inhoud Het pensioenreglement aanpassen aan nieuwe realiteiten tweedepijlerpensioen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud Het pensioenreglement aanpassen aan nieuwe realiteiten tweedepijlerpensioen"

Transcriptie

1 inhoud TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" juni 2013 nr. 6 Jaargang 18 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 tweedepijlerpensioen Het pensioenreglement aanpassen aan nieuwe realiteiten 1 tweedepijlerpensioenen Belastingtarief hangt af van effectieve uitkeringsdatum 4 ziekteverzekering Individuele voortzetting van beroepsgebonden ziekteverzekering 6 Vroegste datum van wettelijk pensioen Normale pensioenleeftijd tweedepijlerpensioen Het pensioenreglement aanpassen aan nieuwe realiteiten Tijdens het afgelopen jaar veranderden er heel wat wetten en regels die invloed hebben op wettelijke en aanvullende pensioenen. Kunnen deze maatregelen impact hebben op het bestaande aanvullend pensioen? Is er nood om het pensioenreglement aan te passen aan de nieuwe realiteit? Dit artikel belicht de mogelijke impact van een aantal recente maatregelen. De regels om het wettelijk pensioen te kunnen opnemen werden verstrengd. De leeftijds- en loopbaanvoorwaarden worden gradueel opgetrokken. De nieuwe regels gaan meebrengen dat heel wat mensen ten vroegste op 62 jaar, en dikwijls pas later, zelfs pas op 65 jaar met pensioen zullen kunnen vertrekken. Neem bijvoorbeeld een kaderlid dat begon te werken op zijn 24 ste. Door de loopbaanvoorwaarde van 40 jaar kan hij ten vroegste pensioneren op 63 jaar, en dan nog voor zover het eerste en laatste loopbaanjaar in aanmerking komen (erkende dienst gedurende minstens 1/3 de van het jaar) De meeste pensioenreglementen voorzien in een normale eindleeftijd van 65 jaar. Er bestaan echter ook reglementen die een normale eindleeftijd van 60 jaar vooropstellen. Voor nieuw ingevoerde reglementen voor werknemers mag een eindleeftijd van 60 jaar niet meer, maar voor sommige bestaande voorlopig nog wel. Dat volgt uit de definitie van het begrip normale pensioenleeftijd in art 1, 3 van het KB WAP: Voor de pensioentoezeggingen ingesteld door een collectieve arbeidsovereenkomst, een pensioenreglement of een pensioenovereenkomst gesloten voor 1 januari 2007 of die voortvloeien uit de verlenging van een voor die datum gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, de pensioenleeftijd die is vermeld in de collectieve arbeidsovereenkomst, het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst. Voor elke andere pensioentoezegging 65 jaar. Bij reglementen met eindleeftijd 60 jaar, gaat men potentieel terechtkomen in situaties waarbij het pensioenkapitaal tot uitkering komt op een moment waarop een aangeslotene het wettelijk pensioen nog niet kan opnemen. De werknemer zal dan waarschijnlijk gewoon blijven verder werken. Het opnemen van het kapitaal terwijl de werknemer nog aan het werk is, ontslaat de werkgever niet van de verplichting om voor de betrokkene toch nog verder pensioenbijdragen te blijven betalen. Anders zou men discrimineren op basis van leeftijd. Een eindleeftijd van 60 jaar in het aanvullend pensioenplan zorgt dan voor een incoherente situatie. Men kan hieraan op twee manieren een oplossing geven. Ofwel wijzigt men de normale eindleeftijd, ofwel voert men een verdagingsmogelijkheid in voor wie blijft werken. De keuze tussen deze twee mogelijkheden is niet neutraal, want er zijn potentiële gevolgen zowel wat verworven rechten betreft als op het vlak van de fiscaliteit van de uitkering.

2 2 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2013 KLUWER Aanvullend pensioen voor oudere werknemers Vervroegingsclausules Dit is het meest frappant wanneer men bijvoorbeeld bij een vasteprestatietoezegging de eindleeftijd optrekt met 5 jaar. Het niveau van de verworven reserve wordt bepaald als de huidige waarde van de latere prestatie, berekend aan een actualisatievoet die in het reglement vastgelegd is. Stel dat er een verworven prestatie van 1000 betaald moest worden op 60 jaar. Op 45 jaar bedraagt de huidige waarde berekend aan 6% financiële intrest 442. Als dezelfde prestatie van 1000 pas op 65 jaar beloofd wordt, bedraagt de verworven reserve op 45 jaar slechts 312, omdat de actualisatieperiode 5 jaar langer werd. In pensioenplannen die uitgaan van een rentetoezegging, is de impact van het optrekken van de eindleeftijd met 5 jaar nog groter. De voorziene uitkeringsperiode van de rente daalt immers ook nog eens met 5 jaar, waardoor er twee effecten de waarde van de verworven reserve zullen beïnvloeden. Kiest men voor een verdagingsclausule, dan zal om discriminatievragen te vermijden, minstens moeten voorzien worden in verdere salarisaanpassingen en verdere loopbaanopbouw in de pensioenformule. Let wel dat sleutelen aan de eindleeftijd een reglementswijziging betekent, waarbij rekening moet gehouden worden met de gangbare informatie-, inspraak- en medebeslissingsregels. Neem het voorbeeld van een vastebijdragestelsel. Daarbij staat de werkgever in voor de garantie van een rendement van minstens 3,25% op de werkgeverstoelagen verminderd met de kosten, en 3,75% op de werknemersbijdragen. Die rendementswaarborg wordt beoordeeld bij uittreding, pensionering of bij opheffing van de pensioentoezegging. De werkgever zal dus zolang de werknemer in dienst blijft, zijn garantie moeten nakomen. Dat ligt anders voor de verzekeraar. Hoe lang de verzekeraar zijn tariefwaarborg aanhoudt, hangt af van de contractuele bepalingen. De normale eindleeftijd opschuiven, brengt potentieel andere contractvoorwaarden mee. Goed uitkijken en goed overleggen met de verzekeraar is hier de boodschap voor een werkgever die zijn pensioenreglement wil aanpassen. Het behoud van een eindleeftijd van 60 jaar is niet evident. Ondernemingen zullen wellicht stilaan meer en meer geconfronteerd worden met tewerkstelling van oudere werknemers. Niet in het minst omdat de regering plant om de mogelijkheid voor gepensioneerden om nog te werken, te versoepelen. Men wil de grenzen voor de toegelaten arbeid van gepensioneerden optrekken, en in bepaalde gevallen zelfs afschaffen. Als men oudere werknemers tewerkstelt, komen ook de aansluitingsvoorwaarden van het aanvullend pensioenplan in het vizier. Laten die de aansluiting van +60-ers of +65-ers toe? Hoe bijvoorbeeld omgaan met de gepensioneerde die men omwille van zijn specifieke kennis, beperkt terug wil laten werken na zijn pensioen en dus opnieuw wil aannemen? Of met een gespecialiseerde oudere werknemer die men omwille van krapte op de arbeidsmarkt toch aan boord wil krijgen? Kan men gepensioneerden die gebruik maken van de toegelaten arbeid als gepensioneerde uitsluiten van het aanvullend pensioen? Dat zou een discriminatie ten overstaan van niet gepensioneerde werknemers betekenen. Maar is die discriminatie geoorloofd? Men kan trachten te argumenteren dat vanuit de finaliteit van het aanvullend pensioen, dit enkel voorbehouden blijft voor de werknemers die nog geen pensioen genieten. Of een rechter in geval van betwisting deze argumentatie zal volgen, valt af te wachten. Ook als de normale eindleeftijd al op 65 vastgelegd werd, kan het de moeite lonen om het reglement van naderbij te bekijken. In vele gevallen wordt er voorzien in specifieke regelingen bij vervroegd vertrek vanaf een bepaalde leeftijd. Dergelijke clausules roepen allerlei vragen op. Vormen ze een leeftijdsdiscriminatie, gelden ze ook voor werknemers die de onderneming verlieten en slaper werden, moet er mee rekening gehouden worden bij het bepalen van de verworven reserve? Onafgezien van deze vragen, komt er nu een nieuwe bij. De ver-

3 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI Slapers Hogere aanslagvoeten bij vervroegde uitkering Gewaarborgd inkomen vroegingsclausule hanteert dikwijls een leeftijd, bijvoorbeeld 60 jaar, als spildatum. Op die datum zullen de meeste werknemers niet meer met vervroegd pensioen kunnen vertrekken, tenzij dan die werknemers met een pensioenloopbaan van 42 jaar, want voor hen blijft 60 jaar de vroegste datum van wettelijk pensioen. Heeft een genereuze vervroegingsclausule dan nog wel zin binnen een leeftijdsbewust human resourcesbeleid? Het aanpassen van het pensioenreglement heeft effect voor al wie nog in dienst is bij de werkgever. Wie de firma verliet en daardoor wat betreft de pensioenrechten slaper werd, blijft onderworpen aan het reglement dat van kracht was op het ogenblik van vertrek. Wanneer de onderneming alsnog haar pensioenreglement aanpast en een andere eindleeftijd invoert, zal die enkel betrekking hebben op de aanvullende pensioenen van de actieve werknemers, niet op die van de slapers. De vroegere eindleeftijd blijft daardoor ongewijzigd van kracht voor de slaper die voorheen uittrad. Ook op fiscaal gebied verandert er wat. Voor pensioenkapitalen uit collectieve of individuele pensioenplannen worden vanaf 1 juli 2013 twee nieuwe belastingtarieven ingevoerd: 20% en 18%. Het tarief van 16,5% geldt dan enkel nog voor pensioenuitkeringen vanaf 62 jaar. Wie zijn pensioenkapitaal op zijn 60ste ontvangt zal in principe 20% moeten betalen, op 61 jaar wordt dat 18%. Wie effectief actief blijft tot 65 jaar blijft het 10%-tarief genieten wanneer het pensioenkapitaal vanaf dan uitgekeerd wordt. Dat alles geldt voor uitkeringen van door de werkgever gefinancierde kapitalen. Voor kapitalen voortkomend van persoonlijke bijdragen blijft een 10% tarief gelden (zie ook het volgend artikel). Bij die reglementen met eindleeftijd op 60 jaar rijst de vraag hoe men de belasting aan 20% kan vermijden. Dat kan enkel als het reglement in een verdagingsmogelijkheid van de uitkeringsdatum voorziet. Dat geldt dan enkel voor de actieve werknemers. Vooral slapers zullen geconfronteerd worden met de verhoogde aanslagvoet. Zij traden misschien uit op het ogenblik dat hun normale eindleeftijd 60 was, en zonder verdagingsclausule in het reglement die op hen van toepassing kan zijn. Soms brachten ze hun reserve over naar een onthaalstructuur met eindleeftijd 60. Er bestaat nog een klein achterpoortje voor wie de verworven reserve in het pensioenplan van zijn vroegere werkgever liet staan met eindleeftijd op 60 jaar, en die de reserve pas later wil opnemen om van een gunstiger belasting te genieten. Die reserve kan nog steeds overgedragen worden naar het pensioenplan van de huidige werkgever, dat wellicht een andere eindleeftijd voorziet. De contractvoorwaarden in dit nieuwe plan zijn wellicht anders. Vaak zal de overdracht de facto gebeuren naar de onthaalstructuur bij de nieuwe werkgever. Men zal moeten afwegen wat het interessantst is: de lagere belasting op latere datum versus de financiële opbrengst. Vervroegd uitkeren wordt nu helemaal oninteressant. Niet alleen verhoogt de fiscale factuur, maar er is ook nog de financiële kant. De aangeslotene krijgt zijn pensioengeld vroeger dan de normale einddatum. Maar wat gaat hij ermee doen? In de meeste gevallen opnieuw beleggen. Gaat die belegging meer opbrengen dan wat hij bij de pensioeninstelling zou ontvangen? Veelal profiteert men daar van interessante intrestvoeten, bijvoorbeeld omwille van een hoog gegarandeerd rendement van 4,75% of 3,25% op een flink deel van de reserve, of omwille van de 6% actualisatievoet die gebruikt wordt bij de berekening van een verworven reserve bij collectieve kapitalisatie. Vanuit financieel oogpunt hoeft een vroegere afkoop dan meestal ook niet. Nu komt er nog een fiscale reden bovenop. Een verandering in normale pensioenleeftijd heeft betrekking op het pensioen en overlijdensluik van het pensioenplan. In vele gevallen bestaat er daarnaast ook nog een invaliditeitsverzekering, waarbij in een gewaarborgd inkomen bij arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval voorzien wordt. Veelal

4 4 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2013 KLUWER zal de eindleeftijd voor deze waarborg samenlopen met de eindleeftijd van het pensioenluik. Dit is automatisch het geval voor een waarborg premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Ingrijpen op de normale pensioenleeftijd van het pensioenplan, brengt de vraag mee of een gelijkaardige aanpassing voor de invaliditeitsdekking dan ook niet zou gebeuren. Bij arbeidsongeschiktheid zal de werknemer na de periode die gedekt is door het gewaarborgd loon terugvallen op een vervangingsinkomen dat betaald wordt door het ziekenfonds, desgevallend aangevuld met de verzekering gewaarborgd inkomen. De basisuitkering van het ziekenfonds blijft doorlopen zolang de betrokkene werk onbekwaam is, en uiterlijk tot 65 jaar. Op die leeftijd begint dan het wettelijk pensioen. Bij een aanvullende invaliditeitsuitkering die slechts tot 60 jaar loopt, ontstaat er dus een financiële terugval tijdens de periode tussen 60 en 65 jaar. De uitbetaling van het aanvullend pensioen op 60 kan daaraan tegemoet komen. Wordt de uitkering van het aanvullend pensioen echter verplaatst naar 65 jaar, dan kan die financiële terugval problematisch worden. Dat argument pleit er voor om ook de eindleeftijd voor de gewaarborgd inkomensdekking dan te laten samenlopen met de nieuwe normale pensioenleeftijd van het aanvullend pensioenplan. Bij een verandering van de eindleeftijd van een verzekering gewaarborgd inkomen, zal de verzekeraar een hoger tarief aanrekenen, want zijn risico vergroot. Tip: Werkgevers doen er goed aan om de effecten van vervroegingsclausules en normale eindleeftijd in hun pensioenplan te onderzoeken, zeker als die eindleeftijd voor 65 jaar valt. Paul Roels tweedepijlerpensioenen Belastingtarief hangt af van effectieve uitkeringsdatum Op 1 juli 2013 worden de nieuwe tarieven van 20% en 18% van kracht voor wie zijn tweedepijlerpensioen verzilvert op 60 of 61 jaar. Maar hoe zit het met een pensioenplan dat bijvoorbeeld uitloopt op 1 juni 2013, maar waarbij de pensioeninstelling het kapitaal pas uitbetaalt op 7 juli 2013? 20%/18%-tarief op 60/61 jaar Voor pensioenkapitalen uit extern gefinancierde collectieve of individuele pensioentoezeggingen, gelden vanaf 1 juli 2013 twee nieuwe belastingtarieven: 20% en 18%. Wie zijn pensioenkapitaal op zijn 60ste ontvangt zal in principe 20% moeten betalen, op 61 jaar wordt dat 18%. Wie echter zijn aanvullend pensioen weliswaar uitgekeerd krijgt op 60 of 61 jaar, maar tegelijk ook het wettelijk pensioen opneemt, blijft ook nog na 1 juli 2013 het 16,5%-tarief genieten. Maar in de regel geldt het 16,5% dus enkel nog voor pensioenuitkeringen vanaf 62 jaar. Wie effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd (in de regel is dat 65 jaar), blijft het 10%-tarief genieten, tenminste als het pensioenkapitaal pas ten vroegste op dat ogenblik uitgekeerd wordt. Dit alles geldt voor uitkeringen van door de werkgever of de vennootschap gefinancierde kapitalen. Voor kapitalen gefinancierd met persoonlijke bijdragen blijft het 10% tarief gelden. We vatten de globale regeling nog eens samen in onderstaande tabel (zie ook Life & Benefits, 2012, nr. 7, p. 4 voor meer duiding bij dit alles).

5 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI Overzichtstabel Effectieve uitkeringsdatum is relevant Andere addertjes? De nieuwe tarieven van 20% en 18% gaan volgens artikel 65 van de Programmawet van 22 juni 2012 in op de kapitalen en afkoopwaarden die worden betaald of toegekend vanaf 1 juli Sinds jaar en dag houdt de belastingadministratie voor dat er sprake is van toekenning op de datum waarop de verzekeraar het vereffeningskwijtschrift uitgeeft (wat betreft kapitalen uit contracten zonder keuze tussen rente en kapitaal) of op de datum waarop de verzekeraar het door de begunstigde ondertekende vereffeningskwijtschrift ontvangt (wat betreft kapitalen uit contracten met keuze tussen rente en kapitaal, alsook afkoopwaarden) (Com.IB 273/4-5). Hierover recent ondervraagd door Assuralia, heeft de belastingadministratie laten weten dat dit voortaan anders zal zijn. Niet het bereiken van de eindvervaldag van het pensioenplan en ook niet de uitgifte of de ontvangst van de vereffeningskwijting houdt een toekenning in, maar wel de datum waarop de tegoeden worden overgeschreven op de bankrekening van de verkrijger is bepalend. Als het pensioenplan bijvoorbeeld uitloopt op 1 juni 2013, maar de pensioeninstelling het pensioenkapitaal pas uitbetaalt op 7 juli 2013, zal dit pensioenkapitaal voor een 60-jarige volgens de belastingadministratie dus belast worden tegen 20%, tenzij de betrokkene ter gelegenheid van het optrekken van zijn aanvullend pensioenkapitaal ook wettelijk pensioneert (zie hoger). Al blijven wij het best verdedigbaar vinden dat het loutere bereiken van de eindvervaldag van het pensioenplan fiscaal toch als een toekenning kan worden bestempeld (zo stelt bijvoorbeeld artikel 121 van de Landverzekeringswet dat de begunstigde door het enkele feit van zijn aanwijzing recht heeft op de verzekeringsprestaties). Maar zoals gezegd, heeft de belastingadministratie het dus niet zo begrepen. Nog dit: bij uitkering in rente vindt de toekenning plaats wanneer het kapitaal op verzoek van de begunstigde wordt omgezet in een rente, aldus nog de belastingadministratie. De belastingadministratie heeft in het verlengde ook laten weten dat de leeftijd die in aanmerking wordt genomen voor de bepaling van het toepasselijke tarief de leeftijd van de begunstigde is op het ogenblik van de betaling of toekenning. Dit is dus andermaal in de regel op de datum waarop de tegoeden worden overgeschreven op de bankrekening van de verkrijger. Voor zover ons bekend is, lopen de meeste pensioenplannen uit op de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de vooropgezette eindleeftijd (60 jaar,

6 6 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2013 KLUWER 65 jaar ). Maar uit de vraagstelling van Assuralia blijken sommige pensioenplannen ook uit te lopen op de eerste dag van de maand waarin de vooropgezette eindleeftijd bereikt wordt. Daar wacht men dan best met de uitbetaling tot de betrokkene ook daadwerkelijk die eindleeftijd bereikt heeft. Een uitkering die bijvoorbeeld plaats vindt drie dagen voor de 60 ste verjaardag van de betrokkene zou fiscaal catastrofale gevolgen kunnen hebben, met name de progressieve taxatie (voor een werknemer zou dat bovendien in strijd zijn met de sociale wetgeving). En met een uitkering die enkele dagen zou geschieden vóór de 65 ste verjaardag, zal de betrokkene het 10%-tarief mislopen (zoals hoger aangegeven, veronderstelt dit gunsttarief ook dat de betrokkene tot dan effectief actief is gebleven). Noteer echter dat de fiscale wetgeving niet als dusdanig verwijst naar de leeftijd van 65 jaar, maar wel naar het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Een aantal specifieke beroepscategorieën met een afwijkende wettelijke pensioenleeftijd niet te na gesproken, gaat het wettelijk pensioen voor werknemers en zelfstandigen normaal echter pas in op de eerste dag van de maand volgend op de 65 ste verjaardag en dus niet pal op de 65 ste verjaardag. Maar zoals de wetteksten in de pensioenwetgeving geschreven zijn, kan men naar onze mening best verdedigen dat de wettelijke pensioenleeftijd toch pal op de 65 ste verjaardag valt, ondanks het feit dat het wettelijk pensioen pas de maand daarop ingaat. Wil men het zekere voor het onzekere nemen en elke discussie uit de weg gaan, dan doet men er goed aan met de effectieve uitkering van het aanvullend pensioenkapitaal toch maar te wachten tot de eerste dag van de maand die volgt op de 65 ste verjaardag. Tip: Zorg er voor dat een vóór 1 juli 2013 opeisbaar geworden pensioenkapitaal voor een 60- of 61-jarige ook effectief vóór die datum wordt uitbetaald. Paul Van Eesbeeck ziekteverzekering Individuele voortzetting van beroepsgebonden ziekteverzekering Een beroepsgebonden ziekteverzekering is in principe vanuit fiscaal oogpunt interessanter dan een privaat onderschreven ziekteverzekering. Dit principe geldt zowel voor de ziektekostenverzekering (hospitalisatie- en andere medische kosten) als voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Punt is wel is dat de beroepssituatie kan wijzigen, en dat men bij een eventueel verlies van die beroepsgebonden ziekteverzekering een andere verzekeringsdekking moet kunnen vinden. En dit aan een redelijke prijs. De landverzekeringswet regelt deze kwestie en biedt het recht om een beroepsgebonden ziekteverzekering individueel voort te zetten. Dit artikel verkent de wettelijke procedure. Recht op voortzetting In principe heeft eenieder die is aangesloten bij een beroepsgebonden ziekteverzekering het recht om deze verzekering individueel voort te zetten wanneer hij het voordeel van de beroepsgebonden verzekering verliest. En dit zonder medische formaliteiten. Het motto is: eens verzekerd, altijd verzekerbaar.

7 KLUWER LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI Stap 1: verzekeringnemer informeert hoofdverzekerde over verlies van dekking Stap 2: verzekerde contacteert verzekeraar Stap 3: verzekeraar doet gelijksoortig aanbod Dat voortzettingsrecht geldt niet alleen voor de werknemers die uit dienst gaan (ontslag, pensionering ) of voor de zelfstandige bedrijfsleiders die hun bezoldigde beroepsactiviteiten stoppen. Er is ook een voortzettingsrecht voor de eventueel medeverzekerde gezinsleden (partner en kinderen). De belangrijkste voorwaarde om het individueel voortzettingsrecht te kunnen genieten is dat de hoofdverzekerde (werknemer, bedrijfsleider) gedurende minstens de twee laatste jaren aangesloten was bij een of meer opeenvolgende ziekteverzekeringsovereenkomsten. De voortzettingsprocedure start bij de verzekeringnemer (werkgever, vennootschap) die de hoofdverzekerde moet informeren. En dit binnen 30 dagen na het wegvallen van de beroepsgebonden verzekering. Hierbij moet de verzekeringnemer minstens de volgende gegevens meedelen aan de hoofdverzekerde: het precieze tijdstip van het verlies van de ziekteverzekering; de mogelijkheid om de ziekteverzekering individueel voort te zetten; de termijnen waarbinnen het recht op voortzetting kan uitgeoefend worden (door de hoofdverzekerden en/of de medeverzekerden); de contactgegevens van de betrokken verzekeraar. Bij faillissement of vereffening van de verzekeringnemer bezorgt de curator of vereffenaar voormelde informatie aan de hoofdverzekerde. De verzekerde moet dan de verzekeraar informeren over zijn voornemen om de ziekteverzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk voort te zetten. In feite is dit dus een verzoek aan de verzekeraar om een voortzettingsaanbod te doen. Dit moet in principe gebeuren binnen 30 dagen te rekenen vanaf dat de verzekerde de informatie uit stap 1 ontvangen heeft. De verzekerde heeft het recht om die 30-dagentermijn met nog eens 30 dagen te verlengen, op voorwaarde dat de verzekeraar hierover geïnformeerd wordt. Deze termijn verstrijkt hoe dan ook na verloop van 105 dagen na het verlies van de beroepsgebonden ziekteverzekering. Het kan voorkomen dat de hoofdverzekerde gedekt blijft in de beroepsgebonden ziekteverzekering, maar dat een medeverzekerde de dekking toch verliest. Denk hierbij aan een kind dat alleen gaat wonen en zo de beroepsgebonden dekking via vader of moeder verliest. Of nog, een echtgenoot die omwille van echtscheiding de beroepsgebonden dekking van de partner verliest. In die gevallen beschikt de medeverzekerde over een termijn van 105 dagen om te verzekeraar te informeren over zijn voornemen om de ziekteverzekeringsovereenkomst geheel of gedeeltelijk voort te zetten. Deze 105-dagentermijn start op de datum waarop de medeverzekerde de beroepsgebonden dekking verliest. De verzekeraar moet dan binnen de 15 dagen aan de verzekerde een aanbod doen. Dit aanbod moet niet exact dezelfde dekking bevatten, maar moet minstens gelijksoortige waarborgen bevatten als die welke de verzekerde genoot onder de beroepsgebonden ziekteverzekering. Inzake ziektekostenverzekeringen wordt die gelijksoortigheid beoordeeld op basis van de kamerkeuze, terugbetalingsformule, dekking van pre- en posthospitalisatie en dekking van ambulante kosten bij zware ziekten. Inzake arbeidsongeschiktheidsverzekeringen wordt de gelijksoortigheid beoordeeld in functie van het bedrag van de verzekerde uitkering. Het aanbod van de verzekeraar moet verder nog volgende kenmerken hebben. Ingangsdatum: vanaf de (retroactieve) datum van het verlies van de beroepsgebonden verzekering. Dit impliceert dus dat mogelijk ondertussen opgetreden schadegevallen meegedekt worden door de nieuwe verzekering. Looptijd: levenslang voor de ziektekostenverzekering, tot de pensioenleeftijd voor de arbeidsongeschiktheidsverzekerigen.

8 8 LIFE & BENEFITS NR 6 JUNI 2013 KLUWER Stap 4: verzekerde aanvaardt het aanbod Enkel voor verzekeringen Beroepsgebonden voortzetting? Medische formaliteiten: geen. Dit impliceert dat de nieuwe premie enkel rekening mag houden met de risico-elementen zoals die destijds bestonden bij de ingang van de voortgezette beroepsgebonden ziekteverzekering, en dus geen rekening mag houden met de eventueel ondertussen verslechterde gezondheidstoestand. Premie-indexering of -wijziging: zoals de wet het voorschrijft voor nietberoepsgebonden ziekteverzekeringen. Premieniveau: de verzekeraar mag de premie berekenen op basis van de leeftijd op het ogenblik van de individuele voortzetting. Bijgevolg kan de premie fors hoger liggen, omwille van de hernieuwde startleeftijd. Om een forse premieverhoging op te vangen heeft de wetgever voorzien in de mogelijkheid om een soort individuele vergrijzingspremie te betalen, met specifieke informatieverplichtingen. Hoewel dit wellicht een van de pijnpunten van het concept van de individuele voortzetting is, gaan we hierop in het bestek van dit artikel niet verder in. De verzekerde beschikt dan over een termijn van 30 dagen om het aanbod van de verzekeraar al dan niet te aanvaarden. Deze 30-dagentermijn begint te lopen op de ontvangstdatum van het in stap 3 bedoelde aanbod. Als de verzekerde binnen deze termijn niet ingaat op het aanbod van de verzekeraar, dan vervalt zijn recht op individuele voortzetting. De voormelde procedure geldt enkel voor verzekeringen onderschreven bij een verzekeraar. Voor niet-verzekeringsdekkingen is er geen gelijkaardige wettelijke procedure. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de ziektekosten (hospitalisatie en andere medische kosten) rechtstreeks door de onderneming terugbetaald worden. Iets gelijkaardigs kan opgemerkt worden inzake arbeidsongeschiktheidsdekkingen: het is mogelijk dat deze geregeld worden via een IBP (pensioenfonds). En omdat dit ook geen verzekering is, is de voortzettingsprocedure ook voor zo n IBP-regelingen niet verplicht. De voormelde procedure biedt een hoofd- of een medeverzekerde van een beroepsgebonden ziekteverzekering de mogelijkheid om de verzekering ten persoonlijke titel voort te zetten. Hierbij zal hij dus zelf als verzekeringnemer optreden en de nodige premies moeten betalen. Vanuit fiscaal oogpunt is zo n individuele voortzetting echter niet altijd optimaal. Er zijn heel wat situaties waarbij het meer aangewezen is dat de nieuwe werkgever/vennootschap de verzekering voortzet. Denk daarbij vooral aan zelfstandige bedrijfsleiders. Neem het voorbeeld van een werknemer die zelfstandige wordt, en zijn ziekteverzekering zou willen voortzetten via zijn vennootschap. Of denk aan een advocaat die overstapt naar een andere advocatenassociatie en bijgevolg ook zijn ziekteverzekering via die nieuwe associatie wil laten voortzetten. Sommige verzekeraars maken hier geen problemen over, en aanvaarden in dit geval ook dat de verzekeringsdekking wordt verdergezet door de nieuwe vennootschap waar de verzekerde aan de slag gaat Tip: Eens verzekerd, altijd verzekerbaar. Beroepsgebonden ziekteverzekeringen worden hierdoor aantrekkelijker Luc Vereycken Redactiecomité: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken. Hoofdredactie: Paul Van Eesbeeck - Eindredactie: Patrick Lambrecht De nieuwsbrief Life & Benefits is een uitgave van Kluwer Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen. Kluwer klantenservice: tel (gratis oproep) (vanuit het buitenland), fax , Wolters Kluwer Belgium NV. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever.

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten

Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Overzicht: de wet op de private ziekteverzekeringsovereenkomsten Hoewel de Wet Verwilghen voornamelijk de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten behandelt, legt ze ook een aantal communicatieverplichtingen

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE

PENSIOENLEEFTIJD EN ANTICIPATIE Aanvullende pensioenen Hervorming 2020-2040 Serge Tubeeckx 30/09/2014 Extract uit het verslag van de experten: Serge TUBEECKX - 30/09/2014-115067 - CONTASSUR 2 I. De aanvullende pensioenprestaties mogen

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003

COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 COMMISSIE VOOR HET VRIJ AANVULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN ADVIES NR. 2 VAN 15 SEPTEMBER 2003 INVENTARIS VAN DE VRAGEN BETREFFENDE TITEL II, HOOFDSTUK I, AFDELING 4 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING

Vragen & Antwoorden I. PENSIOENLEEFTIJD - AFLOOP VAN DE PENSIOENTOEZEGGING Newsletter 07/2016 Vragen & Antwoorden Evolutie van de reglementering van de tweede pijler Versterking van het aanvullende karakter van de tweede pijler (EBI flash Evolutie van de tweede pijler deel 3

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden

Afdeling 6. Aftrekbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de werkgever. Afdeling 7. Belastbaarheid van de uitkeringen in hoofde van de begunstigden gen dan 1.990 EUR per jaar (2.080 EUR voor aanslagjaar 2010). Dat jaarbedrag wordt verminderd in verhouding tot de dagen van aansluiting tijdens hetzelfde jaar bij een pensioenstelsel 922. Afdeling 6.

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding

Echtscheiding en aanvullend pensioen. Verdeling van de aanvullende pensioenrechten. * Wanneer? Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding 3//0 9:9:0 AM Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Verdeling van de verworven rechten gebeurt op het ogenblik van de echtscheiding Verschillende opties voor de vereffeningvan de verworven rechten

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112

ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 ADDENDUM (dd. 07/2017) aan de algemene en bijzondere voorwaarden van de pensioentoezegging voor bedrijfsleiders met ref. 6112 Dit addendum bevat een aantal wijzigingen aan de bovengenoemde algemene en

Nadere informatie

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a.

ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT. P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. ONTHAALSTRUCTUUR REGLEMENT P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat, 151 B-1210 Brussel Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 92 30 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402.236.531 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ

Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ informeert: Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen GEWONE VAPZ FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 2 Vandaag minder belastingen en sociale bijdragen, later een ruim aanvullend pensioen

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 1 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/A INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN 22 september 2015 Inleiding Definities Voor

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING

1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING 1. INDIVIDUELE VERDERZETTING VAN EEN COLLECTIEVE VERZEKERING De Wet Verwilghen In 2007 heeft de wetgever verschillende bepalingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen ten voordele van de verzekerden

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 15. de dato. 7 december 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 15 de dato 7 december 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie

1. De individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie Informatie m.b.t. de individuele verderzetting van de collectieve hospitalisatieverzekering van Defensie en met betrekking tot de mogelijkheid tot voorfinanciering ervan. De wet van 20 juli 2007 (Wet VERWILGHEN)

Nadere informatie

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING LEVEN 2015-14 / BIJLAGE 2 LEVEN/ TECHN. COMM. COLLECTIEF 2015-88/B INDIVIDUELE RESERVE-OVERDRACHT VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN TUSSEN VERZEKERINGSONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 --------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.535 ----------------------------- Zitting van vrijdag 18 november 2005 -------------------------------------------------- Fiscale aspecten van het voorontwerp van wet betreffende het

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8

Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Update@Work Juli 2012 Nummer 3 Jaargang 8 Regeerakkoord Di Rupo (l): enkele fiscale maatregelen inzake de 2de pijler krijgen concrete vorm Via update@work van december 2011 informeerden wij u over de maatregelen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 21 KBC-Life Capital Type Levensverzekering KBC-Life Capital 1 is een tak 21-beleggingsverzekering met een door de verzekeringsonderneming gegarandeerd rendement. Hoofdwaarborg: Uitkering van de reserve bij

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering

Allianz Employee Benefits. Praktische gids. voor het beheer van uw groepsverzekering Allianz Employee Benefits Praktische gids voor het beheer van uw groepsverzekering Contact Life Center Voorzorg voorzorg@allianz.be Tel.: 02/214.66.66 Fax: 02/214.71.21 Praktische gids voor het beheer

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering met een gegarandeerde intrestvoet

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider.

De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering gesloten door een onderneming in haar eigen voordeel, op het hoofd van een bedrijfsleider. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be DE BEDRIJFSLEIDERSVERZEKERING www.iuslaboris.com De bedrijfsleidersverzekering is een levensverzekering

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging

21/03/2012. Echtscheiding en Aanvullend Pensioen. Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding. Verdeling bij echtscheiding Pensioentoezegging Echtscheiding en Aanvullend Pensioen Verdeling op het ogenblik van de echtscheiding Philippe Demol Actuaris 19/03/2012 Aangeslotene(n)? Echtgeno(o)t(en)? Ex-echtgeno(o)t(en) Pensioentoezegging Werkgever

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE WERKNEMERS TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 302 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie

AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie AANVULLENDE PENSIOENEN VOOR ZELFSTANDIGEN tips voor een sterke pensioenstrategie Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 http://www.kluwer.be

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen...

De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?... 2. KBC-Online geeft werknemers informatie over hun extralegale voordelen... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 3 juni 2005 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De individuele pensioentoezegging, ook voor uw medewerkers?................

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta-Flexx 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta-Flexx 1 Type levensverzekering Levensverzekering met een door Argenta Assuranties nv (hierna de verzekeraar ) gegarandeerd rendement (tak 21). Tak 21 levensverzekeringen

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF

INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF INTERPRETATIE VAN HET BEGRIP EFFECTIEF ACTIEF Opdat sommige kapitalen en afkoopwaarden in aanmerking zouden kunnen komen voor een fiscaal gunstig regime (hetzij de aanslagvoet van 10%, hetzij de beperking

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

inhoud Hospitalisatiedekking kan ook zonder verzekering hospitalisatieverzekering

inhoud Hospitalisatiedekking kan ook zonder verzekering hospitalisatieverzekering TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" maart 2014 nr. 3 Jaargang 19 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Antwerpen X P309357 inhoud hospitalisatieverzekering Hospitalisatiedekking kan ook

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Life Income 1 Levensverzekering met een vaste rente-uitkering.

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen

JEUGDPLAN Capi 23 1. Type levensverzekering. Raadpleeg ook de afzonderlijke informatiefiche van het gekozen fonds. Waarborgen JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak 21). De winstdeelname wordt gestort in het tak

Nadere informatie

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd...

SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220. Inhoudstafel... 1. 1 Voorwerp... 2. 2 Werking in de tijd... Bijlage 4 SOLIDARITEITSREGLEMENT VOOR DE BEDIENDEN TEWERKGESTELD IN HET PARITAIR COMITÉ 220 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1 Voorwerp... 2 2 Werking in de tijd... 2 3 Aansluiting... 2 4 De solidariteitsinstelling

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden

Pensioentoezegging. Bijzondere voorwaarden Pensioenreglement Maatschappelijke zetel Postadres Zetel Antwerpen ING 320-0002736-90 Koningsstraat 153, 1210 Brussel Desguinlei 92, 2018 Antwerpen IBAN BE34 3200 0027 3690 TEL. +32 (0)2 406 38 97 - FAX

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden.

De berekening van de 80%-grens gebeurt op basis van verscheidene parameters die hieronder toegelicht worden. 8. PENSIOENPLAN Algemeen De vennootschap kan in het voordeel van de bedrijfsleider een extrawettelijk pensioen opbouwen en de lasten hiervan als beroepskost aanmerken. Zij kan dit echter niet onbeperkt.

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

TIJDSCHRIFT "BUSINESS MEDIA" mei 2015 nr. 5 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357

TIJDSCHRIFT BUSINESS MEDIA mei 2015 nr. 5 Jaargang 20 Maandelijks Verschijnt niet in juli en augustus Afgiftekantoor Brussel X P309357 LNB.NN/Lnbnn/KL-NN01 inhoud aanvullend pensioen Bouwt een gepensioneerde die bijverdient nog een aanvullend pensioen op? 1 wettelijk pensioen Hervorming van het overlevingspensioen 3 WAP Hoe werkt de WAPrendementsgarantie

Nadere informatie

Sociaal statuut van bedrijfsleiders

Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sociaal statuut van bedrijfsleiders Sara SABLON Substituut-arbeidsauditeur arbeidsrechtbank van Brussel Sociale Praktijkstudies nr. 9050 Verantwoordelijke uitgever : Hans Suijkerbuijk 2009 Wolters Kluwer

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Invoering van een uniforme verjaringstermijn

Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen. Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen. Invoering van een uniforme verjaringstermijn Informatiebrochure Aanvullende Pensioenen Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen De wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd op het vlak van de

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

veel gestelde vragen 1. Over de toets

veel gestelde vragen 1. Over de toets veel gestelde vragen 1. Over de toets 1.1 Welke pensioenregelingen worden door a.s.r. getoetst? Alle pensioenregelingen waarin een relatie bestaat tussen het inkomen en pensioenopbouw. Pensioenregelingen

Nadere informatie

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02

Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie. Paritair Subcomité 106.02 Sociaal sectorpensioenplan voor de arbeid(st)ers van de betonindustrie Paritair Subcomité 106.02 Voorwoord Vanaf 1 oktober 2006 wordt voor iedere arbeider of arbeidster van de betonindustrie voorzien

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10

Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 Betreft Aangifte EAS nieuwe definitie uittreding (Wet houdende diverse bepalingen) Datum 2014-09-10 5.12 Aangifte Tussentijdse stand van de rekening Via deze aangifte wordt informatie meegedeeld over de

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1

Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 Top-Hat Plus Plan Managed Funds Balanced Fund 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 23) Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid

Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid Reglement van het Aanvullend Sectoraal Pensioenstelsel voor de scheikundige nijverheid 1.Voorwerp De pensioentoezegging heeft tot doel om een kapitaal samen te stellen dat aan de aangeslotene uitgekeerd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 13. de dato. 22 juni 2006

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES. nr. 13. de dato. 22 juni 2006 COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 13 de dato 22 juni 2006 Gelet dat de commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014.

JEUGDPLAN Capi 23 1. Doelgroep. 1 Deze financiële infofiche beschrijft de productmodaliteiten die van toepassing zijn op 7 februari 2014. JEUGDPLAN Capi 23 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21

Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Financiële infofiche levensverzekering voor tak 21 Type levensverzekering Spaar- of beleggingsdoelstelling Waarborgen Doelgroep Tak 21 Rendement isave Income 1 Het product isave Income is een levensverzekering

Nadere informatie