of Audit Engagements, paragraph 6. ISA 700, paragraph A12. ISA 210, Overeenkomen van de voorwaarden van controleopdrachten, paragraaf 6. ISA 700, paragraaf A12. Page 15 of 39

16 Definition of a Related Party (Ref: Para. 10(b)) A4. Many financial reporting frameworks discuss the concepts of control and significant influence. Although they may discuss these concepts using different terms, they generally explain that: Definitie van een verbonden partij (Zie Par. 10(b)) A4. In veel stelsels inzake financiële verslaggeving worden de begrippen zeggenschap en significante invloed behandeld. Hoewel daarbij de formuleringen kunnen verschillen, is de strekking meestal dat: (b) Control is the power to govern the financial and operating policies of an entity so as to obtain benefits from its activities; and Significant influence (which may be gained by share ownership, statute or agreement) is the power to participate in the financial and operating policy decisions of an entity, but is not control over those policies. zeggenschap de bevoegdheid is om het financiële en operationele beleid van een entiteit zodanig te sturen dat voordeel aan haar activiteiten wordt ontleend; en (b) significante invloed (die kan worden verkregen door aandelenbezit, via een statuut of een overeenkomst) de bevoegdheid is om aan de financiële en operationele beleidsvorming van een entiteit deel te nemen, maar geen zeggenschap over dit beleid inhoudt. A5. The existence of the following relationships may indicate the presence of control or significant influence: A5. Het bestaan van de volgende relaties kan op de aanwezigheid van zeggenschap of significante invloed wijzen: Direct or indirect equity holdings or other financial interests in the entity. directe of indirecte participaties in eigen vermogen of andere financiële belangen van de entiteit; (b) The entity s holdings of direct or indirect equity or other financial interests in other entities. (b) participaties van de entiteit in direct of indirect eigen vermogen, dan wel andere financiële belangen in andere entiteiten; (c) (d) (e) Being part of those charged with governance or key management (i.e., those members of management who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the entity). Being a close family member of any person referred to in subparagraph (c); Having a significant business relationship with any person referred to in subparagraph (c). (c) (d) (e) deel uitmaken van de met governance belaste personen of van de kernpersonen binnen het management (dit zijn die leden van het management die de bevoegdheid en verantwoordelijkheid hebben voor het plannen, besturen en beheersen van de activiteiten van de entiteit); een naast familielid zijn van een van de personen als bedoeld in subparagraaf (c); een significante zakelijke relatie hebben met een van de personen als bedoeld in subparagraaf (c). Related Parties with Dominant Influence A6. Related parties, by virtue of their ability to exert control or significant influence, may be in a position to exert dominant influence over the entity or its management. Consideration of such behavior is relevant when identifying and assessing the risks of material misstatement due to Verbonden partijen met dominante invloed A6. Verbonden partijen kunnen, op grond van hun mogelijkheid om zeggenschap of significante invloed uit te oefenen, in een positie verkeren om dominante invloed over de entiteit en haar management uit te oefenen. Het is relevant bij het identificeren en inschatten van de Page 16 of 39

17 fraud, as further explained in paragraphs A29-A30. Special-Purpose Entities as Related Parties A7. In some circumstances, a special-purpose entity 35 may be a related party of the entity because the entity may in substance control it, even if the entity owns little or none of the special-purpose entity s equity. risico s op een afwijking van materieel belang ten gevolge van fraude dergelijk gedrag te overwegen, zoals nader wordt uitgelegd in de paragrafen A29-A30. Voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten als verbonden partij A7. In bepaalde omstandigheden kan een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit 36 een verbonden partij van de entiteit zijn omdat de entiteit er de facto zeggenschap over kan hebben, zelfs wanneer de entiteit weinig of geen eigen vermogen van de voor een bijzonder doel opgerichte entiteit bezit. Risk Assessment Procedures and Related Activities Risico-inschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden Risks of Material Misstatement Associated with Related Party Relationships and Transactions (Ref: Para. 11) Considerations Specific to Public Sector Entities A8. The public sector auditor s responsibilities regarding related party relationships and transactions may be affected by the audit mandate, or by obligations on public sector entities arising from law, regulation or other authority. Consequently, the public sector auditor s responsibilities may not be limited to addressing the risks of material misstatement associated with related party relationships and transactions, but may also include a broader responsibility to address the risks of non-compliance with law, regulation and other authority governing public sector bodies that lay down specific requirements in the conduct of business with related parties. Further, the public sector auditor may need to have regard to public sector financial reporting requirements for related party relationships and transactions that may differ from those in the private sector. Risico s op een afwijking van materieel belang die verband houden met relaties en transacties met verbonden partijen (Zie Par. 11) Overwegingen die specifiek voor entiteiten in de publieke sector gelden A8. De verantwoordelijkheden van de auditor in de publieke sector betreffende relaties en transacties met verbonden partijen kunnen worden beïnvloed door het controlemandaat of door de aan entiteiten in de publieke sector opgelegde verplichtingen die uit wet-, regelgeving of andere van kracht zijnde voorschriften voortvloeien. Dientengevolge is het mogelijk dat de verantwoordelijkheden van de auditor in de publieke sector niet beperkt zijn tot het aanpakken van de risico's op een afwijking van materieel belang die met relaties en transacties met verbonden partijen verband houden, maar ook een bredere verantwoordelijkheid inhouden voor het aanpakken van de risico s op niet-naleving van voor instanties in de publieke sector geldende wet- en regelgeving en andere van kracht zijnde voorschriften waarin specifieke vereisten voor het uitvoeren van activiteiten met verbonden partijen zijn opgenomen.verder is het mogelijk dat de auditor in de publieke sector vereisten inzake financiële verslaggeving in de publieke sector met betrekking tot relaties en transacties met verbonden partijen in aanmerking moet nemen die van vereisten in de private sector kunnen verschillen ISA 315, paragraphs A26-A27, provides guidance regarding the nature of a special-purpose entity. ISA 315, de paragrafen A26-A27, verschaft leidraden betreffende de aard van een voor een bijzonder doel opgerichte entiteit. Page 17 of 39

18 Understanding the Entity s Related Party Relationships and Transactions Verwerven van inzicht in de relaties en transacties met verbonden partijen van de entiteit Discussion among the Engagement Team (Ref: Para. 12) Bespreking tussen de leden van het opdrachtteam (Zie Par. 12) A9. Matters that may be addressed in the discussion among the engagement team include: A9. Onder meer de volgende aangelegenheden kunnen bij de bespreking tussen de leden van het opdrachtteam worden behandeld: The nature and extent of the entity s relationships and transactions with related parties (using, for example, the auditor s record of identified related parties updated after each audit). An emphasis on the importance of maintaining professional skepticism throughout the audit regarding the potential for material misstatement associated with related party relationships and transactions. The circumstances or conditions of the entity that may indicate the existence of related party relationships or transactions that management has not identified or disclosed to the auditor (e.g., a complex organizational structure, use of special-purpose entities for off-balance sheet transactions, or an inadequate information system). The records or documents that may indicate the existence of related party relationships or transactions. The importance that management and those charged with governance attach to the identification, appropriate accounting for, and disclosure of related party relationships and transactions (if the applicable financial reporting framework establishes related party requirements), and the related risk of management override of relevant controls. de aard en omvang van de relaties en transacties met verbonden partijen van de entiteit (aan de hand van bijvoorbeeld de na iedere controle bijgewerkte vastlegging door de auditor van aangewezen verbonden partijen); beklemtoning van het belang van een blijvende professioneelkritische instelling gedurende de controle in verband met potentiële afwijkingen van materieel belang met betrekking tot relaties en transacties met verbonden partijen; de omstandigheden of situatie waarin de entiteit verkeert die een indicatie kunnen zijn voor het bestaan van relaties en transacties met verbonden partijen welke het management niet heeft aangewezen of de auditor ter kennis heeft gebracht (bijvoorbeeld een complexe organisatorische structuur, het gebruik van voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten voor transacties buiten de balans of een niet adequaat informatiesysteem); de vastleggingen of documenten die een indicatie kunnen zijn voor het bestaan van relaties en transacties met verbonden partijen; het belang dat het management en de met governance belaste personen hechten aan het aanwijzen, op passende wijze administratief verwerken en toelichten van relaties en transacties met verbonden partijen (indien het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen omvat) en het daaraan gerelateerde risico dat het management de relevante interne beheersingsmaatregelen doorbreekt. Page 18 of 39

19 A10. In addition, the discussion in the context of fraud may include specific consideration of how related parties may be involved in fraud. For example: A10. Daarnaast kan bij de bespreking in de context van fraude met name worden overwogen hoe verbonden partijen bij fraude betrokken zouden kunnen zijn, bijvoorbeeld: How special-purpose entities controlled by management might be used to facilitate earnings management. hoe voor een bijzonder doel opgerichte entiteiten waarover het management zeggenschap heeft, gebruikt zouden kunnen worden om winstmanipulatie te faciliteren; How transactions between the entity and a known business partner of a key member of management could be arranged to facilitate misappropriation of the entity s assets. hoe transacties tussen de entiteit en een bekende zakenpartner van een kernlid van het management geregeld zouden kunnen worden om oneigenlijke toe-eigening van de activa van de entiteit te faciliteren. The Identity of the Entity s Related Parties (Ref: Para. 13) A11. Where the applicable financial reporting framework establishes related party requirements, information regarding the identity of the entity s related parties is likely to be readily available to management because the entity s information systems will need to record, process and summarize related party relationships and transactions to enable the entity to meet the accounting and disclosure requirements of the framework. Management is therefore likely to have a comprehensive list of related parties and changes from the prior period. For recurring engagements, making the inquiries provides a basis for comparing the information supplied by management with the auditor s record of related parties noted in previous audits. A12. However, where the framework does not establish related party requirements, the entity may not have such information systems in place. Under such circumstances, it is possible that management may not be aware of the existence of all related parties. Nevertheless, the requirement to make the inquiries specified by paragraph 13 still applies because management may be aware of parties that meet the related party definition set out in this ISA. In such a case, however, the auditor s inquiries regarding the identity of the entity s related parties are likely to form part of the auditor s risk assessment procedures and related activities performed in accordance with ISA 315 to obtain information regarding: The entity s ownership and governance structures; The types of investments that the entity is making and plans to De identiteit van de verbonden partijen van de entiteit (Zie Par. 13) A11. Als het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving vereisten inzake verbonden partijen omvat, is informatie in verband met de identiteit van de verbonden partijen van de entiteit waarschijnlijk gemakkelijk beschikbaar voor het management, omdat de relaties en transacties met verbonden partijen door de informatiesystemen van de entiteit moeten worden vastgelegd, administratief verwerkt en samengevat wil de entiteit aan de door het stelsel gestelde vereisten inzake administratieve verwerking en toelichting kunnen voldoen. Het management is daardoor waarschijnlijk in het bezit van een volledige lijst van verbonden partijen en wijzigingen daarvan ten opzichte van de voorgaande verslagperiode. Bij doorlopende opdrachten kan door het verzoeken om inlichtingen de door het management verstrekte informatie met de vastlegging door de auditor van tijdens eerdere controles aangewezen verbonden partijen worden vergeleken. A12. Als het stelsel echter geen vereisten inzake verbonden partijen omvat, is het mogelijk dat de entiteit niet over dergelijke informatiesystemen beschikt. In die omstandigheden is het mogelijk dat het management geen kennis heeft van alle bestaande verbonden partijen. Het vereiste om inlichtingen in te winnen als bedoeld in paragraaf 13 blijft echter van kracht omdat het management kennis kan hebben van partijen die voldoen aan de definitie van verbonden partijen in deze ISA. In dat geval maakt het door de auditor verzoeken om inlichtingen betreffende de identiteit van de verbonden partijen van de entiteit waarschijnlijk deel uit van de overeenkomstig ISA 315 uit te voeren risicoinschattingswerkzaamheden en daarmee verband houdende werkzaamheden van de auditor om informatie te verkrijgen betreffende: de eigendoms- en governancestructuur van de entiteit; Page 19 of 39

20 make; and The way the entity is structured and how it is financed. In the particular case of common control relationships, as management is more likely to be aware of such relationships if they have economic significance to the entity, the auditor s inquiries are likely to be more effective if they are focused on whether parties with which the entity engages in significant transactions, or shares resources to a significant degree, are related parties. A13. In the context of a group audit, ISA 600 requires the group engagement team to provide each component auditor with a list of related parties prepared by group management and any other related parties of which the group engagement team is aware 37. Where the entity is a component within a group, this information provides a useful basis for the auditor s inquiries of management regarding the identity of the entity s related parties. A14. The auditor may also obtain some information regarding the identity of the entity s related parties through inquiries of management during the engagement acceptance or continuance process. de soorten van investeringen die de entiteit doet en van plan is te doen; en de manier waarop de entiteit is gestructureerd en wordt gefinancierd. In het specifieke geval van gemeenschappelijke zeggenschapsverhoudingen zal het verzoeken om inlichtingen door de auditor waarschijnlijk effectiever zijn wanneer dit zich toespitst op de vraag of de partijen waarmee de entiteit significante transacties aangaat of in significante mate middelen deelt, verbonden partijen zijn, aangezien het management waarschijnlijk beter van die verhoudingen op de hoogte is wanneer zij van economisch belang zijn voor de entiteit. A13. In de context van een groepscontrole is op grond van ISA 600 vereist dat het opdrachtteam op groepsniveau aan iedere auditor van een groepsonderdeel een lijst verstrekt van verbonden partijen die door het management op groepsniveau is opgesteld en alle andere verbonden partijen waarvan het opdrachtteam op groepsniveau kennis heeft 38. Als de entiteit een onderdeel is binnen een groep, vormt deze informatie een nuttige basis voor het verzoeken om inlichtingen door de auditor bij het management betreffende de identiteit van verbonden partijen van de entiteit. A14. De auditor kan ook bepaalde informatie verkrijgen betreffende de identiteit van verbonden partijen van de entiteit door middel van het verzoeken om inlichtingen bij het management tijdens het proces van aanvaarding of continuering van de opdracht ISA 600, Special Considerations Audits of Group Financial Statements (Including the Work of Component Auditors), paragraph 40(e). ISA 600, Bijzondere overwegingen Controles van financiële overzichten van een groep (inclusief de werkzaamheden van auditors van groepsonderdelen), paragraaf 40(e). Page 20 of 39

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 550, Verbonden partijen Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd door de International Auditing

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7

Scope of this ISA 1 2 Toepassingsgebied van deze ISA 1 2. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objectives 6 Doelstellingen 6. Definitions 7 Definities 7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 610 USING THE WORK OF INTERNATIONAL AUDITORS GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS (Effective for audits of financial

Nadere informatie

Page 1 of 34. Vertaling NEDERLANDS ENGELS

Page 1 of 34. Vertaling NEDERLANDS ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 200 OVERALL OBJECTIVES OF THE INDEPENDENT AUDITOR AND THE CONDUCT OF AN AUDIT IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL STANDARDS ON AUDITING INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING

Nadere informatie

CONTENTS INHOUDSOPGAVE

CONTENTS INHOUDSOPGAVE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 240 THE AUDITOR S RESPONSIBILITIES RELATING TO FRAUD IN AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1. Effect of Laws and Regulations 2 Invloed van wet- en regelgeving 2

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1. Effect of Laws and Regulations 2 Invloed van wet- en regelgeving 2 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 250 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 250 CONSIDERATION OF LAWS AND REGULATIONS IN AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-2 Reikwijdte van deze ISA 1-2. Effective Date 3 Ingangsdatum 3. Objective 4 Doelstelling 4. Definitions 5 Definities 5

Scope of this ISA 1-2 Reikwijdte van deze ISA 1-2. Effective Date 3 Ingangsdatum 3. Objective 4 Doelstelling 4. Definitions 5 Definities 5 ISA 720 v0.1 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 720 THE AUDITOR S RESPONSIBILITIES RELATING TO OTHER INFORMATION IN DOCUMENTS CONTAINING AUDITED FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402. Paragraph. Inleiding

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402. Paragraph. Inleiding INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 402 AUDIT CONSIDERATIONS RELATING TO AN ENTITY USING A SERVICE ORGANIZATION (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15,

Nadere informatie

Vertaling Nederlands. Page 1 of 25 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN

Vertaling Nederlands. Page 1 of 25 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATIE MET DE MET GOVERNANCE BELASTE PERSONEN Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 260 COMMUNICATION WITH THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6 Definities 6

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6 Definities 6 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 805 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF SINGLE FINANCIAL STATEMENTS AND SPECIFIC ELEMENTS, ACCOUNTS OR ITEMS OF A FINANCIAL STATEMENT Introduction (Effective for audits

Nadere informatie

Page 1 of 29. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 210 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 210

Page 1 of 29. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 210 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 210 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 210 AGREEING THE TERMS OF AUDIT ENGAGEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) Introduction Scope of this

Nadere informatie

Page 1 of 20 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS

Page 1 of 20 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS Engels Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 THE AUDITOR S RESPONSES TO ASSESSED RISKS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 330 INSPELEN DOOR DE AUDITOR OP INGESCHATTE RISICO S (Effective for

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 ENGELS Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 710 COMPARATIVE INFORMATION TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE CORRESPONDING FIGURES AND COMPARATIVE

Nadere informatie

Page 1 of 19. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580

Page 1 of 19. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580 CONTENTS Introduction INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 580 WRITTEN REPRESENTATIONS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14

Revision as the Audit Progresses 12-13 Herziening naarmate de controle vordert 12-13 Documentation 14 Documentatie 14 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 320 MATERIALITY IN PLANNING AND PERFORMING AN AUDIT (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7

Scope of this ISA 1-3 Reikwijdte van deze ISA 1-3. Effective Date 4 Ingangsdatum 4. Objective 5 Doelstelling 5. Definitions 6-7 Definities 6-7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 800 SPECIAL CONSIDERATIONS AUDITS OF FINANCIAL STATEMENTS PREPARED IN ACCORDANCE WITH SPECIAL PURPOSE FRAMEWORKS (Effective for audits of financial statements for periods

Nadere informatie

Page 1 of 49 DE CONTROLE VAN SCHATTINGEN, MET INBEGRIP VAN SCHATTINGEN VAN REËLE WAARDE, ALSMEDE VAN DE TOELICHTINGEN DAAROP

Page 1 of 49 DE CONTROLE VAN SCHATTINGEN, MET INBEGRIP VAN SCHATTINGEN VAN REËLE WAARDE, ALSMEDE VAN DE TOELICHTINGEN DAAROP CONTENTS Introduction INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 540 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 540 AUDITING ACCOUNTING ESTIMATES, INCLUDING FAIR VALUE ACCOUNTING ESTIMATES, AND RELATED DISCLOSURES (Effective

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 Reikwijdte van deze ISA 1. Effect of Laws and Regulations 2 Invloed van wet- en regelgeving 2

Scope of this ISA 1 Reikwijdte van deze ISA 1. Effect of Laws and Regulations 2 Invloed van wet- en regelgeving 2 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 250 CONSIDERATION OF LAWS AND REGULATIONS IN AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 ENGELS Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 560 SUBSEQUENT EVENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after

Nadere informatie

Page 1 of 16. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 265 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 265

Page 1 of 16. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 265 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 265 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 265 COMMUNICATING DEFICIENCIES IN INTERNAL CONTROL TO THOSE CHARGED WITH GOVERNANCE AND MANAGEMENT (Effective for audits of financial statements for periods beginning

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501

Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 501 AUDIT EVIDENCE SPECIFIC CONSIDERATIONS FOR SELECTED ITEMS (Effective for audits of financial statements for periods beginning

Nadere informatie

External Confirmation Procedures to Obtain Audit Evidence 2-3 Werkzaamheden inzake externe bevestiging om controle-informatie te verkrijgen 2-3

External Confirmation Procedures to Obtain Audit Evidence 2-3 Werkzaamheden inzake externe bevestiging om controle-informatie te verkrijgen 2-3 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 505 EXTERNAL CONFIRMATIONS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph INTERNATIONAL STANDARD

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 706 EMPHASIS OF MATTER PARAGRAPHS AND OTHER MATTER PARAGRAPHS IN THE INDEPENDENT AUDITOR S REPORT PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN

Nadere informatie

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Nieuwe en herziene Standaarden inzake

Nadere informatie

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants)

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) ISA 800 (Herzien) Bijzondere overwegingen controles van financiële overzichten

Nadere informatie

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 701, Het communiceren van kernpunten van de controle in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard

Nadere informatie

Page 1 of 18. Vertaling NEDERLANDS. (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009)

Page 1 of 18. Vertaling NEDERLANDS. (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 570 GOING CONCERN (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) Introduction Scope of this ISA 1 Going Concern

Nadere informatie

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden

Nieuwe en herziene Standaarden inzake de controleverklaring en wijzigingen in andere Standaarden Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Nieuwe en herziene Standaarden inzake

Nadere informatie

Het betreft hier aanpassingen aan Standaard 315 i.v.m. het herzien van Standaard 610. Consultatieperiode loopt tot 11 november 2013, 14.

Het betreft hier aanpassingen aan Standaard 315 i.v.m. het herzien van Standaard 610. Consultatieperiode loopt tot 11 november 2013, 14. Originally developed by: Translated and re-published by: NBA (The Netherlands Institute of Chartered Accountants) Concept Standaard 315 Risico s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

ISA 705 (Herzien), Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor

ISA 705 (Herzien), Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705 (Herzien), Aanpassingen van het oordeel in de controleverklaring van de onafhankelijke auditor Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA)

Nadere informatie

ISA 260 Communicatie met de met governance belaste personen 7 januari 2016

ISA 260 Communicatie met de met governance belaste personen 7 januari 2016 Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Translated and re-published by:

Nadere informatie

Aanpassingen van het oordeel in de controle- verklaring van de onafhankelijke accountant 7 januari 2016

Aanpassingen van het oordeel in de controle- verklaring van de onafhankelijke accountant 7 januari 2016 Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers Translated and re-published by:

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

1/45 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION. Vertaling NEDERLANDS

1/45 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION. Vertaling NEDERLANDS ENGELS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 3402 ASSURANCE REPORTS ON CONTROLS AT A SERVICE ORGANIZATION (Effective for service auditors assurance reports covering periods ending on or after June 15, 2011)

Nadere informatie

Page 1 of 11. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES CIJFERANALYSES

Page 1 of 11. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES CIJFERANALYSES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 ANALYTICAL PROCEDURES INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 520 CIJFERANALYSES (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December

Nadere informatie

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objective 6 Doelstelling 6. Definitions 7 Definities 7

Scope of this ISA 1 Toepassingsgebied van deze ISA 1. Effective Date 5 Ingangsdatum 5. Objective 6 Doelstelling 6. Definitions 7 Definities 7 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 220 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 220 QUALITY CONTROL FOR AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on

Nadere informatie

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter

Brigitte de Vries Staedion. Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Brigitte de Vries Staedion Kwaliteitsbeheersing De uitdagingen voor een éénpitter Kwaliteitsbeheersing voor de éénpitter Wat kunt u verwachten Wie ben ik en waar werk ik Mijn uitdagingen Ervaring met kwaliteitstoetsing

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN

ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 710, TER VERGELIJKING OPGENOMEN INFORMATIE - OVEREENKOMSTIGE CIJFERS EN VERGELIJKENDE FINANCIELE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd

Nadere informatie

Page 1 of 12. Scope of this ISA. Toepassingsgebied van deze ISA

Page 1 of 12. Scope of this ISA. Toepassingsgebied van deze ISA INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 300 PLANNING AN AUDIT OF FINANCIAL STATEMENTS (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 5 7 0 (Herzien), Continuïteit Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Page 1 of 45. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1 INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1

Page 1 of 45. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1 INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1 INTERNATIONAL STANDARD ON QUALITY CONTROL 1 QUALITY CONTROL FOR FIRMS THAT PERFORM AUDITS AND REVIEWS OF FINANCIAL STATEMENTS, AND OTHER ASSURANCE AND RELATED SERVICES ENGAGEMENTS Introduction (Effective

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 706, PARAGRAFEN TER BENADRUKKING VAN BEPAALDE AANGELEGENHEDEN EN PARAGRAFEN INZAKE OVERIGE AANGELEGENHEDEN IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

Nadere informatie

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants)

Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) ISA 810 Opdrachten om te rapporteren betreffende samengevatte financiële overzichten

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers. ISA 720 De verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI

ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 510, INITIËLE CONTROLEOPDRACHTEN - BEGINSALDI Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de International

Nadere informatie

Page 1 of 15. Vertaling NEDERLANDS

Page 1 of 15. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 450 EVALUATION OF MISSTATEMENTS IDENTIFIED DURING THE AUDIT (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) Introduction

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants)

Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers ISA 200, 210, 240, 260, 300, 315,

Nadere informatie

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE

ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 320, MATERIALITEIT BIJ DE PLANNING EN UITVOERING VAN EEN CONTROLE Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door

Nadere informatie

Consultatiedocument: Vertaling herziene Standaard 720 Respondent: Dhr. G. Wolswijk Datum inzending: 27 januari 2016

Consultatiedocument: Vertaling herziene Standaard 720 Respondent: Dhr. G. Wolswijk Datum inzending: 27 januari 2016 Consultatiedocument: Vertaling herziene Standaard 720 Respondent: Dhr. G. Wolswijk Datum inzending: 27 januari 2016 LS, Op persoonlijke titel reageer ik hierbij op de consultatie rond de herziene standaard

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Page 1 of 24. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE CONTROLE-INFORMATIE

Page 1 of 24. Vertaling NEDERLANDS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE CONTROLE-INFORMATIE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 AUDIT EVIDENCE INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 500 CONTROLE-INFORMATIE (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers

Dit document maakt gebruik van bladwijzers Originally developed by: Translated and re-published by: Royal NBA (The Royal Netherlands Institute of Chartered Accountants) Dit document maakt gebruik van bladwijzers ISA 200, 210, 240, 260, 300, 315,

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Page 1 of 15. Introduction. Inleiding

Page 1 of 15. Introduction. Inleiding INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 230 AUDIT DOCUMENTATION (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 720, DE VERANTWOORDELIJKHEDEN VAN DE AUDITOR MET BETREKKING TOT ANDERE INFORMATIE IN DOCUMENTEN WAARIN GECONTROLEERDE FINANCIËLE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

((statutaire) vestigingsplaats).

((statutaire) vestigingsplaats). Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.1 Goedkeurende

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

ISA 230 v0.1. Vertaling Nederlands

ISA 230 v0.1. Vertaling Nederlands ISA 230 v0.1 INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 230 AUDIT DOCUMENTATION (Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 2-serie: 3-serie: 4-serie: 5-serie: 7-serie:

Nadere informatie

Our opinion. In our opinion:

Our opinion. In our opinion: Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.2 Goedkeurende

Nadere informatie

Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3:

Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze PDF bevat de drukproef van de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages uit HRA dele 3: 2-serie: Various review reports 3-serie:

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Concept Standaard 4410 (Herzien) Samenstellingsopdrachten 30 september 2013

Concept Standaard 4410 (Herzien) Samenstellingsopdrachten 30 september 2013 Originally developed by: Translated and re-published by: NBA (The Netherlands Institute of Chartered Accountants) Concept Standaard 4410 (Herzien) Samenstellingsopdrachten 30 september 2013 Het betreft

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 2-serie: 3-serie: 4-serie: 5-serie: 7-serie:

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Our disclaimer of opinion

Our disclaimer of opinion Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.13 Controleverklaring

Nadere informatie

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING ELAW BASISCURSUS WBP EN ANDERE PRIVACYWETGEVING DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING Gerrit-Jan Zwenne 28 november 2013 general data protection regulation een snelle vergelijking DP Directive 95/46/EC

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie

Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie Norm inzake de toepassing van de ISA's in Belgie De Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Overwegende dat het moderniseren van het norrnatief kader voor de uitvoering van revisorale opdrachten

Nadere informatie

Originally developed by:

Originally developed by: Originally developed by: Concept standaard 3420 Assurance-opdrachten om te rapporteren over het opstellen van pro forma financiële informatie die in een prospectus is opgenomen Maart 2013 Consultatieperiode

Nadere informatie

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK

PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK PROTOCOL ONAFHANKELIJKHEIDSWAARBORGING INSPECTIE-INSTELLINGEN SNA-KEURMERK Vastgesteld door het bestuur d.d.: 17 juni 2014 Ingangsdatum: 1 juli 2014 Stichting Normering Arbeid (SNA) Versie 14.04 / 13 juni

Nadere informatie

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN

ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, HET IN AANMERKING NEMEN VAN WET- EN REGELGEVING BIJ EEN CONTROLE VAN FINANCIËLE OVERZICHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2015 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN

ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 210, OVEREENKOMEN VAN DE VOORWAARDEN VAN CONTROLEOPDRACHTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA)

INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 200, Algehele doelstellingen van de onafhankelijke auditor, alsmede het uitvoeren van een controle overeenkomstig de International Standards on Auditing Copyright

Nadere informatie

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN

ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 501, CONTROLE-INFORMATIE SPECIFIEKE OVERWEGINGEN VOOR GESELECTEERDE ELEMENTEN Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd

Nadere informatie

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten

ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 250, Het in aanmerking nemen van wet- en regelgeving bij een controle van financiële overzichten Copyright IFAC Deze Internationale controlestandaard (ISA)

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Let op: dit is een voorbeeldtekst! 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden )

Let op: dit is een voorbeeldtekst! 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden ) Nederlands Let op: dit is een voorbeeldtekst! Engels 00 Voorbeelden oob-controleverklaringen (Controlestandaarden 700-799) 0. Controleverklaringen in overeenstemming met Standaard 702N 0.1.3 Goedkeurende

Nadere informatie

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR

ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 705, AANPASSINGEN VAN HET OORDEEL IN DE CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE AUDITOR Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

Rotterdam, 1 september 2015 Kenmerk: 15-012/DvO/NdV Betreft: Reactie Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien

Rotterdam, 1 september 2015 Kenmerk: 15-012/DvO/NdV Betreft: Reactie Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Tel: +31 (0)10 24 24 600 Fax: +31 (0)10 24 24 624 info@bdo.nl www.bdo.nl BDO Audit & Assurance B.V. K.P. van der Mandelelaan 40, 3062 MB Rotterdam Nederland NBA, Adviescollege voor Beroepsreglementering

Nadere informatie