WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT"

Transcriptie

1 REGLEMENT AANGAANDE DE BESCHERMING VAN DE BIJ DE BEHANDELING VAN GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD MET BETREKKING TOT DE PATIËNT IN HET UMC SINT-PIETER I. INLEIDING Het ziekenhuis en alle persneelsleden van het UMC SINT-PIETER verklaren nadrukkelijk dat zij u, als patiënt, het best mgelijke nthaal, een ptimale medische en paramedische verzrging, een gepaste sciale en administratieve hulp,... willen bieden, ngeacht uw inkmsten, uw verzekerbaarheidsvrwaarden, uw afkmst en filsfische vertuiging. Deze wil wrdt gedeeld dr de verkepelende IRIS-structuur, die het Brusselse penbare ziekenhuisnetwerk vertegenwrdigt, teneinde u de beste medische verzrging te geven in een kwaliteitsvlle mgeving. Het respect vr het medisch geheim en de bescherming van uw persnlijke levenssfeer ten pzichte van elke medische f niet-medische infrmatie die wrdt verzameld tijdens een raadpleging f bij uw hspitalisatie in het UMC SINT-PIETER, vrmen belangrijke grndslagen vr het vertruwen dat u ns schenkt. Om de bescherming van uw persnlijke levenssfeer aangaande uw medische en persnsgegevens ng te versterken, verplicht de wet het UMC SINT-PIETER m een reglement p te stellen dat u telaat beter geïnfrmeerd te zijn ver de manuele en geautmatiseerde verwerkingsmdaliteiten die in het UMC SINT-PIETER wrden gebruikt. Indien u ver dit reglement ng vragen hebt, dan wrdt u de mgelijkheid gebden m deze schriftelijk ver te maken aan de Hfdgeneesheer, UMC SINT-PIETER, Hgstraat 322 te 1000 Brussel.

2 II. WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE GRONDSLAGEN VAN HET REGLEMENT In tepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persnlijke levenssfeer bij de verwerking van persnsgegevens, en van het punt III, 9 quater van de bijlage van het K.B. van 23 ktber 1964 dat de nrmen bepaalt waaraan ziekenhuizen en hun diensten meten beantwrden, bepaalt huidig reglement de verzamelings-, registratie-, bewarings-, wijzigings-, raadplegings- en verdelingsmdaliteiten van persnsgegevens betreffende de patiënten, waarnder de medische gegevens. III. DEFINITIES Persnsgegevens: Gegevens die betrekking hebben p een natuurlijke persn die is f kan wrden geïdentificeerd. Medische persnsgegevens : Alle gegevens van persnlijke aard waaruit men infrmatie kan afleiden aangaande de vregere, huidige f tekmstige fysieke f mentale gezndheidstestand, met uitzndering van puur administratieve f bekhudkundige gegevens aangaande de behandelingen f medische zrgen. Verwerking: De geautmatiseerde verwerking f het manueel bijhuden van een bestand. Bestanden : Een geheel van persnsgegevens, samengesteld en bewaard p een lgisch gestructureerde wijze met het g p een systematische raadpleging. Geautmatiseerde verwerking: Elk geheel van bewerkingen die geheel f gedeeltelijk langs geautmatiseerde weg zijn uitgeverd en betrekking hebben p de registratie en de bewaring van persnsgegevens, alsk p de wijziging, het wissen, de raadpleging f de verspreiding van deze gegevens. Huder van het bestand: De natuurlijke persn f de rechtspersn f de feitelijke vereniging die bevegd is m te beslissen ver het del van de verwerking f ver de srt gegevens die erin meten vrkmen. Beheerder van de bestanden: De natuurlijke persn f de rechtspersn f de feitelijke vereniging aan wie de rganisatie en de uitvering van de verwerking is tevertruwd. Patiënt : Alle persnen pgenmen f verzrgd in het ziekenhuis, die er al dan niet verblijven en aan wie medische, verpleegkundige f paramedische zrgen verstrekt wrden.

3 De raadgever inzake infrmatieveiligheid: Deze deskundige adviseert de verschillende actren binnen het UMC Sint-Pieter (hfdgeneesheer, huder van het bestand, beheerder van het bestand ) ver alle veiligheidsaspecten van de infrmatie. Hij verzekt m alle vrzrgsmaatregelen te treffen m de tegang tt tegangssleutels f bestanden met gepersnaliseerde gegevens te vermijden. Hij zrgt vr de regelmatige update van de veiligheidsmdaliteiten van de bestanden m de vertruwelijkheid, de integriteit en de tegankelijkheid te garanderen aan de bevegde persnen. Hij stelt een jaarverslag p betreffende de uitvering van zijn taak. IV. TOEPASSINGSGEBIED Dit reglement is van tepassing p de verwerking van gegevens van persnlijke aard met betrekking tt de patiënten die behandeld f pgenmen zijn : in het UMC SINT-PIETER, penbare ziekenhuisvereniging, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Hgstraat 322; en is eveneens van tepassing vr alle banken vr menselijk lichaamsmateriaal, waarvan de zetels gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hgstraat 322. V. DOELSTELLING VAN DE VERWERKING EN WETTELIJKE BASIS 1. De registratie van persnsgegevens (verzamelen, bewaren en verwerken) in de scht van het UMC SINT-PIETER en meer bepaald de medische gegevens aangaande de patiënten is vrzien in het kader van de ziekenhuizenwet, gecördineerd p 07/08/1987 (artikels 15 en 17 quater); de wet p de verplichte ziekteverzekering en vergedingen, gecördineerd p 14/07/1994, alsk haar uitveringsbesluiten; het K.B. van 06/12/1994 dat de regels bepaalt vlgens dewelke bepaalde statistische gegevens meten wrden medegedeeld aan de FOD Vlksgezndheid en het K.B. van 25/02/1996 dat de regels bepaalt vlgens dewelke bepaalde minimale psychiatrische statistische gegevens eveneens meten wrden medegedeeld aan de FOD Vlksgezndheid; het K.B. van 13 februari 2001 ter uitvering van de wet van 08/12/1992 tt bescherming van de persnlijke levenssfeer ten pzichte van de verwerking van persnsgegevens. Het UMC SINT-PIETER verwijst naar vlgende delstellingen : a) Gezndheidszrg : Verzrging van de patiënten : geautmatiseerde bestanden betreffende de diagnsestelling en de behandeling van de patiënt en zijn glbale verzrging;

4 Administratie van de patiënten : de pvlging van het verblijf en de behandeling van de patiënten, met inbegrip van de ambulante patiënten met het g p een administratieve, bekhudkundige f facturatieverwerking. Registratie van de patiënten : de registratie van medische en verblijfsgegevens, met het g p beheer, met inbegrip van het dssierbeheer van de patiënten, het beheer van de kwaliteit van de zrgen en het beheer van het tekennen van middelen per pathlgie. Registratie van de dnren : het creëren van bestanden met als inhud de persnen die wensen dnr te zijn, de bekendmaking hiervan en het beheer. Registratie van medische, persnsgegevens en gegevens aangaande het verblijf van de patiënten die een epidemilgisch, wetenschappelijk en / f beheersmatig karakter hebben, met het g p het beantwrden aan delstellingen inzake research, beheer f bjectieven pgelegd dr de verheid. Gebruik van medische patiëntengegevens met het g p nderwijs van de geneeskunde en/f van de verpleegkundige en paramedische wetenschappen. Verwerking van persnsgegevens m de veiligheid van persnen f gederen te waarbrgen. Verwerkingen betreffende het vrschrijven en afleveren van geneesmiddelen. b) Algemene delstellingen : Beheer van nvrziene mstandigheden, klachten, bemiddeling en juridische geschillen, met inbegrip van de schuldvrderingen. 2 Persnsgegevens die niet aan vrmelde delstellingen beantwrden, mgen niet wrden verzameld f verwerkt. VI. IDENTITEIT VAN DE HOUDER VAN HET BESTAND De huder van het bestand is het UMC SINT-PIETER, Openbare Ziekenhuisvereniging, nderwrpen aan de wet van 8 juli 1976, met zetel te 1000 Brussel, Hgstraat 322, hier vertegenwrdigd dr haar Algemeen directeur. VII. IDENTITEIT VAN DE GENEESHEER DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR EN HET TOEZICHT OP DE VERWERKING UITOEFENT (Art 7 WET van 8/12/1992) De medische persnsgegevens mgen alleen verwerkt wrden nder het tezicht en de verantwrdelijkheid van de Hfdgeneesheer van het UMC SINT-PIETER. VIII. IDENTITEIT VAN DE RAADGEVER INZAKE INFORMATIEVEILIGHEID De raadgever inzake infrmatieveiligheid is Mijnheer Rik De Jaegher, Hgstraat 322 te 1000 Brussel, zwel vr het UMC Sint-Pieter als vr alle banken vr menselijk lichaamsmateriaal van het UMC Sint-Pieter.

5 IX. IDENTITEIT VAN DE BEHEERDER DER VERWERKINGEN De rganisatie en de verwerking wrden verricht dr de infrmaticadienst van het UMC SINT- PIETER, nder de bevegdheid van de huder van het bestand en de geneesheer die de verantwrdelijkheid draagt vr de bewaking van de verwerking. X. RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE BEHEERDERS VAN DE VERWERKINGEN Hun rechten : Overgaan tt de geïnfrmatiseerde verwerking van alle patiëntengegevens die hen wrden tevertruwd; Vrstellen en/f ntwikkelen van de sftware die het best geschikt is vr een ptimaal beheer van deze gegevens; Beheer van de cmmunicatie tussen bestanden en gebruikers, met inbegrip van het tekennen van paswrden, cdes en alle andere technische mgelijkheden die hen zijn tevertruwd. Hun plichten : De vrwaarden vr tegang tt de persnsgegevens eerbiedigen zals ze werden vastgelegd dr de huder van het bestand f de persn die in zijn naam mag handelen. Overeenkmstig artikel 7 van de wet van 08/12/1992, het nminatief aanstellen van de persnen die in de verwerking tussenkmen f er tegang te hebben; Het vastleggen van de inhud en de reikwijdte van de telating vr elke persn die tegang heeft, het regelmatig bijwerken van het register met die infrmatie; Het berepsgeheim eerbiedigen dr de vertruwelijkheid van de gegevens na te leven; Iedere niet vrziene vraag vr tegang vrleggen aan de huder van het bestand f aan de persn die in zijn naam mag handelen en alle preventieve maatregelen treffen die bedeld zijn m de niet tegelaten tegang te vermijden; Vlgens de verantwrdelijkheden vastgelegd vr iedere verwerking, de identificatiegegevens en de andere gegevens (medische, administratieve) p een gescheiden manier behandelen en ze slechts samenbrengen vlgens de richtlijnen gepreciseerd dr de huder van het bestand f de persn die in zijn naam mag handelen; De vertruwelijkheid van de paswrden en cdes eerbiedigen, vral in geval van tegang tt de beveiligingssleutels tegekend dr andere verantwrdelijken van bestanden in dezelfde instelling; De veiligheidsmdaliteiten van de bestanden regelmatig bijwerken m de vertruwelijkheid, integriteit en tegangsmgelijkheid ervan te waarbrgen.

6 XI. DE CATEGORIEËN VAN PERSONEN DIE TOEGANG HEBBEN TOT OF GEMACHTIGD ZIJN TOT HET VERKRIJGEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS VAN MEDISCH AARD Overeenkmstig de artikels 7 en 10 van de wet van 08/12/1992, zijn de vlgende categrieën van persnen (instanties) gerechtigd m geneeskundige gegevens van persnlijke aard te ntvangen betreffende de patiënten en dit in het kader van hun werkpdracht f de ndwendigheden van de dienst : a) intern persneel van het UMC SINT-PIETER : alles geneesheren en studenten geneeskunde belast met het pstellen van de diagnse f de behandeling van de patiënten; de apthekers f de aptheek-assistenten; de verpleegkundigen, de hulpverpleegkundigen, paramedici, technlgen in de medische beeldvrming, labranten, medische secretaressen, scial assistentes : zij delen het medisch geheim, daar zij functies beefenen eigen aan de verzrging en de verslaggeving, evenals hun stagiaires; de administratieve persneelsleden van het ziekenhuis: zij zijn belast met het infrmatiebeheer van de patiënten, het identificatiebestand, de pvlging van het verblijf en de behandeling van de patiënten, met het g p de facturatie en het geschillenbeheer; de nderzekers die fficieel werden aangesteld dr het UMC SINT-PIETER, en dit in het kader van een nderzeksprtcl dat een gunstig advies kreeg van het ethisch cmité van het UMC SINT-PIETER; de Hfdgeneesheer f iedere geneesheer die hij aanstelt vr een specifieke pdracht (bijv. nderzek, klacht, ngewenst incident,...) het infrmaticapersneel : belast met autmatische verwerking van de patiëntengegevens, in het kader van de ziekenhuisinfrmatica; de bemiddelaar aangesteld dr de wet van 22/08/2002 en de klachtenbeheerder; het team van de ziekenhuishygiëne; het team van de MZG. b) persnen extern aan het UMC SINT-PIETER : de betreffende patiënt in naleving van de bepalingen van de wet van 22/08/2002 met betrekking tt de rechten van de patiënt; de beefenaars van de geneeskunst in therapeutisch verband met de patiënt f aangesteld dr de patiënt; de verzekeraars in verband met de verplichte verzekering gezndheidszrg; de verstrekkers van externe zrgen in het kader van de vrtzetting van de zrgen; het RIZIV; de FOD Gezndheidszrg; indien ndig, en binnen de gevallen vrzien dr de wet, de gerechtelijke f administratieve instanties; de andere instanties die dr de wet wrden gemachtigd (bijv. rgaandnatie,...); p vraag van de patiënt f met zijn akkrd, iedere gemachtigde persn (bijv. nderzek, privéverzekeraar,...). XII. DE CATEGORIEËN VAN PERSONEN WAARVAN DE GEGEVENS HET VOORWERP UITMAKEN VAN VERWERKING De patiënt (met inbegrip van de dnr), die gehspitaliseerd is f ambulant behandeld wrdt, aan wie medische, verpleegkundige f paramedische zrgen wrden verstrekt.

7 XIII. AARD VAN DE VERWERKTE GEGEVENS EN DE MANIER WAAROP ZIJ VERZAMELD WORDEN De verzamelde persnsgegevens aangaande de patiënten wrden nderverdeeld in enerzijds, de medische persnsgegevens aangaande de zrgen verstrekt aan de patiënten in de strikte zin en anderzijds, de administratieve persnsgegevens die dienen vr de identificatie, de pname, de facturering f de pzeking. Deze gegevens aangaande de patiënt wrden bijeengebracht via de patiënt zelf, de familie, de zrgverstrekker f een andere instantie. Aard van de verwerkte gegevens A1. Identificatiegegevens naam, adres, telefn gegevens tegekend dr de beheerder van de verwerking B. Financiële bijznderheden identificatie van de verzekeringsrganismen f maatschappijen en slvabiliteitsnderzek Wijze waarp zij verkregen wrden Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten, aan de hand van fficiële identiteitspapieren. Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen, dr de desbetreffende diensten (facturatie, sciale dienst,...) C. Persnsgegevens leeftijd, geslacht, gebrtedatum en - plaats, burgerlijke stand, natinaliteit D. Fysieke gegevens (lengte, gewicht,...) Dr de administratie van de patiënten bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten. Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... E. Levenswijze Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... F. Psychische gegevens (karakter, persnlijkheid,...) Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... G. Samenstelling van het gezin dr de patiëntenadministratie bij de pname, aan het nthaal van de raadplegingen f bij de speddiensten Q. Raciale f etnische gegevens Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... R. Gegevens aangaande het seksueel gedrag Dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die

8 nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, paramedici, aptheker... U. Filsfische f gdsdienstige vertuigingen dr de administratie van de patiënten bij de pname, dr de diëtisten M. Medische gegevens M1 : Aangaande de fysieke gezndheidstestand : dssier van de patiënt, medisch verslag, diagnse, behandeling, analyseresultaten, handicaps f letsels, dieet, andere bijzndere gezndheidsvereisten aangaande behandeling, reizen en huisvesting dr de geneesheer(heren) verantwrdelijk vr de verzrging van de patiënt, in samenwerking met alle persnen die nderwrpen zijn aan het medisch geheim: stagiaires, verpleegkundigen, labranten, paramedici, aptheker M2 : Medische gegevens aangaande de psychische gezndheidstestand: dssier van de patiënt, medisch verslag, infrmatie aangaande de diagnse en de behandelingen, analyseresultaten M3 : Medische gegevens aangaande risictestanden en -gedragingen M4 : Genetische gegevens in het kader van de bank vr menselijk lichaamsmateriaal, pspringsnderzek, erfelijkheidsnderzek,... M5 : Gegevens betreffende de zrgen : gegevens met betrekking tt de gebruikte middelen en prcedures vr de medische en paramedische patiëntenaanpak J3. Gerechtelijke gegevens aangaande gerechtelijke maatregelen Identificatiegegevens van een referentiepersn Identificatiegegevens van de behandelende geneesheer Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen Dr de administratie van de patiënten bij de pname f aan het nthaal van de raadplegingen XIV. ORGANISATIE VAN DE DOORSTROMING VAN DE TE VERWERKEN MEDISCHE GEGEVENS De drstrming van de verwerking van de medische gegevens wrdt als vlgt gerganiseerd : het verzamelen van de gegevens vlgens de mdaliteiten beschreven nder punt XIII van dit reglement; de invering van de gegevens; de verwerking van de gegevens; de cmmunicatie van de gegevens vlgens de mdaliteiten beschreven nder punt XI; de archivering, de bewaring en de vernietiging. de authentificatie via elektrnische weg.

9 De persnen die tegang hebben tt de bestanden aangaande de patiënten verbinden zich erte m de beschikkingen van de wet van 08/12/1992 en haar uitveringsbesluiten p de bescherming van de persnlijke levenssfeer te eerbiedigen, evenals de principes inzake het berepsgeheim en huidig reglement, p straffe van disciplinaire, strafrechterlijke f burgerlijke sancties. XV. PROCEDURE VOLGENS DEWELKE DE GEGEVENS, INDIEN NODIG, ANONIEM KUNNEN GEMAAKT WORDEN Vr zver de persnsgegevens aangaande de patiënten anniem gemaakt wrden f derwijze gecdeerd wrden dat zij de individualisering f identificatie van de patiënt niet mgelijk maken, mgen zij: meegedeeld wrden aan de FOD Vlksgezndheid vereenkmstig artikel 86 van de wet p de ziekenhuizen; gebruikt wrden vr interne beheersmatige en/f researchdeleinden, epidemilgische en / f wetenschappelijke deleinden evenals bjectieven pgelegd dr de verheid. XVI. BESCHERMINGSPROCEDURES VAN DE GEREGISTREERDE GEGEVENS Alle mgelijke schikkingen wrden getrffen pdat de verzamelde gegevens z juist en vlledig mgelijk zijn. Alle vereiste technische en rganisatrische schikkingen wrden eveneens getrffen m het verlies f de manipulatie van persnsgegevens in de patiëntenbestanden te vermijden, evenals m elke nwettige raadpleging, wijziging f cmmunicatie te vrkmen. De prcedures ter bescherming mvatten nder meer : Een systematische back-up van de lkaal geregistreerde infrmatie, nder de verantwrdelijkheid van elke gebruiker; Een systematische back-up van de centrale bestanden en gegevensbanken dr de infrmaticadienst van het ziekenhuis (tijdelijk vergebrachte administratieve en medische gegevens) en de medische infrmatica-afdelingen (labratrium, beeldvrming, samenvattende histrische gegevens,...) bijgehuden vr de veiligheid van hun gegevens (vertruwelijkheid, integriteit, tegang); De back-ups wrden gedaan p infrmatiedragers (banden, cassetten) die ndergebracht wrden p geheime plaatsen; De uit te wissen gegevens wrden eerst p micrfilm gezet/gedigitaliseerd teneinde cnfrm te zijn aan de wettelijke verplichting m het patiëntendssier gedurende dertig jaar te bewaren. De gegevens p micrfilm/gedigitaliseerd vallen nder de verantwrdelijkheid van de hfdgeneesheer. Deze beschermingsprcedures dienen m te beletten dat de gegevens accidenteel f ngerlfd wrden vernietigd, dat ze accidenteel verlren gaan, dat men er ngerlfd tegang te krijgt, dat men ze ngerlfd kan wijzigen f verspreiden. XVII. BEWARINGSTERMIJN VAN DE GEGEVENS 1. Znder afbreuk te den aan eventuele wettelijke f reglementaire schikkingen, nder andere inzake archivering, wrden de vlgende bewaringstermijnen tegepast, vanaf de datum van ntslag f laatste behandeling van de patiënt :

10 (a) (b) (c) (d) Minimum 7 jaar vr de factureringsgegevens die vrtspruiten uit de patiëntenbestanden en die waarde hebben als bekhudkundig dcument; Minimum 30 jaar vr de medische persnsgegevens van de patiënten, dewelke enkel met het akkrd van de Hfdgeneesheer mgen wrden gewist; Minimum 5 jaar vr alle andere gegevens uit de patiëntenbestanden; Vr nbepaalde termijn vr de hfdbestanden. 2. Wanneer de hger vermelde bewaringstermijn is verstreken, wrden de persnsgegevens van de patiënten gewist uit de bestanden en vernietigd, en dit binnen de 12 maanden, indien de infrmaticatepassing het telaat. 3. De vernietiging zal echter niet plaatshebben wanneer het redelijkerwijze vaststaat dat de bewaring van de persnsgegevens aangaande de patiënten van belang zijn vr andere persnen (bijv. : genetische gegevens) f indien de bewaring verplicht is ingevlge een wettelijke bepaling, f ng wanneer er een akkrd in die zin bestaat tussen de patiënt en de Hfdgeneesheer. 4. De desbetreffende gegevens kunnen bewaard wrden nder annieme f gecdeerde vrm indien zij zdanig verwerkt zijn dat het redelijkerwijze vaststaat dat het nmgelijk is m de persnen te identificeren. XVIII. VERGELIJKINGEN, INTERCONNECTIES EN RAADPLEGINGEN 1. Het recht p tegang tt de gegevens van de verschillende departementen wrdt nderwrpen aan de vlgende principes : Iedere geneesheer die deel uitmaakt van een dienst van het UMC SINT-PIETER f iedere geaccrediteerde student in de geneeskunde die tegang heeft tt de actuele en histrische gegevens van de patiënten, in het kader van de therapeutische relatie; Ieder lid van het verzrgend f paramedisch persneel heeft tegang tt de actuele gegevens, in het kader van zijn berepsactiviteiten; de Hfdgeneesheer in het kader van zijn beleids- en cntrlefunctie; het administratief persneel heeft alleen tegang tt de gegevens ndig in het kader van zijn functie (facturering, nthaal, bemiddeling,...); Iedere geneesheer van buiten het UMC SINT-PIETER, p aanvraag f mits het akkrd van de patiënt, heeft tegang tt de verzrgingsgegevens; Iedere interne f externe geneesheer van het UMC SINT-PIETER, in het kader van een menselijk prefndervindelijk nderzek, heeft tegang tt de gegevens, mits schriftelijke akkrd van de patiënt; Iedere geneesheer van het ziekenhuis betrkken bij de kstprijs per geïndividualiseerde pathlgie. Iedere raadpleging van een medisch gegevensbestand impliceert :

11 De ndertekening vr kennisname en aanvaarding van het huidig reglement dr de aanvrager; Het akkrd van de Hfdgeneesheer m ver een tegangscdenummer te beschikken; De kennis van het cdewrd dat tegang verleent tt het menu; De identificatie van de aanvrager (cdewrd, nummer); De identificatie van de patiënt betrkken bij de zrgen; De verificatie van de aanvrager en patiënt, evenals de hedanigheid van de aanvrager, vlgens zijn berepsfunctie. 2. Het vlgende deel ver de behandeling van patiënten is manueel : Kalamaz Wat dit betreft, bestaan geen verbindingen nch intercnnecties. XIX. WISSEN VAN DE GEGEVENS De inhudelijke gegevens van de patiëntenbestanden kunnen uitgewist wrden : 1 na verlp van de bewaringstermijn, vermeld nder punt XVII; 2 in de gevallen bepaald dr en in uitvering van de wet; 3 p gegrnde aanvraag van iedere betrkkene in uitvering van zijn recht p wijziging uitgeverd in hfde van artikel 12 van de wet van 08/12/1996 en van punt XX van huidig reglement; 4 in uitvering van een gerechtelijke beslissing 5 in uitvering van een beslissing van de Bestandhuder f van de Hfdgeneesheer; XX. RECHTEN VAN DE PATIËNT Tijdens het verzamelen van persnsgegevens, wrdt de patiënt p de hgte gebracht van de inhud van artikel 4 van de wet betreffende de bescherming van de persnlijke levenssfeer met betrekking tt de behandeling van persnsgegevens via de nthaalbrchure en/f de weergegeven f verspreide infrmatie. Hij kan een kpie van dit reglement bekmen aan het nthaal van het ziekenhuis f het raadplegen via de internetsite van het ziekenhuis. Iedere patiënt die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht infrmatie te krijgen ver de gegevens die ver hem verwerkt wrden. In uitvering van dit principe, wrdt de patiënt dr het UMC SINT-PIETER, schriftelijk p de hgte gebracht van zijn rechten namens dit reglement. Z kan hij, m infrmatie te krijgen ver de gegevens die hem betreffen, f m de lijst te krijgen van de persnen die tegang hadden tt zijn persnsgegevens, schriftelijk cntact pnemen met de Hfdgeneesheer van het UMC SINT- PIETER, Hgstraat 322 te 1000 Brussel. Er zal alleen gevlg gegeven wrden aan zijn aanvraag vr zver deze niet reeds ingediend werd tijdens de twaalf vrgaande maanden. De medische gegevens zullen aan de patiënt medegedeeld wrden ten laatste binnen de 45 dagen na ntvangst van zijn aanvraag, en dit p papier f nder elektrnische vrm. Een bedrag,

12 bepaald in vereenstemming met het KB van 2 februari 2007, kan hem aangerekend wrden vr administratieve ksten, znder dat dit bedrag 25 mag verschrijden. Vlgens dezelfde mdaliteiten kan de patiënt, kstels, iedere eventuele aanpassing bekmen van een njuist gegeven f de schrapping f het gebruiksverbd van ieder persnsgegeven dat, rekening hudend met het del van de verwerking, nvlledig f niet relevant is f waarvan de registratie, de mededeling, de bewaring verbden is f dat langer bewaard werd dan de tegelaten termijn. Om ernstige en legitieme redenen met betrekking tt een bijzndere situatie, heeft hij k het recht m zich te verzetten tegen de behandeling van gegevens die hem betreffen, behalve wanneer de rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd p de genemde mtieven in artikel 5 b / en c / van de wet van 08/12/1992. Binnen de maand na ntvangst van een aanvraag tt wijziging, deelt de huder van het bestand desgevallend aan de patiënt mee f de wijziging f schrapping van gegevens uitgeverd werd. In geval van geschil hiermtrent zal de betwisting vrgelegd wrden aan de Vrzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel, vereenkmstig artikel 14 van de wet van 08/12/1992. De patiënt die het bewijs van zijn identiteit kan leveren, heeft het recht m de vlgende infrmatie te verkrijgen, dr zich tt de Hfdgeneesheer te richten : a) de bevestiging dat de gegevens die hem betreffen al dan niet zijn verwerkt, evenals infrmatie ver de deleinden van de behandeling, de categrieën gegevens waarver het gaat en de categrieën van bestemmelingen aan wie de gegevens wrden verstrekt; b) de mededeling, in een begrijpelijke vrm, van de gegevens die zijn verwerkt, en alle beschikbare infrmatie met betrekking tt de brn van deze gegevens; c) de kennis van de lgica achter elke geautmatiseerde verwerking van gegevens ver hem in het geval van geautmatiseerde besluitvrming zals bedeld in artikel 12bis van de wet van 08/12/1992 De patiënt wrdt eveneens dr het ziekenhuis verwittigd van de mgelijkheid m kennis te nemen van het penbaar register van de Cmmissie vr de Bescherming van de Persnlijke Levenssfeer, gehuisvest Hgstraat 139 te 1000 Brussel. Vr klachten, wrdt de patiënt gevraagd m zich tt de Hfdgeneesheer van de instelling te richten via schriftelijke briefwisseling. Hij kan eveneens vrstellen den die van nut zijn f zijn zijn ervaring in het UMC SINT-PIETER nagaan m, indien ndig, crrecties te laten aanbrengen. XXI. IDENTIFICATIENUMMERS Vr de behandeling van patiënten bedeld in huidig reglement, heeft de Cmmissie vr de Bescherming van de Persnlijke Levenssfeer het vlgende identificatienummer tegekend : XXII. WIJZIGINGEN Het UMC SINT-PIETER behudt zich het recht vr m wijzigingen aan te brengen aan dit reglement.

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG

PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG PRIVACYREGLEMENT ZIEKENHUIS OOST-LIMBURG Inhudstabel Artikel 1: Delstelling van dit reglement... 2 Artikel 2: Aangewezen verantwrdelijken en veiligheidscnsulent... 2 Artikel 3: Gebruik van patiëntengegevens...

Nadere informatie

Werken met uitzendkrachten

Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten-Werken met uitzendkrachten-telichting 1/8 Werken met uitzendkrachten Uitzendkrachten zijn werknemers die vallen nder twee srten werkgevers. Enerzijds heeft men de werkgever van de uitzendkracht

Nadere informatie

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013)

Betreft: aanvraag van Brussels Network Operations tot herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008 (RN/MA/2008/013) 1/10 Sectraal cmité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr. 24/2008 van 4 juni 2008 Betreft: aanvraag van Brussels Netwrk Operatins tt herziening van de beraadslaging RR nr. 10/2008 van 12 maart 2008

Nadere informatie

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven

Voorwaarden waaraan een arts moet voldoen om geaccrediteerd te worden en te blijven BIJLAGE 2: VOORWAARDEN VOOR ACCREDITERING Brn: http://www.riziv.be/care/nl/dctrs/accreditatin/individual accreditatin/cnditins accreditatin.htm Vrwaarden waaraan een arts met vlden m geaccrediteerd te

Nadere informatie

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT?

WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? WAT BEPAALT DE EUROPESE RICHTLIJN INZAKE HET RECHT OP TOEGANG TOT EEN ADVOCAAT? Vicky De Suter, FOD Justitie, DGWL, Directie Strafwetgeving Een krte terugblik - CPS - studiedag 27 maart 2013 - Eurpese

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg

Huishoudelijk reglement ombudsdienst A.V. Ziekenhuis Oost-Limburg Huishudelijk reglement mbudsdienst A.V. Ziekenhuis Ost-Limburg 1 Inhud 1. Inleiding en verwijzing naar wettelijke bepalingen... 3 2. Tepassingsgebied... 3 3. Gedkeuring en inzage huishudelijk reglement...

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Privacy -reglement

Privacy -reglement Dit reglement is gebaseerd p de Wet Bescherming Persnsgegevens (augustus 2001), die de Wet persnsregistratie vervangt. 1. Begripsbepalingen 1. Persnsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS

ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS ORGANISATIENOTA VRIJWILLIGERS 1. Gegevens rganisatie - Naam rganisatie : - Juridisch statuut : - Maatschappelijke zetel : - Telefnnummer en eventueel emailadres : - Omschrijving sciale delstelling : 2.

Nadere informatie

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen

Reglement van de wedstrijd FC de Kampioenen Reglement van de wedstrijd FC de Kampienen Artikel 1: Organisatr AG Insurance nv, met maatschappelijke zetel in 1000 Brussel, Emile Jacqmainlaan 53, RPR Brussel - BTW BE 0404.494.849, rganiseert de wedstrijd

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :...

Modellencontract. TFP(Time for Prints)/TFCD (Time for CD) Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Mdellencntract TFP(Time fr Prints)/TFCD (Time fr CD) Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping Algemene Vrwaarden het Anbi register Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van het ANBI register Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank

Omzendbrief betreffende de identificatie en de encodering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de identificatie en de encdering van de paardachtigen in een centrale gegevensbank Referentie PCCB/S2/CRR/1176598 Datum 11/05/2016

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID

ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID ALGEMENE VOORWAARDEN RES PREPAID 1. Inleiding & definities RES is een netwerk van lkale bedrijven, km's, handelaars en persnen, die vrije berepen uitefenen. Particulieren wrden gemtiveerd m aan te kpen

Nadere informatie

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft:

1. Lid: onder een lid wordt verstaan een bij Pennyplace ingeschreven particulier of ZZP-er / bedrijf die / dat als doel heeft: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN PENNYPLACE VOOR LEDEN Inhudspgave: Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer... 1 Artikel 3 -Tepasselijkheid en wijziging Algemene Vrwaarden... 2 Artikel

Nadere informatie

Justitieasssitent (M/V)

Justitieasssitent (M/V) MOD WVG afdeling Persneel Kning Albert II-laan 35 bus 30 1030 BRUSSEL T 02 553 31 52 F 02 553 34 77 persneel@wvg.vlaanderen.be FUNCTIEBESCHRIJVING ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Huisarts: recente wijzigingen

Huisarts: recente wijzigingen Huisarts: recente wijzigingen Deze brchure is een bijlage van de Infbx huisarts en geeft infrmatie ver de recentste (d.i. tt september 2015) infrmatie f wijzigingen die niet in de Infbx zijn vermeld. Het

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dato 13 februari 2007 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 19 de dat 13 februari 2007 Gelet dat de Cmmissie vr aanvullende pensienen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN

BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN BEDRIJFSPOLIS AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERINGEN De bedrijfsplis aansprakelijkheidsverzekeringen zijn berepsleven. beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risic's in Delgrep Al wie een nderneming f een

Nadere informatie

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB

Naam Klachtenprocedure SZZ versie 1.0 vastgesteld 25-6-2014 Door RvB evaluatie 25-6-2015 Door RvB Alle zrgberderijen van SZZ zijn aangeslten bij de Federatie Landbuw en Zrg (www.zrgberen.nl). De Federatie heeft vr de cliënten van haar leden een nafhankelijke klachtencmmissie ingericht. SZZ vindt het

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Lokale participatieregeling

Lokale participatieregeling Lkale participatieregeling 1. Algemene principes p het vlak van participatief bestuur p schl Schlbesturen en alle nderwijsparticipanten (persneel, uders, leerlingen) hebben een zrgplicht m verschillende

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

AANSCHAF EN ACTIVERING

AANSCHAF EN ACTIVERING 1. AANVAARDING Dr de aanschaf, het gebruik f een pging tt gebruik van een Cadeaubn: (a) aanvaardt u en stemt u ermee in dat u aan deze Vrwaarden bent gebnden; en Geeft u een ander testemming uw Cadeaubn

Nadere informatie

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind)

INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) INLICHTINGENFORMULIER SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST (1 per kind) 1 INFO KINDEROPVANG Naam: 3Wplus Kinderpvang Adres: Brusselsesteenweg 617, 1731 Zellik Mallebt Huizingen A. Vaucampslaan 80, 1654 Huizingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Prestum.nl

Algemene Voorwaarden Prestum.nl Algemene Vrwaarden Prestum.nl Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Tepasselijkheid Artikel 3 - Het aanbd Artikel 4 - De vereenkmst Artikel 5 - Herrepingsrecht Artikel 6 - Ksten in geval van

Nadere informatie

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving

TARIFERING EDPB. Nota over de wetgeving FD/NB Brussel, 23 mei 2014 TARIFERING EDPB Nta ver de wetgeving Op 23 mei 2014 is een reeds lang aangekndigd KB verschenen: Het kninklijk besluit van 24 april 2014 tt wijziging van het kninklijk besluit

Nadere informatie

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis

Toelichting bij het document opnameverklaring bij opname in een psychiatrisch ziekenhuis 72095942000 VZW Psych. Centrum Caritas Caritasstraat 76 9090 MELLE Telichting bij het dcument pnameverklaring bij pname in een psychiatrisch ziekenhuis U kan als patiënt een aantal keuzes in verband met

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Privacyreglement Libereaux BV

Privacyreglement Libereaux BV Privacyreglement Libereaux BV versie 3.0 20-05-2015 Inhud 1. Inleiding... 3 1.1 Begripsbepalingen... 3 1.2 Melding verwerking persnsgegevens... 4 1.3 Testemming verwerking persnsgegevens... 4 2. Omgaan

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

o o o o o o o o o o o o o o o Algemene voorwaarden Gastouderbureau Charno VOF Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene vrwaarden Gastuderbureau Charn VOF Definities In deze Algemene Vrwaarden wrdt verstaan nder: Gastuderbureau: Gastuderbureau Charn VOF Gastuder: degene die na bemiddeling dr het gastuderbureau

Nadere informatie

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt

De derde betaler en het persoonlijke aandeel van de patiënt De derde betaler en het persnlijke aandeel van de patiënt 14/10/2010 Cntext huidige situatie Het hnrarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen, bepaald dr de wet van 14 juli 1994, bestaat uit 2

Nadere informatie

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email

PCBO Gedragscode Internet/ Intranet en email PCBO Gedragscde Internet/ Intranet en email Deze tekst mschrijft het gebruik van internet en intranet (hierna tezamen internet ) en e-mail vr werknemers van PCBO Apeldrn. De vlgende punten zijn verwgen

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013

Gebruiksvoorwaarden - trustbox v.2-21/06/2013 TERMS OF USE DATA AFNEMERS Gebruiksvrwaarden - trustbx v.2-21/06/2013 1. Bereik 1.1. Trustbx B2C is een gedepneerd handelsmerk van GS1 Belgium & Luxemburg en is een database ('Database') die de exclusieve

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Privacyreglement. voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. N:\gebruikers\MARPRI\Informatieveiligheid\CBPL\Privacy - reglement.

Privacyreglement. voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. N:\gebruikers\MARPRI\Informatieveiligheid\CBPL\Privacy - reglement. voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer N:\gebruikers\MARPRI\Informatieveiligheid\CBPL\Privacy - reglement.docx Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 1 Inleiding... 3 2 Definities... 3 3 Doeleinden

Nadere informatie

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt

I. INLEIDING. Waarover handelt Boek III? 21/03/2014. Pierre de Bandt Pierre de Bandt 1 I. INLEIDING Waarver handelt Bek III? 1) Detegangttdemarktisvrij(titel1) 2) Inschrijving bij KBO via ndernemingslketten(titel 2) 3) Algemene verplichtingen vr ndernemingen(titel 3) 2

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Topsport- Student Stenden Hogeschool Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Tpsprt- Student Stenden Hgeschl Prfileringsfnds

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT

OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT OVEREENKOMST BETREFFENDE DE PUBLIEK - PUBLIEKE SAMENWERKING VOOR HET PROJECTGEBIED RECHTEROEVER NIEUWPOORT TUSSEN: 1. Het Vlaamse Gewest, hier vertegenwrdigd dr de administrateur-generaal van het Agentschap

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV

Algemene Voorwaarden Webshop Uil VR Solutions BV Algemene Vrwaarden Webshp Uil VR Slutins BV Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink

Intern en extern toezicht op de reguliere politie: de diversiteit aan spelers. Prof.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Intern en extern tezicht p de reguliere plitie: de diversiteit aan spelers Prf.dr. Dirk Van Daele Astrid Bink Inleiding Het nderscheid tussen intern en extern tezicht Intern tezicht Gerganiseerd dr de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE

ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE ALGEMENE VOORWAARDEN BEN KORTMAN COMMUNICATIE/FOTOGRAFIE 1. Algemeen De ft s p www.benkrtman.nl zijn alleen bestemd vr de eigenaar van Ben Krtman Cmmunicatie. Bezekers kunnen deze ft s bekijken, maar zijn

Nadere informatie

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes.

In onze praktijken wordt u als eerste te woord gestaan door één van onze assistentes. Geachte mijnheer/mevruw, Wij heten u van harte welkm als patiënt van de SHG! In nze praktijken wrdt u als eerste te wrd gestaan dr één van nze assistentes. Om de vergang van uw huidige huisarts naar uw

Nadere informatie

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst Gebruiksvereenkmst Versie: 3.0 Datum: 1 februari 2010 Maatschappelijke zetel Pstadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Kningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap vr de Veiligheid van de Vedselketen Omzendbrief betreffende de cntrle van de identiteit van paarden en de uitsluiting vr de slacht vr menselijke cnsumptie van buiten de wettelijke termijn

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname en verklaring van vertrouwelijkheid. I. Voorwaarden voor deelname Vrwaarden vr deelname en verklaring van vertruwelijkheid I. Vrwaarden vr deelname 1- De "Prijs Karel Van Miert vr Studenten" wrdt uitgereikt aan een student(e) aan één van de hgeschlen f universiteiten

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden

ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden INTERN REGLEMENT EN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 Algemeenheden en aansprakelijkheden 1.1 - Tenzij er een vrafgaand geschreven akkrd is van PARKING, heeft het luter feit van in de inrichting binnen te

Nadere informatie

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :... /Website :...

Modellencontract. Contract tussen Model en amateurfotograaf. Naam :... Adres :... Postcode/Woonplaats :... Telefoon :...  /Website :... Mdellencntract Cntract tussen Mdel en amateurftgraaf Ondergetekenden: Naam :... Adres :... Pstcde/Wnplaats:... Telefn :... Email/Website :... Hierna genemd Ftgraaf, waarnder steeds begrepen wrdt: amateurftgraaf

Nadere informatie

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG

1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1 PROCEDURE NIEUWE BESCHERMINGSAANVRAAG 1.1 Achtergrnd Een wijn kan beschermd wrden als beschermde rsprngsbenaming (BOB) f als beschermde gegrafische aanduiding (BGA). Vlgende Eurpese verrdeningen beschrijven

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign

Leveringsvoorwaarden Eyecatcher Webdesign Leveringsvrwaarden Eyecatcher Webdesign 1 Definities Opdrachtnemer : Opdrachtgever : Overeenkmst : Dienst : Prduct : Eyecatcher Webdesign De natuurlijke f rechtspersn met wie Eyecatcher Webdesign een vereenkmst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Algemene Voorwaarden - Equrion Services B.V. Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Algemene Vrwaarden - Equrin Services B.V. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen.

3. Omschrijving van de dienst en de bestemmelingen. infshp Verkpsvrwaarden 1. Tepassingsgebied. Onderhavige algemene verkpsvrwaarden zijn vanaf 1 juli 2006 van kracht en zijn van tepassing p elke bestelling van prducten die uitgeverd wrdt via de dienst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave:

Algemene voorwaarden picturefix. Download & print de algemene voorwaarden. Inhoudsopgave: Algemene vrwaarden picturefix Dwnlad & print de algemene vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER

AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER AFSPRAKENNOTA ORGANISATIE EN DE VRIJWILLIGER 1. Organisatie Naam Adres ADO Icarus vzw Kempische Steenweg 293 3500 Hasselt Tel.nr e-mail Sciale delstelling Werking van de rganisatie 011 85 84 66 (tussen

Nadere informatie

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad?

Save or delete? Dataretentie als noodzakelijk kwaad? Save r delete? Dataretentie als ndzakelijk kwaad? Themalunch 15 ktber 2014 Kristel De Schepper Instituut vr Strafrecht KU Leuven en B-CCENTRE Krachtlijnen Belgisch wettelijk kader Wettelijke basis: artikel

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014

Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren betreffende de toepassing van ISQC 1 11.08.2014 Actieplan van het Instituut van de Bedrijfsrevisren betreffende de tepassing van ISQC 1 11.08.2014 Algemene beschuwingen 1. De Raad van het IBR is zich bewust van de meilijkheden die de cnfraters ndervinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees

Algemene Voorwaarden webshop (h)eerlijk vlees Algemene Vrwaarden webshp (h)eerlijk vlees Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel

Nadere informatie

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Veiligheidsreglement van toepassing voor derden die werken uitvoeren in de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) 1 Veiligheidsreglement van tepassing vr derden die werken uitveren in de Kninklijke Biblitheek van België (KBR) Dit reglement sluit aan bij de tepassing van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn

Nadere informatie

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin.

pgb-uitvoeringsplan Zijn er meerdere gezinsleden die gebruik maken van een pgb? Maakt u dan een uitvoeringsplan voor het hele gezin. pgb-uitveringsplan U wilt vr uzelf f vr een ander met een persnsgebnden budget (pgb) ndersteuning inkpen. Een van de vrwaarden m vr een pgb in aanmerking te kmen is dat u een uitveringsplan maakt. In het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webshop Ginger.

Algemene voorwaarden Webshop Ginger. Algemene vrwaarden Webshp Ginger. Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen

A. ADR REGLEMENT. A1. Vervoerdocument. A2. Schriftelijke richtlijnen A. ADR REGLEMENT A1. Ververdcument Artikel 5.4.1 van het ADR bepaalt de gegevens die in het ververdcument meten wrden pgenmen. Artikel 5.4.1.1 mvat de algemene gegevens en artikel 5.4.1.2.5 mvat de bijkmende

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be VKB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid

Reglement Geschillencommissie Wonen Zuid-Holland Zuid Reglement Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland Zuid DEFINITIES Artikel 1: Dit reglement verstaat nder: crpratie: de bij de Geschillencmmissie Wnen Zuid-Hlland zuid aangeslten rganisatie p wiens handelen

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN KOPEN OP AFSTAND (CONSUMENTEN) GROEP pstadres Pstbus 176 1270 AD Huizen vestigingsadres Arendstraat 16 1223 RE Hilversum 088-8648400 inf@unividuals.nl www.unividuals.nl Handelsregister 32138630 BTW nummer NL819770292B01 Bank (Rabbank)

Nadere informatie

Wij doen graag zaken!

Wij doen graag zaken! BRIXS Wij den graag zaken! De algemene vrwaarden van BRIXS GROEP zijn gedepneerd bij de kamer van kphandel te Den Haag nder nummer 59425458. Laatste wijziging 1 maart 2014. Algemene Vrwaarden BRIXS GROEP

Nadere informatie

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40)

WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) wn- en zrgcentrum WOONOVEREENKOMST ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) DOCUMENT: 11/2014 28/01/2015 Tussen enerzijds de VZW Wnzrgcentrum De Vrzienigheid die de assistentiewningen beheert, gelegen Kerkhfstraat 31,

Nadere informatie

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen

Subsidiereglement Energiezorg op School 2014. Hoofdstuk I: Algemene bepalingen Subsidiereglement Energiezrg p Schl 2014 Hfdstuk I: Algemene bepalingen Artikel 1.- Stedenfnds De subsidie Energiezrg p Schl past in de Beleidsvereenkmst Stedenfnds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden trainingen Edunova

Algemene voorwaarden trainingen Edunova Algemene vrwaarden trainingen Edunva Edunva Meddsestraat 47 Winterswijk Artikel 1. Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persn f rechtspersn, met wie een vereenkmst met betrekking tt deelname aan een

Nadere informatie

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

Door Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: Algemene Vrwaarden MyOV Dr Datalab B.V. geregistreerd bij de Kamer van Kphandel nder nummer: 59087757 0000 000028408217 Wij verzeken u deze algemene vrwaarden zrgvuldig te lezen. Uw gebruik van de applicatie

Nadere informatie

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk.

Gebruikersreglement Openbare Bibliotheek Genk. Artikel 1 Dit reglement is van toepassing in de Openbare Bibliotheek Genk. Gebruikersreglement Openbare Biblitheek Genk Artikel 1 Dit reglement is van tepassing in de Openbare Biblitheek Genk. Artikel 2 Iedereen is welkm in de biblitheek en mag gratis alle aanwezige dcumenten

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG.

een psycholoog die als zodanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Deel II: Bijzndere Cntractuele Bepalingen Artikel 1 - Begripsmschrijvingen In deze vereenkmst wrdt verstaan nder: GZ-psychlg een psychlg die als zdanig is geregistreerd in het kader van de Wet BIG. Kinder

Nadere informatie

KINDEREN EN JONGEREN.

KINDEREN EN JONGEREN. SubsidiereglementJEUGDWERK VOOR MAATSCHAPPELIJK KWETSBARE KINDEREN EN JONGEREN. Art. 1 : Delstelling Dit reglement begt de financiële ndersteuning van rganisaties die jeugdwerk aanbieden aan maatschappelijk

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/7 Advies nr 32/2011 van 30 nvember 2011 Betreft: Klacht met betrekking tt de drgifte van persnsgegevens dr een werkgever aan een prvider van mbiele telefnie in het kader van een systeem van gesplitste

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens

Algemene Voorwaarden Lidaholm Garens Algemene Vrwaarden Lidahlm Garens Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Directeur. voltijdse statutaire functie graad A4a-A4b

INFORMATIEBERICHT. Directeur. voltijdse statutaire functie graad A4a-A4b INFORMATIEBERICHT Directeur vltijdse statutaire functie graad A4a-A4b Het stadsbestuur van Sint-Truiden gaat ver tt een aanwerving van een vltijdse statutaire functie van directeur graad A1a-A2a (m/v),

Nadere informatie

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2)

Samenvatting reglement mantelzorgpremie per gemeente (bijlage 2) Samenvatting reglement mantelzrgpremie per gemeente (bijlage 2) Mantelzrgpremie Kenniscentrum mantelzrg Vr wie: Vr iedere MZ die de zrg pneemt binnen de vertruwde mgeving van de zrgbehevende Vrwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht

Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Bedenktijd Consument Dag Duurtransactie Duurzame gegevensdrager Herroepingsrecht Algemene Vrwaarden Inhudspgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ndernemer Artikel 3 - Tepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbd Artikel 5 - De vereenkmst Artikel 6 - Herrepingsrecht Artikel

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Bemiddeling en administratieve sancties

Bemiddeling en administratieve sancties Bemiddeling en administratieve sancties Prf. Dr. Frankie Schram KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Waarm bemiddeling in het kader van gemeentelijke administratieve sancties? Plaats van bemiddeling

Nadere informatie

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN

VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN Mariaziekenhuis vzw Maesensveld 1 B-900 Overpelt Tel. + 2 11 826 000 Fax + 2 11 826 001 www.mariaziekenhuis.be inf@mznl.be VERPLEEGKUNDIGE SPOEDGEVALLEN ZORGEENHEDEN Plaats in de rganisatie De verpleegkundige

Nadere informatie

Het bewind. Inleiding

Het bewind. Inleiding Het bewind Inleiding Wanneer iemand meerderjarig is, wrdt hij juridisch zelfstandig. De persn kan bijvrbeeld cntracten afsluiten, een bankrekening penen, Smmigen zijn hierte echter niet in staat. Deze

Nadere informatie

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben:

Vooraf Om een elektronische aanvraag te kunnen doen is het belangrijk om de volgende gegevens van de persoon bij de hand te hebben: Overzicht van vragen myhandicap.belgium.be THAB Opgelet: deze vragenlijst is bedeld als hulpmiddel vr sciaal werkers. Het papieren frmulier geldt niet als aanvraag. Een aanvraag kan enkel elektrnisch drgestuurd

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl:

Algemene voorwaarden Belsimpel.nl: Algemene vrwaarden Belsimpel.nl: Artikel 1 Definities In deze vrwaarden wrdt verstaan nder: Ondernemer: de natuurlijke f rechtspersn die prducten en/f diensten p afstand aan cnsumenten aanbiedt; Cnsument:

Nadere informatie