Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, (1953)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, 1929-1952 (1953)"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van het College van Toezicht als bedoeld in Artikel 120 der Ziektewet, (1953) Auteur: J.A. Vesters Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 College Toezicht Ziektewet 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Voorgeschiedenis... 7 Instelling en taak College van Toezicht...8 Werkwijze en opheffing College van Toezicht...8 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 De verwerving van het archief...10 De verwerving van het archief...10 Inhoud en structuur van het archief...11 Selectie en vernietiging Ordening van het archief...11 Verwant materiaal...12 Verwante archieven Overzicht van geraadpleegde bronnen...12 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...13 I. Stukken van algemene aard...13 II. Stukken van bijzondere aard Organisatie Taak...15 A. Algemeen...15 B. Toezicht op de uitvoering van de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen...15 B.1. Toezicht op het administratief-bestuurlijk aspect...15 a. Algemeen...15 b. Deloyale concurrentie...19 c. Medische controles door de bedrijfsverenigingen...22 B.2. Toezicht op het financieel aspect...23 a. Algemeen...23 b. Controle van de jaarrekeningen...24 c. Controle van de beleggingen...25 d. Overige financiële aangelegenheden...26 C. Uitvaarding van voorschriften voor de bedrijfsverenigingen ter uitvoering van de Ziektewet...27 D. Behandeling van klachten van verzekerden over de uitvoering van de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen...27 E. Het verstrekken van adviezen aan de minister...28 III. Verzamelde stukken... 29

4

5 College Toezicht Ziektewet 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: College van Toezicht bedoeld in artikel 120 der Ziektewet Periode: Archiefbloknummer: S28521 Omvang: 8,40 meter; 318 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: College van Toezicht, bedoeld in artikel 120 der Ziektewet Samenvatting van de inhoud van het archief: Het archief van het College van Toezicht ( ) bevat stukken met betrekking tot het toezicht op de uitvoering van de Ziektewet door de diverse bedrijfsverenigingen: voorschriften van het College, statuten en reglementen van de erkende bedrijfsverenigingen, klachten inzake mededinging en kartelvorming, ledenwerving en premies, controles van medisch adviseurs en de uitkering van ziektegelden. Daarnaast bevat het archief onderzoeksrapporten in verband met financiële controles op de jaarrekeningen, (belegging van) de financiële reserves van de bedrijfsverenigingen en adviezen aan de Minister van Sociale Zaken inzake herziening van de Ziektewet.

6 6 College Toezicht Ziektewet Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig openbaar Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, College van Toezicht bedoeld in artikel 120 der Ziektewet, nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, College Toezicht Ziektewet, , inv.nr....

7 College Toezicht Ziektewet 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Voorgeschiedenis VOORGESCHIEDENIS Minister Talma, die tijdens het Kabinet Heemskerk ( ) als minister van Landbouw, Handel en Nijverheid de taak was toebedacht om de regeling der arbeidersverzekering ter hand te nemen, gelukte het naast de Invaliditeitswet en de Wet op de Raden van Arbeid ook de Ziektewet in 1913 in het Staatsblad geplaatst te krijgen; zij traden evenwel niet in werking. Tijdens het Kabinet Ruijs de Berenbrouck ( ) word een afzonderlijk Departement van Arbeid, onder leiding van mr. P.J.M. Aalberse gevormd. Overeenkomstig de mededeling in de Troonrede van 1918 zou de invoering der "Talma-wetten" zonder verwijl geschieden. Als gevolg van deze toezegging kwamen de Wet op de Raden van Arbeid en de Invaliditeitswet tot invoering. De Ziektewet zou, naar het voornemen van het Kabinet, met ingang van 1 januari 1922 volgen, nadat hierin enige wijzigingen zouden zijn aangebracht, als gevolg van de gewijzigde economische verhoudingen. Echter eerst na een langdurige economische crisis werd tijdens het Kabinet de Geer ( ) door Professor Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne, die aan het hoofd van het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid was geplaatst, de regeling der ziekteverzekering krachtig ter hand genomen. Het wetsontwerp Slotemaker de Bruïne, tot wijziging van de Ziektewet Talma, is eveneens blootgesteld aan scherpe kritiek, doch op 17 april 1929 werd het - intussen geheel gewijzigde - wetsontwerp in de Tweede Kamer der Staten Geneneraal aangenomen met 64 tegen 16 stemmen. Na behandeling in de Eerste Kamer der Staten Generaal en de eindstemming, werd bij K.B. van 24 juni 1929 (stbl. 329) de wijzigingswet afgekondigd. Een volledige tekst van de Ziektewet is na de aangebrachte wijzigingen bij K.B. van 29 juni 1929 (Stbl. 374) bekend gemaakt. De Ziektewet trad op 1 maart 1930 (K.B. van 29 juni 1929, Stbl. 375) in werking, behoudens die artikelen, welke met de Ziekenfondswet verband hielden. De Ziektewet werd uitgevoerd door de Ziekenkassen van de Raden van Arbeid en door erkende bedrijfsverenigingen, als bedoeld in artikel 91, lid 1 der Ziektewet. Voorzover een arbeider in dienst was van een werkgever, die het risico der verzekering van zijn arbeiders niet door een erkende bedrijfsvereniging liet dragen, was hij verzekerd bij de Ziekenkas van de Raad van Arbeid. De Raad van Arbeid vangt dus die werkgevers op, die niet gekozen hebben voor een bedrijfsvereniging. Het toezicht op de werkzaamheden van de Raden van Arbeid ter zake van de uitvoering der Ziektewet, was opgedragen aan de Rijksverzekeringsbank sedert 1 maart 1934, de dag waarop de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de Raden van Arbeid in werking trad. Voordien berustte dat toezicht bij de Verzekeringsraad, welk college werd opgeheven bij het in werking treden dier wet. "Ziektewet-Bedrijfsverenigingen" waren niet dezelfde als die, welke ten behoeve van de Land- en Tuinbouw Ongevallenwet 1922 in het leven waren geroepen. Deze laatste zijn alleen opgericht door werkgevers, terwijl "Ziektewet-Bedrijfsverenigingen" door de minister erkende verenigingen zijn, opgericht door één of meer, naar het oordeel van de minister algemeen erkende, centrale organisaties of daarbij aangesloten verenigingen van werkgevers en één of meer, naar het oordeel van de minister, algemeen erkende vakcentrales of daarbij aangesloten verenigingen van arbeiders. In het bestuur van een bedrijfsvereniging is het aantal arbeidsvertegenwoordigers ten minste even groot als dat der werkgevers, terwijl de vertegenwoordigers der arbeiders ter algemene vergadering ten minste evenveel stemmen uitbrengen als de werkgeversvertegenwoordigers.

8 8 College Toezicht Ziektewet De Ziektewet kent ook het recht van beroep, tot welke instantie men zich in beroep wenden moet, hangt af van de Ziekenkas, waarbij de werkgever is aangesloten. Tegen beslissingen van de Raad van Arbeid staat beroep open bij één der bij de Beroepwet ingestelde Raden van Beroep en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Tegen beslissingen van een bedrijfsvereniging staat beroep open bij een door die vereniging ingesteld scheidsgerecht en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Instelling en taak College van Toezicht INSTELLING EN TAAK COLLEGE VAN TOEZICHT Teneinde verzekerd te zijn van een behoorlijke uitvoering van de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen, is in artikel 119 (medio 1935 artikel 120) voorzien in de instelling van een College van Toezicht. Artikel 119 stelt tegenover elkander het toezicht op de uitvoering de verzekering en het toezicht op de toestand en het beheer der bedrijfsvereniging. Het College had er dus niet slechts op te letten of in een bepaald geval de door ziekte getroffen arbeider het wettelijk bepaald ziekengeld naar behoren bekwam, maar ook of het beheer der bedrijfsvereniging zodanig werd uitgevoerd, dat haar solvabiliteit was verzekerd. Uit de in de wet genoemde taken vloeide voort dat het College zich eveneens bezighield met het uitvaardigen van voorschriften voor de bedrijfsverenigingen en de behandeling van klachten over de uitvoering van de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen. Daarnaast werd er ook advies verstrekt aan de minister. De Raad van Toezicht, zoals de Land- en Tuinbouw Ongevallenwet 1922 die reeds kende, heeft de wetgever als voorbeeld gediend voor het College van Toezicht. Werkwijze en opheffing College van Toezicht WERKWIJZE EN OPHEFFING COLLEGE VAN TOEZICHT Het toezicht van het College, op de bij de Ziektewet bedoelde bedrijfsverenigingen, hield zich in de eerste plaats bezig met de financiële toestand der bedrijfsverenigingen. Het bestond uit het onderzoek van de balansen en jaarrekeningen der bedrijfsverenigingen, van de belegging der verplichte reserve, het gebruik van deze reserve en andere regelingen van geldelijke aard. Bij deze controle werd het College bijgestaan door een door de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid aan het College toegevoegde verzekeringsdeskundige. De verzekeringsdeskundige nam inzage in de balans en de winst- en verliesrekening van de bedrijfsverenigingen over het afgelopen boekjaar en bracht van zijn bevindingen rapport uit aan het College van Toezicht. Wanneer de verzekeringsdeskundige bij zijn onderzoek op een fout of onduidelijkheid stuitte, nam hij eerst contact op met de betreffende bedrijfsvereniging, of bezocht deze. Mocht blijken dat de bedrijfsvereniging het niet eens was met de gedachte van de verzekeringsdeskundige, dan stelde hij het College hiervan in kennis. De verzekeringsdeskundige verzocht het College dan mede te delen hoe deze meende dat de zaak verder afgehandeld diende te worden. Tijdens de eerstvolgende vergadering, waarbij dan dikwijls de verzekeringsdeskundige was uitgenodigd, werd dit dan behandeld. De behandeling in de vergadering van het College resulteerde dan óf in een schrijven aan de betreffende bedrijfsvereniging, óf in een circulaire aan alle bedrijfsverenigingen. Bij het opstellen hiervan werd dan weer advies gevraagd aan de verzekeringsdeskundige, c.q. werd hem verzocht één en ander te willen opstellen.

9 College Toezicht Ziektewet 9 In de tweede plaats nam het College nauwkeurig nota van klachten, welke bij het secretariaat binnenkwamen. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen klachten van verzekerden over het uitbetalen van ziekengelden door de bedrijfsverenigingen en klachten van bedrijfsverenigingen, werkgevers, controlerend artsen en ook wel verzekerden, inzake deloyale concurrentie tussen de bedrijfsverenigingen onderling. Ten aanzien van de deloyale concurrentie tussen de bedrijfsverenigingen onderling werd door de administratie een apart beleid gevoerd. Onder deloyale concurrentie moet worden verstaan een bepaalde methode van ledenwerving, bijvoorbeeld door middel van propaganda, of door middel van "beloningen" verstrekt aan derden wegens het aanbrengen van een nieuw lid. Er was een speciale commissie ingesteld uit het College, die alle ingekomen klachten moest onderzoeken op eventuele deloyale concurrentie. Wanneer er sprake was van deloyale concurrentie dan werd deze klacht buiten de klachtendossiers gehouden, die hoofdzakelijk klachten van verzekerden bevatten en aan de commissie ter verdere behandeling aangeboden. De klachten van verzekerden over uitbetaling van ziekengelden door de bedrijfsverenigingen werden door de secretaris ontvangen, die aan het bestuur van de betrokken bedrijfsvereniging inlichtingen vroeg. Vaak bleek dan dat de klacht, hoewel gegrond, te wijten was aan een onjuiste behandeling van een getroffene ten gevolge van een verzuim bij een werkgever of bij een afdelingssecretaris, of aan een verzuim bij het bestuur der bedrijfsvereniging. Alleen al door het vragen om inlichtingen werden deze verzuimen in de regel zo spoedig mogelijk hersteld. Een enkele keer wees echter de klacht op een onjuiste wetsuitlegging of op een fout in de organisatie der bedrijfsvereniging. Na het ontvangen der inlichtingen bezocht de secretaris, indien hij dat nodig oordeelde, de betrokken bedrijfsvereniging, waarvoor hij van de voorzitter machtiging had. Vaak werd bij zo'n bezoek de gebleken fout hersteld. De secretaris bracht echter alle klachten ter kennis van het College en gaf daarbij zonodig voorschriften, hetzij aan een enkele, hetzij aan alle bedrijfsverenigingen. Het College van Toezicht is per 1 januari 1953 opgeheven ingevolge artikel I der Wet van 12 juni 1952, Stbl. 343 tot wijziging der Ziektewet. Met ingang van die datum werd de taak van het College van Toezicht overgenomen door de Sociale Verzekeringsraad. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Na de opheffing van het College van Toezicht werd het archief overgedragen aan zijn rechtsopvolger de Sociale Verzekeringsraad, waar het in in het kader van de cursus Voortgezette Vorming Archiefbeheer werd geïnventariseerd door ondergetekende. Het archief van het College van Toezicht omvat de periode Mogelijk als gevolg van verhuizingen en de oorlogsjaren, is het archief incompleet en in slechte materiële toestand aangetroffen. Voordat met het inventariseren kon worden begonnen moest eerst uit een massa portefeuilles, pakken en losse stukken - die tezamen de archieven vormden van het College van Toezicht op de Ziektewet, de Raad van Toezicht op de Land- en Tuinbouw Ongevallenwet, het College van Toezicht op de Kinderbijslagwet en het Kinderbijslagvereveningsfonds - het archief van het College van Toezicht op de Ziektewet worden afgescheiden. Daarna werden de achivalia ontdaan van touwen en kartonnen omslagmappen. Het bleek dat dan vaak archivalia van de verschillende archieven in één archiefbestanddeel waren samengevoegd. Het archief bestond uit series, een enkele rubriek, dossiers en losse stukken in omslagen. Dat zich in het archief veel stukken in gestencilde vorm bevinden, vindt zijn oorsprong in het feit dat de administratie vaak van stukken die in de vergadering van het College zouden worden behandeld, stencils vervaardigde. De originelen zijn meestal niet meer aanwezig.

10 10 College Toezicht Ziektewet De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Overbrenging van een overheidsarchief De verwerving van het archief DE VERWERVING VAN HET ARCHIEF Het archief is krachtens bepalingen van de Archiefwet overgebracht.

11 College Toezicht Ziektewet 11 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING De jaarverslagen en de statuten en reglementen waren in veelvoud aanwezig, zodat na vernietiging van de overtollige exemplaren een aanzienlijke ruimtewinst verkregen werd. Bij de aanvang van de inventarisatie had het archief een lengte van ca. 11, 5 meter en na vernietiging een lengte van ca. 8,5 meter. Opgave van vernietigde archiefbescheiden Aanbiedingsbrieven waarop geen bijzondere aantekeningen zijn gesteld Adreswijzigingen en opgaven van gewijzigde of vervallen telefoonnummers Presentielijsten van vergaderingen van het College Declaraties in verband met gemaakte reis- en verblijfkosten voor het bijwonen van vergaderingen van het College, welke zijn verwerkt in de jaarrekeningen Duplicaten van notulen en jaarverslagen van het College Duplicaten van jaarverslagen en statuten en reglementen van de bedrijfsverenigingen Ordening van het archief ORDENING VAN HET ARCHIEF Nadat een voorlopige, zeer grove ordening was verkregen door de bij elkaar horende protefeuilles en dossiers in dozen te verpakken, is begonnen met de chronologische omlegging van de serie briefwisseling, enkele rubriek en de klachtendossiers. Met uitzondering van de chronologie is de orde zoals die is aangetroffen geheel intakt gelaten. Ter bevordering van de toegankelijkheid zijn echter de jaarverslagen en statuten en reglementen van de bedrijfsverenigingen, die aanvankelijkgezamenlijk per jaar waren gebundeld, omgewerkt tot een verzameling per bedrijfsvereniging, waarbij de jaarverslagen en de statuten en reglementen afzonderlijk per jaar gegroepeerd zijn. Binnen deze verzameling waren de jaarverslagen en de statuten en reglementen geordend volgens de nummers van de bedrijfsverenigingen. Bij de erkenning als bedrijfsvereniging in de zin der Ziektewet werd namelijk aan iedere bedrijfsvereniging een eigen nummer toegekend. Een en ander diende voornamelijk om lange namen te vermijden en om misverstand te voorkomen. Deze volgorde is gehandhaafd. Losse stukken betreffende een zaak, die door de administratie bewust buiten de serie briefwisseling zijn gehouden zijn als dossier intact gelaten; hetzelfde geldt mutatis mutandis voor de enkele rubriek. Losse stukken die men indertijd kennelijk na uitlening verzuimd heeft terug te plaatsen in de betreffende serie, zijn weer ingevoegd.

12 12 College Toezicht Ziektewet Verwant materiaal Verwant materiaal Verwante archieven VERWANTE ARCHIEVEN NL-HaNA, , Archief van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 32 der Land- en Tuinbouw Ongevallenwet Overzicht van geraadpleegde bronnen OVERZICHT VAN GERAADPLEEGDE BRONNEN Bruggen, mr. dr. J. van en Lakerveld, mr. A.F. van. De Ziektewet, handleiding voor de praktijk, Remijn, A. De Sociale Verzekeringswetgeving in Nederland, Schilthuis, mr. A. De Ziektewet na de herziening van 1934, Baron Wittert van Hoogland, dr. E.B.F.F. De Parlementaire Geschiedenis der Sociale Verzekering , I-II, 1940.

13 College Toezicht Ziektewet 13 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. Stukken van algemene aard I. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1 Jaarverslagen over de periode Gestencild omslag 2 Notulen. Gestencild pak In 1945 zijn geen vergaderingen gehouden. 3 Agenda's van de vergaderingen. Gestencild en getypt omslag Met hiaten Agenda's, pakken en 15 omslagen , 1 omslag , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 pak , 1 pak , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag Ingekomen brieven en minuten van uitgaande brieven, pakken, 17 omslagen , 1 omslag , 1 pak , 1 pak , 1 pak

14 14 College Toezicht Ziektewet , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 pak , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag , 1 omslag

15 College Toezicht Ziektewet 15 II. Stukken van bijzondere aard 1. Organisatie II. STUKKEN VAN BIJZONDERE AARD 1. ORGANISATIE 51 Tekst van de rede van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, ter gelegenheid van de installatie van het College van Toezicht. Doorslag stuk 52 Tekst van de rede van de secretaris van het College van Toezicht, ten antwoord op de installatie-rede van de minister van Arbeid, Handel en Nijverheid. Doorslag stuk 53 Reglement van orde van het College van Toezicht. Gestencild stuk 54 Rapport van de commissie uit het College van Toezicht, belast met het uitbrengen van een prae-advies over de wijze waarop het College het hem opgedragen toezicht zal uitoefenen. Gestencild stuk 55 Rapport van de commissie uit het College van Toezicht, belast met het uitbrengen van een prae-advies omtrent de doeltreffendheid van de wijze waarop tot heden het toezicht op de erkende bedrijfsverenigingen door het College is uitgeoefend. Getypt stuk 56 Jaarrekeningen over de periode , pak 2. Taak A. Algemeen 2. TAAK A. ALGEMEEN 57 Lijsten houdende overzichten van erkende bedrijfsverenigingen per 1 januari 1938, 1939, 1941, 1942 en Gestencild. c.1938, 1939, 1941, 1942, stukken B. Toezicht op de uitvoering van de Ziektewet door de bedrijfsverenigingen B.1. Toezicht op het administratief-bestuurlijk aspect a. Algemeen B. TOEZICHT OP DE UITVOERING VAN DE ZIEKTEWET DOOR DE BEDRIJFSVERENIGINGEN B.1. TOEZICHT OP HET ADMINISTRATIEF-BESTUURLIJK ASPECT a. Algemeen Statuten en reglementen van de bedrijfsverenigingen en de wijzigingen daarop. Gedrukt. (c ) 54 omslagen 58 De Algemene Bedrijfsvereniging voor ziekengeldverzekering 59 De Middenstands-Bedrijfsvereniging 60 De Centrale Landbouw-Onderlinge II

16 16 College Toezicht Ziektewet De Tuinbouw-Onderlinge II 62 Het Platteland 63 De Centrale Onderlinge 64 Loodgieters-, Fitters-, Smeden- en Installateurs 65 De Samenwerking te Groningen 66 Bedrijfsziekenkas voor Land- en Tuinbouw 67 Gemengde Bedrijfsvereniging 68 Metaal 69 De Middenstands-Onderlinge 70 Centrale Verwarmingsindustrie 71 Kledingbedrijf 72 Grafisch bedrijf 73 Textiel 74 Lederbedrijf 75 Beurtvaartbedrijf 76 Bedrijf der Strocartonfabricage 77 Bouwbedrijf Amsterdam 78 De Ziekte Onderlinge 79 Beetwortelsuikerfabricage 80 Metaalindustrie 81 Verbruikscoöperaties 82 Kappers 83 Noord-Nederland 84 Algemene Middenstandsbedrijfsvereniging 85 De Onderlinge Ziekteverzekering 86 Centrale Middenstandsbedrijfsvereniging voor Handel en Nijverheid 87 Algemene Bedrijfsvereniging voor de Bouwbedrijven 88 Meubelindustrie 89 Steenindustrie 90 Schildersbedrijf 91 Bakkersbedrijf 92 Sigarenbedrijf 93 Schoenindustrie 94 Onderlinge Omslagvereniging Bouw- en Aanverwante Vakken 95 Twentsche Textielbedrijf 96 Brouwerijbedrijf 97 Aardappelmeelindustrie 98 De Samenwerking te Amsterdam 99 Bouwbedrijf Rotterdam 100 Houtbedrijf 101 Aardewerk-, Baksteen-, Chamotte- en Dakpannenindustrie 102 Limburgsche Klei-Industrie 103 Nationale Boeren Onderlinge en Stichtsche Ziekteverzekering 104 Haven- en Vervoerbedrijven Amsterdam 105 Vervoer- en Havenbedrijven Rotterdam 106 Nederlandse Algemene Bedrijfsvereniging 107 Nederlandse Vereniging voor Ziekengeldverzekering 108 Baggerbedrijf 109 Blikbewerkingsindustrie

17 College Toezicht Ziektewet Nederlandse Gemeenten 111 Klei-Industrie Stukken houdende verzoeken van de bedrijfsverenigingen om goedkeuring van hun gewijzigde statuten en reglementen, pakken Jaarverslagen van de bedrijfsverenigingen over de periode. Gedrukt , pakken, 12 omslagen 114 De Algemene Bedrijfsvereniging voor Ziekengeldverzekering, 1 pak 115 De Middenstand-Bedrijfsvereniging, 1 pak Met ingang van 29 oktober 1951 is de naam gewijzigd in Bedrijfsvereniging voor de Detailhandel en Ambachten 116 De Centrale Landbouw-Onderlinge II, 1 pak 117 De Tuinbouw-Onderlinge II, 1 pak 118 Het Platteland, 1 pak 119 De Centrale Onderlinge, 1 pak Het jaarverslag over 1940 ontbreekt. 120 Loodgieters-, Fitters-, Smeden- en Installateurs, 1 pak Vanaf 1936 is de naam gewijzigd in Bedrijfsvereniging voor Metaalambachten en is per 1 oktober 1943 opgeheven. 121 De Samenwerking te Groningen, 1 pak Het jaarverslag ontbreekt; opgeheven per 1 januari Bedrijfsziekenkas voor Land- en Tuinbouw, 1 pak 123 Gemengde Bedrijfsvereniging, 1 pak 124 Metaal, 1 pak 125 De Middenstands-Onderlinge, 1 pak Opgeheven per 1 januari Centrale Verwarmings-Industrie, 1 pak met ingang van 1 januari 1950 naam gewijzigd in Bedrijfsvereniging voor de Kleine Metaalnijverheid. 127 Kledingbedrijf, 1 pak Het jaarverslag over 1943 ontbreekt. 128 Grafisch bedrijf, 1 pak 129 Textiel, 1 pak 130 Lederbedrijf, 1 pak Het jaarverslag over 1942 ontbreekt. 131 Beurtvaartbedrijf, 1 pak Opgeheven per 1 januari Bedrijf der Strocartonfabricage, 1 pak Opgeheven per 1 januari Bouwbedrijf Amsterdam, 1 pak Het jaarverslag over 1950 ontbreekt. 134 De Ziekte Onderlinge, 1 pak Met ingang van 1 januari 1942 opgenomen in de Algemene Middenstands- Bedrijfsvereniging. Zie inv. nr Beetwortelsuikerfabricage, 1 pak 136 Metaalindustrie, 1 pak 137 Sigarenindustrie, 1 omslag Opgeheven per 1 januari Verbruikscoöperaties, 1 pak

18 18 College Toezicht Ziektewet Kappers, 1 pak 140 Noord-Nederland, 1 pak De jaarverslagen over 1943, 1950 en 1951 ontbreken. 141 Algemene Middenstands-Bedrijfsvereniging, 1 pak Met ingang van 1 januari 1942 is de naam gewijzigd in Nederlandse Bedrijfsvereniging voor de Middenstand, in verband met de opneming van de Bedrijfsvereniging De Ziekte Onderlinge; per 1 januari 1952 opgegaan in de Bedrijfsvereniging voor de Detailhandel en Ambachten. Zie inv. nr De Onderlinge Ziekteverzekering, 1 pak Vanaf 1934 werden de jaarverslagen van de Bedrijfsverenigingen "Land- en Tuinbouwbelang", voor de uitvoering der Land- en Tuinbouwingevallenwet en van "De Onderlinge Ziekteverzekering", voor de uitvoering van de Ziektewet, in één boekwerk uitgegeven. 143 Centrale Middenstandsbedrijfsvereniging voor Handel en Nijverheid, 1 omslag Opgeheven per 1 januari Algemene Bdrijfsvereniging voor de Bouwbedrijven, 1 omslag De jaarverslagen over en ontbreken. 145 Meubelindustrie, 1 pak 146 Steenindustrie, 1 pak Vanaf 1 januari 1947 opgenomen in de Bedrijfsvereniging voor de Klei-Industrie. Zie inv. nr Schilderbedrijf, 1 pak 148 Bakkersbedrijf, 1 pak 149 Sigarenbedrijf, 1 pak 150 Schoenindustrie, 1 pak 151 Onderlinge Omslagvereniging Bouw- en Aanverwante Vakken, 1 pak Opheffing per 1 januari 1944 en heroprichting per 1 januari Twentsche Textielbedrijf, 1 pak 153 Brouwerijbedrijf, 1 pak Het jaarverslag over 1942 ontbreekt. 154 Aardappelmeelindustrie, 1 pak Opgeheven per 1 januari De Samenwerking te Amsterdam, 1 omslag Opheffing per 1 juli 1943 en heroprichting per 1 juli Bouwbedrijf Rotterdam, 1 omslag Opgeheven per 1 januari 1941 wegens fusie met de Bedrijfsvereniging "Onderlinge Omslagvereniging Bouw- en Aanverwante Vakken". Zie inv. nr Houtbedrijf, 1 pak 158 Aardewerk-, Baksteen-, Chamotte- en Dakpannenindustrie, 1 omslag Vanaf 1 januari 1941 opgenomen in de Bedrijfsvereniging voor de Klei-Industrie. Zie inv. nr Limburgsche Klei-Industrie, 1 omslag Vanaf 1 januari 1941 opgenomen in de Bedrijfsvereniging voor de Klei-Industrie. Zie inv. nr Stichtsche Ziekte-Verzekering, 1 pak Wegens samenwerking met de Bedrijfsvereniging "Nationale Boeren Onderlinge", voor de uitvoering der Land- en Tuinbouw Ongevallenwet, is met ingang van 1 mei 1932 de naam gewijzigd in "Bedrijfsvereniging Nationale Boeren Onderlinge en Stichtsche Ziekteverzekering" en per 1 oktober 1951 in "Bedrijfsvereniging Nationale Onderlinge II". 161 Haven- en Vervoerbedrijven Amsterdam, 1 pak 162 Vervoer- en Havenbedrijven Rotterdam, 1 pak 163 Nederlandse Algemene Bedrijfsvereniging, 1 pak

19 College Toezicht Ziektewet Nederlandse Vereniging voor Ziekengeldverzekering, 1 omslag 165 Ziekte-Risico, 1 omslag Opgeheven per 1 januari Baggerbedrijf, 1 pak 167 Blikbewerkingsindustrie, 1 pak 168 Stucadoorsbedrijven, 1 omslag Opgeheven per 1 januari Nederlandse Gemeenten, 1 pak Opgericht per 1 juli Klei-Industrie, 1 omslag Opgericht per 1 januari Land- en Tuinbouwbedrijf, 1 omslag 172 Nota's van het College van Toezicht inzake de inrichting van de eerste jaarverslagen der bedrijfsverenigingen over Gestencild en 1932 ( ) 1 omslag Correspondentie inzake de jaarverslagen van de bedrijfsverenigingen uitgebracht over de jaren 1950 en 1951, omslagen b. Deloyale concurrentie b. Deloyale concurrentie 175 Stukken betreffende het rapport van de commissie, belast met het instellen van een onderzoek naar de te treffen maatregelen tot bestrijding van het euvel der propaganda zoals deze door sommige bedrijfsverenigingen wordt gevoerd, omslag 176 Stukken betreffende opgaven van bedrijfsverenigingen naar aanleiding van de door het College verzonden circulaires nr 140 van 22 februari 1935, nr 775 van 18 november 1946 en nr 615 van 12 december 1947, inzake de overgang van aangesloten werkgevers naar andere risicodragers, door middel van propaganda, 1935, 1946, pak 177 Rapport van een door het bestuur der Federatie van Bedrijfsverenigingen ingestelde commissie tot bestudering van de onderlinge verhouding tussen bedrijfsverenigingen aangesloten bij de Federatie van Bedrijfsverenigingen. Gedrukt deeltje 178 Stukken betreffende opgaven van bedrijfsverenigingen naar aanleiding van de door het College verzonden circulaire nr 621 van 19 augustus 1946, inzake het aantal acquisiteurs alsmede de inhoud van de gesloten overeenkomsten, omslag 179 Stukken betreffende de stopzetting van de door de BV "Noord-Nederland" toegepaste methode van acquisitie, alsmede de ongedaanmaking van de per 1 januari 1947 tot stand gekomen aansluitingen van werkgevers, die voordien waren aangesloten bij een andere bedrijfsvereniging, mede als gevolg van de reacties op de circulaires van het College nr 621 en 775,

20 20 College Toezicht Ziektewet omslag Zie inv. nrs 176 en Stukken betreffende de te nemen maatregelen ter voorkoming van ongewenste concurrentie onder de bedrijfsverenigingen, omslag Stukken betreffende klachten, behandeld door de commissie tot onderzoek van bij het College binnengekomen klachten op deloyale concurrentie, naar aanleiding van het advies aan de minister, inzake de te treffen maatregelen tot bestrijding van het euvel der propaganda, zoals deze door sommige bedrijfsverenigingen wordt gevoerd, omslagen, 32 stukken Zie inv. nr Rapporten van de commissie tot onderzoek van bij het College binnengekomen klachten op deloyale concurrentie, , 1 omslag 182 Aantekeningen van B.C. Slotemaker, lid van de commissie tot onderzoek van bij het College binnengekomen klachten op deloyale concurrentie, naar aanleiding van de behandeling van een viertal klachten, 1939, 1 stuk Zie inv. nrs 194, 195, 196 en Dossier betreffende een klacht van BV voor het Beurtvaartbedrijf tegen de propaganda-methoden van de Middenstands- Bedrijfsvereniging, 1935, 1 stuk 184 Dossier betreffende klachten van bedrijfsverenigingen, inzake aanbiedingen tot verzekering tegen een vaste premie door de BV Nederlandse Vereniging voor Ziekengeldverzekering, 1936, 1 omslag 185 Dossier betreffende klachten tegen de praktijk van BV "Het platteland", om van werkgevers die een aanvraag-formulier tekenen een storting (entreegeld) te eisen, die niet wordt terugbetaald wanneer een werkgever op zijn aanvrage terugkomt en bij zijn oude bedrijfsvereniging aangesloten wil blijven, , 1 omslag 186 Dossier betreffende een klacht van de BV "De Samenwerking", Amsterdam tegen de acquisitie-methoden van BV Middenstands Onderlinge, BV Centrale Onderlinge, De Middenstands- Bedrijfsvereniging en de Algemene Nederlandse Bedrijfsvereniging, 1937, 1 stuk 187 Afschriften van correspondentie tussen de Centrale Middenstands Bedrijfsvereniging en de Federatie van Bedrijfsverenigingen met betrekking tot een klacht van de Centrale Middenstands Bedrijfsvereniging over de methode van "aanbiedingen" door de Centrale Onderlinge Bedrijfsvereniging aan leden van de Centrale Middenstands Bedrijfsvereniging. Met begeleidende brief. 1937, 9 stukken 188 Dossier betreffende klachten van BV "Metaalambachten" tegen het wervingsbeleid van de BV Centrale Onderlinge en BV "Noord- Nederland", , 1 omslag 189 Dossier betreffende klachten van BV Kleding, BV voor Ziekengeldverzekering in de Limburgsche Klei-Industrie en de BV Leder tegen de door de BV Centrale Onderlinge gevoerde propaganda ten koste van het ledental bij deze bedrijfsverenigingen,

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976

Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Nummer archiefinventaris: 2.13.153 Inventaris van het archief van het Comité Taptoe Delft, 1957-1976 Auteur: H.E.M. Mettes Nationaal Archief, Den Haag 2007 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949)

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) Nummer archiefinventaris: 2.25.39 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid, (1949) 1950-1997 Auteur: Mehmet Bilgen, R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland,

Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, Nummer archiefinventaris: 3.18.36.06 Inventaris van het archief van de Provinciale Hervormde Jeugdraad - Jonge Kerk Commissie van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1959-1963 Auteur: Archiefdienst

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.16.71.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van de Raad van Commissarissen en van de Commissie

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, Nummer archiefinventaris: 3.177.08 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Rotterdam: Akten van Huwelijkstoestemmingen, 1913-1932 Auteur: C. Carbaat, I. Koolhoven, G.G.J. Boink Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie,

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, Nummer archiefinventaris: 2.05.10.03 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap in Brazilie, 1826-1833 Auteur: J.C. Beth Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.09.04 Inventaris van het archief van de Garnizoenscommandant te Rotterdam, 1827-1906 Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877

Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hoofdcommissie voor de Internationale Tentoonstelling te Parijs in 1878, 1877 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.18.17.03 Inventaris van het archief van de Nieuwe Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Amsterdam, 1893-1932 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam,

Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, Nummer archiefinventaris: 3.04.11.10 Inventaris van het archief van de notarissen te Leerdam, 1916-1925 Auteur: SSA-not.bew. Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980)

Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, (1980) Nummer archiefinventaris: 3.05.17 Inventaris van het archief van de Raad voor de Kinderbescherming te Rotterdam, 1906-1950 (1980) Auteur: J.M.A. Brunings, J.Y. Wai Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984

Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Nummer archiefinventaris: 3.18.63.02 Inventaris van het archief van de Classicale Zendings-Commissie van de classis Dordrecht, 1966-1984 Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.10.36.23 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Statistieke Aantekeningen, ca. 1815-1851; Registers Zakelijke Aantekeningen, ca. 1815-1933 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Nummer archiefinventaris: 2.04.38 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: stukken betreffende de Strandvonderij Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer,

Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, Nummer archiefinventaris: 2.02.24.12 Inventaris van het archief van de Raad van State: Afdeling Geschillen van Bestuur: schorsingskamer, 1978-1982 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928)

Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) Nummer archiefinventaris: 2.11.37.01 Inventaris van het archief van de Commissie Ontwerp Natuurbeschermingswet, (1928) 1938-1942 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij,

Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, Nummer archiefinventaris: 2.19.054.02 Inventaris van de archieven van de Vakgroep Zeescheepvaart; Vakgroep Kustvaart; Bedrijfsgroep Koopvaardij, 1942-1949 Auteur: J.A.A. Bervoets, A. van der Knaap Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak,

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, Nummer archiefinventaris: 2.04.53.06 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Administratieve Rechtspraak, 1891-1893 Auteur: V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990

Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Nummer archiefinventaris: 2.25.46 Inventaris van het archief van de Bedrijfsvereniging voor het Agrarisch Bedrijf (1949) 1952-1990 Auteur: R. Reens Nationaal Archief, Den Haag 2010 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.05 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Beperking van de Melkproductie, 1934-1936 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën,

Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, Nummer archiefinventaris: 2.06.034.03 Inventaris van het archief van het Bedrijfschap Binnenlandse Groothandel in Margarine, Spijsvetten en Spijsoliën, 1961-1969 Auteur: SSA-SER Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet,

Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, Nummer archiefinventaris: 2.05.32.18 Inventaris van het archief van de Nederlands-Duitse Commissie voor het Duitse Krediet, 1921-1924 Auteur: W.M.E. Bruseker Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.09.41.20 Inventaris van het archief van het Rijksbureau betreffende de Bestrijding van de Handel in Vrouwen en Kinderen en van de Handel in Ontuchtige Uitgaven, (1910) 1914-1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement,

Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, Nummer archiefinventaris: 3.09.02.05 Inventaris van het archief van de Eerstaanwezend Ingenieur der Genie te ''s-gravenhage, supplement, 1831-1848 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, Nummer archiefinventaris: 2.19.024 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Hogere Burgerscholen met 5- jarigecursus, 1928-1966 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen,

Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, Nummer archiefinventaris: 2.13.49.03 Inventaris van het archief van het Spaarfonds Geïnterneerde Belgische Militairen, 1919-1929 Auteur: CAD-Defensie Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927

Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.53.01 Inventaris van het archief van de Socialisatie- Commissie / Commissie Nolens, 1920-1927 Auteur: G.E.M. Hassell Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989

Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Nummer archiefinventaris: 2.15.5223 Inventaris van het archief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Directie Financiële Economische Vraagstukken, 1980-1989 Auteur: Centrale Archief

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen,

Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, Nummer archiefinventaris: 2.16.19.32 Inventaris van het archief van de Commissie herziening Modelvoorwaarden Vergunningen, 1949-1956 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: A.C. van der Zwan. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.32.33 Inventaris van het archief van de Nederlandse Consulaire vertegenwoordiging te Napels, 1838-1940; met daarbij gedeponeerde bescheiden van het Nederlandse Consulaat-Generaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie),

Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), Nummer archiefinventaris: 2.11.25 Inventaris van het archief van de Staatscommissie tot onderzoek naar de toestand van de Landbouw (Landbouwcommissie), 1886-1891 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Nummer archiefinventaris: 2.10.36.111 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Registers Indische Couranten Auteur: A.M. Tempelaars Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.19.049 Inventaris van het archief van de Nationaal- Socialistische Beweging in Nederland (NSB): Inspectie Gewest III (Noord-Brabant en Limburg), 1934-1937 (1941) Auteur: J.A.A.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970)

Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, (1970) Nummer archiefinventaris: 3.18.57 Inventaris van het archief van de Weduwebeurs van de Nederlandse Hervormde Kerk, Classis Gouda, 1885-1969 (1970) Auteur: L.G. Kertomedjo Nationaal Archief, Den Haag 1986

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828)

Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) Nummer archiefinventaris: 2.13.13.05 Inventaris van het archief van de Kledingcommissie, (1828) 1836-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1948 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin),

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), Nummer archiefinventaris: 2.05.108 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vertegenwoordiging in Ierland (Dublin), 1924-1954 Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, Nummer archiefinventaris: 3.03.22.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Delft, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950)

Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) Nummer archiefinventaris: 2.11.40 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Commissie Pachtwet, (1950) 1951-1955 Auteur: W. Plas Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.191 Inventaris van het archief van de Sectie Militaire Aangelegenheden van de Nederlandse Militaire Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in Duitsland, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam,

Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, Nummer archiefinventaris: 2.16.87.15 Inventaris van het archief van de Scheepvaartinspectie: District Amsterdam, 1947-1960 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale,

Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, Nummer archiefinventaris: 2.25.02 Inventaris van het archief van de Nederlandse Groenten- en Fruitcentrale, 1933-1943 Auteur: M.S.J.A. Raijmans Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren

Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren Nummer archiefinventaris: 2.19.135 Inventaris van de verzameling verslagen op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg over de jaren 1915-1969 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam,

Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.03.17.02 Inventaris van het archief van het Parket van de Officier van Justitie te Rotterdam, 1868-1926 Auteur: C. Venema Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht

Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Nummer archiefinventaris: 3.09.11.02 Inventaris van het archief van het Militair Hospitaal te Dordrecht Auteur: Archief KL Nationaal Archief, Den Haag 1950 Copyright: cc0 This finding aid is written in

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen,

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, Nummer archiefinventaris: 3.084.05 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hillegersberg: huwelijksaangiften en -afkondigingen, 1839-1863 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910)

Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.43 Inventaris van het archief van het College van Keurmeesters van de Keuringsdiensten van Waren, (1910) 1924-1979 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Nummer archiefinventaris: 2.10.55 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlands Oost-Indië, 1875-1938 Auteur: J. Thomas Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken,

Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, Nummer archiefinventaris: 2.13.15.02 Inventaris van het archief van de Generale Staf van de Koninklijke Landmacht: Registers van In- en Uitgaande Stukken, 1860-1913 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur,

Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, Nummer archiefinventaris: 2.19.047.03 Inventaris van het archief van de Vereniging van Delftsche Ingenieurs: Redactie Vakblad De Ingenieur, 1900-1960 Auteur: J.A.A. Bervoets, H. den Hertog Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen

Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Nummer archiefinventaris: 2.24.16 Inventaris van de fotocollectie Van Zuilen Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2005 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 2.24.16 Foto's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO,

Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, Nummer archiefinventaris: 2.14.29.04 Inventaris van het archief van het Centraal Instituut voor Materiaal Onderzoek TNO, 1930-1975 Ch.R.J. van Hoorn Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn,

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, Nummer archiefinventaris: 3.03.20.01 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1881-1930 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1984 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: Auteur: W.M.E. Bruseker, P.L. Groen. Nationaal Archief, Den Haag Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.05.48.07 Inventaris van de archieven van de Interdepartementale Instructiecommissie inzake het vraagstuk van de Nederlands-Belgische Waterwegen, 1951; de Belgisch-Nederlandse

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline,

Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, Nummer archiefinventaris: 2.09.41 Inventaris van het archief van het Hof van Discipline, 1953-1996 V. van den Bergh Nationaal Archief, Den Haag 1988 This finding aid is written in Dutch. 2.09.41 Hof van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980

Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Nummer archiefinventaris: 2.19.110.03 Inventaris van het archief van de Nederlandse Vereniging van Verpleegkundige Directeuren in Ziekenhuisinrichtingen en voorganger, 1967-1980 Auteur: J.A.A. Bervoets

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970

Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Nummer archiefinventaris: 2.14.36.23 Inventaris van het archief van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde TNO, 1960-1970 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898)

Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) Nummer archiefinventaris: 2.19.042.22 Inventaris van het archief van het Nederlands Genootschap voor Napoleontische Studiën, (1898) 1951-1968 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2001 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam,

Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, Nummer archiefinventaris: 3.02.37 Inventaris van het archief van de Ambtenaren der Convooien en Licenten te Rotterdam, 1799-1814 Auteur: J.C. Kort Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992)

Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, (1992) Nummer archiefinventaris: 2.20.32 Inventaris van het archief van de Handelsvereniging Amsterdam, 1870-1959 (1992) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1994 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie