WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT"

Transcriptie

1 REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van het UMC SINT-PIETER verklaren nadrukkelijk dat zij u, als patiënt, het best mgelijke nthaal, een ptimale medische en paramedische verzrging, een gepaste sciale en administratieve hulp,... willen bieden, ngeacht uw inkmsten, uw verzekerbaarheidsvrwaarden, uw afkmst en filsfische vertuiging. Deze wil wrdt gedeeld dr de verkepelende IRIS-structuur, die het Brusselse penbare ziekenhuisnetwerk vertegenwrdigt, teneinde u de beste medische verzrging te geven in een kwaliteitsvlle mgeving. Het respect vr het medisch geheim en de bescherming van uw persnlijke levenssfeer ten pzichte van elke medische f niet-medische infrmatie die wrdt verzameld tijdens een raadpleging f bij uw hspitalisatie in het UMC SINT-PIETER, vrmen belangrijke grndslagen vr het vertruwen dat u ns schenkt. Om de bescherming van uw persnlijke levenssfeer aangaande uw medische en persnsgegevens ng te versterken, verplicht de wet het UMC SINT-PIETER m een reglement p te stellen dat u telaat beter geïnfrmeerd te zijn ver de manuele en geautmatiseerde verwerkingsmdaliteiten die in het UMC SINT-PIETER wrden gebruikt. Indien u ver dit reglement ng vragen hebt, dan wrdt u de mgelijkheid gebden m deze schriftelijk ver te maken aan de Hfdgeneesheer, UMC SINT-PIETER, Hgstraat 322 te 1000 Brussel.

2 II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT In tepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persnlijke levenssfeer bij de verwerking van persnsgegevens, en van het punt III, 9 quater van de bijlage van het K.B. van 23 ktber 1964 dat de nrmen bepaalt waaraan ziekenhuizen en hun diensten meten beantwrden, bepaalt huidig reglement de verzamelings-, registratie-, bewarings-, wijzigings-, raadplegings- en verdelingsmdaliteiten van persnsgegevens betreffende de patiënten, waarnder de medische gegevens. III. DEFINITIES Persnsgegevens: Gegevens die betrekking hebben p een natuurlijke persn die is f kan wrden geïdentificeerd. Medische persnsgegevens : Alle gegevens van persnlijke aard waaruit men infrmatie kan afleiden aangaande de vregere, huidige f tekmstige fysieke f mentale gezndheidstestand, met uitzndering van puur administratieve f bekhudkundige gegevens aangaande de behandelingen f medische zrgen. Verwerking: De geautmatiseerde verwerking f het manueel bijhuden van een bestand. Bestanden : Een geheel van persnsgegevens, samengesteld en bewaard p een lgisch gestructureerde wijze met het g p een systematische raadpleging. Geautmatiseerde verwerking: Elk geheel van bewerkingen die geheel f gedeeltelijk langs geautmatiseerde weg zijn uitgeverd en betrekking hebben p de registratie en de bewaring van persnsgegevens, alsk p de wijziging, het wissen, de raadpleging f de verspreiding van deze gegevens. Huder van het bestand: De natuurlijke persn f de rechtspersn f de feitelijke vereniging die bevegd is m te beslissen ver het del van de verwerking f ver de srt gegevens die erin meten vrkmen. Beheerder van de bestanden: De natuurlijke persn f de rechtspersn f de feitelijke vereniging aan wie de rganisatie en de uitvering van de verwerking is tevertruwd. Patiënt : Alle persnen pgenmen f verzrgd in het ziekenhuis, die er al dan niet verblijven en aan wie medische, verpleegkundige f paramedische zrgen verstrekt wrden.

3 De raadgever inzake infrmatieveiligheid: Deze deskundige adviseert de verschillende actren binnen het UMC Sint-Pieter (hfdgeneesheer, huder van het bestand, beheerder van het bestand ) ver alle veiligheidsaspecten van de infrmatie. Hij verzekt m alle vrzrgsmaatregelen te treffen m de tegang tt tegangssleutels f bestanden met gepersnaliseerde gegevens te vermijden. Hij zrgt vr de regelmatige update van de veiligheidsmdaliteiten van de bestanden m de vertruwelijkheid, de integriteit en de tegankelijkheid te garanderen aan de bevegde persnen. Hij stelt een jaarverslag p betreffende de uitvering van zijn taak. IV. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van tepassing p de verwerking van gegevens van persnlijke aard met betrekking tt de patiënten die behandeld f pgenmen zijn : in het UMC SINT-PIETER, penbare ziekenhuisvereniging, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hgstraat 322; en is eveneens van tepassing vr alle banken vr menselijk lichaamsmateriaal, waarvan de zetels gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hgstraat 322. V. DOELSTELLING VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE BASIS 1. De registratie van persnsgegevens (verzamelen, bewaren en verwerken) in de scht van het UMC SINT-PIETER en meer bepaald de medische gegevens aangaande de patiënten is vrzien in het kader van de ziekenhuizenwet, gecördineerd p 07/08/1987 (artikels 15 en 17 quater); de wet p de verplichte ziekteverzekering en vergedingen, gecördineerd p 14/07/1994, alsk haar uitveringsbesluiten; het K.B. van 06/12/1994 dat de regels bepaalt vlgens dewelke bepaalde statistische gegevens meten wrden medegedeeld aan de FOD Vlksgezndheid en het K.B. van 25/02/1996 dat de regels bepaalt vlgens dewelke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens eveneens meten wrden medegedeeld aan de FOD Vlksgezndheid; het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvering van de wet van 08/12/1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens. Het UMC SINT-PIETER verwijst naar vlgende delstellingen : a) Gezndheidszrg : Verzrging van de patiënten : geautmatiseerde bestanden betreffende de diagnsestelling en de behandeling van de patiënt en zijn glbale verzrging;

4 Administratie van de patiënten : de pvlging van het verblijf en de behandeling van de patiënten, met inbegrip van de ambulante patiënten met het g p een administratieve, bekhudkundige f facturatieverwerking. Registratie van de patiënten : de registratie van medische en verblijfsgegevens, met het g p beheer, met inbegrip van het dssierbeheer van de patiënten, het beheer van de kwaliteit van de zrgen en het beheer van het tekennen van middelen per pathlgie. Registratie van de dnren : het creëren van bestanden met als inhud de persnen die wensen dnr te zijn, de bekendmaking hiervan en het beheer. Registratie van medische, persnsgegevens en gegevens aangaande het verblijf van de patiënten die een epidemilgisch, wetenschappelijk en / f beheersmatig karakter hebben, met het g p het beantwrden aan delstellingen inzake research, beheer f bjectieven pgelegd dr de verheid. Gebruik van medische patiëntengegevens met het g p nderwijs van de geneeskunde en/f van de verpleegkundige en paramedische wetenschappen. Verwerking van persnsgegevens m de veiligheid van persnen f gederen te waarbrgen. Verwerkingen betreffende het vrschrijven en afleveren van geneesmiddelen. b) Algemene delstellingen : Beheer van nvrziene mstandigheden, klachten, bemiddeling en juridische geschillen, met inbegrip van de schuldvrderingen. 2 Persnsgegevens die niet aan vrmelde delstellingen beantwrden, mgen niet wrden verzameld f verwerkt. VI. IDENTITEIT VAN DE HOUDER VAN HET BESTAND De huder van het bestand is het UMC SINT-PIETER, Openbare Ziekenhuisvereniging, nderwrpen aan de wet van 8 juli 1976, met zetel te 1000 Brussel, Hgstraat 322, hier vertegenwrdigd dr haar Algemeen directeur. VII. IDENTITEIT VAN DE GENEESHEER DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EN HET TOEZICHT OP DE VERWERKING UITOEFENT (Art 7 WET van 8/12/1992) De medische persnsgegevens mgen alleen verwerkt wrden nder het tezicht en de verantwrdelijkheid van de Hfdgeneesheer van het UMC SINT-PIETER. VIII. IDENTITEIT VAN DE RAADGEVER INZAKE INFORMATIEVEILIGHEID De raadgever inzake infrmatieveiligheid is Mijnheer Rik De Jaegher, Hgstraat 322 te 1000 Brussel, zwel vr het UMC Sint-Pieter als vr alle banken vr menselijk lichaamsmateriaal van het UMC Sint-Pieter.

5 IX. IDENTITEIT VAN DE BEHEERDER DER VERWERKINGEN De rganisatie en de verwerking wrden verricht dr de infrmaticadienst van het UMC SINT- PIETER, nder de bevegdheid van de huder van het bestand en de geneesheer die de verantwrdelijkheid draagt vr de bewaking van de verwerking. X. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEHEERDERS VAN DE VERWERKINGEN Hun rechten : Overgaan tt de geïnfrmatiseerde verwerking van alle patiëntengegevens die hen wrden tevertruwd; Vrstellen en/f ntwikkelen van de sftware die het best geschikt is vr een ptimaal beheer van deze gegevens; Beheer van de cmmunicatie tussen bestanden en gebruikers, met inbegrip van het tekennen van paswrden, cdes en alle andere technische mgelijkheden die hen zijn tevertruwd. Hun plichten : De vrwaarden vr tegang tt de persnsgegevens eerbiedigen zals ze werden vastgelegd dr de huder van het bestand f de persn die in zijn naam mag handelen. Overeenkmstig artikel 7 van de wet van 08/12/1992, het nminatief aanstellen van de persnen die in de verwerking tussenkmen f er tegang te hebben; Het vastleggen van de inhud en de reikwijdte van de telating vr elke persn die tegang heeft, het regelmatig bijwerken van het register met die infrmatie; Het berepsgeheim eerbiedigen dr de vertruwelijkheid van de gegevens na te leven; Iedere niet vrziene vraag vr tegang vrleggen aan de huder van het bestand f aan de persn die in zijn naam mag handelen en alle preventieve maatregelen treffen die bedeld zijn m de niet tegelaten tegang te vermijden; Vlgens de verantwrdelijkheden vastgelegd vr iedere verwerking, de identificatiegegevens en de andere gegevens (medische, administratieve) p een gescheiden manier behandelen en ze slechts samenbrengen vlgens de richtlijnen gepreciseerd dr de huder van het bestand f de persn die in zijn naam mag handelen; De vertruwelijkheid van de paswrden en cdes eerbiedigen, vral in geval van tegang tt de beveiligingssleutels tegekend dr andere verantwrdelijken van bestanden in dezelfde instelling; De veiligheidsmdaliteiten van de bestanden regelmatig bijwerken m de vertruwelijkheid, integriteit en tegangsmgelijkheid ervan te waarbrgen.

6 XI. DE CATEGORIEËN VAN PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT OF GEMACHTIGD ZIJN TOT HET VERKRIJGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN MEDISCH AARD Overeenkmstig de artikels 7 en 10 van de wet van 08/12/1992, zijn de vlgende categrieën van persnen (instanties) gerechtigd m geneeskundige gegevens van persnlijke aard te ntvangen betreffende de patiënten en dit in het kader van hun werkpdracht f de ndwendigheden van de dienst : a) intern persneel van het UMC SINT-PIETER : alles geneesheren en studenten geneeskunde belast met het pstellen van de diagnse f de behandeling van de patiënten; de apthekers f de aptheek-assistenten; de verpleegkundigen, de hulpverpleegkundigen, paramedici, technlgen in de medische beeldvrming, labranten, medische secretaressen, scial assistentes : zij delen het medisch geheim, daar zij functies beefenen eigen aan de verzrging en de verslaggeving, evenals hun stagiaires; de administratieve persneelsleden van het ziekenhuis: zij zijn belast met het infrmatiebeheer van de patiënten, het identificatiebestand, de pvlging van het verblijf en de behandeling van de patiënten, met het g p de facturatie en het geschillenbeheer; de nderzekers die fficieel werden aangesteld dr het UMC SINT-PIETER, en dit in het kader van een nderzeksprtcl dat een gunstig advies kreeg van het ethisch cmité van het UMC SINT-PIETER; de Hfdgeneesheer f iedere geneesheer die hij aanstelt vr een specifieke pdracht (bijv. nderzek, klacht, ngewenst incident,...) het infrmaticapersneel : belast met autmatische verwerking van de patiëntengegevens, in het kader van de ziekenhuisinfrmatica; de bemiddelaar aangesteld dr de wet van 22/08/2002 en de klachtenbeheerder; het team van de ziekenhuishygiëne; het team van de MZG. b) persnen extern aan het UMC SINT-PIETER : de betreffende patiënt in naleving van de bepalingen van de wet van 22/08/2002 met betrekking tt de rechten van de patiënt; de beefenaars van de geneeskunst in therapeutisch verband met de patiënt f aangesteld dr de patiënt; de verzekeraars in verband met de verplichte verzekering gezndheidszrg; de verstrekkers van externe zrgen in het kader van de vrtzetting van de zrgen; het RIZIV; de FOD Gezndheidszrg; indien ndig, en binnen de gevallen vrzien dr de wet, de gerechtelijke f administratieve instanties; de andere instanties die dr de wet wrden gemachtigd (bijv. rgaandnatie,...); p vraag van de patiënt f met zijn akkrd, iedere gemachtigde persn (bijv. nderzek, privéverzekeraar,...). XII. DE CATEGORIEËN VAN PERSONEN WAARVAN DE GEGEVENS HET VOORWERP UITMAKEN VAN VERWERKING De patiënt (met inbegrip van de dnr), die gehspitaliseerd is f ambulant behandeld wrdt, aan wie medische, verpleegkundige f paramedische zrgen wrden verstrekt.

7 XIII. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN DE MANIER WAAROP ZIJ VERZAMELD WORDEN De verzamelde persnsgegevens aangaande de patiënten wrden nderverdeeld in enerzijds, de medische persnsgegevens aangaande de zrgen verstrekt aan de patiënten in de strikte zin en anderzijds, de administratieve persnsgegevens die dienen vr de identificatie, de pname, de facturering f de pzeking. Deze gegevens aangaande de patiënt wrden bijeengebracht via de patiënt zelf, de familie, de zrgverstrekker f een andere instantie. Aard van de verwerkte gegevens A1. Identificatiegegevens naam, adres, telefn gegevens tegekend dr de beheerder van de verwerking B. Financiële bijznderheden identificatie van de verzekeringsrganismen f maatschappijen en slvabiliteitsnderzek Wijze waarp zij verkregen wrden Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten, aan de hand van fficiële identiteitspapieren. Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen, dr de desbetreffende diensten (facturatie, sciale dienst,...) C. Persnsgegevens leeftijd, geslacht, gebrtedatum en - plaats, burgerlijke stand, natinaliteit D. Fysieke gegevens (lengte, gewicht,...) Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten. Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... E. Levenswijze Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... F. Psychische gegevens (karakter, persnlijkheid,...) Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... G. Samenstelling van het gezin dr de patiëntenadministratie bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten Q. Raciale f etnische gegevens Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... R. Gegevens aangaande het seksueel gedrag Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die

8 nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... U. Filsfische f gdsdienstige vertuigingen dr de administratie van de patiënten bij de pname, dr de diëtisten M. Medische gegevens M1 : Aangaande de fysieke gezndheidstestand : dssier van de patiënt, medisch verslag, diagnse, behandeling, analyseresultaten, handicaps f letsels, dieet, andere bijzndere gezndheidsvereisten aangaande behandeling, reizen en huisvesting dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, labranten, paramedici, aptheker M2 : Medische gegevens aangaande de psychische gezndheidstestand: dssier van de patiënt, medisch verslag, infrmatie aangaande de diagnse en de behandelingen, analyseresultaten M3 : Medische gegevens aangaande risictestanden en -gedragingen M4 : Genetische gegevens in het kader van de bank vr menselijk lichaamsmateriaal, pspringsnderzek, erfelijkheidsnderzek,... M5 : Gegevens betreffende de zrgen : gegevens met betrekking tt de gebruikte middelen en prcedures vr de medische en paramedische patiëntenaanpak J3. Gerechtelijke gegevens aangaande gerechtelijke maatregelen Identificatiegegevens van een referentiepersn Identificatiegegevens van de behandelende geneesheer Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen XIV. ORGANISATIE VAN DE DOORSTROMING VAN DE TE VERWERKEN MEDISCHE GEGEVENS De drstrming van de verwerking van de medische gegevens wrdt als vlgt gerganiseerd : het verzamelen van de gegevens vlgens de mdaliteiten beschreven nder punt XIII van dit reglement; de invering van de gegevens; de verwerking van de gegevens; de cmmunicatie van de gegevens vlgens de mdaliteiten beschreven nder punt XI; de archivering, de bewaring en de vernietiging. de authentificatie via elektrnische weg.

9 De persnen die tegang hebben tt de bestanden aangaande de patiënten verbinden zich erte m de beschikkingen van de wet van 08/12/1992 en haar uitveringsbesluiten p de bescherming van de persnlijke levenssfeer te eerbiedigen, evenals de principes inzake het berepsgeheim en huidig reglement, p straffe van disciplinaire, strafrechterlijke f burgerlijke sancties. XV. PROCEDURE VOLGENS DEWELKE DE GEGEVENS, INDIEN NODIG, ANONIEM KUNNEN GEMAAKT WORDEN Vr zver de persnsgegevens aangaande de patiënten anniem gemaakt wrden f derwijze gecdeerd wrden dat zij de individualisering f identificatie van de patiënt niet mgelijk maken, mgen zij: meegedeeld wrden aan de FOD Vlksgezndheid vereenkmstig artikel 86 van de wet p de ziekenhuizen; gebruikt wrden vr interne beheersmatige en/f researchdeleinden, epidemilgische en / f wetenschappelijke deleinden evenals bjectieven pgelegd dr de verheid. XVI. BESCHERMINGSPROCEDURES VAN DE GEREGISTREERDE GEGEVENS Alle mgelijke schikkingen wrden getrffen pdat de verzamelde gegevens z juist en vlledig mgelijk zijn. Alle vereiste technische en rganisatrische schikkingen wrden eveneens getrffen m het verlies f de manipulatie van persnsgegevens in de patiëntenbestanden te vermijden, evenals m elke nwettige raadpleging, wijziging f cmmunicatie te vrkmen. De prcedures ter bescherming mvatten nder meer : Een systematische back-up van de lkaal geregistreerde infrmatie, nder de verantwrdelijkheid van elke gebruiker; Een systematische back-up van de centrale bestanden en gegevensbanken dr de infrmaticadienst van het ziekenhuis (tijdelijk vergebrachte administratieve en medische gegevens) en de medische infrmatica-afdelingen (labratrium, beeldvrming, samenvattende histrische gegevens,...) bijgehuden vr de veiligheid van hun gegevens (vertruwelijkheid, integriteit, tegang); De back-ups wrden gedaan p infrmatiedragers (banden, cassetten) die ndergebracht wrden p geheime plaatsen; De uit te wissen gegevens wrden eerst p micrfilm gezet/gedigitaliseerd teneinde cnfrm te zijn aan de wettelijke verplichting m het patiëntendssier gedurende dertig jaar te bewaren. De gegevens p micrfilm/gedigitaliseerd vallen nder de verantwrdelijkheid van de hfdgeneesheer. Deze beschermingsprcedures dienen m te beletten dat de gegevens accidenteel f ngerlfd wrden vernietigd, dat ze accidenteel verlren gaan, dat men er ngerlfd tegang te krijgt, dat men ze ngerlfd kan wijzigen f verspreiden. XVII. BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS 1. Znder afbreuk te den aan eventuele wettelijke f reglementaire schikkingen, nder andere inzake archivering, wrden de vlgende bewaringstermijnen tegepast, vanaf de datum van ntslag f laatste behandeling van de patiënt :

10 (a) (b) (c) (d) Minimum 7 jaar vr de factureringsgegevens die vrtspruiten uit de patiëntenbestanden en die waarde hebben als bekhudkundig dcument; Minimum 30 jaar vr de medische persnsgegevens van de patiënten, dewelke enkel met het akkrd van de Hfdgeneesheer mgen wrden gewist; Minimum 5 jaar vr alle andere gegevens uit de patiëntenbestanden; Vr nbepaalde termijn vr de hfdbestanden. 2. Wanneer de hger vermelde bewaringstermijn is verstreken, wrden de persnsgegevens van de patiënten gewist uit de bestanden en vernietigd, en dit binnen de 12 maanden, indien de infrmaticatepassing het telaat. 3. De vernietiging zal echter niet plaatshebben wanneer het redelijkerwijze vaststaat dat de bewaring van de persnsgegevens aangaande de patiënten van belang zijn vr andere persnen (bijv. : genetische gegevens) f indien de bewaring verplicht is ingevlge een wettelijke bepaling, f ng wanneer er een akkrd in die zin bestaat tussen de patiënt en de Hfdgeneesheer. 4. De desbetreffende gegevens kunnen bewaard wrden nder annieme f gecdeerde vrm indien zij zdanig verwerkt zijn dat het redelijkerwijze vaststaat dat het nmgelijk is m de persnen te identificeren. XVIII. VERGELIJKINGEN, INTERCONNECTIES EN RAADPLEGINGEN 1. Het recht p tegang tt de gegevens van de verschillende departementen wrdt nderwrpen aan de vlgende principes : Iedere geneesheer die deel uitmaakt van een dienst van het UMC SINT-PIETER f iedere geaccrediteerde student in de geneeskunde die tegang heeft tt de actuele en histrische gegevens van de patiënten, in het kader van de therapeutische relatie; Ieder lid van het verzrgend f paramedisch persneel heeft tegang tt de actuele gegevens, in het kader van zijn berepsactiviteiten; de Hfdgeneesheer in het kader van zijn beleids- en cntrlefunctie; het administratief persneel heeft alleen tegang tt de gegevens ndig in het kader van zijn functie (facturering, nthaal, bemiddeling,...); Iedere geneesheer van buiten het UMC SINT-PIETER, p aanvraag f mits het akkrd van de patiënt, heeft tegang tt de verzrgingsgegevens; Iedere interne f externe geneesheer van het UMC SINT-PIETER, in het kader van een menselijk prefndervindelijk nderzek, heeft tegang tt de gegevens, mits schriftelijke akkrd van de patiënt; Iedere geneesheer van het ziekenhuis betrkken bij de kstprijs per geïndividualiseerde pathlgie. Iedere raadpleging van een medisch gegevensbestand impliceert :

11 De ndertekening vr kennisname en aanvaarding van het huidig reglement dr de aanvrager; Het akkrd van de Hfdgeneesheer m ver een tegangscdenummer te beschikken; De kennis van het cdewrd dat tegang verleent tt het menu; De identificatie van de aanvrager (cdewrd, nummer); De identificatie van de patiënt betrkken bij de zrgen; De verificatie van de aanvrager en patiënt, evenals de hedanigheid van de aanvrager, vlgens zijn berepsfunctie. 2. Het vlgende deel ver de behandeling van patiënten is manueel : Kalamaz Wat dit betreft, bestaan geen verbindingen nch intercnnecties. XIX. WISSEN VAN DE GEGEVENS De inhudelijke gegevens van de patiëntenbestanden kunnen uitgewist wrden : 1 na verlp van de bewaringstermijn, vermeld nder punt XVII; 2 in de gevallen bepaald dr en in uitvering van de wet; 3 p gegrnde aanvraag van iedere betrkkene in uitvering van zijn recht p wijziging uitgeverd in hfde van artikel 12 van de wet van 08/12/1996 en van punt XX van huidig reglement; 4 in uitvering van een gerechtelijke beslissing 5 in uitvering van een beslissing van de Bestandhuder f van de Hfdgeneesheer; XX. RECHTEN VAN DE PATIËNT Tijdens het verzamelen van persnsgegevens, wrdt de patiënt p de hgte gebracht van de inhud van artikel 4 van de wet betreffende de bescherming van de persnlijke levenssfeer met betrekking tt de behandeling van persnsgegevens via de nthaalbrchure en/f de weergegeven f verspreide infrmatie. Hij kan een kpie van dit reglement bekmen aan het nthaal van het ziekenhuis f het raadplegen via de internetsite van het ziekenhuis. Iedere patiënt die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht infrmatie te krijgen ver de gegevens die ver hem verwerkt wrden. In uitvering van dit principe, wrdt de patiënt dr het UMC SINT-PIETER, schriftelijk p de hgte gebracht van zijn rechten namens dit reglement. Z kan hij, m infrmatie te krijgen ver de gegevens die hem betreffen, f m de lijst te krijgen van de persnen die tegang hadden tt zijn persnsgegevens, schriftelijk cntact pnemen met de Hfdgeneesheer van het UMC SINT- PIETER, Hgstraat 322 te 1000 Brussel. Er zal alleen gevlg gegeven wrden aan zijn aanvraag vr zver deze niet reeds ingediend werd tijdens de twaalf vrgaande maanden. De medische gegevens zullen aan de patiënt medegedeeld wrden ten laatste binnen de 45 dagen na ntvangst van zijn aanvraag, en dit p papier f nder elektrnische vrm. Een bedrag,

12 bepaald in vereenstemming met het KB van 2 februari 2007, kan hem aangerekend wrden vr administratieve ksten, znder dat dit bedrag 25 mag verschrijden. Vlgens dezelfde mdaliteiten kan de patiënt, kstels, iedere eventuele aanpassing bekmen van een njuist gegeven f de schrapping f het gebruiksverbd van ieder persnsgegeven dat, rekening hudend met het del van de verwerking, nvlledig f niet relevant is f waarvan de registratie, de mededeling, de bewaring verbden is f dat langer bewaard werd dan de tegelaten termijn. Om ernstige en legitieme redenen met betrekking tt een bijzndere situatie, heeft hij k het recht m zich te verzetten tegen de behandeling van gegevens die hem betreffen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd p de genemde mtieven in artikel 5 b / en c / van de wet van 08/12/1992. Binnen de maand na ntvangst van een aanvraag tt wijziging, deelt de huder van het bestand desgevallend aan de patiënt mee f de wijziging f schrapping van gegevens uitgeverd werd. In geval van geschil hiermtrent zal de betwisting vrgelegd wrden aan de Vrzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, vereenkmstig artikel 14 van de wet van 08/12/1992. De patiënt die het bewijs van zijn identiteit kan leveren, heeft het recht m de vlgende infrmatie te verkrijgen, dr zich tt de Hfdgeneesheer te richten : a) de bevestiging dat de gegevens die hem betreffen al dan niet zijn verwerkt, evenals infrmatie ver de deleinden van de behandeling, de categrieën gegevens waarver het gaat en de categrieën van bestemmelingen aan wie de gegevens wrden verstrekt; b) de mededeling, in een begrijpelijke vrm, van de gegevens die zijn verwerkt, en alle beschikbare infrmatie met betrekking tt de brn van deze gegevens; c) de kennis van de lgica achter elke geautmatiseerde verwerking van gegevens ver hem in het geval van geautmatiseerde besluitvrming zals bedeld in artikel 12bis van de wet van 08/12/1992 De patiënt wrdt eveneens dr het ziekenhuis verwittigd van de mgelijkheid m kennis te nemen van het penbaar register van de Cmmissie vr de Bescherming van de Persnlijke Levenssfeer, gehuisvest Hgstraat 139 te 1000 Brussel. Vr klachten, wrdt de patiënt gevraagd m zich tt de Hfdgeneesheer van de instelling te richten via schriftelijke briefwisseling. Hij kan eveneens vrstellen den die van nut zijn f zijn zijn ervaring in het UMC SINT-PIETER nagaan m, indien ndig, crrecties te laten aanbrengen. XXI. IDENTIFICATIENUMMERS Vr de behandeling van patiënten bedeld in huidig reglement, heeft de Cmmissie vr de Bescherming van de Persnlijke Levenssfeer het vlgende identificatienummer tegekend : XXII. WIJZIGINGEN Het UMC SINT-PIETER behudt zich het recht vr m wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.11 *

Nadere informatie

Allianz@ ...".., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U"') U"') c..

Allianz@ ....., Algemene Voorwaarden. n! l~ Controle Verzekering. r.-& o U') U') c.. Allianz@...".., Algemene Vrwaarden n! l~ r.-& U"') U"') c.. Allianz@) CGASCON-05/00 INHOUDSTAFEL Pagina Begripsbepalingen 3 Artikel 1 Verzekerde Persnen 3 AFDELING A : DEKKINGEN BETREFFENDE DE OPRICHTINGSTERMIJN

Nadere informatie

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen

Rondzendbrief inzake vergoedingen en toelagen voor de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering - Departement internationaal Vlaanderen Agentschap vr verheidspersneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST prtcl nr. 272.890 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 23 MAART 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN

Nadere informatie

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL

Allianz@Y. Traffic Plan. Algemene Voorwaarden. VERZEKERING Traffic Plan o I.t') I.t') CL Allianz@Y Algemene Vrwaarden VERZEKERING I.t') I.t') CL Allianz@ Lr) Lr) a.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. Begripsmschrijvingen 5 DEEL EEN Uw cntract Artikel 1 - Vrwerp van het cntract Artikel 2 - Persnen

Nadere informatie

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0..

Allianz (ffi) lij. Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen. VERZEKERING Persoonlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen o Ir) Ir) 0.. Allianz (ffi) lij Algemene Vrwaarden Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen VERZEKERING Persnlijke Verzekering Lichamelijke Ongevallen Ir) Ir) 0.. Allianz@) '" c.. Allianz@) INHOUDSTAFEL Blz. DEEL

Nadere informatie

Spelregels ebook cadeau

Spelregels ebook cadeau Spelregels ebk cadeau Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Pagina: 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Pagina: 1 Artikel 3 - Tepasselijkheid Pagina: 2 Artikel 4 - Het aanbd Pagina: 2 Artikel 5 - De

Nadere informatie

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102

Gedragscode Goed Zorgverzekeraarschap. Bijlage - ZN-11-102 Gedragscde Ged Zrgverzekeraarschap Bijlage - ZN-11-102 Inhudspgave Pag. Vrwrd 3 Deel 1 Cde Ged Zrgverzekeraarschap 4 1.1 Inleiding 4 1.1.1 Verantwrdelijkheden van de zrgverzekeraar 4 1.1.2 Basiswaarden

Nadere informatie

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING

BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING BELGISCHE INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ VOOR ONTWIKKELINGSLANDEN NV ('BIO') ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE IMPLEMENTATIE EN HET ONDERHOUD

Nadere informatie

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5

Inleiding... 3. Toepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de ogen van de RVA?... 5 Werklsheid Juw rechten en plichten Inhud Inleiding... 3 Tepasselijke wettelijke bepalingen... 4 Wie is kunstenaar in de gen van de RVA?... 5 Deel 1 Wanneer heb je recht p een werklsheidsuitkering?... 8

Nadere informatie

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc.

OFFERTEAANVRAAG VOOR DIENSTEN BESTEK NR. DLA/COM/13. 02. Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking Ontwikkelen van de website www.vgc. BIJLAG Bijlage nr. 1 Bestek nderhandelingsprcedure znder bekendmaking vr het ntwikkelen van de website www.vgc.be OFFRTAANVRAAG VOOR DINSTN BSTK NR. DLA/COM/13. 02 Onderhandelingsprcedure znder bekendmaking

Nadere informatie

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel:

1. Bereik. 1.3. De Database en de Data hebben het volgende doel: Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-16.06.2014 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een geregistreerd handelsmerk van GS1 Belgium and Luxemburg, en is een database ( Database ), in exclusief bezit van GS1 Belgium

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013

Algemene Voorwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 november 2013 Algemene Vrwaarden Digi-Muse B.V. AV 1 nvember 2013 Bij de aankp van prducten heeft de cnsument de mgelijkheid de vereenkmst znder pgave van redenen te ntbinden gedurende 7 dagen. Uitgeslten van dit recht

Nadere informatie

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011

Reglement OC en COR. Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschoolse opvang (BSO), Halve Dagopvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Reglement OC en COR Kinderdagverblijven (KDV), Buitenschlse pvang (BSO), Halve Dagpvang (HaDO) en Tienercentrum (TC) Versie juni 2011 Telichting bij Reglement Oudercmmissie en Reglement Centrale Ouderraad

Nadere informatie

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie.

Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en documenten op basis van classificatie. Richtlijnen i.v.m. het beveiligen van gegevens en dcumenten p basis van classificatie. KMS PROC OP-ICT-PB-IB Inhud 1 Del... 2 2 Classificatie als methdiek vr een 'passende' beveiliging... 2 2.1 Classificatie

Nadere informatie

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken

Interne Beheersing Verkennend onderzoek in opdracht van het Voorlopig College van hoven en rechtbanken Interne Beheersing Verkennend nderzek in pdracht van het Vrlpig Cllege van hven en rechtbanken Patrick Meulepas DECEMBER 2014 1. INLEIDING...3 1.1. CONTEXT...3 1.2. TERMINOLOGIE...4 1.2.1. interne beheersing

Nadere informatie

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11

Programma. Verzekering alternatieve therapeuten. Formulier BATS 10/11 Prgramma Verzekering alternatieve therapeuten Frmulier BATS 10/11 In vereenstemming met de autrisatie die dr de verzekeraar nder Cntract SC3342013280 is verleend aan ndergetekende en met in acht name van

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Oproep tot kandidatuurstelling

Oproep tot kandidatuurstelling Oprep tt kandidatuurstelling Overheidspdracht met betrekking tt de implementatie van een dcument management systeem (DMS) Onderhandelingsprcedure met vrafgaande bekendmaking BXL 1575 22.05.2015 systeem

Nadere informatie

Customer Due Diligence Beleid

Customer Due Diligence Beleid Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. Versie 1.0, nvember 2014 Custmer Due Diligence Beleid Syntrus Achmea Vermgensbeheer B.V. 1 van 14 Inhudspgave 1 INLEIDING... 4 1.1 REIKWIJDTE

Nadere informatie

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL

REGM. Eindrapport L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL REGM Eindrapprt L. PAS PROJECTLEIDER DOMUS MEDICA M. JAMOULLE PROJECTCOORDINATOR FRANSTALIGE EQUIPE, CAMG UCL It always seems impssible until it s dne. Nelsn Mandela 1 Inhudstabel 1. DOELSTELLINGEN, VERLOOP

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

Uniforme Pensioenaangifte

Uniforme Pensioenaangifte Unifrme Pensienaangifte Prject Architectuur Bestandsnaam 20130121 UPA Prjectarchitectuur versie 1.1 Versie en -datum 1.0, 21 januari 2013 Laatst bewerkt dr en -datum Pascal van Puijvelde, 21 januari 2013

Nadere informatie

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen

cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld door het consortium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen cursus: VERVOERDER VAN DIEREN Versie 16052013 Samengesteld dr het cnsrtium Arsia, DGZ, KULeuven, K.H.Kempen Samenstellers: DGZ-Vlaanderen: De Bleecker Ken, Van Damme An, Vangrenweghe Frédéric, Van Meirhaeghe

Nadere informatie

INHOUDSTABEL (ctrl + klikken op onderstaande items voor directe koppeling naar de bijhorende tekst)

INHOUDSTABEL (ctrl + klikken op onderstaande items voor directe koppeling naar de bijhorende tekst) INHOUDSTABEL (ctrl + klikken p nderstaande items vr directe kppeling naar de bijhrende tekst) 1 Algemeen 2 Infrmatie vr patiënten en gebruikers 2.1. vestiging 2.2. artsen 2.3 bereikbaarheid, beschikbaarheid

Nadere informatie

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING

DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING 1 DE VMSW EN DE VLAAMSE WOONLENING De VMSW (vluit Vlaamse Maatschappij vr Sciaal Wnen) is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdmein Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware

Conceptnota CDA001212. Vervanging van de bibliotheek- en archiefsoftware Cnceptnta CDA001212 Vervanging van de biblitheek- en archiefsftware Layut versie 3.0 Pagina 1 van 33 Inhudspgave 1 Delstelling cnceptnta... 3 1.1 De pdracht... 3 1.2 Digiplis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie